tel. direct (secr.) fax direct inzake: Roche Nederland / BP Snellerpoort; procedure /1/R2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tel. direct (secr.) fax direct e-mail inzake: Roche Nederland / BP Snellerpoort; procedure 201009556/1/R2"

Transcriptie

1 Gemeente Woerden Regislratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 26/04/2011 RAAD Aan de Raad van de gemeente Woerden Blekerijlaan GR Woerden Kennedy Van der Laan (V^ Ben. Am": 2 6 APR r6 n < Q ^ \_» \J \J \>r Streef c'si: '/sehr.: HHZ1, B.V.O.: uw ref. onze ref /JGR/ppl/ datum 21 april 2011 tel. direct (secr.) (020) fax direct (020) inzake: Roche Nederland / BP Snellerpoort; procedure /1/R2 Geacht College, Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief van heden met bijlagen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoogachtend J.H.A. van der Grinten advocaat O/) alle door oj namens Kennedy V<m der Laan N.V. gesloten Mitsten maarbij zij werkzaamheden dient te verrichten zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, welke - onder andere - de op de ommezijde afgedrukte i' aansprakelijkheid bevatttn. Haarlemmerweg 333, 1051 LH Amsterdam Postbus 58188, 1040 HD Amsterdam t. +31 (0) , f. +31 (0) e. Ail agreements entered into by or on behalf oj Kennedy Van der Laan N.V Pursuant to which it shall perjorrn services shall he subject to it', terms and conditions, which contain - inter alia - the limitation oj liability printed on the hack of this document. ilitur INC-Bank t.n.v Stichting Beheer Derdengelden Kennedy Van der Laan Advocatuur INC-Bank t.n.v. Derdengelden Kennedy Van der Laan Notariaat

2 Op alle door of namens Kennedy Van der Laan NV ("Kennedy Van der Laan") gesloten overeenkomsten waarbij zij werkzaamheden dient te verrichten zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn aan u verstrekt. U kunt ze inzien op en printen van Op uw eerste verzoek zenden wij u nogmaals een exemplaar van deze algemene voorwaarden toe. Deze bevatten onder andere de navolgende beperking van de aansprakelijkheid: iedere aansprakelijkheid van Kennedy Van der Laan, haar werknemers, aandeelhouders en andere personen die voor Kennedy Van der Laan werkzaamheden verrichten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tol het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Kennedy Van der Laan te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de gecumuleerde aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Client aan Kennedy Van der Laan is betaald. Cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Kennedy Van der Laan aan te spreken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, aandeelhouders en andere personen die werkzaamheden verrichten voor Kennedy Van der Laan, is uitgesloten. Voorzover nodig kunnen genoemde (rechts)personen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding. De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zullen niet worden ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een met leiding belaste persoon binnen Kennedy Van der Laan of voor zover de relevante verordeningen van de Orde van Advocaten aansprakelijkheid voorschrijven. Kennedy Van der Laan is de handelsnaam van Kennedy Van der Laan N.V., statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr ). All agreements entered into by or on behalf of Kennedy Van der Laan N.V ("Kennedy Van der Laan") pursuant to which it shall perform services shall be subject to its general terms and conditions. These general terms and conditions have been provided to you, and may be reviewed at and downloaded from At your lirst request we will send you another hard copy of the general terms and conditions which contain - inter alia the following limitation of liability: Any liability for damage arising from or in connection with a breach of contract or wrongful act of Kennedy Van der Laan, its employees, shareholders or persons providing services for Kennedy Van der Laan, or based on any other legal ground, shall be limited to the amount paid out in the matter concerned under the professional liability insurance policy of Kennedy Van der Laan, plus the amount of the deductible under that insurance policy. In the event that the insurer declines to pay a claim, the cumulative liability lor the total damages arising out of or connected with the agreed-upon services shall be limited to the amount received by Kennedy Van der Laan from the client for those services. The client can claim such damages exclusively from Kennedy Van der Laan as an entity. Any providing services for Kennedy Van der Laan, are excluded. As far as necessary, the above mentioned persons or entities may at all times invoke this provision for their own benefit as third-party beneficiaries. The foregoing limitations of liability shall not be invoked if and to the extent damage is caused by willful misconduct or is caused by an act, consciously committed with a reckless disregard for the consequences, on the part of any person in charge of the management within Kennedy Van der Laan or if and to the extent liability is prescribed in the relevant Regulations of the Dutch Bar Association. Kennedy Van der Laan is the trade name of Kennedy Van der Laan N.V, with registered office in Amsterdam (Chamber of Commerce no ).

3 Kennedy Van der Laan AANGETEKEND Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus EA 's-gravenhage uw ref /1/R2 onze ref /JGR/ppl/ datum 21 april 2011 tel. direct (secr.) (020) fax direct (020) inzake: Roche Nederland / BP Snellerpoort; procedure /1/R2 Hoogedelgestreng College, Namens Roche Nederland B.V. (verder: Roche) bericht ik u als volgt. Roche Nederland B.V. heeft mij verzocht als haar gemachtigde op te treden in de zaak met bovengenoemd procedurenummer. Het gaat in deze zaak om het beroep tegen bestemmingsplan Snellerpoort dat is vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden, waartegen mr. Rens bij brief van 29 september 2010 namens Roche beroep heeft ingesteld. De bezwaren van Roche tegen het vastgestelde bestemmingsplan betreffen het feit dat daardoor de ontsluiting van de noordzijde van haar bedrijfspand dreigt te verdwijnen. Dit is het gevolg van het beoogde tracé van de Steinhagenseweg, die volgens het bestemmingsplan waartegen het beroep zich richt wordt verlegd en pal langs het kantoorpand van cliënte zal komen te lopen. Roche heeft er in deze bestemmingsplanprocedure op gewezen dat haar belangen ernstig zouden worden geschaad door de beoogde verlegging van de Steinhagenseweg. Zij huurt het noordelijk deel van het pand waarin zij is gehuisvest. Dat pand is gebouwd met de hoofdingang als representatieve entree aan de noordzijde en de gehele inrichting van het gebouw is op het gebruik van die entree is afgestemd. De bij deze brief gevoegde foto's van onderscheidenlijk het {)() alle door er namens Kennedy Van dei Laan N.V ijesloten overeenkomsten waarbij zij loerkzaambeden dunt ie verrichten zijn haar ahlemene voorwaarden van toepassina, welke - onder ändert - Je op de mmmzißt al,)edrnkte beperkina mni Je nmnpraktujkhtid bmatte». Haarlemmerweg 333, 1051 LH Amsterdam Postbus 58188, 1040 HD Amsterdam t. +31 (0) , f. +31 (0) e. All agreements altered into by or on behalf oi Kennedy Van der Laan V V. pursuant lo which it shall perform services shall he subject to its :}ene/nl terms and conditions, tphnh contain - inlet alia - the limitation ol liability Printed on tht kick ol tin, dolltntent advocatuur ING-Bank i n.v. Stichtms Beheer Derdengetóen Kennedv Van der Laan Advocatuur notariaat INC-Bank i.n.v Derdengelden Kennedy Van der 1. aan Notariaat

4 Kennedy Van der Laan vooraanzicht van het pand (bijlage 1 en 2), de entreehal (bijlage 3) en de receptie (bijlage 4) maken dat inzichtelijk. Achter de hoofdingang bevinden zich een bedrijfsrestaurant en vergaderzalen. De cateraar komt zodoende via de hoofdingang direct in het bedrijfsrestaurant. Voor de hoofdingang is het trottoir aangepast zodat invaliden vanuit de auto rechtdoor naar de invalidenlift naast de trap kunnen komen. Koeriers, leveranciers en taxi's kunnen thans nog voor de ingang stoppen. In de centrale hal bevindt zich de centrale brandinstallatie en bij een eventuele brand of andere calamiteit kan de brandweer of kunnen andere hulpverleners recht voor de ingang stoppen. Aan de noordkant naast de ingang bevindt zich ook de hoofdaansluiting van het aardgas die in de huidige situatie direct door de brandweer te bereiken is. De gehele technische installatie van het gebouw op de vierde verdieping is alleen bereikbaar via de noordingang. Ook daarom is het bij een calamiteit van het grootste belang dat recht voor de deur geparkeerd kan worden. Roche meent dat verweerder onzorgvuldig heeft gehandeld en in strijd met een evenwichtige belangenafweging door het bestemmingsplan zonder afdoende onderzoek naar de gevolgen daarvan voor haar bedrijfsvoering op deze wijze vast te stellen. Ter nadere toelichting op de gronden van haar beroep, heeft Roche verkeerskundig onderzoeksbureau Delft Infra Advies verzocht de verkeerseffecten van bestemmingsplan Snellerpoort nader in kaart te brengen. Daartoe heeft het desbetreffende bureau onderzocht wat de ruimtelijke effecten zijn van de verlegging van de Steinhagenseweg voor Roche en welke consequenties die verlegging heeft voor de bereikbaarheid van haar kantoorpand. Dat heeft geleid tot het deskundigenbericht dat Roche hierbij in het geding brengt (bijlage 5). Dit rapport laat eens te meer zien dat uitvoering van het bestemmingsplan desastreuze gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het bedrijfspand en dat de oplossing die de gemeente voor het verlies van de noordelijke ontsluiting voorstaat, feitelijk geen oplossing biedt. De conclusie van het rapport omschrijft de gevolgen van het plan voor Roche als volgt: "De ingang van Roche is met de beschikbare ruimte in het plan niet bereikbaar voor invalide (bezoekers), leveranciers, vuilnisophaaldienst en hulpdiensten. Volgens het Masterplan wordt het parkeerterrein van het kantoorpand middels een brug ontsloten aan de zuidzijde van het pand en dient deze tevens te gaan functioneren als ontsluiting van de hoofdingang voor (invalide) bezoekers, leveranciers, vuilnisophaaldienst en hulpdiensten. Afgezien van de hulpdiensten, die desnoods gebruik kunnen maken van de bermen en fietspaden, levert dit geen oplossing voor deze groep gebruikers van de hoofdingang. De leveranciers en de vuilnisophaaldienst hebben geen mogelijkheden om via deze route bij de ingang van Roche te komen en kunnen niet op een veilige manier manoeuvreren en steken. Hiervoor is onvoldoende ruimte. Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het plan onvoldoende verkeerskundig is uitgewerkt om de in het plan opgenomen ruimtelijke inperkingen en beperkingen van de fysieke ruimte rond het kantoorpand van Roche goed te kunnen beoordelen. Een gedetailleerde verkeerskundige uitwerking is

5 Kennedy Van der Laan gewenst, voordat onderbouwde besluiten kunnen worden genomen over de ruimtelijke ordening van het gebied. Daarbij is het essentieel rekening te houden met de bestaande functies in het gebied en het gebruik van de ruimte." Ter aanvullende toelichting op haar beroep merkt Roche voorts nog het volgende op. Het rapport van Delta Infra Advies laat zien dat de door verweerder beoogde zuidelijke ontsluiting van het kantoorpand, geen oplossing biedt voor het verlies van bereikbaarheid van de noordelijk gelegen hoofdingang. Daarbij komt dat in het besternmingsplan op geen enkele wijze is verzekerd dat die zuidelijke ontsluiting daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Op grond van het bestemmingsplan kan immers zonder meer tot aanleg van de (nieuwe, verlegde) Steinhagenseweg worden overgegaan voordat de zuidelijke ontsluiting is gerealiseerd of zelfs zonder dat deze gerealiseerd zal worden. Als de zuidelijke ontsluiting al een oplossing zou hebben geboden voor de problemen waarvoor Roche zich door verlegging van de Steinhagenseweg ziet gesteld, geldt dus dat die oplossing onvoldoende verzekerd is. Roche wijst er voorts op dat in verband met de totstandkoming van het bestemmingsplan onderzoek is gedaan naar de aanvaardbaarheid daarvan uit oogpunt van geluidsoverlast door de nieuw te realiseren Steinhagenseweg. Bij dit onderzoek is echter het kantoorpand van Roche in het geheel niet betrokken geweest. Dit ondanks dat volgens vaste jurisprudentie een kantoor als het onderhavige als geluidgevoelig moet worden aangemerkt, waardoor de te verwachten geluidshinder als gevolg van een bestemmingsplan voor een kantoorgebouw niet buiten beschouwing kan blijven. Nu in het geheel geen onderzoek heeft plaatsgevonden maar de aanvaardbaarheid vanuit geluidsperspectief voor Roche, kan het bestemmingsplan ook om die reden niet in stand blijven. Voorts wijst Roche er op dat verweerder en zij beide menen dat een ander tracé van de nieuw aan te leggen Steinhagenseweg uit planologisch oogpunt de voorkeur verdient boven het thans gekozen tracé pal langs het kantoorpand van Roche. Verweerder heeft hieromtrent naar aanleiding van de zienswijzen van respectievelijk Hanzevast Beheer als eigenaar van het bedrijfspand en van Roche zelf opgemerkt: "Alhoewel de gemeente het ook wenselijk vindt om de Steinhagenseweg door de trekken richting spoor en deze daar pas naar het oosten te laten afbuigen is dit gezien de eigendomsverhoudingen niet mogelijk. Indien hier later verandering komt is het altijd nog mogelijk om de weg te verleggen. Het bestemmingsplan spreekt zich niet uit over de exacte ligging en inrichting van de weg. Of er een noordelijke ontsluiting komt en hoe zwaar de zuidelijke brug wordt uitgevoerd is voor dit bestemmingsplan niet relevant. Dat de weg er moet komen ligt wel vast in het bestemmingsplan. Al voor het Masterplan is de huidige liggen, zoals die in de toelichting van het bestemmingplan is opgenomen, Zie onder meer ABRS 15 januari 2003, /1 en ABRS 7 juli 2010, /1/R1.

6 Kennedy Van der Laan uitgetekend en beoordeeld. Deze voorziet niet in een noordelijke ontsluiüng, het bestemmingsplan maakt deze echter niet onmogelijk. Alhoewel het met de ideale oplossing is, is het wel verkeerstechnisch een acceptabele oplossing." Roche meent dat hieruit volgt dat verweerder om redenen van privaatrechtelijke aard heeft gekozen voor een oplossing die hij uit planologisch oogpunt minder wenselijk acht en die voor Roche op grond van zwaarwegende belangen onaanvaardbaar is. De eigendomsverhoudingen waarvan in bovengenoemd citaat sprake is, betreft het feit dat het door verweerder en Roche meest wenselijk geachte tracé van de nieuwe Steinhagenseweg, over een braakliggend stuk grond loopt dat eigendom is van de FNV. Kennelijk vanwege onzekerheid over de toekomstige invulling van dat terrein, houdt verweerder er rekening mee dat in die situatie nog verandering komt. Volgens vast jurisprudentie geldt echter dat eigendomsverhoudingen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening in beginsel geen rol spelen. Verweerder heeft echter aan de eigendomsverhoudingen van de gronden doorslaggevende betekenis toegekend ten koste van het plan en maakt daarbij ernstig inbreuk op het zwaarwegende belang van Roche haar bedrijfspand op verantwoorde wijze te kunnen blijven gebruiken. Verweerder had in plaats daarvan behoren te onderzoeken of de bestaande eigendomsverhouding in de weg stond aan verwezenlijking van het uit planologisch oogpunt wenselijk geachte tracé binnen de planperiode, waarbij zij ook de mogelijkheid tot onteigening van de daarvoor benodigde gronden in ogenschouw had moeten nemen. De voorgaande nadere onderbouwing van het beroep van Roche laat eens temeer zien dat het bestemmingsplan in strijd met het recht is vastgesteld en dient te worden vernietigd. Een afschrift van deze brief met bijlagen zend ik per gelijke post aan verweerder. \ Hoogachtend, Zie bijvoorbeeld ABRS 21 aprü 2010, /1/R3 en ABRS 31 maart 2010, /1 /R3

7 BIJLAGE 1

8

9

10 BIJLAGE 2

11

12

13 BIJLAGE 3

14

15

16 BIJLAGE 4

17

18

19 BIJLAGE 5

20

21 Delft Infra Advies NOTITIE Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Kennedy Van der Laan 21 april 2011 Aanleiding De gemeente Woerden heeft een nieuw bestemmingsplan voor Snellerpoort opgesteld. Binnen dit plan is het kantoorpand gelegen, wat (deels) gehuurd wordt door Roche Nederland BV (Roche). Roche vreest dat het nieuwe bestemmingsplan gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het kantoorpand voor bezoekers en voor laden en lossen van personen en goederen. Kennedy Van der Laan tekent namens Roche beroep aan bij Raad van State tegen het nieuwe bestemmingsplan. In het kader van dit beroep is behoefte aan een onafhankelijke verkeerskundige beoordeling van de effecten van het bestemmingsplan op het verkeer en de bereikbaarheid van Roche. Daartoe heeft Delft Infra Advies de volgende vragen onderzocht: Wat zijn ruimtelijke effecten van de verlegging van de Steinhagenseweg bij Roche? Welke consequenties heeft dit voor de bereikbaarheid van het kantoorpand van Roche? Deze notitie omschrijft eerst het gebruik van de infrastructuur bij de ingang van het kantoorpand van Roche. Vervolgens wordt het bestemmingsplan beschouwd en worden de verkeerskundige en ruimtelijke effecten van het plan geanalyseerd. Op basis van het gebruik en de verkeerskundige en ruimtelijke effecten wordt de bereikbaarheid van de ingang van Roche beoordeeld. Gebruik ingang kantoor Roche Roche huurt het gehele noordelijke gedeelte van het kantoorpand aan de Beneluxlaan in Woerden. De hoofdingang is gelegen aan de Beneluxlaan. Vanuit de hoofdingang worden de entree en de ontvangsthal betreden. Door Roche is het gebruik voor de ingang als volgt gedefinieerd: Het aanwezige trottoir bij de ingang is aangepast zodat invaliden vanuit de auto rechtdoor naar de speciale lift naast de trap kunnen komen. Bij de ingang is langs het trottoir ruimte voor het tijdelijk parkeren van voertuigen, bijvoorbeeld voor koeriersdiensten, leveranciers en taxi's. De cateraar komt via de hoofdingang rechtstreeks in het bedrijfsrestaurant. Vrachtwagens keren door op het doodlopende deel van de Beneluxlaan en de inrit van het parkeerterrein te steken. Pagina 1 van 6

22 mggm Delft Infra Advies De inrichting van het pand, de gasinstallatie en de brandbeveiligingsinstallatie zijn gericht op het gebruik van de noordelijke ingang door hulpverleners. Parkeren voor de hoofdingang wordt hiervoor noodzakelijk geacht. Hieruit wordt geconcludeerd dat de noordelijke ingang van het kantoorpand voor Roche van groot belang is voor de bereikbaarheid van het pand voor (invalide) bezoekers, leveranciers en hulpverlening. Sommige leveranciers en de vuilnisophaaldienst gebruiken de inrit naar het parkeerterrein voor laden en lossen. Daarvoor wordt een stukje vooruit of achteruit ingestoken. Het feit dat de Beneluxlaan ter hoogte van Roche een rustig doodlopend stukje weg is, zonder langzaam verkeer, is essentieel om veilig te kunnen manoeuvreren en keren voor dit verkeer en voor het laad- en losverkeer bij de hoofdingang van het kantoorpand. Luchtfoto kantoorpand Roche Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Pagina 2 van 6

23 ÉÉH Delft Infra Advies Verkeerskundige en ruimtelijke effecten van het plan In het bestemmingsplan is ruimte gereserveerd voor een verlegging van de Steinhagenseweg. Een nieuwe rotonde moet worden gerealiseerd op het huidige kruispunt van de Beneluxlaan, op de hoek naast de ingang van het kantoorpand van Roche. Het doodlopende deel van de Beneluxlaan ter hoogte van Roche komt hiermee volledig te vervallen. Om inzicht te krijgen in de inpassing van een rotonde is een minimale rotondevorm ingepast inclusief fietsstructuur volgens de geldende richtlijnen. Dit is weergegeven in de volgende figuur. Daarbij is de rotonde ingepast binnen het voorgestelde bestemmingsplan en is de luchtfoto als ondergrond gebruikt, zodat de bestaande situatie inzichtelijk is. Inpassingschets rotonde Wat opvalt is dat de rotonde deels over de huidige erfgrens van het kantoorpand gaat; er is een hoek uit het bestaande erf genomen. De standaard minimale rotondevorm inclusief fietsvoorziening blijkt daarmee net binnen het bestemmingsplan te passen. Het fietspad komt strak tegen de verlegde erfgrens en de hoek van het gebouw aan te liggen. Er is geen plaats meer voor een trottoir. Er lijkt daarom geen rekening te zijn gehouden met de voetgangersstromen. Ook is daarbij geen rekening gehouden met het gebruik van de ingang van Roche en het noodzakelijke gebruik van het huidige doodlopende deel van de Beneluxlaan. Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Pagina 3 van 6

24 ^^m^ Delft Infra Advies Volgens het Masterplan komt voor de ingang van Roche langs een fiets/voetpad in twee richtingen te lopen tussen de rotonde en de nieuw te bouwen wijk. Er is echter onvoldoende ruimte beschikbaar binnen het plan om een tweerichtingen fietspad inclusief voetgangers op een acceptabele manier in te passen ter hoogte van de rotonde en het kantoorpand. De beschikbare breedte op dit punt is 17 m (zie maat voorgaande inpassingschets). De benodigde ruimte voor een acceptabel ontwerp van voorzieningen voor fietsers en voetgangers op dit punt bedraagt minimaal 20 m. Onduidelijk is of het betreffende pad ook voor bromfietsen bedoeld is. Gezien de ruimtelijke structuur binnen het plan zullen bromfietsers wel gebruik gaan maken van dit pad, onafhankelijk van of dit is toegestaan of niet. De combinatie van fietsers, voetgangers en bromfietsers wordt als onveilig beoordeeld. Opgemerkt dient te worden dat voor de inpassingschets een minimale rotondevorm gehanteerd is. Op basis van de beschikbare gegevens is op dit moment niet in te schatten of deze rotondevorm voldoende capaciteit heeft. Dit is onder meer afhankelijk van de verwachte verkeersstromen in de spitsperiodes, de hoeveelheid fietsverkeer en aantallen voetgangers en de mate waarin de rotonde gebruikt zal worden door extra lange voertuigcombinaties. Dit zal inzichtelijk moeten zijn om te kunnen bepalen of de minimale rotondevorm voldoende capaciteit heeft. Een grotere rotondevorm zal extra ruimte vragen en daarmee niet passen. Voorkant kantoorpand Roche Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Pagina 4 van 6

25 Delft Infra Advies Beschikbare en benodigde ruimte ingang Roche Uit bovenstaande blijkt dat door de aanleg van de rotonde en de fiets- en voetgangersvoorzieningen, het doodlopende deel van de Beneluxlaan vervalt. Deze ontsluiting is essentieel voor het veilig manoeuvreren en keren van vrachtwagens en andere grotere voertuigen. De ingang van Roche is daarmee niet meer te gebruiken waarvoor deze bedoeld is: Het is voor invaliden niet meer mogelijk voor de deur afgezet te worden en rechtstreeks naar de lift de gaan. Taxi's kunnen niet meer personen afzetten bij de hoofdingang. Leveranciers, waaronder de cateraar kunnen niet meer bij de hoofdingang komen. Leveranciers en de vuilnisophaaldienst kunnen niet meer keren om op een veilige manier het terrein op en af te kunnen rijden. Hulpverlening zal door de berm van de rotonde naar het fietspad moeten rijden om bij de ingang van het gebouw te kunnen komen. Alternatieven zijn niet voorhanden. Een in het Masterplan voorgestelde extra erfaansluiting aan de zuidzijde, via de "oude" Steinhagenseweg, biedt voor leveranciers en ook voor de vuilnisophaaldiensten geen oplossing. Op het terrein zelf is onvoldoende ruimte om te manoeuvreren en keren door vrachtwagens. Dit geldt voor kleine standaard vrachtwagens en uiteraard nog meer voor grotere vrachtwagens. In onderstaande figuur is de huidige keermogelijkheid van een standaard vrachtwagen (10 m) op de Beneluxlaan weergegeven in een manoeuvreplaatje en daarnaast de keerlus van deze vrachtwagen op het terrein. Keren huidige situatie en keerlus op parkeerterrein vrachtwagen Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Pagina 5 van 6

26 Delft Infra Advies Achteruit rijden over de slingerende parkeerweg door deze voertuigen op het terrein en achteruit steken op de relatief drukke "oude" Steinhagenseweg is zeer verkeersonveilig en daarmee ongewenst. Voor vrachtwagens met oplegger of aanhanger is dit zelfs vrijwel onmogelijk. Conclusie De ingang van Roche is met de beschikbare ruimte in het plan niet bereikbaar voor invalide (bezoekers), leveranciers, vuilnisophaaldienst en hulpdiensten. Volgens het Masterplan wordt het parkeerterrein van het kantoorpand middels een brug ontsloten aan de zuidzijde van het pand en dient deze tevens te gaan functioneren als ontsluiting van de hoofdingang voor (invalide) bezoekers, leveranciers, vuilnisophaaldienst en hulpdiensten. Afgezien van de hulpdiensten, die desnoods gebruik kunnen maken van de bermen en fietspaden, levert dit geen oplossing voor deze groep gebruikers van de hoofdingang. De leveranciers en de vuilnisophaaldienst hebben geen mogelijkheden om via deze route bij de ingang van Roche te komen en kunnen niet op een veilige manier manoeuvreren en steken. Hiervoor is onvoldoende ruimte. Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het plan onvoldoende verkeerskundig is uitgewerkt om de in het plan opgenomen ruimtelijke inperkingen en beperkingen van de fysieke ruimte rond het kantoorpand van Roche goed te kunnen beoordelen. Een gedetailleerde verkeerskundige uitwerking is gewenst, voordat onderbouwde besluiten kunnen worden genomen over de ruimtelijke ordening van het gebied. Daarbij is het essentieel rekening te houden met de bestaande functies in het gebied en het gebruik van de ruimte. Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche Pagina 6 van 6

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar Y.A. Neijssel

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar Y.A. Neijssel Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN ^ ^ w i_'-? (lo^ 16 11INI 2011 Beh. Ambt.: Streefda't. Afschr, e>dli^/ r% Datum 15 juni 2011 Ons nummer

Nadere informatie

Lexence advocaten notarissen

Lexence advocaten notarissen 0203201592093356003 advocaten notarissen AANGETEKEND, PER FAX 0495 633 245 EN PER EMAIL INFO@NEDERWEERT.NL Gemeenteraad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert Plaats, datum: Amsterdam,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LOTH RUPERT DE BOER ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN LOTH RUPERT DE BOER ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN LOTH RUPERT DE BOER ADVOCATEN 1. Loth Rupert de Boer advocaten is een combinatie van de maatschap Loth Rupert de Boer advocaten en vier zelfstandige advocaten: mr. H. Loth, D.M. Rupert,

Nadere informatie

Behoort bij het raadsbesluit van 24 juni 2010 tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Snellerpoort.

Behoort bij het raadsbesluit van 24 juni 2010 tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Snellerpoort. Gemeente Woerden 10L01019 Nota van beantwoording zienswijzen Behoort bij het raadsbesluit van 24 juni 2010 tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Snellerpoort. Datum: 21 april 2010 Van 18

Nadere informatie

WIERINGA ADVOCATEN. TEVENS PER TELEFAX: 023-522 55 66 Totaal aantal pagina's: 3

WIERINGA ADVOCATEN. TEVENS PER TELEFAX: 023-522 55 66 Totaal aantal pagina's: 3 WIERINGA ADVOCATEN TEVENS PER TELEFAX: 023-522 55 66 Totaal aantal pagina's: 3 Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam [+31] (0)20-624 68 ii [+31] (0)20-627 22 78 www.wieringa.nl F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan. Jan-Jaap Boerman (gemeente Westland) Sjoerd van den Ende Jan van der Grinten. Gemeente Westland / advies Woudtzicht De Lier

Kennedy Van der Laan. Jan-Jaap Boerman (gemeente Westland) Sjoerd van den Ende Jan van der Grinten. Gemeente Westland / advies Woudtzicht De Lier Memo Kennedy Van der Laan aan Jan-Jaap Boerman (gemeente Westland) van Sjoerd van den Ende Jan van der Grinten inzake Gemeente Westland / advies Woudtzicht De Lier datum 9 augustus 2013 referentie 48919/SEN/

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

reg.nr.-./z'.i>^p9^^9 procesverantw.: ^ j"] $ ^ 1 8 APR. 2012 ..A 7-31 afysci&ai'k

reg.nr.-./z'.i>^p9^^9 procesverantw.: ^ j] $ ^ 1 8 APR. 2012 ..A 7-31 afysci&ai'k A Keizers Advocaten bezoekadres: Fellenoord 230, Eindhoven «f postadres: Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN aantekenen reg.nr.-./z'.i>^p9^^9

Nadere informatie

1 0 SEP 2013Į Vertrouwelijk. RAAD/CIE dd JANSEN CS. ADVOCATEN

1 0 SEP 2013Į Vertrouwelijk. RAAD/CIE dd JANSEN CS. ADVOCATEN mr P.C.H. Jansen* mr Annemiek Zwart** mr A.P.E. de Brouwer* * lid Vereniging van Bouwrecht Advocaten ** lid Vereniging Familierechtadvocaten (vfas) en lid Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u - ter informatie - kopieen van op de bovenvermelde zaak betrekking hebbende stukken.

Hierbij ontvangt u - ter informatie - kopieen van op de bovenvermelde zaak betrekking hebbende stukken. Blitiansitat6MEN 2 0 MARI 2013 Afile bestu echtsprdak GESCAND OP 2 0 MAART 2013 Gemeente Oostzaan Raad van de gemeente Oostzaan Postbus 15 1510 AA OOSTZAAN Datum Ons nummer 1.1w kenmerk 18 maart 2013 201301865/1/A1

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

2 Koster advocaten 13SEP.2Ö12. Gemeente Heemstede Raadscommissie Ruimte T.a.v. mevrouw M. Schrooten Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

2 Koster advocaten 13SEP.2Ö12. Gemeente Heemstede Raadscommissie Ruimte T.a.v. mevrouw M. Schrooten Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE 2 Koster advocaten 13SEP.2Ö12 Postbus 5287 2000 CG Haarlem Dreef 22 2012 HS Haarlem Telefoon 023-5125 025 Fax 023-5125 026 Derdengeldenrekening ING Bank 65.89.77.474 Gemeente Heemstede Raadscommissie Ruimte

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2004

Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2004 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2004 Alphen aan den Rijn, Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2004 3 Staat

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

Bouwen en Wonen. Blenheim Advocaten t.a.v. de heer mr. M. van Weeren Postbus 10302 1001 EH AMSTERDAM

Bouwen en Wonen. Blenheim Advocaten t.a.v. de heer mr. M. van Weeren Postbus 10302 1001 EH AMSTERDAM Bouwen en Wonen Blenheim Advocaten t.a.v. de heer mr. M. van Weeren Postbus 10302 1001 EH AMSTERDAM Datum 17 juni 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013021276 Behandeld door J.T.M. de Haan-Bergisch Doorkiesnummer

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

deling bestuursrechtspraak

deling bestuursrechtspraak deling bestuursrechtspraak Betreft : Raad van de gemeente Den Haag mr. E.C.M. Schippers Postbus 11756 2502 AT 'S-GRAVENHAGE Datum Ons nummer 15 november 2012 201 2 0 8 4 1 8/2/R4 Uw kenmerk LS/JS/10038411

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

General Terms and Conditions Warendorf

General Terms and Conditions Warendorf Description of the Warendorf partnership General Terms and Conditions Warendorf 1. Warendorf ('the Firm') is a partnership of private companies with limited liability. A list of partners will be provided

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Ui H nil out fr T ^TW. ^ßtffs: ß W ^ Afdeling: f O. Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30.

Ui H nil out fr T ^TW. ^ßtffs: ß W ^ Afdeling: f O. Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30. Ui H nil out fr R E N T M E E S T E R S Aantekenen met bericht van ontvangst. Gemeenteraad Emmen Postbus 30.001 7800 RA Emmen T ^TW Oranjewoud, 27 januari 2009 ß W ^ Afdeling: f O C-r il II G j ^ßtffs:

Nadere informatie

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp instellen van (hoger) beroep tegen de beslissing (op bezwaar) van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de geweigerde ontheffing voor Windpark Haarlemmermeer

Nadere informatie

GEMEENTE DE FRIESE MEREN ONTSLUITINGSWEG WYTLÂN NIJEMIRDUM BESTEMMINGSPLAN. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

GEMEENTE DE FRIESE MEREN ONTSLUITINGSWEG WYTLÂN NIJEMIRDUM BESTEMMINGSPLAN. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. blz 1 GEMEENTE DE FRIESE MEREN ONTSLUITINGSWEG WYTLÂN NIJEMIRDUM BESTEMMINGSPLAN Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Status: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. /

Nadere informatie

RAPPORT. Compensatieopgave bosje N737 - Oude Vliegveldweg Deurningen

RAPPORT. Compensatieopgave bosje N737 - Oude Vliegveldweg Deurningen RAPPORT Compensatieopgave bosje N737 - Oude Vliegveldweg Deurningen Klant: ADT Referentie: BD9217/R001/Zwo Versie: 01/Finale versie Datum: 11 februari 2016 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. Postbus 593 8000

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst]

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst] t.a.v. Mw. E. (Evelien) Ravesteijn E-mailadres: kantoren@ooms.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens rechtspersoon

Nadere informatie

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor t.a.v. mr. M.R.H. Krans Faxnummer: 088-188 00 01 E-mailadres: veiling@vdstap.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

L U X E M B O U R G N E T H E R L A N D S S WIT Z E R L A N D U N I T E D K I N G D O M U N I T E D S T A TES

L U X E M B O U R G N E T H E R L A N D S S WIT Z E R L A N D U N I T E D K I N G D O M U N I T E D S T A TES THE NETHERLANDS Keplerstraat 34 1171 CD Badhoevedorp The Netherlands T +31 (0)20 305 5700 F +31 (0)20 305 5788 W wvant.com In Nederland wordt de rechtspraktijk van Weidema van Tol uitgeoefend door Weidema

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

VWM-Basic. Quick install video wall Installatie systeem. Audipack

VWM-Basic. Quick install video wall Installatie systeem. Audipack VWM-Basic Quick install video wall Installatie systeem Voor een juiste installatie zijn de onderstaande gereedschappen benodigd. De minimale benodigdheden voor een videowall systeem bestaat uit: VWM-BPH,

Nadere informatie

1 OJUL Ingekomen: AANTEKENEN, Gemeente Alphen aan den Rijn T.a.v. de Raad Postbus AA ALPHEN AAN DEN RIJN Routing. Afo.

1 OJUL Ingekomen: AANTEKENEN, Gemeente Alphen aan den Rijn T.a.v. de Raad Postbus AA ALPHEN AAN DEN RIJN Routing. Afo. Kantoor Zaandam / Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam / Bezoekadres: Provincialeweg 33, Zaandam Telefoon via Amsterdam AANTEKENEN, Gemeente Alphen aan den Rijn T.a.v. de Raad Postbus 13 2400 AA ALPHEN AAN

Nadere informatie

Betreft: KINDEROPVANG DOMINO/GEM. ROOSENDAAL JA/CA/20131611 Uw ref: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN WESTRAND, ZAAKNUMMER 666578

Betreft: KINDEROPVANG DOMINO/GEM. ROOSENDAAL JA/CA/20131611 Uw ref: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN WESTRAND, ZAAKNUMMER 666578 'r ADVOCATENKANTOOR MR, J.J.R. ALBICHER Markt 60, Roosendaal A LBICHER TEVENS PER TELEFAX: 0165 Gemeente Roosendaal t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL 579 338 Correspondentie: postbus

Nadere informatie

Lexence dvoc atnn notarissen

Lexence dvoc atnn notarissen 1306201492090402016 dvoc atnn notarissen AANGETEKEND, PER FAX 0495 633 245 EN PER EMAIL INFO@NEDERWEERT.NL Gemeenteraad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert Plaats, datum: Amsterdam,

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Ortec Finance Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Tips en trucs Algemene tips - Werkmethode - Status - Afschermen gebruik - Sneltoetsen Inhoudelijke tips - Gebruik - Rapporten - Vastgoed - Balans 2

Nadere informatie

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl Sc ADVOCATEN N DTAR I S S E N HEKKELMAN ADVOCATEN N.V, AANTEKENEN EN PER GEWONE POST Provinciale staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen PRINS BERNHARDSTRAAT 1 (HOEK ORANJESINGEL

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende:

Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende: Beste eigenaar/bewoner, Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende: Er moet een verklaring door de gebruiker getekend

Nadere informatie

Pier Wiebe Rienstra Onderwerp: FW: vooroverleg bestemmingsplan MFA Westergeest en Camping degreidpole. Geachte mevrouw van der Heide,

Pier Wiebe Rienstra Onderwerp: FW: vooroverleg bestemmingsplan MFA Westergeest en Camping degreidpole. Geachte mevrouw van der Heide, B i j l a g e 3 : O v e r l e g r e a c t i e s Bericht pagina 1 van 1 Pier Wiebe Rienstra Onderwerp: FW: vooroverleg bestemmingsplan MFA Westergeest en Camping degreidpole!"# "" $%&'( Geachte mevrouw

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 NoLogo MEMO Aan : Dennis Martens Van : Anneke Merkx en Niels Bosch Kopie : -/- Dossier : BB1478-100-100 Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 Betreft : Memo Ons kenmerk : IS-EH20120188

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

Afdeling bestuursrechtspraak. In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Ingekomen Afdeling KoDie Raad vanstate ~h m 2013 Afdeling bestuursrechtspraak 2013.02051 04/04/2013 Raad van de gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA LEIDERDORP Datum Ons nummer Uw kenmerk 3 april 201

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet!

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet! De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet! Vanaf 1 januari 2015 zal het arbeidsrecht op een groot aantal onderdelen wijzigen. Vooral voor werkgevers is het van cruciaal belang om exact te weten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden

Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden Europese Privacy Verordening (EPV) Een wet met Tanden WBP en EPV grote verschillen? WBP Transparantie X X Proportionaliteit X X Doelbinding X X Subsidiariteit X X Accountability en auditability Boetes

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

*RV08.0376* Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376. Roden, 11 december 2008

*RV08.0376* Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376. Roden, 11 december 2008 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376 Roden, 11 december 2008 Onderwerp Bezwaarschrift van de heer D.F. Feenstra tegen de hoogte van een hem toegekende planschadevergoeding

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:2741

ECLI:NL:RVS:2014:2741 ECLI:NL:RVS:2014:2741 Instantie Raad van State Datum uitspraak 23-07-2014 Datum publicatie 23-07-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201309433/1/R3 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1951) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Notawisseling houdende een aanvullende

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Ons kenmerk 2008-60045

Ons kenmerk 2008-60045 Gedeputeerde Staten PROVI NC IE / Datum 13 OKT. 2008 Ons kenmerk 2008-60045 Onderwerp Beslissing omtrent goedkeuring van het "Uitwerkingsplan "Duin en Beek" (bestemmingvlak IV)", bestemmingsplan "Meer

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Uitspraak 200904084/1/R2 gevonden via '' d eze uitsp raa k il de ze uitsp ra ak Page 1 of 4 Uitspraken ZAAKNUMMER 200904084/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 24 maart 2010 TEGEN het college van gedeputeerde

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Afdeling bestuursre c h tsp raak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar. F. Sardar

Afdeling bestuursre c h tsp raak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar. F. Sardar 1 Raad vanstate Afdeling bestuursre c h tsp raak 6.000157 Gemeente HARLINGEN Ingekomen Raad van de gemeente Harlingen Postbus 10000 8860 HA HARLINGEN No. 2 1 JAN. 2016 Datum Ons nummer 20 januari 2016

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Over het ontwerpbestemmingsplan Zuidhorn Oostergast Brede School zijn vier zienswijzen ingediend. Omwille van de

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant (076) het beroep van Maatschap C. en C. Bouwmeester te Zevenbergen

de Rechtspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant (076) het beroep van Maatschap C. en C. Bouwmeester te Zevenbergen de Rechtspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant Afd. MOERDIJK -1 APk. im AANGETEKEND De raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Nr: Bestuursrecht bezoekadres Sluissingel 20 Breda datum

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Rotterdam Legal B.V.: de besloten vennootschap Rotterdam Legal B.V. met als doel het beoefenen van de advocatuur. 1.2 Cliënt: de opdrachtgever

Nadere informatie

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de Algemene Voorwaarden 1. Kroes Advocaten Immigration Lawyers (hierna te noemen: Kroes Advocaten) is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke personen dan wel besloten vennootschappen zijn. Een lijst

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate

Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate C o O.- O o O B O.1 O i O u O o O o O o O ft O :. O,-. C Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate Raad van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 februari 2011

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C en E, beide te D. Zaak Zaaknummer : 2008.00672 Zittingsdatum : 1 oktober 2008 : Premiekorting, wijziging verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering 1/6

Nadere informatie