TIJDELIJKHEID OP HET VAN GEND & LOOS-TERREIN: BIJ-DE-TIJDSE GEBIEDSONTWIKKELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDELIJKHEID OP HET VAN GEND & LOOS-TERREIN: BIJ-DE-TIJDSE GEBIEDSONTWIKKELING"

Transcriptie

1 CE TIJDELIJKHEID OP HET VAN GEND & LOOS-TERREIN: BIJ-DE-TIJDSE GEBIEDSONTWIKKELING Toelichting op scenario 2 voor het Van Gend&Loosterrein: tijdelijk gebruik in afwachting van een grote investeerder. (bijlage adviesnota vgl-terrein - college b&w tilburg)

2 2 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Inleiding 3 Paragraaf 2 Tijdelijk gebruik; een bij-de-tijdse vorm van gebiedsontwikkeling 5 Paragraaf 3 Welke kansen biedt tijdelijkheid voor onze stad? 6 Paragraaf 4 Voorbeelden buiten Tilburg 7 Paragraaf 5 Voorbeelden binnen Tilburg 17 Paragraaf 6 Randvoorwaarden voor en van de gemeente 27 Paragraaf 7 Hoe nodigen we de stad uit? 28 Bijlage 1 Beheer van tijdelijkheid 29 Bijlage 2 Financiële haalbaarheid 32 Bijlage 3 Deelnemers workshops 36

3 3 1 INLEIDING Begin 2014 komt het Van Gend&Loos (VGL)-terrein beschikbaar voor een nieuwe invulling. Omdat er in de stad en regio voldoende bouwlocaties voor handen zijn voor wonen en werken zal het terrein de komende 5 à 10 jaar hiervoor niet worden ingezet. Het gemeentebestuur heeft zich niet vast willen leggen op een definitieve bestemming voor de locatie maar wil deze in portefeuille houden om als een troefkaart in te kunnen zetten. Dit om een bijzondere bestemming aan de stad te kunnen toevoegen, ingeval zich een interessante optie meldt. Dit leidt tot de situatie dat de locatie kan worden ingezet voor allerlei tijdelijke initiatieven, onder de voorwaarde dat deze plaats moeten maken voor een andere bestemming op het moment dat deze zich aandient. In twee workshops met experts van binnen en buiten Tilburg is verkend welke behoeften, wensen en vragen er bestaan. En welke relevante initiatieven er al zijn in het veld. De bevindingen uit deze bijeenkomsten hebben dit stuk laten groeien tot wat het nu is. Ook bij de vervolgstappen die we mocht scenario 2 doorgang vinden gaan zetten, doen we opnieuw een beroep op deze betrokkenen. In dit scenario wordt tijdelijk gebruik niet primair ingezet ten behoeve van placemaking, het is geen inhoudelijk gestuurde opmaat naar een nieuwe functie. Tijdelijk gebruik op het VGL-terrein is veeleer place-using, in afwachting van een nieuwe bestemming. We verwachten echter wel dat dit gebruik een positief effect heeft op de uitstraling van het terrein. Dit impliceert dat er enerzijds sprake kan zijn van een grote mate van vrijheid ten aanzien van de aard van het tijdelijk gebruik en anderzijds dat dit niet te kapitaalsintensief zal mogen zijn. Tegen deze achtergrond wordt een schets gegeven van mogelijke vormen van tijdelijk gebruik. Dit in de vorm van voorbeelden van elders en van initiatieven die in de stad leven. Ingegaan wordt vervolgens op de manier waarop het beheer georganiseerd kan worden. Ook wordt een heldere schets gegeven van de financiële consequenties. Waar het in essentie om gaat, is dat het VGL-terrein een positief imago krijgt en dat de locatie snel onderdeel gaat uitmaken van de stad. Iets wat nu nadrukkelijk niet het geval is. Het creëren van nieuwe verbindingen met de omgeving, zowel aan de westzijde onder de oprit door als naar de noordzijde, over het spoor heen is cruciaal bij de ontwikkeling van het gebied. Alleen dan kan er sprake zijn van waardevermeerdering en kan de locatie interessant worden voor een nieuwe functie met een meerwaarde voor de stad. CENTRUM

4 4 Bouwkosten en gebruiksduur Bouwkosten en gebruiksduur DAGEN WEKEN MAANDEN JAREN DECENNIA EEUWEN DAGEN WEKEN MAANDEN JAREN DECENNIA EEUWEN WONEN WONEN WONEN WONEN kampeertent camper strandhuisje studentenwoningen rijtjeswoningen grachtenpand kampeertent camper strandhuisje studentenwoningen rijtjeswoningen grachtenpand WERKEN WERKEN WERKEN WERKEN onderzoekstent tv-wagen bouwplaats kantoor kantoor fabriek onderzoekstent tv-wagen bouwplaats kantoor kantoor fabriek RECREATIE RECREATIE RECREATIE kermis kermis drijvende drijvende tuin tuin schaatsbaan schaatsbaan speelplaats speelplaats sport sport park park OPSLAG OPSLAG OPSLAG tijdelijk parkeren berging kuilvoer kuilvoer fietsflat fietsflat parkeren parkeren pakhuis pakhuis CULTUUR CULTUUR CULTUUR openlucht concert pluk pluk de de nacht nacht festival festival museum museum theater theater open open lucht lucht concert theater concert theater amfitheater amfitheater SOCIAAL SOCIAAL SOCIAAL sanitair sanitair borstkankeronderzoek borstkankeronderzoek kinderdagverblijf kinderdagverblijf school school school school kathedraal kathedraal COMMERCIE COMMERCIE COMMERCIE COMMERCIE markt holland heineken house wintermarkt winkel winkelcentrum passage markt holland heineken house wintermarkt winkel winkelcentrum passage markt D De De eee eee eeee eeee Deeee Deeee Deeeee Deeeee Bron:

5 5 2 TIJDELIJK GEBRUIK; EEN BIJ-DE-TIJDSE VORM VAN GEBIEDSONTWIKKELING Einde van het eindbeeld Het begint op te vallen. Onverkoopbare bouwgrond voor woningen, een verlaten bedrijventerrein, een geplande, maar sterk vertraagde stadsuitbreiding: steeds meer kleinere en grotere delen in onze omgeving liggen braak. Met grote financiële risico s voor de eigenaren. Dit zijn de zichtbare en in de portemonnee voelbare gevolgen van de zware economische crisis waarin we verkeren. Maar het zijn vooral ook tekens van voorgoed veranderde tijden. Traditionele gebiedsontwikkeling past steeds minder goed bij de wispelturige, complexe wereld waarin we leven. Tientallen jaren werkte dit traditionele model wel. Gestandaardiseerd, grootschalig en financieel haalbaar op een termijn van zo n 40 jaar. Door zo te produceren konden we tempo maken in tijden van economische en demografische groei. Een vertrouwde manier van werken voor belangrijke, grote spelers als gemeente, projectontwikkelaars en corporaties. Dit ontwikkelingsparadigma is aan het kantelen. Het vasthouden aan één eindbeeld werkt lang niet meer altijd en overal. De markt vraagt meer kwaliteit, is vraaggestuurd en vluchtig. Bovendien betreden veel kleine, nieuwe en beweeglijker partijen de arena. Partijen met soms weinig middelen maar minstens zoveel ambitie als traditionele ontwikkelaars. Of bestaande ambachten op zoek naar nieuwe rollen: een architect die tijdelijke hotels uitbaat, een groep burgers die een buurthuis overneemt, een projectontwikkelaar die adviseur van een groep bewoners wordt. Veel van deze partijen zijn op zoek naar grond onder de voeten om die ambitie te laten landen. Begin van het (tijdelijk) tijdsbeeld Ook als deze 'Grote Crisis' voorbij is, moeten we rekening blijven houden met minder economische groei. We zullen moeten wennen aan een afnemend publiek voorzieningenniveau. Dit vraagt om een beter passende manier van gebiedsontwikkeling. Tijdelijk gebruik van leeg land kan waarde genereren voor omwonenden, heeft impact op leefbaarheid, helpt bij het positioneren van een stuk stad. Het kan een grondgebonden niet al te dure - broedplaats vormen voor startende ondernemers met korte ketens van onderlinge dienstbaarheid. En waardeontwikkeling die zich niet altijd of alleen maar in euro s laat uitdrukken. Hoe ziet gebiedsontwikkeling er dan uit? Het is een andersoortige, lastige opgave als je gewend bent te denken in stenen en decennia. We zullen samen moeten leren beweeglijkere oplossingen te vinden die in dagen, weken, maanden of enkele jaren waardevol kunnen zijn (zie schema Temp.architectureurbanism). Hoofdzaak van een flexibeler gebiedsontwikkeling is het denken in kleinere stappen. Drie elementen zijn dan van groot belang: Lokale flexibiliteit: neem bestaande elementen in een gebied als uitgangspunt en accepteer dat bouwrijp maken niet meer gelijk staat aan slopershoogte. Dit heeft belangrijke voordelen als lagere investeringen, kortere procedures en minder weerstand bij omwonenden. Gebruiksgerichte flexibiliteit: daadwerkelijk gebruik staat centraal, geen speculatief marktonderzoek dat meestal vooraf gaat aan grote investeringen. Door beslissingen niet alleen te nemen met professionals, maar met meer belanghebbers wordt alleen ruimte ontwikkeld waar letterlijk aanwijsbare vraag naar is. Slimme, minder hiërarchische beslisstructuren en denken in startbeelden doen hun intrede. Tijdgerelateerde flexibiliteit: eindbeeldplanning vergt vooraf vastgetimmerde rekensommen om het ontwikkelproces beheersbaar te houden. In de praktijk is het echter altijd weer net even anders en stapelen faalkosten zich op. Bij hoge marges en een bloeiende economie kan dat verlies genomen worden, maar faalt in feite het eindproduct. Een stapsgewijze werkwijze gaat gepaard met een veel fijnmaziger en bescheidener investeringsregime, bijvoorbeeld op cashflowbasis. Bij onverwachte gebeurtenissen en economische schommelingen biedt deze aanpak meer garanties op een steeds meebewegend, bij-de-tijds product. Het goede nieuws is dat deze nieuwe vorm van flexibele gebiedsontwikkeling al op veel plekken worden opgepakt. En er is al veel geleerd. Juridisch, procesmatig, financieel, ruimtelijk: alle aspecten zijn in theorie én vaak ook al in praktijk getest. Elementen daarvan zijn beknopt beschreven in bijlage 1. Uitgebreide documentatie en concreet gereedschap is te vinden in het recent verschenen boek De flexibele stad (Bergevoet en Van Tuijl, 2013). Een degelijk instrumentarium om tijdelijkheid in de stad te kunnen beheren én te laten bloeien is daarmee voorhanden.

6 6 3 WELKE KANSEN BIEDT TIJDELIJKHEID VOOR ONZE STAD? Leeg canvas Een aantal voetbalvelden groot stuk grond in het hart van de stad. Een unieke kans, het spreekwoordelijke lege canvas waar veel partijen graag hun creatief, ondernemend stempel op willen zetten. Dit scenario biedt ruimte aan een rijke diversiteit van initiatieven. We willen uiteraard vooral ruimte geven aan initiatieven die zo optimaal mogelijk bij kunnen dragen aan doelstellingen uit stad en ommeland. Wat is er bekend aan doelstellingen en dromen, aan wensen en kaders? Wensen uit de stad Tilburg is een stad met dorpse kwaliteiten. Er is een sterke gemeenschapszin, de lijnen zijn kort, er is een grote drang om sociale energie op te wekken en te distribueren: mensen en partijen weten elkaar snel te vinden en zijn bovendien in staat dat contact zakelijk om te zetten in concrete acties. Vanuit die filosofie is met een aantal beeld- en debatbepalende partijen gesproken over hun startbeelden bij dit terrein. Waar moeten initiatieven idealiter aan bijdragen, wat zien we straks op dat VGL-terrein gebeuren? Een grofkorrelige opsomming van de rijke oogst uit twee workshops: Groen, agrarisch, sport, vrije tijd, onderwijs zijn basale, breed gedragen trefwoorden Slimme schakelingen tussen commerciële, non-profit en publieke partijen. Kraamkamer voor experimenten tussen tijdelijk en permanent, lanceerplatform voor kleine bedrijven en initiatieven. Ruimte voor intelligente, wijkoverstijgende sociale stijgings-ketens. Verbindingen tussen wensen van mensen en partijen uit buurt, stad en regio. Accommoderend vermogen voor grote variatie aan tijdelijkheid: van paar uur tot paar jaar. Actief participeren in/werken aan gezamenlijk beheermodel met aandacht voor: een evenwichtige verdeling tussen enkelvoudig en meervoudig grondgebruik ( gemeengronden ); een financieel eenvoudig en sluitende exploitatie; een manier om opgebouwd (sociaal / financieel / materieel) kapitaal te behouden en eventueel te verplaatsen, ook na beëindiging tijdelijke periode; een open, uitnodigende structuur zodat frisse instroom en vernieuwing kans blijven krijgen. Kaders van de stad Feitelijk is het stuk grond nu in handen van de gemeente. Een toekomstige bestemming van dit terrein zal idealiter dan ook moeten bijdragen aan doelstellingen die we met z n allen hebben gewild. Wat zijn op hoofdlijnen de kaders die college en raad ons meegeven? Wat zou het gebied de stad moeten opleveren?: Landingsplaats voor groen (ambitiedocument Spoorzone / Nota Groen). Ruimte voor publieksintensieve functies (Coalitieakkoord). Corridorfunctie voor biodiversiteit (nota Biodiversiteit). Uitnodigende plek voor vrijetijdsbesteding en ontspanning (programma Leisureboulevard Midpoint Brabant. Mondiale uitstraling met behoud van Tilburgs geborgen karakter (Tilburg 2040). Convergerende doelstellingen, inrichting vervolgproces nu cruciaal De verlanglijstjes van en uit de stad wijzen globaal dezelfde richting uit: we willen samen werken aan een groene en bruisende oase in het hart van de stad. Een plek die openstaat voor partijen die op zoek zijn naar een eerste landingsplaats voor hun ambities. Op de inhoud vinden we elkaar dus zeker. Het accent in de eerste fase van dit scenario zal daarom moeten liggen op het ontwikkelen van heldere financiële en organisatorische kaders, uitmondend in een bij Tilburg passend beheermodel. In het vervolg van deze notitie is te lezen dat er op dit vlak al flink wat ideeën zijn en praktijkervaring is opgedaan.

7 7 4 VOORBEELDEN BUITEN TILBURG Inleiding Hieronder een kleine selectie van voorbeelden elders in binnen- en buitenland. Tijdens de workshops passeerden tientallen voorbeelden de revue. Bij de uiteindelijke selectie voor deze notitie is gekozen voor projecten die zoveel mogelijk raken aan de doelstellingen en uitgangspunten voor het VGL-terrein. En projecten die procesmatig als inspiratie kunnen dienen voor een vervolgaanpak. 1. OPEN LAB EBBINGE, GRONINGEN een tijdelijk dorp in de stad Omdat een braakliggend terrein aan de rand van het historische centrum van Groningen een negatieve impact had op de buurt, is dit op initiatief van de winkeliersvereniging tot een tijdelijk dorp omgevormd. Eind 2011 werden de eerste tijdelijke paviljoens opgeleverd. Naast de paviljoens is ook de openbare ruimte tijdelijk ingericht en geprogrammeerd met evenementen. De activering van deze plek heeft geleid tot het aantrekken van nieuwe permanente programma s, zoals een hotel. Programma: Cultuur gerelateerde programma s zoals Expositieruimten, Ateliers, informatiepaviljoen, Horeca, Kinderdagverblijf, Studentenhuisvesting, Evenemententerrein, Speelweide, Stadsstrand, etc. Initiatiefnemer: Lokale ondernemers (winkeliersvereniging Ebbingestraat) Overige betrokkenen: Gemeente Groningen, stichting Open Lab Ebbinge, Woningcorporatie Nijestee, Rijksuniversiteit Groningen, diverse lokale ondernemers en lokale architecten e.a. Het tijdelijk dorp tijdens een evenement (foto: Mark Sekuur) Tijdspad: Initiatief 2009; start bouw 2011; einde project 2016 (contractueel vastgelegde verblijfsperiode van 5 jaar) Afmeting: ca. 10 paviljoens van m 2 en ca. 4 ha evenemententerrein Kosten: Bouwkosten zijn voornamelijk gedekt met subsidies (gemeente, provincie, rijk (Mooi Nederland), Europa (EFRO) Waardecreatie: Buurt is veel aantrekkelijker geworden, hetgeen resulteert in afname winkelleegstand in aangrenzende Nieuwe Ebbingestraat. De straat is zelfs verkozen tot meest gastvrije straat van Groningen. Inbreng gemeente/ overheid: Aanstellen kwartiermaker met opdracht succesvolle coalities te smeden. Aanleg infrastructuur (o.a. naar voren halen aanleg fietspad). Juridisch faciliteren initiatieven (vrijstelling bestemmingsplan). Gebruik overeenkomst om niet van de grond voor 5 jaar. Informatiepaviljoen (foto: Mark Sekuur) Het gasfornuis (foto: Mark Sekuur)

8 8 2. PRINZESINNENGARTEN, BERLIJN nomadisch groen Een langdurig braakliggend terrein midden in Berlijn is door omwonenden omgedoopt tot stadstuin Prinzessinnengarten en openbaar toegankelijk gemaakt. Doel van dit initiatief is om buurtbewoners door middel van tuinieren met elkaar te laten kennismaken en samenwerken. Het project laat zien hoe het ontsluiten van braakliggende grond kan bijdragen aan de sociale cohesie in een stad. Initiatiefnemer: de organisatie Nomadisches Grün Overige betrokkenen: Buurtbewoners, buurtondernemers, grondeigenaar (Liegenschaftsfonds gemeente Berlijn) Verplaatsbaar: De oprichters hebben vanwege de gebruiksonzekerheid (huurcontract van een jaar) een tuin ontwikkeld die kan verhuizen. De gebouwen bestaan uit zeecontainers en de planten worden verbouwd in bakkerskratten, rijstzakken en kartonnen pakken. Dit zorgt ervoor dat de tuin mobiel is en er ook op versteende oppervlakten groenten en kruiden verbouwd kunnen worden. Kosten: De Prinzesinnengarten ontvangt geen subsidies, waardoor onderhoud afhankelijk is van betrokkenheid van bewoners en donoren. Om de kosten voor de huur van de kavel en het Straßenreinigungsgebühr (afvalinzamelingskosten) te kunnen betalen worden inkomsten gegenereerd uit het tuincafé en de verkoop van groenten en kruiden. Ook is het mogelijk om een stukje grond voor één seizoen te pachten. De Prinzessinnengarten haalt ook inkomsten uit haar samenwerking met scholen en kinderdagverblijven. Waardecreatie: Rondom de Moritzplatz is door de komst van de Prinzessinnengarten stap voor stap een heel nieuw stedelijk gebied ontstaan. Als semi-spontane clustering zijn in de buurt allerlei creatieve initiatieven neergestreken. Afmetingen: 6,000 m 2 Tijdelijk park met gemakkelijk verplaatsbaar groen (foto: Marco Clausen/Prinzessinnengarten Bijdrage gemeente: Beschikbaar stellen grond voor één jaar (met mogelijkheid tot verlenging) voor een commercieel tarief

9 9 3. 4E GYMNASIUM, HOUTHAVENS, AMSTERDAM tijdelijke school Voor het 4e Gymnasium is een nieuw schoolgebouw gepland in de nieuw te bouwen wijk Houthaven in Amsterdam. Het duurt echter nog enkele jaren voordat dit gebouw er staat. Vanwege het groeiend leerlingenaantal en een te kleine huisvesting aan het Van Oldebarneveldtplein en aan de Singel, is het gymnasium, sinds 6 oktober 2008, verhuisd naar een tijdelijk gebouw in de Houthaven. Deze tijdelijke huisvesting is voor maximaal vijf jaar gerealiseerd. Het schoolgebouw is demonteerbaar en kan, na afloop elders weer worden opgebouwd. Programma: tijdelijke school met 30 klaslokalen, auditorium en media centrum Initiatiefnemer: Stadsdeel Westerpark, Esprit groep Overige betrokkenen: Projectbureau Houthavens, HVDN architecten (ontwerper), URSUM bouwgroep (aannemer modulair bouwsysteem) e.a. Tijdspad: 2008 heden in semi-permamente bouwstructuur. In de toekomst verhuist de school naar een definitieve locatie in de Houthavens. Start bouw gepland januari 2015, ingebruikname augustus Kosten: Bouwsom: (bron: website architect); Tijdelijk pre-fab gebouw met permanente uitstraling (foto: J.L. Marshall) Waardecreatie: Het gebied in de Houthavens was tot voor kort een open, ongedefinieerde ruimte met losliggende industriegebouwen. Inmiddels is het gebied veranderd in een levendige en eigentijdse plek. Door het modulaire bouwsysteem is het gebouw nadien eenvoudig op andere plaatsen in Amsterdam te gebruiken. Het 4e gymnasium laat zien dat modulair bouwen niet langer synoniem is voor uniformiteit. De school heeft zowel op technisch als esthetisch gebied kwaliteiten en een niveau van afwerking die vergelijkbaar is met permanente traditionele bouw. Afmetingen: m 2 (ca 650 leerlingen) Inbreng gemeente/overheid: Tijdelijk beschikbaar stellen grond Opdrachtgeverschap op zich nemen

10 10 4. F.A.S.T., SCHEVENINGEN tijdelijk surfdorp Aan de boulevard van Scheveningen is het Free Architecture Surf Terrain (F.A.S.T.) gerealiseerd. Wat ooit een stuk braakliggend terrein was, is veranderd in een uniek dorp voor surfliefhebbers. Op dit scharnierpunt tussen haven, strand en boulevard, vormt het surfhostel een eigen antwoord op stilgevallen bouwprojecten. Het terrein is bebouwd met containers waarin surfers kunnen slapen, eten, drinken en naar muziek luisteren. Programma: Een beach-hostel, kampeer- en camperplaatsen, een bar, een restaurant, kunstprojecten, een surfwinkel, surflessen, boardopslag, unieke vergaderruimtes, Museum Scheveningen Initiatiefnemer: Doen Evenementen Tijdspad: Eind november 2013 beslist de gemeenteraad over de goedkeuring van het projectplan voor het gebied tussen de boulevard en de Visafslagweg. De kans is groot dat surfdorp F.A.S.T. (F.A.S.T.) in het eerste kwartaal van 2014 moet wijken voor nieuwbouw. Het F.A.S.T. theater (foto: Rob te Riet) Kosten: Horeca en overnachtings inkomsten dekken de (geringe) investeringen in bouwketen en lichte interventies. Waardecreatie: Met F.A.S.T. is nadrukkelijk een experimenteerruimte gemaakt voor de jeugd op een plek waar lawaai geen probleem is. Onverwachte gebeurtenissen zijn opgenomen in het plan en ook tijdens de uitvoering blijft het project zich ontwikkelen. Als meest recente stap is onlangs het F.A.S.T. Theater geopend met als achterliggende gedachte een platform te creëren voor lokale en regionale artiesten. F.A.S.T. een cultureel platform geworden waar gezinnen, ondernemers, surfers, skaters, studenten, wandelaars, muzikanten en toeristen zelf invloed op kunnen uitoefenen. F.A.S.T heeft onlangs de Den Haag Aanmoedigingsprijs en de VPRO Droomstad Publieksprijs gewonnen. Afmetingen: het terrein is ongeveer 2 ha. groot Bijdrage gemeente: Beschikbaar stellen terrein, faciliteren initiatief, de gemeente heeft een bruikleenovereenkomst gesloten, onder de voorwaarde dat het surfdorp moet wijken voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied F.A.S.T. (foto: Rob te Riet)

11 11 5. BEKEN TERREIN, WOENSEL WEST, EINDHOVEN tijdelijk buurtpark met minimale middelen Midden in een woonwijk komt een groot terrein braak te liggen, wachtend op nieuwbouwplannen. Een buurtbewoner wil dit gat in de wijk in de tussentijd een positieve uitstraling geven. Door heel goed te kijken naar bestaande kwaliteiten en de buurt erbij te betrekken is het gelukt het terrein om te vormen tot een tijdelijk buurtpark dat heel precies aansluit op de belevingswereld en verwachtingen van omwonenden. Concreet is dit gebeurt door de bomen in de achtertuinen van de gesloopte woningen te laten staan, het bouwterrein in te zaaien met gras en niet voor een standaard bouwhek te kiezen. Programma: tijdelijk park met volkstuintjes, speeltuin, Turkse theetuin en buurtevenementen, omgeven door een op-gepimpt bouwhek Initiatiefnemer: Vincent Wittenberg Overige betrokkenen: Wooncorporatie Trudo (grondeigenaar), DNC (ontwikkelaar), Buurtonderneming, Gemeente Eindhoven, vrijwilligers Tijdspad: Braakliggend terrein als tijdelijk buurtpark (foto: Vincent Wittenberg) Kosten: Het project is gefinancierd door Trudo, die de kosten ten laste heeft gebracht van de grondexploitatie van het toekomstige woningbouwplan. Daarnaast zijn arbeidskosten uitgespaard door gebruik te maken van vrijwilligers. Waardecreatie: In plaats van een gapend gat midden in een woonwijk is tegen een kleine investering een mooie publieke voorziening gerealiseerd. Omdat vooraf duidelijk gecommuniceerd was dat het om een pauzelandschap ging, is het terrein na twee jaar zonder gemor weer afgesloten voor publiek en is inmiddels met de nieuwbouw gestart. Afmetingen: m 2 Bijdrage gemeente: Het stellen van een limiet aan het tijdelijk gebruik als park. Het op-gepimpte bouwhek (foto: Vincent Wittenberg)

12 12 6. HUISVESTING HOUTHAVENS, AMSTERDAM tijdelijke studentenwoningen Het bouwen van een tijdelijk studentendorp met een permanente uitstraling lag niet direct voor de hand op deze locatie in het Houthavengebied in Amsterdam. Dit gebied was tot voor kort een open, ongedefinieerde ruimte met losliggende industriegebouwen. Door de bouw van de tijdelijke studentenwoningen is het veranderd in een levendige plek, een place to be voor de stad. Naast de woningen ligt er een schip met studentenkamers, zijn er verschillende restaurants en zijn er kunstenaarateliers gemaakt. Initiatiefnemer: opdrachtgever: de Key/de principaal, Amsterdam (715 studentenwoningen, 72 woningen en een horecapaviljoen). woningcorporatie Rochdale/Duwo (ca. 400 woningen) Andere betrokkenen: Studenten, omwonenden, projectbureau Houthavens, ontwerper: HVDN Architecten, aannemer: ursem bouwgroep bv, wognum Tijdspad: Constructieperiode 9 maanden; 5 jaar --> uitgebreid naar 8 a 10 jaar; ontwikkelperiode ; oplevering 2005; Kosten: bouwsom: (bron: website architect voor 715 woningen); Gemeente: investering in de infrastructuur circa 2 milj. euro, daar staan tegenover de inkomsten verhuur grond aan de woningcorporaties Rochdale Duwo: investering in de woningen, afschrijvingstermijn 5 jaar Waardecreatie: De projectmanager is er van overtuigd dat de studenten een positieve bijdrage hebben gegeven aan de imagoverbetering van de wijk. Ondernemers kregen er 1100 nieuwe klanten bij en het veranderde de samenstelling van de wijk. De buurt boekte flinke vooruitgang. De huizenprijzen stegen flink. Er ontstond een meer gemengde bevolkingssamenstelling doordat jonge bewoners de wijk in kwamen. De studenten zorgden voor levendigheid. Ook in de Houthaven zelf ontstonden er horecagelegenheden waar de bewoners van de Spaarndammerbuurt gebruik van maakten. Afmetingen: Ca 1100 woningen Tijdelijke studentenwoningen rondom een hof (foto: Luuk Kramer) Bijdrage gemeente: Afgifte (verlengde) tijdelijke vergunning, investering in de infrastructuur

13 13 7. TEMPELHOFER FELD, BERLIJN zone voor stapsgewijze ontwikkeling van de stad Het voormalige vliegveld Tempelhof vormt een inspirerend voorbeeld van de stapsgewijze ontwikkeling van een zeer groot terrein. Na openstelling voor publiek is op en tussen de landingsbanen een levendig stadspark ontstaan, waarbij lichte interventies een eerste stap vormen voor het gebruik van de toekomst. Programma: Eerste fase tijdelijke functies in park (hondenuitlaatterreinen, barbequeplekken, een picknickgebied, berschermingsgebieden voor flora en fauna, loop-, skate- en fietsroutes, informatie- en uitzichtspunt, etc.). Tweede fase woningen, kantoren en park. Initiatiefnemer: Senatsverwaltung für Umwelt und Stadtentwicklung Andere betrokkenen: Tempelhof Projekt GmbH, een bv die zorgt voor de verhuur van de gebouwen, tezamen met Grün Berlin GmbH die het park organiseert. Tijdspad: Openstelling terrein voor eerste fase: 2010, prognose 2e fase onbekend. Kosten: Gebouw en grond kunnen (tijdelijk) gehuurd worden. Een van de vaste huurders is de Bread & Butter modebeurs, die in 2009 voor tien jaar een contract afgesloten heeft voor twee maal per jaar een internationale modebeurs. Groene zone: collectieve tuinen (foto: Annemieke Hendriks) Waardecreatie: Het resulterende Tempelhofer Feld wordt zeer gewaardeerd en goed gebruikt door de inwoners van Berlijn. Het vormt een enorme vrije vlakte midden in de stad waar naar hartelust geskate, gefietst, hardgelopen, gevliegerd, gebarbecued en getuinierd kan worden. Steeds meer inwoners van Berlijn keren zich tegen de toekomstige plannen en willen het huidige tijdelijke gebruik voortzetten. In oktober 2012 heeft de senaat van Berlijn zich echter uitgesproken voor herontwikkeling, met als argument dat de maatschappij anders 300 miljoen euro aan opbrengsten misloopt. Afmetingen: het terrein is ongeveer 380 ha. groot Bijdrage gemeente: Aankoop terrein en bestaand vastgoed. Opstellen spelregels voor gebruik. Openstellen terrein. Oprichten Tempelhof Projekt GmbH, en aantrekken Grün Berlin GmbH voor de organisatie van het park. Verharde zone: voormalige landingsbaan als recreatieruimte (foto: Annemieke Hendriks)

14 UNION STREET, LONDEN tijdelijke experimenteer locatie In Londen komt het vaak voor dat plekken braak liggen, wachtend op het juiste moment voor ontwikkeling. Een welwillende privé-eigenaar heeft zijn terrein geopend voor verschillende jaarlijkse experimenten. Beginnend met de Southwark Lido in 2008, gevolgd door de Urban Orchard in 2010, the Urban Physic Garden in 2011 en ReUnion in Van een zwembad tot een biertent tot een geneeskrachtige tuin. Elk jaar wordt er een nieuwe lichte invulling aan de locatie gegeven. Programma: Zwembad, thee paviljoen, restaurant, kwekerij, geneeskrachtige tuin, speeltuin, ontmoetingsplek Initiatiefnemer: Architecture Foundation Andere betrokkenen: EXYZT, Heather Ring of the Wayward Plant Registry, lokale ondernemers en buurtbewoners. Tijdspad: vanaf 2008, telkens een tijdelijke interventie van max een jaar Urban orchard Kosten: de grond wordt gratis ter beschikking gesteld en met lichte goedkope materialen door vrijwilligers omgevormd tot verschillende invullingen. Waardecreatie: De buurt Bankside is dicht bebouwd en mist significante groene en openbare ruimte. Door deze braakliggende kavel tijdelijk tot openbare ruimte om te vormen, is een plek ontstaan voor interactie en ontspanning. De eigenaar doet op deze manier bovendien aan placemaking waardoor zijn grond in waarde stijgt en de kans op ontwikkeling toe neemt. Afmetingen: 500 m 2 Bijdrage gemeente: Afgifte tijdelijke vergunning Urban orchard (foto: Duncan)

15 15 9. SMART URBAN STAGE, BERLIJN rondreizende tentoonstelling Hoe ziet de toekomst van onze steden er uit en hoe bewegen we ons dan voort? Dat is de vraag, die deze rondreizende tentoonstelling in zes Europese steden (Berlijn, Rome, Zurich, Parijs, Madrid en Londen) gedurende een jaar aan de orde heeft gesteld. In elke stad was daar een prijsvraag voor innovatieve ideeën aan gekoppeld. In het paviljoen kon naast het bezichtigen van een tentoonstelling over Smart Cities, gratis testritjes gemaakt worden in Smart elektrische auto s. Programma: Rondreizende tentoonstelling en promotie paviljoen Initiatiefnemer: Smart Andere betrokkenen: Bettery Magazine Tijdspad: Kosten: Bekostigd door Smart als PR Waardecreatie: Vooral Smart is door dit rondreizende paviljoen neergezet als een duurzaam merk dat zich bezig houdt met duurzaamheid, innovatie en Smart Cities. Daarnaast is in verschillende Europese steden tijdelijk een braakliggend terrein geactiveerd. Rondreizend Smart paviljoen (foto: temp.architecture) Afmetingen: paviljoen ca. 100 m 2 Bijdrage gemeente: Afgifte tijdelijke vergunning, innen vergoeding voor gebruik grond. Rondreizend Smart paviljoen (foto: temp.architecture)

16 PAVILJOEN ZEESPIEGEL, HOORN tijdelijk horeca paviljoen Hoorn maakt veel te weinig gebruik van de unieke ligging aan het Markermeer. Dit tijdelijke paviljoen is een ode aan de Hoornse Kustlijn. De Zeespiegel laat de bezoeker Hoorn als waterstad beleven. Het paviljoen nodigt uit om al uitkijkend over het Markermeer te mijmeren, te zwemmen, te varen en de zomer aan het water van Hoorn te beleven. Het bijzondere is dat het paviljoen volledig is bekostigd door plaatselijke ondernemers. Programma: Horeca, Tentoonstellingsruimte, Cultureel platform, terras, strand Initiatiefnemer: MOSAIEK architecten, Jos Halfweeg i.s.m. Lars Zwirs, Architectuurcentrum Hoorn Tijdspad: 2012-? Paviljoen zeespiegel (foto: Katja Effting) Kosten: Bekostigd door lokale ondernemers: architectuurcentrum Hoorn, atelier silver, BAM Techniek, BBN Bouwmaterialen, Bert Ooms verhuizingen, Blbliotheek Hoorn, De Doetank, Gemeente Hoorn, Het Huis Verloren, Hoorn Business Events, Hoorn City Tours, In den Beginne, Katja Effting Fotografie, Maac, Mano Marketing, Mosaiek architecten, Noord Hollands Dagblad, Odisport, Squeezy, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Veldhuis zonwering, Larz bouwkunst, Programmabureau Westfriese Omringdijk Waardecreatie: Waar andere watersteden boulevards aanleggen om vanuit de stad van het water te genieten, heeft Hoorn slechts een looproute langs het water op de Westerdijk. Daar heeft het Paviljoen de Zeespiegel verandering in gebracht door een inactieve plek aan de rand van het Markermeer te activeren. Afmetingen: paviljoen ca. 18 m 2 Bijdrage gemeente: Afgifte tijdelijke vergunning Tijdelijk strand (foto: Katja Effting)

17 17 5 VOORBEELDEN BINNEN TILBURG Inleiding Deze paragraaf biedt een overzicht van bestaande, al min of meer serieuze plannen en gezien onze doelstellingen - in ieder geval kansrijke ideeën voor het VGL-terrein. Ook hier geldt dat uit een grote(re) oogst uit de workshops een selectie van 10 plannen is gemaakt. Naast inhoudelijke plannen is in een aantal van de voorstellen ook aandacht voor de inrichting van het proces om tot goede invulling van het terrein te komen. 1 BEACHVOLLEYBALLEN, WERE DI Benodigdheden: droog weer, een flink pak zand, een net en een beachvolleybal. Gegarandeerd: veel lol en een flinke krachtmeting. Aangezien Tilburg niet aan zee ligt, halen we het strand gewoon naar hier! Were Di Beach Tilburg spant zich in om met een afwisselend programma-aanbod het de leden naar de zin te maken. Dat betekent het organiseren van toernooien, beachclinics, evenementen en trainingen voor leden én andere belangstellenden. Via een systeem van afhangpasjes kunnen leden onbeperkt gebruikmaken van de beachvelden. (bron: website Were Di Tilburg) Programma: sportvelden voor beachvolleybal Initiatiefnemer: Were Di Beach Tilburg is opgericht in maart 2006 als 4e unit van de omnivereniging Were Di Tilburg (de andere units zijn hockey, tennis en jeu de boules). Kosten: minimaal is het nodig het eerder genoemde 'flink pak zand' aan te brengen. Als extra voorzieningen kunnen horeca of kleedkamers worden toegevoegd. Beach volleybal (foto's: Were Di) Afmetingen: één sportveld voor beachvolleybal meet 8 x 16 meter

18 18 2 STADSLANDBOUW Onze groenten en fruit leggen vaak een lange weg af voordat zij op ons bord belanden. De groei van voedsel is daardoor voor veel mensen een ver van hun bed show. Dit is niet terecht, want landbouw staat dichterbij dan veel stedelingen denken. In de directe omgeving van Tilburg wordt veel voedsel geproduceerd wat we graag weer direct op onze borden zouden krijgen. En nog dichter bij: we willen het ook weer zelf gaan verbouwen. Het sleutelwoord is stadslandbouw, een begrip dat vele vormen kan aannemen. Denk aan moestuinen op de daken in volkswijken, aan groente en fruit dat wordt verbouwd op industrieterreinen en binnentuinen en aan de producten die de boeren in de directe omgeving van Tilburg verbouwen. Naast streekproducten: ook groente uit eigen wijk! De afgelopen jaren steken dergelijke initiatieven, die in de VS al een doorslaand succes zijn gebleken, ook steeds meer de kop op in Nederland. (bron: website stadslandbouw Tilburg) Programma: akkers voor teelt van groente en fruit Initiatiefnemer: Op 8 juni 2012 ging een samenwerkingsverband van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Tilburg (Raadslid Tine van de Weijer - Spoorzone Tilburg), Duurzaam Tilburg, de ZLTO, BuitenRuimte voor Contact, en InBeeld verder in op de vraag Wat kan stadslandbouw voor een stad als Tilburg betekenen?. Dit deden zij met een uitgebreid programma met onder meer een groene picknick, een lezing, een groot aantal workshops. Beeld: stadslandbouw Tilburg / Yvette van Kampen Afmetingen: variabel

19 19 3 STADSCAMPING/CAMPERSTAPLAATS TILBURG https://www.facebook.com/campingtilburg Op het voormalige Van Gend & Loosterrein in de Spoorzone is de gemeente op zoek naar een duurzame en groene invulling met een tijdelijk karakter. Termen als stadslandbouw, duurzame energie, openbare ruimte, vrije tijd en vermaak, zorg, educatie en werkgelegenheid staan op het wensenlijstje van de stad. Al deze termen komen samen op de Stadscamping 013. Een groene, duurzame plek waar tijdelijke stadsbewoners kunnen verblijven in het hart van de stad. De camping is geen doorsnee camping. Er is een stadsboerderij, festivalveld, kinderopvang enzovoort. Naast gewone kampeerplaatsen kun je overnachten in verbouwde treinstellen, stadsbussen en andere originele accommodaties. De bestaande gebouwen op het terrein worden opgeknapt en ingezet om te gebruiken op de camping. Daarnaast heeft Camper Club Nederland de gemeente gevraagd om vaste overnachtingsplaatsen te realiseren op dit terrein. (bron: website stadsidee) Van Gend & Loosterrein als campingvoorziening (foto: Eric Steur) Programma: Camping met aanverwante programma s Initiatiefnemer: Eric Steur Kosten: Om het plan concreet te maken moet er een businessplan opgesteld worden om inzicht te krijgen hoe een camping precies werkt. Daarnaast zal onderzocht moeten worden of het terrein überhaupt geschikt is en wat de komst van een camping aan mogelijke bezwaren voor buurtbewoners oplevert. Waardecreatie: Tilburg trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers die komen voor festivals (onder andere Mundial, Incubate en Roadburn), de kermis of andere evenementen. De stad heeft voor al deze bezoekers te weinig slaapplaatsen. Door extra overnachtingsmogelijkheden te creëren in de vorm van een camping kun je bezoekers langer vasthouden, het toerisme een boost geven en arbeidsplaatsen creëren. Afmetingen: variabel. Stadscamping (foto:

20 20 4 PORTAGORA / REPAIR CAFÉ PortAgora is een samengesteld en creatief huis dat zich beweegt in de wereld. Het hart van het huis is de winkel, daarin ontmoeten vrijwilligers en klanten elkaar en daarin verwerft PortAgora haar middelen voor humanitaire en maatschappelijke projecten ten behoeve van maatschappelijke organisaties in Centraal - en Oost- Europa. Het huis van PortAgora heeft twee pijlers; kringloopactiviteiten en projecten. Daarbinnen vindt helpen, leren en ontmoeten plaats. Bij Repair Café 013 mag iedereen spullen meenemen die kapot zijn, om deze samen met deskundige vrijwilligers te proberen te repareren. Spullen die meegenomen kunnen worden zijn: elektrische apparaten, meubels, kleding, fietsen en speelgoed. Bijvoorbeeld een broek die wat te lang is, het koffiezetapparaat dat niet warm wordt, die fijne trui met een gaatje en de fiets zonder rem. Wie niks te repareren heeft is ook van harte welkom voor een kop koffie aan de bar en een praatje, of om iemand anders met een reparatie te helpen. Of doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen. Repareren is gratis, dankzij de gulle donaties van bezoekers. Uiteraard moeten benodigde onderdelen wel zelf gekocht worden, hierover geven de deskundige medewerkers graag advies. (bron: Kringloopwinkel (foto's: Port Agora) Programma: winkelruimte waarin diverse activiteiten plaatvinden Initiatiefnemer: Port Agora Tilburg Waardecreatie: Kerntaken van PortAgora zijn ontmoeten, helpen en leren. Ontmoeten: PortAgora is een ontmoetingsplaats voor vrijwilligers, klanten en inwoners van Tilburg. Helpen: PortAgora ondersteunt lokale en internationale humanitair- maatschappelijke projecten t.b.v. Centraal en Oost-Europa. Leren: PortAgora is een laagdrempelige en toegankelijke organisatie en heeft een plek voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en helpt hen weer te integreren in het arbeidsproces (onze veilige haven).

Tijdelijk Amsterdam is een uitgave van het PMB/Leerhuis en gaat over tijdelijk ruimtegebruik bij stedelijke ontwikkeling in de gemeente Amsterdam

Tijdelijk Amsterdam is een uitgave van het PMB/Leerhuis en gaat over tijdelijk ruimtegebruik bij stedelijke ontwikkeling in de gemeente Amsterdam april 2012 Tijdelijk Amsterdam is een uitgave van het PMB/Leerhuis en gaat over ruimtegebruik bij stedelijke ontwikkeling in de gemeente Amsterdam 1 Inhoudsopgave 4 5 6 9 Voorwoord Waar hebben we het over?

Nadere informatie

VERSLAG TRANSITIE AANPAK. deelname co design sessie. 08:30-17:00 uur Trefcentrum. vrijdag 7 november 2014

VERSLAG TRANSITIE AANPAK. deelname co design sessie. 08:30-17:00 uur Trefcentrum. vrijdag 7 november 2014 VERSLAG deelname co design sessie vrijdag 7 november 2014 08:30-17:00 uur Trefcentrum Wittevrouwenveld, Maastricht TRANSITIE AANPAK STRATACT A2 SCHEMA 02 DEF.indd 1 11-12-13 14:48 Senioren Expats Studenten

Nadere informatie

TIJDELIJK ANDERS BESTEMMEN. Rijkswaterstaat, InnovatieNetwerk, Deltares en CURNET maken ruimte voor flexibel gebruik TIJDELIJKE CULTUUR TIJDELIJK

TIJDELIJK ANDERS BESTEMMEN. Rijkswaterstaat, InnovatieNetwerk, Deltares en CURNET maken ruimte voor flexibel gebruik TIJDELIJKE CULTUUR TIJDELIJK CULTUUR COMMERCIE RECREATIE ENERGIE TUINEN TIJDELIJK WATER TIJDELIJK VERBINDEN TIJDELIJK WONEN TIJDELIJK GROEN GOEDKOPE GRONDEN BEHOUD AREAAL SOCIALE VERRIJKING OPBRENGST GROND BOTTOM UP INITIATIEF KWALITEITS

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040 Gemeente Eindhoven Eindrapport Stadsvisie 2040 26 augustus 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl I

Nadere informatie

50 ideeën voor nieuwe bossen

50 ideeën voor nieuwe bossen 50 ideeën voor 50 ideeën voor nieuwe bossen voorwoord Nieuwe bossen gezocht Meer natuur. Meer prachtige plekken om te recreëren, te sporten te spelen, te ontdekken, te leren. Meer mogelijkheden voor de

Nadere informatie

(N)iets doen is hard werken

(N)iets doen is hard werken Investeren in netwerken: (N)iets doen is hard werken Essay Bergen op Zoom 11-10-2014 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Prof. Dr. Mark van Twist Jorgen Schram MSc Daphne Bressers MSc Dr. Martijn

Nadere informatie

Over. Aan. Gemeenteboekje_v7.indd 1 27-3-14 14:31

Over. Aan. Gemeenteboekje_v7.indd 1 27-3-14 14:31 Over In Aan Gemeenteboekje_v7.indd 1 27-3-14 14:31 Gemeenteboekje_v7.indd 2-3 Over Aan In 27-3-14 14:31 1. Het voorstel voor een zelfbouwbuurt hoofdlijnen 10 2. Het narratief 16 3. Het Gebiedscoöperatief

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

BUURT BUSINESS VOORWOORD

BUURT BUSINESS VOORWOORD BUURT BUSINESS VOORWOORD Een groep particuliere eigenaren slaat de handen ineen om hun bijdrage te leveren aan de uitvoering van het masterplan Buurtbusiness- Energie voor Vrieheide. Het idee achter de

Nadere informatie

Praktijkdag BewonersBedrijven

Praktijkdag BewonersBedrijven Praktijkdag BewonersBedrijven Sociaal ondernemen in dienst van de wijk 5 november 2013 Ondernemerschap in een tijd van verandering 2 Ook bewoners zien waarde van ondernemerschap in - Stefan Panhuijsen

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Zuid-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 22 augustus 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Opinievorming rond popschool Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/375517) STZ/EC Collegebesluit 1. Het college besluit de opinienota 'Popschool en oefenruimten in Haarlem'

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018. Nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018. Nu vooruit D66 Verkiezingsprogramma D66 Den Haag 2014 2018 Nu vooruit D66 2 Beeldverantwoording Afbeeldingen op voorzijde en pagina 4, 14, 24, 36, 48 en 52: Den Haag Marketing (denhaagmarketing.com) Afbeelding op pagina

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Nirov BMC Ministerie van Binnenlandse Zaken: Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking Programma Bevolkingsdaling P-10 Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018

Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014 2018. Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2014-2018 Maart 2014 1 Inhoudsopgave 1. Oldambt; Ruimte maken, ruimte laten 2. Burger en Oldambt 3. Financiën op orde 4. Onderwijs: Ruim baan voor onderwijs 5. Economie:

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Kansen voor gebruik Tijdelijk gebruik van terreinen in Overijssel en wereldwijd

Kansen voor gebruik Tijdelijk gebruik van terreinen in Overijssel en wereldwijd Kansen voor gebruik Tijdelijk gebruik van terreinen in Overijssel en wereldwijd Over tijdelijkheid Begripsbepaling Tijdelijkheid is een schier ondefinieerbaar begrip, wanneer het wordt toegepast op de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! 2 Voorwoord Een slimme senior is op de toekomst voorbereid Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie