Beleidsplan Stichting De Schierstins

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting De Schierstins 2010-2015"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting De Schierstins

2 Colofon Tekst: Marjan Brouwer Ontwerp omslag: Bob de Boer Januari

3 Voorwoord U hebt het beleidsplan van De Schierstins in handen. U zult eruit vernemen dat het bestuur ernaar streeft een aantal doelen te verwezenlijken in deze periode: 1. Meer nadruk op historie en uniciteit van toren en gebouw van de Stins. We willen proberen in samenwerking met de provincie een archeologisch steunpunt in het gebouw en over het gebouw te realiseren. 2. Meer nadruk op educatie van groepen. We zullen een werkgroep formeren van mensen met historische interesse en educatieve kwaliteiten. Die werkgroep zal educatief materiaal produceren voor in eerste instantie de middengroepen van de basisschool. 3. Meer nadruk op cultuurhistorisch toerisme. De Schierstins is bijvoorbeeld een knooppunt in de kloosterpadroute Dokkum-Drachten. Deze doelen passen in het provinciaal beleid; zie bijvoorbeeld de nota "Erfgoed " van de provincie. Om deze doelen naast de bestaande functie (cultureel centrum) te verwezenlijken, is het nodig dat we over meer ruimte beschikken. Het gebouw moet, na voorafgaand archeologisch bodemonderzoek, worden uitgebreid. Adema Architecten uit Dokkum heeft voor ons een plan gemaakt. Dat omvat uitbreiding met gebruik van eigentijdse baksteen, zodat de geschiedenis van de fasen van bouwen met baksteen in de loop der eeuwen te zien is en blijft. Begin 2010 zal het bestuur in overleg met de gemeente Dantumadiel gesprekken beginnen over de financiering van deze plannen. U treft in dit beleidsplan een aantal bijlagen aan: 1. een sterkte/zwakte analyse van De Schierstins 2. tekeningen van een verbouwingsplan door Adema Architecten in Dokkum 3. een begroting van de verbouwing Het bestuur zal zich, gesteund door de positieve houding van de gemeente Dantumadiel, de komende jaren inzetten om de plannen te verwezenlijken. Namens het bestuur, drs. R. Brouwer, voorzitter Januari

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De Schierstins: van verdedigingswerk naar cultureel centrum Doelstelling Het publiek 2.1 Huidige omvang en samenstelling publiek Gewenste omvang en samenstelling publiek Communicatie en PR Samenwerkingsverbanden Het aanbod 3.1 Wisselexposities en activiteiten Informatie voor het publiek De huidige permanente tentoonstelling Een nieuwe permanente tentoonstelling Nieuwe tentoonstelling als Archeologisch Steunpunt Museale publieksaspecten van een nieuwe permanente tentoonstelling Werkgroep Historie en archeologie van De Schierstins Educatief aanbod Bedrijfsvoering 4.1 Huisvesting en faciliteiten Nieuwbouw Archeologisch onderzoek Veiligheid Personeel en organisatie Automatisering Verzekeringen Financiën Globale planning werkzaamheden Bijlage 1 SWOT-analyse Bijlage 2 Ontwerp voor de verbouwing van De Schierstins Bijlage 3 Begroting van verbouwingskosten

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De aanleiding om een beleidsplan te maken voor Stichting De Schierstins is dat het bestuur van de stichting de komende jaren verschillende plannen ten uitvoer wil brengen. Deze plannen, die in dit beleidsplan zullen worden besproken, zullen naar verwachting invloed hebben op de financiën, de beschikbare ruimte, de inhoud van de vaste tentoonstelling, de kwaliteit van het gebodene, de bezoekerssamenstelling en de dagelijkse gang van zaken in De Schierstins. Het bestuur realiseert zich dat de plannen zodanig ingrijpend en zo met elkaar verweven zijn, dat enkele keuzes onvermijdelijk zijn en een fasering van de plannen wenselijk is. Dit beleidsplan dient helderheid te scheppen in de plannen die tot 2015 hun beslag moeten krijgen. 1.2 De Schierstins: van verdedigingswerk naar cultureel centrum De Schierstins is de enige bewaard gebleven torenstins van Noord-Nederland. Het gebouw stamt uit de 13 de of het begin van de 14 de eeuw en is gebouwd als verdedigbare woontoren. Wie de opdracht tot de bouw gaf is onbekend. Wellicht was het een lid van de familie Idszengha. Aan het begin van de 15 de eeuw is de stins een uithof geworden van klooster Klaarkamp in Rinsumageest. Na de onteigening van kloosterbezittingen in 1580, werd de Schierstins door verschillende families bewoond. De verdedigingsfunctie verviel in de 16 de eeuw en de bewoners maakten er een statig huis van, door middel van een aanbouw. Er werden in de loop van de volgende eeuwen diverse bouwkundige veranderingen aangebracht. Aan het begin van de 20 ste eeuw was het gebouw tot een ruïne vervallen, maar werd in 1906 gerestaureerd. In vond de tweede restauratie plaats. Na deze restauratie begon de stins toeristen te trekken en in 1984 werd de Stichting Cultureel Centrum De Schierstins opgericht. De stins was toen ook al aangewezen als rijksmonument. In 1991 werd de Schierstins opnieuw gerestaureerd. Er werd aandacht besteed aan de kelder, waarvan de bogen na de restauratie prachtig zichtbaar zijn gemaakt. In 1999 werd de tentoonstelling Ljocht en Skaad. Midsieuske boukeunst en it kerstenjen ingericht. 1.3 Doelstelling De doelstelling van de stichting zoals opgenomen in haar statuten luidt: De stichting heeft tot doel het beheren en exploiteren zonder oogmerk van het maken van winst- van de aan de gemeente Dantumadiel in eigendom toebehorende Schierstins, plaatselijk bekend Hoofdstraat nummer 1 te Veenwouden met bijbehorende tuin en paden voorzover deze zich bevinden binnen de omringende gracht,- een en ander ten behoeve van daarvoor in aanmerking komende culturele doeleinden, waaronder concerten, toneel-, en cabaretuitvoeringen, lezingen, cursussen, tentoonstellingen van schilders, tekenaars, beeldhouwers, fotografen etcetera, alsmede een bezoekerscentrum, een permanente expositie en de exploitatie ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen. 5

6 In de loop der jaren is gebleken dat er zoveel belangstelling van bezoekers voor de Schierstins als gebouw is dat de doelstelling van de stichting voor de komende beleidsperiode als volgt wordt geformuleerd: o De Schierstins wil meer doelgroepen aanspreken en hiertoe haar educatief aanbod voor kinderen en volwassenen uitbreiden en het aanbod kwalitatief verbeteren. De stins als uniek erfgoed en haar historische verhaal moeten meer worden uitgedragen en moeten de basis vormen voor nieuwe activiteiten. Voor de realisering van deze doelstellingen ziet het bestuur kansen in de aansluiting bij organisaties als Markant Friesland en de Archeologische Steunpunten. Als gevolg van het verbeterde aanbod zal De Schierstins naar verwachting meer bezoekers krijgen. Daarnaast wil De Schierstins het gebouw beter laten functioneren voor haar doel, dus een betere accommodatie realiseren voor alle taken die de stichting nu uitvoert. 2. Het publiek 2.1 Huidige omvang en samenstelling publiek De huidige omvang en samenstelling van het publiek wordt in de SWOT-analyse (bijlage 1, blz. 3-5) uitgebreid beschreven. Hier worden slechts beknopte conclusies van de analyse weergegeven: De Schierstins heeft sinds 2000 jaarlijks tussen de 3000 en 4900 bezoekers. De bezoekersaantallen worden per activiteit handmatig bijgehouden. De samenstelling van het bezoek wordt niet bijgehouden, maar jarenlange ervaring geeft de volgende schatting: Soorten bezoekers: Individuele bezoekers ca Kinderfeestje ca. 100 Concertbezoekers ca. 450 Bezoekers in groep ca. 470 Over de herkomst is het volgende bekend: Herkomst individueel bezoek: Noordoost-Fryslân ca. 60 % Noord-Nederland ca. 30 % Nederland en Vlaanderen ca. 10 % Herkomst groepsbezoek: Noord-Nederland ca. 90 % Nederland en Vlaanderen ca. 10 % 6

7 Over de leeftijdssamenstelling van de individuele bezoekers is het volgende bekend: Ouderen (45-plus) ca. 80 % Gezinnen met kinderen ca. 15 % Jongeren ca. 5 % Over de leeftijdssamenstelling van de groepsbezoekers is het volgende bekend: Ouderen (45-plus) ca. 95 % Jongeren ca. 5 % Voorts is bekend dat een bezoek 45 minuten tot 1,5 uur duurt en dat individuele bezoekers uit Noordoost-Fryslân regelmatig terugkomen voor een bezoek. Individuele bezoekers komen voornamelijk in juli en augustus, terwijl groepen juist in het voor- en najaar komen. Scholen komen zeer weinig in De Schierstins. Voor kinderen van individuele bezoekers is een speurtocht te doen. De activiteiten van de Schierstins worden bekend gemaakt door middel van het verspreiden van een flyer in het dorp en in de buurt en het publiceren van persberichten naar de lokale kranten en Omrop Fryslân. Aan de werving van bezoekers kan meer aandacht worden besteed 2.2 Gewenste omvang en samenstelling publiek Het bestuur van de Stichting De Schierstins heeft niet in de eerste plaats als doel de bezoekerscijfers te vergroten. Wel wil het bestuur meer en beter aanbod creëren. Als gevolg van het verbeterde aanbod zal De Schierstins naar verwachting meer bezoekers krijgen. De huidige wisseltentoonstellingen voldoen goed. Er komen genoeg bezoekers op af en het niveau van de tentoonstellingen is wisselend maar per saldo goed. De concerten en theatervoorstellingen worden meestal goed bezocht. Dit niveau moet worden gehandhaafd. In 2009 is geëxperimenteerd met ruimere openingstijden. In juli, augustus en september was de stins geopend van dinsdag tot en met zondag. Normaliter is de stins op zondag gesloten. De zondag als extra dag is goed bevallen en het bestuur wil dit dan ook voortzetten. De Schierstins trekt zeer weinig schoolklassen. Dit moet worden verbeterd. In 3.5 worden deze plannen nader besproken. De toegangsprijs is aan de lage kant, zoals blijkt uit de SWOT-analyse (bijlage 1, blz ). Het bestuur wil de komende beleidsperiode de toegangsprijs verhogen en een korting voor 65-plussers invoeren. De Schierstins hanteert geen groepstarief maar wil dit in de komende beleidsperiode invoeren. De Schierstins neemt niet deel aan het Cultureel Jongeren Paspoort en is niet van plan dit de komende tijd in te voeren. De grote administratieve rompslomp weegt zwaarder dan het kleine aantal bezoekers dat dit naar verwachting zal opleveren. De Schierstins moet bekender worden als bestemming voor groepsbezoek. De stins moet daarnaast voor de individuele bezoeker bekender worden als uniek erfgoed. Dit beleid moet gestalte krijgen door de activiteiten die in de volgende paragrafen worden besproken. 7

8 2.3 Communicatie en PR De huidige communicatie van De Schierstins bestaat uit persberichten naar de lokale en regionale media, de website en de verspreiding van flyers in Feanwâlden en omstreken. Deze media werken goed zoals blijkt uit de bezoekersaantallen die op de verschillende tentoonstellingen en activiteiten afkomen. De persberichten, website en flyers zijn uitsluitend gericht op de tentoonstellingen en activiteiten. Een duurzame presentatie van de stins over haar historie en uniciteit is, behalve op de eigen website, niet beschikbaar. Wel is er een particulier initiatief, maar deze website geeft beperkte en achterhaalde informatie. De boodschap dat De Schierstins als enige nog bestaande torenstins uniek erfgoed is, wordt zo te weinig uitgedragen. In de komende jaren moet een pr-campagne begonnen worden die juist deze karakteristieken van De Schierstins benadrukt. Dit is een logisch gevolg van werkzaamheden die het bestuur wil uitvoeren om meer nadruk te leggen op de historie en het belang van de Schierstins als gebouw. Ook op de eigen website moet dit veel duidelijker worden. Het moet duidelijk worden dat De Schierstins naast haar betekenis als cultureel centrum voor Feanwâlden en omgeving, in historische zin betekenis heeft voor iedereen. In Noord-Nederland en vooral in Fryslân moet algemeen bekend worden dat De Schierstins toegankelijk is voor bezoekers en dat je er iets kunt leren over stinzen in het algemeen en de Schierstins in het bijzonder. De pr-campagne moet grotendeels bestaan uit free publicity. 2.4 Samenwerkingsverbanden In de SWOT-analyse (bijlage 1, blz 10-12) worden de samenwerkingsverbanden waarin De Schierstins participeert beschreven. Actieve samenwerkingsverbanden zijn: Markant Friesland, Stichting Friese Staten en Stinzen, Theun de Vries Genootschap en Stichting Kunst aan Huis. De samenwerking met de twee laatste voldoet goed. Markant Friesland moet nog een duidelijker gezicht krijgen. De verwachting is dat dit de komende jaren zal gebeuren. De samenwerking met de Stichting Friese Staten en Stinzen is sluimerend. Het bestuur wil de komende beleidsperiode met deze stichting overleggen over hoe De Schierstins meer aandacht kan krijgen. Zeker na de totstandkoming van een permanente tentoonstelling over stinzen (zie 3.4) zou het goed zijn als deze stichting meer aandacht aan De Schierstins gaat besteden. Deze actie kan samenvallen met de prcampagne over De Schierstins als uniek opengesteld erfgoed. Een bijzonder samenwerkingsverband is het Nederlands Museumregister. Opname in het Museumregister is een kwaliteitskeurmerk. De Schierstins komt hier niet voor in aanmerking, omdat de stichting niet over een eigen collectie beschikt. Dit is een voorwaarde voor opname in het Museumregister. 3. Het aanbod 3.1 Wisselexposities en activiteiten De Schierstins is het toneel van wisselexposities en activiteiten. Samen vormen zij de culturele taak van De Schierstins. Dit is tevens een hoofdtaak van de Stichting de Schiertins. Hieronder worden de activiteiten uitgesplitst naar soort en nader toegelicht. 8

9 - Wisseltentoonstellingen. Jaarlijks worden in De Schierstins ongeveer negen wisseltentoonstellingen georganiseerd over kunst, verzamelingen of historie. - Concerten. Er vinden jaarlijks gemiddeld acht concerten plaats van klassieke tot popmuziek. - Lezingen. Ongeveer vier keer per jaar wordt een lezing gehouden ver uiteenlopende onderwerpen. Een keer per jaar wordt de lezing verzorgd door het Theun de Vries Genootschap. - Theater. Er is regelmatig theater in De Schierstins, waaronder enkele kindervoorstellingen. - - Kinderfeestjes. Kinderen kunnen hun verjaardagsfeestje in middeleeuwse sferen vieren in De Schierstins. Dit gebeurt circa tien keer per jaar. - Huwelijken. Er worden elk jaar zo n acht huwelijken voltrokken in De Schierstins. - Wandel-, fiets-, of autoroutes. Er wordt elk jaar een wandeltocht georganiseerd door het Theun de Vries-genootschap en er zijn incidentele fiets- of autotochten, zoals de Kunst aan Huis Atelierroute. Al deze activiteiten stemmen naar aantal en respons tot tevredenheid. De huidige koers van beleid ten aanzien van wisselexposities en activiteiten moet de komende jaren worden aangehouden. 3.2 Informatie voor het publiek De tweede hoofdtaak van de Stichting De Schierstins is informatie verstrekken over het gebouw en zijn historie. In de huidige tentoonstelling Ljocht en Skaad is onvoldoende aandacht voor de Schierstins als gebouw. Het is dan ook de bedoeling van het bestuur om deze tentoonstelling gedurende de komende beleidsperiode te vervangen door een nieuwe vaste tentoonstelling waarin stinzen in het algemeen en de Schierstins in het bijzonder centraal staan. De plannen voor de nieuwe vaste expositie worden besproken in 3.4 Informatie over het gebouw kan in de huidige situatie op twee manieren worden verkregen: door middel van een rondleiding door beheerder Jaap van der Boon of door het boek van de hand van Jaap van der Boon De Schierstins. Een ongekende schat (Feanwâlden 2008). Dit boek is een prima bron van informatie over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de Schierstins. Het is een duurzame uitgave die zeker tot het eind van de beleidsperiode kan dienen als informatiebron. De rondleidingen door de beheerder worden door de groepen zeer goed ontvangen. Deze persoonlijke manier van informatieoverdracht moet blijven voortbestaan, omdat er altijd mensen zullen zijn die hechten aan een persoonlijke benadering. Als de nieuwe vaste presentatie gerealiseerd is, zullen de rondleidingen daar naar verwachting goed bij aansluiten. Gedurende deze beleidsperiode wil het bestuur de rondleidingen dan ook handhaven. De informatie over de stinzenplanten die De Schierstins nu verstrekt aan bezoekers moet blijven bestaan, omdat dit onderdeel is van de historie van het gebouw. Het trekt bovendien een eigen groep bezoekers, die speciaal voor de planten naar de stins komen. De informatie kan wel anders worden vormgegeven. De informatie bij de wisseltentoonstellingen wordt door middel van tekstborden of brochures overgedragen. Deze informatievoorziening voldoet uitstekend en moet worden gehandhaafd gedurende de komende jaren. 9

10 3.3 De huidige permanente tentoonstelling De huidige permanente tentoonstelling Ljocht en Skaad. Midsieuske boukeunst en it kerstenjen dateert uit In deze tentoonstelling kunnen bezoekers iets leren over kloosters in Noordoost-Fryslân en kerkbouw in Fryslân. De Schierstins wordt niet behandeld. Dit is meteen het grootste probleem: de tentoonstelling richt zich op kloosters en kerken in plaats van op stinzen. De collectie die hier te zien is, is eigendom van het Fries Museum. Stichting De Schierstins heeft geen eigen collectie. Het geheel van informatie is enigszins diffuus: er zit geen duidelijke lijn in het verhaal. Er worden verschillende onderwerpen belicht, maar geen van de onderwerpen wordt uitputtend behandeld. Er is voor de bezoeker niet bijzonder veel te bekijken omdat er weinig collectie is. De tentoonstelling is vooral gericht op het creëren van een geheimzinnige sfeer, die past bij de zogenaamde donkere middeleeuwen. De tentoonstelling is gehuisvest op de zolderverdieping. Op de overloop naar de toren is een kleine ruimte ingericht als permanente tentoonstelling over stinzenplanten. De vormgeving van deze ruimte contrasteert sterk met de sfeer van Ljocht en Skaad en sluit niet er niet goed op aan. Over het verschijnsel stinzenplanten wordt inhoudelijk niets verteld, terwijl dit een integraal onderdeel is van de geschiedenis van de stins. In de toren is een ruimte ingericht met foto s over de geschiedenis van Feanwâlden en omstreken. De tentoonstelling bestaat uit een tiental foto s met begeleidende teksten. Deze expositie is inhoudelijk zwak en is voor bezoekers niet aantrekkelijk gepresenteerd. De ruimte maakt op bezoekers geen indruk en ziet eruit alsof ze haastig is ingericht. De ruimte zelf is een van de torenkamers van de originele stins. Het is een prachtige, sfeervolle ruimte, waar nu geen goed gebruik van wordt gemaakt. Het thema, streekgeschiedenis, wordt bovendien al in de Oudheidkamer Dantumadeel in De Westereen gepresenteerd. Het is niet zinvol dit op twee plaatsen in de gemeente te doen. Op de bovenste verdieping van de toren is een filmzaaltje ingericht waar dia s vertoond worden als klankbeeld. Het thema is stinzen en staten. Hier krijgt de bezoeker een bredere blik op het thema stinzen en staten. Het klankbeeld duurt twaalf minuten en wordt aangeboden in meerdere talen (Nederlands, Fries en Engels). Het is uitstekend dat er audiovisuele informatie wordt aangeboden over het thema stinzen en staten. Echter, deze informatie wordt door de andere permanente tentoonstellingen niet ondersteund. De informatie van het klankbeeld wordt met andere woorden niet in een kader geplaatst. Als men het klankbeeld zelf als kader zou willen beschouwen, dan is de plaats in de route verkeerd. Als het klankbeeld aan het begin van de route te zien zou zijn, zou de informatie in de permanente tentoonstellingen beter bij het publiek binnenkomen. De thema s van de huidige permanente exposities hebben met elkaar te maken, met uitzondering van de ruimte met de foto s over Feanwâlden en omstreken, maar de relatie in thematiek is in de vormgeving nauwelijks terug te vinden. De bezoeker moet dit zelf uitvinden. De ruimtes staan in vormgeving teveel los van elkaar. Feitelijk worden vier thema s behandeld: kerken en kloosters in Fryslân, stinzenplanten, de geschiedenis van Feanwâlden en omgeving en tenslotte stinzen en staten. Vier thema s is teveel voor een kleine ruimte als De Schierstins en de relatie tussen de thema s wordt de bezoeker niet duidelijk gemaakt. Bovenstaande bezwaren zijn ondergeschikt aan het grootste bezwaar dat het bestuur ziet in deze wijze van presenteren: de stins blijft onderbelicht. De huidige individuele bezoekers krijgen geen beeld van de geschiedenis van de Schierstins. Zij worden zich ook niet bewust van de uniciteit van de Schierstins, simpelweg omdat hier in de huidige 10

11 tentoonstellingen geen aandacht voor is. Dit is een belangrijk inhoudelijk bezwaar: Ljocht en Skaad richt zich op de geschiedenis van kloosters en kerken in Noordoost-Fryslân. Dat is een geschiedenis die de Schierstins geen recht doet. Samenvattend zijn er zes inhoudelijke bezwaren tegen de huidige presentatie: - Het belichten van kerken en kloosters doet geen recht aan de geschiedenis van de Schierstins - De huidige tentoonstellingen geven te weinig informatie - De presentatie over de geschiedenis van Feanwâlden en omstreken is inhoudelijk zwak - De geschiedenis van Feanwâlden en omstreken wordt al belicht door Oudheidkamer Dantumadeel - De vormgeving van de vier presentaties verbindt de thema s niet met elkaar - Het diaklankbeeld bevindt zich op de verkeerde plaats in de route 3.4 Een nieuwe permanente tentoonstelling Het bestuur wil in de komende beleidsperiode een nieuwe vaste expositie inrichten die zich richt op de geschiedenis en bijzonderheid van het gebouw. Er is geen enkele plaats in Fryslân waar mensen in een echte stins geïnformeerd kunnen worden over de geschiedenis van de Friese stinzen en de Schierstins als enig overgebleven torenstins in het bijzonder. Dit is een hiaat in de presentatie van de Friese geschiedenis. De Schierstins is de plaats waarin het beste een dergelijke tentoonstelling kan worden ingericht. Het is een doelstelling van de Stichting De Schierstins om meer de nadruk te leggen op de Schierstins als belangrijk bouwwerk en op het feit dat dit uniek erfgoed is. Een nieuwe tentoonstelling past bij deze doelstelling. In de huidige situatie kunnen bezoekers alleen door aankoop van het boek De Schierstins, een ongekende schat of door een rondleiding op de hoogte raken van het bijzondere verhaal van de stins. Het bestuur wil dit verhaal echter ook voor individuele bezoekers voor het voetlicht brengen. Dit moet gebeuren in de vorm van een nieuwe vaste tentoonstelling. Nieuwe ontwikkelingen in Fryslân ondersteunen de noodzaak voor de nadruk op de geschiedenis van de stins. In Rinsumageest zijn plannen voor de vestiging van een archeologisch steunpunt over klooster Klaarkamp. Als dat steunpunt is gerealiseerd is de tentoonstelling Ljocht en Skaad in De Schierstins overbodig, want waar is het verhaal van de Friese kloosters beter te bekijken dan in de omgeving van het belangrijkste Friese klooster zelf? Voorts is er de laatste jaren nieuwe belangstelling in wetenschappelijke kringen voor de Friese stinzen. Aan de Fryske Akademy worden verschillende onderzoeken naar de stinzen gedaan en over de vetemaatschappij waarin de stinzen een centrale rol speelden. De eerste publicatie die uit dit onderzoek is voortgekomen is het door Paul Noomen geschreven boek De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners (Hilversum 2009). De maatschappelijke belangstelling voor deze publicatie is enorm. Dit is te verklaren uit de hernieuwde interesse voor de eigen geschiedenis in de afgelopen jaren. Na het verschijnen van de Canon van de Nederlandse geschiedenis in 2006 zijn provincies, regio s en steden bezig gegaan met het duiden van de eigen geschiedenis. Fryslân ontwikkelde zich in de middeleeuwen staatkundig en bestuurlijk op een andere manier dan enige andere Europese staat. Deze periode is vervolgens mede bepalend geweest voor de vorming van de Friese identiteit. Dit besef wordt steeds groter en de publieke belangstelling voor de Friese middeleeuwen neemt toe. 11

12 De publieke belangstelling voor de meestal in een adem genoemde Friese stinzen en staten is groot. Dit blijkt ook uit het feit dat in 2005 de Stichting Staten en Stinzen is opgericht, die deze belangstelling wil benutten en verder vergroten. Het cultuurbeleid van de Provinsje Fryslân heeft onder andere als speerpunt dat het cultuurtoerisme moet worden uitgebreid. Verder wil de Provinsje een integraal verhaal van de geschiedenis en eigenheid van Fryslân presenteren, gebruikmakend van het materiële en immateriële erfgoed van Fryslân. Een permanente tentoonstelling over stinzen past naadloos in dit streven. In de nieuwe Nota Erfgoed van de Provinsje wordt gesproken over de maatschappelijke relevantie van het Friese erfgoed. De Schierstins en de Friese stinzen zijn voorbeelden van die maatschappelijke relevantie. De Provinsje streeft daarnaast naar behoud en ontwikkeling van Friese archeologische, monumentale, cultuurhistorische elementen, patronen en structuren door: a. integratie van cultuurhistorische waarden in ruimtelijke plannen; b. koppelingen met gebiedsontwikkeling; c. het stimuleren van het particulier initiatief om in erfgoed te investeren; d. het leggen van verbindingen tussen cultuurhistorie en economie; e. het creëren van draagvlak en het vergroten van het publieksbereik van cultuurhistorische waarden ondermeer door erfgoededucatie. 1 De Schierstins kan met haar plannen voor nieuwbouw, een nieuwe permanente tentoonstelling met bijbehorend educatief aanbod aan elk van deze punten voldoen. De gemeente Dantumadiel heeft programmapunten in haar beleid geformuleerd waar de nieuwe plannen uitstekend op aansluiten. Zo wil de gemeente de recreatieve en toeristische waarde van de gemeente vergroten en de cultuurhistorische waarde behouden. De kennis van het erfgoed moet breed toegankelijk worden gemaakt. Samenvattend zijn er vijf argumenten voor een nieuwe permanente tentoonstelling: - De Schierstins vormt uniek Fries erfgoed. - Het informeren van het publiek over Friese stinzen kan het beste plaatsvinden in een Friese stins. Dit verrijkt de informatie. - De huidige tentoonstelling doet geen recht aan de geschiedenis van de Schierstins. - Er is een groeiende belangstelling voor de Friese middeleeuwen en stinzen en staten. - Er zijn andere intiatieven op bestuurlijk, wetenschappelijk en populair niveau om de belangstelling voor stinzen verder te vergroten Nieuwe tentoonstelling als archeologisch steunpunt De nieuwe tentoonstelling zal in de vorm van een archeologisch steunpunt worden gegoten. Archeologische steunpunten worden door de Provinsje Fryslân ingericht als informatiepunten voor lokale archeologie van enig belang. De Provinsje Fryslân heeft budget om deze steunpunten in te richten als er vanuit de samenleving initiatieven worden ontplooid om archeologische verhalen zichtbaar te maken voor het publiek. 2 Vanuit de Provinsje Fryslân is met enthousiasme gereageerd op het plan in een nieuwe permanente presentatie de nadruk 1 Provinsje Fryslân, Nota Erfgoed Zie ook Nota Erfgoed van de Provinsje Fryslân 12

13 te leggen op de stins. De Schierstins heeft de ambitie het verhaal van de Friese stinzen in het algemeen en de geschiedenis van de Schierstins in het bijzonder meer toegankelijk te maken voor publiek. Dit kan uitstekend in de vorm van een archeologisch steunpunt. De archeologische steunpunten vormen een netwerk van punten die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het steunpunt met als thema stinzen kan verwijzen naar het steunpunt met het thema kloosters, en omgekeerd. Zo versterken de thema s elkaar. Archeologische steunpunt hebben een gastheer nodig. De gastheer moet het steunpunt draagvlak geven en er ruchtbaarheid aan geven. Er moeten activiteiten bij het steunpunt ontwikkeld worden, bijvoorbeeld door een werkgroep historie en archeologie van de Schierstins in De Schierstins op te richten. De gastheer heeft inspraak in het thema, de vormgeving en in hoge mate in de inhoudelijke uitwerking. Bij het realiseren van een steunpunt, bestaande uit vitrines met inhoud en de bijbehorende tekstborden, hoort meestal een themaboek. Dit wordt geschreven door een auteur met verstand van zaken en er is een begeleidingscommissie waarin Gilles de Langen als provinciaal archeoloog zitting heeft, naast andere professionele archeologen. Het is ook mogelijk om een educatief project op te nemen in het archeologisch steunpunt. Dit past erg goed bij een andere doelstelling van De Schierstins: het opzetten van een langlopend educatief project voor basisscholen. Het steunpunt met eventueel een themaboek en educatief project is een eenmalige financiële inspanning van de Provinsje. Voor veranderingen naderhand moet apart geld worden aangevraagd uit subsidieregelingen. Er komt een afspraak over de looptijd van het steunpunt. Dit moet duidelijk worden vastgelegd zodat De Schierstins het steunpunt na verloop van jaren weer kan opdoeken als het niet meer voldoet. Onderhoud aan de tentoonstellingen in de steunpunten wordt op dit moment verzorgd door het Fries Museum, dit doet de gastheer dus niet zelf. Het steunpunt moet in 2013 in De Schierstins ingericht zijn en functioneren met de op te richten werkgroep Museale publieksaspecten van een nieuwe permanente tentoonstelling In de huidige tentoonstelling Ljocht en Skaad wordt de informatie met behulp van tekstborden overgebracht. Deze manier van informatievoorziening is degelijk en geldt nog steeds als de meest overzichtelijke manier van presenteren. Tekstborden worden vooral door ouderen erg gewaardeerd. Bij een nieuwe vaste presentatie moet de informatie opnieuw door middel van tekstborden worden aangeboden. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen korte en lange teksten voor mensen met een korte en lange aandachtsspanne. Daarnaast vallen andere methoden van informatievoorziening te overwegen. Als informatie op meer manieren wordt aangeboden worden meer bezoekers bediend. Auditief ingestelde mensen zullen bijvoorbeeld graag gebruik maken van een audiotour of een podcast. Visueel ingestelde mensen vinden het prettig beelden gepresenteerd te krijgen, bijvoorbeeld op een informatiezuil of door middel van een film. Het bestuur wil bij de nieuwe vaste presentatie gebruikmaken van meerdere methoden van informatievoorziening. 13

14 3.4.3 Werkgroep Historie en archeologie van de Schierstins Om het archeologisch steunpunt te ontwikkelen moet een werkgroep opgericht worden die zich inhoudelijk bezighoudt met het thema van de Friese stinzen en in het bijzonder de Schierstins. De werkgroep zal de inhoud van de tentoonstelling ontwikkelen, in samenspraak met de provinciaal archeoloog. De werkgroep moet daarnaast activiteiten organiseren die een relatie hebben met het stinzenthema. Dit kunnen lezingen, excursies of wisseltentoonstellingen zijn. De Schierstins kan ook een centrum worden van activiteiten van amateur-archeologen. Veel is mogelijk, als er maar een bloeiende werkgroep is, die de ontwikkeling van een tentoonstelling en daarna het instandhouden van de tentoonstelling kan dragen. Er moet regelmatig contact zijn tussen het bestuur van Stichting De Schierstins en de werkgroep. De werkgroep kan, als daar behoefte aan is, een lid laten scholen in het ontwerpproces van een nieuwe tentoonstelling, bijvoorbeeld bij de Museumfederatie Fryslân. 3.5 Educatief aanbod Een functionerend educatief aanbod voor kinderen ontbreekt in De Schierstins. Het is de wens van het bestuur gedurende de komende beleidstermijn een educatief aanbod over stinzen te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de doelstelling om meer informatie over het gebouw te verstrekken. Het educatieve aanbod voor kinderen kan bestaan uit een lesbrief voor schoolklassen en aansluitend een bezoek aan De Schierstins waarbij een programma wordt doorlopen. Dit aanbod moet kant en klaar kunnen worden aangeleverd aan leerkrachten, zodat de drempel voor deelname voor hen laag is. Het bestuur ziet het liefst een aanbod voor alle leeftijdsgroepen van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. Dit vergt echter een enorme krachtsinspanning in de opzet en coördinatie van een speciale groep vrijwilligers. De uitvoering van het aanbod zal bij elke klas bovendien veel tijd kosten. Omdat het creëren van een uitgebreid educatief aanbod deze verstrekkende gevolgen heeft, kiest De Schierstins voor een gefaseerde aanpak: gedurende de komende beleidsperiode zal prioriteit worden gegeven aan de basisscholen en aan de groepen 5 en 6 in het bijzonder. De groepen 5 en 6 zijn gekozen omdat deze groepen ontvankelijk zijn voor de geschiedenis van de eigen omgeving. Bovendien is er al veel aanbod voor de groepen 7 en 8, maar minder voor de middenbouw. De resultaten kunnen in 2014 of 2015 worden geëvalueerd waarna in de volgende beleidsperiode gekozen kan worden voor het creëren van een aanbod voor een andere leeftijdsgroep. Het nieuwe aanbod moet aansluiten op de nieuwe vaste presentatie in De Schierstins en moet bij voorkeur tot stand komen als onderdeel van het archeologisch steunpunt. Voor de uitvoering van de stinslessen in De Schierstins moeten vrijwilligers worden geworven. Het nieuwe educatieve aanbod moet bij de basisscholen in Fryslân bekend worden gemaakt. Dit kan door persaandacht te zoeken, een nieuwsbrief via te sturen aan de basisscholen en de activiteit aan te melden bij het Kultuerfilter, dat bij Keunstwurk is ondergebracht. Het educatief aanbod voor volwassenen bestaat uit rondleidingen door de beheerder en de informatievoorziening in de permanente tentoonstelling. Dit voldoet goed en het bestuur streeft, behalve in de in 3.4 genoemde vernieuwing van de vaste expositie, niet naar een uitbreiding van het educatief aanbod voor volwassenen. 14

15 4. Bedrijfsvoering 4.1 Huisvesting en faciliteiten De Schierstins bestaat uit de middeleeuwse toren, een aangebouwd deel met een klokgevel en een grote aanbouw uit de 18 de eeuw die met de stins verbonden is door een latere aanbouw. Op de begane grond is de balie met een keukentje, de garderobe, de Theun de Vrieskamer en de zaal voor tijdelijke tentoonstellingen te vinden. Er zijn hier twee toiletten: een herentoilet en een dames/invalidentoilet waar ook de stoelen worden bewaard. Op de eerste verdieping is de permanente tentoonstelling Ljocht en Skaad gehuisvest, evenals de expositie over stinzenplanten. In de toren is op de eerste verdieping de presentatie over de Feanwâlden en omgeving te zien en op de tweede verdieping wordt het diaklankbeeld afgespeeld. De stins is beperkt toegankelijk voor rolstoelers. In de stins kan een rondleiding worden gevolgd, een kopje thee of koffie worden gedronken en er kan informatie over de omgeving worden ingewonnen. Bij de balie worden boeken over kunst en erfgoed verkocht. De huisvesting van De Schierstins is problematisch. Hieronder volgen puntsgewijs de knelpunten in de huisvesting van De Schierstins: - De ontvangstruimte met de balie is te klein voor het doel. De functie van De Schierstins als informatiepunt voor de omgeving komt in de huidige situatie niet uit de verf. Er is te weinig ruimte voor brochures, boeken en andere informatie over de omgeving. De balie doet tevens dienst als kantoorruimte. De ruimte is hiervoor echter te klein. In de ontvangstruimte is een zeer kleine keuken gevestigd. Deze kan de drukte op een goedbezochte activiteit (maximaal 100 personen) niet verwerken. - De Theun de Vrieskamer is het enige vertrek waar groepen kunnen worden ontvangen. De groep kan dan niet groter zijn dan personen. Voor grotere groepen of schoolklassen is geen ruimte. Gezien het feit dat De Schierstins een aanbod voor basisschoolklassen wil ontwikkelen, moet er een ruimte komen waar klassen kunnen worden ontvangen en waar zij kunnen werken. - Hoge bezoekersaantallen bij bepaalde activiteiten leveren in de huidige situatie verkeerstechnische problemen en gevaarlijke situaties op. Bij een volle concert- of lezingenzaal (100 personen) loopt de temperatuur in het gebouw onaangenaam op. Voorafgaand aan een activiteit, in de pauzes en na afloop kan het gebouw het aantal mensen niet verwerken, de doorgangen zijn niet berekend op grote aantallen mensen. Niet alleen is deze situatie voor de bezoekers ergerniswekkend, ook voor de vrijwilligers van De Schierstins is zij onwenselijk, omdat zij hun taken zo niet goed kunnen uitvoeren. - Bij concerten en lezingen wordt de torenkelder gebruikt als garderobe en als uitschenkpunt van drankjes. Dit vertrek is dan overbelast en overvol. - Het herentoilet is ouderwets en niet representatief. Het dames- en invalidentoilet wordt ook gebruikt als opslag voor de stoelen voor lezingen of concerten. De stoelen worden hier opgestapeld bewaard. De stapels stoelen zijn met koorden gezekerd aan de toiletmuur om omvallen te voorkomen. Dit maakt een amateuristische en onrepresentatieve indruk. Bovendien maakt deze opslag het toilet minder geschikt voor rolstoelers. 15

16 De Stichting De Schierstins heeft de wens een bezoekersruimte voor 40 personen te creëren die voor grote toeristische groepen en schoolklassen kan worden gebruikt. Ook leeft de wens de verkeersruimtes en de ontvangstruimte te vergroten, meer kantoorruimte te hebben en over een grotere keuken met een uitschenkpunt te beschikken. De Schierstins wenst ook over een garderobe te beschikken die niet ook een andere functie vervult. De Stichting De Schierstins zou een ruimte willen hebben voor opslag van de stoelen en rekwisieten zoals podiumdelen om rolstoelers meer ruimte te geven en de toiletten netjes en representatief te maken. Het bestuur van de Stichting De Schierstins wil gedurende de komende beleidsperiode in deze noden voorzien door een aanbouw te realiseren Nieuwbouw De Schierstins heeft architectenbureau Adema Architecten uit Dokkum een plan laten opstellen voor een aanbouw (zie bijlage 2). Het plan is een aanbouw aan de noordkant die ruimte oplevert voor een foyer of ontvangstruimte op de begane grond met een en kantoorof vergaderruimte op de eerste verdieping. Als gevolg van de aanbouw krijgen andere functies in het bestaande gebouw meer ruimte, zoals de keuken en de garderobe. De nieuwbouw zal een abstraherende vormgeving krijgen die in baksteen wordt uitgevoerd. Dit past goed bij de bestaande bouw, die ook uit baksteen bestaat. Zo is de toren uit de vroegste baksteen opgebouwd. De later gebouwde bijgebouwen in de baksteen die toen gebruikelijk was. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling de nieuwbouw te laten versmelten met de oudbouw. Het nieuwe deel moet duidelijk herkenbaar zijn door andersoortige baksteen en het gebruik van glas. De aanbouw zal in verlijmde baksteen worden opgetrokken, een duurzame en onderhoudsvrije oplossing. De verlijmde bakstenen hebben een dunne, terugliggende voeg, waaraan nauwelijks onderhoud gepleegd hoeft te worden. Het hierboven geschetste plan is getoetst bij Monumentenzorg en de Monumentencommissie van de gemeente Dantumadiel. Deze instanties staan positief tegenover het plan Archeologisch onderzoek Bij bouwwerkzaamheden moet rekening worden gehouden met archeologisch onderzoek. De Schierstins is op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) opgenomen als terrein van hoge archeologische waarde (monumentnummer 9505). Ook de aangrenzende middeleeuwse kern van Feanwâlden is opgenomen als terrein van hoge archeologische waarde (monumentnummer 15104). De waarnemingen die gedaan werden bij de restauratie van de stins in 1961 zijn geregistreerd onder waarnemingsnummer 9989 in Archis. Feanwâlden ligt op zogeheten veldpodzolgronden (bodemkaartcode Hn23). Op een deel van deze podzolgronden is een cultuurdek (esdek) aanwezig. Dan heten deze gronden laarpodzolgronden (bodemkaartcode chn23). Podzolgronden zijn ontstaan op de hogere, droge zandgronden. Deze gronden waren in de steentijd populair om op te wonen. Het esdek is ontstaan door plaggenbemesting in de (late) middeleeuwen. De Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) geeft voor het gebied rond de Schierstins de volgende adviezen: 16

17 Steentijd: quickscan. Van deze gebieden wordt vermoed dat eventuele aanwezige archeologische resten al ernstig verstoord zijn, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. De provincie beveelt daarom aan om bij ingrepen van meer dan 5000m² een quickscan te verrichten. Een quickscan is een extensief booronderzoek waarmee duidelijk gemaakt wordt of het steentijdbodemarchief intact is. Bij een intact bodemarchief kan dan over worden gegaan op een karterend onderzoek (6 boringen per hectare). Tevens dient te worden nagegaan of er zich bekende vuursteenvindplaatsen en dobben in het gebied bevinden. Deze locaties moeten dan vervolgens door middel van een archeologisch onderzoek worden gewaardeerd (zie advies waarderend onderzoek vuursteenvindplaatsen en waarderend onderzoek dobben ). De resultaten kunnen ook uitwijzen dat de voorgenomen ingreep niet bezwaarlijk is, of met welke randvoorwaarden in het plan rekening dient te worden gehouden. 3 Middeleeuwen: Streven naar behoud Van deze terreinen is bekend dat zij waardevolle archeologische resten uit de periode bronstijd en later bevatten. In veel gevallen betreft het AMK-terreinen, maar kunnen ook terreinen zijn die bij gemeente of provincie bekend staan als archeologisch waardevol. Vaak zijn deze gebieden in het bestemmingsplan opgenomen als archeologisch waardevol gebied, met daaraan gekoppeld een aanlegvergunningstelsel. Wanneer dit nog niet het geval is, adviseren wij om dat, bijvoorbeeld wanneer een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, zo spoedig mogelijk te doen. Wij raden af om in deze gebieden ingrepen te verrichten, die het bodemarchief kunnen schaden. Soms hebben deze terreinen nu reeds een bestemming waarbij het oprichten van bouwwerken is toegestaan, zoals bijvoorbeeld een woonbestemming. In deze gevallen adviseert de provincie voor ingrepen van minder dan 50m² geen consequenties te verbinden aan de aanduiding streven naar behoud. Mochten er bij het realiseren van deze kleine plannen bodemvondsten worden gedaan, dan dienen die gemeld te worden bij de provinciaal archeoloog. 4 De Stichting De Schierstins houdt rekening met een archeologisch onderzoek voor de periode van de middeleeuwen. Wanneer de gemeente zonder nader archeologisch onderzoek te eisen de bouwvergunning voor de nieuwbouw verleent, is Stichting De Schierstins van zins contact op te nemen met de provinciaal archeoloog. 3 Dit advies lijkt in dit geval niet geheel juist. Ter plaatse van de laarpodzolgronden is een esdek aanwezig. Door de aanwezigheid van dit esdek is de top van het prehistorische maaiveld vermoedelijk niet aangetast door recente bodemingrepen zoals ploegen. De kans dat een intact steentijdbodemarchief aanwezig is lijkt dus aanzienlijk. (Toelichting door MIchiel Rooke). 4 Zie de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra op 17

18 4.2 Veiligheid Er is een beveiligingssysteem tegen inbraak dat berust op bewegings- en warmtesensoren. Bij inbraak wordt Alert Services uit Geldrop gealarmeerd. Alert Services belt naar een bestuurslid, die de alarmmelding zelf controleert. Voor de veiligheid van publiek en personeel zijn de nodige voorzieningen getroffen zoals vluchtroutes, brandmelders en brandblussers volgens bestaande voorschriften en eisen van de verzekering en de brandweer. Er is een ontruimingsplan. Er worden geen bijzondere maatregelen genomen om diefstal tegen te gaan. Daar staat tegenover dat de collectie in Ljocht en Skaad in vitrines wordt bewaard. De beveiliging tegen diefstal is in balans met de collectie. Bij de huisvesting van een nieuwe collectie zal worden bekeken aan welke eisen de beveiliging moet voldoen. 4.3 Personeel en organisatie De Stichting De Schierstins heeft een bestuur, bestaande uit ten minste zeven leden: een voorzitter, penningmeester en secretaris met twee algemene bestuursleden en twee bestuursleden voor de culturele activiteiten. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dantumadiel heeft het permanent recht een bestuurslid te benoemen. Het laatste door de gemeente benoemde bestuurslid legde in 2008 zijn bestuursfunctie neer. Het bestuur formuleert het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Naast het bestuur is er een dagelijks bestuur (DB). Dit bestuur bestaat uit drie leden (de voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur) en is verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken. De stichting heeft één werknemer in dienst voor 0,5 fte. Hij is verantwoordelijk voor openstelling en sluiting, kaartverkoop, informatie verstrekken aan bezoekers, persberichten maken, de donateurs- en financiële administratie en de afhandeling van de activiteiten. Daarnaast zijn vele vrijwilligers verbonden aan de Schierstins voor het klaarzetten van stoelen voor lezingen tot het schenken van koffie. Een speciale groep vrijwilligers is de Stinzenplanten werkgroep. Er is een Stichting Freonen fan de Skierstins. Dit zijn de donateurs die voor 12,50 per jaar enkele bijzondere voorrechten genieten. Incidenteel kan een beroep worden gedaan op deze stichting voor bijzondere, niet structurele investeringen. 4.4 Automatisering Automatisering in De Schierstins betekent automatisering van het kassasysteem. Het huidige systeem is niet geautomatiseerd. De Stichting De Schierstins wil graag een geautomatiseerd kassasysteem. Dit bevordert niet alleen het gemak van de balie en de winkel, een geautomatiseerd systeem kan ook bezoekersaantallen bijhouden en deze uitsplitsen naar categorie. Zo kan per dag, maand of jaar worden bekeken hoeveel bezoekers naar De Schierstins kwamen en wat voor bezoekers dit waren, bijvoorbeeld jongeren, ouderen, schoolklassen of gezinnen met kinderen. 18

19 4.5 Verzekeringen De Stichting De Schierstins heeft naast de gebruikelijke verzekeringen ook de volgende verzekeringen afgesloten: - een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers - een verzekering voor de wisseltentoonstellingen voor (inclusief vervoer). Soms moet het bedrag tijdelijk omhoog vanwege de hogere waarde van de tentoongestelde voorwerpen. Stichting De Schierstins is voorts van zins een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 4.6 Financiën De Schierstins ontvangt van de gemeente een jaarlijkse exploitatiesubsidie van ongeveer euro. Incidenteel kan een beroep worden gedaan op de Stichting Freonen fan de Skierstins voor bijzondere, niet structurele investeringen. 5. Globale planning werkzaamheden: verbouwing 2010 oprichting werkgroep historie en archeologie van de Schierstins voorbereiden nieuwe vaste presentatie als archeologisch steunpunt educatief aanbod voor groep 5 en 6 van de basisschool maken campagne om de stins als uniek opengesteld erfgoed te promoten 19

20 BIJLAGE 1 SWOT-analyse Stichting De Schierstins Inhoudsopgave 1. Inleiding De educatieve taak De culturele taak De financiële gezondheid De SWOT-Analyse Het complex de Schierstins Onderscheidend vermogen van de Schierstins Openingstijden Bezoekersprofiel Toegangsprijs Organisatievorm Faciliteiten Veiligheid Bereikbaarheid Activiteiten Publieksinformatie over de stins Promotie Conclusie interne analyse Externe analyse: inventarisatie van sterke en zwakke punten De toeristische mogelijkheden van Feanwâlden en omstreken Samenwerking binnen de Stichting Friese Staten en Stinzen Samenwerking met Markant Friesland Samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting Samenwerking met het Theun de Vries Genootschap Samenwerking met stichting Kunst aan Huis Beleid van de provinciale en lokale overheid op het gebied van Cultuurtoerisme Relatie met subsidieverstrekkers Plannen voor aanleg van een feestterrein en multifunctioneel centrum Algemene trends en ontwikkelingen in de samenleving Conclusie externe analyse

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/326

Raadsvoorstel 2004/326 Raadsvoorstel 2004/326 Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvergadering H. Tuning Samenleving en Welzijn Datum 28 september 2004/27299 Samenvatting Het inmiddels bijna 140 jaar Oude Raadhuis dient enerzijds

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet, Monumentencommissie Hcngelo. College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo t.a.v. Hr. J. Bron Postbus 18 7550 AA Hengelo Advies badhuis/ariensschool 2012-001 25 januari 2012 Geacht college,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst Protestantse gemeente Het Vierkant Visie op de Toekomst Inhoud. 1. De opdracht. 2. Gemeenteleden. 3. De toekomst van de Prot. Gem. Het Vierkant 4. Financiële middelen 5. Advies en tijdpad 1. De opdracht

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Benutting archeologie Boxmeer Sterckwijck

Benutting archeologie Boxmeer Sterckwijck Benutting archeologie Boxmeer Sterckwijck Benutting archeologie In het plangebied Sterckwijck in de gemeente Boxmeer wordt vanaf juli 2007 een zorg-, leer- en bedrijvenpark, met daarin het nieuwe Maasziekenhuis,

Nadere informatie

Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008

Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008 Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 19-7-2006 tot 1-1-2009) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor 1940 Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe De provincie

Nadere informatie

Museum Sjoel Elburg EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM. Elburg, 1 juli Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg,

Museum Sjoel Elburg EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM. Elburg, 1 juli Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg, EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM Elburg, 1 juli 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg, Het bestuur van Museum vraagt uw aandacht voor het volgende. Museum is een klein en bijzonder museum,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland BELEIDSPLAN HSSN - 2010 Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland 1 Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 2 2 INTERNE ORGANISATIE... 2 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 INTERNATIONAAL BALLONMUSEUM BARNEVELD JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 1. Verslag van het bestuur Bericht van de voorzitter In 1938 werd in Barneveld het eerste museum geopend. Tot stand gekomen uit een

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2016 2019

BELEIDSNOTA 2016 2019 BELEIDSNOTA 2016 2019 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 1. 2. Korte historieschets van de stichting en de concerten pagina 2. 3. Huidige stand van zaken met betrekking tot de concerten pagina 4. 4. Financiële

Nadere informatie

466 LEEGKERK Groningen

466 LEEGKERK Groningen LEEGKERK Groningen 466 2 466.Leegkerk.Groningen OPDRACHTGEVER Stichting Oude Groninger Kerken & Bijzonder Locaties Groningen PROJECTARCHITECT ARCHITECTUUR Jan Verrelst, Maarten Verdonschot PROJECTTEAM

Nadere informatie

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum 2016-2018 1 Inhoudsopgave 2 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 3 1.2 Stifting Mei-inoar Spannum 3 2. Strategie 4 2.1 Kernprincipes van de stichting Statutaire doelstelling

Nadere informatie

HUIZE LINDENOORD. Wolvega. A d e m a A r c h i t e c t e n. A d e m a A r c h i t e c t e n

HUIZE LINDENOORD. Wolvega. A d e m a A r c h i t e c t e n. A d e m a A r c h i t e c t e n HUIZE LINDENOORD Wolvega 2 Inleiding IDe statuur van Lindenoord had zijn hoogtepunt in de 18 e eeuw. Het complex bestond toen uit het hoofdpand in een groot park met een overtuin waarin een jachtslot.

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Kerntaken. Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum Menno van Coehoornweg 9 9251 LV Burgum tel. 0511 46 55 44 www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.

Kerntaken. Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum Menno van Coehoornweg 9 9251 LV Burgum tel. 0511 46 55 44 www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum. Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum Menno van Coehoornweg 9 9251 LV Burgum tel. 0511 46 55 44 www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.nl Kerntaken spreken is zilver, zwijgen is out Venusovergang 6 juni

Nadere informatie

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota 3 Project: Verkadepaviljoen Zaans Museum Totale projectkosten: 3.575.000,- Provinciale

Nadere informatie

Landelijk Gebied - Dalweg 12

Landelijk Gebied - Dalweg 12 Landelijk Gebied - Dalweg 12 blz. 2 blz. 3 Toelichting blz. 4 blz. 5 1. Inleiding Momenteel is aan de Dalweg 12 een kleinschalige kinderopvang, in de vorm van een gastouderopvang, gevestigd. Het perceel

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

INT09.0031/MB. Oriëntatienota Archeologie

INT09.0031/MB. Oriëntatienota Archeologie INT09.0031/MB Oriëntatienota Archeologie 2 Inhoudsopgaaf 1. Inleiding... 4 2. Archeologiebeleid... 4 3. Archeologische verwachtingenkaart... 4 4. Wat gebeurt er als de gemeente geen beleid opstelt?...

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Gemeentehuis Oudewater, 9 december 2008 Aanwezig: Gemeente Oudewater: dhr. L. Bos en dhr. F. Herrman Erfgoedinspectie:

Nadere informatie

Onroerend erfgoed en toegankelijkheid

Onroerend erfgoed en toegankelijkheid Onroerend erfgoed en toegankelijkheid Een toenadering 28 maart 2014 _ Onroerend Erfgoed en Toegangkelijkheid _ Onroerend Erfgoed _ Rudy De Graef _ pagina 1 Overzicht lezing 1 Introductie Thema, problematiek

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de oude kerk Diever BELEIDSPLAN

Stichting Vrienden van de oude kerk Diever BELEIDSPLAN Stichting Vrienden van de oude kerk Diever Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Stichting 2 2 Uitgangspunten 2 2.1 Stichting 2 2.2 Doelstellingen 3 2.3 Zelfstandig 3 2.4 Bevoegdheden

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;

Gemeente Den Haag. I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven; RIS160605_26-JAN-2009 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2008.4238 RIS 160605 ATLANTIKWALLMUSEUM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - er in de Haagse samenleving veel belangstelling

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 [Geef de naam van het bedrijf op] 2 Inhoud Meerjarenbeleidsplan 2015 2018... 3 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. CULTUREEL ERFGOED... 3 3. ORGANISATIE... 4 4. BELEID 2015 2018...

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving

Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving Hoofdlijnen van beleid, doelstellingen en randvoorwaarden Vastgesteld 11 december 2009 1. Inleiding Het is voor het eerst dat de Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan

Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan 2014-2018 Zwolle, september 2014 1 van 6 Achtergrond bij Visie Er is Hoop Zwolle De afgelopen jaren zijn de activiteiten die door de stichting Er is Hoop

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan/moederplan 3 1.4 Bestaande en toekomstige

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Inhoud Introductie... 1 Bestuur... 1 Gegevens... 1 Doelstellingen en activiteiten... 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

TE KOOP - PETERSBURCH. Damplein 5 - Edam. Vraagprijs:

TE KOOP - PETERSBURCH. Damplein 5 - Edam. Vraagprijs: TE KOOP - PETERSBURCH Damplein 5 - Edam Vraagprijs: 1.950.000 www.reliplan.nl 2 Object Multifunctioneel Het object kan multifunctioneel aangewend worden voor bedrijvigheid, expositie, wonen en horeca.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013 Onderzoek Gemeenteambtenaren Uitkomsten onderzoeken Gemeenteambtenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder gemeenteambtenaren. In dit rapport wordt het resultaat

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur; gelet op de Erfgoedverordening Etten-Leur; gelet op de

Nadere informatie

Overdrachtsovereenkomst

Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst ten behoeve van de collectie archeologie 1, onderdeel van de museale collecties van de gemeente Hilversum, aan de Provincie Noord-Holland. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Museum Het Petershuis

Museum Het Petershuis ANBI De belastingdienst heeft aan Het Museum het Petershuis de ANBI-status toegekend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status kunnen particulieren, organisaties

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

1 Ontstaan en doelstelling

1 Ontstaan en doelstelling BELEIDSPLAN 2012-2016 1 1 Ontstaan en doelstelling De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel: het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

: Archeologisch depot en cultuurhistorische presentatie. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Archeologisch depot en cultuurhistorische presentatie. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 18 oktober 2005 Nummer PS : PS2005ZCW14 Dienst/sector : MEC/DCU Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001843i Portefeuillehouder : vbergen Titel : Archeologisch

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

MUSEUM PALEIS HET LOO IN 2021

MUSEUM PALEIS HET LOO IN 2021 KAAN ARCHITECTEN De vakjury koos na een aanbesteding unaniem voor KAAN Architecten uit Rotterdam. Het toegankelijke ontwerp, geïnspireerd op de plattegrond en de maatvoering van het paleis, geeft een logische

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

centree een cultuurplein wordt wakker gekust

centree een cultuurplein wordt wakker gekust centree een cultuurplein wordt wakker gekust Hoe het begon Centree, de Culturele Entree van Schouwen- Duiveland Midden in Zierikzee vinden we rondom de Nieuwe Kerk en de St. Lievensmonstertoren -in de

Nadere informatie

Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet

Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet Inhoud Vrijwilligers pag. 1 Detector-amateurs pag. 2 Maritieme archeologie pag. 4 Universiteiten, hogescholen en dienstverleners pag. 4 Hoe we in Nederland

Nadere informatie

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011 Nieuwe Kijk op Wegen in het Landschap Ontwerponderzoek december 2011 14 1. Inleiding 15 16 1.1 AANLEIDING Infrastructuur is de ruggengraat van het landschap. De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Bescherm monumenten en erfgoed. Remon Aarts, Wim Canninga Ruimtelijke Expertise / Omgevingskwaliteit Dinsdag 18 april 2017

Bescherm monumenten en erfgoed. Remon Aarts, Wim Canninga Ruimtelijke Expertise / Omgevingskwaliteit Dinsdag 18 april 2017 Bescherm monumenten en erfgoed Remon Aarts, Wim Canninga Ruimtelijke Expertise / Omgevingskwaliteit Dinsdag 18 april 2017 2 Eindhovens erfgoedbeleid Het herkenbaar houden van de historische ontwikkeling

Nadere informatie