Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,"

Transcriptie

1 Directie Grondgebied Ingekomen stuk D12 (PA 27 april 2011) Bouwen en Wonen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 12 april 2011 Ons kenmerk G340/ Contactpersoon Wim van der Velde Onderwerp Notitie leegstand en kraken Datum uw brief - Doorkiesnummer 3437 Geachte leden van de raad, In het Coalitieakkoord hebben we aangegeven leegstand te willen bestrijden. Recent is hierover al met uw raad gesproken naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks over dit onderwerp en een brief van ons college als reactie hierop. Daarbij hebben we aangegeven met een notitie over dit onderwerp te komen. Die notitie, waarin we tevens elementen uit de beraadslaging met uw raad hebben opgenomen, vindt u in de bijlage. Alles afwegende zijn we tot de conclusie gekomen dat op dit moment het instellen van een leegstandsverordening op basis van de Wet kraken en leegstand geen meerwaarde heeft. Hetzelfde geldt voor de inzet van de Huisvestingswet om leegstand in woonruimte tegen te gaan. Op de woningmarkt is de leegstand beperkt. De administratieve leegstand is ca. 800 woningen die langer dan 1 jaar leeg staan. Na inspectie van een representatieve steekproef blijkt ca. 65% ook feitelijk leeg te staan. Dat zijn ongeveer 520 woningen, minder dan 1% van de totale woningvoorraad. Dat is zo beperkt dat we afzien van inzet van de Huisvestingswet voor aanpak van leegstand in woningen. De kosten daarvan wegen niet op tegen de maatschappelijke baten. Op de kantorenmarkt is ook sprake van leegstand. Op 1 januari 2011 stond 10,8%, circa m2 leeg,. In een gezonde markt zou dat 5% zijn. De structurele leegstand (langer dan 3 jaar leeg) is ca. 3% van de totale voorraad. Voor de aanpak van deze leegstand zien we meer in een intensivering van ons economisch beleid, waarmee ook nu al leegstand wordt voorkomen, dan in extra regelgeving middels een Leegstandsverordening. De kosten van uitvoering zijn relatief hoog en het effect in de praktijk betwijfelen we zeer. In de notitie onderbouwen we dit. Extra regeldruk verhoudt zich ook niet met een ander punt uit het Coalitieakkoord, namelijk om die druk en de proceduretijd juist terug te dringen. Het aantal leegstaande kantoren dat potentieel geschikt is voor transformatie naar een andere functie is overigens niet groot. Dat betekent niet dat we de leegstand op de kantorenmarkt op z n beloop laten. We kiezen niet voor extra regelgeving maar wel voor meer actie. We continueren ons beleid vanuit Economische Zaken om vraag en aanbod te matchen, en agenderen leegstand voortaan nadrukkelijk in ons overleg met de markpartijen. brief raad notitie leegstand en kraken doc

2 Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied Bouwen en Wonen Vervolgvel 1 Het gemeentelijke Bedrijvenloket is en blijft voldoende geëquipeerd als eerste meld- en contactpunt voor vraag en aanbod van bedrijfsruimte We continueren ons terughoudende gronduitgiftebeleid voor kantorenlocaties. In het nieuwe Structuurplan worden claims voor nieuwbouw afgewogen tegen beschikbare ruimte in de bestaande bebouwing. Wat het kraken betreft: de vervolging van krakers en het concreet ontruimen van kraakpanden is een primaire bevoegdheid van het Openbaar Ministerie. Landelijk is aangegeven dat het OM het algemeen kraakverbod op reguliere wijze zal handhaven, dat wil zeggen met inachtneming van het opportuniteitsbeginsel en de beschikbare capaciteit van politie en OM. De burgemeester bespreekt het ontruimen in de lokale driehoek indien er sprake kan zijn van risico's voor de openbare orde. Recent is gebleken uit uitspraken van de voorzieningenrechter van het gerechtshof Den Haag dat de nieuwe ontruimingsbevoegdheid van artikel 551a Sv strijd oplevert met artikel 8 EVRM. Op grond van eerdere uitspraken van het Europese Hof concludeert de voorzieningenrechter dat degene die met uitzetting wordt bedreigd in de gelegenheid moet zijn de zaak aan de rechter voor te leggen, vóórdat de ontruiming wordt geëffectueerd. De wet óf beleidsregels moeten, volgens de voorzieningenrechter, voldoende waarborg bieden dat bij dreigende ontruiming voldoende gelegenheid bestaat de voorzieningenrechter in te roepen. In reactie op dit vonnis heeft het College van Procureurs Generaal met ingang van 1 december 2010 (tijdelijke) beleidsregels gemaakt in afwachting van de uitspraak op het ingestelde beroep in cassatie. Door deze beleidsregels wordt de toegang tot de voorzieningenrechter gewaarborgd en daarmee is het door de jurisprudentie geconstateerde gat in de wetgeving, althans voorlopig, gerepareerd. Het beleid houdt in dat in principe strafrechtelijke ontruiming schriftelijk wordt aangekondigd, behoudens enkele duidelijk omschreven uitzonderingen, zodat een beroep op de voorzieningenrechter kan worden gedaan. Indien de krakers dat doen, wordt de uitspraak afgewacht. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg Aantal Bijlagen: 1. Notitie leegstand en kraken brief raad notitie leegstand en kraken doc

3 Notitie leegstand en kraken 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand van kracht geworden. Deze wet stelt kraken in alle gevallen strafbaar en geeft, door aanpassing van de Leegstandswet en de Huisvestingswet, gemeenten meer instrumenten om leegstand aan te pakken. Een actieve bestrijding van leegstand van woningen en kantoorpanden is ook onderdeel van het Coalitieakkoord. Leegstand van woningen is in tijden van schaarste niet acceptabel, tast beeldkwaliteit en leefbaarheid aan, en kan gemakkelijk leiden tot verloedering. Leegstaande kantoorpanden dragen ook niet bij aan een vitaal stadsbeeld en bieden wellicht mogelijkheden voor andere functies die om ruimte zitten te springen, zoals bijvoorbeeld studentenhuisvesting, maar ook combinaties van wonen en werken, atelierruimte, creatieve bedrijven / broedplaatsen etc. Deze notitie gaat nader in op de omvang van de leegstand van woningen en kantoren in Nijmegen en de wenselijkheden, mogelijkheden en extra kosten voor een actief leegstandbeleid. Aanpak van kraken loopt via het strafrechtelijk spoor (politie en Openbaar Ministerie). Hoe we daarmee omgaan komt aan het slot van deze notitie aan de orde. 2. Situatie leegstand 2.1. Leegstand van woningen Alvorens in te gaan op mogelijkheden voor een actief leegstandbeleid is het zinvol om de omvang van de leegstand in beeld te brengen. Dat is nog niet eenvoudig. Leegstand is altijd een momentopname. Bovendien zijn er verschillende soorten leegstand. In de eerste plaats is er altijd een zekere mate van leegstand nodig om verhuizingen op de woningmarkt mogelijk te maken, er is schuifruimte nodig. Zelfs wanneer een woning direct aansluitend is verkocht of verhuurd zal er sprake zijn van een periode van leegstand. Deze gewenste frictieleegstand is gemiddeld in Nederland ca. 2% van de woningvoorraad. In de steden doorgaans wat hoger, op het platteland wat lager. Dat zijn in Nijmegen zo n woningen. De leegstand die beleidsmatig interessant is, is de langdurige leegstand. Uit koppeling van gegevens van de WOZ en de GBA is de administratieve leegstand bepaald. De feitelijke situatie kan een andere zijn. Die is te achterhalen door per adres ter plekke aan te bellen. Bestandanalyse levert een administratieve leegstand op van woningen. Daarvan staat de helft langer dan een jaar leeg: woningen, van corporaties en particulier. We gaan er van uit dat leegstand in het bezit van corporaties geen probleem vormt. Zij zijn op geen enkele wijze gebaat bij leegstand en hebben goede verklaringen voor langdurige leegstand: veelal gaat het om woningen die worden gerenoveerd of gesloopt in het kader van de herstructurering. Resteren een goede 800 particuliere woningen die, administratief, langer dan een jaar leegstaan. Dit is 1,1% van de totale woningvoorraad. Hier kan van alles mee aan de hand zijn, onverkoopbaarheid, in gebruik voor ander doel, geen bewoning doorgegeven aan GBA etc. Uit inspectie ter plekke bij een steekproef van 40 woningen verdeeld over de hele stad in de maand februari bleek dat 35% niet leeg stond. 57% stond wel leeg en van 8% was de situatie, ook na herhaalde contactpogingen, onduidelijk. Gaan we uit van het scenario dat 65% leeg staat dan zijn dat 520 woningen. Minder dan 1% van de totale woningvoorraad. Dat is geen groot probleem. Er zijn ook geen tekenen van verloedering door leegstand van woningen

4 2.2. Leegstand van kantoren De kantorenmarkt is een geheel andere markt. Na 2001 is de vraag naar kantoorruimte in Nijmegen zeer sterk teruggevallen. Bij deze dalende vraag steeg het aanbod sterk. Deze aanbodstijging kwam, net als landelijk, vooral voor rekening van de nieuwe kantoorlocaties: Brabantse Poort en Lindenholt. Daar manifesteert zich momenteel ook de grootste leegstand. De animo om op voorraad, dus voor geheel of grotendeels onbekende gebruikers, kantoren te ontwikkelen is vrijwel verdwenen. In de loop van 2005 zien we dat door het in aanbouw nemen van de NXP-toren FiftyTwoDegrees met m2 aan hoofdzakelijk kantoorruimten voor het eerst weer een groot nieuw project in aanbouw is genomen, met naast de hoofdhuurder tevens ruimte voor de vrije markt. Overigens is een zekere mate van leegstand noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op uitbreidings- en/of vestigingsbehoeften van kantoorbedrijven. Vergelijkbaar met de woningmarkt is ook op de kantorenmarkt enige schuifruimte noodzakelijk. Op 1 januari 2011 bedroeg de leegstand aan kantoorruimte in Nederland 14 %. De Nijmeegse leegstand bedroeg op dat moment 10,8% en die van Arnhem was gelijk aan het Nederlands gemiddelde van 14%. In een gezonde markt zou dat 5% zijn. Dat is de eerder genoemde schuifruimte om verhuizingen van bedrijven op te vangen. Echt problematisch is de structurele leegstand: de gebouwen die drie jaar of langer leeg staan. Begin 2011 stond in Nederland 10% structureel leeg: dat is 4 miljoen m2. De structurele leegstand in Nijmegen was toen 3% van de totale voorraad kantoorruimte en die van Arnhem circa 5,4%. 1 Voor Nijmegen gaat het om m2 die langer dan drie jaar leeg staat. 3. Instrumenten Op 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand van kracht geworden. Kraken is voortaan in algehele zin strafbaar. De mogelijkheden om leegstand in niet-woonruimte te bestrijden zijn verruimd door een aanpassing van de Leegstandswet. De Huisvestingswet bood al de mogelijkheden om leegstand van woonruimte te bestrijden, maar is uitgebreid met dezelfde boeteclausule als de aangepaste Leegstandswet. Dit betekent dat voor een actief leegstandsbeheer op basis van deze wetswijziging het onderscheid tussen woonruimte en niet-woonruimte essentieel is. Aanpak van leegstand van woningen gaat via de Huisvestingswet, van niet-woonruimte via de aangepaste Leegstandswet. 3.1 Huisvestingswet Gemeenten kunnen een huisvestingverordening instellen. In ons geval is dat een bevoegdheid van de Stadsregio. In deze verordening kan het melden van leegstaande woonruimte verplicht worden gesteld. Voor deze woonruimte kunnen gemeenten personen voordragen. Tot slot hebben gemeenten de mogelijkheid tot het vorderen van leegstaande woningen. Gezien de beperkte mate van leegstand in de woningvoorraad vinden we inzet van de instrumenten uit de Huisvestingwet om leegstand in woningen tegen te gaan niet nodig. Overigens heeft de raad in 2000 besloten dat de particuliere woningvoorraad werd geliberaliseerd in termen van de Huisvestingswet. Reden was toen dat deze voorraad amper een rol speelde voor de huisvesting van de doelgroep lage inkomens gezien de hoogte van de huur. Daarnaast stonden de kosten van inspectie, handhaving en ondersteuning van de verplichte vorderingscommissie niet in verhouding tot het te dienen maatschappelijk doel. Bestrijding van leegstand was destijds (ook) niet aan de orde. 1 Bronnen: Sprekende Cijfers, Dynamis 2011 en Strijbosch Thunnissen Makelaardij, Nijmegen - 2 -

5 3.2. Leegstandswet De in 2010 aangepaste Leegstandswet biedt de mogelijkheid om een Leegstandsverordening in te stellen. Op basis daarvan kunnen we een meldingsplicht voor leegstand van nietwoonruimte instellen, met dezelfde boeteclausule bij niet nakomen als in de Huisvestingswet. ( 7.500,-) Verder kunnen we, na een gesprek met de eigenaar, een Leegstandbeschikking afgeven. In het uiterste geval, als de leegstand voortduurt, bestaat de mogelijkheid om zelf gebruikers voor leegstaande panden voor te dragen. Als een eigenaar daar niet aan meewerkt kan bestuursdwang worden toegepast, danwel een last onder dwangsom worden opgelegd. De wet voorziet daarnaast in de mogelijkheid om redelijke kosten voor treffen van voorzieningen die met een ander gebruik gepaard gaan, op de eigenaar te verhalen. Dit is een lastig te operationaliseren criterium. Het is goed mogelijk dat eigenaren die het treft niet mee zullen werken en mogelijk gaan procederen Het voorkomen van leegstand, huidig beleid Op dit moment wordt de leegstand in kantoorruimte aangepakt vanuit het economisch beleid. Hoofddoelstelling daarvan is het creëren en behouden van werkgelegenheid die kansen en ontplooiing biedt aan alle inwoners van Nijmegen. Afdeling Economische Zaken richt zich daarbij op acquisitie van nieuwe bedrijven van buiten Nijmegen. Door middel van het onderhouden van contacten met Nijmeegse bedrijven (accountmanagement) wordt ingezet op behoud en uitbreiding van werkgelegenheid van de reeds in Nijmegen gevestigde bedrijven. Het bestrijden van leegstand is geen primaire doelstelling. Maar omdat vraag en aanbod van kantoor- of bedrijfsruimte door middel van accountmanagement en acquisitie bij elkaar wordt gebracht, en actief naar nieuwe bedrijven wordt gezocht, wordt het wel zo veel mogelijk voorkomen. Dit gebeurt op de volgende manier: 1) Vraagkant: het onderhouden van nauwe contacten met het Nijmeegse bedrijfsleven om hun uitbreidingsbehoeften te kennen; 2) Aanbodzijde: door het onderhouden van nauwe contacten met vastgoedeigenaren en makelaars ontstaat goed zicht op het aanbod van kantoorruimte; 3) We overleggen met pandeigenaren en makelaars om courante en grote gebouwen zo snel mogelijk weer opgevuld te krijgen. Een voorbeeld is de huisvesting van Scholten Awater en Strukton in het oude VGZ-pand aan de Wijchenseweg, Hierdoor nam de leegstand met m2 af; 4) Actieve acquisitie om nieuwe bedrijven aan te trekken: acquisitieprogamma s, bidbooks, zoeken naar financiële incentives en geschikte panden. In nauwe samenwerking met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, de kennisclusters Health Valley (medische sector), kiemt (Energie en Milieutechnologie) en Businesscluster Semiconductors (Semiconductors) Als gevolg van de internationalisering, fusies, overnames en andere ontwikkelingen reorganiseren bedrijven. Dat kan leiden tot vertrek uit de stad. Door klantgericht accountmanagement kan dat worden voorkomen. In het geval van Intermec en Athlon is dat gelukt om ze te herhuisvesten binnen de stad (beide waren voornemens te vertrekken). Een voorbeeld waar het niet gelukt is, is VGZ (verhuisd naar Arnhem) maar dat pand is grotendeels weer gevuld door Scholten Awater en Strukton Mogelijkheden en belemmeringen voor transformatie van kantoorruimte Niet veel kantoorpanden geschikt voor transformatie Een mogelijkheid voor aanpak van leegstand van kantoorruimte is de herontwikkeling en herbestemming van leegstaande kantoorpanden voor wonen, combinaties van wonen en werken, creatieve broedplaatsen e.d.. Lang niet alle panden die structureel leeg staan komen hiervoor in aanmerking. Met name panden op meer perifeer gelegen monofunctionele werklocaties (Brabantse Poort, Lindenholt) zijn minder in trek bij dit soort functies. Dat geldt - 3 -

6 ook voor kantoorpanden die structureel voor een deel leeg staan en deels nog worden gebruikt als kantoor. Gedeelten van een kantorengebouw zijn lastiger in te zetten voor herontwikkeling. Betere mogelijkheden zijn er voor oudere kantoren in de binnenstad, langs de hoofdradialen in de stad (o.a. St. Annastraat, Graafseweg, Berg en Dalseweg) en in de woonwijken. De ligging is beter en voorzieningen als een supermarkt, huisarts en crèche zijn dichter bij de hand. De beste kansen voor transformatie naar een andere functie zijn kantoren die langer dan drie jaar leeg staan én goed gelegen zijn in de buurt van voorzieningen of in een woonwijk. Momenteel is er één kantoor dat aan deze voorwaarden voldoet en dat is het pand Metterswane aan het Stationsplein. Dit pand van m2 kan binnenkort echter uit het kantooraanbod worden gehaald als het wordt verkocht. Een koper wil het pand transformeren ten behoeve van ook andere functies. Voor de overige m2 structurele leegstand per 1 januari 2011 geldt dat deze vierkante meters kantoorruimte op bedrijfsterreinen zijn gelegen en/of voor een deel leeg staan. Dit maakt transformatie zeer lastig Wettelijke eisen en haalbaarheid Bij transformatie moet worden voldaan aan de regels van het Bouwbesluit, milieunormen (o.a. geluid) en brandveiligheidseisen. Dit kan hoge verbouwingskosten met zich meebrengen. Dat maakt omzetting naar een andere functie niet in alle gevallen haalbaar. Zo is het realiseren van studentenhuisvesting in Metterswane afgeketst op te hoge kosten. De beoogde doelgroep is aangewezen op een lage huur waardoor het financieel onhaalbaar werd. Dat het lastig is blijkt ook uit het geringe aantal succesvolle transformaties naar een woonfunctie in andere steden. In een concept beleidsnotitie van de gemeente Utrecht wordt het volgende hierover geconcludeerd: Voor de planontwikkeling, de verbouwing, de financiering en het voldoen aan eisen van brandveiligheid en inrichting ten dienste van (dit) ander gebruik dient een partij gevonden te worden die de plannen trekt. Dit zal zeker niet vaak mogelijk blijken. en De mogelijkheid om bij leegstand te vorderen en ander gebruik op te leggen staat of valt met de inzet van partijen, die een dergelijke klus tot een goed eind kunnen brengen. De meeste eigenaren van kantoorpanden in Nijmegen zullen niet zomaar bereid zijn tot gedwongen investering ten behoeve van transformatie naar woonruimte of een andere functie. De kosten wegen namelijk niet op tegen de opbrengsten. We verwachten niet dat leegstaande kantoren met het instellen van een leegstandsverordening straks gemakkelijker kunnen omvormen tot een andere funcitie gelet op de te verwachten weerstand bij vastgoedeigenaren tegen de extra regelgeving, de kosten die door de pandeigenaren zullen moeten worden gemaakt, de te verwachten procedurekosten en de prijs die zij aan de toekomstige bewoners zullen doorrekenen. Fiscaal-administratieve aspecten Een ander punt is dat een andere functie gevolgen heeft voor de waarde van een kantoorpand. De waarde daalt wanneer er woningen, atelierruimte of een hotel in worden gevestigd. Vastgoedeigenaren moeten die waarde afboeken. Dat levert minder rendement op. Wanneer panden zijn gefinancierd met geleend geld kan de bank ingrijpen omdat de waarde van het onderpand daalt. Dit is een complicerende factor. In dergelijke gevallen zal een vastgoedeigenaar zeker niet snel neigen naar transformatie. Bovendien zijn een aantal kosten bij leegstand van kantoren fiscaal aftrekbaar als de eigenaar de intentie heeft het opnieuw als kantoor te verhuren. Dit is geen prikkel richting transformatie. 4. De Leegstandsverordening De Wet kraken en leegstand biedt nieuwe instrumenten voor een actief beleid om leegstand in kantoorruimte tegen te gaan De hamvraag is of inzet van deze instrumenten meerwaarde heeft en de capaciteit en kosten die daarmee gepaard gaan in proportie zijn met de grootte - 4 -

7 van het probleem c.q. opwegen tegen het maatschappelijke belang dat hiermee gediend wordt. Een leegstandsverordening geeft de volgende instrumenten: Bepalen werkingsgebied van de verordening (geografisch en/of gebouwcategorie). Instellen meldingsplicht voor leegstand van niet-woonruimte. Bij niet nakomen kan een boete van worden opgelegd. Opzet en beheer leegstandsregister. Voeren van leegstandsgesprekken met de eigenaar over het gebruik van het gebouw. Vaststellen van een leegstandbeschikking, waarin is vastgelegd welk gebouw resp. gedeelte van het gebouw geschikt is voor gebruik. De mogelijkheid om zelf gebruikers voor leegstaande panden voor te dragen. De mogelijkheid om redelijke kosten voor treffen van voorzieningen die met een ander gebruik gepaard gaan, te verhalen op de eigenaar. Kosten en capaciteit De werkzaamheden die de uitvoering van een dergelijke verordening met zich meebrengen ramen we op ca structureel (1,5 fte schaal 10) aan administratief-juridische en bouwkundige inspectie capaciteit. Los van investerings- en proceskosten. Deze kosten worden niet veel lager als een beperkt aantal delen van de stad zou worden aangewezen. Naast een aantal administratieve handelingen behoren ook een bouwkundig- en haalbaarheidsonderzoek door de gemeente tot de werkzaamheden: het opstellen van een bouwplan, het aanvragen van vergunningen en het geven van opdracht om een en ander uit te voeren. Dit vraagt om capaciteit en het beschikbaar stellen van middelen om een bouwplan te doen uitvoeren. Ook zullen we de verhuur moeten regelen voor de eigenaar. Bedenkingen De kosten staan naar ons oordeel niet in een gunstige verhouding tot de verwachte resultaten. De wet schept verwachtingen die in de praktijk niet goed zijn waar te maken. De boete van 7.500,- is te laag om eigenaren in beweging te krijgen. Zeker in verhouding tot de waarde van de panden. De regelgeving van de leegstandsverordening zal naar verwachting op grote weerstand stuiten bij de Nijmeegse vastgoedeigenaren. De meeste eigenaren zullen niet bereid zijn over te gaan tot gedwongen investeringen, zeker omdat de kosten voor transformatie van kantoorpanden veel hoger zijn dan de opbrengsten. Het is tevens de vraag of en in welk tempo we de redelijke kosten van verbouw voor ander gebruik kunnen verhalen op de eigenaren. Invoering van een verordening staat daarnaast op gespannen voet met een ander onderdeel van het Coalitieakkoord. Daarin staat dat we duurzaam met partijen in de stad willen samenwerken én de regeldruk en het verkorten van procedures gericht en projectmatig willen aanpakken. Daarnaast is de markt voor commercieel vastgoed niet gebonden aan gemeentelijke grenzen. Als we alleen in Nijmegen extra regels stellen worden we als vestigingsplaats minder aantrekkelijk in de regio. Veelzeggend vinden we ook dat in het hele land slechts één gemeente een leegstandsverordening wil gaan invoeren, de gemeente Amsterdam. Amsterdam heeft geld gereserveerd voor het opstellenen uitvoeren van een leegstandverordening. Ze verwachten echter dat in een concreet geval de verordening juridisch mogelijk geen stand zal houden. Op deze manier wil men een proefproces uitlokken. Het lijkt ons verstandig op de uitkomst daarvan te wachten. Andere grote gemeenten hebben, net als wij, goed gekeken naar effectiviteit en de ambtelijke kosten van uitvoering en handhaving van een leegstandsverordening. Die valt niet positief uit. Ook de VNG staat op dit standpunt. Om deze redenen willen we geen Leegstandverordening instellen

8 5. Antikraak De initiatiefnemers van de wet Kraken en leegstand pleiten voor het inschakelen van antikraakbureaus om leegstand tegen te gaan. Ook in Nijmegen kennen we een aantal antikraaksituaties, al hebben we geen scherp beeld. Antikraak bestaat al lang als middel voor vastgoedeigenaren om kraken van leegstaande panden te voorkomen. Nu kraken is verboden is antikraak een wat minder geschikte term, maar wel erg ingeburgerd. De verwachting is dat deze vorm van leegstandsbeheer gaat toenemen nu door de economische omstandigheden meer panden leeg staan. De Wet kraken en leegstand leidt zo tot meer antikraak. Eigenaren gaan over tot tijdelijke bewoning om verloedering van leegstaande panden tegen te gaan. Antikraak geeft hits op Google. Het is een hele branche met bekende namen als Ad hoc, Interveste en Camelot. Door de krapte op de huurmarkt vormt antikraak voor veel mensen een mogelijkheid voor een dak boven het hoofd. Antikrakers gaan voor tijdelijke en goedkope woonruimte en accepteren daarbij een slechte rechtspositie. Ze genieten geen huurbescherming, en de gebruikscontracten kunnen ook allerlei bepalingen bevatten die juridisch twijfelachtig zijn, en er op neer komen dat de eigenaar huisvredebreuk kan plegen. In feite zijn antikrakers een categorie B huurders met een slechte rechtspositie. Deze rechtspositie zou landelijk beter moeten worden geregeld. De branche die aan leegstandsbeheer doet heeft in de zomer van 2010 zelf een keurmerk ingesteld. De Woonbond en de recent opgerichte Bond van precaire woonvormen die opkomt voor de belangen van antikraak vinden de inhoud hiervan te vaag. We kunnen antikraak niet verbieden. We zullen wel goede bureaus aanbevelen, maar de vastgoedeigenaren blijven uiteindelijk zelf bepalen met wie ze in zee gaan. Met de woningcorporaties, die ook wel gebruik maken van leegstandsbeheer, verwachten we hierover goede afspraken te kunnen maken. Waar het gemeentelijke panden betreft hebben we het zelf in de hand. 6. Het kraakverbod. De per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet kraken en leegstand valt uiteen in een strafrechtelijke wijziging en een bestuursrechtelijke wijziging. De strafrechtelijke wijziging houdt onder andere in dat de termijn van één jaar leegstand uit de wet verdwijnt waardoor het kraken van alle panden, dus ook langdurig leegstaande panden, strafbaar wordt. Ook is er een concrete ontruimingsbevoegdheid voor kraakpanden opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. De vervolging van krakers en het concreet ontruimen van kraakpanden is een primaire bevoegdheid van het Openbaar Ministerie. Landelijk is aangegeven dat het OM het algemeen kraakverbod op reguliere wijze zal handhaven, dat wil zeggen met inachtneming van het opportuniteitsbeginsel en de beschikbare capaciteit van politie en OM. Handhavend optreden is steeds de inzet, waarbij meer gewicht aan handhaving toekomt indien de eigenaar bijvoorbeeld gehinderd wordt in het realiseren van de gekozen bestemming van een pand. Dat geldt ook als er sprake is van overlast voor de omgeving of vernielingen door de krakers. Op deze wijze kan worden gewaarborgd dat de handhaving van het algemeen kraakverbod in de prioriteitstelling evenwichtig is ten opzichte van de handhaving van andere strafrechtelijke normen. De burgemeester bespreekt het ontruimen in de lokale driehoek indien er sprake kan zijn van risico's voor de openbare orde. Recent is gebleken uit uitspraken van de voorzieningenrechter van het gerechtshof Den Haag dat de nieuwe ontruimingsbevoegdheid van artikel 551a Sv strijd oplevert met artikel 8 EVRM. Op grond van eerdere uitspraken van het Europese Hof concludeert de voorzieningenrechter dat degene die met uitzetting wordt bedreigd in de gelegenheid moet zijn de zaak aan de rechter voor te leggen, vóórdat de ontruiming wordt geëffectueerd. De wet óf beleidsregels moeten, volgens de voorzieningenrechter, voldoende waarborg bieden dat bij dreigende ontruiming voldoende gelegenheid bestaat de voorzieningenrechter in te roepen. In reactie op dit vonnis heeft het College van Procureurs Generaal met ingang van 1-6 -

9 december 2010 (tijdelijke) beleidsregels gemaakt in afwachting van de uitspraak op het ingestelde beroep in cassatie. Door deze beleidsregels wordt de toegang tot de voorzieningenrechter gewaarborgd en daarmee is het door de jurisprudentie geconstateerde gat in de wetgeving, althans voorlopig, gerepareerd. Het beleid houdt in dat in principe strafrechtelijke ontruiming schriftelijk wordt aangekondigd, behoudens enkele duidelijk omschreven uitzonderingen, zodat een beroep op de voorzieningenrechter kan worden gedaan. Indien de krakers dat doen, wordt de uitspraak afgewacht. 7. Geen extra regels wel meer actie De leegstand in kantoren pakken we niet aan met een verordening en extra regels. Maar we gaan ook niet voorbij aan deze situatie. Hier zetten we in op de volgende acties: We zetten de huidige beleidslijn krachtig voort, waarbij afdeling EZ een centrale rol vervult om vraag en aanbod op de kantorenmarkt te matchen. De accountmanagers van EZ overleggen daarover regelmatig met Nijmeegse bedrijven, vastgoedpartijen en makelaars. Met deze aanpak wordt leegstand zoveel mogelijk voorkomen In overleg met vastgoedpartijen stellen we ook de toekomst van een aantal incourante panden aan de orde die structureel leeg (komen te) staan. In samenwerking met de markt kan worden bepaald wat de mogelijkheden zijn van het pand en de locatie. Deze kunnen variëren van een grondige opknapbeurt tot sloop en nieuwbouw van een duurzamer kantoorpand (behoud van de functie) tot transformatie. Het gemeentelijke Bedrijvenloket is en blijft voldoende geëquipeerd als eerste meld- en contactpunt voor vraag en aanbod van bedrijfsruimte. Daarnaast voeren we een scan uit naar de mogelijkheden voor andere functies die leegstand in de gemeentelijke vastgoedportefeuille biedt. We continueren ons terughoudende gronduitgiftebeleid voor kantoren en stemmen dit regionaal af. In de nieuwe structuurvisie maken we een ruimtelijke afweging waarbij nieuwbouw van kantoren en bedrijfsruimte in samenhang wordt gebracht met bestaande bebouwing en locaties, en continueren we het beleid dat gericht is op ontwikkeling van een aantal multifunctionele knopen. In het centrum voeren we het beleid wonen boven winkels uit. Leegstaande ruimte wordt hierbij omgezet naar woonruimte. Hiervoor is een ISV budget van 1 miljoen gereserveerd tot 2015 voor wonen boven winkels en monumenten tezamen. We continueren het beleid om (tijdelijk) leegstaand gemeentelijk vastgoed in te zetten voor alternatief gebruik en activiteiten (bijv. recent drukpershal Gelderlander)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande berichtgeving over Royal Haskoning en de Belastingdienst. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Nummer raadsvoorstel: 20 / 2011 Voorstel om te besluiten:

Nadere informatie

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan.

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan. Ingekomen stuk D (PA 13 april 2011) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 2

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 2 voortgang implementatie besluit europese commissie woningcorporaties en staatssteun inhoudsopgave 1 Voortgang implementatie besluit Europese Commissie woningcorporaties en staatssteun 3 Aanpak van leegstaande

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E2 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

T. Herrema wethouder. Geachte leden van de Tweede Kamer, Overwegingen G4 bij aanpak Leegstand/Kraken

T. Herrema wethouder. Geachte leden van de Tweede Kamer, Overwegingen G4 bij aanpak Leegstand/Kraken Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.nl T. Herrema wethouder Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Syllabus Leegstand kantoren Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Met artikelen over financiële, juridische en strategische aspecten bij leegstaande

Nadere informatie

Wetsvoorstel kraken en leegstand

Wetsvoorstel kraken en leegstand Mr. M.E. Goldsmid * Wetsvoorstel kraken en leegstand Noodzaak wijziging bestaande instrumentarium Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer het Initiatiefwetsvoorstel Wet kraken en leegstand op 15 oktober 2009

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Agenda 1. Opening 2. Leegstand in Nederland 3. Leegstand in Amsterdam 4. Stellingen 5. Einde presentatie 2 CV Gregor Heemskerk Management

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl De financiële legpuzzel bij herbestemmen Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl Inhoud Het probleem: leegstand in cijfers Herbestemmen Keuzes huidige eigenaar Keuzes initiatiefnemer Keuzes gemeente

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM Amsterdam, 9 maart 2011 Betreft: inspraak aanpak leegstand

Nadere informatie

Een leegstandsverordening voor Breda?

Een leegstandsverordening voor Breda? Een leegstandsverordening voor Breda? 1 2 1. INLEIDING... 4 2. LEEGSTANDBELEID... 4 2.1 LEEGSTAND IN BREDA... 4 2.2 HUIDIG INSTRUMENTARIUM BREDA LEEGSTANDSBELEID... 5 2.3 RELEVANTE BELEIDSONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Pilot Koopgarant Programma / Programmanummer Wonen / 9620 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Talis heeft het voornemen woningen uit haar betaalbare

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 99 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen;

Bijgevoegde brief aan de fractie van Gewoon Nijmegen vast te stellen; Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen fractie Gewoon Nijmegen over de DAR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gewoon

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D13 (PA 17 april 2013) Economische Ontwikkeling. Ons kenmerk EZ20/13.000335. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D13 (PA 17 april 2013) Economische Ontwikkeling. Ons kenmerk EZ20/13.000335. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D13 (PA 17 april 2013) Economische Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail gemeente@ nijmegen.nl

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beleidsnotitie short stay 2014

Beleidsnotitie short stay 2014 Beleidsnotitie short stay 2014 Inleiding In 2008 werd geconstateerd dat Amsterdam een tekort had aan appartementen voor kortere termijn ten behoeve van zakenmensen. Ook als zij een week of enige weken

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

TOELICHTING Kaders compensatiefonds NB een verkorte tekst zal in het convenant worden opgenomen. A. De werking van het fonds

TOELICHTING Kaders compensatiefonds NB een verkorte tekst zal in het convenant worden opgenomen. A. De werking van het fonds TOELICHTING Kaders compensatiefonds NB een verkorte tekst zal in het convenant worden opgenomen A. De werking van het fonds 1. Een compensatiefonds is een regionaal fonds dat bedoeld is om de sanering

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t.

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04 _. 2 / ff/t {'~eir.lt::e Ni r e f,,~almelo ~r ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov«er, VI ~ ). I Ft. Gt'me-,,,nte Almelo Team G.eo-Inform,:ltie en B>e!

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland.

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland. Directie Inwoners Aan de fractie SP T.a.v. Mevr. M. Piepers Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen / 1042 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Verlenen opstalrecht en verstrekking hypothecaire geldlening aan N.V. Sportfondsen Nijmegen voor nieuwbouw zwembad Oost Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Visie kantorenlocaties Nieuwegein

Visie kantorenlocaties Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www..nl Economische zaken Visie kantorenlocaties Nieuwegein Datum 20 december 2011 Auteur Gemeente Nieuwegein (Ec. Zaken) Versie vastgesteld door B&W

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Een kans voor jongeren als chauffeur

Een kans voor jongeren als chauffeur SP fractie Nijmegen www.nijmegen.sp.nl Klik hier voor de reactie d.d. 22 januari 2008 van het college van B&W Postbus 9105 6500 HG Nijmegen T. 024 329 23 71 fractie@sp.nijmegen.nl I N I T I A T I E F V

Nadere informatie

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing?

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing? MEMO Datum : 16 januari 2015 Van : Ton van Snellenberg Aan : Gemeenteraad Onderwerp : Beantwoording raadsvragen bij het raadsvoorstel Lening aan HET Symfonieorkest voor het optimaliseren van zijn kantoorruimte

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. V. van Gelder Riouwstraat 52B 2585 HC DEN HAAG. Geachte mevrouw/mijnheer, - CONCEPT -

Gemeente Den Haag. V. van Gelder Riouwstraat 52B 2585 HC DEN HAAG. Geachte mevrouw/mijnheer, - CONCEPT - Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag V. van Gelder Riouwstraat 52B 2585 HC DEN HAAG Uw brief van Ons kenmerk Behandeld door ir. A.A. Stelwagen Doorkiesnummer 070-3534003 E-mail

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 2 RDSIJEENKOMST LELYSTD SESSIE 2 Datum: 1 oktober 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Presentatiezaal Doel: eeldvorming. Onderwerp: Meningpeiling transformatie De Schans 18-02 Toelichting: Een initiatiefnemer

Nadere informatie

Splitsingsvergunning Stadsdeel Amsterdam Centrum, sector Bouwen en Wonen

Splitsingsvergunning Stadsdeel Amsterdam Centrum, sector Bouwen en Wonen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Splitsingsvergunning Stadsdeel Amsterdam Centrum, sector Bouwen en Wonen 31 december 2004 RA0408457 Samenvatting Stadsdeel Amsterdam-Centrum verleent in november 1999 een

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

GEMEENTEBESTUUR ARCHIEFEXEMPLAAR. Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, ARCHIEFEXEMPLAAR Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO GEMEENTEBESTUUR uw kenmerk 2011.HDr002 uw brief d.d. 31 oktober 2011 onderwerp Subsidieverlening 2012

Nadere informatie