1. Veranderingen in de zorg Personeelsbeleid 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Veranderingen in de zorg 3. 2. Personeelsbeleid 5"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 Inhoud 1. Veranderingen in de zorg 3 2. Personeelsbeleid Personeelsbestand Personeelsvertegenwoordiging Ziekteverzuim Personeelsverloop Scholing en de Great Game of Business 3. Raad van Advies & Raad van Toezicht Jaarverslag Raad van Toezicht Financieel beleid Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de resultatenrekening over Resultaatbestemming Overige gegevens 32 Bijlagen A. Personalia per 31 december Jaarverslag 2013 Pagina 2 van 35

3 1. Veranderingen in de zorg Overheidsbeleid bepaalde in 2014 in belangrijke mate de agenda van 1ste Lijn Amsterdam. De transitie van AWBZ naar WMO heeft gevolgen voor ouderenzorg en jeugdzorg. Daarnaast zorgden de bezuinigingen in de gezondheidszorg voor focus op onder andere substitutie. In de hoofdstad zorgde 1ste Lijn Amsterdam voor aansluiting van de huisartsen bij de wijkzorg in de startgebieden. De vijf wijken, ook wel proeftuinen genoemd voor de transitie van AWBZ naar WMO, organiseerden de wijkzorg allen verschillend, maar wel passend bij de bestaande organisatiestructuur van de wijk. Voor veel huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners leverden deze veranderingen naast weerstand, ook nieuwe samenwerking op. Aan het eind van het jaar toerde de roadshow door de stad. In elk stadsdeel ontmoetten wijkzorg en eerste lijn elkaar en werd informatie gegeven over de veranderingen. Het resultaat is beter geëquipeerde zorgverleners die bewoners met een zorgvraag op de juiste manier kunnen helpen of doorverwijzen. Ook apothekers en paramedici werden geïnformeerd en ook zij zoeken actief naar aansluiting bij de netwerken. Deze zoektocht wordt gecontinueerd in Binnen de huisartsenzorg is hard gewerkt aan een model om ouderenzorg te organiseren. Huisartsen uit de HKA-werkgroep ouderenzorg hebben in samenwerking met 1ste Lijn Amsterdam een model uitgewerkt dat praktijken helpt om de populatie ouderen in beeld te krijgen en zorg in te zetten. Ook is er weer de scholing van Stok naar Stick georganiseerd. Deze scholing met de titel OPAh gaat bazelen: Ouderenzorg blijft leuk als je het maar goed aanpakt, werd zeer goed bezocht. Ook op landelijk niveau staat ouderenzorg op de agenda. Door het ROS-netwerk is een richtlijn gepubliceerd, waarin de multidisciplinaire aanpak van ouderenzorg beschreven is. Landelijk werd er aandacht gegeven aan palliatieve zorg. Er zijn nu landelijik 75 PaTz-groepen in Achmeagebied en acht in Amsterdam. De HKA zocht actief de verpleging- en verzorgingsector op, wat twee invitationals ouderenzorg opgeleverd heeft en samen wordt nu gewerkt aan de agenda ouderenzorg in Amsterdam. Al deze verschillende initiatieven dragen bij dat in Amsterdam ouderenzorg in de eerste lijn steeds beter georganiseerd wordt. Behalve ouderenzorg stond ook jeugdzorg in de aandacht. De rol van de ouder- en kindteams (OKT) van de Ouder Kind Centra (OKC) veranderde en ook voor huisartsen heeft dat consequenties. In twee wijken werd een pilot gedaan waarin de samenwerking tussen OKT s en huisartsen rondom kinderen met GGZ-problemen werd verbeterd. De resultaten worden verwacht in 2015, maar lijken veelbelovend. Jaarverslag 2014 pagina 3 van 35 1ste Lijn Amsterdam

4 Vanuit de gemeente en Achmea is hard gewerkt aan de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Een ambitieus programma dat als doel heeft om te zorgen dat er geen overgewicht meer is bij kinderen in ste Lijn Amsterdam heeft een belangrijke rol gespeeld in Amsterdam Noord door betrokken partijen in de eerste lijn aan te laten sluiten bij partijen uit alle andere relevante sectoren zoals onderwijs, sport en welzijn. Het succes is tot nu toe dat alle betrokken partijen de doelstelling onderschrijven en meewerken aan het realiseren daarvan. Cijfers van de GGD laten een positief resultaat zien van de vernieuwende aanpak gezond gewicht. Na twee jaar is een daling van 16% van vijfjarige kinderen met overgewicht zichtbaar. De basis-ggz is verder vormgegeven. In Amsterdam zijn twee bijeenkomsten georganiseerd door 1ste Lijn Amsterdam, die druk werden bezocht door een multidisciplinaire groep zorgverleners. Dit heeft geleid tot een hernieuwde samenwerking binnen de GGZ. Helder is welke patiënten tussen wal en schip vallen en afspraken zijn gemaakt over zorg op de juiste plek. Voor bewoners met psychische problemen is de zorg dichterbij gekomen, meer in de wijk. Zorgen zijn er wel, nu er signalen komen dat psychiatrische patiënten in achterstandswijken vaker zorg mijden. En door de keuze om zwaardere problematiek te behandelen in de wijk, neemt het risico op escalatie toe. Dit vraagt om een adequate inzet van zorgteams in de wijk. Substitutie van tweede naar eerste lijn kreeg in Amsterdam vorm door de oprichting van het Transmuraal Platform BOS. BOS staat voor BovenIJ ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. 1ste Lijn Amsterdam heeft samen met SIGRA de oprichting begeleid. In het Transmuraal Platform maken specialisten uit de drie ziekenhuizen samenwerkingsafspraken met huisartsen over de behandeling van mensen met chronische aandoeningen onder het motto: in de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het moet. De transmurale afspraken staan nu op papier. Bewustwording en beweging bij zorgverleners de volgende stap op weg naar echte implementatie. Ook bij de geboortezorg in Amsterdam staat substitutie centraal. De sector bereidt zich voor om veel meer integraal aangepakt te worden. Verloskundige samenwerkingsverbanden hebben afspraken gemaakt om samen met de ziekenhuizen geïntegreerde zorg te gaan leveren. Al met al was 2014 een druk jaar waarin 1ste Lijn Amsterdam de eerste lijn ondersteunde midden in de verbinding met de gemeente, met de tweede lijn en met andere sectoren. Dat werk gaat door, ook het komend jaar. Jaarverslag 2014 pagina 4 van 35 1ste Lijn Amsterdam

5 2. Personeelsbeleid In 2014 heeft de afdeling personeelszaken E-HRM geïmplementeerd. Deze technologie ondersteunt de p&o-activiteiten tijdens instroom, doorstroom en uitstroom. Ook worden alle administratieve processen via E-HRM efficiënt georganiseerd en uitgevoerd. Dit geldt onder andere voor verlofaanvragen, verzuimmeldingen en het verwerken van mutaties. Eind 2014 werkt iedere medewerker en manager vmet E-HRM. De voordelen van E-HRM, naast kostenbesparing, zijn: een persoonlijk digitaal dossier voor iedere medewerker; managementinformatie online beschikbaar; vermindering van de administratieve activiteiten; beperking van papierstroom en verminderde kans op fouten. 2.1 Personeelsbestand Op 31 december 2014 bestaat het personeelsbestand van 1ste Lijn Amsterdam uit 23 medewerkers (18,49 fte). Naast de directeur/ bestuurder (1) bestaat het team uit een coördinator interne bedrijfsvoering (1), een directiesecretaresse/ communicatiemedewerker (1), ambtelijk secretaris voor de huisartsen klachtencommissie (1), adviseurs (9), projectmedewerkers (5), medewerker ICT (1) en medewerkers kernsecretariaat (4). De aansturing van de medewerkers wordt gekenmerkt door een gestructureerde en mensgerichte aanpak en een informele, open managementstijl. Hierdoor worden korte lijnen met het management ervaren en wordt het bespreekbaar maken van zaken als laagdrempelig beschouwd. 2.2 Personeelsvertegenwoordiging De personeelsvertegenwoordiging van 1ste Lijn Amsterdam functioneert goed. De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit vier leden. Deze leden vormen een goede afspiegeling van het personeelsbestand. Zowel adviseurs als projectmedewerkers nemen deel aan de personeelsvertegenwoordiging. Zij willen weten waar werknemers tegenaan lopen en een spreekbuis zijn naar de directie en medewerkers. De personeelsvertegenwoordiging voert een actief beleid van meedenken over oplossingen. Ook geven zij advies aan het managementteam. Jaarverslag 2014 pagina 5 van 35 1ste Lijn Amsterdam

6 Het motto van de personeelsvertegenwoordiging is: Meewerken aan een sterke, leuke en toekomstgerichte organisatie. In dit kader houden zij zich onder andere bezig met advies over het arbo- en ziekteverzuimbeleid, werving- en selectiebeleid en personeelsregelingen. In de communicatie tussen directie en personeel over organisatorische veranderingen heeft de personeelsvertegenwoordiging een wezenlijke, inhoudelijke bijdrage geleverd. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen directie en de personeelsvertegenwoordiging. De verslagen zijn voor alle medewerkers beschikbaar. 2.3 Ziekteverzuim Het verzuimpercentage over het kalenderjaar 2014 is gestegen ten opzichte van Sloten we 2013 af met een laag verzuimpercentage van 2,21%, in 2014 is dit opgelopen tot 5,57%. Analyse naar de oorzaak van het toenemende verzuim laat zien dat dit veroorzaakt wordt door twee langdurige verzuimende medewerkers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geweest. Voor 1ste Lijn Amsterdam is dit een hoog verzuimpercentage. We lopen met dit percentage wel gelijk met de gemiddelde verzuimcijfers in de gezondheidszorg. Twee van de drie langdurig zieken zijn per 31 december 2014 grotendeels hersteld. Dit door de juiste uitvoering van re-integratie activiteiten. Ook is het bemoedigend om te constateren dat het korte en middellange verzuim nog steeds zeer laag is. Het kortdurend verzuim bedraagt 1,21%. Vooralsnog werpt ons verzuimbeleid, zoals we dat vanaf 2009 uitvoeren, nog steeds zijn vruchten af en zien wij geen aanleiding om veranderingen aan te brengen. 2.4 Personeelsverloop 1ste Lijn Amsterdam bleef ook in 2014 een zeer stabiele organisatie. Slechts één adviseur heeft de organisatie verlaten in 2014 in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In verband met veranderende wetgeving ten aanzien van oproepkrachten, zijn de contracten van de oproepkrachten die op tijdelijke basis werkzaamheden verrichtten voor het kernsecretariaat, van rechtswege geëindigd. Jaarverslag 2014 pagina 6 van 35 1ste Lijn Amsterdam

7 2.5 Scholing en de Great Game of Business Binnen 1ste Lijn Amsterdam wordt op verschillende manieren aan scholing en kennisvergroting gedaan. Zo worden er interne trainingen georganiseerd, zowel functiegericht als organisatie breed. Verder worden er het hele jaar door kennislunches georganiseerd voor de hele organisatie. Los daarvan gaan medewerkers naar congressen, seminars, workshops of volgen scholingen. De hele organisatie heeft het afgelopen jaar ook in het teken gestaan van de Great Game of Business. Deze game helpt organisaties direct hun resultaten te verbeteren door het creëren van eigenaarschap in de hele organisatie. In mini games zijn zelf vastgestelde doelen bereikt door inzet van eigen kennis, ervaring en vaardigheden. Alles staat in het teken van meetbare, duurzame resultaatverbetering voor de organisatie. Het eerste spel heeft meer inzicht in de toegevoegde waarde van 1ste Lijn Amsterdam opgeleverd waardoor medewerkers dit nu beter kunnen kwantificeren en uitdragen. De tweede game is meer gekoppeld aan het dagelijkse werk. Onder meer is gekeken naar het efficiënter inrichten van de projectadministratie volgens de methode GOTIK. Hierdoor is gekozen voor een ander tijdschrijfsysteem waarin er een directe koppeling met facturatie wordt gemaakt. Tot slot is er een Europese subsidie toegekend waardoor een derde game in 2015 gespeeld gaat worden. De kosten voor de mankracht van de Great Game of Business worden voor 50% vergoed. Jaarverslag 2014 pagina 7 van 35 1ste Lijn Amsterdam

8 3. Raad van Toezicht & Raad van Advies Er is een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. De Raad van Toezicht is in eerste instantie gericht op de bestuurlijke kwaliteit van de stichting. Heeft de stichting een goede directie? Is de inrichting van de organisatie goed? Is de begroting en het werkplan gedegen? De Raad van Advies heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven over diverse thema s binnen de georganiseerde eerstelijnszorg. De Raad van Advies richt zich daarbij in ieder geval op de versterking van de eerstelijnszorg in de regio, de transparantie naar de beroepsgroepen, de kwaliteit van de producten, de klantvriendelijkheid en de activiteiten in het jaarplan. 3.1 Jaarverslag Raad van Toezicht 2014 De Raad van Toezicht kwam in 2014 vier keer bijeen. In vervolg op de jaarrekening en de goedkeurende verklaring van de accountant kon de Raad van Toezicht over 2013 decharge verlenen aan de directeur/ bestuurder. Ook kregen de begroting en het werkplan voor 2015 instemming van de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan elk overleg heeft de voorzitter een voorbereidend gesprek met de directeur/ bestuurder over de agenda en actielijst. Vast agendapunt is het voortgangsverslag van de directeur/ bestuurder, met daarin de volgende onderwerpen: Continuïteit ROS-gelden Evaluatie eigen functioneren Financiële kwartaalverslagen, reserves en liquiditeit Functioneren en realisatie werkplan bestuurder Interne organisatie, personeelsbeleid en personele ontwikkelingen Ontwikkelingen in de zorg bij zorgverleners, verzekeraars en overheden Opdrachtenportefeuille en marktontwikkelingen Positionering 1ste Lijn Amsterdam in het zorgveld Verslagen Raad van Advies Adviseurs werkzaam binnen de 1ste Lijn Amsterdam werden uitgenodigd om meer uitleg over hun werk of projecten te geven. Verder is er twee keer per jaar contact tussen de voorzitter en de personeelsvertegenwoordiging. Jaarverslag 2014 pagina 8 van 35 1ste Lijn Amsterdam

9 De samenstelling van de Raad was gedurende 2014 ongewijzigd. Eind 2014 is het lidmaatschap van de heer Bos beëindigd. De aard van zijn werkzaamheden veranderden zodanig (het werkterrein van 1ste Lijn Amsterdam overlappend) dat na een open discussie en in goed overleg binnen de Raad is besloten is dat zijn zitting zal beëindigen. Dit om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Daarnaast heeft eind 2014, op eigen verzoek en vanwege het verstrijken van de tweede zittingstermijn, ook de heer Ceulen afscheid genomen van de Raad. Samenvattend is in 2014 op een constructieve manier en in goede harmonie toezicht gehouden op de directeur/ bestuurder van 1ste Lijn Amsterdam. De toezichthouders zien met vertrouwen 2015 tegemoet ook al zal de samenstelling van de Raad wijzigen. Leon Verest, huisarts Voorzitter Raad van Toezicht Jaarverslag 2014 pagina 9 van 35 1ste Lijn Amsterdam

10 4. Financieel beleid Financiering van de activiteiten van 1ste Lijn Amsterdam bestaat voor het grootste deel uit het ROS-budget, voor Amsterdam en omgeving in 2014 ad ( 1,51 per inwoner). Daarnaast is een kleiner deel van de financiering ad afkomstig van meerdere opdrachtgevers. De stichting heeft reserves gevormd voor personele risico s bij een teruglopende orderportefeuille en voor risico s met betrekking tot huisvestingsverplichtingen. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van (2013: resultaat ). Ten opzichte van de begroting 2014 (begroot resultaat nihil) zijn de opbrengsten uit hoofde van gerealiseerde projecten hoger dan vooraf werd aangenomen. De renteopbrengsten zijn eveneens hoger dan begroot. Daarentegen zijn de bedrijfslasten hoger dan vooraf werd aangenomen. Na resultaatbestemming resulteert uiteindelijk een positief resultaat van Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De liquiditeitspositie van 1ste Lijn Amsterdam is ultimo 2014 onverminderd gezond te noemen. De bewaking van deze positie blijft echter ook de komende periode van belang. Voor nadere informatie omtrent de ontwikkeling van het resultaat en de financiële positie wordt verwezen naar de jaarrekening. Jaarverslag 2014 pagina 10 van 35 1ste Lijn Amsterdam

11 5. Jaarrekening 5.1 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) A C T I V A Vaste activa Materiele vaste activa Inventaris Computers Verbouwing Financiële vaste activa Ledenrekening Coöperatieve Basiszorg in de buurt Vlottende activa Debiteuren Rekening courant gelieerde organisaties Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Jaarverslag 2014 pagina 11 van 35 1ste Lijn Amsterdam

12 P A S S I V A Algemene reserve Egalisatiereserve ROS gelden Bestemmingsreserves Kortlopende schulden Crediteuren Rekening courant gelieerde organisaties Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva Jaarverslag 2014 pagina 12 van 35 1ste Lijn Amsterdam

13 5.2 Resultatenrekening over Begroting 2013 Baten Lasten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Bureaukosten Kosten projecten Bestuurskosten Afschrijvingskosten Totaal lasten Baten minus lasten (2.718) Financiële baten en lasten Resultaat Resultaat bestemming Dotatie (onttrekking) aan: - Egalisatiereserve ROS-gelden Bestemmingsreserve personele risico s (45.015) Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve Jaarverslag 2014 pagina 13 van 35 1ste Lijn Amsterdam

14 5.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is voor zover niet anders vermeld opgesteld op basis van het batenen lastenstelsel. De grondslagen zijn verder gebaseerd op veronderstelde continuïteit. Balans Activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders wordt vermeld. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingsprijzen minus jaarlijkse afschrijvingen tegen vaste percentages van de aanschafwaarde conform de desbetreffende beleidsregels. De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Resultatenrekening Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 1ste Lijn Amsterdam is verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en verantwoordt haar pensioenregeling in het financieel verslag als een toegezegde-bijdrage regeling. Jaarverslag 2014 pagina 14 van 35 1ste Lijn Amsterdam

15 5.4. Toelichting op de balans per 31 december Materiële vaste activa Inventaris Computers Verbouwing Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt: Inventaris Computers Verbouwing Totaal Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december In 2014 is geïnvesteerd in software inzake het digitaliseren van de verwerking en goedkeuring van de inkoopfacturen. Daarnaast zijn laptops aangeschaft voor de medewerkers. Verder is er geïnvesteerd in verbetering van de serveromgeving en het netwerk (WIFI en voorbereiding glasvezel). In 2014 is nieuwe zonwering voor de kantooromgeving aangeschaft. Jaarverslag 2014 pagina 15 van 35 1ste Lijn Amsterdam

16 Rekening-courant gelieerde organisaties Huisartsen Kring Amsterdam Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneesk Stichting Achterstands Ondersteunings Fonds De vordering op Huisartsen Kring Amsterdam (HKA) bestaat ultimo 2014 met name uit de door te berekenen loonkosten voor de medewerker HKA voor geheel 2014 en de bijdrage inzake de inzet van de medewerkers 1ste Lijn Amsterdam voor projecten van de HKA in het vierde kwartaal van Gedurende het boekjaar is abusievelijk geen (voorschot)factuur inzake door te berekenen loonkosten gestuurd. Jaarverslag 2014 pagina 16 van 35 1ste Lijn Amsterdam

17 Overige vorderingen en overlopende activa Te ontvangen bijdrage inzake ROS-gelden (1) Te ontvangen inzake uitgevoerde projecten (2) Vooruitbetaald inzake huurkosten kantoor Te ontvangen inzake georganiseerde nascholingen Vordering uit hoofde van te ontvangen ziekengelden (3) Te ontvangen inzake doorberekende kosten Vooruitbetaalde bedragen verzekeringen en abonnementen Te ontvangen inzake detachering medewerkers (4) Te ontvangen inzake huur Vooruitbetaald inzake pensioenpremies Overig Totaal overige vorderingen (1) Met ingang van 2013 worden de ROS-gelden gedurende het boekjaar voor 95% via voorschotten aan de ROS en uitgekeerd. Na afloop van het boekjaar wordt op basis van beoordeling van de jaarstukken het restant ad 5% door Achmea betaald. (2) De adviseurs van 1ste Lijn Amsterdam werken aan diverse projecten voor meerdere opdrachtgevers. Facturering van de gewerkte uren van betreffende adviseurs vindt ieder kwartaal achteraf plaats. De post nog te ontvangen inzake uitgevoerde projecten bestaat met name uit gefactureerde werkzaamheden over het vierde kwartaal van (3) De vordering uit hoofde van te ontvangen ziekengelden ultimo 2014 bestaat uit de verzekeringsvergoeding voor zieke medewerkers over het laatste kwartaal van (4) In 2014 was een van de adviseurs gedetacheerd bij ROSAlmere voor de periode van oktober tot en met december Jaarverslag 2014 pagina 17 van 35 1ste Lijn Amsterdam

18 Liquide middelen ABN AMRO Bank deposito Rabobank ABN AMRO Bank rekening courant ABN AMRO Bank WDH ING Nascholingen ABN AMRO Bank Rabobank ABN AMRO Bank deposito Kas Het gehele bedrag aan liquide middelen is vrij beschikbaar. Per 31 december 2014 beschikt 1ste Lijn Amsterdam over een rekening courant krediet ad , waarvan geen gebruik is gemaakt. Als zekerheden zijn gesteld verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen Algemene reserve Algemene reserve Het verloop van de algemene reserve was in het verslagjaar als volgt: Stand per 1 januari Bij: Resultaatbestemming lopend boekjaar Stand per 31 december Jaarverslag 2014 pagina 18 van 35 1ste Lijn Amsterdam

19 Egalisatiereserve ROS-gelden Stand per 1 januari - - Mutatie boekjaar (bestemming resultaat) Stand per 31 december In december 2012 heeft 1ste Lijn Amsterdam met Achmea Divisie Zorg & Gezondheid een (vervolg)overeenkomst gesloten inzake de uitvoering van de regionale ondersteuningsstructuur in Amsterdam. Achmea heeft voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 de ROS-gelden toegezegd. Op basis van de NZa beleidsregel is bepaald dat bij een onderbesteding van het beschikbare ROS-budget een egalisatiereserve kan worden opgebouwd tot maximaal 15% van het ROS-budget in dat jaar. In 2014 zijn de uitgaven van 1ste Lijn Amsterdam met betrekking tot projecten op het gebied van regionale ondersteuning lager dan het beschikbare budget voor De onderbesteding is verantwoord als egalisatiereserve ultimo 2014 en zal naar verwachting in 2015 worden besteed aan projecten op het gebied van regionale ondersteuning Bestemmingsreserves Dit betreft bestemmingsreserves voor: Personele risico s Huisvesting Jaarverslag 2014 pagina 19 van 35 1ste Lijn Amsterdam

20 Bestemmingsreserve personele risico s Stand per 1 januari Mutatie boekjaar (via resultaatbestemming) (45.015) Stand per 31 december Deze bestemmingsreserve is in 2006 gevormd om bij discontinuïteit van opdrachten de afvloeiing van betrokken medewerkers te kunnen financieren. Zoals reeds eerder opgemerkt zijn de zogeheten ROS-gelden (circa 60% van de inkomsten van de stichting) contractueel overeengekomen tot en met Daarnaast heeft de stichting andere opdrachtgevers, bijvoorbeeld voor projecten van het Achterstands Ondersteuningsfonds Amsterdam, Huisartsenposten Amsterdam en nascholingen. Voor deze inkomsten gelden geen meerjarenafspraken. 1ste Lijn Amsterdam loopt om die reden het risico dat zij geen werk heeft voor haar medewerkers indien de financiering van deze kortlopende contracten wordt stopgezet. Dit risico is vertaald in de bestemmingsreserve inzake personele risico s. De hoogte van de bestemmingsreserve werd tot en met 2013 berekend op basis van de vigerende kantonrechterformule bij uitdiensttreding, uitgaande van een neutrale ontbinding. Met ingang van juli 2015 geldt bij uitdiensttreding de transactievergoeding. De vergoeding is eveneens gebaseerd op leeftijd en aantal dienstjaren. Echter berekeningen vallen lager uit dan eerder bij de gehanteerde kantonrechtersformule, hetgeen de mutatie in het boekjaar verklaart. Jaarverslag 2014 pagina 20 van 35 1ste Lijn Amsterdam

21 Bestemmingsreserve huisvesting Stand per 1 januari Mutatie boekjaar (via resultaatbestemming) Stand per 31 december In juni 2011 is met de verhuurder van het kantoorpand aan de Plantage Middenlaan overeenstemming bereikt over een verlenging van het huurcontract. Voor de periode van 1 juli 2011 tot en met 30 april 2018 zijn nieuwe huurafspraken gemaakt. De stichting huurt tezamen met Huisartsenposten Amsterdam, Farmaceutisch Bureau Amsterdam, Stichting Ondersteuning Huisartsen Amsterdam, LHV-kring Noordwest afdeling Amsterdam en Almere en Huisartsenkring Amsterdam de kantoorverdieping. Met vier van de onderhuurders, te weten: de Huisartsenposten Amsterdam, Farmaceutisch Bureau Amsterdam, Stichting Ondersteuning Huisartsen Amsterdam en Huisartsenkring Amsterdam zijn nieuwe onderhuurverplichtingen aangegaan welke overeenkomen met de verplichtingen van de stichting als hoofdhuurder (meerjaren verplichtingen tot en met 30 april 2018). De LHV-kring Noordwest afdeling Amsterdam en Almere kon echter maximaal verplichtingen aangaan voor de periode van drieënhalf jaar (tot en met mei 2015). Het onderhuurdercontract met LHV is met inachtneming van de geldende opzegtermijn, opgezegd per eind mei Eind 2014 is in overleg met alle partijen (verhuurder en onderhuurders) gestart met de zoekopdracht naar een nieuwe grotere kantoorruimte. Twee van onze onderhuurders hebben behoefte aan meer kantoorruimte (uitbreiding door groei en verandering van de structuur van de organisatie). Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2014 is onzeker wat de uitkomst van onze zoekopdracht zal zijn. Tot en met 2013 zijn de financiële risico s voortkomende uit een eventuele leegstand en de verplichtingen inzake de oplevering van de verdieping bij afloop van het contract vertaald in de gevormde bestemmingsreserve. De hoogte van de bestemmingsreserve ultimo 2014 is ongewijzigd en wordt toereikend geacht voor eventuele financiële verplichtingen in de toekomst. Jaarverslag 2014 pagina 21 van 35 1ste Lijn Amsterdam

22 Rekening-courant gelieerde organisaties Stichting Huisartsenposten Amsterdam (HpA) Stichting Achterstands Ondersteunings Fonds De rekening courant positie met HpA bestaat ultimo 2014 met name uit de afrekeningen van de overeenkomsten kosten voor gemene rekening. Daarnaast is de (onder)huur voor het eerste kwartaal 2015 vooruitbetaald door HpA Belastingen en sociale premies Loonheffing en sociale lasten bedrijfsvereniging Omzetbelasting Pensioenpremie Kortlopende schulden en overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen inzake projecten (1) Verrekening huurkosten aanvangsperiode (huurkorting) (2) Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Vooruitontvangen ROS bijdragen landelijke projecten ouderenzorg (3) Nog te betalen bedragen inzake georganiseerde nascholingen Te betalen accountantskosten Nog te betalen inzake projecten Nog te betalen vergoedingen Raad van Toezicht Overige kortlopende schulden Jaarverslag 2014 pagina 22 van 35 1ste Lijn Amsterdam

23 (1) In 2014 zijn met een aantal opdrachtgevers afspraken gemaakt inzake de financiering van door 1ste Lijn Amsterdam uit te voeren projecten. Bij een aantal projecten is in 2014 een aanzienlijke bijdrage van de opdrachtgever vooruit ontvangen. Op deze vooruit ontvangen bijdragen worden de kosten ter zake (gemaakt in het boekjaar) in mindering gebracht. Diverse projecten hebben een looptijd tot en met Ultimo boekjaar resteert een bedrag van (nog) niet bestede projectgelden ad (2) Met de verhuurder van het kantoorpand zijn in juni 2011 contractonderhandelingen gevoerd betreffende verlenging van de huurperiode. In deze onderhandelingen is een huurvrije periode van 14 maanden overeengekomen. Contractueel is vastgelegd dat 1ste Lijn Amsterdam voor bepaalde maanden in 2011, 2012 en 2013 geen huur verschuldigd is. De huurkosten van betreffende maanden zijn in een reservering op de balans opgenomen en worden verdeeld over de gehele looptijd van het contract. Hierdoor is de verantwoorde jaarlijkse huurlast gedurende de contractduur constant. (3) De directeur/bestuurder van 1ste Lijn Amsterdam is de landelijke projectleider ouderenzorg. Diverse ROS en hebben een financiële bijdrage aan dit project geleverd. Op deze (vooruit) ontvangen bijdragen worden de kosten ter zake (gemaakt in het boekjaar) in mindering gebracht. In 2014 zijn met name kosten gemaakt op het gebied van scholing. Wij zijn als projectleider ook penvoerder en leggen tijdens het ROSdirecteurenoverleg financiële verwoording af over de besteding van de middelen. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Ultimo 2014 bestaan huurverplichtingen voor een bedrag van afgerond op jaarbasis. Per 1 juli 2011 zijn huurverplichtingen aangegaan voor de duur van zes jaar en tien maanden (tot en met 30 april 2018). Hiervan wordt jaarlijks circa doorbelast aan onderhuurders. Aan de verhuurder is een bankgarantie afgegeven ad Jaarverslag 2014 pagina 23 van 35 1ste Lijn Amsterdam

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Jaarverslag directie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 10

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Verslag Raad van Toezicht 12 2.3 Begroting 2014 17

1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Verslag Raad van Toezicht 12 2.3 Begroting 2014 17 Inhoudsopgave 1.1 Informatie over de stichting 2 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Verslag Raad van Toezicht 12 2.3 Begroting 2014 17 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2013 18 3.2 Exploitatierekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6 Amnesty International Afdeling Nederland Jaarrekening INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER... 6 TOELICHTING OP DE JAARREKENING...

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers JAARPLAN 2015 Inhoud Inleiding 3 Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken 5 Onze opdrachtgevers 6 De programmalijnen 6 A. A.1 A.2 A.3 B.

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

Postbus 20 1530AA WORMER

Postbus 20 1530AA WORMER .OOSTZAAN WORML Een OVER-gemeenti lijke sami Teriwerking tlissen Oostzaan en Woimertand [ «fc^^ ^^a - 13 MEI 2015 Gemeente Oosb:aan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 11 mei

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Lek en IJssel Voorwoord Het is een voorrecht om met enige regelmaat de scholen van Lek en IJssel te mogen bezoeken. Het bruist er van het leven. Met boeiend onderwijs willen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010

Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord... 1 1. Rekenkameronderzoeken 2009... 3 1.1. Afgeronde onderzoeken... 3 1.2.

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2014 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 7 en 8 2. Winst-

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties 5 2.1. De cijfers...5 2.2. De projecten...8 2.3. De uitwisseling van informatie...9 3. Bezwaar en beroep 10 3.1. Geschillencommissie Woonruimteverdeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie