1. Veranderingen in de zorg Personeelsbeleid 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Veranderingen in de zorg 3. 2. Personeelsbeleid 5"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014

2 Inhoud 1. Veranderingen in de zorg 3 2. Personeelsbeleid Personeelsbestand Personeelsvertegenwoordiging Ziekteverzuim Personeelsverloop Scholing en de Great Game of Business 3. Raad van Advies & Raad van Toezicht Jaarverslag Raad van Toezicht Financieel beleid Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de resultatenrekening over Resultaatbestemming Overige gegevens 32 Bijlagen A. Personalia per 31 december Jaarverslag 2013 Pagina 2 van 35

3 1. Veranderingen in de zorg Overheidsbeleid bepaalde in 2014 in belangrijke mate de agenda van 1ste Lijn Amsterdam. De transitie van AWBZ naar WMO heeft gevolgen voor ouderenzorg en jeugdzorg. Daarnaast zorgden de bezuinigingen in de gezondheidszorg voor focus op onder andere substitutie. In de hoofdstad zorgde 1ste Lijn Amsterdam voor aansluiting van de huisartsen bij de wijkzorg in de startgebieden. De vijf wijken, ook wel proeftuinen genoemd voor de transitie van AWBZ naar WMO, organiseerden de wijkzorg allen verschillend, maar wel passend bij de bestaande organisatiestructuur van de wijk. Voor veel huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners leverden deze veranderingen naast weerstand, ook nieuwe samenwerking op. Aan het eind van het jaar toerde de roadshow door de stad. In elk stadsdeel ontmoetten wijkzorg en eerste lijn elkaar en werd informatie gegeven over de veranderingen. Het resultaat is beter geëquipeerde zorgverleners die bewoners met een zorgvraag op de juiste manier kunnen helpen of doorverwijzen. Ook apothekers en paramedici werden geïnformeerd en ook zij zoeken actief naar aansluiting bij de netwerken. Deze zoektocht wordt gecontinueerd in Binnen de huisartsenzorg is hard gewerkt aan een model om ouderenzorg te organiseren. Huisartsen uit de HKA-werkgroep ouderenzorg hebben in samenwerking met 1ste Lijn Amsterdam een model uitgewerkt dat praktijken helpt om de populatie ouderen in beeld te krijgen en zorg in te zetten. Ook is er weer de scholing van Stok naar Stick georganiseerd. Deze scholing met de titel OPAh gaat bazelen: Ouderenzorg blijft leuk als je het maar goed aanpakt, werd zeer goed bezocht. Ook op landelijk niveau staat ouderenzorg op de agenda. Door het ROS-netwerk is een richtlijn gepubliceerd, waarin de multidisciplinaire aanpak van ouderenzorg beschreven is. Landelijk werd er aandacht gegeven aan palliatieve zorg. Er zijn nu landelijik 75 PaTz-groepen in Achmeagebied en acht in Amsterdam. De HKA zocht actief de verpleging- en verzorgingsector op, wat twee invitationals ouderenzorg opgeleverd heeft en samen wordt nu gewerkt aan de agenda ouderenzorg in Amsterdam. Al deze verschillende initiatieven dragen bij dat in Amsterdam ouderenzorg in de eerste lijn steeds beter georganiseerd wordt. Behalve ouderenzorg stond ook jeugdzorg in de aandacht. De rol van de ouder- en kindteams (OKT) van de Ouder Kind Centra (OKC) veranderde en ook voor huisartsen heeft dat consequenties. In twee wijken werd een pilot gedaan waarin de samenwerking tussen OKT s en huisartsen rondom kinderen met GGZ-problemen werd verbeterd. De resultaten worden verwacht in 2015, maar lijken veelbelovend. Jaarverslag 2014 pagina 3 van 35 1ste Lijn Amsterdam

4 Vanuit de gemeente en Achmea is hard gewerkt aan de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Een ambitieus programma dat als doel heeft om te zorgen dat er geen overgewicht meer is bij kinderen in ste Lijn Amsterdam heeft een belangrijke rol gespeeld in Amsterdam Noord door betrokken partijen in de eerste lijn aan te laten sluiten bij partijen uit alle andere relevante sectoren zoals onderwijs, sport en welzijn. Het succes is tot nu toe dat alle betrokken partijen de doelstelling onderschrijven en meewerken aan het realiseren daarvan. Cijfers van de GGD laten een positief resultaat zien van de vernieuwende aanpak gezond gewicht. Na twee jaar is een daling van 16% van vijfjarige kinderen met overgewicht zichtbaar. De basis-ggz is verder vormgegeven. In Amsterdam zijn twee bijeenkomsten georganiseerd door 1ste Lijn Amsterdam, die druk werden bezocht door een multidisciplinaire groep zorgverleners. Dit heeft geleid tot een hernieuwde samenwerking binnen de GGZ. Helder is welke patiënten tussen wal en schip vallen en afspraken zijn gemaakt over zorg op de juiste plek. Voor bewoners met psychische problemen is de zorg dichterbij gekomen, meer in de wijk. Zorgen zijn er wel, nu er signalen komen dat psychiatrische patiënten in achterstandswijken vaker zorg mijden. En door de keuze om zwaardere problematiek te behandelen in de wijk, neemt het risico op escalatie toe. Dit vraagt om een adequate inzet van zorgteams in de wijk. Substitutie van tweede naar eerste lijn kreeg in Amsterdam vorm door de oprichting van het Transmuraal Platform BOS. BOS staat voor BovenIJ ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. 1ste Lijn Amsterdam heeft samen met SIGRA de oprichting begeleid. In het Transmuraal Platform maken specialisten uit de drie ziekenhuizen samenwerkingsafspraken met huisartsen over de behandeling van mensen met chronische aandoeningen onder het motto: in de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het moet. De transmurale afspraken staan nu op papier. Bewustwording en beweging bij zorgverleners de volgende stap op weg naar echte implementatie. Ook bij de geboortezorg in Amsterdam staat substitutie centraal. De sector bereidt zich voor om veel meer integraal aangepakt te worden. Verloskundige samenwerkingsverbanden hebben afspraken gemaakt om samen met de ziekenhuizen geïntegreerde zorg te gaan leveren. Al met al was 2014 een druk jaar waarin 1ste Lijn Amsterdam de eerste lijn ondersteunde midden in de verbinding met de gemeente, met de tweede lijn en met andere sectoren. Dat werk gaat door, ook het komend jaar. Jaarverslag 2014 pagina 4 van 35 1ste Lijn Amsterdam

5 2. Personeelsbeleid In 2014 heeft de afdeling personeelszaken E-HRM geïmplementeerd. Deze technologie ondersteunt de p&o-activiteiten tijdens instroom, doorstroom en uitstroom. Ook worden alle administratieve processen via E-HRM efficiënt georganiseerd en uitgevoerd. Dit geldt onder andere voor verlofaanvragen, verzuimmeldingen en het verwerken van mutaties. Eind 2014 werkt iedere medewerker en manager vmet E-HRM. De voordelen van E-HRM, naast kostenbesparing, zijn: een persoonlijk digitaal dossier voor iedere medewerker; managementinformatie online beschikbaar; vermindering van de administratieve activiteiten; beperking van papierstroom en verminderde kans op fouten. 2.1 Personeelsbestand Op 31 december 2014 bestaat het personeelsbestand van 1ste Lijn Amsterdam uit 23 medewerkers (18,49 fte). Naast de directeur/ bestuurder (1) bestaat het team uit een coördinator interne bedrijfsvoering (1), een directiesecretaresse/ communicatiemedewerker (1), ambtelijk secretaris voor de huisartsen klachtencommissie (1), adviseurs (9), projectmedewerkers (5), medewerker ICT (1) en medewerkers kernsecretariaat (4). De aansturing van de medewerkers wordt gekenmerkt door een gestructureerde en mensgerichte aanpak en een informele, open managementstijl. Hierdoor worden korte lijnen met het management ervaren en wordt het bespreekbaar maken van zaken als laagdrempelig beschouwd. 2.2 Personeelsvertegenwoordiging De personeelsvertegenwoordiging van 1ste Lijn Amsterdam functioneert goed. De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit vier leden. Deze leden vormen een goede afspiegeling van het personeelsbestand. Zowel adviseurs als projectmedewerkers nemen deel aan de personeelsvertegenwoordiging. Zij willen weten waar werknemers tegenaan lopen en een spreekbuis zijn naar de directie en medewerkers. De personeelsvertegenwoordiging voert een actief beleid van meedenken over oplossingen. Ook geven zij advies aan het managementteam. Jaarverslag 2014 pagina 5 van 35 1ste Lijn Amsterdam

6 Het motto van de personeelsvertegenwoordiging is: Meewerken aan een sterke, leuke en toekomstgerichte organisatie. In dit kader houden zij zich onder andere bezig met advies over het arbo- en ziekteverzuimbeleid, werving- en selectiebeleid en personeelsregelingen. In de communicatie tussen directie en personeel over organisatorische veranderingen heeft de personeelsvertegenwoordiging een wezenlijke, inhoudelijke bijdrage geleverd. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen directie en de personeelsvertegenwoordiging. De verslagen zijn voor alle medewerkers beschikbaar. 2.3 Ziekteverzuim Het verzuimpercentage over het kalenderjaar 2014 is gestegen ten opzichte van Sloten we 2013 af met een laag verzuimpercentage van 2,21%, in 2014 is dit opgelopen tot 5,57%. Analyse naar de oorzaak van het toenemende verzuim laat zien dat dit veroorzaakt wordt door twee langdurige verzuimende medewerkers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geweest. Voor 1ste Lijn Amsterdam is dit een hoog verzuimpercentage. We lopen met dit percentage wel gelijk met de gemiddelde verzuimcijfers in de gezondheidszorg. Twee van de drie langdurig zieken zijn per 31 december 2014 grotendeels hersteld. Dit door de juiste uitvoering van re-integratie activiteiten. Ook is het bemoedigend om te constateren dat het korte en middellange verzuim nog steeds zeer laag is. Het kortdurend verzuim bedraagt 1,21%. Vooralsnog werpt ons verzuimbeleid, zoals we dat vanaf 2009 uitvoeren, nog steeds zijn vruchten af en zien wij geen aanleiding om veranderingen aan te brengen. 2.4 Personeelsverloop 1ste Lijn Amsterdam bleef ook in 2014 een zeer stabiele organisatie. Slechts één adviseur heeft de organisatie verlaten in 2014 in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In verband met veranderende wetgeving ten aanzien van oproepkrachten, zijn de contracten van de oproepkrachten die op tijdelijke basis werkzaamheden verrichtten voor het kernsecretariaat, van rechtswege geëindigd. Jaarverslag 2014 pagina 6 van 35 1ste Lijn Amsterdam

7 2.5 Scholing en de Great Game of Business Binnen 1ste Lijn Amsterdam wordt op verschillende manieren aan scholing en kennisvergroting gedaan. Zo worden er interne trainingen georganiseerd, zowel functiegericht als organisatie breed. Verder worden er het hele jaar door kennislunches georganiseerd voor de hele organisatie. Los daarvan gaan medewerkers naar congressen, seminars, workshops of volgen scholingen. De hele organisatie heeft het afgelopen jaar ook in het teken gestaan van de Great Game of Business. Deze game helpt organisaties direct hun resultaten te verbeteren door het creëren van eigenaarschap in de hele organisatie. In mini games zijn zelf vastgestelde doelen bereikt door inzet van eigen kennis, ervaring en vaardigheden. Alles staat in het teken van meetbare, duurzame resultaatverbetering voor de organisatie. Het eerste spel heeft meer inzicht in de toegevoegde waarde van 1ste Lijn Amsterdam opgeleverd waardoor medewerkers dit nu beter kunnen kwantificeren en uitdragen. De tweede game is meer gekoppeld aan het dagelijkse werk. Onder meer is gekeken naar het efficiënter inrichten van de projectadministratie volgens de methode GOTIK. Hierdoor is gekozen voor een ander tijdschrijfsysteem waarin er een directe koppeling met facturatie wordt gemaakt. Tot slot is er een Europese subsidie toegekend waardoor een derde game in 2015 gespeeld gaat worden. De kosten voor de mankracht van de Great Game of Business worden voor 50% vergoed. Jaarverslag 2014 pagina 7 van 35 1ste Lijn Amsterdam

8 3. Raad van Toezicht & Raad van Advies Er is een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. De Raad van Toezicht is in eerste instantie gericht op de bestuurlijke kwaliteit van de stichting. Heeft de stichting een goede directie? Is de inrichting van de organisatie goed? Is de begroting en het werkplan gedegen? De Raad van Advies heeft gevraagd en ongevraagd advies gegeven over diverse thema s binnen de georganiseerde eerstelijnszorg. De Raad van Advies richt zich daarbij in ieder geval op de versterking van de eerstelijnszorg in de regio, de transparantie naar de beroepsgroepen, de kwaliteit van de producten, de klantvriendelijkheid en de activiteiten in het jaarplan. 3.1 Jaarverslag Raad van Toezicht 2014 De Raad van Toezicht kwam in 2014 vier keer bijeen. In vervolg op de jaarrekening en de goedkeurende verklaring van de accountant kon de Raad van Toezicht over 2013 decharge verlenen aan de directeur/ bestuurder. Ook kregen de begroting en het werkplan voor 2015 instemming van de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan elk overleg heeft de voorzitter een voorbereidend gesprek met de directeur/ bestuurder over de agenda en actielijst. Vast agendapunt is het voortgangsverslag van de directeur/ bestuurder, met daarin de volgende onderwerpen: Continuïteit ROS-gelden Evaluatie eigen functioneren Financiële kwartaalverslagen, reserves en liquiditeit Functioneren en realisatie werkplan bestuurder Interne organisatie, personeelsbeleid en personele ontwikkelingen Ontwikkelingen in de zorg bij zorgverleners, verzekeraars en overheden Opdrachtenportefeuille en marktontwikkelingen Positionering 1ste Lijn Amsterdam in het zorgveld Verslagen Raad van Advies Adviseurs werkzaam binnen de 1ste Lijn Amsterdam werden uitgenodigd om meer uitleg over hun werk of projecten te geven. Verder is er twee keer per jaar contact tussen de voorzitter en de personeelsvertegenwoordiging. Jaarverslag 2014 pagina 8 van 35 1ste Lijn Amsterdam

9 De samenstelling van de Raad was gedurende 2014 ongewijzigd. Eind 2014 is het lidmaatschap van de heer Bos beëindigd. De aard van zijn werkzaamheden veranderden zodanig (het werkterrein van 1ste Lijn Amsterdam overlappend) dat na een open discussie en in goed overleg binnen de Raad is besloten is dat zijn zitting zal beëindigen. Dit om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Daarnaast heeft eind 2014, op eigen verzoek en vanwege het verstrijken van de tweede zittingstermijn, ook de heer Ceulen afscheid genomen van de Raad. Samenvattend is in 2014 op een constructieve manier en in goede harmonie toezicht gehouden op de directeur/ bestuurder van 1ste Lijn Amsterdam. De toezichthouders zien met vertrouwen 2015 tegemoet ook al zal de samenstelling van de Raad wijzigen. Leon Verest, huisarts Voorzitter Raad van Toezicht Jaarverslag 2014 pagina 9 van 35 1ste Lijn Amsterdam

10 4. Financieel beleid Financiering van de activiteiten van 1ste Lijn Amsterdam bestaat voor het grootste deel uit het ROS-budget, voor Amsterdam en omgeving in 2014 ad ( 1,51 per inwoner). Daarnaast is een kleiner deel van de financiering ad afkomstig van meerdere opdrachtgevers. De stichting heeft reserves gevormd voor personele risico s bij een teruglopende orderportefeuille en voor risico s met betrekking tot huisvestingsverplichtingen. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van (2013: resultaat ). Ten opzichte van de begroting 2014 (begroot resultaat nihil) zijn de opbrengsten uit hoofde van gerealiseerde projecten hoger dan vooraf werd aangenomen. De renteopbrengsten zijn eveneens hoger dan begroot. Daarentegen zijn de bedrijfslasten hoger dan vooraf werd aangenomen. Na resultaatbestemming resulteert uiteindelijk een positief resultaat van Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De liquiditeitspositie van 1ste Lijn Amsterdam is ultimo 2014 onverminderd gezond te noemen. De bewaking van deze positie blijft echter ook de komende periode van belang. Voor nadere informatie omtrent de ontwikkeling van het resultaat en de financiële positie wordt verwezen naar de jaarrekening. Jaarverslag 2014 pagina 10 van 35 1ste Lijn Amsterdam

11 5. Jaarrekening 5.1 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) A C T I V A Vaste activa Materiele vaste activa Inventaris Computers Verbouwing Financiële vaste activa Ledenrekening Coöperatieve Basiszorg in de buurt Vlottende activa Debiteuren Rekening courant gelieerde organisaties Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Jaarverslag 2014 pagina 11 van 35 1ste Lijn Amsterdam

12 P A S S I V A Algemene reserve Egalisatiereserve ROS gelden Bestemmingsreserves Kortlopende schulden Crediteuren Rekening courant gelieerde organisaties Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva Jaarverslag 2014 pagina 12 van 35 1ste Lijn Amsterdam

13 5.2 Resultatenrekening over Begroting 2013 Baten Lasten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Bureaukosten Kosten projecten Bestuurskosten Afschrijvingskosten Totaal lasten Baten minus lasten (2.718) Financiële baten en lasten Resultaat Resultaat bestemming Dotatie (onttrekking) aan: - Egalisatiereserve ROS-gelden Bestemmingsreserve personele risico s (45.015) Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve Jaarverslag 2014 pagina 13 van 35 1ste Lijn Amsterdam

14 5.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is voor zover niet anders vermeld opgesteld op basis van het batenen lastenstelsel. De grondslagen zijn verder gebaseerd op veronderstelde continuïteit. Balans Activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders wordt vermeld. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingsprijzen minus jaarlijkse afschrijvingen tegen vaste percentages van de aanschafwaarde conform de desbetreffende beleidsregels. De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Resultatenrekening Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 1ste Lijn Amsterdam is verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en verantwoordt haar pensioenregeling in het financieel verslag als een toegezegde-bijdrage regeling. Jaarverslag 2014 pagina 14 van 35 1ste Lijn Amsterdam

15 5.4. Toelichting op de balans per 31 december Materiële vaste activa Inventaris Computers Verbouwing Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt: Inventaris Computers Verbouwing Totaal Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december In 2014 is geïnvesteerd in software inzake het digitaliseren van de verwerking en goedkeuring van de inkoopfacturen. Daarnaast zijn laptops aangeschaft voor de medewerkers. Verder is er geïnvesteerd in verbetering van de serveromgeving en het netwerk (WIFI en voorbereiding glasvezel). In 2014 is nieuwe zonwering voor de kantooromgeving aangeschaft. Jaarverslag 2014 pagina 15 van 35 1ste Lijn Amsterdam

16 Rekening-courant gelieerde organisaties Huisartsen Kring Amsterdam Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneesk Stichting Achterstands Ondersteunings Fonds De vordering op Huisartsen Kring Amsterdam (HKA) bestaat ultimo 2014 met name uit de door te berekenen loonkosten voor de medewerker HKA voor geheel 2014 en de bijdrage inzake de inzet van de medewerkers 1ste Lijn Amsterdam voor projecten van de HKA in het vierde kwartaal van Gedurende het boekjaar is abusievelijk geen (voorschot)factuur inzake door te berekenen loonkosten gestuurd. Jaarverslag 2014 pagina 16 van 35 1ste Lijn Amsterdam

17 Overige vorderingen en overlopende activa Te ontvangen bijdrage inzake ROS-gelden (1) Te ontvangen inzake uitgevoerde projecten (2) Vooruitbetaald inzake huurkosten kantoor Te ontvangen inzake georganiseerde nascholingen Vordering uit hoofde van te ontvangen ziekengelden (3) Te ontvangen inzake doorberekende kosten Vooruitbetaalde bedragen verzekeringen en abonnementen Te ontvangen inzake detachering medewerkers (4) Te ontvangen inzake huur Vooruitbetaald inzake pensioenpremies Overig Totaal overige vorderingen (1) Met ingang van 2013 worden de ROS-gelden gedurende het boekjaar voor 95% via voorschotten aan de ROS en uitgekeerd. Na afloop van het boekjaar wordt op basis van beoordeling van de jaarstukken het restant ad 5% door Achmea betaald. (2) De adviseurs van 1ste Lijn Amsterdam werken aan diverse projecten voor meerdere opdrachtgevers. Facturering van de gewerkte uren van betreffende adviseurs vindt ieder kwartaal achteraf plaats. De post nog te ontvangen inzake uitgevoerde projecten bestaat met name uit gefactureerde werkzaamheden over het vierde kwartaal van (3) De vordering uit hoofde van te ontvangen ziekengelden ultimo 2014 bestaat uit de verzekeringsvergoeding voor zieke medewerkers over het laatste kwartaal van (4) In 2014 was een van de adviseurs gedetacheerd bij ROSAlmere voor de periode van oktober tot en met december Jaarverslag 2014 pagina 17 van 35 1ste Lijn Amsterdam

18 Liquide middelen ABN AMRO Bank deposito Rabobank ABN AMRO Bank rekening courant ABN AMRO Bank WDH ING Nascholingen ABN AMRO Bank Rabobank ABN AMRO Bank deposito Kas Het gehele bedrag aan liquide middelen is vrij beschikbaar. Per 31 december 2014 beschikt 1ste Lijn Amsterdam over een rekening courant krediet ad , waarvan geen gebruik is gemaakt. Als zekerheden zijn gesteld verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen Algemene reserve Algemene reserve Het verloop van de algemene reserve was in het verslagjaar als volgt: Stand per 1 januari Bij: Resultaatbestemming lopend boekjaar Stand per 31 december Jaarverslag 2014 pagina 18 van 35 1ste Lijn Amsterdam

19 Egalisatiereserve ROS-gelden Stand per 1 januari - - Mutatie boekjaar (bestemming resultaat) Stand per 31 december In december 2012 heeft 1ste Lijn Amsterdam met Achmea Divisie Zorg & Gezondheid een (vervolg)overeenkomst gesloten inzake de uitvoering van de regionale ondersteuningsstructuur in Amsterdam. Achmea heeft voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 de ROS-gelden toegezegd. Op basis van de NZa beleidsregel is bepaald dat bij een onderbesteding van het beschikbare ROS-budget een egalisatiereserve kan worden opgebouwd tot maximaal 15% van het ROS-budget in dat jaar. In 2014 zijn de uitgaven van 1ste Lijn Amsterdam met betrekking tot projecten op het gebied van regionale ondersteuning lager dan het beschikbare budget voor De onderbesteding is verantwoord als egalisatiereserve ultimo 2014 en zal naar verwachting in 2015 worden besteed aan projecten op het gebied van regionale ondersteuning Bestemmingsreserves Dit betreft bestemmingsreserves voor: Personele risico s Huisvesting Jaarverslag 2014 pagina 19 van 35 1ste Lijn Amsterdam

20 Bestemmingsreserve personele risico s Stand per 1 januari Mutatie boekjaar (via resultaatbestemming) (45.015) Stand per 31 december Deze bestemmingsreserve is in 2006 gevormd om bij discontinuïteit van opdrachten de afvloeiing van betrokken medewerkers te kunnen financieren. Zoals reeds eerder opgemerkt zijn de zogeheten ROS-gelden (circa 60% van de inkomsten van de stichting) contractueel overeengekomen tot en met Daarnaast heeft de stichting andere opdrachtgevers, bijvoorbeeld voor projecten van het Achterstands Ondersteuningsfonds Amsterdam, Huisartsenposten Amsterdam en nascholingen. Voor deze inkomsten gelden geen meerjarenafspraken. 1ste Lijn Amsterdam loopt om die reden het risico dat zij geen werk heeft voor haar medewerkers indien de financiering van deze kortlopende contracten wordt stopgezet. Dit risico is vertaald in de bestemmingsreserve inzake personele risico s. De hoogte van de bestemmingsreserve werd tot en met 2013 berekend op basis van de vigerende kantonrechterformule bij uitdiensttreding, uitgaande van een neutrale ontbinding. Met ingang van juli 2015 geldt bij uitdiensttreding de transactievergoeding. De vergoeding is eveneens gebaseerd op leeftijd en aantal dienstjaren. Echter berekeningen vallen lager uit dan eerder bij de gehanteerde kantonrechtersformule, hetgeen de mutatie in het boekjaar verklaart. Jaarverslag 2014 pagina 20 van 35 1ste Lijn Amsterdam

21 Bestemmingsreserve huisvesting Stand per 1 januari Mutatie boekjaar (via resultaatbestemming) Stand per 31 december In juni 2011 is met de verhuurder van het kantoorpand aan de Plantage Middenlaan overeenstemming bereikt over een verlenging van het huurcontract. Voor de periode van 1 juli 2011 tot en met 30 april 2018 zijn nieuwe huurafspraken gemaakt. De stichting huurt tezamen met Huisartsenposten Amsterdam, Farmaceutisch Bureau Amsterdam, Stichting Ondersteuning Huisartsen Amsterdam, LHV-kring Noordwest afdeling Amsterdam en Almere en Huisartsenkring Amsterdam de kantoorverdieping. Met vier van de onderhuurders, te weten: de Huisartsenposten Amsterdam, Farmaceutisch Bureau Amsterdam, Stichting Ondersteuning Huisartsen Amsterdam en Huisartsenkring Amsterdam zijn nieuwe onderhuurverplichtingen aangegaan welke overeenkomen met de verplichtingen van de stichting als hoofdhuurder (meerjaren verplichtingen tot en met 30 april 2018). De LHV-kring Noordwest afdeling Amsterdam en Almere kon echter maximaal verplichtingen aangaan voor de periode van drieënhalf jaar (tot en met mei 2015). Het onderhuurdercontract met LHV is met inachtneming van de geldende opzegtermijn, opgezegd per eind mei Eind 2014 is in overleg met alle partijen (verhuurder en onderhuurders) gestart met de zoekopdracht naar een nieuwe grotere kantoorruimte. Twee van onze onderhuurders hebben behoefte aan meer kantoorruimte (uitbreiding door groei en verandering van de structuur van de organisatie). Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2014 is onzeker wat de uitkomst van onze zoekopdracht zal zijn. Tot en met 2013 zijn de financiële risico s voortkomende uit een eventuele leegstand en de verplichtingen inzake de oplevering van de verdieping bij afloop van het contract vertaald in de gevormde bestemmingsreserve. De hoogte van de bestemmingsreserve ultimo 2014 is ongewijzigd en wordt toereikend geacht voor eventuele financiële verplichtingen in de toekomst. Jaarverslag 2014 pagina 21 van 35 1ste Lijn Amsterdam

22 Rekening-courant gelieerde organisaties Stichting Huisartsenposten Amsterdam (HpA) Stichting Achterstands Ondersteunings Fonds De rekening courant positie met HpA bestaat ultimo 2014 met name uit de afrekeningen van de overeenkomsten kosten voor gemene rekening. Daarnaast is de (onder)huur voor het eerste kwartaal 2015 vooruitbetaald door HpA Belastingen en sociale premies Loonheffing en sociale lasten bedrijfsvereniging Omzetbelasting Pensioenpremie Kortlopende schulden en overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen inzake projecten (1) Verrekening huurkosten aanvangsperiode (huurkorting) (2) Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Vooruitontvangen ROS bijdragen landelijke projecten ouderenzorg (3) Nog te betalen bedragen inzake georganiseerde nascholingen Te betalen accountantskosten Nog te betalen inzake projecten Nog te betalen vergoedingen Raad van Toezicht Overige kortlopende schulden Jaarverslag 2014 pagina 22 van 35 1ste Lijn Amsterdam

23 (1) In 2014 zijn met een aantal opdrachtgevers afspraken gemaakt inzake de financiering van door 1ste Lijn Amsterdam uit te voeren projecten. Bij een aantal projecten is in 2014 een aanzienlijke bijdrage van de opdrachtgever vooruit ontvangen. Op deze vooruit ontvangen bijdragen worden de kosten ter zake (gemaakt in het boekjaar) in mindering gebracht. Diverse projecten hebben een looptijd tot en met Ultimo boekjaar resteert een bedrag van (nog) niet bestede projectgelden ad (2) Met de verhuurder van het kantoorpand zijn in juni 2011 contractonderhandelingen gevoerd betreffende verlenging van de huurperiode. In deze onderhandelingen is een huurvrije periode van 14 maanden overeengekomen. Contractueel is vastgelegd dat 1ste Lijn Amsterdam voor bepaalde maanden in 2011, 2012 en 2013 geen huur verschuldigd is. De huurkosten van betreffende maanden zijn in een reservering op de balans opgenomen en worden verdeeld over de gehele looptijd van het contract. Hierdoor is de verantwoorde jaarlijkse huurlast gedurende de contractduur constant. (3) De directeur/bestuurder van 1ste Lijn Amsterdam is de landelijke projectleider ouderenzorg. Diverse ROS en hebben een financiële bijdrage aan dit project geleverd. Op deze (vooruit) ontvangen bijdragen worden de kosten ter zake (gemaakt in het boekjaar) in mindering gebracht. In 2014 zijn met name kosten gemaakt op het gebied van scholing. Wij zijn als projectleider ook penvoerder en leggen tijdens het ROSdirecteurenoverleg financiële verwoording af over de besteding van de middelen. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Ultimo 2014 bestaan huurverplichtingen voor een bedrag van afgerond op jaarbasis. Per 1 juli 2011 zijn huurverplichtingen aangegaan voor de duur van zes jaar en tien maanden (tot en met 30 april 2018). Hiervan wordt jaarlijks circa doorbelast aan onderhuurders. Aan de verhuurder is een bankgarantie afgegeven ad Jaarverslag 2014 pagina 23 van 35 1ste Lijn Amsterdam

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.:

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr- B.V.O.: Kunst Educatie Scholen Woerden Gemeente Woerden UVO T.a.v. Mevr. E. Haak-Nieboer Postbus 45 3440 AA Woerden Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.: 2 8 APR. 2015. 24 april 2015 Beste Erie, In de bijlage

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten 2012 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011 STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR te Leusden Rapport inzake de jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blz. RAPPORT Fiscale positie 3 JAARVERSLAG 4 Verschillenanalyse 5 JAARREKENING Grondslagen voor

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 7 ACTIVA 31 december 31 december 3.1. Balans per 31. december 2014 8 279.514 243.414 Kortiopende schulden 31.022 Algemene

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa 32 1.623 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 4.655 15.180 1 Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bits of Freedom AMSTERDAM. Stichting Bits of Freedom Bickersgracht 208 1013 LH AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014

Stichting Bits of Freedom AMSTERDAM. Stichting Bits of Freedom Bickersgracht 208 1013 LH AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 Stichting Bits of Freedom Bickersgracht 208 1013 LH JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 02-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuur- en directieverslag 1.1 Algemeen 4 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Mentorschap Midden Nederland Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

5OPLUS. Financieel verslag OPLUS DEN HAAG

5OPLUS. Financieel verslag OPLUS DEN HAAG 1 5OPLUS Financieel verslag 2016 5OPLUS DEN HAAG Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 3 2. Activiteitenverslag 7 3. Jaarverslag 3.1 Balans per 31 december 2016 9 3.2 Rekening van kosten en opbrengsten over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond concept Jaarrekening 2015 FAM! EXPERTISECENTRUM VOOR VROUWENVRAAGSTUKKEN te Roermond Inhoudsopgave jaarrekening 2015 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2015 4 Exploitatierekening over 2015

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJF EN SAMENLEVING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING BEDRIJF EN SAMENLEVING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING BEDRIJF EN SAMENLEVING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2015 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave Jaarrekening Pinstergemeente Filadelfia, Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Staat van baten en lasten over 2014 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 Stichting Meuze Schepenstraat 48 A1 3039 NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 1 INHOUDSOPGAVE Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BIJ-1 TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie