Mededeling vertegenwoordiging gemeente Haarlemmermeer in het dagelijks bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mededeling vertegenwoordiging gemeente Haarlemmermeer in het dagelijks bestuur"

Transcriptie

1 Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude, gehouden op 26 november 2008 in het Beheersbureau aan de Genieweg 46 te Velsen-Zuid. Aanwezig: Mevrouw A.V. Baerveldt - Gemeente Velsen (vice-voorzitter) De heer H.B. Bruijn - Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (lid) De heer B. Geurts - Gemeente Amsterdam (plv.lid) De heer A.P. de Ron - Provincie Noord-Holland (ambtelijke ondersteuning) De heer J.L. Hylkema - RNH (directeur) De heer J.W. Nieuwenhuis - RNH (manager bestuursadvisering) Mevrouw M. Brouwer - RNH (medewerker bestuursadvisering) De heer M. Omvlee - RNH (hoofd gebiedsbeheer) Mevrouw H.N. Janssen-Van Delden - (verslaglegging) Afwezig: De heer M.J. Bezuijen - Gemeente Haarlemmermeer (lid) De heer J.H.M. Bond - Provincie Noord-Holland (voorzitter) De heer M. Divendal - Gemeente Haarlem (lid) Inspreker: De heer A. van Diermen (namens de Stichting Platform Keelbos) 1. OPENING De vice-voorzitter opent de vergadering om uur en sluit deze direct weer vanwege het niet aanwezig zijn van een quorum. De vice-voorzitter opent de vergadering als buitengewone vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Bezuijen, de heer Divendal en de heer Bond. Mevrouw Vos wordt vervangen door de heer Geurts. De vice-voorzitter heet de heer Geurts van harte welkom en merkt namens het algemeen bestuur op dat zij hopen de heer Geurts vaak te mogen verwelkomen bij de bestuursvergaderingen. De heer Van Diermen heeft namens de Stichting Platform Keelbos om spreektijd gevraagd en krijgt van de voorzitter vijf minuten spreektijd. De heer Van Diermen stelt zich voor als juridisch adviseur van de stichting Platform Keelbos en brengt namens het platform, in een uitgebreide inspraakreactie, een aantal (juridische) bezwaren naar voren, tegen het beleid van het recreatieschap ten aanzien van de homoontmoetingsplaats in het Noorderbos. Tevens laat de heer Van Diermen weten dat het platform het niet eens is met de wijze waarop het recreatieschap zijn Wob-verzoek en zijn klacht heeft afgehandeld en verzoekt het algemeen bestuur om beide alsnog correct af te handelen. Tevens verzoekt het platform het algemeen bestuur om artikel 2.8 uit de Algemene Verordening van het recreatieschap te schappen of niet langer toe te passen op de homo-ontmoetingsplaats en haar bezoekers. Met betrekking tot de homoontmoetingsplaats, verzoekt het platform het algemeen bestuur, om te bevorderen dat hiertegen niet langer in strafrechtelijke zin repressief wordt opgetreden door het openbaar ministerie, de politie en de BOA s. De vice-voorzitter laat naar aanleiding van de inspraakreactie weten dat het bestuur van het recreatieschap schriftelijk zal reageren op de door de heer van Diermen ingebrachte bezwaren. Mededeling vertegenwoordiging gemeente Haarlemmermeer in het dagelijks bestuur De vice-voorzitter deelt mee dat de heer Bezuijen namens de gemeente Haarlemmermeer lid wordt van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur besluit met instemming kennis te nemen van deze mededeling.

2 2. CONCEPTVERSLAG VERGADERING D.D. 18 JUNI 2008 Correctie op het verslag: Pag. 1: de heer Hylkema dient te worden toegevoegd aan de aanwezigenlijst. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Het algemeen bestuur besluit het verslag met inbegrip van bovenstaande wijziging vast te stellen. 3. MEDEDELINGEN 3a. Mededeling huisvesting RNH De heer Hylkema deelt mee dat de tijdelijke vergunning van de gemeente Velsen voor aanvullende (nood)huisvesting van de medewerkers van Recreatie Noord-Holland NV (RNH) in Spaarnwoude binnenkort afloopt. Als gevolg hiervan liggen er nu keuzes voor ten aanzien van de huisvesting van medewerkers van RNH. Deze keuzes omvatten: het opnieuw aanvragen van een vergunning voor de tijdelijke bebouwing voor 5 jaar of een permanente oplossing vinden voor het probleem van de beperkte huisvestingscapaciteit. Een permanente oplossing kan zijn het vinden van een andere locatie voor huisvesting van de medewerkers van RNH centraal of het huidige pand verbouwen en uitbreiden. Aangezien het kantoorpand eigendom is van het recreatieschap en RNH enkel huurder is, dient het recreatieschap te beslissen of zij wil investeren in permanente uitbreiding van het huidige kantoorpand. Complicerende factor hierbij is dat de gebruikelijke termijn van verlenging van het huurcontract voor het pand 10 jaar bedraagt en dergelijke investeringen veelal over dezelfde termijn worden afgeschreven, terwijl RNH volgens het huidige raamcontract opdracht krijgt om werkzaamheden voor het recreatieschap uit te voeren gedurende de komende 5 jaar. RNH geeft er daarom de voorkeur aan om slechts voor de periode van een raamcontract uitvoering werkzaamheden een huurovereenkomst met het schap te sluiten, omdat zij niet het risico wil lopen vast te zitten aan een huurovereenkomst zonder zekerheid of zicht te hebben op werk. Dit heeft echter wel consequenties voor de afschrijvingstermijn van eventuele uitbreidingskosten. Om vermenging van belangen van RNH te voorkomen wil RNH onder regie van een extern bureau de verschillende mogelijkheden onderzoeken. De heer Bruijn merkt op dat het belangrijk is een zo goed mogelijke scheiding te houden tussen de verschillende verantwoordelijkheden van RNH en steunt het voorstel om het onderzoek onder regie van een extern bureau uit te voeren. Het algemeen bestuur besluit RNH opdracht te geven de mogelijkheden ten aanzien van uitbreiding van het huidige beheersbureau van het recreatieschap, ten behoeve van permanente huisvesting van de medewerkers van RNH, te onderzoeken. 3b. Mededeling communicatieplan 2009 Het algemeen bestuur besluit met instemming kennis te nemen van de mededeling. 3c. Mededeling offerte werkzaamheden Recreatieschap Spaarnwoude 2009, inclusief de SGP en SMG gebieden De heer Nieuwenhuis licht de mededeling toe en legt uit dat de offerte nog niet gereed is omdat het doorrekenen van de verschillende scenario s meer tijd kost dat verwacht. Voorgesteld wordt om de offerte in de eerste bestuursronde van 2009 te behandelen. Het algemeen bestuur stemt hiermee in (zie ook agendapunt 8). De vice-voorzitter stelt voor om de behandeling van dit agendapunt te benutten om de raamovereenkomst uitvoering werkzaamheden Recreatieschap Spaarnwoude te ondertekenen. Mevrouw Baerveldt ondertekent als vice-voorzitter namens het recreatieschap de overeenkomst en de heer Hylkema ondertekent namens RNH de overeenkomst. Het algemeen bestuur besluit met instemming kennis te nemen van de mededeling. Verslag openbare vergadering algemeen bestuur Recreatieschap Spaarnwoude pag. 2 van 5

3 4. INGEKOMEN STUKKEN Het algemeen bestuur besluit het overzicht van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. 5. VERGADERSCHEMA 2009 Het algemeen bestuur besluit het vergaderschema 2009 vast te stellen. 6. NAJAARSRAPPORTAGE 2008 Mevrouw Brouwer licht de najaarsrapportage 2008 toe. Het algemeen bestuur neemt de najaarsrapportage 2008 voor kennisgeving aan. 7. INDEXERING PROGRAMMABEGROTING SPAARNWOUDE Het algemeen bestuur besluit de indexering van de participantenbijdrage volgens de huidige systematiek voort te zetten. 8. OFFERTE RNH - SPAARNWOUDE Het algemeen bestuur besluit de behandeling van dit agendapunt door te schuiven naar de eerste bestuursronde in WIJZIGING BESTEMMING INVESTERINGSBUDGET SAS Mevrouw Brouwer licht het voorstel toe. De heer Nieuwenhuis merkt op dat als de dekking vanuit het project Schipholgedupeerden niet rond komt, het investeringsbudget wordt omgezet in een lening aan de Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude (SAS). De heer Geurts merkt op dat er voor de SAS wellicht goede kansen liggen om aan te haken bij het Proeftuinproject van de gemeente Amsterdam. Het algemeen bestuur besluit de SAS toe te staan het restant van de toegezegde bijdrage, zijnde ,- te gebruiken voor investeringen in de bedrijfsgebouwen onder voorwaarde dat: 1. Dekking beschikbaar komt uit vrijkomende gelden uit de compensatie van Schiphol voor het verplaatsen van woningen; 2. Ook de toegezegde investeringen worden gedaan in een betere recreatieve toegankelijkheid van het gebied. 10. VERVOLG RECREATIEMONITOR Mevrouw Brouwer licht het voorstel toe. De heer Bruijn geeft aan het belangrijk te vinden dat er geld voor onderzoek beschikbaar wordt gehouden, mits dit op momenten waarop er minder marktonderzoek nodig is, wordt aangewend voor communicatie- en promotieactiviteiten. De heer Geurts heeft zijn bedenkingen bij het structureel reserveren van budget voor communicatie en onderzoek en merkt op dat het wellicht nuttiger is om eens in de vijf jaar marktonderzoek uit te voeren. De heer Nieuwenhuis geeft aan dat het gezien de huidige begrotingssystematiek lastig is om geld vrij te maken voor onderzoek op momenten dat hiertoe de behoefte ontstaat. Daarom wordt voorgesteld om structureel een post voor onderzoek en communicatie op te nemen in de begroting en jaarlijks te bepalen hoe dit budget wordt besteed. Verslag openbare vergadering algemeen bestuur Recreatieschap Spaarnwoude pag. 3 van 5

4 Het algemeen bestuur besluit: 1. Jaarlijks het aantal bezoeken aan Spaarnwoude te bepalen door middel van mechanische tellingen; 2. Eenmaal in de twee jaar een onderzoek te doen in verschillende deelgebieden van het recreatieschap naar de herkomst, tevredenheid en wensen van recreanten; 3. Als richtlijn ,- te reserveren ten behoeve van onderzoek en communicatie en jaarlijks te bepalen hoe dit budget wordt besteed; 4. In 2009 de gerichte module veiligheid uit te voeren. 11. HAALBAARHEIDSVERKENNING INGEBRUIKNAME CRM-TUNNEL De heer Geurts wil weten waarom het dagelijks bestuur geen navolging wil geven aan het advies van de adviescommissie om onderzoek te doen naar een soberdere uitvoering van de tunnel. De vice-voorzitter merkt op dat een soberdere uitvoering van het plan ook nog vrij duur zou zijn. De heer Bruijn merkt op dat een andere overweging was dat er nog grote onzekerheid is ten aanzien van de bouwlocatie Grote Buitendijk. De vice-voorzitter merkt op dat het dagelijks bestuur twijfels had bij de haalbaarheid van het omvormen van de tunnel tot faunapassage maar stelt voor om toch te onderzoeken of dit een mogelijkheid is. Het algemeen bestuur besluit: 1. Op basis van de hoogte van de geraamde kosten voor ingebruikname van de CRMtunnel ( 2,3 miljoen) voorlopig geen verder actie te ondernemen ten aanzien van het in gebruik nemen van de tunnel als fiets- en voetverbinding; 2. RNH op te dragen de mogelijk te onderzoeken of de tunnel geschikt te maken is als faunapassage en na te gaan of dit binnen het beschikbare budget te realiseren is; 3. De provincie te verzoeken de verstrekte V-OLR subsidie aan te wenden voor het realiseren van de faunapassage. 12. SELECTIE KANDIDAAT NOORD-AKENDAM De heer Bruijn laat weten dat hij, vooral gezien de wetenschap dat de dames van de zorgboerderij elders onderdak hebben gevonden, kan instemmen met dit voorstel. Het algemeen bestuur besluit: 1. In te stemmen met het gezamenlijk opgestelde plan van Sauna van Egmond en de Stichting Boerderij en Landschap en beide organisaties exclusief in de gelegenheid te stellen om het plan voor Noord-Akendam uit te werken en uiterlijk 31 december 2009 te komen tot overeenstemming over een ondererfpachtovereenkomst met Sauna van Egmond; 2. De directeur van RNH te machtigen om op basis van het uitgewerkte plan de boerderij Noord-Akendam in ondererfpacht uit te geven aan Sauna van Egmond. 13. CAMPINGS WELTEVREDEN EN HOUTRAK/TOPPARKEN De heer Bruijn laat weten dat er bij de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude zorgen leven ten aanzien van de chalets die Topparken wil realiseren. De heer Hylkema deelt mee dat het recreatieschap en de ondernemer gezamenlijk optrekken om de zorgen bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude weg te nemen. Verslag openbare vergadering algemeen bestuur Recreatieschap Spaarnwoude pag. 4 van 5

5 Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de volgende aanpassingen in de ondererfpachtovereenkomsten: 1. Opschuiven van de staffel met 1 jaar (camping Weltevreden); 2. Opschuiven van de staffel en de bepalingen ten aanzien van de (verhuur van) chalets op camping Houtrak, totdat de gemeente het plaatsen van chalets op deze camping toestaat; 3. De directeur van RNH te machtigen de respectievelijke ondererfpachtakten te doen passeren. 14. RONDVRAAG EN SLUITING Mede namens de gemeente Haarlem vraagt de heer Bruijn aandacht voor de wijze waarop het recreatieschap komt tot berekening van de erfpachtvergoeding voor gemeentelijke verenigingsjachthavens. De heer Bruijn geeft aan dat er een wezenlijk verschil is tussen gemeentelijke verenigingsjachthavens en marina s aan het IJsselmeer of aan de Noordzee en hoopt dat het recreatieschap dit onderscheid erkent en hiermee rekening houdt bij het bepalen van een marktconforme erfpachtvergoeding voor verenigingsjachthavens. De heer Bruijn geeft tevens aan behoefte te hebben aan duidelijkheid omtrent de wijze waarop het recreatieschap komt tot de berekening van de erfpachtvergoeding en wil graag op de hoogte worden gehouden van dit proces. De heer Hylkema laat in reactie hierop weten dat het recreatieschap een taxateur heeft ingeschakeld om een marktconforme erfpachtvergoeding te berekenen. Tevens is een conceptovereenkomst ter reactie voorgelegd aan de gemeente Haarlem, met daarin een voorstel ten aanzien van de door het recreatieschap te hanteren erfpachtvergoeding. De heer Hylkema merkt op dat de gemeente Haarlem vrij is om zelf een contrataxatie te laten uitvoeren. Indien blijkt dat beide taxaties sterk uiteenlopen, kan eventueel besloten worden om een derde taxatie te laten uitvoeren. De vice-voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude op 20 april 2009 te Velsen-Zuid. De voorzitter, J.H.M. Bond Verslag openbare vergadering algemeen bestuur Recreatieschap Spaarnwoude pag. 5 van 5

Raadsstuk. 1. Inleiding

Raadsstuk. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG: Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegrotingen 2013 Reg.nummer: EC 2012 / 249161 1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude

Nadere informatie

Velsen-Zuid, 6-5-2013 BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE 2013

Velsen-Zuid, 6-5-2013 BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE 2013 Velsen-Zuid, 6-5-2013 BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. PROGRAMMAPLAN 2.1 Achtergrond 5 2.2 Belangrijkste wijzigingen 5

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht 2005REG09 CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht Aanwezig: Dhr. M. van de Groep (voorzitter), dhr.mr. J.H. Ekkers

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Geachte aandeelhouders,

Geachte aandeelhouders, Geachte aandeelhouders, Hierbij treft u aan de concept-notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion nv gehouden op 11 oktober 2013 in het Steigenberger Airport Hotel

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Samenvatting 26 april 2012 RA120677 Een vrouw woont met haar drie

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet 30 september 2011 RA111323 Samenvatting De bewoners van de Prins Hendrikkade 1 t/m 30 in Diemen hebben al

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2012.0009999 Park21: haalbaarheid, voortgang en kredietaanvraag

Raadsvoorstel 2012.0009999 Park21: haalbaarheid, voortgang en kredietaanvraag Raadsvoorstel 2012.0009999 Park21: haalbaarheid, voortgang en kredietaanvraag Portefeuillehouder J.J. Nobel en drs. M.J. Bezuijen Steller Suzanne de Groot Collegevergadering 13 maart 2012 Raadsvergadering

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen

Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen Agenda Algemeen bestuur Op 5 december 2007, aanvang 09.30 uur Plaats: Hof van Breda Nummer : *07I002908* Barcode : *07I002908* Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen 1. Opening Spreekrecht

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Spaarnwoude Natuur en recreatie

Spaarnwoude Natuur en recreatie Gemeente Haarlem College van B & W/Gemeenteraad Postbus 511 2003 PB HAARLEM Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude Spaarnwoude Natuur en recreatie Recreatieschap

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie