PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 maart 2007 (30.03) (OR. en) 7547/07 LIMITE CRIMORG 57 ENFOPOL 50 ENFOCUSTOM 31

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 maart 2007 (30.03) (OR. en) 7547/07 LIMITE CRIMORG 57 ENFOPOL 50 ENFOCUSTOM 31"

Transcriptie

1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 maart 2007 (30.03) (OR. en) PUBLIC 7547/07 LIMITE CRIMORG 57 ENFOPOL 50 ENFOCUSTOM 31 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Multidisciplinaire Groep/het Comité van artikel 36 Nr. vorig doc.: 7323/1/07 ENFOCUSTOM 28 CRIMORG /07 CRIMORG 44 RESTREINT EU 10181/06 CRIMORG 94 ENFOPOL 115 ENFOCUSTOM 50 Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad inzake de vaststelling van de EU-prioriteiten ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit op basis van de OCTA 2007 Voor de delegaties gaan hierbij ontwerp-conclusies van de Raad inzake de vaststelling van de EUprioriteiten ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit op basis van de OCTA /07 gar/jel/aa 1

2 ONTWERP-CONCLUSIES VAN DE RAAD INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE EU- PRIORITEITEN TER BESTRIJDING VAN DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT OP BASIS VAN DE DREIGINGSEVALUATIE VOOR GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT VOOR 2007 Gezien het Haags Programma, met name punt 2.3, waarin Europol wordt opgeroepen zijn situatieverslag over georganiseerde criminaliteit te vervangen door dreigingsevaluaties over ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit, Gezien het feit dat de EU een architectuur voor haar interne veiligheid 1 moet opzetten en een methodiek voor rechtshandhaving op basis van inlichtingen moet aannemen en uitvoeren, waarbij de nadruk wordt gelegd op de verzameling en de analyse van informatie en inlichtingen om na te gaan waar het optreden van rechtshandhavings- en vervolgingsautoriteiten het doeltreffendst zou zijn, Rekening houdend met de mededeling van de Commissie over een strategisch concept voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit 2 en het bijbehorende actieplan en het actieplan van de Raad en de Commissie ter uitvoering van het Haags programma 3, Rekening houdend met de conclusies van de Raad van 12 oktober 2005 over rechtshandhaving op basis van inlichtingen en de ontwikkeling van de dreigingsevaluatie voor georganiseerde criminaliteit 4, Rekening houdend met de conclusies van de Raad van 4-5 juni 2006 inzake de vaststelling van de EU-prioriteiten ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit op basis van de OCTA en de stand van de uitvoering ervan door de lidstaten en de EU-organen, Op basis van de dreigingsevaluatie voor georganiseerde criminaliteit van Europol voor , Doc. 9596/06 JAI 271 CATS 104. COM(2005) 232 def. van PB C 198 van , blz. 1. Doc /4/05 CRIMORG 56 ENFOPOL 75. Doc /06 CRIMORG 94 ENFOPOL 115 ENFOCUSTOM 50. Doc. 6939/07 CRIMORG 44 RESTREINT EU. 7547/07 gar/jel/aa 2

3 NEEMT DE RAAD DE VOLGENDE CONCLUSIES AAN: Omschrijving van de prioriteiten van de EU ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit 1. In de dreigingsevaluatie voor georganiseerde criminaliteit (OCTA) van Europol voor 2007 wordt de dreiging die uitgaat van de huidige en te verwachten trends in georganiseerde criminaliteit (GC) in de gehele EU, zoals gestart met het OCTA-2006-proces, nader geëvalueerd. Daarom moeten de bevindingen en conclusies van de OCTA voor 2007 hun neerslag krijgen in de nationale prioriteiten maar ook worden geïmplementeerd via intensievere samenwerking tussen lidstaten, met name die met gedeelde (regionale) problemen. 2. De Raad zegt nogmaals ervan overtuigd te zijn dat de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit dient te worden toegespitst op beperking van de door dit fenomeen aangerichte schade en met name op: de obstakels voor het ontmantelen van georganiseerde criminele groepen (GC-groepen) die verband houden met hun internationale dimensie of invloed; de mate waarin de georganiseerde criminaliteit in de samenleving en in de economie doorgedrongen is, met name misbruik van het legale zakenleven [en met name in de vervoerssector]; het misbruik van technologie door georganiseerde criminele groepen. 3. De Raad is van mening dat de volgende criminele markten in de gemeenschappelijk EUaanpak centraal staan: drugshandel, met name synthetische drugs; mensenhandel en illegale immigratie; fraude, met name fraude met zwaar belaste goederen en BTW-carrousels; Eurovalsemunterij; namaak van producten en diefstal van intellectuele eigendom; witwassen van geld. 7547/07 gar/jel/aa 3

4 4. De OCTA 2007 toont het toenemende belang aan van regionale criminele centrale in de lidstaten, aangezien GC-groepen die in die centra actief zijn geen complexe aanvoernetwerken uit andere continenten meer hoeven op te bouwen omdat illegale goederen al binnen het centrum bijeengebracht zijn en verstuurd worden. Dit schept nieuwe groeimogelijkheden voor GC-groepen die reeds aanwezig zijn in de distributiemarkten waaraan het centrum levert, met name wanneer een gemeenschappelijke etnische afkomst of een gemeenschappelijk land van herkomst de samenwerking met criminelen die in het centrum actief zijn vergemakkelijkt. Anderzijds kan het verschijnsel van niet-integratie, met name in etnische gemeenschappen van buiten de EU, "virtuele" regio's doen ontstaan, "centra van afgezonderd leven", waar de georganiseerde criminaliteit een stevige voet aan de grond kan krijgen en nieuwe mogelijkheden kan exploiteren, hetgeen tot meer slachtoffers van GC leidt. Gelet op het vorenstaande, is de Raad van mening dat voor de regionale criminele centra die in de OCTA 2007 in kaart zijn gebracht, de volgende soorten georganiseerde criminaliteit bij voorrang moeten worden aangepakt: Het Noordwestelijke centrum: cocaïne-, heroïne- en cannabissmokkel, en de productie en handel in synthetische drugs. Het Zuidwestelijke criminele centrum: cocaïne- en cannabissmokkel, heling van gestolen voertuigen en illegale immigratie. De Noordwestelijke en de Zuidwestelijke criminele centra: georganiseerde criminaliteit gepleegd door Turkse en Marokkaanse GC-groepen uit het land zelf en de externe invloed van Zuid- en Midden-Amerikaanse GC-groepen. Het Noordoostelijke centrum: georganiseerde criminaliteit die door bepaalde Litouwse GC-groepen en door Poolse GC-groepen wordt gepleegd, die actief zijn in de smokkel van sigaretten, precursoren van synthetische drugs, cocaïne en hasj, en illegale handel in zwaar belaste goederen. Het Zuidelijke criminele centrum: georganiseerde criminaliteit gepleegd door bepaalde Italiaanse GC-groepen, zoals Cosa Nostra, Ndrangheta en Camorra, met name de controle van delen van het sociale en economische leven in bepaalde geografische gebieden. Hun voortdurende samenwerking met etnische Albanese en etnische Chinese GC-groepen. Het criminele centrum van de Zwarte Zee: georganiseerde criminaliteit gepleegd door bepaalde GC-groepen uit Roemenië, Bulgarije, Turkije, Oekraïne en Italiaanse en Hongaarse GC-groepen. 7547/07 gar/jel/aa 4

5 5. De in deze conclusies en in de OCTA 2007 geformuleerde prioriteiten moeten worden gecombineerd met prioriteiten die onder meer op andere misdaadterreinen dan de georganiseerde criminaliteit zijn omschreven op nationaal niveau (in aangelegenheden van georganiseerde criminaliteit) zijn vastgesteld en voortvloeien uit vorige en andere conclusies en/of actieplannen van de Raad, zoals het EU-drugsactieplan en het actieplan inzake mensenhandel, en de meerjarenplanning van operationele activiteiten van de douaneadministraties. Aanpak van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit 6. De hierboven genoemde prioriteiten moeten worden beschouwd als gebieden waarop de EU, via haar lidstaten, instellingen en organen, haar optreden (steeds meer) moet coördineren en intensiveren; dit optreden moet niet alleen reactief, maar ook preventief en proactief zijn. In hun geheel zullen deze gecoördineerde activiteiten leiden tot een grondig inzicht en instrumenten verschaffen voor een verbeterde doelgerichte aanpak van de gevolgen van de georganiseerde criminaliteit voor de EU. 7. De strijd tegen de georganiseerde criminaliteit vereist, zoals reeds vermeld in de conclusies van de Raad van 2006, een multidisciplinaire inlichtingengestuurde aanpak teneinde niet alleen de criminele activiteiten te verstoren maar tevens de criminele organisaties te ontmantelen, de daders voor de rechter te brengen en de opbrengsten van hun misdrijven te ontnemen. Dit impliceert dat (gespecialiseerde) middelen worden ingezet en dat structuren worden opgezet zodat alle informatie kan worden benut die beschikbaar is voor de rechtshandhaving en dat de criminele groepen die de grootste bedreiging vormen, in kaart kunnen worden gebracht en aangepakt. Een nieuwe, inlichtingengestuurde strategie voor het hele nationale grondgebied - en eventueel EU-grondgebied - in aanvulling op de buitengrenscontrole met controles onderweg of op de plaats van bestemming, met toezicht op de financiële stromen en uitbreiding van de analytische vermogens van de nationale en de EUrechtshandhavingsinstanties, is een beleid dat verder ontwikkeld moet worden. Voortzetting van deze aanpak is essentieel en daarom moet dit ook tot uiting komen bij de uitvoering van de EU-prioriteiten. 7547/07 gar/jel/aa 5

6 8. Derhalve dient het optreden op rechtshandhavingsgebied, met name de onderzoeken en de vervolgingen, waar mogelijk voornamelijk gericht te worden op de hogere niveaus van de georganiseerde criminele groepen, zoals logistiek, financiering en activa en op degenen die de activiteiten van de criminele organisatie faciliteren. De lidstaten worden daarom verzocht meer te doen aan de financiële aspecten van onderzoek en vervolging, bijvoorbeeld de inbeslagname van vermogensbestanddelen. 9. Opdat de lidstaten profijt kunnen halen uit hun respectieve inspanningen, dient meer informatie over de resultaten van en de moeilijkheden met die onderzoeken en vervolgingen in een vroeg stadium te worden meegedeeld aan Europol en, in voorkomend geval, aan Eurojust en OLAF, zodat een sterker EU-standpunt kan worden ingenomen. 10. Gelet op het vervagen van de grenzen tussen legale en criminele activiteiten, moet men zich met het oog op succesvolle rechtshandhaving in de strijd tegen GC concentreren op de faciliterende factoren (zoals documentvervalsing, technologie, misbruik van het legale zakenleven, zwarte markten en met name in de vervoerssector). Uitgebreidere samenwerking met de private sector is daarom nodig, zowel voor het instellen van preventiemechanismen (door raadpleging over regelingen, producten, (gebruik van) technologie) als met het oog op de verbetering van opsporing en onderzoek van strafbare feiten. Uitvoering van de EU-prioriteiten 11. Alle betrokken autoriteiten in de lidstaten moeten, naast andere nationale overwegingen, ook rekening houden met de door de Raad en de OCTA vastgestelde strategische prioriteiten bij het plannen van hun individuele en gezamenlijke reacties op dreigingen van de georganiseerde criminaliteit. Zij moeten daartoe gebruik maken van de mechanismen en structuren die in het in de bijlage opgenomen actieplan opgesomd worden, maar ook uitvoering geven aan de prioriteiten via nationale, bilaterale en regionale middelen en in hun externe betrekkingen, overeenkomstig hun nationale wetgeving. 7547/07 gar/jel/aa 6

7 12. Alle betrokken EU-instanties, -agentschappen en -groepen houden rekening met deze prioriteiten en passen deze in hun strategische planning, werkprogramma's, begrotingen, jaarverslagen en externe betrekkingen in. Deze prioriteiten worden ook in aanmerking genomen in de tussenbalans en de bijstelling van het Haags programma (actieplan). Regelmatig worden praktische maatregelen genomen om te zorgen voor horizontale coördinatie en samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. 13. Concreet moeten de lidstaten, de betrokken werkgroepen van de Raad, de Commissie en de betrokken EU-agentschappen de in de bijlage opgesomde taken uitvoeren. Die zijn aangepast aan de hand van de ervaringen bij de uitvoering van de EU-prioriteiten op basis van OCTA en de tot dusver bereikte resultaten en verwezenlijkte doelstellingen. 14. Het voorzitterschap is in samenwerking met de Commissie verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering ervan. De lidstaten, de betrokken werkgroepen van de Raad, de Commissie en de betrokken EU-agentschappen zal worden verzocht uiterlijk juli 2008 een rapport op te stellen over de uitvoering daarvan, met de bedoeling dit te gebruiken als bijdrage voor de conclusies van de Raad van 2009 inzake de vaststelling van de prioriteiten bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Methodiek 15. Het is zinvol de methodiek voor de opstelling van de OCTA te evalueren en te verfijnen. Europol en de lidstaten zullen de OCTA-procedures verder perfectioneren overeenkomstig de ervaring die is opgedaan met de OCTA voor Er zal op worden toegezien dat alle relevante instanties in de lidstaten betrokken zijn bij de gegevensverzameling zodat een volledig en evenwichtig beeld ontstaat van de bedreigingen op terreinen van criminaliteit. 1 Doc /3/06 REV 3 CRIMORG 169 ENFOPOL 189 ENFOCUSTOM /07 gar/jel/aa 7

8 16. Met het oog op het opstellen van de volgende OCTA, zal Europol een gestructureerd en gedetailleerd inlichtingenvoorschrift geven 1, indien nodig toegesneden op bepaalde gebieden/respondenten. De lidstaten en de andere belanghebbenden aan wie verzocht is om een bijdrage te leveren (Eurojust, Frontex, OLAF, ECB, SitCen, particuliere sector,...), formuleren uiterlijk op [31 oktober 2007] een reactie op dit voorschrift. 17. Europol wordt verzocht vóór eind [februari 2008] een bijgewerkte versie van de OCTA voor te leggen. 18. De ervaring leert dat de verschillende soorten criminaliteit en hun kenmerken, en de wijze waarop daartegen moet worden opgetreden, in de loop van één jaar geen grote wijzigingen ondergaan. Daarom zal de Raad voortaan slechts om de twee jaar conclusies aannemen tot vaststelling van de EU-prioriteiten voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit op basis van de OCTA. De volgende Raadsconclusies van dit type zullen derhalve in 2009 worden aangenomen, tenzij uit de in de tussentijd gepubliceerde bevindingen van de OCTA blijkt dat eerder optreden nodig is. Kennisgeving aan het Europees Parlement 19. Het Europees Parlement wordt van deze conclusies in kennis gesteld. 1 In overeenstemming met de regeling in de Raadsconclusies van 12 oktober 2005 (doc /4/05, met name punt 2). 7547/07 gar/jel/aa 8

9 BIJLAGE Maatregelen tot uitvoering van de EU-prioriteiten voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit a) Strategische en methodologische / organisatorische maatregelen Wie Wat De lidstaten verspreiden en algemeen bekend maken van de EU-prioriteiten voor 2007, met inbegrip van de belangrijkste dreigingen naar geografisch gebied en thema, en perfectioneren van de OCTA-procedure, bijvoorbeeld door het organiseren van een workshop met alle betrokken actoren, politie- en douanediensten afgezien van andere nationale overwegingen, rekening houden met de OCTA en de huidige strategische prioriteiten - met name GC-groepen die cruciaal zijn voor het verspreidingseffect van de eerder toegelichte regionale criminele centra - bij het opstellen van de nationale actieplannen tegen de georganiseerde criminaliteit, of bij de planning van hun individuele of gezamenlijke reactie op bedreigingen van de georganiseerde criminaliteit waarvoor zij zich gesteld zien Eurojust coördineren van onderzoeken en vervolgingen met betrekking tot de door de Raad vastgestelde GC-prioriteiten organiseren van workshops over de bestrijding van georganiseerde criminaliteit voor de regio's die in deze conclusies zijn aangewezen en over de bestrijding van een (of meer) in de OCTA aangestipte faciliterende factoren Commissie (OLAF) samenwerken met de bevoegde diensten van de lidstaten, Europol en Eurojust bij de: o ontwikkeling van een grondig overzicht van de betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit bij fraude ten nadele van de EUbegroting; o strijd tegen criminele groepen die fraude plegen ten nadele van de EU-begroting COMMISSIE/ EUROSTAT/ EUROPOL / vervolgactiviteiten waarbij een uitgebreide en samenhangende EUstrategie voor het meten van de omvang van de criminaliteit (EU-Actieplan ) wordt ontwikkeld, zodat Europol bij de 9 Doc / /07 gar/jel/aa 9 BIJLAGE

10 EUROJUST/ LIDSTATEN opstelling van de OCTA gebruik kan maken van relevante vergelijkbare nationale statistische gegevens 10 regelmatig gegevens aanleveren (met name aan EUROPOL en EUROJUST) over de belangrijkste nationale trends (met inbegrip van statistische gegevens) betreffende georganiseerde criminele groepen die ontmanteld zijn of voorwerp van een onderzoek (zowel met betrekking tot soort criminaliteit en werkwijze als geografische herkomst van de leden van de georganiseerde criminele groepen die men op het oog heeft) EUROPOL strategische dreigingsanalyses ontwikkelen en maatregelen voor het tegengaan van georganiseerde criminaliteit voorstellen op de reeds in OCTA 2007 genoemde gebieden, vooral wanneer informatietekorten of dreigingen kunnen worden vastgesteld overwegen nieuwe analysebestanden aan te leggen, wanneer dit wegens nieuwe dreigingen of door de GC-groepen gebruikte werkwijzen dienstig wordt geacht voortgangsbewaking van de samenwerking met Frontex en de nationale grens- en immigratieagentschappen om operationele gegevens te verkrijgen die door Europol kunnen worden gebruikt voor het aanpakken van GC-groepen die bij illegale immigratie en mensenhandel betrokken zijn de EPA helpen bij de opleiding van lidstaten in inlichtingenanalyse en mogelijke technische maatregelen ter bestrijding van GC-groepen EPA standaardcurricula en -modules opstellen ter versterking en harmonisering van de competenties inzake: o bestrijding van het gebruik van technologie door misdadigers o het systematische gebruik van financiële en economische inlichtingen in onderzoeken in verband met georganiseerde criminaliteit het concept van inlichtingengestuurde multidisciplinaire rechtshandhaving meer ingang doen vinden in de lidstaten, en de EUprioriteiten inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit beter bekend maken bij alle betrokken instanties in de lidstaten 10 Zie doc.10180/4/05 REV 4, punten 2 en 5 van de conclusies van de Raad over rechtshandhaving op basis van inlichtingen en de ontwikkeling van de OCTA; 7547/07 gar/jel/aa 10 BIJLAGE

11 b) Operationele maatregelen voor het aanpakken van faciliterende factoren (voor alle soorten criminele activiteiten) Wie Wat Lidstaten gebruik van vervalste en frauduleus verkregen ID-documenten: verbeteren van beveiligingskenmerken, ontwerpen en uitvoeren van een systeem ter bevestiging en validering van het document en de persoonlijke gegevens van de houder, bijvoorbeeld door extra controle via een internationale databank identiteitsfraude afgezien van de traditionele dreiging van nagemaakte plastic cards, opsporing en onderzoek richten op CNP (card-not-present)-betalingen (d.w.z. creditcardbetalingen via de telefoon of het internet); t.g.v. de mogelijke toename van "express kidnappings" (ontvoering voor onmiddellijk financieel gewin) en "tiger kidnappings" (beroving met gijzeling van familieleden), een gecoördineerde bestrijdingsstrategie uitstippelen met gebruik van moderne technologie zoals de invoering van een "noodpincode" op debetkaarten misbruik van de vervoerssector: aanscherpen van beveiligingscontrole van luchthavenpersoneel dat toegang heeft tot beperkt toegankelijke zones; toezicht door grenswacht en douane toespitsen op kleine luchthavens die gewoonlijk aan het toezicht van de autoriteiten ontsnappen, vooral als het gaat om kleine vliegtuigen; efficiëntere beveiligingsprocedures overwegen voor de toeleveringsketen witwassen van geld: zorg dragen voor efficiënte bestrijding door toepassing van bestaande regels zoals: - adequate organisatiestructuren, opleiding van personeel - kennis van de werkwijze van GC-groepen actualiseren door rekening te houden met toenemend en frequenter gebruik van internetbetaalinstrumenten om anonieme wereldwijde overmakingen en betalingen te verrichten - adequate maatregelen om te voorkomen dat criminele geldstromen de EU verlaten, momenteel onder meer door toedoen van geldkoeriers - snelle ontwikkeling en uitvoering van een effectieve "ken uw klant"- strategie (KYC) en melding van verdachte transacties door alle beroepsbeoefenaren die bij onroerendgoedtransacties betrokken zijn - verdere verbetering van controles op legale handelsstructuren, met het oog op het misbruik daarvan bij witwas- of frauduleuze transacties (met 7547/07 gar/jel/aa 11 BIJLAGE

12 name wanneer aanzienlijke hoeveelheden aandelen van eigenaar verwisselen) zorgen voor een multidisciplinaire aanpak die zowel gericht is op taal-, technische en analytische vaardigheden, als op vaardigheden qua financieel rechercheren, voor het onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, ook met ondersteuning van Europol en de EPA overwegen "centra voor technologische expertise inzake criminaliteit" 11 op te richten (of bestaande instanties op te dragen de functies van zulke centra te vervullen), om een doelgerichte aanpak mogelijk te maken van technologie als misdaadbevorderende factor en als tegenmaatregel, zoals beschreven in de OCTA, ook met de steun van de Commissie voor zover mogelijk beste praktijken uitwisselen met betrekking tot (het vinden van) betrouwbare gespecialiseerde taalkundigen, om rechtshandhavingsinstanties die onderzoek doen naar GC-groepen die vreemde talen of dialect spreken, efficiënter te laten werken lidstaten / Commissie samenwerking tussen de openbare en de particuliere sector (inclusief de civiele maatschappij) verhogen/tot stand brengen/mogelijk maken of vergemakkelijken, met name o samenwerking tussen de rechtshandhavingsinstanties en de vervoers-, telecommunicatie- en de financiële sector tot stand brengen, vooral met het oog op het opvoeren van de informatieuitwisseling (bv. inzet van producten die de beveiliging verbeteren, gemeenschappelijke regelingen inzake nieuwe technologieën zoals Internetspraaktelefonie) o het voorkomen van misbruik van nieuwe technologieën door de georganiseerde criminaliteit vergemakkelijken, en, waar mogelijk, technische interceptienormen opstellen om de bevoegde instanties in staat te stellen misbruik van nieuwe technologieën zo vroeg mogelijk op te sporen en te vervolgen 11 Deze "Technology Crime Centres" moeten worden gezien als kenniscentra die zich bezighouden met de verzameling van gegevens in verband met de technische middelen die door misdadigers worden gebruikt om criminele activiteiten te vergemakkelijken, en met het uitbouwen van specifieke technische expertise. 7547/07 gar/jel/aa 12 BIJLAGE

13 c) Algemene operationele maatregelen Task Force Hoofden van Politie (PCTF) COSPOL-projecten afstemmen op de door de Raad gestelde prioriteiten, waar dienstig in coördinatie met andere operationele activiteiten (bv. task force in het Oostzeegebied, FRONTEX, gezamenlijke douaneoperaties) Voorts zouden GC-groepen die geweld, infiltratie en corruptie gebruiken tegen onderzoek, vervolging en veroordeling hoge prioriteit moeten krijgen EUROPOL COSPOL-projecten, gezamenlijke douaneoperaties en onderzoeken van de lidstaten ondersteunen met operationele analyse, waaronder ondersteuningscapaciteit voor gemeenschappelijke onderzoeksteams EUROJUST/ LIDSTATEN gemeenschappelijke onderzoeksteams met betrekking tot de door de Raad vastgestelde GC-prioriteiten coördineren of hieraan deelnemen Groep douanesamenwerking (CCWP) 12 specifieke dreigingsanalyses opstellen vanuit het oogpunt van de douane, gekoppeld aan de prioriteiten die de Raad heeft vastgesteld om de kennis van criminele verschijnselen te vergroten, en als basis voor acties op basis van inlichtingen grootschalige gezamenlijke douaneoperaties op touw zetten en coördineren, en regionale operaties bevorderen die verband houden met de prioriteiten van de Raad, in voorkomend geval in coördinatie met COSPOL-projecten het gebruik van gemeenschappelijke onderzoeksteams als bepaald in artikel 24 van de overeenkomst "Napels II" bevorderen 12 Zie doc. 7323/1/07 ENFOCUSTOM 28 CRIMORG /07 gar/jel/aa 13 BIJLAGE

14 d) Regulerende maatregelen Wie Wat Commissie rekening houden met de door de Raad op basis van de OCTA vastgestelde EU-prioriteiten in het jaarlijks werkprogramma betreffende het specifieke financiële programma ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit Commissie / Raad in verband met de herzieningsclausule en de tussentijdse evaluatie van verschillende JBZ-actieplannen, rekening houden met de OCTA en de door de Raad vastgestelde prioriteiten overeenkomstig de Strategie voor de externe dimensie van JBZ, alle beschikbare instrumenten ontwikkelen (EU-overeenkomsten, actieplannen in het kader van het nabuurschapsbeleid, actiegerichte documenten, enz.) om de samenwerking met derde landen op te voeren in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en met landen die niet voldoen aan internationale normen in de strijd tegen, onder meer, het witwassen van geld en corruptie 7547/07 gar/jel/aa 14 BIJLAGE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.11.2003 COM(2003) 687 definitief 2003/0273 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer

Nadere informatie

EUROPOL- OVERZICHT. Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol

EUROPOL- OVERZICHT. Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol EUROPOL- OVERZICHT Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol EUROPOL- OVERZICHT Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol Europese Politiedienst, 2011 Deze publicatie heeft betrekking op

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 5.2.2013 COM(2013) 42 final 2013/0023 (COD) C7-0033/13 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de strafrechtelijke bescherming van

Nadere informatie

Synthese van OLAF-resultaten in 2011 en praktijkvoorbeelden. Synthese van OLAF-resultaten in 2011

Synthese van OLAF-resultaten in 2011 en praktijkvoorbeelden. Synthese van OLAF-resultaten in 2011 Synthese van OLAF-resultaten in 2011 Synthese van OLAF-resultaten in 2011 en praktijkvoorbeelden EUROPESE COMMISSIE EUROPEES BUREAU VOOR FRAUDEBESTRIJDING 1 Eenieder die informatie heeft over vermoedelijke

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2001 GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2000

JAARRAPPORT 2001 GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2000 JAARRAPPORT 2001 GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN BELGIË IN 2000 1 HOOFDSTUK I INLEIDING 1. Algemeen HOOFDSTUK II METHODOLOGIE 2. Terugblik 2.1. Procedure inzake inwinning van gegevens 3. Overzicht van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.06.2005 COM(2005) 280 definitief 2005/0124 (CNS) 2005/0125 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Bureau van de Europese

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 78, lid 2, en artikel 79, leden 2 en 4,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 78, lid 2, en artikel 79, leden 2 en 4, L 150/168 Publicatieblad van de Europese Unie 20.5.2014 VERORDENING (EU) Nr. 516/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie,

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 21.5.2014 L 151/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2009L0081 NL 01.01.2014 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2009/81/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54 Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht Werkprogramma 2013 1. SAMENVATTING... 4 1.1. Strategische doelen... 4 1.2.

Nadere informatie

www.besafe.be Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011

www.besafe.be Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 www.besafe.be Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 1 Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 Goedgekeurd door de ministerraad op 1 februari 2008 Advies minister van Mobiliteit op 23 januari 2008 Advies Federale

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 124-251. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0275(COD) 29.10.2011. Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470.

AMENDEMENTEN 124-251. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0275(COD) 29.10.2011. Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 29.10.2011 2010/0275(COD) AMENDEMENTEN 124-251 Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470.059v01-00) over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) PUBLIC 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE TELECOM 83 JAI 147 PESC 264 CAB 31 CODEC 718 VERSLAG van: het

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 december 2006 (07.12) (OR. en) PUBLIC 15768/06 LIMITE TELECOM 118 DATAPROTECT 47 JAI 642 CONSOM 131 RECH 332 VERSLAG van: het COREPER aan: de RAAD nr. vorig

Nadere informatie

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 14.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 315/57 RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014).

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014). EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 COC 2 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 26/27 JUI 2014 COCUSIES Hierbij

Nadere informatie

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (04.12) (OR. en) 16771/09 POLGEN 219 NOTA van: aan: Betreft: het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 317 JBZ-Raad U BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 21.9.2005 COM(2005) 438 definitief 2005/0182 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bewaring van gegevens

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.9.2012 COM(2012) 541 final 2012/0267 (COD)C7-0317/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN NL JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN Mededeling Deze uitgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 990 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie