Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving."

Transcriptie

1 Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

2 Het in stand houden en beheren van gebouwen en terreinen van het Rijk en Defensie is een belangrijke taak van het Rijksvastgoedbedrijf.

3 Het Rijksvastgoedbedrijf Of het nu gaat om een belastingkantoor, een kazerne, een gevangenis of een oefenterrein voor Defensie: het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat gebouwen en terreinen veilig en klaar voor gebruik zijn. Iedere rijksambtenaar en militair kan zo zijn of haar werk goed doen, in een professionele en inspirerende omgeving. 3

4 4 Militaire oefenterrein De Haar ten zuiden van Assen. Het 450 hectare grote terrein voorziet in de oefenbehoefte van de militaire eenheden van de nabij gelegen Johan Willem Friso Kazerne.

5 1 Vliegbasis Volkel ligt in het buitengebied van de gemeente Uden. Deze basis is een van de twee Nederlandse F-16 bases. 2 Het Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met de provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en het havenbedrijf Zeeland Seaports aan een ruimtelijk plan voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Waar houden we ons mee bezig? Wij zorgen ervoor dat gevangenissen veilige gebouwen zijn. Dat Nederlandse kunstschatten te zien zijn in goed toegankelijke en toonaangevende musea. We regelen het onderhoud en de investeringen in rechtbanken en kantoorpanden, verhelpen storingen en voeren brandveiligheidsinspecties uit. Zodat de gebouwen en terreinen van de Rijksoverheid op orde zijn. We houden ons bezig met kazernes, marinehavens en landingsbanen, zodat medewerkers van Defensie hun operationele taken goed uit kunnen voeren. Het gaat bij het vastgoed van het Rijk en Defensie veelal om kenmerkende panden en terreinen. Onze gebouwen staan bijvoorbeeld op een prominente plek in de stad, waar ze als het ware vergroeid zijn met de omgeving en een ijkpunt vormen voor de lokale samenleving. Veel militaire oefen- en schietterreinen hebben de status van beschermd natuurgebied. Militair gebruik gaat hand in hand met aandacht voor ecologische waarden en dat heeft geleid tot uitgestrekte natuurgebieden met bijzondere flora en fauna. Daarnaast veilt het Rijksvastgoedbedrijf ook de locaties voor benzinestations langs de snelweg en zijn we verantwoordelijk voor de wrakken van VOC-schepen die wereldwijd verspreid nog op de zeebodem liggen. Voor Defensie regelen we milieuvergunningen voor vliegbases, schietterreinen en havens en zorgen we dat in plannen van andere overheden rekening wordt gehouden met vlieg-, veiligheid- en geluidzones van Defensie. Kennis en vakbekwaamheid zijn voor ons belangrijk. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ervaren project- en procesmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten en ingenieurs in dienst, maar ook ecologen en kunsthistorici. We werken in monumenten en nieuwe kantoren, op de hei en middenin de stad. De behoefte aan vastgoed bij de Rijksoverheid verandert continu. We zorgen dat er nieuwbouw komt of bestaande bouw wordt gerenoveerd als dat nodig is. We verkopen objecten die niet meer nodig zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat gebouwen en gronden niet alleen de overheid en rijksambtenaren, maar de hele Nederlandse samenleving ten goede komen. 5

6 1 Het pand voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een glazen gevel met diverse technische bijzonderheden, zoals een geventileerde dubbele gevel en glas met een lage emissie. 2 Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in 2014 voor 125 miljoen euro aan overtollig vastgoed van het Rijk verkocht. Het ging daarbij bijvoorbeeld om voormalige gevangenissen en kantongerechten. Onze vastgoedportefeuille is uniek, divers en complex. Wij beheren die op een verantwoorde manier, ook voor de generaties na ons. Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille is bestand tegen de snelle en soms onvoorspelbare schommelingen in de vraag naar vastgoed. Toekomstvisie Om leegstand te minimaliseren en tot een optimalisatie van het kantoorgebruik te komen, werken we met masterplannen. Daarin wordt de behoefte aan rijkskantoorruimte in heel Nederland gematcht met de beschikbare gebouwen. Ook bij niet-kantoren is efficiënt ruimtegebruik van belang: de behoefte aan gebouwen en terreinen verandert steeds. De komende jaren sluiten bijvoorbeeld minstens 15 penitentiaire inrichtingen hun deuren. Wat doen we met een gevangenis die het Rijk niet meer nodig heeft? Is er een nieuwe bestemming mogelijk voor een rijkskantoor dat leeg komt te staan? Wat betekent de verhuizing van een rechtbank voor de werkgelegenheid in de regio? Welke mogelijkheden zijn er voor de herontwikkeling van een voormalig marineterrein tot openbaar gebied? Het Rijksvastgoedbedrijf is vaak een belangrijke schakel in zulke processen. Financiële overwegingen en maatschappelijke belangen spelen een rol in onze afwegingen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft oog voor wat er in de samenleving gebeurt. Samen met de markt Het Rijksvastgoedbedrijf werkt veel samen met gemeenten, provincies, waterschappen en commerciële partijen uit de bouw- en vastgoedwereld. Ons vastgoed vereist vaak maatwerk. We zijn door onze ervaring specialist in het omgaan met bijzonder vastgoed. We zien de kansen en uitdagingen en we zoeken naar de beste oplossingen. Bij het herontwikkelen, bouwen en beheren van ons vastgoed werken we samen met marktpartijen zoals architecten en bouwbedrijven. Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie als het gaat om transparante aanbestedingen. We zijn een professionele opdrachtgever die zowel innovatief als kostenbewust opereert. Er is daarom steeds vaker sprake van geïntegreerde contracten. 6

7 Unieke tweedehuid-gevel van het kantoorpand voor Rijks waterstaat, Westraven te Utrecht. Deze gevel hangt een meter voor de glazen gevel en bestaat voor een deel uit gaasdoek waardoor natuurlijke ventilatie mogelijk is en ramen geopend kunnen worden. 7

8 8 Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een masterplan opgesteld om het landschap rond Huis Doorn te renoveren en te herstellen. Met de renovatie van de lanen, bosvakken en zichtlijnen op open ruimtes en gebouwen vindt het Park haar nationale en internationale cultuurhistorische betekenis terug.

9 1 De gebouwen aan het Binnenhof van de Eerste en de Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken hebben dringend groot onderhoud nodig. 2 Door inspecties van brand veiligheid, onderhoud, energiegebruik etc. te combineren tot een integrale inspectie stijgt efficiency. Dergelijke contracten kunnen meerdere disciplines omvatten of zich uitstrekken over een langere periode, bijvoorbeeld van bouw tot en met onderhoud en beheer van een gebouw of terrein. Er zijn proeven gaande met diverse vernieuwende contractvormen, zoals maincontracting. We nemen onze voorbeeldfunctie serieus en zijn onder andere een actieve partner in de Bouwcampus. Met andere partijen willen we nadenken om bij te dragen aan een brede vernieuwing van de bouwsector. Hierbij gaat het om (keten)samenwerking, duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en vermindering van faalkosten. Kwaliteit Ruimtelijke kwaliteit en architectuur zijn belangrijke aandachtspunten bij grote renovaties en nieuwbouwprojecten. De Rijksbouwmeester adviseert ons op dat gebied. Zo worden terreinen en gebouwen waar we verantwoordelijk voor zijn, goed ingepast in de omgeving en blijft de architectonische of monumentale waarde behouden. Bij ingrijpende veranderingen in of aan een monument is goed onderzoek vooraf altijd een voorwaarde. Dat was bijvoorbeeld aan de orde bij de renovatie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Onder onze supervisie onderging het gebouw uit 1855 de grootste renovatie en restauratie uit zijn geschiedenis. Nu is het een modern museum, aangepast aan de eisen van deze tijd en toegankelijk voor een miljoenenpubliek. De ingrepen doen geen afbreuk aan het oorspronkelijke ontwerp. Cultureel erfgoed is bij ons in goede handen. Maar ook als opdrachtgever voor nieuwbouw heeft het Rijksvastgoedbedrijf een lange traditie. Op dit moment wordt onder onze supervisie gewerkt aan passende nieuwe behuizing voor de Hoge Raad in Den Haag. Onlangs werd een start gemaakt met de aanbesteding van de ontwikkeling van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) voor de Koninklijke Marine, die aan de buitenhaven in Vlissingen zal verrijzen. 9

10 1 Het instandhouden en beheren van gebouwen en terreinen van het Rijk en Defensie is een belangrijke taak van het Rijksvastgoedbedrijf. 2 Het legeringgebouw op de Frederik kazerne te Den Haag met o.m. hotel voor officieren en vlagofficieren. Duurzaamheid We hebben aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid, en gaan op een verantwoorde manier om met mensen, klimaat, economie en grondstoffen. We gaan daarbij uit van de drie P s van duurzaamheid: people, planet en profit. We dringen het energiegebruik in onze gebouwen zoveel mogelijk terug en zorgen voor optimaal presterende klimaatinstallaties. Door een hogere bezettingsgraad van rijkskantoren besparen we energie. Nieuwe overheidsgebouwen worden vanaf 2019 bijna energieneutraal gebouwd. Bij nieuwbouw en herontwikkeling van vastgoed werken we zoveel mogelijk met hergebruikte of herbruikbare materialen en grondstoffen. Het Rijksvastgoedbedrijf koopt 100% duurzaam in. Dat geldt voor materieel, infrastructuur, goederen, diensten en energie. De voortrekkersrol die we willen vervullen blijkt bijvoorbeeld uit onze samenwerking met de gemeente Den Haag in het project EnergieRijk2020. Daarbij streven we gezamenlijk naar een volledig duurzame energievoorziening. Niet voor één gebouw, maar voor een heel gebied. Het gaat in totaal om 18 overheidsgebouwen rondom Den Haag CS, die in 2020 uitsluitend gebruik zullen maken van hernieuwbare energiebronnen. Natuurbeheer Samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vormt het Rijksvastgoedbedrijf de top 3 van natuurbeheerders in Nederland. We beheren meer dan hectare grond, waarvan hectare defensieterrein. Dat zijn veelal militaire oefenterreinen. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met Natuurmonumenten aan de verbetering van de vogel- en visstand bij het Markermeer. Ook beheert het Rijksvastgoedbedrijf het Staatsdomein bij Het Loo bij Apeldoorn. Vastgoed betekent in ons geval ook natuurbeheer. Afstoot en herontwikkeling Op dit moment zijn verkoop en herontwikkeling van vastgoed actueler dan nieuwbouw. Door de afname van het aantal rijksambtenaren en de aanpassing van de huisvestingsnorm heeft de Rijksoverheid minder kantoren nodig. 10

11 Het Koninklijk Paleis Amsterdam onderging in de periode een grondige restauratie van zowel het interieur als het exterieur. Het paleis op de Dam kan na deze onderhoudsbeurt weer jaren mee. 11

12 12 Het Rijksvastgoedbedrijf beheert ongeveer hectare defensieterreinen. Ruim 2/3 deel daarvan is oefen- en schietterrein met beschermde natuurwaarden. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarmee de derde natuurbeheerder van het land. De oefenterreinen zijn opengesteld voor het publiek.

13 1 Na de verbouwing zal het kantoor aan de Rijnstraat 8 in Den Haag, in 2017, een rijkskantoor zijn voor vijf verschillende ministeries en diensten. 2 De gezamenlijke entree voor museum Gevangenenpoort en de galerij Prins Willen V in Den Haag. Defensie is de afgelopen jaren gekrompen. Een aantal gevangenissen gaat sluiten. Bijzonder vastgoed dat het Rijk niet meer nodig heeft wordt afgestoten. In de periode tot 2020 gaat het daarbij om 0,9 miljoen m² kantoorruimte en 1,9 miljoen m² andere objecten. Dat brengt complexe vragen met zich mee. Welke vestigingen en panden blijven in gebruik, wat wordt er afgestoten en waar? Welke gebouwen en terreinen komen voor herontwikkeling in aanmerking? Wat is een passende nieuwe bestemming, wie kan daarbij worden betrokken? Het Rijksvastgoedbedrijf stimuleert de gedachtevorming en het onderzoek naar mogelijk nieuwe bestemmingen voor dergelijk bijzonder vastgoed, dat een deel vormt van onze identiteit. en de Blokhuispoort in Leeuwarden verkocht. Overbodig geworden rijkskantoren worden verbouwd tot starters- en studentenwoningen. Het succes van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg is een voorbeeld van geslaagde herontwikkeling van een voormalig defensieterrein. In al deze gevallen krijgt een complex dat overbodig was geworden voor overheidsdoelen, een nieuwe, kansrijke toekomst. Zo wordt er samen met de gemeente Amsterdam gewerkt aan de herontwikkeling van het 14 hectare grote Marineterrein Kattenburg, dat tussen nu en 2018 gefaseerd zal worden verlaten door Defensie. Het centraal gelegen terrein krijgt weer toekomst met een mix van wonen, werken en vrije tijd. Onlangs werden de Tapijnkazerne in Maastricht 13

14 14

15 Op het noordelijke gedeelte van de voormalige vliegbasis Soesterberg staat het nieuwe Nationaal Militair Museum (NMM). Dit herbergt, naast een defensiebreed thematisch gedeelte, de collecties van het Legermuseum en het Militaire Luchtvaartmuseum. Op de foto: demonstratie op het buitenterrein. 15

16 1 Interieur van het nieuwe Nationaal Militair Museum te Soesterberg. 2 Turfmarkt 147 Den Haag is het rijkskantoor voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Koninkrijkrelaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Regionale verschillen Het is duidelijk dat er bij al deze opgaven sprake is van grote regionale verschillen. Zelfs binnen één stad lopen de mogelijkheden per pand en locatie soms ver uiteen. Bij de keuzes die worden gemaakt, spelen altijd verschillende overwegingen mee: wat betekent deze ingreep voor de regio, voor de leefbaarheid en de werkgelegenheid? Vastgoed gaat óók over mensen. Maatschappelijk verantwoord afstoten betekent dat het Rijk plannen afstemt met andere overheden, zodat sommige kantoorpanden bijvoorbeeld tijdelijk een andere bestemming krijgen, de lokale vastgoedmarkt niet overvoerd raakt en op de lange termijn het beste financiële resultaat wordt behaald. De overheid steunt daarbij goede, nieuwe initiatieven waarbij wordt gezocht naar allerlei soorten samenwerkingsverbanden, nieuwe financieringsmodellen en slimme combinaties. Hergebruik en transformatie vragen om een vernieuwende aanpak. gebied zelf gaan ontwikkelen. Dat laatste gebeurt bij marinevliegkamp Valkenburg, een voormalig defensieterrein middenin de Randstad én vlakbij de duinen, dat meer dan 70 jaar was afgesloten voor publiek. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt samen met de gemeente Katwijk aan de ontwikkeling van een woon-, werk- en recreatiegebied met hoge duurzaamheidsambities. Het is de bedoeling dat er ongeveer 5000 nieuwe woningen komen. Een deel van de hangars en panden wordt tot die tijd verhuurd. Voormalig defensiekantoor De Binckhorsthof in Den Haag laat zien hoe een op dit moment slecht verkoopbaar kantoorpand een tijdelijke nieuwe bestemming kan krijgen. De Binckhorsthof is nu een bruisend verzamelgebouw voor bedrijven in de sport- en danswereld. Zo vervult het op lokaal niveau weer een belangrijke functie. Soms is verkoop niet de beste oplossing of op korte termijn zelfs onmogelijk. In dat geval kunnen we een pand in tijdelijk beheer uitgeven, of een 16

17 Het Rijksvastgoedbedrijf beheert een uitgebalanceerde vastgoed - portefeuille, die voldoet aan de eisen van deze tijd en past bij de diversiteit van het Rijk. Het gebouw van het Rijksarchief in Zwolle combineert op bijzondere wijze een veilige bewaarplaats voor de collectie met een publieksfunctie. 17

18 18 Koepelgevangenis in Haarlem. Voor drie koepelgevange nissen in Breda, Arnhem en Haarlem wordt een nieuwe bestemming gezocht in samenwerking met lokale overheden en marktpartijen.

19 1 De nieuwbouw van Eurojust komt in de Internationale Zone in Den Haag. Het aanbieden van een geschikte vestigingslocatie voor organisaties zoals Eurojust is onderdeel van het kabinetsbeleid. 2 Hembrug is een voormalig defensieterrein in Zaanstad. Het Rijksvastgoed - bedrijf transformeert Hembrug samen met de gemeente en de provincie tot een nieuw, creatief bedrijventerrein. Nieuw gebruik Gemeenten en provincies krijgen voorrang als het Rijk gebouwen of terreinen niet meer nodig heeft en in de etalage zet. Er gelden ook voor andere overheden marktconforme prijzen, zodat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie op de vastgoedmarkt. Het betekent wel dat stad en regio een uitgelezen kans krijgen om een soms beeldbepalend gebouw te verwerven en een nieuwe toekomst te geven. Dat kan de lokale woningmarkt of het culturele leven een boost geven. Als andere overheden geen mogelijkheden zien, gaat een vrijkomend rijkspand breder in de verkoop. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans en krijgt het Rijk de optimale opbrengst en dat maakt de cirkel weer rond: rijkspanden zijn immers betaald met belastinggeld.

20 Het Rijksvastgoedbedrijf is in 2014 ontstaan uit een fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Rijksgebouwendienst. Die organisaties samen staan borg voor eeuwen aan vastgoedervaring. Het Rijksvastgoedbedrijf valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijksvastgoedbedrijf Postbus EZ Den Haag Meer informatie T Rijksvastgoedbedrijf Postbus aa Den Haag t Juni

Datum 4 februari 2013 Betreft Kamervragen over de aankoop door de Rijksgebouwendienst van een kantoorpand in Den Haag.

Datum 4 februari 2013 Betreft Kamervragen over de aankoop door de Rijksgebouwendienst van een kantoorpand in Den Haag. > Retouradres Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Uw kenmerk 2013Z00651 Datum 4 februari

Nadere informatie

12-05-2015 Nieuws Nieuwe afstootstrategie Rijksvastgoed en Rijksvastgoed krijgt geen prijskaartje

12-05-2015 Nieuws Nieuwe afstootstrategie Rijksvastgoed en Rijksvastgoed krijgt geen prijskaartje 12-05-2015 Nieuws Nieuwe afstootstrategie Rijksvastgoed en Rijksvastgoed krijgt geen prijskaartje 12-05-2015 Nieuws - Ingrid Koenen Interieur koepelgevangenis Breda, foto Ingrid Koenen Nieuwe afstootstrategie

Nadere informatie

WELKOM op de Kromhoutkazerne

WELKOM op de Kromhoutkazerne WELKOM op de Kromhoutkazerne Adri van Dien Hoofd Portefeuillemanagement Defensie RVB 18 september 2015 Fort Vossegat & Nieuwe Hollandse Waterlinie Bomvrije wachtruimte, brug met de 12 gaten & Tamboershut

Nadere informatie

Rijksvastgoed Lelystad (onder voorbehoud)

Rijksvastgoed Lelystad (onder voorbehoud) Rijksvastgoed Lelystad (onder voorbehoud) AANLEIDING (1) Kabinetsbesluit 2011: concentratie van Rijkskantorenlocaties in select aantal plaatsen Aanleiding: - taakstellende besparing betreffende Rijkshuisvesting

Nadere informatie

De heer drs. S.A. Blok Minister voor Wonen en Rijksdienst Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag. Datum 6 juli 2015 Betreft Renovatie Binnenhof

De heer drs. S.A. Blok Minister voor Wonen en Rijksdienst Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag. Datum 6 juli 2015 Betreft Renovatie Binnenhof . > Retouradres Postbus 16700, 2500 BS Den Haag De heer drs. S.A. Blok Minister voor Wonen en Rijksdienst Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Afdeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 16700 2500 BS

Nadere informatie

Aanpak transformatie rijksvastgoed

Aanpak transformatie rijksvastgoed Aanpak transformatie rijksvastgoed Overtollig rijksvastgoed Mogelijkheden en kansen Meer informatie Dit is een publicatie van het Rijksvastgoedbedrijf Zie voor meer informatie: www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Professioneel behoud van monumenten

Professioneel behoud van monumenten Professioneel behoud van monumenten Heijmans Restauratiewerken 1 De waarde van monumenten Monumentale bruggen, sluizen en stuwen, kade-, stads- en vestingmuren, fortificaties en andere verdedigingswerken

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Leegstand & transformatie

Leegstand & transformatie Leegstand & transformatie Trends & ontwikkelingen Frank Strolenberg Nationaal Programma Herbestemming/Rijksdienst Cultureel Erfgoed 5 december 2013 Herbestemming is van alle tijden Grote kerk van Veere

Nadere informatie

De ARC14 Architectuurprijs

De ARC14 Architectuurprijs De ARC14 Architectuurprijs inzending bunkerq v.o.f. Utrecht, augustus 2014 bunkerq v.o.f. bureau voor erfgoedontwikkeling, restauratie en architectuur project: opdrachtgever: werkzaamheden bunkerq: hoofdaannemer:

Nadere informatie

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor HERBESTEMMINGSSCAN Herbestemmingsscan U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor U heeft te maken met een leegkomend of leegstaand pand Uw kosten voor

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015 BUREAUPRESENTATIE INHOUD 1. WIE IS MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... 2. WERKWIJZE... 3. VISIE... 2. REFERENTIESLIJST... 2. REFERENTIES... 3. WAAROM MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... WIE IS MARGREET

Nadere informatie

FixPlan voor installaties

FixPlan voor installaties FixPlan voor installaties Installatietechniek FixPlan installatietechniek is een creatieve en innovatieve partner die technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert op het gebied

Nadere informatie

Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig. Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen

Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig. Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig Tussenrapportage Green Deal Veenhuizen Veenhuizen: al bijna twee eeuwen vernieuwend bezig Justitie blijft in Veenhuizen Onlangs kreeg Veenhuizen van staatssecretaris

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Een contractvorm voor meerwaarde

Een contractvorm voor meerwaarde Een contractvorm voor meerwaarde PRAKTIJKCASUS INTERNATIONALE SCHOOL EINDHOVEN (DBFMO)» Martie Jacobs Directeur OPPS Content» Introductie Praktijkcase: Internationale School Eindhoven» Keuze voor PPS DBFMO»

Nadere informatie

Wonen in kantoren, werkt dat?

Wonen in kantoren, werkt dat? Wonen in kantoren, werkt dat? De lettergrootte voor bijschriften is 12 Erik Cremers Adviseur Duurzame Leefomgeving Inleiding DGMR heeft uitgebreide ervaring renovaties en herbestemmingen Advisering van

Nadere informatie

Gemeenten en vastgoed

Gemeenten en vastgoed Gemeenten en vastgoed Gebiedsregisseur & vastgoedgebruiker www.dtz.nl www.dtz.com Transparant en efficiënt omgaan met vastgoed Vooruitstrevende gemeenten grijpen kansen Een gemeente is naast eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten 2013 MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2005-2008 Oplevering 2012 Opening 24 mei 2013 Architect Bierman Henket architecten Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant (Het Noordbrabants

Nadere informatie

martiniziekenhuis schweitzerlaan paterswoldseweg het kantoor bedrijvenpark wonen

martiniziekenhuis schweitzerlaan paterswoldseweg het kantoor bedrijvenpark wonen Herbes temmin g van kan too r tot zo rghot n deuren s MA MA r i j k e v a douwe bo a studio m e Afstude r p r oj e c t el ukli e s ma k a r k o p g a v e Door de recessie is de leegstand van Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 87 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013 Heilige huisjes in de knel Eeuwenlang waren religieuze gebouwen de spil waar het leven in stad of dorp om draaide, ankerpunten in het dagelijks leven,

Nadere informatie

Museum De fundatie zwolle

Museum De fundatie zwolle 2013 Museum De fundatie zwolle Hal 13a Den Eikenhorst, Esch postbus 2126 nl-5260 cc Vught t +31 [0]411 601618 info@biermanhenket.nl www.biermanhenket.nl BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2010 Oplevering

Nadere informatie

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar Bestaand Vastgoed Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011 DHV 2011 All rights reserved Openbaar Wat is er aan de hand? Circa 1/3 energiegebruik NL zit in gebouwde omgeving Focus

Nadere informatie

Afstootstrategie 2015-2020. Afstootstrategie april 2015 1

Afstootstrategie 2015-2020. Afstootstrategie april 2015 1 Afstootstrategie 2015-2020 Integer Ondernemend Resultaatgericht Transparant Afstootstrategie april 2015 1 2 Afstootstrategie mei 2015 Opgave Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie

Nadere informatie

Overveen Brouwerskolkweg 2 >>>

Overveen Brouwerskolkweg 2 >>> Overveen Brouwerskolkweg 2 >>> Overveen Brouwerskolkweg 2 project stedenbouwkundige visie ten behoeve van herontwikkeling locatie gebouw Publieke Werken gemeente Bloemdaal en naastgelegen perceel ontwerpers

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

Rijksvastgoed en beleidsopgaven in Flevoland Een provinciale uitwerking van de RVPS

Rijksvastgoed en beleidsopgaven in Flevoland Een provinciale uitwerking van de RVPS Rijksvastgoed en beleidsopgaven in Flevoland Een provinciale uitwerking van de RVPS Landelijke vastgoeddag 2 oktober 2014 Rijksvastgoedbedrijf Directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement Afdeling

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

JURYRAPPORT. Nationale Renovatie Prijs 2009. H. Westra A.F. Thomsen. 13 mei 2009. Juryrapport Nationale Renovatie Prijs 2009

JURYRAPPORT. Nationale Renovatie Prijs 2009. H. Westra A.F. Thomsen. 13 mei 2009. Juryrapport Nationale Renovatie Prijs 2009 JURYRAPPORT Nationale Renovatie Prijs 2009 H. Westra A.F. Thomsen 13 mei 2009 1 Juryrapport Nationale Renovatie Prijs 2009 3. Categorie Utiliteitsbouw Renovatie 3.1 Inzendingen In de categorie Utiliteitsbouw

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011)

LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011) LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011) PROJECTOMSCHRIJVING DE KLENCKE 2008-2009 OPDRACHTGEVER STICHTING VO A DAM-ZUID P/A ST.IGNATIUSGYMNASIUM

Nadere informatie

Impressie restauratie Het Bergosskantoor

Impressie restauratie Het Bergosskantoor Impressie restauratie Het Bergosskantoor Aan de restauratie van Het Bergosskantoor hebben meegewerkt: Bouwbedrijf Wagemakers Kemkens Installatieburo BV Baaijens Constructie De Vet sanitair Smederij Eric

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

HUIZE LINDENOORD. Wolvega. A d e m a A r c h i t e c t e n. A d e m a A r c h i t e c t e n

HUIZE LINDENOORD. Wolvega. A d e m a A r c h i t e c t e n. A d e m a A r c h i t e c t e n HUIZE LINDENOORD Wolvega 2 Inleiding IDe statuur van Lindenoord had zijn hoogtepunt in de 18 e eeuw. Het complex bestond toen uit het hoofdpand in een groot park met een overtuin waarin een jachtslot.

Nadere informatie

Garagebedrijf Pompen & Verlouw s-hertogenbosch

Garagebedrijf Pompen & Verlouw s-hertogenbosch restauratie rijksmonument Garagebedrijf Pompen & Verlouw s-hertogenbosch Je kunt er als het ware de motorolie nog ruiken, de echo s van de ronkende motoren nog horen en het bordje verboden te roken nog

Nadere informatie

De Veilige Veste. Architectuur Transformatie van kantoorgebouwen 115 AWM 50. 1 kamer 2 gemeenschappelijke ruimte 3 trappenhuis 4 patio

De Veilige Veste. Architectuur Transformatie van kantoorgebouwen 115 AWM 50. 1 kamer 2 gemeenschappelijke ruimte 3 trappenhuis 4 patio 114 AWM 50 Van kantoor naar... Kinderdagverblijf, hotel, school, zorgvoorziening, studentenwoningen of reguliere woningen. In leegstaande kantoorgebouwen zijn allerlei andere programma s onder te brengen.

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen, een stap verder

Duurzaam Inkopen, een stap verder Duurzaam Inkopen, een stap verder Frans van Beek, Programma Duurzame energievoorziening bedrijfsvoering Rijk Rob van Arnhem, Categoriemanager Bedrijfskleding Rijk Ivo Bonajo, programmamanager duurzaam

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk Betreft Totaalbeeld masterplannen kantoorhuisvesting Geachte

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

Duurzaamste kantoor van Nederland bouw gestart

Duurzaamste kantoor van Nederland bouw gestart BWC Sustainable Development BV Postbus 107 1400 AC BUSSUM Duurzaamste kantoor van Nederland bouw gestart Bussum, 4 maart 2009 - De bouw is gestart van het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland: de

Nadere informatie

INHOUD. erfgoedexpert. bemiddeling. taxatie. monumentenadvies Pagina 7. ontstaan. referenties. contact. Pagina 5. Pagina 5. Pagina 7.

INHOUD. erfgoedexpert. bemiddeling. taxatie. monumentenadvies Pagina 7. ontstaan. referenties. contact. Pagina 5. Pagina 5. Pagina 7. 2 INHOUD erfgoedexpert bemiddeling taxatie Pagina 5 Pagina 5 Pagina 7 monumentenadvies Pagina 7 ontstaan referenties contact Pagina 9 Pagina 9 Pagina 11 3 4 Monumentaal erfgoed zoals kastelen, landgoederen,

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedbeheerder Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Zorg. het creëren van de toekomstgerichte omgeving

Zorg. het creëren van de toekomstgerichte omgeving Zorg het creëren van de toekomstgerichte omgeving Zorg het creëren van de toekomstgerichte omgeving De gezondheidszorg is volop in beweging. Marktwerking vraagt om strategische keuzes van verschillende

Nadere informatie

Profielschets Vastgoedbeheerder

Profielschets Vastgoedbeheerder Profielschets Vastgoedbeheerder Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: januari 2015 Adviseur: dhr. Tristan Vos Centraal Orgaan opvang asielzoekers Het

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman

Duurzaam Vastgoed. Roy Bruggeman Duurzaam Vastgoed Roy Bruggeman Ingenieursbureau Archicom Multidisciplinair ingenieursbureau gericht op: Consultancy: logistiek & supply chain advies, Architectuur en detail engineering, Bouwmanagement

Nadere informatie

Expertmeeting herbestemming religieus erfgoed Arnhem, 21 januari 2011

Expertmeeting herbestemming religieus erfgoed Arnhem, 21 januari 2011 StadsOntwikkeling Expertmeeting herbestemming religieus erfgoed Arnhem, 21 januari 2011 Monumentale kerkgebouwen in Utrecht: beleid en toekomst Actualiteit Ontwikkelingen bij kerken, in het bijzonder Bisdom

Nadere informatie

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1 Monumenten onze zorg gemeente Oude IJsselstreek 1 Inhoudsopgave Voorwoord van John Haverdil 03 Monumentenzorg 04 De waarde van monumenten 06 Gemeentelijke monumentenzorg 07 Hoe wordt een pand een gemeentelijke

Nadere informatie

Huisvesting door het Rijksvastgoedbedrijf

Huisvesting door het Rijksvastgoedbedrijf Huisvesting door het Rijksvastgoedbedrijf Doelmatig en doeltreffend beheer van rijksvastgoed 2015 VASTGOED IN DE PUBLIEKE SECTOR 1 Huisvesting door het Rijksvastgoedbedrijf Doelmatig en doeltreffend beheer

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

INZICHT. Energieneutraal Flevogebouw. Nieuwe site Metaglas. Glazen winkelunits Utrecht Centraal. Uitgave 2 2013

INZICHT. Energieneutraal Flevogebouw. Nieuwe site Metaglas. Glazen winkelunits Utrecht Centraal. Uitgave 2 2013 Uitgave 2 2013 INZICHT Energieneutraal Flevogebouw Nieuwe site Metaglas Glazen winkelunits Utrecht Centraal Energieneutraal kantoor in monumentaal Flevogebouw Mede door de isolerende achterzetramen is

Nadere informatie

stads- en landschapsontwerp Werken Westerkade 9 3511 HA Utrecht 030 280 3500 info@burotopia.nl www.burotopia.nl

stads- en landschapsontwerp Werken Westerkade 9 3511 HA Utrecht 030 280 3500 info@burotopia.nl www.burotopia.nl Tatelaar Zevenaar Project: Herstructurering bedrijventerrein Tatelaar, Zevenaar (32 ha) tot een consumentgericht bedrijventerrein. Opdracht: Ontwikkelen van masterplan voor herprofilering en revitalisering

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed & Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Duurzaamheid loont in Nieuw-Mathenesse. Samenvatting

Duurzaamheid loont in Nieuw-Mathenesse. Samenvatting Duurzaamheid loont in Nieuw-Mathenesse Samenvatting 1 Inleiding duurzaamheidsambities Nieuw-Mathenesse De gemeente Schiedam heeft in 2008 een Masterplan opgesteld voor de herontwikkeling en herstructurering

Nadere informatie

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden.

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. Provinciale Stellingen Stellingen 2007-2008 1. Landbouw en woningen moeten wijken voor waterberging. 2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. 3. Overheid moet bedrijven

Nadere informatie

Verkoopplan. Gorsselse Heide ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN

Verkoopplan. Gorsselse Heide ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN Verkoopplan Gorsselse Heide ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN Verkoopplan Gorsselse Heide tweede concept 210308 ONTWIKKELING MILITAIRE TERREINEN De h e r o n t w i k k e l i n g va n d e Gorsselse He

Nadere informatie

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing herenhuis in

Nadere informatie

Historisch geografische typering van het landschap op Texel

Historisch geografische typering van het landschap op Texel Historisch geografische typering van het landschap op Texel Orienterend onderzoek in het kader van het masterplan Texel. Uitgevoerd door mw. Drs. M.A.C. Zwetsloot, MIMA milieu advies bureau, Dirkshorn.

Nadere informatie

Leve het werkmilieu. ZEE EVENT 10/11/10 Jeanet van Antwerpen Partner-bestuurder

Leve het werkmilieu. ZEE EVENT 10/11/10 Jeanet van Antwerpen Partner-bestuurder Leve het werkmilieu ZEE EVENT 10/11/10 Jeanet van Antwerpen Partner-bestuurder Opbouw Context: zekerheden van de toekomst Duurzaamheid gebiedsontwikkeling en werkmilieus Sturingsknoppen: ruimtelijk, financieel,

Nadere informatie

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer

Persbericht. Delta, VolkerWessels en Reggeborgh willen eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark van Nederland bouwen in Haarlemmermeer Persbericht Datum Nummer Onderwerp Dit is een gezamenlijk persbericht van Delta Development Group, VolkerWessels, Reggeborgh Groep en de Gemeente Haarlemmermeer. 11 oktober 2007 Pb xxx 2007 Team CMO Postbus

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Conservatorium Hotel Renovatie en nieuwbouw

Conservatorium Hotel Renovatie en nieuwbouw Renovatie renovatie Het museumkwartier van Amsterdam is verrijkt met een uniek hotel in een zeer zorgvuldig gerenoveerd rijksmonument, de oude Rijkspostspaarbank. opdrachtgever Alrov Group, Israël ontwikkelaar

Nadere informatie

Jaaruitje 2015. Het is het bestuur van de VOOA een genoegen u op zondag 20 september 2015 uit te nodigen voor ons jaarlijkse uitje.

Jaaruitje 2015. Het is het bestuur van de VOOA een genoegen u op zondag 20 september 2015 uit te nodigen voor ons jaarlijkse uitje. Artillerie Jaaruitje 2015 Het is het bestuur van de VOOA een genoegen u op zondag 20 september 2015 uit te nodigen voor ons jaarlijkse uitje. Dit jaar is er voor gekozen om het Nationaal Militair Museum

Nadere informatie

Specialisten die alles op waarde weten te schatten

Specialisten die alles op waarde weten te schatten Specialisten die alles op waarde weten te schatten www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff Inzicht in de waarde van vastgoed Het taxeren van onroerend goed is het zo goed mogelijk rationaliseren van een marktgevoel.

Nadere informatie

Geen KRIMP geven. Oei, ik GROEI

Geen KRIMP geven. Oei, ik GROEI Geen KRIMP geven Oei, ik GROEI Groeidenken Bevolkingsopbouw Nederland Bevolkingsontwikkeling 0-20 jaar Daling in 326 gemeenten (van de 430) Actualiteit. Percentage onder wettelijke opheffingsnorm Friesland

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (aan- en verkoop en verhuur onroerend goed), Besluit D Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman)

De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman) De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman) Tussen juli 2009 en januari 2010 is de oude aula op begraafplaats De Essenhof gerestaureerd. De aula heeft meer dan 20 jaar leeg gestaan, met name omdat

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

ESSENHOF DORDReCHT A09123.00

ESSENHOF DORDReCHT A09123.00 nieuwbouw en renovatie ESSENHOF DORDReCHT Sinds het begin van deze eeuw geniet het oudste gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats Essenhof bescherming als rijksmonument. Bij het betreden van de huidige

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

CONDITIESTAATMETING VAN GEBOUWEN. Luc Dockx patrimoniumonderhoud onderhoudssectoren

CONDITIESTAATMETING VAN GEBOUWEN. Luc Dockx patrimoniumonderhoud onderhoudssectoren CONDITIESTAATMETING VAN GEBOUWEN Luc Dockx patrimoniumonderhoud onderhoudssectoren Inhoudsopgave. Voorstelling organisatie 2. Methodiek en normen 3. Planmatig onderhoud 4. Resultaat. Toekomstvisie. Contactgegevens

Nadere informatie

FODI Federatie van Oppervlakte Delfstoffenwinnende Industrieën

FODI Federatie van Oppervlakte Delfstoffenwinnende Industrieën FODI Federatie van Oppervlakte Delfstoffenwinnende Industrieën Koepel van het Nederlandse grondstofwinnende bedrijfsleven De leden van FODI zijn in principe brancheorganisaties. Zand (beton, wegfundering)

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Aanzet tot profielen voor herbestemmingsprofessionals e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Zonder park geen huis

Zonder park geen huis Zonder park geen huis Herstel monumentaal Park Huis Doorn Herstel monumentaal Park Huis Doorn 1 Het is nog niet te laat voor Park Huis Doorn Het eens zo majestueuze park rond rijksmuseum Huis Doorn is

Nadere informatie

Ambitiedocument MOB-complex

Ambitiedocument MOB-complex Ambitiedocument MOB-complex september 2013 Voorwoord Herontwikkeling MOB bijzonder project met unieke mogelijkheden Het Mobilisatiecomplex (MOB-complex) is een militair terrein gelegen aan de Nieuwe s-gravelandseweg

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving

Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving B R E D A Leisure Parc Breda wordt het centrale punt voor Breda en omgeving centraal beheerd concept en object, zijn ondernemers in staat geza- voor bedrijven die zich bezig houden met het aanbieden van

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie