WMO-raad. 4. Effectiviteitsmetingen Bijlagen bij dit agendapunt o.a. Benchmark Wmo 2013, reactie gemeente hierop, en het klanttevredenheidsonderzoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WMO-raad. 4. Effectiviteitsmetingen Bijlagen bij dit agendapunt o.a. Benchmark Wmo 2013, reactie gemeente hierop, en het klanttevredenheidsonderzoek."

Transcriptie

1 WMO-raad Vergadering 29 september 2014 Aanwezig: Elly Dangermond, Dick Hage, Anneke Lueks, Alie Deen, Arie van Geest, Benno Weustink, Kees Krul, Joke Cusveller- Stols Mede aanwezig: Miriam van Vuuren (notulist) Op de publieke tribune: de heer K. Kooiman Afwezig: Ed van der Kruk, Max van Ewijk 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het is niet helemaal duidelijk welke bijlage precies bij welk agendapunt hoort, maar alle bijlagen zijn in ieder geval wel op de site gezet. De agenda wordt vastgesteld. 2. Mededelingen - In het verslag van vorige keer is het plan van aanpak aan de orde gekomen. Dit plan is gereed, de voorzitter mailt het voor 1 oktober rond en zet het op de agenda voor de volgende vergadering. - In de bijlagen op internet: de ruwe versie van het plan voor de Werkorganisatie (WerkSaam). Dit plan is in de commissie BOFS aan de orde geweest. Het gaat over de invoering en uitvoering van de Participatiewet. Komt ook volgende keer op de agenda. - Dhr. Van Ewijk heeft zich voor deze vergadering afgemeld. - De voorzitter heeft gesproken met dhr. Van der Kruk. Hij is verhuisd naar Zaandam, en verwacht eind 2014 weer in Enkhuizen terug te keren. Mocht dat niet doorgaan, stapt hij dan alsnog uit de raad. 3. Verslag vergadering 16 juni 2014 Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van: - Blz. 1: het college vraagt t/m vraagteken: hieruit spreekt de frustratie van de Wmo-raad. Hopelijk kan die duidelijk gemaakt worden aan het college, en kan er iets veranderen. - Blz. 2, vijfde alinea van onder. het samengaan met het Sociaal Beraad is van de baan, voorzitter overlegt met hen. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden, het Sociaal Beraad heeft hierin nog maar eens benadrukt dat zij als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de cliënten van de gemeente (ook individuele gevallen) altijd zullen blijven bestaan. Ongeacht onder welke naam het gemeentebestuur de burgerparticipatie vorm wil geven. Overigens is de vorming van een brede participatieraad ook vanuit het college naar de achtergrond verdwenen. Niet duidelijk is wat het college precies ziet als rol van het Sociaal Beraad. - Laatste alinea pagina 2: heeft er al overleg plaatsgevonden met Stede Broec en Drechterland? Dit komt terug bij agendapunt Effectiviteitsmetingen Bijlagen bij dit agendapunt o.a. Benchmark Wmo 2013, reactie gemeente hierop, en het klanttevredenheidsonderzoek. We hebben allemaal meegewerkt aan het advies aan het college, het college heeft daarop gereageerd (alleen niet direct aan de Wmo-Raad). Dat laatste was een foutje van de ambtelijke organisatie. 1

2 Hier zijn verontschuldigingen voor aangeboden. Alle bijlagen zijn besproken bij de laatste commissievergadering. De Implementatienota WMO en Jeugdhulp moet nog naar de gemeenteraad en er moeten nog verordeningen gemaakt worden. Dit is een belangrijk punt dus waar gemeentelijke organisatie druk mee bezig is. Verrassend: Wmo-Raad heeft advies uitgebracht over het toegestuurde klanttevredenheidsonderzoek 2012, terwijl het college zegt een advies over 2013 te hebben ontvangen. En dat terwijl het klanttevredenheidsonderzoek 2013 nooit naar de Wmo-Raad verzonden is Het is overigens wel naar de gemeenteraad verstuurd. Over het monitoren van de resultaten na 1/1/2015: Welk instrument gebruikt wordt, om de effectiviteit en kwaliteit te bewaken van de voorgenomen invulling van het Sociale Domein, wordt niet aangegeven. Ook opvallend is dat Enkhuizen veel strakker de regie voert dan de omliggende gemeenten. Er wordt nu (regionaal) nog overlegd met de 10 grootste zorgverleners. Het is o.i. onmogelijk om straks alle zorgverleners (inclusief zzp ers en kleinschalige initiatieven) driemaandelijks te controleren op alle in de BOFS genoemde kwaliteitseisen. Mede daarom is een goede nulmeting van groot belang, evenals een duidelijke set kwaliteitskriteria. Afgesproken wordt dat de Wmo-Adviesraad de reactie van de gemeenteraad afwacht en dan een ongevraagd advies uitbrengt. Dit komt terug op de volgende vergadering. Het wachten is nog op twee rapporten: benchmark 2013, en het ontbrekende onderzoeksrapport dat ons is toegezegd in de reactie op ons advies. Jammer: Enkhuizen hanteert - zo staat in de reactie - een eigen datasysteem waardoor je niet helemaal aansluit bij de benchmark. Geluidskwaliteit commissievergadering Het is heel lastig om de geluidsopname van de commissie BOFS te beluisteren. Het geluid is namelijk heel zacht, waardoor de sprekers nauwelijks te volgen zijn. Het is ook niet mogelijk het geluid harder te zetten. En voor buitenstaanders maakt de constante verwijzing naar Agora (het informatiesysteem van de gemeenteraad, waarin technische vragen en antwoorden feiten en cijfers terug te vinden zijn) het niet duidelijker. Voorstel is om het college te vragen de Wmo-Raad toegang te verlenen tot Agora. Als er meer informatie is, is het makkelijker om goed te adviseren. 5. Voorliggende voorzieningen m.n. OV Buslijn 138 wordt opgeheven. Het SOE en een aantal gemeenteraadsfracties proberen bij de provincie voor elkaar te krijgen dat dit besluit wordt teruggedraaid. De kans is niet groot, er wordt hooguit gelegenheid geboden aan een groep vrijwilligers om de buslijn overeind te houden. De provincie is eindverantwoordelijk voor deze OV-beslissingen. Wordt vervolgd. 6. Nieuws uit de SED / WF7 Er heeft nog geen voorzittersoverleg plaatsgevonden. Het eerstvolgende overleg wordt in november in Enkhuizen gepland. Bijzonder: in Stede Broec is in de gemeenteraad over de financiën van de nieuwe Jeugdwet en jeugdzorg gesproken. Er zijn open einde regelingen: huisartsen en meldpunt AMK kunnen direct doorverwijzen naar dure medisch specialisten. Er is ook een rapport (Notitie regiovisie gedwongen kader Jeugdzorg) besproken over dure specialistische instellingen, zoals de reclassering. De voorzitter vroeg zich af of deze stukken ook in Enkhuizen besproken worden. Dat gebeurt niet, er is namelijk besproken dat deze onderwerpen in Enkhuizen binnen het college gehouden worden. In het licht van de ambtelijke fusie en de mogelijk aanstaande gemeentelijke fusie een bijzonder besluit. Vooral ook omdat de gemeenteraad beleid moet vaststellen. Er zijn nu diverse organisaties die mogen doorverwijzen naar specialistische zorg, waaronder ook de politie. Deze organisaties hebben onvoldoende zicht op het totaal van zorgmogelijkheden, wat mogelijk kokervisie in de hand werkt. Het Rijk wil dat de gemeenten voor iedere vorm van specialistische zorg maar bij 1 aanbieder aanbesteden. 2

3 Overigens hebben de West-Friese kerken een organisatie voor crisisopvang die 24/7 bereikbaar en beschikbaar is, met Hbo+ werknemers. Dit zou algemeen bekend moeten zijn. Ander zorgpunt: binnen de dagbesteding willen ze mensen met diverse problematiek bij elkaar zetten (psychiatrische problemen, LVB, licht dementerend, etc.). Dat is een groot risico; al deze mensen hebben hun eigen zorg en aanpak nodig. Hier heb je deskundige begeleiding voor nodig. De achterliggende gedachte is overigens vooral bezuinigingen op zorg- en vervoerskosten. 7. Voortgang brede school Dit is de vierde transitie. De brede school wordt door Enkhuizen vooral gezien als instrument voor preventie en vroegsignalering. De kwestie is dat het gebouw dat er nu voor gebouwd wordt daarvoor niet geschikt is. Er is nu ook onenigheid over de hoogte van het gebouw. De schoolbestuurders hebben een eigen alternatief plan voorgelegd, dat goedkoper is dan het voorliggende ontwerp. Wordt vervolgd. 8. Relatie met de huisartsen in Enkhuizen De gemeente zou een relatie moeten hebben met de huisartsen van de stad en met de zorgverzekeraars. Hebben ze dat dan? En hoe werkt dat dan? Huisartsen krijgen steeds meer op hun bord, hoe lang dat goed gaat zal blijken. 9. Ingekomen/uitgaande post Zie bijlagen. Het is goed te zien dat er ook aandacht is voor NUGgers (Niet-UitkeringsGerechtigden) in het rapport van WerkSaam. Dit komt op 27 oktober op de agenda. 10. Wie gaat waar naartoe? Zie bijlage. 11. Voortgangsoverzicht Is op 29 september op de site gezet. 12. Rondvraag Geen. 13. Thema Vanwege een drastisch beperkt budget prioriteiten moeten stellen Mw. Visser, beleidsmedewerker van de gemeente Enkhuizen, schuift aan. Mw. Visser geeft een presentatie, de hand-out is ter vergadering uitgereikt. Titel: Financiële tegemoetkoming Wmo De presentatie bestaat uit drie delen; (1) wat er nu is, (2) de nieuwe vorm die gekozen kan worden voor verstrekking van een tegemoetkoming, en (3) input van de Wmo-raad. WTCG: Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten CER: Compensatie Eigen Risico. Deze (rijks)regelingen treffen geen doel: mensen die het nodig hebben krijgen niet genoeg, anderen juist teveel. De uitvoering van tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten gaat naar gemeenten, net als al veel andere regelingen. Criteria voor deze beide regelingen in hun huidige vorm zijn onduidelijk en onlogisch. Voorbeeld: als je op een medicijnlijst staat, krijg je WTCG-geld, ook al heb je verder geen kosten in verband met ziekte. WTCG kent 4 bedragen, en een inkomensgrens en een leeftijdsgrens. De inkomensgrens ligt aanmerkelijk boven 120% van het minimumloon inwoners van Enkhuizen krijgen WTCG, 2296 krijgen CER. Waarschijnlijk veel overlap. CER is niet inkomensafhankelijk. Laatste uitbetaling daarvan is in 2013 geweest. Deze regelingen zijn beiden straks verdwenen. Bedragen WTCG van 2013 worden in 2014 nog wel uitbetaald. 3

4 Nog een afgeschafte regeling per 1/1/2015: korting op de eigen bijdrage. CAK geeft automatisch korting van 33% op eigen bijdragen van Wmo en AWBZ cliënten. Deze korting verdwijnt. Iemand met een scootmobiel of huishoudelijke hulp betaalt een eigen bijdrage aan het CAK, en daar is een aantal jaar geleden een korting op gekomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de korting (net als de hoogte van de eigen bijdrage). Vanaf 1 januari 2015 betaalt iedereen dus de voor de voorzieningen vooraf vastgestelde eigen bijdrage, zonder korting. Wie daardoor in financiële problemen komt, kan gebruik maken van Bijzondere Bijstand of de collectieve zorgverzekering.. Grens minimumloon: plm. 60% van de mensen met een Wmo-voorziening zit onder de inkomensgrens van 120% van het minimumloon. Prijzen van veel technische hulpmiddelen (scootmobielen, trapliften enz.) zijn gedaald, maar de kosten voor voorzieningen o.b.v. uren zoals hulp bij het huishouden blijven op hetzelfde niveau. Collectieve zorgverzekering: mensen met een laag inkomen tot 130% kunnen via de gemeente een zorgverzekering afsluiten (collectief bij Univé). Met een inkomen tot 110% krijgen mensen 10 euro van de gemeente als premiekorting. De eigen bijdrage (Wmo en AWBZ) wordt dan vergoed vanuit de verzekering. In de huidige Wmo drie soorten verstrekkingen: - PGB - ZIN - Financiële tegemoetkoming (vast bedrag voor een voorziening, zoals een sportrolstoel, bezoekbaar maken van een woning, autokostenvergoeding, verhuiskostenvergoeding) Er zijn maar weinig mensen die autokostenvergoeding krijgen; je wordt vanuit de gemeente in eerste instantie natuurlijk doorverwezen naar de algemene voorzieningen (dus de regiotaxi). De verhuiskostenvergoeding is vooral gebruikt voor mensen die juist liever in hun eigen woning wilden blijven, en is gebruikt voor bijvoorbeeld het aanleggen van trapliften. Maar: deze financiële tegemoetkomingen vervallen ook per 1 januari Vanaf dan is er alleen nog maar PGB en ZIN. En dat betekent dat de gemeenten nu te maken gaan krijgen met reële kostenposten voor mensen in plaats van de vaste standaardvergoedingen. Wat blijft: Fiscale regelingen (specifieke zorgkosten). Vanaf 1/1/14 zijn de kosten voor een Wmo voorziening niet meer aftrekbaar. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten bij lage heffingskorting blijft overeind, vooralsnog. Ook de Bijzondere Bijstand blijft overeind, voor noodzakelijke kosten in bijzondere omstandigheden. Inkomensgrens voor wie hiervan gebruik wil maken is 120% van het minimumloon. Daarboven 35% draagkracht. (wie hoge zorgkosten heeft en wel een hoger inkomen, kan dus deels gebruik maken van bijzondere bijstand) Overigens hebben Drechterland en Stede Broec andere criteria voor bijzondere bijstand. Bij de ambtelijke fusie is dat wel een beetje lastig voor de uitvoering. Wmo 2014 Artikel (zie hand-out). Er is voor de gemeenten nu een wettelijke verplichting om een verordening vast te stellen waarin staat welke criteria worden gehanteerd betreffende beperkingen, aannemelijke meerkosten, en welke grenzen er zijn aan financiële draagkracht. Meerkosten: zie hand-out. Directe kosten en verborgen kosten (denk aan snellere slijtage van kleding voor rolstoelgebonden kinderen, bijvoorbeeld). Geneeskundige hulp : geneeskundige kosten die niet in het verzekeringspakket zitten (tandarts, fysio, psycholoog, etc.) Verborgen kosten zijn wat moeilijker meetbaar (zie ook hand-out). 4

5 In de nieuwe verordening worden met aanmerkelijke meerkosten zaken bedoeld zoals omschreven in de directe en verborgen kosten. De kosten die via de Wmo kunnen worden vergoed zijn niet meer fiscaal aftrekbaar. Hoe kunnen we art invullen; - Categoriale bijzondere bijstand verdwijnt (vast bedrag geven aan bepaalde doelgroepen zonder dat je daar een uitgebreide controle voor hoeft te doen, b.v. kind gaat voor het eerst naar de middelbare school). Deze regeling verdwijnt landelijk. - Individuele bijzondere bijstand blijft wel mogelijk. En dat betekent maatwerk, en dus hogere uitvoeringskosten en hogere administratieve lasten voor de inwoners (veel gedoe met formulieren). - Collectieve zorgverzekering voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Pakket Compleet met extra vergoedingen (zoals compensatie eigen bijdrage). Het idee is dat deze mensen hun vergoedingen al van Univé krijgen zodat ze geen bijzondere bijstand meer hoeven aanvragen. Deze regeling bestaat al. CAZG: Collectieve Algemene Zorgverzekering Gemeenten. - Optie: Univé wil een CAZG+ pakket ontwikkelen voor de aannemelijke meerkosten en deze openstellen voor mensen met hogere inkomensgrens. Daarmee vervalt de inkomensgrens (150%?) maar ook de keuzevrijheid van de inwoners van Enkhuizen, omdat je dan alleen bij hen de premiebijdrage van de gemeente krijgt. Dit is een mogelijkheid. - Ook mogelijk: een financiële tegemoetkoming Wmo. Kan heel erg lijken op categoriale bijzondere bijstand, want je kunt criteria en bedragen vaststellen. - Nog een optie: verlagen eigen bijdrage Wmo-voorzieningen. Op dit moment wordt de maximale eigen bijdrage gevraagd. Je kunt ervoor kiezen de eigen bijdrage te verlagen. Maar dan bereik je alleen de mensen met een Wmo-voorziening, en niemand anders. - En nog een optie: subsidie aan een organisatie, zodat je als gemeente alle werk uitbesteedt. Maar dan geef je ook de regie en controle uit handen. Budget: de huidige regelingen kosten jaarlijks ongeveer euro. Structureel zal er vanaf 2015 ongeveer ,- per jaar voor dezelfde doelgroepen binnenkomen. En dat betekent dus: keuzes maken. Het zal dus ook betekenen dat er mensen zijn die niets (meer) gaan krijgen. Er komt geld (2.5 miljoen) vanuit het rijk voor het sociaal domein, maar daar moeten naast de tegemoetkomingen ook andere zaken uit betaald worden: begeleiding, doventolken, en clientondersteuning, Er zijn niet zoveel mogelijkheden om kosten te schuiven, er zijn namelijk ook heel wat wettelijke verplichtingen zoals het bieden van gratis doventolken en gratis clientondersteuning. Zorgloket: vier klantmanagers en een administratieve medewerker mensen uit Enkhuizen zijn bekend bij het Zorgloket, 700 mensen hebben een Wmo-voorziening. Daar komen met de transitie ongeveer 200 mensen bij. En dat kost - zeker in het eerste jaar heel veel extra tijd en inzet (je moet ze alleen al alle 200 spreken en beoordelen of hun voorziening is zoals hij moet zijn). Complicatie: het is ook nog niet helemaal duidelijk of het Zorgloket in 2015 alleen Enkhuizen is of een Zorgloket in SED-verband. De gemeentelijke reserve Wmo is hard nodig om de volgende lading rijksbezuinigingen op te vangen (40% op huishoudelijke hulp, ook zoveel op AWBZ zorg, etc.). Bovendien kun je incidentele middelen niet gebruiken voor structurele oplossingen. Overigens gaat de gemeenteraad over de besteding van de reserves! Mogelijke manieren voor invulling van de verordening: - Doelgroep vaststellen op mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon. - Waar deze regeling niet voldoet maatwerk bieden (met hoger inkomen en hogere zorgkosten, mensen die door die hogere zorgkosten toch onder 120% vallen, of die aantoonbaar wel hogere aannemelijke zorgkosten hebben en verder buiten de criteria vallen) - Het idee is om een zo groot mogelijke groep onder de regeling te laten vallen, zodat er zeker 90% van deze groep de aannemelijke meerkosten heeft. Daarmee beperk je de ambtelijke in- 5

6 zet en daarmee de kosten voor de gemeentelijke organisatie. Makkelijk en duidelijk, met heldere criteria! - Mensen die in de doelgroep vallen kunnen zijn mensen met een Wmo-voorziening, die hun hele eigen risico gebruiken, en/of die % arbeidsongeschikt zijn. Zijn er ook andere criteria mogelijk? Wajong? - Maatwerk: de mensen die tot 120% inkomen hebben en die een aanvraag doen? Regeling tussentijds aanpassen is mogelijk. Het college mag regelingen wijzigingen (kan betrekkelijk snel), de gemeenteraad moet verordeningen vaststellen (duurt aanmerkelijk langer). Ook belangrijk: mensen ondersteunen bij het doen van belastingaangifte. De fiscale regelingen worden minder, maar het is zeker heel erg belangrijk om er gebruik van te maken! Vraag aan de Wmo-Raad: zijn deze criteria de juiste? Zijn er meer? Wat zijn de overwegingen? Graag alle input voor 10 oktober mailen aan mw. Visser. Er zit ook tijdsdruk op; voor 16 oktober moet mw. Visser de concept-verordening klaar hebben voor het college. Daarna gaat het naar de commissie BOFS. Het is de bedoeling op 4 december de verordening vast te laten stellen door de gemeenteraad. Dan kunnen ook hun beschikkingen worden uitgegeven. Het regionale concept is klaar, dat ligt al bij de Wmo-raad. De beleidsmedewerkers willen graag voor de Jeugdwet en de Wmo langskomen voor input vanuit de Wmo-raad. Onze geplande vergadering van 27 oktober wordt hiervoor gebruikt. 14. Sluiting 22:18 6

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober 2014 1 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4-5 2. Visie en uitgangspunten 5 2.1 Een foto

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 16 oktober 2014

Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 16 oktober 2014 16 oktober 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude,Teylingen,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Notitie Persoonsgebonden Budget

Notitie Persoonsgebonden Budget Notitie Persoonsgebonden Budget Walcheren Oktober 2013 1 Inleiding In Zeeland functioneert vanaf 2012, onder de paraplu van het College Zorg en Welzijn (CZW), het provinciaal transitieteam (PTT). In deze

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014

Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit

Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Q&A meerkosten chronisch zieken via de gemeentelijke collectiviteit Veelgestelde vragen bij de inzet van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ( CZM ) bij het compenseren van inwoners met hoge zorgkosten,

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief

Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Beleidsplan Drie decentralisaties, één perspectief Inleiding.... 4 Hoofdstuk 1. Algemeen... 5 Inleiding.... 5 De decentralisaties in vogelvlucht... 6 Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie