HERTOGPOST april 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelisten Vereniging 26 e jaargang nummer 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERTOGPOST april 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelisten Vereniging 26 e jaargang nummer 4"

Transcriptie

1 HERTOGPOST april 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelisten Vereniging 26 e jaargang nummer 4 Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit voor de JAARVERGADERING op donderdag 23 april a. s. in zaal 1 van sociaal cultureel centrum De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC te 's-hertogenbosch. Aanvang uur. Agenda van de Jaarvergadering 23 april 2015 N. B. Toelichting op pagina 2 1. Opening, verslag 26 maart j. l., ingekomen stukken en mededelingen 2. Jaarverslag 2014 aan de hand van het Jaarboekje (pag. 27 e. v.) 3. Verslag van de financiële commissie 4. Decharge aan de penningmeester 5. Benoeming nieuwe leden financiële commissie 6. Bestuursverkiezing 7. Vaststelling Huishoudelijk Reglement 8. Het fregatschip Johanna Maria, lezing door Huber van Werkhoven 9. Verkoping 10. Verloting 11. Rondvraag 12. Sluiting In deze Hertogpost o.m.: Jaarboekje 2014 Terugblik op HERTOGPOST 2015 Albumblad: Ruud Verberne Organspender? Jo! Toch weer wat halfjes Het jaarboekje over 1999 vertelt De grote Oorlog (8) T ijdens de jaarvergadering staan enkele huishoudelijke zaken op de agenda. We nemen aan dat die niet erg veel tijd in beslag nemen, zodat we al snel daarna kunnen overgaan tot de lezing en verkoping. Dat neemt niet weg dat het bestuur het op prijs stelt dat veel leden zich echt betrokken voelen bij het reilen en zeilen van hun vereniging. We rekenen dan ook graag weer op een grote opkomst. 1

2 TOELICHTING op de AGENDA van de JAARVERGADERING - Bij punt 2 Jaarverslag 2014 aan de hand van het Jaarboekje Leden die een vraag willen stellen over het Jaarboekje moeten deze tevoren schriftelijk aanleveren. Aldus is besloten tijdens de ledenvergadering in Vragen kunt u tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de jaarvergadering indienen bij de secretaris (adres zie pag. 4). Tijdens de jaarvergadering is onder andere de jaarrekening over 2014 aan de orde. Voor de goede orde: de begroting voor het lopende jaar 2015 is reeds vastgesteld tijdens de ledenbijeenkomst op 27 november j. l. - Bij punt 6 Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar: secretaris René Kok directeur Nieuwtjesdienst Frans Luijer - Bij punt 7 Vaststelling Huishoudelijk Reglement Het voorstel voor een gewijzigde tekst van het Huishoudelijk Reglement is te lezen op onder de knop organisatie. De geprinte tekst kon men de laatste tijd raadplegen tijdens de ledenbijeenkomsten en kan men opvragen bij de secretaris. - Bij punt 8 Het fregatschip Johanna Maria 2

3 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT De volgende bijeenkomst van de vereniging is op donderdag 28 mei a. s. om 20 uur in scc De Helftheuvel. Zaal 1 is om 19 uur open. De heer Ruud van Dam, die vorige maand het Jo Toussaint Toernooi heeft gewonnen, houdt dan bij ons zijn lezing over de mogelijkheden om geperforeerde zegels te gebruiken in een thematische verzameling. De volgende postzegelinstuif/ruilbeurs van de vereniging is op zaterdag 13 mei a. s. van 10 tot uur in scc De Helftheuvel. U kunt de kavels inzien van de meiveiling en niet-verkochte kavels van vorige verkopingen alsnog kopen. De excursies naar het sorteercentrum van PostNL in De Brand vinden binnenkort plaats, en wel op donderdag 16 en maandag 20 april. De rondleidingen beginnen om 19 uur. U kunt zich voor deelname alsnog aanmelden bij onze secretaris, René Kok. Beschikt u zelf niet over een auto, dan regelen we dat u met iemand kunt meerijden. De Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie heeft de Leon de Raay-medaille toegekend aan ons lid Marc Snoeren. Samen met M. Oppers publiceerde hij in het maandblad Filatelie, nrs. 3 en 4 van de jaargang 2014, de artikelen Halfrondstempels op emissie rijkswapen. De betreffende commissie beschouwde deze als de beste wetenschappelijk getinte bijdragen in de jaargang 2014 van het blad. Marc, van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding! De Briefmarkenmesse in het Duitse Essen vindt dit jaar plaats van 7 t/m 9 mei. 3

4 VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN 26 MAART Opening: door de voorzitter om exact uur. We tellen op dat moment 84 aanwezige leden. Bericht van verhindering is binnen gekomen van: P. Voestermans, W. van Uden, E. Aussems, A. Smits en J. Briedé. De voorzitter kijkt tevreden terug op de zeer geslaagde jubileumbeurs van onze vereniging op 20 en 21 maart jl. Er waren minstens 1200 bezoekers en tussen de mensen hebben de Maaspoort bezocht. De voorzitter spreekt van een gezellig en positief gebeuren als één grote familie. Hij heeft veel tevreden geluiden mogen ontvangen. Veel bedankjes en een grote bos bloemen van de Bond. Talloze chocolade (Bossche) bollen, worstenbroodjes en koppen koffie zijn geserveerd. De oranje telefoons gingen als warme broodjes over de toonbank (750 stuks). En er zijn 300 catalogi verkocht en aan de leden van de vereniging overhandigd. Dank aan een ieder voor dit mooie en unieke evenement. Op naar de volgende keer! Een geslaagde postzegelhappening met steun van vele buitenstaanders/organisaties. We hebben op dit moment ook zes nieuwe leden te melden: De heren Lammers uit Best, Terpstra uit Rosmalen, Meijers uit Den Bosch, Schenk uit Best en Peters uit Den Bosch. Ook een vermeldenswaardig resultaat van Hertogpost Vanavond verwelkomen we ook nòg een nieuw lid: de heer Trietsch uit Veghel. De voorzitter wenst hem een leuke periode als lid van onze vereniging toe. Zo komen we dit jaar al uit op tien nieuwe leden. Geweldig! Verdere mededelingen: Voor de excursies op donderdag 16 en maandag 20 april naar het postsorteercentrum van PostNL op de Brand (om uur) zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Geeft u zich op bij de secretaris. De voorzitter meldt ook nog dat we op de volgende ledenvergadering van 23 april een speciaal agendapunt hebben over wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging. Er is een hardcopy beschikbaar om dit goed voor te bereiden. Maar ook op onze website kunt u zich oriënteren op de nieuwe tekst. 's-hertogenbossche Filatelistenvereniging opgericht 8 oktober 1930 Inschrijving Kamer van Koophandel Oost-Brabant, nummer Secretaris René Kok, Jacq Perkstraat 45, 5242 GA Rosmalen telefoon Redacteur Hertogpost Huber van Werkhoven: tel ING rek.nr. NL64 INGB t. n. v. s-hertogenbossche Filatelistenvereniging de jaarcontributie bedraagt 35 Bibliothecaris tel Website: 4

5 Over het verslag van de vorige bijeenkomst (26 februari 2015) zijn geen opmerkingen. Na een korte pauze is het tijd voor de 2. Lezing: van vanavond door de heer Ruud Verberne. Hij zal het hebben over grenzeloos verzamelen: 101 (en meer) manieren om Nederland te verzamelen. En inderdaad: het was grenzeloos en bijna uitputtend. Wel meer dan 101 manieren al dan niet in combinatie met andere mogelijkheden. Het heeft niet zo veel zin om deze hier te herhalen, maar ik wil er wel een aantal uitlichten. Dat is het voorrecht van de notulerende secretaris. Het verhaal van de heer Verberne was (voor onze vereniging) lang, maar uitermate boeiend. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn natuurlijke manier van vertellen. Hij houdt de toehoorders moeiteloos, als een volleerde docent, bij de les. Hij schetst, dat er binnen de Filatelie veel vakjes zijn: je kunt je gaan specialiseren op het gebeid van bijv. perfins of de thematische filatelie. Maar wat te denken van een verzameling postgeschiedenis (WO I of WO II) of een collectie luchtpost? Ook de mogelijkheid tot het verzamelen van fiscale of maximafilatelie passeert de revue. Maar waar ga je beginnen? Met jouw eigen geboortejaar of vanaf 1945: na de oorlog? Of vanaf 1852? Ga je je toeleggen op plaatfouten of langlopende series of cijferpostzegels? Of heb je meer affiniteit met kinderzegels, treinbrieven, kerstzegels of Rembrandt? Natuurlijk mogen de Persoonlijke Postzegels vanavond niet ontbreken. De spreker van vanavond illustreert zijn uiteenzetting met prachtige afbeeldingen: sommige leden van onze vereniging likken hun vingers af bij het zien van afbeeldingen van Van Krimpen-zegels of andere unieke stukken. Kortom: een zeer geslaagde en onderhoudende lezing: verzamelen is een prachtige hobby. Wij hopen de spreker nog vaak terug te zien. En zo gaan we over naar de 3. Veiling van vanavond Maar eerst heeft de voorzitter nog een paar nagekomen mededelingen. Er zijn 11 gratis kaarten beschikbaar voor de komende beurs (eind maart) te Antwerpen. Ook zijn er nog een paar oranje telefoons voorhanden, evenals catalogi Hertogpost 2015 (tegen inlevering van de coupon). We gaan over tot de veiling van de 150 kavels. Er zitten enkele toppers bij, maar voor de rest, zo verzucht de veilingmeester, lijkt het wel of de meeste aanwezigen op de afgelopen beurs te veel geld hebben uitgegeven. Er wordt vanavond voorzichtig geboden. Zo te zien, verwisselen er vanavond minder kavels van eigenaar dan anders. De bloemen op de postzegels zijn aanzienlijk goedkoper dan op de markt, zo merkt de veilingmeester gevat op. Maar ook dat schijnt niet zoveel te helpen. Het neemt niet weg, dat er toch nog veel opgewekte gezichten na afloop te constateren zijn. Dank aan een ieder voor haar/zijn gezellige aandeel. En zo gaan we naar 4. De gratis verloting: Er zijn zelfs oranje telefoons bij. Veel blije gezichten! 5. De rondvraag: levert geen enkele vraag op, zodat de voorzitter over kan gaan tot de 6. Sluiting: van vanavond. Hij wenst iedereen een goede thuiskomst en tot een volgende keer. René Kok, secretaris. 5

6 HET JAARBOEKJE OVER 1999 VERTELT Het is 25 februari 1999 en 'De voorzitter dringt er bij de aanwezigen op aan om bij het bekijken van de kavels een pincet te gebruiken, postzegels niet met de handen aanraken s.v.p.' In mei 1998 werd J.P. (Jan) van Zeelst geveld door een ernstige ziekte, op 4 maart is hij op de leeftijd van 71 jaar overleden. Ruim tien jaar vol humor als mens, bestuurslid, directeur Verkopingen en verkoopleider zijn voorbij. Het nieuwe huishoudelijk reglement is voor het einde van het jaar door de leden goedgekeurd. Het wordt daarom per 1 januari 2000 van kracht. Medio 1999 is de adressering van de Hertogpost voorzien van de nieuwe KIXcode. Is goedkoper verzenden. Leuk en origineel is het in het jaarboekje afdrukken van de conclusies van de financiële commissie. Voor de Rondzenddienst komt de euro nu al in zicht 'gezien de lange looptijd' van het hedendaagse rondzendboekje. Voor het eerst wordt er een Wilde Veiling gehouden. Succesvol. Wild veilen wordt daarom elk jaar tweemaal gehouden, in januari en in augustus. Marten Tilstra. In 1999 werd 200 jaar Nationaal Postbedrijf herdacht met een postzegel van 5 gulden. 6

7 HERTOGPOST 2015 WAS EEN GROOTS EN GEVARIEERD POSTZEGELEVENEMENT door Peter Teurlings Na ander halfjaar voorbereiding was het zover. Op vrijdag 20 maart jl. opende Jan Cees van Duin, voorzitter van de KNBF, HERTOGPOST Hij knipte een rood-wit lint door, nadat hij in zijn openingswoord lovende woorden tot de organisatie en bezoekers had gericht. Meteen stroomden de zalen vol met enthousiaste bezoekers. Beide dagen was het bezoekersaantal hoog te noemen. Een volledig anders ingerichte beursruimte en entourage brachten het Brabantse gevoel van geborgenheid en warmte over. De grote zaal was voorzien van Brabantse vlaggen, banieren en vlaggenlijnen, die met het gekozen tentoonstellingsthema Brabantica verband hielden. Er was met de verlichting gespeeld. Op twee heel grote wedstrijd-schermen draaiden stomme Bossche films uit de jaren 1930 t/m 1975 (films zonder geluid), die door het Stadsarchief 7

8 s-hertogenbosch beschikbaar waren gesteld. Op de achtergrond werd de hele dag door gezorgd voor nieuwsberichten en muziek. In een kleinere zaal waren stands aanwezig die op de een of andere manier raakvlakken hadden met de wereld van de filatelie. Creatief met postzegels, een modelspoorvereniging, een boekenvereniging, diverse archieven enz. Allemaal hebben zij genoten van de aandacht die de bezoekers hen schonken. Er werden goede zaken gedaan bij deze standhouders. Iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis. Centraal in de foyer was het domein van JeugdFilatelieNederland. Samen met jeugdactiviteiten en het museum de mobiele drukkerij uit Susteren: een schot in de roos. Bezoekers werden ontvangen door de tientallen vrijwilligers van de s-hertogenbossche Filatelistenvereniging. Men werd persoonlijk aangesproken en welkom geheten. Iedereen kon gratis een plattegrond van de handelarenbeurs en postzegeltentoonstelling in ontvangst nemen, samen met het cadeautje: een telefoonhoorn. Tijdens de openingsspeech van Peter Teurlings, voorzitter van de organisatie, werd het eerste exemplaar van de luxe jubileum catalogus HERTOGPOST 2015 uitgereikt aan Huber van Werkhoven, de samensteller en redacteur van dit boekwerk. Een schitterend boek & naslagwerk met bijzondere filatelistische artikelen die alle verband houden met de provincie Brabant. De catalogus is nog te koop voor 5,00 exclusief verzendkosten. Echt een aanrader! De bekroningen van de verzamelingen in de categorie III wedstrijdklasse waren hoog te noemen. Juryvoorzitter Cees Janssen prees de organisatie en de inzenders voor hun inzet en kwaliteit. Er was veel bekijks bij de nieuwe opzet van de tentoonstellingskaders. Ook bij de standhouders in de grote beurszaal werden goede zaken gedaan. Op zaterdag opende Nijntje de 30e Dag van de Jeugdfilatelie. Het bleek een schot in de roos. 8

9 Opa s & oma s, papa s & mama s gingen de hele dag met hun kroost op de foto. Daarna snel naar POST.NL om alles wat op de gevoelige plaat was vastgelegd, af te drukken op een postzegel. De euforie was dan ook groot wanneer er een postzegelvelletje overhandigd werd met Nijntje en de familieleden erop. De speciale Bossche postzegels en de twee POST.NL beursvelletjes waren zeer gewild. Op de 1 e dag werden zoveel Bossche postzegels verkocht dat er bestellingen opgenomen dienden te worden. Het gekozen thema Brabantica was ook hier een succesnummer Veel bezoekers brachten hun positieve gelukwensen over aan de organisatie tijdens het bezoek aan HERTOGPOST Iedereen kan terugkijken op een geslaagd postzegelevenement in s-hertogenbosch. Voor meer informatie kijk op: 9

10 De prijswinnaars van de jeugdwedstrijd en Nijntje. Cees Janssen, voorzitter van de jury, complimenteert Harrie Jans met zijn inzending Brabant in punten. Coby Teurlings bekijkt geamuseerd een foto van zichzelf achter het filatelieloket ter gelegenheid van Hertogpost

11 ALBUMBLAD Ruud Verberne: Beperken is zeer lastig! door: René Kok. Vanochtend richting Eindhoven gereden voor een afspraak met Ruud Verberne. Een ietwat kille lentedag met een flauw zonnetje. Nu, een paar uur later, ben ik nog steeds onder de indruk van de enorme collectie postzegels en poststukken, die ik vandaag onder ogen kreeg. En dan nog wel een zeer beperkt deel van zijn collectie. Voor mij was toch wel de brief uit de zestiende eeuw van onze landvoogdes Maria van Hongarije (voor de ingewijden onder ons: zij was de zus van Keizer Karel V) een topstuk uit de collectie van Ruud op het gebied van de voorfilatelie. Waar is het dan allemaal mee begonnen? Het antwoord is verrassend eenvoudig: met een sigarendoos vol met postzegels van een heeroom (uit Eindhoven) van de vader van Ruud. Op vijfjarige leeftijd was dat zijn eerste aanwinst: het begin van een imposante en langdurige verzameling tot op de dag van vandaag. Ruud vertelt honderduit over zijn professionele carrière. Na zijn rechtenstudie in Tilburg (gespecialiseerd in gezondheidsrecht) is hij in Zeist begonnen bij de luchtmacht, bij de sectie juridische aangelegenheden. Van daar uit startte hij al in de jaren zeventig een wetswinkel. Via Philips (personeelszaken, reorganisatie huisartsendienst en het meewerken aan de eerste gezondheidscentra), kwam hij bij Van Lanschot terecht op de afdeling juridische zaken. Op een gegeven moment vond hij het genoeg, 11

12 en vanaf 2007 is hij als ZZP-er (in de consultancy) voor zichzelf begonnen. Hij doet dat nog steeds vol overgave en kan zijn tijd nu helemaal zelf indelen. Hoewel. verzucht hij met een glimlach op zijn mond: ik kom altijd tijd tekort! Hij noemt zichzelf wel een Brabantse Bourgondiër: hij houdt van een goed glas wijn en lekker eten. Mij valt zijn enorme belangstelling voor de Geschiedenis op. Hij combineert dat moeiteloos met zijn passie voor de Filatelie. Met gepaste trots vertelt hij ook over zijn secretarisschap bij de Nederlandse Academie voor Filatelie. Kortom: de filatelie is zijn leven. Hij hoopt daar nog jaren lang van te kunnen genieten. Na het sigarendoosje van heeroom is het bij elkaar sprokkelen uitgegroeid tot een bewonderenswaardige verzameling. Ik krijg een rondleiding langs de heilige boeken. Gedurende zijn lagere schoolperiode verzamelt hij al het geld, dat hij verdient door zijn goede rapporten. Daar koopt hij zijn eerste postzegels voor. Al op 10-jarige leeftijd verwerft hij mooie nummers 1 en 2! Dankzij z n vakantiewerk kan hij sparen en investeren in nieuwe postzegels. Ruud noemt het zelf vakjes vullen. Daar doet hij mijns inziens zichzelf mee tekort. En dan volgt de bekende dip in het verzamelen rond het einde van de middelbare school en de studententijd. Ruud zegt daarover: Dat is het fijne van postzegels: je kunt ze rustig in de kast laten liggen. Zo rond zijn 22 ste verjaardag pakte hij de draad weer op: het bloed kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan. Vanaf zijn eerste echte salaris stort hij zich op tandingen, stempeltjes en plaatfouten. Na de verhuizing naar het mooie, Brabantse Dommelen (begin jaren tachtig) krijgt hij een groeiende belangstelling op voor poststukken. Tegelijkertijd ontwikkelt hij (vanuit zijn historische belangstelling) een voorliefde voor het Verre Oosten, Griekenland, de Middeleeuwen, de Franse Tijd, de Belgische Opstand ( ) en de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De trouwe lezers van onze Hertogpost hebben menig artikel van zijn hand tot zich kunnen nemen. Desgevraagd ligt zijn hart toch vooral toch bij De Postzegelvereniging Griekenland en de daaraan verbonden Studiegroep. Een prachtig verzamelen studiegebied. Maar een echte keuze maken is voor Ruud heel moeilijk. Hij is aan meer dan 15 verenigingen verbonden: kiezen is ook weer een beetje verliezen. Soms hikt hij (heel herkenbaar) aan tegen de stapels nog door te werken post op zijn bureau. Dat heb je, zo stelt hij lachend, met 12

13 zo n hoard als ik. Hoe vertaal je nou zo n begrip: een oppotter, een hamsteraar? Jammer, dat er soms onder filatelisten af en toe zo n na-ijver aanwezig is. Ik kom de deur niet uit, zo begrijpt u wel, zonder nog een blik te werpen op een aantal verzamelthema s. Ik aanschouw een prachtige hoeveelheid poststukken met Duitse inflatie zegels: een nieuw thema wellicht? Zo zijn er meer voorbeelden te noemen; de opkomst van het Duitse Rijk, België en de bezette gebieden in de Eerste Wereldoorlog en de grote Hermes-koppen van de eerste emissie van Griekenland. Wat verzamelt hij eigenlijk niet? Beperken is zeer lastig. Ik heb als klein jongetje nooit gedacht, dat ik zo ver zou komen in de filatelie. Een mooie afsluiting van een boeiende en gastvrije ontmoeting in het Brabantse Eindhoven. Inmiddels schijnt de lentezon. Heerlijk nagenieten van een indrukwekkende ontmoeting. Een Griekse briefkaart verzonden in 1908, collectie Ruud Verberne, waarover nog veel valt te vertellen. 13

14 HET BLOED KRUIPT WAAR HET NIET GAAN KAN Toch weer wat halfjes Ofschoon de serie over gehalveerde postzegels (de zogenaamde halfjes ) eigenlijk is afgesloten, kwamen er enkele zo bijzondere en originele gevallen langs, dat ik het niet kan laten u er toch weer eens mee lastig te vallen. Deze brief, uit de collectie Jelle Briedé, ging op 24 juli 1935 van Rotterdam naar Nijmegen. De afzender heeft alle moeite gedaan er echt iets van te maken. Aan de bovenzijde van het blokje zegels van 3ct uit de jubileumserie van 1913 bevindt zich een zeldzame dubbele perforatie. Ernaast een halve zegel van 5ct uit de kinderserie van De zegels waren in 1935 al jaren oud, maar hadden hun geldigheid nog niet verloren. Hoe mooi het er ook uitziet, dit is niettemin een geval van maakwerk en forse overfrankering. Want het brieftarief bedroeg in ct. En er is geplakt voor 14½ct. Daarom heeft de PTT waarschijnlijk ook geen probleem gemaakt van die halve kinderzegel. Voor een voldoende frankering speelde die immers geen enkele rol. Maar ik denk dat mevrouw Versnel het wel erg leuk vond toen ze deze mooie envelop in haar brievenbus zag vallen. 14

15 Onze Belgische postzegelvriend Luc Selis kwam ook weer een halfje tegen, en wel op een briefkaart 35ct staatswapen, verstuurd van Verviers naar Luik op 3 november Slechts twee dagen eerder, op 1 november, was het tarief verhoogd van 35 naar 40ct. Onverbiddelijk eiste de PTT 10 cent strafport. Omdat men in Luik geen strafportzegel van 10ct bij de hand had, werd bij aankomst een strafportzegel van 20ct diagonaal gehalveerd en ontwaard met datum Een omgekeerde halvering In een rondzending van onze vereniging was ik ze nog niet eerder tegengekomen, strafportzegels van Zweden uit Wat ik heel curieus vond: de zegel van 1 kroon lijkt een samenvoeging van twee aan elkaar geplakte halfjes, linksboven blauw en rechtsonder bruin. Toch is de zegel werkelijk één geheel. Is dit misschien gedaan om mogelijke verwarring met de zegel van 1 öre te voorkomen? Wie het weet mag het zeggen. Overigens: het Zweedse woord lösen betekent losgeld of heffing. H. v. W. 15

16 door Marten Tilstra Is bij een poststuk met het vlagstempel 'Organspender? Jo!' uw eerste reactie ook een glimlach? Het doet u natuurlijk ook onmiddellijk denken aan het lied 'Kabouter Jodel'. Het refrein luidt: In de bergen woont mijn neef kabouter Jodel en die jodelt er op los Hij is op bezoek, mijn neef kabouter Jodel 1) daarom hoor je nu gejodel in het bos Van je jo jo jo jo jodelahitie jodelahitie jodelahitie Van je jo jo jo jo jodelahitie jodelahitie De briefomslag is er een uit Luxemburg. Het land dat wel bergen maar waarschijnlijk geen kabouters kent. 16

17 En neen, het is geen humor maar het gaat om een serieuze zaak. In 1983 is de afdeling Luxembourg-Transplant opgericht, een nieuwe loot van Eurotransplant. Het vlagstempel roept in dit jaar van oprichting alle Luxemburgers op om orgaandonor te worden. Het poststuk is op 16 november van het oprichtingsjaar 1983 verstuurd uit Esch-sur-Alzette, een stadje in zuiden van het land. Ooit bekend om zijn mijnbouw en voor de bouwers en slopers onder ons heel bekend om de staalproducten uit de fabriek Arbed (nu Arcelor-Mittal), zoals de Belval stalen damwandplanken. 'Quelle' in het adres staat voor de in 1927 opgerichte Duitse onderneming die in 2007 als naam werd overgenomen door het bekende bedrijf OTTO. De internetwinkel Quelle verkoopt nu zo'n producten op het gebied van woninginrichting, techniek, bouwmaterialen, tuin- sport en vrijetijdsartikelen. 1) Jodel is de neef van kabouter Plop -o-o-o- Pzh West Brabant Prins Bernhardstraat 13 Tel.nr CT Fijnaart RUIME SORTERING POSTZEGELS VAN VEEL EUROPESE LANDEN (o. a. gespecialiseerd in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk) OOK EEN UITGEBREIDE STOCK VAN O. A. AUSTRALIË Op de donderdagse verenigingsavonden ben ik altijd aanwezig. Indien u geïnteresseerd bent in een bepaald gebied kunt u mij dit laten weten. Ik breng dan het gevraagde voor u mee. Ook altijd een ruime keuze in 5-centsboeken. Tevens behandeling van mancolijsten. 17

18 DE GROTE OORLOG, 28 juli november 1918 (deel 8) door Ruud Verberne Na een ingelaste wapenstilte in de Hertogpost staan we deze keer kort stil bij een aantal gevolgen van de neutraliteitsverklaring van Nederland bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Al bij de behandeling van het vluchtelingenprobleem heb ik vermeld dat het voeren van een neutrale status voor een land ook de nodige verplichtingen met zich mee brengt. Op de eerste plaats moet je de grenzen gesloten houden en die zo goed mogelijk bewaken. Je mag ook geen blijk geven van een voorkeur voor een van de strijdende partijen. En ze ook niet toelaten op je grondgebied. Dat houdt in, dat militairen, ongeacht hun nationaliteit, als ze toch het land binnekomen, onmiddellijk moeten worden ontwapend en aansluitend geïnterneerd. En zo is ook geschied, zoals Arnold Holleman uitgebreid en heel toegankelijk beschrijft in zijn bijdrage aan de posthistorische reeks van Po&Po (no. 30): Internering van buitenlandse militairen in Nederland gedurende de Eerste wereldoorlog. John Dehé en Fons Simons geven hieraan een prachtig vervolg met hun bijdrage (Po&Po no. 31) Een zaak van landsbelang, Nederlandse postcensuur in de Eerste Wereldoorlog. Zij leggen de focus op de censuur, die hier te lande in deze periode wordt doorgevoerd. Want op 31 augustus 1914 wordt het Nederlandse leger dat circa manschappen telt, verdeeld over vier divisies, gemobiliseerd. En dan verkeert ons land vervolgens in staat van beleg. Als alle eenheden eenmaal in positie zijn gebracht blijven ze daar ook in principe vier jaren lang. Zo wordt de derde divisie gelegerd in het Brabantse. Met de mobilisering wordt het aantal militaire postkantoren van vier opgevoerd naar twaalf. Zo komt er een veldpostnetwerk tot stand, waarbij het militaire karakter van de post gezekerd is en men zich aan militaire zijde gesteund weet door de samenwerking met de reguliere post. Soms vindt die samenwerking plaats op vaste plaatsen, aan bestaande postkantoren, soms op de militaire kantoren. Als basisregel geldt dat aan elke legerdivisie een militair postkantoor is verbonden. Maar op grond van gebleken behoefte, al dan niet op tijdelijke basis, kunnen er ook meer militaire postinrichtingen worden ingesteld. Het centraal militair bureau dat alle post aan de gemobiliseerde eenheden coördineert en bestiert, is gevestigd te s-gravenhage. 18

19 Brief van militair K.J. Need, A.M. Trein, 3 e Divisie uit Aarle Rixtel, verzonden op 28 september 1914 aan wachtmeester E.J. Need (mogelijk zijn broer of vader?) van de Cavalerie Brigade van het Veldleger te Hoogerheide. Aldaar aangekomen op 30/9. Dit gebruikt het dubbelringstempel HOOFDEXPEDITIE VELDPOST, van 33/23 mm, met de tekst gescheiden door twee vijfpuntige sterren. Hier in Den Haag wordt de post verdeeld over een van de drie hiertoe speciaal in het leven geroepen veldpostverdeelkantoren. Dat zijn s-hertogenbosch, Utrecht (Centraal Station) en Numansdorp. Zij gebruiken het dubbelringstempel EXPEDITIEKANTOOR VELDPOST, met -in de genoemde volgorde- elk een eigen lettercode, te weten A, B en C tussen twee vijfpuntige sterren. Een van de Bossche stempels komt overigens voor met een onbegrijpelijke fout, namelijk het woord EXPEDIETIE, dus met een E teveel. Vanaf deze kantoren wordt de post overgebracht aan een van de volgende vaste veldpostkantoren: s-gravenhage (1), Arnhem (2), Eindhoven (3),Tilburg (4), Numansdorp (5), Hellevoetsluis (6), Willemstad (7), Ooltgensplaat (8), Den Helder (9), Amsterdam (10), Etten (11, mobiel, want toebedeeld aan de Brigade van de cavalerie), Breda (12). En vanaf 1917 komt ook Amersfoort (13) daar nog bij. Aangezien alle militairen ongeacht hun rang portvrijdom genieten, vinden we deze stempels hoogst zelden op postzegels. 19

20 Ansicht met penaantekening militair. Portvrij verstuurd te Utrecht, 30 april 1918 naar Valkenburg bij Leiden, waar in april 1939 een vliegveld zou worden aangelegd. Vertrekstempel Expeditiekantoor Veldpost B (Utrecht). Een brief van de plaatselijke commandant Amsterdam, gericht aan de Kapitein Kwartiermeester, hoofd van het centraal magazijn van militaire kleding en uitrusting te Amsterdam. Dit roept ongetwijfeld herinneringen op bij degenen die indertijd ooit voor hun nummer het vaderland hebben moeten dienen! Deze brief liep via het veldpostkantoor van Amsterdam (nummer 10). 20

21 P O S T S T U K V A N D E M A A N D Retour afzender s-hertogenbosch, 18 mei Briefkaart naar Amsterdam. Tarief briefkaart 5 cent. De geadresseerde zaak was opgeheven zodat de briefkaart terug werd gestuurd naar Den Bosch. Zie de stempels en postale aantekeningen. Eindhoven, 11 juni Briefkaart naar Pau, Frankrijk. Tarief: briefkaart buitenland 7½ cent. Nederlandse en Franse censuurstempels. De kaart is teruggestuurd vanwege een onvolledig adres, zie aantekeningen rechtsonder. D.v.d.L. 21

22 LUCHTVAART EN LUCHTPOST ENCYCLOPEDIE TOT 1945 deel 2 J.L.C.M. TSchroots (A.I.J.P.) H.H.C. TSchroots-Boer Het tweede deel van het standaardwerk luchtpost verschijnt dit jaar. Het nieuwe deel bevat ongeveer 800 pagina's met veel in kleur uitgevoerde afbeeldingen en is, evenals deel 1, ingebonden in een stevige band en met een formaat van 17x24 cm In het boek vindt u allerlei informatie over o.a.: luchtpost met de Franse, Duitse en Italiaanse maatschappijen van Nederland naar Zuid Amerika, luchtpostverbindingen Europa-V.S. van Amerika (Clipperdiensten) en Verre Oosten (China, Hongkong en Indo China), bijzonderheden heen- en terugvluchten Nederlands Indië, vele Europese routes en luchtvaartmaatschappijen met de routes porten en luchtrechten vanaf Voorintekening: (door middel van betaling van/aan) deel 2 55,--; bij voorintekening 45,-- (excl. verzendkosten) De verzendkosten bedragen per deel: 10,00 voor Nederland. Betaling: IBAN: NL50INGB / BIC: INGBNL2A t. n. v. Stichting Tentoonstelling De Vliegende Hollander. 22

23 VERKOPING DONDERDAG 23 APRIL 2015 kavel omschrijving cat. kwal. cat.prijs inzet Nederland 6 NVPH o 120,00 18, Nederland 4x7+8+9 NVPH o 10, Nederland in aantal kleur of plaatfout NVPH o 5, Nederland 5x20 NVPH o 112,50 5, Nederland 99 NVPH o 55,00 8, Nederland 114 t/m 120 NVPH o 2, Nederland 132 t/m 133 NVPH o 2, Nederland 134 t/m 135 NVPH xx 100,00 20, Nederland 139 t/m 140 NVPH xx 5, Nederland 212 t/m 219 NVPH o 60,00 8, Nederland 269 t/m 282 NVPH o 75,00 7, Nederland 310 t/m 312 NVPH xx 2, Nederland 592 t/m 595 NVPH xx 100,00 15, Nederland 596 t/m t/m 611 NVPH xx 3, Nederland 602 t/m 605 NVPH xx 28,00 3, Nederland 641 t/m 645 NVPH xx 35,00 4, Nederland 655 t/m 659 NVPH xx 25,00 3, Nederland 649 t/m t/m t/m 692 NVPH xx 52,50 5, Nederland 671 t/m 675 NVPH xx 100,00 12, Nederland 707 t/m t/m 726 NVPH xx 35,00 3, Curaçao Lp 45 t/m 52+lp 69 t/m 81 NVPH xx/x 44,00 5, Nederlandse Antillen 234 t/m 238 NVPH x 60,00 5, Zwitserland dienstmarken nr Michel o 326,00 25, Deutsches Reich opdruk Bayern 119 t/m 130 Michel xx/x 15, Deutsches Reich 781 t/m 798 Michel o 2, DDR 280 t/m 281 Michel o 33,00 2, IJsland 263 t/m 270 Michel xx 85,00 12, Engeland 278 t/m 281 Michel xx 300,00 45, Liechtenstein 371 t/m t/m 401 Michel xx 80,00 12, Liechtenstein 398 Europa 1960 Michel xx 150,00 22, Liechtenstein 281 t/m 283 Michel x 2, Liechtenstein Port 21 t/m 28 Michel xx 40,00 6, Zwitserland 270 t/m 276 Michel xx 120,00 18, Zwitserland 250 t/m 255 Michel xx 100,00 15, Zwitserland 387 t/m 394 Michel xx 90,00 13, Zwitserland 321 t/m t/m 385 Michel xx 96,00 14, DDR 256 t/m 259 Michel xx 45,00 6, DDR 251 t/m 255 Michel xx 120,00 18, DDR 261 t/m 270 Michel xx 140,00 21,00 23

24 4.040 Nederland FDC nr 16 NVPH o 130,00 19, Nederland FDC nr 32 NVPH o 2, Nederland FDC nr 33 NVPH o 30,00 4, Nederland FDC nr 36 NVPH o 25,00 3, Nederland p z b 9a+9e+9h NVPH xx 12, Nederland dienstzegels d 44 t/m 58 NVPH xx 3, Nederland 8 p z b NVPH xx 8, Nederlandse Antillen 656 t/m 690 NVPH xx 3, Europa 12 blokken xx/o 6, Griekenland series + blok xx 10, Suriname 2 vellen FDC o 3, DDR 2054 t/m 2207 Michel xx 77,50 6, Nederlands Indië 60 zegels xx 6, diverse 10 series xx/o 2, Europa 8 blokken + zegels hcw 10, Europa 10 blokken xx 6, Europa 5 blokken Europa xx hcw 10, Europa zegels België + Frankrijk xx 10, Nederland tussen 1363 en 1426 xx 2, Nederland 20 blokken xx 10, Nederland 10 blokken xx 5, Nederland 9 blokken xx 3, Nederland 26 series xx 7, Nederland insteekblad xx 4, Nederland port 80 t/m 106 x 65,00 2, Zwitserland bladen 1850 t/m 1939 met zegels o hcw 25, diverse dik Kabe album met zegels 10, diverse dik Kabe album met zegels 6, Fiscaal + diverse insteekboek 5, Duitsland insteekboek xx/x/o 10, diverse thema serviezen xx/x/o 4, Nederland 8 blokken euro's xx 12, diverse insteekboek xx/x/o 10, Nederland FDC nr. 297 t/m , Nederland FDC 163 t/m , Nederland insteekboek 2, Nederland insteekboek 2, ruimtevaart gouden + zilveren zegels xx 5, Deutsches Reich delen boekjes Michel x 160,00 24, Deutsches Reich delen boekjes Michel x 10, Deutsches Reich delen boekjes Michel x 7,50 24

25 4.081 Deutsches Reich delen boekjes Michel x 165,00 25, Deutsche Bundespost insteekboek o 3, Duitse zones bladen xx/x/o 5, Nederland 1e dagbladen 85 stuks 12, Belgisch Congo album xx/x/o hcw 45, België leeg Davo album 1995 t/m , Nederland FDC Importa stempels 121 t/m , Nederland FDC Importa stempels 1 t/m , Nederland ecu brieven 1 t/m 24 24, Nederland ecu brieven 25 t/m 42 17, Nederland 7 hang boekjes xx 3, Nederland 12 boekjes xx 6, Nederland 8 blokken xx 8, Nederland 8 blokken van 10 xx 8, Zweden 12 boekjes xx 6, Nederland 24 series 1378 t/m 1380 xx 2, Nederland 29 series 1361 t/m 1362 xx 3, Nederland 29 series 1359 t/m 1360 xx 3, Nederland 19 series 1355 t/m 1357 xx 2, Nederland 18 x nr. 30 o 2, Nederland in aantallen o 2, Nederland 10x34 + 6x35 o 2, Nederland Davo album 1996 t/m 2001 xx/o 615,00 40, Nederland Davo album 1973 t/m 1995 xx/o 50, diverse 3 insteekboeken 5, diverse insteekboek 5, diverse insteekboek 7, Duitsland insteekboek o 40, Noorwegen insteekboek 5, diverse insteekboek 3, diverse insteekboek 5, diverse insteekboek 3, overzee insteekboek xx/x/o 10, diverse insteekboek 5, Hongarije insteekboek o 2, Oostenrijk insteekboek xx/x 15, Duitsland insteekboek o hcw 25, paarden insteekboek xx/o 4, diverse dik Kabe album met zegels 12, Nederland enveloppen + FDC o 10, Nederlandse Antillen Lindner album 1981 t/m 1992 xx 60,00 25

26 4.122 Hongarije insteekboek x/o 3, Nederland FDC nr ,00 5, Denemarken 302 t/m 318 xx 50,00 6, Denemarken 333/ / /460 xx 2, Oostenrijk 389 t/m 397 xx 150,00 22, Oostenrijk 447 t/m 467 xx 240,00 40, Oostenrijk 530 t/m 543 xx 950,00 175, Deutsches Reich 538 t/m 539 o 80,00 8, Griekenland zegels veel opdrukken xx/x 5, Spanje insteekblad xx/x 2, Portugal insteekblad xx/x 5, Deutsches Reich blok x/o 116,00 15, Europa 36 series xx 20, Nederland 88 FDC 381 t/m 447 o 18, Nederland 109 FDC o 20, Nederland zichtkaarten 2, diverse snuffeldoos 5, Nederland doos afgeweekt 2, diverse doos afgeweekt 4, diverse snuffeldoos 7, diverse doos afgeweekt 5, diverse doos met blokken xx/x/o 6, diverse fluorlamp groot formaat 25, Nederland Davo album 1852 t/m 1974 xx/x/o 75, Portugal insteekboek xx/x/o 4, Nederland insteekboek o 15, Hongarije insteekboek o 8, Nederland Lindner album 1985 t/m 2000 xx 45, sportzegels insteekboek xx/x/o 6,00 Uw schriftelijke koopopdracht naar Daan van Os Goudplevier 29, 5221 GT Engelen adres: 26

27 JAARBOEKJE

28 VAN UW VOORZITTER. Op een grijze vrijdagmorgen zat ik te overdenken wat we zouden schrijven voor het jaarboekje Jeugd, vergrijzing, continuïteit, financiële armslag, bestuursleden, vrijwilligers, Hertogpost, de KNBF, maandblad Filatelie, automatisering, bijeenkomsten, ruilen, tentoonstellen, nieuwe leden enz. enz. Al deze woorden kwamen voorbij. Hoe stonden we er voor in Conform de verwachting een goed jaar, met hier en daar wat zaken die minder uit de verf kwamen. Het heeft veel inspanning van het bestuur gekost om alles op de rit te houden en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Jammer is dat het ledental iets begint te dalen. Daar ontkomt helaas geen enkele postzegelvereniging aan. Maar we zijn niet somber gestemd. Er zijn nog zoveel uitdagingen voor deze vereniging. Het staat of valt wel met vrijwilligers en bestuursleden die er steeds hun schouders onder willen zetten. Nu mogen we in zijn algemeenheid niet klagen bij de Bossche vereniging. Toch bekruipt mij af en toe het gevoel dat het wel minder wordt. Hoelang zijn we bijvoorbeeld al op zoek naar een vaste assistent voor de rondzendafdeling? Ook wij als bestuursleden willen graag verse krachten verwelkomen die een aantal jaren ondersteuning willen geven aan de vereniging. Wij worden tenslotte ook ouder Het bestuur is een rots in de branding. Een team dat er mag zijn. Vanzelfsprekend is het niet altijd koek en ei. Er vallen ook wel eens spaanders. Daarom wil ik alle bestuursleden bedanken voor alle inspanningen en vrije tijd die ze besteden aan de vereniging. Ook andere vrijwilligers wil ik bedanken die maand in maand uit klaar staan om de maandelijkse activiteiten te ondersteunen. Door hun inzet en inspanningen zijn deze activiteiten nog steeds succesvol. In 2015 vieren we gezamenlijk ons 85-jarig bestaan in de Maaspoort Sports & Events onder de naam HERTOGPOST Een lange voorbereidingstijd van 1½ jaar ligt hieraan te grondslag. Buiten de wereld van de filatelie zullen er tal van andere hobbyverenigingen aanwezig zijn om ons jubileum luister bij te zetten. We hopen vanzelfsprekend dat het een succes mag worden. 28

29 Het maandblad Hertogpost, wie kent het niet? Valt maandelijks bij alle leden in de brievenbus. Een echt visitekaartje van de Bossche vereniging. Een verenigingsorgaan dat goed gelezen wordt binnen en buiten de vereniging. Dat willen we ook zo houden, ondanks de hoge (porto)kosten. Een compliment aan de redacteur en zijn mede-auteurs is zeer op zijn plaats. Zij zorgen er voor dat we maandelijks worden verrast met bijzondere redactionele teksten en afbeeldingen. Last but not least wil ik alle leden bedanken voor hun bijdrage aan de ledenvergaderingen en zaterdagochtendbijeenkomsten. De gemoedelijke sfeer en het enthousiasme voor het verzamelen van postzegels. Zonder leden geen vereniging en geen bestuur. Denk er eens over na en kom informeren wat je zou kunnen doen als vrijwilliger bij de vereniging. Zonder vrijwilligers geen activiteiten.. Peter Teurlings, voorzitter. Schatgraven in de brievenberg van Gidie Teurlings, Filafair maart

30 JAARVERSLAG 2014 VAN DE S- HERTOGENBOSSCHE FILATELISTENVERENIGING In deze bijdrage kijken we terug op het turbulente jaar Op nationaal en internationaal gebied is er weer enorm veel gebeurd (denk aan de economische situatie rond Griekenland, de oorlog in de Oekraïne en de ramp met de MH 17). Gaarne wil ik nu met u terugkijken op ons afgelopen verenigingsjaar. Ik denk, dat we heel tevreden kunnen zijn over al hetgeen wij met zijn allen, als vrijwilligers, weer voor elkaar hebben gekregen. Wij kijken naar de hoogtepunten en vergeten zeker niet de moeilijke momenten. Wij moesten immers ook dit jaar wederom stilstaan bij het overlijden van enige leden. Wat blijft ons bij? De stuk voor stuk prachtige lezingen van het afgelopen jaar: zie hieronder een prachtige verscheidenheid aan thema s. - In februari luisterden we naar Fons Simons: Nederland België: Postale perikelen tijdens Wereldoorlog I - In maart: Arnold van Berkel: Entartete Musik - In april: Huber van Werkhoven: De 1 cent Van Krimpen - In mei: John Dehé: Trekschuiten - In juni: Cees Janssen: Cour Internationale de Justice - In september: Frans Op den Kamp: Penny Black - In oktober: Ot Louw en Arie Zonjee: Expressepost in Nederland - In november: Bert de Vaan: Boudewijn Büch In januari en augustus hadden we twee interessante Wilde Veilingen. In december de traditionele, jaarlijkse Bingo (met flesje wijn). We konden weer elf keer genieten van onze Hertogpost, met de vele boeiende rubrieken en artikelen van met name onze eigen leden. We hielden in het afgelopen jaar tien keer een gezellige Instuif op de zaterdagmorgen in de Helftheuvel. Er werd geruild, gekocht, gekletst en gekeken naar de kavels van de komende veiling. Er waren tijdens onze verenigingsavonden steeds weer gratis verlotingen. Wist u dat er dan gemiddeld zo n 75 leden aanwezig zijn? Wederom, terug van weggeweest, de zgn. PPP-tjes. In januari luisterden we naar Egbert Ausems (over het verzamelen van 30

31 kerstzegels) en in augustus naar Frans Vernooy (over de Eerste en Tweede Wereldoorlog). We verheugen ons ook over de komst van een nieuw bestuurslid: Daan van Os. Hij is onze nieuwe veilingmeester. In maart hebben we twee dagen lang in de Maaspoort genoten van een geslaagde FilaFair Vanaf mei zijn we al bezig met de voorbereidingen van ons 85- jarig jubileum: Op 20 en 21 maart 2015 houden wij ons grootse evenement in de Maaspoort; het thema van ons feest: Brabantica. In het verdere verloop van 2015 volgt nog de rest van ons jubileum. In oktober mochten 40 leden genieten van een gratis uitstapje naar de Postex in Apeldoorn. Op 11 oktober hielden we de jaarlijkse Grote Veiling met 500 kavels. We feliciteerden dit jaar ook weer onze jubilarissen met hun 25-, 40- en zelfs 50- jarig jubileum. De enorme inzet van de vrijwilligers achter de schermen! Denk onder andere aan de website, de bibliotheek, de rondzenddienst, de Hertogpost, de jeugd en de veiling. We noteerden vier nieuwe leden in het afgelopen jaar. Maar we verloren ook leden ten gevolge van overlijden, ziekte, ouderdom of verhuizing. We noteren momenteel 262 leden. Een aandachtspunt voor ons allen. Wellicht een goede gelegenheid om tijdens onze komende jubileumbeurs nieuwe leden te werven. René Kok, secretaris. P. S. Het schema van aftredende bestuursleden is per april van genoemd jaar als volgt: 2015 secretaris en directeur Nieuwtjesdienst 2016 voorzitter en directeur Rondzenddienst 2017 penningmeester, directeur dienst Verkopingen, 2 e secretaris/redacteur secretaris en directeur Nieuwtjesdienst 31

32 VERENIGINGSBLAD HERTOGPOST Wat opvalt bij het doorbladeren van de elf nummers in het verslagjaar, is de grote verscheidenheid en veelzijdigheid van de onderwerpen die aan de orde kwamen. En ook dat het blad het communicatiemiddel bij uitstek is voor het vastleggen, informeren, uitnodigen en vooruitblikken van, voor en naar van alles wat speelt binnen de vereniging. De verscheidenheid aan filatelistische onderwerpen werd weerspiegeld door de enorm verschillende persoonlijkheden die de revue passeerden bij de Albumbladen die René Kok vervaardigde als interviewer en fotograaf. Met enige aarzeling en terughoudendheid begon hij in 2013 aan deze klus. Maar intussen zou hij deze boeiende maandelijkse job niet meer willen missen. Dat althans is de indruk van de redacteur van het blad. Er waren weer diverse min of meer vaste medewerkers betrokken bij de totstandkoming. Zo blikte de secretaris maandelijks terug naar de ledenbijeenkomsten, en de veilingmeester vooruit naar de komende verkoping. Steevast liet Dam van der Linden ons meegenieten van een Stuk van de Maand uit zijn imposante collectie. En tot en met augustus trakteerde Stampke ons nu eens op een onderwerp als een verrassing van 8 cent, dan weer vertelde hij over carnaval, over barcodes dan wel over landsnamen. Tamelijk schokkend was zijn mededeling dat de Hertogkids voorlopig op non-actief gaan en Stampke zelf ook. Veel scribenten in Hertogpost ontlenen hun inspiratie aan poststukken. Maar Stampke ging meestal uit van postzegels. En dat element missen we nu. Daarom bij deze een oproep: wie melden zich aan om eens te schrijven over postzegels? Moeilijk hoeft dat niet te zijn. En zo nodig helpt de redacteur een handje. Nog drie rubrieken bereikten dit jaar hun slotakkoord: de Leeswijzer waarmee Ruud Verberne ons rondleidde door de bibliotheek van de vereniging, en de artikelenreeksen van de hand van de redacteur over Bossche bedrijven die zich bedienden van perfins, respectievelijk over de Kleine Leegte die verdwenen postzegels soms achterlieten op een envelop. Daarentegen begon Marten Tilstra met een veelbelovend nieuw onderwerp onder de titel Is dit humor? En startte Ruud Verberne naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog met een serie 32

33 artikelen over De grote Oorlog, die in december al haar zesde aflevering bereikte. Marten Tilstra zette zijn geschiedschrijving van de vereniging voort aan de hand van zijn terugblik op de jaarboekjes. In december bereikte hij het jaar Huber van Werkhoven leefde zich weer uit in van alles en nog wat. Hij kon het niet laten PostNL weer eens tegen de schenen te schoppen met zijn Lang leve de techniek! Driemaal liet hij de lezers gniffelen over Diefstal bij de Posterijen. En hij kon zijn plezier niet op na de ontdekking van een uniek stempel bij het sorteercentrum op De Brand. Tot slot enkele formuleringen die voor het nageslacht bewaard moeten blijven: - Spelen met eentjes - Het verfomfaaide nulnummer, - En last but not least een octantje over dakgootspoken in Zaltbommel. DIENST VERKOPINGEN Voor de Dienst Verkopingen was 2014 het eerste jaar van de nieuwe veilingmeester. Behalve de veilingmeester zelf zijn in 2014 ook alle actieve medewerkers van de Dienst vervangen. Dankzij deze wijzigingen konden de verkopingen het afgelopen jaar doorgaan. Naast de negen reguliere maandelijkse veilingen waren er in 2014 ook twee wilde veilingen, een schriftelijke veiling en een grote najaarsveiling. Ook heeft de Dienst met een stand op de Filafair gestaan. Het percentage verkochte kavels tijdens de reguliere veilingen is gelijk gebleven aan Aantal verkopen Aantal kavels Veiling verkoop Instuif verkoop Verkochte kavels Retour kavels % 58% 6% 64% 36% % 57% 7% 64% 36% De verkoopresultaten van de schriftelijke veiling en van de grote najaarsveiling vielen tegen. Er was veel reclame gemaakt voor deze bijzondere veilingen. Maar helaas waren er weinig leden die deelnamen. De positieve 33

34 uitstraling van deze veilingen maken het toch de moeite waard om ze ook in 2015 weer te organiseren. ADVIESCOMMISSIE NALATENSCHAPPEN De Adviescommissie Nalatenschappen is in 2014 tien keer gevraagd een taxatie te doen van een nalatenschap. Bij deze taxaties viel op dat er geen topstukken werden aangeboden. De waarde van de aangeboden verzamelingen viel dan vaak tegen. Bij de tien aanvragen hebben zeven erfgenamen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de nalatenschap via onze vereniging te veilen. Naast de tien genoemde aanvragen hebben een aantal mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de zaterdagse instuif vragen te stellen over hun verzameling en de mogelijkheden die onze vereniging biedt. NIEUWTJESDIENST 2014 Voor de Nieuwtjesdienst is het een min of meer redelijk jaar geweest. Op de donderdagavond en zaterdagmorgen is de winkel goed bezocht. Veel kleine filatelistische artikelen zijn verkocht. En van de mogelijkheid bestellingen tijdens die bijeenkomsten op te halen en contant te betalen werd goed gebruik gemaakt. De minpunten van vorig jaar zijn wel wat groter geworden. Er zijn de laatste tijd nogal wat opzeggingen van abonnementen op jaaruitgaven van postzegels, onder andere door overlijden. Dit heeft tot gevolg dat er ook minder albums en supplementen worden besteld. Het voorstel van vorig jaar aan leden die een abonnement bij PostNL hebben, om dit abonnement voortaan via de vereniging te laten lopen, is nog niet vaak opgevolgd. De prijs voor de leden is in beide gevallen hetzelfde, maar bij levering via de Nieuwtjesdienst ontvangt de vereniging een kleine vergoeding. Op deze manier wordt de vereniging gesteund. RONDZENDDIENST Ook in het jaar 2014 bleef het aantal deelnemers van de rondzenddienst langzaam teruglopen. Als gevolg van het terugtreden van de heer de Laet, heeft de heer Rens zich bereid verklaard de rol van sectiehoofd voor de sectie H1 over te nemen. 34

35 Mevrouw Kraimaat vervult nog steeds de rol van sectiehoofd van de secties P1 en P2, hoewel zij dit eigenlijk slechts korte tijd zou doen. We zijn daarom nog altijd op zoek naar een nieuw sectiehoofd voor deze secties. De heer Schevelier heeft medio 2014 zijn bezigheden voor de rondzenddienst beëindigd. Daardoor is het verzorgen van nieuwe dozen, met alles wat daar bij hoort, bij de directeur rondzendingen komen te liggen. Wij zullen het op prijs stellen, als in de loop van 2015 iemand bereid gevonden zou kunnen worden dit werk op zich te nemen. Bij voorkeur zou dit iemand moeten zijn die centraal, dat wil zeggen in s-hertogenbosch woont. Inmiddels zijn nieuwe boekjes en enveloppen in gebruik genomen en worden boekjes en enveloppen die niet van onze vereniging zijn, niet langer geaccepteerd. Er is nog een beperkt aantal boekjes met harde kaft verkrijgbaar, maar de voorraad van deze boekjes zal niet meer worden aangevuld. Wellicht ten overvloede willen wij er nog eens op wijzen, dat de ING ons 0,15 per transactie in rekening brengt. We willen u allen dan ook nogmaals verzoeken bedragen van uitnames op te sparen tot zij totaal de 10,00 overschrijden, of betaling van toekomstige uitnames te voldoen in de vorm van voorschotten van 10,00 of hoger. BIBLIOTHEEK EN WEBSITE De bibliotheek werd dit jaar uitgebreid met negen nieuwe documenten. De catalogus is te raadplegen op de website Bibliothecaris Hans Peeperkorn staat klaar om catalogi en andere publicaties uit te lenen. Hij is meestal aanwezig op de bijeenkomsten van de vereniging. Zijn mailadres: telefoonnummer: Postzegelcatalogi werden 133 keer uitgeleend, de meeste van Europa, iets minder van andere werelddelen. De website van de vereniging werd wederom veel vaker bezocht: ongeveer 2300 maal, een toename met ruim een derde. Bezoekers van de website raadplegen bijvoorbeeld alvast de veilinglijst, geven een adreswijziging door, vragen om informatie, plegen een bestelling, melden zich aan als nieuw lid of bekijken de recente exemplaren van Hertogpost in kleur. 35

36 BESTUUR OP 31 DECEMBER 2014 voorzitter P.L.M. (Peter) Teurlings Commissaris Van Voorst tot Voorstlaan 7, 5224 CN 's-hertogenbosch telefoon adres: secretaris M. A. (René) Kok Jacq Perkstraat 45, 5242 GA Rosmalen telefoon adres: penningmeester B.O. (Bruis) Mekking Abdijenlaan 6, 5235 BV s-hertogenbosch telefoon adres: betaalrekening NL64 INGB t.n.v. s-hertogenbossche Filatelistenver. te s-hertogenbosch directeur Nieuwtjesdienst F. (Frans) Luijer Prins Hendrikstraat 28, 5308 JL Aalst Gld.) telefoon adres: betaalrekening NL35 INGB t.n.v. s-hertogenbossche Filatelistenver. te s-hertogenbosch directeur Rondzenddienst W.A.A. (Wim) Rovers Abelenstraat 10, 5386 GH Geffen betaalrekening NL76 INGB t.n.v. s-hertogenbossche Filatelistenver. te Geffen telefoon adres: directeur dienst Verkoping D.A.M. (Daan) van Os Goudplevier 29, 5221 GT Engelen betaalrekening NL78 INGB t.n.v. s-hertogenbos Fil Ver Afd Verk te s-hertogenbosch telefoon adres: 2e secretaris en redacteur Hertogpost H.B.M. (Huber) van Werkhoven Oosteinderweg 72, 5247 WG Rosmalen telefoon adres: 36

37 EREGALERIJ van de s-hertogenbossche Filatelistenvereniging Erevoorzitter J.B.G.M. van de Mortel M.L.P.G. Teurlings Beschermheer P. M. Prinssen T. Stein Erelid A.J. Berendsen A. Ottevanger mr. H. J. Bernsen J.B.G.M. van de Mortel J.L. Frissen P.M. Prinssen drs. J. F. Cleij C.W. Elsenaar B. Noordman afdeling Jeugd, A.F. Visschers-Niterink J.P.H. Teurlings-Cornelissen P.L.M. Teurlings 09/ Lid van verdienste A.J. Berendsen P. M. Prinssen drs. J.F. Cleij M.F.J. van Rijswijk A.W. Gerrits C.W. Elsenaar B. Noordman J.A.G.M. van Roosmalen T. Stein M.L.P.G. Teurlings J. Sterkenburg J.P.H. Teurlings-Cornelissen A.F. Visschers-Niterink J.A. Thissen M.A.J. Snoeren P. van Andel drs. H.B.M. van Werkhoven E.T.H.T. Teurlings-Schapendonk 09/ M. Tilstra

38 SECTIEHOOFDEN VAN DE RONDZENDDIENST OP 31 DECEMBER 2014 sectie A G. Smits en Broersstraat 25, 5351 BP Berghem sectie A2 telefoon sectie B A.J. de Bruijn Derde Donk 33, 5233 XD s-hertogenbosch telefoon sectie C H.G. Planten De Donk 10, 5258 EB Berlicum NB telefoon sectie D G.G.J. Kerste Eerste Donk 79, 5233 HJ 's-hertogenbosch telefoon sectie E F.J.J.J.M. Vernooy Ovidiuslaan 89, 5216 CM s-hertogenbosch telefoon sectie F C.H. Kalkhoven Munteltuinen 38, 5212 PL s-hertogenbosch telefoon sectie H P.G. Rens Laamhoef 1, 5291 AN Gemonde telefoon sectie J mevrouw E.T.H.T. Teurlings-Schapendonk Commissaris Van Voorst tot Voorstlaan CN 's-hertogenbosch telefoon sectie K J.F. Schevelier Haverhoeve 6, 5262 NT Vught telefoon adres: 38

39 sectie L J. Hessels Tielekeshoeven 98, 5242 KE Rosmalen telefoon sectie O M.M.A. van de Sande Bloeymanstraat 4, 5268 AX Helvoirt telefoon sectie P mevrouw C.J. Kraimaat-Beld Graaf Hunerikhof 8, 5302 XN Zaltbommel telefoon o-o-o- FUNCTIES VAN VRIJWILLIGERS OP 31 DECEMBER 2014 webmaster Hertogpost bibliothecaris verzending Hertogpost voorzitter afdeling Jeugd secretaris en penningmeester afdeling Jeugd J.J.D. (Jan) Kagie Wethouder Noppenlaan 7, 5243 XL Rosmalen telefoon adres: H.A.M. (Hans) Peeperkorn Stadhouderslaan 26, 5263 CD Vught telefoon adres: mevrouw J.J.M. (Jacqueline) Spierings Braspenninglaan 12, 5237 NK 's-hertogenbosch telefoon W. (Wout) van Dinther Molenrijnselaan 27, 5262 TN Vught telefoon adres: H. (Hans) van Nunen Glorieuxlaan 15, 5261 SG Vught telefoon o-o-o- 39

40 40

HERTOGPOST februari 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelistenvereniging 27 e jaargang nummer 2

HERTOGPOST februari 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelistenvereniging 27 e jaargang nummer 2 HERTOGPOST februari 2015 Maandblad van de 's-hertogenbossche Filatelistenvereniging 27 e jaargang nummer 2 Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op donderdag 26 februari a. s. in

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

Henk Pierlo stopt als veilingmeester

Henk Pierlo stopt als veilingmeester Henk Pierlo stopt als veilingmeester Groot Goud voor Jo Toussaint Viering 25 jaar Noviopost Jaargang 25, Nummer 4 Bibliotheek M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542 Van de

Nadere informatie

PROMOTOR. Juli 2008. Een interview met Sm (bd) Frans van der Heijden. Standing on the outside looking inside.

PROMOTOR. Juli 2008. Een interview met Sm (bd) Frans van der Heijden. Standing on the outside looking inside. Een interview met Sm (bd) Frans van der Heijden Standing on the outside looking inside. Onderofficieren der genie in de compagniesstaf. Het vakgebied Genie-inlichtingen wordt volwassen? PROMOTOR contactorgaan

Nadere informatie

Deze periode wordt gekenmerkt door sterke groei van het aantal leden tot 328 in 1977.

Deze periode wordt gekenmerkt door sterke groei van het aantal leden tot 328 in 1977. 3. 1973-1977 Deze periode wordt gekenmerkt door sterke groei van het aantal leden tot 328 in 1977. Uiteraard werd in 1973 het eerste jubileum gevierd. Ter gelegenheid hiervan werd er een envelop uitgegeven

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels 10e jaargang / nummer 4 / december 2012 Papillon PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ Dit is een uitgave van Stichting PHA Nederland PH postzegels 010015-Papillon

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon 24

Inhoudsopgave. Colofon 24 Inhoudsopgave 1. Van de voorzitter 2 2. JFN Update 5 2.1 Postex 2013 5 2.2 Dag van de Jeugdfilatelie 2014 7 2.2.1 Filamarathon 2014 8 2.2.2 Mijn favoriete postzegel 10 2.2.3 Regels voor de verzorging 10

Nadere informatie

Vierdaagse kaarten. Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer.

Vierdaagse kaarten. Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer. Vierdaagse kaarten Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer. Afb. 3: Beeldzijde van de kaart met de diverse looproutes van

Nadere informatie

bode Wisseling van de wacht Turners naar NK-finales NK-turners zetten PH op de kaart Jaargang 62, Nr. 5, juli 2015

bode Wisseling van de wacht Turners naar NK-finales NK-turners zetten PH op de kaart Jaargang 62, Nr. 5, juli 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 5, juli 2015 bode NK-turners zetten PH op de kaart Foto: Fotografie Sterre Turners naar NK-finales Wisseling van de wacht Foto: Foto: Mike Jos Wiersema Hoogerhoud Clubblad van

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 9e jaargang, nummer 2 april/mei 2007 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland Bestuurssamenstelling J.W Zondervan

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier Jaargang 20, nummer 1, januari 2012, oplage 750 ex., ISSN 1569-9214 deadcasca k r a n t Autosomaal Dominant-erfelijke Cerebellaire Ataxie-Vereniging Nederland Highlights Carin s column weer terug Psychische

Nadere informatie

FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING AMERSFOORT. zaterdag 12 april aanvang 10.30 uur te. Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA

FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING AMERSFOORT. zaterdag 12 april aanvang 10.30 uur te. Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING 2014 zaterdag 12 april aanvang 10.30 uur te AMERSFOORT Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA ALGEMENE VERGADERING FOTOBOND 2014 AMERSFOORT, zalencentrum Amershof

Nadere informatie

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis Jaargang 26 november 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis IN DIT NUMMER Meld stankoverlast, meer hierover

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

DOEN! extra clubavond woensdag 27 maart donderdag 14 februari

DOEN! extra clubavond woensdag 27 maart donderdag 14 februari DOEN! Een paar keer per jaar komt uw bestuur bij elkaar om plooien glad te strijken, noten te kraken en beleidslijnen uit te zetten. Meestal merkt u daar niet (meteen) zo veel van, maar uit de laatste

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Officieel orgaan van Vauxhall Owners Club Holland

Officieel orgaan van Vauxhall Owners Club Holland GRIFFIN Officieel orgaan van Vauxhall Owners Club Holland -Uit het plakboek van Hans Kornelissen -Tante Firenza (4) -Fehactiviteiten -De aap met het rode kontje 22e jaargang, nr. 1, maart 2009 Colofon

Nadere informatie