VERZONDEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013"

Transcriptie

1 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon telefax Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum oktober 2013 betreft Evaluatie kantorenmarkt Purmerend 2013 Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bied ik u de evaluatie van de kantorenmarkt Purmerend 2013 aan. In het kader van de destijds vastgestelde kantorennota is afgesproken u jaarlijks een actueel beeld te geven van de locale kantorenmarktontwikkelingen in het perspectief van de kantorenmarktontwikkelingen en economische ontwikkelingen in het algemeen. De conclusie van de voorliggende evaluatie is dat Purmerendse kantorenmarkt 2013 in de huidige economische omstandigheden niet doorontwikkeld. Dat de leegstand iets is teruggelopen ten opzichte van vorig jaar verandert daar niets aan. Voor de verdere onderbouwing van een en ander verwijs ik u naar de bijgevoegde "evaluatie kantorenmarkt Purmerend 2013". Ik ben voornemens deze wijze van informeren vanaf volgend jaar niet meer te beperken tot de kantorenmarkt, maar te verbreden met de ontwikkelingen in de detailhande4-en de bedrijvigheid op bedrijventerreinen. Hoogachtend, B. Daanj /V. -""^ wethouqex/' bijlage(n): geen behandeld door: telefoonnummer: coll./typ. C. Schrama Stadhuis bezoekadres: Purmersteenweg 42 bankrelaties: BNG , ABN Amro Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36

2 Evaluatie kantorenmarkt Purmerend 2013 Inleiding Sedert een aan tal jaren staat in de evaluatie van de Purmerendse kantorenmarkt de economische situatie centraal. De evaluatie van 2013 zet die lijn helaas voort. In 2013 hebben ten opzichte van 2012 geen significante veranderingen plaatsgevonden in de economische situatie. Op alle overheidsniveau's blijven de gevolgen van de veranderde in de zin van verkrapte financieringsmogelijkheden voor de markt merkbaar. Merkbaar als het gaat om met financieringsmogelijkheden samenhangende investeringsmogelijkheden, beperking van de economische vitaliteit, merkbaar waar het betreft bouwactiviteiten, planologische activiteiten en de economische vitaliteit. Het gegeven dat de huidige, slechte economische situatie voortduurt en er geen tot nauwelijks zicht lijkt te bestaan op een kentering, heeft het afgelopen jaar nog meer een wissel getrokken op het weerstandsvermogen en het vertrouwen van bedrijven. De omvang van het aantal faillissementen en de gevolgen voor de arbeidsmarkt zijn wat dat betreft veelzeggend. Het effect op de vastgoedmarkt in het algemeen en - in dit kader - op de behoefte aan kantoorruimte is evident. De zorgen over leegstand, waardevermindering, financierings(on)mogelijkheden, overaanbod en verder afnemende vraag zijn toegenomen en de behoefte aan nieuwe kantoorontwikkelingen in het algemeen navenant afgenomen. In Nederland staat meer dan 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dat is ca. 14,5% van de totale kantorenvoorraad. De omvang van de leegstand is ten opzicht van eerdere jaren nauwelijks gedaald ondanks opname, transformatie en sloop. Ondanks dat kantoorruimte aan de voorraad wordt onttrokken, blijven het aanbod en de leegstand stijgen door krimp van de organisatie en een vermindering van het aantal vierkante meters per medewerker bij een verhuizing. Dit betekent dat organisaties vaak meer vierkante meters achterlaten dan zij betrekken. In Amsterdam is de leegstand van kantoorruimte iets afgenomen; er staat meer dan 1,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Behalve dat de ontwikkeling van minder vierkante meters kantoorruimte per arbeidsplaats zich door zet, hebben ook ontwikkelingen als thuiswerken en flexibele werkplekken invloed op de behoefte aan kantoorruimte. In de gegeven marktomstandigheden betekenen deze ontwikkelingen dat er onbalans blijft in de reële verhouding tussen vraag en aanbod. In een eerdere evaluatie is opgemerkt dat de problematiek voor de kantorenmarkt dan ook niet opgelost zal kunnen worden met een stop op nieuwe kantoorontwikkelingen, maar ook ook andere ingrepen zal vergen, zoals herbestemming, renovatie en sloop. Op rijksniveau heeft een bestuurlijke werkgroep een "actieprogramma aanpak leegstand kantoren" opgesteld, waarin wordt geconcludeerd dat een succesvolle aanpak van de problematiek in de kantorenmarkt berust op de onderstaande drie pijlers:

3 1 de markt zet in op voortvarende herontwikkeling en transformatie van leegstaande kantoren in gebiedsgerichte pilots; 2 de markt zet in op het gezond maken van de kantorenmarkt door het verleggen van de focus van quick wins naar lange termijn betrokkenheid; 3 gemeenten en provincies zorgen voor evenwicht tussen vraag en aanbod van kantorenlocaties door betere regionale planning en samenwerking. Bij de uitvoering van deze pijlers zijn met name op het gebied van transformatie en herontwikkeling resultaten geboekt. Het slopen van verouderde kantoorruimte is in dat kader een onderdeel dat vanwege de fiscale en financiële complicaties nog niet van de grond is gekomen, waarbij de huidige situatie van de vastgoedmarkt mede van invloed is. De gevolgen van de voortdurende slechte economische situatie voor de Purmerendse kantorenmarkt komen onderstaand aan de orde. Ontwikkelingen in 2012 Algemeen In 2013 is er net als in 2012 geen vraag naar nieuwbouw van kantoorruimte gekomen. Als die vraag er al was, zou primair verwezen zijn naar de mogelijkheden binnen de bestaande kantorenmarkt. Tot 2011 deed de Purmerendse kantorenmarkt het relatief goed, in 2012 was de situatie op onze kantorenmarkt merkbaar veranderd en die situatie heeft zich in 2013 voortgezet. In het perspectief van de algemene, landelijke situatie is dit geen verrassende constatering, maar feit is dat voor het eerst in 5 jaar er in onze kantorenmarkt geen nieuwbouw is gerealiseerd en de vooruitzichten voor 2014 zijn in dat opzicht evenmin hoopvol. Kop van West De aanhoudend slechte economische omstandigheden, die zich vanaf 2008 nadrukkelijk aandienden, hebben er in geresulteerd dat er vanuit de markt geen enkele belangstelling is getoond voor kantoorontwikkelingen in de Kop van West Kwadrant Europa Aan de voet van de oprit naar de rijksweg A7 ligt tegenover de woningbouw van kwadrant Europa een strook, waarin 8 kantoorkavels zijn opgenomen, die vanaf 2009 beschikbaar zijn. Sindsdien zijn inmiddels vijf kantoorgebouwen gerealiseerd. Voor de overige drie kavels geldt dat er drie kavels beschikbaar zijn voor de markt. In 2013 is er geen concrete belangstelling getoond voor de drie resterende kavels in kwadrant Europa. Kantorengebied De Gors In het kantorengebied De Gors hebben zich in 2013 meerdere mutaties voorgedaan die per saldo geen tot nauwelijks invloed hebben gehad op de omvang van de leegstand in dit kantorengebied.

4

5 Bestaande kantorenmarkt Tot 2011 lag het leegstandspercentage van Purmerend ruimschoots beneden het landelijk gemiddelde (in 2011 voor Purmerend ca. 8% tegen ca. 14% landelijk). In 2012 werd duidelijk welke de effecten waren van de economische situatie op de Purmerendse kantorenmarkt: leegstandspercentage voor Purmerend ca. 12% tegen ca. 15,5% landelijk. Daarmee benaderde onze kantorenmarkt het landelijk gemiddelde van ca. 15,5% dichter dan gewenst. Die situatie is in 2013 iets ten goede gekeerd: het leegstandscijfer is landelijk ca. 14,6% leegstand, in de stadsregio Amsterdam ca. 17% en in Purmerend ca. 10% daadwerkelijke leegstand. Voor de goede orde zij opgemerkt dat voor deze berekening is uitgegaan van die kantoorruimte, die bestemd en bedoeld is voor solitaire kantooractiviteiten en dat kantoorruimte op bedrijfsterreinen om die reden van deze berekening geen onderdeel uitmaakt. Hoewel de leegstand van kantoorruimte in onze overigens bescheiden kantorenmarkt enigszins is teruggelopen, is gekeken of er objecten zijn waar herbestemming naar tijdelijke woonruimte een optie zou kunnen zijn. In één geval lijkt dat te kunnen op basis van én de concentratie van leegstand én de positieve houding van de eigenaar. Gelet op de omvang van de leegstand in de Purmerendse kantorenmarkt lijkt - zoals voorgaande jaren ook opgemerkt - voor ingrijpende maatregelen als sloop geen reden. Conclusie Deze evaluatie van de Purmerendse kantorenmarkt geschiedt jaarlijks met als doel een actueel beeld te houden bij de locale marktontwikkelingen en die te kunnen plaatsen in de kaders van de kantorennota van In die kantorennota is als jaarlijkse doelstelling een uitbreiding met kantoorruimte opgenomen. Die doelstelling is ook in 2013 niet gehaald en de vraag of die doelstelling naar de toekomst zou moeten worden bijgesteld is afhankelijk van economische herstel. Ook in de gegeven economische omstandigheden lijkt deze doelstelling in ieder geval niet structureel haalbaar. Daarnaast blijft het nauwelijks realistisch om op basis van de huidige marktomstandigheden de kantorennota te laten herschrijven, omdat deze marktomstandigheden onvoldoende representatief zijn om nieuw beleid op te baseren. Voor de periode na 2013 zal de haalbaarheid van de doelstelling dus primair afhankelijk zijn van de economische situatie. In de onderstaande periode van 5 jaar wordt uitgegaan van de onderstaande cijfers.

6 Prognose kantoorontwikkeling Jaar De Gors Weidevenne Kop van West Overig Prognose Gerealiseerd Gem. per jaar Op basis van het bovenstaande is de conclusie dat de vooruitzichten voor 2014 voor wat betreft de ontwikkeling van de Purmerendse kantorenmarkt onveranderd somber zijn en dat er om die reden van wordt uitgegaan dat er in 2014 op niet meer dan bescheiden schaal nieuwe ontwikkelingen zijn te verwachten. Het beperken van leegstand en ook daarom in samenspraak met ondernemers waar realistisch kijken naar verbetering of herbestemming van bestaande kantoorruimte in Purmerend is de opdracht voor 2014.

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting

Nadere informatie

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 Behandeld in het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2013 Ter vaststelling in het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 9 oktober 2013 1 Inhoud Managementsamenvatting...5

Nadere informatie

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad op een duurzaam kantorenbeleid Uitgave mei 2010 Doorgaan of duurzaam? In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter toegenomen. In dezelfde periode is de leegstand

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Concept ontwerp Thematische structuurvisie kantoren PROVINCIE-UTRECHT.NL Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Thematische Structuurvisie Kantoren 2015 2027 (concept-ontwerp) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN?

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? Beschouwingen over de groei van de bedrijvigheid op nieuwe bedrijventerreinen En over de gevolgen hiervan de bestaande bedrijventerreinen Utrecht, november

Nadere informatie

De leegstand van kantoren

De leegstand van kantoren De leegstand van kantoren Motieven van beleggers om niet te investeren in de renovatie, transformatie of herontwikkeling van leegstaand kantorenvastgoed. 1 Colofon Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit

Nadere informatie

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Opdrachtgever Provincie Utrecht Auteurs Jeantine Naafs

Nadere informatie

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers.

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers. JAN 212 KANTORENMARKT G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT Kantorenmarkt G6 MARKT INDICATOREN (J-O-J) INFLATIE RENTE WERKLOOSHEID ECONOMISCHE GROEI

Nadere informatie

Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven

Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Martin Kraaij Universiteit: Opleiding: Masterprogramma:

Nadere informatie

Concept Kantorenstrategie Drechtsteden 2013

Concept Kantorenstrategie Drechtsteden 2013 Concept Kantorenstrategie Drechtsteden 2013 Bestuurlijk opdrachtgever Teunis Stoop Ambtelijk opdrachtgever Gido ten Dolle Gedelegeerd ambtelijk Marc Vink opdrachtgever Opdrachtnemer / projectleider Wim

Nadere informatie

Herontwikkeling va an kantorenterreinen

Herontwikkeling va an kantorenterreinen 02/ 04/2009 Herontwikkeling van kantorenterreinenn Van Amstel III naar Arena City Master Thesis Marianne Schalekamp Herontwikkeling van Kantorenterreinen Master Thesis Marianne Schalekamp April 2009 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Mei 2013 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2013 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014

Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 barneveld ede nijkerk renswoude rhenen scherpenzeel veenendaal wageningen Colofon De Vastgoedmonitor FoodValley regio 2014 is een uitgave van de Stichting Vastgoedmonitor

Nadere informatie