DTZ Zadelhoff Research. Incentives horen in het huurcontract. Incentives horen in het huurcontract

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DTZ Zadelhoff Research. Incentives horen in het huurcontract. Incentives horen in het huurcontract"

Transcriptie

1 Incentives horen in het huurcontract 30 mei 2013 Contact Frank van der Sluys Hoofd Research + 31 (0) Contact Jos Hesselink Research + 31 (0) Incentives horen in het huurcontract De Nederlandse kantorenmarkt kent op een aantal locaties een aanzienlijk overaanbod. Toplocaties en kansrijke panden zijn het meest prijshoudend maar mede onder druk van aanbiedingen in de subtop worden ook hier huurconcessies gedaan in een duidelijke huurdersmarkt. De hoogte van deze concessies hangt sterk af van de leegstandsverwachting. Hoe hoger deze verwachting is, hoe hoger de incentives. De vraag komt op waarom een huurkorting wordt gegeven in de vorm van incentives en niet in een verlaging van de bruto contractshuur? Verder is het de vraag of incentives typisch Nederlands zijn of dat deze in gelijke mate in de ons omringende landen worden toegepast? Een uitgebreide analyse van gerealiseerde huurprijzen op toplocaties zoals de Zuidas in Amsterdam, het Central Business District in Parijs en Londen West End geeft antwoord op deze vragen. Letterlijk vertaald zijn incentives beweegredenen, drijfveren of stimulansen. Op de vastgoedmarkt zijn incentives afwijkingen van de gecommuniceerde bruto contractshuren. incentives the ~ beweegredenen (de ~), drijfveren (de ~), stimulansen (de ~) De reden dat incentives worden toegepast en er niet voor wordt gekozen de bruto contractshuur aan te passen, heeft onder andere te maken met het feit dat: DTZ Zadelhoff Research

2 verhuurders vaak contracten hebben met meerdere huurders in één pand. Op het moment dat de bruto contractshuur voor één huurder wordt aangepast, zullen de overige huurders dat ook wensen; de verhuurder speculeert op een tijdelijke situatie in de hoop dat de markt op termijn aantrekt. In dat geval kunnen contracten later weer worden gesloten tegen bruto contractshuren. Tot die tijd worden niet gecommuniceerde kortingen gegeven op de bruto contractshuren; verhuurders in de veronderstelling leven dat een hogere bruto contractshuur ook automatisch overeenkomt met een hogere waarde van het pand wat onder andere kan doorwerken in de financierbaarheid. verhuurder en huurder het gewend zijn om op basis van een genormaliseerde huur te onderhandelen over een incentive voor de huurder. De huurder creëert hiermee concreet voordeel voor de organisatie op basis waarvan bijvoorbeeld de verhuizing of een deel van de inrichting kan worden betaald. verhuurders regelmatig kiezen de eerste huurder incentives te bieden om zo de verhuur op gang te brengen. Incentives komen in veel verschillende vormen voor. Professor van Gool somde in februari 2011 in zijn artikel in Vastgoedmarkt de meest voorkomende vormen al op: Het te huren pand fysiek verbeteren op verzoek van (potentiële) huurder; Eén of meer huurvrije periodes; Huurkortingen in de eerste jaren (ingroeihuren); Vergoeding voor het inbouwpakket (inrichtingsbijdrage) en/of een turn key oplevering; Verhuisvergoeding; Tekengeld en/of andere betalingen; De contractueel overeengekomen huurindexatie beperken; Breakmogelijkheden aan de huurder geven; Aftoppen van servicekosten; Meedelen in de ontwikkelingswinst na verkoop door ontwikkelaar aan een belegger; In rekening brengen van minder vierkante meters dan zijn gemeten; Overeengekomen dat de huurder aan het eind van het huurcontract het inbouwpakket mag achterlaten en/of het pand niet in casco staat moet opleveren; Aanvullende diensten bieden voor rekening van de verhuurder; Overige incentives, waarbij onder andere kan worden gedacht aan oude huurcontracten van de nieuwe huurder overnemen, aan extra flexibiliteit in huurcontracten (tussentijds opzeggen/kunnen bijhuren), reclamerechten exclusief aanbieden. Transparantie Alleen als een huurkorting direct wordt doorgevoerd in de bruto contractshuur zijn de verstrekte incentives en daarmee de effectieve huurprijs voor de niet-contractspartijen zichtbaar, maar in het merendeel van bovengenoemde voorbeelden is dat niet het geval. De meest voorkomende vorm van het verstrekken van incentives is het geven van een huurvrije periode aan de huurder en deze is over het algemeen niet zichtbaar in de bruto contractshuur die naar de markt wordt gecommuniceerd. Dit is dus de huurprijs exclusief de invloed van deze incentives. Hierdoor hebben incentives het imago de transparantie van de markt in de weg te staan. Overigens zijn incentives al een stuk transparanter dan in het verleden. Tegenwoordig is vrijwel altijd een paragraaf in het huurcontract opgenomen over overeengekomen incentives en zijn er geen side letters. Het is niet eenvoudig een algemene indicatie te geven van de hoogte van incentives. Dit omdat incentives, zoals weergegeven, er in veel verschillende vormen zijn en omdat deze afwijkingen van de naar de markt Incentives horen in het huurcontract 2

3 gecommuniceerde bruto contractshuur het exclusieve domein zijn tussen verhuurder en huurder. Daarnaast geldt dat incentives per locatie, per gebouw en zelfs per verdieping kunnen verschillen. Ook de marktverhoudingen spelen een belangrijke rol. Bruto contractshuren in Londen West End, het CBD in Parijs en de Zuidas in Amsterdam Uit een vergelijk naar gemiddelde bruto contractshuren op toplocaties, zoals de Amsterdamse Zuidas, het Parijse CBD en Londen West End komt naar voren dat de huren het hoogst zijn in Londen West End. Het gemiddelde van de gecommuniceerde bruto contractshuren komt hier uit op EUR 842,- per vierkante meter per jaar en dat is het hoogste gemiddelde in Europa. In het CBD van Parijs ligt het gemiddelde van de tophuur op EUR 507,- en in het centrumgebied van de Zuidas op EUR 346,-. Duidelijk wordt dat de ontwikkeling van bruto contractshuren in Londen West End volatiel is, terwijl de bruto contractshuren in Parijs en Amsterdam een veel stabielere ontwikkeling kennen. Ontwikkeling van de gemiddelde top bruto contractshuur Londen West End, Paris CBD en Amsterdam Zuidas Gemiddelde bruto contractshuur in per m² per jaar ( ) Londen West End Parijs CBD Amsterdam Zuidas De gemiddelde bruto contractshuur betreft de naar de markt gecommuniceerde huurprijs waarin de invloed van incentives niet is meegenomen. In Nederland en Frankrijk heerst veel meer de gedachte dat huurprijzen stabiel kunnen blijven. Doordat bruto contractshuren stabiel zijn, maar de onderliggende incentives niet, is er zowel in Frankrijk als in Nederland veel te doen over de transparantie van incentives. In het Verenigd Koninkrijk worden aanpassingen in bruto contractshuren openlijk gecommuniceerd, dus ook verstrekte incentives. Een discussie over incentives is nauwelijks gaande. Dat neemt niet weg dat ook hier verschil is tussen bruto contractshuren en effectieve huurprijzen, zij het transparant. Incentives in Londen West End, het CBD in Parijs en de Zuidas in Amsterdam Zoals aangegeven is een huurvrije periode al dan niet verdeeld over de huurtermijn een veelvoorkomende incentive in Nederland. Ook in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk worden huurvrije perioden toegepast. In onderstaande grafiek worden de gemiddelde huurvrije perioden voor de Zuidas, het CBD en West End met elkaar vergeleken tussen 2003 en De gegeven incentives bij verplaatsingen worden in deze analyse meegenomen en incentives bij contractsverlengingen niet. Incentives bij contractsverlengingen zijn over algemeen lager dan bij verplaatsingen. Incentives horen in het huurcontract 3

4 Opvallend is dat het geven van incentives geen trend is die alleen de afgelopen jaren zichtbaar is, ook in de jaren voor de economische crisis werden incentives toegepast. Wel geldt dat het verloop door de tijd heen grillig is. Dat is ook het geval in Londen West End waar al schommelingen zichtbaar waren in de bruto contractshuren. Deze schommelingen worden versterkt door het geven van incentives in de vorm van huurvrije perioden: wanneer de bruto contractshuur daalt, nemen incentives toe en vice versa. In Parijs en Amsterdam ontwikkelden de bruto contractshuren zich stabiel, maar wordt door de ontwikkeling van het gemiddelde aantal gegeven maanden huurvrij duidelijk dat de effectieve huurprijs lager ligt dan de bruto contractshuur. Over het algemeen ligt het aantal maanden huurvrij in het CBD van Parijs lager dan in Amsterdam of Londen. Ook de spreiding is met 8% minder groot, want deze varieert in de periode van 3% tot 11%. Het aantal maanden huurvrij op de Zuidas schommelt tussen 6% en 20% van de totale contractsduur en in West End tussen 10% en 25%. In 2012 betrof het gemiddelde aantal maanden huurvrij in het CBD van Parijs 11% van de totale contractsduur. In Londen West End was dit 13% en op de Amsterdamse Zuidas 17%. Hoewel het aantal maanden huurvrij op de Zuidas momenteel het hoogst is, geeft de grillige ontwikkeling aan dat dit slechts een momentopname is. Bovendien is hier sprake van een dalende tendens door de toenemende schaarste aan goede kantoorruimte. Ontwikkeling van gemiddelde incentives Londen West End, Paris CBD en Amsterdam Zuidas Huurvrije periode als % van totale contractsduur ( ) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Londen West End Parijs CBD Amsterdam Zuidas Effectieve huurprijzen in Londen West End, het CBD in Parijs en de Zuidas in Amsterdam Op basis van de gemiddelde top bruto contractshuren en de gemiddelde incentives op toplocaties is een gemiddelde effectieve tophuur te berekenen en deze is weergegeven in onderstaande grafiek. Gecorrigeerd voor de verstrekte huurvrije periode kostte een vierkante meter kantoor in 2012 in Londen West End gemiddeld EUR 737,- per jaar, in het CBD van Parijs EUR 454,- en op de Zuidas in Amsterdam EUR 285,-. De effectieve huurprijzen in Parijs en Amsterdam zijn opnieuw redelijk stabiel. Voor de Zuidas geldt dat de gemiddelde effectieve huren de afgelopen jaren rond de EUR 300,- schommelden. Incentives horen in het huurcontract 4

5 Ontwikkeling van de gemiddelde effectieve huur Londen West End, Paris CBD en Amsterdam Zuidas Gemiddelde huur inclusief huurvrije periode in per m² per jaar ( ) Londen West End Parijs CBD Amsterdam Zuidas Conjunctuurgevoeligheid Londen West End, het CBD in Parijs en de Zuidas in Amsterdam Over de periode is een gemiddelde effectieve tophuur te berekenen. De variatie per jaar op dit langjarige gemiddelde geeft aan of huurprijzen zich wel of niet stabiel hebben ontwikkeld. Uit deze analyse blijkt dat gedurende deze periode de effectieve huurprijs op de Zuidas het meest stabiel is, ondanks de conjuncturele schommelingen van de afgelopen jaren. De effectieve huurprijs op de kantorenmarkt in Parijs vertoont meer variatie en in Londen West End is sprake van een zeer grote variatie. Conclusie Een incentive is letterlijk vertaald een stimulans. Incentives worden op de Nederlandse kantorenmarkt op veel verschillende manieren toegepast, maar de meest voorkomende is de huurvrije periode. Verhuurders rekenen dus op een tijdelijke aanpassing van de huur en mede daarom worden niet bruto contractshuren aangepast, maar worden incentives gegeven. Omdat het geven van kortingen op de bruto contractshuren het exclusieve domein is tussen verhuurder en huurder, hebben incentives het imago transparantie in de weg te staan. Toch geldt dat incentives veel transparanter zijn dan vroeger. Zo worden incentives meestal gewoon opgenomen in een paragraaf van het huurcontract en niet in side letters. Het is niet eenvoudig om incentives eenduidig inzichtelijk te maken, omdat er veel verschillende vormen incentives zijn en omdat er grote verschillen zijn tussen locaties, gebouwen en zelfs verdiepingen van gebouwen. Ook de balans tussen vraag en aanbod speelt een rol. Incentives zijn niet typisch Nederlands. Ook in de ons omringende landen worden incentives toegepast en ook daar is het geven van een huurvrije periode de meest voorkomende vorm. In het Verenigd Koninkrijk wordt veel transparanter gecommuniceerd over huurkortingen dan in Frankrijk of Nederland. Er is hier dan ook geen discussie over transparantie van effectieve huurprijzen. Ook blijkt het geven van incentives geen trend van de laatste tijd. Ook voor het uitbreken van de economische crisis werden incentives toegepast. Een vergelijk tussen de ontwikkelingen van huurprijzen op de Amsterdamse Zuidas, Londen West End en het CBD in Parijs levert interessante bevindingen op: zo geldt dat de prijs voor kantoorruimte in Londen West End het hoogst is, gevolgd door het CBD in Parijs en de Zuidas in Amsterdam. De bruto contractshuren in Londen West End zijn veel volatieler dan de huren op de andere twee locaties. Het aantal maanden huurvrij schommelt door de tijd, maar duidelijk wordt dat het aantal maanden huurvrij in het CBD in Parijs het laagst is, terwijl Londen en Amsterdam elkaar steeds afwisselen. Uit de analyse blijkt dat er op de drie locaties verschil is tussen bruto Incentives horen in het huurcontract 5

6 contractshuren en effectieve huurprijzen. In West End kent ook de effectieve huurprijs een volatiele ontwikkeling. Opvallend genoeg blijken de effectieve huurprijzen op de Zuidas en in het CBD van Parijs redelijk stabiel te zijn door de tijd. Wanneer een langjarig gemiddelde effectieve huurprijs voor de periode wordt berekend en per jaar wordt gekeken hoever de gemiddelde effectieve huurprijs van alleen dat jaar afwijkt van dit langjarig gemiddelde, dan ontstaat een beeld hoe stabiel de huurprijzen zich hebben ontwikkeld. De kantorenmarkt in Londen West End lijkt sterk te correleren met de conjuncturele schommelingen, terwijl dat in veel mindere mate het geval is voor het CBD in Parijs en vrijwel niet voor de Zuidas in Amsterdam. Hiermee toont de kantorenmarkt op de Zuidas zich stabiel, ook wanneer sprake is van economische krimp. De economische vooruitzichten voor de komende jaren zijn zeer voorzichtig en mede in dat licht blijft de kantorenmarkt van de stabiele Zuidas een interessant investeringsgebied. Incentives horen in het huurcontract 6

7 Bijlagen: beschrijving en plattegronden CBD Paris, London West End en Zuidas Amsterdam Het CBD van Parijs strekt zich vanaf de Champs-Elysées in het centrum van Parijs via Avenue de la Grande Armée tot aan de Boulevard Peripherique in noordwestelijke richting. Neuilly-sur-Seine wordt gezien als een natuurlijke uitbreiding van het CBD aan de andere kant van de Boulevard Peripherique tot aan de Seine. Dit betreft het gebied dat in noordwestelijke richting rondom de Avenue de Charles de Gaulle, het verlengde van de Avenue de la Grande Arméé, is gelegen. Neuilly-sur-Seine vormt de verbinding tussen het CBD en het zakencentrum La Défense. West End in Londen ligt ten noordwesten van de Thames en wordt aan de westkant begrensd door Park Lane en het Hyde park en aan de oostkant door Kingsway en het zakendistrict the City. West End betreft het toeristische centrum van Londen waar Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, Oxford Street, Regent Street en de vele theaters te vinden zijn. Incentives horen in het huurcontract 7

8 De Zuidas is het zakencentrum van Amsterdam dat ten zuiden ligt van Amsterdam Oud-Zuid en de, ten noorden van Buitenveldert, ten oosten van de Amstelveenseweg en ten westen van de Europaboulevard. De Zuidas is rondom de Ringweg-Zuid A10 gelegen. Incentives horen in het huurcontract 8

Incentives in het huurrecht

Incentives in het huurrecht Incentives in het huurrecht Mr. M.H.P. de WIt en Mr. M.J. terstegge Onlangs heeft de AFM zich uitgelaten over de rol van incentives op de waardering van vastgoed. Zij maakte bekend dat zij eigenaren van

Nadere informatie

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com Vertrouwen golft De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 21 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Economie en golven 4 Vastgoedvisie 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed 1 Gebruikersmarkt

Nadere informatie

Vervagende grenzen, duidelijke contouren

Vervagende grenzen, duidelijke contouren Vervagende grenzen, duidelijke contouren Tendensen van de vastgoedmarkt januari 2015 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff Inhoud Tendensen 3 Visie vastgoedmarkten 4 Winkelmarkt 6 Kantorenmarkt 10 Woningmarkt

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

De kanshebbers in de markt

De kanshebbers in de markt De kanshebbers in de markt De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2012 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 3 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Van veel te veel De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 11 Beleggingsmarkt voor vastgoed 12 Beleggingsmarkt

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod

Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Raming van vraag en aanbod Regionale kantorenmarkten Metropoolregio Rotterdam en Den Haag Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

Met thema: Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed. Sprekende Cijfers. Kantorenmarkten. Vastgoedconsultants en makelaars

Met thema: Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed. Sprekende Cijfers. Kantorenmarkten. Vastgoedconsultants en makelaars Met thema: Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed Sprekende Cijfers 14 Kantorenmarkten Vastgoedconsultants en makelaars 2 Plaatsnaam Kantorenmarkten 2014 14 Kantorenmarkten Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V.

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2013 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 15 JAARREKENING 30 Geconsolideerde

Nadere informatie

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw?

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? 2014 Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? Master in Science of Real Estate Amsterdam School of Real Estate René de Heus Begeleider: de heer drs. A.R. Marquard 2 e beoordelaar:

Nadere informatie

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Analyse van de marktwerking. drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM

Kantorenleegstand. Analyse van de marktwerking. drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM Kantorenleegstand Analyse van de marktwerking drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM Economisch Instituut voor de Bouw Eindrapport December 2010 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Verbetering door verduurzaming

Verbetering door verduurzaming Het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande kantoren Januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Abstract Dit onderzoek richt zich op de invloed van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT April 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

De waarde van break-opties

De waarde van break-opties Ronald Huisman José Antonio Roodhof 2013 15 Oktober 2013 Position paper Ronald Huisman José Antonio Roodhof Dit paper is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van NVM Business ASRE research

Nadere informatie

Rendement en risico van Nederlands vastgoed in internationaal perspectief

Rendement en risico van Nederlands vastgoed in internationaal perspectief SEPTEMBER 2009 Rendement en risico van Nederlands vastgoed in internationaal perspectief Samenvatting Dit IVBN-paper gaat in op het rendement en het risico van Nederlands vastgoed ten opzichte van vastgoed

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

1 mei 2005. Beste relaties,

1 mei 2005. Beste relaties, Beste relaties, Een beleggingscategorie die de afgelopen jaren uitstekend heeft gepresteerd is onroerend goed. Niet alleen de prijzen van onze woningen zijn sterk in waarde gestegen, ook beleggingen in

Nadere informatie

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers.

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers. JAN 212 KANTORENMARKT G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT Kantorenmarkt G6 MARKT INDICATOREN (J-O-J) INFLATIE RENTE WERKLOOSHEID ECONOMISCHE GROEI

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie