VERSLAG COMMISSIE WONEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG COMMISSIE WONEN"

Transcriptie

1 p. 1 van 5 VERSLAG COMMISSIE WONEN Datum: Verslag door: T AANWEZIG Aanwezig Verontschuldigd Sofie Pringels, Olivier Deboel, Marc Paelinck ( sp.a) Sven Callewaert, Chantal Deman, ( CD&V) Anouschka Decaluwé, Filip Elgers ( N-VA) Jolien Vanlangendonck ( Open VLD) Schepen Tom Vlaeminck Tommy Porte ( Open VLD) Marc Waignein (CD&V) Gemeenteraadsvoorzitter Caroline Bonte-Vanraes Catherine Christiaens Louise Geldof (Dienst huisvesting) VERSLAG 1. Toelichting hernieuwde premiereglementen 1.1. Situering Het dossier Intergemeentelijke Samenwerking Kwalitatief wonen in de grensstreek Menen, Wervik en Mesen goedgekeurd door de Vlaamse Overheid verwijst in haar activiteiten naar het volgende: Activiteit 1 is gericht op het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie onder meer het screenen van de gemeentelijke premiereglementen; Activiteit 2 betreft het organiseren van een lokaal woonoverleg waarbij het lokaal overleg aandacht heeft voor de uitvoering van de intergemeentelijke samenwerking met haar doelstellingen; Activiteit 3 is gericht op het aanbieden van basisinformatie aan de inwoners dit onder meer door het opzetten van acties t.a.v. bepaalde doelgroepen (o.a. senioren, kansarmen, handelaars, nieuwe inwoners, huurders, verhuurders, ); Activiteit 4 betreft het verbeteren van de woonkwaliteit dit d.m.v. het plannen van gerichte acties; In dit kader werden de gemeentelijke premiereglementen gescreend. Er werd een analyse gemaakt van de gemeentelijke huisvestingspremies van de afgelopen 3 jaar ( ) De conclusies vormden de basis voor het herwerken van de reglementen en het leggen van accenten. Een werkgroep bestaande uit o.a. ambtenaren van Wonen West-Vlaanderen, Provincie West- Vlaanderen, Leiedal en de ambtenaren van de IGS kwalitatief wonen in de grensstreek bereidden de reglementen voor. Bij het herwerken van de reglementen hielden we rekening met de leidraad bij het hervormen van premies die we ontvingen van de afdeling Wonen Vlaanderen. Zij raadden aan om de premies selectief aan te bieden en te werken met een bepaalde doelgroep, een bepaald type woning, een afgebakend

2 p. 2 van 5 gebied, Dit is belangrijk omdat de premies voldoende groot moeten zijn om effectief beweging te veroorzaken. De premiereglementen werden tevens afgestemd op deze van Wonen Vlaanderen Toelichting premiereglementen Premies: Er werd gekozen om volgende premiereglementen te voorzien voor het afgebakend gebied Menen- Centrum en Menen-Barakken: gemeentelijke verbeteringspremie; gemeentelijke premie bij aankoop van een aanpalende woning of 2 aaneenpalende woningen waarbij 2 woningen tot 1 geheel worden gemaakt; gemeentelijke slooppremie voor een natuurlijk persoon; gemeentelijke slooppremie voor een rechtspersoon. Deze gebieden zijn gebaseerd op 2 van de afgebakende gebieden uit de kansarmoede-atlas van de provincie West-Vlaanderen. Met de focus op deze 2 afgebakende gebieden wil het gemeentebestuur een impuls geven aan de verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium. Daarnaast zijn enkele premiereglementen niet aan de perimeter gekoppeld: gemeentelijke aanpassingspremie gemeentelijke premie voor de binneninrichting van een winkel gemeentelijke premie voor gevelrenovatie aan handelshuizen Verbeteringspremie: De aanvraag van de verbeteringspremie kan gebeuren door een natuurlijk persoon (eigenaar-bewoner of vruchtgebruiker). De woning moet als hoofdverblijfplaats aangewend worden. De belangrijkste wijziging is dat de premie enkel kan aangevraagd worden voor woningen gelegen binnen de perimeter Menen centrum en Menen barakken. Daarnaast zijn de inkomensgrenzen drastisch verhoogd van naar euro gezamenlijk belastbaar inkomen van de inwoner en de persoon waarmee hij wettelijk of feitelijk samenwoont van twee jaar vooraf. Hierdoor werden de inkomensgrenzen afgestemd aan deze die de afdeling Wonen Vlaanderen hanteert. De aanvraag moet gebeuren voor de aanvang van de werken. De bouwonderdelen waarvoor de premie kan aangevraagd worden zijn: -buitenschrijnwerk, -dakwerken, -bestrijden van vochtproblemen, -elektriciteitswerken, -vernieuwen van een bestaande badkamer of installeren van een badkamer. De vroegere gemeentelijke gevelrenovatiepremie werd geïntegreerd in de verbeteringspremie. Het bouwonderdeel opheffen van overbevolking werd uit de premie weggelaten omdat uit de analyse bleek dat hiervoor bijna nooit premies aangevraagd werden. Het premiebedrag zal 1/3 van de kostprijs bedragen met een maximum van 1000 euro per bouwonderdeel. Daarnaast wordt gewerkt met een bonussysteem. Voor het tweede bouwonderdeel kan men een bonus van 500 euro ontvangen en voor het derde onderdeel kan een bonus van 1000 euro verkregen worden. Om deze bonus te verkrijgen moeten de premies voor het vernieuwen van verschillende bouwonderdelen binnen een periode van 3 jaar aangevraagd worden. Voor eenzelfde bouwonderdeel kan men slechts 1 keer binnen een periode van 10 jaar een premie verkrijgen. Daarnaast werd er een aankoopbonus toegevoegd voor de aankoop van de eerste woning. De leeftijd van de aanvrager mag maximum 45 jaar zijn. De werken moeten uitgevoerd worden binnen de 5 jaar en de woning mag niet verkocht worden binnen een periode van vijf jaar. De bonus bedraagt de totale verbeteringspremie maal factor 1,5. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.

3 p. 3 van 5 Gemeentelijke premie bij aankoop van een aanpalende woning of twee aanpalende woningen waarbij 2 woningen tot 1 geheel worden gemaakt De premie kan aangevraagd worden door een natuurlijk persoon of een sociale huisvestingsmaatschappij voor woningen gelegen binnen de perimeter Menen centrum en Menen barakken. De premie moet aangevraagd worden voor de aanvang van de werken en bedraagt 5000 euro. Slooppremie voor een natuurlijk persoon Deze premie is zowel gebonden aan de afgebakende perimeter Menen-Centrum en Menen-Barakken àls aan één van de volgende gemeentelijke registers: leegstand, onbewoonbaar/ongeschikt en onveilig of verwaarloosde woningen en/of gebouwen of op de gewestelijke inventaris van leegstaande bedrijfsruimtes. Door de koppeling te maken met de gemeentelijke of gewestelijk registers, wenst het stadsbestuur het aantal geïnventariseerde woningen en/of gebouwen terug te dringen. De premie moet aangevraagd worden voor de aanvang van de werken door een natuurlijk persoon. Er kan maximaal een project per jaar ingediend worden. De aanvraag moet gebeuren voor de aanvang van de werken met een bouwvergunning voor sloop- en vervangbouw. De premie bedraagt maximum het factuurbedrag van de sloop met een maximum van euro. Slooppremie voor een rechtspersoon Deze premie is zowel gebonden aan de afgebakende perimeter Menen-Centrum en Menen-Barakken àls aan één van de volgende gemeentelijke registers: leegstand, onbewoonbaar/ongeschikt en onveilig of verwaarloosde woningen en/of gebouwen of op de gewestelijke inventaris van leegstaande bedrijfsruimtes. De premie kan aangevraagd worden door een rechtspersoon. Er kan maar één project per jaar ingediend worden. De aanvraag moet gebeuren voor de aanvang van de werken met een aanvraagformulier en bouwvergunning voor sloop- en vervangbouw. De premie bedraagt maximum de factuur van de sloop met een maximum van euro (excl. BTW voor een BTW plichtige rechtspersoon, incl. BTW voor een niet-btw plichtige rechtspersoon, een sociale huisvestingsmaatschappij is bv niet-btw plichtig) Gemeentelijke aanpassingspremie De aanpassingspremie kan zowel door een eigenaar of huurder worden aangevraagd. Indien de premie aangevraagd wordt door een huurder, moet het huurcontract lopen voor een periode van 9 jaar. De aanvrager moet minstens 65 jaar zijn of minimum 66 % gehandicapt en wonen op grondgebied Menen. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager of de persoon waarmee hij samenwoont van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag ligt lager dan euro. De inkomensgrens werd gelijkgesteld met deze die Wonen Vlaanderen hanteert. De aanvraag moet gebeuren voor de aanvang van de werken. Enkele bouwonderdelen waarvoor in het verleden quasi geen premies aangevraagd werden, komen niet meer in aanmerking. (analyse premies: aanvragen traplift en rolstoelplateaulift 66 % gevolgd door badkamer 10 %) De premie kan aangevraagd worden voor het aanpassen van een badkamer aan de noden van de bejaarde of persoon met een beperking en het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift. Voor de andere bouwonderdelen kan men de aanpassingspremie van het Vlaams gewest aanvragen. De kosten moeten minimum 2000 euro bedragen per bouwonderdeel om recht te hebben op een premie van 750 euro. De facturen mogen niet ouder zijn dan een jaar. Gemeentelijke premie voor de binneninrichting van een winkel Deze premie werd niet gewijzigd. De premie is toegankelijk voor eigenaars en huurders die een handelszaak starten of herinrichten op grondgebied Menen. De premie bedraagt 10 % van de kostprijs met een maximum van 2500 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 20% indien de winkel toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. De kosten moeten minimum euro bedragen. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. Er is uitsluiting van de premie wanneer het handelshuis tijdens de sluitingsuren afgesloten wordt door een rolluik. Gemeentelijke premie voor gevelrenovatie van een handelshuis

4 p. 4 van 5 Deze premie werd niet gewijzigd. De premie is toegankelijk voor zowel eigenaars en huurders voor woningen die gelegen zijn op grondgebied Menen. Men wordt uitgesloten van de premie als er een rolluik aanwezig is waardoor de inrichting niet meer zichtbaar is vanop de straatgevel. De werken die in aanmerking komen zijn onder andere schilderwerken, het plaatsen van een nieuwe plaket of steen, reinigen en hervoegen. De kosten moeten minimum 5000 euro bedragen om recht te hebben op een premie die 20% van de kosten bedraagt met een maximum van euro. Op het moment van de aanvraag mogen de facturen niet ouder zijn dan een jaar en worden foto s van voor en na de werkzaamheden gevraagd. 3. Vragen bij de hernieuwde premiereglementen - Marc Paelinck stelt de vraag waarom er gewerkt wordt met een bonussysteem terwijl dit zorgt voor een complexere administratie. Antwoord: Het bonussysteem moet mensen stimuleren om zoveel mogelijk bouwonderdelen te renoveren. Om deze reden moet de aanvraag voor het uitvoeren van de werken gebeuren. - Daarnaast vraagt hij zich of het niet beter zou zijn om in plaats van 1 aanvraag per project per jaar 1 aanvraag per persoon in het reglement van de slooppremie op te nemen. Hierdoor kunnen we vermijden dat er malafide huisjesmelkers aangetrokken worden. Antwoord: De slooppremie is niet gericht op huurwoningen. Het systeem is eerder een stimulans voor mensen die een nieuwbouw willen plaatsen op een unieke locatie. Daarnaast is er een koppeling aan de bouwvergunning die de kwaliteit en de normen van een hedendaagse woning zal controleren. De premie werd ook opengesteld voor rechtspersonen bijvoorbeeld voor sociale huisvestingsmaatschappijen. - Olivier Deboel vraagt of het forfaitair bedrag van de slooppremie ( euro) de prijzen van de factuur sloop niet zal opdrijven omdat er maar een beperkt aantal spelers op de markt zijn. Antwoord: Wanneer je kiest om een woning te slopen in de plaats van te renoveren verlies je in Menen je gunstig BTW stelsel van 6 %. Bij sloop en heropbouw betaalt men in Menen 21 % BTW. Hierdoor kunnen mensen in de richting van renovatie geduwd worden terwijl het soms beter is om een woning te slopen en herop te bouwen om een kwalitatieve woning te bekomen. De premie moet vooraf aangevraagd worden waarbij naast het aanvraagformulier en de bouwvergunning ook een offerte vereist is. Als deze opmerkelijk hoog ligt, is er in het reglement een controlefunctie ingebouwd. - Zou het dan niet aangewezen zijn om in het reglement op te nemen dat de factuur moet overeenkomen of niet te veel afwijken van het bedrag van de offerte. Antwoord: We kunnen dit overwegen. - Sofie Pringels vraagt of de premie voor gevelrenovatie, die geïntegreerd werd in de gemeentelijke verbeteringspremie, geen deel uitmaakt van het bonussysteem? Antwoord: toch wel en indien je een premie aanvraagt voor één bouwonderdeel en je voldoet aan de andere voorwaarden, kan je die ook verkrijgen. - Is de premie gekoppeld aan de woning en de persoon? Antwoord: Nee de premie is enkel gekoppeld aan de woning. Voor de aanvrager moet voldoen aan een inkomensvoorwaarde. - Kan de premie aangevraagd worden voor meerdere woningen? Antwoord: De premie is gekoppeld aan de kansarmoedeatlas. Hiermee willen we mensen bereiken die het moeilijker hebben. De persoon moet er wonen en de premie is aldus niet toegankelijk voor verhuurders. - Sven Callewaert vraagt of het mogelijk is om de premie voor 2-1 aan te vragen, de woning te verenigen en vervolgens twee gezinnen in een woning te huisvesten. Antwoord: Om de premie te verkrijgen moeten de woningen conform de bouwvergunning verenigd zijn tot 1 geheel. Daarnaast laat de gemeente het niet toe om 2 gezinnen in één woning te huisvesten.

5 p. 5 van 5 Wanneer de twee woningen kadastraal verenigd worden, laat de dienst bevolking het niet toe om twee gezinnen in één woning in te schrijven. Daarnaast is er ook controle door de wijkagent en de dienst huisvesting in het kader van de bezettingsnorm. - Kan de premie van 2-1 eventueel uitgebreid worden zodat deze ook aangevraagd kan worden voor woningen gelegen buiten de perimeter. In Lauwe en Rekkem zijn er immers ook kleine woningen aanwezig. Antwoord: Na 1 jaar zullen de reglementen geëvalueerd worden. De premie kan dan herzien worden. De afdeling Wonen Vlaanderen gaf richtlijnen dat het noodzakelijk is om de premies te concentreren in gebieden waar de nood het hoogste is. - Een premiebedrag van euro is een zeer hoog bedrag voor de sloop van kleine woningen. Welke werken komen hierbij in aanmerking? Kunnen aanvragers kleinere facturen van kleine werken toevoegen om recht te hebben op het premiebedrag van euro? Antwoord: Het gaat voornamelijk over het gebouw en het terrein bouwklaar maken. Ook stutten hoort hierbij. Om na te gaan wat er in de sloopfactuur zit, vragen wij de bouwvergunning op. - Chantal Deman pleit voor het maken van een infobrochure waarin alle premies van de stad, Vlaamse overheid, Eandis opgenomen zijn en waarin de contactgegevens vermeld worden van organisaties waar men terecht kan voor sociale huurwoningen, leningen, Deze brochure kan verspreid worden onder de bevolking. Antwoord: Op heden bestaat reeds een infobrochure. Daarnaast is het sowieso een bezorgdheid om alles goed te communiceren dmv een infomoment, actief aanschrijven in bepaalde gebieden,. Er zal eventueel gewerkt worden met een renovatiebegeleider. - Jolien Vanlangendonck vroeg zich af voor welke bouwonderdelen men geen recht meer zal hebben op een verbeteringspremie. Antwoord: Enkel voor het bouwonderdeel werken om overbevolking op te heffen zal er in de toekomst geen recht meer zijn op een verbeteringspremie. VOLGENDE VERGADERING Er werd gevraagd om de volgende vergadering niet op een vrijdag te plannen en iets later op de avond.

woonpremies in Menen editie april 2014

woonpremies in Menen editie april 2014 woonpremies in Menen editie april 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Tom Vlaeminck, schepen voor Wonen en Stadsvernieuwing Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen vanwege de provincie Limburg het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Wonen-Vlaanderen

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden..

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. P R E M I E S 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. U kan een premie aanvragen bij Wonen Vlaanderen of bij de stad Sint-Niklaas.

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied

REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied Titel 1 - Algemene bepalingen Titel 2 - Bijzondere bepalingen Afdeling 1 - Prikkelpremie Type

Nadere informatie

de gewestelijke Huursubsidie of het

de gewestelijke Huursubsidie of het de gewestelijke Huursubsidie of het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders. Belgisch Staatsblad 9 maart 2007

Nadere informatie

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning 5 wonen WONEN De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig en in hun vertrouwde woning en omgeving blijven wonen. Naarmate u ouder wordt, is het mogelijk dat uw woning niet langer aangepast

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies Vlaamse en Federale premies Federale subsidies Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS LEDEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke VERBETERINGSPREMIE voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 23 december 2014) In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem,

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Denderende premies voor woningen op Rechteroever!

Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Inhoud Win een mooie prijs! Zie pagina 37 Voorwoord... 3 Aalst prikkelt Rechteroever... 4 Wil je een oude woning

Nadere informatie

Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper

Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper Visitatiegesprekken op 10 en 11 februari 2014 Definitief Visitatierapport van 21 mei 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU 1 2 1. Van wie mag u premies verwachten? In Vlaanderen kunt u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen of andere werken aan uw woning

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel

Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel Visitatierapport Geelse Huisvesting, Geel Visitatiegesprekken op 22 en 23 oktober 2013 Definitief visitatierapport van 27 januari 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie