OverAmstel deelgebied 3 Omgeving Daniël Goedkoopstraat. Ruimtelijk-programmatische onderlegger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OverAmstel deelgebied 3 Omgeving Daniël Goedkoopstraat. Ruimtelijk-programmatische onderlegger"

Transcriptie

1 OverAmstel deelgebied 3 Omgeving Daniël Goedkoopstraat Ruimtelijk-programmatische onderlegger Definitieve versie juli 2007

2 2 Grenzen plangebied

3 3 OverAmstel deelgebied 3 Ruimtelijk-programmatische onderlegger Definitieve versie juli 2007 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Kenmerken 7 3. Programmatische uitgangspunten Strategie Vestigingsmogelijkheden Conclusie Ruimtelijke uitgangspunten Uitgangspunten openbare ruimte Uitgangspunten bouwvelden Conclusie Visiekaart 29 Bijlage 1 - plangrenzen 31 Bijlage 2 - verslag discussiebijeenkomst (3 november 2005) 32 Bijlage 3 - bereikbaarheid OV 36 Bijlage 4 - huidige profielen 37 Bijlage 5 - productiemilieus van de creatieve industrie in Overamstel 38 Bijlage 6 - ontwikkelingsmogelijkheden kawgomballenfabriek 40 Bijlage 7 - milieuzones weg en rail 44 Bijlage 8 - bedrijfsverzamelgebouw nieuwe stijl 46 Bijlage 9 - nieuwbouw locaties 47 Colofon 49

4 4 VISIE OVERAMSTEL Grens plangebied Programma Hoofdgroenstructuur Mengstrategie Woonzone Overgangszone Werkzone Wijkcentrum a 1b 4a C M M Metrostation Zichtlijnen/verkavelingsstructuur Ontwikkelingsstrategie Deelgebieden 1 t/m 6 1c Actieve planvorming, gericht op startbouw voor 2010 A B 2 Voorlopig geen actieve planvorming Voorwaarden scheppen voor intensivering 5 Infrastructuur 3 Huidige hoofdwegen Nieuwe hoofdwegen 6 M M D A B C D Omvorming A2 tot stadsweg Oost-west verbinding tussen A2 en Spaklerweg Koppeling Wenckebachweg - Spaklerweg Koppeling Blookerweg - Van der Madeweg Huidig hoofnet fiets Toevoegen aan hoofdnet fiets Boardwalk Onderzoek haalbaarheid doortrekken tramlijn 25 januari 2006 vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 30 november 2005 Plankaart visie Overamstel 2005

5 H1 INLEIDING Aanleiding Deelgebied 3 is één van de 6 deelgebieden die in de Visie Overamstel worden onderscheiden. De Gemeenteraad heeft op 30 november 2005 ingestemd met de Visie Overamstel In de visie wordt ingezet op het transformeren van een deel van het Amstel business park tot een gemengd stedelijk milieu. Hierbij wordt een strategie voorgesteld waarbij een gemengd gebied zal ontstaan waar naast werken plaats is voor circa 4000 woningen. Deze menging vindt echter niet overal plaats, er is gekozen voor een programmatische zonering. Om expliciet ruimte te bestemmen voor werkgelegenheid binnen Overamstel blijft in het zuidelijke deel, ten zuiden van het eerste zijkaal van de Duivendrechtse vaart de werkfunctie behouden. Hier is (met uitzondering van de woonboten) geen woningbouw toegestaan. Wel wordt er ingezet op een intensiever gebruik van het gebied en differentiatie van het programma. De gemeente hoopt middels verruiming van de bepalingen in het bestemmingsplan initiatieven vanuit de markt te ontlokken. Op dit moment zijn er al ontwikkelingen gaande waarbij intensivering en functiemenging aan de orde is. Een voorbeeld hier van is de Leaf-kavel. Om een kader te bieden aan dergelijke ontwikkelingen wordt er in 2007 een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voorliggende ruimtelijk-programmatische onderlegger zal hiervoor als basis dienen. Naast een functie als basis voor het bestemmingsplan en bouwsteen voor de welstandsnota, moet het rapport ook helderheid verschaffen aan huidige ondernemers en ontwikkelingskansen inzichtelijk maken voor initiatiefnemers. Proces Voorliggende notitie is opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening in opdracht van het Projectburo Zuidoostlob. Over de inhoud en de aanpak heeft op 3 november 2005 een discussiebijeenkomst plaatsgevonden met de dienst Economische Zaken, dienst Milieu- en Bouwtoezicht, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, evenals de Kamer van Koophandel en de bedrijvenvereniging ORAM (zie bijlage 2). Na het bestuurlijk vaststellen van het rapport kan worden gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Leeswijzer In deze notitie worden allereerst in hoofdstuk 2 de context en de kenmerken van het plangebied beschreven. Vervolgens worden in hoofdstukken 3 en 4, respectievelijk de programmatische en ruimtelijke uitgangspunten beschreven. In hoofdstuk 5 zijn de uitgangspunten vertaald tot een visiekaart met bijbehorende legenda. In de bijlagen is divers materiaal opgenomen ter ondersteuning van de hoofdtekst. Plangebied Deelgebied 3 van OverAmstel wordt begrensd door de 1e insteekhaven van de Duivendrechtse Vaart, de Duivendrechtse Vaart aan de westkant, de De Heusweg aan de zuidkant en de Daniël Goedkoopstraat en Spaklerweg aan de oostkant (zie pagina 2 en bijlage 1). Het gebied heeft een oppervlakte van circa 13,4 ha. Binnen het gebied bevinden zich bedrijven en woonboten. Deze laatste liggen in de Duivendrechtse vaart parallel aan de kade.

6 6

7 H2 KENMERKEN Regionale context Gunstige ligging t.o.v. economische centra Deelgebied 3 van Overamstel bevindt zich aan de zuidoostkant van Amsterdam waar momenteel veel economische ontwikkelingen plaatsvinden. Het is centraal gelegen in de economische zone tussen Schiphol en AMC. Hierbinnen vallen ook de ontwikkelingen in de Zuidas, die een uitstraling zullen hebben tot in Overamstel. Daarnaast bevindt het gebied zich binnen de ring A10 en op korte afstand van de Amsterdamse binnenstad. De ligging van deelgebied 3, zowel binnen de economische as èn op korte afstand van de binnenstad geeft het gebied een grote potentie. Gunstige ligging ten opzichte van economische centra Goede bereikbaarheid per auto Het plangebied ligt gunstig ten opzichte van de uitvalswegen van Amsterdam. Via De Heusweg / Joan Muyskenweg of via Spaklerweg / van Marwijk Kooystraat is men snel op de A10 en vervolgens de A2 (Utrecht), A4 (Den Haag) of de A1 (Amersfoort). De Spaklerweg is tevens de autoverbinding naar het Amstelstation en de rest van de binnenstad. In de visie Overamstel wordt de aanhaking op de omgeving verbeterd door een extra oostwest straat tussen de Spaklerweg en de J.Muyskenweg / A2, ten noorden van deelgebied 3. Goede bereikbaarheid per OV Door de korte afstand van de NS-stations Amstel, Duivendrecht en Bijlmer, maar nog meer door de directe nabijheid van de metrostations Spaklerweg en Overamstel, heeft deelgebied 3 een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer (zie ook bijlage 3). Beide metrostations liggen op loopafstand van het gebied. De metrostations maken onderdeel uit van de Geinlijn, de Gaasperplaslijn en de ringlijn, waardoor een groot gedeelte van de stad in zeer korte tijd te bereiken is. Zoals beschreven in het structuurplan Kiezen voor stedelijkheid streeft de gemeente naar een functiemenging en verdichting op korte afstand van (metro)stations. In deelgebied 3 is hiervan tot nog toe geen sprake. Ligging ten opzichte van uitvalswegen Ligging ten opzichte van spoorlijn en stations

8 8 Openbare ruimte Heldere wegenstructuur NS Station 1000m Metro 600m Bus/tram 400m Te verplaatsen metrostation Spaklerweg Overamstel Bereikbaarheidscirkels openbaar vervoer Heldere wegenstructuur De wegenstructuur binnen deelgebied 3 heeft een heldere structuur, met oost-west en noord-zuidgerichte straten. Enige uitzondering hierop vormt de Daniël Goedkoopstraat, die als enige schuine lijn aantakt op de Spaklerweg. De Goedkoopstraat, Fenengastraat en Van Vlissingenstraat hebben een dominante functie in het gebied. Ze ontsluiten het gebied en zorgen voor een goede interne circulatie. De profielen zijn hier het breedst (zie bijlage 4). Tussen de hoofdstraten bevinden zich smallere distributiestraatjes voor de ontsluiting van de bedrijven. Deze hebben een smaller profiel. Uit een verkeerskundig onderzoek (Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, 2003) blijkt dat de transformatie van Overamstel en een toename van het programma in deelgebied 3 in het bijzonder niet tot grote problemen leiden in de verkeersafwikkeling. In het kader van het bestemmingsplan zullen er nieuwe berekeningen worden uitgevoerd met de nieuwe programmatische gegevens. Goede bereikbaarheid OV Deelgebied 3 van Overamstel is zeer goed ontsloten per openbaar vervoer. De metrostations Overamstel en Spaklerweg zorgen voor een optimale bereikbaarheid. Goede bereikbaarheid per fiets In de transformatie van Overamstel is ook de realisatie en verbetering van een aantal fietsroutes opgenomen. Vanuit deelgebied 3 is binnen maximaal 15 fietsminuten zowel Watergraafsmeer, Amsterdam-Zuid (omgeving WTC) als de Rivierenbuurt bereikbaar.

9 9 13 min 10 min 3.2 km 2.4 km 7 min 1.6 km 0.9 km 4 min Foto profiel Fenengastraat in Westelijke richting Geplande fietsverbindingen vanuit deelgebied 3 naar de rest van de stad + fietstijden Foto profiel Fenengastraat langs kanaal

10 10 Openbare ruimte heeft uitstraling van traditioneel werkgebied Ongeveer de helft van deelgebied 3 is in erfpacht uitgegeven, de rest is openbaar terrein. Dit openbaar terrein heeft een uitstraling zoals die van veel bedrijventerreinen, met veel verharding die vooral wordt gebruikt voor parkeren. Alleen de bredere straten (Fenengastraat, Van Vlissingenstraat, Goedkoopstraat) hebben trottoirs en laanbeplanting (zie bijlage 4) Openbare ruimte is ca. 50 % van het totale terrein Hoewel het gebied aan twee van de vier zijden wordt begrensd door water, is dit vrijwel nergens in het gebied waarneembaar. Langs de Duivendrechtse Vaart wordt dit veroorzaakt door woonboten die met een zeer kleine tussenruimte naast elkaar liggen en doordat de tuinenstrook met hoge hagen en schuttingen een dichte scherm vormt langs de Willem Fenengastraat. Bij het zijkanaal komt dit door de strook bebouwing tussen zijkanaal en Fenengastraat, waardoor het doorzicht wordt belemmerd. Ook aan het einde van de Goedkoopstraat wordt een mogelijke zichtas dichtgezet door een grote stalen afscheiding. Kortom, overal in het plangebied is er water op zeer korte afstand maar het speelt geen rol in de beleving van de openbare ruimte. Groenvoorzieningen zijn, zoals in veel traditionele werkgebieden het geval is, slechts in beperkte mate en alleen aan de randen (met name talud van de metro) aanwezig. In juni 2004 is er in het kader van de Visie Overamstel een natuurtoets uitgevoerd voor heel Overamstel. Daarin is aangegeven dat de natuurkwaliteiten van Overamstel vooral de ecologische verbindingen langs de infrastructuur betreffen. Het gaat hier om de groene zoom langs de Joan Muyskenweg, de taluds van de spoor- en metrolijn, de oevers van de Amstel en de oevers van de Weespertrekvaart. Voor deelgebied 3 geldt dat vooral de taluds van de metrolijn een belangrijke ecologische verbinding vormen voor dieren. 0 Groenvoorziening slechts beperkt aanwezig

11 11 Parkeren zorgt voor grote druk op de openbare ruimte Op dit moment is er geen sprake van gereguleerd parkeren binnen het plangebied. Een groot deel van de openbare ruimte wordt gebruikt voor parkeren. In totaal zijn er (excl. privé parkeerplaatsen) momenteel ca. 750 parkeerplaatsen in het gebied. Hierbij zijn zowel de aangegeven parkeervakken als langsparkeerplaatsen in de dwarsstraten meegerekend. Bij de circa 800 arbeidsplaatsen komt dit neer op een zeer royale parkeernorm van bijna 1 parkeerplaats per arbeidsplaats. Toch is de parkeerdruk in het gebied vrij hoog. Deze parkeerdruk heeft twee oorzaken. Allereerst is het plangebied een gunstige plaats voor forensen om de auto gratis te parkeren en vervolgens vanaf metrostation Spaklerweg of Overamstel verder de stad in te reizen. Juist voor forensen is echter het transferium Arena destijds in het leven geroepen. Naast deze externe parkeerdruk gebruiken enkele bedrijven de parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor het stallen van bedrijfs- en reclamewagens Parkeerplaatsen in de openbare ruimte Beeld van Asscherpad: een rijbaan met informele parkeerplaatsen en geen trottoirs

12 12 Kengetallen deelgebied 3 Oppervlak deelgebied 3 (minus water) Oppervlak uitgegeven terrein Oppervlak openbare ruimte Percentage openbare ruimte Bedrijven % Arbeidsplaatsen Bebouwd oppervlak BVO FSI Arbeidsplaatsen/ha 1,00 60,53 Aantal parkeerplaatsen Aantal parkeerplaatsen/werknemer 753 0, In totaal is er circa m2 bvo en 814 arbeidsplaatsen (opname 2002) in het plangebied. Oorspronkelijk was het plangebied bedoeld om ruimte te bieden aan onder andere watergebonden industrie. Momenteel is er een breed scala aan bedrijven gevestigd, waarvan er echter geen één een functionele relatie heeft met het water. De bedrijven zijn zeer divers van aard, zowel in afmeting als in type bedrijvigheid. Er is een aantal kleine bedrijven in de creatieve sector gevestigd (IT, filmindustrie, reclame) maar er zijn daarnaast ook enkele grote bedrijven met een industrieel karakter (bijv AMP). De verschillende bedrijfstakken hebben weinig relatie met elkaar. De verschillen in bedrijfscategorieën zijn ook zichtbaar in de kavelgrootte binnen het gebied. Aan de oostzijde zijn er meer grote bedrijven gevestigd waarbij de bebouwing van 1 eigenaar is, terwijl er aan de westzijde sprake is van kleinere bedrijven van een groot aantal eigenaren. Het bezit is daar meer versnipperd. m2 m2 m2 m2 m2 Spaklerweg LEGENDA Afloopjaar erfpacht contract Aantal parkeerplaatsen nodig bij 1:125 Overschot parkeerplaatsen Alle gronden zijn in erfpacht van de gemeente Amsterdam. Voor het merendeel van de erfpachtcontracten geldt dat deze voortdurend zijn uitgegeven, maar er zijn er ook een aantal die eenmalig zijn afgegeven. De afloopdatum van deze tijdelijke erfpachtcontracten varieert van 2006 tot (zie afbeelding hiernaast) Momenteel zijn er ontwikkelingen gaande waarbij er zich meer creatieve bedrijven vestigen binnen het gebied. Aan de Fenengastraat zijn onlangs de Melody Line en BraSaZouk (opleiding voor muziek en dans) gevestigd en ter plaatse van de Maple Leaf-kavel wordt ingezet op het tijdelijk verhuren van de bedrijfsruimte aan creatieve bedrijven. 555,74 197,26 In de tabel hiernaast is een aantal kengetallen weergegeven. Wanneer deze kengetallen worden vergeleken met andere werkgebieden in Amsterdam, dan heeft het plangebied de meeste overeenkomsten met het Markthallenterrein, Sloterdijk II (Noord), Papaverweg en Buiksloterham. Overzicht erfpachters (diverse kleuren) en tijdelijke erfpachtcontracten (arcering)

13 13 Geen relatie met water: zichtlijn richting vaart dichtgezet door woonboot Geen relatie met water: zichtlijn richting zijkanaal dichtgezet door schutting Openbare parkeerplaatsen in gebruik als bedrijfsstalling Geen relatie met water: zone parallel aan Duivendrechtse Vaart is rommelig en doorzichten naar de woonboten en het water ontbreken

14 14 een kleurrijk bedrijven palet

15 H3 PROGRAMMATISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 strategie Huidige bedrijvigheid niet wegbestemmen Het gebied blijft functioneren als vestigingsgebied voor reguliere bedrijfsfuncties. Dat is mede van belang gezien het beperkte aanbod aan vestigingsmogelijkheden voor reguliere bedrijfsfuncties in de Zuidoostlob. Binnen het huidige bestemmingsplan heeft het gebied de ruime bestemming handel en nijverheid. Ook in de toekomst blijft deelgebied 3 een werkgebied waar de bedrijvigheid die nu in het gebied is gevestigd hier ook kan blijven functioneren. De huidige bedrijvigheid wordt dus niet wegbestemd. Dit biedt de huidige ondernemers zekerheid in hun bedrijfsuitvoering. Alle bedrijven worden echter wel getoetst op mogelijke milieuhinder op de geplande woningbouw ten noorden van het plangebied (deelgebieden 1 en 2). Indien nodig zullen via de milieuregelgeving aanvullende eisen gesteld moeten worden. Stroomlijnen transformatie De bedrijvigheid in het deelgebied is momenteel al aan het veranderen. In een pand aan de Willem Fenengastraat is een muziekcentrum, de Melody Line en BraSaZouk gevestigd. In dit centrum zijn oefenruimtes voor musici en dansers en wordt muziek- en dansles gegeven. De RBV Leaf, een producent van snoepwaren, is onlangs uit het gebied vertrokken. Het gebouw, nu bekent als de kauwgomballenfabriek, is aangekocht door een ontwikkelaar die de kavel stapsgewijs wil herontwikkelen. Het voormalige fabriekscomplex bestaat uit vier gebouwen, elk met een eigen karakter en uitstraling. De ontwikkelaar zal een deel van het industrie complex herontwikkelen tot kantoren. De andere gebouwen zijn op korte termijn beschikbaar voor uiteenlopend programma voor met name bedrijven uit de creatieve sector. De verwachting is dat deze transformatie verder door zal zetten. Het gebied heeft blijkbaar nu al aantrekkingskracht en dat zal alleen maar toenemen bij de transformatie van Overamstel tot woonwerkgebied. Met deze ruimtelijke onderlegger, die vertaald wordt in een nieuw bestemmingsplan, wordt deze transformatie gestroomlijnd. Uitgangspunt voor deelgebied 3 is dat het gebied gericht is op economische activiteiten zoals die voorkomen op de reguliere bedrijvenlijst, maar tevens mogelijkheden biedt voor kleinschalige kantoorachtige activiteiten. Juist voor ondernemingen in de creatieve sector zoals modeontwerp, reclame, media en entertainment en architectenbureaus is deze verruiming een belangrijke voorwaarde. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het streven om de ruimte intensiever te gebruiken en het werkprogramma te verbreden, waardoor er ook s avonds en in het weekeinde activiteiten kunnen gaan plaatsvinden. Verknoping met hoogstedelijk milieu Er zal steeds meer bedrijvigheid komen in deelgebied 3 die sterk is verknoopt met het (hoog)stedelijke milieu binnen de Ring/A10. De verwachting is dat het plangebied zich op termijn tot een veelkleurig en fijnkorrelig productiemilieu ontwikkeld. Hierbij is overigens niet alleen de gunstige ligging belangrijk, maar ook het feit dat het een gebied in ontwikkeling is. Het tijdelijk gebruik van bedrijfs- of kantoorruimte heeft voor veel startende maar ook gevestigde bedrijven een sterke aantrekkingskracht. Naast lagere huurprijzen roept het een gevoel van avontuur en pionierschap op. Voor met name ondernemingen uit het creatief productiemilieu oefenen bedrijfsterreinen in ontwikkeling een grote aantrekkingskracht uit (zie bijlage 5). Zoals al eerder gesteld zal de gemeente niet inzetten op uitplaatsing van de zittende bedrijven. Selectiviteit bij nieuwe bedrijfsvestiging is echter wel legitiem: niet alles is wenselijk in dit gebied. Hierbij gaat het niet alleen om bedrijven met milieuhinder, maar ook om grootschalige bedrijvigheid zonder milieuhinder, grootschalige leisurebedrijven, grote kantoren en Perifere en Grootschalige detailhandelvestigingen (PDV respectievelijk GDV). De Kauwgomballenfabriek De voormalige kauwgomfabriek van Maple Leaf is een goed voorbeeld van de stapsgewijze verandering. Toen de productie naar Friesland verplaatst werd, heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de verkoper goed op de hoogte was van de plannen voor het gebied en hiermee rekening kon houden bij de keuze van een koper. De ontwikkelaar die de gebouwen aankocht, heeft zelf een plan gemaakt voor een geleidelijke ontwikkeling van het complex, onder de naam Kauwgomballenfabriek. De gebouwen verschillende sterk in maatvoering, vorm en architectonische uitstraling. Van de nieuwe gebruikers wordt flexibiliteit en aanpas-

16 16 singsvermogen verwacht als het gaat om inrichting en gebruik. In de loop van de tijd zullen enkele gebouwen zich echter meer aanpassen aan de toekomstige gebruikers. Dus eerst voegt de functie zich in het gebouw, later zal het gebouw zich aanpassen aan de functie(s) (zie bijlage 6). Woonboten De aanwezige woonboten in de Duivendrechtsevaart langs de Willem Fenengastraat kunnen blijven liggen. Ze zorgen zelfs op kleine schaal voor een gemengd woonwerkmilieu. Over het walgebruik dient nog wel het een en ander afgestemd te worden. Dit zal in nauw overleg gebeuren met het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, dat momenteel bezig is met maken van een nieuw stadsdeelbreed woonbotenbeleid. Verder wordt in het deelgebied geen woningbouw toegestaan vanwege de belemmerende werking op de zittende bedrijven. 3.2 Vestigingsmogelijkheden Doordat de ontwikkeltijd van het gebied lang en deels onvoorspelbaar is, is het ondoenlijk en zelfs niet wenselijk om heel precies de gewenste bestemmingen te benoemen. De vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven zijn daarom tot drie basisuitgangspunten teruggebracht: 1) het bedrijf mag geen milieuhinder opleveren voor de (geplande) woningbouw; 2) er wordt ingezet op kleinschaligere werkvormen; er is per functie een bepaalde korrelgrootte (in m2 vloeroppervlak) vastgelegd; 3) vestiging van Perifere Detailhandelvestigingen (PDV), grootschalige leisureactiviteiten, religieuze instellingen en onderwijs worden in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt via een vrijstellingsbevoegdheid door B&W. Daarmee wordt het mogelijk aanvragen voor vestiging te beoordelen op hun specifieke karakter en effecten op het gebied en eventueel daarvoor randvoorwaarden te stellen. Naast de huidige bedrijvigheid wordt in het bestemmingsplan vestiging van de volgende functies al dan niet mogelijk gemaakt: Bedrijven Om vestigingsmogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten in het gebied te behouden worden eisen gesteld aan het minimum percentage bedrijfsvloeroppervlak. Per kavel wordt een minimum percentage bedrijfsvloer gehanteerd van 50 procent. Alleen voor de bebouwingszone langs de Willem Fenengastraat is een lager percentage bedrijfsvloer van 30 procent mogelijk. Deze zone langs het water vormt de overgang naar het woongebied. Hier liggen goede kansen voor bedrijvigheid in hogere dichtheid. Parkeren wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het percentage bedrijfsvloer. Showrooms en bedrijfsateliers maken onderdeel uit van de bedrijfsfunctie. Kantoren In de regio Amsterdam is sinds de eeuwwisseling zoveel kantoorruimte gebouwd dat inmiddels circa 20 procent van de voorraad leegstaat. Naar verwachting zal het nog diverse jaren duren voordat het marktevenwicht weer hersteld is. Voor marktherstel is het stimuleren van omzetting van kantoren naar andere functies gewenst, in combinatie met een terughoudende opstelling ten aanzien van het in aanbouw nemen van kantoren op huidige bouwlocaties. Gezien het overaanbod aan bestaande kantoorruimte en bouwlocaties is het weglekken van kantoorgebruik naar bedrijventerreinen en omzetting van panden tot kantoorruimte ongewenst. Voorts wordt door de gemeente Amsterdam vanwege het overaanbod op de kantorenmarkt een beleid gehanteerd waarbij nieuwe kantoorlocaties pas mogen worden ontwikkeld indien zich hiervoor gebruikers aandienen die zich binnen de regio uitsluitend op die locatie willen gaan vestigen. De mogelijkheden voor inpassing van kantoorruimte in Overamstel zijn daarmee beperkt. Binnen Overamstel wordt naast een nieuw hoofdkantoor van NUON gemikt op vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige kantoren binnen het toekomstige woongebied om de ontwikkeling van een gemengd woonwerkgebied te bevorderen. Deze kantoorruimte is voor een belangrijk deel in de plinten gepland. In deelgebied 3 wordt ruimte geboden voor intensivering met kantoorfuncties, mits voldaan wordt aan de minimum hoeveelheid bedrijfsvloer. De inzet is de realisatie van kleinere kantoorvolumes. Er wordt daarom een bovengrens van 3000 m2 bvo kantoorvloer

17 17 per kavel gehanteerd. Voor grotere aaneengesloten kantoorvolumes in deelgebied 3 dient een eindgebruiker bekend te zijn en moet worden aangetoond dat vestiging op een andere locatie geen optie is. Hotel Uit de Nota hotelbeleid en de concept Nota Hotelbeleid blijkt dat er binnen Amsterdam nog steeds een enorme behoefte is aan uitbreiding van het aantal hotelkamers. In het Overzicht van potentiële Hotellocaties in Amsterdam (2006) wordt Overamstel en specifiek dit deelgebied genoemd voor de vestiging van nieuwe hotels. Er zijn twee locaties aangewezen voor een nieuw hotel : de kauwgomballenfabriek inclusief de nieuwbouw locatie langs de Spaklerweg en de bebouwingsstrook langs de Willem Fenengastraat. Een voorwaarde voor een nieuw hotel is dat de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost. Kleinschalige Leisure Kleinschalige leisure bedrijven, zoals bijvoorbeeld een sportschool, een kleine bioscoop of een solitaire klimhal, kunnen zich vestigen in het deelgebied mits ze passen in het karakter van het gebied en de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost. Als criterium voor kleinschalig wordt (complementair) aangesloten op de nota Vestigingsbeleid voor leisurebedrijven in Amsterdam (2005) waarin leisure grootschalig genoemd wordt als het één of meerdere van de volgende kenmerken bezit: - het ruimtebeslag van het gebouw is meer dan 1500 m²; - er worden meer dan 1000 bezoekers per dag verwacht of - het verzorgingsgebied is (boven-)stedelijk. Grootschalige leisure bedrijven kunnen alleen via een vrijstellingsbevoegdheid. Horeca / detailhandel / hybride programma s Informele ontmoetingsplekken kunnen van grote waarde zijn voor het ontstaan van een aantrekkelijk vestigingsmilieu. Hierbij kan gedacht worden aan aantrekkelijke buitenruimtes maar ook een restaurant, cafetaria of lunchrooms. Met het stadsdeel zal worden afgestemd hoeveel en welk soort horeca in het deelgebied mogelijk is. Daarnaast ontstaan er steeds meer hybride programmavormen van bedrijf, horeca en detailhandel (leisure), zoals formules waarbij je kookcursus krijgt (bijvoorbeeld de Kookfabriek) en waar je tevens kan eten en ook op beperkte schaal ingrediënten of kookgerei kan kopen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het (vloer)aandeel horeca en detailhandel ondergeschikt is aan de hoofdfunctie, in dit geval kookcursus. Via vrijstellingsbevoegdheid: Sommige functies worden niet rechtstreeks toegestaan, maar worden ook niet uitgesloten. Daarom is voor onderstaande functies een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen, zodat het gemeentebestuur nog een nadere afweging kan maken of het combineerbaar is met de andere functies en past in het karakter van het gebied. PDV Perifere detailhandelsvestigingen (PDV) zijn winkels, die volumineuze artikelen verkopen. De branches zijn destijds door het Rijk beperkt en nader gedefinieerd als auto s, boten, caravans, bouwmarkten en woninginrichting. Deze vestigingen bleken niet goed meer in te passen in gewone winkelcentra en werden daarom toegestaan op daartoe aangewezen locaties op bedrijventerreinen. Er wordt gewerkt aan een beperkte liberalisering van het beleid. Dit houdt in dat enkele van de huidige PDV-clusters in de stad zijn aangewezen als plekken waar de brancheomschrijving wordt verruimd. Overamstel is een van de gebieden die gezien de gewenste toekomstige winkelstructuur en effecten op de bestaande structuur in aanmerking zouden kunnen komen voor verruiming van de branchering. In de Visie Overamstel wordt uitgegaan van omzetting van de huidige plek van het PDV-cluster naar gemengd gebied. Een alternatieve locatie voor PDV binnen Overamstel zal in de planontwikkeling worden meegenomen. Deelgebied 3 leent zich niet voor vestiging van een nieuwe grootschalige concentratie van perifere detailhandel. Deelgebied 6 leent zich daar mogelijk beter voor. Voor PDV is er maximaal ruimte voor twee vestigingen van 1500 m² in het deelgebied, waarbij het parkeren op eigen terrein wordt opgelost.

18 18 Religie Voor religie is het vestigingsbeleid in Amsterdam vastgelegd in de nota Vestigingsbeleid voor religieuze instellingen (2004). Doel is om religieuze instellingen die niet goed binnen het gemengd stedelijk gebied passen vestigingsmogelijkheden te bieden op enkele daartoe aangewezen bedrijventerreinen binnen Amsterdam. Overamstel is aangewezen als één van de bedrijventerreinen waar vestiging van religie mogelijk kan worden gemaakt. Hoewel de nabijheid van een metrostation een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer garandeert kan het piekgebruik, dat vaak hoort bij een religieuze instelling, een flinke parkeerdruk met zich meereligie onderwijs Leisure Voor vrijetijdsvoorzieningen wordt in Amsterdam gestreefd naar een regie met betrekking tot grootschalige activiteiten. Het beleid is vastgelegd in de nota Vestigingsbeleid voor leisurebedrijven in Amsterdam (2005). Doel is om leisureactiviteiten die vanwege hun schaal of type activiteiten niet goed binnen het gemengd stedelijk gebied passen te concentreren op 15 locaties binnen de stad en de ontwikkelingen op die plekken ook actief te stimuleren. Overamstel is aangewezen als één van deze locaties. Dit is mede gebaseerd op de goede bereikbaarheid van Overamstel per openbaar vervoer (2 metrostations), auto (Spaklerweg, A2, A10) en fiets (ligging binnen de A10). Vestiging van leisurebedrijven kan bijdragen aan de levendigheid van het gebied (ook in de avonduren en weekeinden). Dat geldt vooral voor activiteiten die een relatie hebben met het openbare gebied en de omgeving (dus niet alleen gericht op intern gerichte activiteiten) en in avonduren en weekeinden een bijdrage kunnen leveren aan de sociale veiligheid. Dat geldt in het bijzonder voor de toekomstige verbinding voor langzaam verkeer langs de Willem Fenengastraat tussen het woongebied in Overamstel en de metrohalte Overamstel. Voorbeelden zijn een fitnesscentrum, partycentrum of danszaal. Gezien de verkeersaantrekkende werking en het ruimtebeslag van grootschalige leisurebedrijven wordt ook hier gekeken of het past in het karakter van het gebied. Er is maximaal ruimte voor twee vestigingen van grootschalige leisure in het deelgebied, waarbij de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost.

19 19 brengen. Dit piekgebruik treedt vooral op in avonduren en weekeinden. Er is ruimte voor één middelgrote ( m²) religieuze instelling waarbij de parkeerbehoefte op eigen terrein dient te worden opgelost. Onderwijs Voor middelbaar en hoger onderwijs is het steeds moeilijker om binnen het gemengd stedelijk gebied geschikte vestigingsmogelijkheden te vinden. Bij de planvorming voor Overamstel tot stedelijk gemengd woonwerkgebied wordt, mede gezien de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets, nadrukkelijk rekening gehouden met mogelijkheden voor inpassing van onderwijsinstellingen. Middelbaar en hoger onderwijs dragen bij aan de levendigheid van het gebied. Omdat scholen een geluidgevoelige bestemming zijn wordt de voorkeur gegeven aan situering binnen Overamstel op locaties waar de maximaal toelaatbare geluidbelasting niet wordt overschreden. Deelgebied 3 ligt binnen de geluidzone van de A10 en spoor (bijlage 7). Dit betekent dat er aanvullende milieutechnische maatregelen nodig zijn om in deelgebied 3 een onderwijsfunctie mogelijk te maken. Hotel, er zijn twee plekken aangegeven waar een nieuw hotel gevestigd kan worden. Kleinschalige leisure bedrijven zijn welkom mits ze passen in het karakter van het gebied. Horeca en detailhandel is beperkt mogelijk, waarbij vooral gedacht wordt aan hybride mengvormen. Er zijn geen functies toegestaan die vanwege de bedrijfsvoering woningbouw in andere deelgebieden van Overamstel onmogelijk maken. Via een vrijstellingsbevoegdheid is beperkt vestiging van grootschalige leisure, religie en onderwijs mogelijk. Onderwijs, mits rekening gehouden wordt met geluidszone A10. Perifere Detailhandelvestigingen, mits beperkt (maximaal 2 vestigingen van 1500 m) en parkeren op eigen terrein oplossen. Religie, hooguit 1 middelgrote ( m2) instelling en parkeren op eigen terrein. Grootschalige Leisure, mits beperkt (maximaal 2 vestigingen van 1500 m) en parkeren op eigen terrein oplossen LEGENDA grens plangebied 3.3 Conclusie Voor deelgebied 3 wordt ingezet op het intensiveren en differentiëren van het programma, waardoor er s-avonds en in het weekeinde meer activiteiten zijn. De huidige bedrijven kunnen blijven. Indien er sprake is van milieuhinder voor de geplande woningbouw, wordt via de milieuregelgeving aanvullende eisen gesteld en in overleg maatregelen getroffen. De vestigingsmogelijkheden worden verruimd door in het bestemmingsplan mogelijkheden te bieden voor een groter aandeel kantoorruimte. Per kavel wordt een minimum percentage bedrijfsvloer gehanteerd van 50 procent. Alleen voor de bebouwingszone langs de Willem Fenengastraat is een lager percentage bedrijfsvloer van minimaal 30 procent mogelijk. Bij grotere (meer dan 3000 m2 bvo ) zelfstandige kantoorvolumes dient een eindgebruiker bekend te zijn en moet worden aangetoond dat vestiging op een andere locatie geen optie is Woningbouw is (buiten de woonboten) niet toegestaan. min. 30% bedrijfsruimte min. 50% bedrijfsruimte nieuw uitgeefbaar terrein min. 50% bedrijfsruimte H H potentiële hotellocatie H 0 Programma

20 20 Profi el: Willem Fenengastraat Huidige situatie Nieuwe situatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE VISIE AMSTEL BUSINESS PARK

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE VISIE AMSTEL BUSINESS PARK RUIMTELIJK-ECONOMISCHE VISIE AMSTEL BUSINESS PARK 13 oktober 2015 OPGAVE: WAAROM NU EEN VISIE OP ABP TOT 2040? er is sprake van een groot aantal ontwikkelingen in en om ABP; in 2013 is een conserverend

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Nieuwsbrief Overamstel Nummer 4, november 2007 Impressie van het Amstelkwartier In deze nieuwsbrief: Stand van zaken selectie projectontwikkelaars

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Telefoon 020 552 6111 Fax 020 552 6100 Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Aan de bewoner/gebruiker

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 memo Aan C.c. Van Betreft : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Utrecht De Wetering (ID)

Utrecht De Wetering (ID) Utrecht De Wetering (ID) Voorwaarden Max. aantal BVO Enkele percelen (met o.a. de bestemming Kantoor, Gemengd (uit te werken), Gemengd 2 en Bedrijventerrein ) binnen dit bestemmingsplan zijn niet meegenomen

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 _ 511 51 15 Gemeente Haarlem Stadszaken Ruimtelijk Beleid Poort van Boerhaave - Damiate locatie Spelregels Boerhaavelaan Zuster Rebelpad

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012

Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012 Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012 Algemene uitgangspunten Bergwijkpark Het is belangrijk dat Bergwijkpark een eigen gebied wordt, met een eigen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard

Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Portland Gemeente Albrandswaard Kuiper Compagnons 103.607.01 Rotterdam, juni 2015 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN DECEMBER 2002 K H A N D E K A R S T A D S O N T W E R P - B E N T H U I Z E N Alphen aan den Rijn STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN INHOUD 2 Inleiding

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

HUISVESTING ASHRAM COLLEGE NIEUWKOOP

HUISVESTING ASHRAM COLLEGE NIEUWKOOP HUISVESTING ASHRAM COLLEGE NIEUWKOOP RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN In de Scenariostudie huisvesting Nieuwkoop is gezocht naar de meest geschikte locatie voor de school. Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 augustus 2013 / rapportnummer 2564 58 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017

Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017 Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017 Van Bedrijventerrein naar een bruisende hoogstedelijke woon-werk buurt Het Hamerkwartier is door

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Amersfoort CSG- Noord Herziening Puntenburg/ Trapezium (ID)

Amersfoort CSG- Noord Herziening Puntenburg/ Trapezium (ID) Amersfoort CSG- Noord Herziening Puntenburg/ Trapezium (ID) Voorwaarden Max. aantal BVO Pagina 1 van 13 Pagina 2 van 13 Pagina 3 van 13 1600 oppervlakte perceel 1600 = 4.366 m 2 perceel bvo is berekend

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. DENKT U MEE OVER SLOTERDIJK I? 24 september 2015 15.00-17.00 Vida gebouw. 2 de BIJEENKOMST

Gemeente Amsterdam. DENKT U MEE OVER SLOTERDIJK I? 24 september 2015 15.00-17.00 Vida gebouw. 2 de BIJEENKOMST Gemeente Amsterdam DENKT U MEE OVER SLOTERDIJK I? 24 september 2015 15.00-17.00 Vida gebouw 2 de BIJEENKOMST Wat gaan we doen? DEEL I 15:15 Presentatie 15:45 Vragen DEEL II 16:00 Gesprekken 17:00 Borrel

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven februari 2010 gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven inhoud 1. Inleiding 2. Het ruimtelijk plan voor de uitbreiding

Nadere informatie

profielenboek versie 2017 duurzaam bedrijventerrein Noord BAANSTEE

profielenboek versie 2017 duurzaam bedrijventerrein Noord BAANSTEE profielenboek versie 2017 duurzaam bedrijventerrein BAANSTEE Noord bedrijventerrein Baanstee Noord - toekomstige impressie Baanstee Noord Baanstee Oost Baanstee West 4 N24 de Koog 02 profielenboek versie

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan 20.09.2017 Inleiding Met de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein (juni 2017) wordt voorgesteld om een deel van de bestaande woningen

Nadere informatie

H E R O N T W I K K E L I N G

H E R O N T W I K K E L I N G H E R O N T W I K K E L I N G BEDRIJVENTERREIN INDUSTRIELAAN/PRINS BERNHARDSTRAAT ASTEN INITIATIEFNEMERS VASTGOEDMAATSCHAPPIJ VAN DER LOO Familiebedrijf. Bedrijventerrein al 40 jaar in de familie. Vastgoed:

Nadere informatie

k av e l pa s p o o r t Noorderplassen West Middeneiland kavelgegevens Gebied : Ik bouw op het Middeneiland Kavelnummer : NPW379 Oppervlakte : ca. 607 m 2 inclusief een strook water van 7,00 m. breed Prijs

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT

Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT Deventerpoort mogelijke verkaveling ligging deelgebied Programma De bestaande bebouwing kent een variatie van gehuurde, gepachte en eigen panden van ondernemers.

Nadere informatie

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Wirzenheem Winschoten Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Verantwoording Titel Wirzenheem Winschoten, beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Projectnummer 234664 Datum 15 oktober 2007 Auteurs

Nadere informatie

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijzen Indieners

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN Rijssen Bedrijven Gebiedsgerichte criteria 31 mei 2012

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN Rijssen Bedrijven Gebiedsgerichte criteria 31 mei 2012 WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN Rijssen Bedrijven Gebiedsgerichte criteria 31 mei 2012 2 WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 3 RIJSSEN BEDRIJVEN Inhoudsopgave 1.0 Rijssen bedrijven gebiedsgerichte criteria 1.1

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/ LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/250805. 1 Inleiding. In het Enschedese havengebied liggen momenteel 13 woonboten, waarvan 6 in de Binnenhaven en 7 nabij de Dr Schiffstraat. In het

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Op de volgende pagina s is een toelichting gegeven op de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

voorstel aan de raad Bestemmingsplan Hart van De Meern Noord Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht

voorstel aan de raad Bestemmingsplan Hart van De Meern Noord Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht voorstel aan de raad Opgesteld door Ontwikkelorganisatie Ruimte Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk 4224645 Vergadering Vergaderdatum 2 juli 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen. Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat

Gemeente Haaksbergen. Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat Gemeente Haaksbergen Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat Vastgesteld door de gemeenteraad van Haaksbergen dd 30 mei 2012 Gemeente Haaksbergen Gebiedsvisie Buurserstraat/Julianastraat Opgesteld door:

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E Algemeen Revitaliseren betekent het weer aantrekkelijk maken van het bedrijventerrein. Aantrekkelijk voor bestaande bedrijven om er te blijven en er

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

1. gebiedsidentiteit

1. gebiedsidentiteit M E M O Aan Van : klankbordgroep HKA / St. Marten : Portaal Aantal pagina s : 3 Datum : 14 oktober 2008 Betreft : reactie op advies d.d. 15 september 2008 Status : ter informatie Portaal stelt een definitief

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Notitie / Memo Aan: PartnersRO Van: Jan van den Bedem Datum: 16 september 2016 Kopie: Lars Smelter Ons kenmerk: T&PBE2422N001F05 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT

BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT April 2015 1.1 Ligging van het plangebied en ruimtelijke relaties De situatie aan de zuidzijde van Zierikzee is jarenlang in ruimtelijke zin onsamenhangend

Nadere informatie

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3)

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Memo aan: van: Gemeente Kaag en Braassem Buro SRO Jasper van der Scheer datum: 18 oktober 2012 cc: betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Inleiding Buro SRO heeft opdracht

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Oevers E

Beeldkwaliteitplan Oevers E Beeldkwaliteitplan Oevers E 17 december 2004 Zoals vastgesteld in de gemeenteraad van Meppel dd 7-7-2005 1 Inleiding Voor u ligt het Beeldkwaliteitplan Oevers E. Het beeldkwaliteitplan gaat in op de uiterlijke

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing grootschalige en 20 m hoge kleinschalige reclamemasten in Sloterdijk III.

Ruimtelijke onderbouwing grootschalige en 20 m hoge kleinschalige reclamemasten in Sloterdijk III. Ruimtelijke onderbouwing grootschalige en 20 m hoge kleinschalige reclamemasten in Sloterdijk III. Grootschalige reclamemasten Het voornemen & interpretatie van het beleid In het bestemmingsplan Sloterdijk

Nadere informatie

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen PROJECT KOOPINFORMATIE bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen BLAD 1 Project : Coenecoop III is aantrekkelijk voor middelgrote en kleinere bedrijven die actief zijn in de lichte industrie en zakelijk

Nadere informatie

Ruimtelijk kader CBS locatie

Ruimtelijk kader CBS locatie Bijzonder Woongebied De gemeente en ontwikkelaar Schouten willen van de werk - locatie CBS-kantoor een bijzonder woongebied maken. Uitgangspunt is een duurzame, toekomstgerichte, kind - vriendelijke woonwijk.

Nadere informatie

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Bijlage 1 Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Datum en plaats: Projectnummer Kenmerk: Born, 18 december 2007 07.106 07.106.M001.PG INLEIDING Wyckerveste BV is voornemens

Nadere informatie

Notitie Situatie Geluidnorm

Notitie Situatie Geluidnorm Notitie Datum: 31 januari 2014 Project: Herontwikkeling Kruyderlaan 27 en 29 Uw kenmerk: - Locatie: Nieuwegein Ons kenmerk: V074131aa.00005.md Betreft: Beoordeling bedrijfslawaai Versie: 01_001 In opdracht

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf.

Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf. Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf. Garage bedrijf x heeft een aantal locaties in zijn bezit. Zijn vraag is of hij woningbouw kan realiseren op zijn percelen. Het betreft de voorbeeldweg

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

Flexibele vervangingsregels woonboten. Stadsdeel Oost. Dagelijks Bestuur,

Flexibele vervangingsregels woonboten. Stadsdeel Oost. Dagelijks Bestuur, Flexibele vervangingsregels woonboten Stadsdeel Oost Dagelijks Bestuur, Vastgesteld: 19 november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Randvoorwaarden... 4 3. Gebiedsspecifieke maatvoering... 6 Gebieden: Omval

Nadere informatie

CONCEPT. Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse

CONCEPT. Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse CONCEPT Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse Rho, 25 juli 2013 De woningcorporatie De Stek heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van 29 sociale appartementen en 11 eengezinswoningen

Nadere informatie