Benefit Sharing Een nieuw instrument voor een doelmatige overheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benefit Sharing Een nieuw instrument voor een doelmatige overheid"

Transcriptie

1 Benefit Sharing Een nieuw instrument voor een doelmatige overheid Het Kenniscentrum Publiek - Private Samenwerking is een onderdeel van het ministerie van Financiën

2 Benefit Sharing: doelmatige inzet van subsidiegelden We leven in een tijd waarin de overheid steeds zakelijker optreedt en bij het verstrekken van subsidies vooral op de doelmatige inzet van overheidsgelden let. Niet verwonderlijk daarom dat de subsidieverstrekkende overheid van mening is dat bijdragen aan publiek-private projecten moeten kunnen terugvloeien naar de schatkist wanneer blijkt dat mede door de verleende subsidies forse opbrengsten worden behaald. Het herverdelen van deze opbrengsten noemen we Benefit Sharing. Het resultaat van Benefit Sharing kan zijn dat een verleende subsidie na realisering van een project uit de winst van de betrokken commerciële onderneming(en) geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. Benefit Sharing is in die zin dus eigenlijk een vorm van goed koopmanschap. Een bijkomend voordeel van Benefit Sharing is dat het hierdoor eenvoudiger kan zijn voor overheden en marktpartijen om vooraf overeenstemming te bereiken over de vereiste hoogte van de overheidsbijdrage aan een project. Immers, als een bijdrage vooraf aan de hoge kant blijkt te zijn, zal de overheid dit kunnen compenseren door Benefit Sharing in latere stadia van het project. Dit kan bijdragen in een soepeler verloop van de vaak complexe PPS-processen. De Nederlandse overheid heeft nog weinig ervaring opgedaan met Benefit Sharing. Op het moment van drukken van deze brochure zijn bij een aantal projecten in overeenkomsten afspraken vastgelegd over Benefit Sharing. Om de mogelijkheid van toepassing van dit voor Nederland nieuwe instrument Benefit Sharing te ondersteunen heeft het Kenniscentrum PPS een handleiding Benefit Sharing samengesteld. Alle overwegingen, stappen en aandachtspunten die bij het sluiten van een Benefit Sharingovereenkomst een rol spelen, komen daarin aan de orde en worden nader toegelicht. Deze brochure geeft aan wat Benefit Sharing is en schetst de hoofdlijnen van het proces dat doorlopen moet worden om tot een voor alle betrokken partijen werkbare overeenkomst te komen. 2

3 PP S : Meer Waarde door Samen Werken P PS is een samenwerkingsverband waarbij de overheid en het bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Het resultaat van de samenwerking is meerwaarde: een kwalitatief beter eindproduct voor h e tzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Er ontstaat voordeel voor beide partijen: voor het bedrijfsleven ontstaan niet alleen nieuwe kansen op een groeiende markt, ook kan het zelf bijdragen aan een vanuit commercieel perspectief aantrekkelijk project; de overheid creëert perspectief op een hogere kwaliteit en een reductie van projectkosten. Door het betrekken van kennis en kunde van marktpartijen binnen een project kan efficiëntiewinst worden behaald, de overheid moet het bedrijfsleven hiervoor wel de ruimte bieden. Bijvoorbeeld door vroegtijdige betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de projectontwikkeling, door in de aanbesteding eisen te stellen aan het resultaat, en voldoende ruimte te laten aan het bedrijfsleven voor de wijze waarop dit resultaat bereikt wordt. Dit laatste noemen we outputgericht werken. Het betrekken van privaat kapitaal bij de uitvoering van overheidstaken is geen doel, maar een middel om toegevoegde waarde te kunnen bereiken. Als het bedrijfsleven wordt afgerekend op het resultaat en zelf de investering moet financieren, ondervindt het bedrijfsleven immers de juiste prikkels om efficiënt en effectief te presteren. Voor een succesvol PPS-project is een slagvaardig management van de samenwerking een voorwaarde voor succes. Een goede vormgeving van het proces is cruciaal voor het bij elkaar brengen en bij elkaar houden van partijen. Voor de beheersing en inrichting van het procesmanagement is een op het project toegesneden procesarchitectuur een voorwaarde. Per project moet het evenwicht worden gevonden tussen de mate van overheidssturing en inhoudelijke betrokkenheid van de markt in elke fase van het project. Nadat de overheid keuze heeft gemaakt ten aanzien van het door de private sector te leveren resultaat, kan de markt worden uitgenodigd oplossingen aan te dragen in een competitieve aanbestedingsprocedure. Focus op Publiek-Private Samenwerking: Kenniscentrum PPS Het resultaat van samenwerking is meestal meer dan de som der delen. Zeker wanneer twee partijen samenwerken met een win-winsituatie voor ogen. Niet voor niets slaan steeds vaker bedrijfsleven en overheid de handen ineen om grote, kapitaalintensieve projecten op efficiënte wijze te realiseren. Het doel van PPS is het realiseren van meerwaarde en efficiëntiewinst. Dit ligt binnen bereik als overheid en bedrijfsleven datgene doen waar ze het beste in zijn. Het Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking (PPS) is opgericht om 3

4 publiek private samenwerkingsverbanden te initiëren en te stimuleren. Het Kenniscentrum PPS is vraagbaak en adviseur voor overheidsinstanties die interesse hebben in dit soort samenwerking. Het Kenniscentrum verstrekt algemene informatie aan het bedrijfsleven. Kenniscentrum PPS: toetssteen en denktank I. Het Kenniscentrum PPS bundelt kennis en ervaring, maakt deze informatie ruim beschikbaar en beziet op welke manier de overheid met het bedrijfsleven kan samenwerken. Projectleiders van ministeries, provincies en gemeenten kunnen er terecht voor advies en begeleiding. Bij het Ke n n i s c e n t r u m PPS liggen beleid en uitvoering onder één dak nadrukkelijk in elkaars verlengde. Praktijkervaring werkt er direct door in de (beleids)advisering. De efficiëntie- en synergievoordelen die dat oplevert kunnen zich onmiddellijk vertalen in de projecten. Niemand hoeft het wiel opnieuw uit te vinden terwijl eerder ontdekte valkuilen eenvoudig vermeden kunnen worden. Inschakeling van het Kenniscentrum levert dus meteen al meerwaarde op. I I. Het Kenniscentrum PPS, onderdeel van het Ministerie van Financiën, is op 1 januari 1999 opgericht en heeft naast de rol kennis en ervaring bijeen te brengen ook de taak het beleid op het gebied van PPS nader te formuleren. Een nauwere relatie tussen de publieke en private sector vraagt om duidelijke en effectieve spelregels. Het Kenniscentrum PPS is de denktank die de ov e r h e i d op deze nieuwe weg begeleidt. Onder meer door praktijkervaring te vertalen naar heldere regelgeving, door voorstellen te doen voor aantrekkelijke projecten en door regelmatig verslag te doen van opgedane kennis en verworven inzichten. In het Kenniscentrum werken deskundigen afkomstig uit het bedrijfsleven samen met beleidsmakers van de overheid. I I I. De derde taak van het Kenniscentrum PPS is de adviesfunctie. Deze is gericht op beoordeling van de kwaliteit van PPS-voorstellen. Als afronding van een actieve dialoog met (in eerste instantie) vakdepartementen geeft het kenniscentrum in het PPS-advies aan of een PPS-project voldoet aan de minimale eisen. Wordt de gezochte meerwaarde bereikt, is het voorstel geschikt voor marktbenadering, voldoet het plan aan het geldende PPS-beleid? De analyse-instrumenten die het Kenniscentrum tot haar beschikking heeft, geven op deze en andere vragen antwoord. Om de haalbaarheid van PPS-voorstellen tijdig in beeld te krijgen. 4

5 Benefit Sharing Wat is Benefit Sharing? Benefit Sharing is een nieuw instrument voor de zakelij k e o v e r h e i d. Door middel van Benefit Sharing deelt de overheid mee in de resultaten van projecten waaraan zij financieel bij d r a a g t. De overheid deelt overigens alleen mee als de resultaten van het project hoger uitvallen dan een vooraf vastgesteld marktconform niveau. We omschrijven Benefit Sharing hier als een arrangement: tussen de overheid als subsidieverstrekker en een of meer subsidieontvangers wa a r b ij de overheid een financiële bijdrage verstrekt aan een project en wa a r b ij de subsidieontvanger die overheid onder bepaalde voorwaarden laat meedelen in de toekomstige waarde- ofopbrengstenstijging van de commerciële onderdelen van dat project, die zonder die subsidie niet zou zijn ontstaan. Om een fictief voorbeeld te geven: overheid en private partijen werken samen in een project. Het project combineert investeringen in onrendabele, maar voor de overheid belangrijke projectdelen (b ijvoorbeeld openbaarv e r v o e r i n f r a s t r u c t u u r ), met investeringen in commerciële activiteiten (b ijvoorbeeld grondexploitatie). Benefit Sharing geeft dan vorm aan de gedachte dat de subsidie die de overheid verleent aan de voor haar belangr ij k e,maar onrendabele projectelementen, wordt verrekend met hogere dan v e r wa chte resultaten in de toekomst in de commerciële projectelementen. Deze brochure is geschreven voor de situatie waarin de overheid betrokken is in het project door middel van subsidieverlening. Dat is een van de toepassingsvormen van het Benefit Sharing-principe. 5

6 Wat heb je aan Benefit Sharing? Benefit Sharing draagt bij aan de balans tussen de inspanningen die de overheid levert om een project van de grond te krijgen en de voordelen die het project oplevert voor betrokken partij e n. Ko r t o m, Benefit Sharing draagt bij aan de doelmatige aanwending van overheidsgelden. Die balans uit zich in: een beter en zakelijker zicht op de value for money die met de subsidie tot stand wordt gebracht; het leggen van een directe relatie tussen investeringen, kosten en opbrengsten in een project; het besef dat marktpartijen een marktconform rendement op hun investeringen in het project moeten kunnen realiseren; een nauwgezettere informatie-uitwisseling tussen partijen over de financiële ins en outs van een project; en tot slot het optreden van de overheid als een verantwoordelijke subsidiegever, die niet alleen tekorten in projecten subsidieert, maar ook meedeelt in de benefits. Een bijkomend voordeel van Benefit Sharing is dat het hierdoor eenvoudiger kan z ijn voor overheden en marktpartijen om vooraf overeenstemming te bereiken over de vereiste hoogte van de overheidsbijdrage aan een project. Dit kan bij d r a g e n in een soepeler verloop van de vaak complexe PPS-processen. Al met al is Benefit Sharing een nieuw en aantrekkelijk instrument dat de overheid in staat stelt haar rol in projecten op verantwoorde en coöperatieve wijze in te vullen. 6

7 Het doel van Benefit Sharing Algemene doelstelling De algemene doelstelling die de overheid met Benefit Sharing nastreeft, is het creëren van een evenwichtige en doelmatige verhouding tussen subsidieverstrekking aan een project en de met een project beoogde en bereikte effecten. Met Benefit Sharing verzekert de overheid zich van een doelmatige besteding van overheidsgelden. Door afspraken te maken over het delen van benefits, kan het gewenste evenwicht ontstaan tussen de overheidssubsidie vóór en de vermogensvorming (ofwel waardestijging) ín het project. Hierbij gaat het in beginsel om alle (mede) door de subsidie veroorzaakte vermogensvorming in de commerciële projectonderdelen. Hiernaast is het voor een doelmatige inzet van het subsidie-instrument van belang te specificeren aan welke projectonderdelen de subsidie wordt besteed. Overheidssubsidie Niet-commerciële functies bijv. wegen, openbaar vervoer HET PROJECT Wederzijdse afhankelijkheid Verevening Commerciële functies bijv. vastgoed, woningbouw, toerisme, entertainment Private investeringen Het doel van Benefit Sharing In gezamenlijke projecten van overheid en marktpartijen verleent de overheid doorgaans subsidie aan de niet-commerciële functies van het project, terwijl de vermogensvorming plaatsvindt in de commerciële functies van het project. Omdat het project als een geheel wordt gezien, moet tussen deze onderdelen verevening plaatsvinden. De verevening is een erkenning van het feit dat de vermogensvorming in de commerciële functies mede afhankelijk is van de aan de nietcommerciële functies verleende subsidie. Benefit Sharing is een manier om die verevening vorm te geven. 7

8 Verevening kan in principe op verschillende momenten in het proces plaatsvinden: aan het begin, gedurende of b ij afloop van een project. Benefit Sharing geeft vorm aan de gedachte dat verevening niet altijd bij aanvang kan plaatsvinden, maar pas gedurende het project mogelijk is. Benefit Sharing is hiervoor overigens niet het enige beschikbare instrument. A l l e e n onder bepaalde voorwaarden is het het meest voor de hand liggende instrument 1. Bijkomende voordelen van Benefit Sharing Naast de directe voordelen uit verevening, brengt Benefit Sharing ook indirecte voordelen met zich mee: In beeld brengen van de financieel-economische effecten van de subsidie. Het ontwikkelen van een Benefit Sharing-arrangement prikkelt partijen om het subsidiebedrag te relateren aan de financieel-e c o n o m i s che effecten die gedurende de looptijd van een project zullen optreden. Benefit Sharing resulteert in een beter onderbouwde inschatting van de subsidiehoogte. Tot op heden is het leggen van een dergelijke directe specifieke relatie nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Beheersbaar houden van de subsidieomvang. Benefit Sharing kan voor partijen als (onderhandelings)instrument dienen om subsidiestromen beheersbaar te houden. Wanneer een discussie wordt gevoerd over de voorwaarden waaronder middelen dienen terug te vloeien bij s u b s i d i e v e r s t r e k k i n g, ontstaat een drukkend effect op de hoogte van de gevraagde overheidsbijdrage. Afdekken van politieke risico s. Met Benefit Sharing wordt het beeld dat de overheid geld stopt in projecten waarna private partijen er vervolgens met de benefits vandoor gaan, o m g e- bogen in een beeld dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en samen met private partijen op zoek is naar value for money. 8 1 Deze voorwaarden komen aan de orde in het hoofdstuk Bij welke projecten Benefit Sharing?.

9 Bij welke projecten Benefit Sharing? Het is belangrijk om te weten onder welke voorwaarden Benefit Sharing in de rede ligt. Zoals gezegd, kan Benefit Sharing worden toegepast bij projecten die zowel commerciële als niet-commerciële functies behelzen. De volgende figuur geeft in de vorm van een beslisboom uiting aan de voorwaarden waaraan een project moet voldoen, wil Benefit Sharing een uitkomst kunnen bieden. Kent het project zowel 1. commerciële als nietcommerciële functies ja Is er voldoende causaal verband 2. tussen vermogensvorming en subsidiëring? ja Is er onvoldoende externe 3. concurrentiedruk aanwezig in de markt? ja ja Bestaat er verschil van Kent de business case inzicht in de een grote mate van onzekerheid verwachtingen? over de toekomst? ja ja Benefit Sharing is mogelijk Bij welke projecten Benefit Sharing? Vraag 1. Kent het project zowel commerciële als niet-commerciële functies? Alleen wanneer het project zowel commerciële als niet-commerciële functies kent, ligt Benefit Sharing in de rede. Immers, alleen dan kunnen er mogelijk benefits ontstaan die zich tussen partijen laten delen. Is deze combinatie van functies niet aanwezig in het project, dan liggen andere, traditionele subsidievormen meer voor de hand. 9

10 De Nieuwe Sleutelprojecten de herontwikkeling van de binnenstedelijke HSLstationsomgevingen zijn duidelijke voorbeelden van projecten wa a r b ij zowel commerciële als niet-commerciële functies in het project vallen.de vastgoedontwikkeling en -exploitatie behoren duidelijk tot de commerciële functies. D e openbaar vervoer-component in het project (b ijvoorbeeld de railinfrastructuur en de ontsluitende infrastructuur) behoort tot het niet-commerciële deel. Vraag 2. Is het succes van de commerciële functies mede afhankelijk van de subsidieverlening aan de niet-commerciële functies? Als er in een project sprake is van een combinatie van commerciële en n i e t-commerciële functies, gaat het erom de wederzijdse afhankelijkheid va n subsidieverlening aan en vermogensvorming in het project aan te tonen. A l l e e n als deze afhankelijkheid kan worden aangetoond, kan Benefit Sharing worden toegepast.als commerciële meevallers niet zijn te relateren aan de subsidieverlen i n g, is er geen aantoonbare reden om de subsidieverstrekkende overheid te laten delen in deze commerciële meevallers. Bij een Nieuw Sleutelproject is Benefit Sharing bijvoorbeeld mogelijk doordat er een afhankelijkheid bestaat tussen het succes van de commerciële functie (de vastgoedontwikkeling en -exploitatie) en de niet-commerciële component (de vraag of de openbare infrastructuur is afgestemd op het gebied). Vraag 3. Is er onvoldoende externe concurrentiedruk aanwezig in de markt? B ij voldoende concurrentiedruk dwingt onderlinge strijd partijen in principe tot het kenbaar maken van de beste marktinschattingen.als het gaat om een project met commerciële en niet-commerciële functies, zou effectieve onderlinge competitie partijen er dus toe kunnen dwingen zelfadequate inschattingen te leveren over (a) wat de hoogte van de bijdrage van de overheid moet zijn aan een project en (b) wat de meest efficiënte aanpak van een project is. Hierdoor zal er bij effectieve concurrentie niet snel sprake zijn van mede door subsidie mogelij k gemaakte bovenmarktconforme resultaten. Dan liggen afspraken over Be n e f i t Sharing ook niet direct in de rede. In de gevallen waar de concurrentiedruk niet in voldoende mate aanwezig is, komt Benefit Sharing wel in aanmerking. 10 B ij projecten waarin het gaat om gebiedsexploitatie zal het zelden mogelijk zij n om voldoende externe concurrentiedruk te ontwikkelen. In veel gevallen (vergel ijk de V I N E X-locaties) is reeds sprake van eigendomsposities. In die gevallen lij k t de overheid vaak gebonden aan het zakendoen met die partijen die reeds een belang

11 in het gebied hebben. Het zal dan voor de overheid moeilijk zijn om voldoende betrouwbare marktinformatie te bemachtigen. Vraag 4. Bestaat er verschil van inzicht in de verwachtingen? Als concurrentiedruk niet aanwezig is en het project complex is, zal de overheid er moeite mee hebben om het juiste niveau van de met het project gemoeide kosten te bepalen. Voor de in het project te realiseren opbrengsten geldt dit in nog sterkere mate.dit kan soms resulteren in een verschil van inzicht in de v e r wa chtingen over de ontwikkeling van kosten en opbrengsten in een project. Benefit Sharing is een instrument waarmee de overheid kan omgaan met dit v e r s chil van inzich t.overigens is Benefit Sharing geen doel op zich.pa r t ijen moeten eerst proberen er in onderling overleg uit te komen, alvorens ze tot Benefit Sharing overgaan. Als in een gebiedsexploitatieproject de overheid de infrastructurele ontsluiting s u b s i d i e e r t, maar het recht om het gebied te exploiteren voorbehouden is aan de p a r t ijen die reeds een grondpositie hebben, zal het wa a r s ch ij n l ijk zijn dat verwa chtingen over de opbrengsten uit exploitatie uiteen zullen lopen (de overheid rekent bijvoorbeeld met een andere hoeveelheid te verhuren/verkopen vierkante meters o f met een andere prijs per vierkante meter). Dan kan Benefit Sharing een oplossing zijn om de laatste verschillen in verwachtingen te overbruggen. Vraag 5. Kent de business case een grote mate van onzekerheid over de toekomst? Ook als er tussen partijen geen verschil van inzicht in verwa ch t i n g e n b e s t a a t, kan het zo zijn dat de business case een (grote) mate van onzekerheid over de toekomst kent. Als het gaat om een project in een nieuwe markt of als er een grote mate van onzekerheid over de opbrengstontwikkeling bestaat,kan Benefit Sharing een manier zijn om om te gaan met die onzekere toekomst. Als er sprake is van aanwijsbare onzekerheid,bijvoorbeeld over de gebruikswijze o f de gebruiksintensiteit van de door de overheid gesubsidieerde infrastructuur, is het redelijk om Benefit Sharing te koppelen aan de (mede) door de subsidieverlening veroorzaakte mogelijkheid om opbrengsten te genereren. Als bij v o o r- beeld een toekomstige, maar nu nog onzekere, H S L-aansluiting de kwaliteit va n een gebied dat nu nog niet is aangewezen als HSL-stopplaats structureel zou veranderen (en daarmee de huurniveaus van het kantorenvolume zou verhogen), d a n zou het logisch zijn om bij een subsidieverlening nu ten behoeve van dat gebied af te spreken dat de overheid in de toekomstige meeropbrengsten meedeelt, m o ch t die HSL-aansluiting er inderdaad komen. 11

12 Belangrijke begrippen bij Benefit Sharing Vanuit bedrij f s e c o n o m i s che optiek bestaat een Benefit Sharing-o v e r e e n- komst uit drie elementaire afspraken: een afspraak over een grondslagva r i a b e l e: de grondslagvariabele legt vast aan welke bedrij f s e c o n o m i s che resultaatvariabele een verdeling tussen exploitant en subsidiegever is gekoppeld; een afspraak over een benchmark (norm) ten aanzien van deze grondslagva r i a b e l e,die bepaalt boven welk niveau van gerealiseerd resultaat de overheid gaat meedelen; een afspraak over de wijze waarop de benefits verdeeld worden zodra zij boven de benchmark uitkomen. G r o n d s l a gv a r i a b e l e Wanneer Benefit Sharing gekoppeld is aan subsidieverlening, z ijn twee belangrijke categorieën grondslagvariabelen te onderscheiden: winstgerelateerde grondslagen: winst, r e n d e m e n t, free cash flow, c o n t r i b u- tiemarge; opbrengstgerelateerde grondslagen: prijs, volume, omzet. In principe is elk van deze grondslagvariabelen toepasbaar bij Benefit Sharing. Welke grondslagvariabele bij een concrete subsidie de voorkeur verdient, hangt af van de projectkenmerken en de doelstellingen van de subsidieverstrekker en van de exploitant. Belangrijke overwegingen zijn in dat verband: de mate waarin een Benefit Sharing-arrangement tegemoetkomt aan de doelstellingen van zowel subsidieverstrekker als exploitant; de (positieve en negatieve) prikkels die een exploitant ervaart door een Be n e f i t Sharing-arrangement in het streven de eigen prestaties te verbeteren; de ruimte die een Benefit Sharing-arrangement laat voor onbedoeld en ongewenst ontwijkgedrag; de eenvoud en de betrouwbaarheid van de monitoring die nodig is om te bepalen of het Benefit Sharing-arrangement wordt nageleefd. 12

13 B e n c h m a r k Benefit Sharing is pas dan aan de orde als de vermogensvorming meer dan redelij k o f bovenmarktconform is. De benchmark is het niveau waarop de onderneming geacht wordt een redelijk resultaat te hebben behaald. De benchmark wordt uitgedrukt in de grondslagvariabele die voor een project gekozen is. In elk project zal ten aanzien van de vermogenvorming een niveau moeten worden vastgesteld dat redelijk is als beloning voor de activiteiten van een exploitant. Een rendementsformule stelt de norm die past bij het gemiddeld behaalde rendement in de marktsector voor de betreffende activiteiten. De uiteindelij k gekozen benchmark dient een afgeleide hiervan te zijn. Verdeling van benefits Be l a n g r ijk is dat de exploitant zich geprikkeld voelt om het Be n e f i t Sharing-arrangement na te leven. Die prikkel wordt geringer naarmate de overheid sterker wil meedelen in de bovenmarktconforme vermogensvorming. Indien de overheid erop uit is alle overwinst af te romen, heeft de exploitant er geen belang bij zijn exploitatie verder op te voeren dan tot aan het niveau van de benchmark. In een dergelijke constructie werkt Benefit Sharing niet. Als vermogensvorming is opgetreden boven de bench m a r k, is de vraag hoe de overheid kan meedelen in dit deel van de vermogensvorming op een wijze die aan de belangen van de betrokken partijen tegemoetkomt. Deze vraag kan worden geconcretiseerd aan de hand van drie afwegingen: Welk effect heeft de mate waarin de overheid meedeelt op het belang va n de exploitant om zijn exploitatie verder op te voeren dan tot aan het niveau van de benchmark? Is het wenselijk de mate waarin de overheid meedeelt te va r i ë r e n gedurende de looptijd van het Benefit Sharing-arrangement? Wordt het deel van de overheid periodiek uitgekeerd of c u m u l a t i e fb ij beëindiging van het Benefit Sharing-arrangement? De specifieke keuze ten aanzien van deze afwegingen zal onder meer afhangen van de onderliggende business case: wat laat de winstverwa chting toe? Va n belang zijn ook de financieringskosten van de exploitant: krijgt de exploitant de ruimte om met de ontstane overwinsten het uitstaande krediet af te lossen, zodat de rentekosten dalen en de winst in een later stadium kan toenemen? 13

14 Juridisch kader 2 Vanuit een juridische invalshoek kan een aantal concrete handreikingen gedaan worden met betrekking tot de vormgeving van Benefit Sharing-arrangementen. Het Benefit Sharing-arrangement wordt gesloten met de subsidieontvanger. Alleen de subsidieontvanger kan worden verplicht tot vergoeding van vermog e n s v o o r d e e l.de overheid is bij de keuze aan wie zij de subsidie verleent in beginsel v r ij.b ij de meeste projecten biedt dit een scala van mogelij k h e d e n. Van belang is wel dat de commerciële opbrengsten in een niet te ver verwijderd verband staan tot de doelstelling van de subsidie. Het subsidiebesluit voor bepaalde tijd legt de verplichting tot Benefit Sharing vast. Een subsidieverlening krijgt formele status met een subsidiebesluit. In dit besluit dient de verplichting tot vergoeding van met subsidie behaald vermogensvoordeel te zijn opgenomen: Benefit Sharing dus. Daarnaast dient dit besluit voorwaarden te bevatten die de subsidierelatie na bepaalde tijd beëindigen.die beëindiging is nodig voordat de vergoeding aan de overheid kan plaatsvinden. Om de rech t s- zekerheid van de subsidieontvanger te wa a r b o r g e n, dient reeds bij het aangaan van de subsidierelatie duidelijk te zijn wanneer en waarom de subsidierelatie zal worden beëindigd en welke gevolgen dit voor de subsidieontvanger heeft. Een subsidie-uitvoeringsovereenkomst met subsidieontvanger regelt de details. Het subsidiebesluit leent zich niet goed voor het volledig uitwerken van een Be n e f i t Sharing-arrangement. Vaak is op het moment van het nemen van het subsidiebesluit nog onvoldoende bekend over de details van de Benefit Sharing-constructie. De volledige uitwerking van de voorwaarden waaronder Benefit Sharing zal plaatsvinden, vindt haar beslag in de subsidie-uitvoeringsovereenkomst De Algemene Wet Bestuursrecht geldt voor dit kader als uitgangspunt.

15 Duur van de subsidierelatie. De subsidierelatie dient omwille van de rechtszekerheid te worden aangegaan voor een bepaalde periode. Een mogelijkheid is om de periode te laten samenvallen met de exploitatieprognoseperiode van het project. Als subsidieontvanger en vermogensvormer niet dezelfde rechtspersoon zijn. Niet altijd hoeft de subsidieontvanger ook de vermogensvormer te zij n. E e n voorbeeld hiervan is dat een gemeente als subsidieontvanger in samenwerking met p r i vate partijen een project ontwikkelt. Indien de vermogensvorming niet bij de s u b s i d i e o n t vanger zelf plaatsvindt maar bij derden (b ijvoorbeeld de genoemde private partijen),dienen subsidiebesluit en subsidie-uitvoeringsovereenkomst te regelen dat de subsidieontvanger op zijn beurt een Benefit Sharing-o v e r e e n k o m s t sluit met de vermogensvormer. Causaal verband tussen subsidieverstrekking en vermogensvorming. Het is van groot belang zowel in de subsidie-uitvoeringsovereenkomst als in een eventuele overeenkomst tussen subsidieontvanger en vermogensvormer aandach t te besteden aan het causale verband tussen subsidieverstrekking en vermogensv o r m i n g. Het gaat daarbij om de vaststelling dat de vermogenstoename niet zou hebben plaatsgevonden als de subsidie niet zou zijn verleend. Plafond aan door de subsidieverstrekker te ontvangen benefits. De door de subsidieverstrekkende overheid te ontvangen benefits zijn maximaal gelijk aan de omvang van de ingebrachte subsidie. 15

16 S t a p p e n p l a n Benefit Sharing is een voorwaarde die de overheid stelt aan subsidieverlening. De wijze waarop die voorwaarde concreet inhoud krijgt in een project, is uitgewerkt in het volgende stappenplan. Dit stappenplan kan dienen als hulpmiddel voor de projectleider aan overheidszijde.daarbij is aangenomen dat het bij de overheid ingediende subsidieverzoek van projectpartijen het startpunt voor het stappenplan vormt. 1. Positiebepaling binnen de overheid. Het is belangrijk dat de overheid in een project met één stem naar buiten toe s p r e e k t.de eerste stap voor de projectleider aan overheidszijde bestaat dan ook uit het organiseren van interne consensus tussen de verschillende betrokken overheden of overheidsonderdelen ten aanzien van het project en ten aanzien va n Benefit Sharing. 2. Eerste beoordeling subsidieverzoek. De verschillende overheidsonderdelen bepalen in reactie op het subsidieverzoek of ze de ambitie hebben om aan het project bij te dragen en of aan de subsidie de voorwaarde van Benefit Sharing wordt verbonden. 3. Interne afspraken o verheid. De projectleider doet er goed aan met de verschillende overheden interne afspraken te maken ten aanzien van de uitwerking van het Benefit Sharingarrangement. De overheid bereidt in dat kader een concept-subsidiebesluit voor. 4. S t a rtdocument. De projectleider kan vervolgens een startdocument opstellen voor het Be n e f i t S h a r i n g - a r r a n g e m e n t. De bedoeling is om dit startdocument door de direct betrokken partijen te laten ondersch r ij v e n.in het document zijn zo veel mogelij k van de juridische en financieel-e c o n o m i s che uitgangspunten van het Be n e f i t Sharing-arrangement geformuleerd. Dit betreft keuzes ten aanzien van onder meer: de subsidie, het doel van de subsidie, de identiteit van de subsidieverstrekker, de projectbegrenzing, de identiteit van de subsidieontva n g e r, de projectonderdelen waarvoor de subsidie bestemd is, de causale relatie tussen subsidieverlening en vermogensvorming, de vorm en duur van de subsidierelatie en de identiteit va n de vermogensvormer(s) in het project. Het startdocument vergroot aldus de transparantie van opvattingen over Benefit S h a r i n g. Tevens streeft de overheid ernaar in het startdocument consensus met de andere partijen te bereiken over het proces dat moet leiden tot de uitwerking van Benefit Sharing-afspraken. 16

17 5. Raamwerk Benefit Sha ring. De projectleider kan dan een nadere analyse maken van de door de subsidieo n t vanger opgestelde en aanvaarde business case van het project. Op basis hierva n wordt het raamwerk voor het Benefit Sharing-arrangement opgesteld. H i e r i n worden mogelijke grondslagen, b e n chmark en verdelingspercentages geïnventariseerd (zie ook het hoofdstuk Belangrijke begrippen bij Benefit Sharing). 6. Keuze parameters Benefit Sh aring. De partijen maken daarna gezamenlijk een keuze voor de grondslag, de b e n chmark en de verdelingspercentages in het kader van het Benefit Sharinga r r a n g e m e n t. Deze keuze kan gemaakt worden met behulp van een rekenmodel dat verschillende varianten kan doorrekenen en kan onderwerpen aan scenarioen gevoeligheidsanalyses. 7. Conceptsubsidiebesluit en -uitvoeringsovereenkomst. Mede op basis van de scenario- en gevoeligheidsanalyses maken partij e n idealiter gezamenlijk een keuze ten aanzien van het uitgewerkte Benefit Sharinga r r a n g e m e n t.voor dat arrangement wordt een conceptsubsidiebesluit met onderliggende subsidie-uitvoeringsovereenkomst opgesteld 3. Als het niet mogelijk blij k t om reeds in dit stadium consensus te bereiken met alle partij e n, dan brengt de projectleider de concepten tot stand wa a r van hij verwa cht dat ze de beste oplossing zullen bieden. 8. Monitoring-systeem. Op basis van de dan inmiddels opgedane projectspecifieke kennis en de bekendheid met de eigen managementsystemen, is de projectleider aan overheidszijde in staat een effectiefmonitoring-systeem te ontwikkelen.dat systeem moet de overheid het vertrouwen geven inzicht te hebben in de vraag wanneer voldaan wordt aan de voorwaarde en het delen van benefits begint. 9. Implementatieplan. De projectleider kan indien nodig tevens een implementatieplan op stellen, dat aangeeft hoe consensus kan worden bereikt over de conceptsubsidie- u i t v o e- r i n g s o v e r e e n k o m s t. Dit zal alleen nodig zijn indien hierover in stap 7 nog geen consensus is bereikt. 3 Mede gebaseerd op het eerder opgestelde concept-subsidiebesluit. 17

18 Aa n d a c h t s p u n te n Belangen van partijen Benefit Sharing-arrangementen beogen verandering aan te brengen in de verdeling van opbrengsten tussen de betrokken partij e n. Het gaat erom af t e spreken wat de een minder ontvangt en de ander meer, onder nader te bepalen condities. Juist in dat opzicht is het verstandig de (soms uiteenlopende) belangen van partijen niet te ontkennen, maar juist te erkennen en mee te nemen in het proces, om te komen tot een gedragen Benefit Sharing-arrangement. Een overheid die afspraken wil maken over Benefit Sharing, hoeft niet zonder meer op de instemming van alle partijen te rekenen. Dat laat zich ten minste deels verklaren uit een zekere onwennigheid van betrokkenen. Een onwennigheid die alleen te overwinnen valt door openheid te bieden over de eigen intenties en door volstrekte helderheid te bieden over het proces dat doorlopen moet worden bij het o n t w e r p, de va s t s t e l l i n g, de implementatie en de monitoring van het Be n e f i t Sharing-arrangement. Het belang van een zorgvuldig ontworpen proces, dat doorlopen wordt aan de hand van helder overeengekomen spelregels,is evident. Dat belang doet zich nog sterker gelden wanneer de beperkte ervaring in Nederland met Benefit Sharing-arrangementen in beschouwing wordt genomen. In het proces dat moet leiden tot het opstellen van een Benefit Sharing-arrangement, dienen in ieder geval afspraken te worden gemaakt over: elkaars doelstellingen met en in het project; de uitwisseling van informatie; begrippen en standaarden die gehanteerd zullen worden in de financiële analyse; de geldigheidsduur en bindingskracht van de spelregels; de rolverdeling in het proces; de procedure en het tijdpad van het ontwerpen van en het overleggen over een Benefit Sharing-arrangement. 18

19 Dynamisch karakter van een Benefit Sharing-mechanisme Een bijzonder punt van aandacht is nog dat het afsluiten van een Be n e f i t Sharing-arrangement het verwa chte rendement voor de private partij beïnvloedt. Benefit Sharing beïnvloedt de waarde van de exploitatie,doordat niet meer al het resultaat uit de commerciële exploitatie toekomt aan de private partij, maar ook een deel naar de overheid gaat. Het kan dus zo zijn dat een private partij bij Be n e f i t Sharing zal vragen om een hogere overheidsbijdrage vooraf. Beheer van de Benefit Sharing-afspraak Nadat een uitgewerkt Benefit Sharing-arrangement is afgesproken tussen subsidieontvanger en subsidieverstrekker, volgt de implementatie.nadat de afspraak tot Benefit Sharing is ingegaan, ontstaat behoefte aan een effectief beheer van het overeengekomene; mede gelet op de belangen van betrokkenen, vraagt dit om heldere afspraken vooraf. Ten aanzien van de implementatie dient het volgende te worden afgesproken: Wie gaat de naleving van het Benefit Sharing-arrangement controleren? Wie gaat de prestaties van de vermogensvormer controleren? Wie gaat de gegevens voor het monitoring-systeem verzamelen? Wie gaat het monitoring-systeem opstellen en beheren? Door een effectief monitoring-systeem te ontwikkelen, is het verder mogelijk: balans aan te brengen in de perceptie van de betrouwbaarheid van vergaarde informatie en zo een efficiëntere samenwerking te bevorderen; vermeden moet worden dat de overheid aangeleverde informatie in twijfel trekt en zich genoodzaakt voelt om een externe second opinion te vragen, die zowel kostenverhogend als vertragend werkt; eerder en beter op de hoogte te zijn van budgettaire effecten van afgesproken Benefit Sharing-arrangementen, waarmee rekening kan worden gehouden in de financiële planning van de overheid; beter op de hoogte te zijn van de gang van zaken in het project, waardoor het begrip voor (en daarmee het vertrouwen in) de private contractuele wederpartij toeneemt. 19

20 Tot slot Met de inzet van het instrument Benefit Sharing beoogt de zakelij k e overheid de balans tussen verstrekte subsidies en de financiële resultaten die priva t e p a r t ijen met projecten kunnen behalen in evenwicht te brengen. Niet alleen a ch t e r a f door mee te delen in bovengemiddelde winsten, ook voorafgaand aan projectrealisatie is het proces dat tot afspraken over Benefit Sharing leidt va n gunstige invloed. Door vroegtijdig over eventuele Benefit Sharing na te denken, zullen partijen niet snel de behoefte aan overheidssubsidies opschroeven. Benefit Sharing kan zo tot evenwicht en doelmatigheid leiden bij samenwerkingsprojecten wa a r b ij zowel overheden als marktpartijen betrokken zij n.d a a r b ij mag overigens niet uit het oog verloren worden dat Benefit Sharing niet het enige instrument is waarmee deze doelen bereikt kunnen worden.het is een mogelijkheid temidden van andere mogelij k h e d e n. Per project zullen de betrokken overheden moeten afwegen welk financieel instrument het bereiken van de publieke projectdoelen het meeste dient. De Handleiding Benefit Sharing, waarop deze brochure is g e b a s e e r d,biedt houvast om een afgewogen beslissing te nemen of het instrument Benefit Sharing moet worden toegepast en zo ja, hoe dit het beste vorm kan krij g e n. Deze handleiding is verkrijgbaar bij het Kenniscentrum PPS en is tevens te vinden op de website van het Ke n n i s c e n t r u m. De handleiding bevat een uitgebreide b e s ch r ijving van de toepassing van Benefit Sharing. Ook zijn modellen opgenomen voor een subsidiebesluit met Benefit Sharing en een subsidie- u i t v o e r i n g s o v e r- eenkomst. Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u de handleiding bestellen? Kijk dan op internet of neem contact op met het Kenniscentrum PPS. Ministerie van Financiën Kenniscentrum PPS Postbus EE Den Haag T: (070) (afdeling Be d r ijfs- en Publieksvoorlichting ministerie van Financiën) 20

HANDLEIDING BENEFIT SHARING

HANDLEIDING BENEFIT SHARING HANDLEIDING BENEFIT SHARING Kenniscentrum PPS GHK International PriceWaterhouse Coopers Berenschot Procesmanagement Van Doorne D3647 april 2001 HANDLEIDING BENEFIT SHARING INHOUD Blz. 1. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling

Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling De verdiepingsfase In de verdiepingsfase gaat u, samen met uw partners, de haalbaarheid en kansrijkheid van het door u voor ogen staande warmte-uitwisselingsproject

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013

Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013 Stadsregio Arnhem Nijmegen De heer J. Matthijsse Postbus 6578 6503 GB Nijmegen Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013 Geachte

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 Inleiding Jaarlijks wordt er aan diverse instanties subsidie verstrekt voor haar activiteiten. De activiteiten bewegen zich van buurtfeestjes

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Marktconsultatie. Verkenning en aanbevelingen

Marktconsultatie. Verkenning en aanbevelingen Marktconsultatie Verkenning en aanbevelingen Inhoud 1. Inleiding en vraagstelling... 3 2. Doel en verwachting van uitgevoerde marktconsultaties... 5 3. Het nut van marktconsultaties... 7 4. Het wanneer

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Zoals bekend dient in de kader van de fusie het beleid bij de gemeenten, waaronder subsidiebeleid, te worden geharmoniseerd, dit op grond

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Artikel 10 Beslissingstermijn Zie de toelichting bij artikel 7. Artikel 11 Weigeringsgronden Zie de toelichting bij artikel 8.

Artikel 10 Beslissingstermijn Zie de toelichting bij artikel 7. Artikel 11 Weigeringsgronden Zie de toelichting bij artikel 8. Algemene toelichting 1 Inleiding In de onderwijswetten is opgenomen dat gemeenten op basis van een verordening voor nader te omschrijven voorzieningen extra middelen (boven de reguliere rijksvergoedingen)

Nadere informatie

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland Overweegt u nieuwbouw of renovatie van een school? Deze folder geeft u inzicht in wat publiekprivate samenwerking (pps) bij scholen inhoudt. Wanneer

Nadere informatie

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk; gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk besluit in te trekken: Regeling budgethouders gemeente Waalwijk 2012 vast te stellen de: Regeling budgethouders

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Publiek-Private Samenwerking

Publiek-Private Samenwerking Publiek-Private Samenwerking de krachten gebundeld Het Kenniscentrum Publiek - Private Samenwerking is een onderdeel van het Ministerie van Financiën Kenniscentrum PPS Het resultaat van samenwerking is

Nadere informatie

Het Subsidierecht. VNG Juridische 2-daagse Sandra van Heukelom-Verhage

Het Subsidierecht. VNG Juridische 2-daagse Sandra van Heukelom-Verhage Het Subsidierecht VNG Juridische 2-daagse 2013 Sandra van Heukelom-Verhage 28 oktober 2013 Subsidiedefinitie Artikel 4:21, lid 1 Awb: de aanspraak op financiële middelen (1) door een bestuursorgaan verstrekt

Nadere informatie

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer..

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. De ondergetekenden: 1. Stichting IT Projecten, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6536 CG) Nijmegen, aan de Weezenhof

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Korte-termijnoplossing Hofke van Marijke Registratienummer: 00518414 Op voorstel B&W d.d.: 29-04-2014 Datum vergadering: 06-05-2014 Portefeuillehouder: J.P. Ragetlie

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/4

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/4 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/4 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: n.v.t.

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad;

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad; Subsidiebesluit SER Besluit van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad van 19 december 2003 tot vantoepassingverklaring van afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht op door de Raad

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed?

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? OVERZICHT PRESENTATIE Wat is PPS Integrale contactvormen Kenmerken Toepassingen

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (het theater De Willem), Besluit F Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Dit document is de uitwerking van Aanwijzing 20 van Aanwijzingen voor subsidieverstrekking en is ambtelijk vastgesteld door interdepartementale

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort,

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort, Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus 88 5800 AB Venray Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van economische zaken de heer J.W. van Dongen, daartoe

Nadere informatie

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C.

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Samengesteld door de sponsorcommissie van D.O.S.C. versie 18 januari 2017 Inleiding Algemeen Dit plan beschrijft het algemene beleid ten aanzien van sponsoring en

Nadere informatie

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de fiscale verwerking van subsidies in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet). Deze notitie heeft

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Actualiteiten vanuit de praktijk Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Algemeen PT Finance Actualiteiten Toegenomen aandacht tijdelijk beheer. Toenemende aandacht voor exploitatie. Fiscale optimalisatie door

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd,

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Uitgangspunten PPS-concessiemodel De overheid zet een geïntegreerd investeringsproject in de markt: ontwerp, aanleg, onderhoud

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (aan- en verkoop en verhuur onroerend goed), Besluit D Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Geïntegreerd middelenbeheer

Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Inhoud 1 Waarom deze brochure? 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat houdt het geïntegreerd middelenbeheer in? 4 3 Welke instellingen vallen onder het

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

IAK. Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. 3 fasen. in kaart en kleur

IAK. Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. 3 fasen. in kaart en kleur IAK 3 fasen Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving in kaart en kleur wat is het IAK? Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) is zowel een werkwijze als een bron van

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Datum: Betreft: Hoorzitting / rondetafelgesprek Evaluatie verhuurderheffing. Algemene reactie CPB op evaluatie verhuurderheffing

Datum: Betreft: Hoorzitting / rondetafelgesprek Evaluatie verhuurderheffing. Algemene reactie CPB op evaluatie verhuurderheffing CPB Notitie Aan: Commissie Wonen en Rijksdienst Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Johannes Hers Datum: 29-06-2016 Betreft: Hoorzitting

Nadere informatie

voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

Kernenergie. Van uitstel komt afstel

Kernenergie. Van uitstel komt afstel 23 Kernenergie. Van uitstel komt afstel Bart Leurs, Lenny Vulperhorst De business case van Borssele II staat ter discussie. De bouw van een tweede kerncentrale in Zeeland wordt uitgesteld. Komt van uitstel

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

GEDRAGSCODE. voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) 2015 GEDRAGSCODE voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) INLEIDING In deze Gedragscode worden regels geformuleerd, die naar de heersende opvatting door de leden van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 4. Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen 2017 t/m 2023 Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Informatie bij : H.W.C.

Nadere informatie

moet de subsidiemethode, zoals thans gehanteerd wordt, in stand blijven?

moet de subsidiemethode, zoals thans gehanteerd wordt, in stand blijven? INITIATIEFVOORSTEL CDA-FRACTIE Inleiding De provincie heeft diverse subsidieregelingen waarbij de rol van de provincie in de uitvoering van de regeling sterk wisselt. Gesteld kan worden dat de provincie

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 In deze nota van inlichtingen geeft de aanbestedende dienst antwoord op de in kader van de hierboven

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1 Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische ANZ-dienstverlening (Beleidskader subsidiëring

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5.0. Inleiding over het opstarten van een BOG Opstarten van een bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) Wetenschappelijk onderzoek en

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Ondergetekenden, Gemeente Hilversum, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van

Nadere informatie

GOB KOEKELOERE KLACHTENREGELING. Jacoba Hiemstra van Houten

GOB KOEKELOERE KLACHTENREGELING. Jacoba Hiemstra van Houten GOB KOEKELOERE KLACHTENREGELING Jacoba Hiemstra van Houten Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Begripsomschrijvingen 4 4. Klachtenprocedure 5 5. Het protocol voor de eerste fase 6 6. Tweede

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12358 21 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2012, nr. DL/407295,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag Overwegingen bij het beleid: 1) Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de MRDH moet voldoen aan de huidige wet en regelgeving zoals die

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035) 7737 760 Aan de lokale omroepinstellingen Datum Onderwerp 2 november 2007 Beleidsbrief lokale omroep en uitbesteding Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer - ZKZ-006845-do mr. D. Oudenaarden (035)

Nadere informatie

Gelet op artikel 62, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Gelet op artikel 62, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie; Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ/, houdende regels over de toepassing van artikel 62, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie voor productie-installaties

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Interne klachtenregeling Bicopa Gastouderbureau. Versie februari 2017

Interne klachtenregeling Bicopa Gastouderbureau. Versie februari 2017 Interne klachtenregeling Bicopa Gastouderbureau Versie februari 2017 Inleiding Voor je ligt de regeling van Bicopa Gastouderbureau om klachten over de opvang van jouw kind(eren) en over de dienstverlening

Nadere informatie