OverAmstel deelgebied 3 Omgeving Daniël Goedkoopstraat. Ruimtelijk-programmatische onderlegger

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OverAmstel deelgebied 3 Omgeving Daniël Goedkoopstraat. Ruimtelijk-programmatische onderlegger"

Transcriptie

1 OverAmstel deelgebied 3 Omgeving Daniël Goedkoopstraat Ruimtelijk-programmatische onderlegger Definitieve versie juli 2007

2 2 Grenzen plangebied

3 3 OverAmstel deelgebied 3 Ruimtelijk-programmatische onderlegger Definitieve versie juli 2007 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Kenmerken 7 3. Programmatische uitgangspunten Strategie Vestigingsmogelijkheden Conclusie Ruimtelijke uitgangspunten Uitgangspunten openbare ruimte Uitgangspunten bouwvelden Conclusie Visiekaart 29 Bijlage 1 - plangrenzen 31 Bijlage 2 - verslag discussiebijeenkomst (3 november 2005) 32 Bijlage 3 - bereikbaarheid OV 36 Bijlage 4 - huidige profielen 37 Bijlage 5 - productiemilieus van de creatieve industrie in Overamstel 38 Bijlage 6 - ontwikkelingsmogelijkheden kawgomballenfabriek 40 Bijlage 7 - milieuzones weg en rail 44 Bijlage 8 - bedrijfsverzamelgebouw nieuwe stijl 46 Bijlage 9 - nieuwbouw locaties 47 Colofon 49

4 4 VISIE OVERAMSTEL Grens plangebied Programma Hoofdgroenstructuur Mengstrategie Woonzone Overgangszone Werkzone Wijkcentrum a 1b 4a C M M Metrostation Zichtlijnen/verkavelingsstructuur Ontwikkelingsstrategie Deelgebieden 1 t/m 6 1c Actieve planvorming, gericht op startbouw voor 2010 A B 2 Voorlopig geen actieve planvorming Voorwaarden scheppen voor intensivering 5 Infrastructuur 3 Huidige hoofdwegen Nieuwe hoofdwegen 6 M M D A B C D Omvorming A2 tot stadsweg Oost-west verbinding tussen A2 en Spaklerweg Koppeling Wenckebachweg - Spaklerweg Koppeling Blookerweg - Van der Madeweg Huidig hoofnet fiets Toevoegen aan hoofdnet fiets Boardwalk Onderzoek haalbaarheid doortrekken tramlijn 25 januari 2006 vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 30 november 2005 Plankaart visie Overamstel 2005

5 H1 INLEIDING Aanleiding Deelgebied 3 is één van de 6 deelgebieden die in de Visie Overamstel worden onderscheiden. De Gemeenteraad heeft op 30 november 2005 ingestemd met de Visie Overamstel In de visie wordt ingezet op het transformeren van een deel van het Amstel business park tot een gemengd stedelijk milieu. Hierbij wordt een strategie voorgesteld waarbij een gemengd gebied zal ontstaan waar naast werken plaats is voor circa 4000 woningen. Deze menging vindt echter niet overal plaats, er is gekozen voor een programmatische zonering. Om expliciet ruimte te bestemmen voor werkgelegenheid binnen Overamstel blijft in het zuidelijke deel, ten zuiden van het eerste zijkaal van de Duivendrechtse vaart de werkfunctie behouden. Hier is (met uitzondering van de woonboten) geen woningbouw toegestaan. Wel wordt er ingezet op een intensiever gebruik van het gebied en differentiatie van het programma. De gemeente hoopt middels verruiming van de bepalingen in het bestemmingsplan initiatieven vanuit de markt te ontlokken. Op dit moment zijn er al ontwikkelingen gaande waarbij intensivering en functiemenging aan de orde is. Een voorbeeld hier van is de Leaf-kavel. Om een kader te bieden aan dergelijke ontwikkelingen wordt er in 2007 een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voorliggende ruimtelijk-programmatische onderlegger zal hiervoor als basis dienen. Naast een functie als basis voor het bestemmingsplan en bouwsteen voor de welstandsnota, moet het rapport ook helderheid verschaffen aan huidige ondernemers en ontwikkelingskansen inzichtelijk maken voor initiatiefnemers. Proces Voorliggende notitie is opgesteld door de dienst Ruimtelijke Ordening in opdracht van het Projectburo Zuidoostlob. Over de inhoud en de aanpak heeft op 3 november 2005 een discussiebijeenkomst plaatsgevonden met de dienst Economische Zaken, dienst Milieu- en Bouwtoezicht, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, evenals de Kamer van Koophandel en de bedrijvenvereniging ORAM (zie bijlage 2). Na het bestuurlijk vaststellen van het rapport kan worden gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Leeswijzer In deze notitie worden allereerst in hoofdstuk 2 de context en de kenmerken van het plangebied beschreven. Vervolgens worden in hoofdstukken 3 en 4, respectievelijk de programmatische en ruimtelijke uitgangspunten beschreven. In hoofdstuk 5 zijn de uitgangspunten vertaald tot een visiekaart met bijbehorende legenda. In de bijlagen is divers materiaal opgenomen ter ondersteuning van de hoofdtekst. Plangebied Deelgebied 3 van OverAmstel wordt begrensd door de 1e insteekhaven van de Duivendrechtse Vaart, de Duivendrechtse Vaart aan de westkant, de De Heusweg aan de zuidkant en de Daniël Goedkoopstraat en Spaklerweg aan de oostkant (zie pagina 2 en bijlage 1). Het gebied heeft een oppervlakte van circa 13,4 ha. Binnen het gebied bevinden zich bedrijven en woonboten. Deze laatste liggen in de Duivendrechtse vaart parallel aan de kade.

6 6

7 H2 KENMERKEN Regionale context Gunstige ligging t.o.v. economische centra Deelgebied 3 van Overamstel bevindt zich aan de zuidoostkant van Amsterdam waar momenteel veel economische ontwikkelingen plaatsvinden. Het is centraal gelegen in de economische zone tussen Schiphol en AMC. Hierbinnen vallen ook de ontwikkelingen in de Zuidas, die een uitstraling zullen hebben tot in Overamstel. Daarnaast bevindt het gebied zich binnen de ring A10 en op korte afstand van de Amsterdamse binnenstad. De ligging van deelgebied 3, zowel binnen de economische as èn op korte afstand van de binnenstad geeft het gebied een grote potentie. Gunstige ligging ten opzichte van economische centra Goede bereikbaarheid per auto Het plangebied ligt gunstig ten opzichte van de uitvalswegen van Amsterdam. Via De Heusweg / Joan Muyskenweg of via Spaklerweg / van Marwijk Kooystraat is men snel op de A10 en vervolgens de A2 (Utrecht), A4 (Den Haag) of de A1 (Amersfoort). De Spaklerweg is tevens de autoverbinding naar het Amstelstation en de rest van de binnenstad. In de visie Overamstel wordt de aanhaking op de omgeving verbeterd door een extra oostwest straat tussen de Spaklerweg en de J.Muyskenweg / A2, ten noorden van deelgebied 3. Goede bereikbaarheid per OV Door de korte afstand van de NS-stations Amstel, Duivendrecht en Bijlmer, maar nog meer door de directe nabijheid van de metrostations Spaklerweg en Overamstel, heeft deelgebied 3 een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer (zie ook bijlage 3). Beide metrostations liggen op loopafstand van het gebied. De metrostations maken onderdeel uit van de Geinlijn, de Gaasperplaslijn en de ringlijn, waardoor een groot gedeelte van de stad in zeer korte tijd te bereiken is. Zoals beschreven in het structuurplan Kiezen voor stedelijkheid streeft de gemeente naar een functiemenging en verdichting op korte afstand van (metro)stations. In deelgebied 3 is hiervan tot nog toe geen sprake. Ligging ten opzichte van uitvalswegen Ligging ten opzichte van spoorlijn en stations

8 8 Openbare ruimte Heldere wegenstructuur NS Station 1000m Metro 600m Bus/tram 400m Te verplaatsen metrostation Spaklerweg Overamstel Bereikbaarheidscirkels openbaar vervoer Heldere wegenstructuur De wegenstructuur binnen deelgebied 3 heeft een heldere structuur, met oost-west en noord-zuidgerichte straten. Enige uitzondering hierop vormt de Daniël Goedkoopstraat, die als enige schuine lijn aantakt op de Spaklerweg. De Goedkoopstraat, Fenengastraat en Van Vlissingenstraat hebben een dominante functie in het gebied. Ze ontsluiten het gebied en zorgen voor een goede interne circulatie. De profielen zijn hier het breedst (zie bijlage 4). Tussen de hoofdstraten bevinden zich smallere distributiestraatjes voor de ontsluiting van de bedrijven. Deze hebben een smaller profiel. Uit een verkeerskundig onderzoek (Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, 2003) blijkt dat de transformatie van Overamstel en een toename van het programma in deelgebied 3 in het bijzonder niet tot grote problemen leiden in de verkeersafwikkeling. In het kader van het bestemmingsplan zullen er nieuwe berekeningen worden uitgevoerd met de nieuwe programmatische gegevens. Goede bereikbaarheid OV Deelgebied 3 van Overamstel is zeer goed ontsloten per openbaar vervoer. De metrostations Overamstel en Spaklerweg zorgen voor een optimale bereikbaarheid. Goede bereikbaarheid per fiets In de transformatie van Overamstel is ook de realisatie en verbetering van een aantal fietsroutes opgenomen. Vanuit deelgebied 3 is binnen maximaal 15 fietsminuten zowel Watergraafsmeer, Amsterdam-Zuid (omgeving WTC) als de Rivierenbuurt bereikbaar.

9 9 13 min 10 min 3.2 km 2.4 km 7 min 1.6 km 0.9 km 4 min Foto profiel Fenengastraat in Westelijke richting Geplande fietsverbindingen vanuit deelgebied 3 naar de rest van de stad + fietstijden Foto profiel Fenengastraat langs kanaal

10 10 Openbare ruimte heeft uitstraling van traditioneel werkgebied Ongeveer de helft van deelgebied 3 is in erfpacht uitgegeven, de rest is openbaar terrein. Dit openbaar terrein heeft een uitstraling zoals die van veel bedrijventerreinen, met veel verharding die vooral wordt gebruikt voor parkeren. Alleen de bredere straten (Fenengastraat, Van Vlissingenstraat, Goedkoopstraat) hebben trottoirs en laanbeplanting (zie bijlage 4) Openbare ruimte is ca. 50 % van het totale terrein Hoewel het gebied aan twee van de vier zijden wordt begrensd door water, is dit vrijwel nergens in het gebied waarneembaar. Langs de Duivendrechtse Vaart wordt dit veroorzaakt door woonboten die met een zeer kleine tussenruimte naast elkaar liggen en doordat de tuinenstrook met hoge hagen en schuttingen een dichte scherm vormt langs de Willem Fenengastraat. Bij het zijkanaal komt dit door de strook bebouwing tussen zijkanaal en Fenengastraat, waardoor het doorzicht wordt belemmerd. Ook aan het einde van de Goedkoopstraat wordt een mogelijke zichtas dichtgezet door een grote stalen afscheiding. Kortom, overal in het plangebied is er water op zeer korte afstand maar het speelt geen rol in de beleving van de openbare ruimte. Groenvoorzieningen zijn, zoals in veel traditionele werkgebieden het geval is, slechts in beperkte mate en alleen aan de randen (met name talud van de metro) aanwezig. In juni 2004 is er in het kader van de Visie Overamstel een natuurtoets uitgevoerd voor heel Overamstel. Daarin is aangegeven dat de natuurkwaliteiten van Overamstel vooral de ecologische verbindingen langs de infrastructuur betreffen. Het gaat hier om de groene zoom langs de Joan Muyskenweg, de taluds van de spoor- en metrolijn, de oevers van de Amstel en de oevers van de Weespertrekvaart. Voor deelgebied 3 geldt dat vooral de taluds van de metrolijn een belangrijke ecologische verbinding vormen voor dieren. 0 Groenvoorziening slechts beperkt aanwezig

11 11 Parkeren zorgt voor grote druk op de openbare ruimte Op dit moment is er geen sprake van gereguleerd parkeren binnen het plangebied. Een groot deel van de openbare ruimte wordt gebruikt voor parkeren. In totaal zijn er (excl. privé parkeerplaatsen) momenteel ca. 750 parkeerplaatsen in het gebied. Hierbij zijn zowel de aangegeven parkeervakken als langsparkeerplaatsen in de dwarsstraten meegerekend. Bij de circa 800 arbeidsplaatsen komt dit neer op een zeer royale parkeernorm van bijna 1 parkeerplaats per arbeidsplaats. Toch is de parkeerdruk in het gebied vrij hoog. Deze parkeerdruk heeft twee oorzaken. Allereerst is het plangebied een gunstige plaats voor forensen om de auto gratis te parkeren en vervolgens vanaf metrostation Spaklerweg of Overamstel verder de stad in te reizen. Juist voor forensen is echter het transferium Arena destijds in het leven geroepen. Naast deze externe parkeerdruk gebruiken enkele bedrijven de parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor het stallen van bedrijfs- en reclamewagens Parkeerplaatsen in de openbare ruimte Beeld van Asscherpad: een rijbaan met informele parkeerplaatsen en geen trottoirs

12 12 Kengetallen deelgebied 3 Oppervlak deelgebied 3 (minus water) Oppervlak uitgegeven terrein Oppervlak openbare ruimte Percentage openbare ruimte Bedrijven % Arbeidsplaatsen Bebouwd oppervlak BVO FSI Arbeidsplaatsen/ha 1,00 60,53 Aantal parkeerplaatsen Aantal parkeerplaatsen/werknemer 753 0, In totaal is er circa m2 bvo en 814 arbeidsplaatsen (opname 2002) in het plangebied. Oorspronkelijk was het plangebied bedoeld om ruimte te bieden aan onder andere watergebonden industrie. Momenteel is er een breed scala aan bedrijven gevestigd, waarvan er echter geen één een functionele relatie heeft met het water. De bedrijven zijn zeer divers van aard, zowel in afmeting als in type bedrijvigheid. Er is een aantal kleine bedrijven in de creatieve sector gevestigd (IT, filmindustrie, reclame) maar er zijn daarnaast ook enkele grote bedrijven met een industrieel karakter (bijv AMP). De verschillende bedrijfstakken hebben weinig relatie met elkaar. De verschillen in bedrijfscategorieën zijn ook zichtbaar in de kavelgrootte binnen het gebied. Aan de oostzijde zijn er meer grote bedrijven gevestigd waarbij de bebouwing van 1 eigenaar is, terwijl er aan de westzijde sprake is van kleinere bedrijven van een groot aantal eigenaren. Het bezit is daar meer versnipperd. m2 m2 m2 m2 m2 Spaklerweg LEGENDA Afloopjaar erfpacht contract Aantal parkeerplaatsen nodig bij 1:125 Overschot parkeerplaatsen Alle gronden zijn in erfpacht van de gemeente Amsterdam. Voor het merendeel van de erfpachtcontracten geldt dat deze voortdurend zijn uitgegeven, maar er zijn er ook een aantal die eenmalig zijn afgegeven. De afloopdatum van deze tijdelijke erfpachtcontracten varieert van 2006 tot (zie afbeelding hiernaast) Momenteel zijn er ontwikkelingen gaande waarbij er zich meer creatieve bedrijven vestigen binnen het gebied. Aan de Fenengastraat zijn onlangs de Melody Line en BraSaZouk (opleiding voor muziek en dans) gevestigd en ter plaatse van de Maple Leaf-kavel wordt ingezet op het tijdelijk verhuren van de bedrijfsruimte aan creatieve bedrijven. 555,74 197,26 In de tabel hiernaast is een aantal kengetallen weergegeven. Wanneer deze kengetallen worden vergeleken met andere werkgebieden in Amsterdam, dan heeft het plangebied de meeste overeenkomsten met het Markthallenterrein, Sloterdijk II (Noord), Papaverweg en Buiksloterham. Overzicht erfpachters (diverse kleuren) en tijdelijke erfpachtcontracten (arcering)

13 13 Geen relatie met water: zichtlijn richting vaart dichtgezet door woonboot Geen relatie met water: zichtlijn richting zijkanaal dichtgezet door schutting Openbare parkeerplaatsen in gebruik als bedrijfsstalling Geen relatie met water: zone parallel aan Duivendrechtse Vaart is rommelig en doorzichten naar de woonboten en het water ontbreken

14 14 een kleurrijk bedrijven palet

15 H3 PROGRAMMATISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 strategie Huidige bedrijvigheid niet wegbestemmen Het gebied blijft functioneren als vestigingsgebied voor reguliere bedrijfsfuncties. Dat is mede van belang gezien het beperkte aanbod aan vestigingsmogelijkheden voor reguliere bedrijfsfuncties in de Zuidoostlob. Binnen het huidige bestemmingsplan heeft het gebied de ruime bestemming handel en nijverheid. Ook in de toekomst blijft deelgebied 3 een werkgebied waar de bedrijvigheid die nu in het gebied is gevestigd hier ook kan blijven functioneren. De huidige bedrijvigheid wordt dus niet wegbestemd. Dit biedt de huidige ondernemers zekerheid in hun bedrijfsuitvoering. Alle bedrijven worden echter wel getoetst op mogelijke milieuhinder op de geplande woningbouw ten noorden van het plangebied (deelgebieden 1 en 2). Indien nodig zullen via de milieuregelgeving aanvullende eisen gesteld moeten worden. Stroomlijnen transformatie De bedrijvigheid in het deelgebied is momenteel al aan het veranderen. In een pand aan de Willem Fenengastraat is een muziekcentrum, de Melody Line en BraSaZouk gevestigd. In dit centrum zijn oefenruimtes voor musici en dansers en wordt muziek- en dansles gegeven. De RBV Leaf, een producent van snoepwaren, is onlangs uit het gebied vertrokken. Het gebouw, nu bekent als de kauwgomballenfabriek, is aangekocht door een ontwikkelaar die de kavel stapsgewijs wil herontwikkelen. Het voormalige fabriekscomplex bestaat uit vier gebouwen, elk met een eigen karakter en uitstraling. De ontwikkelaar zal een deel van het industrie complex herontwikkelen tot kantoren. De andere gebouwen zijn op korte termijn beschikbaar voor uiteenlopend programma voor met name bedrijven uit de creatieve sector. De verwachting is dat deze transformatie verder door zal zetten. Het gebied heeft blijkbaar nu al aantrekkingskracht en dat zal alleen maar toenemen bij de transformatie van Overamstel tot woonwerkgebied. Met deze ruimtelijke onderlegger, die vertaald wordt in een nieuw bestemmingsplan, wordt deze transformatie gestroomlijnd. Uitgangspunt voor deelgebied 3 is dat het gebied gericht is op economische activiteiten zoals die voorkomen op de reguliere bedrijvenlijst, maar tevens mogelijkheden biedt voor kleinschalige kantoorachtige activiteiten. Juist voor ondernemingen in de creatieve sector zoals modeontwerp, reclame, media en entertainment en architectenbureaus is deze verruiming een belangrijke voorwaarde. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het streven om de ruimte intensiever te gebruiken en het werkprogramma te verbreden, waardoor er ook s avonds en in het weekeinde activiteiten kunnen gaan plaatsvinden. Verknoping met hoogstedelijk milieu Er zal steeds meer bedrijvigheid komen in deelgebied 3 die sterk is verknoopt met het (hoog)stedelijke milieu binnen de Ring/A10. De verwachting is dat het plangebied zich op termijn tot een veelkleurig en fijnkorrelig productiemilieu ontwikkeld. Hierbij is overigens niet alleen de gunstige ligging belangrijk, maar ook het feit dat het een gebied in ontwikkeling is. Het tijdelijk gebruik van bedrijfs- of kantoorruimte heeft voor veel startende maar ook gevestigde bedrijven een sterke aantrekkingskracht. Naast lagere huurprijzen roept het een gevoel van avontuur en pionierschap op. Voor met name ondernemingen uit het creatief productiemilieu oefenen bedrijfsterreinen in ontwikkeling een grote aantrekkingskracht uit (zie bijlage 5). Zoals al eerder gesteld zal de gemeente niet inzetten op uitplaatsing van de zittende bedrijven. Selectiviteit bij nieuwe bedrijfsvestiging is echter wel legitiem: niet alles is wenselijk in dit gebied. Hierbij gaat het niet alleen om bedrijven met milieuhinder, maar ook om grootschalige bedrijvigheid zonder milieuhinder, grootschalige leisurebedrijven, grote kantoren en Perifere en Grootschalige detailhandelvestigingen (PDV respectievelijk GDV). De Kauwgomballenfabriek De voormalige kauwgomfabriek van Maple Leaf is een goed voorbeeld van de stapsgewijze verandering. Toen de productie naar Friesland verplaatst werd, heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de verkoper goed op de hoogte was van de plannen voor het gebied en hiermee rekening kon houden bij de keuze van een koper. De ontwikkelaar die de gebouwen aankocht, heeft zelf een plan gemaakt voor een geleidelijke ontwikkeling van het complex, onder de naam Kauwgomballenfabriek. De gebouwen verschillende sterk in maatvoering, vorm en architectonische uitstraling. Van de nieuwe gebruikers wordt flexibiliteit en aanpas-

16 16 singsvermogen verwacht als het gaat om inrichting en gebruik. In de loop van de tijd zullen enkele gebouwen zich echter meer aanpassen aan de toekomstige gebruikers. Dus eerst voegt de functie zich in het gebouw, later zal het gebouw zich aanpassen aan de functie(s) (zie bijlage 6). Woonboten De aanwezige woonboten in de Duivendrechtsevaart langs de Willem Fenengastraat kunnen blijven liggen. Ze zorgen zelfs op kleine schaal voor een gemengd woonwerkmilieu. Over het walgebruik dient nog wel het een en ander afgestemd te worden. Dit zal in nauw overleg gebeuren met het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, dat momenteel bezig is met maken van een nieuw stadsdeelbreed woonbotenbeleid. Verder wordt in het deelgebied geen woningbouw toegestaan vanwege de belemmerende werking op de zittende bedrijven. 3.2 Vestigingsmogelijkheden Doordat de ontwikkeltijd van het gebied lang en deels onvoorspelbaar is, is het ondoenlijk en zelfs niet wenselijk om heel precies de gewenste bestemmingen te benoemen. De vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven zijn daarom tot drie basisuitgangspunten teruggebracht: 1) het bedrijf mag geen milieuhinder opleveren voor de (geplande) woningbouw; 2) er wordt ingezet op kleinschaligere werkvormen; er is per functie een bepaalde korrelgrootte (in m2 vloeroppervlak) vastgelegd; 3) vestiging van Perifere Detailhandelvestigingen (PDV), grootschalige leisureactiviteiten, religieuze instellingen en onderwijs worden in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt via een vrijstellingsbevoegdheid door B&W. Daarmee wordt het mogelijk aanvragen voor vestiging te beoordelen op hun specifieke karakter en effecten op het gebied en eventueel daarvoor randvoorwaarden te stellen. Naast de huidige bedrijvigheid wordt in het bestemmingsplan vestiging van de volgende functies al dan niet mogelijk gemaakt: Bedrijven Om vestigingsmogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten in het gebied te behouden worden eisen gesteld aan het minimum percentage bedrijfsvloeroppervlak. Per kavel wordt een minimum percentage bedrijfsvloer gehanteerd van 50 procent. Alleen voor de bebouwingszone langs de Willem Fenengastraat is een lager percentage bedrijfsvloer van 30 procent mogelijk. Deze zone langs het water vormt de overgang naar het woongebied. Hier liggen goede kansen voor bedrijvigheid in hogere dichtheid. Parkeren wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van het percentage bedrijfsvloer. Showrooms en bedrijfsateliers maken onderdeel uit van de bedrijfsfunctie. Kantoren In de regio Amsterdam is sinds de eeuwwisseling zoveel kantoorruimte gebouwd dat inmiddels circa 20 procent van de voorraad leegstaat. Naar verwachting zal het nog diverse jaren duren voordat het marktevenwicht weer hersteld is. Voor marktherstel is het stimuleren van omzetting van kantoren naar andere functies gewenst, in combinatie met een terughoudende opstelling ten aanzien van het in aanbouw nemen van kantoren op huidige bouwlocaties. Gezien het overaanbod aan bestaande kantoorruimte en bouwlocaties is het weglekken van kantoorgebruik naar bedrijventerreinen en omzetting van panden tot kantoorruimte ongewenst. Voorts wordt door de gemeente Amsterdam vanwege het overaanbod op de kantorenmarkt een beleid gehanteerd waarbij nieuwe kantoorlocaties pas mogen worden ontwikkeld indien zich hiervoor gebruikers aandienen die zich binnen de regio uitsluitend op die locatie willen gaan vestigen. De mogelijkheden voor inpassing van kantoorruimte in Overamstel zijn daarmee beperkt. Binnen Overamstel wordt naast een nieuw hoofdkantoor van NUON gemikt op vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige kantoren binnen het toekomstige woongebied om de ontwikkeling van een gemengd woonwerkgebied te bevorderen. Deze kantoorruimte is voor een belangrijk deel in de plinten gepland. In deelgebied 3 wordt ruimte geboden voor intensivering met kantoorfuncties, mits voldaan wordt aan de minimum hoeveelheid bedrijfsvloer. De inzet is de realisatie van kleinere kantoorvolumes. Er wordt daarom een bovengrens van 3000 m2 bvo kantoorvloer

17 17 per kavel gehanteerd. Voor grotere aaneengesloten kantoorvolumes in deelgebied 3 dient een eindgebruiker bekend te zijn en moet worden aangetoond dat vestiging op een andere locatie geen optie is. Hotel Uit de Nota hotelbeleid en de concept Nota Hotelbeleid blijkt dat er binnen Amsterdam nog steeds een enorme behoefte is aan uitbreiding van het aantal hotelkamers. In het Overzicht van potentiële Hotellocaties in Amsterdam (2006) wordt Overamstel en specifiek dit deelgebied genoemd voor de vestiging van nieuwe hotels. Er zijn twee locaties aangewezen voor een nieuw hotel : de kauwgomballenfabriek inclusief de nieuwbouw locatie langs de Spaklerweg en de bebouwingsstrook langs de Willem Fenengastraat. Een voorwaarde voor een nieuw hotel is dat de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost. Kleinschalige Leisure Kleinschalige leisure bedrijven, zoals bijvoorbeeld een sportschool, een kleine bioscoop of een solitaire klimhal, kunnen zich vestigen in het deelgebied mits ze passen in het karakter van het gebied en de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost. Als criterium voor kleinschalig wordt (complementair) aangesloten op de nota Vestigingsbeleid voor leisurebedrijven in Amsterdam (2005) waarin leisure grootschalig genoemd wordt als het één of meerdere van de volgende kenmerken bezit: - het ruimtebeslag van het gebouw is meer dan 1500 m²; - er worden meer dan 1000 bezoekers per dag verwacht of - het verzorgingsgebied is (boven-)stedelijk. Grootschalige leisure bedrijven kunnen alleen via een vrijstellingsbevoegdheid. Horeca / detailhandel / hybride programma s Informele ontmoetingsplekken kunnen van grote waarde zijn voor het ontstaan van een aantrekkelijk vestigingsmilieu. Hierbij kan gedacht worden aan aantrekkelijke buitenruimtes maar ook een restaurant, cafetaria of lunchrooms. Met het stadsdeel zal worden afgestemd hoeveel en welk soort horeca in het deelgebied mogelijk is. Daarnaast ontstaan er steeds meer hybride programmavormen van bedrijf, horeca en detailhandel (leisure), zoals formules waarbij je kookcursus krijgt (bijvoorbeeld de Kookfabriek) en waar je tevens kan eten en ook op beperkte schaal ingrediënten of kookgerei kan kopen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het (vloer)aandeel horeca en detailhandel ondergeschikt is aan de hoofdfunctie, in dit geval kookcursus. Via vrijstellingsbevoegdheid: Sommige functies worden niet rechtstreeks toegestaan, maar worden ook niet uitgesloten. Daarom is voor onderstaande functies een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen, zodat het gemeentebestuur nog een nadere afweging kan maken of het combineerbaar is met de andere functies en past in het karakter van het gebied. PDV Perifere detailhandelsvestigingen (PDV) zijn winkels, die volumineuze artikelen verkopen. De branches zijn destijds door het Rijk beperkt en nader gedefinieerd als auto s, boten, caravans, bouwmarkten en woninginrichting. Deze vestigingen bleken niet goed meer in te passen in gewone winkelcentra en werden daarom toegestaan op daartoe aangewezen locaties op bedrijventerreinen. Er wordt gewerkt aan een beperkte liberalisering van het beleid. Dit houdt in dat enkele van de huidige PDV-clusters in de stad zijn aangewezen als plekken waar de brancheomschrijving wordt verruimd. Overamstel is een van de gebieden die gezien de gewenste toekomstige winkelstructuur en effecten op de bestaande structuur in aanmerking zouden kunnen komen voor verruiming van de branchering. In de Visie Overamstel wordt uitgegaan van omzetting van de huidige plek van het PDV-cluster naar gemengd gebied. Een alternatieve locatie voor PDV binnen Overamstel zal in de planontwikkeling worden meegenomen. Deelgebied 3 leent zich niet voor vestiging van een nieuwe grootschalige concentratie van perifere detailhandel. Deelgebied 6 leent zich daar mogelijk beter voor. Voor PDV is er maximaal ruimte voor twee vestigingen van 1500 m² in het deelgebied, waarbij het parkeren op eigen terrein wordt opgelost.

18 18 Religie Voor religie is het vestigingsbeleid in Amsterdam vastgelegd in de nota Vestigingsbeleid voor religieuze instellingen (2004). Doel is om religieuze instellingen die niet goed binnen het gemengd stedelijk gebied passen vestigingsmogelijkheden te bieden op enkele daartoe aangewezen bedrijventerreinen binnen Amsterdam. Overamstel is aangewezen als één van de bedrijventerreinen waar vestiging van religie mogelijk kan worden gemaakt. Hoewel de nabijheid van een metrostation een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer garandeert kan het piekgebruik, dat vaak hoort bij een religieuze instelling, een flinke parkeerdruk met zich meereligie onderwijs Leisure Voor vrijetijdsvoorzieningen wordt in Amsterdam gestreefd naar een regie met betrekking tot grootschalige activiteiten. Het beleid is vastgelegd in de nota Vestigingsbeleid voor leisurebedrijven in Amsterdam (2005). Doel is om leisureactiviteiten die vanwege hun schaal of type activiteiten niet goed binnen het gemengd stedelijk gebied passen te concentreren op 15 locaties binnen de stad en de ontwikkelingen op die plekken ook actief te stimuleren. Overamstel is aangewezen als één van deze locaties. Dit is mede gebaseerd op de goede bereikbaarheid van Overamstel per openbaar vervoer (2 metrostations), auto (Spaklerweg, A2, A10) en fiets (ligging binnen de A10). Vestiging van leisurebedrijven kan bijdragen aan de levendigheid van het gebied (ook in de avonduren en weekeinden). Dat geldt vooral voor activiteiten die een relatie hebben met het openbare gebied en de omgeving (dus niet alleen gericht op intern gerichte activiteiten) en in avonduren en weekeinden een bijdrage kunnen leveren aan de sociale veiligheid. Dat geldt in het bijzonder voor de toekomstige verbinding voor langzaam verkeer langs de Willem Fenengastraat tussen het woongebied in Overamstel en de metrohalte Overamstel. Voorbeelden zijn een fitnesscentrum, partycentrum of danszaal. Gezien de verkeersaantrekkende werking en het ruimtebeslag van grootschalige leisurebedrijven wordt ook hier gekeken of het past in het karakter van het gebied. Er is maximaal ruimte voor twee vestigingen van grootschalige leisure in het deelgebied, waarbij de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost.

19 19 brengen. Dit piekgebruik treedt vooral op in avonduren en weekeinden. Er is ruimte voor één middelgrote ( m²) religieuze instelling waarbij de parkeerbehoefte op eigen terrein dient te worden opgelost. Onderwijs Voor middelbaar en hoger onderwijs is het steeds moeilijker om binnen het gemengd stedelijk gebied geschikte vestigingsmogelijkheden te vinden. Bij de planvorming voor Overamstel tot stedelijk gemengd woonwerkgebied wordt, mede gezien de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets, nadrukkelijk rekening gehouden met mogelijkheden voor inpassing van onderwijsinstellingen. Middelbaar en hoger onderwijs dragen bij aan de levendigheid van het gebied. Omdat scholen een geluidgevoelige bestemming zijn wordt de voorkeur gegeven aan situering binnen Overamstel op locaties waar de maximaal toelaatbare geluidbelasting niet wordt overschreden. Deelgebied 3 ligt binnen de geluidzone van de A10 en spoor (bijlage 7). Dit betekent dat er aanvullende milieutechnische maatregelen nodig zijn om in deelgebied 3 een onderwijsfunctie mogelijk te maken. Hotel, er zijn twee plekken aangegeven waar een nieuw hotel gevestigd kan worden. Kleinschalige leisure bedrijven zijn welkom mits ze passen in het karakter van het gebied. Horeca en detailhandel is beperkt mogelijk, waarbij vooral gedacht wordt aan hybride mengvormen. Er zijn geen functies toegestaan die vanwege de bedrijfsvoering woningbouw in andere deelgebieden van Overamstel onmogelijk maken. Via een vrijstellingsbevoegdheid is beperkt vestiging van grootschalige leisure, religie en onderwijs mogelijk. Onderwijs, mits rekening gehouden wordt met geluidszone A10. Perifere Detailhandelvestigingen, mits beperkt (maximaal 2 vestigingen van 1500 m) en parkeren op eigen terrein oplossen. Religie, hooguit 1 middelgrote ( m2) instelling en parkeren op eigen terrein. Grootschalige Leisure, mits beperkt (maximaal 2 vestigingen van 1500 m) en parkeren op eigen terrein oplossen LEGENDA grens plangebied 3.3 Conclusie Voor deelgebied 3 wordt ingezet op het intensiveren en differentiëren van het programma, waardoor er s-avonds en in het weekeinde meer activiteiten zijn. De huidige bedrijven kunnen blijven. Indien er sprake is van milieuhinder voor de geplande woningbouw, wordt via de milieuregelgeving aanvullende eisen gesteld en in overleg maatregelen getroffen. De vestigingsmogelijkheden worden verruimd door in het bestemmingsplan mogelijkheden te bieden voor een groter aandeel kantoorruimte. Per kavel wordt een minimum percentage bedrijfsvloer gehanteerd van 50 procent. Alleen voor de bebouwingszone langs de Willem Fenengastraat is een lager percentage bedrijfsvloer van minimaal 30 procent mogelijk. Bij grotere (meer dan 3000 m2 bvo ) zelfstandige kantoorvolumes dient een eindgebruiker bekend te zijn en moet worden aangetoond dat vestiging op een andere locatie geen optie is Woningbouw is (buiten de woonboten) niet toegestaan. min. 30% bedrijfsruimte min. 50% bedrijfsruimte nieuw uitgeefbaar terrein min. 50% bedrijfsruimte H H potentiële hotellocatie H 0 Programma

20 20 Profi el: Willem Fenengastraat Huidige situatie Nieuwe situatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen De ligging aan de Amstelscheg is dé kwaliteit van de Nieuwe Kern. In dit scenario wordt voorgesteld de kwaliteit van de Amstelscheg naar binnen te halen en te combineren

Nadere informatie

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE VISIE AMSTEL BUSINESS PARK

RUIMTELIJK-ECONOMISCHE VISIE AMSTEL BUSINESS PARK RUIMTELIJK-ECONOMISCHE VISIE AMSTEL BUSINESS PARK 13 oktober 2015 OPGAVE: WAAROM NU EEN VISIE OP ABP TOT 2040? er is sprake van een groot aantal ontwikkelingen in en om ABP; in 2013 is een conserverend

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Nieuwsbrief Overamstel Nummer 4, november 2007 Impressie van het Amstelkwartier In deze nieuwsbrief: Stand van zaken selectie projectontwikkelaars

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Telefoon 020 552 6111 Fax 020 552 6100 Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Aan de bewoner/gebruiker

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN DECEMBER 2002 K H A N D E K A R S T A D S O N T W E R P - B E N T H U I Z E N Alphen aan den Rijn STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN INHOUD 2 Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012

Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012 Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012 Algemene uitgangspunten Bergwijkpark Het is belangrijk dat Bergwijkpark een eigen gebied wordt, met een eigen

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

H E R O N T W I K K E L I N G

H E R O N T W I K K E L I N G H E R O N T W I K K E L I N G BEDRIJVENTERREIN INDUSTRIELAAN/PRINS BERNHARDSTRAAT ASTEN INITIATIEFNEMERS VASTGOEDMAATSCHAPPIJ VAN DER LOO Familiebedrijf. Bedrijventerrein al 40 jaar in de familie. Vastgoed:

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

1. gebiedsidentiteit

1. gebiedsidentiteit M E M O Aan Van : klankbordgroep HKA / St. Marten : Portaal Aantal pagina s : 3 Datum : 14 oktober 2008 Betreft : reactie op advies d.d. 15 september 2008 Status : ter informatie Portaal stelt een definitief

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Leidraad Bouwplanontwikkeling. BAANSTEE Noord. versie geactualiseerd: juli 2011

Leidraad Bouwplanontwikkeling. BAANSTEE Noord. versie geactualiseerd: juli 2011 Leidraad Bouwplanontwikkeling BAANSTEE Noord versie geactualiseerd: juli 2011 Uitgave beeldkwaliteitplan juli 2011 zie voor meer informatie over bedrijventerre in Baanstee Noord ook www.baansteenoord.nl

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E Algemeen Revitaliseren betekent het weer aantrekkelijk maken van het bedrijventerrein. Aantrekkelijk voor bestaande bedrijven om er te blijven en er

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Kavelpaspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2

Kavelpaspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2 paspoort kavel 4 Afmeting 100 meter bij 63,75 meter Oppervlak 6375 m2 4 5 Bebouwing Maximaal totaal bruto vloeroppervlak 4.000 m2 volgens NEN 2580. Ondergrondse ruimten worden niet meegerekend bij de bepaling

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen PROJECT KOOPINFORMATIE bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen BLAD 1 Project : Coenecoop III is aantrekkelijk voor middelgrote en kleinere bedrijven die actief zijn in de lichte industrie en zakelijk

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

Regels. Gemeente Almere uitwerkingsplan Lagekant Juni 2011 71

Regels. Gemeente Almere uitwerkingsplan Lagekant Juni 2011 71 Regels Juni 2011 71 Juni 2011 72 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan het van de gemeente Almere, vervat in de plankaart en deze regels. 1.2 plankaart de

Nadere informatie

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen juli 2008 Westpark Westpark; een mozaïek van parkkamers Voorbeeld thematisering stadsparken 2000 Westpark is een park in ontwikkeling. Het park ligt op een tarraberging

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

5.8a Industrieterrein Oostwold

5.8a Industrieterrein Oostwold Welstandsnota gemeente 5.8 Industrie In 1952 werd het Zuidelijk Westerkwartier aangewezen als ontwikkelingsgebied. De reden hiervoor was dat in het gebied een grote structurele werkloosheid heerste. Er

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

technopolis verkavelingsplan 2010

technopolis verkavelingsplan 2010 technopolis verkavelingsplan 2010 CKR 476 technopolis in opdracht van: projectbureau technopolis definitief ontwerp verkavelingplan 2010 VERSIE 9 juli 2010 CLAUS EN KAAN ARCHITECTEN 1. 2. 3. inleiding

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad Page 1 of 9 ontwerpvoorstel aan de raad Rotsoord: Ontwikkeling locatie De Boo - vaststelling Stedenbouwkundig Progrmma van Eisen Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL Algemeen De gemeente Albrandswaard verkoopt een kavel voor een vrijstaand kantoor met uitstraling, gelegen op een unieke zichtlocatie aan

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Uitgangspunten bouw nieuwe traverse en liften station Bussum Zuid 2011

Uitgangspunten bouw nieuwe traverse en liften station Bussum Zuid 2011 Uitgangspunten bouw nieuwe traverse en liften station Bussum Zuid 2011 Versie 6: 18 februari 2011 1. Inleiding Prorail is voornemens een nieuwe traverse met liften te bouwen bij station Bussum zuid en

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp.

Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp. Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp. Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West, februari 2013 In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Beleidsnotitie "Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis"

Beleidsnotitie Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis Beleidsnotitie "Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis" Behandeld door het college op 18 maart 2003. Vastgesteld door de raad op 31 maart 2003. Publicatie in Huis-aan-Huis op 17 april 2003. Inwerkingtreding

Nadere informatie

Projectinformatie. Graftermeerstraat 37-39. Hoofddorp

Projectinformatie. Graftermeerstraat 37-39. Hoofddorp Projectinformatie Graftermeerstraat 37-39 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object De Poldermolen is een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw dat bestaat uit 25 afzonderlijke bedrijfsunits gelegen

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Betreft Te huur een ideale locatie voor de startende ondernemer aan de Talmastraat 96 te Rotterdam, gelegen in een rustige woonwijk in Blijdorp.

Betreft Te huur een ideale locatie voor de startende ondernemer aan de Talmastraat 96 te Rotterdam, gelegen in een rustige woonwijk in Blijdorp. TE HUUR Talmastraat 96 te Rotterdam Betreft Te huur een ideale locatie voor de startende ondernemer aan de Talmastraat 96 te Rotterdam, gelegen in een rustige woonwijk in Blijdorp. Indicatieve oppervlakte

Nadere informatie

Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf.

Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf. Quick Scan mogelijkheden terreinen een Garagebedrijf. Garage bedrijf x heeft een aantal locaties in zijn bezit. Zijn vraag is of hij woningbouw kan realiseren op zijn percelen. Het betreft de voorbeeldweg

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Eindhoven, stationsgebied: Lichthoven (vh. Stationsgebied Zuidoost) Ca. 30.000

Nadere informatie

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en milieuzonering in opdracht van Ordito mevrouw drs. R. van de Ven Postbus 94 5126 ZH GILZE betreffende de locatie Sportlaan

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inleiding In de Dorpsstraat in Scharendijke moet een

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. 1 INLEIDING In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars BV is een milieuonderzoek verricht voor de ontwikkelingslocatie in het centrum van Waalre, het voormalige Kendixterrein. De ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

Prisma bedrijvenpark. Bedrijvenschap Hoefweg BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG

Prisma bedrijvenpark. Bedrijvenschap Hoefweg BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG S&Z Office Services t.a.v. de heer J. Sörensen Loire 6 2911 HD Nieuwerker aan den IJssel Afdeling BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG Postbus 45 2665 ZG Bleiswijk Nadere informatie Belinda Rozendaal Telefoon (079)

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN. Februari 2013. amer / ruimtelijke ontwikkeling

BEELDKWALITEITPLAN. Februari 2013. amer / ruimtelijke ontwikkeling BEELDKWALITEITPLAN Februari 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling P/2 INHOUD project 19-371z Inleiding Plangebied & omgeving 4 5 titel Nijkerkerpoort Regionaal Bedrijvenpark A28 Nijkerk Uitgangspunten planopzet

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ NAUTISCH NDSM Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 N A U T NDSM Amsterdam Uitdagend Tijdspad Nieuw Nautische bedrijven I S C H Inspirerende Schetsen Commerciële

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP

PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP BOUWKAVEL(S) VOOR PERIFERE DETAILHANDELS VESTIGING (PDV) EN/OF BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR Edisonstraat ONG. Bedrijventerrein Tijvoort-Zuid te Goirle Versie 0.02 Algemene

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT

BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT BESTEMMINGSPLAN PARTIËLE HERZIENING STADHOUDERSPARK VUGHT GEMEENTE VUGHT Gemeente Vught Bestemmingsplan Partiële herziening Stadhouderspark Vught Toelichting Voorschriften Overzicht deelplankaarten Deelplankaarten

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Ruimtelijke onderbouwing Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Juni 2012 1. Inleiding. De verdieping(en) van het pand van de Rabobank in Huissen staan al geruime tijd leeg. De eigenaar, Roelofsen onroerend

Nadere informatie

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl Kavels Woonarken a Nieuw! wonen op het water www.zeewoldenieuwbouw.nl Wonen op het water Over Zeewolde Zeewolde, ontstaan in 1984 in Flevoland, is de jongste gemeente van Nederland. Door de centrale ligging

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek Ruimtelijke onderbouwing i aaattttaaa Leusden roo m Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek u^", /Advies Betref' Hessenweg 3ot, Achterveld Aan: RengerDuinsbergen Van: Algon Schuurman / f ruimtelíjke

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com LOCATIE OPTIES IN UTRECHT www.metelkaar.com INLEIDING Waar zouden jullie met elkaar aan de slag willen gaan, maar vooral: waar zouden jullie met elkaar willen wonen? Een belangrijke stap in het waarmaken

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

Beleidsdocument. Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting

Beleidsdocument. Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting Beleidsdocument Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting De Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting (SMB) Statutair wordt en blijft de doelstelling van de SMB als volgt omschreven: De bevordering

Nadere informatie