Betreft: verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur"

Transcriptie

1 Groenestein TP RODEN telefoon: website: Bankrekening: t.n.v. Groen Noordenveld Ingeschreven KvK Meppel nr Burgemeester en Wethouders van Noordenveld Postbus AC RODEN Betreft: verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur Roden, 1 1 december Geachte college, Op 2 november hebben wij een klacht bij u ingediend over wat wij als een ongeoorloofde uitbetaling van de reserve volkshuisvesting beschouwen. Tot op heden hebben wij daarop geen inhoudelijke reactie van u ontvangen. Wij zullen daarom deze klacht ter beoordeling voorleggen aan de gemeentelijke ombudscommissie. In aansluiting op onze klacht verzoeken wij u op grond van de wet openbaarheid van bestuur een kopie van de overeenkomsten die gesloten zijn met Actium over de besteding van de reserve volkshuisvesting. Dat betreft met name de in de jaarrekening over opgenomen overeenkomst: 1. Actium heefi aangegeven de volkshuisvestingsbelangen van Norg voldoende te kunnen borgen met 1,4 miljoen. Binnen deze kaders omvat de overeenstemming met Actium de volgende inzet van de resterende middelen: Brinkhofweide Norg o aanvullend inzetten voor de exploitatie van het grondcomplex Brinkhofweide Archeologisch onderzoek Esweg Norg o als bijdrage voor Actium ten behoeve van het archeologisch onderzoek. Herstructurering in Norg o ten behoeve van nog niet geplande herstructurering in Norg. Oosterveld Norg o wordt toegerekend aan de ontwikkeling van het Oosterveld. de in de programmabegroting vermelde overeenkomst:

2 Conform de principeafspraak met Actium wordt het restant ad. f overgemaakt naar Actium. Gezien de relatie met de eerder overeengekomen zogenaamde "packagedeal" waarvan de essentie was dat een eerder toegezegde bijdrage van 1,4 miljoen nu ingezet wordt voor drie projecten: I de Brinkhofweide (E ,OO aftoppingsbijdrage); De Carré Nieuw Roden (E ,OO aftoppingsbijdrage); herstructurering Hekakkerstraat e.o. Norg (E ,00 aftoppingsbijdrage en E ,OO kosten openbare ruimte). de overeenkomst betreffende de betaling van deze E 1.4 miljoen. Op 24 april 2012 heeft de rekenkamer van de gemeente Noordenveld een rapport uitgebracht over de evaluatie naar de praktijk en de resultaten van de aftoppingsbijdrage uit de Bestemmingsreserve Volkshuisvesting in de gemeente Noordenveld. In het rapport van de rekenkamer is over de transactie met Actium gezegd (pagina 23): Grondexploitatie lag aanvankelijk bij de Windgroep met een verplichting tot realiseren sociaal programma in huur en koop. Grondprijs was echter te hoog voor sociale woningbouw. Aftopping dicht gat tussen in rekening gebrachte grondprijs en sociale kavelprijzen In dat verband wijzen wij u nog op een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 24 april 201 2, waarvan wij een kopie bijsluiten. In deze brief is een verplichte rapportage opgenomen over verleende financiële steun in (citaat) "Het betreft het daadwerkelijk genoten voordeel door verlaging van de grondkosten over 201 1, verleend aan woningcorporaties voor sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed. Dit voordeel kan zijn gebaseerd op een toezegging die door de gemeente is gedaan in 201 1, in de vorm van een convenant, een overeenkomst, een subsidiebesluit of een andersoortig besluit. Als uw gemeente een dergelijke verlaging van grondkosten heeft verleend, moet het bedrag van de veriaging (verschil tussen normale marmpnjs en betaalde pr& normaliter vastgesteld aan de hand van een taxatie) dus worden opgegeven. De transactiedatum geldt als bepalend tijdstip voor de rapportage. " (Einde citaat) Voor wat betreft de meldingsplicht bij mogelijke staatssteun doen wij u in bijlage nog een publicatie toekomen over de exploitatievergoeding door de gemeente Lingewaard waar eveneens de projectontwikkelaar van De Carré bij betrokken was (zie bijlage). Wij menen dat de transactie betreffende de steun van é , die het gevolg was van de terugkoop van vrije sectorgrond, conform de brief van het ministerie gemeld had moeten worden. Ten aanzien van de overdracht van de gronden Carré hebben wij derhalve wij nog de volgende vragen: 1. Wanneer he& de overdracht plaatsgevonden? 2. Tegen welk bedrag heeft de overdracht plaatsgevonden?

3 NOORDENVELD" 3. Wanneer is het door Actium verschuldigde bedrag op de rekening van de gemeente gestort? 4. Heeft rapportage plaatsgevonden over deze steun aan Actium? 5. Zo ja, dan vragen wij u een kopie van deze melding. Groenestein TP Roden

4 Onderzoek Aftoppingsbijdrage Noordenveld Project De Carré Nieuw Roden Kern: Roden Type project: sociale woningbouw Ontwikkelaar: Actium Doel: Doel was het versterken van het aanbod van sociale sector in Nieuw-Roden, met name voor senioren en starters. Maatregelen: 22 grondgebonden sociale huurwoningen en 8 goedkope koopwoningen Het zijn royale huurwoningen met drie verdiepingen (3 slaapkamers). In eerste instantie geschikt voor gezinnen met kinderen, maar met kleine aanpassingen ook geschikt te maken voor senioren. Door extra isolatie, HRe-CVketel, een douche-warmtewisselaar en zonneboiler wordt een EPC norm van 0,5 gehaald. Uitvoering: 2012 Bijdrage uit Bestemmingsreserve: onderdeel van de Packagedeal (16% van de totale ORT) Volgens informatie van Actium is de ORT voor deze nieuwe woningen in te schatten op per woningen, wat neerkomt op een onrendabel deel van ongeveer 1,8 miljoen. Proces : Grondexploitatie lag aanvankelijk bij de Windgroep met een verplichting tot realiseren sociaal programma in huur en koop. Grondprijs was echter te hoog voor sociale woningbouw. Aftopping dicht gat tussen in rekening gebrachte grondprijs en sociale kavelprijzen (grosso modo zelfde systematiek als bij Veldkampen). Door de economische recessie en de stagnatie op de woningmarktcrisis is het programma sterk gewijzigd. Vertraging in de planontwikkeling noopte gemeente de bouwgrond eerst zelf van de Windgroep te kopen. Is aan Actium doorverkocht tegen dezelfde prijs en ondergebracht in de packagedeal. Het plan is daarop aangepast: geen appartementencomplex meer, maar alleen grondgebonden woningen. De sociale koop met koopgarant werd vervangen door 8 goedkope koop zonder voorwaarden door ontwikkelaar Rottinghuis (variërend in koopprijs tussen en ). De bouw is inmiddels gestart en de koopwoningen zijn verkocht. Ondanks ingrijpende wijziging van het oorspronkelijke programma wordt het doel gehaald. Senioren worden niet meer via appartementen bediend (geen markt voor gestapeld wonen in Nieuw-Roden) maar via grondgebonden met seniorengeschikte verdiepingsplattegrond (meer verkeersruimte dan standaard) en een zodanige trap dat gemakkelijk een traplift kan worden aangebracht. Starters zijn/worden bediend door meer aanbod van goedkope koop. 23

5 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus EA Den Haag College van Burgemeester en Wethouders BDF Schedeldoekshaven EZ Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon Doortje Ninck Biok T -I-31 (0) Datum 24 april 2012 Betreft Rapportageverzoek Steunmaatregel veriaagde grondkosten Kenmerk Geacht college. Indien uw gemeente in 2011 aan een woningcorporatie een veriaging van de grondkosten heeft verieend bij het verwerven van grond van de gemeente door een woningcorporatie is dit bericht van belang voor u. Het gaat specifiek over de vraag of, en zo ja voor welke bedragen een veriaging van de grondkosten voor woningcorporaties ten behoeve van sociale woningbouw en/of maatschappelijk vastgoed is verieend. Als een dergelijke veriaging in uw gemeente niet is verieend, hoeft u niet verder te lezen. Goedgekeurde maatregel Op 15 december 2009 heeft de Europese Commissie een positief besluit genomen over staatssteun en woningcorporaties: ' Bestaande woningwet en financieringsmethoden voor woningcorporaties (E2/2005)'. Eén van de steunmaatregelen die hiermee voor sociale huisvesting als dienst van algemeen economisch belang is toegestaan betreft de 'verkoop van overheidsgrond onder marktwaarde door gemeenten ten behoeve van sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed' aan een woningcorporatie^. Deze steunmaatregel mag door een gemeente worden toegepast, maar is niet verplicht. Rapportageverplichting Wel is verplicht om, éls dergelijke staatssteun wordt verieend, hierover te rapporteren aan de Europese Commissie. Nederiand moet jaariijks de uitgaven voor bestaande staatssteun aan de EC meedelen^. Deze rapportageplicht geldt dus ook voor de steun aan woningcorporaties die in het kader van het bovengenoemde ECbesluit door gemeenten wordt gegeven. Per steunmaatregel moet een bedrag aan daadwerkelijk genoten voordeel per jaar worden doorgegeven. ' In het besluit zijn meerdere steunmaatregelen voor sodale woningbouw en/of maatschappelijk vastgoed genoemd, zoals de achtervanggarantie van de overheid bij de borgstelling door het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) en de project- en saneringssteun door het Centraal fronds voor de Volkshuisvesting (CFV). In deze brief gaat het specifiek over de steunmaatregel voor een woningcorporatie waar een gemeente toe kan besluiten, nl. een verlaging van de grondkosten. ' Hoofdstuk III en Bijlage IIIA ("de verslagleggingsverplichtingen" genoemd) van Verordening (EG) nr. 794/2004 (PB L140/1 van , de "uitvoeringsverordening"genoemd) van de Commissie tot uitvoering van artikel 21 van de Verordening (EG) nr. 659/1999 (PB L83/1 van , de "procedureverordening"genoemd) van de Raad. Pagina 1 van 3

6 Gegevens 2011 Het betreft het daadwerkelijk genoten voordeel door veriaging van de grondkosten over 2011, verieend aan woningcorporaties voor sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed. Dit voordeel kan zijn gebaseerd op een toezegging die door de gemeente is gedaan in 2011, in de vorm van een convenant, een overeenkomst, een subsidiebesluit of een andersoortig besluit. Als uw gemeente een dergelijke veriaging van grondkosten heeft verieend, moet het bedrag van de veriaging (verschil tussen normale marktprijs en betaalde prijs, normaliter vastgesteld aan de hand van een taxatie) dus worden opgegeven. De transactiedatum geldt als bepalend tijdstip voor de rapportage. Datum 24 aprii 2012 Kenmerk Aanvankelijk was uitgegaan van rapportage door de begunstigden van de steun, zijnde de corporaties. De informatie behoort echter van u als voordeel verienend bestuursorgaan te komen. Bovendien loopt de jaariijkse rapportagecyclus van de corporatie aan het CFV in de tijd achter op het moment (in juni) dat de jaariijkse staatssteunrapportage bij de Europese Commissie (EC) moet zijn ingediend. Conclusie Samenvattend verzoek ik uw gemeente opgave te doen van het aan woningcorporaties verstrekte voordeel met vermelding van: naam woningcorporatie, haar vestigingsplaats en bedrag van het genoten voordeel over Graag verzoek ik u binnen een maand, dus op of voor maandag 28 mei 2012, te rapporteren. U wordt verzocht het gegevensoverzicht op pagina 3 te gebruiken. De staatssteunrapportage over 2011 wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Europa decentraal, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK. Ik wil u dan ook verzoeken de rapportagegegevens te mailen naar Op de site van Europa decentraal (www.europadecentraal.nl) treft u digitaal het gegevensoverzicht 'Opgave veriaagde grondkosten voor sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed' aan. Gelieve dit te gebruiken en ingevuld te mailen. Op die site staat ook meer informatie over de staatssteunrapportage Ook met eventuele vragen kunt u terecht bij het Kenniscentrum, via bovenstaand mailadres of Hoogachtend, De minister van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties, namens deze. T. Livius Directeur Bestuur, democratie en financiën Pagina 2 van 3

7 'Staatssteun' voor Bemmels zwembad ongeoorloofd De Geldelander, vrijdag 11 december c!--[endifl-->de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van het zwembad met fitnesscentrum, dat aan de Van Nispenlaan in Bemmel verrijst,!s 'ongeoorloofde staatssteun'. Dat oordeelt de rechtbank in Arnhem in een zaak die de Huissense fitnessondernemer Gerrit Nusteen hadaangespannen. De gemeente Lingewaard bouwt voor 3,5 miljoen euro een zwembad met fitnesscentrum aan de Van Nispenlaan in Bemmel. Medio 2010 moet het klaar zijn. Naast de 3,5 miljoen euro wil de gemeente euro per jaar betalen aan de ondernemer die het zwembad gaat runnen. Nusteen, die in Huissen een fitnesscentrum met zwembad op eigen kosten bouwt, noemt dat oneerlijke concurrentie. De rechtbank geeft hem gelijk. Omdat er sprake is van staatssteun had de gemeente dat moeten melden bij de Europese Commissie. Dat is niet gebeurd. Lingewaard moet euro per jaar bijdragen aan het zwembad in Bemmel, omdat LacoIDe Wind Groep uit Hilvarenbeek het niet rendabel kan exploiteren. Het bedrijf bouwt er een fitnesscentrum aan vast om de inkomsten te verhogen. Ondanks dat sportcentrum houdt Laco een gat in de begroting. Omdat de bijdrage aan de exploitatie onderdeel uitmaakt van de bouwvergunning, heeft de rechtbank die vernietigd. Andere publicatie over dit onderwerp Realisatie nieuw zwembad De gemeente Lingewaard wilde het bestaande zwembad in de kern Bemmel vervangen door een nieuw zwembad en organiseerde een niet-europese aanbesteding. Deze aanbesteding werd, volgens de website van de gemeente, gewonnen door de combinatie van bouwer en exploitant De Wind Groep / Laco International. Oordeel Rechtbank Arnhem De Rechtbank gaat niet in op de investeringsbijdrage maar stelt zonder onderbouwing dat de jaarlijkse exploitatiebijdrage ongeoorloofde staatssteun is als bedoeld in artikel 87 lid 1 EG in samenhang met artikel 88 lid 3 EG (bedoeld zullen zijn de artikelen 107 lid 1 WVEU en 108 lid 3 WVEU). Volgens de Rechtbank is denkbaar dat andere aanbieders op de markt voor zwembaden geen exploitatiebijdrage krijgen en daardoor in een nadeliger concurrentiepositie komen te verkeren. De gemeente had volgens de Rechtbank niet mogen aannemen dat er geen sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun. Teneinde een definitief oordeel te krijgen had de gemeente de maatregel bij de Europese Commissie moeten melden.

8 Onderzoek Aftoppingsbijdrage Noordenveld 5 Conclusies Op basis van de voorgaande hoofdstukken en de interviews onder een aantal meest betrokken spelers zijn de volgende conclusies getrokken. De basis hiervoor is de projectinventarisatie van de bijlage. De interviews hebben de nodige aanvullende informatie geleverd. De conclusies zijn gerangschikt naar de volgende thema s: 1) conclusies die een relatie leggen met de doelen; 2) conclusies die betrekking hebben op de spelregels en randvoorwaarden van het beleidskader; 3) conclusies die ingaan op de effectiviteit van de bijdrage; 4) conclusies over de toets aan het Verdeelbesluit; 5) conclusies over de doorwerking van de afspraken van de Samenwerkingsovereenkomst; 6) conclusies over de sturing door de Gemeenteraad. De doelen 1) De doelen van de Bestemmingsreserve Volkshuisvesting zijn als een prioriteitsstelling geformuleerd, terwijl de doelen per project veelal een inhoudelijke invulling kennen. Dit maakt een toets van de doelen per project aan de Bestemmingsreserve niet goed mogelijk. Ook doelen per project hebben onderling abstractieverschillen. Soms geformuleerd als een maatregel ( output ) en soms als effect ( outcome ). Om de doelstellingen van de bestemmingsreserve grondig te toetsen aan de effecten projecten was het nodig geweest om doelstellingen SMART) 1 te formuleren. Wel is het mogelijk gebleken om de projecten te toetsen aan de randvoorwaarden en afspraken, zoals deze in het beleidskader van hoofdstuk 2 zijn geformuleerd: zie hieronder. 2) Als we de projecten toetsen aan de drie prioriteitsdoelen (herstructurering, senioren en bijzondere doelgroepen) van de Bestemmingsreserve, dan blijkt dat een groot deel van de projecten hierop meerdere keren scoort. Het project De Carré beantwoordt als inbreidingslocatie voor energiezuinige sociale woningen aan geen van de drie gestelde doelen. ) 1 SMART betekent Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden 13

9 Onderzoek Aftoppingsbijdrage Noordenveld 7) Uit de interviews is naar voren gekomen dat door de betrokken partijen openheid van zaken is gegeven. Voor wat betreft de relatie met de beide woningcorporaties is deze transparantie gebaseerd op onderling vertrouwen: uit de interviews komt naar voren dat men op bestuurlijk en ambtelijk niveau goed met elkaar om gaat. 8) In de Woonvisie (2006) is opgenomen dat er gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de aftoppingsbijdrage dient plaats te vinden in geval van huurverhoging of verkoop. Voor de projecten die vanaf 2006 zijn opgestart is dit het geval. 9) De gemeente is slotfinancier. Dat blijkt uit bijna alle projecten. De verstrekte bijdrage blijft in het overgrote deel binnen de 30% van het totale onrendabele deel. Soms is de aftoppingsbijdrage erg laag en kan worden afgevraagd wat het concrete effect is op het resultaat. Overigens heeft de bijdrage in het geval van herstructureringsprojecten als Brinkengebied en Statenlaan ook als katalysator gewerkt om andere financieringsbronnen los te krijgen. De effectiviteit van de bijdrage 10) In totaal zijn met de aftoppingsbijdrage 301 sociale woningen gerealiseerd. Dit is inclusief de lopende projecten van de Packagedeal. De gemiddelde aftoppingsbijdrage was per woning en maakte ongeveer 12% uit van de totale ORT. 11) In 7 van de 12 projecten was sprake van een substantiële bijdrage, die essentieel is/was voor het doorgaan van het gehele project. De projecten Brinkhofweide te Norg, De Carré in Nieuw Roden, Veldkampen, Toermalijn in Roden, uitbreiding de Hullen, het woningmarktonderzoek en de woonwagenlocatie in Roderesch. Uit de interviews komt naar voren dat deze projecten zonder de gemeentelijke bijdrage niet waren doorgegaan. 12) Niet altijd is de bijdrage gebruikt als aftoppingsbijdrage volgens de definitie, zoals beschreven in Hoofdstuk 4. Voor de vaststelling van het gemeentelijke Grondbeleid in 2009 was de grondprijs regelmatig onderwerp van discussie en is in twee gevallen de 15

10 Onderzoek Aftoppingsbijdrage Noordenveld bijdrage expliciet gebruikt om het verschil tussen de feitelijke marktprijs en een meer gebruikelijke prijs voor sociale woningbouw af te dekken. Dit heeft gespeeld bij de projecten Veldkampen en De Carré. Nu jaarlijks de grondprijzen voor sociale woningbouw worden vastgesteld, hoeft hier op projectniveau niet meer over te worden onderhandeld. 13) Bij sommige herstructureringsprojecten is de bijdrage ook gebruikt voor herinrichting van de openbare ruimte, zoals Brinkengebied, Statenlaan/Westhove, De Helte en Veldkampen. Dit ligt in de lijn bij herstructureringsprojecten, waar herinrichting en woningbouw aan elkaar gekoppeld zijn en elkaar versterken. Het Verdeelbesluit van ) Als we kijken naar de feitelijke geografische verdeling van de gelden, kan gesteld dan blijkt (in relatie tot het Verdeelbesluit) het volgende. Voor Norg e.o. is tot nu toe slechts de helft van het toegezegde bedrag van nagenoeg 3 miljoen geïnvesteerd. Dit heeft vooral te maken met de lange voorbereidingstijd die dit soort projecten met zich meebrengen, alsmede de grote financiële inspanning die de ontwikkelaar, woningcorporatie Actium, moet leveren, als gevolg van de hoge stijging van de ORT en de vastgelopen woningmarkt. Ook heeft Actium in de gemeente slechts een beperkt woningbezit (ongeveer 250). Voor Roden e.o. is het toegezegde bedrag van overschreden. Overigens zijn bij 3 van de 4 betrokken projecten ook investeringen in de openbare ruimte bij betrokken, zoals de parkeergarage bij De Helte en de herinrichting van de openbare ruimte binnen de herstructureringsprojecten Brinkengebied en Statenlaan/Westhove. De herstructureringsprojecten in Nieuw Roden ook ISV en BWS bijdragen ontvangen. Als daarmee rekening wordt gehouden dan is men binnen de toegekende voor Roden gebleven (zie hoofdstuk 4). 15) Door het lange voortbestaan van de Bestemmingsreserve is het rentebedrag toegenomen tot iets meer dan Het Verdeelbesluit van 2005 had dit gereserveerd voor beleidsontwikkeling en marktonderzoek. Hiervan is slechts een klein deel besteed aan marktonderzoek: netto

11 Onderzoek Aftoppingsbijdrage Noordenveld 16) Volgens het Verdeelbesluit is in de Bestemmingsreserve nog ruimte voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen voor een bedrag van : zie alinea bovenaan blz 12. De afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst ) Als we de toegekende bedragen toetsen aan de afspraken, zoals deze gemaakt zijn in de Samenwerkingsovereenkomst van 2010 (zie hoofdstuk 2), dan blijkt het volgende. Er is nog geen investeringsprogramma met Actium opgesteld. Wel geeft de Packagedeal op de korte termijn enig inzicht, maar gezien de onderbesteding voor Norg e.o. (zie conclusie 14), zou het aan te bevelen zijn om aan dit voornemen invulling te geven. 18) De in de Samenwerkingsovereenkomst vastgelegde definities van een sociale huur/ en koopwoning maken discussies hierover per project overbodig. Voor alle partijen is duidelijk wat hieronder verstaan wordt en dat de Bestemmingsreserve bestemd is voor deze woningen. 19) Datzelfde geldt trouwens ook voor de afspraak over de kostenverdeling voor herinrichting van de openbare ruimte bij herstructurering. Deze afspraak van samen delen is helder en duidelijk en heeft bij het project Hekakkerstraat/Esweg tot uitvoering geleid. De sturing door de Gemeenteraad 20) De bijdrage is een onderhandelingsresultaat. Deze rol van de gemeente is dank zij het voorhanden hebben van de Bestemmingsreserve actief en meedenkend. Dit is vooral het geval als de gemeente in een vroeg stadium bij de plannen wordt betrokken en daarmee invloed uitoefent op het resultaat. Op een enkele uitzondering (herstructurering Middenweg) na, is dit ook gebeurd. In het geval dat de raad pas in het laatste stadium van de voorbereiding van een project er bij wordt betrokken, kan de raad alleen maar goed- of afkeuren. Het criterium van vroeg er bij betrokken worden geldt niet alleen voor het gemeentelijk apparaat, maar juist ook voor de raad. 17

12 Onderzoek Aftoppingsbijdrage Noordenveld 21) Bij bestudering van de behandeling van de aanvragen in de Raadscommissie en de Gemeenteraad, valt op dat tot 2010 hier minder over gediscussieerd werd dan tegenwoordig het geval is. Voor zover kon worden nagegaan ging de discussie in de raad vooral over de exploitatieopzet van het project en de berekening van de ORT. 22) Bij de besluitvorming over de toekenning van de bijdrage is opgevallen dat de financiële positie van instantie die de aftoppingsbijdrage aanvraagt een expliciete rol in de afweging speelt, terwijl dit criterium in het beleidskader niet is vastgelegd. 23) De raadstukken over een aanvraag voor een bijdrage geven weinig informatie over hoe de omvang van bijdrage bepaald is. Door dit gebrek aan informatie, die ook nu achteraf niet meer te achterhalen is, is sturing door de Raad op de hoogte van de bijdrage per project niet goed mogelijk. Soms is de hoogte van de bijdrage moeilijk te koppelen aan de vooraf gestelde doelen. Als voorbeeld misschien het nieuwbouwproject De Carré waar geen van de doelen van het Verdeelbesluit van toepassing zijn en die een relatief hogere bijdrage heeft gekregen dan het herstructureringsproject Brinkengebied, waarvoor twee van de doelen van toepassing zijn en waar een hoge volkshuisvestelijke kwaliteit is gerealiseerd. In de stukken is de argumentatie vaak abstract en weinig concreet beschreven. Die was misschien ook niet altijd meer te achterhalen, maar dat maakt het voor de raad wel moeilijk om een oordeel te geven over de (relatieve) hoogte van de aftoppingsbijdrage voor een project. De raad kan nu alleen per project een oordeel geven over een bijdrage en kan geen keuzes tussen projecten maken. Het sturen beperkt zich dus alleen tot het al dan niet goedkeuren van een aanvraag: dat is geen sturen, maar remmen of doorrijden. Een investeringsprogramma, zoals genoemd in conclusie 17, waarin informatie staat over voorgenomen projecten, die eventueel voor een bijdrage in aanmerking zouden kunnen komen, zou de raad de mogelijkheid geven om keuzes te maken tussen projecten en deze keuzes te laten vertalen in een hoge of minder hoge bijdrage uit het fonds. 18

13 Onderzoek Aftoppingsbijdrage Noordenveld Verder heeft de gemeente bij herstructureringsprojecten de bijdrage uit het fonds ook gebruikt als dekking van de gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte. Totale bijdrage uit het fonds Aftoppingsbijdrage aan Woonborg Overige gem. investeringen: oa in de openbare ruimte Brinkengebied Statenlaan/Westhove Bij deze herstructureringsprojecten heeft ook een ISV-bijdrage en een BWS-subsidie in de tekorten gedekt. Deze bijdragen zijn buiten het fonds om gegaan. BW- bijdrage ISV-bijdrage Brinkengebied Statenlaan/Westhove (verdeeld tussen Gemeente en Woonborg 2 : 1) In totaal zijn met de aftoppingsbijdrage 301 sociale woningen gerealiseerd. Dit is inclusief de lopende projecten van de Packagedeal. De gemiddelde aftoppingsbijdrage was per woning en maakte ongeveer 12% uit van de totale ORT. Verdeeld over de projecten is dit als volgt: aftoppingsbijdrage aandeel in de totale ORT aantal gerealiseerde sociale woningen (huur, koop en eenheden) gemiddelde aftoppingsbijdrage per woning Veldkampen % de Brinkhofweide % Statenlaan/Westhove % Toermalijn % De Carre Nieuw Roden % Middenweg % Uitbreiding de Hullen % Brinkengebied % de Helte (Helterbult) % Hekakkerstraat/Esweg % totaal %

14 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 7.3/ Documentnr.: RV Roden, 24 maart 2010 Onderwerp Packagedeal met Actium inzake Brinkhofweide en herstructurering Hekakkerstraat e.o. in Norg alsmede De Carré in Nieuw Roden Onderdeel programmabegroting: 2.12 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Voorstel Wij stellen u voor om in te stemmen met de packagedeal met Actium, waarvan de essentie is dat het bij uw besluit van 23 februari 2006 beschikbaar gestelde krediet van ,00 ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex op de Brinkhofweide in Norg op de volgende wijze wordt ingezet ten behoeve van drie projecten: de Brinkhofweide ( ,00 aftoppingsbijdrage); De Carré Nieuw Roden ( ,00 aftoppingsbijdrage); herstructurering Hekakkerstraat e.o. Norg ( ,00 aftoppingsbijdrage en ,00 kosten openbare ruimte). Inleiding Op 23 februari 2006 heeft de raad een krediet van ,00 beschikbaar gesteld om de bouw van een appartementencomplex op de Brinkhofweide in Norg mogelijk te maken. Meerdere factoren hebben er toe bijgedragen dat het bouwplan waarop de bijdrage was gebaseerd, niet is doorgezet. Dat had te maken met financiën, maar ook met stedenbouw, de parkeerproblematiek et cetera. Gemeente en Actium hebben elkaar toen gevonden in een nieuwe start, waarvan het resultaat medio tweede helft 2009 aan u en aan de gemeenschap in Norg is gepresenteerd. Zoals de zaken er nu voor staan is de planning dat binnen afzienbare tijd met de formele procedure gestart wordt. Daarnaast heeft Actium besloten alsnog de herstructurering van de Esweg / Hekakkerstraat e.o. in Norg op te pakken. Een voornemen dat al langer bestond, omwille van de kleine sociale huurwoningvoorraad in Norg eerder was uitgesteld, maar vanwege de snel toenemende problematiek alsnog is opgepakt. Tevens wordt met Actium al enige tijd gesproken over een sociale invulling van het middengedeelde van De Carré in Nieuw Roden en wil Actium nu graag verder mits er voldoende financiële zekerheden zijn. Doelstelling/probleemstelling Omdat het door de raad in 2006 beschikbaargestelde aftoppingskrediet was gebaseerd op het RV *RV *

15 vorige plan, zijn Actium en de gemeente opnieuw gaan praten over de financiële kaders. Daar was ook alle reden voor. Zo wordt in het nieuwe plan in tegenstelling tot het oude plan alle parkeren ondergronds gerealiseerd, realiseert Actium beduidend meer sociale huur (wat ten koste is gegaan van het aantal koopappartementen) maar had ook de visie op het gemeentelijke grondprijzenbeleid inmiddels een ontwikkeling doorgemaakt van uniforme marktprijzen naar een concept van sociale prijzen (eind 2009 geformaliseerd middels de Notitie Grondprijzen). Al met al tekende zich ruimte af binnen het beschikbaar gestelde aftoppingskrediet, en groeide de gedachte of het mogelijk was om met het krediet ook de herstructurering van de Hekakkerstraat e.o. en het sociale project in De Carré mogelijk te maken. Hoe bereiken we het doel/lossen we het probleem op? Het hoeft geen betoog dat de financiële crisis ook diepe sporen na laat in de corporatiebranche. Nog meer dan in het verleden is het voor een corporatie en dus ook voor Actium van het grootste belang om tijdig voldoende zekerheden rond exploitaties te hebben teneinde plannen verder te kunnen concretiseren. Dat geldt voor de herstructurering, waar Actium de kosten overigens grotendeels voor eigen rekening zal nemen en zelfs voor 50% bereid is bij te dragen in de openbare ruimte (een onderhandelingsresultaat wat zijn weg als principe ook gevonden heeft naar de conceptprestatieafspraken met de corporaties). Maar geldt des te meer voor het sociale project in De Carré, waar Actium uitsluitend sociale wooneenheden zal realiseren, waar flink geld bij moet (het voorlopig programma gaat uit van 24 sociale huurappartementen met een nog nader te bepalen functie in de plint, 8 grondgebonden sociale huurwoningen en 8 sociale koopwoningen onder Koopgarant). Kon in het verleden nog worden verdiend door aanboddifferentiatie met koop, voor zover dat al programmatisch wenselijk was, nu laat de markt deze optie niet meer toe. Nadat duidelijk werd dat het aftoppingskrediet van 2006 ruimte bood om misschien wel in een keer drie projecten te realiseren, volgde een intensief onderhandelingstraject. Met als resultaat de packagedeal die wij u graag ter vaststelling voorleggen. Met de packagedeal kunnen we in een keer drie belangrijke projecten voor onze inwoners mogelijk maken. Waarvan het belang des te groter is omdat het voor het overgrote deel gaat om goede seniorenhuisvesting op locaties in de gemeente waar aan dit segment grote behoefte is. Daarnaast is het een goede zaak als een aantal starters onder gunstige condities kan instappen in de koopsector, mogelijk dankzij sociale koopwoningen in De Carré. Tijdpad Voor de Brinkhofweide is de planning dat medio eerste helft 2010 de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart. Voor de herstructurering zal de bestemmingsplanprocedure zo spoedig mogelijk starten, zodat normaliter sloop en nieuwbouw van de eerste fase nog dit jaar kunnen beginnen (sloop ergens tweede helft 2010). In ieder geval een deel van het project De Carré kan binnen het vigerende bestemmingsplan worden gerealiseerd, waarmee de startbouw een kwestie is van planontwikkeling en bouwvergunningprocedure.

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld.

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld. Groenestein 23 9301 TP RODEN telefoon: 050 5010342 website: www.qroennoordenveld.nl e-mail: groennoordenveld@home.nl Bankrekening: 3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld Ingeschreven KvK Meppel nr. 04087156

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Deloitte. Brief. uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam

Deloitte. Brief. uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam RJ-Comm. 1144 Brief uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam Richtlijn 645 Raad voor de Jaarverslaggeving Woningcorporaties De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250 gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire Contactpersoon Telefoonnummer Vera van der Molen +5999 461 9081 Datum E-mail 14 augustus 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-generaal

Nadere informatie

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0182 Roden, 31 maart 2009 Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011 Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Instemmen met het Beheerplan

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan Aan de raad AGENDAPUNT 4 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007 Dynamische woningmarktscan Voorstel: 1. De Dynamische woningmarktscan als beleidskader vaststellen. 2. De volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Nota Grondbeleid 2014 / Grondprijsbrief 2015. Nota Grondbeleid 2014 en grondprijsbrief 2015

Nota Grondbeleid 2014 / Grondprijsbrief 2015. Nota Grondbeleid 2014 en grondprijsbrief 2015 Nota Grondbeleid 2014 / Nota Grondbeleid 2014 en grondprijsbrief 2015 Inhoud presentatie Grondbeleid 2014 Aanleiding - Doel Grondbeleidskeuze Financiële kaders Marktonderzoek Grondprijzen Verkoop bevorderende

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1578 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam t.a.v. het bestuur Postbus 144 1140 AC MONNICKENDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel gemeente Den Helder Registratienummer: BI08.00854 Portefeuillehouder: Raadsvoorstel H. Boskeljon / B. Fritzsche Van afdeling: RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar.

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 386279

Aanhangsel nr. 386279 Aanhangsel nr. 386279 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

Collegevoorstel 61/2003. Registratienummer 3.10714. Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833. Programma Grondbeleid. Portefeuillehouder Depla

Collegevoorstel 61/2003. Registratienummer 3.10714. Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833. Programma Grondbeleid. Portefeuillehouder Depla 61/2003 Registratienummer 3.10714 Opgesteld door, telefoonnummer J.H. Berends, 2833 Programma Grondbeleid Portefeuillehouder Depla Onderwerp van het voorstel ROC-Waalboog-Heyendaal Voorstel om te besluiten

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 86L. Gemeenteraad. Vergadering 6 november 2014. Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015

Raadsvoorstel 86L. Gemeenteraad. Vergadering 6 november 2014. Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015 Raadsvoorstel 86L Vergadering 6 november 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Grondprijzen woningen en bedrijventerreinen Helmond 2015 B&W vergadering : 16 september 2014 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2010

Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2010 Jaar: 2009 Nummer: 106 Besluit: Gemeenteraad 05 november 2009 Gemeenteblad GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad.

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad. Nr. 818/OWS (27) Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een bijdrage van maximaal. 9., - aan Scholen aan Zee in de bouwkosten van de multifunctionele sporthal in Julianadorp

Nadere informatie

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013 De 101tte. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Lindhoven Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9839 wwwdeloittenl VERTROUWELIJK Aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 februari 2012 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : -- Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Rapport

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Bijlagen/nummer 2011/142 Dienst/afdeling/sector Raadsvoorstel 142/1 Herontwikkeling Wagnerplein Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Aan de raad, Aanleiding Doel van dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters Broekkant, Malden Wijk: Herstructurering Malden Jachthuis Broekkant Op 15 mei 2009 heeft Oosterpoort het sloopbesluit genomen voor de woningen Broekkant 22 t/m 56. Acaciastraat 1 t/m 36, Meidoornstraat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak VERTROUWELIJK Titel Nummer Datum Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684

Nadere informatie

Provincie Limburg. gek. 3 O JAN. 2014 VERZONDEN 3 0JAN.20U 2014/5424 GRIF. DOCnr. Provinciale Staten. CASnr. ID.

Provincie Limburg. gek. 3 O JAN. 2014 VERZONDEN 3 0JAN.20U 2014/5424 GRIF. DOCnr. Provinciale Staten. CASnr. ID. provincie limburg Provincie Limburg PS DOCnr. Provinciale Staten gek. 3 O JAN. 2014 2014/5424 GRIF 30-1-2014 18-4-2014 CASnr. ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp WL (043) 361 80 99 2014/3941

Nadere informatie

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 Collegevoorstel Inleiding: Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op het voetbalcomplex van RKDVC. Op 22 mei 2007 heeft de gemeenteraad een krediet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Stout, W.B. Tel.nr. (0318) 68 08 51 Verzameling Raadsstukken registratienummer Afdeling datum: 2012/105 727504 GZ 13 november 2012

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Domein en financiering

Domein en financiering Congres 19-04-2011 Domein en financiering 1. Keuzes voor de toekomst De komende periode worden besluiten genomen die cruciaal zijn voor de toekomst van corporaties. De Europese Beschikking en de daaruit

Nadere informatie

Achtergrond Op 19 december 2012 hebben PS met statenstuk 2012 549 het algemene kader voor revolverend financieren vastgesteld.

Achtergrond Op 19 december 2012 hebben PS met statenstuk 2012 549 het algemene kader voor revolverend financieren vastgesteld. Onderbouwing agendapunt Evaluatie revolverend financieren. Tijdens de FCBE vergadering van 18 februari 2015 heb ik aangegeven het ingekomen stuk Evaluatie revolverend financieren (brief 21 01 2015, kenmerk

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Openen Exploitatie Stijn Streuvelslaan Registratienummer: 00539526 Op voorstel B&W d.d.: 28-04-2015 Datum vergadering: 07-07-2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvergadering van 10 november 2015 Agendanummer Onderwerp: Plan van aanpak Verenigingsgebouw Tintestein Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage AV/A&M/2001/60552

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage AV/A&M/2001/60552 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapportage Europawijk Zuid 1 e kwartaal 2007. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Rapportage Europawijk Zuid 1 e kwartaal 2007. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Rapportage Europawijk Zuid 1 e kwartaal 2007 Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. A.W. Kuiper Telefoon 5113692 E-mail: a.kuiper@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. PM2007/135371 Bijlage:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Arts, Marian RB S1 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Regeling werkbudget CPO Apeldoorn 2013

Regeling werkbudget CPO Apeldoorn 2013 Regeling werkbudget CPO Apeldoorn 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Raadsvsorstel2012.0020078 Bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies

Raadsvsorstel2012.0020078 Bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies Raadsvsorstel2012.0020078 Poriefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen l J. J. Nobel Steiler J. Vijfhuizen Collegevergadering 15 mei 2012 Raadsvergadering 1. Samenvatting Wat willen we bereiken? Bij de Najaarsrapportage

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014 Versie 03-12-2014 Inleiding Enerzijds kan gesteld worden dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Dit is o.a. merkbaar door het aantal reacties die we gemiddeld ontvangen op iedere woning die bij mutatie

Nadere informatie

Grond voor betaalbaar wonen

Grond voor betaalbaar wonen Grond voor betaalbaar wonen George de Kam Honorair hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt Rijksuniversiteit Groningen g.r.w.de.kamrug.nl Presentatie op symposium Betaalbaarheid van het wonen 12 november

Nadere informatie

Aanhangsel nr. 392403

Aanhangsel nr. 392403 Aanhangsel nr. 392403 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Programma en overzicht Huisvesting Primair onderwijs voor het jaar 2014. 1 Samenvatting Op grond van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs kunnen

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen

Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie t.a.v. mevrouw Van der Smagt en de heer Garretsen Datum 13 januari 2015 Onskenmerk Contactpersoon J. Kippersluis Doorkiesnummer

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Voorbereidingskrediet 4 lokalen basisschool Olof Palme

Voorbereidingskrediet 4 lokalen basisschool Olof Palme Samenvatting: Inleiding: Tijdens het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) op 1 september jl. heeft Stichting Scala verzocht om de in het HVO 2003 toegekende gelden voor de vervanging van 4 noodlokalen

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie