COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST"

Transcriptie

1 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST Verslag van de tweehonderdtweeënzestigste openbare vergadering, gehouden op dinsdag 26 augustus 2003 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: Afwezig: P. Vermeulen (voorzitter), de leden G. Andela, M. van Goor, D. Lambert, K. Ottenheym en R. van Wylick; J. Koning (secretaris), Th. Hilhorst (adjunctsecretaris), W. Smits (afd. Stedenbouw), B. van Santen (afd. Monumenten), en M. van der Wiel (verslag). V. Yanovshtchinsky (lid) OVERZICHT VERSLAG A. Ingekomen stukken en mededelingen B. Notulen gedelegeerd overleg Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 12 augustus 2003 C. Algemeen C1 Evaluatie Pilotproject Steigerdoekreclame D. Bouwplannen D1 Oudkerkhof 48 / Korte Jansstraat 2 D2 Vleutenseweg / A. Thijmstraat / Staringstraat D3 ABC straat D4 Pythagoraslaan 100 D5 Heidelberglaan D6 Jutfaseweg / Reitdiepstraat D7 Minister Talmalaan 34 D8 Lange Nieuwstraat 119 E. Nagekomen plannen E1 Springweg 20 E2 Nieuwe Koekoekstraat 113 F. Overige bouwplannen Plannen met positief preadvies, lijst d.d. 21 augustus 2003 G. Reclames G1 Lange Elisabethstraat 4 G2 Potterstraat 28 / 30 G3 Kaap de Goede Hooplaan 20 H. Rondvraag en sluiting Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus 2003

2 A. Ingekomen stukken en mededelingen B. Notulen van het gedelegeerd overleg Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 12 augustus 2003 Het verslag is nog niet gereed, wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. C. Algemeen C1 Evaluatie Pilotproject Steigerdoekreclame In principe is de commissie positief over het gehouden pilotproject: gave, goed verzorgde steigerdoeken met reclame zijn beter dan de vaak slordige losse doeken waarachter een verbouwing schuilgaat. Wel is de commissie van mening dat er een aantal voorwaarden aan steigerdoekreclame is verbonden: - de doeken dienen beoordeeld te worden op kleurtoepassing, schreeuwerigheid en zedelijkheid. De commissie wil de regie houden op het beeld. De doeken moeten op ontwerp en locatie getoetst worden. - tijdelijkheid van de steigerdoekreclame is essentieel. De doeken mogen alleen hangen gedurende de bouwactiviteit, hierover moeten van tevoren afspraken zijn vastgelegd. - bij monumentale panden en bij langdurige restauraties moet extra zorgvuldigheid in acht genomen worden. Evaluerend concludeert de commissie over de geplaatste steigerdoekreclames in de pilotperiode dat alleen het doek aan de Neude te schreeuwerig en te dominant van kleur was. De overige voldeden. D. Bouwplannen D1 Oudkerkhof 48 / Korte Jansstraat 2 BV Principe-aanvraag vernieuwing en vergroting winkel- /kantoorpand tot winkel, kantoorruimte en woning Aanvraag: C. Dekkers Ontwerp: Architectenbureau Sluijmer & Van Leeuwen Architect Sluijmer geeft aan dat hij de mening van de afdeling Stedenbouw nog niet heeft vernomen. Het huidige pand dateert uit 1963 en is bouwtechnisch in slechte staat. Hij wil bij de nieuwbouw de oorspronkelijke stalen structuur gebruiken en ten opzichte van het huidige programma een woning toevoegen. In plaats van de huidige kubusvorm kiest de architect voor een duidelijke tweedeling aan de beide zijden van het hoekpand, ook vanwege de relatie tot de omgeving. De dakopbouw refereert aan de Korte Jansstraat / Domstraat. Hij gaat uit van een hoge begane grond met de winkel, de rest van het programma erboven met kap. De complexe plattegrond wordt gehuld in een koperen omkleding met roeven. De commissie heeft waardering voor het detail en sympathie voor de vorm, maar kan niet instemmen met de visie van de architect dat deze nieuwbouw zich voegt in zijn omgeving. De nadrukkelijke vormentaal plus de veelheid aan volumes plus de gekozen materialisering inclusief kleur zijn té opdringerig op deze plek. Op deze locatie moet gezocht worden naar een invulling die zich onopvallend voegt. De commissieleden constateren dat er een stap mist, tussen de getoonde robuustheid en de beoogde detaillering. Juist op dat niveau zou in de verfijning de relatie met de omgeving gelegd moeten worden om tot een bescheiden invulling te komen. Er moet op verschillende niveau s gedoseerd worden en er moeten keuzes gemaakt worden die gerelateerd worden aan de plek. Een maquette zou moeten uitwijzen of een dakopbouw hier passend is of storend. Aanvraag wordt afgewezen als zijnde té veel, té druk, té onbescheiden en té hoog. D2 Vleutenseweg / A. Thijmstraat / Staringstraat BV Bouwaanvraag nieuwbouw 15 woningen (fase 2) Aanvraag: Stichting Mitros Ontwerp: Pouw & Dillen architecten (zie notulen d.d. 25/02 en 15/ ) Architect Dillen licht toe dat klimopschermen voor privacy moeten zorgen. Een opengewerkte metselstructuur moet graffiti zoveel mogelijk tegengaan. De commissie meent dat het ontwerp goed is doordacht; aanvraag is akkoord. Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus

3 D3 ABC straat BV Bouwaanvraag nieuwbouw medisch centrum Aanvraag: Centrum Maliebaan Ontwerp: architectenbureau Jaco D. de Visser (zie notulen d.d. 28/01 en 06/ ) Architect De Visser licht een aantal wijzigingen toe ten opzichte van de vorige behandeling, zoals de teruggeplaatste overstek ten opzichte van de rooilijn alsook de veranderingen van hoogtematen in het gevelbeeld. De bovenbouw wordt uitgevoerd in behandeld hout, de rest wordt aluminium of glasachtig gematerialiseerd. Op maaiveldniveau wordt één gedeelte voorzien van een langgerekte koekoek, aan de andere zijde wordt de lichttoetreding op bestratingsniveau opgelost. Aangezien in deze voorzone andere eigendomsverhoudingen blijken te spelen, weet de architect niet of de gemeente ook daadwerkelijk zijn voorstel voor o.a. het muurtje zal realiseren. De commissie is enthousiast over deze eigentijdse invulling in deze steeg. De schaal en detaillering van het project sluiten zeer goed aan op de omgeving. Wel kan zij slechts instemmen met de aanvraag als deze ook daadwerkelijk zo wordt gerealiseerd: - aansluiting op het maaiveld met muurtje en talud - materiaalbehandeling zoals voorgesteld De aanvraag wordt onder gestelde voorwaarden goedgekeurd. D4 Pythagoraslaan 100 BV Bouwaanvraag voor het bouwen van een kantoorgebouw met parkeergarage na sloop van bestaande kantoorgebouwen Aanvraag: William House XLIX Ontwerp: Rietveld Architects LLP (zie notulen d.d. 12/03 en 24/ ) Aanvraag is conform eerdere opmerkingen over materialisering aangepast (panelen RAL 9006). Aanvraag is akkoord. D5 Heidelberglaan Principeplan voor nieuwbouw studentenhuisvesting Aanvraag: SSHU Ontwerp: architecten Köther en Salman Architect Köther licht toe dat in de onderbouw langs de Heidelberglaan onderwijsruimten worden ondergebracht. De studentenhuisvesting van verschillende typen wordt in twee torens en in de verbindende laagbouwstrook langs de Bisschopssteeg gesitueerd. De studentenhuisvesting langs de steeg wordt afgemaakt zonder ontsluitingen. De architect dient rekening te houden met mogelijke toekomstige bebouwing aan deze zijde (de kashba-zone). Aan de andere kant van de laagbouw wordt overleg gevoerd met architect Dekkers over een passende aansluiting op het daar bestaande schoolgebouw. Het plein dat ontstaat wordt meegenomen in het ontwerp. De twee torens met huisvesting zijn van ongelijke maat, maar duidelijk verwant. Het architectonische totaalensemble wordt gekenmerkt door witte prefabbanden gecombineerd met verticale ramen. De muurdammen worden zwart, de kozijnen aluminium. De collegezaal krijgt aan de buitenzijde een accent ter markering. De commissie is overtuigd van de hoofdopzet van het ontwerp. Zij vindt het een verrassend en mooi voorstel. De aansluiting met het belendende schoolgebouw vereist veel studie. De commissie adviseert om te streven naar één geheel. Het zou jammer zijn als de aansluiting niet volstaat en het concept aan zou tasten. De architect wordt de optie meegegeven om de hoeken transparant vorm te geven; in het huidige ontwerp is hier nu sprake van metselwerk, vervang dit door glas. Aandacht wordt gevraagd voor de kwaliteit van de stegen; door de opzet van een kashba-zone die aangroeit mag er niet teveel verantwoordelijkheid naar de toekomst worden doorgeschoven. Door ook in de laagbouw de hoeken transparant vorm te geven worden er voorwaarden geschapen voor de toekomstige kwaliteit. Gezien de opzet van het plan is kwaliteit van de vijfde gevel onontbeerlijk. Een moeilijk gegeven in het ontwerpconcept is de donkere hoek in het binnengebied, ook hier wordt aandacht voor gevraagd. Een vervolgaanvraag wordt tegemoet gezien. Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus

4 D6 Jutfaseweg / Reitdiepstraat Principeplan nieuwbouw appartementen en woningen Aanvraag: Dura Bouw Ontwerp: OPL architecten (zie notulen d.d. 01/ ) De architecten Post en Lüger geven een toelichting. Het ontwerp is minder zwaar vormgegeven o.a. door in volume-opbouw van vier lagen drie lagen te maken met terugliggende dakopbouw. Hierdoor is ook de overgang met de omringende bebouwing beter opgelost. Het binnengebied is ruimer van opzet. De commissie is van mening dat het ontwerp is verbeterd. Zij stemt in met de stedenbouwkundige opzet, maar wacht de architectonische uitwerking nog nader af. Realisatie van dit volume is voorwaardenscheppend voor de toekomstige invulling van dit gebied. In het toekomstige bestemmingsplan dient hier rekening mee te worden gehouden (gevelwanden en binnenplein). D7 Minister Talmalaan 34 BV Bouwaanvraag voor nieuwbouw 18 appartementen na sloop garagebedrijf Aanvraag: OMA Amsterdam Ontwerp: Van den Berg Houten De commissie heeft een aantal fundamentele bezwaren ten opzichte van het ontwerp. Het volume is in principe akkoord, maar de uitwerking behoeft nadere studie. Op de eerste plaats heeft het complex niet de uitstraling van een woongebouw; het uiterlijk refereert meer aan een kantorencomplex. Op de tweede plaats wordt het wonen op het maaiveld gesitueerd; dit dient in de architectuur beter opgelost te worden. Als derde punt merkt de commissie op dat het binnengebied aan de achterzijde te zwaar belast wordt door het parkeren. De auto s zijn in een te grote hoeveelheid aanwezig, alsook te dicht op het woongebouw geplaatst. Aanvraag wordt in deze vorm afgewezen. D8 Lange Nieuwstraat 119 BV Behandeling definitieve bouwaanvraag vernieuwing WA-Huis en behandeling materialisatie van de gevels op locatie WA-Huis Aanvraag: Stichting Altrecht Ontwerp: VMX architects De bijeenkomst is gericht op de toetsing van de materialisering en kleurstelling van één gevel in het nieuwbouwproject. De architect heeft hier gekozen voor een beplating met structuur, uitgevoerd in een gele kleur. De commissie oriënteert zich ter plaatse aan de hand van een proefopstelling. Zij is van mening dat het gekozen plaatmateriaal een verbetering is, maar de kleurstelling té opvallend en fel voor deze locatie. De gevel richt zijn op de achterzijde van woningen, in een kleinschalige historische binnenstad. Hier past geen schreeuwerig geel, maar dient een kleur gekozen te worden die afgestemd is op de omgeving. Naar de mening van de commissie mag dat een omgevingscontrasterende kleur zijn, maar geel is te fel en te hard. Aanvraag wordt wat betreft dit onderdeel aangehouden. E Nagekomen plannen E1 Springweg 20 BV Bouwaanvraag voor het plaatsen van een rolluik Aanvraag: P.A.J.M. de Bruijn Ontwerp: Jansen de Bilt In de aanvraag wordt de rolluikbak geplaatst gedeeltelijk over de bestaande penanten aan weerszijden van de pui. De betreffende pui wordt gekarakteriseerd door de natuurstenen penanten - met groeven - en borstwering onder het etalagevenster. In verband met o.a. overlast door oneigenlijk gebruik van de brievenbus wil de aanvrager het rolluik voor de hele pui laten afdekken. De commissie heeft begrip voor de wens de pui te bedekken. Zij meent echter dat een rolluik ondergeschikt dient te zijn aan de karakteristieke pui gelegen in een beschermd stadsgezicht. In het gedane voorstel worden de penanten half afgedekt, hetgeen de verticale opbouw van de pui schaadt. Indien de aanvrager de natuurstenen elementen in de gevel met minimale middelen zou willen aanpassen, is het goed mogelijk het rolluik Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus

5 tussen de penanten te geleiden waardoor de historische pui haar oorspronkelijkheid behoudt. Ook is de commissie zich bewust van reeds de aanwezigheid van een bak tegen de gevel voor de zonwering. Op voorgestelde wijze ontstaat een stapeling van bakken (rolluik en zonwering) wat zeer ongewenst is, mede gezien de kleine schaal van de gevel. Aanvrager zou de keuze moeten maken één bak te plaatsen; goede geïntegreerde oplossingen van rolluik en zonwering bestaan, wat zowel gevelbeeld als straatbeeld ten goede zou komen. Aanvraag wordt in deze vorm afgewezen. E2 Nieuwe Koekoekstraat 113 Naar aanleiding van een sloopaanvraag voor garage Vogel ten behoeve van nieuwbouw, is er door omwonenden een verzoek ingediend om deze voormalige melkfabriek aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Mevrouw Van Santen deelt mede dat de afdeling Monumenten de aanvraag niet onderschrijft. Het voormalige fabriekje heeft door de tijd heen te veel van zijn originaliteit verloren. Hoewel passend in de buurt, bezit het pand te weinig kwaliteit om aan te merken als gemeentelijk monument. Ook de zeldzaamheid is niet overtuigend; in bijvoorbeeld de Obrechtstraat bevindt zich nog een meer in oorspronkelijke staat zijnde voormalige melkfabriek. De commissieleden kunnen zich in de argumentatie van de afdeling Monumenten vinden. Het toekennen van de monumentale status aan een pand vereist de grootste zorgvuldigheid teneinde devaluatie van de status te voorkomen. Verzoek wordt afgewezen. F Overige plannen Deze plannen worden met een positief preadvies van de secretaris aan de commissie voorgelegd. Na kennisname van de plannen besluit de commissie de advisering over te nemen. De plannen verdragen zich in voldoende mate met de omgeving en voldoen op zichzelf aan redelijke eisen van welstand (wat betreft materialisatie, detaillering en kleurstelling). Derhalve zijn bedoelde plannen akkoord. De lijst d.d. 21 augustus 2003 ligt ter inzage op het secretariaat. G Reclames G1 Lange Elisabethstraat 4 Reclame-aanvraag voor een spandoek tegen gevel winkel Aanvraag: Zigger De commissie keurt de aanvraag af. Het betreft een relatief groot gespannen reclamedoek op een frame dat de gevel ernstig domineert. In de door de gemeente opgestelde richtlijnen dient reclame ondergeschikt te zijn aan de architectuur en het straatbeeld; in onderhavige aanvraag is daarvan geen sprake. De aanvraag geldt voor een redelijk lange termijn, waardoor de commissie zich genoodzaakt voelt - met het oog op precedentwerking - om deze niet als tijdelijk te beoordelen. G2 Potterstraat 28/30 Reclame-aanvraag voor het wijzigen van een reclamebord op dak winkel-/woongebouw Aanvraag: Cannons In 1989 is er vergunning verleend voor de plaatsing van reclame van groot formaat op dit dak. Recent is de reclame-invulling en -boodschap aangebracht op de bestaande reclamedrager, op grond waarvan een aanvraag ingediend dient te worden. Begin jaren negentig zijn door de gemeente, in samenspraak met de commissie, richtlijnen opgesteld ten aanzien van reclamevoering. Hierin wordt gesteld dat reclame ondergeschikt dient te zijn aan architectuur en omgeving. Tevens moet de reclame betrekking hebben op het betreffende pand, alsook geplaatst op het perceelgedeelte waar de reclame voor geldt. In onderhavige aanvraag is hiervan geen sprake. Het grote bord domineert het daklandschap. De plaatsing is ook dusdanig dat deze geen relatie aangaat met de architectuur. Naar de mening van de commissie is hier eerder sprake van een storend element in het straatbeeld. Aan de richtlijn dat de reclameboodschap betrekking dient te hebben op het pand waar het reclame-element geplaatst is, lijkt hier ook niet te worden voldaan. Aanvraag wordt afgewezen. Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus

6 G3 Kaap de Goede Hooplaan 20 Reclame-aanvraag vernieuwing reclame op gevels en dak winkelbedrijf Aanvraag: Hartog Wonen en Profijt Meubel Gewijzigd plan is akkoord. H Rondvraag en sluiting Geen onderwerpen. De volgende vergadering vindt plaats op 9 september De voorzitter De secretaris P. Vermeulen J. Koning Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 13 januari 2004

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 13 januari 2004 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2004-2 Verslag van de tweehonderdzeventigste vergadering, gehouden op dinsdag 27 januari 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg, te Utrecht. Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter),

Nadere informatie

P. Vermeulen (voorzitter), G. Andela (lid), J. Koning (secretaris), M. van der Wiel (verslag)

P. Vermeulen (voorzitter), G. Andela (lid), J. Koning (secretaris), M. van der Wiel (verslag) COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2003-13 Verslag van het gedelegeerd overleg, gehouden op dinsdag 12 augustus 2003, op het Bureau Commissie Welstand en Monumenten, Rachmaninoffplantsoen 61 te Utrecht

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

P. Vermeulen (voorzitter), de leden G. Andela en R. van Wylick, J. Koning (secretaris), Th. Hilhorst (adjunct-secretaris).

P. Vermeulen (voorzitter), de leden G. Andela en R. van Wylick, J. Koning (secretaris), Th. Hilhorst (adjunct-secretaris). COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2003-08 Verslag van het gedelegeerd overleg, gehouden op dinsdag 6 mei 2003 te Utrecht, op het secretariaat van de Commissie Welstand en Monumenten, Rachmaninoffplantsoen

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 22 Verslag d.d. 31-05-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 26-11-2013

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 26-11-2013 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 48 Verslag d.d. 26-11-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 15-17743 Adres: Lucasbolwerk te Utrecht het plaatsen van fietsenrekken voor de duur van zes maanden 29-7-2015 Commissie: 11-8-2015

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 38 Verslag d.d. 17-09-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 15-06077 Adres: Oudegracht 69 te Utrecht het restaureren van een kerk 17-06-2015 Commissie: 30-6-2015 Akkoord Monumentwaarden voldoende

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 19-07-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 19-07-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 29 Verslag d.d. 19-07-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-03-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-03-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: Verslag d.d. 22-03-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 12 augustus en d.d. 26 augustus 2003

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 12 augustus en d.d. 26 augustus 2003 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2003-15 Verslag van de tweehonderddrieënzestigste openbare vergadering, gehouden op dinsdag 9 september 2003 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: Afwezig:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: 13:05 uur K.W. Koster (aanvrager), inzake 120060, Meidoornlaan 21 te 13:15 uur A. Bloem (architect), inzake 120057, Nieuw-sedijk

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 13-05668 Adres: Nieuwegracht 19-21 te Utrecht het verbouwen van het rijksmonument, het plaatsen van dakramen, verlagen van de keldervloer,

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 mei 2004

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 mei 2004 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2004-10 Verslag van de honderdnegentiende openbare vergadering, gehouden op dinsdag 25 mei 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter),

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 13-01-2015

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 13-01-2015 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 03-2015 Verslag d.d. 13-01-2015 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140013 Bouwadres Herenweg 59 te Breukeleveen Soort bouwwerk Individuele woning Omschrijving plaatsen van een schoorsteen Aanvrager

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit VERSLAG vergadering nr.03 d.d. 10 februari 2016 Vast te stellen op 24 februari 2016 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Datum bespreking 10 feb. 2016 Plaats kamer 1.28 Datum verslag 10 feb. 2016 Opgesteld

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 Advies over de periode van 03-04-2015 t/m 16-04-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 Advies over de periode van 03-04-2015 t/m 16-04-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 15-04812 Adres: Thematerweg 18 te Haarzuilens het verbouwen van een bijgebouw tot Bed & Breakfast 15-04-2015 Commissie: 21-4-2015

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Grote

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2004-12 Verslag van de tweehonderdzevenenzeventigste vergadering, gehouden op dinsdag 15 juni 2004 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht. Aanwezig: P. Vermeulen

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

visie gevelbeeld Damlaan 23b, 32, 46-56, 58 Leidschendam l inea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp

visie gevelbeeld Damlaan 23b, 32, 46-56, 58 Leidschendam l inea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp visie gevelbeeld Damlaan 23b, 32, 46-56, 58 Leidschendam Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel 010-4138480 www.linea-architecten.nl l inea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2006-01 Verslag van de driehonderdnegende vergadering, gehouden op dinsdag 3 januari 2006 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: P. Vermeulen

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2015-15 Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht Aanwezig: de leden

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Juni 2005 Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Richtlijnen bedrijventerrein Flevopoort Stedenbouwkundig uitgangspunt voor het formuleren van richtlijnen voor bebouwing

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Verslag van de driehonderdzesenveertigste vergadering, gehouden op dinsdag 14 augustus 2007 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de driehonderdzesenveertigste vergadering, gehouden op dinsdag 14 augustus 2007 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2007-15 Verslag van de driehonderdzesenveertigste vergadering, gehouden op dinsdag 14 augustus 2007 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: de voorzitter,

Nadere informatie

- 1 - Volgnr. Zaaknr. Onderwerp/voorstel Beslissing/uitvoering; zie akkoord/niet akkoord

- 1 - Volgnr. Zaaknr. Onderwerp/voorstel Beslissing/uitvoering; zie akkoord/niet akkoord - 1 - COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EINDHOVEN commissie-notulen ruimtelijke kwaliteit VOLGNR: KL2014-21 Samenstelling van deze KLEINE-commissie: de heer D. Boonstra arch. AvB en de secretaris (de heer

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG

BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG Gehouden op 6 juni 2011 in het gemeentehuis te Raamsdonksveer Aanwezig: Dhr. R. Celie ambtenaar Monumentencommissie Geertruidenberg Dhr. A.

Nadere informatie

De commissie is van mening dat met het plan voldoende tegemoet is gekomen aan de eerdere bemerkingen.

De commissie is van mening dat met het plan voldoende tegemoet is gekomen aan de eerdere bemerkingen. plan 1 : Boxtel datum : 13-1-2015 bouwplan : het verbouwen van de woning bwt.nr. : VB2014230 bouwadres : Lijndakker 28 te Boxtel --- advies : VOLDOET beh. : 2 Het plan heeft, door de staande verhoudingen

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Vergaderlocatie

Nadere informatie

OVERZICHT VERSLAG A Ingekomen stukken en mededelingen. B Notulen Commissie Welstand en Monumenten d.d. 28 januari 2003. C Algemeen C 1 Biltstraat 156

OVERZICHT VERSLAG A Ingekomen stukken en mededelingen. B Notulen Commissie Welstand en Monumenten d.d. 28 januari 2003. C Algemeen C 1 Biltstraat 156 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2003-03 Verslag van de tweehonderdtweeënvijftigste openbare vergadering, gehouden op dinsdag 11 februari 2003, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: Afwezig:

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2004-01 Verslag van de tweehonderdnegenenzestigste vergadering, gehouden op dinsdag 13 januari 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg, te Utrecht. Aanwezig: Afwezig:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Dakkapel. Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM

Dakkapel. Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM Dakkapel Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM ja nee U kunt direct gaan bouwen. De bouw moet veilig (bijv. stevige constructie) en gezond

Nadere informatie

16-22294 Adres: Kromme Nieuwegracht 33E te Utrecht

16-22294 Adres: Kromme Nieuwegracht 33E te Utrecht Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 18-08-2016 16-20351 Adres: Begijnekade 6 te Utrecht het restaureren en verbouwen van een monumentaal kantoorgebouw tot 6 appartementen 12-08-2016

Nadere informatie

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Programma Renovatie van de gevel en diverse bouwkunidge aanpassing Opdrachtgever Woonstad Rotterdam, OCNC Locatie Rotterdam, hoek Boezemlaan en Kerkhoflaan

Nadere informatie

Opmerkingen: Uitvoeren met in achtneming overwegingen afdeling Erfgoed.

Opmerkingen: Uitvoeren met in achtneming overwegingen afdeling Erfgoed. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 28-05-2015 15-04974 Adres: Oudegracht 204 te Utrecht het aanbrengen van reclame 19-05-2015 Commissie: 2-6-2015 Niet akkoord Voor niet akkoord

Nadere informatie

Verslag 13 Bouwplanverslag 2014

Verslag 13 Bouwplanverslag 2014 Verslag 13 Bouwplanverslag 2014 Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) 24 juni 2014 Aanwezig: Voorzitter vergadering: mevrouw C. Vanderheyden Leden: mevrouw N. Jellouli Guachati M. Pieters de heer

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 21-01-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 21-01-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 04 Verslag d.d. 21-01-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 8 maart 2005

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 8 maart 2005 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2005-06 Verslag van de tweehonderddrieënnegentigste vergadering, gehouden op dinsdag 5 april 2005 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 03-03-2015

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 03-03-2015 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 10 Verslag d.d. 03-03-2015 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN LOKETCRITERIA VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 1. DAKKAPELLEN Datum: 25 februari 2004 In werking getreden: 22 april 2004 Inleiding: Een dakkapel is een uitspringend dakvenster, aangebracht op het

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Casa Confetti, De Uithof in Utrecht door Marlies Rohmer

Casa Confetti, De Uithof in Utrecht door Marlies Rohmer Langs de centrale busbaan van De Uithof in Utrecht wordt op basis van een ontwerp van Marlies Rohmer een studentencomplex van 380 zelfstandige en geclusterde kamers gebouwd. Ze zijn ondergebracht in een

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 06-05-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 06-05-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 19 Verslag d.d. 06-05-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Steigerdoekreclame in Haarlem. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Onderwerp Steigerdoekreclame in Haarlem. Bestuurlijke context Onderwerp Steigerdoekreclame in Haarlem Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. H.F.L. Wals Telefoon 5114845 E-mail: walsh@haarlem.nl SB/BOR Reg.nr. SB/ BOR 2007/ 171839

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 20 april 2004

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 20 april 2004 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2004-9 Verslag van de het gedelegeerd overleg, gehouden op dinsdag 4 mei 2004 bij het secretariaat van de Commissie Welstand en Monumenten. Aanwezig: Afwezig: P. Vermeulen

Nadere informatie

Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld.

Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld. Zienswijzenverslag bestemmingsplan Het Bleekveld. Gemeente Enschede Afdeling Bestemmingsplannen Juni 2014 Het ligt in de bedoeling om op een reeds langdurig braakliggende locatie aan de Haaksbergerstraat,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam 156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1996 Project 156 - Abraham/Boddaert Verbouwing

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Breestraat 161 te Leiden. Voorwoord

Historische Winkelpuien Leiden. Analyse Breestraat 161 te Leiden. Voorwoord Voorwoord Analyse Breestraat 161 te Leiden Deze bouwhistorische analyse van de winkelpui Breestraat 161 te Leiden is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden, als onderdeel van de realisatie van de

Nadere informatie

Bio Energie Centrale Groene Weide Utrecht architectonisch concept

Bio Energie Centrale Groene Weide Utrecht architectonisch concept Bio Energie Centrale Groene Weide Utrecht architectonisch concept 0 07-01-2013 Voor bouwaanvraag E. Dorleijn W. Stevense Wijz. Datum Omschrijving Opsteller Gecontroleerd Copyright Tebodin Alle rechten

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2007-04 Verslag van de driehonderdzesendertigste vergadering, gehouden op dinsdag 27 februari 2007 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: de leden M. van

Nadere informatie

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Inhoud Inleiding Aanleiding Cornelis Elffers Vergelijkbare werken Historische betekenis van de school Het pand Kunstwerken Het

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen

Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen Informatie voor ondernemers BUSINESS PARK27 Kwaliteit van Werken in bedrijfsverzamelgebouwen Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die BusinessPark27 biedt voor ondernemers die geïnteresseerd zijn

Nadere informatie

KAVELPASPOORT KAVEL 4

KAVELPASPOORT KAVEL 4 KAVEL 4 Opweg 78a 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 503 m2, Koopsom: 257.500,- v.o.n. Kavel 4 2 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de kavels in het plan De Bol fase 2 in Schoonhoven. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG. Openbare vergadering van 13 mei 2013

BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG. Openbare vergadering van 13 mei 2013 BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG Openbare vergadering van 13 mei 2013 Aanwezig: Dhr. R. Celie ambtenaar (geen lid van de monumentencommissie) Dhr. T. de Bont lid (architect)

Nadere informatie

Notulen CWM d.d. 27-01-2015 / Bellettering en bord akkoord.

Notulen CWM d.d. 27-01-2015 / Bellettering en bord akkoord. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-02-2015 14-20821 Adres: Janskerkhof 10 te Utrecht het wijzigen van de gevelreclame 02-02-2015 Commissie: 10-2-2015 Akkoord Notulen CWM

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Steeg 3 te Norg. Verslag overleg en inspraak *A15.01941* 15 maart 2014 A15.01941

Voorontwerp bestemmingsplan Steeg 3 te Norg. Verslag overleg en inspraak *A15.01941* 15 maart 2014 A15.01941 Voorontwerp bestemmingsplan Steeg 3 te Norg Verslag overleg en inspraak 15 maart 2014 A15.01941 *A15.01941* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. AANLEIDING NOTA... 3 Hoofdstuk 2. REACTIES ALS BEDOELD IN ARTIKEL

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2005-08 Verslag van de tweehonderdvijfennegentigste vergadering, gehouden op dinsdag 3 mei 2005 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De voorzitter,

Nadere informatie

Kozijn- of gevelwijziging

Kozijn- of gevelwijziging Kozijn- of gevelwijziging (aan bestaande woningen of woongebouwen of aan bijgebouwen bij bestaande woningen of woongebouwen) Omschrijving en uitgangspunten Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2003-07 Verslag van de tweehonderdzesenvijftigste openbare vergadering, gehouden op dinsdag 8 april 2003 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: Afwezig: P.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 23 juli 2013 in Utrecht.

Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 23 juli 2013 in Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2013-7 Verslag van de vergadering van de Commissie Welstand en Monumenten West, gehouden op dinsdag 23 juli 2013 in Utrecht. Aanwezig : Verhinderd : De voorzitter,

Nadere informatie

Gevelp uireglement Commerciële Ruimten

Gevelp uireglement Commerciële Ruimten Gevelp uireglement Commerciële Ruimten Datum: 11.05.2012 Referentie: Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 01 INLEIDING 1 02 GEVELPUIEN 2 02.01 Algemeen 2 02.02 Standaard puien 2 02.03 Pui varianten 2 02.03.01 Varianten

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 24-02-2015

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 24-02-2015 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 9 Verslag d.d. 24-02-2015 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning: Secr.

Nadere informatie

Voorstel: Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden STADSHART DEN HELDER

Voorstel: Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden STADSHART DEN HELDER Voorstel: Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden STADSHART DEN HELDER Inleiding Den Helder wil voor bewoners en bezoekers een aantrekkelijke stad aan zee zijn. Een karakteristiek winkelhart

Nadere informatie

Commissie Welstand & Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 14-07-2011 Advies over de periode van 01-07-2011 t/m 14-07-2011 voor Stadsdeel O

Commissie Welstand & Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 14-07-2011 Advies over de periode van 01-07-2011 t/m 14-07-2011 voor Stadsdeel O BV21102003 pr.aanvraag Adres/locatie Australiëlaan 40 en 42 Omschrijving het wijzigen van de indeling van een winkelgebouw en het plaatsen van een nieuwe voorgevel Opmerkingen Akkoord, behoudens architectonische

Nadere informatie

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan Goudenregenstraat Korte Kerkweg Beeldkwaliteitplan Landelijk wonen Rouveen januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Status 5 2 Uitgangspunten 7 2.1 De ligging 7 2.2

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2006-24 Verslag van de driehonderdtweeëndertigste vergadering, gehouden op dinsdag 19 december 2006 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: de voorzitter,

Nadere informatie

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein 1. Ruimtelijke kaders algemeen Pagina 2 2. Richtlijnen beeldkwaliteit Pagina 4 3a. Kaderstelling model 1 Pagina 6 3b. Kaderstelling

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 17 Verslag d.d. 22-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG. Openbare vergadering van 1 oktober 2012

BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG. Openbare vergadering van 1 oktober 2012 BESPREKINGSVERSLAG VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE GEERTRUIDENBERG Openbare vergadering van 1 oktober 2012 Aanwezig: Dhr. R. Celie ambtenaar (geen lid van de monumentencommissie) Dhr. T. Waltjen lid (architect)

Nadere informatie

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten.

Plan aanhouden. De commissie zou nog graag details zien (onder, boven en zijdetail) van de valramen en de nieuw te plaatsen glaslatten. Plaats Hulst Datum 1 september 2015 Tijd 9:00 uur Locatie Multimediaruimte 1 Aanvragen omgevingsvergunning 1.1 Adres: Grote Markt 24, Hulst Omschrijving: het plaatsen van valramen en het vervangen van

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026458/2827646 op de op 3 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Autosloperij W. Broeren, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 2 juli 2013 in Utrecht

Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 2 juli 2013 in Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2013-11 Verslag van het Gedelegeerd Overleg van de Commissie Welstand en Monumenten Oost, gehouden op dinsdag 2 juli 2013 in Utrecht Aanwezig : T. Frantzen (voorzitter),

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 14-30211 Adres: Brigittenstraat 1 te Utrecht het wijzigen van de indeling en gevels ten behoeve van kantoor op de begane grond

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 27 Verslag d.d. 01072014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning: plv.

Nadere informatie

Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018)

Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018) Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018) De ontwerp-omgevingsvergunning voor realisatie van een woning met bijgebouw aan Slotselaan 11a in Rossum heeft van 23 april 2015 tot

Nadere informatie