WMO-raad. 4. Effectiviteitsmetingen Bijlagen bij dit agendapunt o.a. Benchmark Wmo 2013, reactie gemeente hierop, en het klanttevredenheidsonderzoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WMO-raad. 4. Effectiviteitsmetingen Bijlagen bij dit agendapunt o.a. Benchmark Wmo 2013, reactie gemeente hierop, en het klanttevredenheidsonderzoek."

Transcriptie

1 WMO-raad Vergadering 29 september 2014 Aanwezig: Elly Dangermond, Dick Hage, Anneke Lueks, Alie Deen, Arie van Geest, Benno Weustink, Kees Krul, Joke Cusveller- Stols Mede aanwezig: Miriam van Vuuren (notulist) Op de publieke tribune: de heer K. Kooiman Afwezig: Ed van der Kruk, Max van Ewijk 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het is niet helemaal duidelijk welke bijlage precies bij welk agendapunt hoort, maar alle bijlagen zijn in ieder geval wel op de site gezet. De agenda wordt vastgesteld. 2. Mededelingen - In het verslag van vorige keer is het plan van aanpak aan de orde gekomen. Dit plan is gereed, de voorzitter mailt het voor 1 oktober rond en zet het op de agenda voor de volgende vergadering. - In de bijlagen op internet: de ruwe versie van het plan voor de Werkorganisatie (WerkSaam). Dit plan is in de commissie BOFS aan de orde geweest. Het gaat over de invoering en uitvoering van de Participatiewet. Komt ook volgende keer op de agenda. - Dhr. Van Ewijk heeft zich voor deze vergadering afgemeld. - De voorzitter heeft gesproken met dhr. Van der Kruk. Hij is verhuisd naar Zaandam, en verwacht eind 2014 weer in Enkhuizen terug te keren. Mocht dat niet doorgaan, stapt hij dan alsnog uit de raad. 3. Verslag vergadering 16 juni 2014 Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van: - Blz. 1: het college vraagt t/m vraagteken: hieruit spreekt de frustratie van de Wmo-raad. Hopelijk kan die duidelijk gemaakt worden aan het college, en kan er iets veranderen. - Blz. 2, vijfde alinea van onder. het samengaan met het Sociaal Beraad is van de baan, voorzitter overlegt met hen. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden, het Sociaal Beraad heeft hierin nog maar eens benadrukt dat zij als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de cliënten van de gemeente (ook individuele gevallen) altijd zullen blijven bestaan. Ongeacht onder welke naam het gemeentebestuur de burgerparticipatie vorm wil geven. Overigens is de vorming van een brede participatieraad ook vanuit het college naar de achtergrond verdwenen. Niet duidelijk is wat het college precies ziet als rol van het Sociaal Beraad. - Laatste alinea pagina 2: heeft er al overleg plaatsgevonden met Stede Broec en Drechterland? Dit komt terug bij agendapunt Effectiviteitsmetingen Bijlagen bij dit agendapunt o.a. Benchmark Wmo 2013, reactie gemeente hierop, en het klanttevredenheidsonderzoek. We hebben allemaal meegewerkt aan het advies aan het college, het college heeft daarop gereageerd (alleen niet direct aan de Wmo-Raad). Dat laatste was een foutje van de ambtelijke organisatie. 1

2 Hier zijn verontschuldigingen voor aangeboden. Alle bijlagen zijn besproken bij de laatste commissievergadering. De Implementatienota WMO en Jeugdhulp moet nog naar de gemeenteraad en er moeten nog verordeningen gemaakt worden. Dit is een belangrijk punt dus waar gemeentelijke organisatie druk mee bezig is. Verrassend: Wmo-Raad heeft advies uitgebracht over het toegestuurde klanttevredenheidsonderzoek 2012, terwijl het college zegt een advies over 2013 te hebben ontvangen. En dat terwijl het klanttevredenheidsonderzoek 2013 nooit naar de Wmo-Raad verzonden is Het is overigens wel naar de gemeenteraad verstuurd. Over het monitoren van de resultaten na 1/1/2015: Welk instrument gebruikt wordt, om de effectiviteit en kwaliteit te bewaken van de voorgenomen invulling van het Sociale Domein, wordt niet aangegeven. Ook opvallend is dat Enkhuizen veel strakker de regie voert dan de omliggende gemeenten. Er wordt nu (regionaal) nog overlegd met de 10 grootste zorgverleners. Het is o.i. onmogelijk om straks alle zorgverleners (inclusief zzp ers en kleinschalige initiatieven) driemaandelijks te controleren op alle in de BOFS genoemde kwaliteitseisen. Mede daarom is een goede nulmeting van groot belang, evenals een duidelijke set kwaliteitskriteria. Afgesproken wordt dat de Wmo-Adviesraad de reactie van de gemeenteraad afwacht en dan een ongevraagd advies uitbrengt. Dit komt terug op de volgende vergadering. Het wachten is nog op twee rapporten: benchmark 2013, en het ontbrekende onderzoeksrapport dat ons is toegezegd in de reactie op ons advies. Jammer: Enkhuizen hanteert - zo staat in de reactie - een eigen datasysteem waardoor je niet helemaal aansluit bij de benchmark. Geluidskwaliteit commissievergadering Het is heel lastig om de geluidsopname van de commissie BOFS te beluisteren. Het geluid is namelijk heel zacht, waardoor de sprekers nauwelijks te volgen zijn. Het is ook niet mogelijk het geluid harder te zetten. En voor buitenstaanders maakt de constante verwijzing naar Agora (het informatiesysteem van de gemeenteraad, waarin technische vragen en antwoorden feiten en cijfers terug te vinden zijn) het niet duidelijker. Voorstel is om het college te vragen de Wmo-Raad toegang te verlenen tot Agora. Als er meer informatie is, is het makkelijker om goed te adviseren. 5. Voorliggende voorzieningen m.n. OV Buslijn 138 wordt opgeheven. Het SOE en een aantal gemeenteraadsfracties proberen bij de provincie voor elkaar te krijgen dat dit besluit wordt teruggedraaid. De kans is niet groot, er wordt hooguit gelegenheid geboden aan een groep vrijwilligers om de buslijn overeind te houden. De provincie is eindverantwoordelijk voor deze OV-beslissingen. Wordt vervolgd. 6. Nieuws uit de SED / WF7 Er heeft nog geen voorzittersoverleg plaatsgevonden. Het eerstvolgende overleg wordt in november in Enkhuizen gepland. Bijzonder: in Stede Broec is in de gemeenteraad over de financiën van de nieuwe Jeugdwet en jeugdzorg gesproken. Er zijn open einde regelingen: huisartsen en meldpunt AMK kunnen direct doorverwijzen naar dure medisch specialisten. Er is ook een rapport (Notitie regiovisie gedwongen kader Jeugdzorg) besproken over dure specialistische instellingen, zoals de reclassering. De voorzitter vroeg zich af of deze stukken ook in Enkhuizen besproken worden. Dat gebeurt niet, er is namelijk besproken dat deze onderwerpen in Enkhuizen binnen het college gehouden worden. In het licht van de ambtelijke fusie en de mogelijk aanstaande gemeentelijke fusie een bijzonder besluit. Vooral ook omdat de gemeenteraad beleid moet vaststellen. Er zijn nu diverse organisaties die mogen doorverwijzen naar specialistische zorg, waaronder ook de politie. Deze organisaties hebben onvoldoende zicht op het totaal van zorgmogelijkheden, wat mogelijk kokervisie in de hand werkt. Het Rijk wil dat de gemeenten voor iedere vorm van specialistische zorg maar bij 1 aanbieder aanbesteden. 2

3 Overigens hebben de West-Friese kerken een organisatie voor crisisopvang die 24/7 bereikbaar en beschikbaar is, met Hbo+ werknemers. Dit zou algemeen bekend moeten zijn. Ander zorgpunt: binnen de dagbesteding willen ze mensen met diverse problematiek bij elkaar zetten (psychiatrische problemen, LVB, licht dementerend, etc.). Dat is een groot risico; al deze mensen hebben hun eigen zorg en aanpak nodig. Hier heb je deskundige begeleiding voor nodig. De achterliggende gedachte is overigens vooral bezuinigingen op zorg- en vervoerskosten. 7. Voortgang brede school Dit is de vierde transitie. De brede school wordt door Enkhuizen vooral gezien als instrument voor preventie en vroegsignalering. De kwestie is dat het gebouw dat er nu voor gebouwd wordt daarvoor niet geschikt is. Er is nu ook onenigheid over de hoogte van het gebouw. De schoolbestuurders hebben een eigen alternatief plan voorgelegd, dat goedkoper is dan het voorliggende ontwerp. Wordt vervolgd. 8. Relatie met de huisartsen in Enkhuizen De gemeente zou een relatie moeten hebben met de huisartsen van de stad en met de zorgverzekeraars. Hebben ze dat dan? En hoe werkt dat dan? Huisartsen krijgen steeds meer op hun bord, hoe lang dat goed gaat zal blijken. 9. Ingekomen/uitgaande post Zie bijlagen. Het is goed te zien dat er ook aandacht is voor NUGgers (Niet-UitkeringsGerechtigden) in het rapport van WerkSaam. Dit komt op 27 oktober op de agenda. 10. Wie gaat waar naartoe? Zie bijlage. 11. Voortgangsoverzicht Is op 29 september op de site gezet. 12. Rondvraag Geen. 13. Thema Vanwege een drastisch beperkt budget prioriteiten moeten stellen Mw. Visser, beleidsmedewerker van de gemeente Enkhuizen, schuift aan. Mw. Visser geeft een presentatie, de hand-out is ter vergadering uitgereikt. Titel: Financiële tegemoetkoming Wmo De presentatie bestaat uit drie delen; (1) wat er nu is, (2) de nieuwe vorm die gekozen kan worden voor verstrekking van een tegemoetkoming, en (3) input van de Wmo-raad. WTCG: Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten CER: Compensatie Eigen Risico. Deze (rijks)regelingen treffen geen doel: mensen die het nodig hebben krijgen niet genoeg, anderen juist teveel. De uitvoering van tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten gaat naar gemeenten, net als al veel andere regelingen. Criteria voor deze beide regelingen in hun huidige vorm zijn onduidelijk en onlogisch. Voorbeeld: als je op een medicijnlijst staat, krijg je WTCG-geld, ook al heb je verder geen kosten in verband met ziekte. WTCG kent 4 bedragen, en een inkomensgrens en een leeftijdsgrens. De inkomensgrens ligt aanmerkelijk boven 120% van het minimumloon inwoners van Enkhuizen krijgen WTCG, 2296 krijgen CER. Waarschijnlijk veel overlap. CER is niet inkomensafhankelijk. Laatste uitbetaling daarvan is in 2013 geweest. Deze regelingen zijn beiden straks verdwenen. Bedragen WTCG van 2013 worden in 2014 nog wel uitbetaald. 3

4 Nog een afgeschafte regeling per 1/1/2015: korting op de eigen bijdrage. CAK geeft automatisch korting van 33% op eigen bijdragen van Wmo en AWBZ cliënten. Deze korting verdwijnt. Iemand met een scootmobiel of huishoudelijke hulp betaalt een eigen bijdrage aan het CAK, en daar is een aantal jaar geleden een korting op gekomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de korting (net als de hoogte van de eigen bijdrage). Vanaf 1 januari 2015 betaalt iedereen dus de voor de voorzieningen vooraf vastgestelde eigen bijdrage, zonder korting. Wie daardoor in financiële problemen komt, kan gebruik maken van Bijzondere Bijstand of de collectieve zorgverzekering.. Grens minimumloon: plm. 60% van de mensen met een Wmo-voorziening zit onder de inkomensgrens van 120% van het minimumloon. Prijzen van veel technische hulpmiddelen (scootmobielen, trapliften enz.) zijn gedaald, maar de kosten voor voorzieningen o.b.v. uren zoals hulp bij het huishouden blijven op hetzelfde niveau. Collectieve zorgverzekering: mensen met een laag inkomen tot 130% kunnen via de gemeente een zorgverzekering afsluiten (collectief bij Univé). Met een inkomen tot 110% krijgen mensen 10 euro van de gemeente als premiekorting. De eigen bijdrage (Wmo en AWBZ) wordt dan vergoed vanuit de verzekering. In de huidige Wmo drie soorten verstrekkingen: - PGB - ZIN - Financiële tegemoetkoming (vast bedrag voor een voorziening, zoals een sportrolstoel, bezoekbaar maken van een woning, autokostenvergoeding, verhuiskostenvergoeding) Er zijn maar weinig mensen die autokostenvergoeding krijgen; je wordt vanuit de gemeente in eerste instantie natuurlijk doorverwezen naar de algemene voorzieningen (dus de regiotaxi). De verhuiskostenvergoeding is vooral gebruikt voor mensen die juist liever in hun eigen woning wilden blijven, en is gebruikt voor bijvoorbeeld het aanleggen van trapliften. Maar: deze financiële tegemoetkomingen vervallen ook per 1 januari Vanaf dan is er alleen nog maar PGB en ZIN. En dat betekent dat de gemeenten nu te maken gaan krijgen met reële kostenposten voor mensen in plaats van de vaste standaardvergoedingen. Wat blijft: Fiscale regelingen (specifieke zorgkosten). Vanaf 1/1/14 zijn de kosten voor een Wmo voorziening niet meer aftrekbaar. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten bij lage heffingskorting blijft overeind, vooralsnog. Ook de Bijzondere Bijstand blijft overeind, voor noodzakelijke kosten in bijzondere omstandigheden. Inkomensgrens voor wie hiervan gebruik wil maken is 120% van het minimumloon. Daarboven 35% draagkracht. (wie hoge zorgkosten heeft en wel een hoger inkomen, kan dus deels gebruik maken van bijzondere bijstand) Overigens hebben Drechterland en Stede Broec andere criteria voor bijzondere bijstand. Bij de ambtelijke fusie is dat wel een beetje lastig voor de uitvoering. Wmo 2014 Artikel (zie hand-out). Er is voor de gemeenten nu een wettelijke verplichting om een verordening vast te stellen waarin staat welke criteria worden gehanteerd betreffende beperkingen, aannemelijke meerkosten, en welke grenzen er zijn aan financiële draagkracht. Meerkosten: zie hand-out. Directe kosten en verborgen kosten (denk aan snellere slijtage van kleding voor rolstoelgebonden kinderen, bijvoorbeeld). Geneeskundige hulp : geneeskundige kosten die niet in het verzekeringspakket zitten (tandarts, fysio, psycholoog, etc.) Verborgen kosten zijn wat moeilijker meetbaar (zie ook hand-out). 4

5 In de nieuwe verordening worden met aanmerkelijke meerkosten zaken bedoeld zoals omschreven in de directe en verborgen kosten. De kosten die via de Wmo kunnen worden vergoed zijn niet meer fiscaal aftrekbaar. Hoe kunnen we art invullen; - Categoriale bijzondere bijstand verdwijnt (vast bedrag geven aan bepaalde doelgroepen zonder dat je daar een uitgebreide controle voor hoeft te doen, b.v. kind gaat voor het eerst naar de middelbare school). Deze regeling verdwijnt landelijk. - Individuele bijzondere bijstand blijft wel mogelijk. En dat betekent maatwerk, en dus hogere uitvoeringskosten en hogere administratieve lasten voor de inwoners (veel gedoe met formulieren). - Collectieve zorgverzekering voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Pakket Compleet met extra vergoedingen (zoals compensatie eigen bijdrage). Het idee is dat deze mensen hun vergoedingen al van Univé krijgen zodat ze geen bijzondere bijstand meer hoeven aanvragen. Deze regeling bestaat al. CAZG: Collectieve Algemene Zorgverzekering Gemeenten. - Optie: Univé wil een CAZG+ pakket ontwikkelen voor de aannemelijke meerkosten en deze openstellen voor mensen met hogere inkomensgrens. Daarmee vervalt de inkomensgrens (150%?) maar ook de keuzevrijheid van de inwoners van Enkhuizen, omdat je dan alleen bij hen de premiebijdrage van de gemeente krijgt. Dit is een mogelijkheid. - Ook mogelijk: een financiële tegemoetkoming Wmo. Kan heel erg lijken op categoriale bijzondere bijstand, want je kunt criteria en bedragen vaststellen. - Nog een optie: verlagen eigen bijdrage Wmo-voorzieningen. Op dit moment wordt de maximale eigen bijdrage gevraagd. Je kunt ervoor kiezen de eigen bijdrage te verlagen. Maar dan bereik je alleen de mensen met een Wmo-voorziening, en niemand anders. - En nog een optie: subsidie aan een organisatie, zodat je als gemeente alle werk uitbesteedt. Maar dan geef je ook de regie en controle uit handen. Budget: de huidige regelingen kosten jaarlijks ongeveer euro. Structureel zal er vanaf 2015 ongeveer ,- per jaar voor dezelfde doelgroepen binnenkomen. En dat betekent dus: keuzes maken. Het zal dus ook betekenen dat er mensen zijn die niets (meer) gaan krijgen. Er komt geld (2.5 miljoen) vanuit het rijk voor het sociaal domein, maar daar moeten naast de tegemoetkomingen ook andere zaken uit betaald worden: begeleiding, doventolken, en clientondersteuning, Er zijn niet zoveel mogelijkheden om kosten te schuiven, er zijn namelijk ook heel wat wettelijke verplichtingen zoals het bieden van gratis doventolken en gratis clientondersteuning. Zorgloket: vier klantmanagers en een administratieve medewerker mensen uit Enkhuizen zijn bekend bij het Zorgloket, 700 mensen hebben een Wmo-voorziening. Daar komen met de transitie ongeveer 200 mensen bij. En dat kost - zeker in het eerste jaar heel veel extra tijd en inzet (je moet ze alleen al alle 200 spreken en beoordelen of hun voorziening is zoals hij moet zijn). Complicatie: het is ook nog niet helemaal duidelijk of het Zorgloket in 2015 alleen Enkhuizen is of een Zorgloket in SED-verband. De gemeentelijke reserve Wmo is hard nodig om de volgende lading rijksbezuinigingen op te vangen (40% op huishoudelijke hulp, ook zoveel op AWBZ zorg, etc.). Bovendien kun je incidentele middelen niet gebruiken voor structurele oplossingen. Overigens gaat de gemeenteraad over de besteding van de reserves! Mogelijke manieren voor invulling van de verordening: - Doelgroep vaststellen op mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon. - Waar deze regeling niet voldoet maatwerk bieden (met hoger inkomen en hogere zorgkosten, mensen die door die hogere zorgkosten toch onder 120% vallen, of die aantoonbaar wel hogere aannemelijke zorgkosten hebben en verder buiten de criteria vallen) - Het idee is om een zo groot mogelijke groep onder de regeling te laten vallen, zodat er zeker 90% van deze groep de aannemelijke meerkosten heeft. Daarmee beperk je de ambtelijke in- 5

6 zet en daarmee de kosten voor de gemeentelijke organisatie. Makkelijk en duidelijk, met heldere criteria! - Mensen die in de doelgroep vallen kunnen zijn mensen met een Wmo-voorziening, die hun hele eigen risico gebruiken, en/of die % arbeidsongeschikt zijn. Zijn er ook andere criteria mogelijk? Wajong? - Maatwerk: de mensen die tot 120% inkomen hebben en die een aanvraag doen? Regeling tussentijds aanpassen is mogelijk. Het college mag regelingen wijzigingen (kan betrekkelijk snel), de gemeenteraad moet verordeningen vaststellen (duurt aanmerkelijk langer). Ook belangrijk: mensen ondersteunen bij het doen van belastingaangifte. De fiscale regelingen worden minder, maar het is zeker heel erg belangrijk om er gebruik van te maken! Vraag aan de Wmo-Raad: zijn deze criteria de juiste? Zijn er meer? Wat zijn de overwegingen? Graag alle input voor 10 oktober mailen aan mw. Visser. Er zit ook tijdsdruk op; voor 16 oktober moet mw. Visser de concept-verordening klaar hebben voor het college. Daarna gaat het naar de commissie BOFS. Het is de bedoeling op 4 december de verordening vast te laten stellen door de gemeenteraad. Dan kunnen ook hun beschikkingen worden uitgegeven. Het regionale concept is klaar, dat ligt al bij de Wmo-raad. De beleidsmedewerkers willen graag voor de Jeugdwet en de Wmo langskomen voor input vanuit de Wmo-raad. Onze geplande vergadering van 27 oktober wordt hiervoor gebruikt. 14. Sluiting 22:18 6

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg

Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg Wie zijn onze nieuwe cliënten? Sander, licht verstandelijke beperking http://youtu.be/kkovkhrzb9o Wetgeving wordt

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014

Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014 Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014 De PRS is op 22 oktober 2014 gevraagd om advies over de Vangnetregeling schoonmaak. Dit advies is ontvangen op 19 november

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

WMO-raad. Vergadering 16 juni 2014

WMO-raad. Vergadering 16 juni 2014 WMO-raad Vergadering 16 juni 2014 Aanwezig: Elly Dangermond, Dick Hage, Anneke Lueks, Ali Deen, Arie van Geest, Benno Weustink, Kees Krul, Max van Ewijk Mede aanwezig: Miriam van Vuuren (notulist) Op de

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015.

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015. Adviesraad Wmo Gemeente Wijk bij Duurstede Aan: College van B&W Gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 24 september 2014 Betreft: Advies inzake de concept Wmo-verordening 2015, op de versie welke

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. Email D. Bruijn 0229-252200 gemeente@hoorn.nl Uw brief d.d. Zaaknummer

Nadere informatie

WMO-raad. Vergadering 19 oktober 2015

WMO-raad. Vergadering 19 oktober 2015 WMO-raad Vergadering 19 oktober 2015 Aanwezig: Dick Hage, Anneke Lueks, Ali Deen, Joke Cusveller- Stols, Kees Krul, Max van Ewijk, Benno Weustink, Arie van Geest, Marjolein Broersen (gemeente Enkhuizen)

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag:

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag: Vragen en antwoorden van de 10 meest verwachte vragen over de Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk. 1.Vraag:Ik heb geen brief gehad van

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder?

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Q&A s Visuele en/of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Antwoord: Vanaf 1 januari 2015 valt revalidatiezorg voor

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ieder(in) Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Jan Burger, loco Bert van den Brand, loco Wil Kosterman Hans Marchal Algemeen

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Uitnodiging themasessies sociaal domein op dinsdag 25 juni as

Uitnodiging themasessies sociaal domein op dinsdag 25 juni as Uitnodiging themasessies sociaal domein op dinsdag 25 juni as Het kabinet heeft in het Regeerakkoord een visie gepresenteerd waarin duidelijk wordt dat gemeenten voor een forse (financiële) opgave komen

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

I ľll I III III III: III IHII

I ľll I III III III: III IHII GEMEENTE \ LEUNINGEN Opinienota Raad Onderwerp Nummer(agenda) Registratienummer Registratiecode Auteur Status Persgesprek Verordening Jeugd en Wmo BW14.00564 III III I André Goudriaan Openbaar 14 juli

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Naar een Financieel Vangnet

Naar een Financieel Vangnet Naar een Financieel Vangnet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond: een vangnet als voorwaarde voor vernieuwing... 4 3. Huidige armoede beleid... 5 4. Nieuw financieel vangnet... 6 Bijzondere bijstand...

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011 Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen De voorzitter

Nadere informatie

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd Toelichtingen Jeugd Functie 670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk

Nadere informatie

Rapportage uitwisselingsavond. Wmo-raad Pijnacker-Nootdorp. 22 april 2015

Rapportage uitwisselingsavond. Wmo-raad Pijnacker-Nootdorp. 22 april 2015 Rapportage uitwisselingsavond Wmo-raad Pijnacker-Nootdorp 22 april 2015 Rapportage van de belangrijkste bevindingen tijdens de door de Wmo-raad Pijnacker-Nootdorp op 22 april 2015 georganiseerde uitwisselingsavond

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- F

Voorstel Gemeenteraad VII- F Voorstel Gemeenteraad VII- F Onderwerp Portefeuillehouder Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten Jurgen van Houdt agendaletter (F)) Programma WZW Aangeboden aan Raad

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

De nieuwe Wmo P w o e nf r e P or o P i m n ia t nti n p e r p e ij s e e s n e t n a k t o ie m e L e L l en y los

De nieuwe Wmo P w o e nf r e P or o P i m n ia t nti n p e r p e ij s e e s n e t n a k t o ie m e L e L l en y los De nieuwe Wmo PowerPoint Informatiebijeenkomst presentatie Lelystad november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat naar de Wet langdurige

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen?

Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Ondersteuning & Zorg door de gemeente Wat gaat er veranderen? Algemeen November 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Onze 180 leden in beeld 2 Ons Doel: De Inclusieve Samenleving Op voet

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Laarseweg 14 8171PP Vaassen Telefoon: 0578-575305 Fax: 0578-575 303 E-mail: info@sofiad.nl Bankrelatie ING nr. 67.80.34.516 Becon nr. 465276 Opmerkingen n.a.v. het voorstel nieuwe regeling financiële en

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015

Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015 Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015 Programma Opening en welkom: Jac Huijsmans PGB-regels en tarieven Wmo/Jeugd: Mieke van der Donk Toegang Wmo: Mieke van der Donk Toegang

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Vastgesteld in Wmo-raadsvergadering d.d. 14-08-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Advies... 2

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

WMO-raad. Vergadering 20 juni 2011

WMO-raad. Vergadering 20 juni 2011 WMO-raad Vergadering 20 juni 2011 Aanwezig: Kees van Zijverden, Elly Dangermond, Ria Bosch, Anneke Lueks, Kees Krul, Dick Hage, Taco Vunderink, Joke Cusveller - Stols Mede aanwezig: Miriam van Vuuren (notulist),

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011

Overzicht bezuinigingen versie 12-10-2011 Het doel van dit overzicht is alle (bezuinigings-)maatregelen landelijk en lokaal (gemeente Tilburg) op een rij te zetten. De lijst bevat alle mij bekende voorstellen van de rijksoverheid en de gemeente

Nadere informatie