Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving."

Transcriptie

1 Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

2 Het in stand houden en beheren van gebouwen en terreinen van het Rijk en Defensie is een belangrijke taak van het Rijksvastgoedbedrijf.

3 Het Rijksvastgoedbedrijf Of het nu gaat om een belastingkantoor, een kazerne, een gevangenis of een oefenterrein voor Defensie: het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat gebouwen en terreinen veilig en klaar voor gebruik zijn. Iedere rijksambtenaar en militair kan zo zijn of haar werk goed doen, in een professionele en inspirerende omgeving. 3

4 4 Militaire oefenterrein De Haar ten zuiden van Assen. Het 450 hectare grote terrein voorziet in de oefenbehoefte van de militaire eenheden van de nabij gelegen Johan Willem Friso Kazerne.

5 1 Vliegbasis Volkel ligt in het buitengebied van de gemeente Uden. Deze basis is een van de twee Nederlandse F-16 bases. 2 Het Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met de provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en het havenbedrijf Zeeland Seaports aan een ruimtelijk plan voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Waar houden we ons mee bezig? Wij zorgen ervoor dat gevangenissen veilige gebouwen zijn. Dat Nederlandse kunstschatten te zien zijn in goed toegankelijke en toonaangevende musea. We regelen het onderhoud en de investeringen in rechtbanken en kantoorpanden, verhelpen storingen en voeren brandveiligheidsinspecties uit. Zodat de gebouwen en terreinen van de Rijksoverheid op orde zijn. We houden ons bezig met kazernes, marinehavens en landingsbanen, zodat medewerkers van Defensie hun operationele taken goed uit kunnen voeren. Het gaat bij het vastgoed van het Rijk en Defensie veelal om kenmerkende panden en terreinen. Onze gebouwen staan bijvoorbeeld op een prominente plek in de stad, waar ze als het ware vergroeid zijn met de omgeving en een ijkpunt vormen voor de lokale samenleving. Veel militaire oefen- en schietterreinen hebben de status van beschermd natuurgebied. Militair gebruik gaat hand in hand met aandacht voor ecologische waarden en dat heeft geleid tot uitgestrekte natuurgebieden met bijzondere flora en fauna. Daarnaast veilt het Rijksvastgoedbedrijf ook de locaties voor benzinestations langs de snelweg en zijn we verantwoordelijk voor de wrakken van VOC-schepen die wereldwijd verspreid nog op de zeebodem liggen. Voor Defensie regelen we milieuvergunningen voor vliegbases, schietterreinen en havens en zorgen we dat in plannen van andere overheden rekening wordt gehouden met vlieg-, veiligheid- en geluidzones van Defensie. Kennis en vakbekwaamheid zijn voor ons belangrijk. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ervaren project- en procesmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten en ingenieurs in dienst, maar ook ecologen en kunsthistorici. We werken in monumenten en nieuwe kantoren, op de hei en middenin de stad. De behoefte aan vastgoed bij de Rijksoverheid verandert continu. We zorgen dat er nieuwbouw komt of bestaande bouw wordt gerenoveerd als dat nodig is. We verkopen objecten die niet meer nodig zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat gebouwen en gronden niet alleen de overheid en rijksambtenaren, maar de hele Nederlandse samenleving ten goede komen. 5

6 1 Het pand voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een glazen gevel met diverse technische bijzonderheden, zoals een geventileerde dubbele gevel en glas met een lage emissie. 2 Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2014 voor 125 miljoen euro aan overtollig vastgoed van het Rijk verkocht. Het ging daarbij bijvoorbeeld om voormalige gevangenissen en kantongerechten. Onze vastgoedportefeuille is uniek, divers en complex. Wij beheren die op een verantwoorde manier, ook voor de generaties na ons. Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille is bestand tegen de snelle en soms onvoorspelbare schommelingen in de vraag naar vastgoed. Toekomstvisie Om leegstand te minimaliseren en tot een optimalisatie van het kantoorgebruik te komen, werken we met masterplannen. Daarin wordt de behoefte aan rijkskantoorruimte in heel Nederland gematcht met de beschikbare gebouwen. Ook bij niet-kantoren is efficiënt ruimtegebruik van belang: de behoefte aan gebouwen en terreinen verandert steeds. De komende jaren sluiten bijvoorbeeld minstens 15 penitentiaire inrichtingen hun deuren. Wat doen we met een gevangenis die het Rijk niet meer nodig heeft? Is er een nieuwe bestemming mogelijk voor een rijkskantoor dat leeg komt te staan? Wat betekent de verhuizing van een rechtbank voor de werkgelegenheid in de regio? Welke mogelijkheden zijn er voor de herontwikkeling van een voormalig marineterrein tot openbaar gebied? Het Rijksvastgoedbedrijf is vaak een belangrijke schakel in zulke processen. Financiële overwegingen en maatschappelijke belangen spelen een rol in onze afwegingen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft oog voor wat er in de samenleving gebeurt. Samen met de markt Het Rijksvastgoedbedrijf werkt veel samen met gemeenten, provincies, waterschappen en commerciële partijen uit de bouw- en vastgoedwereld. Ons vastgoed vereist vaak maatwerk. We zijn door onze ervaring specialist in het omgaan met bijzonder vastgoed. We zien de kansen en uitdagingen en we zoeken naar de beste oplossingen. Bij het herontwikkelen, bouwen en beheren van ons vastgoed werken we samen met marktpartijen zoals architecten en bouwbedrijven. Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie als het gaat om transparante aanbestedingen. We zijn een professionele opdrachtgever die zowel innovatief als kostenbewust opereert. Er is daarom steeds vaker sprake van geïntegreerde contracten. 6

7 Unieke tweedehuid-gevel van het kantoorpand voor Rijks waterstaat, Westraven te Utrecht. Deze gevel hangt een meter voor de glazen gevel en bestaat voor een deel uit gaasdoek waardoor natuurlijke ventilatie mogelijk is en ramen geopend kunnen worden. 7

8 8 Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een masterplan opgesteld om het landschap rond Huis Doorn te renoveren en te herstellen. Met de renovatie van de lanen, bosvakken en zichtlijnen op open ruimtes en gebouwen vindt het Park haar nationale en internationale cultuurhistorische betekenis terug.

9 1 De gebouwen aan het Binnenhof van de Eerste en de Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken hebben dringend groot onderhoud nodig. 2 Door inspecties van brand veiligheid, onderhoud, energiegebruik etc. te combineren tot een integrale inspectie stijgt efficiency. Dergelijke contracten kunnen meerdere disciplines omvatten of zich uitstrekken over een langere periode, bijvoorbeeld van bouw tot en met onderhoud en beheer van een gebouw of terrein. Er zijn proeven gaande met diverse vernieuwende contractvormen, zoals maincontracting. We nemen onze voorbeeldfunctie serieus en zijn onder andere een actieve partner in de Bouwcampus. Met andere partijen willen we nadenken om bij te dragen aan een brede vernieuwing van de bouwsector. Hierbij gaat het om (keten)samenwerking, duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en vermindering van faalkosten. Kwaliteit Ruimtelijke kwaliteit en architectuur zijn belangrijke aandachtspunten bij grote renovaties en nieuwbouwprojecten. De Rijksbouwmeester adviseert ons op dat gebied. Zo worden terreinen en gebouwen waar we verantwoordelijk voor zijn, goed ingepast in de omgeving en blijft de architectonische of monumentale waarde behouden. Bij ingrijpende veranderingen in of aan een monument is goed onderzoek vooraf altijd een voorwaarde. Dat was bijvoorbeeld aan de orde bij de renovatie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Onder onze supervisie onderging het gebouw uit 1855 de grootste renovatie en restauratie uit zijn geschiedenis. Nu is het een modern museum, aangepast aan de eisen van deze tijd en toegankelijk voor een miljoenenpubliek. De ingrepen doen geen afbreuk aan het oorspronkelijke ontwerp. Cultureel erfgoed is bij ons in goede handen. Maar ook als opdrachtgever voor nieuwbouw heeft het Rijksvastgoedbedrijf een lange traditie. Op dit moment wordt onder onze supervisie gewerkt aan passende nieuwe behuizing voor de Hoge Raad in Den Haag. Onlangs werd een start gemaakt met de aanbesteding van de ontwikkeling van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) voor de Koninklijke Marine, die aan de buitenhaven in Vlissingen zal verrijzen. 9

10 1 Het instandhouden en beheren van gebouwen en terreinen van het Rijk en Defensie is een belangrijke taak van het Rijksvastgoedbedrijf. 2 Het legeringgebouw op de Frederik kazerne te Den Haag met o.m. hotel voor officieren en vlagofficieren. Duurzaamheid We hebben aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid, en gaan op een verantwoorde manier om met mensen, klimaat, economie en grondstoffen. We gaan daarbij uit van de drie P s van duurzaamheid: people, planet en profit. We dringen het energiegebruik in onze gebouwen zoveel mogelijk terug en zorgen voor optimaal presterende klimaatinstallaties. Door een hogere bezettingsgraad van rijkskantoren besparen we energie. Nieuwe overheidsgebouwen worden vanaf 2019 bijna energieneutraal gebouwd. Bij nieuwbouw en herontwikkeling van vastgoed werken we zoveel mogelijk met hergebruikte of herbruikbare materialen en grondstoffen. Het Rijksvastgoedbedrijf koopt 100% duurzaam in. Dat geldt voor materieel, infrastructuur, goederen, diensten en energie. De voortrekkersrol die we willen vervullen blijkt bijvoorbeeld uit onze samenwerking met de gemeente Den Haag in het project EnergieRijk2020. Daarbij streven we gezamenlijk naar een volledig duurzame energievoorziening. Niet voor één gebouw, maar voor een heel gebied. Het gaat in totaal om 18 overheidsgebouwen rondom Den Haag CS, die in 2020 uitsluitend gebruik zullen maken van hernieuwbare energiebronnen. Natuurbeheer Samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vormt het Rijksvastgoedbedrijf de top 3 van natuurbeheerders in Nederland. We beheren meer dan hectare grond, waarvan hectare defensieterrein. Dat zijn veelal militaire oefenterreinen. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met Natuurmonumenten aan de verbetering van de vogel- en visstand bij het Markermeer. Ook beheert het Rijksvastgoedbedrijf het Staatsdomein bij Het Loo bij Apeldoorn. Vastgoed betekent in ons geval ook natuurbeheer. Afstoot en herontwikkeling Op dit moment zijn verkoop en herontwikkeling van vastgoed actueler dan nieuwbouw. Door de afname van het aantal rijksambtenaren en de aanpassing van de huisvestingsnorm heeft de Rijksoverheid minder kantoren nodig. 10

11 Het Koninklijk Paleis Amsterdam onderging in de periode een grondige restauratie van zowel het interieur als het exterieur. Het paleis op de Dam kan na deze onderhoudsbeurt weer jaren mee. 11

12 12 Het Rijksvastgoedbedrijf beheert ongeveer hectare defensieterreinen. Ruim 2/3 deel daarvan is oefen- en schietterrein met beschermde natuurwaarden. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarmee de derde natuurbeheerder van het land. De oefenterreinen zijn opengesteld voor het publiek.

13 1 Na de verbouwing zal het kantoor aan de Rijnstraat 8 in Den Haag, in 2017, een rijkskantoor zijn voor vijf verschillende ministeries en diensten. 2 De gezamenlijke entree voor museum Gevangenenpoort en de galerij Prins Willen V in Den Haag. Defensie is de afgelopen jaren gekrompen. Een aantal gevangenissen gaat sluiten. Bijzonder vastgoed dat het Rijk niet meer nodig heeft wordt afgestoten. In de periode tot 2020 gaat het daarbij om 0,9 miljoen m² kantoorruimte en 1,9 miljoen m² andere objecten. Dat brengt complexe vragen met zich mee. Welke vestigingen en panden blijven in gebruik, wat wordt er afgestoten en waar? Welke gebouwen en terreinen komen voor herontwikkeling in aanmerking? Wat is een passende nieuwe bestemming, wie kan daarbij worden betrokken? Het Rijksvastgoedbedrijf stimuleert de gedachtevorming en het onderzoek naar mogelijk nieuwe bestemmingen voor dergelijk bijzonder vastgoed, dat een deel vormt van onze identiteit. en de Blokhuispoort in Leeuwarden verkocht. Overbodig geworden rijkskantoren worden verbouwd tot starters- en studentenwoningen. Het succes van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg is een voorbeeld van geslaagde herontwikkeling van een voormalig defensieterrein. In al deze gevallen krijgt een complex dat overbodig was geworden voor overheidsdoelen, een nieuwe, kansrijke toekomst. Zo wordt er samen met de gemeente Amsterdam gewerkt aan de herontwikkeling van het 14 hectare grote Marineterrein Kattenburg, dat tussen nu en 2018 gefaseerd zal worden verlaten door Defensie. Het centraal gelegen terrein krijgt weer toekomst met een mix van wonen, werken en vrije tijd. Onlangs werden de Tapijnkazerne in Maastricht 13

14 14

15 Op het noordelijke gedeelte van de voormalige vliegbasis Soesterberg staat het nieuwe Nationaal Militair Museum (NMM). Dit herbergt, naast een defensiebreed thematisch gedeelte, de collecties van het Legermuseum en het Militaire Luchtvaartmuseum. Op de foto: demonstratie op het buitenterrein. 15

16 1 Interieur van het nieuwe Nationaal Militair Museum te Soesterberg. 2 Turfmarkt 147 Den Haag is het rijkskantoor voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Koninkrijkrelaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Regionale verschillen Het is duidelijk dat er bij al deze opgaven sprake is van grote regionale verschillen. Zelfs binnen één stad lopen de mogelijkheden per pand en locatie soms ver uiteen. Bij de keuzes die worden gemaakt, spelen altijd verschillende overwegingen mee: wat betekent deze ingreep voor de regio, voor de leefbaarheid en de werkgelegenheid? Vastgoed gaat óók over mensen. Maatschappelijk verantwoord afstoten betekent dat het Rijk plannen afstemt met andere overheden, zodat sommige kantoorpanden bijvoorbeeld tijdelijk een andere bestemming krijgen, de lokale vastgoedmarkt niet overvoerd raakt en op de lange termijn het beste financiële resultaat wordt behaald. De overheid steunt daarbij goede, nieuwe initiatieven waarbij wordt gezocht naar allerlei soorten samenwerkingsverbanden, nieuwe financieringsmodellen en slimme combinaties. Hergebruik en transformatie vragen om een vernieuwende aanpak. gebied zelf gaan ontwikkelen. Dat laatste gebeurt bij marinevliegkamp Valkenburg, een voormalig defensieterrein middenin de Randstad én vlakbij de duinen, dat meer dan 70 jaar was afgesloten voor publiek. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met de gemeente Katwijk aan de ontwikkeling van een woon-, werk- en recreatiegebied met hoge duurzaamheidsambities. Het is de bedoeling dat er ongeveer 5000 nieuwe woningen komen. Een deel van de hangars en panden wordt tot die tijd verhuurd. Voormalig defensiekantoor De Binckhorsthof in Den Haag laat zien hoe een op dit moment slecht verkoopbaar kantoorpand een tijdelijke nieuwe bestemming kan krijgen. De Binckhorsthof is nu een bruisend verzamelgebouw voor bedrijven in de sport- en danswereld. Zo vervult het op lokaal niveau weer een belangrijke functie. Soms is verkoop niet de beste oplossing of op korte termijn zelfs onmogelijk. In dat geval kunnen we een pand in tijdelijk beheer uitgeven, of een 16

17 Het Rijksvastgoedbedrijf beheert een uitgebalanceerde vastgoed - portefeuille, die voldoet aan de eisen van deze tijd en past bij de diversiteit van het Rijk. Het gebouw van het Rijksarchief in Zwolle combineert op bijzondere wijze een veilige bewaarplaats voor de collectie met een publieksfunctie. 17

18 18 Koepelgevangenis in Haarlem. Voor drie koepelgevange nissen in Breda, Arnhem en Haarlem wordt een nieuwe bestemming gezocht in samenwerking met lokale overheden en marktpartijen.

19 1 De nieuwbouw van Eurojust komt in de Internationale Zone in Den Haag. Het aanbieden van een geschikte vestigingslocatie voor organisaties zoals Eurojust is onderdeel van het kabinetsbeleid. 2 Hembrug is een voormalig defensieterrein in Zaanstad. Het Rijksvastgoed - bedrijf transformeert Hembrug samen met de gemeente en de provincie tot een nieuw, creatief bedrijventerrein. Nieuw gebruik Gemeenten en provincies krijgen voorrang als het Rijk gebouwen of terreinen niet meer nodig heeft en in de etalage zet. Er gelden ook voor andere overheden marktconforme prijzen, zodat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie op de vastgoedmarkt. Het betekent wel dat stad en regio een uitgelezen kans krijgen om een soms beeldbepalend gebouw te verwerven en een nieuwe toekomst te geven. Dat kan de lokale woningmarkt of het culturele leven een boost geven. Als andere overheden geen mogelijkheden zien, gaat een vrijkomend rijkspand breder in de verkoop. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans en krijgt het Rijk de optimale opbrengst en dat maakt de cirkel weer rond: rijkspanden zijn immers betaald met belastinggeld.

20 Het Rijksvastgoedbedrijf is in 2014 ontstaan uit een fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Rijksgebouwendienst. Die organisaties samen staan borg voor eeuwen aan vastgoedervaring. Het Rijksvastgoedbedrijf valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijksvastgoedbedrijf Postbus EZ Den Haag Meer informatie T Rijksvastgoedbedrijf Postbus aa Den Haag t Juni

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

REGIO 1: ACHTERHOEK: Vastgoed losmaken

REGIO 1: ACHTERHOEK: Vastgoed losmaken REGIO 1: ACHTERHOEK: Vastgoed losmaken Herbestemmen van maatschappelijk vastgoed, een gebiedsopgave voor de Achterhoek Kader Overheden (gemeenten, provincie, rijk), maatschappelijke Organisaties (woningbouwcorporaties,

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018. PvdA Krimpenerwaard

Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018. PvdA Krimpenerwaard Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018 PvdA Krimpenerwaard 1. Inleiding De PvdA, de meest progressieve partij in de Krimpenerwaard, maakt in dit verkiezingsprogramma sociale en duurzame keuzes.

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst Cluster Vastgoed Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst Verkenning van de mogelijkheden om bij de inzet van rijksvastgoed besparingen en hogere rendementen te bereiken Pagina 1 van 26 Cluster

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

De gevolgen. verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen. argumenten voor een andere aanpak

De gevolgen. verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen. argumenten voor een andere aanpak De gevolgen van de verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen en de argumenten voor een andere aanpak Het College van Rijksadviseurs (CRA) biedt u bij gelegenheid van het symposium De diversiteit

Nadere informatie

Voorwoord. D66 Gelderland wil meer aandacht voor technisch onderwijs, goede technieklokalen en stages en leerwerkplekken.

Voorwoord. D66 Gelderland wil meer aandacht voor technisch onderwijs, goede technieklokalen en stages en leerwerkplekken. Voorwoord Met veel trots presenteer ik, Michiel Scheffer, lijsttrekker van D66 Gelderland, ons verkiezingsprogramma voor de periode 2015-2019. Trots omdat D66 een verkiezingsprogramma presenteert voor

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

Van oude gebouwen en nieuwe functies

Van oude gebouwen en nieuwe functies Van oude gebouwen en nieuwe functies Herbestemming voor wonen met zorg De lessen In opdracht van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal Dirk Bergvelt Hans van Rossum maart 2009 Rapportnummer:

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Een duurzame samenleving VROM maakt het mogelijk

Een duurzame samenleving VROM maakt het mogelijk Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Een duurzame samenleving VROM maakt het mogelijk Duurzaamheid begint met betrokkenheid Duurzaamheid is voor dit kabinet een belangrijk

Nadere informatie

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 28 oktober 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Colofon: 2011 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag Sustainably meeting demand Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed. Met kennis van

Nadere informatie

De Schoonheid van Amsterdam

De Schoonheid van Amsterdam De Schoonheid van Amsterdam Gemeente Amsterdam 2013 De Schoonheid van Amsterdam 2013 pagina 1 Stroomschema welstand Betreft uw bouwplan een vergunningplichtig bouwwerk en gelden er welstandscriteria? Sommige

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig. Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen

Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig. Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig Justitie blijft in Veenhuizen Onlangs kreeg Veenhuizen van staatssecretaris

Nadere informatie

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken WONEN EN WERKEN IN DE WESTAS Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken Jaar: 2014 De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken naar een stedelijk woon-werkmilieu 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1.

Nadere informatie

Retropool. Den Haag op zoek naar nieuw profiel. selections

Retropool. Den Haag op zoek naar nieuw profiel. selections selections Retropool Het Financieele Dagblad Den Haag op zoek naar nieuw profiel Steden zijn weer in opmars. Zo is Den Haag bezig met een heuse comeback. Behalve als rijkszetel probeert de stad zich ook

Nadere informatie

Wonen. Beleid in uitvoering. November 2013

Wonen. Beleid in uitvoering. November 2013 Wonen Beleid in uitvoering November 2013 Het voormalige fabrieksterrein van Droste aan het Spaarne in Haarlem dat herbestemd is voor wonen, werken en recreatie Inleiding Deze brochure In opdracht van

Nadere informatie

Focus op Kennis en Creativiteit

Focus op Kennis en Creativiteit Afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Provincie Utrecht

Nadere informatie