Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS ; ; ;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS 91.040.01; 91.180; 91.090; 91.200"

Transcriptie

1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1814 Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen Publicatie uitsluitend voor commentaar Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS ; ; ; Commentaar vóór 1 juni 2000 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Normcommissie "Toegankelijkheid" Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without, the written consent of the Netherlands Standards Institute. The Netherlands Standards Institute shall with the exclusion of any other beneficiary collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszijns, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standards Institute and/or the members of the commissions therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications put out by the Netherlands Standards Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

2 Blz. 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Onderwerp en toepassingsgebied 7 2 Normatieve verwijzingen 7 3 Termen en definities Toegankelijkheid Iedereen Onafhankelijk gebruik Gelijkwaardig gebruik Minimale eis Basiseis Aanvullende eis Dagelijkse gebruiker Bezoeker Speciale ruimte 9 4 Toegankelijkheidsprestaties Aanpasbaar Bruikbaar Bezoekbaar Integraal toegankelijk 11 5 Eisen Verkeersruimte Toegangen Hoogteverschil Gebruiksruimte Diversen 35 Bijlage A(informatief) Antropometrische uitgangspunten 41

3 Blz. 3 Voorwoord Toegankelijkheid is de essentie van een gebouw. Van een gebouw dat niet toegankelijk is kunnen we immers geen gebruik maken. Het is een maatschappelijk belang dat een gebouw toegankelijk is. Dit geldt voor het bezoek aan de voorziening, maar ook voor het dagelijks gebruik en beheer. Met deze norm wordt bepaald welke toegankelijkheidsprestatie een gebouw, buitenruimte of woning levert. Deze norm hangt sterk samen met de uitgave "Geboden toegang" van de gehandicaptenraad en diens 'opvolger' het "Handboek voor toegankelijkheid". De eisen komen overeen. Deze norm is beknopter dan het handboek, maar is zo opgesteld dat ze in contracten kan worden gebruikt. Toen bekend werd dat "Geboden toegang" ingrijpend zou veranderen heeft de normcommissie besloten ook NEN 1814 aan te passen en gelijktijdig ingrijpend te wijzigen. In de eerste druk van deze norm was geen indeling van de eisen opgenomen. De keuze was: óf alle eisen, óf helemaal geen eisen. Dit was vaak te veel respectievelijk te weinig. In dit ontwerp voor de tweede druk worden de eisen verdeeld in drie typen (minimale, basis en aanvullende eisen). Daarmee zijn de voorzieningen in te delen in vier prestatiecategorieën. Als bekend is welke toegankelijkheidsprestatie het gebouw moet halen, is tevens bekend aan welke eisen het moet voldoen. In deze tweede druk wordt toelichting gegeven op de normteksten. Op de linkerpagina s is daarom, voor zover van toepassing, per hoofdstuk of paragraaf een toelichting gegeven op de normtekst van de tegenoverliggende rechter pagina s. Het uitgangspunt van deze norm is toegankelijkheid voor iedereen. Begon de eerste druk nog met een opsomming van handicaps, nu dringt steeds meer het besef door dat goede toegankelijkheid juist voor mensen zonder handicap kwaliteit biedt. Hoe vaak lopen we niet met een zware, grote boodschappentas of een koffer, een kinderwagen (of ski's). Dan hebben we dezelfde problemen met te nauwe doorgangen, drempels of te laag hangende borden als mensen met een handicap. In een omgeving met goede toegankelijkheid is het ook voor mensen zonder handicap dus prettiger én veiliger. Bij het opstellen van deze norm is onder andere rekening gehouden met de normen voor rolstoelen (o.a. breedte en draaicirkel). Andersom wordt bij het opstellen van normen voor rolstoelen rekening gehouden met de gebouwde omgeving en met deze norm. Toch zal de aansluiting niet in alle gevallen mogelijk zijn doordat er nieuwe modellen op de markt komen en omdat niet iedere rolstoelgebruiker gelijk is. In deze norm wordt onderscheid gemaakt tussen rolstoelen voor binnen en buiten. Buiten is een grotere draaicirkel mogelijk. Ook houdt deze norm geen rekening met de specifieke toegankelijkheid (bruikbaarheid) van bijvoorbeeld verzorgingshuizen, woonzorgcombinaties en revalidatiecentra. De norm kan als basis worden gezien, terwijl deze voorzieningen om specifieke extra s vragen. Bij bepaalde eisen wordt onderscheid gemaakt tussen buitenruimte, gebouwen (bedoeld zijn alle gebouwen die geen woning zijn; het algemene deel van een woongebouw valt hieronder) en woningen. Bij een openbare buitenruimte zou naar integrale toegankelijkheid gestreefd moeten worden, bij een privé buitenruimte (o.a. het pad naar de voordeur) moet uiteraard dezelfde prestatie (of hoger) als het gebouw of de woning zelf gehaald worden. Uit het oogpunt van doelmatigheid en effectiviteit is de prestatie integraal toegankelijk uit deze norm goed toepasbaar bij de bouw van woningtypen zoals bungalows, galerijwoningen en grote eengezinswoningen. De prestatie aanpasbaar is waarschijnlijk het hoogst haalbare bij woningen die voor een hogere prestatie ongeschikt zijn, bijvoorbeeld kleine portiekwoningen. Andere voorbeelden: bezoekbaar en aanpasbaar bij kleine eengezinswoningen, bruikbaar bij (grote) drive-in woningen. Bij kantoorgebouwen geldt de algemene regel: hoe groter het gebouw hoe hoger de toegankelijkheidsprestatie moet zijn. In kleine gebouwen kan namelijk gemakkelijk in individuele gevallen iets worden aangepast, maar in grote gebouwen is men anoniemer en kan maar beter alles op voorhand klaar zijn. De norm is geschreven vanuit het oogpunt van nieuwbouw, maar kan ook bij renovaties nuttig zijn. Ook is het mogelijk om van bestaande situaties te bepalen aan welke prestatie wordt voldaan.

4 Blz. 4 Bij de eerste druk verscheen praktijkrichtlijn NPR 1815 "Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten - en van bouwkundige oplossingen afgestemd op NEN 1814". De informatie uit de NPR is deels achterhaald en de aansluiting klopt niet meer. Daarom wordt NPR 1815 bij het uitkomen van de definitieve versie van de onderhavige norm ingetrokken. Dit normontwerp is opgesteld door de normcommissie "Toegankelijkheid van gebouwen". Op het moment van publicatie van het normontwerp was de commissie als volgt samengesteld: ir. R.R. van Hek (voorzitter) - à titre personnel, Zoetermeer mw. ir. H. De Boer - Stichting KBOH, Woerden ir. Th. Bougie - IRV, Hoensbroek M. van Ditmarsch - Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad, Utrecht ing. J. Drenth - Aedes, De Bilt P. van Egmond - Stg. Tympaan Instituut, Den Haag ing. L. Stegmeijer - Rijksgebouwendienst, Den Haag ir. D.J.M. van der Voordt - Technische Universiteit Delft, Delft prof. ir. M. Wijk - BNA, Amsterdam mw. M.E.M. van Zuijlen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag mw. ir. A.P. van der Horn (secretaris) - Nederlands Normalisatie-instituut (NNI), Delft Titels van de normen en andere publicaties waarnaar ter informatie is verwezen: NEN 2580:1997 "Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden" NEN 3225:1963 "Nederlandse letter- en cijfervoorbeelden" NEN 3509:1998 Trappen in woningen en woongebouwen - Termen, definities en afmetingen RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) 1994, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag Voorstel NVBS-PSG 1994 of '95. Titels van sterk aan de norm gelieerde literatuur: Europees handboek voor een toegankelijk gebouwde omgeving, Centraal Coördinatiepunt ter bevordering van Toegankelijkheid (CCPT), Ministerie van VROM, Den Haag; Handboek voor Toegankelijkheid, Misset uitgeverij bv, Doetinchem; Toegankelijkheidsgids, Rgd, Den Haag; Werkwijzer integraal toegankelijke en sociaal veilige omgeving, ICS-Acces, Gouda. Verzoek om reacties Wij verzoeken u uw commentaar op dit normontwerp vóór 1 juni 2000 te zenden aan het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft.

5 Blz. 5 (blanco)

6 Blz. 6 TOELICHTING 1 Toepassingsgebied De norm betreft de toegankelijkheidsprestaties van buitenruimten, gebouwen en woningen. De norm is niet bestemd voor specifieke bedrijfsprocessen, zoals beddentransport in ziekenhuizen, bedrijfsprocessen in categoriale woonvoorzieningen, zoals woonzorgcombinaties, verzorgingshuizen en Focuswoningen en voor individuele woningaanpassingen. De norm gaat evenmin in op de prestatie ten behoeve van bijvoorbeeld verkeersvoertuigen, winkelwagentjes rond een winkelcentrum of goederen op een opslagterrein. 3.2 Iedereen Het gaat om het ervaren van beperkingen in activiteiten en van belemmeringen in de participatie in een bouwkundige omgeving die niet ontworpen is conform de richtlijnen in deze norm. Ter operationalisering van het begrip iedereen zijn antropometrische uitgangspunten ontwikkeld die zijn opgenomen in bijlage A. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de eisen in hoofdstuk 5 van deze norm. 3.3 Onafhankelijk gebruik Het kan voorkomen dat iemand door ernstige functiestoornissen is aangewezen op individuele assistentie. Wanneer de antropometrische uitgangspunten zijn afgestemd op activiteiten met assistentie staat dit expliciet aangegeven. 3.4 Gelijkwaardig gebruik Het principe van gelijkwaardigheid houdt in, dat er geen sprake is van verschillende toegankelijkheidsvoorzieningen voor verschillende categorieën (gehandicapten en niet-gehandicapten). Gelijkwaardig gebruik betekent bijvoorbeeld één entree voor iedereen in plaats van een aparte (achter)ingang die door sommigen moet worden gebruikt omdat de hoofdentree voor hen niet bruikbaar is. Gelijkwaardig gebruik kan betekenen dat additionele voorzieningen aanwezig moeten zijn. Bijvoorbeeld een ringleiding voor slechthorenden in een conversatieruimte. 3.5 Minimale eis (A) Uitgangspunt is dat de bouwkundige ingrepen relatief eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Een voorbeeld is het wegbreken van een niet-dragende, leidingloze scheidingswand voor het vergroten van de natte cel of het samenvoegen van twee slaapkamers. Additionele voorzieningen zijn bijvoorbeeld een zweeflift of woonhuislift. Een minimale eis is dat hiervoor op voorhand ruimte is gereserveerd. Minimale eisen zijn tevens alle eisen die in principe in alle woningtypen kostenneutraal kunnen worden voorgeschreven waardoor geen onnodige aanpassingen hoeven plaats te vinden. Minimale eisen hebben bijvoorbeeld betrekking op de vrije doorgang van toegangen en de hoogte van bedieningselementen.

7 Blz. 7 NORMTEKST 1 Onderwerp en toepassingsgebied Dit normontwerp geeft eisen voor algemeen toepasbare toegankelijkheidsprestaties om te voorzien in de toegankelijkheidsbehoefte van mensen. De norm is bedoeld om te worden toegepast bij buitenruimten, alle woningen en gebouwen. Toegankelijkheidsprestaties die samenhangen met specifieke bedrijfsprocessen die in het gebouw plaatsvinden zijn niet in de norm opgenomen. 2 Normatieve verwijzingen De volgende normen bevatten bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, tevens bepalingen van deze norm zijn. Op het ogenblik van publicatie van de onderhavige norm waren de vermelde drukken van kracht. Alle normen kunnen echter worden herzien; partijen die overeenkomsten sluiten op basis van deze norm wordt daarom aanbevolen na te gaan of het mogelijk is, de meest recente druk van de onderstaande normen toe te passen. NEN 2873:1982 Beproeving van steenachtige materialen - Stroefheidsmeter volgens Leroux en bepaling van de stroefheid van oppervlakken NEN 3583:1986 Trapliften - Veiligheidseisen NEN 3584:1980 Hefplateaus voor personenvervoer met geringe snelheid en beperkte hefhoogte - Veiligheidseisen NEN 5080:1998 Personenliften in woongebouwen - Afmetingen en functionele eisen Ontw. NEN-EN 81-70:1999 Veiligheidsregels voor de constructie en installatie van liften - Deel 70: Bijzondere toepassingen voor personenliften en goederenliften - Toegankelijkheid van liften voor personen inclusief personen met een handicap 3 Termen en definities 3.1 toegankelijkheid: De eigenschap van gebouwde voorzieningen (gebouwen, woningen, buitenruimten) die maakt dat mensen de voor gebruik bestemde onderdelen, waaronder inrichtings- en bedieningselementen kunnen bereiken en gebruiken. 3.2 iedereen: Ieder mens met al zijn of haar mogelijkheden en beperkingen, binnen de antropometrische uitgangspunten zoals beschreven in bijlage A. 3.3 onafhankelijk gebruik: De situatie waarbij iemand een voor gebruik bestemd onderdeel van een gebouwde voorziening kan bereiken en gebruiken zonder te zijn aangewezen op hulp van een ander. 3.4 gelijkwaardig gebruik: De situatie waarbij een voor gebruik bestemd onderdeel van een gebouwde voorziening niet exclusief is bestemd voor een groep of dat een groep is uitgesloten van het gebruik ervan. 3.5 minimale eis (A): Eis waaraan voor gebruik bestemde onderdelen van een gebouwde voorziening moeten voldoen opdat ze voor iedereen (op voorhand) bruikbaar zijn of met kleine of relatief eenvoudige bouwkundige ingrepen en/of additionele voorzieningen zijn aan te passen aan individuele toegankelijkheidsbehoeften.

8 Blz. 8 TOELICHTING 3.6 Basiseis (B) Uitgangspunt is dat de onderdelen een zodanige maatvoering hebben, dat geen bouwkundige ingrepen nodig zullen zijn. Additionele voorzieningen beperken zich tot bijvoorbeeld het aanbrengen van beugels in natte ruimten en een trapplateaulift, wat in vergelijking met een zweeflift of woonhuislift een relatief goedkoop alternatief is voor het overbruggen van hoogteverschil binnen de woning. Voor het (kunnen) aanbrengen van een trapplateaulift is een rechte trap bijvoorbeeld een basiseis. 3.7 Aanvullende eis (C) Aanvullende eisen zijn voor de dagelijkse gebruikers niet zo essentieel en kunnen bovendien de vrije inrichting belemmeren. Voor bezoekers daarentegen zijn ze relevant. De eisen maken dat iedere (dus ook de anonieme) bezoeker onafhankelijk op bezoek kan komen. 3.8 Dagelijkse gebruiker Dagelijkse gebruikers van een gebouw zijn in het algemeen de mensen die in dienst zijn van de in het gebouw gehuisveste organisatie. Dagelijkse gebruikers van een woongebouw of woning zijn de bewoners. 3.9 Bezoeker Bezoekers zijn bijvoorbeeld publiek, klanten, leveranciers en gasten van dagelijkse gebruikers en iedereen die van een buitenruimte gebruik maakt. Gebruikers van buitenruimten zijn alle mensen die, al dan niet met een vervoermiddel, van de buitenruimte gebruik maken. Deze norm is echter toegespitst op voetgangers, die al dan niet van een mobiliteitshulpmiddel gebruik maken. 4 Toegankelijkheidsprestaties De toegankelijkheidsprestatie die een buitenruimte, gebouw of woning levert wordt bepaald door de toegankelijkheidsdoelstelling die minimaal is verwezenlijkt. De norm onderscheidt de volgende prestaties (zie tabel 2): aanpasbaar; bruikbaar; bezoekbaar; integraal toegankelijk. 4.1 Aanpasbaar Deze prestatie houdt in dat de voorziening indien nodig aan de individuele behoeften kan worden aangepast, eventueel met het nodige hak- en breekwerk, echter zonder dat ingrepen in het casco nodig zijn. Voor het overbruggen van hoogteverschil kan een traplift worden geïnstalleerd (ook bij een trap met twee kwarten). De afmeting van slaapkamers en de badkamer hoeft nog niet op voorhand mede voor bijvoorbeeld rolstoelgebruik geschikt te zijn. Maar het moet door het verplaatsen van binnenwanden wel mogelijk zijn daarvoor adequate ruimte te realiseren. 4.2 Bruikbaar Deze prestatie houdt in dat de voorziening indien nodig op het niveau van de aanvullende eisen kan worden gebracht, zonder hak- en breekwerk. De ingrepen blijven beperkt tot het aanbrengen van bijvoorbeeld beugels, een keukenblok of een eenvoudige traplift. De afmetingen van de vertrekken en de sanitaire ruimten zijn op voorhand mede voor rolstoelgebruik geschikt.

9 Blz. 9 NORMTEKST 3.6 basiseis (B): Eis waaraan voor gebruik bestemde onderdelen van een gebouwde voorziening moeten voldoen opdat ze voor iedereen (op voorhand) bruikbaar zijn of eenvoudig zijn aan te passen aan individuele toegankelijkheidsbehoeften, zonder dat daarvoor bouwkundige ingrepen en/of dure, complexe additionele voorzieningen nodig zijn. 3.7 aanvullende eis (C): Eis waaraan voor gebruik bestemde onderdelen van een gebouwde voorziening in aanvulling op de minimale eisen en basiseisen moeten voldoen opdat ze op voorhand voor iedereen bruikbaar zijn, zodat er achteraf geen bouwkundige ingrepen of additionele voorzieningen nodig zijn. 3.8 dagelijkse gebruiker: De bewoner van een woning en de persoon die beschikt over een (vaste) werk- of verblijfsplek in een gebouw. 3.9 bezoeker: Iemand die tijdelijk in een woning verblijft of iemand die tijdelijk van een gebouw gebruik maakt en niet beschikt over een (vaste) werk- of verblijfsplek in het gebouw. In deze norm worden gebruikers van een openbare buitenruimte als bezoekers beschouwd speciale ruimte: Ruimte waarvan gelet op de aard van de activiteiten die er plaatsvinden niet iedereen, onafhankelijk en gelijkwaardig gebruik hoeft te kunnen maken. 4 Toegankelijkheidsprestaties 4.1 Aanpasbaar De prestatie aanpasbaar garandeert dat iedere dagelijkse gebruiker de voor hem bestemde onderdelen van een gebouwde voorziening onafhankelijk en gelijkwaardig kan bereiken en gebruiken, dan wel dat deze onderdelen door relatief eenvoudige bouwkundige ingrepen en/of additionele voorzieningen kunnen worden aangepast aan individuele behoeften. Dit houdt in dat de voor gebruik bestemde onderdelen van een gebouwde voorziening moeten voldoen aan de minimale eisen (zie tabel 1). 4.2 Bruikbaar De prestatie bruikbaar garandeert dat iedere dagelijkse gebruiker de voor hem bestemde onderdelen van een gebouwde voorziening onafhankelijk en gelijkwaardig kan bereiken en gebruiken, dan wel dat deze onderdelen door relatief eenvoudige additionele voorzieningen kunnen worden aangepast aan individuele behoeften. Dit houdt in dat de voor gebruik bestemde onderdelen van een gebouwde voorziening voldoen aan de basiseisen en minimale eisen (zie tabel 1).

10 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN 1814:2000 Ontw. nl Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering Nederlandse Technische Afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw.

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl)

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

Voorbeeld. praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging. Preview.

Voorbeeld. praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging. Preview. Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging Publicatie uitsluitend voor commentaar Computer rooms and data centres

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl)

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl) Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm NEN 6069 (nl) Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en)

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Nederlandse norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Vervangt NPR-IEC/PAS 62297:2002,deels juli 2005 ICS 33.170 Dit

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 23081-1 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 23081-1 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT)

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 13008 (en) Information and documentation - Digital records conversion and migration process (ISO 13008:2012,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 13008 (en) Information and documentation - Digital records conversion and migration process (ISO 13008:2012,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 65 "Industriele meet- en regeltechniek"

Voorbeeld. Preview Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 65 Industriele meet- en regeltechniek Nederlandse praktijkrichtlijn Milestones and activities during commissioning of electrical instrumentation and control systems in the process industry (IEC/PAS 62337:2002,IDT) NPR-IEC/PAS 62337 (en) november

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 14035-12 Vuurwerk - Deel 12: Knalvuurwerk met flits en batterijen van knalvuurwerk met flits - Specifiatie en beproevingsmethoden Publicatie uitsluitend voor commentaar

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en)

Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-CR 13456 (en) Vervangt NEN-EN 12577:1996 Ontw.; NEN-EN 12578:1996 Ontw. Nederlandse praktijkrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als

Nadere informatie

Information technology - Software product quality - Part 1: Quality model (ISO/IEC 9126-1:2001,IDT) juli 2001 ICS 35.080

Information technology - Software product quality - Part 1: Quality model (ISO/IEC 9126-1:2001,IDT) juli 2001 ICS 35.080 Nederlandse norm Informatietechnologie - Softwareproductkwaliteit - Deel 1: Kwaliteitsmodel (ISO/IEC 9126-1:2001,IDT) NEN-ISO/IEC 9126-1 (en) Information technology - Software product quality - Part 1:

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 25051. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 25051. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and redress procedures november 2001 ICS 03.240

Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and redress procedures november 2001 ICS 03.240 Nederlandse 2e Ontwerp norm NEN-EN 14012 Postdiensten - Kwaliteit van de dienstverlening - Meetmethoden van klachten en vergoedingsprocedures Publicatie uitsluitend voor commentaar Postal services - Quality

Nadere informatie