Gemeente Leeuwarderadeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Leeuwarderadeel"

Transcriptie

1 Gemeente Leeuwarderadeel Woonvisie datum 9 december 2010 werk Woonvisie gemeente Leeuwarderadeel onderwerp Besluitvormingsversie KAW architecten en adviseurs Postbus BM Groningen Hofstraat JB Groningen Telefoon (050) Fax (050) Website Foto s: Tea Geertsma

2

3 Inhoudsopgave Inleiding Ontwikkelingen rond het wonen Schets van de gemeente en de dorpen Leeuwarderadeel tussen groei en krimp Locaties en marktkansen Betaalbaar wonen Wonen en zorg: steeds gewoner wonen Sturen op woonkwaliteit (met de Wro) De visie op wonen in Leeuwarderadeel Leeuwarderadeel 2015/2020: een krachtige woongemeente Behoud van inwoners én voorzieningen Goede woonkwaliteit voor de doelgroepen in Leeuwarderadeel Locaties goed benutten Welzijn en zorg: slim organiseren rond het centrum Woonkwaliteit kleine dorpen waarborgen Duurzaamheid en betaalbaar wonen gaan hand in hand Vijf programma s voor vijf jaar Programma 1: Leidraad voor woningbouw Programma 2: De Steens ontwikkelen Programma 3: Wonen, welzijn en zorg afstemmen Programma 4: Goed wonen in de kleine dorpen Programma 5: Sociale voorraad, woonlasten en energiebesparing Bijlage 1: Cijfermatige onderbouwingen Bijlage 2: Begrippenlijst Bijlage 3: Startnotitie woonvisie

4 4

5 Inleiding In deze inleiding staat waarom we 1 als gemeente Leeuwarderadeel deze nieuwe woonvisie opstellen, hoe die tot stand kwam en hoe de visie is opgebouwd. Deze woonvisie vervangt de woonvisie De woningmarkt verandert; keuzes heroverwegen De woningmarkt verandert continu. Enkele redenen die daarin een rol spelen zijn: het aantal inwoners verandert (groei en krimp); de bevolking ontgroent (minder jongeren) en vergrijst (meer ouderen); voorkeuren en behoeften van mensen veranderen (ruimer wonen, kleiner wonen, centraal of buitenaf, wonen met zorg); mogelijkheden veranderen (economische ontwikkelingen, regels en wetten). Om goed in te spelen op deze ontwikkelingen is het belangrijk om van tijd tot tijd gemaakte beleidskeuzes tegen het licht te houden. Dat geldt ook voor de keuzes die vijf jaar geleden in het Woonplan gemeente Leeuwarderadeel van de gemeente Leeuwarderadeel zijn gemaakt. Om die reden stellen we als gemeente samen met corporatie WoonFriesland een nieuwe woonvisie op, in goed overleg met andere partijen die met wonen te maken hebben. In deze woonvisie staan belangrijke beleidskeuzes voor het wonen in de gemeente, concreet voor de komende vijf jaren ( ), met een doorkijk naar En de woonvisie gaat in op meer dan woningen alleen: er wordt breed gekeken naar het thema wonen, welzijn en zorg, leefbaarheid in de dorpen, betaalbaarheid van het wonen, duurzaamheid, samenwerkingskansen en sturingsmogelijkheden. Samen met partners werken aan een gedragen visie In december 2009 sprak de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarderadeel over het plan van aanpak voor de woonvisie (zie de startnotitie in bijlage 3). Op basis daarvan voerden we de volgende stappen uit, die het fundament vormen onder deze woonvisie: Analyse van gegevens over het wonen in Leeuwarderadeel, zoals CBS en het WOBOF; Interviews met zorg- en welzijnspartijen, marktkenners, onderwijsinstellingen en ondernemers. We vroegen welke belangen, doelen en ambities partijen hebben, welke thema s zij belangrijk vinden, welke acties nodig zijn en wat partijen daar zelf aan bij willen dragen. Samenvatting tot een visie op hoofdlijnen, met daarin de belangrijke opgaven, conclusies, dilemma s of keuzemogelijkheden en zo mogelijk al voorstellen. Discussies over de visie op hoofdlijnen met een expertgroep (maandagmiddag 8 februari 2010) en een klankbordgroep uit de dorpen (maandagavond 8 februari 2010). Zie het schema hierna voor de genodigden. 1 Waar we we schrijven, is dat de gemeente Leeuwarderadeel. 5

6 Een kaderstellende discussie met de gemeenteraad (17 februari 2010) de visie op hoofdlijnen en de standpunten die in de expertgroep en klankbordgroep zijn ingenomen. De raad gaf belangrijke kaders mee voor verdere uitwerking tot een complete concept woonvisie. Geïnterviewde partijen: Gemeente Leeuwarderadeel WoonFriesland Wonen Noordwest Friesland Stichting Palet, Noorderbreedte en Talant Stichting Welzijn Middelsee Makelaardij Germeraad en Germeraad Onderwijsgroep Fier en VCBO Leeuwarderadeel De Bewonersraad Friesland gaf aan liever achteraf te reageren op het concept. De expertgroep bestaat uit: Gemeente Leeuwarderadeel WoonFriesland Wonen Noordwest Friesland Palet, Noorderbreedte en Talant Stichting Welzijn Middelsee Makelaars Germeraad & Germeraad en Van Amerongen Nieuwe Borg, Bouwbedrijf Kolthof BV, Bijland Bouw BV Fier en VCBO Leeuwarderadeel Ondernemingsvereniging Stiens LTO Noord De klankbordgroep bestaat uit: Plaatselijk belang Stiens Dorpsbelang Britsum Dorpsbelangen Jelsum/Koarnjum Dorpsbelang Feinsum Dorpsbelang Alde Leie Dorpsbelang Hijum Bewonersraad Friesland Na opstelling van het concept legden we de visie voor aan diverse betrokkenen: Informerend overleg met de provincie Fryslân, waarop een ambtelijke reactie volgde; Overleg in BOSL-verband over de visie; Terugkoppeling aan de expertgroep en de klankbordgroep. Verder volgde een schriftelijke reactie van Wonen Noordwest Friesland. Inhoudelijke aandachtspunten hebben we in deze visie verwerkt. Leeswijzer De hoofdstukken in deze visie hebben de volgende functie en opbouw: Hoofdstuk 1 vat themagewijs de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt samen in een analyse, zonder keuzes te maken. In de bijlage is meer informatie te vinden. Hoofdstuk 2 doet een voorstel voor een visie op het wonen. De keuzevoorstellen die hier in staan, staan ter discussie in de expertgroep, de klankbordgroep en bij het college en de raad. Hoofdstuk 3 bevat concrete programma s, globaal uitgezet in tijd en naar verantwoordelijke en betrokken partijen. 6

7 1 Ontwikkelingen rond het wonen In dit hoofdstuk staan themagewijs de belangrijkste ontwikkelingen rond het wonen. Zie voor meer cijfers of achtergrondinformatie de bijlage. De thema s in dit hoofdstuk zijn: Een schets van de gemeente en de dorpen daarin; Bevolking en huishoudens, terugblik en vooruitblik; Woningvoorraad, woonmilieus en marktkansen; Betaalbaar wonen; Wonen en zorg; Sturen op woonkwaliteit. 1.1 Schets van de gemeente en de dorpen In de gemeente Leeuwarderadeel woonden op 1 januari inwoners. De gemeente bestaat uit de hoofdkern Stiens met ca inwoners en zes kleinere dorpen, waarvan Britsum met ruim inwoners de grootste is. De overige dorpen hebben elk minder dan 500 inwoners. Stiens: centrale rol in Leeuwarderadeel en daarbuiten Stiens heeft een sterke centrumfunctie binnen de gemeente, deels ook voor gemeenten ten noorden van Leeuwarderadeel en soms zelfs voor de noordelijke wijken van Leeuwarden. In Stiens zijn alle belangrijke basisvoorzieningen aanwezig, zoals een compleet winkelaanbod met een keur aan supermarkten, lager onderwijs, bibliotheek, sportvoorzieningen, een welzijnsstichting, intramuraal wonen met zorg en openbaar vervoer. In Stiens staan relatief veel naoorlogse eengezinswoningen (rijwoningen, tweekappers, vrijstaand). De gemiddelde woningwaarde ligt hoger dan in de dorpen rondom Stiens en er wonen relatief veel gezinnen, hoewel het aandeel senioren de laatste jaren zichtbaar is toegenomen. Stiens is sinds de jaren 60 flink gegroeid en heeft veel mensen van buiten de gemeente aangetrokken. De werkgelegenheid op de vliegbasis speelde daarin een rol. In de eerste helft van de jaren 00 zijn regionale beleidsafspraken gemaakt over woningbouw, waarbij de ruimte voor uitbreiding voornamelijk in de gemeente Leeuwarden kwam te liggen, om de uitstroom naar regiogemeenten te keren. Sindsdien nam de groei van de woningvoorraad af met als resultaat dat Stiens netto inwoners verloor (zie thema bevolking) aan met name de stadsregio. Wat het perspectief is voor Stiens in de komende jaren, is niet eenvoudig te zeggen. De gemeente ligt op het snijvlak van krimp (noord Friesland) en groei (Stadsregio). In De Steens is ruimte voor nieuwe uitbreiding en er zijn diverse kansrijke inbreidingslocaties. De cruciale vraag is of Stiens voldoende wervingskracht heeft om te groeien binnen een regio waar steeds minder groei mogelijk is. In paragraaf 1.2 (vooruitblik bevolking) en 1.3 (marktkansen) staat daarover meer informatie. Op het vlak van wonen, welzijn en zorg heeft Stiens met haar goede voorzieningenniveau een centrumfunctie in de gemeente en daarbuiten. Marktwerking in de zorg en het langer thuis wonen 7

8 van mensen met een zorgvraag leiden overigens tot andere eisen aan het aanbod wonen, welzijn en zorg in dorpen en buurten. Zie paragraaf 1.5. De kleinere dorpen: bepalend voor het karakter van Leeuwarderadeel Ten noorden van Stiens liggen de dorpen Feinsum, Alde Leie en Hijum. Ten zuiden van Stiens liggen de dorpen Britsum, Koarnjum en Jelsum. Deze dorpen zijn bepalend voor het karakter van de gemeente Leeuwarderadeel. Het schema hierna vat samen welke primaire voorzieningen er zijn: Tabel 1:Primaire voorzieningen in de kleine dorpen Supermarkt Dorpshuis / Basisonderwijs Peuterspeelzaal ontmoetingsruimte en Kinderopvang Huisarts / apotheek Gymzaal Feinsum - V Alde Leie - V V Hijum - V OBS PSZ - V V Britsum - V OBS, CBS PSZ + KO - - V Koarnjum - V OBS PSZ - V V Jelsum - V V Bron: gemeente Leeuwarderadeel, telefoongids Sportvelden / ijsbaan In elk dorp is een ontmoetingsruimte aanwezig, in de vorm van een dorpshuis en in Feinsum in de kerk. In Britsum, Hijum en Koarnjum/Jelsum is basisonderwijs aanwezig en een peuterspeelzaal. De Onderwijsgroep Fier en VCBO Leeuwarderadeel geven in interviews aan dat zij tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Het teruglopend aantal leerlingen is wel een zorgpunt, met name in Hijum. De kwaliteit van de gebouwen vraagt om aandacht, met uitzondering van Hijum. In Britsum bleek een multifunctionele accommodatie met onder meer basisonderwijs niet haalbaar. Stichting Welzijn Middelsee levert voor-, tussen- en naschoolse opvang in Britsum en zorg daarnaast voor de peuterspeelzaal bij de scholen. Onderwijsgroep Fier geeft aan dat in Hijum met kleine aanpassingen aan het gebouw ook voor-, tussen- en naschoolse opvang mogelijk is. Alle kleine dorpen vormden in 2006 hun visie op de gewenste ontwikkelingen en vertaalden dit elk in dorpenspiegels met een concreet werkdocument. Britsum heeft aanvullend een dorps-dna ontwikkeld. De kansen in de dorpen komen vaak overeen: Versterken van recreatieve functies; Verbeteren van onderlinge (recreatieve) verbindingen; Mondjesmaat nieuwe woningen: in Alde Leie en Feinsum is die ruimte al gecreëerd; Leefbaarheid: vooral concrete wensen voor verbetering van de openbare ruimte; Daarnaast wensen huidige bewoners dat starters, jongeren en senioren in de dorpen blijven wonen, zodat de leeftijdsverdeling in balans blijft. Echter, de bevolkingssamenstelling verandert in heel Nederland. De sturingsmogelijkheden om dorpen in balans te houden zijn heel beperkt. Er is weinig ontwikkelruimte in de kleine dorpen. In bijlage 1 staat een samenvatting van de concrete wensen per dorp. 8

9 Flexibel bouwen: een concreet voorbeeld dat navolging in Leeuwarderadeel verdient. Met name in kleine dorpen is het aantal woningen zo klein, dat specifiek bouwen voor ouderen, jongeren of gezinnen te weinig flexibel en toekomstbestendig is. WoonFriesland werkt met een concept waarin het verouderde woningen vervangt door nieuwe, flexibele en betaalbare woningen. Flexibel: de grote bijkeuken en de eetkamer zijn eenvoudig (bij mutatie) om te bouwen tot badkamer en slaapkamer, zodat een gelijkvloerse woning ontstaat.. Zo blijven de woningen voor jong en oud aantrekkelijk. Betaalbaar: door in meerdere dorpen tegelijk projecten uit te voeren op basis van één basisontwerp, ontstaat voldoende schaalgrootte om de woningen voor een sociale prijs aan te kunnen bieden. De woningen hebben dezelfde plattegrond, maar wel steeds een eigen uitstraling van de gevel. 1.2 Leeuwarderadeel tussen groei en krimp De ontwikkeling van de bevolking en van het aantal huishoudens zijn belangrijke gegevens. Het aantal inwoners en de leeftijdssamenstelling van de bevolking is van direct belang voor (blijvend) draagvlak onder voorzieningen. Het toekomstige aantal huishoudens en de samenstelling van doelgroepen bepaalt sterk hoeveel en welke woningen er nodig zijn. Een terugblik op de ontwikkelingen in Leeuwarderadeel leert ons veel over de positie van de gemeente in de regio. Daarnaast schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen in Leeuwarderadeel en de regio. Er zijn meerdere prognoses van de inwoner- en huishoudensontwikkeling in omloop. We geven aan wat de betekenis is van deze prognoses voor groei en krimp in Leeuwarderadeel tot 2020 en daarna. Wat een reële inwoner- en huishoudensontwikkeling is, hangt af van de keuzes die Leeuwarderadeel zelf maakt, wat er op het gebied van vraag en aanbod in de regionale woningmarkt gebeurt en welke afspraken de gemeente daarover maakt met de provincie Fryslân. Leeftijdssamenstelling: nog steeds een vrij jonge bevolking Leeuwarderadeel is op dit moment qua Figuur 1: Groene en grijze druk 2008 leeftijdsopbouw een vrij groene gemeente: het 50% Groene druk aandeel ouderen (65+) ligt duidelijk onder het 40% Grijze druk provinciale gemiddelde en iets onder het landelijk gemiddelde. Het aandeel kinderen en jongeren (tot 20 jaar) ligt duidelijk hoger dan het provinciale en landelijke gemiddelde. Dit betekent dat de groene druk vrij hoog is en de grijze druk vrij laag. Zie de figuur hiernaast. 30% 20% 10% 0% Nederland Fryslân Leeuwarderadeel We zagen de afgelopen jaren wel dat het aandeel en Bron: CBS 2008 aantal gezinnen afnam, van een piek van in 2002 naar in Daarin wijkt Leeuwarderadeel overigens qua trend niet af van andere gemeenten; overal daalt het aandeel gezinnen. Er was wel enige groei in het aandeel eenoudergezinnen, maar vooral het aandeel huishoudens zonder kinderen nam toe. Dit heeft 9

10 gevolgen voor het type woningen waar in de toekomst behoefte aan is. Zie paragraaf 1.3 (marktkansen). Het aandeel senioren (55+) nam als enige bevolkingsgroep toe en het aandeel van alle andere leeftijdscategorieën liep terug. De sterkste groei was zichtbaar bij de leeftijdsklasse jaar, maar ook de groei van de groep 75-plussers is duidelijk zichtbaar. Groei bleef de afgelopen tien jaar achter na trendbreuk in migratie Leeuwarderadeel kent een lange geschiedenis van bevolkingsgroei en netto 2 instroom vanuit andere gemeenten. Met name in de jaren 70 zijn veel huishoudens naar Stiens verhuisd. Daaruit is inmiddels een nieuwe generatie huishoudens voortgekomen die in Stiens geboren en getogen is. In 2001 bereikte het aantal inwoners een hoogtepunt, met circa Daarna zette een daling in, met gemiddeld ongeveer 20 personen per jaar. De provinciale prognose (Wobof 2003) ging voor het jaar 2010 nog uit van een groei naar inwoners, terwijl Leeuwarderadeel in de jaren negentig de ambitie had om te groeien tot of mogelijk zelfs inwoners. Dat scenario is niet meer reëel gezien de regionale en landelijke ontwikkelingen. In 2002 was er een opvallende trendbreuk naar netto uitstroom. De figuren 2 en 3 hierna illustreren dat: Figuur 2: Inwonertal Leeuwarderadeel Figuur 3: Migratiesaldo Leeuwarderadeel Bevolking Exact migratiesaldo Zwevend gemiddelde, 5 jaar Bron: CBS, 2010 Bron: CBS, Instroom minus uitstroom 10

11 Naar leeftijd en richting herkennen we de volgende migratietrends: Naar leeftijd: in de periode verlieten netto ongeveer 60 huishoudens de gemeente. Dit betrof enerzijds jongeren tussen 20 en 25 jaar (starters) en anderzijds huishoudens van 40 tot 65 jaar (oudere gezinnen en empty-nesters 3 ). Het vertrek van jongeren is kenmerkend voor dorpse gemeenten in heel Nederland: een deel van hen zoekt de stad op voor studie, werk of dynamiek, maar vaak zijn er ook te weinig betaalbare woningen beschikbaar. Het Bron: CBS, 2010 vertrek van oudere gezinnen is opvallend; het duidt er op dat voor hen de afgelopen jaren te weinig mogelijkheden waren om een stap vooruit te zetten op de woningmarkt. Zie bijlage 1 voor meer informatie. Naar richting: Leeuwarderadeel heeft aantrekkingskracht op de Middelseegemeenten, met name Het Bildt, hoewel het om relatief kleine aantallen gaat. Daar tegenover staat een forse netto uitstroom (van vooral jongeren en studenten) naar Leeuwarden en Groningen. Zie bijlage 1 voor meer informatie. Woningvoorraadontwikkeling: opleving sinds 2007 Figuur 4: Migratie huishoudens naar leeftijd, tot 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 tot 30 jaar 30 tot 40 jaar Gelijktijdig met de trendbreuk in de migratie zien we ook de woningbouwontwikkeling sterk terugvallen, naar hooguit 20 woningen per jaar in de periode Daarna trekt de nieuwbouw weer aan, hoewel er in 2006 netto slechts enkele woningen bij komen, door gelijktijdige sloop in dat jaar. Van de afgelopen twee jaren geven we een overzicht van de precieze ontwikkelingen per locatie weer in het schema hierna: Figuur 5: Nieuwbouw en sloop naar eigendom Nieuwbouw Eengezins koop Nieuwbouw Eengezins huur Nieuwbouw Appartement koop Nieuwbouw Appartement huur Sloop Koop Sloop Huur tot 50 jaar 50 tot 65 jaar 65 tot 85 jaar 85 jaar e.o. 3 Gezinnen met een leeg nest : de kinderen zijn het huis uit. 11

12 Tabel 2: Woningbouw en sloop in 2008 en 2009, naar locatie Locatie Type locatie Eengezins Appartemen Eengezins Appartemen Sloop Totaal huur t huur koop t koop Stiens, Tunen / Uitbreiding Ekers Stiens, Dobbe Inbreiding Stiens, Inbreiding Langebourren Stiens, Overig Inbreiding Britsum n.v.t Feinsum Uitbreiding 4 4 Jelsum Uitbreiding 1 1 Totaal Bron: gemeente Leeuwarderadeel Een reële woningbehoefte vanaf 2010: afhankelijk van meer dan lokale factoren Trends uit het verleden zijn niet persé maatgevend voor de toekomst. Prognoses op gemeentelijk schaalniveau zijn bovendien indicatief en erg afhankelijk van bovenlokale ontwikkelingen in vraag en aanbod en daaruit voortvloeiende migratie tussen gemeenten. Het is dus zaak om de cijfers in een lokaal perspectief te bekijken. We maken onderscheid in drie soorten prognoses: Trendprognose: de meest recente prognose is die van de provincie Fryslân uit De prognose gaat uit van natuurlijke ontwikkelingen (geboorte en sterfte) en migratieverwachtingen (doortrekken van trends uit het verleden). Een beperking van de bouwmogelijkheden en de daaruit volgende negatieve migratie heeft dus effect op de verwachtingen voor de toekomst. Bouwplanprognose: de bekendste zijn de Pearl-prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Primos-prognose van ABF. Deze prognoses houden rekening met natuurlijke ontwikkelingen en migratietrends maar bovendien met het verwachte bouwprogramma. De verwachting voor een gemeente die na een bouwstop weer veel gaat bouwen is in deze variant dan ook optimistischer dan de trendprognose. Onzekere factor hierin is wel dat het creëren van aanbod alleen nog geen vraag creëert. Eigen behoefte prognose: een derde variant is een prognose die alleen rekening houdt met natuurlijke ontwikkelingen. Hoewel dit een zuiver theoretisch scenario is (we zetten een denkbeeldig hek om de gemeente), biedt dit wel zicht op het aantal woningen dat een gemeente moet bouwen om de eigen groei te faciliteren. De twee tabellen hierna geven zicht op de uitkomsten bij de prognoses voor respectievelijk inwoners en huishoudens. Tabel 3: Actuele prognoses voor het aantal inwoners in voor Leeuwarderadeel Bevolking Provincie Fryslân / Trendprognose Primos 2009 / Trend + bouwplannen Pearl-prognose n.b n.b. Tabel 4: Actuele prognoses voor het aantal huishoudens Leeuwarderadeel cijfers afgerond op tientallen Huishoudens Provincie Fryslân / Trendprognose Primos 2009 / Trend + bouwplannen Pearl-prognose n.b. 255 n.b. Pearl-prognose xx 4.4xx 4.6xx Ca. 200 Ca. 200 Eigen behoefte, indicatief 250 n.b. 4 Prognose Fryslân Trendprognose Bevolking en Huishoudens en Krimp en Groei, Demografyske feroaring yn de provinsje Fryslân februari

13 De uitkomsten van de prognoses lopen uiteen. De provinciale prognose gaat uit van sterke krimp van het aantal inwoners, gevolgd door krimp van het aantal huishoudens vanaf 2020; Primos gaat uit van een tijdelijke daling van het aantal inwoners, gevolgd door herstel vanaf 2020 en een blijvende groei van het aantal huishoudens, met ruim 300 tot Primos neemt een wat snellere daling van de gemiddelde huishoudensgrootte aan; De Pearl-prognose gaat uit van groei met ongeveer 200 huishoudens per 10 jaar; Een grove inschatting van de eigen behoefte (geboorte, sterfte en huishoudensvorming binnen de gemeente zelf) komt uit op ongeveer 250 woningen tot Per jaar stroomden in de periode netto 10 tot 15 huishoudens uit (zie figuur 4): Jaarlijks ca. 5 jongerenhuishoudens; Jaarlijks ca. 10 huishoudens tussen 40 en 65 jaar. De uitstroom van jongeren is een langjarige en autonome trend die niet te keren blijkt, maar de uitstroom van de jarigen is bijzonder omdat dit doorgaans niet een groep is die snel van woongemeente verandert. We schatten met behulp van deze gegevens een reële bandbreedte voor de woningbehoefte tussen 2010 en Hoewel deze schatting geen precieze voorspelling biedt, is de bandbreedte beperkt. Tabel 5: Een inschatting van de reële woningbehoefte voor Leeuwarderadeel in twee bandbreedtes Woningbehoefte per jaar Eigen behoefte Uitstroom jaar Uitstroom jaar Totale behoefte Bandbreedte laag Bandbreedte hoog Voorwaarde voor deze behoefte is uiteraard wel dat het woningbouwprogramma aansluit op de woonwensen van de doelgroepen op de woningmarkt, waarbij vergrijzing ook in Leeuwarderadeel invloed heeft op de kwalitatieve woningbehoefte (zie de paragraaf hierna). Verder maken huishoudens een afweging die afhangt van meer dan de woning en prijs alleen: ook werk, de ontsluiting en de woonomgeving en nabijheid van familie of vrienden speelt mee in hun keuze. En daarbij kijken ze vaak over gemeentegrenzen heen. Een goede prijs-kwaliteitverhouding van het wonen vergroot de kansen op succes. Regionale afspraken over woningbouw haken aan op de behoefte Leeuwarderadeel heeft de ruimtelijke mogelijkheden om de opleving sinds 2007 door te zetten en de afspraken in BOSL -verband haken daar op aan. Voor de periode tussen 2010 en 2020 is in de Verstedelijkingsafspraken voor de regio met het Rijk en de provincie afgesproken dat er regionaal circa woningen gebouwd worden. Tussen provincie en gemeenten zijn afspraken gemaakt over de woningbouwproductie tussen 2008 en Voor Leeuwarderadeel geldt: 5 Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om exact een variant eigen woningbehoefte te berekenen, maar we hanteren een aanname op basis van ontwikkelingen in de afgelopen jaren: Netto kwamen er in Leeuwarderadeel in de periode ongeveer 60 woningen of huishoudens bij. Deze woningen werden door de markt opgenomen en zijn bewoond; er was dus voldoende vraag voor in elk geval deze aantallen woningen. Tegelijk verhuisden ook ongeveer 60 huishoudens uit Leeuwarderadeel naar andere gemeenten. Om ook deze 60 huishoudens minimaal de kans te geven om te blijven, hadden we nog eens 60 woningen moeten bouwen. De totale eigen behoefte komt uit op ca. 120 woningen in 5 jaar, ofwel ca. 25 woningen per jaar. 13

14 Tot 2016 zijn er afspraken voor 175 woningen op De Steens, waarvan 70 sociale huur, 35 sociale koop en 70 in het vrije marktsegment. Deze aantallen gaan uit van opvang van ca. 70 gezinnen in de sociale huur vanuit de stadsregio. Op De Steens is resterend ruimte voor 105 woningen voor eigen behoefte tot 2016 (vergelijk: de eigen behoefte is woningen per jaar en komt uit op 90 tot 120 woningen in die periode). Na 2016 is er een toezegging gedaan door de provincie voor nog eens 175 woningen. Daarnaast zijn er diverse inbreidingslocaties, waar kleine aantallen woningen passen. 1.3 Locaties en marktkansen Leeuwarderadeel, en met name Stiens, groeide de afgelopen decennia flink (zie figuur 2 en 3). Dit heeft zijn weerslag op de huidige samenstelling van de woningvoorraad en het aanbod aan woonmilieus (zie bijlage 1): veel eengezinswoningen en een hoog aandeel koopwoningen. De kleine dorpen kennen een mix van grondgebonden woningen. De laatste tijd zijn, naast eengezinswoningen, ook appartementen gebouwd in Stiens (zie figuur 2 in paragraaf 1.2). Locaties in de gemeente: naast De Steens nog kleinere locaties in beeld De provincie Fryslân heeft met de Stadsregio Leeuwarden afspraken gemaakt over de toevoeging van nieuwe woningen. Enerzijds is dat in nieuwe uitleggebieden (De Steens). Daarnaast kunnen nieuwe woningen worden toegevoegd binnen de bebouwde kom. Voor inbreidingsprojecten, functieverandering en vervanging gelden ruimtelijke contouren om de bebouwde kom als begrenzing. Op de kaart hierna staan locaties die concreet of mogelijk in de toekomst in beeld zijn voor woningbouw in Stiens en Britsum. Bij de toelichting komen ook de andere dorpen aan bod. Locatie 1, uitbreiding Stiens: De grootste locatie voor nieuwe uitleg is De Steens. Hier is voor de komende decennia ruimte voor 175 woningen tot 2016 en daarna nog eens 175 woningen. Tot 2016 bestaat het programma uit 70 sociale huurwoningen 6, 35 sociale koopwoningen 7 en 70 woningen in het vrije segment. Nieuwe Borg is hier de belangrijkste ontwikkelende partij. De gemeente Leeuwarderadeel heeft op stadsregionaal niveau afspraken gemaakt over deze aantallen. Locaties 2 tot en met 7, inbreiding Stiens: Binnen Stiens zijn diverse inbreidingslocaties te vinden die nu een andere functie hebben. Daarnaast zijn er binnen Stiens, maar incidenteel ook in andere dorpen, locaties waar vervanging van woningen denkbaar is. Binnen Stiens benutten we de locaties waar mogelijk voor zorggerelateerd bouwen, waaronder 24 aanleunwoningen aan de Skilwei. Omdat het om zowel sloop als nieuwbouw gaat, leidt woningbouw op deze locaties niet tot noemenswaardige groei van de voorraad. Locaties 8 en 9: Bij Britsum is ruimte voor ca. 30 woningen uitbreiding (locatie 8). Deze grond is in eigendom van Wonen Noordwest Friesland. De corporatie heeft nog niet vastgesteld welke woningen zij precies wil bouwen en is nog niet begonnen met de ontwikkeling. Planologisch zijn er nog geen besluiten genomen. In Britsum vervangt WoonFriesland 1 bestaande woning door 2 nieuwe woningen nabij de kerk in Britsum (locatie 9). 6 Tot de actuele huurtoeslaggrens, die in januari 2010 op 648,-- lag. 7 Tot ,- (prijspeil januari 2007, jaarlijks te indexeren op basis van het prijsindexcijfer van nieuwbouwwoningen). 14

15 Locaties 10, 11 en 12: Bij Hijum is ruimte voor 12 woningen, waarvan 10 uitbreiding en 2 inbreiding. Dit aanbod vraagt fasering om niet teveel kavels tegelijk aan te bieden. In Feinsum en in Alde Leie zijn de meeste van kavels inmiddels verkocht; in 2010 waren er nog 1 of 2 kavels beschikbaar. Daarmee hebben zij voorlopig in hun behoefte voorzien (zie de dorpenspiegels in bijlage 1). In Koarnjum en Jelsum is momenteel geen ruimte voor woningbouw, met uitzondering van vervanging van woningen. De geluidscontouren van de vliegbasis die het rijk vaststelt spelen hierin een belangrijke rol. Rondom deze contouren worden overigens de komende jaren nieuwe keuzes gemaakt, waarbij er een kans is dat Koarnjum en Jelsum weer mogen bouwen. Figuur 6: Overzicht van concrete en potentiële locaties in Stiens en Britsum De Steens 2. St. Vitusplein 3. Skilhiem 4. NS-terrein 5. Politiebureau 6. Garage v.d. Weij 7. Skilwei 8. Britsum uitbreiding 9. Britsum inbreiding 10. Hijum 11. Feinsum 12. Alde Leie Straal van ca. 250m rondom het centrum 9 8 Marktkansen: voordelige tweekappers en gelijkvloers grondgebonden bouwen Leeuwarderadeel heeft een reële kans om de opleving in woningbouw sinds 2007 te continueren. Leeuwarderadeel maakt deel uit van een regionale woningmarkt en sluit markttechnisch vooral aan bij de Stadsregio. Stiens en het zuidelijk deel van de gemeente vormen samen met Leeuwarden het Bundelingsgebied. Daarom zetten we in het schema hierna de stadsregionale behoefte naast 15

16 die van Leeuwarderadeel. Daarbij geven we weer in welke woningtypen en segmenten de vraag groter is dan het aanbod, op basis van de volgende bronnen: Het woningbehoefteonderzoek Friesland uit 2007 (Wobof). Dit onderzoek dateert van voor de economische crisis, maar laat wel zien welke lange termijn ontwikkelingen op de woningmarkt relevant zijn per gebied: vergrijzing en kwaliteitsverbetering / meer comfort. We tonen hier alleen het eindresultaat van het onderzoek: het verschil tussen de gewenste woningvoorraad en de huidige woningvoorraad. Dat gaat inherent uit van zoveel mogelijk benutten van het huidige voorraad en alleen toevoegen wat binnen de huidige voorraad nog niet beschikbaar is. Vanwege de recente economische ontwikkelingen zien we grote kwaliteitsstappen van huishoudens uitblijven. We hebben uit interviews met marktkenners signalen verzameld op basis waarvan we de marktkansen hebben bijgesteld voor de eerstkomende jaren. We trekken op basis van Wobof 2007 en uit gesprekken met makelaars, ontwikkelaars en corporaties de volgende conclusies: 1. Kwaliteitsverbetering onder gezinnen, maar wel tegen beperkte meerkosten. Er ligt een kansje voor Leeuwarderadeel om een prijs-kwaliteitverhouding aan te bieden die in Leeuwarden waar de prijzen hoger liggen niet haalbaar is: een grotere kavel, meer huis voor je geld en een kleinschalige woonlocatie in dorpse sfeer. 2. Een preventieve verhuiswens onder senioren naar een gelijkvloerse woning (comfort en veiligheid als sleutelwoorden). 3. Opvang van vraag naar eengezinshuurwoningen vanuit de stadsregio lijkt een reële kans. 4. Voor de kleine dorpen geldt een heel ander verhaal: daar is elke toevoeging per definitie maatwerk. Gezien het karakter van die dorpen past vooral vrijstaand wonen goed, in een wat groter dorp als Britsum zijn projectmatig gebouwde gelijkvloerse woningen mondjesmaat ook passend. Tabel 6: Marktopgaven woningen Leeuwarderadeel en Leeuwarden. Belangrijkste marktkansen Vraag uit Leeuwarderadeel Vraag uit de stadsregio / Leeuwarden Eengezins huurwoningen + Rij koopwoningen ++ Tweekappers koop Vrijstaande koopwoningen Gelijkvloers wonen huur + + Gelijkvloers wonen koop 0/+ + Bron: Wobof 2007 uitwerking Leeuwarderadeel en Leeuwarden, marktsignalen uit interviews met makelaar en corporatie. Navraag bij de makelaar en de corporatie leert overigens dat wonen in een appartement vaak als second best geldt. Liever kiezen mensen voor een grondgebonden woning (patio, kleine tuin, wel alles gelijkvloers, zie ook voorbeeld hierna). Dit uit zich in moeilijke verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van recent gebouwde appartementen in vooral de dure huur (vrije sector, boven 648,=) en juist de eenvoudige koop (appartementen met 3 kamers en een oppervlakte van 80 tot 8 In de woningmarktanalyse blijkt een grotere vraag naar dit type woningen. De vraag komt echter vooral van huidige bewoners die binnen de koopsector van rijwoning naar tweekapper willen of van tweekappers naar vrijstaand, maar niet bereid of in staat zijn ook financieel een grote stap vooruit te zetten. We schatten de werkelijke marktkans daarom minder groot in. Bron: Wobof

17 90m2, prijzen tot ca ,=). Dat deze laatste categorie woningen moeilijk afzetbaar zijn, heeft te maken met de grote teruggang in ruimte en kamers ten opzichte van de ruime eengezins koopwoningen waar senioren nu vaak in wonen en vaak ook met een ongunstige prijskwaliteitverhouding. Er is wel behoefte aan sociale huurappartementen nabij de voorzieningen en mondjesmaat aan duurdere, ruime koopappartementen ( tot ) met minimaal drie kamers en heel belangrijk! een goede buitenruimte. Let wel: hoe hoger de prijzen, hoe kritischer de markt blijkt te zijn. Deze kopers zijn buitengewoon kritisch als het gaat om de locatie, de ruimte in de woning zelf, de kwaliteit en omvang van de buitenruimte en de uitstraling van het gebouw. Kortom: dure appartementen moeten aan alle eisen voldoen. Figuur 7: voorbeelden van patiowoningen en appartementen met een forse buitenruimte Starters op de woningmarkt: voldoende mogelijkheden Het begrip starters is voor meerdere uitleg vatbaar. In letterlijke zin gaat het om mensen die voor het eerst zelfstandig gaan wonen. In de praktijk bedoelen we er vaak vooral jongeren tot ca. 25 jaar mee. Daarnaast is er de groep koopstarters : mensen die voor het eerst een woning kopen, soms vanuit een huurwoning, soms vanuit het ouderlijk huis of een kamer. We schetsen nu de situatie in Leeuwarderadeel. Als we kijken naar de binding van starters, blijkt dat slechts 13% zeker in de gemeente Leeuwarderadeel wil blijven. Bijna 40% wil beslist naar een andere gemeente verhuizen en ongeveer 35% laat het afhangen van werk of studie. Starters met een vertrekwens kiezen vaker voor huur (tweederde), starters met een wens om te blijven vaker voor koop (tweederde van de starters in Leeuwarderadeel kocht een woning, meestal tot ,- maar soms ook tweekappers en vrijstaande woningen boven ,-) Starters met een koopwens vragen vooral om woningen tot ,-, waarvan ongeveer de helft onder de ,-. In dit segment is voldoende aanbod, al zijn de woningen soms van eenvoudige kwaliteit. Starters met een huurwens willen altijd sociaal huren. Volgens WoonFriesland hebben starters niet meer moeite met het vinden van een woning dan andere doelgroepen op de woningmarkt. Wonen in het buitengebied: een verhaal apart De gemeente Leeuwarderadeel stelde in haar bestemmingsplan voor het buitengebied vast, dat wonen geen bedreiging mag vormen voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven in de 17

18 omgeving 9. Op vrijkomende boerenerven mag een boerderij omgezet worden tot woning zonder bedrijf, een boerderij mag gesplitst worden in maximaal twee woningen of er mag maximaal één woning worden toegevoegd. Bij splitsing of toevoeging is het verwijderen van beeldverstorende gebouwen wel een voorwaarde en bij toevoeging is bovendien een beeldkwaliteitplan nodig. Wonen in het buitengebied kent dus de nodige voorwaarden, maar kan wel. De provincie ziet in het Streekplan ruimte voor een nieuw landgoed van maximaal 10 woningen in het Bundelingsgebied Leeuwarden, mits er landschappelijke meerwaarde is en mits het gebied 90% openbaar toegankelijk is. Daarnaast is er ruimte voor drie landelijke woonclusters in Noord- Fryslân voor ontspannen wonen, werken of zorgvoorzieningen in een attractieve landschappelijke omgeving, gelegen bij een bestaande kern van meer dan inwoners, circa 20 tot 50 wooneenheden in een ruimtelijk wat afgeschermde sfeer, milieuvriendelijk. Kortom: bij Stiens of eventueel Britsum heeft zo n concept procedureel kans van slagen. Van deze mogelijkheid is nog geen gebruikt gemaakt. In hoofdstuk 2 stellen we voor deze kans te pakken. 1.4 Betaalbaar wonen Gemeenten en corporaties hebben samen de verantwoordelijkheid om de doelgroep van beleid passend te huisvesten. Dat gaat natuurlijk om meer dan aantallen woningen: ook de kwaliteit moet passend zijn, zowel van de woning zelf als van de omgeving. Nu voldoende woningen, maar in de komende jaren vraag naar meer verwacht We inventariseerden signalen over de sociale huur- en koopvoorraad op basis van gesprekken met de corporatie, de makelaar en beschikbare data. Dat vatten we hierna puntsgewijs samen. In aantal voldoende. In aantal is de sociale huurvoorraad groot genoeg. Uit het Wobof 2007 blijkt dat er in Leeuwarderadeel ruim 700 sociale huurwoningen tot de tweede aftoppingsgrens 10 zijn. De formele doelgroep bestaat uit ruim huishoudens, maar daarvan woont meer dan de helft in een koopwoning. Zij maken dus geen aanspraak op de sociale huurvoorraad. De doelgroep van beleid in een huurwoning bestaat uit ongeveer 550 huishoudens. In theorie is de voorraad dus groot genoeg. De scheefheid (huishoudens met een hoger inkomen in een sociale huurwoning) bestaat vooral uit mensen met een middeninkomen met vaak beperkte mogelijkheden op de koopmarkt. 9 De omvang en aard van de nieuwe functie dient aanvaardbaar te zijn uit het oogpunt van de landbouwkundige, ecologische en landschappelijke waarden van de omgeving. 10 Tot deze prijsgrens is huurtoeslag voor de meeste leeftijdsgroepen mogelijk. 18

19 Komende jaren wel meer vraag. De slaagkans voor woningzoekenden fluctueerde de afgelopen jaren tussen bijna 20% en ruim 40%. Dit komt overeen met een gemiddelde wachttijd van 2,5 tot 5 jaar. Dit is een signaal dat de druk op de sociale voorraad niet bovengemiddeld hoog is, maar wel dát er druk is. Hoewel langjarige voorspellingen steevast uitgaan van een krimpende doelgroep van beleid, zien we reden voor meer sociale huurwoningen in Leeuwarderadeel, om Figuur 8: slaagkans huurwoning Leeuwarderadeel twee redenen: 1. De bevolking vergrijst en op langere termijn 45,0% slaagkans willen meer mensen hun eengezinskoopwoning verruilen voor een huurwoning. Een makelaar herkent dit nu al in het aantal mensen op leeftijd dat zo n eengezinskoopwoning aanbiedt. 2. De risico s op de koopmarkt zijn duidelijk toegenomen sinds de crisis die in 2008 begon. Hoewel we geen glazen bol hebben, verwachten we niet dat het perspectief op korte termijn heel gunstig wordt. Veel mensen kiezen daarom voor minder risico en verkiezen 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% huur boven koop. Daardoor ontstaat overdruk op de huurmarkt in de stadsregio, met name Bron: WoonFriesland, 2009 voor grondgebonden huurwoningen met kwaliteit. Daar kan Stiens op inspelen met nieuwbouw in De Steens. Aanpassingen bestaande woningen en flexibel nieuw bouwen. Hoewel veel wensenonderzoeken uitgaan van een forse vraag naar huurappartementen, blijkt uit evaluerend onderzoek dat het gedrag van mensen vaak anders uitpakt. Ze verhuizen pas veel later dan ze in enquêtes aangeven of ze verhuizen helemaal niet. Dat betekent voor de sociale huurvoorraad dat mensen oud worden in een gewone woning. Dit leidt tot speciale wensen van bewoners, zoals een toilet boven, een traplift of slaapkamer en badkamer beneden. Maar niet elke huurwoning leent zich daar even goed voor en het legt beslag op de WMO-gelden die de gemeente beschikbaar heeft voor diverse doelen. Bij nieuwbouw is flexibel bouwen dus belangrijk. Bestaande voorraad: betaalbaar wonen en energielasten steeds meer verweven Binnen de bestaande voorraad van Leeuwarderadeel is vooral energiebesparing een belangrijk thema. De voorraad is in algemene zin relatief jong en technisch in orde, enkele rotte kiezen daargelaten. Aan die rotte kiezen wordt al gewerkt. We richten ons in deze visie daarom op het thema energieverbruik en woonlasten. In tien jaar zijn de gemiddelde lasten voor energie verdubbeld, terwijl de consumentenprijzen en de huren met iets meer dan 20% stegen. De verwachting is dat de energieprijzen in de komende jaren sneller blijven stijgen dan andere prijzen (zie bijlage 1). 19

20 De snelle prijsstijging van energie raakt vooral mensen met een lager inkomen. Voor hen maakt energie een steeds groter deel uit van de totale woonlasten. Om woningen nu en in de toekomst betaalbaar te houden voor de doelgroep van beleid, is het zaak om ze energiezuinig te maken. WoonFriesland maakt haar woningen energiezuiniger Woningcorporatie WoonFriesland wil haar woningen energiezuiniger maken: voor het jaar 2020 bijna alle woningen met twee energielabels omhoog. WoonFriesland stelt wel prioriteiten, waarbij de afweging om te investeren afhankelijk is van reeds gepland planmatig onderhoud. Ook in de particuliere woningvoorraad speelt energieverbruik een groeiende rol. Met name huiseigenaren met weinig inkomen en vermogen, voelen de energieprijzen het sterkst en hebben de minste middelen om er iets aan te doen. Om die reden ontstaan uit zichzelf geen initiatieven om dit deel van de voorraad energiezuiniger te maken. Er zijn wel mogelijkheden om als gemeente investeringen te stimuleren en te ondersteunen, maar de investering in dit deel van de voorraad hangt vooral af van de bereidwilligheid en draagkracht van de eigenaar. 1.5 Wonen en zorg: steeds gewoner wonen Nederland vergrijst en dat geldt ook voor Leeuwarderadeel. Er komen als gevolg daarvan meer mensen met een zorgvraag, ondanks dat Nederlanders steeds langer gezond blijven. Tegelijk verandert ook de organisatie van wonen, welzijn en zorg ingrijpend. Trends in wonen, welzijn en zorg Belangrijke trends in relatie tot het wonen zijn: Mensen blijven langer zelfstandig wonen, ook met een intensieve zorgvraag. Die zorgvraag uit zich bovendien steeds later: meestal pas vanaf het 75-ste levensjaar, soms zelfs later. Tot die tijd willen zij meestal gewoon wonen ; het beroep op speciale seniorenwoningen blijft dan bescheiden, hoewel het beroep op WMO-geld voor woningaanpassing wel toeneemt. - Gewoon wonen voor mensen met een zorgvraag en met eigen regie over hun leven vraagt vooral om een goede organisatie van zorg en welzijn. Voor minder mobiele mensen is het belangrijk dat de beschikbaarheid van brengdiensten, een veilige, prettige openbare ruimte en de mogelijkheid voor ontmoeting in de buurt goed geregeld zijn. Gewoon wonen met een zorgvraag vraagt vaak om beperkte aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad en bij nieuwbouw is het bouwen van ruime, goed toegankelijke woningen vaak al voldoende. - En er is een groep mensen die, al voordat een zorgvraag zich aandient, kiezen voor comfort en veiligheid. Zij wensen gelijkvloerse woningen in een gemengde wijk nabij voorzieningen, in een diversiteit aan prijsklassen, zowel appartementen als grondgebonden. - Er is een relatief kleine groep mensen die (vaak noodgedwongen) verhuist wegens een (te) grote zorgbehoefte, waarbij ze een deel van de regie over hun leven uit handen (moeten) geven. Zij verhuizen dan naar een intramurale plek in een verpleeghuis en de tijd die ze daar wonen is meestal niet meer dan enkele jaren. 20

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel Woonvisie 2010-2015 datum 11 juli 2011 werk 21059 Woonvisie gemeente Leeuwarderadeel onderwerp Besluitvormingsversie KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016

Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016 Bijlage A Datum 7 juni 2016 werk 150122 behandeld door Daniel Depenbrock Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016 Beslisdocument De gemeente Hoogeveen actualiseert haar woonbeleid en stelt daarna prestatieafspraken

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Gemeenteraad Gorinchem toelichting op deel II van de visie Aanleiding - Uitwerking op Visie 2030 Open, voor elkaar - Oude visie is gedateerd - Provincie

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Memo voor de raad. De hoofdpunten uit de concept woonvisie. Rode draad. 20 februari Woonvisie Winsum.

Memo voor de raad. De hoofdpunten uit de concept woonvisie. Rode draad. 20 februari Woonvisie Winsum. datum 20 februari 2013 werk 21.356 Woonvisie Winsum onderwerp Memo voor de raad Memo voor de raad De hoofdpunten uit de concept woonvisie Deze memo vat de hoofdrichting van het eerste concept samen, als

Nadere informatie

Mijn mening over harmelen.nl

Mijn mening over harmelen.nl Mijn mening over harmelen.nl Woonvisie Beleid in opdracht van Gemeenteraad Democratisch besluit Breed draagvlak Handvat voor alle partijen Geeft een inventarisatie over het huidige woning voorraad Uitvoeringskader

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Reactienota Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020

Reactienota Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020 Reactienota Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020 Bijlage bij het besluit van de raad van de gemeente Leeuwarderadeel van [datum], besluitnummer [pm] 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Juni 2017 1. Inleiding Vraagstelling De Renschdael Groep is voornemens het St Annaterrein in Venray te herontwikkelen. Gedacht wordt aan een programma bestaande

Nadere informatie

Noord-Brabant in demografisch perspectief

Noord-Brabant in demografisch perspectief Noord-Brabant in demografisch perspectief over prognoses, trends en ontwikkelingen en de opgaven op het vlak van wonen met zorg en welzijn --- Inspiratiebijeenkomst Wonen met zorg en welzijn Futura / Provincie

Nadere informatie

WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE SAMENVATTING

WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE SAMENVATTING WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE 2003-2015 SAMENVATTING SAMENVATTING WOONVISIE NUNSPEET 2003-2015 1 WONEN IN NUNSPEET = WONEN IN EEN VITALE GEMEENTE Nunspeet is een vitale gemeente en wil dat blijven. De Integrale

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant Hart van Brabant 28 augustus 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking en wonen Provincie Noord-Brabant actualisering 2017 ----- Brabantse Agenda

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020

Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020 Woonvisie Leeuwarderadeel 2015 2020 Ontwerp 20 augustus 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Totstandkoming 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Evaluatie Woonvisie 2010 2015 4 3. Stiens

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Gouda

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Gouda Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Gouda Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 Aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

28 Februari 2017 Woonvisie

28 Februari 2017 Woonvisie 28 Februari 2017 Woonvisie Actualisering Woonvisie Purmerend Milou van Putten Oude visie ( uit 2012) Een aansprekende woningvoorraad Iedereen op zijn plek, vooral qua betaalbaarheid. Een prettige woonomgeving.

Nadere informatie

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 1 Inleiding Ultimo 2010 eindigt de looptijd van het Geactualiseerd woonplan Dalfsen 2007-2011. De gemeente Dalfsen hecht aan een gefundeerd

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW HOOFDSTUK 2 DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW Van sterke bevolkingsgroei door migratie naar matige groei door geboorteoverschot De drooglegging van de Haarlemmermeerpolder

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN 11 KANSENVERKENNER WONEN bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg Inhoudsopgave Introductie Bevolking Tabel: bevolkingsprognose, 2011-2040 Kaart: concentraties 65 plus, 2009 Kaart: concentraties

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Masterclass Krimp Presentatie Angelique vanwingerden 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Bevolkingsontwikkeling Bevolkingsontwikkeling in Noord-Drenthe 2000-2010 Bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015

» Woningbouwlocaties Centraal Capelle. Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 » Woningbouwlocaties Centraal Capelle Gebiedsvisie Centraal Capelle Consultatie makelaars 19 mei 2015 Inleiding Ruud de Graaf, programmamanager bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet alle makelaars

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Woningmarktstrategie Land van Cuijk. Themabijeenkomst Raden Land van Cuijk januari 2013

Woningmarktstrategie Land van Cuijk. Themabijeenkomst Raden Land van Cuijk januari 2013 Woningmarktstrategie Land van Cuijk Themabijeenkomst Raden Land van Cuijk januari 2013 Page 1 Even voorstellen Page 2 Woningmarktstrategie? Crisis Demografische ontwikkeling / transitie Regionale ligging

Nadere informatie

Woningbouwontwikkeling Rijssen - Holten Scenario s en Keuzes. Balanceren tussen groei in Rijssen en krimp in Holten

Woningbouwontwikkeling Rijssen - Holten Scenario s en Keuzes. Balanceren tussen groei in Rijssen en krimp in Holten Woningbouwontwikkeling Rijssen - Holten Scenario s en Keuzes Balanceren tussen groei in Rijssen en krimp in Holten Ontwikkelingen aanleiding tot nota woningbouw Ontwikkelingen afgelopen periode noodzaak

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING

Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING FEBRUARI 2015 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Opties vooruitlopend op vaststelling regionale woonagenda... 4 3. Bouwen voor de behoefte...

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

prognoses in tijden van crisis

prognoses in tijden van crisis prognoses in tijden van crisis over demografische veranderingen, flinke bouwopgaven en stagnerende woningbouw --- Bouwberaad West-Brabant 1 maart 2012 --- Niek Bargeman senior adviseur bevolking en wonen

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten. Evenwichtig Groeien

Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten. Evenwichtig Groeien Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten Evenwichtig Groeien Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Conclusies kwantitatief woningbouwprogramma lange termijn (2013 t/m 2034) en korte termijn (2013 t/m 2019)...

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland

Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland Wonen in Hilversum Woningvoorraad en woningbehoefte in Nederland De Nederlandse woningmarkt staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Deze aandacht heeft vooral betrekking op de ordening

Nadere informatie

Haalbaarheid ACM-locatie Vries

Haalbaarheid ACM-locatie Vries Datum 23 juni 2011 Projectnr. 5200.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Woonborg

Nadere informatie

Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude

Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude Woningmarktanalyse 2015 in het kort Definitief 23 september 2015 DATUM 23 september 2015 TITEL Woningmarktanalyse 2015 in het kort ONDERTITEL

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Inleiding Op 12 mei 2015 is het regionale Woningbehoefteonderzoek (WBO) vrij gegeven. Dit WBO biedt input voor de lokale woonvisie.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus?

Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van woonmilieus? Woningmarktonderzoek Resultaat 8 oktober De vraag Actueel beeld van de woningbehoefte in 2015, 2020 en 2025: Wat is de aard en omvang van de vraag? Wat is het effect van de vraag op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie