De Brauw 2. Recente gebeurtenissen BAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Brauw 2. Recente gebeurtenissen BAVA"

Transcriptie

1 Tekst van de notulen van de op 28 juni 2013 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Royal Imtech N.V. zoals opgenomen in een notariële akte van procesverbaal, verleden voor Professor Mr Martin van Olffen, notaris te Amsterdam, op 30 september Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van de statuten van de vennootschap treedt de voorzitter van de raad van commissarissen op als voorzitter van de vergadering. 1. Opening De voorzitter opent de algemene vergadering. "Goedemorgen dames en heren, ik ben Rudy van der Meer en ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen en ik open hierbij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Imtech en heet u allen van harte welkom." De heer Swinkels vraagt wie de notulen van de vergadering bijhoudt. Hij heeft daarnaast een punt van orde. Hij wijst erop dat vorig jaar tijdens de aandeelhoudersvergadering is gevraagd de vergadering wat later in de middag te houden zodat de mensen uit Delfzijl, Dokkum en Vaals hierbij aanwezig kunnen zijn. Hij neemt aan dat het niet uit pesterij is gebeurd, maar vindt het toch een kwalijke zaak dat het tijdstip is vervroegd naar tien uur. Hij hoopt dat hier volgend jaar rekening mee wordt gehouden zodat aandeelhouders uit Delfzijl, Dokkum en Vaals ook bij de vergadering aanwezig kunnen zijn. De voorzitter geeft aan later in de vergadering terug te komen op deze vraag over de notulen. Hij merkt op dat de aandeelhoudersvergadering op vrijdag is geplaatst, wat een van de meest rustige dagen in Nederland is, in de hoop dat daarmee ook de gewaardeerde aandeelhouders uit het noorden op tijd aanwezig zouden kunnen zijn. Hij stelt vast dat de heer Swinkels ook op tijd aanwezig is. Vervolgens geeft de voorzitter aan enkele huishoudelijke mededelingen te zullen doen. De voorzitter geeft aan dat de vergadering zal worden gehouden in het Nederlands. Aandeelhouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn, kunnen de vergadering volgen via de daartoe beschikbare koptelefoons. Verder zijn er mensen van de pers aanwezig. Omwille van een ordelijk verloop van de vergadering is hen verzocht geen vragen te stellen gedurende de vergadering. De voorzitter verzoekt de aanwezigen hun mobiele telefoons uit te schakelen. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen na de toelichting bij elk agendapunt. De voorzitter verzoekt degenen die vragen wensen te stellen dit duidelijk kenbaar te maken en nadat hen het woord is gegeven duidelijk hun naam te noemen, de organisatie die zij vertegenwoordigen en gebruik te maken van de microfoon in verband met de notulen en de bandopname die van deze vergadering gemaakt wordt. Om zoveel mogelijk aandeelhouders het woord te kunnen geven, verzoekt de voorzitter de aandeelhouders het aantal vragen tot drie (3) te beperken. Verder geeft de voorzitter aan dat hij volgens de Corporate Governance Code verantwoordelijk is voor een goede vergaderorde. Hij geeft aan hierop te zullen toezien en de spreektijd en/of het aantal vragen in te perken indien hij dit nodig acht. Tot slot geeft de voorzitter aan dat er een audiotape van de vergadering zal

2 2 worden gemaakt voor het opstellen van de notulen, en dat de vergadering bovendien ook via audiowebcast zal worden uitgezonden. De voorzitter geeft aan dat met hem aan tafel hebben plaatsgenomen de heer Van de Aast, CEO, de heer Turkesteen, CFO, en van de Raad van Commissarissen de heer Van Amerongen, de heer Van Tooren, mevrouw Van Andel en de heer De Rooij. Tevens zijn aanwezig de heer Mark Salomons, secretaris van de Vennootschap en de heer Martin van Olffen, notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek ("De Brauw"), die als secretaris van de vergadering zal optreden en samen met de heer Salomons mogelijk technisch-juridische vragen kan beantwoorden. De heer Van Olffen zal de notulen van het verhandelde ter vergadering opstellen en daarvan procesverbaal opmaken. De voorzitter deelt op basis van de presentielijst mee dat tweehonderdzeven (207) aandeelhouders dan wel gemachtigden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn tezamen houdende dertig miljoen negenhonderdduizend zevenhonderdvijfenzeventig ( ) aandelen à tachtig eurocent (EUR 0,80) nominaal in Imtech rechtgevende op het uitbrengen van evenzoveel stemmen. De voorzitter deelt voorts mede dat een delegatie van de Centrale Ondernemingsraad aanwezig is. Hij geeft aan dat van de externe accountant, KPMG, mevrouw Lagerwaard en de heer Riegman aanwezig zijn en dat de heer Riegman later in de vergadering een korte toelichting zal geven op zijn onderzoek in het kader van de jaarrekening. De voorzitter deelt mee dat tijdens de vergadering veel informatie zal worden besproken die voor een belangrijk deel ook is opgenomen in de toelichting op de agenda, de bijlage betreffende de claimemissie, het jaarverslag en de jaarrekening over tweeduizendtwaalf. Hij geeft aan dat als in het vuur van de discussie getallen of andere zaken worden genoemd die niet exact met die documentatie overeenstemmen, de informatie in de documentatie leidend zal zijn. 2. Recente gebeurtenissen De voorzitter geeft aan dat op achttien juni tweeduizenddertien een persbericht is verschenen waarbij Imtech een rapport heeft gepubliceerd waarin verslag is gedaan over de onderzoeken en bevindingen van de afgelopen periode zoals gebleken uit die onderzoeken. De gebeurtenissen die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen zijn ernstig en de Raad van Commissarissen realiseert zich dat "dat tijdens haar wacht is gebeurd." De voorzitter geeft aan hiermee te doelen op de fraude, de cultuur en de business controls die geen gelijke tred gehouden hebben met de omvang en de complexiteit van de onderneming. De commissarissen voelen zich daarvoor verantwoordelijk en, zoals de aandeelhouders in de aankondiging van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") hebben gelezen, hebben de heer Van Tooren, de heer Van Amerongen en hijzelf daaruit dan ook de consequentie getrokken om af te treden. Vanwege diezelfde verantwoordelijkheid hebben zij de twee (2) jongste commissarissen, die in het jaar tweeduizendelf door de aandeelhouders zijn benoemd, gevraagd om de continuïteit van de Raad van Commissarissen te waarborgen, dit in overleg met de nieuwe commissarissen die zullen worden voorgesteld op de BAVA van twee augustus. De Raad van Commissarissen is diep doordrongen van de verantwoordelijkheid die zij draagt. De aandeelhouders kunnen ervan verzekerd zijn dat in aansluiting op de onderzoeken zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur alle mogelijke maatregelen genomen hebben of nog zullen nemen om herhaling van deze ellendige gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. Het onderzoeksrapport verschaft een uitgebreid overzicht van de ongeregeldheden, hun impact en de daarmee verband houdende acties. Alvorens

3 3 dat rapport met de aandeelhouders wordt besproken zal de heer Van de Aast de feiten en bevindingen gebleken uit deze onderzoeken presenteren. De heer Van de Aast geeft vervolgens een korte introductie op het onderzoek zoals dat is uitgevoerd in de afgelopen maanden bij Imtech en vat samen wat er de afgelopen maanden is onderzocht. Er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden die voor een deel forensisch van aard zijn en voornamelijk uitgevoerd zijn door Ernst &Young en De Brauw. Er is ook in de pers heel wat gezegd over de kosten van dit onderzoek en hij geeft aan hier heel duidelijk over te willen zijn. Het forensisch onderzoek als zodanig heeft ongeveer vijftien miljoen euro (EUR ,--) gekost en de kosten van de extra aanvullende accountantscontrole waren ongeveer tien miljoen euro (EUR ,--). Er was een aantal duidelijke prioriteiten. De allereerste prioriteit, op de heel korte termijn, was het voorkomen van verdere schade voor de onderneming en met name dat er verder geen geld zou wegvloeien of andere onregelmatigheden zouden plaatsvinden. Daarnaast is de prioriteit geweest om te komen tot een goedgekeurde jaarrekening. Uit dat onderzoek zijn eigenlijk drie (3) belangrijke conclusies getrokken. Het belangrijkste is wellicht dat de gebeurtenissen grotendeels te wijten zijn aan frauduleus management in Polen en Duitsland. Ten tweede waren de business controls en governance processen van Imtech niet voldoende of afdoende om dat vroegtijdig te detecteren. Ten derde, als het gaat over de cultuur, was met name de toon van de top niet wat men zou willen en werd te veel gefocust op goed nieuws. Alle resultaten uit dat onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport aan de aandeelhouders dat gepubliceerd is op achttien juni tweeduizenddertien ("Onderzoeksrapport") De heer Van de Aast geeft aan dat hem vaak is gevraagd of dit het dan ook is. Hij merkt op dat hij de aandeelhouders kan garanderen dat wat onderzocht en gevonden is allemaal in het rapport staat en dat dit ook best veel is, maar dat hij niet kan garanderen dat er dan absoluut niets meer aan de hand is. Hij geeft aan dat aandeelhouders wel zijn garantie hebben dat wat er is onderzocht en gevonden in het Onderzoeksrapport staat. De heer Van de Aast gaat vervolgens in op de vraag waarom het onderzoek is gedaan. Daar waren vier (4) redenen voor. De eerste reden was om ter vergadering zaken te kunnen bespreken. Het is onmogelijk dat op een goede, open en constructieve wijze te doen als niet precies is opgeschreven wat er is gebeurd. De tweede reden is om duidelijk te maken naar de markt, naar klanten, naar leveranciers, andere stakeholders en ook partners, dat het gebeurde valt in de categorie "eens maar nooit meer". Het is nodig om open en transparant te zijn om het vertrouwen, dat natuurlijk best een deuk heeft gekregen, weer te herstellen. Het is ook belangrijk voor de dertigduizend (30.000) medewerkers van Imtech, die ook zwaar zijn getroffen door de frauduleuze acties van een beperkt aantal voormalige collega's. Ook deze medewerkers zullen de gebeurtenissen een plekje moeten geven en dit Onderzoeksrapport helpt daarbij. Het is zeker geen plezierig leesvoer, maar het is niet mogelijk het verleden af te sluiten als men de feiten niet onder ogen ziet. Tot slot moet het onderzoek een streep zetten onder wat zonder twijfel een donkere episode is in de geschiedenis van Imtech. De heer Van de Aast gaat vervolgens in op wat er is gevonden in het onderzoek. In Polen was er fraude op diverse projecten; projecten die helemaal niet bestonden en projecten met frauduleuze handelingen, onder meer rondom het veelgenoemde pretpark. Er waren ook oude debiteurenposities die achteraf niet te innen bleken. In het 'work in progress', de stand van zaken in een project, werden getallen gepresenteerd die niet overeenkwamen met de werkelijkheid. Zoals de aandeelhouders hebben kunnen lezen was het reconstrueren van het gebeurde niet eenvoudig omdat onmiddellijk

4 4 nadat de fraude bekend werd ongeveer dertig (30) mensen Imtech hebben verlaten op eigen initiatief, nadat ze zichzelf een riante uitkering hadden betaald en terloops ook de boekhouding meenamen. In Duitsland was er sprake van wat in het Engels heet een 'dual accounting practice'. Dat betekent dat er een schaduwboekhouding werd gevoerd. Er waren twee (2) boekhoudingen met twee (2) sets getallen, waarbij de meest optimistische variant werd gedeeld met de accountant en het hoofdkantoor. Ook hier weer werd het 'work in progress' mooier voorgesteld dan dat het in werkelijkheid was. Het verhaal van oude debiteurenposities die achteraf niet te innen bleken, kwam ook hier weer aan de orde en ook projectverliezen werden rond geschoven. Hierbij werden projecten afgesloten met een verlies en werd in plaats van het verlies te nemen dit doorgeschoven naar een nieuw project. Er zijn ook onregelmatigheden geweest en er is geld verdwenen naar een bedrijf dat om privacy redenen wordt aangeduid als de "X groep". De Raad van Bestuur weet uiteraard wie de X groep is en heeft dit ook gedeeld met het Openbaar Ministerie in Duitsland. Het bericht over het niet ontvankelijk verklaren van deze aangifte in Het Financieele Dagblad is niet correct; daarover is intussen een correctie gepubliceerd. In Nederland was sprake van een aantal rekeningen, vanuit Nederland gestuurd aan Duitsland, die achteraf zijn teruggedraaid. In Nederland waren ook de resultaten over afgelopen periodes wat te positief voorgesteld. Als gevolg van dit alles is een totale afboeking gedaan ten opzichte van een set voorlopige cijfers van vierhonderdacht miljoen euro (EUR ,--). Na een belastingteruggave in voornamelijk Duitsland zal een totale schade resteren van driehonderdachtenvijftig miljoen euro (EUR ,--) netto. Deze schade kan worden opgedeeld in de volgende categorieën: het rooskleuriger voorstellen van de werkelijke stand van projecten, afschrijvingen op, voornamelijk oude, debiteuren, vijfenzestig miljoen euro (EUR ,--) aan verduisterd geld, geld dat is verdwenen en waar Imtech voor een belangrijk deel niet weet waar dat is gebleven, en tussenvennootschappelijke winsten tussen Nederland en Duitsland die zijn teruggedraaid. Tweehonderdzestien miljoen euro (EUR ,--) van de schade is uiteindelijk in Duitsland neergedaald, éénhonderdvierenvijftig miljoen euro (EUR ,--) in Polen en eenendertig miljoen euro (EUR ,--) in de Benelux, voornamelijk in Nederland. Vijf miljoen euro (EUR ,--) heeft betrekking op Spanje en twee miljoen euro (EUR ,--) op Oost-Europa. Een aantal van deze zaken had duidelijk betrekking op eerdere jaren. Tweehonderdzevenenzeventig miljoen euro (EUR ,--) had betrekking op tweeduizendtwaalf, zevenenzestig miljoen euro (EUR ,--) op tweeduizendelf en vierenzestig miljoen euro (EUR ,--) is in de openingsbalans gegaan van tweeduizendelf. Bij de verdeling over de jaren zijn de zogenaamde IFRS-boekhoudregels leidend. Deze houden in dat bedragen per definitie in tweeduizendtwaalf terecht komen tenzij men kan aantonen dat deze bedragen betrekking hebben op eerdere jaren. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten is een flink aantal acties in gang gezet, die inmiddels ook allemaal zijn afgehandeld. Het management is uiteraard veranderd in Duitsland en Polen. Ook is de Raad van Bestuur uitgebreid. Het derde lid van de Raad van Bestuur is vorige week aangekondigd en het vierde lid wordt mogelijk vandaag of begin volgende week bekendgemaakt. Deze Raad van Bestuur in een wat uitgebreidere vorm zal een veel meer operationeel karakter hebben dan in het verleden en zal meer en direct bovenop de business zitten. Ter verbetering van de bedrijfscultuur gaat iedereen met een leidinggevende positie binnen Imtech, inclusief de Raad van Bestuur, op een zogenaamde "business ethics"-training. Ook het variabele beloningsbeleid is aangepast in lijn met de nieuwe doelstellingen, waaronder duurzame groei. Over dat onderwerp kunnen aandeelhouders later in de vergadering stemmen. Verder is rondom het zogenaamde

5 5 governance, risk en compliance (GRC) framework een directeur benoemd voor governance, risk en compliance, die langjarige ervaring in dit soort zaken heeft. Daarnaast is een nieuw reglement opgesteld voor de Raad van Bestuur, dat is gepubliceerd op de website van Imtech tegelijkertijd met de publicatie van het voornoemde Onderzoeksrapport. Er is ook een nieuw autorisatieschema gepubliceerd op de website dat regelt wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke beslissingen mag nemen. Daarbij is met name het "vierogenprincipe" leidend. Ter voorbeeld: bij een tender gaat een nieuw project van boven de vijftien miljoen euro (EUR ,--) naar de Raad van Bestuur en een project van boven de vijfenzeventig miljoen euro (EUR ,--) naar de Raad van Commissarissen ter goedkeuring. Zo zijn er talloze andere voorbeelden te vinden, die aandeelhouders allemaal online kunnen nalezen. Er is ook een tender review board ingesteld, en er is een internal audit department opgericht dat inmiddels ook is bemand. Er zijn ook dubbele rapportagelijnen ingevoerd voor de financiële en juridische medewerkers waarbij uiteindelijk voor de financiële medewerkers het woord van de heer Turkesteen beslissend is. Dat betekent dat de juridische en financiële medewerkers in de diverse Imtech bedrijven een wat onafhankelijker positie krijgen ten opzichte van hun lokale management. Ook zijn er wat managementveranderingen. De heer Van Lede en de heer Cremers zijn als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen voorgedragen. Verder is de heer Van Gelder, nu CEO van de Gasunie, voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur. Tijdens de BAVA van twee augustus zal hierover gestemd worden. Imtech hoopt het vierde lid voor de Raad van Bestuur zeer binnenkort bekend te kunnen maken. De voorzitter dankt de heer Van de Aast en vraag wie van de aandeelhouders hierover het woord wil. De heer Collignon geeft aan dat hij de gemachtigde is namens mevrouw Kalse-Kwakernaak. Hij merkt op dat hij vorig jaar onder andere vroeg in hoeverre het wenselijk was om een interne audit te doen. Hoewel hij niet wil zeggen dat hij op dat moment in de hoek werd gezet, werd zijn punt wel onder tafel geschoven en leek een interne audit niet nodig. Inmiddels zijn zoveel mensen door het stof gegaan dat er weinig aanleiding lijkt om dit nog eens helemaal op te halen. De CEO en CFO zijn er niet meer en de voorzitter is met nog twee (2) commissarissen teruggetreden. Inmiddels zijn er ook heel veel nieuwe maatregelen genomen, waardoor het logisch lijkt om hier de schouders over op te halen. Hij verzoekt de voorzitter echter om in het vervolg vragen vanuit de aandeelhoudersvergadering serieus te nemen en op hun merites serieus te beantwoorden. Hij heeft begrepen dat er ook in mei tweeduizendelf, zoals in de pers staat, aanduidingen waren dat er iets gaande was. Het was, zo vertelde de CFO vorig jaar, al in de Audit Commissie opgenomen om te kijken of er wel of niet een interne audit nodig zou zijn. Daartoe is toen niet besloten. Achteraf lijkt dat geen goede beslissing en hij herhaalt zijn oproep dat voortaan, wanneer het management daar niet toe besluit, de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijkheid neemt om de suggesties vanuit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over te nemen, serieus te nemen en op hun merites te behandelen. Hij vraagt of de voorzitter kan toezeggen dat in de toekomst de aandeelhouders serieuzer worden genomen dan vorig jaar. De voorzitter antwoordt dat hij dat zonder enig voorbehoud kan toezeggen. De heer Collignon geeft aan dat 'the proof of the pudding in the eating' is. De aandeelhouders maken zich wel zorgen, maar wachten af in het vertrouwen dat de nieuwe CEO en de nieuwe Raad van Commissarissen die garantie kunnen waarmaken. De heer Swinkels geeft aan dat Imtech één (1) dag voor de publicatie van de jaarcijfers door de accountant met een negatief bericht naar buiten kwam. Hij vraagt in hoeverre het management de controle had en of al eerder signalen van de accountant bij het management bekend waren. Hij wijst

6 6 erop dat de heer Van de Aast hier in zijn presentatie niet op in gaat. Hij stelt het raar te vinden dat dit op het laatste moment, als de pen al gereed ligt voor de handtekening door de accountant voor de goedkeuring van de jaarrekening, pas bij het management bekend is en het management hiermee naar buiten gaat. Hij vraagt hoe het proces voor deze datum is verlopen. De heer Van de Aast geeft aan dat de gang van zaken uitvoerig, ook chronologisch, staat beschreven in het Onderzoeksrapport. Daarin valt te lezen dat er op maandag achtentwintig januari tweeduizenddertien, exact acht (8) dagen voordat de jaarcijfers naar buiten zouden komen, ernstige aanwijzingen waren van onregelmatigheden. In die week tot en met het weekend is het management vervolgens aan het werk gegaan om uit te zoeken wat er inderdaad aan de hand was. Dat heeft geresulteerd in dat persbericht van vier februari. Tot die tijd liep het proces van jaarafsluiting zoals dat normaliter loopt. De heer Keyner geeft aan te spreken namens de Vereniging van Effectenbezitters ("VEB") en volmachten te hebben van enkele honderden kleinere particuliere aandeelhouders die niet erg gelukkig zijn met hun investering. Hij merkt op dat er in de vergadering weliswaar heel veel kritiek over het management heen zal komen, maar dat die kritiek niet gericht is aan de huidige bestuurders en dat de heer Van de Aast met hulp van de heer Turkesteen alles doet wat gedaan moet worden in deze hele lastige situatie. Hij merkt ten tweede op dat hij het wel enigszins moedig vindt van de president-commissaris dat hij ook als voorzitter gaat optreden. Hij denkt dat dat een riskante keuze is omdat hij ook als persoon zal worden aangesproken door diverse aandeelhouders en niet alleen door de VEB. Het is dan lastig om als voorzitter neutraal de vergadering goed te leiden. Hij complimenteert de voorzitter echter voor zijn moed in dat opzicht. De heer Keyner geeft aan, kijkend naar hoe Imtech is geleid, dat inmiddels overduidelijk is op basis van het rapport dat het vorige bestuur gewoon heeft gefaald. Dat was een slecht bestuur. Vanuit het perspectief van de belegger is er in een dergelijk geval een aantal veiligheidskleppen, waarvan de eerste veiligheidsklep de Raad van Commissarissen is die toezicht houdt. Hij moet daarbij constateren dat die veiligheidsklep ook niet heeft gefunctioneerd. Het laatste vangnet voor de aandeelhouders zou wellicht de externe accountant, KPMG, kunnen zijn. Die is gelukkig in tweeduizendtwaalf wakker geschrokken en heeft daarna ook gezegd hier toch iets te moeten gaan doen. Dat heeft met de waarschuwing over voornamelijk Polen geleid tot meerdere onderzoeken waarbij inderdaad bleek dat het probleem veel groter was dan alleen maar Polen en dat het ook in Duitsland, een basisland, een kernland met kernprojecten, standaardprojecten, van alle kanten misliep. Maar die waarschuwing is niet in tweeduizendelf of tweeduizendtien al gekomen. Toen heeft de accountant gewoon netjes getekend. Slecht bestuur, slecht toezicht van de commissarissen, alsmede een accountant die te laat is wakker geworden hebben erin geresulteerd dat deze aandeelhouders en vele anderen ontzettend veel geld hebben verloren. Vaak wordt gesproken van "graaierige aandeelhouders". Daar is hier geen sprake van. Imtech is een bedrijf waarin mensen typisch voor langere termijn hebben belegd, die hebben geloofd in de mooie verhalen die telkens opnieuw de wereld in werden gestuurd. De heer Keyner geeft aan dat de vraag voor de VEB, en hij richt zich daarbij echt tot de commissarissen en de president-commissaris, niet is of de Raad van Commissarissen competent was of niet. Daar is geen discussie over mogelijk. De VEB stelt zich echter wel de vraag of het slechts incompetentie was of dat er meer aan de hand was en dat beleggers in het jaar tweeduizendtwaalf bewust zijn misleid. Hij wijst erop dat tijdens de vorige echte aandeelhoudersvergadering van april tweeduizendtwaalf door zijn collega Swarte van de VEB heel

7 7 duidelijk werd gevraagd of het management zich zorgen maakte over het werkkapitaal. Toen werd gezegd dat er eigenlijk niet zo heel veel gaande was behalve dat in Duitsland klanten niet meer vooruit betalen. Er was vroeger sprake van een luxe situatie die nu is genormaliseerd en aandeelhouders zouden daarover zich geen zorgen moeten maken. Er werd daarbij ook gerefereerd aan de externe accountant waarbij letterlijk werd gezegd; "De externe accountant heeft geen onregelmatigheden geconstateerd aangaande het werkkapitaal en kan zich daarom verenigen met wat in de jaarrekening staat." De heer Keyner wijst vervolgens op de waarschuwingen in tweeduizendelf van de heer Wüppesahl uit Duitsland, met wie hij een aantal keren heeft mogen spreken, die aan de president-commissaris waren gericht. Hoewel men altijd voorzichtig moet zijn met klokkenluidersachtige zaken, moet men zoiets toch serieus nemen. De heer Keyner merkt hierbij op dat het niet gaat over een of ander klein land waar een paar miljoen euro wordt geboekt, maar over een kernland waar een groot deel van de omzet wordt geboekt en waar nota bene hoge marges worden behaald. Als iemand daar waarschuwt dan zorg je ervoor, als vangnet voor de aandeelhouders, dat daar goed onderzoek naar wordt gedaan en niet onder hoede van degene die wordt beschuldigd, namelijk de Duitsers zelf. Hij vraagt zich af wat hierachter zit. Hij geeft aan gewoon echt niet te kunnen snappen hoe de voorzitter tot de beslissing kon komen om te zeggen: "Oké, mijnheer de onderzoeker, mijnheer de klokkenluider, u komt met een heleboel aantijgingen, gaat u een keertje praten met degene waarvan u zegt dat het een boef is en dan horen we wel verder wat eruit komt." De heer Keyner merkt verder op dat de Raad van Commissarissen al in tweeduizendelf uitvoerig gesproken heeft met de Raad van Bestuur naar aanleiding van een aantal analistenrapporten. Hij vraagt wat daaruit kwam. Hij geeft aan dat een analist al in tweeduizendelf waarschuwde dat er met het werkkapitaal dingen misgingen en dat daar ook naar werd gevraagd in de aandeelhoudersvergadering van tweeduizendtwaalf. Toen werd gezegd dat management de conclusies van die analist niet deelde. Hij vermoedt echter dat die analist het precies bij het juiste eind had. Hij beklemtoont dat dit in tweeduizendelf was. Het is mogelijk om één keer een vergissing te maken maar in tweeduizendtwaalf gebeurde hetzelfde en kwam een analist van ABN AMRO met waarschijnlijk precies dezelfde dingen en waarschuwde dat het werkkapitaal een issue was bij Imtech. In plaats van te luisteren, na te denken, na te rekenen en dan met een afgewogen reactie te komen, koos Imtech ervoor om vol de aanval te kiezen richting de analist. Hij werd zwaar voor gek gezet en kwam behoorlijk onder druk te staan, maar hij had uiteindelijk gewoon gelijk. De heer Keyner wijst erop dat aandeelhouders hun beleggingsbeslissing baseren op wat Imtech hiermee communiceerde. Het lijkt hem dat als de Raad van Bestuur op een onjuiste wijze communiceert naar de buitenwereld dat de Raad van Commissarissen ingrijpt. Dat ingrijpen is echter niet gebeurd en het vangnet wat de Raad van Commissarissen behoort te zijn ook voor aandeelhouders heeft gefaald. De heer Keyner geeft aan dat toen al die zaken stap voor stap naar buiten kwamen begin tweeduizenddertien, het voor de hand leek te liggen dat de president-commissaris met een paar van zijn collega's zou besluiten terug te treden. In plaats daarvan zei de heer Van der Meer dat er niet zoveel aan de hand was, en dat hij geen reden zag om niet te worden herbenoemd. De heer Keyner vraagt zich af wat er moet gebeuren voordat de president-commissaris zegt: "Dit is zo erg, ik trek mijn conclusies, ik kom graag naar de aandeelhoudersvergadering om verantwoording af te leggen, maar echt die rol van president-commissaris kan ik niet met verve vervullen." De heer Keyner wijst er vervolgens op dat de auditor in tweeduizendtwaalf maar ook al in tweeduizendelf steeds kritischer is geworden. In tweeduizendelf werd getekend door de accountant,

8 8 wat trouwens onterecht was, en zei hij: "Ik constateer dat de manier van boekhouden steeds agressiever wordt bij de onderneming, dat de prudentie, de voorzichtigheid, een beetje aan het wegijlen is." Wat concludeert de Raad van Commissarissen? De Raad van Commissarissen concludeerde: "Weet je wat, laat de controle over het halfjaar tweeduizendtwaalf maar zitten. Dat zal je wel leren." De heer Keyner vraagt wat de Raad van Commissarissen hierbij heeft overwogen en wat de Raad van Commissarissen in zijn hoofd had om te besluiten: "Laten we eens een miljoen besparen op een extra accountantscontrole want hij heeft gewaarschuwd dat de manier waarop wij onze cijfers presenteren steeds gevaarlijker wordt." Hij geeft aan desgewenst nog veel meer voorbeelden te kunnen geven. Hij merkt op echt benieuwd te zijn naar wat de Raad van Commissarissen heeft doen besluiten om dit soort informatie niet in de markt te laten komen maar vooral mooi weer te blijven spelen. Hij snapt dat de Raad van Commissarissen wat betreft tweeduizendelf zegt het zelf niet te weten, maar in tweeduizendtwaalf wist de Raad van Commissarissen terdege dat er problemen waren met het werkkapitaal in Duitsland en dat de groeidoelstellingen daar niet haalbaar waren. Imtech wist dat er met de controlemechanismes enorme inhaalslagen moesten gebeuren. Dan is het niet verdedigbaar dat tot en met november tweeduizendtwaalf mijnheer Van der Bruggen en plein public, ook bij de VEB op de Dag van de Belegger voor tweeduizend (2.000) beleggers, zegt dat het er voor Imtech prima uit ziet ongeacht de lastige economische situatie en dat het een mooi bedrijf is. De president-commissaris zou dan moeten ingrijpen. Hij herhaalt zijn vraag of er slechts sprake was van incompetentie of dat er meer achter zit en de president-commissaris doelbewust beleggers heeft helpen misleiden. De voorzitter dankt de heer Keyner voor zijn vriendelijke introductie waarbij hij hem een riskante keuze toebedeelde, maar wijst erop dat dat onderdeel is van de verantwoordelijkheid die een commissaris heeft, zeker als president-commissaris en ook één van de redenen is dat er een probleem ontstaat. De voorzitter geeft aan dat het mogelijk is om nog heel lang praten over wat er allemaal gebeurd is, maar dat het weinig zin heeft om gedetailleerd in te gaan de voorbeelden die de heer Keyner geeft van tweeduizendelf en tweeduizendtwaalf. Hij merkt op dat een aantal observaties achteraf gezien niet de schoonheidsprijs krijgen van doorvragen of doorpakken van de commissarissen. Hij verwijst daarbij naar het Onderzoeksrapport waarin dat staat. Hij roept ook zijn eerdere verklaring in herinnering dat de commissarissen zich dat hebben aangetrokken, zich verantwoordelijk voelen en daarom ook aftreden. De Raad van Commissarissen is niet collectief afgetreden toen deze ellende op zevenentwintig januari naar voren kwam omdat het duidelijk was dat er een hele hoop moest gebeuren om deze onderneming overeind te houden. Samen met de nieuw benoemde CEO en CFO heeft de Raad van Commissarissen sinds zevenentwintig januari tweeëntwintig (22) vergaderingen gehad om deze ellende boven water te krijgen. Het is ook de verantwoordelijkheid van een commissaris om niet weg te lopen op het moment dat er iets aan de hand is. Het gaat erom of de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om vooruit te kijken met die onderneming, waar intrinsiek niets mee mis is, en die gewoon een unieke combinatie van werktuigbouw, elektrotechniek en ICT is. De Raad van Commissarissen hoopt dat met de genomen maatregelen en met de toestemming van de aandeelhouders later in de vergadering voor een claimemissie de onderneming in wat rustiger vaarwater komt. Imtech is er echter nog lang niet en dit vereist, zoals de heer Van de Aast ook al zei, een uitbreiding van de Raad van Bestuur naar vier (4) leden. De heer Keyner geeft aan geen probleem te hebben met wat de voorzitter vertelt over de zaken die inmiddels zijn gebeurd de afgelopen paar maanden, maar dat hij een andere vraag stelde. Hij geeft

9 9 aan dat hij best wil geloven dat de voorzitter wat betreft tweeduizendelf zelf ook verrast was in de zin van: "Hé verdraaid, wat is er allemaal gaande in deze toko." Hij krijgt echter de indruk met de eerder door hem genoemde voorbeelden dat het in tweeduizendtwaalf geen kwestie meer was dat de voorzitter zelf niet wist wat er speelde maar dat bewust aan beleggers een te positief beeld werd geschetst. Vanaf minimaal uiterlijk februari tweeduizendtwaalf is uitvoerig gesproken binnen de Raad van Commissarissen, met de Raad van Bestuur, Duitsland en de externe accountant erbij over de gebleken issues. Dat werd natuurlijk in de loop van de maanden daarna steeds heviger. Hij wijst erop dat de voorzitter in die periode zomaar besloten heeft dat de accountantscontrole geheel niet nodig was, en dat er bewust heel positief werd gecommuniceerd naar aandeelhouders toe. Hij vraagt waarom de voorzitter niet heeft opgetreden toen hij in tweeduizendtwaalf wist dat de situatie minder goed was dan hetgeen wat naar buiten kwam. De voorzitter geeft aan dat hij de heer Keyner kan verzekeren dat de commissarissen absoluut niet wisten dat de situatie zo ernstig was als die zich na achtentwintig januari tweeduizenddertien ontwikkeld heeft. Als dat geweest zou zijn dan zou de Raad van Commissarissen inderdaad bewust een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven en dan had de Raad van Commissarissen daar inderdaad al veel eerder de consequenties uit moeten trekken. Hij wijst erop dat niet alleen in tweeduizendtwaalf, maar ook al veel eerder, in tweeduizendtien, is gesproken over werkkapitaalontwikkelingen. Deze zorg is ook gedeeld in de aandeelhoudersvergaderingen van tweeduizendelf en tweeduizendtien. Daar is ook wel een aantal verklaringen gegeven. Ten eerste brengt groei altijd meer werkkapitaal met zich mee, waar niemand bezwaar tegen kon hebben. Ten tweede was er het probleem in Duitsland wat betreft de vooruitbetaling van dertig procent (30%). Echter in toenemende mate in tweeduizendtwaalf bekroop de Raad van Commissarissen het gevoel dat dit niet de volledige verklaring was. Dat culmineerde er het laatste kwartaal in dat de Raad van Commissarissen echt meer details wilde weten over dat gevoel. Een onafhankelijke club, The Boston Consulting Group, is met name in Duitsland geweest om advies te geven over hoe het werkkapitaal aan te pakken. Er was een debiteurenaanpak door REL die is ingezet om debiteuren na te jagen om gewoon dat probleem van het werkkapitaal ook daadwerkelijk onder de knie te krijgen. Dus het is niet zo dat de Raad van Commissarissen gedacht heeft dat het allemaal rozengeur en maneschijn was en dat alles prima ging. Dit is een ernstig probleem van de onderneming, dat ook de ruimte voor acquisitie en verdere groei beperkt als al het geld wat wordt gegenereerd opgesoupeerd wordt en in het werkkapitaal gaat zitten. De voorzitter geeft de heer Keyner helemaal gelijk dat dat ook meermalen door vertegenwoordigers van de VEB, maar ook door andere aandeelhouders, is gesignaleerd. De voorzitter wijst er ten slotte op dat de reactie naar de ABN AMRO-analist zeker geen schoonheidsprijs verdiende. Hij had weliswaar geen gelijk op de aannames, maar de Raad van Commissarissen onderschreef wel zijn conclusies en had daar misschien achteraf gezien met enige mildheid op kunnen reageren. De heer Stevense geeft aan dat hij spreekt namens de Stichting Rechtsbescherming Beleggers ("SRB"). Hij merkt op dat het verleden het verleden is en dat daar genoeg over is gezegd, geschreven en gedaan. Hij wijst erop dat dit alles het gevolg was van zelfgenoegzaamheid en dat hij dit de voorzitter toch bijzonder kwalijk neemt. Het viel hem al enkele jaren op dat de voorzitter deze zelfgenoegzaamheid enorm uitstraalde en het verwondert hem dat de heer Van der Meer toch weer deze vergadering leidt. Hij heeft ook zijn vragen van vorig jaar nog eens bekeken en daar was toen eigenlijk de conclusie dat hij het allemaal een beetje te negatief voorstelde. Hij vraagt vervolgens hoe het nu verder moet. Zoals in het Onderzoeksrapport staat zijn overnames voorlopig niet aan de orde,

10 10 maar de onderneming staat wel midden in de wereld en er is wel een consolidatieslag in de elektrotechnische markt gaande. Hij vraagt wat de opstelling is van Imtech in die consolidatieslag en of gekeken is naar een mogelijk samengaan van Imtech en Stork en of daar contacten over zijn geweest. Hij vraagt ten slotte wat gebeurt als een essentiële acquisitie voorbij komt. De heer Van de Aast geeft aan dat het management van het begin af aan vrij duidelijk is geweest geen overnames te gaan doen omdat alle tijd en energie nu nodig is om het huis weer op orde te krijgen en Imtech er bovendien op dit moment ook even het geld niet voor heeft. Daarom kunnen simpel gezegd aandeelhouders de komende twee (2) jaar overnames wel vergeten. In de toekomst zal Imtech wel weer overnames gaan doen, inderdaad omdat sprake is van een gefragmenteerde markt, waarin je ook aandeelhouderswaarde kunt creëren door het doen van overnames. Imtech heeft wat dat betreft ook een goede track record en een hoop van de ellende nu is ook niet gerelateerd aan overnames. Met de banken is inmiddels de afspraak gemaakt dat Imtech weer overnames kan gaan doen en ook dividend kan uitkeren, wat daar ook aan gekoppeld is, zodra de zogenaamde leverage ratio onder de twee (2) komt. De heer Turkesteen komt van Stork af en weet er alles van. Er zijn geen gesprekken geweest met Stork. De heer Stevense vraagt of het management kiest voor overnemen of overgenomen worden indien Imtech op een essentieel punt voor een tweesprong komt te staan waar de keuze is tussen overnemen of overgenomen worden. De heer Van de Aast geeft aan dat dit niet gaat gebeuren. Hij wil er heel helder over zijn dat Imtech ten eerste het geld niet heeft voor een overname en ten tweede de tijd nodig heeft om het huis op orde te krijgen. Overgenomen worden is een heel ander verhaal en zal het management bekijken, maar Imtech zal geen overname doen als zich een kans aandient of er iets moois langskomt. De heer Broening geeft aan dat hij het project voor een pretpark in Polen inschat als een uiterst riskant project dat toch op een of andere manier aangenomen is. Hij zou graag meer willen weten over hoe dat project is verworven en hoe die risico's zijn ingeschat. Bij Duitsland krijgt hij meer het gevoel dat sprake is van fraude en samenspanning terwijl daar in voorgaande jaren altijd de beste verhalen over waren te horen. Hij vraagt hoe het toezicht was op Duitsland. Hij wijst er daarbij op dat waar Polen nog ver weg is, Duitsland naast de deur ligt. De heer Van de Aast geeft aan dat de gang van zaken rond het aannemen van het pretpark in Polen keurig staat beschreven in het Onderzoeksrapport en dat daarin ook staat op welk moment daar bijvoorbeeld ook de voormalige Raad van Bestuur bij betrokken was. Kort samengevat is het daar niet helemaal volgens het boekje verlopen zoals men dat zou willen. Wat betreft het toezicht op Duitsland staat in het Onderzoeksrapport dat een deel van deze problematiek is veroorzaakt door onvoldoende business controls. De heer Demoulin geeft aan dat hij een partner is bij Deminor Nederland B.V. en dat hij ten behoeve van een constructieve en open dialoog de heer Van de Aast de dag voor de aandeelhoudersvergadering een lijst van meer dan dertig (30) vragen heeft doen toekomen. Hij heeft begrepen dat de voorzitter het spreekrecht wil beperken en hij vraagt of hij ervan mag uitgegaan dat vragen die niet ter vergadering worden beantwoord wel schriftelijk zullen worden beantwoord. Hij verzoekt ook om in de notulen vast te leggen dat Imtech dat zal doen. De heer Van de Aast bevestigt dat Imtech de vragen die niet ter vergadering aan de orde komen schriftelijk zal beantwoorden. De heer Demoulin dankt de heer Van de Aast. Hij verwijst vervolgens naar pagina 65 van het Onderzoeksrapport, waarin staat: "During KPMG's intensified audit of Imtech's two thousand twelve

11 11 annual financial statements, KPMG became aware that the first pledged account that had been classified as cash and cash equivalents in the two thousand eleven annual financial statements was pledged and consequently needs to be reclassified." Hij vraagt of KPMG die verpande rekening heeft gecontroleerd en waarom KPMG en het oude bestuur bij de controle van de jaarcijfers over tweeduizendelf hebben geoordeeld dat het mogelijk was om die verpande rekening te kwalificeren als cash en cash equivalenten. De heer Van de Aast antwoordt dat op dat moment niet alle documentatie was overhandigd zoals ook in het rapport staat. Die rekeningen bestonden, maar waren geblokkeerd en dat element is niet gedeeld met het hoofdkantoor en de accountant. De heer Demoulin vraagt of de accountant ook geen documentatie heeft gevraagd over de verpande rekening terwijl het wel ging over tientallen miljoenen. De heer Van de Aast geeft aan dat dat natuurlijk is gebeurd, dat de accountant deze documentatie natuurlijk ook krijgt, en dat het lijkt dat het allemaal in orde is als je keurig de informatie ontvangt van de bankrekening. Als men de aanvullende informatie die daarbij hoort niet geeft dan zie je niet dat die rekening geblokkeerd is. Een geblokkeerde bankrekening is een wat bijzonder fenomeen. De heer Turkesteen geeft aan dat toen een bankverklaring is gevraagd en dat die bankverklaring toen ook door de bank waar dat geld stond is verstrekt, maar dat op die door een derde verstrekte bankverklaring niet stond dat die bankrekening verpand was. Dus bij deze malversaties was ook betrokkenheid van derden. De heer Demoulin vraagt of de heer Turkesteen verwijst naar de Oostenrijkse bank. Hij vraagt of Imtech achteraf een verklaring heeft gevraagd van die bank en of Imtech van plan is acties te ondernemen tegen die bank. De heer Turkesteen antwoordt dat het inderdaad gaat om de Oostenrijkse bank. Dat zal een van de partijen zijn die Imtech mogelijkerwijs bij de vervolgstappen zal gaan betrekken. De heer Demoulin geeft aan dat al eerder ter vergadering werd gesproken over het feit dat de halfjaarcijfers niet werden gecontroleerd. Hij merkt op dat in het rapport staat dat in heel wat financieringsovereenkomsten met derde partijen, de banken, een aantal representations, covenants and obligations werden opgenomen. Hij verwijst naar pagina 33 van het rapport waar staat: "The main financing arrangements include the provision to the effect that Imtech's annual and semi-annual financial statements must fairly represent its financial position and results of operations at the end of and for the relevant financial period in accordance with IFRS." Hij wijst erop dat dit betekent dat die informatie bijzonder relevant was voor de financiers. Hij geeft aan dat in het rapport ook wordt ingegaan op de discussie om al dan niet een internal audit functie op te zetten, hetgeen blijkbaar werd overwogen door het Audit Committee in tweeduizendelf. De conclusie was dat dat op dat moment niet nodig was. Hij verwijst en citeert uit het rapport: "Finally, the scope of Imtech's external auditor's audit was considered sufficiently broad." Hij verwijst vervolgens naar pagina 42 van het rapport waar staat dat in februari tweeduizendtwaalf sprake was van "significant deficiencies noted by KPMG at Imtech Netherlands and Imtech's Marine and Nordic divisions." Hij verwijst ook naar pagina 45 van het rapport over een vergadering van het Audit Committee waar staat: "KPMG reported on its findings in respect to internal control as part of its audit. KPMG noted significant deficiencies in internal control related to Imtech Netherlands and Imtech's Marine and Nordic divisions." Hij vraagt of Imtech op voorhand aan de banken heeft meegedeeld dat die halfjaarresultaten niet zouden worden gecontroleerd zodat ze wisten dat dit niet zou worden gecontroleerd. Heeft Imtech de banken om toestemming gevraagd om dit niet te controleren? Kreeg

12 12 Imtech achteraf geen commentaar van de banken dat de halfjaarcijfers niet door de accountant waren gecontroleerd? De heer Turkesteen geeft aan dat de verklaring die Imtech als bedrijf moet afgeven aan de banken en de noteholders een verklaring van de vennootschap is dat sprake is van een "true and fair view". Er is geen verplichting om daar een accountantsverklaring bij op te nemen. De enige verplichting die bestaat onder de leningsdocumentatie is dat er in ieder geval op jaarlijkse basis een jaarrekening verstrekt wordt die door een accountant gecontroleerd is. In tweeduizendtwaalf kreeg Imtech geen commentaar van de banken op het feit dat de halfjaarcijfers niet door de accountant waren gecontroleerd. Achteraf, op dit moment, is het inderdaad natuurlijk een bijzonder ongelukkige gang van zaken. Als onderdeel van het aanscherpen van controles is besloten dat Imtech vanaf dit jaar de halfjaarreview door KPMG weer gaat herstellen zodat de halfjaarcijfers voorzien zullen zijn van een reviewverklaring van KPMG en de jaarcijfers zoals gebruikelijk van een normale accountantscontrole. De heer Demoulin verwijst naar het rapport en recente berichten in het NRC Handelsblad over wat er gebeurde in Duitsland en dat er blijkbaar vanuit Duitsland betalingen zijn geweest aan derde partijen, de fameuze X groep. Hij vraagt of die betalingen en al die vormen van liquidity support of comfort die werden verstrekt aan de X groep werden gecontroleerd door KPMG. Werden de bedragen waarvan sprake is, dus de betalingen en die garantie, wel opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Imtech? De heer Van de Aast geeft aan dat hij niet een, twee, drie kan zeggen in hoeverre KPMG daar precies naar gekeken heeft en dat daar misschien even precies naar gekeken moet worden. Die betalingen zijn gedaan, zoals ook uitvoerig beschreven in het rapport, zonder dat het management precies weet wat daar de aanleiding, oorzaak of reden voor was. Dat heeft te maken met de sectie in het rapport die gaat over die zogenaamde X groep. Deze zaken moesten natuurlijk geboekt worden. De boeken moeten als het gaat om de plus en minzijde uiteindelijk kloppen en dit soort zaken verdwenen dan routinematig in het onderhanden werk en bleven daar dan ook een hele tijd staan. Het bestuur zal dit voor de heer Demoulin nakijken en zal dat precies moeten navragen. Mevrouw Rosmolen-Van Eldijk geeft aan dat zij tot haar spijt moet constateren dat zij verbijsterd dit proces heeft gevolgd het hele jaar. Zij vraagt of de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben zitten slapen. De heren Van der Bruggen en Gerner zijn opgestapt, maar zij vindt persoonlijk dat ook de rest moet opstappen. Zij vraagt of de Raad van Bestuur er enig idee van heeft hoe de man op de werkvloer bij Imtech zich voelt. Er is veel onrust onder deze mensen en zij vindt een excuus op zijn minst op zijn plaats. De heer Van de Aast geeft aan dat mevrouw Rosmolen-Van Eldijk helemaal gelijk heeft en dat hij dat tijdens zijn introductie ook al heeft gezegd. Er werken bijna dertigduizend (30.000) mensen bij Imtech die hard zijn getroffen door de frauduleuze acties van een aantal voormalige collega's. Bij eerdere gelegenheden en ook in het georganiseerd overleg met de ondernemingsraden, zowel binnen Nederland voor de groep als ook met de Europese ondernemingsraad, heeft hij daar zijn excuus voor gemaakt ook naar deze mensen toe. Hij heeft ook tijdens andere vergaderingen en bijeenkomsten met medewerkers Imtech hierover gesproken want deze mensen zullen dit een plek moeten geven. Er zijn heel veel mensen die al heel lang bij Imtech werken en trots zijn op deze onderneming. Hij wijst erop dat men tegenwoordig op een verjaardag wordt aangesproken op de onrust bij Imtech en dat medewerkers daar niet blij van zijn. De mensen die deze onderneming vertegenwoordigen hebben daar voor een heel groot deel, negenennegentig komma negen procent

13 13 (99,9%), ook niets mee van doen. Natuurlijk worden ze erop aangesproken en dat is misschien zelfs niet eerlijk want deze mensen kunnen daar niets aan doen, die werken hard en maken uiteindelijk ook weer onderdeel uit van de toekomst. Natuurlijk zijn er heel veel stakeholders in dit hele proces. De aandeelhouders zijn daar enorm door getroffen, maar zeker ook voor de mensen die bij Imtech werken zijn de afgelopen maanden een lijdensweg geweest. Het is zijn streven om daar aan het eind van de aandeelhoudersvergadering een streep onder te zetten. Imtech moet verder als onderneming. Dat is ook in het belang van al die mensen en al die gezinnen die daarvan afhankelijk zijn. De heer Van Leeuwen vraagt in verband met de aansprakelijkheid of het bestuur bereid is de management letters van tweeduizendtien, tweeduizendelf en tweeduizendtwaalf die verstrekt zijn door KPMG in de publiciteit te brengen. Hij vraagt voorts of Imtech verder gaat met KPMG en van plan is om de extra kosten van tien miljoen euro (EUR ,--) te betalen. De voorzitter geeft aan dat tijdens de aandeelhoudersvergadering in tweeduizendtwaalf de management letters ook aan de orde geweest en dat zijn reactie toen precies hetzelfde was als vandaag, namelijk dat dit interne stukken zijn. Hij wijst erop dat aandeelhouders de weerslag van de management letters in zekere zin in het Onderzoeksrapport terugzien en dat natuurlijk elk jaar, elk kwartaal follow-up gegeven wordt aan de elementen die in de management letters aan de orde zijn gekomen. Hij wijst erop dat eerder een aantal elementen door de heer Keyner zijn geciteerd. Imtech gaat verder met KPMG en zal ook zijn rekeningen betalen. KPMG is in deze ook misleid. Het is ook voor hen een bijzonder onplezierige verrassing geweest en hij weet zeker dat KPMG ook bij voorkeur deze extra omzet niet had gehad. Hij spreekt voorafgaand aan de latere bespreking van de jaarrekening ook zijn erkentenis uit voor het vele en harde werk dat er gedaan is om te komen tot een jaarrekening, wat in het bijzonder ook geldt voor de heer Riegman en mevrouw Lagerwaard, die lange uren heel intensief hebben gewerkt om uiteindelijk te komen tot een jaarrekening. Het was geen gemakkelijk proces en ook zij zijn misleid in deze. De heer Heinemann geeft aan dat hij bij het bekijken van de Duitse site van Imtech tot zijn grote verbazing de vroegere CEO van Duitsland zag, die het deed voorkomen alsof hij Mister Imtech was, nog in volle glorie. Hij vraagt hoe hij deze positie heeft kunnen bereiken. Hij merkt op dat hij de kwade genius schijnt te zijn achter wat er allemaal gebeurd is, niet alleen door zijn autoritaire stijl van leidinggeven, maar ook door zijn exorbitante uitgavenpatroon. Hij wijst erop dat deze man leefde als een zonnekoning en bijvoorbeeld in Warschau de presidentiële suite nam van het duurste hotel à raison van tienduizend euro (EUR ,--) per nacht en het deed voorkomen alsof Imtech geld als water kon uitgeven. Hij merkt op dat er ook een stadion is in Duitsland dat voor duur geld het "Imtech Stadion" heet en hij vraagt wat de zin daarvan is. Hij heeft bovendien nergens op de Duitse site de heer Van der Bruggen of de vroegere CFO kunnen vinden en hij vraagt zich af of die helemaal niet aanwezig was. Hij wijst erop dat het pretpark in Polen, dat alleen op de tekentafel is afgekomen, ongeveer veertig kilometer van Warschau ligt en ook niet goed met het openbaar vervoer is te bereiken. De heer Heinemann geeft vervolgens aan dat men nu de schade probeert te repareren door met een emissie te komen voor vijfhonderd miljoen euro (EUR ,--) waardoor dus vreemd vermogen, schulden dus eigenlijk, omgezet kunnen worden in eigen vermogen. Hij vraagt of dit wel voldoende is, omdat de impact van alles wat er gebeurd is ook al tegen de vijfhonderd miljoen euro (EUR ,--) loopt. Om weer daadkrachtig en slagkrachtig te worden is naar zijn mening zelfs een emissie voor een hoger bedrag noodzakelijk.

14 14 De heer Van de Aast dankt de heer Heinemann voor zijn vragen. Hij geeft aan dat als het waar is dat deze mijnheer nog op de site van Imtech staat dat laat zien dat er in ieder groot bedrijf altijd wel iets is wat men niet weet. Hij merkt op dat als dat klopt, deze mijnheer simpelweg onverwijld van de site afgaat. Hij wijst erop dat hij over die voetballerij in de Duitse pers een aantal hele duidelijke uitspraken heeft gedaan en dat Imtech dat om een aantal redenen beëindigt. Allereerst passen dit soort uitingen wat minder bij een business-to-business bedrijf en veel meer bij een business-toconsumer bedrijf zoals Heineken of Philips. Bovendien heeft Imtech daar ook het geld niet meer voor. Hij geeft aan geen miljoenen te zullen gaan uitgeven aan voetballerij en tegelijkertijd mensen te gaan ontslaan. Hij wijst erop dat Imtech niet van al die onzin onmiddellijk af kan en dat het even wat tijd kost. Hij geeft aan hierover in gesprek te zijn en dat als de aandeelhouders nog iemand weten die zijn naam boven dat stadion wil men hem morgen kan bellen. Hij geeft aan dat het hem niet uitmaakt waar het pretpark ligt en hij ermee is opgehouden. Hij verzoekt de heer Turkesteen iets te zeggen over de omvang van vijfhonderd miljoen euro (EUR ,--) van de claimemissie. De heer Turkesteen geeft aan dat Imtech de afgelopen maanden binnenstebuiten is gekeerd, niet alleen in het kader van de jaarrekeningcontrole, maar ook in het kader van de mogelijke covenant breach met de banken en de noteholders. Het bedrijf is dus binnenstebuiten gekeerd; niet alleen ten aanzien van het verleden maar ook naar de toekomst toe. Er zijn allerlei voorspellingen gemaakt, allerlei verschillende scenario's van hoe de gang van zaken zou kunnen zijn, wat positieve en minder positieve verwachtingen zijn. Op basis van die voorspellingen, die ook weer door derden bekeken, beoordeeld en gecontroleerd zijn, de afspraken met de banken zoals die recent gemaakt zijn en de vijfhonderd miljoen euro (EUR ,--) claimemissie, is de Raad van Bestuur van mening dat die combinatie van die drie (3) elementen op dit moment voldoende moet zijn. De heer Burgers geeft aan te spreken namens Add Value Fund N.V. en drie (3) vragen te hebben naar aanleiding van het Onderzoeksrapport. Hij citeert wat op pagina 10 wordt gezegd over ondernemingscultuur naar aanleiding van het feit dat de voormalige Raad van Bestuur focuste op goed nieuws: "By way of an example, there is evidence that the Former Board of Management was not receptive to downward adjustments of forecasts compared to budgets as proposed by operational management, and that with the involvement of the Former Board of Management the management of Imtech Netherlands under pressure upwardly adjusted Imtech Netherlands' forecasts and interim results for two thousand and twelve to a level which the management of Imtech Netherlands considered overly optimistic." Hij vraagt of de voorzitter ervan op de hoogte was dat er een duidelijk verschil van inzicht bestond tussen het management van Imtech Nederland en de voormalige Raad van Bestuur. De voorzitter antwoordt dat hij hier niet van op de hoogte was. De heer Burgers vraagt of dat het gevolg was van het feit dat hijzelf niet in overleg trad met het management van Imtech Nederland. Was dit contact niet mogelijk of wilde de voorzitter dit contact niet? Is de voorzitter benaderd door het management van Imtech Nederland op dat vlak? De voorzitter antwoordt dat commissarissen geen rechtstreeks contact hebben met het management van divisies, dan wel onderdelen van divisies. Een dergelijk contact was weliswaar mogelijk, want de commissarissen hebben overal toegang toe, maar er was geen reden om dat te doen. Er was geen reden anders dan bezoeken die de commissarissen aflegden om zich op de hoogte te houden van wat er speelde, maar dat kon overal ter wereld zijn. Hij is niet benaderd door Imtech Nederland. De heer Burgers geeft aan dat zijn tweede punt het al eerder aan de orde gebrachte AWW project betreft. Hij verwijst naar een aantal chronologisch ontwikkelingen vermeld op pagina 52, waar staat

15 15 dat de voormalige Raad van Bestuur het Audit Committee informeerde tien (10) dagen na het persbericht waarin het volledige project wordt aangekondigd. Hij vraagt wanneer de Raad van Commissarissen werd geïnformeerd over het volledige project. Hij wijst erop dat het project niet zomaar een project was maar ten minste drie (3) keer groter was dan het grootste project dat Imtech ooit heeft uitgevoerd. Hij vraagt daarom meer in het bijzonder wat de rol van de voorzitter is geweest in de fase dat het project werd aangenomen en of de voorzitter vragen heeft gesteld. Hij vraagt of de voorzitter verrast was toen hij zag dat het bedrag van ruim achthonderd miljoen euro (EUR ,--) in de pers kwam. De voorzitter antwoordt dat hij geen rol had. Hij was niet verrast toen het bedrag van ruim achthonderd miljoen euro (EUR ,--) in de pers kwam omdat dit was opgebouwd uit deelprojecten die al eerder vanaf tweeduizendelf aan de orde zijn geweest. Op dat moment werd de omvang en alles wat erbij gekomen is duidelijk, werd de Raad van Commissarissen daarover geïnformeerd, is er een discussie geweest over de aanpak en is met name gekozen om dat aan Duitsland toe te stoppen vanwege competenties, vanwege toezicht dat Duitsland hield op Polen en omdat het de organisatie was die dat aankon. Hij wijst erop dat dit is terug te vinden in het Onderzoeksrapport. De heer Burgers geeft aan dit te hebben gelezen maar toch verbaasd te zijn dat de rol van de Raad van Commissarissen kennelijk uitsluitend achteraf is geweest en dat de Raad van Commissarissen daarvoor niet op de hoogte was en kennelijk ook geen vragen heeft gesteld. De voorzitter geeft aan dat de heer Van de Aast eerder ook noemde dat ook veranderd is dat bij projecten boven de vijfenzeventig miljoen euro (EUR ,--) ook toestemming dan wel goedkeuring van de Raad van Commissarissen gevraagd moet worden, hetgeen daarvoor niet het geval was. De heer Burgers geeft aan dat zijn laatste vraag het herstelpotentieel van Duitsland betreft. Hij heeft op pagina 78 gelezen dat er al vanaf tweeduizenddrie garanties zijn gegeven door Imtech Duitsland voor de X groep en dat dit doet vermoeden dat de fraude die tot nu toe volgens de regels is terug gerechercheerd tot tweeduizendtien Imtech al veel langer parten heeft gespeeld, waarmee beleggers dus ook vraagtekens moet zetten bij de gepubliceerde cijfers voor tweeduizendtien. Hij vraagt of er tijdens het onderzoek zicht is gekomen op die ontwikkelingen voor tweeduizendtien. De heer Turkesteen antwoordt dat het bestuur dit in een aantal gevallen waar het feitelijke cash betalingen betreft wel heeft kunnen vaststellen. Daar waar het meer de administratieve en accounting onregelmatigheden betreft is dat veel moeilijker vast te stellen en heeft het bestuur dat ook niet gedaan. De totale schade is vastgesteld en die is conform IFRS verwerkt. Alleen in het geval van echte harde, aantoonbare onregelmatigheden is het bestuur in staat geweest om dat te herleiden naar periodes voor tweeduizendtien. De heer Bezemer geeft aan dat één van de belangrijkste dingen op de agenda is het stemmen over de uitgifte van vijfhonderd miljoen euro (EUR ,--) aan nieuwe aandelen. Dit is een vorm van overleven waar hij achter staat maar hij vraagt of er op langere termijn een commitment bestaat bij de Raad van Bestuur om, als het weer beter gaat met Imtech, dat geleidelijk aan terug te betalen aan de aandeelhouder in de zin van share buybacks en dat soort dingen, omdat er natuurlijk een enorme verwatering van de winst per aandeel is. De heer Van de Aast geeft aan dat hij en de heer Turkesteen en ook de Raad van Commissarissen nog geen minuut gesproken hebben over share buyback programma's en dat het antwoord wat dat betreft dus is dat dat totaal nog niet is overwogen. Er is wel een soort roadmap neergelegd, waarin

16 16 duidelijk afspraken zijn gemaakt, ook met de banken, als het gaat om bijvoorbeeld het weer doen van acquisities en om weer dividend uit te keren. De heer Zukunft heeft drie (3) vragen. Hij wijst op tabellen in het tijdschrift "Effect" van de VEB met betrekking tot individuele bedrijven. Daarin wordt over dividend gesproken, waarbij onder Imtech voor tweeduizendtwaalf een dividend van nul wordt vermeld, voor tweeduizenddertien een dividend van vijfendertig eurocent (EUR 0,35) en voor tweeduizendveertien zesenvijftig eurocent (EUR 0,56). Hij vraagt of de Raad van Bestuur gelooft dat dit ook daadwerkelijk zal worden uitgekeerd. De voorzitter antwoordt van niet. De heer Zukunft wijst op het NRC Handelsblad van gisteren, waarin een groot, drie pagina's tellend artikel over Imtech is opgenomen. De heer Zukunft heeft hierover twee (2) vragen. Het artikel vermeldt dat het waterpark in Warschau een ramp is. Hoewel er op het bouwterrein nog geen werkzaamheden zijn verricht hebben de uitgaven reeds de dubbele miljoenen bereikt. De opdrachtgevers, ook in Polen, hadden noch een financiering noch een bouwvergunning. Hij vraagt zich af waarom men twee (2) miljoen euro betaalt indien er nog niet eens een bouwvergunning is. Hij wijst erop dat de opdrachtgevers van hem in een dergelijk geval nog geen cent hadden gekregen. Hij vraagt of Imtech niet kon onderzoeken of er een bouwvergunning was verleend. De heer Van de Aast geeft aan dat sprake is geweest van een flink aantal onregelmatigheden bij het Poolse project. Zoals ook beschreven staat in het Onderzoeksrapport is deze hele affaire aan het licht gekomen, vooral omdat er op dat Poolse project op een gegeven moment kosten bleken te zijn die gewoon niet mogelijk waren gezien de status van dat project. Hij geeft aan dat de heer Zukunft helemaal gelijk heeft en dat het normaliter ook helemaal niet kan dat er dermate veel kosten op een project zitten dat nog niet in uitvoering is. Dat is dus ook, zo staat het ook uitvoerig beschreven, uiteindelijk datgene geweest dat deze hele gang van zaken in werking heeft gezet. Het is nu bij dit Poolse project gebeurd, maar het had ook bij een ander project kunnen gebeuren. Uiteindelijk was de oorzaak van deze ellende hoofdzakelijk frauduleus management in Duitsland en Polen, gecombineerd met niet afdoende business controls en een verkeerde cultuur. Dat het bij dat Poolse project als eerste is misgegaan was tot op zekere hoogte toeval. De heer Zukunft geeft aan dat in het Onderzoeksrapport staat dat het hoofdkantoor op drie februari tweeduizenddertien moest vaststellen dat de Poolse leiding belangrijke steken had laten vallen. Tot de computers hadden de accountants geen toegang, waarbij de ontslagen Poolse werknemers weigerden de wachtwoorden aan hen te verstrekken. Hij vraagt of Imtech die wachtwoorden inmiddels heeft verkregen of, zo nee, wanneer Imtech verwacht deze wachtwoorden te verkrijgen. De heer Van de Aast geeft aan dat het bestuur tot op dit moment de wachtwoorden van de computers nog niet heeft. In het bewuste weekend zijn ongeveer dertig (30) mensen bij Imtech Polen vertrokken met medeneming van allerlei documenten. Deze heeft Imtech voor een belangrijk deel nog niet terug tot op de dag van vandaag. Er bleek op een gegeven moment wel een soort back-up te zijn op de centrale in Hamburg en dat heeft wel geholpen om de hele zaak te reconstrueren. Het bestuur heeft, toen er geen wachtwoorden waren, de computers laten kraken door IT-experts om zo toegang te krijgen tot die systemen. Dus wat dat betreft heeft het bestuur die wachtwoorden ook niet meer nodig. De heer Zukunft vraagt of de accountant, KPMG, ook de dochterondernemingen in Duitsland en Nederland hebben onderzocht. Hij vraagt voor hoeveel jaar de heer Betz CEO was in Duitsland en of is vastgesteld dat hij crimineel was.

17 17 De heer Van de Aast antwoordt dat KPMG inderdaad ook de dochtermaatschappijen in Duitsland en Nederland heeft onderzocht. De heer Betz was ruim veertig (40) jaar bij de onderneming en was de laatste tien (10) jaar CEO Duitsland. Tot voor kort was inderdaad nog niet bekend dat hij crimineel was, maar nu wel. De heer Koster geeft aan dat men rustig kan zeggen dat het een rotzooitje is geweest bij Imtech. Hij vraagt hoe corruptie, vriendjespolitiek, machtsmisbruik hebben kunnen gebeuren. Hij merkt op dat Imtech straks orders boven zoveel miljoen gaat aanscherpen en dat er een betere controle komt. Hij merkt op dat tegen macht altijd onmacht staat en dan moet er juist een klokkenluider aan te pas komen om het naar buiten te brengen. Dit soort dingen kan altijd gebeuren. Hij merkt op dat verschillende groeperingen schadeloosstelling willen bij de accountants, de top en de subtop om hun achterban schadeloos te stellen. Er zijn overal grove fouten gemaakt maar alle betrokkenen hebben schade. Veel werknemers zitten in de zenuwen dat hun baan op de tocht staat. Aandeelhouders hebben een groot deel van hun geld verloren. Bij de ene is het misschien tienduizend euro (EUR ,--) en bij de ander misschien twintigduizend euro (EUR ,--), maar de aandeelhouders hebben allemaal nog te eten. Het kan niet zo zijn dat bepaalde groepen Imtech aansprakelijk stellen. Gelden uit schadeclaims bij de accountant of uit het aansprakelijk stellen van het bestuur moeten teruggestort moeten worden in het gemeenschappelijke Imtech, omdat Imtech verder moet. Het imago van Imtech moet opgepoetst worden zodat Imtech weer als een stuk Hollands Glorie verder gaat. Er moet niet alleen achterom, maar ook vooruit worden gekeken. De voorzitter dankt de heer Koster. De heer De Koning geeft aan dat hij op pagina 52 van het Onderzoeksrapport iets las dat hem erg verontrust. Hij citeert uit het rapport: "On the sixth day of April two thousand and eleven, Imtech Group risk manager requested Imtech Germany to supply contract and risk documentation ( ). The same day Imtech Germany sent an with Polish language documentation. A translation was never received." Hij merkt op dat er dus door Imtech niet de moeite is genomen om die te vertalen in het Nederlands en hij vraagt zich af of die risk manager op het matje is geroepen. Hij constateert dat dus in tweeduizendelf al sprake was van een vermoedelijk risico in Duitsland en Polen. De heer Van de Aast geeft aan dat een aantal zaken rondom het verwerven en aannemen van het Poolse project niet goed is gegaan en dat het punt waar de heer De Koning op duidt daar één van is. Hij merkt op dat de betreffende risk manager niet langer bij Imtech werkzaam is. De heer Swarte geeft aan dat hij ter vergadering spreekt als particuliere aandeelhouder, wat hij weer is geworden op het moment dat de heer Van de Aast benoemd werd, nadat hij drie (3) jaar geleden, toen hij onvoldoende antwoorden van de voorzitter kreeg over zijn zorgen over de groeisnelheid en de groeiambities van Imtech, zijn aandelen direct de volgende dag had verkocht, waar hij gelukkig om is. Hij vraagt of hij uit de opmerking van de heer Van de Aast dat Imtech het vierogenprincipe heeft ingesteld moet concluderen dat bij het voormalige Imtech waar alle rampen optraden geen vierogenprincipe gold door de hele onderneming. De heer Swarte geeft aan dat het hem altijd verwonderd heeft dat Imtech op centraal niveau afspraken met zijn financiers maakt over betalingsschema's, convenanten et cetera, maar dat er kennelijk vanuit de centrale CFO geen invloed en zicht was op wat er in de lokale projecten gebeurde ten aanzien van financiering. Het lijkt hem dat men dan iemand in een positie plaatst die hij nooit kan waarmaken. Hij vraagt of de accountant en de Raad van Commissarissen met al hun ervaring in het bedrijfsleven nooit dit probleem hebben geconstateerd. Hij wijst erop dat in het management de uitspraak geldt dat je in

18 18 een ideale wereld de goede dingen op het goede moment doet. De goede dingen te laat doen is even fnuikend als ze niet doen, want ze zijn immers te laat gedaan. Hij heeft de indruk dat de Raad van Commissarissen na februari adequaat heeft gefunctioneerd maar hij wil wel vastgesteld hebben dat de Raad van Commissarissen in voorgaande jaren de zaken onderschat heeft. Dat is een kwestie van beoordeling en er zijn genoeg signalen geweest in aandeelhoudersvergaderingen en in rapporten. Het management zei dat het goed was. De aandeelhouders hebben dat geloofd en hadden daar vertrouwen in. De heer Swarte geeft aan dat de Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk is. Hij stelt ook vast dat de Raad van Commissarissen collectief gefaald heeft. De Raad van Commissarissen neemt nu zelf de beslissing dat uit het oogpunt van continuïteit twee (2) leden blijven zitten. Hij vindt echter dat alle Commissarissen hun functie ter beschikking moeten stellen en dat het dan aan de aandeelhouders is om te kijken of ze vanuit het continuïteitsprincipe hen willen herbenoemen. De heer Van de Aast geeft aan dat wat betreft het vierogenprincipe bij Imtech een aantal procedures deels wel en deels niet goed functioneerde. Aandeelhouders moeten ook niet vergeten dat in grote delen van Imtech niets aan de hand is en was en dat het ook keurig volgens de regels allemaal werd gedaan inclusief dat er meerdere mensen naar zaken keken. Het bestuur heeft bewust gemeend, en aandeelhouders kunnen ook nalezen hoe er nu met elkaar wordt omgegaan als het gaat om autorisatieschema's, om dit heel stringente gebeuren rondom het vierogenprincipe door de hele onderneming in te voeren. Dat is ook gekoppeld aan de zogenaamde "do's and don'ts" en dat geldt voor iedereen. Hij wijst erop dat ook hij zelfstandig niets meer kan beslissen en dat dit in ieder geval moet gebeuren met een ander lid van de Raad van Bestuur of de heer Turkesteen. Ook individuele leden van de Raad van Bestuur kunnen niets meer alleen beslissen. Dat zal altijd moeten gaan in consultatie met hem of de heer Turkesteen. Hij geeft aan dat de financiering waar de heer Swarte over sprak een goed punt is en een standaardonderdeel is van de tenderboard die ook is ingevoerd, waar ook alle projecten tegen het licht worden gehouden. Heel vaak zijn daar geen financieringsperikelen en heeft de klant financiering, maar als een project voorkomt waar hetzij financiering vanuit Imtech bij komt hetzij de klant de financiering niet op orde heeft, dan is dat uiteraard een belangrijk onderdeel van die hele tender review en dan wordt daar ook goed naar gekeken. De voorzitter geeft aan dat hij de vergadering vandaag begonnen is met te zeggen dat de Raad van Commissarissen zich verantwoordelijk voelt en dat Commissarissen daarom aftreden en dat hij ook in één adem heeft gezegd dat ook naar de continuïteit is gekeken. Hij geeft aan dat de reden waarom hij niet onmiddellijk is afgetreden ook ermee te maken heeft dat je niet wegloopt als de problemen zich aandienen en je dan probeert toch de onderneming in een wat beter vaarwater te krijgen. Als aandeelhouders instemmen met de claimemissie is daarin een belangrijke stap gezet maar er zal de komende twee (2) jaar nog heel hard door de dertigduizend (30.000) medewerkers geknokt moeten worden om Imtech er weer bovenop te krijgen. In dat kader en in overleg met de nieuw te benoemen Commissarissen op twee augustus heeft de Raad van Commissarissen besloten om twee (2) Commissarissen die nog maar betrekkelijk kort bij de onderneming betrokken waren, namelijk vanaf de aandeelhoudersvergadering van tweeduizendelf, te vragen om aan te blijven. Er komt bovendien een vijfde commissaris, welke vacature nog ingevuld gaat worden waarmee toch een belangrijke vernieuwing is doorgezet van de totale Raad van Commissarissen. De heer Swarte geeft aan dat waar het gaat om de totale financieringsstroom hij begrijpt uit het geheel dat men op het hoofdkantoor losstaat van de informatie zoals besproken en besloten in de

19 19 onderscheiden landen. Hij vraagt of de accountant dan wel de Raad van Commissarissen de vinger er niet op hadden moeten leggen als de situatie niet juist was, en zo was het in zijn ogen, en hadden moeten zeggen dat er meer controle moet komen met meer grip vanuit het centrale financieel management op de decentrale managers. De heer Turkesteen geeft aan dat er moet worden geconstateerd dat in het verleden de match tussen wat er lokaal gebeurde en hoe zich dat verhield tot de centrale financiering onvoldoende uitgebalanceerd was, wat nu één van de redenen is waarom Imtech uiteindelijk ook in de moeilijke situatie van convenanten en dergelijke terechtgekomen is. Hij merkt op dat dit vanaf nu niet meer zal gebeuren omdat allerlei maatregelen zijn genomen die dat zullen verhinderen. De heer Swarte constateert dat duidelijk is dat daar noch door de accountant noch door de Raad van Commissarissen de vinger op is gelegd. Mevrouw De Jong geeft aan te spreken namens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling ("VBDO"). Zij merkt op dat de organisatiestructuur van Imtech terecht is aangescherpt om meer inzicht te krijgen in financiële cijfers. Zij wijst erop dat de VBDO ook weinig inzicht heeft in of tenminste wel een achterstand ziet in CSR-cijfers wat het duurzaamheidsbeleid betreft. Zij geeft aan graag te zien dat Imtech ook daarin meer inzicht gaat geven en vraagt of, en zo ja, wanneer, Imtech van plan is om audit en controle op CSR-beleid en de resultaten te verscherpen en ook transparant en meer kwantitatief te reageren. Zij vraagt bovendien of het nog de bedoeling is om een CSR-rapport voor tweeduizenddertien uit te brengen. Zij geeft vervolgens aan dat Imtech een zogenaamde "resource reduction policy" heeft ontwikkeld om afval te verminderen, de inkoop van producten voor de productie te verminderen en om meer cradle-to-cradle te gaan werken. Zij merkt op dat Imtech echter nog niet veel kwantitatieve resultaten daarvan vrijgeeft en dat ook een financiële onderbouwing ontbreekt van de geëxternaliseerde kosten, kosten die naar de toekomst worden afgewenteld. Zij vraagt wat de kwantitatieve resultaten van deze resource reduction policy zijn en of Imtech van plan is om de geëxternaliseerde sociale - en milieukosten van zijn activiteiten inzichtelijk te maken in navolging van bijvoorbeeld Puma dat daar een mooi systeem voor heeft ontwikkeld. Ten slotte merkt zij op dat in tweeduizendelf de OESO-richtlijnen voor multinationals zijn herzien en dat deze ook zijn voorzien van een hoofdstuk over mensenrechten. Zij vraagt of Imtech deze ontwikkelingen volgt en zo ja wat Imtech daarmee doet. De voorzitter geeft aan dat deze vragen eigenlijk thuishoren bij de jaarverslagbehandeling, maar dat hij de Raad van Bestuur zal verzoeken om deze vraag toch te beantwoorden. Hij verzoekt volgende sprekers om vragen onder dit agendapunt te concentreren op het Onderzoeksrapport. De heer Van de Aast geeft aan dat de vragen van mevrouw De Jong voornamelijk betrekking hebben op het CSR-beleid, dat hem persoonlijk na aan het hart ligt. Hij merkt op dat dat ook alle zaken betreft, hoewel mevrouw De Jong die niet noemt, als het gaat om veiligheid en welbevinden van de medewerkers en de omgeving waarin Imtech werkt. Hij geeft aan ondanks alle drukte van de afgelopen maanden tussendoor nog tijd te hebben gehad om mevrouw Wietsma als nieuwe directeur van Corporate Social Responsibility aan te nemen, die hij ook uit het verleden kent. Hij verwijst mevrouw de Jong naar mevrouw Wietsma die haar op alle details precies kan bijpraten. Hij geeft ten slotte aan dat de Raad van Bestuur CSR zeer serieus neemt en dat mevrouw De Jong daar in de toekomst ook rapportage over kan verwachten. De heer Dekker geeft aan een kleine aandeelhouder en gelet op de koersontwikkeling, een zeer kleine aandeelhouder van Imtech te zijn. Hij merkt op dat hij zich gezien de poel van ellende die aandeelhouders hebben moeten waarnemen, zal beperken tot drie (3) miezerige vraagjes daaruit die

20 20 nog niet helemaal het licht hebben gezien. Hij vraagt of ten aanzien van de X groep in theorie een verhaalsmogelijkheid aanwezig is die wat voorstelt en de Raad van Bestuur is overgegaan tot een vorm van beslaglegging of dat de Raad van Bestuur louter forensisch kijkt hoe dit zo heeft kunnen komen. Hij vraagt of de Raad van Bestuur kijkt of anderen kunnen worden aangesproken omdat de X groep misschien een tamelijk kale kip is. Hij merkt vervolgens op dat enigermate ondergesneeuwd is dat ook voor eenendertig miljoen euro (EUR ,--) correcties zijn doorgevoerd in de Benelux en met name Nederland, maar dat dit wel relevant is. In het grote geheel valt het niet zo op maar het blijft een gigantisch bedrag. Hij vraagt de Raad van Bestuur om te duiden wat daar de hoofdelementen in waren en of daar ook elementen in waren waarvan de Raad van Bestuur het vreemd vindt dat de vorige Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen daar toen niet nader op in zijn gegaan. Dat zegt iets over mogelijke discipline ook op andere plaatsen in de groep veel dichterbij en veel overzichtelijker. Het gaat om de cultuur die daaromheen zit en dat is toch een ander verhaal dan Duitsland en Polen waarvan men wat laconiek zegt wij zijn misleid, dat was samenspanning enzovoorts. Hij merkt op dat eerder heel cynisch is gezegd dat het nog een geluk is dat het in Polen aan het licht is gekomen omdat de rest anders misschien nog een stuk later was gezien. Hij citeert wat staat geschreven op pagina 52: "On the twenty-fourth day of October two thousand and twelve, the Supervisory Board was informed that Imtech's exposure in case of failure of the AWW- project would be limited and could be estimated at ten million euro (EUR 10,000,000)." Hij merkt op dat ernaar is gevraagd of dat het is besproken en dat dit in ieder geval iets is. Hij wijst erop dat vervolgens in de volgende bullet zaken aan de orde komen als: "Certain of these activities were subcontracted to third parties," met substantiële kosten die daaraan verbonden zijn. Hij geeft aan dat het om een specifiek Pools project ging dat buiten het normale kader viel waar Nederlanders bij betrokken waren die een park wilden opzetten. Hij merkt op dat men dan toch al met de klompen moet kunnen aanvoelen dat daar financieringsrisico's in kunnen zitten. Het lijkt hem dat het eerste wat men dan toch heel strak doet is te bewaken hoeveel geld Imtech daar vooraf gaat inzetten. Hij wijst erop dat je dan toch moet weten of daar voldoende dekking op is. Hij vraagt of het project wel kritisch is gevolgd en hoe het zodanig uit de hand heeft kunnen lopen. Hij vraagt zich af of niet te gemakkelijk is gezegd het is een prachtig project met tien miljoen euro (EUR ,--) exposure dat Imtech dubbel en dwars terug verdient en Duitsland doet het wel, want die kunnen het allemaal wel goed aan. De heer Van de Aast geeft aan dat de Raad van Bestuur uiteraard zal proberen gelden die naar de X groep verdwenen zijn terug te halen en dat daar ook gesprekken over plaatsvinden. Hij merkt op dat hij daar wel bij voorbaat bij wil zeggen dat hij zeer terughoudend is als het gaat om de uiteindelijke opbrengsten daarvan en dat dit ook in zijn algemeenheid geldt. Hoewel de Raad van Bestuur natuurlijk zal proberen het geld terug te krijgen zou dat in een aantal gevallen ook wel kunnen uitdraaien op een teleurstelling. De heer Turkesteen geeft aan dat over de eenendertig miljoen euro (EUR ,--) is vastgesteld dat dat transacties zijn geweest of in ieder geval facturen tussen Nederland, Duitsland en Polen waarvan de business substance onvoldoende was en dat die niet voldeden aan het arm's length criterium. Daar was ook onvoldoende documentatie van beschikbaar en die facturen zijn ook nooit betaald. De combinatie van die elementen heeft de Raad van Bestuur doen besluiten om die transacties terug te draaien. Hij legt uit dat die eenendertig miljoen euro (EUR ,--) onder andere veertien miljoen euro (EUR ,--) aan aanbrengfee bevatte die door Nederland in

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 zoals opgenomen in een notariële akte van proces-verbaal, verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 2 augustus 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Willem Burger Zaal, Kruisplein 40, 3012 CC

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V.

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. 1 PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. Op zes oktober tweeduizend vijftien vanaf vier uur post meridium, heb ik, mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, ten

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.*

GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.* GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.* Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op vrijdag 2 augustus 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Willem Burger Zaal, Kruisplein

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Persbericht, 21 juni 2013 Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 2 augustus 2013,

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 De voorzitter, de heer Das: Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen want we gaan beginnen met de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2014

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2014 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 18 mei 2015, in haar hoofdkantoor, kamer Van der Waals, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Inhoudsopgave Blz. Artikel 1 3 Artikel 2 4 Artikel 3 4 Artikel 4 4 Artikel 5 5 2 Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen De voorzitter doet de volgende inleidende mededelingen:

1. Opening. 2. Mededelingen De voorzitter doet de volgende inleidende mededelingen: Notulen van het verhandelde tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap UNIT4 N.V. gevestigd te Sliedrecht, gehouden op 24 september 2013 ten kantore van

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 26 april 2012

Toelichting bij de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 26 april 2012 Toelichting bij de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 26 april 2012 Dit document bevat een toelichting bij de meeste punten van de agenda van de Jaarlijkse

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap VastNed Retail N.V. op vrijdag 15 mei 2009 om 11.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark 1. Opening en

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

Opening. De heer DAS opent de vergadering om 16.54 uur.

Opening. De heer DAS opent de vergadering om 16.54 uur. Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 19 april 2012, gehouden in de Beurs van Berlage te Amsterdam Opening De heer DAS opent de vergadering om

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. op 24 november 2015 om 9:00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29 1014 AS Amsterdam,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie