Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,"

Transcriptie

1 Directie Grondgebied Ingekomen stuk D12 (PA 27 april 2011) Bouwen en Wonen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 12 april 2011 Ons kenmerk G340/ Contactpersoon Wim van der Velde Onderwerp Notitie leegstand en kraken Datum uw brief - Doorkiesnummer 3437 Geachte leden van de raad, In het Coalitieakkoord hebben we aangegeven leegstand te willen bestrijden. Recent is hierover al met uw raad gesproken naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks over dit onderwerp en een brief van ons college als reactie hierop. Daarbij hebben we aangegeven met een notitie over dit onderwerp te komen. Die notitie, waarin we tevens elementen uit de beraadslaging met uw raad hebben opgenomen, vindt u in de bijlage. Alles afwegende zijn we tot de conclusie gekomen dat op dit moment het instellen van een leegstandsverordening op basis van de Wet kraken en leegstand geen meerwaarde heeft. Hetzelfde geldt voor de inzet van de Huisvestingswet om leegstand in woonruimte tegen te gaan. Op de woningmarkt is de leegstand beperkt. De administratieve leegstand is ca. 800 woningen die langer dan 1 jaar leeg staan. Na inspectie van een representatieve steekproef blijkt ca. 65% ook feitelijk leeg te staan. Dat zijn ongeveer 520 woningen, minder dan 1% van de totale woningvoorraad. Dat is zo beperkt dat we afzien van inzet van de Huisvestingswet voor aanpak van leegstand in woningen. De kosten daarvan wegen niet op tegen de maatschappelijke baten. Op de kantorenmarkt is ook sprake van leegstand. Op 1 januari 2011 stond 10,8%, circa m2 leeg,. In een gezonde markt zou dat 5% zijn. De structurele leegstand (langer dan 3 jaar leeg) is ca. 3% van de totale voorraad. Voor de aanpak van deze leegstand zien we meer in een intensivering van ons economisch beleid, waarmee ook nu al leegstand wordt voorkomen, dan in extra regelgeving middels een Leegstandsverordening. De kosten van uitvoering zijn relatief hoog en het effect in de praktijk betwijfelen we zeer. In de notitie onderbouwen we dit. Extra regeldruk verhoudt zich ook niet met een ander punt uit het Coalitieakkoord, namelijk om die druk en de proceduretijd juist terug te dringen. Het aantal leegstaande kantoren dat potentieel geschikt is voor transformatie naar een andere functie is overigens niet groot. Dat betekent niet dat we de leegstand op de kantorenmarkt op z n beloop laten. We kiezen niet voor extra regelgeving maar wel voor meer actie. We continueren ons beleid vanuit Economische Zaken om vraag en aanbod te matchen, en agenderen leegstand voortaan nadrukkelijk in ons overleg met de markpartijen. brief raad notitie leegstand en kraken doc

2 Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied Bouwen en Wonen Vervolgvel 1 Het gemeentelijke Bedrijvenloket is en blijft voldoende geëquipeerd als eerste meld- en contactpunt voor vraag en aanbod van bedrijfsruimte We continueren ons terughoudende gronduitgiftebeleid voor kantorenlocaties. In het nieuwe Structuurplan worden claims voor nieuwbouw afgewogen tegen beschikbare ruimte in de bestaande bebouwing. Wat het kraken betreft: de vervolging van krakers en het concreet ontruimen van kraakpanden is een primaire bevoegdheid van het Openbaar Ministerie. Landelijk is aangegeven dat het OM het algemeen kraakverbod op reguliere wijze zal handhaven, dat wil zeggen met inachtneming van het opportuniteitsbeginsel en de beschikbare capaciteit van politie en OM. De burgemeester bespreekt het ontruimen in de lokale driehoek indien er sprake kan zijn van risico's voor de openbare orde. Recent is gebleken uit uitspraken van de voorzieningenrechter van het gerechtshof Den Haag dat de nieuwe ontruimingsbevoegdheid van artikel 551a Sv strijd oplevert met artikel 8 EVRM. Op grond van eerdere uitspraken van het Europese Hof concludeert de voorzieningenrechter dat degene die met uitzetting wordt bedreigd in de gelegenheid moet zijn de zaak aan de rechter voor te leggen, vóórdat de ontruiming wordt geëffectueerd. De wet óf beleidsregels moeten, volgens de voorzieningenrechter, voldoende waarborg bieden dat bij dreigende ontruiming voldoende gelegenheid bestaat de voorzieningenrechter in te roepen. In reactie op dit vonnis heeft het College van Procureurs Generaal met ingang van 1 december 2010 (tijdelijke) beleidsregels gemaakt in afwachting van de uitspraak op het ingestelde beroep in cassatie. Door deze beleidsregels wordt de toegang tot de voorzieningenrechter gewaarborgd en daarmee is het door de jurisprudentie geconstateerde gat in de wetgeving, althans voorlopig, gerepareerd. Het beleid houdt in dat in principe strafrechtelijke ontruiming schriftelijk wordt aangekondigd, behoudens enkele duidelijk omschreven uitzonderingen, zodat een beroep op de voorzieningenrechter kan worden gedaan. Indien de krakers dat doen, wordt de uitspraak afgewacht. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg Aantal Bijlagen: 1. Notitie leegstand en kraken brief raad notitie leegstand en kraken doc

3 Notitie leegstand en kraken 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand van kracht geworden. Deze wet stelt kraken in alle gevallen strafbaar en geeft, door aanpassing van de Leegstandswet en de Huisvestingswet, gemeenten meer instrumenten om leegstand aan te pakken. Een actieve bestrijding van leegstand van woningen en kantoorpanden is ook onderdeel van het Coalitieakkoord. Leegstand van woningen is in tijden van schaarste niet acceptabel, tast beeldkwaliteit en leefbaarheid aan, en kan gemakkelijk leiden tot verloedering. Leegstaande kantoorpanden dragen ook niet bij aan een vitaal stadsbeeld en bieden wellicht mogelijkheden voor andere functies die om ruimte zitten te springen, zoals bijvoorbeeld studentenhuisvesting, maar ook combinaties van wonen en werken, atelierruimte, creatieve bedrijven / broedplaatsen etc. Deze notitie gaat nader in op de omvang van de leegstand van woningen en kantoren in Nijmegen en de wenselijkheden, mogelijkheden en extra kosten voor een actief leegstandbeleid. Aanpak van kraken loopt via het strafrechtelijk spoor (politie en Openbaar Ministerie). Hoe we daarmee omgaan komt aan het slot van deze notitie aan de orde. 2. Situatie leegstand 2.1. Leegstand van woningen Alvorens in te gaan op mogelijkheden voor een actief leegstandbeleid is het zinvol om de omvang van de leegstand in beeld te brengen. Dat is nog niet eenvoudig. Leegstand is altijd een momentopname. Bovendien zijn er verschillende soorten leegstand. In de eerste plaats is er altijd een zekere mate van leegstand nodig om verhuizingen op de woningmarkt mogelijk te maken, er is schuifruimte nodig. Zelfs wanneer een woning direct aansluitend is verkocht of verhuurd zal er sprake zijn van een periode van leegstand. Deze gewenste frictieleegstand is gemiddeld in Nederland ca. 2% van de woningvoorraad. In de steden doorgaans wat hoger, op het platteland wat lager. Dat zijn in Nijmegen zo n woningen. De leegstand die beleidsmatig interessant is, is de langdurige leegstand. Uit koppeling van gegevens van de WOZ en de GBA is de administratieve leegstand bepaald. De feitelijke situatie kan een andere zijn. Die is te achterhalen door per adres ter plekke aan te bellen. Bestandanalyse levert een administratieve leegstand op van woningen. Daarvan staat de helft langer dan een jaar leeg: woningen, van corporaties en particulier. We gaan er van uit dat leegstand in het bezit van corporaties geen probleem vormt. Zij zijn op geen enkele wijze gebaat bij leegstand en hebben goede verklaringen voor langdurige leegstand: veelal gaat het om woningen die worden gerenoveerd of gesloopt in het kader van de herstructurering. Resteren een goede 800 particuliere woningen die, administratief, langer dan een jaar leegstaan. Dit is 1,1% van de totale woningvoorraad. Hier kan van alles mee aan de hand zijn, onverkoopbaarheid, in gebruik voor ander doel, geen bewoning doorgegeven aan GBA etc. Uit inspectie ter plekke bij een steekproef van 40 woningen verdeeld over de hele stad in de maand februari bleek dat 35% niet leeg stond. 57% stond wel leeg en van 8% was de situatie, ook na herhaalde contactpogingen, onduidelijk. Gaan we uit van het scenario dat 65% leeg staat dan zijn dat 520 woningen. Minder dan 1% van de totale woningvoorraad. Dat is geen groot probleem. Er zijn ook geen tekenen van verloedering door leegstand van woningen

4 2.2. Leegstand van kantoren De kantorenmarkt is een geheel andere markt. Na 2001 is de vraag naar kantoorruimte in Nijmegen zeer sterk teruggevallen. Bij deze dalende vraag steeg het aanbod sterk. Deze aanbodstijging kwam, net als landelijk, vooral voor rekening van de nieuwe kantoorlocaties: Brabantse Poort en Lindenholt. Daar manifesteert zich momenteel ook de grootste leegstand. De animo om op voorraad, dus voor geheel of grotendeels onbekende gebruikers, kantoren te ontwikkelen is vrijwel verdwenen. In de loop van 2005 zien we dat door het in aanbouw nemen van de NXP-toren FiftyTwoDegrees met m2 aan hoofdzakelijk kantoorruimten voor het eerst weer een groot nieuw project in aanbouw is genomen, met naast de hoofdhuurder tevens ruimte voor de vrije markt. Overigens is een zekere mate van leegstand noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op uitbreidings- en/of vestigingsbehoeften van kantoorbedrijven. Vergelijkbaar met de woningmarkt is ook op de kantorenmarkt enige schuifruimte noodzakelijk. Op 1 januari 2011 bedroeg de leegstand aan kantoorruimte in Nederland 14 %. De Nijmeegse leegstand bedroeg op dat moment 10,8% en die van Arnhem was gelijk aan het Nederlands gemiddelde van 14%. In een gezonde markt zou dat 5% zijn. Dat is de eerder genoemde schuifruimte om verhuizingen van bedrijven op te vangen. Echt problematisch is de structurele leegstand: de gebouwen die drie jaar of langer leeg staan. Begin 2011 stond in Nederland 10% structureel leeg: dat is 4 miljoen m2. De structurele leegstand in Nijmegen was toen 3% van de totale voorraad kantoorruimte en die van Arnhem circa 5,4%. 1 Voor Nijmegen gaat het om m2 die langer dan drie jaar leeg staat. 3. Instrumenten Op 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand van kracht geworden. Kraken is voortaan in algehele zin strafbaar. De mogelijkheden om leegstand in niet-woonruimte te bestrijden zijn verruimd door een aanpassing van de Leegstandswet. De Huisvestingswet bood al de mogelijkheden om leegstand van woonruimte te bestrijden, maar is uitgebreid met dezelfde boeteclausule als de aangepaste Leegstandswet. Dit betekent dat voor een actief leegstandsbeheer op basis van deze wetswijziging het onderscheid tussen woonruimte en niet-woonruimte essentieel is. Aanpak van leegstand van woningen gaat via de Huisvestingswet, van niet-woonruimte via de aangepaste Leegstandswet. 3.1 Huisvestingswet Gemeenten kunnen een huisvestingverordening instellen. In ons geval is dat een bevoegdheid van de Stadsregio. In deze verordening kan het melden van leegstaande woonruimte verplicht worden gesteld. Voor deze woonruimte kunnen gemeenten personen voordragen. Tot slot hebben gemeenten de mogelijkheid tot het vorderen van leegstaande woningen. Gezien de beperkte mate van leegstand in de woningvoorraad vinden we inzet van de instrumenten uit de Huisvestingwet om leegstand in woningen tegen te gaan niet nodig. Overigens heeft de raad in 2000 besloten dat de particuliere woningvoorraad werd geliberaliseerd in termen van de Huisvestingswet. Reden was toen dat deze voorraad amper een rol speelde voor de huisvesting van de doelgroep lage inkomens gezien de hoogte van de huur. Daarnaast stonden de kosten van inspectie, handhaving en ondersteuning van de verplichte vorderingscommissie niet in verhouding tot het te dienen maatschappelijk doel. Bestrijding van leegstand was destijds (ook) niet aan de orde. 1 Bronnen: Sprekende Cijfers, Dynamis 2011 en Strijbosch Thunnissen Makelaardij, Nijmegen - 2 -

5 3.2. Leegstandswet De in 2010 aangepaste Leegstandswet biedt de mogelijkheid om een Leegstandsverordening in te stellen. Op basis daarvan kunnen we een meldingsplicht voor leegstand van nietwoonruimte instellen, met dezelfde boeteclausule bij niet nakomen als in de Huisvestingswet. ( 7.500,-) Verder kunnen we, na een gesprek met de eigenaar, een Leegstandbeschikking afgeven. In het uiterste geval, als de leegstand voortduurt, bestaat de mogelijkheid om zelf gebruikers voor leegstaande panden voor te dragen. Als een eigenaar daar niet aan meewerkt kan bestuursdwang worden toegepast, danwel een last onder dwangsom worden opgelegd. De wet voorziet daarnaast in de mogelijkheid om redelijke kosten voor treffen van voorzieningen die met een ander gebruik gepaard gaan, op de eigenaar te verhalen. Dit is een lastig te operationaliseren criterium. Het is goed mogelijk dat eigenaren die het treft niet mee zullen werken en mogelijk gaan procederen Het voorkomen van leegstand, huidig beleid Op dit moment wordt de leegstand in kantoorruimte aangepakt vanuit het economisch beleid. Hoofddoelstelling daarvan is het creëren en behouden van werkgelegenheid die kansen en ontplooiing biedt aan alle inwoners van Nijmegen. Afdeling Economische Zaken richt zich daarbij op acquisitie van nieuwe bedrijven van buiten Nijmegen. Door middel van het onderhouden van contacten met Nijmeegse bedrijven (accountmanagement) wordt ingezet op behoud en uitbreiding van werkgelegenheid van de reeds in Nijmegen gevestigde bedrijven. Het bestrijden van leegstand is geen primaire doelstelling. Maar omdat vraag en aanbod van kantoor- of bedrijfsruimte door middel van accountmanagement en acquisitie bij elkaar wordt gebracht, en actief naar nieuwe bedrijven wordt gezocht, wordt het wel zo veel mogelijk voorkomen. Dit gebeurt op de volgende manier: 1) Vraagkant: het onderhouden van nauwe contacten met het Nijmeegse bedrijfsleven om hun uitbreidingsbehoeften te kennen; 2) Aanbodzijde: door het onderhouden van nauwe contacten met vastgoedeigenaren en makelaars ontstaat goed zicht op het aanbod van kantoorruimte; 3) We overleggen met pandeigenaren en makelaars om courante en grote gebouwen zo snel mogelijk weer opgevuld te krijgen. Een voorbeeld is de huisvesting van Scholten Awater en Strukton in het oude VGZ-pand aan de Wijchenseweg, Hierdoor nam de leegstand met m2 af; 4) Actieve acquisitie om nieuwe bedrijven aan te trekken: acquisitieprogamma s, bidbooks, zoeken naar financiële incentives en geschikte panden. In nauwe samenwerking met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, de kennisclusters Health Valley (medische sector), kiemt (Energie en Milieutechnologie) en Businesscluster Semiconductors (Semiconductors) Als gevolg van de internationalisering, fusies, overnames en andere ontwikkelingen reorganiseren bedrijven. Dat kan leiden tot vertrek uit de stad. Door klantgericht accountmanagement kan dat worden voorkomen. In het geval van Intermec en Athlon is dat gelukt om ze te herhuisvesten binnen de stad (beide waren voornemens te vertrekken). Een voorbeeld waar het niet gelukt is, is VGZ (verhuisd naar Arnhem) maar dat pand is grotendeels weer gevuld door Scholten Awater en Strukton Mogelijkheden en belemmeringen voor transformatie van kantoorruimte Niet veel kantoorpanden geschikt voor transformatie Een mogelijkheid voor aanpak van leegstand van kantoorruimte is de herontwikkeling en herbestemming van leegstaande kantoorpanden voor wonen, combinaties van wonen en werken, creatieve broedplaatsen e.d.. Lang niet alle panden die structureel leeg staan komen hiervoor in aanmerking. Met name panden op meer perifeer gelegen monofunctionele werklocaties (Brabantse Poort, Lindenholt) zijn minder in trek bij dit soort functies. Dat geldt - 3 -

6 ook voor kantoorpanden die structureel voor een deel leeg staan en deels nog worden gebruikt als kantoor. Gedeelten van een kantorengebouw zijn lastiger in te zetten voor herontwikkeling. Betere mogelijkheden zijn er voor oudere kantoren in de binnenstad, langs de hoofdradialen in de stad (o.a. St. Annastraat, Graafseweg, Berg en Dalseweg) en in de woonwijken. De ligging is beter en voorzieningen als een supermarkt, huisarts en crèche zijn dichter bij de hand. De beste kansen voor transformatie naar een andere functie zijn kantoren die langer dan drie jaar leeg staan én goed gelegen zijn in de buurt van voorzieningen of in een woonwijk. Momenteel is er één kantoor dat aan deze voorwaarden voldoet en dat is het pand Metterswane aan het Stationsplein. Dit pand van m2 kan binnenkort echter uit het kantooraanbod worden gehaald als het wordt verkocht. Een koper wil het pand transformeren ten behoeve van ook andere functies. Voor de overige m2 structurele leegstand per 1 januari 2011 geldt dat deze vierkante meters kantoorruimte op bedrijfsterreinen zijn gelegen en/of voor een deel leeg staan. Dit maakt transformatie zeer lastig Wettelijke eisen en haalbaarheid Bij transformatie moet worden voldaan aan de regels van het Bouwbesluit, milieunormen (o.a. geluid) en brandveiligheidseisen. Dit kan hoge verbouwingskosten met zich meebrengen. Dat maakt omzetting naar een andere functie niet in alle gevallen haalbaar. Zo is het realiseren van studentenhuisvesting in Metterswane afgeketst op te hoge kosten. De beoogde doelgroep is aangewezen op een lage huur waardoor het financieel onhaalbaar werd. Dat het lastig is blijkt ook uit het geringe aantal succesvolle transformaties naar een woonfunctie in andere steden. In een concept beleidsnotitie van de gemeente Utrecht wordt het volgende hierover geconcludeerd: Voor de planontwikkeling, de verbouwing, de financiering en het voldoen aan eisen van brandveiligheid en inrichting ten dienste van (dit) ander gebruik dient een partij gevonden te worden die de plannen trekt. Dit zal zeker niet vaak mogelijk blijken. en De mogelijkheid om bij leegstand te vorderen en ander gebruik op te leggen staat of valt met de inzet van partijen, die een dergelijke klus tot een goed eind kunnen brengen. De meeste eigenaren van kantoorpanden in Nijmegen zullen niet zomaar bereid zijn tot gedwongen investering ten behoeve van transformatie naar woonruimte of een andere functie. De kosten wegen namelijk niet op tegen de opbrengsten. We verwachten niet dat leegstaande kantoren met het instellen van een leegstandsverordening straks gemakkelijker kunnen omvormen tot een andere funcitie gelet op de te verwachten weerstand bij vastgoedeigenaren tegen de extra regelgeving, de kosten die door de pandeigenaren zullen moeten worden gemaakt, de te verwachten procedurekosten en de prijs die zij aan de toekomstige bewoners zullen doorrekenen. Fiscaal-administratieve aspecten Een ander punt is dat een andere functie gevolgen heeft voor de waarde van een kantoorpand. De waarde daalt wanneer er woningen, atelierruimte of een hotel in worden gevestigd. Vastgoedeigenaren moeten die waarde afboeken. Dat levert minder rendement op. Wanneer panden zijn gefinancierd met geleend geld kan de bank ingrijpen omdat de waarde van het onderpand daalt. Dit is een complicerende factor. In dergelijke gevallen zal een vastgoedeigenaar zeker niet snel neigen naar transformatie. Bovendien zijn een aantal kosten bij leegstand van kantoren fiscaal aftrekbaar als de eigenaar de intentie heeft het opnieuw als kantoor te verhuren. Dit is geen prikkel richting transformatie. 4. De Leegstandsverordening De Wet kraken en leegstand biedt nieuwe instrumenten voor een actief beleid om leegstand in kantoorruimte tegen te gaan De hamvraag is of inzet van deze instrumenten meerwaarde heeft en de capaciteit en kosten die daarmee gepaard gaan in proportie zijn met de grootte - 4 -

7 van het probleem c.q. opwegen tegen het maatschappelijke belang dat hiermee gediend wordt. Een leegstandsverordening geeft de volgende instrumenten: Bepalen werkingsgebied van de verordening (geografisch en/of gebouwcategorie). Instellen meldingsplicht voor leegstand van niet-woonruimte. Bij niet nakomen kan een boete van worden opgelegd. Opzet en beheer leegstandsregister. Voeren van leegstandsgesprekken met de eigenaar over het gebruik van het gebouw. Vaststellen van een leegstandbeschikking, waarin is vastgelegd welk gebouw resp. gedeelte van het gebouw geschikt is voor gebruik. De mogelijkheid om zelf gebruikers voor leegstaande panden voor te dragen. De mogelijkheid om redelijke kosten voor treffen van voorzieningen die met een ander gebruik gepaard gaan, te verhalen op de eigenaar. Kosten en capaciteit De werkzaamheden die de uitvoering van een dergelijke verordening met zich meebrengen ramen we op ca structureel (1,5 fte schaal 10) aan administratief-juridische en bouwkundige inspectie capaciteit. Los van investerings- en proceskosten. Deze kosten worden niet veel lager als een beperkt aantal delen van de stad zou worden aangewezen. Naast een aantal administratieve handelingen behoren ook een bouwkundig- en haalbaarheidsonderzoek door de gemeente tot de werkzaamheden: het opstellen van een bouwplan, het aanvragen van vergunningen en het geven van opdracht om een en ander uit te voeren. Dit vraagt om capaciteit en het beschikbaar stellen van middelen om een bouwplan te doen uitvoeren. Ook zullen we de verhuur moeten regelen voor de eigenaar. Bedenkingen De kosten staan naar ons oordeel niet in een gunstige verhouding tot de verwachte resultaten. De wet schept verwachtingen die in de praktijk niet goed zijn waar te maken. De boete van 7.500,- is te laag om eigenaren in beweging te krijgen. Zeker in verhouding tot de waarde van de panden. De regelgeving van de leegstandsverordening zal naar verwachting op grote weerstand stuiten bij de Nijmeegse vastgoedeigenaren. De meeste eigenaren zullen niet bereid zijn over te gaan tot gedwongen investeringen, zeker omdat de kosten voor transformatie van kantoorpanden veel hoger zijn dan de opbrengsten. Het is tevens de vraag of en in welk tempo we de redelijke kosten van verbouw voor ander gebruik kunnen verhalen op de eigenaren. Invoering van een verordening staat daarnaast op gespannen voet met een ander onderdeel van het Coalitieakkoord. Daarin staat dat we duurzaam met partijen in de stad willen samenwerken én de regeldruk en het verkorten van procedures gericht en projectmatig willen aanpakken. Daarnaast is de markt voor commercieel vastgoed niet gebonden aan gemeentelijke grenzen. Als we alleen in Nijmegen extra regels stellen worden we als vestigingsplaats minder aantrekkelijk in de regio. Veelzeggend vinden we ook dat in het hele land slechts één gemeente een leegstandsverordening wil gaan invoeren, de gemeente Amsterdam. Amsterdam heeft geld gereserveerd voor het opstellenen uitvoeren van een leegstandverordening. Ze verwachten echter dat in een concreet geval de verordening juridisch mogelijk geen stand zal houden. Op deze manier wil men een proefproces uitlokken. Het lijkt ons verstandig op de uitkomst daarvan te wachten. Andere grote gemeenten hebben, net als wij, goed gekeken naar effectiviteit en de ambtelijke kosten van uitvoering en handhaving van een leegstandsverordening. Die valt niet positief uit. Ook de VNG staat op dit standpunt. Om deze redenen willen we geen Leegstandverordening instellen

8 5. Antikraak De initiatiefnemers van de wet Kraken en leegstand pleiten voor het inschakelen van antikraakbureaus om leegstand tegen te gaan. Ook in Nijmegen kennen we een aantal antikraaksituaties, al hebben we geen scherp beeld. Antikraak bestaat al lang als middel voor vastgoedeigenaren om kraken van leegstaande panden te voorkomen. Nu kraken is verboden is antikraak een wat minder geschikte term, maar wel erg ingeburgerd. De verwachting is dat deze vorm van leegstandsbeheer gaat toenemen nu door de economische omstandigheden meer panden leeg staan. De Wet kraken en leegstand leidt zo tot meer antikraak. Eigenaren gaan over tot tijdelijke bewoning om verloedering van leegstaande panden tegen te gaan. Antikraak geeft hits op Google. Het is een hele branche met bekende namen als Ad hoc, Interveste en Camelot. Door de krapte op de huurmarkt vormt antikraak voor veel mensen een mogelijkheid voor een dak boven het hoofd. Antikrakers gaan voor tijdelijke en goedkope woonruimte en accepteren daarbij een slechte rechtspositie. Ze genieten geen huurbescherming, en de gebruikscontracten kunnen ook allerlei bepalingen bevatten die juridisch twijfelachtig zijn, en er op neer komen dat de eigenaar huisvredebreuk kan plegen. In feite zijn antikrakers een categorie B huurders met een slechte rechtspositie. Deze rechtspositie zou landelijk beter moeten worden geregeld. De branche die aan leegstandsbeheer doet heeft in de zomer van 2010 zelf een keurmerk ingesteld. De Woonbond en de recent opgerichte Bond van precaire woonvormen die opkomt voor de belangen van antikraak vinden de inhoud hiervan te vaag. We kunnen antikraak niet verbieden. We zullen wel goede bureaus aanbevelen, maar de vastgoedeigenaren blijven uiteindelijk zelf bepalen met wie ze in zee gaan. Met de woningcorporaties, die ook wel gebruik maken van leegstandsbeheer, verwachten we hierover goede afspraken te kunnen maken. Waar het gemeentelijke panden betreft hebben we het zelf in de hand. 6. Het kraakverbod. De per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet kraken en leegstand valt uiteen in een strafrechtelijke wijziging en een bestuursrechtelijke wijziging. De strafrechtelijke wijziging houdt onder andere in dat de termijn van één jaar leegstand uit de wet verdwijnt waardoor het kraken van alle panden, dus ook langdurig leegstaande panden, strafbaar wordt. Ook is er een concrete ontruimingsbevoegdheid voor kraakpanden opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. De vervolging van krakers en het concreet ontruimen van kraakpanden is een primaire bevoegdheid van het Openbaar Ministerie. Landelijk is aangegeven dat het OM het algemeen kraakverbod op reguliere wijze zal handhaven, dat wil zeggen met inachtneming van het opportuniteitsbeginsel en de beschikbare capaciteit van politie en OM. Handhavend optreden is steeds de inzet, waarbij meer gewicht aan handhaving toekomt indien de eigenaar bijvoorbeeld gehinderd wordt in het realiseren van de gekozen bestemming van een pand. Dat geldt ook als er sprake is van overlast voor de omgeving of vernielingen door de krakers. Op deze wijze kan worden gewaarborgd dat de handhaving van het algemeen kraakverbod in de prioriteitstelling evenwichtig is ten opzichte van de handhaving van andere strafrechtelijke normen. De burgemeester bespreekt het ontruimen in de lokale driehoek indien er sprake kan zijn van risico's voor de openbare orde. Recent is gebleken uit uitspraken van de voorzieningenrechter van het gerechtshof Den Haag dat de nieuwe ontruimingsbevoegdheid van artikel 551a Sv strijd oplevert met artikel 8 EVRM. Op grond van eerdere uitspraken van het Europese Hof concludeert de voorzieningenrechter dat degene die met uitzetting wordt bedreigd in de gelegenheid moet zijn de zaak aan de rechter voor te leggen, vóórdat de ontruiming wordt geëffectueerd. De wet óf beleidsregels moeten, volgens de voorzieningenrechter, voldoende waarborg bieden dat bij dreigende ontruiming voldoende gelegenheid bestaat de voorzieningenrechter in te roepen. In reactie op dit vonnis heeft het College van Procureurs Generaal met ingang van 1-6 -

9 december 2010 (tijdelijke) beleidsregels gemaakt in afwachting van de uitspraak op het ingestelde beroep in cassatie. Door deze beleidsregels wordt de toegang tot de voorzieningenrechter gewaarborgd en daarmee is het door de jurisprudentie geconstateerde gat in de wetgeving, althans voorlopig, gerepareerd. Het beleid houdt in dat in principe strafrechtelijke ontruiming schriftelijk wordt aangekondigd, behoudens enkele duidelijk omschreven uitzonderingen, zodat een beroep op de voorzieningenrechter kan worden gedaan. Indien de krakers dat doen, wordt de uitspraak afgewacht. 7. Geen extra regels wel meer actie De leegstand in kantoren pakken we niet aan met een verordening en extra regels. Maar we gaan ook niet voorbij aan deze situatie. Hier zetten we in op de volgende acties: We zetten de huidige beleidslijn krachtig voort, waarbij afdeling EZ een centrale rol vervult om vraag en aanbod op de kantorenmarkt te matchen. De accountmanagers van EZ overleggen daarover regelmatig met Nijmeegse bedrijven, vastgoedpartijen en makelaars. Met deze aanpak wordt leegstand zoveel mogelijk voorkomen In overleg met vastgoedpartijen stellen we ook de toekomst van een aantal incourante panden aan de orde die structureel leeg (komen te) staan. In samenwerking met de markt kan worden bepaald wat de mogelijkheden zijn van het pand en de locatie. Deze kunnen variëren van een grondige opknapbeurt tot sloop en nieuwbouw van een duurzamer kantoorpand (behoud van de functie) tot transformatie. Het gemeentelijke Bedrijvenloket is en blijft voldoende geëquipeerd als eerste meld- en contactpunt voor vraag en aanbod van bedrijfsruimte. Daarnaast voeren we een scan uit naar de mogelijkheden voor andere functies die leegstand in de gemeentelijke vastgoedportefeuille biedt. We continueren ons terughoudende gronduitgiftebeleid voor kantoren en stemmen dit regionaal af. In de nieuwe structuurvisie maken we een ruimtelijke afweging waarbij nieuwbouw van kantoren en bedrijfsruimte in samenhang wordt gebracht met bestaande bebouwing en locaties, en continueren we het beleid dat gericht is op ontwikkeling van een aantal multifunctionele knopen. In het centrum voeren we het beleid wonen boven winkels uit. Leegstaande ruimte wordt hierbij omgezet naar woonruimte. Hiervoor is een ISV budget van 1 miljoen gereserveerd tot 2015 voor wonen boven winkels en monumenten tezamen. We continueren het beleid om (tijdelijk) leegstaand gemeentelijk vastgoed in te zetten voor alternatief gebruik en activiteiten (bijv. recent drukpershal Gelderlander)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpak kraken en leegstand

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpak kraken en leegstand Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpak kraken en leegstand Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene Samenvatting Op 1 oktober

Nadere informatie

GEMEENTE. Marienburg PS Nijmegen Telefoon Telefax (024) Aan de gemeenteraad van Nijmegen E-maii

GEMEENTE. Marienburg PS Nijmegen Telefoon Telefax (024) Aan de gemeenteraad van Nijmegen E-maii GEMEENTE Ijmegen Marienburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 78 48 Aan de gemeenteraad van Nijmegen E-maii gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande berichtgeving over Royal Haskoning en de Belastingdienst. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1299, d.d. 14-12- 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp afdoen motie vreemd aan de orde van de dag 'Kraakverbod' d.d. 9 sept. 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. ter afdoening

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Nummer raadsvoorstel: 20 / 2011 Voorstel om te besluiten:

Nadere informatie

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan.

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan. Ingekomen stuk D (PA 13 april 2011) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief aan de raad aanpak leegstand

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief aan de raad aanpak leegstand Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de raad aanpak leegstand Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Aanpak van leegstand is opgenomen in het Coalitieakkoord.

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.1046 d.d. 6-11-2012 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders van de raadsleden M. Van Sandick en A. Bonestroo (CDA) d.d. 4 oktober 2012 inzake kraakpand

Nadere informatie

Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand. Geachte mevrouw Willighagen,

Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand. Geachte mevrouw Willighagen, Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Syllabus Leegstand kantoren Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Met artikelen over financiële, juridische en strategische aspecten bij leegstaande

Nadere informatie

Verzekering. Verzekeren van: Panden Voorraden Inventaris Rijdend materieel

Verzekering. Verzekeren van: Panden Voorraden Inventaris Rijdend materieel Beheer Bouwkundige aanpassingen o.a. sloten vervangen Sleutelbeheer Alarminstallatie, alarmopvolging Acute bewaking door beveiliging Aansluiting gas, water en licht Antikraak- of tijdelijke verhuur Seizoensgebonden

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 2

nieuwsbrief onroerend goed jaargang 2010, nr. 2 voortgang implementatie besluit europese commissie woningcorporaties en staatssteun inhoudsopgave 1 Voortgang implementatie besluit Europese Commissie woningcorporaties en staatssteun 3 Aanpak van leegstaande

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Wetsvoorstel kraken en leegstand

Wetsvoorstel kraken en leegstand Mr. M.E. Goldsmid * Wetsvoorstel kraken en leegstand Noodzaak wijziging bestaande instrumentarium Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer het Initiatiefwetsvoorstel Wet kraken en leegstand op 15 oktober 2009

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

T. Herrema wethouder. Geachte leden van de Tweede Kamer, Overwegingen G4 bij aanpak Leegstand/Kraken

T. Herrema wethouder. Geachte leden van de Tweede Kamer, Overwegingen G4 bij aanpak Leegstand/Kraken Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.nl T. Herrema wethouder Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De 50 jaarlijkse controles die de brandweer de afgelopen 4 jaar

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2016 Evaluatie verruiming Leegstandwet

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2016 Evaluatie verruiming Leegstandwet > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Openbaar. Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid

Openbaar. Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 Portefeuillehouder H. Bruls, B. Frings, R. Helmer Samenvatting Senator

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E2 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

1. De brief aan de Raad over Makelpunt Nijmegen vast te stellen

1. De brief aan de Raad over Makelpunt Nijmegen vast te stellen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Makelpunt Nijmegen Programma Sport & Accommodaties BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Makelpunt Nijmegen is sinds 2013 hét centrale punt van

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl De financiële legpuzzel bij herbestemmen Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl Inhoud Het probleem: leegstand in cijfers Herbestemmen Keuzes huidige eigenaar Keuzes initiatiefnemer Keuzes gemeente

Nadere informatie

ons kenmerk uw kenmerk bijlage behandeld door BSN H,Vrieling fax (0591)685599

ons kenmerk uw kenmerk bijlage behandeld door BSN H,Vrieling fax (0591)685599 Raadhuisplein 1 Postbus 30001 7811 AP Emmen 7800 RA Emmen u kil t. 140591 e. gemeente@emmen.nl f. 0591 685599 I. www.emmen,nl Aan de raad van de gemeente Emmen Team Ruimte ons kenmerk uw kenmerk bijlage

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Den Haag, 21 april 2017 dossiernummer: 103601 uw kenmerk: telefoonnummer: +31 (0)70 335 35 61 e-mail: m.deregt@advocatenorde.nl Betreft: consultatie

Nadere informatie

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning 1 M. Brojerdyan-4051971 22-juni-2016 Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning Aanbevelingen aan de gemeente Amsterdam ter bevordering van transformatie van leegstaande kantoren naar geliberaliseerde

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 560 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken.

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informeren ontwikkeling Parkweg/Pijkestraat Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Ons college hecht eraan de raad nader

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0646, d.d. 15-6-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Mandaatverlening bij tijdelijke verhuur eigen woning Leegstandswet. Minder&Beter. BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1.mandaat

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Agenda 1. Opening 2. Leegstand in Nederland 3. Leegstand in Amsterdam 4. Stellingen 5. Einde presentatie 2 CV Gregor Heemskerk Management

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming

Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Leegstand stadsbreed & kansen voor herbestemming Presentatie Raadsleden 22 januari 2014 Maastricht LAB EXP05- Functiemigratie en leegstand stadsbreed Waarom is leegstand landelijk hot? Leegstand neemt

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D36 (PA 5 september 2012) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Een leegstandsverordening voor Breda?

Een leegstandsverordening voor Breda? Een leegstandsverordening voor Breda? 1 2 1. INLEIDING... 4 2. LEEGSTANDBELEID... 4 2.1 LEEGSTAND IN BREDA... 4 2.2 HUIDIG INSTRUMENTARIUM BREDA LEEGSTANDSBELEID... 5 2.3 RELEVANTE BELEIDSONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam p/a Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Antwoordnummer 10011 1000 PA AMSTERDAM Amsterdam, 9 maart 2011 Betreft: inspraak aanpak leegstand

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties B en W nr. 14.0909 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief waarin het college een standpunt

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 07.0362 d.d. 24-04-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen door de raadsleden F. Zevenbergen en P. Laudy (VVD) inzake de kraak van een woning aan de Van Hogendorpstraat

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017

Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De nieuwe woonondernemer in de wijk Conferentie Doe de Flex!, The Student Hotel, Den Haag Frank Wassenberg, Platform31, 30 maart 2017 De huurwoningmarkt in theorie De huurwoningmarkt G M C B Spelers: -

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing?

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing? MEMO Datum : 16 januari 2015 Van : Ton van Snellenberg Aan : Gemeenteraad Onderwerp : Beantwoording raadsvragen bij het raadsvoorstel Lening aan HET Symfonieorkest voor het optimaliseren van zijn kantoorruimte

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren.

Openbaar. Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording twee schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over een verbod op circussen met wilde dieren. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder

Nadere informatie

L~~~~2? ~.13 S3.:r. Geachte gemeenteraad, Hoogachtend, Marc De Koninck Marienburg PS Nijmegen

L~~~~2? ~.13 S3.:r. Geachte gemeenteraad, Hoogachtend, Marc De Koninck Marienburg PS Nijmegen .nr.: Gemeenteraad van Nijmegen t.a. v. de griffier Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Nijmegen, 18 oktober 2004 afgedaan: 2004 ~.13 S3.:r Geachte gemeenteraad, Hiermee verzoek ik u dringend de kwestie stopzetting

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Intrekken van de Leegstandsverordening 2011 en vaststellen van de Leegstandsverordening Amsterdam 2016 (nr. 353/1410)

Intrekken van de Leegstandsverordening 2011 en vaststellen van de Leegstandsverordening Amsterdam 2016 (nr. 353/1410) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 166114 28 november 2016 Intrekken van de Leegstandsverordening 2011 en vaststellen van de Leegstandsverordening Amsterdam 2016 (nr. 353/1410)

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY5138

ECLI:NL:RVS:2012:BY5138 ECLI:NL:RVS:2012:BY5138 Instantie Raad van State Datum uitspraak 05-12-2012 Datum publicatie 05-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201110184/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen.

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur. mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015

Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur. mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015 Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015 Groningen - kantoren Groningen bedrijfsruimte Groningen winkelruimte

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen.

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; overwegende dat: dat

Nadere informatie

TRANSFORMATIESCAN. Voor Vastgoedeigenaren

TRANSFORMATIESCAN. Voor Vastgoedeigenaren TRANSFORMATIESCAN Voor Vastgoedeigenaren Colofon Transformatiescan is een coproductie van Fotografie Inhoudsopgave SAB Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ ARNHEM 026-357 66 11 K3 Architectuur Eusebiusbuitensingel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen definitief 25-09-2009 1 Inleiding De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor eigenaren om bepaalde leegstaande woningen tijdelijk te

Nadere informatie

Openbaar. Brief van de PvdA-fractie over klantenwervers en straatverkoop. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Brief van de PvdA-fractie over klantenwervers en straatverkoop. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van de PvdA-fractie over klantenwervers en straatverkoop Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66: Kwaliteitseisen Kinderopvang Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ)

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin

Nadere informatie