Foto: magnolia. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto: magnolia. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30"

Transcriptie

1 Foto: magnolia Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 3 Mei > Juni 2013 Jaargang 30

2 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever. Mededelingen en activiteiten Mededelingen en activiteiten voor juli en augustus 2013 dienen binnen te zijn voor 1 juni 2013 via - afgifte op het gemeentehuis - zending met de post Waregemseweg fax: 056/ Wortegem-Petegem Het volgende infoblad verschijnt op 28 juni Ten gemeentehuize 3 Burgerlijke stand 12 Politie Vlaamse Ardennen 14 Containerpark 14 Milieu, landbouw en natuur 15 Jeugddienst 17 Sportdienst 19 Cultuur 21 Parochies 21 Welzijn en gezondheid 22 P.W.A. & dienstencheques 23 O.C.M.W. 23 Verenigingsleven 24 Activiteitenkalender 34 Nuttige contacten gas en elektriciteit 34 Nuttige adressen 35 Sluitingsdagen 36

3 Ten gemeentehuize SLUITING GEMEENTEDIENSTEN Alle gemeentediensten zijn op: woensdag 1 mei 2013 donderdag 9 mei 2013 vrijdag 10 mei 2013 maandag 20 mei 2013 BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 28 februari 2013 De gemeenteraad kwam op 28 februari 2013 bijeen en heeft onderstaande beslissingen genomen. 1. Notulen vorige zitting. Unaniem worden de notulen van de vergadering van 31 januari 2013 goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Er werd 1 aanvraag ingediend voor het bekomen van een grondconcessie op de begraafplaats van Ooike en 1 voor het bijzetten van een urne. Beide aanvragen werden goedgekeurd. 3. Brandweer. Prezone Vlaamse Ardennen. Zonale verdeelsleutel vanaf Goedkeuring overeenkomst. In 2011 werd voor de hulpverleningzone (brandweer) de prezone Vlaamse Ardennen opgestart. De prezone bestaat uit 13 gemeenten. Door het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid werden alle goederen die aan de gemeenten die tot de prezone behoren overgedragen aan de prezone. De prezone ontvangt werkingssubsidies van de Federale overheid. Aangezien deze onvoldoende zijn voor de ondersteuning van de kosten werd unaniem beslist het aandeel vast te stellen op 3,5152 % voor Wortegem-Petegem. 4. Gemeenteraad. Huishoudelijk reglement. Aanpassing. Goedkeuring. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd aangepast naar aanleiding van de wijzigingen aan het gemeentedecreet van 29 juni Daarnaast werden ook nog enkele andere aanpassingen aangebracht om de werking te verbeteren. Het aangepast huishoudelijk reglement werd goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 7 onthoudingen (N-VA {5} en CD&V{2}). 5. Gemeente-eigendommen. Verkoop oude materialen. Goedkeuring. Met 12 stemmen vóór (Open VLD {10} en CD&V {2}) bij 5 onthoudingen (N-VA) werden de verkoopsvoorwaarden voor de verkoop van volgende goederen vastgesteld: - lot 1: een oude tractor, oude kar en oude maaiarm. - lot 2: 14 oude fietsen. - lot 3: 5 oude bromfietsen en scooters. 6. Sport. Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op 30 maart Afsluiten convenant met de organisator en oprichting van een interlokale vereniging. Goedkeuring. Het convenant werd éénparig goedgekeurd dat af werd tussen de verschillende gemeenten en de organisator van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen waarin afspraken gemaakt werden rond veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, communicatie enz. Door de organisator wordt een waarborg betaald aan de interlokale vereniging die hiervoor opgericht wordt en waarbij de burgemeester aangeduid wordt als lid van het beheerscomité. De gemeente wordt tevens aangeduid als beherende gemeente voor het beheer van de waarborg. 7. Jeugd. Kadee-ateljee en SWAP. Vaststelling tarieven en bijdrage. Aanpassing. Goedkeuring. Met 12 stemmen vóór (Open VLD {10} en CD&V {2}) bij 5 onthoudingen (N-VA) werden met ingang van 1 maart 2013 de bijdragen van de kinderen voor het Kadee-ateljee aangepast en vastgesteld voor de SWAP-activiteiten. - Voor het Kadee-ateljee bedraagt de bijdrage 5,00 euro per dag voor inwoners en 6,25 euro per dag voor niet-inwoners. - Voor de SWAP-activiteiten bedragen de bijdragen voor de inwoners 4,00 euro voor een 3

4 dagdeel en 8,00 euro voor een ganse dag. Voor niet-inwoners bedragen de bijdragen resp. 5,00 euro en 10,00 euro. De vrijwilligersvergoeding voor de lesgevers bedraagt: - voor het Kadee-ateljee 31,44 euro per dag. - voor de SWAP-activiteiten 31,44 euro voor een dag en 16,00 euro voor een dagdeel. 8. Intergemeentelijke vereniging. I.M.W.V. Buitengewone algemene vergadering van 27 maart De agenda van de buitengewone algemene vergadering van I.M.W.V. op 27 maart 2013 te Gent werd goedgekeurd met 12 stemmen vóór (Open VLD{10} en CD&V {2}) bij 5 onthoudingen (N-VA). 9. Gemeentefinanciën. Opdrachten voor werken en leveringen van dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2008 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur: 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 14 januari 2013 werd de opdracht met toepassing van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking die uitgeschreven werd door TMVW Aquario voor het uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in de Eekhoutstraat gegund aan de NV Vindevogel uit Kruishoutem voor de prijs van ,47 inclusief btw. Het aandeel van de gemeente bedraagt ,31 euro inclusief btw. - in zitting van het college van 21 januari 2013 werd aan Gaselwest opdracht gegeven voor het ondergronds brengen van: 1 het openbaar verlichtingsnet en het laagspanningsnet in de Eekhoutstraat/ Biesbosstraat voor de som van ,88 euro, inclusief btw. 2 het openbaar verlichtingsnet en het laagspanningsnet in de Biesvijverstraat voor de som van ,55 euro. - in zitting van het college van 5 februari 2013 werd het lastenboek, de raming en de gunningswijze goedgekeurd voor het leveren van een softwarepakket voor reservatie van gemeentelijke accommodatie, inschrijvingen en materiaalverhuur. De raming bedraagt euro, inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 firma s aangeschreven. - in zitting van het college van 5 februari 2013 werd het lastenboek, de raming en de gunningswijze goedgekeurd voor het leveren van 2 snelheidsinformatieborden. De raming bedraagt 8.954,00 euro, inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 firma s aangeschreven. 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: geen. 9bis. Punt aangevraagd door raadslid Pascal Van Merhaeghe Aanleggen van een uitwijkstrook in de Hulstehoekstraat. De aanvraag werd met algemeenheid van stemmen verdaagd naar de volgende zitting. GEHEIME ZITTING 10. Intergemeentelijke vereniging. I.M.W.V. Buitengewone algemene vergadering van 27 maart Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, zal als effectief de gemeente vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van I.M.W.V. op 27 maart 2013 te Gent. Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, werd aangeduid als plaatsvervanger. 11. Bibliotheek. Streekgericht bibliotheekbeleid. Samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het beheerscomité. Veerle Nachtegaele, schepen, werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente en Olivier Van Cauwenberghe als plaatsvervanger voor het Bibliotheeksamenwerkingsverband Vlaamse Ardennen. 12. Intergemeentelijke vereniging. Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het beheerscomité. Frank Cnudde, schepen, werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente en Olivier Van Cauwenberghe als plaatsvervanger voor de Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 4

5 13. Intergemeentelijke verenigingen. Algemene vergaderingen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger. Vereniging Effectief vertegenwoordiger Plaatsvervanger a. T.M.V.W. Olivier Van Cauwenberghe Carlos Aelvoet (*) b. De Lijn Frank Cnudde ( ) Maarten Van Tieghem c. Ethias Frank Cnudde ( ) Olivier Van Cauwenberghe d. Medov Veerle Nachtegaele ( ) Maarten Van Tieghem e. ERSV Veerle Nachtegaele ( ) Luc Vander Meeren (+) f. Sociale Huisvestingsmaatsch. Koen Desloovere Maarten Van Tieghem g. OVSG Kurt Fonteyne ( ) Koen Desloovere h. VVSG Maarten Van Tieghem Koen Desloovere ( ) = schepen (*) = voorzitter gemeenteraad (+) = burgemeester 14. Intergemeentelijke vereniging. T.M.V.W. Aanduiding vertegenwoordiger in het Regionaal Directiecomité voor domeindiensten van de T.M.V.W. Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in regionaal directiecomité domeindiensten TMVW. 15. Intergemeentelijke vereniging. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Voordracht van een kandidaat-bestuurder. Isabelle Van den Dorpe, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 16. Vzw Knipoog. Aanduiding vertegenwoordigers fracties in de algemene vergadering. De fracties van de gemeenteraad hebben recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de buitenschoolse opvang vzw Knipoog en zullen vertegenwoordigd worden door onderstaande mandatarissen: - Koen Desloovere voor Open VLD. - Piet Speleers voor N-VA. - Nicole Van Der Straeten voor CD&V. 17. Beheersorgaan bibliotheek. Overheidsafgevaardiging. Aanduiding vertegenwoordigers fracties in het beheerorgaan. In het beheersorgaan van de plaatselijke openbare bibliotheek is er een evenredige vertegenwoordiging van de fracties. Zij zullen vertegenwoordigd worden door: Open VLD: 3 vertegenwoordigers: Caroline Clauw, Tessa Geeraert en Koen Vanden Bulcke. N-VA: 1 vertegenwoordiger: Koen De Cordier, raadslid. CD&V: 1 vertegenwoordiger: Christine Van Houtte. 18. PWA. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in PWA. In het PWA zetelen 6 vertegenwoordigers van de gemeente, 4 van de meerderheid en 2 van de minderheid. Voor de meerderheid van Open VLD zetelen Isabelle Van den Dorpe, schepen, André Speleers, Maes Rosette, OCMW-raadslid en Johan Bert, OCMW-raadslid. Voor de minderheid zetelen Marleen Van De Populiere, OCMW-raadslid N-VA en Tamara Marto van de CD&V. Voor alle aanstellingen van de punten 10 tot en 18 verkregen de vertegenwoordigers alle stemmen. 5

6 BEKNOPTE OPGAVE BESLUITEN GEMEENTERAAD 28 MAART 2013 De gemeenteraad kwam op 28 maart 2013 bijeen en heeft onderstaande beslissingen genomen. Schepen Willy Dhondt liet zich verontschuldigen en raadslid Pascal Van Merhaeghe verliet de zitting na de behandeling van punt Notulen vorige zitting. Unaniem worden de notulen van de vergadering van 28 februari 2013 goedgekeurd. 2. Begraafplaatsen. Grondvergunningen. Er werd 1 aanvraag ingediend voor het bekomen van een grondconcessie op de begraafplaats te Moregem, Wortegem en Ooike en 1 voor het bijzetten van een urne. Alle aanvragen werden goedgekeurd. 3. Algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen van 17 december 2009 betreffende het vaststellen van overtredingen die in aanmerking komen voor administratieve sanctie. Aanpassing. Goedkeuring. De gemeente maakt deel uit van de politiezone Vlaamse Ardennen. Met 11 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 onthoudingen (N-VA) werd het voorstel van de politiezone goedgekeurd waarbij het algemeen politiereglement van 17 december 2009 aangevuld wordt met een artikel 78 bis houdende het invoeren van een verbod op het gebruik van wensballonnen in de gemeente. 4. Gemeentebelastingen Administratieve aanpassing n.a.v. toezicht op gemeenteraadsbesluiten. Goedkeuring. a. Gemeentebelasting op de afgifte van de administratieve stukken voor het jaar b. Gemeentebelasting op de afgifte van het nieuw Europees rijbewijs voor het jaar c. Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde kavels. Aanslagjaren 2013, 2014 en d. Algemene gemeentelijke milieubelasting voor de aanslagjaren 2013, 2014 en e. Gemeentebelasting op de stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunning of wijziging voor de aanslagjaren 2013, 2014 en f. Gemeentebelasting op milieuvergunningsaanvragen voor de aanslagjaren 2013, 2014 en g. Gemeentebelasting op de tweede verblijven en de weekendhuisjes voor de aanslagjaren 2013, 2014 en h. Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2013, 2014 en Naar aanleiding van een opmerking van de provinciegouverneur werden enkele administratieve aanpassingen doorgevoerd aan de belastingsreglementen die de gemeenteraad op 20 december 2012 goedgekeurd heeft. Deze aanpassingen werden unaniem goedgekeurd. 5. Figga. Kapitaalverhoging. Goedkeuring. Met 11 stemmen vóór (Open VLD en CD&V ) bij 5 onthoudingen (N-VA) werd beslist in te gaan op het voorstel van de raad van bestuur van Figga waarbij zal ingetekend worden op de kapitaalverhoging van Publi-T voor een proportioneel toegewezen bedrag van ,76 euro en waarbij de gemeente zich ook borg stelt voor deze operatie. 6. Gemeente-eigendommen. Aankoop van vitrinekast voor zaal Bibliotheca in Hoevegebouw. Goedkeuring. Unaniem werd beslist in te gaan op het voorstel van ridder Manoël de Ghellinck om een vitrinekast, die oorspronkelijk deel uitmaakte van het meubilair van de Bibliotheca Elseghemensis uit het voormalig koetsenhuis, oranjerie en bijgebouwen van het domein de Ghellinck, aan te kopen voor de som van euro. De vitrinekast zal opnieuw ondergebracht worden in de voormalige locatie, thans gekend als Hoevegebouw 7. Gemeentefinanciën. Opdrachten van werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. Kennisgeving. In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2008 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur: 6

7 1. uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 26 februari 2013 werd het lastenboek, de raming en de gunningswijze goedgekeurd voor het leveren van 2 mobiele tribunes in de gemeentelijke sporthal. De raming bedraagt euro, inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 3 firma s aangeschreven. - in zitting van het college van 4 maart 2013 werd de offerte van Cevi uit Gent goedgekeurd voor: a. het aankopen en leveren van serverinfrastructuur voor de gemeentediensten en het O.C.M.W. voor de som van ,24 euro, inclusief btw. b. het aankopen en installeren van PC s, schermen en software voor de gemeentediensten en het O.C.M.W. voor de som van ,38 euro, inclusief btw. De opdracht werd gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werd toepassing gemaakt van art. 17 2,1 c (dwingende spoed) en f (technische specificiteit). 2. uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: - in zitting van het college van 4 maart 2013 werd het lastenboek, de raming en de wijze van gunnen goedgekeurd voor het uitvoeren van de wegmarkeringen over het grondgebied van de gemeente. De raming bedraagt ,21 euro inclusief btw. De opdracht wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en er werden 6 firma s aangeschreven. 8. Intergemeentelijke vereniging T.M.V.W. Voordrachten. Unaniem werden volgende kandidaten voorgedragen: a. Raad van Bestuur T-vennoten: Koen Desloovere, raadslid. b. College van commissarissen Toevoeractiviteiten: Isabelle Van den Dorpe, schepen. c. College van commissarissen Zuiveringsactiviteiten: Maarten Van Tieghem, raadslid. 9. VZW Kringwinkel Vlaamse Ardennen. Aanduiden effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering. Unaniem werd Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de vzw De Kringwinkel Vlaamse Ardennen. Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger. 10. Algemeen beleid. Bijzondere raadscommissie. Vaststelling samenstelling. In de bijzondere gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de decretale graden hebben de fracties de mandaten toegewezen. Unaniem werden volgende mandatarissen aangewezen: Voor Open VLD: Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad en tevens voorzitter van de commissie, burgemeester Luc Vander Meeren en schepenen Veerle Nachtegaele en Frank Cnudde. Voor N-VA: raadsleden Gert Van Driessche en Yves Cousaert. Voor CD&V: raadslid Pascal Van Merhaeghe. SNEEUWSTORM OP 11 EN 12 MAART 2013: BEDANKING De uitzonderlijke weersomstandigheden op 11 en 12 maart veroorzaakten veel hinder langs de wegen. Door de gemeente werden 4 sneeuwruimers en een verreiker ingezet die in eerste instantie de prioritaire wegen trachtten vrij te houden. Het gemeentebestuur houdt er aan de inwoners te bedanken die spontaan hulp verleenden aan gestrande personen en voertuigen tijdens deze sneeuwstorm. 7

8 VERKOOP OUDE MATERIALEN Het gemeentebestuur organiseert een verkoop van oude materialen. Iedereen krijgt de kans om de oude materialen of een gedeelte ervan aan te kopen. De materialen kunnen enkel aangekocht worden door particulieren. De oude materialen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met zichtbare en onzichtbare gebreken. De verkoop ontslaat het gemeentebestuur van alle verdere verantwoordelijkheid. Volgende materialen worden verkocht: Lot nr. 1 (minimale biedingsprijs 300,00 euro) 1 oude tractor 1 oude kar 1 oude maaiarm met klepelmaaier Lot nr. 2 (minimale biedingsprijs 2,00 euro/fiets) 14 oude fietsen Lot nr. 3 (minimale biedingsprijs 10,00 euro/stuk) 5 oude bromfietsen en scooters De materialen kunnen bezichtigd worden op het terrein achter het gemeentelijk depot, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem, tijdens de openingsuren van het containerpark op donderdag en zaterdag. Lot 1 is ondeelbaar en wordt verkocht aan de hoogste bieder. De biedingsprijs voor lot 1 moet minimum 300,00 euro bedragen. Voor wat de loten 2 en 3 betreft kan per stuk of voor een aantal stukken worden geboden. De minimale biedingsprijs zal voor de oude fietsen 2,00 euro per stuk en voor de oude bromfietsen en scooters 10,00 euro per stuk bedragen. De fietsen, bromfietsen en scooters worden verkocht aan de hoogste bieder(s). De vervoers- en alle overige kosten zijn ten laste van de koper. De verkoopsvoorwaarden en het inschrijvingsbiljet zijn gratis te bekomen op het gemeentesecretariaat tijdens de openingsuren. De inschrijver maakt verplicht gebruik van het bij de verkoopsvoorwaarden gevoegde inschrijvingsbiljet. De inschrijvingen worden onder omslag gestuurd naar het gemeentesecretariaat, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem, of afgegeven vóór de opening van de biedingen, uiterlijk donderdag 23 mei 2013 om uur. Op de omslag waaronder het inschrijvingsbiljet wordt gestoken, wordt vermeld: Inschrijving aankoop oude materialen. Gemeente Wortegem-Petegem zoekt Enthousiaste Terreinverkenners voor het Project Trage Wegen Trage wegen? Dat zijn paden, doorsteekjes, buurten voetwegen. Een feest voor wandelaars, fietsers, ruiters en iedereen die zich zonder motor wil verplaatsen. Omdat ze er veilig zijn, kunnen genieten van de natuur, erfgoed en landschap. Omdat een trage weg vaak de snelste weg is Project? Heel wat trage wegen zijn vandaag niet meer bruikbaar of zichtbaar. Aan de hand van een werkkaart waar alle oorspronkelijke trage wegen opstaan sturen we Terreinverkenners op pad om deze wegen te bewandelen en te evalueren. Aan de hand van de werkkaart en een inventarisfiche informeer je de milieudienst. Bedankt om mee te helpen dit schitterend netwerk in kaart te brengen! Interesse? Laat je gegevens na voor 31 mei 2013 Milieudienst: Christophe Poupaert Toerisme: Lieven Van de Voorde Tel.: 056/ of 8

9 OP BEZOEK IN MORINGHEM Op zondag 24 maart 2013 bracht een kleine delegatie van Wortegem-Petegem een informeel bezoek aan onze verbroederingsgemeente Moringhem (Frankrijk). Ze werden er hartelijk ontvangen door de lokale burgemeester, de heer Hugues Persyn, en zijn 10-koppige gemeenteraad. Plannen op maat van de financiële mogelijkheden van beide gemeenten werden gesmeed om deze verbroedering opnieuw te activeren. RIJBEWIJS BANKKAARTMODEL Het Belgisch rijbewijs heeft sinds zijn invoering in 1967 al vele wijzigingen ondergaan. Op 11 maart 2013 is onze gemeente gestart met het afleveren van het nieuwe bankkaartmodel. Wie geslaagd is voor het praktische examen of om andere redenen een nieuw rijbewijs (verlies, rijbewijs C groep 1 en 2, ) dient aan te vragen, zal enkel nog dit nieuw model krijgen. Er worden geen papieren modellen meer afgeleverd. Tegen 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie alle oude modellen vervangen worden door een nieuw model in bankkaartformaat. U hoeft dus niet meteen een nieuw rijbewijs aan te vragen indien hier geen reden voor is. Het nieuwe rijbewijs wordt afgegeven tegen betaling van een retributie van 25 euro en heeft een geldigheid van 10 jaar. De foto en de handtekening van de identiteitskaart kunnen gebruikt worden (indien nog recent en indien geschikt beoordeeld door de bedienden). De levertijd is ongeveer drie werkdagen. U kunt het rijbewijs dus niet meer direct meekrijgen. 9

10 MAYORS FOR PEACE Het netwerk Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede, werd dertig jaar geleden opgericht door de burgemeester Araki van Hiroshima samen met zijn collega van Nagasaki. De bedoeling van dit internationale netwerk van burgemeesters is om vanuit internationale solidariteit te werken aan de volledige afschaffing van kernwapens. Eind februari 2013 telde de organisatie 5536 steden en gemeenten wereldwijd die lid zijn en die samen om en bij de 1 miljard inwoners vertegenwoordigen. Sedert 2005 heeft de burgemeester van Wortegem- Petegem het lidmaatschap van dit wereldwijde netwerk Mayors for Peace onderschreven. Met het project NUCLE-ART 13 wil de organisatie Mayors for Peace aandacht vragen voor de thematiek van massavernietigingswapens. In 32 Vlaamse steden en gemeenten heeft één of hebben meerdere kunstenaars een werk gecreëerd geïnspireerd op het thema van de massavernietiging, oorlog, het thema van de kernwapens. Het kunstwerk is momenteel tentoongesteld in de inkomhal van het gemeentehuis, Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem, waar het nog tot ongeveer midden mei kan bezichtigd worden. Vanaf 16 mei zal het werk samen met de werken van de andere steden en gemeenten collectief tentoongesteld worden in het Cultuurcentrum van Ieper, nadien verhuist de tentoonstelling naar Bastogne. De tentoonstelling NUCLE-ART 13 omvat in totaal 30 schilderijen, doeken (waaronder een paar werken die uit meerdere panelen bestaan, zoals dat van Wortegem-Petegem), 4 werken in keramiek en beeldend werk (glas klei metaal). NUCLE-ART 13 is tevens een financiële actie ten voordele van het netwerk Mayors for Peace. Alle kunstenaars die deelnemen hebben ingestemd om het werk dat ze maakten te koop aan te bieden en de helft van de opbrengst van het werk aan Mayors for Peace te schenken voor de ondersteuning van de campagne. Voor onze gemeente schilderde kunstenares Myriam Lelieur een 4-luik, dat geheel in de lijn ligt van het vooropgestelde thema. Chaos Kern-explosie De vernieling op onze moeder Aarde Droomwereld ZITDAG FOD FINANCIËN PERSONENBELASTING Op donderdag 13 juni 2013 wordt door de FOD Financiën een zitdag georganiseerd voor het invullen van aangiftes in de personenbelasting aanslagjaar 2013 inkomsten van Alle loontrekkenden en gepensioneerden kunnen zich aanmelden in de raadzaal van het gemeentehuis van tot uur. Gelieve mee te brengen: aangifteformulier, pensioenfiches, weddefiches, aanslagbiljet vorig jaar, aanslagbiljetten onroerende voorheffing, attesten levensverzekering en hypothecaire lening, U kunt ook terecht in de kantoren te Oudenaarde, Gebouw der belastingen, Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde: elke werkdag in de maand juni 2013: van 9.00 tot uur; op dinsdag 18 juni 2013: van 9.00 tot uur. Geen tijd om langs te komen? Dien uw belastingaangifte in via het internet: surf naar en maakt het uzelf gemakkelijk. 10

11 HET GEMEENTEBESTUUR ORGANISEERT INSPRAAK BEVOLKING Het College van Burgemeester en Schepenen zal op 30 mei 2013 de algemene krachtlijnen van het beleidsprogramma voor de komende zes jaar aan de gemeenteraad voorleggen. Deze krachtlijnen vormen de basis voor het nog uit te werken meerjarenplan Voor deze uitwerking voorziet het gemeentebestuur inspraak van de bevolking en de belanghebbenden. Daartoe is iedereen welkom op woensdag 19 juni 2013 om uur in de feestzaal, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem- Petegem. Om praktische redenen wordt gevraagd om u vooraf in te schrijven via telefoon op het nummer 056/ (vragen naar Roel Verhaeghe, financieel deskundige) of via VAKANTIEPLANNEN? VERTREK ZORGELOOS OP VAKANTIE! De zomer komt eraan en stilletjes aan beginnen we te denken over vakanties en reizen. Zorg dat u goed voorbereid op reis vertrekt zodat u niet voor onverwachtse kosten staat of u uw reis dient uit te stellen of af te lasten. Daarom geven we u als gemeentebestuur graag de volgende tips: 1) Controleer goed op uw documenten van het reisbureau of op de website be of u over de juiste reisdocumenten (identiteitskaart, internationaal reispaspoort, kids-id, visum, inentingsbewijs) beschikt. 2) Check zeker ook hoe lang uw reisdocumenten nog geldig dienen te zijn voor het desbetreffende land. 3) Vergeet niet dat u voor alle kinderen (dus vanaf 0 jaar) een kids-id nodig heeft wanneer u naar het buitenland gaat. De levertijd is drie weken, vraag deze dus op tijd aan. 4) Indien uw kind net 12 jaar wordt op het moment van vertrek of tijdens de reis, informeert u zich best bij de dienst burgerzaken of u geen internationaal paspoort nodig heeft. 5) Hebt u twijfels of vragen over uw reisdocumenten, aarzel zeker niet om onze website te raadplegen of contact op te nemen met de dienst burgerzaken. 11

12 BURGERLIJKE STAND Geboorten Van de Velde Bo, dochtertje van Tom en van Coussée Goedele, Kastanjeplein Goesaert Pauline, dochtertje van Benoit en van Bothuyne Fien, Waregemseweg Vandeburie Leon, zoontje van Geert en van Menu Marijke, Kortrijkstraat Larno Laurean, zoontje van Dieter en van Carton Saskia, Vlaamse Ardennenstraat Van Eekhaute Woulf, zoontje van Martin en van Deseck Frederique, Bosstraat coffyn Mathis, zoontje van Mike en van Weymeels Charlotte, Beerstraat Gaillez Aster, zoontje van Brecht en van Verhaeghe Emilie, Lindestraat 62B Olafsdottir freyja, dochtertje van Skúlason Olafur en van Hjörleifsdottír Sigurbjörg Ros, Spreeuwengoed Hellyn Thibo, zoontje van Stephen en van De Wulf Delphine, Oudenaardseweg Desmet Yoran, zoontje van Benjamin en van Decock Evelyn, Boskant coussement Bastian, zoontje van Kristof en van Bellinck Ilse, Vrezeveld T Jampens Aimée, dochtertje van Peter en van Van De Populiere Lindsay, Groenstraat De cordier cathalina, dochtertje van Hein en van Verhaeghe Cynthia, Kortrijkstraat 172. Hartelijke gelukwensen. Huwelijken Desmet Xavier en De cock Evelien, Stoofstraat Simoens Kristof en Hoste Siska, Vrankaartstraat Van Kerkhove Jonathan en Desmyter Lieselot, Oudenaardseweg 142. Hartelijke gelukwensen. Overlijdens Geenens Gilbert, Lindestraat 16, geboren op te Ronse en overleden te Oudenaarde Van De Populiere Denise, Lindestraat 16, geboren op te Petegem-aan-de- Schelde en overleden te Oudenaarde De Preester Maurice, Karmstraat 25, geboren op te Dottenijs en overleden te Oudenaarde Audooren Lucien, Peeshoek 12, geboren op te Petegem-aan-de-Schelde en overleden te Oudenaarde Thomaes Marie, Lindestraat 16, geboren op te Huise en overleden te Wortegem-Petegem Speleers Marcella, Lindestraat 16, geboren op te Petegem-aan-de- Schelde en overleden te Oudenaarde De Lepeleere Roger, Voskensstraat 4, geboren op te Anzegem en overleden te Oudenaarde. Innige deelneming. 12

13 Gouden bruiloften Moerman Leon en Moerman Maria, St. Martinusstraat 52. Hartelijke gelukwensen. GEVONDEN VOORWERPEN De gemeentelijke diensten staan in voor het beheer en het bewaren van gevonden voorwerpen. Inwoners kunnen gevonden voorwerpen (sleutels, portefeuille, vest, enz. ) afgeven 1. bij de dienst burgerzaken (Katrien Decordier) tijdens de openingsuren; 2. bij de lokale politie Vlaamse Ardennen (permanentie 24/24), Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde, tel. 055/ , buiten de openingsuren. GEVONDEN: a. Een sleutelbos met 1 BMW-sleutel en een afstandsbediening voor een elektrische poort, gevonden langs de Oudenaardseweg ter hoogte van huisnummer 65. b. Een paar bruine handschoenen, gevonden in de tent langs de Kortrijkstraat naast de vroegere Barba s op zaterdagavond 30 maart

14 Politie Vlaamse Ardennen ECOPS Indien je terecht kwam op een verwarrende site met misleidende informatie, of je ontving via ongewenste reclame of frauduleuze voorstellen of je zag kinderporno op een site, dan kan je als internetgebruiker misdrijven melden aan ecops. ecops is een online Belgisch meldpunt waar je als internetgebruiker deze misdrijven kan melden. Je hoeft je niet af te vragen wie er juist bevoegd is, ecops zorgt ervoor dat jouw melding door de juiste bevoegde dienst wordt onderzocht. Via het online meldingsformulier kan je uw melding stap voor stap invullen. Is jouw computer schijnbaar door politie of SABAM geblokkeerd, dan kan je dit ook via de site van ecops melden en kan je methodes en oplossingen terugvinden om geblokkeerde computers te deblokkeren. ecops is een initiatief van: De Federal Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie (FCCU) De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Containerpark SLUITINGSDAGEN Het containerpark is op woensdag 1 mei 2013: feest van de arbeid zaterdag 4 mei 2013: Wortegem Koerse donderdag 9 mei 2013: O.-L.-Heer Hemelvaart. ALGEMEEN Gelieve rekening te houden met volgende praktische punten: metalen voorwerpen voor de oud ijzercontainer worden ontdaan van alle vreemde materialen (geen hout, plastics, textiel, ) ; blikjes van frisdranken en bieren horen thuis in de PMD-zak en niet in de oud ijzercontainer. PMD wordt niet meer toegelaten op het containerpark, maar wordt ingezameld via de 2-wekelijkse ophalingen (blauwe zakken) ; huisvuil en/of ander afval, bestemd voor de afvalbak (Diftar), hoort niet thuis op het containerpark ; papier verpakken in kartonnen doos of samenbinden a.u.b. ; lege kartonnen dozen platdrukken a.u.b. ; sorteren gebeurt op voorhand thuis ; bestelwagens met een laadvermogen van meer dan 3,5 ton, vrachtwagens, grote tractoren en tractoren met aanhangwagen worden niet toegelaten. AFVALZAKKEN Afvalzakken zijn enkel te koop bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis en op het containerpark tijdens de openingsuren. Kostprijs rol van 12 PMD-zakken: 1,50 set van 10 luierafvalzakken: 5,00 14

15 Milieu, landbouw en natuur KIES VOOR GOEDKOPERE GROENE ENERGIE VIA DE GROEPSAANKOOP Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Ook de gemeente Wortegem- Petegem ondersteunt dit initiatief, dat al voor de derde keer plaatsvindt. Vanaf 19 april 2013 kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Ben je overtuigd? Schrijf dan vandaag nog in. Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). Schrijf in tot en met 21 mei Nadien krijg je een persoonlijk aanbod met hoeveel je kunt besparen. Pas dan beslis je of je ook effectief overstapt. Voor meer informatie over dit initiatief, telefoneer naar het gratis infonummer (werkdagen van 9 tot 17 uur maandag tot 20 uur) of je vraag naar Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Tussen vrijdag 19 april en dinsdag 21 mei kan je op volgende tijdstippen terecht op de milieudienst, Waregemseweg 35: Ma-di-wo: Do: Vr: uur uur en uur uur Wil je zeker zijn dat er iemand beschikbaar is om je te helpen, geef voor je bezoek een seintje op 056/ of via: Breng zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas, zodat we alle gegevens bij de hand hebben. 15

16 VERGROOT DE HOOP TAXUSINZAMELING VOOR AANMAAK KANKERBESTRIJDENDE MEDIcIJNEN Vergroot de Hoop werd in 2006 opgericht. Ondertussen organiseert boomkwekerij Van Hulle B&C uit Maldegem voor het 8ste jaar een grootscheepse taxusinzameling ten voordele van Kom op tegen Kanker. Vergroot de Hoop werkt nauw samen met de medische wetenschap, gespecialiseerd in de ontwikkeling van kankermedicijnen. In 2012 werd een recordopbrengst bijeengebracht van 6400 m³ snoeisel en Voor 2013 leggen we de lat nog hoger en gaan we voor een nog grotere hoop taxussnoeisel! Het snoeisel van de veel voorkomende taxushaag vormt de basis van heel wat kankerbestrijdende geneesmiddelen. Vooral de jonge (max. 1 jaar en max. 30 cm) en zuivere (zonder aarde, gras of ander groen) taxussnoeisels zijn belangrijk. Afgekeurd snoeisel Breng dus tussen 15 juni en 31 augustus 2013 gratis uw taxussnoeisel naar het containerpark en vergroot de hoop, want per m³ ingezameld snoeisel schenkt de actie 50 aan een goed doel dat strijdt tegen kanker. Meer informatie omtrent deze actie vindt u terug op Goedgekeurd snoeisel Vragen en/of opmerkingen over natuur milieu containerpark: 16

17 Jeugddienst SPEELPLEINWERKING SPEELKRIEBELS Het speelplein van Pasen zit er alweer op, bijna 30 kinderen speelden er op los ondanks de winterse temperaturen. Deze zomer verwachten we de echte zomer. Schrijf je kindje dan als de bliksem in via het formulier op de website. Inwoners kunnen inschrijven vanaf maandag 3 juni, niet-inwoners vanaf 10 juni Meer info vind je in de zomerbrochure maar hier alvast de speelpleindata: 8-12 juli (niet op 11 juli) juli juli 5-9 augustus augustus ( niet op 15 augustus) augustus SPEELKRIEBELS ZOEKT ENTHOUSIASTE MONITOREN Het speelplein en de jeugddienst zijn altijd op zoek naar jongeren die een dolle bende kinderen willen begeleiden. Je - bent minimum 16 jaar, - zit boordevol creatieve ideeën en weet er geen blijf mee, - vindt het leuk om zo nu en dan eens de clown te zijn die de kinderen aan het lachen brengt, - hebt gevoel voor verantwoordelijkheid, - vindt de fantasie van kinderen boeiend, Wat bieden wij? - een gezellige tijd tussen joelende kinderen in Speelkriebels Wortegem-Petegem, - een enthousiaste groep leeftijdsgenoten die samen met jou instaan voor de begeleiding van de kinderen, - tot 6 weken Speelkriebels, - een gezellige speelpleinsfeer, - openheid en ruimte voor creativiteit en speelsheid, - een forfaitaire vergoeding voor jouw vrijwillige inzet variërend van 19 tot 31 (afhankelijk van jouw ervaring in het jeugdwerk en de gevolgde kadervorming), Deze vergoeding is een compensatie voor je vervoer, het gebruik van je telefoon, kledij op het speelplein,... Bemerk dat dit geen vakantiejob is, maar vrijwilligerswerk. Wil je nog een goedbetaalde studentenjob doen, dan kan dat perfect in combinatie met enkele weken monitor zijn op het speelplein. - en nog zoveel meer. Overtuigd? Jij wil er bij zijn? Neem contact op met de jeugddienst voor meer informatie. Kortom, jij voelt je Speelkriebels opborrelen en wil graag op de speelpleinwerking vertoeven? Dan ben jij de speelpleinmonitor die wij zoeken! 17

18 SWAP IN DE ZOMER Ook aan de tieners van 12 tot en met 16 jaar wordt er gedacht tijdens de zomer. Er zijn regelmatig toffe activiteiten gepland. Alles kun je terugvinden op de website of in de zomerbrochure die binnenkort in je bus valt. JEUGDRAAD, comedy, JEUGDDIENST EN JEUGDBELEID, EEN MOOIE combinatie? De jeugddienst en de jeugdraad slaan de handen in elkaar. Voor het meerjarenplan denken ze samen na over het toekomstig jeugdbeleid in Wortegem-Petegem en vragen daarvoor uw input. Er is een (korte) vragenlijst voor zowel kinderen, jongeren als ouders! Wil je je mening kwijt over het jeugdbeleid in Wortegem- Petegem? Surf dan naar be, deel uw neming en krijg bovendien een korting van 1 op deze activiteit: DE JEUGDRAAD GOES BOBBEJAANLAND Jeugdraad Wortegem-Petegem nodigt al zijn jeugdverenigingen en de speelpleinmonitoren uit op een onvergetelijke dag. Wanneer? Zondag 12 mei Wat kost da? 15 (bus, inkom, verzekering en plezier inbegrepen) Inschrijven? Via de leiding van jouw jeugdvereniging of via Inschrijven kan tot 6 mei We vertrekken rond 9 uur aan het gemeentehuis en zijn terug rond 19 uur. contactgegevens jeugddienst: Lieven Van de Voorde - Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Tel. 056/

19 Sportdienst INITIATIELESSEN VOOR KINDEREN KLEUTERTURNEN Wat? Een algemene bewegingsopvoeding voor de kleinsten van de gemeente. Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). OMNISPORT Wat? Een uurtje sporten in de grote sportzaal Wanneer? Elke dinsdag van tot uur (niet tijdens de schoolvakanties). Waar? Gemeentelijke sporthal De Ruffel - Nellekensweg 1, 9790 Wortegem-Petegem - Grote sportzaal. Kostprijs? 2 maand (mei-juni 2013): 12 (8 lessen à 1,50/les) Inschrijven via de sportdienst - - (max 25 plaatsen per reeks) Data mei-juni: mei / juni VERBROEDERINGSRIT Op zaterdag 8 juni 2013 organiseert het gemeentebestuur i.s.m. de lokale wielertoeristenclubs (De Doorbijters De Fusietrappers De Ooiketrappers en trapsters) een fusierit voor de geoefende fietser. Zowel leden als niet-leden van deze clubs zijn welkom. De start is voorzien om 8.15 uur aan het kantientje in het domein de Ghellinck. Afstand: ca. 75 km. Terugkeer rond uur aan het kantientje waarna bij een drankje en een bord spaghetti kan nagekaart worden over de rit. Deelname is gratis. Bent u geïnteresseerd? Schrijf u in vóór 31 mei bij Pieter Nachtegaele op de gemeentelijke sportdienst, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, tel. 056/ , fax 056/ , met opgave van uw telefoonnummer en of u al dan niet blijft voor de spaghetti. 19

20 ZOMERSPORTKAMPEN De sportdienst organiseert tijdens het zomerverlof sportkampen voor de kleutertjes en lagere schoolkinderen: 01/07 05/07: Omnisportkamp (6j - 12j) in sporthal De Ruffel 02/07 05/07: Kleutersportkamp (3j - 5j) in het gemeentelijk domein de Ghellinck 26/08 30/08: Omnisportkamp (6j - 12j) in sporthal De Ruffel 27/08 30/08: Kleutersportkamp (3j 5j) in het gemeentelijk domein de Ghellinck Meer informatie zal verschijnen in de gemeentelijke zomerpromotiebrochure en het volgende infoblad. SENIORENSPORTDAG Reeds enkele jaren richt de Burensportdienst Vlaamse Ardennen een sportdag in voor senioren. Deze zal dit jaar doorgaan op dinsdag 28 mei 2013 in en rond de sporthal van Wortegem-Petegem. Je kunt s middags eveneens genieten van een koude schotel met bijhorend live optreden. Dagprogramma: uur Aanmelden uur Activiteit uur Activiteit uur Middagmaal + koffie en gebak met live optreden uur Activiteit uur Activiteit 4 Kostprijs sportdag: 5 euro Kostprijs koude schotel: 10 euro Keuzesporten: wandelen, fietsen, Curve bowls, curling, badminton, petanque, minigolf, lijndans, aerobics, ruggym, kubb, zumba en bbb. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de sportdienst: 056/ Inschrijven voor 17 mei BOKWA BBB ZUMBA Sinds april is er in sporthal De Ruffel mogelijkheid tot deelname aan groepslessen Bokwa, BBB of Zumba. Planning: elke dinsdag: BBB van tot uur Bokwa van tot uur elke donderdag: Zumba van tot uur. Bokwa is de nieuwste sensatie! Er komen geen choreografieën aan bod. Je moet alleen in het bezit zijn van een goede kennis van het alfabet. Voel de muziek en beweeg op de beat. Bokwa is geschikt voor alle leeftijden. Zumba is een manier om je uit te leven en ondertussen te werken aan spierversterking, vetverbranding, conditie, coördinatie, ontspanning, Voor meer informatie kan je contact opnemen met Sofie Reynaert via Contactgegevens sportdienst: Pieter Nachtegaele - Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Tel. 056/

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Foto : zicht op de kerk van Elsegem. Gemeentelijk. infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Mei > Juni 2015. Jaargang 32. www.wortegem-petegem.

Foto : zicht op de kerk van Elsegem. Gemeentelijk. infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Mei > Juni 2015. Jaargang 32. www.wortegem-petegem. Foto : zicht op de kerk van Elsegem Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 3 Mei > Juni 2015 Jaargang 32 www.wortegem-petegem.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN. Reclamepanelen. Website. Kledij.

INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN. Reclamepanelen. Website. Kledij. INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN Reclamepanelen Website Kledij Events 6. CONTACTGEGEVENS dankzij dit prachtige complex. Wij wensen iedereen

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN!

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Ruien Feeste zou er niet zijn zonder de vele vrijwilligers. Wij kunnen het niet genoeg hernalen: HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Dit jaar alvast de 15de editie en telkens een groot

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline

Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline Brakel: Carmen Vanden Broucke Kluisbergen: Bert Dekimpe Maarkedal: Mirjam Sonck en Charlotte De Mullier Oudenaarde: Els De Vos Ronse: Roseline Bauters/Jenny Bouckaert Wortegem-Petegem: Ruth Debels Verderzetting

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 32

Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 32 Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 1 Januari > Februari 2015 Jaargang 32 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem Niets

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 19 januari 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Voorstelling eerste Loonse Cuvée Jan B.

Voorstelling eerste Loonse Cuvée Jan B. - augustus 2012 Maandelijks informatieblad stad Borgloon open: ma 9u tot 12u nm. gesloten di vm. gesloten 14u tot 19u wo 9u tot 12u 14u tot 16u 06juli stad Borgloon De Nieuwsbrief is een uitgave van College

Nadere informatie

ALLE PRAKTISCHE INFO OVER OVERSCHRIJVINGEN EN FISCALE ATTESTEN

ALLE PRAKTISCHE INFO OVER OVERSCHRIJVINGEN EN FISCALE ATTESTEN IN DEZE GIDS: ALLE PRAKTISCHE INFO OVER OVERSCHRIJVINGEN EN FISCALE ATTESTEN WOORD VOORAF Je zet mee je schouders onder Music For Life 2011. Dat is goed nieuws voor de 1,5 miljoen kinderen die jaarlijks

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Foto: Abdij van Beaulieu. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30

Foto: Abdij van Beaulieu. Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Jaargang 30 Foto: Abdij van Beaulieu Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 4 Juli > Augustus 2013 Jaargang 30 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP MENNEN

BELGISCH KAMPIOENSCHAP MENNEN In de sfeervolle omgeving van De Strohoeve, gelegen in het idyllische dorp Wortegem- Petegem, gaat dit jaar het Belgisch Kampioenschap Mennen door. Dit in combinatie met veel randanimatie, een Art Fair,

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie INFOFOLDER VOORWOORD Op 7 september 2013 schrijven we in Zandhoven geschiedenis want na jaren van overleg, samenwerken en opbouwen konden we, met de nodige fierheid, ons gemeentelijk sportcomplex officieel

Nadere informatie

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij?

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? ACTIES Evenementen Friends time schoon madammen avonden Bachelorette day Are you ready to get married Hoge hakken avond Thema weekends Wie zijn wij Het Corbie team,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

DANSCLUB MERELBEKE. 13 februari 2009. Secretariaat Hundelgemsesteenweg 543 9820 Merelbeke

DANSCLUB MERELBEKE. 13 februari 2009. Secretariaat Hundelgemsesteenweg 543 9820 Merelbeke DANSCLUB MERELBEKE 13 februari 2009 Secretariaat Hundelgemsesteenweg 543 9820 Merelbeke Tel / Fax: 09 / 221 50 25 e-mail: dansclub.dream.dance@skynet.be www.dreamdance.be 1. Wij kregen reeds meerdere opmerkingen

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Geachte, Gelieve volgende brochure van KSCW Hofstade eens door te nemen, wij vinden het belangrijk dat U kan weten hoe belangrijk het is voor een club sponsors te hebben.

Nadere informatie

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu. www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Nadere informatie

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Nadere informatie

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden. CENTRUMSTAD Eeklo, 8 februari 2013 lndustrielaan 2 9900 Eeklo Tel.09 l2'lb280o Fax. 09 218 28 51 ;ecretariaat@eeklo. be www.eeklo.be Secretariaat Behandelendeambtenaar Monique Haegeman lmonique.haeqeman@eeklo.be

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 18 jaar 2016 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Activiteitenkorrels

Nadere informatie

Foto : krokussen. Gemeentelijk. infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Maart > April 2015. Jaargang 32. www.wortegem-petegem.be

Foto : krokussen. Gemeentelijk. infoblad WORTEGEM-PETEGEM. Maart > April 2015. Jaargang 32. www.wortegem-petegem.be Foto : krokussen Gemeentelijk infoblad WORTEGEM-PETEGEM 2 Maart > April 2015 Jaargang 32 www.wortegem-petegem.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse www.desportvriendenoverijse.be desportvriendenoverijse@skynet.be NIEUWSBRIEF > 10 NOVEMBER 2011 INHOUD 11 December > Vlaamse Druivencross VIP & Hospitality 8 December 2011 > Gespreksavond met Michel Wuyts

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

Juni 2015 Derde graad

Juni 2015 Derde graad Juni 2015 Derde graad Verzorging Organisatiehulp Jeugd en gehandicaptenzorg Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015 Welkom in het dienstencentrum kalender juli en 2015 www.sociaalhuislier.be l 201 5 Juli 2015 dienstencentrum De Waaier Wo 1-7 10 17u De Waaier is doorlopend open!!! Geen stoelturnen in juli en!!! Geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. mei 2015. Inhoud

Nieuwsbrief. mei 2015. Inhoud Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs- Nieuwsbrief mei 2015 Inhoud P1: Madelief en Zonnebloem P2: Kleutersportdag P2: Fotografie rond veiligheid

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Gemeentelijke retributies

Gemeentelijke retributies Gemeentelijke retributies Retributie op het organiseren van rondleidingen in de gebouwen en sites van de gemeente. 10,00 per begonnen uur, per rondleiding en dient te worden vereffend bij de ontvangst

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016 Kriebelnieuws Maand september 2015 Start schooljaar Hallo iedereen, Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een leuke en ontspannende vakantie! Een nieuw schooljaar is gestart en we willen bij deze

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie