39e jaargang nr. 5. uitgave van de V.A.B.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "39e jaargang nr. 5. uitgave van de V.A.B."

Transcriptie

1 Almenak 39e jaargang nr uitgave van de V.A.B.

2 ABONNEMENTEN VERKOOP ALMENSE IJSBAAN De voorverkoop van de abonnementen is van t/m De voorbereidingen voor het komende schaatsseizoen zijn begonnen, de baan wordt binnenkort onder water gezet, zodat we klaar zijn als er een vorstperiode aankomt. De prijzen van de voorverkoop zijn: 3,50 voor de jeugd 4 t/m 12 jaar ( t/m 3 jaar vrije entree!) 7,00 voor de jeugd vanaf 13 jaar en volwassen Na de voorverkoop zijn de prijzen resp. 7,50 en 12,50 voor een abonnement. Tegen inlevering van het ingevulde inschrijfformulier in een envelop tezamen met het verschuldigde bedrag, ontvangt u daarna persoonlijk uw abonnement, of deze ligt klaar bij de ijsbaan, als de ijsbaan open gaat. De enveloppen kunnen ingeleverd worden bij Wendy Ruiterkamp, Whemerweg 6 in Almen. U kunt de abonnementen ook kopen op de kerstmarkt in Almen op 15 december van 14:30 uur tot 18:00 uur Inschrijfformulier voorverkoop Almense IJsbaan de Vetweide Naam: Adres: Telnr: 1 Voornaam Achternaam Geboortedatum Prijs ( 3,50 of 7,00) Totaalprijs

3 A L M E N A K Officieel orgaan van de Vereniging Almens Belang november 2013, 39 e jaargang nr. 5 Redactie: Joost Dijksman Wilrike ter Meulen Technische verzorging: Jan Menkhorst, Harry Tragter (stencilwerk). Inbinden: Theo Simons Bankrek: , penningm. VAB. Almenak op internet: Martien Streppel Van de redactie: De laatste Almenak van dit jaar ligt voor u. De dagen zijn op het moment dat ik dit schrijf kort maar vooral donker. Uit betrouwbare bron kan ik melden dat Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten het druk hebben. Tegen de tijd dat u dit leest is het Spaanse gezelschap al afgemeerd in de Almense haven. Bijgestaan door een orkest bestaande uit kleine Zwarte Pietjes, dat zal voor deze jonge muzikanten een ervaring zijn die ze nooit vergeten. En dat dat allemaal kan in ons kleine, fraaie dorp, vind ik super. Minstens zo super is het naderende Playbackfestival. Ook in deze Almenak een oproep aan de (wat oudere) jeugd om mee te doen. Ieder jaar weer die spanning: zou het weer net zo grandioos worden als voorgaande jaren? We laten ons verrassen. Voor nu wens ik u fijne feestdagen, en alle goeds maar bovenal een goede gezondheid in 2014! Namens de redactie, Wilrike Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden van dorps aangelegenheden? Meld u aan bij ondergetekenden, zie ADI service. Deze is geheel kosteloos. Schema uitgifte Almenakken jaar 2014 Nummer: Inleveren kopij: Verschijningsdata: 1 Vrijdag 10 januari Vrijdag 24 januari 2 Vrijdag 14 maart Vrijdag 28 maart 3 Vrijdag 16 mei Vrijdag 30 mei 4 Vrijdag 05 september Vrijdag 19 september 5 Vrijdag 14 november Vrijdag 28 november Kopij inleveren altijd voor vrijdag uur per bij: Wilrike ter Meulen: Almenak online: ADI service: en klik vervolgens de Almenak aan. of Data agenda Almen-info.nl: Data activiteitenkalender Almenak: Floris van de Wetering: Punten voor VAB vergaderingen: aanmelden via één van de bestuursleden of Secretariaat van de VAB: Coby Wiltink-Roeterdink, Dorpsstraat 7, 7218 AA Almen, tel:

4 Van de bestuurstafel. Windmolens De gemeente Zutphen heeft een onderzoek laten uitvoeren om een tweede windmolenpark te realiseren. In dit onderzoek zijn enkele locaties bekeken in een eerste verkenning. De informatieavond die hierover gehouden is op 6 november is door diverse Almenaren bezocht. Binnen de VAB hebben wij hierover een standpunt bepaald. Het bestuur van de VAB is voorstander van de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Wij vinden het ook een goede zaak dat Zutphen zich probeert energie-neutraal te gaan ontwikkelen. Dat deze ontwikkeling inhoudt dat Zutphen op onze drempel, midden in het bos van het Waliën een aantal - meer dan 90 meter hoge - windmolens zou gaan plaatsen wijzen wij unaniem af. Hoewel het er nu op lijkt dat deze locatie(s) inmiddels al weer geschrapt is(zijn), hebben wij het College van B&W schriftelijk ons standpunt kenbaar gemaakt. We zullen de ontwikkelingen zeker volgen. Meandering Berkel. Verderop in deze Almenak kunt u een artikel van Joost Dijksman en Jan Tuitert lezen over de meandering van de Berkel. Er is ondertussen veel water door De Berkel gegaan, maar het ziet er naar uit dat de uitvoering dan toch na de jaarwisseling gaat starten. Begraafplaats Met regelmaat komt het onderhoud op de begraafplaats terug op de agenda. Voor de gemeente is het steeds lastiger om de (door ons) gewenste kwaliteit te kunnen uitvoeren, bij lager wordende budgetten. De vorige maand heeft de Gemeenteraad besloten dat het beheer door de gemeentelijke dienst wordt ondergebracht in een nieuw samenwerkingsverband, genaamd BBOOR. In het licht van deze verzelfstandiging wordt nu opnieuw bekeken hoe het onderhoud van de begraafplaats in de toekomst wordt uitgevoerd. We blijven het scherp volgen. Nieuwe ontwikkelingen bespreken we tegen die tijd met de dorpsraad uit Harfsen en andere partijen, zoals kerk, ondernemers en begrafenisvereniging. Ontwikkelaar Prozero Zoals in de Almenak werd aangekondigd heeft een ontwikkelaar, ProZero, een plan voor woningbouw in Zuid 1 ontwikkeld. Het gaat om een rij van 3 woningen en 2 onder-een-kap. De VAB is blij met het resultaat en dat er weer beweging komt in dit plan. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen via en zich in contact stellen met ProZero. VAB en Social Media De Almenak is niet meer weg te denken uit ons dorp als informatieblad. We zijn ook blij dat u het waardeert dat de Almenak in deze vorm bij thuis wordt bezorgd. Bij deze is het ook een mooie gelegenheid nog eens onze hartelijke dank uit te spreken naar al die mensen die hier voor zorgen. DANK! Maar anno 2013 is de Almenak niet genoeg als communicatiemiddel. Vandaar dat wij onze website eerder dit jaar grondig hebben vernieuwd en een Twitter-account hebben aangemaakt. Twitteraars kunnen ons volgen Sinds kort is er een Facebook-pagina aan toegevoegd. Met deze instrumenten hopen wij u goed te kunnen blijven informeren, naast die goeie, trouwe Almenak.

5 Overlegorgaan accommodaties De samenwerking van de Almense sportverenigingen heeft er toe geleid dat de Stichting Almense Accommodaties (S.A.A.) is opgericht, die de accommodaties van de sportverenigingen gaat beheren. Bij velen is bekend, dat de vernieuwde sportaccommodatie bij SV-Almen dusdanig is ingericht dat Ovéra er morgen al bij in zou kunnen trekken. Voor het zover was heeft veelvuldig en langdurig overleg tussen de sportverenigingen plaats gevonden, waarbij de VAB steeds betrokken was. Een bijkomend voordeel van deze bijeenkomsten is geweest, dat het inzicht sterk gegroeid is, dat samenwerking in de nabije toekomst broodnodig is en dat overleg en samenwerking een veel grotere garantie is voor de instandhouding van onze voorzieningen dan felle concurrentiestrijd. Kort geleden hebben daarom de besturen van de sportverenigingen, Ons Huis en de VAB om tafel gezeten om overleg te voeren over de vraag hoe in de nabije toekomst bovengenoemde samenwerking inhoud gegeven kan worden. Tijdens deze vergadering is unaniem besloten een kleine werkgroep te vormen die onder de paraplu van de VAB zal trachten voorstellen en aanbevelingen te formuleren verband houdende met de Almense accommodaties. Inmiddels is deze werkgroep een eerste maal bijeen gekomen. Afscheid Burgemeester Spekreijse Eind september namen we afscheid van Frans Spekreijse als burgemeester van Lochem. Niet op een plechtige afscheidsreceptie, maar gewoon bij ons aan de bestuurstafel. De (oud) burgemeester had er voor gekozen om langs de diverse (belangen)verenigingen te gaan om zo afscheid te nemen. Het was een plezierig gesprek en we hebben onze waardering uitgesproken voor zijn inzet. Voor Almen heeft Frans Spekreijse zich onder meer ingezet om de realisatie van de buurtsuper mogelijk te maken. Hij blijft met zijn vrouw Ine inwoner van Almen, nu als gewone burger. Nieuwe secretaris Zoals in de vorige Almenak is aangekondigd hebben wij een opvolgster kunnen vinden voor onze secretaris Coby Wiltink. Coby heeft aangegeven in de jaarvergadering van komend voorjaar te stoppen als bestuurslid van de VAB en zich kandidaat stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn enorm blij dat wij met Anja Harkink een prima opvolger hebben gevonden. Anja loopt nu de komende maanden mee in het Bestuur en zal met Coby zorgen voor een goede overdracht van taken. In de jaarvergadering zal Anja officieel worden voorgedragen. Vacature bestuurslid Naast het vertrek van Coby ontstaat er nog een vacature in het Bestuur van de VAB. Alvorens het Bestuur op zoek gaat naar een kandidaat willen wij de leden gelegenheid bieden zich te kandideren. Eventuele geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat. Namens het bestuur, Joost Dijksman en Bart Ruiterkamp

6 Almen op de schop. Inleiding. Ongeveer zes jaar geleden kwam het Waterschap naar buiten met de plannen voor hermeandering van de Berkel bij Almen. De VAB heeft hierna direct contact gezocht met het Waterschap en dat eerste contact heeft geleid tot een groot aantal vergaderingen en besprekingen met het Waterschap waarin de wensen en de belangen van Almen steeds aan de orde zijn gesteld. Ook maakte en maakt de VAB deel uit van het Bestuurlijk platform waarin de Gemeente Zutphen en Lochem, het Oude en Nieuwe Gasthuis, LTO, voortdurend overleg hebben gevoerd over de voortgang van het proces. Daarnaast heeft de VAB meerdere malen overleg gevoerd met de Gemeente Lochem en het Oude en Nieuwe Gasthuis. Bij het verder lezen van dit artikel mag het duidelijk zijn dat er de afgelopen jaren ook tussen de VAB en de Stichting Gorsselse Zwembaden steeds een goed en intensief overleg heeft plaats gevonden. Zwembad Almen. De gewijzigde loop van de Berkel biedt vooral het zwembad De Berkel nieuwe kansen. Het Waterschap en het Oude en Nieuwe Gasthuis hebben zich bereid verklaard gronden in gebruik te geven aan de Gemeente Lochem. Voor het grootste deel worden deze gronden weer door de Gemeente in gebruik gegeven aan de Stichting Gorsselse Zwembaden. 1. Zo komt er ruimte vrij om op termijn zonnecollectoren te plaatsen om in de toekomst belangrijk te kunnen besparen op de energiekosten. 2. Het deel van de ligweide langs de Berkel kan straks belangrijk uitgebreid worden. 3. Langs de glooiende oever zal het Waterschap een nieuwe kanosteiger bouwen. Tevens wordt hier een kanostrandje aangelegd waar de kano s op het droge kunnen worden getrokken 4. Ter hoogte van de huidige trekkershutten wordt door het Waterschap ter vervanging van de oude aanlegsteiger een nieuwe steiger gebouwd voor de Berkelzomp. Ook zal nu een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: de bouw van een kleine overkapping voor de Fute. Deze overkapping wordt voor een deel gefinancierd door de Stichting Berkelzomp en voor een ander deel door middel van zelfwerkzaamheid van de Almense Berkelschippers. Er is bewust gewacht met de bouw van een dergelijke overkapping tot de nieuwe steiger een feit zal zijn. Eindelijk kan de zomp beschermd tegen de inwerking van regen en zon aan de steiger liggen! Beplanting. Een belangrijk onderdeel van het Berkelplan is het creëren van nieuwe natuur, dan wel de Berkel een veel natuurlijker aanzien te geven. In het gedeelte op en om het zwembadterrein zal een groot aantal bomen en struiken worden geplant. Hierbij worden soorten gekozen die van nature in het rivier/beeklandschap thuis horen. Parkeerruimte. Er komt een overloop-parkeerruimte die alleen in gevallen van topdrukte in gebruik wordt genomen om de parkeeroverlast in het dorp te voorkomen. De grond van dit terrein wordt geprepareerd en is begroeid met gras. Tijdens de overige 110 dagen van het zwemseizoen

7 word het huidige parkeerterrein gebruikt. De VAB overlegt nog met de Gemeente hoe dit terrein efficiënter kan worden ingericht. Wandelpad. Een van de wensen, opgenomen in het dorpsplan van 2007, betere bereikbaarheid van de Berkel, het realiseren van een rondje Almen. Langs de nieuwe Berkelloop zal straks gewandeld kunnen worden van het Besselink tot aan het zwembad. Overlast. Het Waterschap zal in februari 2014 beginnen met de werkzaamheden. Het Waterschap heeft toegezegd als eerste de werkzaamheden bij het gedeelte rond het zwembad uit te voeren. Tevens is de garantie af gegeven dat de kano- en zompvaart gewoon doorgang kan vinden, zij het dat op bepaalde momenten vaart op het totale gedeelte Velhorst Besselink niet altijd mogelijk is. Informatie. Het Waterschap heeft het voornemen in de maand januari een voorlichtings/inloopavond te organiseren waar door middel van kaartmateriaal de nu definitieve plannen getoond zullen worden. Via de pers en de ADI zal u daarover worden geïnformeerd! Jan Tuitert en Joost Dijksman Almense Tennisclub ATC ook voor de jeugd De Almense Tennisclub mag zich verheugen in de belangstelling van steeds meer jeugdleden. Op dit moment hebben 18 kinderen les onder leiding van tennisleraar Loet Baart. De kinderen krijgen 1x per week les tot 11 december aanstaande. Daarna is er een winterstop, maar zo gauw als het weer het weer toelaat zullen de lessen weer beginnen. Waarschijnlijk na de krokusvakantie wordt er weer gestart met een serie van 10 lessen. De lestijden zijn van en van op de woensdagen. Er is nog plek dus als er belangstelling voor is kun je contact opnemen met Elly Wopereis ( of Afgelopen zomer is er in samenwerking met Laren en Harfsen een Jeugdtoernooi georganiseerd in Laren. Dit is heel leuk verlopen. De deelnemers waren zeer enthousiast. Voor een volledig verslag kun je kijken op de website atcalmen.nl. Er is besloten dat volgende zomer het toernooi in Almen zal worden gehouden. Dus als je nog in training moet.. Meld je aan als nieuw jeugdlid. ATC is er natuurlijk niet alleen voor de jeugd, ook voor volwassene is het leuk om in ons eigen dorp te kunnen tennissen. De vereniging organiseert ook allerlei andere activiteiten zoals in de winter de Wintermix. Op donderdagavond wordt er gemengd dubbel gespeeld door ongeveer 15 teams in de periode november tot en met maart. En als koning winter geen witte hoed op zet kunnen we de hele winter tennissen! Alle informatie is ook na te lezen op atcalmen.nl Groeten Corina Tabak, secretaris ATC

8 Wie? WWWWWat u altijd al had willen weten over Christian Slettenhaar van garage Slettenhaar Almense ondernemers presenteren zich : Christian Slettenhaar, 33 jaar. Ik woon al mijn hele leven in Harfsen en sinds 7 jaar woon ik samen met mijn vriendin Marije van der Wal (schilder van der Wal, Holterweg). Ik heb de MTS in Apeldoorn gedaan, richting Personenauto s & Schadeherstel. Na de MTS ben ik bij de Renault dealer Segerink en Wolbers gaan werken als plaatwerker/ schadehersteller en monteur. De afgelopen jaren heb ik veel cursussen gedaan, waaronder voor aircosystemen, hybride/elektrische auto s en elektronische systemen. Wat? Sinds 1 mei 2007 heb ik het autobedrijf van Robbie en Gerda van de Straat overgenomen. In eerste instantie ben ik zonder personeel begonnen, maar na een jaar is Berjan Haijtink als leerlingmonteur begonnen. Inmiddels is hij volwaardig 1 e monteur. Sinds 1 februari van dit jaar is Daniel Kistemaker, ook 1 e monteur en APK-keurmeester, ons team komen versterken. We houden ons bezig met APK-keuringen, onderhoud en reparatie van alle merken auto s, sinds kort ook leaseauto s. Daarnaast verkopen we nieuwe en gebruikte auto s. Tevens kunnen mensen bij ons terecht voor aircoservice, schadeherstel en natuurlijk ook 24 uur per dag om te tanken. Waar? We zitten aan de Dorpsstraat 14a. Onze website is te vinden via Telefoonnummer: Wanneer? We zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot uur geopend en op zaterdag op afspraak. Waarom? Al van kleins af aan was ik ieder dag bij mijn ouders in hun autobedrijf te vinden. Tijdens mijn eindexamens moesten mijn ouders me zelfs uit de garage houden zodat ik me op school bleef richten. Na een aantal jaren in loondienst te hebben gewerkt, leek het me erg leuk om zelf een mooi autobedrijf te runnen. Ik wilde niet alleen met een auto bezig zijn, maar juist ook met de klant en alle zaken die er verder bij komen kijken. Ons bedrijf is relatief klein waardoor we onze klanten kennen en goed kunnen inspelen op hun wensen. We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in de modernste diagnose apparatuur om ook aan de nieuwste auto s te kunnen werken. Ondernemersvereniging Almen

9 Nieuws van Kindercentrum De Blokkentoren Op donderdag 16 januari 2014 willen wij jullie uitnodigen om eens een kijkje bij ons te komen nemen. Wij zijn die dag van 9.30 tot uur open om iedereen die dat wil en leuk lijkt om naar onze open dag te komen. Uiteraard mag en kan je langskomen met je kind(eren), maar ook opa's en oma's of andere belangstellenden zijn van harte welkom. Wij vangen niet alleen kinderen overdag op maar wij hebben ook voorschoolse- en naschoolse opvang i.s.m de basisschool Juliana in Almen. Daarnaast verzorgen wij ook peuterspeelzaal ochtenden, vanaf 2 jaar. Wij zijn geopend op de maandag, dinsdag en donderdag. Mocht er interesse zijn in andere dagen, hiervoor is een intekenlijst aanwezig op de locatie zodat in de toekomst dit eventueel ook mogelijk zou kunnen zijn. Tot dan wat ons betreft. De koffie, thee en limonade staan in ieder geval klaar! Mochten er vragen zijn wij zijn bereikbaar op telefoonnummer of kijk op onze website Jolanda, Marscha en Willy van Kindercentrum De Blokkentoren gevestigd in het Dorpshuis, aan het dorpsplein, tegenover de basisschool in Almen Deze Almenak is ingebonden door: Tonny Berkenbosch, Mimi Boel, Dineke Kruissink, Gerda Kruisselbrink, Heinz van Leeuwen, Diny Memelink, Betsy Nijkamp, Mini Schepers en Henny Tragter o.l.v. Theo Simons. Reserve: Louise Berendsen, Hermien Heijink, Ineke Schieven en Harry Tragter. Deze Almenak werd bij u bezorgd door: Henk Boschloo, Mieke Brinkman, Tom Delfgaauw, Adriaan Dolmans, Janny Gotink, Gea Heijink, Jenny Ilbrink, Riek Jacobs, Kees Keg, Henk Klaassen, Ina Lenderink, Moniek Lenderink, Heinz van Leeuwen, Willem van Lulofs Umbgrove, Gerrit Maalderink, Tonnie Martens, Diny Memelink, Wilrike ter Meulen, Betsy Nijkamp, Johan Reurslag, Harmke van de Straat, Henk Vredenberg, Irma Wissink, Kees Zijderveld,. Hebt u vragen over de bezorging, neem dan contact op met Theo Simons, tel: ADI-service: De ADI-service (Almense Digitale Dorps Info) is in het leven geroepen om op een snelle manier Almense wetenswaardigheden te delen met dorpsgenoten. De service is geheel gratis. Wat u moet doen om abonnee te worden is een mailtje sturen naar Coby Wiltink of ondergetekende, zie pagina 1. Afzeggen gaat op dezelfde wijze. Een berichtje verspreiden we via een persoonlijke mail, die we u als bcc sturen. Anderen zien niet uw mailadres. z.o.z.

10 In de loop der tijd is gebleken dat we enkele regels moesten stellen. Zo kan de ADI uitsluitend worden gebruikt voor berichten voor en door Almenaren. Acties zoals red de laatste kameel van de Noordpool, hoe nobel ook, ondersteunen we niet. Ook is de ADI niet bedoeld om reclame te maken voor uw bedrijf. Eén keer voorstellen mag, daarna moet u gebruik maken van een eigen adressenbestand. Deze regel hebben we ingevoerd om zowel u te beschermen voor overmatige s, als onszelf voor overmatig werk. Wij verlenen deze service met veel plezier maar wel in onze schaarse vrije tijd. Momenteel telt de ADI-service ruim 500 abonnees. (Almen e.o. heeft circa 1200 inwoners). Wilrike Inburgeren Bingo! Bijna was het zover. Bijna gebeurde waar ik altijd voor vrees. Op de Dorpsstraat, s avonds schemerdonker onder lantaarnpalen, moest ik op de rem. Bijna had ik een hond en zijn baas voor de auto. Jammer van de hond, denk ik dan. Geen medelijden met de baas, zul je denken? Het antwoord is Nee! Het zou zijn eigen stomme schuld geweest zijn. Donkere kleding, zaklantaarn in de hand (die niet scheen). Dankzij zijn kwispelende lichte hondje viel hij op. Daarom hier mijn oproep aan alle hondenbezitters die er s avonds laat nog ff op uit gaan: doe een lichtgevend hes aan. Kost een paar euries, maar is mogelijk levensverlengend. En kijk ook nog even naar het licht van de fietsen van je kinderen, als je tenminste van ze houdt. Overigens ben ik sinds vandaag eigenaar van een kat. Weliswaar op batterijen. Maar levensecht. Gekocht voor onze kleindochter die dol op dieren is, maar die er vanwege allergieën bij ons niet in komen. Om eerlijk te zijn, ik griezel van het beest. Het rotding begon al te miauwen toen ik hem uit de doos haalde. Schrok me een hoedje. En als hij op de bank ligt, denk ik dat hij aangereden is gezien de stand van zijn poten. Als je het knopje aan zet, begint hij te spinnen, draait zijn kop en kan zelfs op z n rug gaan liggen. Je bent straks goed voorbereid, vond dochterlief. Dementerende ouderen vinden het beest helemaal te gek, volgens de reviews op internet. Ze kunnen er tegen praten, de kat reageert. En de beesten hoeven niet te eten of te worden verschoond! In verpleeghuizen worden ze door de verzorging gepropageerd. Zover had ik nog niet gedacht. Al zijn we sinds een maand lid van de ANBO, de grootste belangenorganisatie voor senioren. Jawel. Niet uit ideële motieven, maar gewoon om te besparen op de premie voor de ziektekostenverzekering. Maar toch voelt het alsof je een drempel bent overgestapt. Net zoiets als toen je je kind voor het eerst naar de kleuterschool bracht. En nu we het er toch over hebben Je bent ouderwets, merkte mijn schoonzoon onlangs fijntjes op toen ik voor de zoveelste keer het snot van de neus van kleindochter veegde. Nu twijfel ik geen moment aan het waarheidsgehalte van zijn opmerking, maar zijn argumentatie verbaasde mij des te meer. Omdat je een zakdoek gebruikt. Dat doet alleen de oudere generatie. Hoe zijn generatie dan de neus snuit? Gewoon met een stukje keukenpapier of een papieren zakdoekje! Voel even in je jaszak en je weet bij welke club je hoort. Oh, en voor jullie mij aanspreken over het fraaie gedicht dat Sinterklaas en Zwarte Piet instuurden in deze Almenak: ik heb het niet gemaakt! Ik ben dan wel de maîtresse van een Sinterklaas maar ik ben niet zijn secretaresse. Wilrike

11 Onze maandelijkse filmavond is een succes, we gaan door in 2014!!! Steeds op de laatste woensdag van de maand (dus 29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april en 28 mei). Foyer open 19.30, start film om Kosten 4,- Daarnaast vertonen we in de voorjaarsvakantie, de meivakantie en de herfstvakantie steeds twee kinderfilms (één voor onderbouw en één voor bovenbouw). Informatie volgt via de ADI en persberichten. Graag willen wij met u het afgelopen jaar evalueren: 1. Wat vond u van de programmering? 2. Wat vond u van de algehele organisatie (berichtgeving, avond zelf, de extra s etc)? 3. Van welke film, die u pás of ooit heeft gezien zegt u : Die zou een ander ook moeten zien!? 4. We willen ook graag documentaires draaien en hopen op tips. Bij voorbaat hartelijke dank. Graag reactie voor 9 december naar of bij Pien in de bus Bakkersteeg 2 Ons <film> Huis is een initiatief van het bestuur van Ons Huis. De filmcommissie wordt gevormd door Margreet Broer, Gea Heijink, Pien Pon, Harro Rijkhoek en Gerard Zoetenhorst

12 FIETSTOCHT 20 0KTOBER GEORGANISEERD DOOR DE ONDERNEMERSVERENIGING ALMEN Zondag 20 oktober organiseerde de ondernemersvereniging Almen een Herfsttinten fietstocht met een appeltje voor onderweg en met aan het eind pannenkoeken eten. Het aantal personen dat hieraan heeft deelgenomen was ongeveer 50 personen. Het was een mooie tocht (met dank aan Henk Pelgrum) en het weer was veel beter dan voorspeld was. Het eindpunt was bij Tuintechniek Eefde, waar de pannenkoeken werden gebakken door Rene Vos en Gerard de Ruiter. Het beslag was gemaakt door de Hoofdige Boer en de koffie werd aangeboden door de Nieuwe Aanleg. Aan het eind was het nog erg gezellig en iedereen bleef nog lekker napraten. Onderweg kon men ook vragen invullen en aan het eind inleveren. Dit hadden 10 personen gedaan. De vragen gingen o.a. over de dichter Staring, De Berkel, De molen en buurtschap Warken, Het Grote Veld, buurtschap Veldwijk en het Nieuwe Enserinck. Aan deze vragen is ook een prijs verbonden, en ik wil hierbij dan ook bekendmaken wie de winnaar is geworden. Een gedeelde 2 e plaats voor: Jan en Betsie Dolman, Fam. R. Hulshof (Koedijk), R. Westendorp (Lage Lochemseweg ). De 1 e prijs is voor Harmke en Freddy van de Straat. Zij hadden de vragen het meest compleet ingevuld. Deze prijs, een boekje met fietstochten (Het Mooiste van Lochem) en de mogelijkheid om nog meer tochten te downloaden via internet, is aan Harmke en Freddy overhandigd. We hopen dat ze hier samen veel plezier van mogen hebben. Iedereen (deelnemers en organisatie) hartelijk bedankt voor de inzet en de fijne dag. Namens de ondernemersvereniging Almen, Hennie Toersen Eh Hola (Hoi Hallo) Afgelopen jaar woonde onze dochter Julia enige tijd in Spanje. Eerst een aantal maanden in Malaga. Daar hebben wij haar bezocht en daarna nog een tijdje in Barcelona. Onze zoon Joost woonde twee maanden in Cusco, Peru. Net als Geert fotograferen zij ook. Het resultaat is een familie-expositie met foto's uit deze Spaanstalige landen. Galerie De Blauwe Deur te Almen, laat deze foto s zien gedurende haar winterseizoen, dat van start is gegaan op woensdag 6 november. Tot en met 14 maart 2014 is de galerie op donderdag en vrijdag gesloten. Kijk voor de juiste openingstijden op Natuurlijk kunt u altijd op afspraak komen. De galerie is op de volgende weekenddagen geopend : 1 dec, 8 & 9 dec., 4 & 5 jan., 1 & 2 feb., 1 & 2 maart. Pien Pon & co

13 sejssecr. J. Westendorp-Brinkman Secr. Janny Westendorp-Brinkman Wagenvoortsdijk MP Almen Wagenvoortsdijk 3 tel website: Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning Terugblik concert met LEGO We kijken terug op een geslaagd concert met het LEGO ( Leerlingen En Gevorderden Orkest) van Muziekvereniging Eendracht uit Eerbeek. Beide orkesten hebben zich onder leiding van Alike Jonkman van hun beste kant laten zien. Tot slot speelden we samen twee stukken. Wat een ervaring: een orkest van 82(!) muzikanten. Alle luisteraars bedankt dat jullie zijn geweest! Geslaagd en succes! Op 9 november hebben weer een aantal muzikanten theorie examen gedaan. Martin Vruggink, Merit van Doleweerd en Sophie Ruiterkamp deden theorie examen A. Mayke Pasman theorie examen B. Zij zijn allemaal geslaagd, van harte gefeliciteerd!! Voor Merit en Sophie is dit niet hun laatste examen van dit jaar, want zij gaan op 21 december ook nog praktijkexamen A doen, net als Kjelt van der Roest. Kjelt op hoorn, Merit op klarinet en Sophie op alt-saxofoon. Allemaal alvast heel veel succes! Waar komt u ons nog tegen dit jaar? Op het moment dat deze Almenak uitkomt hebben we op 23 november Sinterklaas en zijn pieten alweer feestelijk onthaald. Daarbij was er dit jaar een bijzondere rol weggelegd voor de samenspelgroep van onze vereniging, zij mochten zelfs op de boot plaatsnemen om daar Sinterklaasliedjes te spelen! Op 15 december is de Kerstmarkt waar wij weer gezellige muziek zullen laten horen. Onze commissie Instrumentenfonds zal op de markt staan met een kraam vol prachtige planten. Tot slot van dit jaar zullen we op 24 december in de Kerstnachtdienst spelen. Tot slot Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en ook in 2014 zien wij u graag weer op onze concerten! Jan Menkveld & Linda Schieven Meditatie in Almen! Iedere dinsdagavond en woensdagochtend kun je in Almen mediteren. De bijeenkomsten zijn bedoeld om te leren mediteren of, als je al mediteert, om je meditatie te verdiepen. Meditatie is een manier om tot rust te komen. We leren om onze gedachten en emoties op te merken zonder er in mee te gaan en om onszelf op een eenvoudige manier te laten zijn. In de 5 kwartier dat we bij elkaar zijn helpen we ons lichaam ontspannen, mediteren we in twee periodes en bespreken we de ervaringen die in de meditatie naar voren komen. Ik ga in op elementen van de meditatie zoals adem, aandacht, concentratie, ontspanning, gedachtes, energie en dimensies van zijn. Ook geven we aandacht aan de manier waarop meditatie meegenomen kan worden in je dag. Voor meer informatie kun je ook de website bezoeken: Wanneer mediteren? (z.o.z.)

14 Iedere dinsdagavond van tot uur Iedere woensdagochtend van 8.45 tot uur Je kunt per keer kijken of je mee wilt doen. Het is nodig om je telefonisch ( ) of via op te geven. Voor deelname aan de dinsdagavond kun je je opgeven tot op de dag dat je meedoet. Voor deelname aan de woensdagochtend kun je je tot dinsdagavond uur opgeven. Kosten: 5,- Locatie: Binnenweg 38, Almen Anna Maria Roos Denksportvereniging Ons Genoegen Gorssel (DOG) Het lijkt wel ere-divisie voetbal: na elke ronde weer een andere koploper en de achtervolgers staan te dringen om volgende week weer een heel andere stand te laten zien. Zo ging Gerrit Maalderink deze maandagavond lachend naar huis want hij boekte zijn tweede overwinning na een zeer sluw zetje bedacht te hebben waar Gerrit Kruissink intippelde. En dan onze kampioen Jan Huisjes die een beetje van slag lijkt te zijn na twee verliespartijen en een remisepartij en nu in de middenmoot staat. Halverwege de eerste ronde is de stand als volgt: 1. Jan Haijtink Gorssel pnt. 2. Piet Staal Eefde pnt. 3. Berend J. Schoneveld Almen pnt. 4. Jan Hoenink Vorden pnt. 5. Bert Kruissink Colmschate pnt. 6. Jan Huisjes Eefde pnt. 7. Gerrit Maalderink Eefde pnt. 8. Gerrit van Zeijts Eefde pnt. 9. Johan Dijkman Zutphen pnt. 10. Gerrit Kruissink Warnsveld pnt. 11. Joost Dijksman Almen pnt. 12. Harry Bruins Almen pnt. In de externe competitie speelt DOG met 2 teams in de 2e klas Oost-Gelderland. In deze klasse spelen 13 teams met elk 4 dammers tegen elkaar over 12 rondes. In het 1 e team spelen Jan Huisjes, Bert Kruissink, Berend Jan Schoneveld en Jan Hoenink. In het 2 e team spelen Jan Haijtink, Piet Staal, Gerrit van Zeijts en Johan Dijkman. Na 4 gespeelde wedstrijden staaf DOG 1 met DSV 2 (Sinderen)op een gedeelde 1 e /2 e plaats met 7 punten uit 4 wedstrijden. Het 2 e team staat op eeen 12 e plek met 2 punten uit 4 wedstrijden nog net niet onderaan. In dit team speelt Gerrit van Zeijts boven verwachting; hij heeft nog geen enkele partij verloren en wel tegen spelers met een veel hogere rating. Senioren die thuis zitten, kom eruit en speel eens mee. Het is een goede hersentraining en nog leuk ook: maandagavond om uur in Ons Huis te Almen. Piet Staal

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis Jaargang 26 november 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis IN DIT NUMMER Meld stankoverlast, meer hierover

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19 e jaargang/ maart 2015 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco van

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen Dorpsblad Jaargang 3 nummer 7-29 augustus 2007 Discussie start op vergadering 10 september LEEFBAARHEIDSWERKGROEP WIL NIEUW DORPSPLAN VOOR DEN HOUT! Den Hout - Op de openbare vergadering van maandag 10

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013 Beste dorpsgenoten, -7931- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013 Elke keer als ik met de auto naar Burgum rijdt, moet ik kijken naar de vele bossen bloemen in de linker berm. De bloemen markeren

Nadere informatie

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS Sam-Sam, tweedehands merkkleding Sam- Sam mag gerust een begrip in Marknesse genoemd worden. Klein begonnen op een zolder en enkel kinderkleding, inmiddels uitgebreid

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT

Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT Jaargang 22, nummer 2 maart 2012 MEERNIEUWS EEN UITGAVE VAN MFC ENGELBERT Inhoudsopgave Voorjaarswoord Prachtig voorjaarslicht bij de roeibaan... Voorjaarswoord 3 Activiteiten MFC Engelbert 5 VV Engelbert

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken Wijkkrant e Klarendal Wijkkrant voor groot Klarendal Jaargang 36, 2009 nr. 2 Oplage 4300 www.klarendal.nl In deze lente editie: Een moskee in Klarendal pag. 3 Keurmerk Veilig Ondernemen pag. 4 Buiten Gewoon

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl. Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

nummer 200 april 2013

nummer 200 april 2013 nummer 200 april 2013 voor na Dus ga niet aanmodderen dit jaar! Maar bel ons nu T [06] 331 808 22 ga voor meer informatie naar www.janreinigt.nl of volg ons via pagina 3 Voorwoord Hiernaast ziet u het

Nadere informatie

V.l.n.r. Ton Visser, Leo van Berchum en Hans Kolijn bij het Line-Crossers monument.

V.l.n.r. Ton Visser, Leo van Berchum en Hans Kolijn bij het Line-Crossers monument. 2 e BRIL GRATIS Kijk op pagina 11 vraag naar de voorwaarden t Rond 15 Woudrichem tel: 0183-745209 www.altenaoptiek.nl Oplage: 21.100 exemplaren 130e jaargang no. 29 Donderdag 17 juli 2014 Theaterhoppen

Nadere informatie