Zitting van 16 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van 16 september 2014"

Transcriptie

1 Zitting van 16 september 2014 Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Ludo Lenaerts, mevr. Petra Verstappen, dhr. Jan Smet en dhr. Tom Baert (met raadgevende stem), schepenen dhrn. Walter T Kint, Rik Daelman, Paul Heyvaert, Jurgen Bauwens, dhr. Danny Vandeloock, dames Kelly Van Nieuland, Magda Van Puyvelde, Ilse Poppe, dhr. Guido De Cock, mevr. Yasmine D hanis, dhrn. Bart Waterschoot, Werner De Nijs, mevr. Regina Lenaers, raadsleden, en dhr. Bram Collier, gemeentesecretaris. Dagorde : OPENBARE ZITTING 1. Gemeenteraad : Aktename ministerieel besluit inzake toekenning van de eretitel van burgemeester aan de heer Willy Strobbe 2. Algemene diensten : Vaststelling kader Interne Controlesysteem 3. Personeel : a. Aanpassing personeelsformatie en organogram b. Aanpassing RPR, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 4. Brandweer : Openverklaring 3 betrekkingen van brandweerman 5. Cultuur: Aanpassing tarieven verkoopsartikelen GC Hoogendonck 6. Huisvesting : Wijziging gemeentelijk subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning 7. Patrimonium : a. Beslissing tot afsluiten gebruiksovereenkomst gronden voor realisatie speelbos en eventuele inplanting van scoutslokalen te Sombeke b. Beslissing tot afsluiten gebruiksovereenkomst gronden voor realisatie volkstuintjes naast kerkhof Centrum c. Aankoop perceeltjes grond voor aanleg rotonde Kerkstraat en aanleg fietspad langs N446 d. Beslissing tot verkoop perceeltje grond aan de Maretak, deel van het perceel kadastraal gekend sectie A nr 806A 8. Aanvullende verkeersreglementen: a. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassen signalisatie Lijsterstraat b. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassen signalisatie Rodendries 9. Aangevraagde punten 10. Mondelinge vragen GEHEIME ZITTING 11. Brandweer : Ontslag brandweerman 12. Milieu : Aanstelling van de vertegenwoordiger van de vernieuwde GECORO in de gemeentelijke milieuraad De zitting wordt openverklaard om 19u30 en aangezien er gedurende het ganse verloop van de zitting geen opmerkingen worden gegeven omtrent de redactie van de notulen van de vorige zitting worden deze goedgekeurd. OPENBARE ZITTING 1. Gemeenteraad : Aktename ministerieel besluit inzake toekenning van de eretitel van burgemeester aan de heer Willy Strobbe Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 23 januari 2009, artikel 69; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, artikels 57 1, 58,59 1 en de artikels 60 tot en met 63; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, zoals laatst gewijzigd op 14 oktober 2011;

2 Gelet op het ministeriële besluit van 7 juli 2014, inzake de toekenning van de eretitel van burgemeester aan dhr. Willy Strobbe; Art. 1 : De gemeenteraad neemt akte van het ministeriële besluit van 7 juli 2014 inzake toekenning van de eretitel van burgmeester aan de heer Willy Strobbe. Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 2. Algemene diensten : Vaststelling kader Interne Controlesysteem Gelet op het gemeentedecreet artikel 42 1 en 2; Gelet op het gemeentedecreet, afdeling III Interne controle, artikel 99 tot en met 101; Gelet op het overleg van het MAT van 15/5/2014; Overwegende dat de gemeentesecretaris het interne controlesysteem vaststelt, na overleg met het MAT; Overwegende dat het kader van het intern controlesysteem moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad; Overwegende dat dit kader in overleg tussen de gemeentesecretaris, het MAT en Q&A werd opgemaakt en vervat in een Charter Interne Controle, zoals in bijlage bij dit besluit; Art. 1 : De gemeenteraad stelt het kader van het interne controlesysteem vast zoals opgenomen in het Charter Interne Controle. Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 3.a. Personeel : Aanpassing personeelsformatie en organogram Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 1 en 2; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 19/03/2014 houdende aanpassing organogram en personeelsformatie; Gelet op het overleg van het managementteam dd. 14/08/2014; Overwegende dat een wijziging aan het organogram en de personeelsformatie nodig is, om een realistisch beeld te krijgen van de huidige personeelsbezetting en om de werking van de diensten te optimaliseren; Art. 1 : De personeelsformatie en het organogram aan te passen zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 2 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan dhr. gouverneur. Stemming bij handopsteking : JA : 11 NEE : 0 ONTH. : 7 JA : Eleni Fakiola, Michel Du Tré, Ludo Lenaerts, Petra Verstappen, Jan Smet, Jurgen Bauwens, Magda Van Puyvelde, Ilse Poppe, Guido De Cock, Werner De Nijs, Regina Lenaers NEE : / ONTH : Walter T Kint, Rik Daelman, Paul Heyvaert, Kelly Van Nieuland, Yasmine D hanis, Bart Waterschoot, Danny Vandeloock Raadslid Waterschoot wenst een stemverklaring af te leggen : De fractie heeft zich in het verleden steeds onthouden bij personeelsaangelegenheden en doet dit nu ook. 3.b. Personeel : Aanpassing RPR, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 1 en 2; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 19/03/2014 houdende aanpassing RPR en functiebeschrijvingen; Overwegende dat er een aantal wijzigingen nodig zijn aan de RPR om het personeelsbeleid van gemeente en OCMW verder op elkaar af te stemmen;

3 Overwegende dat hierdoor ook een aantal aanpassingen aan de functieomschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden dienen te gebeuren; Gelet op het PV van het onderhandelings- en overlegcomité dd. 02/09/2014; Gelet op het protocolakkoord van het hoog overlegcomité betreffende de vaststelling van de rechtspositieregeling; Gelet op het overleg managementteam dd. 14/08/2014; Gelet op het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn; Art. 1 : De wijzigingen aan de rechtspositieregeling goed te keuren zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 2 : De functiebeschrijvingen vast te stellen zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 3 : Bijlage I Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden aan te passen zoals in bijlage bij dit besluit. Art. 4 : Afschrift van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Vlaamse regering : Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan nr. 30 bus 70, 1000 Brussel, en aan het Agentschap voor Binnenlands bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen, VAC-Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70-bus 1, 9000 Gent. Art. 5 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan dhr. gouverneur. Stemming bij handopsteking : JA : 11 NEE : 0 ONTH. : 7 JA : Eleni Fakiola, Michel Du Tré, Ludo Lenaerts, Petra Verstappen, Jan Smet, Jurgen Bauwens, Magda Van Puyvelde, Ilse Poppe, Guido De Cock, Werner De Nijs, Regina Lenaers NEE : / ONTH : Walter T Kint, Rik Daelman, Paul Heyvaert, Kelly Van Nieuland, Yasmine D hanis, Bart Waterschoot, Danny Vandeloock Raadslid Daelman wenst een stemverklaring af te leggen : De Open VLDfractie wenst zich te onthouden omdat zij niet akkoord kan gaan met art punt 1 : een screening op CV en motivatiebrief. Een screening op CV en motivatiebrief is namelijk : subjectief en kan dus maw niet objectief beoordeeld worden, discriminerend en een terugkeer naar de oude politieke cultuur van favoritisme en vriendjespolitiek. Dit in tegenstelling tot de preselectie op basis van proef met multiple choice vragen die volgens onze fractie wel objectief is. 4. Brandweer : Openverklaring 3 betrekkingen van brandweerman Gelet op art. 6 van het organiek reglement van de vrijwillige brandweer zoals vastgesteld in gemeenteraadszitting van 27/01/2010 dat bepaalt dat de maximale getalsterkte van het brandweerkorps 36 manschappen + 1 geneesheer bedraagt; Overwegende dat het brandweerkorps op dit ogenblik 33 manschappen telt; Gelet op het agendapunt van heden houdende ambtshalve ontslag dhr. De Volder Koen m.i.v. 01/09/2014, en dit in geheime zitting; Gelet op het verzoek van dhr. Freddy Aerts tot openverklaring van 3 plaatsen van brandweerman; Gelet op het gemeentedecreet; Besluit : Onder voorbehoud van ambtshalve ontslag van vrijwillig brandweerman De Volder Koen in geheime zitting: Art. 1 : Drie betrekkingen van brandweerman-vrijwilliger (M/V) open te verklaren. Art. 2 : Opdracht te geven aan het College van Burgemeester en Schepenen de nodige schikkingen te treffen met betrekking tot de aanwerving overeenkomstig de bepalingen van het organiek reglement.

4 Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan dhr.gouverneur. 5. Cultuur: Aanpassing tarieven verkoopsartikelen GC Hoogendonck Overwegende dat het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum op 3/6/2014 adviseerde om de verkoopsprijzen van foyer Hoogendonck licht aan te passen, aangezien ook de aankoopprijzen stijgen; Gelet op het voorstel van het college van 30/6/2014 waarin dit advies werd gevolgd en waarin ook bijkomende aanpassingen werden geformuleerd; Gelet op het Gemeentedecreet; Art. 1 : De tarieven van de verkoopsartikelen van Gemeenschapscentrum Hoogendonck aan te passen volgens de tabel in bijlage. Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan dhr.gouverneur. Stemming bij handopsteking : JA : 11 NEE : 0 ONTH. : 7 JA : Eleni Fakiola, Michel Du Tré, Ludo Lenaerts, Petra Verstappen, Jan Smet, Jurgen Bauwens, Magda Van Puyvelde, Ilse Poppe, Guido De Cock, Werner De Nijs, Regina Lenaers NEE : / ONTH : Walter T Kint, Rik Daelman, Paul Heyvaert, Kelly Van Nieuland, Yasmine D hanis, Bart Waterschoot, Danny Vandeloock Raadslid Vandeloock wenst een stemverklaring af te leggen : De stijging van de prijs van de lichte bieren en frisdranken is te hoog en niet te geloven. Raadslid D hanis wenst een stemverklaring af te leggen : De voorgestelde verhoging is niet in verhouding met de verhoging van de aankoopprijzen. 6. Huisvesting : Wijziging gemeentelijk subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26/01/2012 houdende opheffing gemeentelijk subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning en vaststelling nieuw subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie; Overwegende dat de wetgeving omtrent geregistreerde aannemers werd aangepast in 2012; Overwegende dat de hogere overheid de voorwaarde tot het werken met een geregistreerde aannemer, voor het bekomen van een premie, heeft geschrapt; Overwegende dat artikel 9 omtrent het meermaals toekennen van een premie dient aangepast te worden zodat iedereen recht heeft op het maximale subsidiebedrag ongeacht de aantal aanvragen; Overwegende dat artikel 13 omtrent de overgangsmaatregelen niet meer van toepassing is en dient aangepast te worden aan de nieuwe voorgestelde wijziging; Overwegende dat de premie voor het gescheiden aanbieden van regen- en afvalwater voor aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel te onduidelijk is gedefinieerd; Overwegende dat deze premie enkel mag worden toegekend aan eigenaars die steeds de wettelijke verplichtingen zijn nagekomen maar toch aanpassingen moeten doen aan hun private riolering; Overwegende dat bij bij afkoppelingsprojecten eigenaars kunnen geconfronteerd worden met onvoorziene niet-gekende kosten; Overwegende dat de eigenaars van woningen verplicht zijn om hun private riolering aan te passen aan het afkoppelingsproject; Overwegende dat de aanpassingen ook moeten gekeurd worden ten dienste van het afkoppelingsproject; Overwegende dat deze premie ook de noodzakelijk voorwaarde van een keuringsattest dient te bevatten om niet-reglementaire aansluitingen te vermijden;

5 Overwegende dat het financieel voordeliger is om de keuring in groep te laten uitvoeren; Overwegende dat voor het uitvoeren van keuringen in groep de gemeente de aangegeven partij is om deze te organiseren en te financieren; Overwegende dat daarom het subsidiebedrag dient te verminderen a rato van de kost van een keuring; Overwegende dat bovenstaande argumenten aanleiding geven om het premiestelsel aan te passen; Gelet op het gemeentedecreet; Besluit : Art 1 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 26/01/2012 aangaande het subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie; op te heffen op datum van 30/09/2014 Art 2 : Het subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie vast te stellen vanaf 01/10/2014: Artikel 1 Definities: Woning : Onroerend goed dat als zelfstandige woongelegenheid bestaat uit een lokaal of geheel van aansluitende lokalen hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van een persoon of een groep van samenlevende personen, al dan niet in gezinsverband. In de geest van dit reglement worden afzonderlijke woongelegenheden in een meergezinswoning gedefinieerd als woning. Tijdstip van de aanvraag : De datum van ontvangst van de aanvraag (datum poststempel) of van de indiening aan het loket. Gefactureerd bedrag : Bedrag vermeld op de factuur inclusief btw. Indien de aanvrager btw-plichtig is wordt het gefactureerd bedrag zonder btw in aanmerking genomen. Hoogrendementsglas : Verbeterd dubbel glas of superisolerend glas, glas dat het warmteverlies door de ramen aanzienlijk vermindert in vergelijking met enkele beglazing of met gewoon dubbel glas. Zonneboiler : Installatie waarbij actieve thermische zonne-energie wordt omgezet in warm water. Rd-waarde : Warmteweerstandscoëfficiënt van een isolatiemateriaal (m2k/w). Dit is de warmteweerstand van een materiaal. Ze wordt berekend door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambdawaarde. Deze waarde wordt vaak aangeduid als R-waarde. Verbouwing of renovatie : Een bouwkundige wijziging aan een bestaande woning. Dit kan ook een uitbreiding zijn, maar deze uitbreiding is beperkt; nl. de oppervlakte van het oude gedeelte moet groter zijn dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na uitvoering van de uitbreidingswerken. Indien de oppervlakte van het oude gedeelte gelijk is of kleiner is dan de oppervlakte van de uitbreiding wordt deze woning beschouwd als nieuwbouw. Dakisolatie : Isolatie van het dak van een woning. Zoldervloerisolatie wordt eveneens beschouwd als dakisolatie indien de zolder niet verwarmd is. Afkoppelingsproject: De aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel in de openbare weg zoals door de gemeente vastgesteld. Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA): Een minizuiveringsinstallatie die huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen. Keuringsattest:

6 Attest van conforme plaatsing van de private riolering afgeleverd door keurders privé-riolering die in het bezit zijn van een erkenning en attest van Vlario. Artikel 2 Binnen de perken van de begrotingskredieten wordt een gemeentelijke toelage verleend voor navolgende werken bij woningen: Installatie van waterverwarmingssysteem op zonne-energie : Premie van 325 euro voor waterverwarmingssystemen op zonne-energie. Deze premie is voor nieuwbouw en verbouwing. Premie afkoppelingsproject Premie van 50% van het gefactureerd bedrag, met een maximum van 250 euro, voor het aanpassen van de private riolering om een aansluiting te realiseren met de straatriolering in het kader van een afkoppelingsproject Deze premie wordt toegekend onder voorwaarde van het voorleggen van een recent gunstig keuringsattest. De kosten van het keuringsattest worden uitgesloten van subsidie. De gemeente organiseert voor elke afkoppelingsproject een groepskeuring en betaalt de daaraan verbonden kosten. Woningen die bij een groepskeuring een ongunstig attest krijgen, dienen hun privaat stelsel aan te passen en dienen zelf in te staan voor een nieuwe keuring. Deze premie wordt enkel toegekend voor woningen -Gebouwd voor en tijdens 1999 OF -Gebouwd na 1999 waarbij het grijs water dient afgekoppeld te worden van de septische put om rechtstreeks te worden aangesloten op de straatriolering of waarbij een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater werkzaam is en dient buiten werking te worden gesteld. In beide gevallen worden enkel de aanpassingswerken gesubsidieerd. Werken ter bestrijding van vocht : Premie van 10% van het gefactureerd bedrag, maximum 425 euro, voor werken ter bestrijding van opstijgend en/of doorslaand vocht. Factuur van aannemer vereist met melding de uitgevoerde werken zijn ter bestrijding of ter preventie van vocht. De woning moet ouder zijn dan 10 jaar Volgende werken worden aanvaard als werken ter bestrijding van vocht: Behandeling van muren tegen opstijgend grondvocht : *door middel van injecteren met waterwerend product, met inbegrip van het herstellen van het pleisterwerk tot 1 meter hoogte en het eventueel herplaatsen van de plinten; *door middel van 'onderkapping' en het aanbrengen van een waterdichte laag (folie), met inbegrip van het herstellen van het pleisterwerk tot 1 meter hoogte en het eventueel herplaatsen van de plinten; komen niet in aanmerking: het herstellen van het pleisterwerk hoger dan 1 meter boven de vochtwering, schilder- en behangwerken, eventueel herstellingen aan arduin- en andere plinten aan de buitengevels. Behandeling van buitenmuren tegen doorslaand vocht : *door middel van waterdicht bezetwerk of bepleistering, met inbegrip van de eventueel geplaatste bijkomende isolatie achter de bepleistering en/of noodzakelijke herstellingen aan de gevels; *door middel van hervoegen en het plaatsen van een waterafstotende laag (hydrofuge), met inbegrip van het uitslijpen van de bestaande voegen, en het eventueel herstellen van de stenen; *door middel van een bekleding aan te brengen op metalen of houten regelwerk (vb. keramische tegels of pannen, (kunststof)leien, shidings, watervaste beplating, hout, enz ); komen niet in aanmerking: louter aanbrengen van een hydrofuge zonder hervoegen en/of herstellen van de muur, schilderwerken, het reinigen van gevels. Dakisolatie of Zoldervloerisolatie : Premie van 10% van het gefactureerd bedrag voor het plaatsen van dakisolatie of zoldervloerisolatie, met een maximum van 125 euro.

7 De premie wordt toegekend voor zoldervloerisolatie indien de zolder niet verwarmd is of voor dakisolatie. De woning moet ouder zijn dan 10 jaar. Isolatie heeft een warmteweerstand of Rd-Waarde van min.3,5m²k/w. Het premiebedrag wordt enkel berekend op de isolatiematerialen met een Rdwaarde groter dan 3,5. Hoogrendementsbeglazing : Premie van 10% van het gefactureerd bedrag voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing met een maximum van 125 euro. De woning moet ouder zijn dan 10 jaar Glas heeft warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde van 1,1 W/m²K of minder. De werken moeten uitgevoerd zijn door een aannemer. Aanpassingspremie voor senioren : Premie voor werken die worden uitgevoerd aan een woning waarbij de woning wordt aangepast aan bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65 jaar of ouder): a)het maken van een badkamer die aangepast is aan de noden van de inwonende bejaarde (met minstens een douche en een wastafel); b)het plaatsen van een toilet dat aangepast is aan de behoeften van de inwonende bejaarde; c) het installeren van een traplift of rolstoellift; d) het aanbrengen van elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning voor zover het elementen zijn die vast verankerd zijn aan het gebouw; e) het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de woning; f) het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken. g)het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden, al dan niet automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken; Bij elke aanvraag tot een aanpassingspremie dienen foto s te worden bijgevoegd als bewijs van de uitgevoerde werken. De woning, waar de werken zijn uitgevoerd, dient bewoond te zijn door een bejaarde (65 jaar of ouder). De aanvrager mag maar 1 woning in eigendom hebben of in vruchtgebruik, op het moment van de aanvraag. De woning moet ouder zijn dan 10 jaar. Het kadastraal inkomen van de woning mag niet hoger zijn dan 1200 euro. (niet-geïndexeerde kadastraal inkomen). De aanpassingspremie voor senioren mag 2 keer aangevraagd worden per woning en per aanvrager gedurende een periode van 10 jaar (in afwijking van artikel 8 van het reglement). Elke afzonderlijke aanpassingspremie (a-b-cd-e-f-g) kan slechts één keer worden aangevraagd gedurende een periode van 10 jaar. De premie bedraagt 25% van het gefactureerd bedrag met een maximum van 250 euro. Artikel 3 De aanvragen dienen gericht/afgegeven te worden aan de gemeentelijke huisvestingsdienst. De aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier aangevuld met de nodige kopieën van facturen, die niet ouder mogen zijn dan 6 maanden, en de nodige/gevraagde bewijsstukken. Artikel 4 De subsidie wordt uitbetaald na uitvoering van de werken en voorlegging van de kopieën van de officiële facturen van de uitvoerende aannemer(s) en/of de kopieën van de aankoopfacturen van de materialen in het geval dat de aanvrager de werken zelf uitvoert. Deze kopieën van de officiële facturen en/of een ondertekende verklaring van de aannemer(s) dienen het bewijs te omvatten dat voldaan werd aan de technische voorwaarden (U-waarde, R-waarde, dikte isolatie, ). De facturen moeten gedetailleerd (per aangevraagde subsidie) worden opgemaakt op datum met vermelding van het adres waar de werken zijn uitgevoerd, ten einde controle mogelijk te maken. Bestelbons, leveringsbons en kastickets worden niet als aankoopbewijs aanvaard.

8 Bij de premie voor werken ter bestrijding van vocht dient de factuur volgende clausule te bevatten: de uitgevoerde werken zijn ter bestrijding of ter preventie van vocht. Artikel 5 Bij weigering van de premie wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht van het of weigeren van de premie. Artikel 6 Bij toekenning van de premie wordt de premie uitbetaald binnen een redelijke termijn voor zover het gemeentelijk budget dit toelaat. Artikel 7 De controle van de aanvraag wordt uitgevoerd door de huisvestingsdienst of een andere dienst, aangesteld door het college. De aanvragers van de gemeentelijke subsidie dienen toelating te geven aan de aangestelde ambtenaren om ter plaatse de door hen verstrekte gegevens te controleren. Dit houdt ondermeer in dat toelating wordt verleend tot de woning. Weigering van deze controle brengt het verval van het recht op een gemeentelijke subsidie met zich. Indien nodig kunnen meer bewijsstukken worden gevraagd. Bij ontstentenis hiervan kan de premie geweigerd worden. Bij premies voor verbouwingen kan men steeds bewijsstukken vragen van de ouderdom van de woning. Indien deze stukken niet worden afgeleverd kan de premie geweigerd worden. Artikel 8 Gedurende een periode van 10 jaar kan men per woning slechts eenmaal van het maximale bedrag van elke premie genieten. Ook de premies toegekend onder het vorig premiestelsel worden hiervoor in rekening gebracht. Artikel 9 De facturen moeten opgemaakt zijn op naam van de aanvrager om in aanmerking te komen voor subsidie. De aanvrager mag niet het verhuren van woningen als beroepsactiviteit of maatschappelijk doel hebben. Artikel 10 Cumulatie van de gemeentelijke premies met premies van andere instanties is mogelijk. Artikel 11 Alle betwistingen in verband met de toepassing van dit reglement zullen zonder verhaal door het College van burgemeester en schepenen beslecht worden. Artikel 12 Overgangsmaatregelen: Het nieuw premiestelsel treedt in werking op 01/10/2014. Alle premieaanvragen in het kader van het afkoppelingsproject Veldstraat komen in aanmerking, als zij voldoen aan de voorwaarden van de premie. De af te schaffen premie gescheiden aanbieden van regen- en afvalwater voor aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel kan nog worden aangevraagd tot 30/06/2015 met facturen niet ouder dan 6 maanden en facturen gedateerd tot en met 31/12/2014. Aanvragen voortvloeiend uit het afkoppelingsproject Veldstraat kunnen in bepaalde gevallen nog in aanmerking komen voor deze premie indien zij voor 01/10/2014 reeds hun keuring hebben verkregen. Beide premies kunnen niet gecumuleerd worden. Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 7.a. Patrimonium : Beslissing tot afsluiten gebruiksovereenkomst gronden voor realisatie speelbos en eventuele inplanting van scoutslokalen te Sombeke Overwegende dat ingevolge de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan het Groot Broek te Waasmunster en Temse ontpolderd wordt; Overwegende dat ingevolge deze ontpoldering recreatieruimte voor jeugdbewegingen verloren gaat;

9 Overwegende dat het geactualiseerde Sigmaplan in opdracht van de Vlaamse Regering wordt gerealiseerd door Waterwegen en Zeekanaal NV ; Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal NV als flankerende maatregel terreinen ten noorden van de ontpoldering Groot Broek heeft verworven; Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal NV bereid is voornoemde terreinen in gebruik te geven aan de gemeente Waasmunster om er een speelbos en eventueel scoutslokalen op te realiseren; Overwegende dat de gemeentelijke Jeugdraad ondermeer bij haar vergaderingen van 14 maart en 25 april 2014 op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid tot realisatie van een speelbos en eventueel scoutslokalen op voornoemde terreinen; Overwegende dat de Jeugdraad dit initiatief zeer gunstig heeft onthaald; Gelet op het voorontwerp voor de aanleg van het speelbos dat door Regionaal Landschap Schelde-Durme in overleg met de scouts van Sombeke werd opgesteld; Overwegende dat het gemeentebestuur, vooraleer over te gaan tot de realisatie van het speelbos en de eventuele bouw van scoutslokalen, een gebruiksovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal NV dient af te sluiten; Gelet op het ontwerp van gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Waterwegen en Zeekanaal NV voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, sectie B nrs 1542L, 1541A, 1540C en 1502 E -deel; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art. 1 : Met het oog op de realisatie van een speelbos en de eventuele inplanting van scoutslokalen te Sombeke, een gebruiksovereenkomst conform het ontwerp in bijlage bij dit besluit, af te sluiten voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, Sectie B nrs 1542L, 1541A, 1540C en deel van 1502 E met de NV van publiek recht Waterwegen en Zeekanaal NV, publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap,ondernemingsnummer , met maatschappelijke zetel Oostdijk 110 te 2830 Willebroek. Art. 2 : Deze gebruiksovereenkomst wordt afgesloten om reden van openbaar nut, meer bijzonder met het oog op de realisatie van een speelbos en de eventuele bouw van scoutslokalen in de wijk Sombeke. Art. 3 : Bij het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de voorzitter van de gemeenteraad hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art. 4 : In het kader van het toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 7.b. Patrimonium : Beslissing tot afsluiten gebruiksovereenkomst gronden voor realisatie volkstuintjes naast kerkhof Centrum Overwegende dat momenteel reeds een gedeelte van het perceel naast het kerkhof Centrum, kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, Sectie C nr 2218 A, wordt gebruikt als volkstuintjes door Werk van den Akker; Gelet op de stijgende vraag naar volkstuintjes; Overwegende dat het wenselijk is de bestaande volkstuintjes te moderniseren en meer volkstuintjes ter beschikking te kunnen stellen; Overwegende dat in het kader van de projectoproep van 27/02/2014 van Vlaams minister-president Kris Peeters subsidies kunnen worden aangevraagd voor de aanleg, de inrichting of de modernisering van volkstuinen; Overwegende dat het, om een maximale subsidiëring te bekomen, nodig is dat de eigendomssituatie stabiel en duidelijk is; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van Waterwegen en Zeekanaal; Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal NV in toepassing van voornoemd besluit het perceel naast het kerkhof centrum in beheer heeft; Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal NV bereid is voornoemd terrein in gebruik te geven aan de gemeente Waasmunster om er volkstuintjes te realiseren;

10 Overwegende dat in overleg met Werk van den Akker is overeengekomen dat zij het praktische beheer van de volkstuintjes op zich willen nemen; Overwegende dat het gemeentebestuur, vooraleer over te gaan tot de realisatie van de volkstuintjes, een gebruiksovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal NV dient af te sluiten; Gelet op het ontwerp van gebruiksovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Waterwegen en Zeekanaal NV voor de grond kadastraal gekend Waasmunster, 2de afdeling, sectie C nr 2218A; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art. 1 : Met het oog op de realisatie van volkstuintjes naast het kerkhof centrum, een gebruiksovereenkomst conform het ontwerp in bijlage bij dit besluit, af te sluiten voor de gronden kadastraal gekend Waasmunster, 2 de afdeling, Sectie C nr 2218A met de NV van publiek recht Waterwegen en Zeekanaal NV, publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap,ondernemingsnummer , met maatschappelijke zetel Oostdijk 110 te 2830 Willebroek. Art. 2 : Deze gebruiksovereenkomst wordt afgesloten om reden van openbaar nut, meer bijzonder met het oog op de realisatie van volkstuintjes. Art. 3 : Bij het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door de voorzitter van de gemeenteraad hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art. 4 : In het kader van het toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 7.c. Patrimonium : Aankoop perceeltjes grond voor aanleg rotonde Kerkstraat en aanleg fietspad langs N446 Gelet op de onteigeningsplannen opgemaakt door Grontmij NV, Meerstraat 138A te 9000 Gent; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/10/2006 houdende goedkeuring onteigeningsplannen aanleg fietspad langs N446 voor wat het Waasmunsters grondgebied betreft; Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 14/05/2007 houdende Openbare Werken : fietspaden N446 : aanstelling Tweede Aankoopcomité Gent voor het opmaken van de schattingsverslagen en het realiseren van de aankopen van de in te nemen percelen; Gelet op het schrijven van het Aankoopcomité Gent 2 van 01/02/2008 met referte 42003G74/LDC waarbij werd medegedeeld dat voor de verwerving van de gronden voor de aanleg van het fietspad langs de N446 op het grondgebied van Waasmunster een krediet van ,00 euro dient voorzien te worden; Overwegende dat de aankoop van de gronden via module % gesubsidieerd wordt; Overwegende dat de aankoop van de gronden via module % gesubsidieerd wordt; Gelet op het Ministerieel Besluit van 23/02/2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12/03/2010 met nummer 2010/201180, waarbij werd besloten dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert ten behoeve van het algemeen belang voor de aanleg van een fietspad langs de N446 op het grondgebied van de gemeente Waasmunster; Overwegende dat in het budget 2014 onder actieplan 148- actie 116 Beleidsdoelstelling 12 jaarbudgetrekening / een budget van ,00 euro is voorzien voor de aankoop van deze gronden; Gelet op het schattingsverslag voor de percelen kadastraal gekend Sectie C delen van nrs 2213 C, 2210 A, 1824/2 A, 2212 B, 2208 A en 2226 C, met een gezamenlijke oppervlakte van 1681,46 m² zijnde innemingen W9, W10, W11, W12, W26, W27 en W28 van voornoemd onteigeningsplannen, opgemaakt door commissaris L. De Cremer van het 2 de aankoopcomité te Gent; Gelet op het ontwerp van akte van minnelijke onteigening van voornoemde percelen met dossiernummer 42023/74/7 opgemaakt door het Tweede aankoopcomité Gent op dertien augustus 2014;

11 Overwegende dat het Vlaamse Gewest, eigenaar van deze gronden, het beheer ervan heeft overgedragen aan Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht. Voor daden van beschikking blijft het Vlaamse Gewest zelf bevoegd; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Besluit : Art.1 : De percelen aangeduid als innemingen W9, W10, W11, W26, W27 en W28 op het plan met referentie 16 DD G , getekend op 23/06/2006 door landmeter-expert Jan Bosschem, van Grontmij, Meersstraat 138A te Gent, kadastraal gekend delen van Sectie C nrs 2213 C, 2210 A, 1824/2 A, 2212 B en 2208 A en het perceel aangeduid als inneming W12 op het plan met referentie 16 DD G , getekend op 23/06/2006 door landmeter-expert Jan Bosschem, van Grontmij, Meersstraat 138A te Gent, kadastraal gekend deel van Sectie C nr 2226 C, met een gezamenlijke oppervlakte van 1681,46m² aan te kopen jegens het Vlaams Gewest voor de prijs van 5 280,00 euro en onder de voorwaarden bepaald in het ontwerp van akte van minnelijke onteigening van voornoemd perceel opgesteld door het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Gent II op dertien augustus Art.2 : Deze aankoop gebeurt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de aanleg van een rotonde aan de Kerkstraat en een fietspad langs de N446. Art.3 : Bij het verlijden van de aankoopakte zal het gemeentebestuur vertegenwoordigd worden door het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Gent II. Art.4 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 7.d. Patrimonium : Beslissing tot verkoop perceeltje grond aan de Maretak, deel van het perceel kadastraal gekend sectie A nr 806A Gelet op het BPA nr 19 Schrijberg definitief aangenomen in de gemeenteraad van 21 april 2008; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/02/2011 houdende goedkeuring dading mbt BPA Schrijberg; Gelet op het Ministerieel besluit van 16/06/2009 houdende gedeeltelijke goedkeuring BPA nr 19 Schrijberg; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/10/2011 houdende intrekking gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2011 houdende beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg en beslissing tot aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg; Gelet op de akte verleden voor notaris Jan Muller op 01/06/2012 waarbij het gemeentebestuur definitief de eigendom, het genot en vrij gebruik van de percelen kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, sectie A nummers 807/B, 807/G, 806/A, 807/02, 807/A, 807/C, 807/E, 807/D en 807/F verwierf; Overwegende dat voornoemde gronden gekocht in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 27/10/2011 niet worden gebruikt voor openbaar nut en er in de toekomst ook geen plannen zijn om deze voor openbaar nut of de werking van de gemeentelijke diensten te gebruiken; Overwegende dat het bijgevolg, in het kader van het goed beheer van het gemeentelijk patrimonium, aangewezen is deze gronden te verkopen; Overwegende dat het aangewezen is deze gronden minstens aan de prijs betaald bij de verwerving ervan in 2012, 15 euro/m², te verkopen; Overwegende dat het gemeentebestuur op 19 februari 2013 een informatievergadering belegde met de omliggende eigenaars in verband met de verkoop van deze gronden; Overwegende dat de verkoop van een gedeelte van de percelen de toegankelijkheid van de overige percelen niet in het gedrang mag brengen;

12 Overwegende dat slechts 1 aangelande interesse toont om, onder voormelde voorwaarden, een deel van het perceel palend aan zijn eigendom aan te kopen; Gelet op de schets waarop het te verkopen perceel in geel werd aangeduid; Overwegende dat voor het verlijden van de notariële verkoopakte een opmetingsplan van het verkochte dient opgemaakt te worden; Overwegende dat het wenselijk is dat de kosten voor dit opmetingsplan door de koper worden gedragen; Overwegende dat iedereen de mogelijkheid moet worden geboden een bod te doen om het perceeltje aan te kopen; Gelet op het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art. 1 : Het perceeltje grond deel van het perceel kadastraal gekend Waasmunster, 1 ste afdeling, sectie A nr 806A, aangeduid in geel op het plannetje in bijlage bij dit besluit, met een oppervlakte van ongeveer 1500m² te koop aan te bieden volgens navolgende procedure en onder navolgende voorwaarden : 1.Procedure : Het perceeltje wordt uit de hand te koop aangeboden met bekendmaking in de Vierschaarkroniek, de gemeentelijke website en De Kleine Wuiten waarbij iedereen gedurende minimum 21 kalenderdagen vanaf datum van publicatie de kans wordt geboden een schriftelijk bod onder dubbele gesloten omslag in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Indien geen bod voor minstens de instelprijs wordt ingediend wordt de verkoop ingehouden. Indien slechts 1 gegadigde minstens de instelprijs biedt zal het perceel onderhands aan deze bieder worden verkocht. Indien meerdere gegadigden minstens de instelprijs bieden zal het perceeltje onderhands worden verkocht aan de hoogste bieder. Indien meerdere gegadigden eenzelfde hoogste bod uitbrengen wordt het perceeltje toegewezen aan degene van deze gegadigden die na onderhandeling het hoogste bod doet. 2.Voorwaarden : Het perceel wordt verkocht met een instelprijs van 15,00 euro per m². Indien de instelprijs niet wordt geboden wordt de verkoop ingehouden. De koper verbindt zich ertoe op zijn kosten een opmetingsplan van het verkochte perceel te doen opmaken en het goed te laten afpalen door een beëdigd landmeter. Art. 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt opdracht gegeven over te gaan tot de verkoop van het perceeltje volgens de in artikel 1 bepaalde procedure en voorwaarden. Art. 3 : Bij het verlijden van de verkoopakte zal het gemeentebestuur, conform de bepalingen van artikel van het gemeentedecreet, worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de gemeenteraad hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris. Art. 4 : In het kader van het toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur. 8.a. Aanvullende verkeersreglementen: Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassen signalisatie Lijsterstraat Gelet op de nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

13 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Overwegende dat de Lijsterstraat een deels verharde weg is komende van de Ommegangsdreef; Overwegende dat de verharde zone 200m lang is; Overwegende dat om voornoemde reden de Lijsterstraat thv de Ommegangsdreef werd aangeduid als verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder met uitzondering van fietsers binnen 200m; Overwegende dat omwille van het onderbord 200m iedereen in de straat tot op 200m (einde straat) mag rijden en parkeren; Overwegende dat de parkeer- en verkeersdrukte hoog is geworden; Overwegende dat het daarom aangewezen is enkel plaatselijk verkeer toe te laten; Overwegende dat de Lijsterstraat, kant Lucien Reychlerstraat, een niet verharde weg is; Overwegende dat de signalisatie in de Lijsterstraat, kant Lucien Reychlerstraat, omwille van hoger genoemde wijziging eveneens dient aangepast te worden, zodat het rijden in de Lijsterstraat in beide richtingen verboden wordt voor iedere bestuurder met uitzondering van fietsers; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art.1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen voor aanpassen signalisatie Lijsterstraat zoals voorzien in artikel 2 van dit besluit. Art.2 : Aanpassing Lijsterstraat/Ommegangsdreef C3 + M2 + onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer Aanpassing Lijsterstraat/Lucien Reychlerstraat C3 + M2 zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art.3 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke bepalingen aangeduid worden in overeenstemming met de bepalingen op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art.4 : Alle voorgaande beslissing die strijdig zijn met het huidig reglement worden opgeheven. Art.5 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan: afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de politiezone Hamme-Waasmunster. Art.6 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het Gemeentedecreet worden bekendgemaakt. Art.7 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. Stemming bij handopsteking : JA : 11 NEE : 0 ONTH. : 7 JA : Eleni Fakiola, Michel Du Tré, Ludo Lenaerts, Petra Verstappen, Jan Smet, Jurgen Bauwens, Magda Van Puyvelde, Ilse Poppe, Guido De Cock, Werner De Nijs, Regina Lenaers NEE : / ONTH : Walter T Kint, Rik Daelman, Paul Heyvaert, Kelly Van Nieuland, Yasmine D hanis, Bart Waterschoot, Danny Vandeloock Raadslid Heyvaert wenst een stemverklaring af te leggen : Dit is een onlogische reglementering voor de weggebruiker in het algemeen.

14 8.b. Aanvullende verkeersreglementen: Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende aanpassen signalisatie Rodendries Gelet op de nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2013 waarin werd opgenomen dat op het wegdeel naast het pleintje aan de Rodendries, zijde kaatsterrein, fietsers in twee richtingen toegelaten zijn; Gelet op het advies van de wijkraad 02 juli 2014 waarbij zij dit als een gevaarlijke situatie voor de fietsers signaleren; Overwegende dat door het wegnemen van de onderborden de fietsers verplicht zijn zoals voorheen rond het pleintje te fietsen wat de verkeerssituatie veiliger maakt. Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Art.1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen voor aanpassen signalisatie Rodendries zoals voorzien in artikel 2 van dit besluit. Art.2 : Rodendries Verwijderen onderborden M2 en M4 zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art.3 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke bepalingen aangeduid worden in overeenstemming met de bepalingen op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art.4 : Alle voorgaande beslissing die strijdig zijn met het huidig reglement worden opgeheven. Art.5 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan: afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de politiezone Hamme-Waasmunster. Art.6 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het Gemeentedecreet worden bekendgemaakt. Art.7 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. Stemming bij handopsteking : JA : 11 NEE : 0 ONTH. : 7 JA : Eleni Fakiola, Michel Du Tré, Ludo Lenaerts, Petra Verstappen, Jan Smet, Jurgen Bauwens, Magda Van Puyvelde, Ilse Poppe, Guido De Cock, Werner De Nijs, Regina Lenaers NEE : / ONTH : Walter T Kint, Rik Daelman, Paul Heyvaert, Kelly Van Nieuland, Yasmine D hanis, Bart Waterschoot, Danny Vandeloock Raadslid Heyvaert wenst een stemverklaring af te leggen : Er wordt nooit iets rechtmatig gedaan aan de borden.

15 9. Aangevraagde punten : / 10. Mondelinge vragen * Raadslid T Kint leest een brief voor van een inwoner die alle gemeenteraadsleden onlangs gekregen hebben. Deze brief kaart de veiligheidstoestand op de Durmebrug aan. Hij is van oordeel dat deze brief met de waarheid overeenkomt en dat elk bestuur hier reeds iets aan proberen doen heeft. Volgens hem is het echter de fout van de hogere overheid. Verder stelt raadslid T Kint vast dat er een rode kleur is aangebracht op de fietspaden en dat de snelheid is beperkt tot 50 km/u. Hij vraagt of het mogelijk is om bij de hogere overheid aan te dringen op een definitieve oplossing of op de plaatsing van een flitscamera. Schepen Lenaerts antwoordt dat de onteigeningen voor de werken aan de N446 in Waasmunster en Dendermonde reeds in orde zijn. De gemeente Hamme is echter nog niet klaar waardoor een aanbesteding voor het wegwerken van dit gevaarlijk punt nog niet mogelijk is. Schepen Lenaerts kan er zich in vinden dat er aangedrongen wordt op meer controles voor het respecteren van de snelheidslimiet of het plaatsen van een flitscamera. Ook moet er volgens hem inderdaad aangedrongen worden op een definitieve oplossing. Raadslid Heyvaert stelt voor om preventieve snelheidsmetingen te doen. De burgemeester antwoordt dat dit reeds gebeurd is. Hij voegt hier nog aan toe dat als het nieuw rond punt wordt aangelegd er ook een nieuwe brug zal gebouwd worden. * Raadslid Vandeloock informeert naar de bijeenkomst van de burgemeesters ivm de vorming van een brandweerzone. De burgemeester antwoordt dat er 2 zaken belangrijk zijn. Enerzijds de begroting van de brandweer zone en anderzijds de verdeling van de kosten over de verschillende gemeenten. Vorig jaar hebben alle gemeenten samen 15,5 miljoen euro besteed aan de brandweer en er zal een federale dotatie zijn van 2 miljoen euro. Doordat de begroting 16,6 miljoen euro bedraagt zal de globale kost gemiddeld iets lager zijn. De besprekingen over de verdeelsleutel zijn echter nog niet rond. Gelukkig valt het laatste voorstel beter uit dan sommige eerdere voorstellen, ook al moeten we realistisch zijn en zal het voor een gemeente als Waasmunster duurder worden dan in het verleden. Het nadeel voor de kleine gemeenten is dat er geen personeel wegvalt maar dat er wel werk zal wegvallen dat naar de brandweerzone wordt overgebracht. Hierdoor zal er dus een dubbele kost ontstaan. Het wordt dan ook belangrijk om alle kosten binnen de zone met de loep te bekijken. Raadslid Daelman is van oordeel dat ook de investeringen met de loep zullen moeten bekeken worden. De burgemeester antwoordt dat de investeringen die in het verleden ongelijkmatig gebeurd zijn, zullen gecorrigeerd worden door voor elk goed een huurprijs te bepalen die de zone zal betalen aan elke gemeente. Hij voegt hier nog aan toe dat in de toekomst de investeringen zonaal zullen moeten bekeken worden en niet langer gemeentelijk. * Raadslid D hanis is van oordeel dat de parking van de GB die uitkomt op de Belselebaan een gevaarlijk punt is geworden. Ze vraagt of het mogelijk is om hier iets aan te doen. Schepen Lenaerts antwoordt dat de uitbater bezig is met zijn bouwaanvraag om de parking her in te richten. Een uitweg langs de Belselebaan zal niet toegelaten worden door AWV. Raadslid D hanis stelt voor om aan de uitbater te vragen om de huidige uitweg vrijwillig af te sluiten. De burgemeester antwoordt dat dit niet zo eenvoudig is omdat dit om een private eigenaar van een privé perceel gaat. * Raadslid Waterschoot toont een foto van een vijver in Sombeke. Hij stelt vast dat daar veel zwerfvuil en hondenpoep ligt. Hij vraagt of hier iets aan kan gedaan worden. Schepen Lenaerts antwoordt dat de vuilbak zal terug geplaatst worden. * Raadslid Daelman betreurt dat de gemeenteraadsleden niet uitgenodigd werden voor de academische zitting op het OCMW. Het is immers de

16 gemeenteraad die de tekorten van het OCMW moet bijpassen. Hij vindt dit dan ook ongepast. Schepen Baert antwoordt dat er onvoldoende plaatsen in de tent waren om nog meer genodigden te vragen. Hij voegt hier nog aan toe dat dit een opmerking is die kan meegenomen worden naar de toekomst. * Raadslid Vandeloock vraagt wat er zal gebeuren met het dossier van de slagboom in de Oude Heerweg waarvoor er geen aannemer werd gevonden. Schepen Lenaerts antwoordt dat er geen prijzen zijn binnen gekomen door de verlofperiode maar dat er ondertussen reeds een nieuwe prijsvraag is gebeurd. * Raadslid Waterschoot stelt vast dat er op het openbaar domein reclame wordt gemaakt voor de vrije school. Hij vraagt of dit is aangevraagd en of dit ook kan voor de gemeentelijke scholen. Schepen Verstappen antwoordt dat er een officiële aanvraag is geweest en dat ze de tip van raadslid Waterschoot zal overmaken aan de directies van de gemeentescholen. * Raadslid Heyvaert vraagt of er na 5 jaar schepenschap en talrijke herhalingen vanuit de fractie nu reeds iets concreet is gepland voor wat de resterende 30 à 40 aan te maken straatnaamborden betreft. Werd er reeds een firma gevonden of kunnen we nu toch doorgaan met het door ons voorgestelde plan om dit te laten uitvoeren door de echte experts bij ons eigen gemeentepersoneel? Schepen Lenaerts antwoordt dat deze werken ondertussen werden uitgevoerd door een externe firma. * Schepen Heyvaert zegt dat in de Wareslagestraat zoals eerder gevraagd een aantal overbodige borden A29 (doortocht van vee) werden verwijderd. Hierbij is men wel iets te ijverig te werk gegaan en ook aan de resterende boerderij werd het vermelde bord verwijderd, waardoor er wel een mogelijks gevaarlijke situatie kan ontstaan wanneer koeien van de boerderij naar de weide worden gebracht. Schepen Lenaerts antwoordt dat dit niet nodig is aangezien het om een landelijke halfverharde weg gaat. * Raadslid Heyvaert zegt dat voor Sombekekermis de vaste fietsenrekken op Sombeke Dries verwijderd werden door de foorkramers en een ander fietsenrek werd verplaatst. Werd dit reeds door iemand opgemerkt van de technische dienst? En wanneer is men van plan actie te ondernemen? Het zou toch wenselijk zijn dat er iets sneller werk wordt van gemaakt na de feesten. Schepen Lenaerts antwoordt dat raadslid Heyvaert gelijk heeft en dat dit zal uitgevoerd worden. * Raadslid Heyvaert zegt dat voor het buurtfeest in de Potaerdestraat door het college een tijdelijk verkeersreglement werd goedgekeurd op 16 juni. In dit verkeersreglement werd geen specifieke signalisatie vermeld. Is dit doelbewust en wie bepaalt de signalisatie dan? Ter plaatse werd het bord F45 (doodlopende weg) met onderborden "500 m" en "uitgezonderd plaatselijk verkeer" geplaatst. Deze signalisatie is niet wettelijk. Voor dit soort situaties dient men steeds het ondertussen gekende bord C3 te gebruiken met onderbord. Schepen Lenaerts antwoordt dat dit genoteerd is. * Raadslid Heyvaert is van oordeel dat de signalisatie aan de wegversmalling in de Dommelstraat nog steeds onvoldoende is. Sommige borden zijn niet goed zichtbaar en van andere borden werd het verkeerde type gebruikt. Hij geeft ook aan dat de spiegel op een niet wettelijke manier is aangebracht vermits dit voor een privé woning is. Schepen Lenaerts antwoordt dat dit genoteerd is. * Raadslid Heyvaert zegt dat het wenselijk zou zijn om verkeersborden type F45 (doodlopende weg) te plaatsen aan de Kuilstraat. Aan de Weverstraat werd het oude bord F45 vervangen door een bord waar de de emblemen van voetganger en fietser werden aangebracht. Deze weg is echter na 500 m volledig afgesloten met een dubbel groen hek met slot. Kan dit worden gecorrigeerd?

17 Schepen Lenaerts antwoordt dat raadslid Heyvaert gelijk heeft en dat dit zal uitgevoerd worden. * Raadslid Waterschoot informeert naar de volgende stappen die zullen ondernomen worden aan het Beerkaaibos. Schepen Lenaerts antwoordt dat ondertussen alle constructies verwijderd werden en dat dit de eerste fase is voor de openstelling van het bos. Ondertussen onderhandelt WenZ verder met mogelijke partners voor het huis in het bos te exploiteren. Aldus vastgesteld in zitting op datum als ten hoofde vermeld, dewelke werd besloten om 20u35. In opdracht : De Gemeentesecretaris, De Voorzitter van de Raad, Bram Collier. Eleni Fakiola.

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting Gemeentelijke subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16/09/2014 2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 16 september a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 16 september a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 8 september 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 16 september a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie.

Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie. Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie. Definities: Woning:onroerend goed dat als zelfstandige woongelegenheid bestaat uit een lokaal of geheel van aansluitende

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt

AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Om het bestaande woningenbestand te verbeteren en om het wonen in de stad Tielt te bevorderen, wordt binnen de perken

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 23 maart 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 31 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE (INSTALLEREN VAN EEN ZONNEBOILER EN FOTOVOLTAÏSCHE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN Je kan deze premie voor de aanpassing van je woning aanvragen als je ouder bent dan 65 jaar. Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006)

(aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd bij besluiten in zitting van 28 maart 2006) INGELMUNSTER Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor senioren en personen met een handicap (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 25 januari 2005 en gewijzigd

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 Dienst Leefmilieu Subsidiereglement energiebesparende maatregelen geldig vanaf 01-01-2016 AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Zitting van 19 december 2012.

Zitting van 19 december 2012. 1 Zitting van 19 december 2012. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers;

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers; De raad, Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement duurzame energie vastgesteld op de gemeenteraad van 10 november 2009 en laatst gewijzigd op 30 augustus 2011; Overwegende dat het subsidiereglement

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 01/07/2008 (DIT REGLEMENT TREEDT IN WERKING OP 01/08/2008) Belangrijk : Lees

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

Zitting van 26 juni 2013.

Zitting van 26 juni 2013. Zitting van 26 juni 2013. Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Ludo Lenaerts, mevr. Agnes Dierick, mevr. Petra Verstappen, dhr. Jan Smet en dhr. Tom Baert

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Zitting van 24 september 2015

Zitting van 24 september 2015 Zitting van 24 september 2015 Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Ludo Lenaerts, mevr. Agnes Dierick, mevr. Petra Verstappen en dhr. Jan Smet, schepenen dhrn.

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOORAF: Wie kan de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen als u eigenaar bent. Wanneer kunt u de definitieve aanvraag indienen?

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014

REGLEMENT. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 STADSBESTUUR BLANKENBERGE HJ/VK TOELAGE VERWERVINGSPREMIE REGLEMENT Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14.01.2014 Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Artikel 1: Definities. horizontale dakoppervlakte hemelwater hemelwaterput

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet)

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) GEMEENTE MAARKEDAL Provincie Oost-Vlaanderen MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuring van de geloofsbrieven

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

Zitting van 29 januari 2015

Zitting van 29 januari 2015 Zitting van 29 januari 2015 Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Ludo Lenaerts, mevr. Agnes Dierick, mevr. Petra Verstappen, dhr. Jan Smet en dhr. Tom Baert

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het

Nadere informatie

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen Gemeenteraad Openbare zitting 19 december 2014 dienst openbare werken (LB) 12. Openbare werken: b. Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

Deze belofte van afstand werd tot op heden niet in een akte opgenomen waardoor deze belofte op heden vervallen is.

Deze belofte van afstand werd tot op heden niet in een akte opgenomen waardoor deze belofte op heden vervallen is. Zitting Gemeenteraad van 19.01.2012. --------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Gelaude

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Zitting van 30 januari 2012

Zitting van 30 januari 2012 Zitting van 30 januari 2012 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Zitting van 31 januari 2008.

Zitting van 31 januari 2008. Zitting van 31 januari 2008. Aanwezig : dhr. Gunther Pflips, Voorzitter, dhr. Rik Daelman,burgemeester, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, Paul Heyvaert, schepenen. De heren en

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

De gemeenteraadsbeslissing dd. 18/12/2009 houdende de instelling van een gemeentelijke verbeteringspremie te wijzigen.

De gemeenteraadsbeslissing dd. 18/12/2009 houdende de instelling van een gemeentelijke verbeteringspremie te wijzigen. GEMEENTELIJKE VERBETERINGS- OF SLOOPPREMIE Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 16/12/2014 ARTIKEL 1: De gemeenteraadsbeslissing dd. 18/12/2009 houdende de instelling van een gemeentelijke verbeteringspremie

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor de aankoopkosten van een woning (Besluit van de Gemeenteraad van 30 augustus 2010) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

Zitting van 28 mei 2015

Zitting van 28 mei 2015 Zitting van 28 mei 2015 Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Ludo Lenaerts, mevr. Agnes Dierick, mevr. Petra Verstappen, dhr. Jan Smet en dhr. Tom Baert (met

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 7 maart 2011 Pagina 1/5 Aanwezig De h. G. Vandesompele (voorzitter) De h. Carl Vereecke (burgemeester) De hh. F. Benoit, J. Deylgat, R. Bouckaert

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende de klacht van de heer X tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Geachte heer, Wij hebben uw klacht tegen het Brussels

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES WONEN REGLEMENT TOT TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING BIJ DE VERWERVING EN DE VERBOUWING VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE. (AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie