Toelichting op de Leidraad uitwisseling van gevoelige informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op de Leidraad uitwisseling van gevoelige informatie"

Transcriptie

1 3 Toelichting op de Leidraad uitwisseling van gevoelige informatie

2 Beheer van de Leidraad en de Toelichting Het beheer van de Leidraad en de Toelichting daarop berust bij de directeur van het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI). Hij draagt zorg voor een actuele Leidraad. Praktijkervaringen en ontwikkelingen in nationale en internationale wet- en regelgeving en binnen bedrijven, worden door hem op relevantie voor deze Leidraad beoordeeld en verwerkt. Copyright Juni 2009 Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, verspreiding en gebruik anders dan voor de in deze publicatie aangegeven doeleinden, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NAVI niet toegestaan. Rechten en vrijwaring Het NAVI is zich bewust van zijn taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kan het NAVI geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden, onvolledigheden of nalatigheden. Het NAVI aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enig gebruik van voorliggend document of schade ontstaan door de inhoud van het document of door de toepassing ervan. U wordt hierbij toestemming verleend om dit document te bekijken, af te drukken, te verspreiden en te gebruiken onder de hiernavolgende voorwaarden: 1. het bedrijf, instelling of overheid dat de informatie beschikbaar stelt, wordt als bron vermeld; 2. het document en de inhoud mogen commercieel niet geëxploiteerd worden; 3. publicaties of informatie waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet bij de verstrekker berusten, blijven onderworpen aan de beperkingen opgelegd door de oorspronkelijke auteur(s) of instantie(s); 4. ieder kopie van dit document, of een gedeelte daarvan, dient te zijn voorzien van de in deze paragraaf vermelde waarschuwing.

3 Wat is het NAVI In het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) werken overheid en bedrijfsleven samen aan de verbetering van de bescherming van de vitale infrastructuur in Nederland tegen moedwillig menselijk handelen. Deze bescherming heet security. In haar activiteiten richt het NAVI zich op fysieke, personele, organisatorische en digitale dreigingen. Het NAVI ondersteunt beheerders en eigenaren van de vitale infrastructuur en de overheden op drie manieren: Veilig platform voor informatie-uitwisseling Het NAVI geeft de gelegenheid om binnen een vertrouwde omgeving, met elkaar informatie uit te wisselen. Dit gebeurt zowel in een grotere openbare setting als in kleine besloten bijeenkomsten. Het NAVI brengt partijen bij elkaar, bijvoorbeeld via het organiseren en ondersteunen van kennis- en informatieknooppunten. Hierin komen partijen bij elkaar om informatie te delen en over beveiligingsonderwerpen te spreken. Aanbieden van kennis en expertise Het NAVI biedt zelf kennis en expertise aan en stelt de betrokken partijen in staat om kennis en informatie binnen de vitale sectoren in Nederland te delen. Kennis en informatie worden op verschillende manieren beschikbaar gesteld, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten, via de website en via een kennisbank. Nationaal en internationaal contactpunt Het NAVI is een nationaal en internationaal contactpunt voor vragen en advies over security binnen de vitale infrastructuur en onderhoudt en ontwikkelt een breed netwerk. Tevens fungeert het NAVI als ontmoetingsplek voor de betrokken partijen binnen de vitale infrastructuur voor zowel overheidspartijen, kennisinstellingen in binnen- en buitenland, als bedrijven. Voor meer informatie over het NAVI kunt u terecht op de website: 5

4 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Leidraad 8 2. Achtergrond Leidraad Aanleiding Meedenkers Afbakening Interne informatiebeveiliging Informatie aan aannemers / leveranciers Informatie en informatiebeveiliging Begrippen: gevoelig en gerubriceerd Enkele bestaande rubriceringsystemen Bedrijfsrubriceringen Vir-bi (rijksoverheid) ABDO (ministerie van Defensie) EU rubriceringen ISO norm code voor informatiebeveiliging Informatie-uitwisseling Vormen van informatieverstrekking Basis: vertrouwen Cyclus van informatie-uitwisseling Bijzondere informatie: persoonsgegevens Methodieken voor uitwisseling Information sharing and analysis centre CPNI NICC Aanbevolen aanduidingtekst op document Vermelding rubricering Wit (openbaar) Groen (besloten) Geel (vertrouwelijk) Rood (geheim) Mogelijkheden van af te spreken gedragsregels Informatie geven aan de overheid Algemeen Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Aandachtspunt Uitzonderingsgronden Afweging door bestuursorgaan en de rechter Overheidsinspecties Mogelijk te volgen stappen Ga eerst in overleg met de overheid / het bestuursorgaan Benoem de vertrouwelijke informatie en zonder die af 23 6

5 7. Andere wettelijke bepalingen Wettelijke strafbaarstelling openbaar maken van geheimen Wet milieubeheer artikel Burgerlijk wetboek, artikel Bijlage 1: Afkortingen en begrippen 26 7

6 1. Samenvatting Leidraad In dit document wordt toelichting op de Leidraad gegeven, tevens is enige achtergrondinformatie opgenomen. Basis voor een veilige informatie-uitwisseling is onderling vertrouwen. Vertrouwen moet opgebouwd worden. Veelal hebben de deelnemers aan de uitwisseling al langere tijd contact met elkaar en is er een wederzijds respect en vertrouwen opgebouwd. Het geschonken vertrouwen moet gekoesterd en onderhouden worden. Op verzoek van en in samenspraak met diverse vitale bedrijven, brancheorganisaties en overheden heeft het NAVI een Leidraad opgesteld. Er was behoefte aan een generiek te gebruiken referentiekader in de vorm van een Leidraad voor de uitwisseling van gevoelige informatie. De Leidraad is een losstaand document, bijvoorbeeld om het uit te reiken bij een eerste werkbijeenkomst en voor het maken van afspraken voor de uitwisseling van gevoelige informatie. Het gebruik van de Leidraad is vrijwillig, maar wanneer deelnemers aan de uitwisseling (ad-hoc of permanent) afspreken de Leidraad te hanteren, is dat daarmee dan niet meer vrijblijvend. In de Leidraad wordt gebruik gemaakt van een indeling met kleurcodes (wit, groen, geel en rood) die snel een associatie geven van de mate van gevoeligheid. Deze kleurcodes worden al op diverse plaatsen gebruikt Wit (openbaar); Groen (besloten); Geel (vertrouwelijk); Rood (geheim). Aanbevolen wordt deze te gebruiken bij de multisectorale en publiekprivate informatie-uitwisseling waarbij de vertrouwelijkheid van de informatieverstrekking geborgd moet worden. In de Leidraad zijn geen concrete beveiligingsmaatregelen opgenomen. Elke deelnemer zal zich houden aan de binnen zijn bedrijf, instelling of overheid geldende maatregelen. In deze toelichting is, informatief, een set van mogelijk te gebruiken maatregelen opgenomen. Hoewel de Leidraad geschreven is vanuit de intentie een bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijke beveiliging van de vitale infrastructuur van Nederland en in Europa, is de Leidraad ook bruikbaar voor de uitwisseling van gevoelige informatie voor andere doeleinden. Het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) hoopt met deze Leidraad een bijdrage te kunnen leveren aan een veilige uitwisseling van gevoelige informatie. 8

7 2. Achtergrond Leidraad 2.1. Aanleiding Op verzoek van enkele bedrijven uit vitale sectoren organiseerde het NAVI op 23 september 2008 een bijeenkomst over de uitwisseling van informatie. De bedrijven stelden drie vragen centraal: 1. Hoe om te gaan met rubricering en informatiebeveiliging bij vitale infrastructuur? 2. Hoe informatie te delen in multidisciplinaire en organisatieoverstijgende projectteams? 3. Hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie in relatie tot bijvoorbeeld een vergunningaanvraag en/of in relatie met de Wob? De deelnemers gaven helder aan dat er bij vitale bedrijven grote behoefte bestaat aan meer duidelijkheid en afspraken hoe om te gaan met multisectorale en publiek-private informatie-uitwisseling en tevens de noodzakelijke vertrouwelijkheid van de informatieverstrekking te borgen. Ofwel, hoe kunnen we veilig communiceren zonder het risico te lopen dat informatie in de verkeerde handen komt? Uitvoerig is toen gesproken over een set van afspraken tussen de gesprekspartners die daarbij behulpzaam zou kunnen zijn. In het bijzonder gaat het hierbij om de aspecten van rubricering van informatie en de bijbehorende afspraken en maatregelen voor wat betreft de uitwisseling van informatie met andere partijen. Het bovenliggende doel is de beveiliging van de bedrijven, instellingen en overheden die gezamenlijk de vitale infrastructuur van Nederland vormen, te verbeteren c.q. op een adequaat niveau te houden. De Nederlandse en soms ook de Europese samenleving is in belangrijke mate afhankelijk van een goed en continu functioneren van deze bedrijven, instellingen en overheden. De overheden hebben daarbij veelal een dubbele rol. Enerzijds zijn zij de regelgevende, gezaghebbende en toetsende overheid. Anderzijds beheren zij zelf ook delen van de vitale infrastructuur 1. Omdat deze bedrijven, instellingen en overheden samen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen in de bescherming en beveiliging van de vitale infrastructuur, is een gezamenlijk optrekken van groot belang. Om te komen tot een adequate beveiliging is informatie essentieel. Niet alleen informatie van het eigen bedrijf, instelling of overheid, maar ook wat er op andere plekken gebeurt. Soms is die informatie te halen uit open bronnen, maar veelal is dat niet de informatie waar echt behoefte aan is. De bedrijven, instellingen en overheden die samen de vitale infrastructuur vormen, willen ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren; (bijna) incidenten, dreiginginformatie, modus operandi, innovaties, missers, van alles dat er toe bijdraagt dat de beveiliging adequaat is Meedenkers Bij de totstandkoming van de Leidraad en het toelichtende document is dankbaar gebruik gemaakt van ter zake kundige vertegenwoordigers van diverse bedrijven, brancheorganisaties en overheden. Daarnaast is tweemaal een bespreking gevoerd met een breed samengestelde klankbordgroep. De vertegenwoordigers waren afkomstig van: -- Govcert (Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid) -- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (AIVD, CZW en DNV-vitaal) -- Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Inspectie VenW) -- Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu -- N.V. Nederlandse Gasunie -- Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime (NICC) 1 Voorbeelden zijn: keren en beheren oppervlakte water, hoofd (vaar)wegennet, openbaar bestuur, rechtsorde en openbare orde en veiligheid. 9

8 Netbeheer Nederland (brancheorganisatie van de regionale en landelijke netbeheerders) Platform voor InformatieBeveiliging (PvIB) Politie ProRail Shell International B.V. TenneT (netbeheerder van het landelijke elektriciteitsnetwerk) Vitens 2.3. Afbakening Interne informatiebeveiliging In de Leidraad worden geen regels opgesteld voor het interne informatiebeveiligingsbeleid van bedrijven, instellingen en overheden. Het is essentieel dat deelnemers aan de onderlinge informatie-uitwisseling een dergelijk beleid hebben. Bij het opstellen van een dergelijk beleid kan gebruik gemaakt worden van het beleid van andere deelnemende partijen. Het beleid van de rijksoverheid is een openbaar document: het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie (VIR-BI). Ook het interne beleid Informatiebeveiliging van het NAVI is beschikbaar, onder meer via Informatie aan aannemers / leveranciers De gevoelige informatie die een bedrijf of instelling verstrekt aan aannemers, leveranciers en dergelijke, behoort door die ontvangers ook op een veilige wijze behandeld te worden. De Leidraad handelt daar niet over. De regels die het bedrijf of instelling aan die aannemers en leveranciers wil opleggen, worden veelal vastgelegd worden in het informatiebeveiligingsbeleid van het bedrijf of instelling dan wel in de algemene inkoopvoorwaarden. Het ministerie van Defensie heeft dit bijvoorbeeld vastgelegd in hun Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO) 2. Dit document is via internet te raadplegen en bedrijven kunnen hier eventueel suggesties uithalen voor het eigen beleid. 2 Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten 2002 (ABDO 2002), ministerie van Defensie oktober

9 3. Informatie en informatiebeveiliging 3.1. Begrippen: gevoelig en gerubriceerd In het gebruik komen veel verschillende termen voor, zoals: -- Vertrouwelijke informatie; -- Bijzondere informatie; -- Gevoelige informatie; -- Afgeschermde informatie. Er bestaan dus verschillende termen voor hetzelfde begrip, maar ook eenzelfde term is voor meerdere uitleg vatbaar. Dat leidt tot onduidelijkheid en verwarring. Daarom is het belangrijk om een unité de doctrine te hanteren. In de Leidraad is gekozen om aan te sluiten bij de termen die in Europees verband in de EPCIP 3 - richtlijn worden gebruikt. Daarin wordt gesproken over gevoelige informatie. Of in het Engels: sensitive information. De EPCIP-richtlijn 4 spreekt van gevoelige informatie in verband met de bescherming van kritieke (vitale) infrastructuur. Dat zijn gegevens over vitale infrastructuur die, wanneer zij openbaar worden gemaakt, zouden kunnen worden gebruikt om plannen te maken en feiten te plegen om vitale infrastructuurinstallaties te verstoren of te vernietigen. Maar ook niet alle gevoelige informatie is allemaal even gevoelig. Het ene document bevat gevoeliger informatie dan het andere. Daar zijn gradaties in aan te brengen. Voor het systeem om de gevoelige informatie in te delen komen de termen geclassificeerd en gerubriceerd beide voor. Geclassificeerd is een letterlijke vertaling van de Engelse term classified. De Nederlandse overheid gebruikt de term rubriceren voor het indelen van de gevoelige informatie in klassen zoals genoemd in het VIR-BI. Dat zijn de staatsgeheimen 5 (zeer geheim, geheim en confidentieel) evenals departementaal vertrouwelijk. In de Leidraad wordt het begrip gerubriceerd gebruikt voor de gevoelige informatie die naar gevoeligheidswaarde ingedeeld is. Gerubriceerde informatie is daarmee per definitie gevoelige informatie Enkele bestaande rubriceringsystemen Hieronder worden enkele gebruikte rubriceringsystemen genoemd Bedrijfsrubriceringen De meeste bedrijven hebben een informatiebeveiligingsbeleid ingevoerd met daarin opgenomen een rubriceringindeling voor gevoelige informatie. Er is echter geen algemene eenduidigheid in de indelingen, de aantallen niveaus verschillen en ook de beveiligingsmaatregelen bij een gelijkluidende rubriceringtermen zijn verschillend. Waar bij het ene bedrijf bij informatie met de rubricering geheim de beveiligingsmaatregelen analoog aan het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie (VIR-BI) stg 6 geheim worden getroffen, heeft een ander bedrijf bij deze term de beveiligingsmaatregelen op het VIR-BI niveau departementaal vertrouwelijk VIR-BI (rijksoverheid) Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie (VIR-BI) geeft regels voor de beveiliging van Bijzondere Informatie bij de rijksdienst. Hierbij is bijzondere informatie: staatsgeheimen en overige bijzondere informatie waarvan kennisname door niet gerechtigden nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen van de Staat, van zijn bondgenoten of van één of meer ministeries. Deze regels strekken er toe het aantal personen dat met 3 European Programme for Critical Infrastructure Protection 4 EPCIP richtlijn 2008/114/EG van de raad, 8 december 2008 artikel 2, lid d 5 STG = staatsgeheim 6 stg = staatsgeheim 11

10 Bijzondere Informatie in aanraking komt zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast is het van belang dat zo spoedig mogelijk actie wordt ondernomen bij kennisname door niet-gerechtigden (compromittering). 7 De werking van het VIR-BI strekt zich niet verder uit dan de Rijksdienst. Het kan echter noodzakelijk zijn om informatie die onder de rubricering Bijzondere Informatie valt buiten de Rijksdienst te brengen. Het voorschrift (VIR-BI) staat dit alleen toe indien er voldoende zekerheid bestaat dat een goede beveiliging, in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende aanwijzingen, is zeker gesteld ABDO (ministerie van Defensie) De afspraken ten behoeve van het ministerie van Defensie met andere organisaties dan de Rijksdienst over het verzekeren van een adequate beveiliging, zijn in de Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten (ABDO) weergegeven. Deze afspraken zijn een afgeleide van de diverse regelingen op dit gebied (zoals VIR-BI), aangevuld met algemene beveiligingseisen, betrouwbaarheidseisen voor wat betreft informatiebeveiliging en diverse uitvoeringsbepalingen EU rubriceringen Binnen de Europese Commissie wordt de gevoelige informatie ook gerubriceerd in overeenstemming met hun indeling. Ook heeft de Commissie een besluit vastgesteld hoe te handelen wanneer de Commissie uit hoofde van een opdracht of subsidieovereenkomst bij externe entiteiten opdrachten plaatst voor taken die betrekking hebben op gerubriceerde EU-gegevens of voor taken die dergelijke gegevens noodzakelijk maken en/of bevatten ISO norm Code voor informatiebeveiliging NEN-ISO/IEC en zijn standaarden voor informatiebeveiliging die richtlijnen en algemene principes geeft voor het initiëren, implementeren, onderhouden en verbeteren van informatie beveiligingsmanagement binnen een organisatie. Deze Code voor informatiebeveiliging is onder begeleiding van de normcommissie van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) tot stand gekomen. De standaard is breed toepasbaar en vertegenwoordigd de algemeen geaccepteerde doelen voor informatiebeveiliging. De Code is geen formele wet- of regelgeving maar geniet wel enige gezag. Begin 2008 is door het Forum Standaardisatie bepaald dat de Code voor Informatiebeveiliging als open standaard dient te worden gebruikt. In ISO 27001, A.10.8 worden normen gesteld voor de uitwisseling van informatie met het doel het handhaven van beveiliging van informatie en programmatuur die wordt uitgewisseld binnen een organisatie en met enige externe entiteit. Het artikel in dat hoofdstuk beschrijft: -- Er moeten formeel beleid, formele procedures en formele beheersmaatregelen zijn vastgesteld. -- Er moeten overeenkomsten worden vastgesteld voor de uitwisseling van informatie en programmatuur tussen de organisatie en externe partijen. -- Media die informatie bevatten moeten worden beschermd tegen onbevoegde toegang, misbruik of corrumperen tijdens transport buiten de fysieke begrenzing van de organisatie. -- Informatie die een rol speelt bij elektronische berichtuitwisseling moet op geschikte wijze worden beschermd. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het nationale normalisatie-instituut NEN. 10 Door de Leidraad uitwisseling gevoelige informatie te hanteren wordt bijgedragen aan de invulling van de bepalingen uit de ISO e.v. 7 Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie (VIR-BI), maart Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten, januari 2006, ministerie van defensie 9 Besluit van de Commissie, 2 augustus 2006 tot wijziging van besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom

11 4. Informatie-uitwisseling Dit hoofdstuk gaat specifiek in op het (vrijwillig) uitwisselen van informatie. Dat is anders dan het op wettelijke basis moeten verstrekken van informatie aan de overheid Vormen van informatieverstrekking Er zijn ruwweg drie redenen waarom informatie wordt verstrekt: -- Bedrijfsnoodzaak; -- Verplichting aan de overheid; -- Ter wederzijdse lering. Een andere indeling is de wijze waarop informatie wordt gedeeld: -- Mondeling (overleggen, telefonisch of soortgelijk); -- Door toezenden van schriftelijke stukken/documenten; -- Door het elektronisch toezenden van digitale stukken. Ongeacht de reden waarom en de wijze waarop is het wenselijk afspraken te hanteren over de mate van gevoeligheid van informatie. Als voor het verstrekken van schriftelijke en digitale informatie meerdere eisen worden gesteld aan de handelswijze, volstaat bij mondelinge uitwisseling veelal de afspraak tot hoever de informatie aan anderen mag worden doorgegeven (of in het geheel niet) Basis: vertrouwen Het is belangrijk dat geheimhoudingsvoorschriften in acht worden genomen met betrekking tot bepaalde gegevens over vitale infrastructuurvoorzieningen die gebruikt kunnen worden om plannen te maken en feiten te plegen, welke onaanvaardbare gevolgen voor vitale infrastructuurinstallaties kunnen hebben. Informatie over de bescherming van bedrijven, instellingen en overheden die samen de vitale infrastructuur vormen, moet worden uitgewisseld op basis van vertrouwen. Het gaat niet alleen om informatie over de bescherming van, maar ook over andere bedrijfsgevoelige informatie (capaciteitsgegevens, netwerk, veiligheid en dergelijke). De uitwisseling van informatie vereist een zodanige vertrouwensrelatie dat bedrijven, instellingen en overheden erop moeten kunnen vertrouwen dat hun gevoelige gegevens bij de andere partij voldoende beschermd zijn. Afspraken die gemaakt worden voor een veilige uitwisseling van informatie zijn niet formeel af te dwingen. Wel kunnen onderling afspraken gemaakt worden hoe te handelen bij schending van het vertrouwen en openbaar maken van gevoelige informatie. In de Leidraad zijn daartoe enkele mogelijke vormen van sanctie opgenomen. Deelnemers aan de uitwisseling moeten elkaar kunnen vertrouwen. Veelal kennen de deelnemers elkaar al langere tijd en is een wederzijds respect en vertrouwen opgebouwd. Nieuwe deelnemers kunnen geïntroduceerd worden door bestaande deelnemers en ontlenen daaraan een zekere mate van vertrouwen welke in de loop der tijd moet groeien. Vertrouwen moet worden opgebouwd. Vanuit die optiek is het onwenselijk dat vaste deelnemers aan diverse overleggen waarin gevoelige informatie kan worden uitgewisseld, zich zonder meer laten vervangen voor iemand anders. 13

12 4.3. Cyclus van informatie-uitwisseling Aan het verstrekken, ter beschikking stellen of op andere wijze uitwisselen van gevoelige informatie zijn beperkingen en risico s verbonden. Zo is het slechts zeer beperkt en onder strikte voorwaarden mogelijk om gevoelige informatie van de rijksoverheid met bedrijven te delen. Ook bedrijven kunnen terughoudend zijn met het delen van gevoelige informatie aan de overheid; de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft daarin een versterkende factor. Bedrijven hebben eigen beleidsregels en afspraken over de omgang met gevoelige informatie. Ook bedrijven en instellingen wisselen onderling gevoelige informatie uit. Bijvoorbeeld in de diverse bijeenkomsten over de kwaliteitsverbetering van de beveiliging van de bedrijven binnen de vitale sectoren. Er is daarbij behoefte aan helderheid welke informatie op een veilige wijze gedeeld kan worden. Het indelen naar rubriceringniveaus helpt daarbij. Het is belangrijk dat informatie alleen in bezit is van en toegankelijk is voor bevoegde personen. Informatie ontstaat, wordt gegenereerd in documenten of wordt ontwikkeld. Als informatie eenmaal aanwezig is, wordt informatie: - Opgeslagen; - Gebruikt en verwerkt; - Gedeeld en uitgewisseld; - Gearchiveerd voor latere raadpleging of - Vernietigd. In alle fasen van deze levenscyclus van informatie dienen informatiebeveiligingsmaatregelen te zijn getroffen. Acquisitie Opslag (in rust) Archivering Levenscyclus van Informatie Gebruik (in gebruik) Vernietiging Delen (in beweging) Door informatie te rubriceren is het eenvoudig om de omgangs vormen van desbetreffende informatie snel voor iedereen duidelijk te maken. Het van toepassing zijnde rubriceringniveau bepaalt de noodzakelijke maatregelen die onder meer kunnen bestaan uit het vermelden van het rubriceringniveau, eisen aan opslag, vervoer, verstrekking of het wel of niet kunnen gebruiken op thuiswerkplekken of buiten de organisatie. 11 Gebaseerd op: Informatieblad informatie delen in samenwerkingsverbanden, College Bescherming Persoonsgegevens, december

13 4.4. Bijzondere informatie: persoonsgegevens 11 Indien het informatiedelen in het samenwerkingsverband ook het delen van persoonsgegevens inhoudt, moet er voldaan worden aan de normen van de privacywetgeving. Dat betekent dat een aantal stappen moet worden doorlopen en onder meer afgevraagd moet worden of informatie delen noodzakelijk is en zo ja, of een beroepsgeheim het toestaat om die informatie te delen. Op delen van informatie met persoonsgegevens in een samenwerkingsverband zijn verschillende wetten van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de algemene kaderwet. De Wet politiegegevens bepaalt wat de politie met informatie mag doen. In de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst is de grens van (medisch) beroepsgeheim bepaald en in de Wet gemeentelijke basisadministratie staat wat er met de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie mag gebeuren. Het verdient aanbeveling om werkafspraken met betrekking tot het delen van informatie binnen een samenwerkingsverband vast te leggen in een convenant. Een convenant is een bindende overeenkomst waarin de verdeling van de aansprakelijkheid, de gegevensstromen, het doel van de samenwerking, de resultaten en andere afspraken (bijvoorbeeld over periodieke controles of audits) vastgelegd kan worden. Een convenant kan echter nooit een wet opzij zetten, dus kunnen nooit meer bevoegdheden geschept worden dan de wet toekent. Ook is het niet mogelijk wettelijke verplichtingen met een convenant opzij te zetten. 15

14 5. Methodieken voor uitwisseling Hieronder worden enkele van de in gebruik zijnde methodieken voor de uitwisseling van gevoelige informatie toegelicht. Mede op basis van deze methodieken is de Leidraad uitwisseling gevoelige informatie ontwikkeld. Tevens worden suggesties gedaan die gebruikt kunnen worden voor het aanduiden van documenten met gevoelige informatie en de mogelijk te treffen maatregelen voor het beveiligingen van die informatie Information Sharing and Analysis Centre In de Verenigde Staten van Amerika is er een Information Sharing and Analysis Centers Council (ISAC Council) die als missie heeft:.. to advance the physical and cyber security of the critical infrastructures of North America by establishing and maintaining a framework for valuable interaction between and among the ISACs and with government. 12 In een Information Sharing and Analysis Centre (ISAC) kunnen bedrijven per sector hun beveiligingsproblemen vertrouwd en anoniem uitwisselen. Na analyse kan daaruit een waarschuwing aan alle deelnemende partijen volgen over een risico of kwetsbaarheid, of een good practice om een risico af te wenden. Informatie wordt gedeeld volgens een vertrouwelijkheidrubricering, het verkeerslichtmodel. rood Betekent dat de informatie zeer geheim is en alleen mondeling binnen de ISAC gedeeld mag worden. geel Gemerkte informatie mag alleen gedeeld worden met mensen binnen de eigen organisatie die deze informatie nodig hebben om maatregelen te nemen. groen Betekent dat informatie gedeeld mag worden binnen en buiten de organisatie, maar niet gepubliceerd. wit Staat in dit model voor openbare informatie Information Exchanges Example Membership Guidelines Version 1 ~ June

15 5.2. CPNI Het Britse Centre for the Protection of National Infrastructure (CPNI) hanteert ook deze kleurcodes 13. In hun Framework for Vulnerability Information Sharing Introduction van februari 2007 schrijven zij: CPNI has agreed a labelling mechanism known as the Traffic Light Protocol (TLP) with members of its Information Exchanges. This same protocol has now been accepted as a model for trusted information exchange by over 30 other countries. The protocol provides for four information sharing levels for the handling of sensitive information. The four information sharing levels are: red Personal for named recipients only. In the context of a meeting, for example, RED information is limited to those present. In most circumstances RED information will be passed verbally or in person. amber Limited distribution. The recipient may share AMBER information with others within their organization, but only on a need-to-know basis. green Community wide. Information in this category can be circulated widely within a particular community. However, the information may not be published or posted on the Internet, nor released outside of the community. white Unlimited. Subject to standard copyright rules, WHITE information may be distributed freely, without restriction. This framework is not a legal contract. It is a statement of the requirements for information sharing between CPNI and the receiving organisation. The Centre for the Protection of National Infrastructure (CPNI) and the receiving organization jointly agree: -- to label vulnerability information to be shared with one of the four information sharing levels identified in the Traffic Light Protocol (TLP); -- where necessary and appropriate to protectively mark the information in line with their own internal security policies and in accordance with the TLP; -- to use the same degree of care to maintain confidentiality of shared vulnerability information as is used for their own internal or commercially sensitive information; -- neither directly nor indirectly disclose to a third party in advance of the agreed public disclosure date, either the existence of, or details pertaining to, vulnerability information supplied under this framework without the prior written approval of the originating organization; -- not to use the vulnerability information disclosed for commercial advantage or marketing purposes; -- to restrict the release of vulnerability information solely to those persons within the organization with a legitimate need to know by virtue of their job or role. Such persons must be appropriately briefed on, and bound by, the meaning of the TLP sharing mechanism; -- to destroy vulnerability information that is no longer required; -- to disclaim liability for any damages arising from the use of the vulnerability information; -- that access to vulnerability information is offered free of any financial charge and without warranty of any kind; -- not to employ legal remedy to address any conflict arising from the disclosure or use of any vulnerability information provided. 17

16 5.3. NICC De Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime, kortweg NICC, hanteert voor de uitwisseling van gevoelige informatie ook een informatieprotocol 14. Om geheimhouding te waarborgen, hebben zij een aantal spelregels opgesteld voor het voeren van overleg. a. Vertegenwoordigers van organisaties mogen zich niet laten vervangen; b. Elke sector bepaalt zelf de agenda van het overleg; c. De aanbieder van informatie beslist over het niveau van vertrouwelijkheid; d. Nieuwe deelnemers moeten goedgekeurd worden door alle bestaande deelnemers; e. Elke deelnemende organisatie mag twee vertegenwoordigers afvaardigen; alleen zij mogen de vergaderingen persoonlijk bijwonen. Ook bij hen geven kleurcodes het niveau van vertrouwelijkheid aan: rood Geheime informatie die deelnemers alleen mondeling delen. geel Beperkte geheimhouding. Deze informatie mag gedeeld worden met relevante personen binnen de deelnemende organisaties. groen Informatie die gedeeld mag worden met andere organisaties, informatiefora of personen uit de IT-beveiligingswereld. wit Onbeperkte verspreiding. 14 Samen tegen cybercrime, NICC, oktober

17 5.4. Aanbevolen aanduidingtekst documenten Vermelding rubricering Op rapporten, verslagen of andere vormen van schriftelijke weergave wordt de rubriceringaanduiding vermeld. Deze vermelding staat op elke pagina. Afhankelijk van het rubriceringniveau, wordt een document voorzien van een waarschuwing. Deze waarschuwing is samen met het rubriceringniveau duidelijk zichtbaar op de eerste pagina van het document of op de pagina direct volgend na de titelpagina. Hieronder zijn voorbeelden van aanduidingteksten opgenomen die op documenten geplaatst kunnen worden Wit (openbaar) U wordt hierbij toestemming verleend om dit document te bekijken, af te drukken, te verspreiden en te gebruiken onder de hiernavolgende voorwaarden: 1. het bedrijf, instelling of overheid dat de informatie beschikbaar stelt, wordt als bron vermeld; 2. het document en de inhoud mogen commercieel niet geëxploiteerd worden; 3. publicaties of informatie waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet bij de verstrekker berusten, blijven onderworpen aan de beperkingen opgelegd door de oorspronkelijke auteur(s) of instantie(s); 4. ieder kopie van dit document, of een gedeelte daarvan, dient te zijn voorzien van de in deze paragraaf vermelde waarschuwing Groen (besloten) Dit document is gerubriceerd voor GROEN (besloten) gebruik. De informatie die in dit document en bijbehorende bijlagen gepubliceerd is, is alleen bedoeld voor betrokken personen. Het gebruik van het document door een andere partij dan de geadresseerde(n) is toegestaan, mits deze partij hiertoe geautoriseerd is door een geadresseerde Geel (vertrouwelijk) Dit document is gerubriceerd als GEEL (vertrouwelijk). De informatie die in dit document en bijbehorende bijlagen gepubliceerd is, is alleen bedoeld voor de geadresseerde(n). Het gebruik van het document door andere personen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan, tenzij deze personen hiertoe expliciet geautoriseerd zijn door de verstrekker. De informatie in dit document valt onder de bepalingen van een geheimhoudingsplicht Rood (geheim) Dit document is gerubriceerd als ROOD (geheim). De informatie die in dit document en bijbehorende bijlagen gepubliceerd is, is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Het gebruik van het document door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. De informatie in dit document valt onder de bepalingen van een geheimhoudingsplicht. 19

18 5.5. Mogelijkheden van af te spreken gedragsregels Onderstaand wordt een lijst van mogelijk af te spreken maatregelen gegeven. De lijst is bedoeld als handreiking aan diegene die de informatie verstrekt wat hij aan de ontvanger vraagt. De lijst heeft op zich geen verplichtend karakter. Het belangrijkste is de intentie die met het naleven van de afspraken wordt uitgesproken. De maatregelen zijn principal-based en niet rule-based. Maatregel Informatie is specifiek gemaakt om openbaar te maken. Informatie is niet-gevoelige informatie. Informatie wordt alleen gedeeld met een bepaalde groep personen. De informatie is vertrouwelijk. Informatie mag selectief worden gedeeld met andere organisaties. Informatie wordt alleen gedeeld met en is alleen toegankelijk voor direct betrokken personen. Toegang op basis van noodzakelijkheid of functie. Toegang op basis van noodzakelijkheid. Informatie mag worden gebruikt buiten een (beveiligde) kantooromgeving, bijvoorbeeld telewerken. Informatie is (op aanvraag) vrij toegankelijk of is vrijgegeven voor publicatie via openbare bronnen zoals internet en de pers. Informatie is voorzien van het rubriceringniveau. Documenten zijn voorzien van doorlopende paginanummers, het totale aantal pagina s, datum en versienummer. Schriftelijke informatie en gegevensdragers worden opgeborgen in de daarvoor bestemde afsluitbare kast. Schriftelijke informatie en gegevensdragers worden opgeborgen in de daarvoor bestemde beveiligde kluis(kast). Schriftelijke informatie en gegevensdragers worden opgeborgen in een daarvoor bestemde beveiligde kluis(kast) die in een daarvoor bestemde beveiligde ruimte staat. wit groen geel rood 20

19 Maatregel Schriftelijke informatie-uitwisseling vindt plaats per post in een (onopvallende) dubbele enveloppe. Schriftelijke informatie-uitwisseling vindt plaats per bekende koerier of (binnen Nederland) met aangetekende post in een dubbele enveloppe. Schriftelijke informatie en gegevensdragers worden alleen gebruikt op daartoe aangewezen locaties. Informatie wordt alleen met toestemming van de lijnmanager meegenomen en indien dit voor de voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is. Er worden niet meer reproducties gemaakt dan strikt noodzakelijk is. Het bijmaken van reproducties wordt geregistreerd. Schriftelijke informatie wordt van voorzien van een uniek exemplaarnummer. Informatie wordt alleen verwerkt en/of opgeslagen op computers voorzien van versleutelingprogrammatuur. Informatie wordt alleen verwerkt en/of opgeslagen op stand-alone computers voorzien van versleuteling programmatuur en toegangsbeveiliging met token. Informatie mag niet worden uitgewisseld of geplaatst op een openbaar toegankelijke internet website. Informatie wordt niet op een geautomatiseerd computernetwerk (zoals websites, document managementsystemen, een kennisbank, fileservers of persoonlijke netwerkmappen) opgeslagen. Elektronisch informatie-uitwisseling ( ) vindt beveiligd plaats (versleuteld). Elektronisch informatie-uitwisseling ( ) vindt beveiligd plaats (versleuteld) waarbij de authenticiteit van de verzender en ontvanger kan worden geverifieerd (onweerlegbaarheid). Informatie en gegevensdragers worden volgens voorschriften vernietigd. Gecontroleerde toegang op individueel niveau / bezoekers worden begeleid. Fysieke toegang is gecontroleerd op individueel niveau. Bezoekers worden begeleid. De identiteit van een gebruiker wordt mede vastgesteld op basis van een token of biometrie. Informatie wordt alleen mondeling of conform geldende (bedrijfs)voorschriften opgeslagen en uitgewisseld. wit groen geel rood 21

20 6. Informatie geven aan de overheid 6.1. Algemeen In de op 29 september 2008 gehouden bijeenkomst (zie 2.1) stelden de deelnemende vitale bedrijven ondermeer de vraag: Hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie in relatie tot bijvoorbeeld een vergunningaanvraag en/of in relatie met de Wob? Dit onderwerp heeft vanuit beveiligingsoogpunt hun grote zorg. De overheid heeft als hoeder van het algemene belang bepaalde informatie nodig. Het bedrijfsleven is, gelet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het heeft, uiteraard bereid daaraan zoveel als mogelijk en verantwoord is invulling aan te geven. Informatieverstrekking aan de overheid is vaak verplicht op grond van wet- en regelgeving, zoals voor de aanvraag van vergunningen of de informatieplicht op grond van de Wet rampen en zware ongevallen. In het kader van het waarborgen van de nationale veiligheid en de bescherming van vitale infrastructuur, wordt informatie ook vaak verstrekt in het kader van een publiek-private samenwerking. Het is van belang om bij deze informatieverstrekking een goede balans te vinden tussen enerzijds de noodzakelijke vertrouwelijkheid en de transparantie van besluitvorming anderzijds Wet openbaarheid van bestuur (Wob) De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Op die manier wordt het inzicht van burgers in het overheidshandelen vergroot, wat de democratie en de deelname van burgers aan de besluitvorming ten goede komt. De Wob is een algemene uitwerking van artikel 110 van de Grondwet. Daarin is bepaald dat de overheid bij de uitvoering van haar taak openheid en openbaarheid betracht volgens de bij de wet te stellen regels. De overheid verschaft uit eigen beweging informatie zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. Als de overheid bepaalde informatie niet actief openbaar heeft gemaakt, kan een burger de overheid (de Wob gebruikt de term bestuursorgaan) verzoeken informatie openbaar te maken: het Wob-verzoek. De Wob gaat er daarbij vanuit dat in beginsel de bij de overheid berustende informatie openbaar is. Een Wob-verzoek kan alleen worden geweigerd wanneer een van de limitatief opgesomde uitzonderingsgronden van de Wob 15 van toepassing is Aandachtspunt Bij het verstrekken (bedrijf) en ontvangen (overheid) van de informatie is expliciete aandacht nodig voor de mogelijke consequenties van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Door de Wob bestaat er een reële kans dat gevoelige informatie van bedrijven ongewenst toch openbaar gemaakt (moet) worden. Over de mogelijkheden om gevoelige informatie ook onder de Wob vertrouwelijk te houden, zijn talrijke documenten en afstudeeropdrachten geschreven. In dit hoofdstuk worden slechts enkele tips gegeven hoe de informatie, die al dan niet wettelijk aan de overheid verstrekt wordt, op een veilige wijze overgedragen kan worden. Gelet op de juridische complexiteit, kan deze korte notitie niet de intentie in zich hebben volledig te zijn en kunnen hier ook geen rechten aan ontleend worden. 15 Uit: Verzoeken o.b.v. de Wet openbaarheid bestuur. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, directie CZW, augustus

Leidraad Uitwisseling van gevoelige informatie

Leidraad Uitwisseling van gevoelige informatie Leidraad Uitwisseling van gevoelige informatie Juni 2009 1. Doel van de Leidraad Niet alle informatie is vrij toegankelijk voor een ieder; sommige informatie moet voor anderen onbekend blijven. Om te

Nadere informatie

Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM)

Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM) Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM) Met het Juridisch Kader zijn de wettelijke (en door de jurisprudentie gepreciseerde) grenzen beschreven binnen welke IvM kan en mag worden gebruikt. Daarbinnen

Nadere informatie

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/12/1107/khv Datum: 13 december 2012 Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Vanuit hun functie hebben ICT-functionarissen vaak verregaande

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011 Integriteitscode ICT Toelichting Voor u ligt de 'Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De integriteitscode bevat een overzicht van de huidige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 6717 29 januari 2015 Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien het voorstel van Provinciale Staten van 8 december 2014, nummer 810A31EF;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien het voorstel van Provinciale Staten van 8 december 2014, nummer 810A31EF; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2060 17 april 2015 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 8 december 2014, nr. 81E4022D, tot wijziging van het reglement van orde provincie

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen:

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen: Partijen: 1 Het bevoegd gezag van de school, geregistreerd onder een BRIN-nummer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, hierna te noemen: Onderwijsinstelling. en 2 de naamloze

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Toegang beperkingen en INSPIRE

Toegang beperkingen en INSPIRE Toegang beperkingen en INSPIRE Onderwerp Aan Klankbordgroep INSPIRE Van Bastiaan van Loenen, Michel Grothe, Datum 28 maart 2011 Bijlagen - Aan de Klankbordgroep INPSIRE wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van xxx (hierna: verzoeker) om openbaarmaking

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over verlies van gevoelige informatie nr. 2070801320

Antwoorden op vragen over verlies van gevoelige informatie nr. 2070801320 Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR s Den Haag Datum 5 november 2007 D2007029059 Ons kenmerk

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën 1 juli 2004 DV 505 1Z*1ED Convenant BIBOB 1.00.00 Convenant BIBOB, 01-07-04, Versie 1 1. Samenwerkingsovereenkomst Ministerie van Justitie

Nadere informatie

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Voorwoord Yvoor legt, in het kader van de hulpverlening, diverse gegevens van zijn klanten vast, die afkomstig zijn van de burger zelf maar ook van anderen, zoals

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

VOORSCHRIFT INFORMATIEBEVEILIGING RIJKSDIENST - BIJZONDERE INFORMATIE

VOORSCHRIFT INFORMATIEBEVEILIGING RIJKSDIENST - BIJZONDERE INFORMATIE VOORSCHRIFT INFORMATIEBEVEILIGING RIJKSDIENST - BIJZONDERE INFORMATIE maart 2004 INHOUD Inleiding 3 A. Algemeen 6 Artikel 1 Verklaring van de gebruikte begrippen 6 Artikel 2 Reikwijdte en verhouding tot

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie

Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie maart 2004 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 A. Algemeen 9 Artikel 1 Verklaring van de gebruikte begrippen 9 Artikel 2 Reikwijdte en verhouding

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78 Plan Gegevens mag het? Rechtmatig verkregen gegevens grondslagen voor rechtmatige verwerking: Ondubbelzinnige toestemming, noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming vitale

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst ARVODI-2014

Bewerkersovereenkomst ARVODI-2014 Instructie: 1 - Teksten/bepalingen die optioneel zijn, staat voor vermeld. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden.

Nadere informatie

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Mobiele gegevensdragers Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Privacy policy van Shared Ambition BV

Privacy policy van Shared Ambition BV U kunt de website van Shared Ambition bezoeken en bekijken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt volledig automatisch een aantal webstatistieken

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF

KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF KNKV reglement persoonsregistratie via het KISS Gebaseerd op het modelreglement van NOC*NSF Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10.

Nadere informatie

Regeling taken en bevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming Informatie Beheer Groep

Regeling taken en bevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming Informatie Beheer Groep Mededelingen IB-Groep Regeling taken en bevoegdheden Bestemd voor: alle personen en instellingen ten behoeven van wie c.q. waarvan persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens worden

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 13 februari 2012 ADVIES 2012-8 met betrekking tot de openbaarheid van voorbereidende documenten

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Derden Personen of instanties die niet aan de organisatie verbonden zijn.

Derden Personen of instanties die niet aan de organisatie verbonden zijn. Bijlage Privacyreglement Introductie van dit reglement De organisatie houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van uw directe persoonlijke

Nadere informatie

Privacy-reglement Zorgzaam

Privacy-reglement Zorgzaam Privacy-reglement Zorgzaam Bijlage 3 bij het PvE Zorgzaam Zoals vastgesteld door het bestuur Zorgzaam d.d. Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Doel en rechtmatige grondslag van de verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK FYSIOTHERAPIE STEENWIJK Privacyreglement Introductie van dit reglement Onze praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van

Nadere informatie

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen

Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 22050 16 maart 2015 Privacy reglement voor het parkeervergunningen systeem van de gemeente Nijmegen Overwegende dat: in het kader van een goede

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling zorgvuldig omgaan met informatie Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.; b. digitale bedrijfsmiddelen: de door DNB aan de

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Universiteit Leiden Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij Postbus 9520 2300 RA LEIDEN. privacyaspecten digitalisering cultureel erfgoed

Universiteit Leiden Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij Postbus 9520 2300 RA LEIDEN. privacyaspecten digitalisering cultureel erfgoed POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Universiteit Leiden Centrum voor

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU & BELASTINGDIENST DV 506 1Z*1ED DE ONDERGETEKENDEN: Centraal Justitieel Incassobureau, ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. drs. A. Regtop, Algemeen

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS PRIVACY REGLEMENT PERCURIS Inleiding. Van alle personen die door Percuris, of namens Percuris optredende derden, worden begeleid -dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en

Nadere informatie