Foto: magnolia. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto: magnolia. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30"

Transcriptie

1 Foto: magnolia Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 3 Mei > Juni 2013 Jaargang 30

2 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever. Mededelingen en activiteiten Mededelingen en activiteiten voor juli en augustus 2013 dienen binnen te zijn voor 1 juni 2013 via - afgifte op het gemeentehuis - zending met de post Waregemseweg fax: 056/ Wortegem-Petegem Het volgende infoblad verschijnt op 28 juni Ten gemeentehuize 3 Burgerlijke stand 12 Politie Vlaamse Ardennen 14 Containerpark 14 Milieu, landbouw en natuur 15 Jeugddienst 17 Sportdienst 19 Cultuur 21 Parochies 21 Welzijn en gezondheid 22 P.W.A. & dienstencheques 23 O.C.M.W. 23 Verenigingsleven 24 Activiteitenkalender 34 Nuttige contacten gas en elektriciteit 34 Nuttige adressen 35 Sluitingsdagen 36

3 Ten gemeentehuize SLUITING GEMEENTEDIENSTEN Alle gemeentediensten zijn op: woensdag 1 mei 2013 donderdag 9 mei 2013 vrijdag 10 mei 2013 maandag 20 mei 2013 BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 28 februari 2013 De gemeenteraad kwam op 28 februari 2013 bijeen en heeft onderstaande beslissingen genomen. 1. Notulen vorige zitting. Unaniem worden de notulen van de vergadering van 31 januari 2013 goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Er werd 1 aanvraag ingediend voor het bekomen van een grondconcessie op de begraafplaats van Ooike en 1 voor het bijzetten van een urne. Beide aanvragen werden goedgekeurd. 3. Brandweer. Prezone Vlaamse Ardennen. Zonale verdeelsleutel vanaf Goedkeuring overeenkomst. In 2011 werd voor de hulpverleningzone (brandweer) de prezone Vlaamse Ardennen opgestart. De prezone bestaat uit 13 gemeenten. Door het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid werden alle goederen die aan de gemeenten die tot de prezone behoren overgedragen aan de prezone. De prezone ontvangt werkingssubsidies van de Federale overheid. Aangezien deze onvoldoende zijn voor de ondersteuning van de kosten werd unaniem beslist het aandeel vast te stellen op 3,5152 % voor Wortegem-Petegem. 4. Gemeenteraad. Huishoudelijk reglement. Aanpassing. Goedkeuring. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd aangepast naar aanleiding van de wijzigingen aan het gemeentedecreet van 29 juni Daarnaast werden ook nog enkele andere aanpassingen aangebracht om de werking te verbeteren. Het aangepast huishoudelijk reglement werd goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 7 onthoudingen (N-VA {5} en CD&V{2}). 5. Gemeente-eigendommen. Verkoop oude materialen. Goedkeuring. Met 12 stemmen vóór (Open VLD {10} en CD&V {2}) bij 5 onthoudingen (N-VA) werden de verkoopsvoorwaarden voor de verkoop van volgende goederen vastgesteld: - lot 1: een oude tractor, oude kar en oude maaiarm. - lot 2: 14 oude fietsen. - lot 3: 5 oude bromfietsen en scooters. 6. Sport. Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op 30 maart Afsluiten convenant met de organisator en oprichting van een interlokale vereniging. Goedkeuring. Het convenant werd éénparig goedgekeurd dat af werd tussen de verschillende gemeenten en de organisator van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen waarin afspraken gemaakt werden rond veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, communicatie enz. Door de organisator wordt een waarborg betaald aan de interlokale vereniging die hiervoor opgericht wordt en waarbij de burgemeester aangeduid wordt als lid van het beheerscomité. De gemeente wordt tevens aangeduid als beherende gemeente voor het beheer van de waarborg. 7. Jeugd. Kadee-ateljee en SWAP. Vaststelling tarieven en bijdrage. Aanpassing. Goedkeuring. Met 12 stemmen vóór (Open VLD {10} en CD&V {2}) bij 5 onthoudingen (N-VA) werden met ingang van 1 maart 2013 de bijdragen van de kinderen voor het Kadee-ateljee aangepast en vastgesteld voor de SWAP-activiteiten. - Voor het Kadee-ateljee bedraagt de bijdrage 5,00 euro per dag voor inwoners en 6,25 euro per dag voor niet-inwoners. - Voor de SWAP-activiteiten bedragen de bijdragen voor de inwoners 4,00 euro voor een 3

4 dagdeel en 8,00 euro voor een ganse dag. Voor niet-inwoners bedragen de bijdragen resp. 5,00 euro en 10,00 euro. De vrijwilligersvergoeding voor de lesgevers bedraagt: - voor het Kadee-ateljee 31,44 euro per dag. - voor de SWAP-activiteiten 31,44 euro voor een dag en 16,00 euro voor een dagdeel. 8. Intergemeentelijke vereniging. I.M.W.V. Buitengewone algemene vergadering van 27 maart De agenda van de buitengewone algemene vergadering van I.M.W.V. op 27 maart 2013 te Gent werd goedgekeurd met 12 stemmen vóór (Open VLD{10} en CD&V {2}) bij 5 onthoudingen (N-VA). 9. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken en leveringen van dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2008 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur: 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 14 januari 2013 werd de opdracht met toepassing van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking die uitgeschreven werd door TMVW Aquario voor het uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Eekhoutstraat gegund aan de NV Vindevogel uit Kruishoutem voor de prijs van ,47 inclusief btw. Het aandeel van de gemeente bedraagt ,31 euro inclusief btw. - in zitting van het college van 21 januari 2013 werd aan Gaselwest opdracht gegeven voor het ondergronds brengen van: 1 het openbaar verlichtingsnet en het laagspanningsnet in de Eekhoutstraat/ Biesbosstraat voor de som van ,88 euro, inclusief btw. 2 het openbaar verlichtingsnet en het laagspanningsnet in de Biesvijverstraat voor de som van ,55 euro. - in zitting van het college van 5 februari 2013 werd het lastenboek, de raming en de gunningswijze goedgekeurd voor het leveren van een softwarepakket voor reservatie van gemeentelijke accommodatie, inschrijvingen en materiaalverhuur. De raming bedraagt euro, inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 firma s aangeschreven. - in zitting van het college van 5 februari 2013 werd het lastenboek, de raming en de gunningswijze goedgekeurd voor het leveren van 2 snelheidsinformatieborden. De raming bedraagt 8.954,00 euro, inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 firma s aangeschreven. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: geen. 9bis. Punt aangevraagd door raadslid Pascal Van Merhaeghe Aanleggen van een uitwijkstrook in de Hulstehoekstraat. De aanvraag werd met algemeenheid van stemmen verdaagd naar de volgende zitting. GEHEIME ZITTING 10. Intergemeentelijke vereniging. I.M.W.V. Buitengewone algemene vergadering van 27 maart Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, zal als effectief de gemeente vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van I.M.W.V. op 27 maart 2013 te Gent. Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, werd aangeduid als plaatsvervanger. 11. Bibliotheek. Streekgericht bibliotheekbeleid. Samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het beheerscomité. Veerle Nachtegaele, schepen, werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente en Olivier Van Cauwenberghe als plaatsvervanger voor het Bibliotheeksamenwerkingsverband Vlaamse Ardennen. 12. Intergemeentelijke vereniging. Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het beheerscomité. Frank Cnudde, schepen, werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente en Olivier Van Cauwenberghe als plaatsvervanger voor de Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 4

5 13. Intergemeentelijke verenigingen. Algemene vergaderingen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger. Vereniging Effectief vertegenwoordiger Plaatsvervanger a. T.M.V.W. Olivier Van Cauwenberghe Carlos Aelvoet (*) b. De Lijn Frank Cnudde ( ) Maarten Van Tieghem c. Ethias Frank Cnudde ( ) Olivier Van Cauwenberghe d. Medov Veerle Nachtegaele ( ) Maarten Van Tieghem e. ERSV Veerle Nachtegaele ( ) Luc Vander Meeren (+) f. Sociale Huisvestingsmaatsch. Koen Desloovere Maarten Van Tieghem g. OVSG Kurt Fonteyne ( ) Koen Desloovere h. VVSG Maarten Van Tieghem Koen Desloovere ( ) = schepen (*) = voorzitter gemeenteraad (+) = burgemeester 14. Intergemeentelijke vereniging. T.M.V.W. Aanduiding vertegenwoordiger in het Regionaal Directiecomité voor domeindiensten van de T.M.V.W. Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in regionaal directiecomité domeindiensten TMVW. 15. Intergemeentelijke vereniging. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Voordracht van een kandidaat-bestuurder. Isabelle Van den Dorpe, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 16. Vzw Knipoog. Aanduiding vertegenwoordigers fracties in de algemene vergadering. De fracties van de gemeenteraad hebben recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de buitenschoolse opvang vzw Knipoog en zullen vertegenwoordigd worden door onderstaande mandatarissen: - Koen Desloovere voor Open VLD. - Piet Speleers voor N-VA. - Nicole Van Der Straeten voor CD&V. 17. Beheersorgaan bibliotheek. Overheidsafgevaardiging. Aanduiding vertegenwoordigers fracties in het beheerorgaan. In het beheersorgaan van de plaatselijke openbare bibliotheek is er een evenredige vertegenwoordiging van de fracties. Zij zullen vertegenwoordigd worden door: Open VLD: 3 vertegenwoordigers: Caroline Clauw, Tessa Geeraert en Koen Vanden Bulcke. N-VA: 1 vertegenwoordiger: Koen De Cordier, raadslid. CD&V: 1 vertegenwoordiger: Christine Van Houtte. 18. PWA. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in PWA. In het PWA zetelen 6 vertegenwoordigers van de gemeente, 4 van de meerderheid en 2 van de minderheid. Voor de meerderheid van Open VLD zetelen Isabelle Van den Dorpe, schepen, André Speleers, Maes Rosette, OCMW-raadslid en Johan Bert, OCMW-raadslid. Voor de minderheid zetelen Marleen Van De Populiere, OCMW-raadslid N-VA en Tamara Marto van de CD&V. Voor alle aanstellingen van de punten 10 tot en 18 verkregen de vertegenwoordigers alle stemmen. 5

6 BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 28 MAART 2013 De gemeenteraad kwam op 28 maart 2013 bijeen en heeft onderstaande beslissingen genomen. Schepen Willy Dhondt liet zich verontschuldigen en raadslid Pascal Van Merhaeghe verliet de zitting na de behandeling van punt Notulen vorige zitting. Unaniem worden de notulen van de vergadering van 28 februari 2013 goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Er werd 1 aanvraag ingediend voor het bekomen van een grondconcessie op de begraafplaats te Moregem, Wortegem en Ooike en 1 voor het bijzetten van een urne. Alle aanvragen werden goedgekeurd. 3. Algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen van 17 december 2009 betreffende het vaststellen van overtredingen die in aanmerking komen voor administratieve sanctie. Aanpassing. Goedkeuring. De gemeente maakt deel uit van de politiezone Vlaamse Ardennen. Met 11 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 onthoudingen (N-VA) werd het voorstel van de politiezone goedgekeurd waarbij het algemeen politiereglement van 17 december 2009 aangevuld wordt met een artikel 78 bis houdende het invoeren van een verbod op het gebruik van wensballonnen in de gemeente. 4. Gemeentebelastingen Administratieve aanpassing n.a.v. toezicht op gemeenteraadsbesluiten. Goedkeuring. a. Gemeentebelasting op de afgifte van de administratieve stukken voor het jaar b. Gemeentebelasting op de afgifte van het nieuw Europees rijbewijs voor het jaar c. Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde kavels. Aanslagjaren 2013, 2014 en d. Algemene gemeentelijke milieubelasting voor de aanslagjaren 2013, 2014 en e. Gemeentebelasting op de stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunning of wijziging voor de aanslagjaren 2013, 2014 en f. Gemeentebelasting op milieuvergunningsaanvragen voor de aanslagjaren 2013, 2014 en g. Gemeentebelasting op de tweede verblijven en de weekendhuisjes voor de aanslagjaren 2013, 2014 en h. Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2013, 2014 en Naar aanleiding van een opmerking van de provinciegouverneur werden enkele administratieve aanpassingen doorgevoerd aan de belastingsreglementen die de gemeenteraad op 20 december 2012 goedgekeurd heeft. Deze aanpassingen werden unaniem goedgekeurd. 5. Figga. Kapitaalverhoging. Goedkeuring. Met 11 stemmen vóór (Open VLD en CD&V ) bij 5 onthoudingen (N-VA) werd beslist in te gaan op het voorstel van de raad van bestuur van Figga waarbij zal ingetekend worden op de kapitaalverhoging van Publi-T voor een proportioneel toegewezen bedrag van ,76 euro en waarbij de gemeente zich ook borg stelt voor deze operatie. 6. Gemeente-eigendommen. Aankoop van vitrinekast voor zaal Bibliotheca in Hoevegebouw. Goedkeuring. Unaniem werd beslist in te gaan op het voorstel van ridder Manoël de Ghellinck om een vitrinekast, die oorspronkelijk deel uitmaakte van het meubilair van de Bibliotheca Elseghemensis uit het voormalig koetsenhuis, oranjerie en bijgebouwen van het domein de Ghellinck, aan te kopen voor de som van euro. De vitrinekast zal opnieuw ondergebracht worden in de voormalige locatie, thans gekend als Hoevegebouw 7. Gemeentefinanciën. Opdrachten van werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2008 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur: 6

7 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 26 februari 2013 werd het lastenboek, de raming en de gunningswijze goedgekeurd voor het leveren van 2 mobiele tribunes in de gemeentelijke sporthal. De raming bedraagt euro, inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 firma s aangeschreven. - in zitting van het college van 4 maart 2013 werd de offerte van Cevi uit Gent goedgekeurd voor: a. het aankopen en leveren van serverinfrastructuur voor de gemeentediensten en het O.C.M.W. voor de som van ,24 euro, inclusief btw. b. het aankopen en installeren van PC s, schermen en software voor de gemeentediensten en het O.C.M.W. voor de som van ,38 euro, inclusief btw. De opdracht werd gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werd toepassing gemaakt van art. 17 2,1 c (dwingende spoed) en f (technische specificiteit). 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 4 maart 2013 werd het lastenboek, de raming en de wijze van gunnen goedgekeurd voor het uitvoeren van de wegmarkeringen over het grondgebied van de gemeente. De raming bedraagt ,21 euro inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 6 firma s aangeschreven. 8. Intergemeentelijke vereniging T.M.V.W. Voordrachten. Unaniem werden volgende kandidaten voorgedragen: a. Raad van Bestuur T-vennoten: Koen Desloovere, raadslid. b. College van commissarissen Toevoeractiviteiten: Isabelle Van den Dorpe, schepen. c. College van commissarissen Zuiveringsactiviteiten: Maarten Van Tieghem, raadslid. 9. VZW Kringwinkel Vlaamse Ardennen. Aanduiden effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering. Unaniem werd Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de vzw De Kringwinkel Vlaamse Ardennen. Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger. 10. Algemeen beleid. Bijzondere raadscommissie. Vaststelling samenstelling. In de bijzondere gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de decretale graden hebben de fracties de mandaten toegewezen. Unaniem werden volgende mandatarissen aangewezen: Voor Open VLD: Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad en tevens voorzitter van de commissie, burgemeester Luc Vander Meeren en schepenen Veerle Nachtegaele en Frank Cnudde. Voor N-VA: raadsleden Gert Van Driessche en Yves Cousaert. Voor CD&V: raadslid Pascal Van Merhaeghe. SNEEUWSTORM OP 11 EN 12 MAART 2013: BEDANKING De uitzonderlijke weersomstandigheden op 11 en 12 maart veroorzaakten veel hinder langs de wegen. Door de gemeente werden 4 sneeuwruimers en een verreiker ingezet die in eerste instantie de prioritaire wegen trachtten vrij te houden. Het gemeentebestuur houdt er aan de inwoners te bedanken die spontaan hulp verleenden aan gestrande personen en voertuigen tijdens deze sneeuwstorm. 7

8 VERKOOP OUDE MATERIALEN Het gemeentebestuur organiseert een verkoop van oude materialen. Iedereen krijgt de kans om de oude materialen of een gedeelte ervan aan te kopen. De materialen kunnen enkel aangekocht worden door particulieren. De oude materialen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met zichtbare en onzichtbare gebreken. De verkoop ontslaat het gemeentebestuur van alle verdere verantwoordelijkheid. Volgende materialen worden verkocht: Lot nr. 1 (minimale biedingsprijs 300,00 euro) 1 oude tractor 1 oude kar 1 oude maaiarm met klepelmaaier Lot nr. 2 (minimale biedingsprijs 2,00 euro/fiets) 14 oude fietsen Lot nr. 3 (minimale biedingsprijs 10,00 euro/stuk) 5 oude bromfietsen en scooters De materialen kunnen bezichtigd worden op het terrein achter het gemeentelijk depot, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem, tijdens de openingsuren van het containerpark op donderdag en zaterdag. Lot 1 is ondeelbaar en wordt verkocht aan de hoogste bieder. De biedingsprijs voor lot 1 moet minimum 300,00 euro bedragen. Voor wat de loten 2 en 3 betreft kan per stuk of voor een aantal stukken worden geboden. De minimale biedingsprijs zal voor de oude fietsen 2,00 euro per stuk en voor de oude bromfietsen en scooters 10,00 euro per stuk bedragen. De fietsen, bromfietsen en scooters worden verkocht aan de hoogste bieder(s). De vervoers- en alle overige kosten zijn ten laste van de koper. De verkoopsvoorwaarden en het inschrijvingsbiljet zijn gratis te bekomen op het gemeentesecretariaat tijdens de openingsuren. De inschrijver maakt verplicht gebruik van het bij de verkoopsvoorwaarden gevoegde inschrijvingsbiljet. De inschrijvingen worden onder omslag gestuurd naar het gemeentesecretariaat, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem, of afgegeven vóór de opening van de biedingen, uiterlijk donderdag 23 mei 2013 om uur. Op de omslag waaronder het inschrijvingsbiljet wordt gestoken, wordt vermeld: Inschrijving aankoop oude materialen. Gemeente Wortegem-Petegem zoekt Enthousiaste Terreinverkenners voor het Project Trage Wegen Trage wegen? Dat zijn paden, doorsteekjes, buurten voetwegen. Een feest voor wandelaars, fietsers, ruiters en iedereen die zich zonder motor wil verplaatsen. Omdat ze er veilig zijn, kunnen genieten van de natuur, erfgoed en landschap. Omdat een trage weg vaak de snelste weg is Project? Heel wat trage wegen zijn vandaag niet meer bruikbaar of zichtbaar. Aan de hand van een werkkaart waar alle oorspronkelijke trage wegen opstaan sturen we Terreinverkenners op pad om deze wegen te bewandelen en te evalueren. Aan de hand van de werkkaart en een inventarisfiche informeer je de milieudienst. Bedankt om mee te helpen dit schitterend netwerk in kaart te brengen! Interesse? Laat je gegevens na voor 31 mei 2013 Milieudienst: Christophe Poupaert Toerisme: Lieven Van de Voorde Tel.: 056/ of 8

9 OP BEZOEK IN MORINGHEM Op zondag 24 maart 2013 bracht een kleine delegatie van Wortegem-Petegem een informeel bezoek aan onze verbroederingsgemeente Moringhem (Frankrijk). Ze werden er hartelijk ontvangen door de lokale burgemeester, de heer Hugues Persyn, en zijn 10-koppige gemeenteraad. Plannen op maat van de financiële mogelijkheden van beide gemeenten werden gesmeed om deze verbroedering opnieuw te activeren. RIJBEWIJS BANKKAARTMODEL Het Belgisch rijbewijs heeft sinds zijn invoering in 1967 al vele wijzigingen ondergaan. Op 11 maart 2013 is onze gemeente gestart met het afleveren van het nieuwe bankkaartmodel. Wie geslaagd is voor het praktische examen of om andere redenen een nieuw rijbewijs (verlies, rijbewijs C groep 1 en 2, ) dient aan te vragen, zal enkel nog dit nieuw model krijgen. Er worden geen papieren modellen meer afgeleverd. Tegen 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie alle oude modellen vervangen worden door een nieuw model in bankkaartformaat. U hoeft dus niet meteen een nieuw rijbewijs aan te vragen indien hier geen reden voor is. Het nieuwe rijbewijs wordt afgegeven tegen betaling van een retributie van 25 euro en heeft een geldigheid van 10 jaar. De foto en de handtekening van de identiteitskaart kunnen gebruikt worden (indien nog recent en indien geschikt beoordeeld door de bedienden). De levertijd is ongeveer drie werkdagen. U kunt het rijbewijs dus niet meer direct meekrijgen. 9

10 MAYORS FOR PEACE Het netwerk Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede, werd dertig jaar geleden opgericht door de burgemeester Araki van Hiroshima samen met zijn collega van Nagasaki. De bedoeling van dit internationale netwerk van burgemeesters is om vanuit internationale solidariteit te werken aan de volledige afschaffing van kernwapens. Eind februari 2013 telde de organisatie 5536 steden en gemeenten wereldwijd die lid zijn en die samen om en bij de 1 miljard inwoners vertegenwoordigen. Sedert 2005 heeft de burgemeester van Wortegem- Petegem het lidmaatschap van dit wereldwijde netwerk Mayors for Peace onderschreven. Met het project NUCLE-ART 13 wil de organisatie Mayors for Peace aandacht vragen voor de thematiek van massavernietigingswapens. In 32 Vlaamse steden en gemeenten heeft één of hebben meerdere kunstenaars een werk gecreëerd geïnspireerd op het thema van de massavernietiging, oorlog, het thema van de kernwapens. Het kunstwerk is momenteel tentoongesteld in de inkomhal van het gemeentehuis, Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem, waar het nog tot ongeveer midden mei kan bezichtigd worden. Vanaf 16 mei zal het werk samen met de werken van de andere steden en gemeenten collectief tentoongesteld worden in het Cultuurcentrum van Ieper, nadien verhuist de tentoonstelling naar Bastogne. De tentoonstelling NUCLE-ART 13 omvat in totaal 30 schilderijen, doeken (waaronder een paar werken die uit meerdere panelen bestaan, zoals dat van Wortegem-Petegem), 4 werken in keramiek en beeldend werk (glas klei metaal). NUCLE-ART 13 is tevens een financiële actie ten voordele van het netwerk Mayors for Peace. Alle kunstenaars die deelnemen hebben ingestemd om het werk dat ze maakten te koop aan te bieden en de helft van de opbrengst van het werk aan Mayors for Peace te schenken voor de ondersteuning van de campagne. Voor onze gemeente schilderde kunstenares Myriam Lelieur een 4-luik, dat geheel in de lijn ligt van het vooropgestelde thema. Chaos Kern-explosie De vernieling op onze moeder Aarde Droomwereld ZITDAG FOD FINANCIËN PERSONENBELASTING Op donderdag 13 juni 2013 wordt door de FOD Financiën een zitdag georganiseerd voor het invullen van aangiftes in de personenbelasting aanslagjaar 2013 inkomsten van Alle loontrekkenden en gepensioneerden kunnen zich aanmelden in de raadzaal van het gemeentehuis van tot uur. Gelieve mee te brengen: aangifteformulier, pensioenfiches, weddefiches, aanslagbiljet vorig jaar, aanslagbiljetten onroerende voorheffing, attesten levensverzekering en hypothecaire lening, U kunt ook terecht in de kantoren te Oudenaarde, Gebouw der belastingen, Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde: elke werkdag in de maand juni 2013: van 9.00 tot uur; op dinsdag 18 juni 2013: van 9.00 tot uur. Geen tijd om langs te komen? Dien uw belastingaangifte in via het internet: surf naar en maakt het uzelf gemakkelijk. 10

11 HET GEMEENTEBESTUUR ORGANISEERT INSPRAAK BEVOLKING Het College van Burgemeester en Schepenen zal op 30 mei 2013 de algemene krachtlijnen van het beleidsprogramma voor de komende zes jaar aan de gemeenteraad voorleggen. Deze krachtlijnen vormen de basis voor het nog uit te werken meerjarenplan Voor deze uitwerking voorziet het gemeentebestuur inspraak van de bevolking en de belanghebbenden. Daartoe is iedereen welkom op woensdag 19 juni 2013 om uur in de feestzaal, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem- Petegem. Om praktische redenen wordt gevraagd om u vooraf in te schrijven via telefoon op het nummer 056/ (vragen naar Roel Verhaeghe, financieel deskundige) of via VAKANTIEPLANNEN? VERTREK ZORGELOOS OP VAKANTIE! De zomer komt eraan en stilletjes aan beginnen we te denken over vakanties en reizen. Zorg dat u goed voorbereid op reis vertrekt zodat u niet voor onverwachtse kosten staat of u uw reis dient uit te stellen of af te lasten. Daarom geven we u als gemeentebestuur graag de volgende tips: 1) Controleer goed op uw documenten van het reisbureau of op de website be of u over de juiste reisdocumenten (identiteitskaart, internationaal reispaspoort, kids-id, visum, inentingsbewijs) beschikt. 2) Check zeker ook hoe lang uw reisdocumenten nog geldig dienen te zijn voor het desbetreffende land. 3) Vergeet niet dat u voor alle kinderen (dus vanaf 0 jaar) een kids-id nodig heeft wanneer u naar het buitenland gaat. De levertijd is drie weken, vraag deze dus op tijd aan. 4) Indien uw kind net 12 jaar wordt op het moment van vertrek of tijdens de reis, informeert u zich best bij de dienst burgerzaken of u geen internationaal paspoort nodig heeft. 5) Hebt u twijfels of vragen over uw reisdocumenten, aarzel zeker niet om onze website te raadplegen of contact op te nemen met de dienst burgerzaken. 11

12 BURGERLIJKE STAND Geboorten Van de Velde Bo, dochtertje van Tom en van Coussée Goedele, Kastanjeplein Goesaert Pauline, dochtertje van Benoit en van Bothuyne Fien, Waregemseweg Vandeburie Leon, zoontje van Geert en van Menu Marijke, Kortrijkstraat Larno Laurean, zoontje van Dieter en van Carton Saskia, Vlaamse Ardennenstraat Van Eekhaute Woulf, zoontje van Martin en van Deseck Frederique, Bosstraat coffyn Mathis, zoontje van Mike en van Weymeels Charlotte, Beerstraat Gaillez Aster, zoontje van Brecht en van Verhaeghe Emilie, Lindestraat 62B Olafsdottir freyja, dochtertje van Skúlason Olafur en van Hjörleifsdottír Sigurbjörg Ros, Spreeuwengoed Hellyn Thibo, zoontje van Stephen en van De Wulf Delphine, Oudenaardseweg Desmet Yoran, zoontje van Benjamin en van Decock Evelyn, Boskant coussement Bastian, zoontje van Kristof en van Bellinck Ilse, Vrezeveld T Jampens Aimée, dochtertje van Peter en van Van De Populiere Lindsay, Groenstraat De cordier cathalina, dochtertje van Hein en van Verhaeghe Cynthia, Kortrijkstraat 172. Hartelijke gelukwensen. Huwelijken Desmet Xavier en De cock Evelien, Stoofstraat Simoens Kristof en Hoste Siska, Vrankaartstraat Van Kerkhove Jonathan en Desmyter Lieselot, Oudenaardseweg 142. Hartelijke gelukwensen. Overlijdens Geenens Gilbert, Lindestraat 16, geboren op te Ronse en overleden te Oudenaarde Van De Populiere Denise, Lindestraat 16, geboren op te Petegem-aan-de- Schelde en overleden te Oudenaarde De Preester Maurice, Karmstraat 25, geboren op te Dottenijs en overleden te Oudenaarde Audooren Lucien, Peeshoek 12, geboren op te Petegem-aan-de-Schelde en overleden te Oudenaarde Thomaes Marie, Lindestraat 16, geboren op te Huise en overleden te Wortegem-Petegem Speleers Marcella, Lindestraat 16, geboren op te Petegem-aan-de- Schelde en overleden te Oudenaarde De Lepeleere Roger, Voskensstraat 4, geboren op te Anzegem en overleden te Oudenaarde. Innige deelneming. 12

13 Gouden bruiloften Moerman Leon en Moerman Maria, St. Martinusstraat 52. Hartelijke gelukwensen. GEVONDEN VOORWERPEN De gemeentelijke diensten staan in voor het beheer en het bewaren van gevonden voorwerpen. Inwoners kunnen gevonden voorwerpen (sleutels, portefeuille, vest, enz. ) afgeven 1. bij de dienst burgerzaken (Katrien Decordier) tijdens de openingsuren; 2. bij de lokale politie Vlaamse Ardennen (permanentie 24/24), Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde, tel. 055/ , buiten de openingsuren. GEVONDEN: a. Een sleutelbos met 1 BMW-sleutel en een afstandsbediening voor een elektrische poort, gevonden langs de Oudenaardseweg ter hoogte van huisnummer 65. b. Een paar bruine handschoenen, gevonden in de tent langs de Kortrijkstraat naast de vroegere Barba s op zaterdagavond 30 maart

14 Politie Vlaamse Ardennen ECOPS Indien je terecht kwam op een verwarrende site met misleidende informatie, of je ontving via ongewenste reclame of frauduleuze voorstellen of je zag kinderporno op een site, dan kan je als internetgebruiker misdrijven melden aan ecops. ecops is een online Belgisch meldpunt waar je als internetgebruiker deze misdrijven kan melden. Je hoeft je niet af te vragen wie er juist bevoegd is, ecops zorgt ervoor dat jouw melding door de juiste bevoegde dienst wordt onderzocht. Via het online meldingsformulier kan je uw melding stap voor stap invullen. Is jouw computer schijnbaar door politie of SABAM geblokkeerd, dan kan je dit ook via de site van ecops melden en kan je methodes en oplossingen terugvinden om geblokkeerde computers te deblokkeren. ecops is een initiatief van: De Federal Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie (FCCU) De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Containerpark SLUITINGSDAGEN Het containerpark is op woensdag 1 mei 2013: feest van de arbeid zaterdag 4 mei 2013: Wortegem Koerse donderdag 9 mei 2013: O.-L.-Heer Hemelvaart. ALGEMEEN Gelieve rekening te houden met volgende praktische punten: metalen voorwerpen voor de oud ijzercontainer worden ontdaan van alle vreemde materialen (geen hout, plastics, textiel, ) ; blikjes van frisdranken en bieren horen thuis in de PMD-zak en niet in de oud ijzercontainer. PMD wordt niet meer toegelaten op het containerpark, maar wordt ingezameld via de 2-wekelijkse ophalingen (blauwe zakken) ; huisvuil en/of ander afval, bestemd voor de afvalbak (Diftar), hoort niet thuis op het containerpark ; papier verpakken in kartonnen doos of samenbinden a.u.b. ; lege kartonnen dozen platdrukken a.u.b. ; sorteren gebeurt op voorhand thuis ; bestelwagens met een laadvermogen van meer dan 3,5 ton, vrachtwagens, grote tractoren en tractoren met aanhangwagen worden niet toegelaten. AFVALZAKKEN Afvalzakken zijn enkel te koop bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis en op het containerpark tijdens de openingsuren. Kostprijs rol van 12 PMD-zakken: 1,50 set van 10 luierafvalzakken: 5,00 14

15 Milieu, landbouw en natuur KIES VOOR GOEDKOPERE GROENE ENERGIE VIA DE GROEPSAANKOOP Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Ook de gemeente Wortegem- Petegem ondersteunt dit initiatief, dat al voor de derde keer plaatsvindt. Vanaf 19 april 2013 kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Ben je overtuigd? Schrijf dan vandaag nog in. Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). Schrijf in tot en met 21 mei Nadien krijg je een persoonlijk aanbod met hoeveel je kunt besparen. Pas dan beslis je of je ook effectief overstapt. Voor meer informatie over dit initiatief, telefoneer naar het gratis infonummer (werkdagen van 9 tot 17 uur maandag tot 20 uur) of je vraag naar Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Tussen vrijdag 19 april en dinsdag 21 mei kan je op volgende tijdstippen terecht op de milieudienst, Waregemseweg 35: Ma-di-wo: Do: Vr: uur uur en uur uur Wil je zeker zijn dat er iemand beschikbaar is om je te helpen, geef voor je bezoek een seintje op 056/ of via: Breng zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas, zodat we alle gegevens bij de hand hebben. 15

16 VERGROOT DE HOOP TAXUSINZAMELING VOOR AANMAAK KANKERBESTRIJDENDE MEDIcIJNEN Vergroot de Hoop werd in 2006 opgericht. Ondertussen organiseert boomkwekerij Van Hulle B&C uit Maldegem voor het 8ste jaar een grootscheepse taxusinzameling ten voordele van Kom op tegen Kanker. Vergroot de Hoop werkt nauw samen met de medische wetenschap, gespecialiseerd in de ontwikkeling van kankermedicijnen. In 2012 werd een recordopbrengst bijeengebracht van 6400 m³ snoeisel en Voor 2013 leggen we de lat nog hoger en gaan we voor een nog grotere hoop taxussnoeisel! Het snoeisel van de veel voorkomende taxushaag vormt de basis van heel wat kankerbestrijdende geneesmiddelen. Vooral de jonge (max. 1 jaar en max. 30 cm) en zuivere (zonder aarde, gras of ander groen) taxussnoeisels zijn belangrijk. Afgekeurd snoeisel Breng dus tussen 15 juni en 31 augustus 2013 gratis uw taxussnoeisel naar het containerpark en vergroot de hoop, want per m³ ingezameld snoeisel schenkt de actie 50 aan een goed doel dat strijdt tegen kanker. Meer informatie omtrent deze actie vindt u terug op Goedgekeurd snoeisel Vragen en/of opmerkingen over natuur milieu containerpark: 16

17 Jeugddienst SPEELPLEINWERKING SPEELKRIEBELS Het speelplein van Pasen zit er alweer op, bijna 30 kinderen speelden er op los ondanks de winterse temperaturen. Deze zomer verwachten we de echte zomer. Schrijf je kindje dan als de bliksem in via het formulier op de website. Inwoners kunnen inschrijven vanaf maandag 3 juni, niet-inwoners vanaf 10 juni Meer info vind je in de zomerbrochure maar hier alvast de speelpleindata: 8-12 juli (niet op 11 juli) juli juli 5-9 augustus augustus ( niet op 15 augustus) augustus SPEELKRIEBELS ZOEKT ENTHOUSIASTE MONITOREN Het speelplein en de jeugddienst zijn altijd op zoek naar jongeren die een dolle bende kinderen willen begeleiden. Je - bent minimum 16 jaar, - zit boordevol creatieve ideeën en weet er geen blijf mee, - vindt het leuk om zo nu en dan eens de clown te zijn die de kinderen aan het lachen brengt, - hebt gevoel voor verantwoordelijkheid, - vindt de fantasie van kinderen boeiend, Wat bieden wij? - een gezellige tijd tussen joelende kinderen in Speelkriebels Wortegem-Petegem, - een enthousiaste groep leeftijdsgenoten die samen met jou instaan voor de begeleiding van de kinderen, - tot 6 weken Speelkriebels, - een gezellige speelpleinsfeer, - openheid en ruimte voor creativiteit en speelsheid, - een forfaitaire vergoeding voor jouw vrijwillige inzet variërend van 19 tot 31 (afhankelijk van jouw ervaring in het jeugdwerk en de gevolgde kadervorming), Deze vergoeding is een compensatie voor je vervoer, het gebruik van je telefoon, kledij op het speelplein,... Bemerk dat dit geen vakantiejob is, maar vrijwilligerswerk. Wil je nog een goedbetaalde studentenjob doen, dan kan dat perfect in combinatie met enkele weken monitor zijn op het speelplein. - en nog zoveel meer. Overtuigd? Jij wil er bij zijn? Neem contact op met de jeugddienst voor meer informatie. Kortom, jij voelt je Speelkriebels opborrelen en wil graag op de speelpleinwerking vertoeven? Dan ben jij de speelpleinmonitor die wij zoeken! 17

18 SWAP IN DE ZOMER Ook aan de tieners van 12 tot en met 16 jaar wordt er gedacht tijdens de zomer. Er zijn regelmatig toffe activiteiten gepland. Alles kun je terugvinden op de website of in de zomerbrochure die binnenkort in je bus valt. JEUGDRAAD, comedy, JEUGDDIENST EN JEUGDBELEID, EEN MOOIE combinatie? De jeugddienst en de jeugdraad slaan de handen in elkaar. Voor het meerjarenplan denken ze samen na over het toekomstig jeugdbeleid in Wortegem-Petegem en vragen daarvoor uw input. Er is een (korte) vragenlijst voor zowel kinderen, jongeren als ouders! Wil je je mening kwijt over het jeugdbeleid in Wortegem- Petegem? Surf dan naar be, deel uw neming en krijg bovendien een korting van 1 op deze activiteit: DE JEUGDRAAD GOES BOBBEJAANLAND Jeugdraad Wortegem-Petegem nodigt al zijn jeugdverenigingen en de speelpleinmonitoren uit op een onvergetelijke dag. Wanneer? Zondag 12 mei Wat kost da? 15 (bus, inkom, verzekering en plezier inbegrepen) Inschrijven? Via de leiding van jouw jeugdvereniging of via Inschrijven kan tot 6 mei We vertrekken rond 9 uur aan het gemeentehuis en zijn terug rond 19 uur. contactgegevens jeugddienst: Lieven Van de Voorde - Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Tel. 056/

19 Sportdienst INITIATIELESSEN VOOR KINDEREN KLEUTERTURNEN Wat? Een algemene bewegingsopvoeding voor de kleinsten van de gemeente. Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). OMNISPORT Wat? Een uurtje sporten in de grote sportzaal Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Waar? Gemeentelijke sporthal De Ruffel - Nellekensweg 1, 9790 Wortegem-Petegem - Grote sportzaal. Kostprijs? 2 maand (mei-juni 2013): 12 (8 lessen à 1,50/les) Inschrijven via de sportdienst - - (max 25 plaatsen per reeks) Data mei-juni: mei / juni VERBROEDERINGSRIT Op zaterdag 8 juni 2013 organiseert het gemeentebestuur i.s.m. de lokale wielertoeristenclubs (De Doorbijters De Fusietrappers De Ooiketrappers en trapsters) een fusierit voor de geoefende fietser. Zowel leden als niet-leden van deze clubs zijn welkom. De start is voorzien om 8.15 uur aan het kantientje in het domein de Ghellinck. Afstand: ca. 75 km. Terugkeer rond uur aan het kantientje waarna bij een drankje en een bord spaghetti kan nagekaart worden over de rit. Deelname is gratis. Bent u geïnteresseerd? Schrijf u in vóór 31 mei bij Pieter Nachtegaele op de gemeentelijke sportdienst, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, tel. 056/ , fax 056/ , met opgave van uw telefoonnummer en of u al dan niet blijft voor de spaghetti. 19

20 ZOMERSPORTKAMPEN De sportdienst organiseert tijdens het zomerverlof sportkampen voor de kleutertjes en lagere schoolkinderen: 01/07 05/07: Omnisportkamp (6j - 12j) in sporthal De Ruffel 02/07 05/07: Kleutersportkamp (3j - 5j) in het gemeentelijk domein de Ghellinck 26/08 30/08: Omnisportkamp (6j - 12j) in sporthal De Ruffel 27/08 30/08: Kleutersportkamp (3j 5j) in het gemeentelijk domein de Ghellinck Meer informatie zal verschijnen in de gemeentelijke zomerpromotiebrochure en het volgende infoblad. SENIORENSPORTDAG Reeds enkele jaren richt de Burensportdienst Vlaamse Ardennen een sportdag in voor senioren. Deze zal dit jaar doorgaan op dinsdag 28 mei 2013 in en rond de sporthal van Wortegem-Petegem. Je kunt s middags eveneens genieten van een koude schotel met bijhorend live optreden. Dagprogramma: uur Aanmelden uur Activiteit uur Activiteit uur Middagmaal + koffie en gebak met live optreden uur Activiteit uur Activiteit 4 Kostprijs sportdag: 5 euro Kostprijs koude schotel: 10 euro Keuzesporten: wandelen, fietsen, Curve bowls, curling, badminton, petanque, minigolf, lijndans, aerobics, ruggym, kubb, zumba en bbb. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de sportdienst: 056/ Inschrijven voor 17 mei BOKWA BBB ZUMBA Sinds april is er in sporthal De Ruffel mogelijkheid tot deelname aan groepslessen Bokwa, BBB of Zumba. Planning: elke dinsdag: BBB van tot uur Bokwa van tot uur elke donderdag: Zumba van tot uur. Bokwa is de nieuwste sensatie! Er komen geen choreografieën aan bod. Je moet alleen in het bezit zijn van een goede kennis van het alfabet. Voel de muziek en beweeg op de beat. Bokwa is geschikt voor alle leeftijden. Zumba is een manier om je uit te leven en ondertussen te werken aan spierversterking, vetverbranding, conditie, coördinatie, ontspanning, Voor meer informatie kan je contact opnemen met Sofie Reynaert via Contactgegevens sportdienst: Pieter Nachtegaele - Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Tel. 056/

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur de Inzameling landbouwfolie april p.5 Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur en WZC Sint-Jozef p.15 Activiteitenkalender p.22 Maart 2011 trage wegen doen bewegen sint-laureins info 2 voorwoord

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD

SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nieuwigheden op het containerpark vanaf 2 mei 2011 SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE ZOMEREN IN ZULTE : ONTDEK HET VAKANTIEAANBOD IN ZULTE Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nuttige informatie

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille

10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2014 jrg 38 nr.2 www.photosbyvon.tk 7 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9 Biometrische

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014

Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014 ALVERINGEM Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. INHOUD

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks. de Schakel MEI 2013

Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks. de Schakel MEI 2013 Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks INHOUD Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 3 Contactgegevens gemeentediensten Feest met je buren op vrijdag 31 mei! LEVEN & WELZIJN 3 5

Nadere informatie

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014 DE VLETERNOARE Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 Sportlaureaten 2013 Vleteren Een nieuw speelplein voor Vleteren? V.U.: Bram Coppein, schepen van informatie

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013!

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013! Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2013 Beste wensen voor 2013! Vraag tijdig je tussenkomst Minder Mobielen Vervoer aan GALM-project 2013 Wat verandert er voor

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE mei juni 2011 INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne diversiteit EN integratie

Nadere informatie

INSTROOM. OCMW Ouderen - behoefteonderzoek p 11. Milieu. Uit-tip. Scheldehappening p 16. Bebloemingswedstrijd p 14

INSTROOM. OCMW Ouderen - behoefteonderzoek p 11. Milieu. Uit-tip. Scheldehappening p 16. Bebloemingswedstrijd p 14 INSTROOM W i c h e l e n S c h e l l e b e l l e S e r s k a m p OCMW Ouderen - behoefteonderzoek p 11 Milieu Bebloemingswedstrijd p 14 Uit-tip Scheldehappening p 16 3-MAANDELIJKS INFOMAGAZINE JRG 5 -

Nadere informatie

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS Heuvelland JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS info 113 Digitale nieuwsbrief Overzicht sportkampen in 2014 Geboortebos Rodeberg Infoavond energie besparen HL_januari_2014.indd 1 13/12/13 11:48 Algemeen Opgepast

Nadere informatie

INFOMAGAZINE. 11 juliviering. Opening Vlaskoorde. Opening Den Aert. september - oktober 2010.04. wielrennen

INFOMAGAZINE. 11 juliviering. Opening Vlaskoorde. Opening Den Aert. september - oktober 2010.04. wielrennen INFOMAGAZINE 11 juliviering Opening Vlaskoorde Opening Den Aert september - oktober 2010.04 Fluovestjes senioren Belgisch kampioenschap wielrennen gemeentelijke info Woordje van de burgemeester Beste inwoner,

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2011 Sporten voor jong en oud. Sporten in Laarne natuurlijk, gaarne! Jasmine Debels Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie