EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris : mr. M.L.D. Akkaya (voorheen mr. A.C.A. Wildenburg) Verslagperiode : 12 september 2007 t/m 14 november 2007 Bestede uren verslagperiode : 86 uren en 36 minuten Bestede uren totaal : 86 uren en 36 minuten Referentie curator : /LB Algemeen De besloten vennootschap Annavast B.V. heeft bij een op 7 september 2007 ter griffie van de rechtbank Den Haag binnengekomen verzoekschrift eigen aangifte gedaan tot faillietverklaring, welk verzoek heeft geleid tot het faillissement van de onderneming per 12 september De bestuurder van de failliete vennootschap is mevrouw Elisabeth Kroon-Faubel. De rechtbank Amsterdam heeft reeds op 10 juli 2007 het faillissement van mevrouw Kroon- Faubel uitgesproken met benoeming van mr. A.C.A. Wildenburg, thans mr. M.L.D. Akkaya (beiden rechtbank Amsterdam), tot rechter-commissaris en mr. L.I. Boes tot curator. Om deze reden en omdat de vennootschap Annavast B.V., hoewel statutair gezeteld in Voorburg, feitelijk kantoor hield in Amsterdam, heeft de rechtbank Den Haag ervoor gekozen om ook in het faillissement van Annavast B.V. mr. A.C.A. Wildenburg (inmiddels dus mr. M.L.D. Akkaya) tot rechter-commissaris aan te stellen en mr. L.I. Boes tot curator te benoemen. Gefailleerde had zoals gezegd haar statutaire zetel in Voorburg. De onderneming hield echter kantoor te (1019 HD) Amsterdam aan het Veembroederhof 95. Gefailleerde adviseerde over en bemiddelde bij (transacties betreffende) registergoederen. Gefailleerde hield zich voorts bezig met de aan- en verkoop en huur- en verhuur van registergoederen, belegging in registergoederen en bouwadvies en management. Mevrouw Kroon-Faubel is ook bestuurder van de besloten vennootschap Annaduin Management B.V. welke vennootschap op hetzelfde adres gevestigd was als Annavast B.V.. Annaduin Management B.V. is, net als Annavast B.V., op 12 september 2007 in staat van faillissement verklaard. De activiteiten van Annavast B.V. en Annaduin Management B.V. waren dezelfde; een onderscheid tussen de activiteiten/administratie van de twee vennootschappen is niet steeds duidelijk te maken, te meer niet nu Annavast B.V. tot 5 juli 2006 de naam Annaduin Management B.V. droeg (zie ook punt 1.1 hierna). Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van (de faillissementen van) beide vennootschappen zij daarom ook verwezen naar het eerste openbare verslag van Annaduin Management B.V.. In deze eerste verslagperiode heeft de curator zich beziggehouden met een globale inventarisatie van de - omvangrijke - administratie die zich bevond op het bedrijfsadres van gefailleerde. Voorts is de op het kantoor van gefailleerde aanwezige inventaris getaxeerd en tijdelijk opgeslagen om verkocht te worden. In dit kader heeft de curator onderzoek gedaan naar verschillende eigendomsvoorbehouden. Voorts is onderzoek gedaan naar

2 lopende huur-, arbeids-, lease- en andere overeenkomsten en heeft de curator zich verdiept in verschillende gerechtelijke procedures waarbij gefailleerde betrokken was/is. Tot slot is de curator in deze eerste periode veel benaderd door schuldeisers en is het gebruikelijke onderzoek gedaan naar activa. Omdat het saldo op de faillissementsrekening op dit moment nog nihil is, blijft een tussentijds financieel verslag achterwege. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Annavast B.V. is opgericht op 11 juni Enig aandeelhouder is reeds jarenlang de heer Jacobus Wilhelmus Kroon, de echtgenoot van bestuurder mevrouw Elisabeth Kroon- Faubel. Beiden wonen thans te Exloo. De vennootschap stond ingeschreven het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Vrij opmerkelijk is dat Annavast B.V. tot 5 juli 2006 Annaduin Management B.V. heette. Op 5 juli 2006 is bij statutenwijziging de naam Annaduin Management B.V. gewijzigd in Annavast B.V.. Terwijl gefailleerde tot 5 juli 2006 Annaduin Management B.V. heette maar per 5 juli 2006 verder ging onder de naam Annavast B.V., is op 13 september 2006 een - nieuwe - vennootschap opgericht met de naam Annaduin Management B.V. (kvk-nummer ). Mevrouw Kroon-Faubel is ook bestuurder van deze laatste onderneming. Zoals hiervoor reeds is aangegeven is - de nieuwe onderneming - Annaduin Management B.V. eveneens failliet. Gefailleerde hield niet alleen kantoor te Amsterdam maar had ook een nevenvestiging te Voorburg. Tot 1 augustus 2007 was daar een bedrijfsruimte aan de Herenstraat in gebruik alwaar onder de handelsnaam Code blue een kledingwinkel werd geëxploiteerd. Op 27 september 2006 is overigens een door mevrouw Kroon-Faubel bestuurde vennootschap Code Blue B.V. opgericht, welke vennootschap eveneens een kledingwinkel exploiteert. Deze vennootschap is níet failliet. Het is - nog - niet geheel duidelijk in hoeverre een helder onderscheid kan worden gemaakt tussen de activiteiten van Code Blue als nevenvestiging van gefailleerde enerzijds en de activiteiten van Code Blue B.V. anderzijds. Annavast B.V. was verder bevoegd functionaris van de besloten vennootschap in oprichting Preventive Health Management B.V. i.o., een onderneming waarin een borstscanapparaat werd gebruikt voor preventief gezondheidsonderzoek. Dit apparaat werd geleast; de leaseovereenkomst is enige maanden vóór datum faillissement beëindigd waarbij het apparaat is teruggegaan naar de leasemaatschappij. Volgens de aangifte tot faillietverklaring heeft Annavast B.V. haar activiteiten per 1 oktober 2006 gestaakt. 1.2 Winst en verlies / 1.3 Balanstotaal Driebergen & Driebergen Accountants & Belastingadviseurs heeft op 29 mei 2006 een accountantsrapport voor het jaar 2005 uitgebracht over Annavast B.V., toen nog Annaduin Management B.V. geheten. Uit de jaarrekening van 2005 kan worden opgemaakt dat het balanstotaal per 31 december ,- bedroeg. Het resultaat voor belastingen bedroeg in ,-; het resultaat na belastingen kwam op ,-. 2

3 1.4 Lopende procedures Gefailleerde is betrokken (geweest) bij diverse gerechtelijke procedures. Annavast B.V. / Grouwels Exploitatie B.V. + Daelmans Vastgoed B.V. Gerechtshof Den Bosch, rolnummer C05004/MA Op dit moment loopt een procedure bij het gerechtshof te Den Bosch tussen Grouwels Exploitatie B.V. en Daelmans Vastgoed B.V. (verder in enkelvoud: Grouwels-Daelmans ) als appellanten enerzijds en Annavast B.V. als geïntimeerde anderzijds. Grouwels- Daelmans wordt bijgestaan door de heer mr. J.H.J. Rijntjes van Leeman Verheijden Huntjens Advocaten. Inzet van de procedure is de vraag of al dan niet een koopovereenkomst (met betrekking tot een portefeuille met onroerend goed) tussen Grouwels-Daelmans als verkoper en gefailleerde als koper tot stand is gekomen. Grouwels-Daelmans heeft de (totstandkoming van de) koopovereenkomst betwist. In eerste aanleg heeft de rechtbank Maastricht bij vonnis van 2 maart 2005 geoordeeld dat tussen partijen wel degelijk een koop tot stand was gekomen en heeft Grouwels-Daelmans veroordeeld tot vergoeding van de door gefailleerde geleden schade, begroot op een bedrag van ,95, plus rente en kosten. Grouwels-Daelmans heeft destijds in het kader van deze veroordeling een bedrag voldaan van ,32. Dit bedrag staat, kennelijk conform afspraak tussen partijen van destijds, tot op de dag van vandaag geparkeerd op de rekening derdengelden van Köster Advocaten te Haarlem in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep. Het gerechtshof te Den Bosch heeft gefailleerde bij arrest van 27 maart 2007 een bewijsopdracht gegeven naar aanleiding waarvan op 21 mei 2007 (enquête) en 3 september 2007 (contra-enquête) getuigen zijn gehoord. De zaak is vervolgens verwezen naar de rolzitting van 2 oktober 2007 voor memorie na enquête aan de zijde van gefailleerde. Vanwege het faillissement is de procedure toen geschorst en aangehouden tot 6 november 2007 om Grouwels-Daelmans in de gelegenheid te stellen de curator op te roepen. De curator is inmiddels door Grouwels-Daelmans bij exploot opgeroepen om de procedure over te nemen. De zaak dient op 4 december 2007, op welke datum de curator zich zal moeten uitlaten omtrent overname van de procedure. De curator is hierover thans in beraad. Mevrouw A. Lühn / Annavast B.V. procedure in Duitsland, Landgericht Osnabrück Gefailleerde is in Duitsland in rechte betrokken door mevrouw A. Lühn. De procedure liep bij het Landgericht Osnabrück en heeft op 14 september 2007 geleid tot een verstekvonnis. De Duitse advocaat van gefailleerde heeft aangegeven dat de kansen van gefailleerde op winst in deze procedure vrij klein waren. De vordering van mevrouw Lühn op Annavast bedraagt ,88 en is inmiddels ter verificatie ingediend. Voorzover thans bekend, kwam het geschil voort uit een koopovereenkomst tussen mevrouw Lühn als verkoper en Annavast B.V. als koper betreffende een aantal woningen, waarbij gefailleerde uiteindelijk niet heeft afgenomen. 3

4 Vastgoed Maatschap De Nijverheid / Annavast B.V. Bij de rechtbank Arnhem, sector kanton, locatie Wageningen, is tussen de maatschap Vastgoed Maatschap De Nijverheid (verder: De Nijverheid ) als eiser en (onder anderen) Annavast B.V. als gedaagde een procedure aanhangig geweest. Op 25 april 2007 heeft voornoemde rechtbank eindvonnis gewezen waarbij gefailleerde is veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van ruim ,- aan De Nijverheid omdat gefailleerde zich onbevoegd als vertegenwoordiger had uitgegeven. Hoewel gefailleerde vóór datum faillissement hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis, is in overleg met de rechter-commissaris besloten om het hoger beroep op de dienende dag, 2 oktober 2007, níet aan te brengen. Het vonnis is hiermee ten opzichte van gefailleerde in kracht van gewijsde gegaan. Top Goed Projectbeheer B.V. + Top Goed Bedrijfsvastgoed B.V. / Annavast B.V. rechtbank Den Haag, rolnummers 07/1050 en 07/1838 Mevrouw Kroon-Faubel is bij exploot van 23 maart 2007 op verzoek van Top Goed Projectbeheer B.V. en Top Goed Bedrijfsvastgoed B.V. (verder in enkelvoud: Top Goed ), voor wie optreedt de heer mr. A.G.A. van Rappard van Ekelmans & Meijer, gedagvaard voor de rechtbank te Den Haag. Medegedaagden in deze procedure zijn Annaduin Management B.V. alsmede mevrouw Jennifer Becker, een voormalig bestuurder van Annaduin Management B.V.. Het gaat om de procedure met rolnummer 07/1050. Annaduin Management B.V., mevrouw Kroon-Faubel en mevrouw Becker hebben ter rolle van 30 mei 2007 van antwoord gediend. Bij exploot van 4 juni 2007 heeft Top Goed ook Annavast B.V. gedagvaard voor de rechtbank te Den Haag (rolnummer 07/1838). De twee procedures zijn vervolgens gevoegd. De rechtbank heeft tegen Annavast B.V. verstek verleend. Inmiddels is de procedure ten aanzien van gefailleerde(n) geschorst en heeft Top Goed de vordering die voorlopig is begroot op een bedrag van ,-, ter verificatie ingediend. De procedure heeft te maken met de vraag of, via tussenkomst van gefailleerde, met ingang van 1 januari 2006 al dan niet een huurovereenkomst tussen Top Goed als verhuurder en Rentokil Initial (Holdings) B.V. als huurder tot stand is gekomen. In geschil is onder meer of gefailleerde Rentokil bevoegd vertegenwoordigde. Wijnveen Junior Management B.V. + Ter Meulen Beheer B.V. / Annavast B.V. rechtbank Amsterdam, rolnummer onbekend Bij exploot van 25 juni 2007 is gefailleerde op verzoek van Wijnveen Junior Management B.V. (advocaat mevrouw mr. M.G. Costers van Boekel de Nerée) alsmede van Ter Meulen Beheer B.V. (advocaat mevrouw mr. M. Bakhuis en mr. J.B.R. Regouw van Vogel en Ruitenberg Advocaten) gedagvaard tegen de zitting van 4 juli 2007 van de rechtbank Amsterdam op welke zitting de zaak is verwezen naar de rol van 15 augustus 2007 voor antwoord. Medegedaagden in deze procedure zijn Annaduin Management B.V. en mevrouw Kroon-Faubel. De procedure is inmiddels geschorst; Wijnveen Junior Management B.V. en Ter Meulen Beheer B.V. hebben hun vordering (voorlopig begroot op een bedrag van ,-) ter verificatie ingediend. 4

5 De procedure heeft te maken met de aankoop door Wijnveen / Ter Meulen van een bedrijfspand te Venray van gefailleerde onder de toezegging van gefailleerde dat dit verhuurd zou zijn aan Rentokil Initial (Holdings) B.V.. Rentokil betwist het bestaan van een huurovereenkomst. In geschil is onder meer of gefailleerde Rentokil bevoegd vertegenwoordigde. 1.5 Verzekeringen Verschillende verzekeraars en de tussenpersoon van gefailleerde zijn aangeschreven om nadere informatie te verschaffen op dit punt. De curator is in afwachting hiervan. 1.6 Huur/Verhuur De bedrijfsruimte aan het Veembroederhof te Amsterdam alwaar gefailleerde kantoor hield, werd blijkens een huurovereenkomst gehuurd door Annaduin Management B.V.. Voor zover thans bekend, heeft gefailleerde kosteloos gebruik gemaakt van de ruimte. Gefailleerde huurt van de heer R. Dalsem kantoorruimte aan de Koninginnelaan 3 / Westeinde 89 te Voorburg. Het gaat om één pand. Gefailleerde verhuurt deze kantoorruimte op haar beurt aan Van der Toorn Personenschade. Op dit moment is in onderzoek of een regeling getroffen kan worden met de verhuurder en de onderhuurder. 1.7 Oorzaken faillissement Volgens de aangifte tot faillietverklaring is de vennootschap sinds 1 oktober 2006 in ruste en liepen nog uitsluitend juridische procedures. Door een direct opeisbare vordering voortkomend uit een van deze procedures, in combinatie met diverse andere openstaande vorderingen, was de vennootschap niet meer in staat om nog langer aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement / 2.2 Aantal in jaar voor faillissement / 2.3 Datum ontslagaanzeggingen Voor wat betreft het personeel kan opgemerkt worden dat niet geheel inzichtelijk is bij welke vennootschap, bij gefailleerde of bij Annaduin Management B.V., personeelsleden in dienst waren. Voorzover thans bekend was er echter géén personeel bij gefailleerde in dienst op datum faillissement; wel had Annaduin Management B.V. drie personeelsleden in dienst. Voor de volledigheid hebben de personeelsleden zowel in het faillissement van gefailleerde (op 19, 24 en 26 september 2007) als in dat van Annaduin Management B.V. (op 2 oktober 2007) met toestemming van de rechter-commissaris een ontslagaanzegging gekregen. (Nog) niet bekend is of en zo ja hoeveel personeelsleden in dienst waren in het jaar voor faillissement. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving / 3.2 Verkoopopbrengst / 3.3 Hoogte hypotheek / 3.4 Boedelbijdrage Gefailleerde heeft in Nederland geen onroerende zaken in eigendom. 5

6 Mevrouw Kroon-Faubel heeft wel melding gemaakt van een onroerende zaak in Doornink, België. Gefailleerde zou hiervan echter slechts juridisch eigenaar zijn terwijl het economisch eigendom bij een derde zou berusten. Mevrouw Kroon-Faubel is verzocht informatie hierover aan te leveren maar tot nu toe heeft de curator deze nog niet ontvangen. De onroerende zaak is derhalve punt van aandacht. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving / 3.6 Verkoopopbrengst In het kantoorpand aan het Veembroederhof te Amsterdam is een kantoorinventaris aangetroffen. Ook waren daar nog enige zaken van Code Blue aanwezig, zoals enkele stuks kleding en kledingrekken. Het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. heeft een en ander in opdracht van de curator getaxeerd en in samenwerking met BVA Auctions B.V. inmiddels weggehaald en tijdelijk opgeslagen om verkocht te worden. Het is nog niet bekend wat de verkoop zal opleveren. Het zal hierbij echter hooguit om een paar duizend euro gaan. Overigens is nog niet duidelijk aan welke vennootschap, gefailleerde of Annaduin Management B.V.. de inventaris toebehoorde. De paar zaken van Code Blue zijn van gefailleerde. Een en ander is verder in onderzoek. 3.7 Boedelbijdrage - Niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus - Niet van toepassing Voorraden / onderhanden werk - Niet van toepassing 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving / 3.13 Verkoopopbrengst Zoals onder het kopje procedures reeds is vermeld, heeft gefailleerde mogelijk aanspraak op een bedrag van meer dan ,- voortvloeiend uit de nog lopende procedure tegen Grouwels-Daelmans. Voorlopig ziet het ernaar uit dat de curator de procedure zal voortzetten teneinde te trachten dit bedrag naar de boedel te trekken. Voor wat betreft overige activa kan vermeld worden dat gefailleerde wellicht nog enkele vorderingen op derden heeft. De curator heeft dit in onderzoek. Boedelactief 3.14 Stand van de boedel Het saldo van de faillissementsrekening die wordt aangehouden bij de Rabobank Den Haag en Omgeving is op de verslagdatum nihil. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren / 4.2 Opbrengst / 4.3 Boedelbijdrage De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is van debiteuren. 6

7 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Postbank N.V. en ING Bank N.V., bij wie gefailleerde rekeningen aanhield, hebben hun vorderingen ter verificatie ingediend. Gefailleerde, althans Annaduin Management B.V., had ook rekeningen lopen bij de Rabobank. Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de Rabobank tot nu toe verzuimd opgave te doen van de saldi per faillissementsdatum. 5.2 Leasecontracten In de administratie van gefailleerde/annaduin Management B.V. zijn verschillende leasecontracten aangetroffen. De curator heeft een en ander nog in onderzoek. 5.3 Beschrijving zekerheden - Voor zover thans bekend niet aan de orde. 5.4 Separatistenpositie - Niet van toepassing 5.5 Boedelbijdrage - Niet van toepassing 5.6 Eigendomsvoorbehoud De heer D. Samson van de firma Samson IT heeft aan gefailleerde/annaduin Management B.V. diverse computers en aanverwante zaken geleverd en deze destijds op het kantooradres geïnstalleerd. Enkele zaken (zoals een monitor, software en kabelgoten) zijn onder eigendomsvoorbehoud geleverd en zijn inmiddels aan de heer Samson geretourneerd. Voor het overige is vooralsnog niet gebleken van enig te respecteren eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten - Niet van toepassing 5.8 Retentierechten - Niet van toepassing 6. Doorstart / voortzetten - Niet van toepassing Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedkeurende verklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 7

8 Alle onder 7 genoemde punten zijn bij de curator in onderzoek. 8. Crediteuren Opmerkelijk is dat naast de gewone crediteuren, zich meerdere schuldeisers bij de curator hebben gemeld die zeggen te zijn benadeeld door gefailleerde/annaduin Management B.V. althans door mevrouw Kroon-Faubel, in verband met een project betreffende een terrein aan het Westeinde 50 te Voorburg. Gefailleerde stelt in 2003 een intentieovereenkomst te hebben gesloten met Initial Hokatex B.V. over een terrein dat in eigendom is van Initial Hokatex B.V. aan het Westeinde 50 te Voorburg: gefailleerde zou dit terrein op enig moment in eigendom verwerven om het vervolgens te gaan ontwikkelen. In de tweede helft van 2006 en de eerste helft van 2007 heeft Annavast B.V./Annaduin Management B.V. 50% van haar vermeende rechten uit hoofde van de gestelde intentieovereenkomst met Initial Hokatex B.V. - meerdere malen! - aan een derde verkocht, tegen betaling door deze derden van aanzienlijke bedragen. Niet alleen heeft Annavast B.V./Annaduin Management B.V. de rechten kennelijk meermalen verkocht, Initial Hokatex B.V. heeft bovendien de overeenkomst van 2003 betwist. 8.1 Boedelvorderingen Van boedelvorderingen is in dit stadium nog geen sprake. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De vordering van de Belastingdienst bedraagt in totaal inclusief openstaande kosten en ziet op vennootschapsbelasting 2005/2006, omzetbelasting en loonheffingen 2006 en motorrijtuigenbelasting Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft nog geen opgave gedaan van de eventuele vordering. 8.4 Andere preferente vorderingen Van andere preferente vorderingen is op dit moment geen sprake. 8.5 Aantal concurrente crediteuren / 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het aantal concurrente crediteuren dat zich op dit moment heeft aangemeld is 11. In totaal vorderen zij van gefailleerde een bedrag van ,65. In dit kader zij verwezen naar het bijgaande voorlopige overzicht van de crediteuren (bijlage 1). Opmerking verdient dat de vorderingen van enkele crediteuren óók ter verificatie zijn ingediend in de faillissementen van Annaduin Management B.V en mevrouw Kroon-Faubel. De schuldeisers die voorvloeien uit het project Westeinde zullen nog worden benaderd. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Op dit moment is het nog niet duidelijk of en zo ja in hoeverre er een uitkering voor de preferente en concurrente crediteuren beschikbaar komt. 8

9 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement / 9.2 Plan van aanpak Het is vooralsnog niet bekend op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden. Er zal mogelijk een onderzoek ingesteld moeten worden naar de administratie en geldstromen van gefailleerde/annaduin Management B.V.. Verder verdient de gerechtelijke procedure tegen Grouwels-Daelsmans de nodige aandacht en zal onderzocht worden of nog sprake is van enig actief in de vorm van debiteuren en de onroerende zaak in België. 9.3 Indiening volgend openbaar verslag Over drie maanden zal het volgende openbaar verslag verschijnen. Hoogachtend, L.I. Boes, curator 9

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annaduin Management B.V. Faillissementsnummer : 07/514 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annaduin Management B.V. Faillissementsnummer : 07/514 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Alien Fruit Faillissementsnummer : 08/96 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator : mw. mr. L.I.

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Jaap Rijnbende B.V. Faillissementsnummer : 11/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief)

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Millenaar & Van den Heuvel Installateurs B.V. Faillissementsnummer : 11/264 F Datum uitspraak : 10 mei 2011 Curator : mr. L.I.

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Werklicht B.V. Faillissementsnummer : 08/611 F Datum uitspraak : 16 december 2008 Curator : mr N.P. Klein Rechter-commissaris :

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 11 november 2008 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap SPECIAL SPORTS HOTEL VASTGOED B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en feitelijk gevestigd te (7522 ED) Enschede op het

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Datum : 21 april 2010 Naam gefailleerde : De Bruidssuite BV Faillissementsnummer : 09/630 F Datum uitspraak : 11 augustus 2009 Curator

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. Faillissementsnummer : 08/431 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap SPECIAL SPORTS HOTEL VASTGOED B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en feitelijk gevestigd te (7522 ED)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 1 oktober 2009 Curator : voorheen

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Anosta B.V. Faillissementsnummer : 08/552 F Datum uitspraak : 18 november 2008 Datum verslag : 11 december 2009

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Anholdi B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 05033466, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Verslagperiode : 20 juli t/m 24 augustus 2010

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Verslagperiode : 20 juli t/m 24 augustus 2010 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Kaha B.V. Faillissementsnummer : 10/462 F Datum uitspraak : 20 juli 2010 Datum verslag : 25 augustus 2010 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement Shortstay Amsterdam B.V., tevens handelend onder de naam AAA Shortstay Amsterdam Apartments, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De Stichting Fotoarchief Elseven, statutair gevestigd te Lelystad, vestigingsadres (8243 BG) Lelystad aan de Werfweg 85a, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boat to Business Events B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap CONCEPT@WORK BV, tevens h.o.d.n. I-Motive Kampen, gevestigd en kantoorhoudende te (8263 AH) Kampen aan de Gildestraat

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartal B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Addsup Solutions B.V. Faillissementsnummer : 10/558 F Datum uitspraak : 24 augustus 2010 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum en

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Kinderopvang De Dotterbloem B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1334 DT) Almere, aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/321 NL:TZ:0000014507:F001 11-07-2017 mr. W. Ploeg mr. Schoevaars Algemeen Gegevens onderneming Plaza Retail Lelystad B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/352 NL:TZ:0000015028:F001 15-08-2017 mr. W. Ploeg mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming Arxalba B.V. Activiteiten onderneming

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus

Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Tel. 020-521 66 99; fax 020-521 66 90) SBI-code: 78202 uitleenbureaus EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Power B.V., gevestigd te (1055 RD) Amsterdam, aan Willem de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Chelsea Facilities B.V., gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131. Faillissementsnummer : 13/445 F Datum

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R. van der Kamp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs (blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel).

Activiteiten onderneming : Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs (blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel). EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap: Aïcha Holding B.V., statutair gevestigd te (1333 BZ) Almere, aan de Walmolenstraat 21, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DMK Vermogensbeheer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 22 oktober 2009 Curator : mr. S.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 oktober 2009 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVENT PLANET B.V. IN LIQUIDATIE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/218 NL:TZ:0000012879:F001 25-04-2017 Mr. S.K. Setz mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Dakdekkersbedrijf

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Hobat Praktijk B.V. Faillissementsnummer : 09/716 F Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V. Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap VEROLME IJSSELMONDE SERVICES B.V. Inzake : de besloten vennootschap Verolme IJsselmonde Services

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/668 NL:TZ:0000008749:F001 25-10-2016 Mr. C.F.H. Donners mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De stichting Stichting Lokale Omroep Dronten, statutair gevestigd te Dronten, gevestigd te (8253 PE) Dronten aan Het Spaarne 1, ingeschreven bij de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Lafin B.V. (voorheen genaamd mr. Robert Moszkowicz B.V.), tevens handelend onder de naam Juristengroep

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 januari 2011 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

: VB Trading B.V. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Verslagperiode : 25 juni 2013 t/m 31 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 1

: VB Trading B.V. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Verslagperiode : 25 juni 2013 t/m 31 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : VB Trading B.V. Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator R-C : mr. W. Ploeg Saldo faillissementsrekening

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Chelsea Facilities B.V., gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131. Faillissementsnummer : 13/445 F

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/17/72 NL:TZ:0000011436:F001 01-03-2017 mr. M.A. Kerkdijk mr. A.E. Zweers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C&F Media B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi- en

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement de besloten vennootschap A.P. van der Heijden B.V., tevens handelend onder de naam Van der Heijden Herenmode, statutair gevestigd

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG INZAKE Tilburgse Huizencentrale BV Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TILBURGSE HUIZEN- CENTRALE BV, statutair gevestigd te Zevenbergen,

Nadere informatie

Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1. Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Curator : mevr. mr. S. van der Linden

Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1. Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Curator : mevr. mr. S. van der Linden OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (ex art. 73a Fw.) Datum: 11 januari 2013 Nummer: 1 Gegevens onderneming : Klompenburg Bouw B.V. Faillissementsnummer : 12/575 F Datum uitspraak : 11 december

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008 VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari

Nadere informatie

In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: 1. Intact Ecodesign B.V., hierna te noemen: Intact Ecodesign,

Nadere informatie

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding

Sterre en Tijl hield zich bezig met de verkoop van (kinder)meubels, speelgoed en baby- en kinderkleding EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Sterre & Tijl Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1077

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement J.H. ter Borgh Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1339 XP) Almere, aan de Tenerifestraat 25,

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. : 07/13/37 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 In verband met de verwevenheid van zaken in de faillissementen van Jacky s Handelen Productieonderneming C.V. en P.F. Snels Beheer B.V., zijn de afzonderlijke faillissementsverslagen in onderhavig verslag

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V. Faillissementsnummer : 12/780 F Datum uitspraak

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRS Benelux B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Draaibrugweg 2-4 te (1332

Nadere informatie

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk.

: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs Gegevens onderneming :

Nadere informatie

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1. In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : mr. K.D. van Ringen

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : mr. K.D. van Ringen VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Closed Gap B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. INFINITY GROEP B.V. 2. INFINITY WEST B.V. 3. AVENANT ASBEST SANERING B.V. Gegevens onderneming :

Nadere informatie