Beleidsplan Stichting De Schierstins

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting De Schierstins 2010-2015"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting De Schierstins

2 Colofon Tekst: Marjan Brouwer Ontwerp omslag: Bob de Boer Januari

3 Voorwoord U hebt het beleidsplan van De Schierstins in handen. U zult eruit vernemen dat het bestuur ernaar streeft een aantal doelen te verwezenlijken in deze periode: 1. Meer nadruk op historie en uniciteit van toren en gebouw van de Stins. We willen proberen in samenwerking met de provincie een archeologisch steunpunt in het gebouw en over het gebouw te realiseren. 2. Meer nadruk op educatie van groepen. We zullen een werkgroep formeren van mensen met historische interesse en educatieve kwaliteiten. Die werkgroep zal educatief materiaal produceren voor in eerste instantie de middengroepen van de basisschool. 3. Meer nadruk op cultuurhistorisch toerisme. De Schierstins is bijvoorbeeld een knooppunt in de kloosterpadroute Dokkum-Drachten. Deze doelen passen in het provinciaal beleid; zie bijvoorbeeld de nota "Erfgoed " van de provincie. Om deze doelen naast de bestaande functie (cultureel centrum) te verwezenlijken, is het nodig dat we over meer ruimte beschikken. Het gebouw moet, na voorafgaand archeologisch bodemonderzoek, worden uitgebreid. Adema Architecten uit Dokkum heeft voor ons een plan gemaakt. Dat omvat uitbreiding met gebruik van eigentijdse baksteen, zodat de geschiedenis van de fasen van bouwen met baksteen in de loop der eeuwen te zien is en blijft. Begin 2010 zal het bestuur in overleg met de gemeente Dantumadiel gesprekken beginnen over de financiering van deze plannen. U treft in dit beleidsplan een aantal bijlagen aan: 1. een sterkte/zwakte analyse van De Schierstins 2. tekeningen van een verbouwingsplan door Adema Architecten in Dokkum 3. een begroting van de verbouwing Het bestuur zal zich, gesteund door de positieve houding van de gemeente Dantumadiel, de komende jaren inzetten om de plannen te verwezenlijken. Namens het bestuur, drs. R. Brouwer, voorzitter Januari

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De Schierstins: van verdedigingswerk naar cultureel centrum Doelstelling Het publiek 2.1 Huidige omvang en samenstelling publiek Gewenste omvang en samenstelling publiek Communicatie en PR Samenwerkingsverbanden Het aanbod 3.1 Wisselexposities en activiteiten Informatie voor het publiek De huidige permanente tentoonstelling Een nieuwe permanente tentoonstelling Nieuwe tentoonstelling als Archeologisch Steunpunt Museale publieksaspecten van een nieuwe permanente tentoonstelling Werkgroep Historie en archeologie van De Schierstins Educatief aanbod Bedrijfsvoering 4.1 Huisvesting en faciliteiten Nieuwbouw Archeologisch onderzoek Veiligheid Personeel en organisatie Automatisering Verzekeringen Financiën Globale planning werkzaamheden Bijlage 1 SWOT-analyse Bijlage 2 Ontwerp voor de verbouwing van De Schierstins Bijlage 3 Begroting van verbouwingskosten

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De aanleiding om een beleidsplan te maken voor Stichting De Schierstins is dat het bestuur van de stichting de komende jaren verschillende plannen ten uitvoer wil brengen. Deze plannen, die in dit beleidsplan zullen worden besproken, zullen naar verwachting invloed hebben op de financiën, de beschikbare ruimte, de inhoud van de vaste tentoonstelling, de kwaliteit van het gebodene, de bezoekerssamenstelling en de dagelijkse gang van zaken in De Schierstins. Het bestuur realiseert zich dat de plannen zodanig ingrijpend en zo met elkaar verweven zijn, dat enkele keuzes onvermijdelijk zijn en een fasering van de plannen wenselijk is. Dit beleidsplan dient helderheid te scheppen in de plannen die tot 2015 hun beslag moeten krijgen. 1.2 De Schierstins: van verdedigingswerk naar cultureel centrum De Schierstins is de enige bewaard gebleven torenstins van Noord-Nederland. Het gebouw stamt uit de 13 de of het begin van de 14 de eeuw en is gebouwd als verdedigbare woontoren. Wie de opdracht tot de bouw gaf is onbekend. Wellicht was het een lid van de familie Idszengha. Aan het begin van de 15 de eeuw is de stins een uithof geworden van klooster Klaarkamp in Rinsumageest. Na de onteigening van kloosterbezittingen in 1580, werd de Schierstins door verschillende families bewoond. De verdedigingsfunctie verviel in de 16 de eeuw en de bewoners maakten er een statig huis van, door middel van een aanbouw. Er werden in de loop van de volgende eeuwen diverse bouwkundige veranderingen aangebracht. Aan het begin van de 20 ste eeuw was het gebouw tot een ruïne vervallen, maar werd in 1906 gerestaureerd. In vond de tweede restauratie plaats. Na deze restauratie begon de stins toeristen te trekken en in 1984 werd de Stichting Cultureel Centrum De Schierstins opgericht. De stins was toen ook al aangewezen als rijksmonument. In 1991 werd de Schierstins opnieuw gerestaureerd. Er werd aandacht besteed aan de kelder, waarvan de bogen na de restauratie prachtig zichtbaar zijn gemaakt. In 1999 werd de tentoonstelling Ljocht en Skaad. Midsieuske boukeunst en it kerstenjen ingericht. 1.3 Doelstelling De doelstelling van de stichting zoals opgenomen in haar statuten luidt: De stichting heeft tot doel het beheren en exploiteren zonder oogmerk van het maken van winst- van de aan de gemeente Dantumadiel in eigendom toebehorende Schierstins, plaatselijk bekend Hoofdstraat nummer 1 te Veenwouden met bijbehorende tuin en paden voorzover deze zich bevinden binnen de omringende gracht,- een en ander ten behoeve van daarvoor in aanmerking komende culturele doeleinden, waaronder concerten, toneel-, en cabaretuitvoeringen, lezingen, cursussen, tentoonstellingen van schilders, tekenaars, beeldhouwers, fotografen etcetera, alsmede een bezoekerscentrum, een permanente expositie en de exploitatie ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen. 5

6 In de loop der jaren is gebleken dat er zoveel belangstelling van bezoekers voor de Schierstins als gebouw is dat de doelstelling van de stichting voor de komende beleidsperiode als volgt wordt geformuleerd: o De Schierstins wil meer doelgroepen aanspreken en hiertoe haar educatief aanbod voor kinderen en volwassenen uitbreiden en het aanbod kwalitatief verbeteren. De stins als uniek erfgoed en haar historische verhaal moeten meer worden uitgedragen en moeten de basis vormen voor nieuwe activiteiten. Voor de realisering van deze doelstellingen ziet het bestuur kansen in de aansluiting bij organisaties als Markant Friesland en de Archeologische Steunpunten. Als gevolg van het verbeterde aanbod zal De Schierstins naar verwachting meer bezoekers krijgen. Daarnaast wil De Schierstins het gebouw beter laten functioneren voor haar doel, dus een betere accommodatie realiseren voor alle taken die de stichting nu uitvoert. 2. Het publiek 2.1 Huidige omvang en samenstelling publiek De huidige omvang en samenstelling van het publiek wordt in de SWOT-analyse (bijlage 1, blz. 3-5) uitgebreid beschreven. Hier worden slechts beknopte conclusies van de analyse weergegeven: De Schierstins heeft sinds 2000 jaarlijks tussen de 3000 en 4900 bezoekers. De bezoekersaantallen worden per activiteit handmatig bijgehouden. De samenstelling van het bezoek wordt niet bijgehouden, maar jarenlange ervaring geeft de volgende schatting: Soorten bezoekers: Individuele bezoekers ca Kinderfeestje ca. 100 Concertbezoekers ca. 450 Bezoekers in groep ca. 470 Over de herkomst is het volgende bekend: Herkomst individueel bezoek: Noordoost-Fryslân ca. 60 % Noord-Nederland ca. 30 % Nederland en Vlaanderen ca. 10 % Herkomst groepsbezoek: Noord-Nederland ca. 90 % Nederland en Vlaanderen ca. 10 % 6

7 Over de leeftijdssamenstelling van de individuele bezoekers is het volgende bekend: Ouderen (45-plus) ca. 80 % Gezinnen met kinderen ca. 15 % Jongeren ca. 5 % Over de leeftijdssamenstelling van de groepsbezoekers is het volgende bekend: Ouderen (45-plus) ca. 95 % Jongeren ca. 5 % Voorts is bekend dat een bezoek 45 minuten tot 1,5 uur duurt en dat individuele bezoekers uit Noordoost-Fryslân regelmatig terugkomen voor een bezoek. Individuele bezoekers komen voornamelijk in juli en augustus, terwijl groepen juist in het voor- en najaar komen. Scholen komen zeer weinig in De Schierstins. Voor kinderen van individuele bezoekers is een speurtocht te doen. De activiteiten van de Schierstins worden bekend gemaakt door middel van het verspreiden van een flyer in het dorp en in de buurt en het publiceren van persberichten naar de lokale kranten en Omrop Fryslân. Aan de werving van bezoekers kan meer aandacht worden besteed 2.2 Gewenste omvang en samenstelling publiek Het bestuur van de Stichting De Schierstins heeft niet in de eerste plaats als doel de bezoekerscijfers te vergroten. Wel wil het bestuur meer en beter aanbod creëren. Als gevolg van het verbeterde aanbod zal De Schierstins naar verwachting meer bezoekers krijgen. De huidige wisseltentoonstellingen voldoen goed. Er komen genoeg bezoekers op af en het niveau van de tentoonstellingen is wisselend maar per saldo goed. De concerten en theatervoorstellingen worden meestal goed bezocht. Dit niveau moet worden gehandhaafd. In 2009 is geëxperimenteerd met ruimere openingstijden. In juli, augustus en september was de stins geopend van dinsdag tot en met zondag. Normaliter is de stins op zondag gesloten. De zondag als extra dag is goed bevallen en het bestuur wil dit dan ook voortzetten. De Schierstins trekt zeer weinig schoolklassen. Dit moet worden verbeterd. In 3.5 worden deze plannen nader besproken. De toegangsprijs is aan de lage kant, zoals blijkt uit de SWOT-analyse (bijlage 1, blz ). Het bestuur wil de komende beleidsperiode de toegangsprijs verhogen en een korting voor 65-plussers invoeren. De Schierstins hanteert geen groepstarief maar wil dit in de komende beleidsperiode invoeren. De Schierstins neemt niet deel aan het Cultureel Jongeren Paspoort en is niet van plan dit de komende tijd in te voeren. De grote administratieve rompslomp weegt zwaarder dan het kleine aantal bezoekers dat dit naar verwachting zal opleveren. De Schierstins moet bekender worden als bestemming voor groepsbezoek. De stins moet daarnaast voor de individuele bezoeker bekender worden als uniek erfgoed. Dit beleid moet gestalte krijgen door de activiteiten die in de volgende paragrafen worden besproken. 7

8 2.3 Communicatie en PR De huidige communicatie van De Schierstins bestaat uit persberichten naar de lokale en regionale media, de website en de verspreiding van flyers in Feanwâlden en omstreken. Deze media werken goed zoals blijkt uit de bezoekersaantallen die op de verschillende tentoonstellingen en activiteiten afkomen. De persberichten, website en flyers zijn uitsluitend gericht op de tentoonstellingen en activiteiten. Een duurzame presentatie van de stins over haar historie en uniciteit is, behalve op de eigen website, niet beschikbaar. Wel is er een particulier initiatief, maar deze website geeft beperkte en achterhaalde informatie. De boodschap dat De Schierstins als enige nog bestaande torenstins uniek erfgoed is, wordt zo te weinig uitgedragen. In de komende jaren moet een pr-campagne begonnen worden die juist deze karakteristieken van De Schierstins benadrukt. Dit is een logisch gevolg van werkzaamheden die het bestuur wil uitvoeren om meer nadruk te leggen op de historie en het belang van de Schierstins als gebouw. Ook op de eigen website moet dit veel duidelijker worden. Het moet duidelijk worden dat De Schierstins naast haar betekenis als cultureel centrum voor Feanwâlden en omgeving, in historische zin betekenis heeft voor iedereen. In Noord-Nederland en vooral in Fryslân moet algemeen bekend worden dat De Schierstins toegankelijk is voor bezoekers en dat je er iets kunt leren over stinzen in het algemeen en de Schierstins in het bijzonder. De pr-campagne moet grotendeels bestaan uit free publicity. 2.4 Samenwerkingsverbanden In de SWOT-analyse (bijlage 1, blz 10-12) worden de samenwerkingsverbanden waarin De Schierstins participeert beschreven. Actieve samenwerkingsverbanden zijn: Markant Friesland, Stichting Friese Staten en Stinzen, Theun de Vries Genootschap en Stichting Kunst aan Huis. De samenwerking met de twee laatste voldoet goed. Markant Friesland moet nog een duidelijker gezicht krijgen. De verwachting is dat dit de komende jaren zal gebeuren. De samenwerking met de Stichting Friese Staten en Stinzen is sluimerend. Het bestuur wil de komende beleidsperiode met deze stichting overleggen over hoe De Schierstins meer aandacht kan krijgen. Zeker na de totstandkoming van een permanente tentoonstelling over stinzen (zie 3.4) zou het goed zijn als deze stichting meer aandacht aan De Schierstins gaat besteden. Deze actie kan samenvallen met de prcampagne over De Schierstins als uniek opengesteld erfgoed. Een bijzonder samenwerkingsverband is het Nederlands Museumregister. Opname in het Museumregister is een kwaliteitskeurmerk. De Schierstins komt hier niet voor in aanmerking, omdat de stichting niet over een eigen collectie beschikt. Dit is een voorwaarde voor opname in het Museumregister. 3. Het aanbod 3.1 Wisselexposities en activiteiten De Schierstins is het toneel van wisselexposities en activiteiten. Samen vormen zij de culturele taak van De Schierstins. Dit is tevens een hoofdtaak van de Stichting de Schiertins. Hieronder worden de activiteiten uitgesplitst naar soort en nader toegelicht. 8

9 - Wisseltentoonstellingen. Jaarlijks worden in De Schierstins ongeveer negen wisseltentoonstellingen georganiseerd over kunst, verzamelingen of historie. - Concerten. Er vinden jaarlijks gemiddeld acht concerten plaats van klassieke tot popmuziek. - Lezingen. Ongeveer vier keer per jaar wordt een lezing gehouden ver uiteenlopende onderwerpen. Een keer per jaar wordt de lezing verzorgd door het Theun de Vries Genootschap. - Theater. Er is regelmatig theater in De Schierstins, waaronder enkele kindervoorstellingen. - - Kinderfeestjes. Kinderen kunnen hun verjaardagsfeestje in middeleeuwse sferen vieren in De Schierstins. Dit gebeurt circa tien keer per jaar. - Huwelijken. Er worden elk jaar zo n acht huwelijken voltrokken in De Schierstins. - Wandel-, fiets-, of autoroutes. Er wordt elk jaar een wandeltocht georganiseerd door het Theun de Vries-genootschap en er zijn incidentele fiets- of autotochten, zoals de Kunst aan Huis Atelierroute. Al deze activiteiten stemmen naar aantal en respons tot tevredenheid. De huidige koers van beleid ten aanzien van wisselexposities en activiteiten moet de komende jaren worden aangehouden. 3.2 Informatie voor het publiek De tweede hoofdtaak van de Stichting De Schierstins is informatie verstrekken over het gebouw en zijn historie. In de huidige tentoonstelling Ljocht en Skaad is onvoldoende aandacht voor de Schierstins als gebouw. Het is dan ook de bedoeling van het bestuur om deze tentoonstelling gedurende de komende beleidsperiode te vervangen door een nieuwe vaste tentoonstelling waarin stinzen in het algemeen en de Schierstins in het bijzonder centraal staan. De plannen voor de nieuwe vaste expositie worden besproken in 3.4 Informatie over het gebouw kan in de huidige situatie op twee manieren worden verkregen: door middel van een rondleiding door beheerder Jaap van der Boon of door het boek van de hand van Jaap van der Boon De Schierstins. Een ongekende schat (Feanwâlden 2008). Dit boek is een prima bron van informatie over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de Schierstins. Het is een duurzame uitgave die zeker tot het eind van de beleidsperiode kan dienen als informatiebron. De rondleidingen door de beheerder worden door de groepen zeer goed ontvangen. Deze persoonlijke manier van informatieoverdracht moet blijven voortbestaan, omdat er altijd mensen zullen zijn die hechten aan een persoonlijke benadering. Als de nieuwe vaste presentatie gerealiseerd is, zullen de rondleidingen daar naar verwachting goed bij aansluiten. Gedurende deze beleidsperiode wil het bestuur de rondleidingen dan ook handhaven. De informatie over de stinzenplanten die De Schierstins nu verstrekt aan bezoekers moet blijven bestaan, omdat dit onderdeel is van de historie van het gebouw. Het trekt bovendien een eigen groep bezoekers, die speciaal voor de planten naar de stins komen. De informatie kan wel anders worden vormgegeven. De informatie bij de wisseltentoonstellingen wordt door middel van tekstborden of brochures overgedragen. Deze informatievoorziening voldoet uitstekend en moet worden gehandhaafd gedurende de komende jaren. 9

10 3.3 De huidige permanente tentoonstelling De huidige permanente tentoonstelling Ljocht en Skaad. Midsieuske boukeunst en it kerstenjen dateert uit In deze tentoonstelling kunnen bezoekers iets leren over kloosters in Noordoost-Fryslân en kerkbouw in Fryslân. De Schierstins wordt niet behandeld. Dit is meteen het grootste probleem: de tentoonstelling richt zich op kloosters en kerken in plaats van op stinzen. De collectie die hier te zien is, is eigendom van het Fries Museum. Stichting De Schierstins heeft geen eigen collectie. Het geheel van informatie is enigszins diffuus: er zit geen duidelijke lijn in het verhaal. Er worden verschillende onderwerpen belicht, maar geen van de onderwerpen wordt uitputtend behandeld. Er is voor de bezoeker niet bijzonder veel te bekijken omdat er weinig collectie is. De tentoonstelling is vooral gericht op het creëren van een geheimzinnige sfeer, die past bij de zogenaamde donkere middeleeuwen. De tentoonstelling is gehuisvest op de zolderverdieping. Op de overloop naar de toren is een kleine ruimte ingericht als permanente tentoonstelling over stinzenplanten. De vormgeving van deze ruimte contrasteert sterk met de sfeer van Ljocht en Skaad en sluit niet er niet goed op aan. Over het verschijnsel stinzenplanten wordt inhoudelijk niets verteld, terwijl dit een integraal onderdeel is van de geschiedenis van de stins. In de toren is een ruimte ingericht met foto s over de geschiedenis van Feanwâlden en omstreken. De tentoonstelling bestaat uit een tiental foto s met begeleidende teksten. Deze expositie is inhoudelijk zwak en is voor bezoekers niet aantrekkelijk gepresenteerd. De ruimte maakt op bezoekers geen indruk en ziet eruit alsof ze haastig is ingericht. De ruimte zelf is een van de torenkamers van de originele stins. Het is een prachtige, sfeervolle ruimte, waar nu geen goed gebruik van wordt gemaakt. Het thema, streekgeschiedenis, wordt bovendien al in de Oudheidkamer Dantumadeel in De Westereen gepresenteerd. Het is niet zinvol dit op twee plaatsen in de gemeente te doen. Op de bovenste verdieping van de toren is een filmzaaltje ingericht waar dia s vertoond worden als klankbeeld. Het thema is stinzen en staten. Hier krijgt de bezoeker een bredere blik op het thema stinzen en staten. Het klankbeeld duurt twaalf minuten en wordt aangeboden in meerdere talen (Nederlands, Fries en Engels). Het is uitstekend dat er audiovisuele informatie wordt aangeboden over het thema stinzen en staten. Echter, deze informatie wordt door de andere permanente tentoonstellingen niet ondersteund. De informatie van het klankbeeld wordt met andere woorden niet in een kader geplaatst. Als men het klankbeeld zelf als kader zou willen beschouwen, dan is de plaats in de route verkeerd. Als het klankbeeld aan het begin van de route te zien zou zijn, zou de informatie in de permanente tentoonstellingen beter bij het publiek binnenkomen. De thema s van de huidige permanente exposities hebben met elkaar te maken, met uitzondering van de ruimte met de foto s over Feanwâlden en omstreken, maar de relatie in thematiek is in de vormgeving nauwelijks terug te vinden. De bezoeker moet dit zelf uitvinden. De ruimtes staan in vormgeving teveel los van elkaar. Feitelijk worden vier thema s behandeld: kerken en kloosters in Fryslân, stinzenplanten, de geschiedenis van Feanwâlden en omgeving en tenslotte stinzen en staten. Vier thema s is teveel voor een kleine ruimte als De Schierstins en de relatie tussen de thema s wordt de bezoeker niet duidelijk gemaakt. Bovenstaande bezwaren zijn ondergeschikt aan het grootste bezwaar dat het bestuur ziet in deze wijze van presenteren: de stins blijft onderbelicht. De huidige individuele bezoekers krijgen geen beeld van de geschiedenis van de Schierstins. Zij worden zich ook niet bewust van de uniciteit van de Schierstins, simpelweg omdat hier in de huidige 10

11 tentoonstellingen geen aandacht voor is. Dit is een belangrijk inhoudelijk bezwaar: Ljocht en Skaad richt zich op de geschiedenis van kloosters en kerken in Noordoost-Fryslân. Dat is een geschiedenis die de Schierstins geen recht doet. Samenvattend zijn er zes inhoudelijke bezwaren tegen de huidige presentatie: - Het belichten van kerken en kloosters doet geen recht aan de geschiedenis van de Schierstins - De huidige tentoonstellingen geven te weinig informatie - De presentatie over de geschiedenis van Feanwâlden en omstreken is inhoudelijk zwak - De geschiedenis van Feanwâlden en omstreken wordt al belicht door Oudheidkamer Dantumadeel - De vormgeving van de vier presentaties verbindt de thema s niet met elkaar - Het diaklankbeeld bevindt zich op de verkeerde plaats in de route 3.4 Een nieuwe permanente tentoonstelling Het bestuur wil in de komende beleidsperiode een nieuwe vaste expositie inrichten die zich richt op de geschiedenis en bijzonderheid van het gebouw. Er is geen enkele plaats in Fryslân waar mensen in een echte stins geïnformeerd kunnen worden over de geschiedenis van de Friese stinzen en de Schierstins als enig overgebleven torenstins in het bijzonder. Dit is een hiaat in de presentatie van de Friese geschiedenis. De Schierstins is de plaats waarin het beste een dergelijke tentoonstelling kan worden ingericht. Het is een doelstelling van de Stichting De Schierstins om meer de nadruk te leggen op de Schierstins als belangrijk bouwwerk en op het feit dat dit uniek erfgoed is. Een nieuwe tentoonstelling past bij deze doelstelling. In de huidige situatie kunnen bezoekers alleen door aankoop van het boek De Schierstins, een ongekende schat of door een rondleiding op de hoogte raken van het bijzondere verhaal van de stins. Het bestuur wil dit verhaal echter ook voor individuele bezoekers voor het voetlicht brengen. Dit moet gebeuren in de vorm van een nieuwe vaste tentoonstelling. Nieuwe ontwikkelingen in Fryslân ondersteunen de noodzaak voor de nadruk op de geschiedenis van de stins. In Rinsumageest zijn plannen voor de vestiging van een archeologisch steunpunt over klooster Klaarkamp. Als dat steunpunt is gerealiseerd is de tentoonstelling Ljocht en Skaad in De Schierstins overbodig, want waar is het verhaal van de Friese kloosters beter te bekijken dan in de omgeving van het belangrijkste Friese klooster zelf? Voorts is er de laatste jaren nieuwe belangstelling in wetenschappelijke kringen voor de Friese stinzen. Aan de Fryske Akademy worden verschillende onderzoeken naar de stinzen gedaan en over de vetemaatschappij waarin de stinzen een centrale rol speelden. De eerste publicatie die uit dit onderzoek is voortgekomen is het door Paul Noomen geschreven boek De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners (Hilversum 2009). De maatschappelijke belangstelling voor deze publicatie is enorm. Dit is te verklaren uit de hernieuwde interesse voor de eigen geschiedenis in de afgelopen jaren. Na het verschijnen van de Canon van de Nederlandse geschiedenis in 2006 zijn provincies, regio s en steden bezig gegaan met het duiden van de eigen geschiedenis. Fryslân ontwikkelde zich in de middeleeuwen staatkundig en bestuurlijk op een andere manier dan enige andere Europese staat. Deze periode is vervolgens mede bepalend geweest voor de vorming van de Friese identiteit. Dit besef wordt steeds groter en de publieke belangstelling voor de Friese middeleeuwen neemt toe. 11

12 De publieke belangstelling voor de meestal in een adem genoemde Friese stinzen en staten is groot. Dit blijkt ook uit het feit dat in 2005 de Stichting Staten en Stinzen is opgericht, die deze belangstelling wil benutten en verder vergroten. Het cultuurbeleid van de Provinsje Fryslân heeft onder andere als speerpunt dat het cultuurtoerisme moet worden uitgebreid. Verder wil de Provinsje een integraal verhaal van de geschiedenis en eigenheid van Fryslân presenteren, gebruikmakend van het materiële en immateriële erfgoed van Fryslân. Een permanente tentoonstelling over stinzen past naadloos in dit streven. In de nieuwe Nota Erfgoed van de Provinsje wordt gesproken over de maatschappelijke relevantie van het Friese erfgoed. De Schierstins en de Friese stinzen zijn voorbeelden van die maatschappelijke relevantie. De Provinsje streeft daarnaast naar behoud en ontwikkeling van Friese archeologische, monumentale, cultuurhistorische elementen, patronen en structuren door: a. integratie van cultuurhistorische waarden in ruimtelijke plannen; b. koppelingen met gebiedsontwikkeling; c. het stimuleren van het particulier initiatief om in erfgoed te investeren; d. het leggen van verbindingen tussen cultuurhistorie en economie; e. het creëren van draagvlak en het vergroten van het publieksbereik van cultuurhistorische waarden ondermeer door erfgoededucatie. 1 De Schierstins kan met haar plannen voor nieuwbouw, een nieuwe permanente tentoonstelling met bijbehorend educatief aanbod aan elk van deze punten voldoen. De gemeente Dantumadiel heeft programmapunten in haar beleid geformuleerd waar de nieuwe plannen uitstekend op aansluiten. Zo wil de gemeente de recreatieve en toeristische waarde van de gemeente vergroten en de cultuurhistorische waarde behouden. De kennis van het erfgoed moet breed toegankelijk worden gemaakt. Samenvattend zijn er vijf argumenten voor een nieuwe permanente tentoonstelling: - De Schierstins vormt uniek Fries erfgoed. - Het informeren van het publiek over Friese stinzen kan het beste plaatsvinden in een Friese stins. Dit verrijkt de informatie. - De huidige tentoonstelling doet geen recht aan de geschiedenis van de Schierstins. - Er is een groeiende belangstelling voor de Friese middeleeuwen en stinzen en staten. - Er zijn andere intiatieven op bestuurlijk, wetenschappelijk en populair niveau om de belangstelling voor stinzen verder te vergroten Nieuwe tentoonstelling als archeologisch steunpunt De nieuwe tentoonstelling zal in de vorm van een archeologisch steunpunt worden gegoten. Archeologische steunpunten worden door de Provinsje Fryslân ingericht als informatiepunten voor lokale archeologie van enig belang. De Provinsje Fryslân heeft budget om deze steunpunten in te richten als er vanuit de samenleving initiatieven worden ontplooid om archeologische verhalen zichtbaar te maken voor het publiek. 2 Vanuit de Provinsje Fryslân is met enthousiasme gereageerd op het plan in een nieuwe permanente presentatie de nadruk 1 Provinsje Fryslân, Nota Erfgoed Zie ook Nota Erfgoed van de Provinsje Fryslân 12

13 te leggen op de stins. De Schierstins heeft de ambitie het verhaal van de Friese stinzen in het algemeen en de geschiedenis van de Schierstins in het bijzonder meer toegankelijk te maken voor publiek. Dit kan uitstekend in de vorm van een archeologisch steunpunt. De archeologische steunpunten vormen een netwerk van punten die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het steunpunt met als thema stinzen kan verwijzen naar het steunpunt met het thema kloosters, en omgekeerd. Zo versterken de thema s elkaar. Archeologische steunpunt hebben een gastheer nodig. De gastheer moet het steunpunt draagvlak geven en er ruchtbaarheid aan geven. Er moeten activiteiten bij het steunpunt ontwikkeld worden, bijvoorbeeld door een werkgroep historie en archeologie van de Schierstins in De Schierstins op te richten. De gastheer heeft inspraak in het thema, de vormgeving en in hoge mate in de inhoudelijke uitwerking. Bij het realiseren van een steunpunt, bestaande uit vitrines met inhoud en de bijbehorende tekstborden, hoort meestal een themaboek. Dit wordt geschreven door een auteur met verstand van zaken en er is een begeleidingscommissie waarin Gilles de Langen als provinciaal archeoloog zitting heeft, naast andere professionele archeologen. Het is ook mogelijk om een educatief project op te nemen in het archeologisch steunpunt. Dit past erg goed bij een andere doelstelling van De Schierstins: het opzetten van een langlopend educatief project voor basisscholen. Het steunpunt met eventueel een themaboek en educatief project is een eenmalige financiële inspanning van de Provinsje. Voor veranderingen naderhand moet apart geld worden aangevraagd uit subsidieregelingen. Er komt een afspraak over de looptijd van het steunpunt. Dit moet duidelijk worden vastgelegd zodat De Schierstins het steunpunt na verloop van jaren weer kan opdoeken als het niet meer voldoet. Onderhoud aan de tentoonstellingen in de steunpunten wordt op dit moment verzorgd door het Fries Museum, dit doet de gastheer dus niet zelf. Het steunpunt moet in 2013 in De Schierstins ingericht zijn en functioneren met de op te richten werkgroep Museale publieksaspecten van een nieuwe permanente tentoonstelling In de huidige tentoonstelling Ljocht en Skaad wordt de informatie met behulp van tekstborden overgebracht. Deze manier van informatievoorziening is degelijk en geldt nog steeds als de meest overzichtelijke manier van presenteren. Tekstborden worden vooral door ouderen erg gewaardeerd. Bij een nieuwe vaste presentatie moet de informatie opnieuw door middel van tekstborden worden aangeboden. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen korte en lange teksten voor mensen met een korte en lange aandachtsspanne. Daarnaast vallen andere methoden van informatievoorziening te overwegen. Als informatie op meer manieren wordt aangeboden worden meer bezoekers bediend. Auditief ingestelde mensen zullen bijvoorbeeld graag gebruik maken van een audiotour of een podcast. Visueel ingestelde mensen vinden het prettig beelden gepresenteerd te krijgen, bijvoorbeeld op een informatiezuil of door middel van een film. Het bestuur wil bij de nieuwe vaste presentatie gebruikmaken van meerdere methoden van informatievoorziening. 13

14 3.4.3 Werkgroep Historie en archeologie van de Schierstins Om het archeologisch steunpunt te ontwikkelen moet een werkgroep opgericht worden die zich inhoudelijk bezighoudt met het thema van de Friese stinzen en in het bijzonder de Schierstins. De werkgroep zal de inhoud van de tentoonstelling ontwikkelen, in samenspraak met de provinciaal archeoloog. De werkgroep moet daarnaast activiteiten organiseren die een relatie hebben met het stinzenthema. Dit kunnen lezingen, excursies of wisseltentoonstellingen zijn. De Schierstins kan ook een centrum worden van activiteiten van amateur-archeologen. Veel is mogelijk, als er maar een bloeiende werkgroep is, die de ontwikkeling van een tentoonstelling en daarna het instandhouden van de tentoonstelling kan dragen. Er moet regelmatig contact zijn tussen het bestuur van Stichting De Schierstins en de werkgroep. De werkgroep kan, als daar behoefte aan is, een lid laten scholen in het ontwerpproces van een nieuwe tentoonstelling, bijvoorbeeld bij de Museumfederatie Fryslân. 3.5 Educatief aanbod Een functionerend educatief aanbod voor kinderen ontbreekt in De Schierstins. Het is de wens van het bestuur gedurende de komende beleidstermijn een educatief aanbod over stinzen te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de doelstelling om meer informatie over het gebouw te verstrekken. Het educatieve aanbod voor kinderen kan bestaan uit een lesbrief voor schoolklassen en aansluitend een bezoek aan De Schierstins waarbij een programma wordt doorlopen. Dit aanbod moet kant en klaar kunnen worden aangeleverd aan leerkrachten, zodat de drempel voor deelname voor hen laag is. Het bestuur ziet het liefst een aanbod voor alle leeftijdsgroepen van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. Dit vergt echter een enorme krachtsinspanning in de opzet en coördinatie van een speciale groep vrijwilligers. De uitvoering van het aanbod zal bij elke klas bovendien veel tijd kosten. Omdat het creëren van een uitgebreid educatief aanbod deze verstrekkende gevolgen heeft, kiest De Schierstins voor een gefaseerde aanpak: gedurende de komende beleidsperiode zal prioriteit worden gegeven aan de basisscholen en aan de groepen 5 en 6 in het bijzonder. De groepen 5 en 6 zijn gekozen omdat deze groepen ontvankelijk zijn voor de geschiedenis van de eigen omgeving. Bovendien is er al veel aanbod voor de groepen 7 en 8, maar minder voor de middenbouw. De resultaten kunnen in 2014 of 2015 worden geëvalueerd waarna in de volgende beleidsperiode gekozen kan worden voor het creëren van een aanbod voor een andere leeftijdsgroep. Het nieuwe aanbod moet aansluiten op de nieuwe vaste presentatie in De Schierstins en moet bij voorkeur tot stand komen als onderdeel van het archeologisch steunpunt. Voor de uitvoering van de stinslessen in De Schierstins moeten vrijwilligers worden geworven. Het nieuwe educatieve aanbod moet bij de basisscholen in Fryslân bekend worden gemaakt. Dit kan door persaandacht te zoeken, een nieuwsbrief via te sturen aan de basisscholen en de activiteit aan te melden bij het Kultuerfilter, dat bij Keunstwurk is ondergebracht. Het educatief aanbod voor volwassenen bestaat uit rondleidingen door de beheerder en de informatievoorziening in de permanente tentoonstelling. Dit voldoet goed en het bestuur streeft, behalve in de in 3.4 genoemde vernieuwing van de vaste expositie, niet naar een uitbreiding van het educatief aanbod voor volwassenen. 14

15 4. Bedrijfsvoering 4.1 Huisvesting en faciliteiten De Schierstins bestaat uit de middeleeuwse toren, een aangebouwd deel met een klokgevel en een grote aanbouw uit de 18 de eeuw die met de stins verbonden is door een latere aanbouw. Op de begane grond is de balie met een keukentje, de garderobe, de Theun de Vrieskamer en de zaal voor tijdelijke tentoonstellingen te vinden. Er zijn hier twee toiletten: een herentoilet en een dames/invalidentoilet waar ook de stoelen worden bewaard. Op de eerste verdieping is de permanente tentoonstelling Ljocht en Skaad gehuisvest, evenals de expositie over stinzenplanten. In de toren is op de eerste verdieping de presentatie over de Feanwâlden en omgeving te zien en op de tweede verdieping wordt het diaklankbeeld afgespeeld. De stins is beperkt toegankelijk voor rolstoelers. In de stins kan een rondleiding worden gevolgd, een kopje thee of koffie worden gedronken en er kan informatie over de omgeving worden ingewonnen. Bij de balie worden boeken over kunst en erfgoed verkocht. De huisvesting van De Schierstins is problematisch. Hieronder volgen puntsgewijs de knelpunten in de huisvesting van De Schierstins: - De ontvangstruimte met de balie is te klein voor het doel. De functie van De Schierstins als informatiepunt voor de omgeving komt in de huidige situatie niet uit de verf. Er is te weinig ruimte voor brochures, boeken en andere informatie over de omgeving. De balie doet tevens dienst als kantoorruimte. De ruimte is hiervoor echter te klein. In de ontvangstruimte is een zeer kleine keuken gevestigd. Deze kan de drukte op een goedbezochte activiteit (maximaal 100 personen) niet verwerken. - De Theun de Vrieskamer is het enige vertrek waar groepen kunnen worden ontvangen. De groep kan dan niet groter zijn dan personen. Voor grotere groepen of schoolklassen is geen ruimte. Gezien het feit dat De Schierstins een aanbod voor basisschoolklassen wil ontwikkelen, moet er een ruimte komen waar klassen kunnen worden ontvangen en waar zij kunnen werken. - Hoge bezoekersaantallen bij bepaalde activiteiten leveren in de huidige situatie verkeerstechnische problemen en gevaarlijke situaties op. Bij een volle concert- of lezingenzaal (100 personen) loopt de temperatuur in het gebouw onaangenaam op. Voorafgaand aan een activiteit, in de pauzes en na afloop kan het gebouw het aantal mensen niet verwerken, de doorgangen zijn niet berekend op grote aantallen mensen. Niet alleen is deze situatie voor de bezoekers ergerniswekkend, ook voor de vrijwilligers van De Schierstins is zij onwenselijk, omdat zij hun taken zo niet goed kunnen uitvoeren. - Bij concerten en lezingen wordt de torenkelder gebruikt als garderobe en als uitschenkpunt van drankjes. Dit vertrek is dan overbelast en overvol. - Het herentoilet is ouderwets en niet representatief. Het dames- en invalidentoilet wordt ook gebruikt als opslag voor de stoelen voor lezingen of concerten. De stoelen worden hier opgestapeld bewaard. De stapels stoelen zijn met koorden gezekerd aan de toiletmuur om omvallen te voorkomen. Dit maakt een amateuristische en onrepresentatieve indruk. Bovendien maakt deze opslag het toilet minder geschikt voor rolstoelers. 15

16 De Stichting De Schierstins heeft de wens een bezoekersruimte voor 40 personen te creëren die voor grote toeristische groepen en schoolklassen kan worden gebruikt. Ook leeft de wens de verkeersruimtes en de ontvangstruimte te vergroten, meer kantoorruimte te hebben en over een grotere keuken met een uitschenkpunt te beschikken. De Schierstins wenst ook over een garderobe te beschikken die niet ook een andere functie vervult. De Stichting De Schierstins zou een ruimte willen hebben voor opslag van de stoelen en rekwisieten zoals podiumdelen om rolstoelers meer ruimte te geven en de toiletten netjes en representatief te maken. Het bestuur van de Stichting De Schierstins wil gedurende de komende beleidsperiode in deze noden voorzien door een aanbouw te realiseren Nieuwbouw De Schierstins heeft architectenbureau Adema Architecten uit Dokkum een plan laten opstellen voor een aanbouw (zie bijlage 2). Het plan is een aanbouw aan de noordkant die ruimte oplevert voor een foyer of ontvangstruimte op de begane grond met een en kantoorof vergaderruimte op de eerste verdieping. Als gevolg van de aanbouw krijgen andere functies in het bestaande gebouw meer ruimte, zoals de keuken en de garderobe. De nieuwbouw zal een abstraherende vormgeving krijgen die in baksteen wordt uitgevoerd. Dit past goed bij de bestaande bouw, die ook uit baksteen bestaat. Zo is de toren uit de vroegste baksteen opgebouwd. De later gebouwde bijgebouwen in de baksteen die toen gebruikelijk was. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling de nieuwbouw te laten versmelten met de oudbouw. Het nieuwe deel moet duidelijk herkenbaar zijn door andersoortige baksteen en het gebruik van glas. De aanbouw zal in verlijmde baksteen worden opgetrokken, een duurzame en onderhoudsvrije oplossing. De verlijmde bakstenen hebben een dunne, terugliggende voeg, waaraan nauwelijks onderhoud gepleegd hoeft te worden. Het hierboven geschetste plan is getoetst bij Monumentenzorg en de Monumentencommissie van de gemeente Dantumadiel. Deze instanties staan positief tegenover het plan Archeologisch onderzoek Bij bouwwerkzaamheden moet rekening worden gehouden met archeologisch onderzoek. De Schierstins is op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) opgenomen als terrein van hoge archeologische waarde (monumentnummer 9505). Ook de aangrenzende middeleeuwse kern van Feanwâlden is opgenomen als terrein van hoge archeologische waarde (monumentnummer 15104). De waarnemingen die gedaan werden bij de restauratie van de stins in 1961 zijn geregistreerd onder waarnemingsnummer 9989 in Archis. Feanwâlden ligt op zogeheten veldpodzolgronden (bodemkaartcode Hn23). Op een deel van deze podzolgronden is een cultuurdek (esdek) aanwezig. Dan heten deze gronden laarpodzolgronden (bodemkaartcode chn23). Podzolgronden zijn ontstaan op de hogere, droge zandgronden. Deze gronden waren in de steentijd populair om op te wonen. Het esdek is ontstaan door plaggenbemesting in de (late) middeleeuwen. De Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) geeft voor het gebied rond de Schierstins de volgende adviezen: 16

17 Steentijd: quickscan. Van deze gebieden wordt vermoed dat eventuele aanwezige archeologische resten al ernstig verstoord zijn, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. De provincie beveelt daarom aan om bij ingrepen van meer dan 5000m² een quickscan te verrichten. Een quickscan is een extensief booronderzoek waarmee duidelijk gemaakt wordt of het steentijdbodemarchief intact is. Bij een intact bodemarchief kan dan over worden gegaan op een karterend onderzoek (6 boringen per hectare). Tevens dient te worden nagegaan of er zich bekende vuursteenvindplaatsen en dobben in het gebied bevinden. Deze locaties moeten dan vervolgens door middel van een archeologisch onderzoek worden gewaardeerd (zie advies waarderend onderzoek vuursteenvindplaatsen en waarderend onderzoek dobben ). De resultaten kunnen ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet bezwaarlijk is, of met welke randvoorwaarden in het plan rekening dient te worden gehouden. 3 Middeleeuwen: Streven naar behoud Van deze terreinen is bekend dat zij waardevolle archeologische resten uit de periode bronstijd en later bevatten. In veel gevallen betreft het AMK-terreinen, maar kunnen ook terreinen zijn die bij gemeente of provincie bekend staan als archeologisch waardevol. Vaak zijn deze gebieden in het bestemmingsplan opgenomen als archeologisch waardevol gebied, met daaraan gekoppeld een aanlegvergunningstelsel. Wanneer dit nog niet het geval is, adviseren wij om dat, bijvoorbeeld wanneer een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, zo spoedig mogelijk te doen. Wij raden af om in deze gebieden ingrepen te verrichten, die het bodemarchief kunnen schaden. Soms hebben deze terreinen nu reeds een bestemming waarbij het oprichten van bouwwerken is toegestaan, zoals bijvoorbeeld een woonbestemming. In deze gevallen adviseert de provincie voor ingrepen van minder dan 50m² geen consequenties te verbinden aan de aanduiding streven naar behoud. Mochten er bij het realiseren van deze kleine plannen bodemvondsten worden gedaan, dan dienen die gemeld te worden bij de provinciaal archeoloog. 4 De Stichting De Schierstins houdt rekening met een archeologisch onderzoek voor de periode van de middeleeuwen. Wanneer de gemeente zonder nader archeologisch onderzoek te eisen de bouwvergunning voor de nieuwbouw verleent, is Stichting De Schierstins van zins contact op te nemen met de provinciaal archeoloog. 3 Dit advies lijkt in dit geval niet geheel juist. Ter plaatse van de laarpodzolgronden is een esdek aanwezig. Door de aanwezigheid van dit esdek is de top van het prehistorische maaiveld vermoedelijk niet aangetast door recente bodemingrepen zoals ploegen. De kans dat een intact steentijdbodemarchief aanwezig is lijkt dus aanzienlijk. (Toelichting door MIchiel Rooke). 4 Zie de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra op 17

18 4.2 Veiligheid Er is een beveiligingssysteem tegen inbraak dat berust op bewegings- en warmtesensoren. Bij inbraak wordt Alert Services uit Geldrop gealarmeerd. Alert Services belt naar een bestuurslid, die de alarmmelding zelf controleert. Voor de veiligheid van publiek en personeel zijn de nodige voorzieningen getroffen zoals vluchtroutes, brandmelders en brandblussers volgens bestaande voorschriften en eisen van de verzekering en de brandweer. Er is een ontruimingsplan. Er worden geen bijzondere maatregelen genomen om diefstal tegen te gaan. Daar staat tegenover dat de collectie in Ljocht en Skaad in vitrines wordt bewaard. De beveiliging tegen diefstal is in balans met de collectie. Bij de huisvesting van een nieuwe collectie zal worden bekeken aan welke eisen de beveiliging moet voldoen. 4.3 Personeel en organisatie De Stichting De Schierstins heeft een bestuur, bestaande uit ten minste zeven leden: een voorzitter, penningmeester en secretaris met twee algemene bestuursleden en twee bestuursleden voor de culturele activiteiten. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dantumadiel heeft het permanent recht een bestuurslid te benoemen. Het laatste door de gemeente benoemde bestuurslid legde in 2008 zijn bestuursfunctie neer. Het bestuur formuleert het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Naast het bestuur is er een dagelijks bestuur (DB). Dit bestuur bestaat uit drie leden (de voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur) en is verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken. De stichting heeft één werknemer in dienst voor 0,5 fte. Hij is verantwoordelijk voor openstelling en sluiting, kaartverkoop, informatie verstrekken aan bezoekers, persberichten maken, de donateurs- en financiële administratie en de afhandeling van de activiteiten. Daarnaast zijn vele vrijwilligers verbonden aan de Schierstins voor het klaarzetten van stoelen voor lezingen tot het schenken van koffie. Een speciale groep vrijwilligers is de Stinzenplanten werkgroep. Er is een Stichting Freonen fan de Skierstins. Dit zijn de donateurs die voor 12,50 per jaar enkele bijzondere voorrechten genieten. Incidenteel kan een beroep worden gedaan op deze stichting voor bijzondere, niet structurele investeringen. 4.4 Automatisering Automatisering in De Schierstins betekent automatisering van het kassasysteem. Het huidige systeem is niet geautomatiseerd. De Stichting De Schierstins wil graag een geautomatiseerd kassasysteem. Dit bevordert niet alleen het gemak van de balie en de winkel, een geautomatiseerd systeem kan ook bezoekersaantallen bijhouden en deze uitsplitsen naar categorie. Zo kan per dag, maand of jaar worden bekeken hoeveel bezoekers naar De Schierstins kwamen en wat voor bezoekers dit waren, bijvoorbeeld jongeren, ouderen, schoolklassen of gezinnen met kinderen. 18

19 4.5 Verzekeringen De Stichting De Schierstins heeft naast de gebruikelijke verzekeringen ook de volgende verzekeringen afgesloten: - een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers - een verzekering voor de wisseltentoonstellingen voor (inclusief vervoer). Soms moet het bedrag tijdelijk omhoog vanwege de hogere waarde van de tentoongestelde voorwerpen. Stichting De Schierstins is voorts van zins een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 4.6 Financiën De Schierstins ontvangt van de gemeente een jaarlijkse exploitatiesubsidie van ongeveer euro. Incidenteel kan een beroep worden gedaan op de Stichting Freonen fan de Skierstins voor bijzondere, niet structurele investeringen. 5. Globale planning werkzaamheden: verbouwing 2010 oprichting werkgroep historie en archeologie van de Schierstins voorbereiden nieuwe vaste presentatie als archeologisch steunpunt educatief aanbod voor groep 5 en 6 van de basisschool maken campagne om de stins als uniek opengesteld erfgoed te promoten 19

20 BIJLAGE 1 SWOT-analyse Stichting De Schierstins Inhoudsopgave 1. Inleiding De educatieve taak De culturele taak De financiële gezondheid De SWOT-Analyse Het complex de Schierstins Onderscheidend vermogen van de Schierstins Openingstijden Bezoekersprofiel Toegangsprijs Organisatievorm Faciliteiten Veiligheid Bereikbaarheid Activiteiten Publieksinformatie over de stins Promotie Conclusie interne analyse Externe analyse: inventarisatie van sterke en zwakke punten De toeristische mogelijkheden van Feanwâlden en omstreken Samenwerking binnen de Stichting Friese Staten en Stinzen Samenwerking met Markant Friesland Samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting Samenwerking met het Theun de Vries Genootschap Samenwerking met stichting Kunst aan Huis Beleid van de provinciale en lokale overheid op het gebied van Cultuurtoerisme Relatie met subsidieverstrekkers Plannen voor aanleg van een feestterrein en multifunctioneel centrum Algemene trends en ontwikkelingen in de samenleving Conclusie externe analyse

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD Versie 7 november 2013 1 INHOUD Hoofdstuk 1, Nieuw beleid 1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Geschiedenis 1.3 Professionaliteit 1.4 Missie 1.5 Doelstelling 1.6

Nadere informatie

Najaar 2013 / voorjaar 2014

Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID & JAARACTIVITEITEN 2014 Archeologiestichting Dokter Beckers Pater Munsters Stein. Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID Archeologiestichting Het samengaan van de "Archeologiestichting

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020.

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Hoewel het verhaal van de bloembollencultuur zich uitstekend leent voor een grootse

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren

Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren Museumbeleidsplan 2012 2015 Vooruitkijken naar gisteren Inleiding Een goed museum werkt hard aan gisteren voor morgen. Dat klinkt cryptischer dan het is: ons product is het verleden, gisteren dus en we

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 2013 2017 2 vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 1. Voorwoord De eerder uitgesproken wens om een nieuwe koers te kiezen en het vfonds beter te presenteren, bleek eenvoudiger dan

Nadere informatie

Beleidsplan. Nederlands Artillerie Museum

Beleidsplan. Nederlands Artillerie Museum Beleidsplan Nederlands Artillerie Museum 2010-2015 Inhoudsopgave - I Inleiding - II Bedrijfstaak - Huisvesting - Verzekering - Automatisering - Marketing - Collectie - III Behoudstaak - Conservering -

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM Digitaliseren met Beleid REEKX, GRONINGEN/ALMERE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM/AMSTERDAM NOVEMBER 2007 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING II III 1. HET VERZETSMUSEUM

Nadere informatie

De Vrijwilligersorganisatie

De Vrijwilligersorganisatie De Vrijwilligersorganisatie Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren publicatie 2008 Verantwoording Het museumconsulentschap van de provincie Gelderland is in

Nadere informatie

Vroeger is van ons. Yola de Lusenet. Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen. In opdracht van

Vroeger is van ons. Yola de Lusenet. Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen. In opdracht van Vroeger is van ons Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen Yola de Lusenet In opdracht van NOVEMBER 2009 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen beeld 5 3. Verslagen van de gesprekken 10

Nadere informatie

Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie 2015-2018

Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie 2015-2018 Dwaande-campagne wonen en werken Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling Strategie 2015-2018 Auteur: Eelkje Idsardi, Trainee wonen en werken Versie: 5 Burgum, 7 november 2014 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Toeristisch-recreatief marketingactieplan. Nieuwe Hollandse Waterlinie

Toeristisch-recreatief marketingactieplan. Nieuwe Hollandse Waterlinie Toeristisch-recreatief marketingactieplan Nieuwe Hollandse Waterlinie November 2002 1 Toeristisch-recreatief Marketingplan en Ontwikkelingsvisie NHW Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding.. 3 1.2

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Fort Sint Michiel versterkt Venlo

Fort Sint Michiel versterkt Venlo Fort Sint Michiel versterkt Venlo Erfgoed ontwikkeling met een economische meerwaarde Visual design Albert KIefer ADC Heritage BV Archeologisch communicatie- en adviesbureau Nijverheidsweg-Noord 114-116

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie