HERTOGPOST april 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelisten Vereniging 26 e jaargang nummer 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERTOGPOST april 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelisten Vereniging 26 e jaargang nummer 4"

Transcriptie

1 HERTOGPOST april 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelisten Vereniging 26 e jaargang nummer 4 Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit voor de JAARVERGADERING op donderdag 23 april a. s. in zaal 1 van sociaal cultureel centrum De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC te 's-hertogenbosch. Aanvang uur. Agenda van de Jaarvergadering 23 april 2015 N. B. Toelichting op pagina 2 1. Opening, verslag 26 maart j. l., ingekomen stukken en mededelingen 2. Jaarverslag 2014 aan de hand van het Jaarboekje (pag. 27 e. v.) 3. Verslag van de financiële commissie 4. Decharge aan de penningmeester 5. Benoeming nieuwe leden financiële commissie 6. Bestuursverkiezing 7. Vaststelling Huishoudelijk Reglement 8. Het fregatschip Johanna Maria, lezing door Huber van Werkhoven 9. Verkoping 10. Verloting 11. Rondvraag 12. Sluiting In deze Hertogpost o.m.: Jaarboekje 2014 Terugblik op HERTOGPOST 2015 Albumblad: Ruud Verberne Organspender? Jo! Toch weer wat halfjes Het jaarboekje over 1999 vertelt De grote Oorlog (8) T ijdens de jaarvergadering staan enkele huishoudelijke zaken op de agenda. We nemen aan dat die niet erg veel tijd in beslag nemen, zodat we al snel daarna kunnen overgaan tot de lezing en verkoping. Dat neemt niet weg dat het bestuur het op prijs stelt dat veel leden zich echt betrokken voelen bij het reilen en zeilen van hun vereniging. We rekenen dan ook graag weer op een grote opkomst. 1

2 TOELICHTING op de AGENDA van de JAARVERGADERING - Bij punt 2 Jaarverslag 2014 aan de hand van het Jaarboekje Leden die een vraag willen stellen over het Jaarboekje moeten deze tevoren schriftelijk aanleveren. Aldus is besloten tijdens de ledenvergadering in Vragen kunt u tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de jaarvergadering indienen bij de secretaris (adres zie pag. 4). Tijdens de jaarvergadering is onder andere de jaarrekening over 2014 aan de orde. Voor de goede orde: de begroting voor het lopende jaar 2015 is reeds vastgesteld tijdens de ledenbijeenkomst op 27 november j. l. - Bij punt 6 Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: secretaris René Kok directeur Nieuwtjesdienst Frans Luijer - Bij punt 7 Vaststelling Huishoudelijk Reglement Het voorstel voor een gewijzigde tekst van het Huishoudelijk Reglement is te lezen op onder de knop organisatie. De geprinte tekst kon men de laatste tijd raadplegen tijdens de ledenbijeenkomsten en kan men opvragen bij de secretaris. - Bij punt 8 Het fregatschip Johanna Maria 2

3 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT De volgende bijeenkomst van de vereniging is op donderdag 28 mei a. s. om 20 uur in scc De Helftheuvel. Zaal 1 is om 19 uur open. De heer Ruud van Dam, die vorige maand het Jo Toussaint Toernooi heeft gewonnen, houdt dan bij ons zijn lezing over de mogelijkheden om geperforeerde zegels te gebruiken in een thematische verzameling. De volgende postzegelinstuif/ruilbeurs van de vereniging is op zaterdag 13 mei a. s. van 10 tot uur in scc De Helftheuvel. U kunt de kavels inzien van de meiveiling en niet-verkochte kavels van vorige verkopingen alsnog kopen. De excursies naar het sorteercentrum van PostNL in De Brand vinden binnenkort plaats, en wel op donderdag 16 en maandag 20 april. De rondleidingen beginnen om 19 uur. U kunt zich voor deelname alsnog aanmelden bij onze secretaris, René Kok. Beschikt u zelf niet over een auto, dan regelen we dat u met iemand kunt meerijden. De Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie heeft de Leon de Raay-medaille toegekend aan ons lid Marc Snoeren. Samen met M. Oppers publiceerde hij in het maandblad Filatelie, nrs. 3 en 4 van de jaargang 2014, de artikelen Halfrondstempels op emissie rijkswapen. De betreffende commissie beschouwde deze als de beste wetenschappelijk getinte bijdragen in de jaargang 2014 van het blad. Marc, van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding! De Briefmarkenmesse in het Duitse Essen vindt dit jaar plaats van 7 t/m 9 mei. 3

4 VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN 26 MAART Opening: door de voorzitter om exact uur. We tellen op dat moment 84 aanwezige leden. Bericht van verhindering is binnen gekomen van: P. Voestermans, W. van Uden, E. Aussems, A. Smits en J. Briedé. De voorzitter kijkt tevreden terug op de zeer geslaagde jubileumbeurs van onze vereniging op 20 en 21 maart jl. Er waren minstens 1200 bezoekers en tussen de mensen hebben de Maaspoort bezocht. De voorzitter spreekt van een gezellig en positief gebeuren als één grote familie. Hij heeft veel tevreden geluiden mogen ontvangen. Veel bedankjes en een grote bos bloemen van de Bond. Talloze chocolade (Bossche) bollen, worstenbroodjes en koppen koffie zijn geserveerd. De oranje telefoons gingen als warme broodjes over de toonbank (750 stuks). En er zijn 300 catalogi verkocht en aan de leden van de vereniging overhandigd. Dank aan een ieder voor dit mooie en unieke evenement. Op naar de volgende keer! Een geslaagde postzegelhappening met steun van vele buitenstaanders/organisaties. We hebben op dit moment ook zes nieuwe leden te melden: De heren Lammers uit Best, Terpstra uit Rosmalen, Meijers uit Den Bosch, Schenk uit Best en Peters uit Den Bosch. Ook een vermeldenswaardig resultaat van Hertogpost Vanavond verwelkomen we ook nòg een nieuw lid: de heer Trietsch uit Veghel. De voorzitter wenst hem een leuke periode als lid van onze vereniging toe. Zo komen we dit jaar al uit op tien nieuwe leden. Geweldig! Verdere mededelingen: Voor de excursies op donderdag 16 en maandag 20 april naar het postsorteercentrum van PostNL op de Brand (om uur) zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Geeft u zich op bij de secretaris. De voorzitter meldt ook nog dat we op de volgende ledenvergadering van 23 april een speciaal agendapunt hebben over wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging. Er is een hardcopy beschikbaar om dit goed voor te bereiden. Maar ook op onze website kunt u zich oriënteren op de nieuwe tekst. 's-hertogenbossche Filatelistenvereniging opgericht 8 oktober 1930 Inschrijving Kamer van Koophandel Oost-Brabant, nummer Secretaris René Kok, Jacq Perkstraat 45, 5242 GA Rosmalen telefoon Redacteur Hertogpost Huber van Werkhoven: tel ING rek.nr. NL64 INGB t. n. v. s-hertogenbossche Filatelistenvereniging de jaarcontributie bedraagt 35 Bibliothecaris tel Website: 4

5 Over het verslag van de vorige bijeenkomst (26 februari 2015) zijn geen opmerkingen. Na een korte pauze is het tijd voor de 2. Lezing: van vanavond door de heer Ruud Verberne. Hij zal het hebben over grenzeloos verzamelen: 101 (en meer) manieren om Nederland te verzamelen. En inderdaad: het was grenzeloos en bijna uitputtend. Wel meer dan 101 manieren al dan niet in combinatie met andere mogelijkheden. Het heeft niet zo veel zin om deze hier te herhalen, maar ik wil er wel een aantal uitlichten. Dat is het voorrecht van de notulerende secretaris. Het verhaal van de heer Verberne was (voor onze vereniging) lang, maar uitermate boeiend. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn natuurlijke manier van vertellen. Hij houdt de toehoorders moeiteloos, als een volleerde docent, bij de les. Hij schetst, dat er binnen de Filatelie veel vakjes zijn: je kunt je gaan specialiseren op het gebeid van bijv. perfins of de thematische filatelie. Maar wat te denken van een verzameling postgeschiedenis (WO I of WO II) of een collectie luchtpost? Ook de mogelijkheid tot het verzamelen van fiscale of maximafilatelie passeert de revue. Maar waar ga je beginnen? Met jouw eigen geboortejaar of vanaf 1945: na de oorlog? Of vanaf 1852? Ga je je toeleggen op plaatfouten of langlopende series of cijferpostzegels? Of heb je meer affiniteit met kinderzegels, treinbrieven, kerstzegels of Rembrandt? Natuurlijk mogen de Persoonlijke Postzegels vanavond niet ontbreken. De spreker van vanavond illustreert zijn uiteenzetting met prachtige afbeeldingen: sommige leden van onze vereniging likken hun vingers af bij het zien van afbeeldingen van Van Krimpen-zegels of andere unieke stukken. Kortom: een zeer geslaagde en onderhoudende lezing: verzamelen is een prachtige hobby. Wij hopen de spreker nog vaak terug te zien. En zo gaan we over naar de 3. Veiling van vanavond Maar eerst heeft de voorzitter nog een paar nagekomen mededelingen. Er zijn 11 gratis kaarten beschikbaar voor de komende beurs (eind maart) te Antwerpen. Ook zijn er nog een paar oranje telefoons voorhanden, evenals catalogi Hertogpost 2015 (tegen inlevering van de coupon). We gaan over tot de veiling van de 150 kavels. Er zitten enkele toppers bij, maar voor de rest, zo verzucht de veilingmeester, lijkt het wel of de meeste aanwezigen op de afgelopen beurs te veel geld hebben uitgegeven. Er wordt vanavond voorzichtig geboden. Zo te zien, verwisselen er vanavond minder kavels van eigenaar dan anders. De bloemen op de postzegels zijn aanzienlijk goedkoper dan op de markt, zo merkt de veilingmeester gevat op. Maar ook dat schijnt niet zoveel te helpen. Het neemt niet weg, dat er toch nog veel opgewekte gezichten na afloop te constateren zijn. Dank aan een ieder voor haar/zijn gezellige aandeel. En zo gaan we naar 4. De gratis verloting: Er zijn zelfs oranje telefoons bij. Veel blije gezichten! 5. De rondvraag: levert geen enkele vraag op, zodat de voorzitter over kan gaan tot de 6. Sluiting: van vanavond. Hij wenst iedereen een goede thuiskomst en tot een volgende keer. René Kok, secretaris. 5

6 HET JAARBOEKJE OVER 1999 VERTELT Het is 25 februari 1999 en 'De voorzitter dringt er bij de aanwezigen op aan om bij het bekijken van de kavels een pincet te gebruiken, postzegels niet met de handen aanraken s.v.p.' In mei 1998 werd J.P. (Jan) van Zeelst geveld door een ernstige ziekte, op 4 maart is hij op de leeftijd van 71 jaar overleden. Ruim tien jaar vol humor als mens, bestuurslid, directeur Verkopingen en verkoopleider zijn voorbij. Het nieuwe huishoudelijk reglement is voor het einde van het jaar door de leden goedgekeurd. Het wordt daarom per 1 januari 2000 van kracht. Medio 1999 is de adressering van de Hertogpost voorzien van de nieuwe KIXcode. Is goedkoper verzenden. Leuk en origineel is het in het jaarboekje afdrukken van de conclusies van de financiële commissie. Voor de Rondzenddienst komt de euro nu al in zicht 'gezien de lange looptijd' van het hedendaagse rondzendboekje. Voor het eerst wordt er een Wilde Veiling gehouden. Succesvol. Wild veilen wordt daarom elk jaar tweemaal gehouden, in januari en in augustus. Marten Tilstra. In 1999 werd 200 jaar Nationaal Postbedrijf herdacht met een postzegel van 5 gulden. 6

7 HERTOGPOST 2015 WAS EEN GROOTS EN GEVARIEERD POSTZEGELEVENEMENT door Peter Teurlings Na ander halfjaar voorbereiding was het zover. Op vrijdag 20 maart jl. opende Jan Cees van Duin, voorzitter van de KNBF, HERTOGPOST Hij knipte een rood-wit lint door, nadat hij in zijn openingswoord lovende woorden tot de organisatie en bezoekers had gericht. Meteen stroomden de zalen vol met enthousiaste bezoekers. Beide dagen was het bezoekersaantal hoog te noemen. Een volledig anders ingerichte beursruimte en entourage brachten het Brabantse gevoel van geborgenheid en warmte over. De grote zaal was voorzien van Brabantse vlaggen, banieren en vlaggenlijnen, die met het gekozen tentoonstellingsthema Brabantica verband hielden. Er was met de verlichting gespeeld. Op twee heel grote wedstrijd-schermen draaiden stomme Bossche films uit de jaren 1930 t/m 1975 (films zonder geluid), die door het Stadsarchief 7

8 s-hertogenbosch beschikbaar waren gesteld. Op de achtergrond werd de hele dag door gezorgd voor nieuwsberichten en muziek. In een kleinere zaal waren stands aanwezig die op de een of andere manier raakvlakken hadden met de wereld van de filatelie. Creatief met postzegels, een modelspoorvereniging, een boekenvereniging, diverse archieven enz. Allemaal hebben zij genoten van de aandacht die de bezoekers hen schonken. Er werden goede zaken gedaan bij deze standhouders. Iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis. Centraal in de foyer was het domein van JeugdFilatelieNederland. Samen met jeugdactiviteiten en het museum de mobiele drukkerij uit Susteren: een schot in de roos. Bezoekers werden ontvangen door de tientallen vrijwilligers van de s-hertogenbossche Filatelistenvereniging. Men werd persoonlijk aangesproken en welkom geheten. Iedereen kon gratis een plattegrond van de handelarenbeurs en postzegeltentoonstelling in ontvangst nemen, samen met het cadeautje: een telefoonhoorn. Tijdens de openingsspeech van Peter Teurlings, voorzitter van de organisatie, werd het eerste exemplaar van de luxe jubileum catalogus HERTOGPOST 2015 uitgereikt aan Huber van Werkhoven, de samensteller en redacteur van dit boekwerk. Een schitterend boek & naslagwerk met bijzondere filatelistische artikelen die alle verband houden met de provincie Brabant. De catalogus is nog te koop voor 5,00 exclusief verzendkosten. Echt een aanrader! De bekroningen van de verzamelingen in de categorie III wedstrijdklasse waren hoog te noemen. Juryvoorzitter Cees Janssen prees de organisatie en de inzenders voor hun inzet en kwaliteit. Er was veel bekijks bij de nieuwe opzet van de tentoonstellingskaders. Ook bij de standhouders in de grote beurszaal werden goede zaken gedaan. Op zaterdag opende Nijntje de 30e Dag van de Jeugdfilatelie. Het bleek een schot in de roos. 8

9 Opa s & oma s, papa s & mama s gingen de hele dag met hun kroost op de foto. Daarna snel naar POST.NL om alles wat op de gevoelige plaat was vastgelegd, af te drukken op een postzegel. De euforie was dan ook groot wanneer er een postzegelvelletje overhandigd werd met Nijntje en de familieleden erop. De speciale Bossche postzegels en de twee POST.NL beursvelletjes waren zeer gewild. Op de 1 e dag werden zoveel Bossche postzegels verkocht dat er bestellingen opgenomen dienden te worden. Het gekozen thema Brabantica was ook hier een succesnummer Veel bezoekers brachten hun positieve gelukwensen over aan de organisatie tijdens het bezoek aan HERTOGPOST Iedereen kan terugkijken op een geslaagd postzegelevenement in s-hertogenbosch. Voor meer informatie kijk op: 9

10 De prijswinnaars van de jeugdwedstrijd en Nijntje. Cees Janssen, voorzitter van de jury, complimenteert Harrie Jans met zijn inzending Brabant in punten. Coby Teurlings bekijkt geamuseerd een foto van zichzelf achter het filatelieloket ter gelegenheid van Hertogpost

11 ALBUMBLAD Ruud Verberne: Beperken is zeer lastig! door: René Kok. Vanochtend richting Eindhoven gereden voor een afspraak met Ruud Verberne. Een ietwat kille lentedag met een flauw zonnetje. Nu, een paar uur later, ben ik nog steeds onder de indruk van de enorme collectie postzegels en poststukken, die ik vandaag onder ogen kreeg. En dan nog wel een zeer beperkt deel van zijn collectie. Voor mij was toch wel de brief uit de zestiende eeuw van onze landvoogdes Maria van Hongarije (voor de ingewijden onder ons: zij was de zus van Keizer Karel V) een topstuk uit de collectie van Ruud op het gebied van de voorfilatelie. Waar is het dan allemaal mee begonnen? Het antwoord is verrassend eenvoudig: met een sigarendoos vol met postzegels van een heeroom (uit Eindhoven) van de vader van Ruud. Op vijfjarige leeftijd was dat zijn eerste aanwinst: het begin van een imposante en langdurige verzameling tot op de dag van vandaag. Ruud vertelt honderduit over zijn professionele carrière. Na zijn rechtenstudie in Tilburg (gespecialiseerd in gezondheidsrecht) is hij in Zeist begonnen bij de luchtmacht, bij de sectie juridische aangelegenheden. Van daar uit startte hij al in de jaren zeventig een wetswinkel. Via Philips (personeelszaken, reorganisatie huisartsendienst en het meewerken aan de eerste gezondheidscentra), kwam hij bij Van Lanschot terecht op de afdeling juridische zaken. Op een gegeven moment vond hij het genoeg, 11

12 en vanaf 2007 is hij als ZZP-er (in de consultancy) voor zichzelf begonnen. Hij doet dat nog steeds vol overgave en kan zijn tijd nu helemaal zelf indelen. Hoewel. verzucht hij met een glimlach op zijn mond: ik kom altijd tijd tekort! Hij noemt zichzelf wel een Brabantse Bourgondiër: hij houdt van een goed glas wijn en lekker eten. Mij valt zijn enorme belangstelling voor de Geschiedenis op. Hij combineert dat moeiteloos met zijn passie voor de Filatelie. Met gepaste trots vertelt hij ook over zijn secretarisschap bij de Nederlandse Academie voor Filatelie. Kortom: de filatelie is zijn leven. Hij hoopt daar nog jaren lang van te kunnen genieten. Na het sigarendoosje van heeroom is het bij elkaar sprokkelen uitgegroeid tot een bewonderenswaardige verzameling. Ik krijg een rondleiding langs de heilige boeken. Gedurende zijn lagere schoolperiode verzamelt hij al het geld, dat hij verdient door zijn goede rapporten. Daar koopt hij zijn eerste postzegels voor. Al op 10-jarige leeftijd verwerft hij mooie nummers 1 en 2! Dankzij z n vakantiewerk kan hij sparen en investeren in nieuwe postzegels. Ruud noemt het zelf vakjes vullen. Daar doet hij mijns inziens zichzelf mee tekort. En dan volgt de bekende dip in het verzamelen rond het einde van de middelbare school en de studententijd. Ruud zegt daarover: Dat is het fijne van postzegels: je kunt ze rustig in de kast laten liggen. Zo rond zijn 22 ste verjaardag pakte hij de draad weer op: het bloed kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan. Vanaf zijn eerste echte salaris stort hij zich op tandingen, stempeltjes en plaatfouten. Na de verhuizing naar het mooie, Brabantse Dommelen (begin jaren tachtig) krijgt hij een groeiende belangstelling op voor poststukken. Tegelijkertijd ontwikkelt hij (vanuit zijn historische belangstelling) een voorliefde voor het Verre Oosten, Griekenland, de Middeleeuwen, de Franse Tijd, de Belgische Opstand ( ) en de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De trouwe lezers van onze Hertogpost hebben menig artikel van zijn hand tot zich kunnen nemen. Desgevraagd ligt zijn hart toch vooral toch bij De Postzegelvereniging Griekenland en de daaraan verbonden Studiegroep. Een prachtig verzamelen studiegebied. Maar een echte keuze maken is voor Ruud heel moeilijk. Hij is aan meer dan 15 verenigingen verbonden: kiezen is ook weer een beetje verliezen. Soms hikt hij (heel herkenbaar) aan tegen de stapels nog door te werken post op zijn bureau. Dat heb je, zo stelt hij lachend, met 12

13 zo n hoard als ik. Hoe vertaal je nou zo n begrip: een oppotter, een hamsteraar? Jammer, dat er soms onder filatelisten af en toe zo n na-ijver aanwezig is. Ik kom de deur niet uit, zo begrijpt u wel, zonder nog een blik te werpen op een aantal verzamelthema s. Ik aanschouw een prachtige hoeveelheid poststukken met Duitse inflatie zegels: een nieuw thema wellicht? Zo zijn er meer voorbeelden te noemen; de opkomst van het Duitse Rijk, België en de bezette gebieden in de Eerste Wereldoorlog en de grote Hermes-koppen van de eerste emissie van Griekenland. Wat verzamelt hij eigenlijk niet? Beperken is zeer lastig. Ik heb als klein jongetje nooit gedacht, dat ik zo ver zou komen in de filatelie. Een mooie afsluiting van een boeiende en gastvrije ontmoeting in het Brabantse Eindhoven. Inmiddels schijnt de lentezon. Heerlijk nagenieten van een indrukwekkende ontmoeting. Een Griekse briefkaart verzonden in 1908, collectie Ruud Verberne, waarover nog veel valt te vertellen. 13

14 HET BLOED KRUIPT WAAR HET NIET GAAN KAN Toch weer wat halfjes Ofschoon de serie over gehalveerde postzegels (de zogenaamde halfjes ) eigenlijk is afgesloten, kwamen er enkele zo bijzondere en originele gevallen langs, dat ik het niet kan laten u er toch weer eens mee lastig te vallen. Deze brief, uit de collectie Jelle Briedé, ging op 24 juli 1935 van Rotterdam naar Nijmegen. De afzender heeft alle moeite gedaan er echt iets van te maken. Aan de bovenzijde van het blokje zegels van 3ct uit de jubileumserie van 1913 bevindt zich een zeldzame dubbele perforatie. Ernaast een halve zegel van 5ct uit de kinderserie van De zegels waren in 1935 al jaren oud, maar hadden hun geldigheid nog niet verloren. Hoe mooi het er ook uitziet, dit is niettemin een geval van maakwerk en forse overfrankering. Want het brieftarief bedroeg in ct. En er is geplakt voor 14½ct. Daarom heeft de PTT waarschijnlijk ook geen probleem gemaakt van die halve kinderzegel. Voor een voldoende frankering speelde die immers geen enkele rol. Maar ik denk dat mevrouw Versnel het wel erg leuk vond toen ze deze mooie envelop in haar brievenbus zag vallen. 14

15 Onze Belgische postzegelvriend Luc Selis kwam ook weer een halfje tegen, en wel op een briefkaart 35ct staatswapen, verstuurd van Verviers naar Luik op 3 november Slechts twee dagen eerder, op 1 november, was het tarief verhoogd van 35 naar 40ct. Onverbiddelijk eiste de PTT 10 cent strafport. Omdat men in Luik geen strafportzegel van 10ct bij de hand had, werd bij aankomst een strafportzegel van 20ct diagonaal gehalveerd en ontwaard met datum Een omgekeerde halvering In een rondzending van onze vereniging was ik ze nog niet eerder tegengekomen, strafportzegels van Zweden uit Wat ik heel curieus vond: de zegel van 1 kroon lijkt een samenvoeging van twee aan elkaar geplakte halfjes, linksboven blauw en rechtsonder bruin. Toch is de zegel werkelijk één geheel. Is dit misschien gedaan om mogelijke verwarring met de zegel van 1 öre te voorkomen? Wie het weet mag het zeggen. Overigens: het Zweedse woord lösen betekent losgeld of heffing. H. v. W. 15

16 door Marten Tilstra Is bij een poststuk met het vlagstempel 'Organspender? Jo!' uw eerste reactie ook een glimlach? Het doet u natuurlijk ook onmiddellijk denken aan het lied 'Kabouter Jodel'. Het refrein luidt: In de bergen woont mijn neef kabouter Jodel en die jodelt er op los Hij is op bezoek, mijn neef kabouter Jodel 1) daarom hoor je nu gejodel in het bos Van je jo jo jo jo jodelahitie jodelahitie jodelahitie Van je jo jo jo jo jodelahitie jodelahitie De briefomslag is er een uit Luxemburg. Het land dat wel bergen maar waarschijnlijk geen kabouters kent. 16

17 En neen, het is geen humor maar het gaat om een serieuze zaak. In 1983 is de afdeling Luxembourg-Transplant opgericht, een nieuwe loot van Eurotransplant. Het vlagstempel roept in dit jaar van oprichting alle Luxemburgers op om orgaandonor te worden. Het poststuk is op 16 november van het oprichtingsjaar 1983 verstuurd uit Esch-sur-Alzette, een stadje in zuiden van het land. Ooit bekend om zijn mijnbouw en voor de bouwers en slopers onder ons heel bekend om de staalproducten uit de fabriek Arbed (nu Arcelor-Mittal), zoals de Belval stalen damwandplanken. 'Quelle' in het adres staat voor de in 1927 opgerichte Duitse onderneming die in 2007 als naam werd overgenomen door het bekende bedrijf OTTO. De internetwinkel Quelle verkoopt nu zo'n producten op het gebied van woninginrichting, techniek, bouwmaterialen, tuin- sport en vrijetijdsartikelen. 1) Jodel is de neef van kabouter Plop -o-o-o- Pzh West Brabant Prins Bernhardstraat 13 Tel.nr CT Fijnaart RUIME SORTERING POSTZEGELS VAN VEEL EUROPESE LANDEN (o. a. gespecialiseerd in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk) OOK EEN UITGEBREIDE STOCK VAN O. A. AUSTRALIË Op de donderdagse verenigingsavonden ben ik altijd aanwezig. Indien u geïnteresseerd bent in een bepaald gebied kunt u mij dit laten weten. Ik breng dan het gevraagde voor u mee. Ook altijd een ruime keuze in 5-centsboeken. Tevens behandeling van mancolijsten. 17

18 DE GROTE OORLOG, 28 juli november 1918 (deel 8) door Ruud Verberne Na een ingelaste wapenstilte in de Hertogpost staan we deze keer kort stil bij een aantal gevolgen van de neutraliteitsverklaring van Nederland bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Al bij de behandeling van het vluchtelingenprobleem heb ik vermeld dat het voeren van een neutrale status voor een land ook de nodige verplichtingen met zich mee brengt. Op de eerste plaats moet je de grenzen gesloten houden en die zo goed mogelijk bewaken. Je mag ook geen blijk geven van een voorkeur voor een van de strijdende partijen. En ze ook niet toelaten op je grondgebied. Dat houdt in, dat militairen, ongeacht hun nationaliteit, als ze toch het land binnekomen, onmiddellijk moeten worden ontwapend en aansluitend geïnterneerd. En zo is ook geschied, zoals Arnold Holleman uitgebreid en heel toegankelijk beschrijft in zijn bijdrage aan de posthistorische reeks van Po&Po (no. 30): Internering van buitenlandse militairen in Nederland gedurende de Eerste wereldoorlog. John Dehé en Fons Simons geven hieraan een prachtig vervolg met hun bijdrage (Po&Po no. 31) Een zaak van landsbelang, Nederlandse postcensuur in de Eerste Wereldoorlog. Zij leggen de focus op de censuur, die hier te lande in deze periode wordt doorgevoerd. Want op 31 augustus 1914 wordt het Nederlandse leger dat circa manschappen telt, verdeeld over vier divisies, gemobiliseerd. En dan verkeert ons land vervolgens in staat van beleg. Als alle eenheden eenmaal in positie zijn gebracht blijven ze daar ook in principe vier jaren lang. Zo wordt de derde divisie gelegerd in het Brabantse. Met de mobilisering wordt het aantal militaire postkantoren van vier opgevoerd naar twaalf. Zo komt er een veldpostnetwerk tot stand, waarbij het militaire karakter van de post gezekerd is en men zich aan militaire zijde gesteund weet door de samenwerking met de reguliere post. Soms vindt die samenwerking plaats op vaste plaatsen, aan bestaande postkantoren, soms op de militaire kantoren. Als basisregel geldt dat aan elke legerdivisie een militair postkantoor is verbonden. Maar op grond van gebleken behoefte, al dan niet op tijdelijke basis, kunnen er ook meer militaire postinrichtingen worden ingesteld. Het centraal militair bureau dat alle post aan de gemobiliseerde eenheden coördineert en bestiert, is gevestigd te s-gravenhage. 18

19 Brief van militair K.J. Need, A.M. Trein, 3 e Divisie uit Aarle Rixtel, verzonden op 28 september 1914 aan wachtmeester E.J. Need (mogelijk zijn broer of vader?) van de Cavalerie Brigade van het Veldleger te Hoogerheide. Aldaar aangekomen op 30/9. Dit gebruikt het dubbelringstempel HOOFDEXPEDITIE VELDPOST, van 33/23 mm, met de tekst gescheiden door twee vijfpuntige sterren. Hier in Den Haag wordt de post verdeeld over een van de drie hiertoe speciaal in het leven geroepen veldpostverdeelkantoren. Dat zijn s-hertogenbosch, Utrecht (Centraal Station) en Numansdorp. Zij gebruiken het dubbelringstempel EXPEDITIEKANTOOR VELDPOST, met -in de genoemde volgorde- elk een eigen lettercode, te weten A, B en C tussen twee vijfpuntige sterren. Een van de Bossche stempels komt overigens voor met een onbegrijpelijke fout, namelijk het woord EXPEDIETIE, dus met een E teveel. Vanaf deze kantoren wordt de post overgebracht aan een van de volgende vaste veldpostkantoren: s-gravenhage (1), Arnhem (2), Eindhoven (3),Tilburg (4), Numansdorp (5), Hellevoetsluis (6), Willemstad (7), Ooltgensplaat (8), Den Helder (9), Amsterdam (10), Etten (11, mobiel, want toebedeeld aan de Brigade van de cavalerie), Breda (12). En vanaf 1917 komt ook Amersfoort (13) daar nog bij. Aangezien alle militairen ongeacht hun rang portvrijdom genieten, vinden we deze stempels hoogst zelden op postzegels. 19

20 Ansicht met penaantekening militair. Portvrij verstuurd te Utrecht, 30 april 1918 naar Valkenburg bij Leiden, waar in april 1939 een vliegveld zou worden aangelegd. Vertrekstempel Expeditiekantoor Veldpost B (Utrecht). Een brief van de plaatselijke commandant Amsterdam, gericht aan de Kapitein Kwartiermeester, hoofd van het centraal magazijn van militaire kleding en uitrusting te Amsterdam. Dit roept ongetwijfeld herinneringen op bij degenen die indertijd ooit voor hun nummer het vaderland hebben moeten dienen! Deze brief liep via het veldpostkantoor van Amsterdam (nummer 10). 20

21 P O S T S T U K V A N D E M A A N D Retour afzender s-hertogenbosch, 18 mei Briefkaart naar Amsterdam. Tarief briefkaart 5 cent. De geadresseerde zaak was opgeheven zodat de briefkaart terug werd gestuurd naar Den Bosch. Zie de stempels en postale aantekeningen. Eindhoven, 11 juni Briefkaart naar Pau, Frankrijk. Tarief: briefkaart buitenland 7½ cent. Nederlandse en Franse censuurstempels. De kaart is teruggestuurd vanwege een onvolledig adres, zie aantekeningen rechtsonder. D.v.d.L. 21

22 LUCHTVAART EN LUCHTPOST ENCYCLOPEDIE TOT 1945 deel 2 J.L.C.M. TSchroots (A.I.J.P.) H.H.C. TSchroots-Boer Het tweede deel van het standaardwerk luchtpost verschijnt dit jaar. Het nieuwe deel bevat ongeveer 800 pagina's met veel in kleur uitgevoerde afbeeldingen en is, evenals deel 1, ingebonden in een stevige band en met een formaat van 17x24 cm In het boek vindt u allerlei informatie over o.a.: luchtpost met de Franse, Duitse en Italiaanse maatschappijen van Nederland naar Zuid Amerika, luchtpostverbindingen Europa-V.S. van Amerika (Clipperdiensten) en Verre Oosten (China, Hongkong en Indo China), bijzonderheden heen- en terugvluchten Nederlands Indië, vele Europese routes en luchtvaartmaatschappijen met de routes porten en luchtrechten vanaf Voorintekening: (door middel van betaling van/aan) deel 2 55,--; bij voorintekening 45,-- (excl. verzendkosten) De verzendkosten bedragen per deel: 10,00 voor Nederland. Betaling: IBAN: NL50INGB / BIC: INGBNL2A t. n. v. Stichting Tentoonstelling De Vliegende Hollander. 22

23 VERKOPING DONDERDAG 23 APRIL 2015 kavel omschrijving cat. kwal. cat.prijs inzet Nederland 6 NVPH o 120,00 18, Nederland 4x7+8+9 NVPH o 10, Nederland in aantal kleur of plaatfout NVPH o 5, Nederland 5x20 NVPH o 112,50 5, Nederland 99 NVPH o 55,00 8, Nederland 114 t/m 120 NVPH o 2, Nederland 132 t/m 133 NVPH o 2, Nederland 134 t/m 135 NVPH xx 100,00 20, Nederland 139 t/m 140 NVPH xx 5, Nederland 212 t/m 219 NVPH o 60,00 8, Nederland 269 t/m 282 NVPH o 75,00 7, Nederland 310 t/m 312 NVPH xx 2, Nederland 592 t/m 595 NVPH xx 100,00 15, Nederland 596 t/m t/m 611 NVPH xx 3, Nederland 602 t/m 605 NVPH xx 28,00 3, Nederland 641 t/m 645 NVPH xx 35,00 4, Nederland 655 t/m 659 NVPH xx 25,00 3, Nederland 649 t/m t/m t/m 692 NVPH xx 52,50 5, Nederland 671 t/m 675 NVPH xx 100,00 12, Nederland 707 t/m t/m 726 NVPH xx 35,00 3, Curaçao Lp 45 t/m 52+lp 69 t/m 81 NVPH xx/x 44,00 5, Nederlandse Antillen 234 t/m 238 NVPH x 60,00 5, Zwitserland dienstmarken nr Michel o 326,00 25, Deutsches Reich opdruk Bayern 119 t/m 130 Michel xx/x 15, Deutsches Reich 781 t/m 798 Michel o 2, DDR 280 t/m 281 Michel o 33,00 2, IJsland 263 t/m 270 Michel xx 85,00 12, Engeland 278 t/m 281 Michel xx 300,00 45, Liechtenstein 371 t/m t/m 401 Michel xx 80,00 12, Liechtenstein 398 Europa 1960 Michel xx 150,00 22, Liechtenstein 281 t/m 283 Michel x 2, Liechtenstein Port 21 t/m 28 Michel xx 40,00 6, Zwitserland 270 t/m 276 Michel xx 120,00 18, Zwitserland 250 t/m 255 Michel xx 100,00 15, Zwitserland 387 t/m 394 Michel xx 90,00 13, Zwitserland 321 t/m t/m 385 Michel xx 96,00 14, DDR 256 t/m 259 Michel xx 45,00 6, DDR 251 t/m 255 Michel xx 120,00 18, DDR 261 t/m 270 Michel xx 140,00 21,00 23

24 4.040 Nederland FDC nr 16 NVPH o 130,00 19, Nederland FDC nr 32 NVPH o 2, Nederland FDC nr 33 NVPH o 30,00 4, Nederland FDC nr 36 NVPH o 25,00 3, Nederland p z b 9a+9e+9h NVPH xx 12, Nederland dienstzegels d 44 t/m 58 NVPH xx 3, Nederland 8 p z b NVPH xx 8, Nederlandse Antillen 656 t/m 690 NVPH xx 3, Europa 12 blokken xx/o 6, Griekenland series + blok xx 10, Suriname 2 vellen FDC o 3, DDR 2054 t/m 2207 Michel xx 77,50 6, Nederlands Indië 60 zegels xx 6, diverse 10 series xx/o 2, Europa 8 blokken + zegels hcw 10, Europa 10 blokken xx 6, Europa 5 blokken Europa xx hcw 10, Europa zegels België + Frankrijk xx 10, Nederland tussen 1363 en 1426 xx 2, Nederland 20 blokken xx 10, Nederland 10 blokken xx 5, Nederland 9 blokken xx 3, Nederland 26 series xx 7, Nederland insteekblad xx 4, Nederland port 80 t/m 106 x 65,00 2, Zwitserland bladen 1850 t/m 1939 met zegels o hcw 25, diverse dik Kabe album met zegels 10, diverse dik Kabe album met zegels 6, Fiscaal + diverse insteekboek 5, Duitsland insteekboek xx/x/o 10, diverse thema serviezen xx/x/o 4, Nederland 8 blokken euro's xx 12, diverse insteekboek xx/x/o 10, Nederland FDC nr. 297 t/m , Nederland FDC 163 t/m , Nederland insteekboek 2, Nederland insteekboek 2, ruimtevaart gouden + zilveren zegels xx 5, Deutsches Reich delen boekjes Michel x 160,00 24, Deutsches Reich delen boekjes Michel x 10, Deutsches Reich delen boekjes Michel x 7,50 24

25 4.081 Deutsches Reich delen boekjes Michel x 165,00 25, Deutsche Bundespost insteekboek o 3, Duitse zones bladen xx/x/o 5, Nederland 1e dagbladen 85 stuks 12, Belgisch Congo album xx/x/o hcw 45, België leeg Davo album 1995 t/m , Nederland FDC Importa stempels 121 t/m , Nederland FDC Importa stempels 1 t/m , Nederland ecu brieven 1 t/m 24 24, Nederland ecu brieven 25 t/m 42 17, Nederland 7 hang boekjes xx 3, Nederland 12 boekjes xx 6, Nederland 8 blokken xx 8, Nederland 8 blokken van 10 xx 8, Zweden 12 boekjes xx 6, Nederland 24 series 1378 t/m 1380 xx 2, Nederland 29 series 1361 t/m 1362 xx 3, Nederland 29 series 1359 t/m 1360 xx 3, Nederland 19 series 1355 t/m 1357 xx 2, Nederland 18 x nr. 30 o 2, Nederland in aantallen o 2, Nederland 10x34 + 6x35 o 2, Nederland Davo album 1996 t/m 2001 xx/o 615,00 40, Nederland Davo album 1973 t/m 1995 xx/o 50, diverse 3 insteekboeken 5, diverse insteekboek 5, diverse insteekboek 7, Duitsland insteekboek o 40, Noorwegen insteekboek 5, diverse insteekboek 3, diverse insteekboek 5, diverse insteekboek 3, overzee insteekboek xx/x/o 10, diverse insteekboek 5, Hongarije insteekboek o 2, Oostenrijk insteekboek xx/x 15, Duitsland insteekboek o hcw 25, paarden insteekboek xx/o 4, diverse dik Kabe album met zegels 12, Nederland enveloppen + FDC o 10, Nederlandse Antillen Lindner album 1981 t/m 1992 xx 60,00 25

26 4.122 Hongarije insteekboek x/o 3, Nederland FDC nr ,00 5, Denemarken 302 t/m 318 xx 50,00 6, Denemarken 333/ / /460 xx 2, Oostenrijk 389 t/m 397 xx 150,00 22, Oostenrijk 447 t/m 467 xx 240,00 40, Oostenrijk 530 t/m 543 xx 950,00 175, Deutsches Reich 538 t/m 539 o 80,00 8, Griekenland zegels veel opdrukken xx/x 5, Spanje insteekblad xx/x 2, Portugal insteekblad xx/x 5, Deutsches Reich blok x/o 116,00 15, Europa 36 series xx 20, Nederland 88 FDC 381 t/m 447 o 18, Nederland 109 FDC o 20, Nederland zichtkaarten 2, diverse snuffeldoos 5, Nederland doos afgeweekt 2, diverse doos afgeweekt 4, diverse snuffeldoos 7, diverse doos afgeweekt 5, diverse doos met blokken xx/x/o 6, diverse fluorlamp groot formaat 25, Nederland Davo album 1852 t/m 1974 xx/x/o 75, Portugal insteekboek xx/x/o 4, Nederland insteekboek o 15, Hongarije insteekboek o 8, Nederland Lindner album 1985 t/m 2000 xx 45, sportzegels insteekboek xx/x/o 6,00 Uw schriftelijke koopopdracht naar Daan van Os Goudplevier 29, 5221 GT Engelen adres: 26

27 JAARBOEKJE

28 VAN UW VOORZITTER. Op een grijze vrijdagmorgen zat ik te overdenken wat we zouden schrijven voor het jaarboekje Jeugd, vergrijzing, continuïteit, financiële armslag, bestuursleden, vrijwilligers, Hertogpost, de KNBF, maandblad Filatelie, automatisering, bijeenkomsten, ruilen, tentoonstellen, nieuwe leden enz. enz. Al deze woorden kwamen voorbij. Hoe stonden we er voor in Conform de verwachting een goed jaar, met hier en daar wat zaken die minder uit de verf kwamen. Het heeft veel inspanning van het bestuur gekost om alles op de rit te houden en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Jammer is dat het ledental iets begint te dalen. Daar ontkomt helaas geen enkele postzegelvereniging aan. Maar we zijn niet somber gestemd. Er zijn nog zoveel uitdagingen voor deze vereniging. Het staat of valt wel met vrijwilligers en bestuursleden die er steeds hun schouders onder willen zetten. Nu mogen we in zijn algemeenheid niet klagen bij de Bossche vereniging. Toch bekruipt mij af en toe het gevoel dat het wel minder wordt. Hoelang zijn we bijvoorbeeld al op zoek naar een vaste assistent voor de rondzendafdeling? Ook wij als bestuursleden willen graag verse krachten verwelkomen die een aantal jaren ondersteuning willen geven aan de vereniging. Wij worden tenslotte ook ouder Het bestuur is een rots in de branding. Een team dat er mag zijn. Vanzelfsprekend is het niet altijd koek en ei. Er vallen ook wel eens spaanders. Daarom wil ik alle bestuursleden bedanken voor alle inspanningen en vrije tijd die ze besteden aan de vereniging. Ook andere vrijwilligers wil ik bedanken die maand in maand uit klaar staan om de maandelijkse activiteiten te ondersteunen. Door hun inzet en inspanningen zijn deze activiteiten nog steeds succesvol. In 2015 vieren we gezamenlijk ons 85-jarig bestaan in de Maaspoort Sports & Events onder de naam HERTOGPOST Een lange voorbereidingstijd van 1½ jaar ligt hieraan te grondslag. Buiten de wereld van de filatelie zullen er tal van andere hobbyverenigingen aanwezig zijn om ons jubileum luister bij te zetten. We hopen vanzelfsprekend dat het een succes mag worden. 28

29 Het maandblad Hertogpost, wie kent het niet? Valt maandelijks bij alle leden in de brievenbus. Een echt visitekaartje van de Bossche vereniging. Een verenigingsorgaan dat goed gelezen wordt binnen en buiten de vereniging. Dat willen we ook zo houden, ondanks de hoge (porto)kosten. Een compliment aan de redacteur en zijn mede-auteurs is zeer op zijn plaats. Zij zorgen er voor dat we maandelijks worden verrast met bijzondere redactionele teksten en afbeeldingen. Last but not least wil ik alle leden bedanken voor hun bijdrage aan de ledenvergaderingen en zaterdagochtendbijeenkomsten. De gemoedelijke sfeer en het enthousiasme voor het verzamelen van postzegels. Zonder leden geen vereniging en geen bestuur. Denk er eens over na en kom informeren wat je zou kunnen doen als vrijwilliger bij de vereniging. Zonder vrijwilligers geen activiteiten.. Peter Teurlings, voorzitter. Schatgraven in de brievenberg van Gidie Teurlings, Filafair maart

30 JAARVERSLAG 2014 VAN DE S- HERTOGENBOSSCHE FILATELISTENVERENIGING In deze bijdrage kijken we terug op het turbulente jaar Op nationaal en internationaal gebied is er weer enorm veel gebeurd (denk aan de economische situatie rond Griekenland, de oorlog in de Oekraïne en de ramp met de MH 17). Gaarne wil ik nu met u terugkijken op ons afgelopen verenigingsjaar. Ik denk, dat we heel tevreden kunnen zijn over al hetgeen wij met zijn allen, als vrijwilligers, weer voor elkaar hebben gekregen. Wij kijken naar de hoogtepunten en vergeten zeker niet de moeilijke momenten. Wij moesten immers ook dit jaar wederom stilstaan bij het overlijden van enige leden. Wat blijft ons bij? De stuk voor stuk prachtige lezingen van het afgelopen jaar: zie hieronder een prachtige verscheidenheid aan thema s. - In februari luisterden we naar Fons Simons: Nederland België: Postale perikelen tijdens Wereldoorlog I - In maart: Arnold van Berkel: Entartete Musik - In april: Huber van Werkhoven: De 1 cent Van Krimpen - In mei: John Dehé: Trekschuiten - In juni: Cees Janssen: Cour Internationale de Justice - In september: Frans Op den Kamp: Penny Black - In oktober: Ot Louw en Arie Zonjee: Expressepost in Nederland - In november: Bert de Vaan: Boudewijn Büch In januari en augustus hadden we twee interessante Wilde Veilingen. In december de traditionele, jaarlijkse Bingo (met flesje wijn). We konden weer elf keer genieten van onze Hertogpost, met de vele boeiende rubrieken en artikelen van met name onze eigen leden. We hielden in het afgelopen jaar tien keer een gezellige Instuif op de zaterdagmorgen in de Helftheuvel. Er werd geruild, gekocht, gekletst en gekeken naar de kavels van de komende veiling. Er waren tijdens onze verenigingsavonden steeds weer gratis verlotingen. Wist u dat er dan gemiddeld zo n 75 leden aanwezig zijn? Wederom, terug van weggeweest, de zgn. PPP-tjes. In januari luisterden we naar Egbert Ausems (over het verzamelen van 30

31 kerstzegels) en in augustus naar Frans Vernooy (over de Eerste en Tweede Wereldoorlog). We verheugen ons ook over de komst van een nieuw bestuurslid: Daan van Os. Hij is onze nieuwe veilingmeester. In maart hebben we twee dagen lang in de Maaspoort genoten van een geslaagde FilaFair Vanaf mei zijn we al bezig met de voorbereidingen van ons 85- jarig jubileum: Op 20 en 21 maart 2015 houden wij ons grootse evenement in de Maaspoort; het thema van ons feest: Brabantica. In het verdere verloop van 2015 volgt nog de rest van ons jubileum. In oktober mochten 40 leden genieten van een gratis uitstapje naar de Postex in Apeldoorn. Op 11 oktober hielden we de jaarlijkse Grote Veiling met 500 kavels. We feliciteerden dit jaar ook weer onze jubilarissen met hun 25-, 40- en zelfs 50- jarig jubileum. De enorme inzet van de vrijwilligers achter de schermen! Denk onder andere aan de website, de bibliotheek, de rondzenddienst, de Hertogpost, de jeugd en de veiling. We noteerden vier nieuwe leden in het afgelopen jaar. Maar we verloren ook leden ten gevolge van overlijden, ziekte, ouderdom of verhuizing. We noteren momenteel 262 leden. Een aandachtspunt voor ons allen. Wellicht een goede gelegenheid om tijdens onze komende jubileumbeurs nieuwe leden te werven. René Kok, secretaris. P. S. Het schema van aftredende bestuursleden is per april van genoemd jaar als volgt: 2015 secretaris en directeur Nieuwtjesdienst 2016 voorzitter en directeur Rondzenddienst 2017 penningmeester, directeur dienst Verkopingen, 2 e secretaris/redacteur secretaris en directeur Nieuwtjesdienst 31

32 VERENIGINGSBLAD HERTOGPOST Wat opvalt bij het doorbladeren van de elf nummers in het verslagjaar, is de grote verscheidenheid en veelzijdigheid van de onderwerpen die aan de orde kwamen. En ook dat het blad het communicatiemiddel bij uitstek is voor het vastleggen, informeren, uitnodigen en vooruitblikken van, voor en naar van alles wat speelt binnen de vereniging. De verscheidenheid aan filatelistische onderwerpen werd weerspiegeld door de enorm verschillende persoonlijkheden die de revue passeerden bij de Albumbladen die René Kok vervaardigde als interviewer en fotograaf. Met enige aarzeling en terughoudendheid begon hij in 2013 aan deze klus. Maar intussen zou hij deze boeiende maandelijkse job niet meer willen missen. Dat althans is de indruk van de redacteur van het blad. Er waren weer diverse min of meer vaste medewerkers betrokken bij de totstandkoming. Zo blikte de secretaris maandelijks terug naar de ledenbijeenkomsten, en de veilingmeester vooruit naar de komende verkoping. Steevast liet Dam van der Linden ons meegenieten van een Stuk van de Maand uit zijn imposante collectie. En tot en met augustus trakteerde Stampke ons nu eens op een onderwerp als een verrassing van 8 cent, dan weer vertelde hij over carnaval, over barcodes dan wel over landsnamen. Tamelijk schokkend was zijn mededeling dat de Hertogkids voorlopig op non-actief gaan en Stampke zelf ook. Veel scribenten in Hertogpost ontlenen hun inspiratie aan poststukken. Maar Stampke ging meestal uit van postzegels. En dat element missen we nu. Daarom bij deze een oproep: wie melden zich aan om eens te schrijven over postzegels? Moeilijk hoeft dat niet te zijn. En zo nodig helpt de redacteur een handje. Nog drie rubrieken bereikten dit jaar hun slotakkoord: de Leeswijzer waarmee Ruud Verberne ons rondleidde door de bibliotheek van de vereniging, en de artikelenreeksen van de hand van de redacteur over Bossche bedrijven die zich bedienden van perfins, respectievelijk over de Kleine Leegte die verdwenen postzegels soms achterlieten op een envelop. Daarentegen begon Marten Tilstra met een veelbelovend nieuw onderwerp onder de titel Is dit humor? En startte Ruud Verberne naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog met een serie 32

33 artikelen over De grote Oorlog, die in december al haar zesde aflevering bereikte. Marten Tilstra zette zijn geschiedschrijving van de vereniging voort aan de hand van zijn terugblik op de jaarboekjes. In december bereikte hij het jaar Huber van Werkhoven leefde zich weer uit in van alles en nog wat. Hij kon het niet laten PostNL weer eens tegen de schenen te schoppen met zijn Lang leve de techniek! Driemaal liet hij de lezers gniffelen over Diefstal bij de Posterijen. En hij kon zijn plezier niet op na de ontdekking van een uniek stempel bij het sorteercentrum op De Brand. Tot slot enkele formuleringen die voor het nageslacht bewaard moeten blijven: - Spelen met eentjes - Het verfomfaaide nulnummer, - En last but not least een octantje over dakgootspoken in Zaltbommel. DIENST VERKOPINGEN Voor de Dienst Verkopingen was 2014 het eerste jaar van de nieuwe veilingmeester. Behalve de veilingmeester zelf zijn in 2014 ook alle actieve medewerkers van de Dienst vervangen. Dankzij deze wijzigingen konden de verkopingen het afgelopen jaar doorgaan. Naast de negen reguliere maandelijkse veilingen waren er in 2014 ook twee wilde veilingen, een schriftelijke veiling en een grote najaarsveiling. Ook heeft de Dienst met een stand op de Filafair gestaan. Het percentage verkochte kavels tijdens de reguliere veilingen is gelijk gebleven aan Aantal verkopen Aantal kavels Veiling verkoop Instuif verkoop Verkochte kavels Retour kavels % 58% 6% 64% 36% % 57% 7% 64% 36% De verkoopresultaten van de schriftelijke veiling en van de grote najaarsveiling vielen tegen. Er was veel reclame gemaakt voor deze bijzondere veilingen. Maar helaas waren er weinig leden die deelnamen. De positieve 33

34 uitstraling van deze veilingen maken het toch de moeite waard om ze ook in 2015 weer te organiseren. ADVIESCOMMISSIE NALATENSCHAPPEN De Adviescommissie Nalatenschappen is in 2014 tien keer gevraagd een taxatie te doen van een nalatenschap. Bij deze taxaties viel op dat er geen topstukken werden aangeboden. De waarde van de aangeboden verzamelingen viel dan vaak tegen. Bij de tien aanvragen hebben zeven erfgenamen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de nalatenschap via onze vereniging te veilen. Naast de tien genoemde aanvragen hebben een aantal mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de zaterdagse instuif vragen te stellen over hun verzameling en de mogelijkheden die onze vereniging biedt. NIEUWTJESDIENST 2014 Voor de Nieuwtjesdienst is het een min of meer redelijk jaar geweest. Op de donderdagavond en zaterdagmorgen is de winkel goed bezocht. Veel kleine filatelistische artikelen zijn verkocht. En van de mogelijkheid bestellingen tijdens die bijeenkomsten op te halen en contant te betalen werd goed gebruik gemaakt. De minpunten van vorig jaar zijn wel wat groter geworden. Er zijn de laatste tijd nogal wat opzeggingen van abonnementen op jaaruitgaven van postzegels, onder andere door overlijden. Dit heeft tot gevolg dat er ook minder albums en supplementen worden besteld. Het voorstel van vorig jaar aan leden die een abonnement bij PostNL hebben, om dit abonnement voortaan via de vereniging te laten lopen, is nog niet vaak opgevolgd. De prijs voor de leden is in beide gevallen hetzelfde, maar bij levering via de Nieuwtjesdienst ontvangt de vereniging een kleine vergoeding. Op deze manier wordt de vereniging gesteund. RONDZENDDIENST Ook in het jaar 2014 bleef het aantal deelnemers van de rondzenddienst langzaam teruglopen. Als gevolg van het terugtreden van de heer de Laet, heeft de heer Rens zich bereid verklaard de rol van sectiehoofd voor de sectie H1 over te nemen. 34

35 Mevrouw Kraimaat vervult nog steeds de rol van sectiehoofd van de secties P1 en P2, hoewel zij dit eigenlijk slechts korte tijd zou doen. We zijn daarom nog altijd op zoek naar een nieuw sectiehoofd voor deze secties. De heer Schevelier heeft medio 2014 zijn bezigheden voor de rondzenddienst beëindigd. Daardoor is het verzorgen van nieuwe dozen, met alles wat daar bij hoort, bij de directeur rondzendingen komen te liggen. Wij zullen het op prijs stellen, als in de loop van 2015 iemand bereid gevonden zou kunnen worden dit werk op zich te nemen. Bij voorkeur zou dit iemand moeten zijn die centraal, dat wil zeggen in s-hertogenbosch woont. Inmiddels zijn nieuwe boekjes en enveloppen in gebruik genomen en worden boekjes en enveloppen die niet van onze vereniging zijn, niet langer geaccepteerd. Er is nog een beperkt aantal boekjes met harde kaft verkrijgbaar, maar de voorraad van deze boekjes zal niet meer worden aangevuld. Wellicht ten overvloede willen wij er nog eens op wijzen, dat de ING ons 0,15 per transactie in rekening brengt. We willen u allen dan ook nogmaals verzoeken bedragen van uitnames op te sparen tot zij totaal de 10,00 overschrijden, of betaling van toekomstige uitnames te voldoen in de vorm van voorschotten van 10,00 of hoger. BIBLIOTHEEK EN WEBSITE De bibliotheek werd dit jaar uitgebreid met negen nieuwe documenten. De catalogus is te raadplegen op de website Bibliothecaris Hans Peeperkorn staat klaar om catalogi en andere publicaties uit te lenen. Hij is meestal aanwezig op de bijeenkomsten van de vereniging. Zijn mailadres: telefoonnummer: Postzegelcatalogi werden 133 keer uitgeleend, de meeste van Europa, iets minder van andere werelddelen. De website van de vereniging werd wederom veel vaker bezocht: ongeveer 2300 maal, een toename met ruim een derde. Bezoekers van de website raadplegen bijvoorbeeld alvast de veilinglijst, geven een adreswijziging door, vragen om informatie, plegen een bestelling, melden zich aan als nieuw lid of bekijken de recente exemplaren van Hertogpost in kleur. 35

36 BESTUUR OP 31 DECEMBER 2014 voorzitter P.L.M. (Peter) Teurlings Commissaris Van Voorst tot Voorstlaan 7, 5224 CN 's-hertogenbosch telefoon adres: secretaris M. A. (René) Kok Jacq Perkstraat 45, 5242 GA Rosmalen telefoon adres: penningmeester B.O. (Bruis) Mekking Abdijenlaan 6, 5235 BV s-hertogenbosch telefoon adres: betaalrekening NL64 INGB t.n.v. s-hertogenbossche Filatelistenver. te s-hertogenbosch directeur Nieuwtjesdienst F. (Frans) Luijer Prins Hendrikstraat 28, 5308 JL Aalst Gld.) telefoon adres: betaalrekening NL35 INGB t.n.v. s-hertogenbossche Filatelistenver. te s-hertogenbosch directeur Rondzenddienst W.A.A. (Wim) Rovers Abelenstraat 10, 5386 GH Geffen betaalrekening NL76 INGB t.n.v. s-hertogenbossche Filatelistenver. te Geffen telefoon adres: directeur dienst Verkoping D.A.M. (Daan) van Os Goudplevier 29, 5221 GT Engelen betaalrekening NL78 INGB t.n.v. s-hertogenbos Fil Ver Afd Verk te s-hertogenbosch telefoon adres: 2e secretaris en redacteur Hertogpost H.B.M. (Huber) van Werkhoven Oosteinderweg 72, 5247 WG Rosmalen telefoon adres: 36

37 EREGALERIJ van de s-hertogenbossche Filatelistenvereniging Erevoorzitter J.B.G.M. van de Mortel M.L.P.G. Teurlings Beschermheer P. M. Prinssen T. Stein Erelid A.J. Berendsen A. Ottevanger mr. H. J. Bernsen J.B.G.M. van de Mortel J.L. Frissen P.M. Prinssen drs. J. F. Cleij C.W. Elsenaar B. Noordman afdeling Jeugd, A.F. Visschers-Niterink J.P.H. Teurlings-Cornelissen P.L.M. Teurlings 09/ Lid van verdienste A.J. Berendsen P. M. Prinssen drs. J.F. Cleij M.F.J. van Rijswijk A.W. Gerrits C.W. Elsenaar B. Noordman J.A.G.M. van Roosmalen T. Stein M.L.P.G. Teurlings J. Sterkenburg J.P.H. Teurlings-Cornelissen A.F. Visschers-Niterink J.A. Thissen M.A.J. Snoeren P. van Andel drs. H.B.M. van Werkhoven E.T.H.T. Teurlings-Schapendonk 09/ M. Tilstra

38 SECTIEHOOFDEN VAN DE RONDZENDDIENST OP 31 DECEMBER 2014 sectie A G. Smits en Broersstraat 25, 5351 BP Berghem sectie A2 telefoon sectie B A.J. de Bruijn Derde Donk 33, 5233 XD s-hertogenbosch telefoon sectie C H.G. Planten De Donk 10, 5258 EB Berlicum NB telefoon sectie D G.G.J. Kerste Eerste Donk 79, 5233 HJ 's-hertogenbosch telefoon sectie E F.J.J.J.M. Vernooy Ovidiuslaan 89, 5216 CM s-hertogenbosch telefoon sectie F C.H. Kalkhoven Munteltuinen 38, 5212 PL s-hertogenbosch telefoon sectie H P.G. Rens Laamhoef 1, 5291 AN Gemonde telefoon sectie J mevrouw E.T.H.T. Teurlings-Schapendonk Commissaris Van Voorst tot Voorstlaan CN 's-hertogenbosch telefoon sectie K J.F. Schevelier Haverhoeve 6, 5262 NT Vught telefoon adres: 38

39 sectie L J. Hessels Tielekeshoeven 98, 5242 KE Rosmalen telefoon sectie O M.M.A. van de Sande Bloeymanstraat 4, 5268 AX Helvoirt telefoon sectie P mevrouw C.J. Kraimaat-Beld Graaf Hunerikhof 8, 5302 XN Zaltbommel telefoon o-o-o- FUNCTIES VAN VRIJWILLIGERS OP 31 DECEMBER 2014 webmaster Hertogpost bibliothecaris verzending Hertogpost voorzitter afdeling Jeugd secretaris en penningmeester afdeling Jeugd J.J.D. (Jan) Kagie Wethouder Noppenlaan 7, 5243 XL Rosmalen telefoon adres: H.A.M. (Hans) Peeperkorn Stadhouderslaan 26, 5263 CD Vught telefoon adres: mevrouw J.J.M. (Jacqueline) Spierings Braspenninglaan 12, 5237 NK 's-hertogenbosch telefoon W. (Wout) van Dinther Molenrijnselaan 27, 5262 TN Vught telefoon adres: H. (Hans) van Nunen Glorieuxlaan 15, 5261 SG Vught telefoon o-o-o- 39

40 40

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis.

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. Dit jaar bestaat de s-hertogenbossche Filatelisten vereniging 85 jaar. Een enthousiaste postzegelvereniging die om de 5 jaar aan de weg timmert. Postzegels verzamelen

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1.

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Nalatenschapveiling 29 oktober 2017 Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Bezichtiging is mogelijk tussen 11:00 en 13:00 en de veiling start om 13:30 De nalatenschapsveilig is alleen toegankelijk voor leden

Nadere informatie

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei 2017 1 1 NL-Klassiek 30 P I 0 35,00 Bossche tanding 9,00 2 NL-Klassiek 31D+31C 0 35,00 Combinatie tand 10,00 3 NL-Klassiek 91 0 LP Drukwerkrolstempel 25,00 4 NL-Klassiek

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

Collectie 13 oktober 2015

Collectie 13 oktober 2015 Collectie 13 oktober 2015 Uit onze voorraad verzamelingen, collecties, partijen en losse nummers & series. Bestellen (Zie onze collectie vanaf pagina 2!) U heeft uw keuze uit ons ruim assortiment kunnen

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN augustus 24 + 25 HOLLANDFILA, Veluwehal, NieuweMarkt 6, 3771CB

Nadere informatie

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 I VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 Kav. Omschrijving: Cat Nr. Cat.w. Inzet 1 Nederland - 1864 - Ø, Koning Willem III (Scan) 4/6 150.00 20.00 2 Nederland - 1869 - Ø, Wapenzegels 17/8 108.00 15.00 3

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen,

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen, Op pagina 5 begint het verhaal van Jo Toussaint over de Caprivi strook. Deze landstrook ligt langs de rivier de Zambezi in het noorden van Botswana. Ter oriëntatie geven we een kaart van de loop van de

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012 438 3 Rondzendboekjes diversen 5.00 439 Insteekboekje Portugal 10.00 440 Leeg poststukkenmapje 1.00 441 Doos met ongeveer 6000 zegels Nederland 3.00 442 2 Blokken België no. 11+12 postfris 10.00 443 Kaft

Nadere informatie

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 VEILING 13 December2016 Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 Biedschema tot 5,00 0,25 5,00 tot 10,00 0,50 10,00 tot 50,00 1,00 boven 50,00 2,00 Ka vel Land / Gebied Soort / Omschrijving Jaar

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

Thema avond "Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland".

Thema avond Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland. Van de redactie Nu de vakantie voorbij is, gaat eenieder weer aan de slag met de postzegels. Velen zullen kijken wat er zoal op de vakantie kaarten is binnen gekomen. Zitten daar nog de nodige aanwinsten

Nadere informatie

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015 1 portugal cept modern XX 5,00 2 cept, europa gibraltar XX 2,50 3 cept denemarken 2009 XX 2,50 4 cept ierland 2009 XX 5 cept malta 2013 XX 2,75 6 cept 2013 luxemburg XX 2,25 7 cept malta2010 XX 2,75 8

Nadere informatie

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting.

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 14

Nadere informatie

NOVIOPOSTJES Gezocht. Duitse Bahnpoststempels op losse zegels, brieven of kaarten. Aanbiedingen aan: J.Mulder, Fazantenveld 25 Cuyk. Tel

NOVIOPOSTJES Gezocht. Duitse Bahnpoststempels op losse zegels, brieven of kaarten. Aanbiedingen aan: J.Mulder, Fazantenveld 25 Cuyk. Tel RONDZENDDIENST De laatste tijd zijn er enkele klachten geweest over het omwisselen van zegels in de rondzendboekjes. Degenen die zich daaraan schuldig maken moeten wel bedenken dat dit ordinaire diefstal

Nadere informatie

KPC Beverwijk - Veilingprogramma voor de veiling ingevuld xlsx

KPC Beverwijk - Veilingprogramma voor de veiling ingevuld xlsx PV Kennemerland Beverwijk Veiling maandag 8 mei 2017 ingevuld 142 Totaal aantal 110 142 Totaal bedrag 20.198,25 3.777,95 TOPKAVELS (Vraagprijs vanaf 25 euro) 1 Nederland 7--12 Koning Willem III o 403,00

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 11 nr. 4 september 2011 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle 74 Kavellijsten voor de veilingen van 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Wij bieden

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober 2016 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij. Ik hoop

Nadere informatie

De zomermaanden staan weer voor de deur.

De zomermaanden staan weer voor de deur. De zomermaanden staan weer voor de deur. Zoals u op de afgelopen bijeenkomst gehoord heeft is de ledenvergadering door omstandigheden verplaatst naar Mei. Dus tijdens de bijeenkomst van 16 mei zal de jaarlijkse

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee 700 F 700 Nederland Prachtige collectie Nederland 1852-1992 in 2 Davo-albums wb. zeer veel goed materiaal incl. ongebruikt klassiek, postfris vooroorlogs incl. vele certificaten en goed Back of the Book

Nadere informatie

HERTOGPOST september 2014 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelistenvereniging 26 e jaargang nummer 8

HERTOGPOST september 2014 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelistenvereniging 26 e jaargang nummer 8 HERTOGPOST september 2014 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelistenvereniging 26 e jaargang nummer 8 Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op donderdag 25 september a. s.

Nadere informatie

Interessant is ook het postale strookje "Vertrokken" op de voorzijde, met daarop geschreven "Europa".

Interessant is ook het postale strookje Vertrokken op de voorzijde, met daarop geschreven Europa. Kom over de brug! Enige t i j d geleden wist ik op een clubbijeenkomst de bij dit artikel afgebeelde brief te verkrijgen. Filatelistisch maakwerk! Daar ziet het wel naar uit. Maar toch, wanneer we de frankeerwaarde

Nadere informatie

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN A Aangesneden. Dit is een term voor ongeperforeerde zegels waarvan bij het losknippen te weinig rand is overgebleven of het zegelbeeld is beschadigd. U ziet dit veel bij de 1 e emissie. De prijs van een

Nadere informatie

Rood, Roder, Roodfrankering

Rood, Roder, Roodfrankering Rood, Roder, Roodfrankering Inleiding Het is 7 uur s'avonds en de eerste verzamelaars komen binnen. Enkelen met grote dozen onder de arm. De belangstelling is gewekt. Oud? vraagt de ene. Nieuw, mompelt

Nadere informatie

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt:

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: Jaarvergadering De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: 1. Opening, een woord van welkom en herdenking overleden leden. 2. Notulen van de jaarvergadering

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

Een "oud" blad in een nieuw jasje!

Een oud blad in een nieuw jasje! EEKAAPEEVEETJE E E R S T E K E R K R A A D S E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 23e jaargang nr. 1 januari 2013 Een "oud" blad in een nieuw jasje! U leest nu het eerste Eekaapeeveetje dat

Nadere informatie

De eenkleurige portzegels

De eenkleurige portzegels De eenkleurige portzegels 1911-1947 Eénkleurige portzegels. 'Wat moet ik me daarbij voorstellen?', zult u zeggen. Welnu, we zullen proberen deze kreet in dit a r t i keltje te verklaren. In 1870 ontwierp

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom.

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. In de vorige aflevering heb ik aandacht besteed aan de machinestempels uit de Kerst- en Nieuwjaarsperiode (KNJ), die elk jaar opnieuw weer voor

Nadere informatie

Jaarverslag Optimistenbond 2013. (Inclusief de notulen van de jaarlijkse algehele ledenvergadering)

Jaarverslag Optimistenbond 2013. (Inclusief de notulen van de jaarlijkse algehele ledenvergadering) Jaarverslag Optimistenbond 2013 (Inclusief de notulen van de jaarlijkse algehele ledenvergadering) november 2014 Inleiding De optimistenbond bestaat nu, sinds 26 augustus 2009, 4 jaar. We zijn met een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 5 Brepost altijd op de website 6 PostNL 7 Kavellijst veiling 23 september 2014 8 Kavellijst veiling 28 oktober 2014 32 e jaargang - nr. 4

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 11 nr. 3 mei 2011 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Priority Mail 2016/03

Priority Mail 2016/03 Priority Mail 2016/03 Intro Deze keer een overvolle PM met de volgende onderwerpen: Oproep voor nieuwe beursactiviteit Oproep ontbrekende mededelingenbladen Jan Toorop Overtollige catalogi Filafair 2016

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Nummer 15 2 april 2015

Nummer 15 2 april 2015 Nummer 15 2 april 2015 Agenda 03 april studiedag, alle kinderen zijn vrij 06 april 2 e Paasdag, alle kinderen zijn vrij 07 april thema-avond over verkeerssituatie rondom school 11 en 12 april Samenloop

Nadere informatie

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5)

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) En postzegels in alle maten (vormen). In vorige afleveringen hebben we gezien dat er veel verschillende

Nadere informatie

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen Vierdaagse onder de loupe Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen een r i j k verleden en ook hedentendage nog veel interessants te bieden heeft, dankt de stad zijn wereldwijde faam aan een

Nadere informatie

Retour kavels 7 april, verkoop op ruilbeurs zaterdag 19 april 2014

Retour kavels 7 april, verkoop op ruilbeurs zaterdag 19 april 2014 Retour kavels 7 april, verkoop op ruilbeurs zaterdag 19 april 2014 Voor kleuren afbeeldingen, zie lijsten van veiling 7 april jl. Veil Nr. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Staat Cat. Waarde Bijzonderheden/Opmerking

Nadere informatie

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan:

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan: Het mooie Zweden In het voorjaar werd door vier "NOVIOPOST"-leden te weten: H.A.J.J. Egberts, H.Janssen, J.Rutten en P.G.M. Gerrits besloten om gezamenlijk een bezoek te brengen aan de Internationale Postzegeltentoonstelling

Nadere informatie

Beurs De Oranjerie 22 April

Beurs De Oranjerie 22 April Beurs De Oranjerie 22 April 2017 1 Voorjaars-beurs 2017 in de Oranjerie. Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam is verheugd u uit te nodigen voor de voorjaarsbeurs van 2017. Deze beurs zal worden gehouden

Nadere informatie

Veiling van maandag 4 januari 2016

Veiling van maandag 4 januari 2016 Veiling van maandag 4 januari 2016 Veil. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus Inzet Nr. Waarde 1 Nederland N-2014 274-277 O 20,00 5,00 2F Nederland N-2014 166-168

Nadere informatie

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER 2 Ambachtse Filatelisten Vereniging Bestuur: Voorzitter: Anton Verjaal tel.:078-6123217 e-mail: a.verjaal@telfort.nl Secretaris: Cor

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

ONDER DE LOUPE. 31 e jaargang. No. 8 April Maandag 23 april Zaal open uur. Uiteraard rekenen wij weer op uw komst!!

ONDER DE LOUPE. 31 e jaargang. No. 8 April Maandag 23 april Zaal open uur. Uiteraard rekenen wij weer op uw komst!! Z.Z.Z. 1 ONDER DE LOUPE DE ZAANSCHE ZEGELZOEKERS Vereniging van Postzegelverzamelaars Zaandam 31 e jaargang. No. 8 April 2012 Uitnodiging voor de achtste bijeenkomst van dit seizoen in De Vuister. Zoals

Nadere informatie

Veiling kavellijst november 2017

Veiling kavellijst november 2017 Veiling kavellijst november 2017 Veil nr. Land of Thema Cat. Cat. Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Cat. Waarde Inzet 451F Nederland N-2015 27 Willem III O 14,00 2,80 452F Nederland N-2015 61B tete beche

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Nu uw leerlingen mooie brieven kunnen schrijven, en alles geleerd hebben over kaartjes (ontwerpen), moeten die natuurlijk

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

Polen 1914-1918. Het gebied lag ingeklemd tussen Duitsland en de Donau monarchie Oostenrijk-Hongarije.

Polen 1914-1918. Het gebied lag ingeklemd tussen Duitsland en de Donau monarchie Oostenrijk-Hongarije. Polen 1914-1918 Eigenlijk bestond Polen niet in deze periode, De grenzen van Polen zijn in de loop van de geschiedenis zo vaak gewijzigd, dat we daar ook geen houvast aan hebben. Het gebied waar we het

Nadere informatie

Dick Bruna en de post

Dick Bruna en de post Dick Bruna en de post Als eenvoud het kenmerk is van het ware, zoals het spreekwoord luidt, dan is het werk van de Nederlandse grafisch ontwerper Dick Bruna bijzonder "waar". Er zijn weinig andere kunstenaars

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1 H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N 5 Het transporteren van een poststuk naar de geadresseerde is een prestatie waarvoor moet worden betaald. Voordat de postzegel het mogelijk maakte deze

Nadere informatie

Namens alle kleuters willen wij de ouders die hierbij hebben geholpen bedanken!

Namens alle kleuters willen wij de ouders die hierbij hebben geholpen bedanken! De Bem JAARGANG 4 2013-2014 19 mei 2014 22 NME project in de groepen 1 en 2 Afgelopen week hebben alle kleuters een les gevolgd van het NME-centrum (natuur en milieu educatie). Voor de kleuters heeft NME

Nadere informatie

Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken

Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken JAN CEES VAN DUIN Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken Inleiding Eén van de twaalf filatelistische elementen wordt gevormd door postwaardestukken. Postwaardestukken zijn poststukken die

Nadere informatie

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25 KAVELLIJST muntenveiling februari 2017 Kav Land Stat Jaar Cat.nr/omschrijving Cat.prijs Inz.prijs Opbr 1 Nederland ZF penning 5 stuks 50,00 25,00 2 Nederland PR 1970 10 Gulden zilver F 40,00 12,00 3 Nederland

Nadere informatie

Dit privilege wordt Portvrijdom genoemd. In Nederland bestaat het recht van portvrijdom alleen nog voor enkele groepen.

Dit privilege wordt Portvrijdom genoemd. In Nederland bestaat het recht van portvrijdom alleen nog voor enkele groepen. HOOFDSTUK 6 P O R T V R IJ D O M In sommige gevallen behoeven geen betalingen plaats te vinden voor de door de postdiensten te verrichten prestaties. Die poststukken kunnen dan door de afzenders ongefrankeerd

Nadere informatie

HERTOGPOST februari 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelistenvereniging 27 e jaargang nummer 2

HERTOGPOST februari 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelistenvereniging 27 e jaargang nummer 2 HERTOGPOST februari 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelistenvereniging 27 e jaargang nummer 2 Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op donderdag 26 februari a. s. in

Nadere informatie

KAVELLIJST 11 oktober 2014 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr.

KAVELLIJST 11 oktober 2014 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr. 201 10138 3599 Geall.Bezett. Zgl.nrs 212/227 (Russ.bez.zone) 40,00 O 4,00 202 10137 - - Zgl.nrs 182/197 (Russ.bez.zone) 20,00 O 2,50 203 10136 - - Zgl.nrs 200/208 (Russ.bez.zone) 40,00 O 4,00 204 10134

Nadere informatie

Mactanestempels als verzamelgebied (6) Jos M.A.G. Stroom.

Mactanestempels als verzamelgebied (6) Jos M.A.G. Stroom. Mactanestempels als verzamelgebied (6) Jos M.A.G. Stroom. Ik ga u dit keer uitnodigen om eens door een andere bril naar machinestempels te kijken. Deze aflevering is gebaseerd op het werk van Otto Koene,

Nadere informatie

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen!

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen! Harpflash 8 november 2013 2013 is het jaar van het voorlezen! Daarom en om leesplezier bij jong en oud te bevorderen organiseren wij volgende week (van 12 t.e.m. 15 november) een heuse voorleesweek! Tijdens

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels 1 Inleiding Het vervoer van post met de trein was een zaak van de PTT. Met de spoorwegen werden contracten afgesloten over het vervoer van afgesloten zakken

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Het gebruik van de cijferzegels van het type Van Krimpen (1946)

Het gebruik van de cijferzegels van het type Van Krimpen (1946) Poststuk van de maand januari 2014 Het gebruik van de cijferzegels van het type Van Krimpen (1946) Op 1 november 1946 vonden er, in postaal en filatelistisch opzicht, enkele belangrijke wijzigingen plaats.

Nadere informatie

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. maandag 18 december ( 3e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 19 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar.

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 1 Postzegelhandel H. Zondervan Mr. P.J. Troelstraweg 89 8916 CN LEEUWARDEN Tel 058-2122096 Fax 058 2129180 Mail: h.zondervan@xs4all.nl www.postzegelhandelzondervan.nl Geachte klanten, Voor u ziet onze

Nadere informatie

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog:

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog: Deviezencontrole en Inflatie in Duitsland in de jaren 1918-1923 - INLEIDING Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog: de Duitsers hadden de wapens neergelegd, de Duitse Keizer was met zijn familie

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie