Vlaanderen en het Belgische EU-voorzitterschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaanderen en het Belgische EU-voorzitterschap"

Transcriptie

1 Resultaten en successen van Vlaanderen in het Belgische EU-voorzitterschap Vlaanderen en het Belgische EU-voorzitterschap De rol van Vlaanderen binnen het Belgische EU-voorzitterschap Voor hun eigen bevoegdheden staan de Belgische deelstaten ook in voor de internationale aspecten van hun beleid, dit geldt ook voor het Europees beleid. Zo kan België in de Raad van de Europese Unie ook vertegenwoordigd worden door deelstaatministers. Dit gold eveneens tijdens het Belgische EU-voorzitterschap, waarbij ook Vlaamse ministers Europese ministerraden voorzaten, met name voor de Raad Visserij (minister-president Peeters), de Raad Leefmilieu (minister Schauvliege),de Raad Onderwijs en Jeugd (minister Smet) en de Raad Sport (minister Muyters). Ministers uit de Vlaamse Regering traden op als Belgisch voorzitter, waarbij ze ook het gezamenlijke standpunt van de EU-lidstaten vertolkten naar andere landen toe op internationale toppen, zoals minister Schauvliege op de biodiversiteittop in Nagoya (Japan) en op de klimaattop in Cancun (Mexico). Minister Van den Bossche nam deze rol op zich tijdens de EU-VS Energieraad in Lissabon (Portugal), met onder meer buitenlandminister Hillary Rodham Clinton als Amerikaanse gesprekspartner. Op deze manier was er een directe betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering bij het Europees beleid, dat we tijdens het Belgische voorzitterschap mee hebben kunnen sturen en vorm geven. Voor al die materies waar we als voorzitter optraden, trok Vlaanderen aan de kar binnen het Belgische EU-voorzitterschap. Daarnaast zijn er tal van raadsformaties waar Vlaanderen een institutionele rol speelt, als het gaat over bevoegdheden van de Gewesten en Gemeenschappen. Zo stond de Vlaamse overheid ook mee in voor de organisatie van tal van informele vergaderingen en conferenties op niveau van ministers, hoge ambtenaren en experts. Zo droegen we bij tot het succes van het voorzitterschap. De voorbereidingen voor het EU-voorzitterschap werden in 2008 opgestart. Binnen de Vlaamse overheid werden een 80-tal personeelsleden tijdelijk aangeworven, een uitgebreid vormingsprogramma op poten gezet en een budget voorzien van 20 miljoen euro voor de periode , waarmee onder andere meer dan 70 vergaderingen, conferenties en topbijeenkomsten werden gefinancierd in het kader van het EU-voorzitterschap. De successen en resultaten van Vlaanderen binnen het Belgische EU-voorzitterschap Voor de start van het EU-voorzitterschap had de Vlaamse Regering vijf algemene speerpunten voorop gesteld: - de EU 2020-strategie (opvolger van de Lissabon-strategie); - sociale inclusie (2010 is het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting); - klimaat, energie en leefmilieu; - een grotere betrokkenheid van regio s en burgers bij de Europese Unie; - duurzame ontwikkeling. Daarnaast werden per beleidsveld de inhoudelijke prioriteiten vastgelegd en de belangrijkste dossiers geïdentificeerd. Aan het einde van het Belgische EU-voorzitterschap mogen we stellen dat voor elk van die speerpunten Vlaanderen vooruitgang heeft kunnen boeken, en de eindbalans positief uitvalt. We

2 overlopen de voornaamste aspecten voor elk van de beleidsvelden waar Vlaanderen optrad als Belgisch voorzitter: Visserij en landbouw Een unaniem akkoord over de visvangstquota voor de Oostzee werd reeds bereikt in oktober. Het is het eerste akkoord waarbij geen enkel visbestand in de Oostzee achteruit zal gaan: een treffend voorbeeld van duurzaamheid, zowel naar het leefmilieu als naar de economische leefbaarheid van de sector toe. Het zette meteen ook de toon voor andere politieke akkoorden. Zo werd in november een unaniem akkoord bereikt over de diepzeevisbestanden, waarbij de druk op deze kwetsbare bestanden significant vermindert. Bovendien werd afgesproken om tegen 2012 alle vangsten op diepzeehaaien te verbieden. Tot slot werden in december akkoorden bereikt over de visquota voor respectievelijk de Zwarte Zee en de EU-wateren. Minister-president Kris Peeters is er daarbij in geslaagd om evenwichtige compromissen te formuleren die gebaseerd zijn op wetenschappelijke adviezen en langetermijn beheersplannen, en waarbij er voor elk van de visbestanden in 2011 stappen gezet worden richting de duurzaamheidsnormen die in 2015 bereikt moeten worden. Het eindvoorstel werd zowel door de Commissie als door de 27 lidstaten unaniem goedgekeurd. Door het Verdrag van Lissabon heeft het Europees Parlement een grotere zeggenschap over landbouw- en visserijdossiers. Het Belgische raadsvoorzitterschap is er in geslaagd om in goede verstandhouding met het Europees Parlement al te komen tot snelle akkoorden over verscheidene landbouw- en visserijdossiers. Op 9 en 10 december organiseerde de Vlaamse overheid een symposium over de relatie tussen wetenschap en visserij met als doel deze twee sectoren dichter bij elkaar te brengen en zo te komen tot betere en meer gedragen beleidsadviezen. Dit symposium gold als insteek van het Belgische EU-voorzitterschap voor de discussies rond de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid waarvoor de wetgevende voorstellen midden 2011 zullen worden gepresenteerd. De conclusies van het symposium werden door minister-president Peeters aan zijn collega-ministers gepresenteerd tijdens een debat op de Raad Visserij in november. Begin december werd door de minister-president een Europese reflectiedag op ministerieel niveau georganiseerd voor de varkenssector. Deze sector vertegenwoordigt 60% van de landbouwproductiewaarde van de dierlijke sectoren in Vlaanderen. De aanhoudende hoge veevoederkosten en lage vleesprijzen hebben geleid tot de huidige kritische situatie waar de sector zich in bevindt. Gezien de Europese Commissie niet wenste in te gaan op de herhaaldelijke oproep van de lidstaten om maatregelen te nemen voor deze sector, heeft de minister-president zijn collega s uitgenodigd om na te gaan welke maatregelen aangewezen zijn om de varkenssector een duurzaam lange termijnperspectief te bieden. Na afloop van deze reflectiedag bleek dat alle EU-lidstaten het eens zijn dat specifieke maatregelen voor deze sector nodig zijn, in het bijzonder met het oog op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op weg naar 2020 discussie. Onder het Hongaars voorzitterschap zal een High Level Group worden opgericht om het Vlaams initiatief verder te zetten. Van 19 tot 21 september vond de informele Raad Landbouw plaats in Terhulpen. Op maandag 20 september was Vlaams minister-president Kris Peeters gastheer voor zijn collega-ministers tijdens de bedrijfsbezoeken in de Provincie Antwerpen: de Mechelse Veilingen, varkenskwekerij en zorgboerderij de Wolkenhoeve, aardappelengroothandelaar Muyshondt-Gerona en het proefstation voor de groenteteelt werden bezocht. Met deze bezoeken heeft minister-president Peeters een staaltje van de sterke Belgische en Vlaamse landbouw getoond. Tevens heeft hij meegegeven dat in een dichtbevolkte regio als Vlaanderen en ondanks de toenemende verstedelijking de landbouw een belangrijke motor voor de Vlaamse en Belgische economie blijft. Onderwijs

3 Ook inzake Onderwijs en Vorming, kon Vlaanderen succes boeken. Onder het vorige Belgische EUvoorzitterschap, toen Vlaanderen eveneens verantwoordelijk was voor Onderwijs, werden in Brugge afspraken gemaakt die uiteindelijk leidden tot het zogeheten Kopenhagenproces rond Europese samenwerking op het vlak van beroepsonderwijs en -opleiding. Nu, negen jaar later, werd op de succesvolle informele Raad Onderwijs in december (symbolisch opnieuw in Brugge) het afgelopen decennium geëvalueerd en werd een strategie voor het komende decennium vastgelegd om zoveel mogelijk jongeren warm te maken voor beroepsonderwijs- en opleiding. Dat is belangrijk, want deze opleidingen leiden naar beroepen waar onze arbeidsmarkt en economie een grote nood aan hebben. Nog onder het voorzitterschap van minister Smet werd tijdens de formele ministerraad Onderwijs in november al de basis gelegd voor het nieuwe akkoord in omstandige raadsconclusies. Voor het eerst stond de thematiek educatie voor duurzame ontwikkeling op de politieke agenda van de Raad Onderwijs. Deze raadsconclusies kwamen er op uitdrukkelijke vraag van de Europese staatshoofden en regeringsleiders, die concludeerden dat de overkoepelende Europese strategie voor duurzame ontwikkeling enkel kan slagen als we beginnen bij het onderwijs. Onderwijs en vorming kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren in de bewustwording, kennis en vaardigheden bij een vergroening van onze economie. In het kader van het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, werd het belang van sociale inclusie in en door onderwijs belicht. Dit door ondermeer een conferentie in september over de thematiek, gevolgd door een uitgebreid debat tussen de Europese ministers van Onderwijs in november. Deze agendasetting werd positief onthaald door de lidstaten en zal door de Europese Commissie ook verder worden uitgewerkt in Met het oog op versterkte Europese samenwerking inzake schoolonderwijs nam de Raad Onderwijs in november raadsconclusies aan over het belang van basisvaardigheden voor de scholen van de 21 ste eeuw. Alarmerende cijfers over de schrijf-, reken- en leesprestaties van de jongeren in Europa geven aan dat een Europees actieplan hoogst nodig is. In de conclusies wordt erkend dat er doeltreffender moet worden opgetreden om de doelstellingen inzake lees- en rekenvaardigheid voor 2020 te bereiken. Last but not least kreeg ook Jeugd in beweging, één van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie de nodige aandacht. Begin oktober organiseerde Vlaanderen een conferentie in Antwerpen over de verschillende aspecten van (leer)mobiliteit, zoals stimulansen en financiering, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, mondiale mobiliteit en de overdracht van studiepunten. De output van die conferentie werd meegenomen in de raadsconclusies over het Jeugd in beweging initiatief. Daarbij werden bijdragen vanuit de beleidssectoren Jeugd en Werkgelegenheid opgenomen met het oog op een geïntegreerde benadering. Jeugd Vlaanderen organiseerde begin juli twee succesvolle conferenties over jeugdwerk. Hiervoor kan Vlaanderen terugvallen op haar lange en rijke traditie van jeugdbewegingen, jeugdhuizen en sociaal-cultureel werk. Op de formele ministerraad Jeugd onder leiding van Vlaams minister Smet werd in november voor het eerst een resolutie rond jeugdwerk aangenomen, met de klemtoon op de mogelijkheden dat jeugdwerk biedt voor niet-formeel leren. De Europese Commissie gaf reeds aan de thematiek van de erkenning van niet-formeel en informeel leren in 2011 met een aanbeveling verder uit te werken. Vlaanderen was als Belgische voorzitter erg actief voor jeugdzaken. Dit mondde onder meer uit in een voorzitterschapsdocument omtrent de Europese en internationale beleidsagenda's inzake jongeren, kinderen en kinderrechten, en raadsconclusies met het oog op een toekomstige EU strategie voor kinderrechten die de Europese Commissie zal voorstellen in het voorjaar De derde prioriteit voor Jeugd was de gestructureerde dialoog tussen jongeren en Europa over werkgelegenheid. Het gaat hier om een project van het triovoorzitterschap met Spanje, België en Hongarije. Na het identificeren van prioritaire uitdagingen onder het Spaanse voorzitterschap in de eerste helft van 2010, werd de EU-Jeugdconferentie begin oktober in Leuven afgesloten met

4 gezamenlijke aanbevelingen. Op de Raad Jeugd in november werden de tussentijdse resultaten voorgelegd. Het Hongaarse EU-voorzitterschap zal het proces nu moeten afronden, waarbij een politiek resultaat verwacht wordt in mei De toegang van jongeren tot cultuur is een aandachtspunt dat Vlaanderen steeds weer aanbrengt in de verschillende raadsdiscussies. In 2007 werd de Europese Commissie op Vlaams initiatief gevraagd een studie over de thematiek uit te voeren. Deze studie is nu afgerond en leidde tot raadsconclusies waarin we essentiële punten van het Vlaamse jeugdbeleid in herkennen. Tenslotte werd de discussie rond jongeren in grootstedelijke context op de agenda geplaatst, onder meer met een bijeenkomst over het onderwerp in Brussel eind november. Jongeren, jeugdorganisaties en beleidsmedewerkers van over heel Europa waren present. Dit past mee in de Vlaamse ambitie om in 2013 een Europese conferentie te organiseren rond Jeugdwerk in grootstedelijke context. Sport Sinds het Verdrag van Lissabon is Sport een officiële bevoegdheid van de Europese Unie. Onder het voorzitterschap van Vlaams minister Muyters werd daarom voor het eerst een formele ministerraad Sport gehouden op 18 november. Via een resolutie werden de fundamenten gelegd voor een gestructureerde dialoog met de sportsector in de EU. Op die manier kan er gewerkt worden aan de uitbouw van een heus Europees sportbeleid. Een eerste bijeenkomst met de sportsector werd georganiseerd op 6 december, in aanwezigheid van Commissaris Vassiliou en vertegenwoordigers van Spanje (voorzitter begin 2010), Hongarije (voorzitter begin 2011), Polen (voorzitter eind 2011), het Europees Parlement en met vertegenwoordigers van het Europese sportsector (EOC, EPC, ENGSO, ISCA Europe en ETS/UEFA). De internationale strijd tegen doping, en de rol van de EU hierin is een tweede belangrijk thema. Op de informele bijeenkomst op oktober te Antwerpen, kaartte minister Muyters het onderwerp aan bij zijn collega s en bij David Howman, directeur-generaal van het World Anti- Doping Agency (WADA). Dit leidde uiteindelijk tot de raadsconclusies in november die aanduiden dat de EU-lidstaten hun standpunten voortaan meer onderling zullen afstemmen voorafgaande de WADA-vergaderingen. Aansluitend op het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, werd ook de maatschappelijke rol van sport sterk in de kijker geplaatst. Vlaanderen organiseerde een succesvolle expertenconferentie over de thematiek in oktober, met als resultaat dat er op de formele ministerraad Sport conclusies werden aangenomen over sport als middel voor sociale inclusie en het belang van toegankelijkheid van sport voor alle burgers. Leefmilieu Minister Schauvliege is erin geslaagd om met alle 27 EU-lidstaten te komen tot een gemeenschappelijk standpunt over biodiversiteit, zodat op de EU op de VN-top in Nagoya (Japan) mee een sterk internationaal akkoord kon bereiken over de bescherming van de biodiversiteit voor het komende decennium. Er werd een pakket goedgekeurd bestaande uit een protocol rond Access and Benefits Sharing, een strategisch plan met doelstellingen en verdere afspraken over het mobiliseren van middelen. De conferentie op hoog niveau over biodiversiteit die Vlaanderen organiseerde op 8 en 9 september in Gent en het aannemen van raadsconclusies over het onderwerp op de Raad Leefmilieu van 14 oktober waren daarbij belangrijke stappen om te komen tot dat gemeenschappelijk Europees standpunt. Minister Schauvliege heeft het thema duurzaam materiaalbeheer op de Europese agenda geplaatst. Duurzaam materialenbeheer beoogt het verminderen van de Europese afvalberg door materialen op een duurzame manier in de economische kringloop te houden. De lancering gebeurde op de informele Raad Leefmilieu te Gent op juli, om vervolgens uit te monden in raadsconclusies hierover op de formele Raad Leefmilieu op 20 december. Daarna kan de Europese Commissie aan de slag om concrete voorstellen uit te werken, in het kader van de Europa strategie.

5 Door een aantal conferenties, waarvan verscheidene (mede-)georganiseerd door de Vlaamse overheid, bracht het Belgische voorzitterschap de nood aan betere beleidsinstrumenten voor het leefmilieu onder de Europese aandacht. De Vlaamse overheid droeg bij aan het debat door de organisatie van een conferentie over de evaluatie van de richtlijn omtrent milieueffectbeoordeling van openbare en particuliere projecten en een conferentie over sharing environmental information, die het belang van de uitwisseling en betere data van milieu-informatie onderstreepte. Een laatste belangrijk dossier was de klimaattop in Cancun (Mexico) waarbij de EU streefde naar verdere stappen naar een globaal klimaatakkoord na de klimaattop in Kopenhagen vorig jaar. Onder voorzitterschap van minister Schauvliege werd er op de Raad Leefmilieu van 14 oktober een gemeenschappelijk EU standpunt opgesteld, die de EU een flexibel en sterk mandaat voor de onderhandelingen gaf. Ter plaatse in Cancun heeft minister Schauvliege de EU-standpunten zij aan zij met Commissaris Hedegaard verdedigd. Verder Ook buiten een voorzittersrol in het Belgische EU-voorzitterschap om, heeft Vlaanderen nog verschillende Europese initiatieven genomen. Zo organiseerde de Vlaamse overheid tal van Europese conferenties en seminaries over beleidsthema s waar de Vlaamse Regering belang aan hecht zoals wetenschap en innovatie gericht op de vergroening van de economie, energietechnologie, kennisgebaseerde bio-economie, marien en maritiem onderzoek, duurzame energie en energie-efficiëntie, een actief arbeidsmarktbeleid, de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, sociale determinanten van gezondheid en de aanpak van gezondheidsongelijkheden, scheepvaart, erfgoed, inburgering en de rol van lokale en regionale overheden in een meerlagige bestuurscontext. Het EU-voorzitterschap biedt ook de kans om verdere bruggen te slagen tussen enerzijds de Europa 2020-strategie en anderzijds het Vlaamse Pact 2020, dat nauw aansluit bij het toekomstplan Vlaanderen in Actie (ViA) met als doel Vlaanderen tegen 2020 binnen de top 5 van Europese regio s te brengen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Europese vlaggenschipinitiatieven Jeugd in beweging, Hulpbronnenefficiënt Europa en Platform tegen Armoede enerzijds en de Vlaamse doorbraken Lerende Vlaming, Groen Stedengewest en Warme Samenleving anderzijds. Het EU-voorzitterschap was een prikkel voor de Vlaamse overheid om zich nog sterker te richten op Europa en bood Vlaanderen de kans om verdere internationale ervaring op te doen en goede praktijken van andere EU-lidstaten in het eigen beleid te integreren. De Europese Unie is het beleidsniveau dat in belangrijke mate het alledaagse leven van onze burgers bepaalt en deze impact wordt steeds groter. Een belangrijk deel van de Vlaamse wetgeving vloeit nu al voort uit beslissingen die op Europees niveau worden genomen. Het is dan ook meer dan noodzakelijk dat de Vlaamse overheid zich verder europeaniseert om de belangen van de Vlamingen binnen de Europese instellingen zo goed mogelijk te verdedigen en te bevorderen. Ten slotte heeft de Vlaamse Regering het EU-voorzitterschap willen aangrijpen om Vlaanderen enerzijds duidelijker te profileren bij internationale doelgroepen als een open en EU-georiënteerde regio, en anderzijds om de Vlaamse burger nauwer te betrekken bij en te informeren over het Europese gebeuren. Daarom werd er geïnvesteerd in diverse communicatie-acties met als blikvanger de communicatiecampagne Vlaanderen schittert in Europa, Europa schittert in Vlaanderen.

UVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaa. laanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen

UVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaa. laanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen en@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@e laanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen@euvlaanderen UVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaanderen@EUVlaa

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Programma voor het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU

Programma voor het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU Programma voor het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU ZESMAANDENPROGRAMMA VAN HET BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN DE EU 2 INHOUDSOPGAVE STRATEGISCH KADER...4 OPERATIONEEL PROGRAMMA...11

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA 2008-2010 BELGIË

Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA 2008-2010 BELGIË Lissabonstrategie NATIONAAL HERVORMINGS- PROGRAMMA 2008-2010 BELGIË Vooruitgangsrapport 2009 www.be2010.eu Inhoudstafel Inleiding 1 1. Context 1 2. Grote ontwikkelingen 2 2.1. Federaal Relanceplan 3 2.2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 330 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (04.12) (OR. en) 16771/09 POLGEN 219 NOTA van: aan: Betreft: het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma

Nadere informatie

Ketenroadmap. Voedselverlies

Ketenroadmap. Voedselverlies Ketenroadmap Voedselverlies 2015 2020 Voorwoord Op 31 maart 2014 vond de officiële ondertekening plaats van de gezamenlijke engagementsverklaring Samen tegen Voedselverlies. De engagementsverklaring is

Nadere informatie

Meerjarenverslag. De Krachten gebundeld

Meerjarenverslag. De Krachten gebundeld Meerjarenverslag De Krachten gebundeld 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 HOOFDSTUK 1 Profilering en Randstad exposure in Brussel 3 HOOFDSTUK 2 Toekomst Regionaal Beleid 4 HOOFDSTUK 3 Kennis en Innovatie

Nadere informatie

Prins Filip, Erevoorzitter van de FRDO, Algemene Vergadering van 3 februari 2011. FRDO Jaarverslag 2010 Pagina 1 van 59

Prins Filip, Erevoorzitter van de FRDO, Algemene Vergadering van 3 februari 2011. FRDO Jaarverslag 2010 Pagina 1 van 59 «Het volstaat niet dat er door de Verenigde Naties mooie principes en akkoorden worden goedgekeurd. Of dat Europa en de regeringen in de lidstaten deze vertalen in strategieën duurzame ontwikkeling. Het

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2233 (2013-) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-) Beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking Beleidsprioriteiten 2013- ingediend door de heer Kris

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE doorbraken 2020 Inhoud Voorwoord... 6 Een sense of urgency voor doorbraken in vlaanderen... 9 DEEL 1: DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS...13 VIA-ATELIER

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013 Aanbeveling Betreffende de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van

Nadere informatie

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies EUROPESE RICHTPUNTEN advies EUROPESE RICHTPUNTEN VOOR HET NEDERLANDSE ONDERWIJS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1

Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1 Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1 DEEL 0. INLEIDING... 5 DEEL 1. GOVERNANCE VAN DE VLAAMSE EUROPA 2020 STRATEGIE... 7 1.0. SITUERING... 7 1.1. VERDER INZETTEN OP DRAAGVLAK... 7 1.2. DE VLAAMSE

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (05.10) (OR. fr,en) 11317/00 LIMITE PESC 395 COHOM 5 RELEX 32 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag

Nadere informatie

Integraal jaarverslag 2009

Integraal jaarverslag 2009 Integraal jaarverslag 2009 Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw koepel van 140 Vlaamse milieuverenigingen -------------- Tweekerkenstraat 47 B-1000 Brussel www.bblv.be Inhoudstafel Colofon en contactgegevens...3

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie