Laag btw-tarief Laag btw-tarief voor renovatie en onderhoud woningen nader toegelicht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laag btw-tarief Laag btw-tarief voor renovatie en onderhoud woningen nader toegelicht."

Transcriptie

1 Laag btw-tarief Laag btw-tarief voor renovatie en onderhoud woningen nader toegelicht. Eind april heeft de staatssecretaris een nadere toelichting gegeven over het toepassen van het (tijdelijke) verlaagde btw-tarief op de arbeid in het kader van renovatie, herstel en onderhoud van woningen ouder dan 2 jaar. Omdat menig gemeente nog een woning in eigendom heeft en als verhuurder onderhoudskosten moet maken en u als lezer mogelijk zelf gebruik wil maken van de regeling, treft u in de bijlage de tekst van het besluit aan.

2 Vennootschapsbelasting voor gemeenten dichterbij dan ooit! Het kabinet heeft kenbaar gemaakt dat zij binnen 18 maanden wetgeving gaat vaststellen, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Het te ontwikkelen wetsvoorstel zal naar verwachting per 1 januari 2015 tot wet worden verheven en treedt een jaar later inwerking. In de brief van 21 mei 2013 brengt de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer op de hoogte van het gegeven dat de Europese Commissie is bericht dat Nederland de economische activiteiten van overheidsbedrijven in de heffing van vennootschapsbelasting gaat betrekken. Voor een kopie van de brief aan de Europese Commissie en de brief aan de Tweede Kamer <klik hier>. Reactie EFK Uit de berichtgeving leiden wij af, dat minimaal de vrijstelling voor economische activiteiten - in de zin van het EU-recht - dient te vervallen voor zowel de directe als de indirecte overheidsbedrijven. Maar wat zijn nu deze economische activiteiten? Het zal ons niet verbazen dat deze activiteiten tenminste gelijk zijn aan de activiteiten behorende tot Bijlage I behorende tot de BTW-richtlijn. Waarom maken wij voor de vennootschapsbelasting een vergelijk met de BTW-richtlijn? Dat wordt ingegeven door de omstandigheid dat Europa streeft naar eenduidige uitleg van begrippen die zij in de diverse Richtlijnen en bepalingen opneemt. Voor de btw is het begrip economische activiteit al een weid verbreid en toegepast begrip en bepalend voor de vele jaren van advisering. Na de komst van het BTW-compensatiefonds zijn alle gemeentelijke activiteiten gelabeld en ligt het voor de hand dat de huidige btw-belaste (btw-aangifte) en btw-vrijgestelde activiteiten (onderdeel van kostprijsverhogend) tot de economische activiteiten worden gerekend, waarop de vennootschapsbelasting ziet. Dit kleindenken zit een btw-adviseur in de genen, maar zal een vpb-adviseur tot zich moeten nemen. Wat moet u nu doen? Op dit moment is alleen het voornemen van het kabinet bekend en het feit dat een inventarisatieonderzoek gaande is bij medeoverheden. De inventarisatie is dit najaar afgerond, maar wanneer de resultaten kenbaar worden, is nog niet bekend. Dit betekent dat thans eigenlijk nog niets concreets te melden is. Het is verstandig voorlopig even af te wachten wat inventarisatie-onderzoek oplevert. Wij verwachten dat gemeenten van de VNG, net zoals destijds bij de invoering van het BTWcompensatiefonds heeft plaatsgevonden, een handreiking zullen ontvangen waarin de diverse stappen worden geduid om tot een juiste implementatie te komen. Verzelfstandigingen Daar het kabinet al eerder heeft aangegeven dat de vrijstelling voor indirecte overheidsbedrijven komt te vervallen, zullen de (gemeentelijke) BV s en NV s sowieso in de heffing van vennootschapsbelasting worden betrokken. Dit betekent dat als u thans uit beleidsmatige overwegingen kiest voor een BV of NV, u nu al rekening dient te houden met heffing van vennootschapsbelasting op termijn. Software-pakket Net zoals bij de invoering van het BTW-compensatiefonds, zal de invoering van vennootschapsbelasting ertoe leiden dat uw softwarepakket u dient te ondersteunen in plaats van tot last te zijn, althans, dat zou u mogen verwachten. Daarom is het belangrijk dat u in de gaten blijft houden welke aandacht uw software-leverancier gaat schenken aan de vennootschapsbelasting. Wij kunnen ons voorstellen dat een gemeente besluit voorlopig geen meerjarige contract sluit (2015 en verder), zolang niet bekend is welke vormgeving het kabinet voorstaat en op welke wijze de leverancier dit implementeert in zijn systeem. Tot slot EFK Belastingadviseurs zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en u daarover in haar nieuwsbrieven blijven berichten. Wij zullen als uw fiscaal partner klaar staan de fiscale advisering en compliance (bijvoorbeeld de VPB-aangifte) vorm te geven.

3 De buurtsportcoach en de btw Bewegen is voor ons allen een goede bezigheid. Vaak hebben de burgers even de steun nodig van een ander die hen daartoe aanzet. Hiervoor is enige jaren geleden de combinatiefunctionaris geïntroduceerd. Inmiddels heeft ook de buurtsportcoach zijn intrede gedaan. Uit een recent rapport blijkt echter dat de btw-problemen uit het verleden nog steeds niet zijn opgelost. In januari 2013 heeft de Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt, onder leiding van de burgemeester van Maastricht, haar rapport aan de minister van VWS aangeboden. Een van de belemmeringen vormt de btw. Het blijkt onder andere dat gemeenten buurtsportcoaches inhuren (met btw) dan wel dat zij de coach tegen vergoeding ter beschikking stellen en 21% btw moeten afgedragen. Het mag duidelijk zijn dat deze btw te laste komt van het beschikbare budget en dus de inzet van de coaches beperkt. De taskforce vraagt de bewindsvrouw aandacht hiervoor en verzoekt om duidelijkheid dan wel een oplossing. Eind april 2013 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd. In haar brief meldt zij het volgende over de btw. 4. Ruimte voor de buurtsportcoach De Taskforce constateert dat over de inzet van buurtsportcoaches door een aantal gemeenten btw wordt afgedragen. Hierdoor dragen deze gemeenten 21% van het budget voor de inzet van buurtsportcoaches af aan de Belastingdienst. Geconstateerd is dat onder omstandigheden het model kosten voor gemene rekening uitkomst kan bieden mits betrokken partijen aan de ter zake gestelde voorwaarden (willen) voldoen. (..) Ik zet de volgende acties in gang: - ik ben inmiddels met de staatssecretaris van Financiën in overleg getreden over de btw-kwestie. Mijn ambitie bij het initiatief tot dit overleg is om te waarborgen dat het veld voorzien blijft van duidelijke kaders en goede en betrouwbare informatie over de btwafdracht met betrekking tot de buurtsportcoach en de sportsector in het algemeen. Met de sportsector zal ik een nadere inventarisatie maken van de ervaren knelpunten. Hierna zal ik samen met het ministerie van Financiën en andere betrokken partijen zoeken naar mogelijke oplossingen voor deze knelpunten. In het najaar van 2013 zal ik de Tweede Kamer informeren over de voortgang van dit traject. Reactie Uit bovenstaande leiden wij af, dat de staatssecretaris van Financiën het mogelijk acht dat de gemeente met betrokkenen (sportverenigingen, onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties) een overeenkomst sluit voor kosten voor gemene rekening, waardoor btw-heffing over het ter beschikking stellen achterwege kan blijven. Hieraan zijn stringente voorwaarden gesteld en het is natuurlijk maar de vraag of alle betrokkenen aan de voorwaarden willen voldoen. Uit de berichtgeving leiden wij tevens af dat tot het najaar zeker geen oplossing valt te verwachten. Sterker nog, gelet op het feit dat voor de combinatiefunctionaris al geen oplossing is gevonden, lijkt het ons sterk dat voor de buurtcoach wel een oplossing zal worden gevonden. De taskforce geeft wel aan dat als de gemeente met de betrokkenen instanties afspraken gaat maken, dat de het belangrijk is daarover vroegtijdig te overleggen met de belastinginspecteur, zodat verrassingen achteraf zich niet voor kunnen doen. Tevens geeft de taskforce aan dat lokaal gezien er soms een oplossing is bereikt voor het btw-vraagstuk, maar in het algemeen accepteert zij de btw afdracht als een gegeven en realiseert zich dat zij geen invloed heeft op de oplossing van deze belemmering. Wij zullen dus moeten afwachten of de politiek met een oplossing komt.

4 Van kantoor naar woning, de kantoorwoning Op dit moment schijnt 16% van de kantoren leeg te staan. Een van de oplossingen tegen deze leegstand is het wijzigen van kantoorruimte in woonruimte. Recent heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst een aantal vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Sinds 2012 is de toename van de leegstand van kantoorruimte nog nooit zo groot geweest. Op dit moment staat zo n 16% van de kantoren leeg. In juni 2012 is een convenant in het kader van het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren met partijen uit de kantorentop gesloten. Martpartijen en overheden hebben de mogelijkheid een kantorenfonds in te stellen, maar dat is geen verplichting. In het overleg tussen de diverse partijen is geconstateerd dat de aanpak van de leegstand van kantoorruime een lastig vraagstuk is en de blijvende inzet van alle partijen verlangt. Op dit moment hebben acht van de twaalf provincies de beperking op ruimte voor nieuwe kantoorontwikkelingen vastgelegd in hun verordening. Er zijn nog geen regionale kantorenfondsen ingesteld. De wens tot zo n fonds te komen moet uit de markt komen, met voldoende draagvlak bij de eigenaren een heffing ten behoeve van het kantorenfonds te betalen. In de gemeente Amsterdam is inmiddels een pilot opgezet maar voor het instellen van een kantorenfonds is te weinig draagvlak. Onderzocht wordt of er wettelijke mogelijkheden zijn voor een verplichte afdracht aan de regionale kantorenfondsen. Het resultaat van dit onderzoek is op 22 april 2013 naar de Tweede Kamer gezonden. Het streven is de beleidsnotitie over dit rapport nog voor de zomer naar de Tweede Kamer te zenden. Volgens de staatssecretaris is de tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor herstel en renovatie van woningen ouder dan twee jaar niet van toepassing bij het ombouwen van kantoren naar woningen. De staatssecretaris is in overleg met de staatssecretaris van Financiën te kijken of er toch mogelijkheden zijn deze regeling toe te passen. Volgens recente krantenberichten zorgt deze tijdelijke maatregel echter (nog) niet voor de gewenste omzettoename in de branche. Mogelijk kan toepassing in de kantorenbranche het tij keren.

5 Levering van school in aanbouw; belast met recht van aftrek voorbelasting De Wet op het primair onderwijs staat de gemeente niet in de weg een nieuw schoolgebouw btw-belast te leveren aan het schoolbestuur. Ondanks dat de koopsom laag is maar meer dan symbolisch, heeft de gemeente recht op aftrek van voorbelasting op alle gemaakte kosten. Vorig jaar heeft de Hoge Raad in twee bijna gelijke zaken beslist dat sprake is van een levering voor de btw als een gemeente een nieuw schoolgebouw voor een laag bedrag (15% van de kostprijs) overdraagt aan het bevoegd gezag. Gevolg is dat de gemeente over de lage koopsom btw is verschuldigd en alle btw op de bouwkosten kan aftrekken als voorbelasting, De inspecteur heeft hier tegenin gebracht dat geen sprake is van een economische activiteit omdat de gemeente handelt als overheid en dat sprake is van misbruik van recht. Beide argumenten zijn door de Hoge Raad afgewezen. Op dit moment ligt de zaak van de gemeente Hardinxveld-Giesendam bij de Hoge Raad en heeft de Advocaat-Generaal (AG) haar conclusie afgegeven. Deze gemeente heeft een nieuw schoolgebouw overgedragen aan het bevoegd gezag. Ook hier is de vergoeding laag maar niet symbolisch. De gemeente heeft afstand gedaan van betaling van de koopsom waardoor de koopschuld is omgezet in een leenschuld. De AG concludeert dat sprake is van een btw-belaste levering tegen betaling van een vergoeding. Consequentie is uiteraard dat de gemeente alle btw op de investering kan aftrekken als voorbelasting. Van het handelen als overheid is in deze situatie geen sprake. Opgemerkt wordt dat de staatssecretaris in een soortgelijke zaak het cassatieberoep heeft ingetrokken. De staatssecretaris wijs nog op zijn brief van 6 november 2012 aan alle gemeente in Nederland dat dit soort fiscale constructies zeer ongewenst worden gevonden en de belastingdienst doorgaat met het bestrijden van dergelijke constructies. Tocht lijkt het erop dat de betreffende gemeente gelijk krijgt en deze structuur alleen via wetgeving kan worden bestreden. In een structuur waarin een gemeente een nieuw schoolgebouw tegen een lage koopsom levert aan een beheerstichting heeft Gerechtshof Leeuwarden geoordeeld dat de gemeente zicht schuldig heeft gemaakt aan misbruik van recht. Het samenstel van rechtshandelingen, waaronder het tussenschuiven van een stichting, maakt dat de structuur enkel gericht is op het verkrijgen van een btw-voordeel. Dergelijk handelen is in strijd met doel en strekking van de wet. De structuur van de gemeente Hardinxveld-Giesendam is kennelijk nog net binnen de grenzen van de mogelijkheden. Gelet op de brief van de staatssecretaris is het maar de vraag of deze structuur een lang leven is beschoren.

6 Fiscaal Informatiesysteem: automatische steekproeftrekkingen Het EFK Fiscaal Informatiesysteem is een dynamisch systeem. Dit wil zeggen dat u niet alleen informatie naar u toe kunt halen, maar dat het systeem het u ook mogelijk maakt eigen informatie te borgen. Met de uitbreiding met een nieuwe module is het zelfs mogelijk automatisch statistisch proces te laten starten, zoals de steekproeftrekking. Eén van de mogelijkheden is het geautomatiseerd laten uitvoeren van steekproeftrekkingen ten behoeve van uw HT- of TCF-proces en deze op te slaan in uw fiscale dossier. Dit werkt als volgt: Binnen het Fiscaal Informatiesysteem hebt u een gedeelte beschikbaar waar u uw eigen fiscale dossier borgt. Specifiek hebt u een gedeelte ingericht voor uw interne controleproces al dan niet gekoppeld aan uw HT-afspraken met de Belastingdienst. Een onderdeel van deze afspraken kan zijn dat de gemeente zelfstandig en periodiek een steekproefcontrole uitvoert op alle btw-boekingen. U beschikt over alle btw boekingen in de te onderzoeken periode ( de btw-massa ) en u wilt beschikken over een selectie uit deze massa om deze te onderzoeken. Maar wat is een representatieve selectie ( de statistisch significante steekproef ) en hoe luiden de richtlijnen en geaccordeerde methoden van de Belastingdienst? Het laten uitvoeren van deze statistisch correcte steekproef kan geheel worden uitgevoerd middels een geautomatiseerd proces binnen de Fiscale Kennisbank, waarin wij de richtlijnen en methoden van de Belastingdienst hebben verwerkt. U plaats in het daarvoor bestemde gedeelte uw btw-massa en het systeem herkent dat een steekproef getrokken dient te worden. Nadat de statistiekmodule de steekproef heeft opgeleverd, ontvangt u een bericht en kunt u met de controle aan de slag. De getrokken resultaten uit de steekproef en verslagleggingen worden opgeslagen in uw beveiligde omgeving. Op deze manier bouwt u een uitgebreid dossier op van dit controleproces. U kunt uw externe adviseur vragen of uw bevindingen juist zijn. Indien gewenst kan de Belastinginspecteur zijn mening geven over de steekproef en de bevindingen, welke routing ook via het systeem kan worden vastgelegd. Dit gaat natuurlijk niet zonder uw goedvinden. De beveiliging is zo geregeld dat u beslist wie, waar, wanneer en hoe toegang krijgt tot het controledossier. Het bovenstaande is, naast het delen van actuele wet- en regelgeving, een voorbeeld van de dynamische mogelijkheden van het Fiscaal Informatiesysteem. Wilt u weten hoe uw gemeente gebruik kan maken van deze nieuwe module, neem dan zeker contact op met EFK Belastingadviseurs.

Adviesgroep Indirecte Belastingen

Adviesgroep Indirecte Belastingen Nieuwsbrief 5 maart 2014 Adviesgroep Indirecte Belastingen In deze nieuwsbrief komen aan de orde: Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting 2014, nr. 5 van Caraad. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

De statische steekproef, statistisch bekeken

De statische steekproef, statistisch bekeken De statische steekproef, statistisch bekeken Het heeft niet kunnen uitblijven: een gerechtelijk oordeel over de steekproefonderzoeken van de Belastingdienst. Het Gerechtshof s-gravenhage heeft haar oordeel

Nadere informatie

Rapport Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds Ministerie van Financiën

Rapport Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds Ministerie van Financiën Rapport Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds Ministerie van Financiën Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Hoofdstuk 2: beleidsdoorlichting... 9 2.1 Inleiding... 9 2.2 Wat is

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb.

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen pm 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag.

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag. 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

28165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 juni 2015

28165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 juni 2015 28165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 199 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 9 juni 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011 Rapportnummer: 2011/123 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief HRsalarisservice

Nieuwsbrief HRsalarisservice Nieuwsbrief HRsalarisservice HRsalarisservice Plesmanstraat 64 3900 AW Veenendaal T 033 21 00 133 E info@hrsalarisservice.nl KvK 56688237 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie