WMO-raad. 4. Effectiviteitsmetingen Bijlagen bij dit agendapunt o.a. Benchmark Wmo 2013, reactie gemeente hierop, en het klanttevredenheidsonderzoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WMO-raad. 4. Effectiviteitsmetingen Bijlagen bij dit agendapunt o.a. Benchmark Wmo 2013, reactie gemeente hierop, en het klanttevredenheidsonderzoek."

Transcriptie

1 WMO-raad Vergadering 29 september 2014 Aanwezig: Elly Dangermond, Dick Hage, Anneke Lueks, Alie Deen, Arie van Geest, Benno Weustink, Kees Krul, Joke Cusveller- Stols Mede aanwezig: Miriam van Vuuren (notulist) Op de publieke tribune: de heer K. Kooiman Afwezig: Ed van der Kruk, Max van Ewijk 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het is niet helemaal duidelijk welke bijlage precies bij welk agendapunt hoort, maar alle bijlagen zijn in ieder geval wel op de site gezet. De agenda wordt vastgesteld. 2. Mededelingen - In het verslag van vorige keer is het plan van aanpak aan de orde gekomen. Dit plan is gereed, de voorzitter mailt het voor 1 oktober rond en zet het op de agenda voor de volgende vergadering. - In de bijlagen op internet: de ruwe versie van het plan voor de Werkorganisatie (WerkSaam). Dit plan is in de commissie BOFS aan de orde geweest. Het gaat over de invoering en uitvoering van de Participatiewet. Komt ook volgende keer op de agenda. - Dhr. Van Ewijk heeft zich voor deze vergadering afgemeld. - De voorzitter heeft gesproken met dhr. Van der Kruk. Hij is verhuisd naar Zaandam, en verwacht eind 2014 weer in Enkhuizen terug te keren. Mocht dat niet doorgaan, stapt hij dan alsnog uit de raad. 3. Verslag vergadering 16 juni 2014 Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van: - Blz. 1: het college vraagt t/m vraagteken: hieruit spreekt de frustratie van de Wmo-raad. Hopelijk kan die duidelijk gemaakt worden aan het college, en kan er iets veranderen. - Blz. 2, vijfde alinea van onder. het samengaan met het Sociaal Beraad is van de baan, voorzitter overlegt met hen. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden, het Sociaal Beraad heeft hierin nog maar eens benadrukt dat zij als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de cliënten van de gemeente (ook individuele gevallen) altijd zullen blijven bestaan. Ongeacht onder welke naam het gemeentebestuur de burgerparticipatie vorm wil geven. Overigens is de vorming van een brede participatieraad ook vanuit het college naar de achtergrond verdwenen. Niet duidelijk is wat het college precies ziet als rol van het Sociaal Beraad. - Laatste alinea pagina 2: heeft er al overleg plaatsgevonden met Stede Broec en Drechterland? Dit komt terug bij agendapunt Effectiviteitsmetingen Bijlagen bij dit agendapunt o.a. Benchmark Wmo 2013, reactie gemeente hierop, en het klanttevredenheidsonderzoek. We hebben allemaal meegewerkt aan het advies aan het college, het college heeft daarop gereageerd (alleen niet direct aan de Wmo-Raad). Dat laatste was een foutje van de ambtelijke organisatie. 1

2 Hier zijn verontschuldigingen voor aangeboden. Alle bijlagen zijn besproken bij de laatste commissievergadering. De Implementatienota WMO en Jeugdhulp moet nog naar de gemeenteraad en er moeten nog verordeningen gemaakt worden. Dit is een belangrijk punt dus waar gemeentelijke organisatie druk mee bezig is. Verrassend: Wmo-Raad heeft advies uitgebracht over het toegestuurde klanttevredenheidsonderzoek 2012, terwijl het college zegt een advies over 2013 te hebben ontvangen. En dat terwijl het klanttevredenheidsonderzoek 2013 nooit naar de Wmo-Raad verzonden is Het is overigens wel naar de gemeenteraad verstuurd. Over het monitoren van de resultaten na 1/1/2015: Welk instrument gebruikt wordt, om de effectiviteit en kwaliteit te bewaken van de voorgenomen invulling van het Sociale Domein, wordt niet aangegeven. Ook opvallend is dat Enkhuizen veel strakker de regie voert dan de omliggende gemeenten. Er wordt nu (regionaal) nog overlegd met de 10 grootste zorgverleners. Het is o.i. onmogelijk om straks alle zorgverleners (inclusief zzp ers en kleinschalige initiatieven) driemaandelijks te controleren op alle in de BOFS genoemde kwaliteitseisen. Mede daarom is een goede nulmeting van groot belang, evenals een duidelijke set kwaliteitskriteria. Afgesproken wordt dat de Wmo-Adviesraad de reactie van de gemeenteraad afwacht en dan een ongevraagd advies uitbrengt. Dit komt terug op de volgende vergadering. Het wachten is nog op twee rapporten: benchmark 2013, en het ontbrekende onderzoeksrapport dat ons is toegezegd in de reactie op ons advies. Jammer: Enkhuizen hanteert - zo staat in de reactie - een eigen datasysteem waardoor je niet helemaal aansluit bij de benchmark. Geluidskwaliteit commissievergadering Het is heel lastig om de geluidsopname van de commissie BOFS te beluisteren. Het geluid is namelijk heel zacht, waardoor de sprekers nauwelijks te volgen zijn. Het is ook niet mogelijk het geluid harder te zetten. En voor buitenstaanders maakt de constante verwijzing naar Agora (het informatiesysteem van de gemeenteraad, waarin technische vragen en antwoorden feiten en cijfers terug te vinden zijn) het niet duidelijker. Voorstel is om het college te vragen de Wmo-Raad toegang te verlenen tot Agora. Als er meer informatie is, is het makkelijker om goed te adviseren. 5. Voorliggende voorzieningen m.n. OV Buslijn 138 wordt opgeheven. Het SOE en een aantal gemeenteraadsfracties proberen bij de provincie voor elkaar te krijgen dat dit besluit wordt teruggedraaid. De kans is niet groot, er wordt hooguit gelegenheid geboden aan een groep vrijwilligers om de buslijn overeind te houden. De provincie is eindverantwoordelijk voor deze OV-beslissingen. Wordt vervolgd. 6. Nieuws uit de SED / WF7 Er heeft nog geen voorzittersoverleg plaatsgevonden. Het eerstvolgende overleg wordt in november in Enkhuizen gepland. Bijzonder: in Stede Broec is in de gemeenteraad over de financiën van de nieuwe Jeugdwet en jeugdzorg gesproken. Er zijn open einde regelingen: huisartsen en meldpunt AMK kunnen direct doorverwijzen naar dure medisch specialisten. Er is ook een rapport (Notitie regiovisie gedwongen kader Jeugdzorg) besproken over dure specialistische instellingen, zoals de reclassering. De voorzitter vroeg zich af of deze stukken ook in Enkhuizen besproken worden. Dat gebeurt niet, er is namelijk besproken dat deze onderwerpen in Enkhuizen binnen het college gehouden worden. In het licht van de ambtelijke fusie en de mogelijk aanstaande gemeentelijke fusie een bijzonder besluit. Vooral ook omdat de gemeenteraad beleid moet vaststellen. Er zijn nu diverse organisaties die mogen doorverwijzen naar specialistische zorg, waaronder ook de politie. Deze organisaties hebben onvoldoende zicht op het totaal van zorgmogelijkheden, wat mogelijk kokervisie in de hand werkt. Het Rijk wil dat de gemeenten voor iedere vorm van specialistische zorg maar bij 1 aanbieder aanbesteden. 2

3 Overigens hebben de West-Friese kerken een organisatie voor crisisopvang die 24/7 bereikbaar en beschikbaar is, met Hbo+ werknemers. Dit zou algemeen bekend moeten zijn. Ander zorgpunt: binnen de dagbesteding willen ze mensen met diverse problematiek bij elkaar zetten (psychiatrische problemen, LVB, licht dementerend, etc.). Dat is een groot risico; al deze mensen hebben hun eigen zorg en aanpak nodig. Hier heb je deskundige begeleiding voor nodig. De achterliggende gedachte is overigens vooral bezuinigingen op zorg- en vervoerskosten. 7. Voortgang brede school Dit is de vierde transitie. De brede school wordt door Enkhuizen vooral gezien als instrument voor preventie en vroegsignalering. De kwestie is dat het gebouw dat er nu voor gebouwd wordt daarvoor niet geschikt is. Er is nu ook onenigheid over de hoogte van het gebouw. De schoolbestuurders hebben een eigen alternatief plan voorgelegd, dat goedkoper is dan het voorliggende ontwerp. Wordt vervolgd. 8. Relatie met de huisartsen in Enkhuizen De gemeente zou een relatie moeten hebben met de huisartsen van de stad en met de zorgverzekeraars. Hebben ze dat dan? En hoe werkt dat dan? Huisartsen krijgen steeds meer op hun bord, hoe lang dat goed gaat zal blijken. 9. Ingekomen/uitgaande post Zie bijlagen. Het is goed te zien dat er ook aandacht is voor NUGgers (Niet-UitkeringsGerechtigden) in het rapport van WerkSaam. Dit komt op 27 oktober op de agenda. 10. Wie gaat waar naartoe? Zie bijlage. 11. Voortgangsoverzicht Is op 29 september op de site gezet. 12. Rondvraag Geen. 13. Thema Vanwege een drastisch beperkt budget prioriteiten moeten stellen Mw. Visser, beleidsmedewerker van de gemeente Enkhuizen, schuift aan. Mw. Visser geeft een presentatie, de hand-out is ter vergadering uitgereikt. Titel: Financiële tegemoetkoming Wmo De presentatie bestaat uit drie delen; (1) wat er nu is, (2) de nieuwe vorm die gekozen kan worden voor verstrekking van een tegemoetkoming, en (3) input van de Wmo-raad. WTCG: Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten CER: Compensatie Eigen Risico. Deze (rijks)regelingen treffen geen doel: mensen die het nodig hebben krijgen niet genoeg, anderen juist teveel. De uitvoering van tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten gaat naar gemeenten, net als al veel andere regelingen. Criteria voor deze beide regelingen in hun huidige vorm zijn onduidelijk en onlogisch. Voorbeeld: als je op een medicijnlijst staat, krijg je WTCG-geld, ook al heb je verder geen kosten in verband met ziekte. WTCG kent 4 bedragen, en een inkomensgrens en een leeftijdsgrens. De inkomensgrens ligt aanmerkelijk boven 120% van het minimumloon inwoners van Enkhuizen krijgen WTCG, 2296 krijgen CER. Waarschijnlijk veel overlap. CER is niet inkomensafhankelijk. Laatste uitbetaling daarvan is in 2013 geweest. Deze regelingen zijn beiden straks verdwenen. Bedragen WTCG van 2013 worden in 2014 nog wel uitbetaald. 3

4 Nog een afgeschafte regeling per 1/1/2015: korting op de eigen bijdrage. CAK geeft automatisch korting van 33% op eigen bijdragen van Wmo en AWBZ cliënten. Deze korting verdwijnt. Iemand met een scootmobiel of huishoudelijke hulp betaalt een eigen bijdrage aan het CAK, en daar is een aantal jaar geleden een korting op gekomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de korting (net als de hoogte van de eigen bijdrage). Vanaf 1 januari 2015 betaalt iedereen dus de voor de voorzieningen vooraf vastgestelde eigen bijdrage, zonder korting. Wie daardoor in financiële problemen komt, kan gebruik maken van Bijzondere Bijstand of de collectieve zorgverzekering.. Grens minimumloon: plm. 60% van de mensen met een Wmo-voorziening zit onder de inkomensgrens van 120% van het minimumloon. Prijzen van veel technische hulpmiddelen (scootmobielen, trapliften enz.) zijn gedaald, maar de kosten voor voorzieningen o.b.v. uren zoals hulp bij het huishouden blijven op hetzelfde niveau. Collectieve zorgverzekering: mensen met een laag inkomen tot 130% kunnen via de gemeente een zorgverzekering afsluiten (collectief bij Univé). Met een inkomen tot 110% krijgen mensen 10 euro van de gemeente als premiekorting. De eigen bijdrage (Wmo en AWBZ) wordt dan vergoed vanuit de verzekering. In de huidige Wmo drie soorten verstrekkingen: - PGB - ZIN - Financiële tegemoetkoming (vast bedrag voor een voorziening, zoals een sportrolstoel, bezoekbaar maken van een woning, autokostenvergoeding, verhuiskostenvergoeding) Er zijn maar weinig mensen die autokostenvergoeding krijgen; je wordt vanuit de gemeente in eerste instantie natuurlijk doorverwezen naar de algemene voorzieningen (dus de regiotaxi). De verhuiskostenvergoeding is vooral gebruikt voor mensen die juist liever in hun eigen woning wilden blijven, en is gebruikt voor bijvoorbeeld het aanleggen van trapliften. Maar: deze financiële tegemoetkomingen vervallen ook per 1 januari Vanaf dan is er alleen nog maar PGB en ZIN. En dat betekent dat de gemeenten nu te maken gaan krijgen met reële kostenposten voor mensen in plaats van de vaste standaardvergoedingen. Wat blijft: Fiscale regelingen (specifieke zorgkosten). Vanaf 1/1/14 zijn de kosten voor een Wmo voorziening niet meer aftrekbaar. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten bij lage heffingskorting blijft overeind, vooralsnog. Ook de Bijzondere Bijstand blijft overeind, voor noodzakelijke kosten in bijzondere omstandigheden. Inkomensgrens voor wie hiervan gebruik wil maken is 120% van het minimumloon. Daarboven 35% draagkracht. (wie hoge zorgkosten heeft en wel een hoger inkomen, kan dus deels gebruik maken van bijzondere bijstand) Overigens hebben Drechterland en Stede Broec andere criteria voor bijzondere bijstand. Bij de ambtelijke fusie is dat wel een beetje lastig voor de uitvoering. Wmo 2014 Artikel (zie hand-out). Er is voor de gemeenten nu een wettelijke verplichting om een verordening vast te stellen waarin staat welke criteria worden gehanteerd betreffende beperkingen, aannemelijke meerkosten, en welke grenzen er zijn aan financiële draagkracht. Meerkosten: zie hand-out. Directe kosten en verborgen kosten (denk aan snellere slijtage van kleding voor rolstoelgebonden kinderen, bijvoorbeeld). Geneeskundige hulp : geneeskundige kosten die niet in het verzekeringspakket zitten (tandarts, fysio, psycholoog, etc.) Verborgen kosten zijn wat moeilijker meetbaar (zie ook hand-out). 4

5 In de nieuwe verordening worden met aanmerkelijke meerkosten zaken bedoeld zoals omschreven in de directe en verborgen kosten. De kosten die via de Wmo kunnen worden vergoed zijn niet meer fiscaal aftrekbaar. Hoe kunnen we art invullen; - Categoriale bijzondere bijstand verdwijnt (vast bedrag geven aan bepaalde doelgroepen zonder dat je daar een uitgebreide controle voor hoeft te doen, b.v. kind gaat voor het eerst naar de middelbare school). Deze regeling verdwijnt landelijk. - Individuele bijzondere bijstand blijft wel mogelijk. En dat betekent maatwerk, en dus hogere uitvoeringskosten en hogere administratieve lasten voor de inwoners (veel gedoe met formulieren). - Collectieve zorgverzekering voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Pakket Compleet met extra vergoedingen (zoals compensatie eigen bijdrage). Het idee is dat deze mensen hun vergoedingen al van Univé krijgen zodat ze geen bijzondere bijstand meer hoeven aanvragen. Deze regeling bestaat al. CAZG: Collectieve Algemene Zorgverzekering Gemeenten. - Optie: Univé wil een CAZG+ pakket ontwikkelen voor de aannemelijke meerkosten en deze openstellen voor mensen met hogere inkomensgrens. Daarmee vervalt de inkomensgrens (150%?) maar ook de keuzevrijheid van de inwoners van Enkhuizen, omdat je dan alleen bij hen de premiebijdrage van de gemeente krijgt. Dit is een mogelijkheid. - Ook mogelijk: een financiële tegemoetkoming Wmo. Kan heel erg lijken op categoriale bijzondere bijstand, want je kunt criteria en bedragen vaststellen. - Nog een optie: verlagen eigen bijdrage Wmo-voorzieningen. Op dit moment wordt de maximale eigen bijdrage gevraagd. Je kunt ervoor kiezen de eigen bijdrage te verlagen. Maar dan bereik je alleen de mensen met een Wmo-voorziening, en niemand anders. - En nog een optie: subsidie aan een organisatie, zodat je als gemeente alle werk uitbesteedt. Maar dan geef je ook de regie en controle uit handen. Budget: de huidige regelingen kosten jaarlijks ongeveer euro. Structureel zal er vanaf 2015 ongeveer ,- per jaar voor dezelfde doelgroepen binnenkomen. En dat betekent dus: keuzes maken. Het zal dus ook betekenen dat er mensen zijn die niets (meer) gaan krijgen. Er komt geld (2.5 miljoen) vanuit het rijk voor het sociaal domein, maar daar moeten naast de tegemoetkomingen ook andere zaken uit betaald worden: begeleiding, doventolken, en clientondersteuning, Er zijn niet zoveel mogelijkheden om kosten te schuiven, er zijn namelijk ook heel wat wettelijke verplichtingen zoals het bieden van gratis doventolken en gratis clientondersteuning. Zorgloket: vier klantmanagers en een administratieve medewerker mensen uit Enkhuizen zijn bekend bij het Zorgloket, 700 mensen hebben een Wmo-voorziening. Daar komen met de transitie ongeveer 200 mensen bij. En dat kost - zeker in het eerste jaar heel veel extra tijd en inzet (je moet ze alleen al alle 200 spreken en beoordelen of hun voorziening is zoals hij moet zijn). Complicatie: het is ook nog niet helemaal duidelijk of het Zorgloket in 2015 alleen Enkhuizen is of een Zorgloket in SED-verband. De gemeentelijke reserve Wmo is hard nodig om de volgende lading rijksbezuinigingen op te vangen (40% op huishoudelijke hulp, ook zoveel op AWBZ zorg, etc.). Bovendien kun je incidentele middelen niet gebruiken voor structurele oplossingen. Overigens gaat de gemeenteraad over de besteding van de reserves! Mogelijke manieren voor invulling van de verordening: - Doelgroep vaststellen op mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon. - Waar deze regeling niet voldoet maatwerk bieden (met hoger inkomen en hogere zorgkosten, mensen die door die hogere zorgkosten toch onder 120% vallen, of die aantoonbaar wel hogere aannemelijke zorgkosten hebben en verder buiten de criteria vallen) - Het idee is om een zo groot mogelijke groep onder de regeling te laten vallen, zodat er zeker 90% van deze groep de aannemelijke meerkosten heeft. Daarmee beperk je de ambtelijke in- 5

6 zet en daarmee de kosten voor de gemeentelijke organisatie. Makkelijk en duidelijk, met heldere criteria! - Mensen die in de doelgroep vallen kunnen zijn mensen met een Wmo-voorziening, die hun hele eigen risico gebruiken, en/of die % arbeidsongeschikt zijn. Zijn er ook andere criteria mogelijk? Wajong? - Maatwerk: de mensen die tot 120% inkomen hebben en die een aanvraag doen? Regeling tussentijds aanpassen is mogelijk. Het college mag regelingen wijzigingen (kan betrekkelijk snel), de gemeenteraad moet verordeningen vaststellen (duurt aanmerkelijk langer). Ook belangrijk: mensen ondersteunen bij het doen van belastingaangifte. De fiscale regelingen worden minder, maar het is zeker heel erg belangrijk om er gebruik van te maken! Vraag aan de Wmo-Raad: zijn deze criteria de juiste? Zijn er meer? Wat zijn de overwegingen? Graag alle input voor 10 oktober mailen aan mw. Visser. Er zit ook tijdsdruk op; voor 16 oktober moet mw. Visser de concept-verordening klaar hebben voor het college. Daarna gaat het naar de commissie BOFS. Het is de bedoeling op 4 december de verordening vast te laten stellen door de gemeenteraad. Dan kunnen ook hun beschikkingen worden uitgegeven. Het regionale concept is klaar, dat ligt al bij de Wmo-raad. De beleidsmedewerkers willen graag voor de Jeugdwet en de Wmo langskomen voor input vanuit de Wmo-raad. Onze geplande vergadering van 27 oktober wordt hiervoor gebruikt. 14. Sluiting 22:18 6

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van de gemeenteraad van Delft

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg

Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg Welke stapeling komt er op ons af? Dorien Kloosterman beleidsmedewerker langdurige zorg Wie zijn onze nieuwe cliënten? Sander, licht verstandelijke beperking http://youtu.be/kkovkhrzb9o Wetgeving wordt

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

De raad van de gemeente Venlo;

De raad van de gemeente Venlo; Inspraakversie Raadsbesluit GEMEENTEBESTUUR onderwerp Verordening jeugd en maatschappelijke ondersteuning Venlo 2015 raadsnummer 2015 0 raadsvergadering d.d. 27 januari 2016 team MOVZV steller JTB van

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 08-10-2014 NR. TITEL: Deelname aan een collectieve verzekering voor Minima KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten)

Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Eigen bijdrage (onder de Wmo2105 heet dit: bijdrage in de kosten) Inleiding Het vaststellen van de eigen bijdrage kent veel factoren. Om duidelijkheid te scheppen in de wijze waarop de eigen bijdrage op

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)

Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Wat is de regeling Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten? De gemeentelijke

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking

Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Platform Gehandicapten Goirle/Riel Belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle Oranjeplein 1 5051 LT Goirle Goirle, 21 oktober

Nadere informatie

WMO-raad. Vergadering 16 juni 2014

WMO-raad. Vergadering 16 juni 2014 WMO-raad Vergadering 16 juni 2014 Aanwezig: Elly Dangermond, Dick Hage, Anneke Lueks, Ali Deen, Arie van Geest, Benno Weustink, Kees Krul, Max van Ewijk Mede aanwezig: Miriam van Vuuren (notulist) Op de

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Financiele tegemoetkoming zelfredzaamheid en participatie Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november

Nadere informatie

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016.

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. I. HOE ZIET GEMEENTELIJK REGELGEVING BIJ DE WMO ER UIT? De Wmo-verordening De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508

Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014. Zaaknummer : Registratienummer : 14.B001508 Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 12-079 Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer :

Nadere informatie

Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014

Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014 Reactienota op advies PRS m.b.t. Vangnetregeling schoonmaak d.d. 19 november 2014 De PRS is op 22 oktober 2014 gevraagd om advies over de Vangnetregeling schoonmaak. Dit advies is ontvangen op 19 november

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

WMO-raad. Vergadering 19 oktober 2015

WMO-raad. Vergadering 19 oktober 2015 WMO-raad Vergadering 19 oktober 2015 Aanwezig: Dick Hage, Anneke Lueks, Ali Deen, Joke Cusveller- Stols, Kees Krul, Max van Ewijk, Benno Weustink, Arie van Geest, Marjolein Broersen (gemeente Enkhuizen)

Nadere informatie

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. Email D. Bruijn 0229-252200 gemeente@hoorn.nl Uw brief d.d. Zaaknummer

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Aan: Van: College van B&W GroenLinks Zwolle, Remko de Paus, Patrick Rijke Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde Datum: 24 januari 2014 Onderwerp: Inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken Geacht

Nadere informatie

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015.

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015. Adviesraad Wmo Gemeente Wijk bij Duurstede Aan: College van B&W Gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 24 september 2014 Betreft: Advies inzake de concept Wmo-verordening 2015, op de versie welke

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Verordening Wmo

Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Verordening Wmo Aan de gemeenteraad 1 september 2009 Gemeentestukken: 2009-263 Onderwerp: Verordening Wmo 1. Voorstel Voorgesteld wordt de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2009 vast te

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 OPSCHRIFT Vergadering van 19 april 2016 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling over: motie voorkomen stapeling eigen bijdrage - Besluitvormend

Nadere informatie

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten.

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten. Werk en Inkomen Team 3 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 24 juni 2014 Betreft

Nadere informatie

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten.

Compensatie zorgkosten. De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Compensatie zorgkosten De uitwerking van de manier waarop Doetinchem inwoners compenseert in hun zorgkosten. Gemeente Doetinchem, oktober 2014 1. Inleiding Iedereen maakt wel eens medische kosten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder?

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Q&A s Visuele en/of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Antwoord: Vanaf 1 januari 2015 valt revalidatiezorg voor

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Handreiking gemeentelijk maatwerk

Handreiking gemeentelijk maatwerk maart 2014 Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is zorgvuldig en met medewerking van diverse

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ieder(in) Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam

Nadere informatie

WMO-raad. Extra agendapunt: politisering van de Wmo-raad. De agenda wordt vastgesteld.

WMO-raad. Extra agendapunt: politisering van de Wmo-raad. De agenda wordt vastgesteld. WMO-raad Vergadering 24 februari 2014 Aanwezig: Elly Dangermond, Dick Hage, Anneke Lueks, Ali Deen, Arie van Geest, Benno Weustink, Joke Cusveller-Stols, Kees Krul Mede aanwezig: Miriam van Vuuren (notulist),

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Notitie inkomensondersteuning 2015

Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Minimabeleid van 2014 naar 2015 en verder... 4 Fonds Deelname Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie

Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Themavergadering over sociale verzekeringen en WMO van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011 Nummer Onderwerp Actie Opening en mededelingen De voorzitter

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Uitnodiging themasessies sociaal domein op dinsdag 25 juni as

Uitnodiging themasessies sociaal domein op dinsdag 25 juni as Uitnodiging themasessies sociaal domein op dinsdag 25 juni as Het kabinet heeft in het Regeerakkoord een visie gepresenteerd waarin duidelijk wordt dat gemeenten voor een forse (financiële) opgave komen

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

I ľll I III III III: III IHII

I ľll I III III III: III IHII GEMEENTE \ LEUNINGEN Opinienota Raad Onderwerp Nummer(agenda) Registratienummer Registratiecode Auteur Status Persgesprek Verordening Jeugd en Wmo BW14.00564 III III I André Goudriaan Openbaar 14 juli

Nadere informatie

WMO-raad. Mede aanwezig vanaf 8 uur: Olga Slagter, beleidsmedewerker gemeente Enkhuizen

WMO-raad. Mede aanwezig vanaf 8 uur: Olga Slagter, beleidsmedewerker gemeente Enkhuizen WMO-raad Vergadering 14 oktober 2013 Aanwezig: Elly Dangermond, Dick Hage, Kees Krul, Arie van Geest, Benno Weustink, Ed van der Kruk, Max van Ewijk, Joke Cusveller-Stols Mede aanwezig: Miriam van Vuuren

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Reacties en de verwerking daarvan t.b.v. beleidsplan Wmo 2015/2016 en Verordening Wmo 2015 Inhoudsopgave: A. Aanpassingen beleidsplan op grond van (pre)advies Wmo-raad (redactioneel,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014

Raadsvoorstel. Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Raadsvoorstel Onderwerp: Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014 Datum raadsvergadering 20-11-2014 Portefeuillehouder(s) A. Verkaik R.G. te Beest Registratienummer Rs14.00608 Ambtenaar WIZ/ M.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag:

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag: Vragen en antwoorden van de 10 meest verwachte vragen over de Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk. 1.Vraag:Ik heb geen brief gehad van

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Jan Burger, loco Bert van den Brand, loco Wil Kosterman Hans Marchal Algemeen

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie