tel. direct (secr.) fax direct inzake: Roche Nederland / BP Snellerpoort; procedure /1/R2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tel. direct (secr.) fax direct e-mail inzake: Roche Nederland / BP Snellerpoort; procedure 201009556/1/R2"

Transcriptie

1 Gemeente Woerden Regislratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 26/04/2011 RAAD Aan de Raad van de gemeente Woerden Blekerijlaan GR Woerden Kennedy Van der Laan (V^ Ben. Am": 2 6 APR r6 n < Q ^ \_» \J \J \>r Streef c'si: '/sehr.: HHZ1, B.V.O.: uw ref. onze ref /JGR/ppl/ datum 21 april 2011 tel. direct (secr.) (020) fax direct (020) inzake: Roche Nederland / BP Snellerpoort; procedure /1/R2 Geacht College, Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief van heden met bijlagen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoogachtend J.H.A. van der Grinten advocaat O/) alle door oj namens Kennedy V<m der Laan N.V. gesloten Mitsten maarbij zij werkzaamheden dient te verrichten zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, welke - onder andere - de op de ommezijde afgedrukte i' aansprakelijkheid bevatttn. Haarlemmerweg 333, 1051 LH Amsterdam Postbus 58188, 1040 HD Amsterdam t. +31 (0) , f. +31 (0) e. Ail agreements entered into by or on behalf oj Kennedy Van der Laan N.V Pursuant to which it shall perjorrn services shall he subject to it', terms and conditions, which contain - inter alia - the limitation oj liability printed on the hack of this document. ilitur INC-Bank t.n.v Stichting Beheer Derdengelden Kennedy Van der Laan Advocatuur INC-Bank t.n.v. Derdengelden Kennedy Van der Laan Notariaat

2 Op alle door of namens Kennedy Van der Laan NV ("Kennedy Van der Laan") gesloten overeenkomsten waarbij zij werkzaamheden dient te verrichten zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn aan u verstrekt. U kunt ze inzien op en printen van Op uw eerste verzoek zenden wij u nogmaals een exemplaar van deze algemene voorwaarden toe. Deze bevatten onder andere de navolgende beperking van de aansprakelijkheid: iedere aansprakelijkheid van Kennedy Van der Laan, haar werknemers, aandeelhouders en andere personen die voor Kennedy Van der Laan werkzaamheden verrichten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tol het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Kennedy Van der Laan te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de gecumuleerde aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Client aan Kennedy Van der Laan is betaald. Cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Kennedy Van der Laan aan te spreken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, aandeelhouders en andere personen die werkzaamheden verrichten voor Kennedy Van der Laan, is uitgesloten. Voorzover nodig kunnen genoemde (rechts)personen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding. De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zullen niet worden ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een met leiding belaste persoon binnen Kennedy Van der Laan of voor zover de relevante verordeningen van de Orde van Advocaten aansprakelijkheid voorschrijven. Kennedy Van der Laan is de handelsnaam van Kennedy Van der Laan N.V., statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ). All agreements entered into by or on behalf of Kennedy Van der Laan N.V ("Kennedy Van der Laan") pursuant to which it shall perform services shall be subject to its general terms and conditions. These general terms and conditions have been provided to you, and may be reviewed at and downloaded from At your lirst request we will send you another hard copy of the general terms and conditions which contain - inter alia the following limitation of liability: Any liability for damage arising from or in connection with a breach of contract or wrongful act of Kennedy Van der Laan, its employees, shareholders or persons providing services for Kennedy Van der Laan, or based on any other legal ground, shall be limited to the amount paid out in the matter concerned under the professional liability insurance policy of Kennedy Van der Laan, plus the amount of the deductible under that insurance policy. In the event that the insurer declines to pay a claim, the cumulative liability lor the total damages arising out of or connected with the agreed-upon services shall be limited to the amount received by Kennedy Van der Laan from the client for those services. The client can claim such damages exclusively from Kennedy Van der Laan as an entity. Any providing services for Kennedy Van der Laan, are excluded. As far as necessary, the above mentioned persons or entities may at all times invoke this provision for their own benefit as third-party beneficiaries. The foregoing limitations of liability shall not be invoked if and to the extent damage is caused by willful misconduct or is caused by an act, consciously committed with a reckless disregard for the consequences, on the part of any person in charge of the management within Kennedy Van der Laan or if and to the extent liability is prescribed in the relevant Regulations of the Dutch Bar Association. Kennedy Van der Laan is the trade name of Kennedy Van der Laan N.V, with registered office in Amsterdam (Chamber of Commerce no ).

3 Kennedy Van der Laan AANGETEKEND Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus EA 's-gravenhage uw ref /1/R2 onze ref /JGR/ppl/ datum 21 april 2011 tel. direct (secr.) (020) fax direct (020) inzake: Roche Nederland / BP Snellerpoort; procedure /1/R2 Hoogedelgestreng College, Namens Roche Nederland B.V. (verder: Roche) bericht ik u als volgt. Roche Nederland B.V. heeft mij verzocht als haar gemachtigde op te treden in de zaak met bovengenoemd procedurenummer. Het gaat in deze zaak om het beroep tegen bestemmingsplan Snellerpoort dat is vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden, waartegen mr. Rens bij brief van 29 september 2010 namens Roche beroep heeft ingesteld. De bezwaren van Roche tegen het vastgestelde bestemmingsplan betreffen het feit dat daardoor de ontsluiting van de noordzijde van haar bedrijfspand dreigt te verdwijnen. Dit is het gevolg van het beoogde tracé van de Steinhagenseweg, die volgens het bestemmingsplan waartegen het beroep zich richt wordt verlegd en pal langs het kantoorpand van cliënte zal komen te lopen. Roche heeft er in deze bestemmingsplanprocedure op gewezen dat haar belangen ernstig zouden worden geschaad door de beoogde verlegging van de Steinhagenseweg. Zij huurt het noordelijk deel van het pand waarin zij is gehuisvest. Dat pand is gebouwd met de hoofdingang als representatieve entree aan de noordzijde en de gehele inrichting van het gebouw is op het gebruik van die entree is afgestemd. De bij deze brief gevoegde foto's van onderscheidenlijk het {)() alle door er namens Kennedy Van dei Laan N.V ijesloten overeenkomsten waarbij zij loerkzaambeden dunt ie verrichten zijn haar ahlemene voorwaarden van toepassina, welke - onder ändert - Je op de mmmzißt al,)edrnkte beperkina mni Je nmnpraktujkhtid bmatte». Haarlemmerweg 333, 1051 LH Amsterdam Postbus 58188, 1040 HD Amsterdam t. +31 (0) , f. +31 (0) e. All agreements altered into by or on behalf oi Kennedy Van der Laan V V. pursuant lo which it shall perform services shall he subject to its :}ene/nl terms and conditions, tphnh contain - inlet alia - the limitation ol liability Printed on tht kick ol tin, dolltntent advocatuur ING-Bank i n.v. Stichtms Beheer Derdengetóen Kennedv Van der Laan Advocatuur notariaat INC-Bank i.n.v Derdengelden Kennedy Van der 1. aan Notariaat

4 Kennedy Van der Laan vooraanzicht van het pand (bijlage 1 en 2), de entreehal (bijlage 3) en de receptie (bijlage 4) maken dat inzichtelijk. Achter de hoofdingang bevinden zich een bedrijfsrestaurant en vergaderzalen. De cateraar komt zodoende via de hoofdingang direct in het bedrijfsrestaurant. Voor de hoofdingang is het trottoir aangepast zodat invaliden vanuit de auto rechtdoor naar de invalidenlift naast de trap kunnen komen. Koeriers, leveranciers en taxi's kunnen thans nog voor de ingang stoppen. In de centrale hal bevindt zich de centrale brandinstallatie en bij een eventuele brand of andere calamiteit kan de brandweer of kunnen andere hulpverleners recht voor de ingang stoppen. Aan de noordkant naast de ingang bevindt zich ook de hoofdaansluiting van het aardgas die in de huidige situatie direct door de brandweer te bereiken is. De gehele technische installatie van het gebouw op de vierde verdieping is alleen bereikbaar via de noordingang. Ook daarom is het bij een calamiteit van het grootste belang dat recht voor de deur geparkeerd kan worden. Roche meent dat verweerder onzorgvuldig heeft gehandeld en in strijd met een evenwichtige belangenafweging door het bestemmingsplan zonder afdoende onderzoek naar de gevolgen daarvan voor haar bedrijfsvoering op deze wijze vast te stellen. Ter nadere toelichting op de gronden van haar beroep, heeft Roche verkeerskundig onderzoeksbureau Delft Infra Advies verzocht de verkeerseffecten van bestemmingsplan Snellerpoort nader in kaart te brengen. Daartoe heeft het desbetreffende bureau onderzocht wat de ruimtelijke effecten zijn van de verlegging van de Steinhagenseweg voor Roche en welke consequenties die verlegging heeft voor de bereikbaarheid van haar kantoorpand. Dat heeft geleid tot het deskundigenbericht dat Roche hierbij in het geding brengt (bijlage 5). Dit rapport laat eens te meer zien dat uitvoering van het bestemmingsplan desastreuze gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het bedrijfspand en dat de oplossing die de gemeente voor het verlies van de noordelijke ontsluiting voorstaat, feitelijk geen oplossing biedt. De conclusie van het rapport omschrijft de gevolgen van het plan voor Roche als volgt: "De ingang van Roche is met de beschikbare ruimte in het plan niet bereikbaar voor invalide (bezoekers), leveranciers, vuilnisophaaldienst en hulpdiensten. Volgens het Masterplan wordt het parkeerterrein van het kantoorpand middels een brug ontsloten aan de zuidzijde van het pand en dient deze tevens te gaan functioneren als ontsluiting van de hoofdingang voor (invalide) bezoekers, leveranciers, vuilnisophaaldienst en hulpdiensten. Afgezien van de hulpdiensten, die desnoods gebruik kunnen maken van de bermen en fietspaden, levert dit geen oplossing voor deze groep gebruikers van de hoofdingang. De leveranciers en de vuilnisophaaldienst hebben geen mogelijkheden om via deze route bij de ingang van Roche te komen en kunnen niet op een veilige manier manoeuvreren en steken. Hiervoor is onvoldoende ruimte. Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het plan onvoldoende verkeerskundig is uitgewerkt om de in het plan opgenomen ruimtelijke inperkingen en beperkingen van de fysieke ruimte rond het kantoorpand van Roche goed te kunnen beoordelen. Een gedetailleerde verkeerskundige uitwerking is

5 Kennedy Van der Laan gewenst, voordat onderbouwde besluiten kunnen worden genomen over de ruimtelijke ordening van het gebied. Daarbij is het essentieel rekening te houden met de bestaande functies in het gebied en het gebruik van de ruimte." Ter aanvullende toelichting op haar beroep merkt Roche voorts nog het volgende op. Het rapport van Delta Infra Advies laat zien dat de door verweerder beoogde zuidelijke ontsluiting van het kantoorpand, geen oplossing biedt voor het verlies van bereikbaarheid van de noordelijk gelegen hoofdingang. Daarbij komt dat in het besternmingsplan op geen enkele wijze is verzekerd dat die zuidelijke ontsluiting daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Op grond van het bestemmingsplan kan immers zonder meer tot aanleg van de (nieuwe, verlegde) Steinhagenseweg worden overgegaan voordat de zuidelijke ontsluiting is gerealiseerd of zelfs zonder dat deze gerealiseerd zal worden. Als de zuidelijke ontsluiting al een oplossing zou hebben geboden voor de problemen waarvoor Roche zich door verlegging van de Steinhagenseweg ziet gesteld, geldt dus dat die oplossing onvoldoende verzekerd is. Roche wijst er voorts op dat in verband met de totstandkoming van het bestemmingsplan onderzoek is gedaan naar de aanvaardbaarheid daarvan uit oogpunt van geluidsoverlast door de nieuw te realiseren Steinhagenseweg. Bij dit onderzoek is echter het kantoorpand van Roche in het geheel niet betrokken geweest. Dit ondanks dat volgens vaste jurisprudentie een kantoor als het onderhavige als geluidgevoelig moet worden aangemerkt, waardoor de te verwachten geluidshinder als gevolg van een bestemmingsplan voor een kantoorgebouw niet buiten beschouwing kan blijven. Nu in het geheel geen onderzoek heeft plaatsgevonden maar de aanvaardbaarheid vanuit geluidsperspectief voor Roche, kan het bestemmingsplan ook om die reden niet in stand blijven. Voorts wijst Roche er op dat verweerder en zij beide menen dat een ander tracé van de nieuw aan te leggen Steinhagenseweg uit planologisch oogpunt de voorkeur verdient boven het thans gekozen tracé pal langs het kantoorpand van Roche. Verweerder heeft hieromtrent naar aanleiding van de zienswijzen van respectievelijk Hanzevast Beheer als eigenaar van het bedrijfspand en van Roche zelf opgemerkt: "Alhoewel de gemeente het ook wenselijk vindt om de Steinhagenseweg door de trekken richting spoor en deze daar pas naar het oosten te laten afbuigen is dit gezien de eigendomsverhoudingen niet mogelijk. Indien hier later verandering komt is het altijd nog mogelijk om de weg te verleggen. Het bestemmingsplan spreekt zich niet uit over de exacte ligging en inrichting van de weg. Of er een noordelijke ontsluiting komt en hoe zwaar de zuidelijke brug wordt uitgevoerd is voor dit bestemmingsplan niet relevant. Dat de weg er moet komen ligt wel vast in het bestemmingsplan. Al voor het Masterplan is de huidige liggen, zoals die in de toelichting van het bestemmingplan is opgenomen, Zie onder meer ABRS 15 januari 2003, /1 en ABRS 7 juli 2010, /1/R1.

6 Kennedy Van der Laan uitgetekend en beoordeeld. Deze voorziet niet in een noordelijke ontsluiüng, het bestemmingsplan maakt deze echter niet onmogelijk. Alhoewel het met de ideale oplossing is, is het wel verkeerstechnisch een acceptabele oplossing." Roche meent dat hieruit volgt dat verweerder om redenen van privaatrechtelijke aard heeft gekozen voor een oplossing die hij uit planologisch oogpunt minder wenselijk acht en die voor Roche op grond van zwaarwegende belangen onaanvaardbaar is. De eigendomsverhoudingen waarvan in bovengenoemd citaat sprake is, betreft het feit dat het door verweerder en Roche meest wenselijk geachte tracé van de nieuwe Steinhagenseweg, over een braakliggend stuk grond loopt dat eigendom is van de FNV. Kennelijk vanwege onzekerheid over de toekomstige invulling van dat terrein, houdt verweerder er rekening mee dat in die situatie nog verandering komt. Volgens vast jurisprudentie geldt echter dat eigendomsverhoudingen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening in beginsel geen rol spelen. Verweerder heeft echter aan de eigendomsverhoudingen van de gronden doorslaggevende betekenis toegekend ten koste van het plan en maakt daarbij ernstig inbreuk op het zwaarwegende belang van Roche haar bedrijfspand op verantwoorde wijze te kunnen blijven gebruiken. Verweerder had in plaats daarvan behoren te onderzoeken of de bestaande eigendomsverhouding in de weg stond aan verwezenlijking van het uit planologisch oogpunt wenselijk geachte tracé binnen de planperiode, waarbij zij ook de mogelijkheid tot onteigening van de daarvoor benodigde gronden in ogenschouw had moeten nemen. De voorgaande nadere onderbouwing van het beroep van Roche laat eens temeer zien dat het bestemmingsplan in strijd met het recht is vastgesteld en dient te worden vernietigd. Een afschrift van deze brief met bijlagen zend ik per gelijke post aan verweerder. \ Hoogachtend, Zie bijvoorbeeld ABRS 21 aprü 2010, /1/R3 en ABRS 31 maart 2010, /1 /R3

7 BIJLAGE 1

8

9

10 BIJLAGE 2

11

12

13 BIJLAGE 3

14

15

16 BIJLAGE 4

17

18

19 BIJLAGE 5

20

21 Delft Infra Advies NOTITIE Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Kennedy Van der Laan 21 april 2011 Aanleiding De gemeente Woerden heeft een nieuw bestemmingsplan voor Snellerpoort opgesteld. Binnen dit plan is het kantoorpand gelegen, wat (deels) gehuurd wordt door Roche Nederland BV (Roche). Roche vreest dat het nieuwe bestemmingsplan gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het kantoorpand voor bezoekers en voor laden en lossen van personen en goederen. Kennedy Van der Laan tekent namens Roche beroep aan bij Raad van State tegen het nieuwe bestemmingsplan. In het kader van dit beroep is behoefte aan een onafhankelijke verkeerskundige beoordeling van de effecten van het bestemmingsplan op het verkeer en de bereikbaarheid van Roche. Daartoe heeft Delft Infra Advies de volgende vragen onderzocht: Wat zijn ruimtelijke effecten van de verlegging van de Steinhagenseweg bij Roche? Welke consequenties heeft dit voor de bereikbaarheid van het kantoorpand van Roche? Deze notitie omschrijft eerst het gebruik van de infrastructuur bij de ingang van het kantoorpand van Roche. Vervolgens wordt het bestemmingsplan beschouwd en worden de verkeerskundige en ruimtelijke effecten van het plan geanalyseerd. Op basis van het gebruik en de verkeerskundige en ruimtelijke effecten wordt de bereikbaarheid van de ingang van Roche beoordeeld. Gebruik ingang kantoor Roche Roche huurt het gehele noordelijke gedeelte van het kantoorpand aan de Beneluxlaan in Woerden. De hoofdingang is gelegen aan de Beneluxlaan. Vanuit de hoofdingang worden de entree en de ontvangsthal betreden. Door Roche is het gebruik voor de ingang als volgt gedefinieerd: Het aanwezige trottoir bij de ingang is aangepast zodat invaliden vanuit de auto rechtdoor naar de speciale lift naast de trap kunnen komen. Bij de ingang is langs het trottoir ruimte voor het tijdelijk parkeren van voertuigen, bijvoorbeeld voor koeriersdiensten, leveranciers en taxi's. De cateraar komt via de hoofdingang rechtstreeks in het bedrijfsrestaurant. Vrachtwagens keren door op het doodlopende deel van de Beneluxlaan en de inrit van het parkeerterrein te steken. Pagina 1 van 6

22 mggm Delft Infra Advies De inrichting van het pand, de gasinstallatie en de brandbeveiligingsinstallatie zijn gericht op het gebruik van de noordelijke ingang door hulpverleners. Parkeren voor de hoofdingang wordt hiervoor noodzakelijk geacht. Hieruit wordt geconcludeerd dat de noordelijke ingang van het kantoorpand voor Roche van groot belang is voor de bereikbaarheid van het pand voor (invalide) bezoekers, leveranciers en hulpverlening. Sommige leveranciers en de vuilnisophaaldienst gebruiken de inrit naar het parkeerterrein voor laden en lossen. Daarvoor wordt een stukje vooruit of achteruit ingestoken. Het feit dat de Beneluxlaan ter hoogte van Roche een rustig doodlopend stukje weg is, zonder langzaam verkeer, is essentieel om veilig te kunnen manoeuvreren en keren voor dit verkeer en voor het laad- en losverkeer bij de hoofdingang van het kantoorpand. Luchtfoto kantoorpand Roche Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Pagina 2 van 6

23 ÉÉH Delft Infra Advies Verkeerskundige en ruimtelijke effecten van het plan In het bestemmingsplan is ruimte gereserveerd voor een verlegging van de Steinhagenseweg. Een nieuwe rotonde moet worden gerealiseerd op het huidige kruispunt van de Beneluxlaan, op de hoek naast de ingang van het kantoorpand van Roche. Het doodlopende deel van de Beneluxlaan ter hoogte van Roche komt hiermee volledig te vervallen. Om inzicht te krijgen in de inpassing van een rotonde is een minimale rotondevorm ingepast inclusief fietsstructuur volgens de geldende richtlijnen. Dit is weergegeven in de volgende figuur. Daarbij is de rotonde ingepast binnen het voorgestelde bestemmingsplan en is de luchtfoto als ondergrond gebruikt, zodat de bestaande situatie inzichtelijk is. Inpassingschets rotonde Wat opvalt is dat de rotonde deels over de huidige erfgrens van het kantoorpand gaat; er is een hoek uit het bestaande erf genomen. De standaard minimale rotondevorm inclusief fietsvoorziening blijkt daarmee net binnen het bestemmingsplan te passen. Het fietspad komt strak tegen de verlegde erfgrens en de hoek van het gebouw aan te liggen. Er is geen plaats meer voor een trottoir. Er lijkt daarom geen rekening te zijn gehouden met de voetgangersstromen. Ook is daarbij geen rekening gehouden met het gebruik van de ingang van Roche en het noodzakelijke gebruik van het huidige doodlopende deel van de Beneluxlaan. Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Pagina 3 van 6

24 ^^m^ Delft Infra Advies Volgens het Masterplan komt voor de ingang van Roche langs een fiets/voetpad in twee richtingen te lopen tussen de rotonde en de nieuw te bouwen wijk. Er is echter onvoldoende ruimte beschikbaar binnen het plan om een tweerichtingen fietspad inclusief voetgangers op een acceptabele manier in te passen ter hoogte van de rotonde en het kantoorpand. De beschikbare breedte op dit punt is 17 m (zie maat voorgaande inpassingschets). De benodigde ruimte voor een acceptabel ontwerp van voorzieningen voor fietsers en voetgangers op dit punt bedraagt minimaal 20 m. Onduidelijk is of het betreffende pad ook voor bromfietsen bedoeld is. Gezien de ruimtelijke structuur binnen het plan zullen bromfietsers wel gebruik gaan maken van dit pad, onafhankelijk van of dit is toegestaan of niet. De combinatie van fietsers, voetgangers en bromfietsers wordt als onveilig beoordeeld. Opgemerkt dient te worden dat voor de inpassingschets een minimale rotondevorm gehanteerd is. Op basis van de beschikbare gegevens is op dit moment niet in te schatten of deze rotondevorm voldoende capaciteit heeft. Dit is onder meer afhankelijk van de verwachte verkeersstromen in de spitsperiodes, de hoeveelheid fietsverkeer en aantallen voetgangers en de mate waarin de rotonde gebruikt zal worden door extra lange voertuigcombinaties. Dit zal inzichtelijk moeten zijn om te kunnen bepalen of de minimale rotondevorm voldoende capaciteit heeft. Een grotere rotondevorm zal extra ruimte vragen en daarmee niet passen. Voorkant kantoorpand Roche Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Pagina 4 van 6

25 Delft Infra Advies Beschikbare en benodigde ruimte ingang Roche Uit bovenstaande blijkt dat door de aanleg van de rotonde en de fiets- en voetgangersvoorzieningen, het doodlopende deel van de Beneluxlaan vervalt. Deze ontsluiting is essentieel voor het veilig manoeuvreren en keren van vrachtwagens en andere grotere voertuigen. De ingang van Roche is daarmee niet meer te gebruiken waarvoor deze bedoeld is: Het is voor invaliden niet meer mogelijk voor de deur afgezet te worden en rechtstreeks naar de lift de gaan. Taxi's kunnen niet meer personen afzetten bij de hoofdingang. Leveranciers, waaronder de cateraar kunnen niet meer bij de hoofdingang komen. Leveranciers en de vuilnisophaaldienst kunnen niet meer keren om op een veilige manier het terrein op en af te kunnen rijden. Hulpverlening zal door de berm van de rotonde naar het fietspad moeten rijden om bij de ingang van het gebouw te kunnen komen. Alternatieven zijn niet voorhanden. Een in het Masterplan voorgestelde extra erfaansluiting aan de zuidzijde, via de "oude" Steinhagenseweg, biedt voor leveranciers en ook voor de vuilnisophaaldiensten geen oplossing. Op het terrein zelf is onvoldoende ruimte om te manoeuvreren en keren door vrachtwagens. Dit geldt voor kleine standaard vrachtwagens en uiteraard nog meer voor grotere vrachtwagens. In onderstaande figuur is de huidige keermogelijkheid van een standaard vrachtwagen (10 m) op de Beneluxlaan weergegeven in een manoeuvreplaatje en daarnaast de keerlus van deze vrachtwagen op het terrein. Keren huidige situatie en keerlus op parkeerterrein vrachtwagen Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Pagina 5 van 6

26 Delft Infra Advies Achteruit rijden over de slingerende parkeerweg door deze voertuigen op het terrein en achteruit steken op de relatief drukke "oude" Steinhagenseweg is zeer verkeersonveilig en daarmee ongewenst. Voor vrachtwagens met oplegger of aanhanger is dit zelfs vrijwel onmogelijk. Conclusie De ingang van Roche is met de beschikbare ruimte in het plan niet bereikbaar voor invalide (bezoekers), leveranciers, vuilnisophaaldienst en hulpdiensten. Volgens het Masterplan wordt het parkeerterrein van het kantoorpand middels een brug ontsloten aan de zuidzijde van het pand en dient deze tevens te gaan functioneren als ontsluiting van de hoofdingang voor (invalide) bezoekers, leveranciers, vuilnisophaaldienst en hulpdiensten. Afgezien van de hulpdiensten, die desnoods gebruik kunnen maken van de bermen en fietspaden, levert dit geen oplossing voor deze groep gebruikers van de hoofdingang. De leveranciers en de vuilnisophaaldienst hebben geen mogelijkheden om via deze route bij de ingang van Roche te komen en kunnen niet op een veilige manier manoeuvreren en steken. Hiervoor is onvoldoende ruimte. Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het plan onvoldoende verkeerskundig is uitgewerkt om de in het plan opgenomen ruimtelijke inperkingen en beperkingen van de fysieke ruimte rond het kantoorpand van Roche goed te kunnen beoordelen. Een gedetailleerde verkeerskundige uitwerking is gewenst, voordat onderbouwde besluiten kunnen worden genomen over de ruimtelijke ordening van het gebied. Daarbij is het essentieel rekening te houden met de bestaande functies in het gebied en het gebruik van de ruimte. Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Pagina 6 van 6

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

E.A. van de Kuilen AKD

E.A. van de Kuilen AKD Jurisprudentie in Nederland februari 2014, afl. 2 «JIN» Ondernemingsrecht 39 beschikking heeft de OK Robusta aangeduid als TPG, dat zal in deze noot ook gebeuren). Strauss Group verleende diensten aan

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Ernst S Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +3K0) 88-407 6005 ey.com IN14.05026 iiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin De gemeenteraad van de

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage «JM» 88 Milieueffectrapportage 88 Bestemmingsplan TU- Noord Delft Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 mei 2009, 200800791/1, (mrs. Slump, Simons-Vinckx en Van Sloten)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 07 Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping

Nadere informatie

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING

COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING COMMISSIE HANDHAVING GEDRAGSCODE SMS-DIENSTVERLENING Beslissing van 12 december 2008 op de verzoeken van 1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VODAFONE B.V. (hierna: Vodafone), gevestigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen. Stichting Oplossing N69 p/a Keersop 15 5551 TG Valkenswaard Aan Provincie Noord-Brabant Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Valkenswaard, 29 juni 2014 Betreft:

Nadere informatie

Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord

Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord Nota van Beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Boekelermeer Noord 20 februari 2013 Het ontwerpbestemmingsplan Boekelermeer Noord heeft van 8 november tot en met 19 december 2012 ter inzage gelegen

Nadere informatie

6 januari 2010 Jens.van.den.Brink@kvdl.nl. inzake: klacht advertentie Trafigura 30 september 2009

6 januari 2010 Jens.van.den.Brink@kvdl.nl. inzake: klacht advertentie Trafigura 30 september 2009 Stichting Reclame Code t.a.v. Reclame Code Commissie Postbus 75684 1070 AR Amsterdam uw ref. onze ref. tel. direct (secr.) (020) 5506 843 fax direct 36583/JBR/631827/2 (020) 5506 943 datum e-mail 6 januari

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan De Nieuwe Ooster Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Datum: 18 februari 2010 Projectnummer: 61896-911 ID: tb_nl.imro.0363.u0905bpstd-ow01_003 INHOUD

Nadere informatie

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012 Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs.

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen Amsterdam, juli 2013 In opdracht van Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 589 Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige

Nadere informatie

Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen Amsterdam, juli 2013 In opdracht van Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Nadere informatie

23 «JM» Milieueffectrapportage

23 «JM» Milieueffectrapportage 23 «JM» Milieueffectrapportage de ontsluitingsweg zelf een bestaande weg is die door het voornemen niet wordt gewijzigd, hoeft de weg zelf niet tot de activiteit te worden berekend. Het is evenmin opzienbarend

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20779 25 juli 2013 Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

Overgang van een algemeenheid van goederen bij vastgoed

Overgang van een algemeenheid van goederen bij vastgoed Overgang van een algemeenheid van goederen bij vastgoed Door: René Maat 2011/ 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 2 Inleiding 2 1.1 Algemeen...2 1.2 Wettelijk en richtlijn kader...2 1.3. Reikwijdte artikel

Nadere informatie