Voorwoord Abstract Inleiding Hoofdstuk I: Wetgeving, begrip en economische noodzaak A. Regelgeving en begrip...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 1. Abstract... 2. Inleiding... 6. Hoofdstuk I: Wetgeving, begrip en economische noodzaak... 8. A. Regelgeving en begrip..."

Transcriptie

1 Voorwoord Deze masterproef vormt de bekroning van vijf jaar rechtenstudies. De boeiende weg doorheen de wereld van het recht heb ik uiteraard niet alleen afgelegd. Vooreerst zou ik dit alles nooit bereikt hebben zonder de steun van mijn ouders. Ik wel hen dan ook hartelijk bedanken voor de kansen die ik van hen gekregen heb en voor de warme aanmoedigingen doorheen de jaren. Wanneer ik onderweg al eens de moed was verloren, stonden ook vrienden klaar met een luisterend oor en een welgemeende pep talk. Ook hen wil ik van harte bedanken. In het bijzonder wil ik ook Prof. Dr. De Wulf mijn oprechte dank betuigen. Vooreerst voor het aanreiken van het thema dat mij voortdurend is blijven boeien. Verder ook dank voor de vriendelijke hulp en begeleiding gedurende dit academiejaar. Ook mijn commissaris, mevrouw Ravelingien, wil ik graag vermelden. In laatste instantie kreeg ik ook van haar nog enkele tips over de inhoud en structuur van mijn thesis. 1

2 Abstract Deze masterproef behandelt het begrip marktmanipulatie. Dit is lange tijd een zeer vaag begrip gebleven. De Europese wetgever was de eerste om marktmanipulatie nauwkeurig te omschrijven. Binnen de definitie van de Richtlijn Marktmisbruik kunnen drie grote groepen marktmanipulatie onderscheiden worden. Het gaat hierbij om information based manipulations, manipulations based on artificial transactions en price manipulations. Verder is ook in twee safe harbours voorzien. Wanneer aan de voorwaarden uit de Uitvoeringsverordening terugkoop en stabilisatie is voldaan, zullen inkoopprogramma s en koersstabilisatie niet als marktmanipulatie beschouwd worden. De wetgever, de rechtsleer en ook de toezichthouders hebben een hele reeks concrete toepassingsgevallen uitgewerkt. Vele ervan kregen een specifieke naam. In de rechtspraak zijn reeds verscheidene bestraffingen van manipulatie te vinden. Deze kunnen vaak gelinkt worden aan zo een theoretische omschrijving. De toezichthouders hebben de taak gekregen om manipulaties op de gereglementeerde markten van hun grondgebied op te sporen en te bestraffen. Bij de opsporing maken ze onder andere gebruik van de signalen die de Richtlijn en CESR opstelden en welke kunnen wijzen op marktmanipulatie. Bij het onderzoek dienen ze na te gaan dat de gewraakte handeling geen gebruikelijke marktpraktijk is op de desbetreffende markt. Indien de toezichthouders besluiten dat de betrokken transactie marktmanipulatie uitmaakt, kan zij zelf overgaan tot administratieve sanctionering of doorverwijzen naar de strafrechter. Hedge funds worden veelal beschuldigd zich in te laten met manipulatieve praktijken. Veel gebruikte technieken als empty voting, hidden ownership en short selling zullen echter in de meeste gevallen niet als marktmanipulatie kunnen bestraft worden. Er dient dus een andere regelgeving voorhanden te zijn om dergelijke strategieën te beteugelen. 2

3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Abstract... 2 Inleiding... 6 Hoofdstuk I: Wetgeving, begrip en economische noodzaak... 8 A. Regelgeving en begrip Europese wetgeving Toepassingsgebied Artikel 1, punt 2 (a) Richtlijn Marktmisbruik Artikel 1, punt 2 (b) Richtlijn Marktmisbruik Artikel 1, punt 2(c) Richtlijn Marktmisbruik Artikel 1, punt 2 in fine Richtlijn Marktmisbruik 19 2.Nationale wetgeving in de lidstaten van de EU België Nederland Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Besluit 27 3.Regelgeving in de Verenigde Staten Euronext reglementering Besluit Het begrip marktmanipulatie in de literatuur Definitie Traditionele driedeling van marktmanipulatie 39 B. Regulering van marktmanipulatie: (g)een economische noodzaak? De werking van de financiële markten Doelstellingen van de financiële regulering Een economische noodzaak?

4 Hoofdstuk II: Inkoop van eigen aandelen en koersstabilisatie...57 A. Terugkoopprogramma s Wat is een terugkoopprogramma? Voorwaarden Algemeen Openbaarmakingsplicht Handelsvoorwaarden Beperking 60 B. Koersstabilisatie Wat is koersstabilisatie? Voorwaarden Termijn Openbaarmakings en rapportageverplichting Bijzondere prijsvoorwaarden 63 Hoofdstuk III: Toepassingen van marktmanipulatie A. Toepassingen van information based manipulations B. Toepassingen van manipulations based on artificial transactions. 70 C. Toepassingen van price manipulations Trade based price manipulations Contract based manipulations Market power pricemanipulations Besluit Hoofdstuk IV: Opsporing, onderzoek en bestraffing A. Voorkoming B. Opsporing Signalen Richtlijn Marktmisbruik Guidance CESR 105 4

5 C. Onderzoek Algemeen Gebruikelijke marktpraktijken D. Bestraffing Hoofdstuk V: De activiteiten van hedge funds en marktmanipulatie A. Hedge funds: wat zijn ze, wat doen ze? Begrip Definitie Kenmerken Strategie B. De activiteiten van hedge funds en marktmanipulatie Decoupling Wat is 'decoupling'? Marktmanipulatie? De oplossing? Short selling Wat is 'short selling'? Marktmanipulatie? De oplossing? 131 Besluit Bibliografie

6 Inleiding 1. De voorbije decennia werden de financiële markten geteisterd door verscheidene crisissen: de crisis van 1987, de LTCM crisis, de internet bubble van de jaren 90 en zeer recentelijk de subprime crisis. Aangezien de werking en het bestaan van de financiële markten afhankelijk zijn van het vertrouwen van de beleggers, werd stelselmatig gezocht naar een oplossing om dat geschonden vertrouwen te herstellen. Vaak werd een antwoord gevonden in het ex post uitvaardigen van regelgeving. Zo zagen op Europees vlak heel wat Richtlijnen het levenslicht: richtlijnen met betrekking tot transparantie, overnamebod, insider dealing, enzovoort Het meest recente initiatief van de Europese wetgever ter bescherming van de marktintegriteit resulteerde in de Richtlijn Marktmisbruik 1. De Europese richtlijn van 1989 met betrekking tot misbruik van voorkennis was toe aan vernieuwing. De Europese Commissie wou daarenboven ook de bestrijding van marktmanipulatie harmoniseren. Nieuwe financiële en technische ontwikkelingen, toenemende grensoverschrijdende activiteiten en internet, brengen namelijk meer prikkels, middelen en gelegenheden voor marktmisbruik met zich mee. 2 3 In 2001 voltooide de Commissie haar ontwerp van richtlijn. Op 28 januari 2003 was de Richtlijn Marktmisbruik een feit. Deze richtlijn heeft dus als doel de investeerders én de markt zelf te beschermen tegen ongewenste praktijken als handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (samen betiteld als marktmisbruik). 2. Marktmanipulatie is echter geenszins nieuw. Het is daarentegen een eeuwenoud begrip. De oudste bekende zaak dateert vanuit de tijd van Napoleon. Toch is men het tot op de dag van vandaag niet eens over de invulling van het begrip marktmanipulatie. Het is echter duidelijk dat sanctionering is gewenst. Marktmanipulatie heeft immers een onbetwistbaar negatief effect op de markt. Het vertrouwen van de beleggers wordt hierdoor geschaad en de werking van de financiële markten komt in gevaar. 1 Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, Pb. L 96, 12 april 2003, p. 16 (verder: Richtlijn Marktmisbruik ). 2 Overweging 10 Richtlijn Marktmisbruik. 3 De bestaande nationale reguleringen vertonen bovendien grote onderlinge verschillen. Door deze verschillen wordt de concurrentie tussen de financiële markten vervalst. Daarenboven zorgen zij voor rechtsonzekerheid. Overweging 11 Richtlijn Marktmisbruik. 6

7 3. Aangezien marktmanipulatie lange tijd een relatief vaag concept was, wordt in de eerste plaats nagegaan wat de huidige regeling met betrekking tot marktmanipulatie juist inhoudt (I) en welke uitzonderingen op deze wetgeving voorzien zijn (II). Via voorbeelden uit rechtsleer en rechtspraak wordt geïllustreerd welke praktijken concreet worden geviseerd (III). Daarna volgt een korte bespreking van het toezicht en de controle door de nationale toezichthouders (IV). Ten slotte wordt nagegaan of bepaalde handelingen, die veelal met hedge funds worden geassocieerd, als marktmanipulatie worden gekwalificeerd. Het zal blijken dat dit doorgaans niet het geval is en daarom wordt nagedacht over de noodzaak aan bijkomende regulering (V). 7

8 Hoofdstuk I: Wetgeving, begrip en economische noodzaak 4. In dit deel wordt de invulling van de term marktmanipulatie besproken. Dit zal voornamelijk gebeuren vanuit wetgevende hoek. Hiertoe wordt vooreerst de Europese wetgeving en de omzetting ervan in België en in de ons omringende lidstaten opgesomd en toegelicht (A.1 en 2). Verscheidene lidstaten hadden reeds vóór de Richtlijn wetgevende initiatieven genomen. De Richtlijn Marktmisbruik zorgde voor harmonisering. Ook in de Verenigde Staten (A.3) en op Euronext (A.4) wordt marktmanipulatie bestraft. Ook deze regelingen komen kort aan bod. Nadien gaan we in op de verschillende omschrijvingen van marktmanipulatie die in de literatuur te vinden zijn (A.5). Tenslotte stellen we de economische noodzaak van een beteugeling van marktmanipulatie in vraag. Het zal duidelijk blijken dat deze wetgeving niet zonder reden is (B.). A. Regelgeving en begrip 1. Europese wetgeving 5. Marktmanipulatie wordt samen met misbruik van voorkennis, betiteld als marktmisbruik. Wat precies onder marktmanipulatie moet worden begrepen is niet helemaal duidelijk. Het is een vage term en tot dusver is geen enkele wetgever of jurist er in geslaagd het concept duidelijk te definiëren 4. Tot vóór de Richtlijn Marktmisbruik noemde zelfs geen enkele regelgever het beestje bij zijn naam. De wettekst omschreef welke handelingen bestraft zouden worden zonder deze handelingen expliciet als marktmisbruik te betitelen 5. De Richtlijn Marktmisbruik was de eerste om hierin verandering te brengen. 6. De Richtlijn Marktmisbruik voerde een verbod op marktmanipulatie in op de gereglementeerde markten van de Europese Unie. Deze Richtlijn kwam tot stand via het 4 D.R. FISCHEL en D.J. ROSS, Should the Law Prohibit Manipulation in Financial Markets?, HARV. L. REV. 105, 1991, p E. AVGOULEAS, The mechanics and regulation of market abuse: a legal and economic analysis, Oxford, Oxford University Press, 2005, p

9 vernieuwde besluitvormingsproces, de zogenaamde Lamfalussy Besluitvorming 6. Deze zorgde voor een hervorming in de beslissingsprocedures om een hogere graad van efficiëntie en integratie op de markt te bereiken. Het rapport dat deze vernieuwing doorvoerde 7 voorzag in vier verschillende niveaus van regelgeving. Niveau 1 omvat de Richtlijnen en Verordeningen van de EU. De Richtlijn Markmisbruik is dan ook een niveau 1 maatregel. Niveau 2 is nieuw en voorziet in Uitvoeringsrichtlijnen en verordeningen. Deze zullen hetzelfde niveau hebben als de Richtlijnen uit niveau 1, maar zijn gedetailleerder qua inhoud 8. Bij de Richtlijn Marktmisbruik horen twee dergelijke Uitvoeringsrichtlijnen 9. De Uitvoeringsrichtlijn van 2003 geeft bijkomende verduidelijking bij de definities van voorwetenschap en marktmanipulatie en bevat regelen betreffende de openbaarmaking van voorwetenschap. Zo vermelden de artikelen 4 en 5 bijvoorbeeld enkele signalen die zouden kunnen wijzen op marktmanipulatie, hoewel de signalen op zich geen inbreuk op de Richtlijn vormen. De tweede Uitvoeringsrichtlijn vermeldt vooreerst bepaalde elementen waarmee de nationale toezichthouders rekening moeten houden indien ze een marktpraktijk als gebruikelijk willen aanvaarden. Verder geeft deze Richtlijn toelichting bij het begrip misbruik van voorwetenschap in bepaalde omstandigheden, en bevat ze instructies voor de nationale toezichthoudende overheden. Er is bovendien ook een verordening ter uitvoering van de Richtlijn Marktmisbruik, namelijk de Uitvoeringsverordening terugkoop en stabilisatie 10. Deze verordening omschrijft twee 6 Overweging 4 en 5 en artikel 17 Richtlijn Marktmisbruik. 7 COMMITTEE OF WISE MEN ON THE REGULATION OF EUROPEAN SECURITIES MARKETS, Final Report, Brussel, 15 februari 2001, te raadplegen op: report wise men_en.pdf (verder: Lamfalussy Rapport ). 8 Deze Uitvoeringsrichtlijnen zijn dan ook goed vergelijkbaar met onze Belgische Koninklijke Besluiten. 9 Richtlijn 2003/124/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft, Pb. L 339, 24 december 2003, p (verder: Uitvoeringsrichtlijn 2003 ) en Richtlijn 2004/72/EG van het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelijk marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties betreft, Pb. L 162, 30 april 2004, p (verder: Uitvoeringsrichtlijn 2004 ). 9

10 specifieke uitzonderingen op het verbod tot marktmanipulatie. Zo zullen gedragingen die senso strictu als marktmanipulatie zouden worden gekwalificeerd, onder bepaalde omstandigheden toch toegelaten worden wanneer zij aangegaan zijn in het kader van inkoop van eigen aandelen of ter stabilisatie van de aandelenkoers. De voorwaarden hiervoor worden uitdrukkelijk in de verordening vastgelegd. 11 Niveau 3 moet instaan voor de uitvoering van de Richtlijn. Het blijft eerder vaag wat daaronder moet worden verstaan. Het staat wel vast dat het Committee of European Securities Regulators (CESR), het netwerk van de 27 nationale toezichthouders, maatregelen kan uitvaardigen die onder niveau 3 zullen vallen. CESR heeft voor de Richtlijn Marktmisbruik voorzien in dergelijke begeleidende maatregelen en in informatie betreffende gemeenschappelijke toepassing van de Richtlijn 12. Hierin wordt onder andere besproken wat onder gebruikelijke marktpraktijken kan worden verstaan en welke regels de nationale toezichthouders in acht moeten nemen wanneer zij zelf een lijst met aanvaardbare marktpraktijken opstellen. Verder worden er enkele voorbeelden van marktmanipulatie gegeven en tenslotte worden signalen opgesomd die op marktmanipulatie kunnen wijzen en wordt voorgesteld op welke wijze manipulatieve transacties moeten worden gerapporteerd. Het laatste niveau, niveau 4, ten slotte omvat de handhaving door de Commissie. 7. De Europese wetgever reguleert marktmanipulatie bijgevolg op complexe wijze: vooreerst geeft de Richtlijn Marktmanipulatie een omschrijving 13, op de tweede plaats zijn 10 Verordening nr. 2273/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de uitzonderingsregeling voor terugkoopprogramma s en voor de stabilisatie van financiële instrumenten betreft, Pb. L 336, 23 december 2003, p (verder: Uitvoeringsverordening terugkoop en stabilisatie ). 11 Zie infra, Hoofdstuk II. 12 CESR, Market Abuse Directive, Level 3 first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive, Parijs, 2004, te raadplegen op: eu.org/popup2.php?id=3282, (verder: CESR/04 505b Guidance ). In juli 2007 kwam er een second set of CESR guidance bij de Richtlijn Marktmisbruik. Deze heeft echter enkel betrekking op insider dealing en wordt daarom niet besproken. 13 Artikel 1, punt 2 Richtlijn Marktmisbruik. 10

11 er twee Level 2 Uitvoeringsrichtlijnen 14 en ten derde is er de zogenaamde guidance van CESR De Richtlijn Marktmisbruik formuleert het concept marktmanipulatie in zijn artikel 1, punt 2 als volgt: a) transacties of handelsorders die onjuiste of misleidende signalen geven of waarschijnlijk zullen geven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van financiële instrumenten, of waarbij een of meer personen samenwerken om de koers van een financieel instrument op een abnormaal of kunstmatig niveau te houden, tenzij de persoon die de transacties aangegaan is of de handelsorders geplaatst heeft, aantoont dat zijn beweegredenen om de transacties aan te gaan of de orders te plaatsen, gerechtvaardigd zijn en dat de transacties en handelsorders in overeenstemming zijn met de gebruikelijke marktpraktijken op de desbetreffende gereglementeerde markt; b) transacties of handelsorders waarbij gebruik wordt gemaakt van oneigenlijke constructies of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding; c) de verspreiding van informatie, via de media, met inbegrip van internet, of via andere kanalen, die onjuiste of misleidende signalen geeft of waarschijnlijk zal geven met betrekking tot financiële instrumenten, met inbegrip van de verspreiding van geruchten en valse of misleidende berichten, waarvan de persoon die de informatie verspreid heeft, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was. Ten aanzien van journalisten die in hun beroepshoedanigheid handelen, moet deze verspreiding van informatie, onverminderd artikel 11, worden beoordeeld met inachtneming van de gedragsregels die voor hun beroepsgroep gelden, tenzij deze personen rechtstreeks of middellijk voordeel of winst behalen uit de verspreiding van deze informatie. 14 Artikel 4 en 5 Uitvoeringsrichtlijn 2003 en artikel 2 Uitvoeringsrichtlijn M. SIEMS, The EU Market Abuse Directive: A Case Based Analysis, te raadplegen op: p

12 9. In deze definitie kunnen duidelijk drie verschillende gedragingen worden ontleed 16 : 1. (a) via transacties onjuiste of misleidende signalen geven met betrekking tot vraag en aanbod van een financieel instrument of met betrekking tot de prijs van dat financieel instrument of (b) via transacties de koers van een financieel instrument op een abnormaal of een kunstmatig niveau houden 2. manipulatie door bedrog of misleiding 3. manipulatie door het verspreiden van valse informatie. Deze gedragingen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat foutieve informatie de markt wordt ingestuurd en/of de vrijheid van keuze van de spelers op de markt in gevaar wordt gebracht. Poging tot en deelname aan marktmanipulatie worden door de Richtlijn Marktmisbruik niet bestraft. Ook het aanzetten tot manipulatie wordt niet door de Richtlijn geviseerd. Vooraleer de drie verschillende gedragingen kort toe te lichten, zal eerst het toepassinggebied worden besproken. 16 D.R. DOORENBOS e.a., Marktmisbruik, Deventer, Kluwer, 2006, p ; K. GEENS en M.WAUTERS, Insider trading en andere vormen van marktmisbruik in H.COUSY, K.GEENS, D.NAPOLITANO e.a., Financiële Wetgeving, De Tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2004, p

13 1.1. Toepassingsgebied 10. Bij de bespreking van het toepassingsgebied van een bepaalde regelgeving wordt traditioneel onderscheid gemaakt tussen het personeel, het territoriaal en het materiële toepassingsgebied. 11. Het personeel toepassingsgebied van de Richtlijn Marktmisbruik is duidelijk. De regelen uit de Richtlijn zijn namelijk van toepassing op alle natuurlijke en rechtspersonen, vennootschappen of instellingen 17. Het is met andere woorden aan iedereen verboden om zich met marktmanipulatie in te laten. 12. Het territoriaal toepassingsgebied vraagt meer uitleg. Het verbod op marktmanipulatie geldt op alle gereglementeerde markten in de Europese Unie. Richtlijn 93/22/EEG bepaalt wat onder een gereglementeerde markt verstaan wordt 18. De Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreft het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten 19. Volgens deze Richtlijn is een gereglementeerde markt een markt die door de lidstaten in een lijst is opgenomen en waarop effecten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, geldmarktinstrumenten, financiële futures, rentetermijncontracten, equity swaps en/of opties verhandeld worden. Deze markt moet bovendien regelmatig werken. De voorwaarden voor de werking van en de toegang tot de markt moeten door de bevoegde autoriteiten zijn vastgelegd. Ook dienen de financiële instrumenten die op de markt verhandeld worden, aan bepaalde voorwaarden voor toelating en notering te voldoen. Ten slotte moeten op de markt verplichtingen inzake melding en doorzichtigheid in acht worden genomen Artikel 1, punt 6 Richtlijn Marktmisbruik. 18 Artikel 1, punt 4 Richtlijn Marktmisbruik. 19 Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten, Pb. L 141, 11 juni 1993, p (verder: Richtlijn Beleggingsdiensten ). 20 Artikel 1, punt 13 Richtlijn Beleggingsdiensten. Dit artikel luidt als volgt: markt van de in deel B van de bijlage genoemde financiële instrumenten, opgenomen in de in artikel 16 bedoelde lijst, opgesteld door de Lid Staat die de Lid Staat van herkomst is in de zin van artikel 1, punt 6, onder c); regelmatig werkend; gekenmerkt door het feit dat in door de bevoegde autoriteiten opgestelde of goedgekeurde bepalingen de voorwaarden voor de werking van en de toegang tot de markt zijn vastgelegd, alsmede, wanneer Richtlijn 79/279/EEG van toepassing is, de bij die richtlijn vastgestelde voorwaarden voor toelating tot de notering, en 13

14 13. Het materieel toepassingsgebied wordt verduidelijkt in artikel 1, punt 3 Richtlijn Marktmisbruik. De regeling heeft volgens deze bepaling betrekking op: effecten zoals omschreven in de definitie van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten; rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging; geldmarktinstrumenten; financiële futures, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, rentetermijncontracten; rente en valutaswaps en swaps betreffende aan aandelen of aan aandelenindex gekoppelde cashflows ("equity swaps"); opties ter verkrijging of vervreemding van onder deze categorieën vallende instrumenten, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten. Deze categorie omvat met name valuta en renteopties; grondstoffenderivaten; elk ander instrument dat op een gereglementeerde markt in een lidstaat tot de handel is toegelaten of waarvoor toelating tot de handel op dergelijke gereglementeerde markt is aangevraagd. De effecten zoals in het eerste streepje bedoeld worden in artikel 1, punt 4 Richtlijn Beleggingsdiensten vermeld. Het gaat om: aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, en wanneer die richtlijn niet van toepassing is, de voorwaarden waaraan deze financiële instrumenten moeten voldoen om daadwerkelijk op de markt verhandeld te kunnen worden; die alle verplichtingen oplegt inzake melding en doorzichtigheid welke op grond van de artikelen 20 en 21 zijn voorgeschreven. 14

15 alle andere gewoonlijk verhandelde waardepapieren waarmee die effecten via inschrijving of omruiling kunnen worden verworven of die in contanten worden afgewikkeld; met uitsluiting van betaalmiddelen. 14. Het is bijgevolg aan eenieder verboden zich in te laten met marktmanipulatie op een gereglementeerde markt van een lidstaat met betrekking tot de financiële instrumenten die daarop verhandeld worden Artikel 1, punt 2 (a) Richtlijn Marktmisbruik 15. Onder (a) kunnen twee gedragingen onderscheiden worden. Het centraal element in beide vormen van marktmanipulatie is het creëren van valse of misleidende signalen en dit via het uitvoeren van transacties. Dat het gaat om informatie die wordt verspreid door het stellen van bepaalde transacties is niet zonder belang omdat op die manier het onderscheid wordt gemaakt met de derde gedraging die het verspreiden van valse informatie as such viseert. Het uitvoeren van transacties of het plaatsen van orders is dan meteen ook het eerste constitutieve bestanddeel waaraan moet worden voldaan opdat van een inbreuk op artikel 1, punt 2 (a) Richtlijn Marktmisbruik kan worden gesproken. 16. De tweede voorwaarde verschilt bij de twee gedragingen die door artikel 1, punt 2 (a) worden geviseerd. De allereerste vorm van marktmanipulatie vereist dat valse of misleidende signalen worden gegeven of kunnen worden gegeven over het aanbod van, de vraag naar of de koers van financiële instrumenten. Zowel misleiding omtrent de prijs als inzake vraag naar of aanbod van een financieel instrument wordt dus beoogd. Deze verbreding tot andere marktgegevens dan de koers verklaart waarom nu wordt gesproken over marktmanipulatie in plaats van koersmanipulatie. Het feit dat de bepaling onderscheid maakt tussen onjuiste signalen en misleidende signalen wijst erop dat een niet onjuist signaal toch misleidend kan zijn. Dit zal het geval zijn wanneer 15

16 het signaal misleidt doordat het een op zichzelf niet onjuist, maar wel onvolledig beeld geeft 21. Ook de weergave van juiste feiten, kan bijgevolg misleiden. De oorzaak van het valse of misleidende signaal is, zoals eerder vermeld, het aangaan van één of meer transacties. Deze transacties moeten niet als bedoeling hebben te misleiden, het volstaat dat de misleiding er het gevolg van is. Er moet met andere woorden geen intentioneel element worden aangetoond, de causaliteit tussen de transactie en het misleidend signaal volstaat. Deze objectivering moet de vervolging van deze vorm van marktmanipulatie vergemakkelijken. Bovendien is het niet noodzakelijk dat de gestelde transacties of geplaatste orders wel degelijk misleidende signalen hebben gecreëerd. Het is namelijk voldoende dat de mogelijkheid daartoe bestond. 17. Bij de tweede vorm van marktmanipulatie moet daarentegen via transacties de koers van een financieel instrument op een abnormaal of een kunstmatig niveau wordt gehouden. Het gebruik van de term houden suggereert een zekere continuïteit. Indien een transactie dus slechts een eenmalig abnormaal koerseffect teweeg brengt, zal deze niet worden bestraft. De Rechtbank van Rotterdam 22 heeft echter reeds beslist dat de term houden zeer ruim moet worden ingevuld en dat het gaat om elke verrichte of bewerkstelligde transactie of handelsorder die als doel heeft de koers van die effecten op een bepaald kunstmatig niveau te brengen. Deze interpretatie is echter zeer ruim en werd in de rechtsleer onder andere door DOORENBOS streng bekritiseerd. Opnieuw is geen intentioneel element vereist D.R.DOORENBOS e.a., Marktmisbruik, Deventer, Kluwer, 2006, p Rechtbank Rotterdam, 20 december 2007, BC 07/468 NIFT, LJN: BC0861, te raadplegen op: 23 In de Nederlandse vertaling van de Richtlijn Marktmisbruik lijkt echter toch een subjectief element binnengeslopen. Er staat namelijk waarbij één of meer samenwerken om de koers van een financieel instrument op een abnormaal of een kunstmatig niveau te houden. Ook in de Belgische en Nederlandse wet vindt men een gelijkaardige zinsnede. Bovendien kan men aannemen dat wanneer de manipulatie van twee personen uitgaat, deze zich bewust zijn van de koersimpact van hun handelen. De Rechtbank van Rotterdam bevestigt dat volgens de Nederlandse vertaling moet nagegaan worden of er gehandeld is met het oogmerk de koers op een abnormaal of kunstmatig niveau te houden (Rechtbank Rotterdam, 20 december 2007, BC 07/468 NIFT, LJN: BC0861, te raadplegen op: 24 D.R.DOORENBOS e.a., Marktmisbruik, Deventer, Kluwer, 2006, p

17 Het centraal element in deze definitie is het abnormaal of kunstmatig koerspeil. De hamvraag bij de toepassing van deze bepaling is wanneer een koersniveau al dan niet kunstmatig is. Volgens de Nederlandse wetgever is hiervan onder meer sprake wanneer de koers kunstmatig tot stand is gekomen buiten de normale vraag en aanbodverhoudingen, en deze geen reële afspiegeling vormt van de daadwerkelijke financiële en economische omstandigheden van het desbetreffende effect of de uitgevende instelling 25. De volgende vraag is dan wat normale vraag en aanbodverhoudingen zijn en dus wat het normale koersniveau zou zijn. Op die manier komen we onvermijdelijk in een cirkelredenering terecht. Omdat het onmogelijk is het enige normale koersniveau te bepalen, zal deze toetsing noodgedwongen marginaal zijn Het derde constitutieve bestanddeel, dat opnieuw voor beide vormen van marktmanipulatie uit punt 2 (a) geldt, omvat een negatieve voorwaarde. Om als inbreuk op artikel 1, punt 2 (a) Richtlijn Marktmisbruik beschouwd te worden, is het namelijk noodzakelijk dat de geviseerde gedraging niet gerechtvaardigd wordt doordat zij in overeenstemming is met gebruikelijke marktpraktijken en omwille van legitieme beweegredenen is aangegaan. Met andere woorden, wanneer de betrokkene kan aantonen dat hij handelt vanuit een legitieme beweegreden en dat zijn handelingen overeenstemmen met de gebruikelijke marktpraktijken op de desbetreffende financiële markt, zullen zijn handelingen niet als manipulatie worden beschouwd. Het is aan de nationale toezichthouders om, binnen een kader vastgesteld door de Europese Commissie, vast te stellen welke handelingen als gebruikelijk worden aangemerkt. 27 Deze derde voorwaarde formuleert bijgevolg een uitzondering. Zij werd ingevoerd omwille van de objectivering van de voornoemde omschrijvingen van marktmanipulatie 28, waardoor enkele gebruikelijke marktpraktijken als onrechtmatig zouden worden beschouwd. Deze uitzondering houdt een omkering van bewijslast in. 25 D.R.DOORENBOS e.a., Marktmisbruik, Deventer, Kluwer, 2006, p K. GEENS en M.WAUTERS, Insider trading en andere vormen van marktmisbruik in H.COUSY, K.GEENS, D.NAPOLITANO e.a., Financiële Wetgeving, De Tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2004, p Zie infra, Hoofdstuk IV nrs Elk subjectief element werd namelijk uit de definitie geweerd. 17

18 19. Artikel 4 Uitvoeringsrichtlijn 2003 bevat een reeks signalen die erop kunnen wijzen dat van marktmanipulatie in de zin van artikel 1, punt 2 (a) Richtlijn Marktmisbruik sprake is. Ook in de guidance van CESR worden enkele signalen opgesomd waarmee de toezichthouders rekening dienen te houden 29. Deze signalen hebben betrekking op alle vormen van marktmanipulatie en zijn dus niet specifiek gericht op handelingen zoals omschreven in artikel 1, punt 2 (a) Richtlijn Marktmisbruik op te sporen. Deze signalen worden verder besproken Artikel 1, punt 2 (b) Richtlijn Marktmisbruik 20. De tweede vorm van marktmanipulatie vindt eveneens plaats door het uitvoeren van transacties of het plaatsen van orders. Bovendien is vereist dat gebruik wordt gemaakt van fictieve constructies of een andere vorm van bedrog of misleiding. Het is bij deze soort gedragingen echter niet het gevolg van de transactie dat het bepalend element uitmaakt, maar wel de bereidheid van de betrokkene om zich in te laten met bedrieglijke praktijken. Ook hier is geen intentioneel element vereist De Commissie preciseerde niet verder wat als bedrieglijke praktijk kan worden aangemerkt. Dit diende bijgevolg te gebeuren via een Level 2 uitvoeringsmaatregel. Artikel 5 Uitvoeringsrichtlijn 2003 vermeldt dan ook een tweetal signalen die op marktmanipulatie kunnen wijzen. Ook in paragraaf 5.10 CESR/04 505b guidance worden enkele signalen vermeld waarmee rekening moet gehouden worden Paragraaf 5.10 CESR/04 505b guidance. 30 Zie infra, Hoofdstuk IV nrs K. GEENS en M.WAUTERS, Insider trading en andere vormen van marktmisbruik in H.COUSY, K.GEENS, D.NAPOLITANO e.a., Financiële Wetgeving, De Tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2004, p Zie infra, Hoofdstuk IV nr

19 1.4. Artikel 1, punt 2 (c) Richtlijn Marktmisbruik 22. De derde vorm van marktmanipulatie betreft het verspreiden van valse informatie op zich, dus niet via het plaatsen van orders. Opnieuw is het niet vereist dat de gevolgen waren gewild, maar men diende er zich wel bewust van te zijn dat valse signalen de markt werden ingestuurd 33. Om te vermijden dat de persvrijheid zou worden aangetast bij het berichten over financiële aangelegenheden, werd in een uitzonderingsbepaling ten aanzien van journalisten voorzien 34. Zolang zij zelf geen voordeel haalden uit hun handelingen, zullen ze beoordeeld worden op basis van de gedragsregels die voor hun beroepsgroep gelden Artikel 1, punt 2 in fine Richtlijn Marktmisbruik 23. De definitie bevat verder drie voorbeelden van marktmanipulatie. Deze worden in de literatuur betiteld als cornering, marking the close en scalping en zullen in Hoofdstuk III uitvoerig worden besproken Dit was geen vereiste bij de hiervoor besproken gedragingen. 34 Artikel 1, punt 2 (c) Richtlijn Marktmisbruik. 35 Zie infra, Hoofdstuk III. 19

20 2. Nationale wetgeving in de lidstaten van de EU 24. Sommige lidstaten hadden reeds vóór de Richtlijn Marktmisbruik een rechtsbepaling ingevoerd die marktmanipulatie verbiedt. Andere lidstaten voerden dergelijke bepaling in ter omzetting van de nieuwe Richtlijn. In elke geval moest er voor gezorgd worden dat alle elementen uit de Richtlijn Marktmisbruik ook in de nationale wetgeving aan bod kwamen. De verschillende definities van het begrip marktmanipulatie zijn dan ook sterk op elkaar gelijkend Aangezien de verscheidene nationale regelgevingen door de harmonisatie quasi identiek zijn, is de respectievelijke territoriale reikwijdte van minder belang. Ter volledigheid wordt zij hier toch kort vermeld. In het algemeen kan gesteld worden dat de nationale bepalingen van toepassing zullen zijn wanneer de geviseerde handelingen betrekking hebben op effecten die op de nationale gereglementeerde markten worden verhandeld 37. De nationale regelgeving zal bovendien eveneens van toepassing zijn wanneer de betrokken handelingen in die lidstaat werden verricht. Dit laatste zal zelfs het geval zijn wanneer de handelingen effecten betreffen die op een buitenlandse markt worden verkocht. Het materieel toepassingsgebied is reeds besproken bij de bepalingen uit de Richtlijn Markmisbruik 38. Wat het personeel toepassingsgebied betreft is het opnieuw aan eenieder verboden zich in te laten met manipulatieve handelingen. 36 Het dient vermeld te worden dat de Richtlijn Marktmisbruik aan de lidstaten de vrijheid gaf om ook in strafrechtelijke sanctionering van marktmisbruik te voorzien. Dit leidde in enkele lidstaten tot de invoering van een afzonderlijke bepaling. Deze worden hier echter niet verder besproken omdat de Richtlijn in de eerste plaats een administratieve beteugeling voor ogen had. Artikel 14 Richtlijn Marktmisbruik. 37 Dit houdt een universele reikwijdte in aangezien de plaats waar de betrokken handeling werd gesteld van geen belang is. 38 Zie supra, nr

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

- het beoogde toepassingsgebied van de comitologie; - de beoogde sanctiemiddelen van het bevoegd gezag;

- het beoogde toepassingsgebied van de comitologie; - de beoogde sanctiemiddelen van het bevoegd gezag; RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 juli 2001 (30.08) (OR. en) 11349/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0118 (COD) LIMITE EF 78 ECOFIN 220 CODEC 808 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Groep financiële

Nadere informatie

instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken ( 3 ) onverlet.

instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken ( 3 ) onverlet. 23.12.2003 L 336/33 VERORDENING (EG) Nr. 2273/2003 VAN DE COMMISSIE van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de uitzonderingsregeling voor terugkoopprogramma's

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht Bijlage 3 Lijst van verkorte citeertitels Verwerkte publicaties Staatsblad Kamerstuk Naam nrs. 2006, nr. 475 29.708 Wet op het finaniceel toezicht 2006, nr. 605 30.658 Invoerings-

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM (2003) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE COMMISSIE van [ ] tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten

De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten De redelijk handelende belegger in Nederland en de Verenigde Staten Inleiding In zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2005 inzake Flexovit 1 pleitte advocaat-generaal (A-G) Wortel

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld 1 I. Inleiding 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INHOUD (1) Definities (2) Algemene regels van toepassing op alle Werknemers (3) Aanvullende regels voor Insiders (4) Interne Toezichthouder APPENDICES

Nadere informatie

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen 6 april 2010 Reglement Voorwetenschap Koninklijke Ten Cate N.V. 1 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES... 4 1.1

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure manipulatieve handelspatronen

Voorlichtingsbrochure manipulatieve handelspatronen Voorlichtingsbrochure manipulatieve handelspatronen De AFM houdt ruim drie jaar toezicht op het verbod op marktmanipulatie. In die drie jaar heeft de AFM herhaaldelijk opgetreden tegen handelspraktijken

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V.

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. In dit Reglement worden een aantal termen regelmatig gebruikt in een bepaalde betekenis. Deze termen, waarvan de beginletter

Nadere informatie

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik Verhandelingsreglement 2015 Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik update 12 januari 2015 Inhoud I. Beleidsverklaring... 3 II. Gedragscode... 3 1. Naleving van de Wet... 4 2. Compliance

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 31 juli 2012 (OR. en) 13023/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0295 (COD) EF 187 ECOFI 734 DROIPE 114 CODEC 1999

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 31 juli 2012 (OR. en) 13023/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0295 (COD) EF 187 ECOFI 734 DROIPE 114 CODEC 1999 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 31 juli 2012 (OR. en) 13023/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0295 (COD) EF 187 ECOFI 734 DROIPE 114 CODEC 1999 GEWIJZIGD VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.:

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten Marktmanipulatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Institut royal De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DSINH/cs Uw referte Da(Uln 2 1 JAN. 2011 Geachte Confrater, Betreft: Advies

Nadere informatie

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking

Nadere informatie

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Onderstaande instructie geldt ten aanzien van de handel in en het bezit van Financiële Instrumenten uitgegeven

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. Begeleidend document bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. Begeleidend document bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2011 SEC(2011) 1218 definitief WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Begeleidend document bij een voorstel voor een Verordening

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 9 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 8 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen TOELICHTING Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen Teslin Capital Management BV ( Teslin ) acteert op de effectenmarkten, waar vraag naar en aanbod

Nadere informatie

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap )

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Inhoud Afdeling I Inleidende bepalingen... 2 Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 83, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 83, lid 2, 12.6.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 173/179 RICHTLIJN 2014/57/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn

Nadere informatie

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP'

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' - 2 - INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Publicatie JOR 2013 afl. 1 Publicatiedatum 24 januari 2013 College. Rechtbank Rotterdam Uitspraakdatum 23 oktober 2012

Publicatie JOR 2013 afl. 1 Publicatiedatum 24 januari 2013 College. Rechtbank Rotterdam Uitspraakdatum 23 oktober 2012 JOR 2013/11 Rechtbank Rotterdam, 23-10-2012, AWB 12/3991, LJN BY2601 Marktmanipulatie voorshands niet bewezen, AFM derhalve niet bevoegd tot oplegging boete, Schorsing publicatie boetebesluit Publicatie

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

Regeling privé-beleggingstransacties

Regeling privé-beleggingstransacties DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling privé-beleggingstransacties In deze regeling zijn bepalingen opgenomen waaraan medewerkers van DNB zich moeten houden indien zij besluiten om privé-transacties te verrichten

Nadere informatie

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet FINANCIALSERVICESANDMARKETSAUTHORITY AUTORITEITVOORFINANCIËLEDIENSTENENMARKTEN 1 AUTORITÉDESSERVICESETMARCHÉSFINANCIERS

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Mededeling _2011_15 dd. 23 maart 2011 De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Toepassingsgebied: Alle instellingen onder toezicht van de of van het CSRSFI. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010 Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010 INHOUD Overwegingen... 4 Afdeling I Inleidende bepalingen... 4 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Reikwijdte... 4 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen

Nadere informatie

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt Brussel, 23 Mei 2001 Bijna zes jaar nadat de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de BFB-overeenkomst) werd opgesteld, werkt het ontbreken van

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013)

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) Reglement Voorwetenschap Inverko N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Definities 1.2 Reikwijdte 1.3 Wettelijke

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen TOELICHTING Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen Teslin Capital Management BV ( Teslin ) acteert op de effectenmarkten, waar vraag naar en aanbod

Nadere informatie

Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement )

Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement ) 24 april 2014 Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement ) 1/26 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

DEALING CODE. (Laatste update : 21 maart 2013)

DEALING CODE. (Laatste update : 21 maart 2013) DEALING CODE 1. INLEIDING... 2 2. DEFINITIES... 2 3. VERBOD OP MISBRUIK VAN VOORKENNIS... 4 4. TRANSACTIES DIE WERDEN GEREALISEERD DOOR BESTUURDERS EN AANGEDUIDE PERSONEN... 5 5. SLOTBEPALINGEN... 8 (Laatste

Nadere informatie

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft Inleiding: BinckBank N.V. dient krachtens artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een reglement vast te stellen waarin regels worden gesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN

GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN DATUM: 26 AUGUSTUS 2013 VERSIE:0.95 STATUS: CONCEPT Document: Gedragscode Privébeleggingen Pagina: 1 van 8 Wijzigingshistorie EIGENAAR DATUM OMSCHRIJVING AANPASSINGEN IN REGELING

Nadere informatie

DEZE BESLISSING WERD GEANONIMISEERD WEGENS HET TIJDSVERLOOP SINDS DE DATUM VAN DE BESLISSING

DEZE BESLISSING WERD GEANONIMISEERD WEGENS HET TIJDSVERLOOP SINDS DE DATUM VAN DE BESLISSING DEZE BESLISSING WERD GEANONIMISEERD WEGENS HET TIJDSVERLOOP SINDS DE DATUM VAN DE BESLISSING BESLISSING D.D. 5 DECEMBER 2006 INZAKE MARKTMANIPULATIE TEN AANZIEN VAN DE HEREN X, Y EN Z Het directiecomité

Nadere informatie

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding 3 Ons beleid inzake belangenconflicten 4 Belangenconflicten 5 Doorgevoerde maatregelen

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

Brussel, 1 augustus 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 13037/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0297 (COD)

Brussel, 1 augustus 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 13037/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0297 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 augustus 2012 (OR. en) 13037/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0297 (COD) DROIPE 115 EF 188 ECOFI 736 CODEC 2004 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 27 juli 2012 Nr.

Nadere informatie

Vergelijkende studie omtrent Dealing Codes van genoteerde vennootschappen

Vergelijkende studie omtrent Dealing Codes van genoteerde vennootschappen Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten: nr. 39 Februari 2011 Vergelijkende studie omtrent Dealing Codes van genoteerde vennootschappen BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN - Bijna

Nadere informatie

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007 Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007 1 / 30 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Reikwijdte 5 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2014 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2014 Status Approved by MB File name Project code 1. Inleiding Robeco kan als vermogensbeheerder

Nadere informatie

Effectenhandelaar - Markt en handel

Effectenhandelaar - Markt en handel Effectenhandelaar - Markt en handel Beschrijving De handel in effecten is op allerlei manieren gereguleerd. In de volgende vijf situaties, die spelen binnen de Meta bank, maakt u kennis met een deel van

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/07/2014

Datum van inontvangstneming : 31/07/2014 Datum van inontvangstneming : 31/07/2014 Vertaling C-312/14-1 Zaak C-312/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 1 juli 2014 Verwijzende rechter: Ráckevei Járásbíróság (Hongarije)

Nadere informatie

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht Expertisecentrum Markttoetreding Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Doorkiesnummer 020 524 Bijlage(n) Onderwerp MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE NL 10831 rev 2 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM (2003) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE van [ ] tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V.

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde vennootschap: iedere naamloze vennootschap naar Nederlands recht (N.V.) waarvan verhandelbare (certificaten

Nadere informatie

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een

Nadere informatie

Ref: B13.18 Betreft: Conceptbeleidsregel aangaande definitie en berekening van shortpositie in zin van Wft

Ref: B13.18 Betreft: Conceptbeleidsregel aangaande definitie en berekening van shortpositie in zin van Wft Autoriteit Financiële Markten (AFM) T.a.v. de heer R. Gerritse Postbus 11723 1001 GS AMSTERDAM Amsterdam, 22 april 2013 Ref: B13.18 Betreft: Conceptbeleidsregel aangaande definitie en berekening van shortpositie

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht deel 5 Gedragstoezicht financiële markten DUFAS, januari 2015 Gedragstoezicht financiële markten 1 Copyright DUFAS 2015 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.10.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.10.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.10.2014 C(2014) 7484 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.10.2014 tot correctie van gedelegeerde Verordening (EU) nr. 918/2012 ten aanzien

Nadere informatie

Reglement voorwetenschap Heijmans N.V.

Reglement voorwetenschap Heijmans N.V. Reglement voorwetenschap Heijmans N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Heijmans N.V. Op 27 februari 2007 Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling )

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling ) GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN Inverko N.V. ( Insider Regeling ) November 2013 Inverko Insider Regeling November Page 1 1. Toepassingsbereik Deze Gedragscode is van toepassing

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting Aanleiding voor het onderzoek Het nationale bestuursrecht is van oudsher verbonden met het territorialiteitsbeginsel. Volgens dat beginsel is een autoriteit alleen bevoegd op het grondgebied

Nadere informatie

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Jos de Groot, Assurance Organisaties van openbaar belang (OOBs) dienen een auditcommissie in te stellen of als alternatief hiervoor

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Wat is MiFID? Doelstellingen?

Wat is MiFID? Doelstellingen? 2 Voor een betere bescherming van de belegger Wat is MiFID? Doelstellingen? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling om tegen 2010

Nadere informatie

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID 1. Wat is MiFID? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19 Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten Versie december 2009 1 / 19 INHOUD HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 3 ARTIKEL 1. DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren

Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren Mededeling FSMA_2014_05 dd. 25/07/2014 Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren Toepassingsgebied: Deze

Nadere informatie

Fiche 4: voorstel voor een verordening over short selling en bepaalde aspecten van credit default swaps

Fiche 4: voorstel voor een verordening over short selling en bepaalde aspecten van credit default swaps Fiche 4: voorstel voor een verordening over short selling en bepaalde aspecten van credit default swaps 1. Algemene gegevens Titel voorstel Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake short

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 24.12.2003 L 339/73 RICHTLIJN 2003/125/EG VAN DE COMMISSIE van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen

Nadere informatie

Mr. R.J. Softer' nog niet van kracht. Voor dit artikel is uitgegaan van de tekst van het wetsvoorstel zoals aangenomen door de Eerste Kamer.

Mr. R.J. Softer' nog niet van kracht. Voor dit artikel is uitgegaan van de tekst van het wetsvoorstel zoals aangenomen door de Eerste Kamer. Mr. R.J. Softer' 173 1. Inleiding Dit artikel is een vervolg op het gelijknamige artikel uit 2002 over de werking van het effectenrecht in Internationale situaties. 2 De kern van dat artikel was dat de

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. Dit document is het reglement voorwetenschap (het "Reglement") van Timber and Building Supplies Holland N.V. ("TABS ). TABS heeft dit

Nadere informatie

Suspicious Transaction Reports

Suspicious Transaction Reports Suspicious Transaction Reports melden van een redelijk vermoeden van marktmisbruik VV&C bijeenkomst 22 mei 2012 David Austen, Toezichthouder AFM mr. Alexandra Bitlloch, Toezichthouder AFM Waarom we hier

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 155 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie