1. Inleiding. 1.1 Onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding. 1.1 Onderzoek"

Transcriptie

1 1. Inleiding De bestrijding van de (zware) criminaliteit is één van de ambities van het College van B&W van de gemeente Venlo bij de start van het drugsbestrijdingsproject Hektor. In het jaar 2000 is de drugsproblematiek zodanig ernstig dat er een nieuw gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid wordt opgesteld. Eén van de onderdelen hiervan is een integrale en actieve aanpak van drugsoverlast en de achterliggende drugscriminaliteit. Deze aanpak is Hektor genoemd en bestaat uit drie sporen: handhaving, vas tgoed en coffeeshopbeleid. Voor het opzetten van dit drugsbestrijdingsproject en het faciliteren van de nieuwe samenwerkingsverbanden is financiële ondersteuning van het ministerie van Justitie ontvangen. Sindsdien zijn overlast en vooral zichtbare vormen van criminaliteit op straat en vanuit drugspanden effectief aangepakt. 1,2 Doordat het rechercheteam zich conform het projectplan vooral heeft gericht op de middencriminaliteit is de bestrijding van grootschaligere handel in softdrugs grotendeels buiten he t bereik en de mogelijkheden van Hektor gebleven. Over de achtergronden en omvang van de georganiseerde criminaliteit in en rond Venlo is nog weinig bekend. Door de geografische ligging aan de grens ter hoogte van het Ruhrgebied met een bevolking van ongeveer 11 miljoen personen is Venlo het logistieke knooppunt voor de in- en uitvoer naar Duitsland. De georganiseerde criminaliteit rond de handel in softdrugs is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de productie en aanvoer van softdrugs naar Duitsland via Venlo. Door deze als een vliegwiel werkende vorm van criminaliteit wordt de hardnekkige handel in drugs vanuit Venlo in stand gehouden en telkens weer aangezwengeld. Venlo is en blijft voor een deel van de Duitsers een locatie voor het kopen van softdrugs. Dat geldt vooral voor gebruikers, maar ook voor dealers. De afgelopen jaren is een groot aantal personen met de Duitse nationaliteit aangehouden met enkele kilo's softdrugs in hun bezit waarvan zij verklaarden die in Venlo te hebben gekocht. Grotere hoeveelheden van enkele tientallen tot honderden kilo's zijn minder frequent aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat grootschalige(re) handel wel plaatsvindt, maar dat de transacties vooral buiten Venlo worden afgehandeld. Locaties in Venlo, met name horecagelegenheden en cadeaushops, zouden wel worden gebruikt voor het leggen van contacten tussen aanbieders en kopers. Daarnaast zijn er signalen dat in Venlo in toenemende mate sprake is van handel in harddrugs al dan niet in combinatie met softdrugs. De gemeente Venlo heeft onderzoeks- en adviesbureau Intraval opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar de handel in softdrugs in Venlo. Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de aard, omvang en ontwikkeling van de softdrugshandel in en rond Venlo en een bijdrage te leveren aan het zo effectief mogelijk optreden tegen deze illegale handel. Hierbij is nadrukkelijk ook gekeken naar de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan in de vraag naar en het aanbod van (soft)drugs. 1.1 Onderzoek Sofdtdrugshandel in Venlo 1

2 In deze verkenning naar de handel in softdrugs in Venlo is nagegaan welke verdachten en criminele samenwerkingsverbanden in en rond Venlo actief zijn op de markt voor softdrugs. Verder is nagegaan welke ontwikkelingen de afgelopen j aren hebben plaatsgevonden op de lokale drugsmarkt in termen van vraag en aanbod en welke achtergrondfactoren, met name sociaal-economische en fysiek-ruimtelijke kenmerken, een rol spelen bij de hardnekkige drugshandel in en rond Venlo. Hiervoor zijn zaaks dossiers van opsporingsonderzoeken van de politie (31 opsporingsonderzoeken) en Bibob-dossiers (10) en drugspandenlijsten (in totaal is 165 keer een woning, detailhandelszaak of horecapand gesloten) van de gemeente bestudeerd en gesprekken gevoerd met medewerkers van politie en justitie. Verder is gebruik gemaakt van openbare bronnen, met name onderzoeksrapporten en rechterlijke uitspraken. Daarnaast zijn de mogelijkheden nagegaan om deze handel met repressieve en preventieve maatregelen te bestrijden. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van politie, justitie en gemeente. Tevens is gekeken naar de resultaten van de opsporingsinspanningen van politie en justitie en de bestuurlijke maatregelen door de gemeente. 1.2 Drugsoverlast Nederlandse grenssteden ondervinden als gevolg van hun ligging de soms extreme gevolgen van het nationale drugsbeleid. De omvang van de buitenlandse vraag hangt sterk samen met de afstand tot grote bevolkingsconcentraties en de bereikbaarheid via (internationale) hoofdverbindingsassen. Venlo kan wat betreft de concentratie van buitenlandse vraag worden gekenmerkt als de overtreffende trap. De stad ligt tegen de Duitse grens aan een primaire ader van het Europese wegennet, de E34. Daardoor is Venlo de snelst en eenv oudigst te bereiken Nederlandse stad vanuit grote delen van het Ruhrgebied, waar ongeveer 5,7 miljoen mensen wonen. In het gehele metropoolgebied Rijn-Ruhr, één van de grootste metropoolgebieden in de Europese Unie, wonen ruim 11 miljoen inwoners. Met het groeiende drugstoerisme neemt aan het einde van de vorige eeuw ook de overlast als gevolg van de drugshandel en het drugsgebruik in de binnenstad van Venlo toe. Straatdealers en drugsrunners vallen in de jaren negentig voorbijgangers lastig en het straatbeeld verloedert in sommige delen van de stad ernstig, met name in het zogenoemde vierde kwadrant, Q4. Door de gezamenlijke inspanningen van gemeente, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst in het kader van het drugsbestrijdingsproject Hektor is het meest zichtbare deel van de illegale markt van sofdrugs in Venlo, vooral bestaande uit drugspanden en straatdealers, sinds 2001 sterk verminderd. Verplaatsing coffeeshops De drugsoverlast in de binnenstad van Venlo is met name sterk afgenomen sinds de verplaatsing van twee coffeeshops uit het centrum richting de grens met Duitsland. Hierdoor is het straatbeeld in Q4 sterk veranderd. Het aantal Duitse kopers van softdrugs is er afgenomen evenals het aantal drugsdealers en drugsrunners. Door de verplaatsing komt een groot deel van de sofdrugstoeristen niet meer naar de binnenstad voor softdrugs en veroorzaakt daar derhalve geen overlast meer. Bewoners en ondernemers ervaren sindsdien Sofdtdrugshandel in Venlo 2

3 minder overlast. Runners en dealers zijn bij gebrek aan klandizie eveneens grotendeels uit het straatbeeld verdwenen. 3. Vraag en aanbod De cannabismarkt in Venlo is een regionale markt met een vraag naar cannabis van grootstedelijke omvang. Vraag en aanbod concentreren zich in de vijf gedoogde coffeeshops. Een deel van de markt is echter illegaal en in handen van kleine handelaren tot goed georganiseerde criminelen. 3.1 Vraag De vraag naar softdrugs is onverminderd groot in Venlo. Door de ligging aan de grens met Duitsland en de goede bereikbaarheid met auto en trein komen veel Duitse bezoekers naar de coffeeshops in Venlo. Uit een enquête onder coffeeshopbezoekers blijkt dat het verzorgingsgebied van de Venlose coffeeshops tot 150 kilometer ver in Duitsland reikt. 3 In dit Duitse achterland van Venlo wonen alleen in het Ruhrgebied al 5,7 miljoen personen. Uit landelijk enquêteonderzoek onder de volwassen Duitse bevolking (15-64 jaar) blijkt dat in 2003 het actuele gebruik van cannabis 3,4% bedraagt. 4 In 2006 is dit in Duitsland gedaald naar 2,2%. 5 Dit percentage is lager dan het gebruiksniveau in Nederland (3,3%). 6 Voor de vraagkant van de softdrugsmarkt betekent dit dat er in het Ruhrgebied ongeveer actuele softdrugsgebruikers zijn. Hoeveel van deze gebruikers hun softdrugs in Nederland kopen is niet exact bekend. Wel blijkt dat een deel van de Duitse gebruikers softdrugs koopt in Nederland, met name in Venlo. Het aantal bezoekers van de gedoogde coffeeshops in Venlo is in 2006 zelfs hoger dan in voorgaande jaren. Door het effectief aanpakken van het meest zichtbare deel van de illegale handel richt de vraag zich meer nog dan voorheen op de vijf gedoogde coffeeshops. Uit tellingen van bezoekers blijkt dat de vijf coffeeshops in Venlo dagelijks gemiddeld zo'n bezoekers ontvangen. 7 Rekening houdend met de bezoekfrequentie, gemiddeld komen Duitse sofdrugstoeristen 3 à 4 keer per maand naar Venlo 8, wordt geschat dat maandelijks ongeveer Duitsers de coffeeshops in Venlo bezoeken. Met dit maandelijkse aantal Duitse bezoekers bedraagt het marktaandeel van de Venlose coffeeshops onder de actuele softdrugsgebruikers in het Duitse achterland ongeveer 16%. De vraag concentreert zich vooral op de beide vanuit Duitsland goed bereikbare coffeeshops in het Schwanenhaus. Naast de goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden spelen voor de bezoekers tevens de hoge kwaliteit van de cannabis, de prettige, ongedwongen sfeer en de mogelijk heid om legaal softdrugs te kunnen kopen een belangrijke rol. Een verdere toename van de be kendheid van Venlose coffeeshops onder Duitse softdrugsgebruikers kan wellicht tot nog hogere bezoekersaantallen leiden. Uit enquêtes onder softdrugstoeristen in Terneuzen blijkt overigens dat hun komst naar Nederland voor het aanschaffen van cannabis kan worden be ïnvloed. Naar eigen zeggen zullen zij minder vaak coffeeshops bezoeken als er meer grens- en verkeerscontroles plaatsvinden. 9 Zij zouden dan vaker softdrugs in hun eigen land kopen. Die mogelijkheid hebben Duitse gebruikers nu uiteraard ook al en daarvan wordt door hen ook gebruik Sofdtdrugshandel in Venlo 3

4 gemaakt. Uit gegevens van de Bundeskriminalamt blijkt dat het in bezit hebben van gebruikershoeveelheden softdrugs regelmatig voorkomt. 10 Bij het illegaal in bezit hebben van drugs zonder dat hierbij sprake is van handel of smokkel, komt cannabis verreweg het meest voor (figuur 1). In 2006 zijn deze delicten goed voor 62% van alle gevallen. Heroïne (12%), amfetamine (10%), cocaïne (8%) en XTC (3%) scoren aanzienlijk lager. Tot 2004 stijgt het aantal personen dat in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabi s is aangehouden, maar daarna is er sprake van een lichte afname. Figuur 1 Ontwikkeling drugsbezit in kleine hoeveelheden naar soort drugs in Duitsland, Cannabis Heroïne Cocaïne Amfetamine XTC Overige drugs Bron: Bundeskriminalamt 2007, bewerking Intraval 3.2 Drugssmokkel Uit cijfers van het Bundeskriminalamt blijkt een afname van het aantal grotere partijen (vanaf één kilogram) dat in beslag is genomen. Sinds 2001 is er sprake van een scherpe daling van de grootschaligere smokkel van softdrugs, vanaf een kilogram drugs, naar Duitsland (figuur 2). Bij de invoer van andere drugssoorten doet die scherpe daling zich niet of minder sterk voor. Ook de inbeslagnemingen van de invoer van gebruikershoeveelheden softdrugs zijn afgenomen, zij het dat deze daling zich later voordoet - vanaf en beperkter van omvang is. Figuur 2. Ontwikkelingen in invoer nicht geringer Mengen naar soort drugs in Duitsland, Sofdtdrugshandel in Venlo 4

5 Cannabis Heroïne Cocaïne Amfetamine 2000 XTC Overige drugs Bron: Bundeskriminalamt 2007, bewerking Intraval De Nederlands-Duitse grens is volgens de Duitse politie in 2004 goed voor een kwart (24%) van het totale aantal inbeslagnames van drugs. 11 Vooral gebruikershoeveelheden cannabis, maar ook cocaïne en XTC zijn er relatief vaak aangetroffen. Onduidelijk is in hoeverre de invoer vanuit Nederland is afgenomen en welke rol Hektor hierbij speelt. Ook het feit dat de hennepteelt in Duitsland de afgelopen jaren is toegenomen, al dan niet met behulp van Nederlanders, zal van invloed zijn op de drugssmokkel naar Duitsland. Van oudsher zijn er sterke handelsbanden tussen Venlo en Duitsland. Dit beperkt zich niet tot legale goederen, maar is ook terug te vinden in de drugssmokkel. 4. Lokale drugshandel Door de regionale recherche in Limburg Noord zijn de afgelopen jaren diverse grotere opsporingsonderzoeken afgerond naar handel in softdrugs. De regionale recherche is onder meer belast met de projectmatige bestrijding van de zware en georganiseerde misdaad en kwalitatieve en projectmatige ondersteuning van de politiedistricten bij de bestrijding van veel voorkomende en middelzware criminaliteit. Daarnaast zijn opsporingsonderzoeken uitgevoerd door het rechercheteam Hektor van de regiopolitie Limburg Noord. Deze onderzoeken waren gericht op de zogenoemde middencriminaliteit. Hiermee wordt bedoeld onderzoek naar met name handel gerelateerd aan drugspanden in Venlo. Deze onderzoeken zijn geringer van omvang dan de opsporingsonderzoeken van de regionale recherche en kennen een doorlooptijd van ten hoogste enkele maanden, maar zijn vaak korter. Dit betekent dat vaak niet wordt doorgerechercheerd op bijvoorbeeld de herkomst van de drugs. De door de politie verzamelde informatie geeft een beperkt en verbrokkeld beeld van de drugshandel. Door de beelden uit de verschillende opsporingsonderzoeken als het ware over elkaar te leggen kan echter een scherper beeld worden verkregen van de wijze waarop de handel in softdrugs plaatsvindt in en rond Venlo. 4.1 Middencriminaliteit Sofdtdrugshandel in Venlo 5

6 Grensoverschrijdende handel vanuit Venlo vindt tot ver in Duitsland plaats. Uit opsporingsonderzoeken naar softdrugshandel blijkt dat grotere partijen softdrugs aan afnemers tot aan Berlijn, Hannover en Frankfurt worden geleverd. De maximaal 10 tot 15 kilo softdrugs worden door koeriers in personenwagens de grens over ve rvoerd en vaak aan de andere kant van de grens door koeriers verder getransporteerd. In de bestudeerde opsporingsonderzoeken komen relatief veel van deze kleinere transporten voor. De vooral autochtone drugshandelaren die zich op deze markt richten zijn een soort kleine zelfstandigen die de aanvoer van de softdrugs regelen, contacten hebben met afnemers in Duitsland en wekelijks partijen drugs de grens overbrengen. Verder is er een categorie handelaren te onderscheiden die zich bezig houden met handel in softdrugs vanuit panden, zoals woningen, winkels en horecabedrijven. Uit de opsporingsonderzoeken en Bibob-dossiers komt naar voren dat vooral drugshandelaren van Turkse herkomst zich met handel vanuit dealpanden bezighouden. Zij zijn de afgelopen jaren voor een belangrijk deel verantwoordelijk geweest voor de ernstige drugsoverlast waarmee Venlo te maken heeft gehad. Juist deze overlastgevende drugspanden zijn consequent gesloten door de gemeente. Deze Turkse handelaren die vooral actief zijn in het meer zichtbare deel van de drugshandel bepalen in belangrijke mate het beeld dat politie en justitie hebben van de drugshandel in Venlo. De strafrechtelijke aanpak van drugshandelaren is vaak lastig. Uit de opsporingsonderzoeken blijkt dat een deel van de handelaren vaak al jarenlang actief is geweest in Venlo voordat zij werden aangehouden. Bovendien heeft de opsporing van georganiseerde grootschalige handel in softdrugs bij de regionale recherche niet de hoogste prioriteit. Wellicht dat een patseraanpak, zoals in andere politieregio's reeds plaatsvindt en die zich met name richt op drugshandelaren met een luxe, opzichtige levensstijl, meer effect heeft. Aanvullend op de Hektor aanpak zoals die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, kan de aanpak van dergelijke handelaren een mogelijk preventieve uitstraling hebben naar jongeren die ook een carrière in de drugshandel ambiëren. Achtergrondfactoren De sociaal-economische status van inwoners van Venlo is enigszins lager dan het landelijk gemiddelde. In het algemeen scoren stedelijke gebieden wat lager op sociaal-economische status dan de aangrenzende meer landelijke gebieden. Het overgrote deel van de regio Noord-Limburg heeft een gemiddelde sociaal-economische status. Het percentage nietwesterse allochtonen in Venlo bedraagt in 2005 ongeveer 11%. Dat zijn circa 10 duizend personen. Daarvan zijn ongeveer inwoners van Turkse origine en van Marokkaanse herkomst. Uit de bestudeerde opsporingsonderzoeken, Bibob-dossiers en gegevens over de eigenaren van drugspanden is gebleken dat relatief veel personen van Turkse origine in Venlo betrokken zijn bij drugshandel. Medewerkers van de opsporingsinstanties schetsen een beeld van een Turkse gemeenschap waarbinnen diverse kleine organisaties actief zijn. Vaak spelen familiebanden een rol. Hierbij wordt ook gewezen op de relatief grote Turkse gemeenschap in het Ruhrgebied en de betrokkenheid van Turken in Duitsland en Turkije bij de handel in drugs vanuit Venlo. In hoeverre er sprake is van zware georganiserde criminaliteit is niet duidelijk. De grotere softdrugszaken die zijn onderzocht door de Sofdtdrugshandel in Venlo 6

7 regionale recherche in Limburg-Noord betreffen vooral drugshandelaren van Nederlandse en Duitse herkomst. In enkele grotere zaken komen Turken voor. Juist in deze zaken is echter op basis van de dossiers van het opsporingsonderzoek geen goed beeld te krijgen van de omvang van de handel. 4.2 Maatregelen In Venlo wordt door gemeente, politie, justitie en Belastingsdienst in het kader van Hektor sinds 2001 nauw sam engewerkt. Getracht wordt onder meer te voorkomen dat drugshandelaren via stromannen weer andere woningen, cafés en winkelpanden aankopen met als doel hun handel via die panden voort te zetten. Het effectief afsnijden van dit deel van de aanbodkant van de drugshandel vraagt een grote inzet van gemeente, politie, justitie en Belastingdienst. Financiering door het Rijk, door een subsidie van het ministerie van Justitie, heeft sinds 2001 een aanvullende inzet op de handhaving van de drugsoverlast mogelijk gemaakt. Deze aanvullende financiering is in de periode afgebouwd en komt in 2010 te vervallen. Hierdoor is de capaciteit van het rechercheteam van de politie dat zich met de drugshandel in Venlo bezighoudt sinds 2006 minder groot dan de periode daarvoor. Het beheersbaar houden van de straathandel en de drugshandel vanuit dealpanden en daarmee van de drugsoverlast waarmee dit gepaard gaat, is een van de belangrijkste opgaven van gemeente, politie en justitie in Venlo. Voorkomen moet worden dat delen van de binnenstad weer worden overgenomen door drugshandelaren. De bestuurlijke maatregelen bestaan vooral uit het sluiten van drugspanden en het voorkomen dat personen die zich inlaten met drugshandel (weer) vaste voet aan de grond krijgen door panden te kopen en vergunningen aan te vragen voor een winkel of horecabedrijf. In Venlo fungeerden verschillende cadeaushops en cafés als ontmoetingsplek en dekmantel voor de handel in softdrugs. Door onder meer toepassing van de Wet Bibob is een tiental keren voorkomen dat panden in Venlo in bezit komen van aan drugshandel gerelateerde personen. Bibob blijkt een aanvullend en effectief instrument van de gemeente om drugshandel tegen te gaan vanuit panden, die zijn ingericht voor de vestiging van caf és en winkels waarvoor een vergunningplicht geldt. Ook de zogenoemde korte klappen die het rechercheteam, ondanks de jaarlijks aflopende rijkssubsidie, weet toe te brengen aan de drugshandel heeft zijn uitwerking op de straathandel en drugshandel vanuit panden gehad. Hierbij wordt wel de zorg uitgesproken dat de capaciteit van de recherche zeer beperkt is. In hoeverre de gezamenlijke drugsaanpak in Venlo door deze beperkte recherchecapaciteit aan effectiviteit heeft ingeboet is op grond van de bestudeerde zaken niet exact te zeggen. Het aantal opsporingsonderzoeken dat het rechercheteam heeft uitgevoerd is niet afgenomen. De diepgang van de onderzoeken is volgens medewerkers van het Openbaar Ministerie wel minder geworden. Aan opsporing van de herkomst van de drugs komt het rechercheteam niet meer toe. Voor het kunnen toepassen van Bibob heeft de gemeente informatie nodig van politie, justitie en Belastingsdienst. Om vergunningen te weigeren is een uitgebreid bestuurlijk dossier noodzakelijk. Wanneer de politie in strafrechtelijk onderzoek of bij anderszins verzamelen van informatie over criminele samenwerkingsverbanden in Venlo stuit op Sofdtdrugshandel in Venlo 7

8 stromannen of belastingontduiking, dan wordt die kennis besproken in het Van Bommelslab waarover de gemeente de regie voert. Door de minder diepgaande strafrechtelijke onderzoeken kan de informatie voorziening voor het toepassen van bestuurlijke maatregelen onder druk komen te staan. 5. Internationale handel De Nederlandse economie blinkt internationaal uit in logistiek en handel. Ro tterdam en Schiphol zijn logistieke knooppunten in de internationale handel. Ook de georganiseerde criminaliteit in Nederland heeft volgens Kleemans e.a. (2003) een transitfunctie. 12 Plegers van georganiseerde criminaliteit bedrijven vooral internationale handel en Nederland functioneert daarbij als productieland, doorvoerland of bestemmingsland. Nederlandse criminelen voorzien in de drugsbehoeftes van afnemers in het buitenland, zonder dat zij zelf de producent van die goederen behoeven te zijn. Dit geldt met name voor heroïne en cocaïne. Nederland is wel een productieland al het gaat om wiet en XTC. 13,14,15, Georganiseerde criminaliteit Georganiseerde criminaliteit in Nederland bestaat volgens de literatuur uit een netwerk van personen met uiteenlopende rollen in losse samenwerkingsverbanden die bereid zijn ad hoc mee te werken aan een lucratieve handel. 17,18 Ze stappen makkelijk over naar andere samenwerkingsverbanden. Zo'n netwerkstructuur biedt mogelijkheden bij het leggen van contacten met andere criminele samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland. Bovendien is een dergelijke structuur resistent en opgewassen tegen verliezen mocht een persoon worden aangehouden. Koeriers en overige minder belangrijke personen die doorgaans de grootste risico's lopen te worden aangehouden, zijn inwisselbaar en kennen de opdrachtgevers vaak niet. Uit de bestudeerde opsporingsonderzoeken blijkt dat in en rond Venlo een categorie handelaren voorkomt die optreden als regisseur van de internationale handel. Hasj, vermoedelijk afkomstig uit Marokko, wordt ingevoerd via Spanje naar Nederland. In Noord-Limburg wordt de hasj overgepakt en in kleinere hoeveelheden weer uitgevoerd. Als de klant daarom vraagt wordt de hasj aangevuld met in Nederland geproduceerde wiet en harddrugs. Dit zien we terug in een aantal zaaksdossiers, waarbij de hoofdpersonen van criminele organisaties in en rond Venlo zijn gevestigd. De reden dat zij actief zijn vanuit Venlo is niet exact bekend. Dat kan te maken hebben met de logistieke funct ie van Venlo voor de transport van goederen naar Duitsland. Ook andere factoren spelen een rol. Enkele criminele organisaties blijken de softdrugs naar Groot-Brittannië te vervoeren. Venlo lijkt in dat geval als vestigingsplaats een minder voor de hand liggende keuze. De aanwezigheid van naar Groot-Brittannië exporterende softdrugshandelaren in Noord-Limburg kan toevallig zijn, maar kan ook het gevolg zijn van de al jarenlange aanwezigheid van in totaal enkele tientallen criminele samenwerkingsverbanden. In de onderzoeken komen verschillende personen met uiteenlopende achtergronden voor: Turken die samenwerken Sofdtdrugshandel in Venlo 8

9 met Nederlanders, Duitsers met Nederlanders, producenten met exporteurs. Uit de zaaksdossiers blijkt dat een deel van de softdrugshandelaren al jaren lang actief is in en rond Venlo, elkaar kent en regelmatig samenwerkt. 5.2 Opsporing Het aantal criminele samenwerkingsverbanden dat in de regio Limburg Noord actief is, is volgens medewerkers van de politie en het Openbaar Ministerie de afgelopen jaren niet veranderd. Er zijn wel enkele grote drugshandelaren aangehouden en veroordeeld, maar op de totale omvang van de criminele samenwerkingsverbanden heeft dit weinig effect gehad. Uit onderzoek van Spapens (2006) naar de handel in en productie van XTC in de periode blijkt dat het incasseringsvermogen van criminele samenwerkingsverbanden beperkt is: kleine amputaties als gevolg van een korte klap of een toevallige ontdekking zijn niet onoverkomelijk. Een succesvolle lange haal, een langlopend onderzoek waarbij een groot deel van het criminele samenwerkingsverband is aangehouden, betekende daarentegen ook het einde van de groepering in die samenstelling.de XTC-productie en - handel kan echter voortduren wanneer er sprake is van een breder crimineel netwerk, waarbinnen veel sociale bindingen bestaan. Het totale netwerk is volgens Spapens dan te omvangrijk om op één moment onderwerp van opsporingsonderzoek(en) te kunnen worden gemaakt. Degenen die zijn aangehouden en veroordeeld kunnen derhalve, na hun vrijlating, hun plaats in het netwerk weer innemen en participeren in nieuwe criminele activiteiten. Het is niet eenvoudig criminele netwerken waarin daders met elkaar in wisselende samenwerkingsverbanden samenwerken, uit te schakelen. Dit vergt een grote, gezamenlijke inspanning van handhavings- en opsporingsdiensten. Lokaal gebeurt dat al sinds de start van Hektor in Het aanpakken van internationaal opererende drugshandelaren gaat echter de capaciteit van de lokale samenwerkingsverbanden in de bestrijding van de drugsoverlast te boven. Uit de onderzochte zaaksdossiers waarin sprake is van handel in softdrugs, blijkt dat politie en Openbaar Ministerie grote moeite hebben deze handelaren veroordeeld te krijgen. De Bovenregionale Recherche doet haar best, maar kan jaarlijks slechts enkele grotere onderzoeken doen naar softdrugshandel. Ook op ondersteuning van de Nationale Recherche hoeft niet hierbij niet of nauwelijks te worden gerekend. Zij hebben hun eigen speerpunten waarbij zij zich met name richten op: terrorisme en andere extreme vormen van ideologisch gemotiveerde misdaad, handel in cocaïne en heroïne, productie van en handel in synthetische drugs, mensenhandel en mensensmokkel, handel in en gebruik van vuurwapens en explosieven, en witwassen. 19 Handel in softdrugs is geen landelijk speerpunt en krijgt derhalve een lagere prioriteit. Voor het succesvol opsporen van criminele netwerken met een amorf karakter, zoals die in en rond Venlo actief zijn in de (internationale) softdrugshandel en deels ook productie, zal aan de bestrijding ervan e en hogere prioriteit moeten worden toegekend. Sofdtdrugshandel in Venlo 9

10 REFERENTIES 1 Snippe, J., B. Bieleman, H. Naayer, A. Kruize (2005). Hektor in Venlo. Eindevaluatie: Inspanningen, proces en resultaten St. Intraval, Groningen-Rotterdam. 2 Snippe, J., B. Bieleman, H. Naayer (2006). Hektor in Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo. St. Intraval, Groningen-Rotterdam. 3 Bieleman, B., H. Naayer, A. Nienhuis (2006). Coffeeshops naar de periferie. Evaluatie verplaatsing twee coffeeshops in Venlo. St. Intraval, Groningen-Rotterdam. 4 Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving EMCDDA. Table GPS-5. Last month prevalence of drug use among all adults (aged 15 to 64 years) in nationwide surveys among the general population. 5 Pfeiffer-Gerschel, T., I. Kipke, M. David-Spickermann, G. Bartsch (2008). National Report to the EMCDDA by the REITOX National Focal Point. Germany: Drugsituation 2006/2007. EMCDDA en DBDD. 6 Rodenburg, G., R. Spijkerman, R. van den Eijnden, D. van de Mheen (2007). Nationaal prevalentieonderzoek middelengebruik IVO, Rotterdam. 7 Bieleman, B., H. Naayer (2007). Onderzoek coffeeshops Terneuzen. St. Intraval, Groningen-Rotterdam. 8 Bieleman, B., H. Naayer, A. Nienhuis (2006). Coffeeshops naar de periferie. Evaluatie verplaatsing twee coffeeshops in Venlo. St. Intraval, Groningen-Rotterdam. 9 Bieleman, B., H. Naayer (2007). Onderzoek coffeeshops Terneuzen. St. Intraval, Groningen-Rotterdam. 10 Bundeskriminalamt (2007). Bundeslagebild Rauschgift 2006, - Tabellenanhang. Bundesrepublik Deutschland. Bundeskriminalamt, Wiesbaden. 11 Bundeskriminalamt (2005). Bundeslagebild Rauschgift Bundesrepublik Deutschland. Bundeskriminalamt, Wiesbaden. 12 Kleemans, E.R., M.E.I. Brienen, H.G. van de Bunt (2002). Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Tweede rapportage op basis van de WODC-monitor. Reeks Onderzoek en Beleid 198. WODC / Boom Juridische Uitgevers, Den Haag. 13 Spapens, A.C.M., H. van de Bunt, L. Rastovac (2007). De wereld achter de wietteelt. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag. 14 Wouters, M., D.J. Korf, B. Kroeske (2007). Harde aanpak, hete zomer. Een onderzoek naar de ontmanteling van hennepkwekerijen in Nederland. Rozenberg Publishers, Amsterdam. Sofdtdrugshandel in Venlo 10

11 15 Bovenkerk, F., W. Hogewind, D. Korf en N. Milani (2003). Hennepteelt in Nederland, het probleem van de criminaliteit en haar bestrijding. Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht. 16 Neve, R.J.M., M.M.J. van Ooyen-Houben, J. Snippe, B. Bieleman (2007). Samenspannen tegen XTC. Eindevaluatie van de XTC-nota. WODC- Intraval, ministerie van Justitie, Den Haag/Groningen. 17 Kleemans, E.R., H.G. van de Bunt (2002). Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Reeks Onderzoek en Beleid 252. WODC-Erasmus Universiteit/Boom Juridische Uitgevers, Den Haag. 18 Spapens, T. (2006). Interactie tussen criminaliteit en opsporing. De gevolgen van opsporingsactiviteiten voor de organisatie en afscherming van XTC-productie en handel in Nederland. Intersentia, Antwerpen/Oxford. 19 Brief van de Minister van Justitie d.d. 11 juli Voortgangsbericht bestrijding georganiseerde criminaliteit. TK vergaderjaar , , nr. 4. Sofdtdrugshandel in Venlo 11

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo 17 november 2008 Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO B. Bieleman R. Nijkamp COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO Juli 2009 INTRAVAL

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee

Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee Samenvatting Drugsdelicten beschouwd Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee Het WODC levert elk jaar een bijdrage aan het Jaarbericht van de

Nadere informatie

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN

COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN Coffeeshopbezoekers Terneuzen najaar 2009 COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN NAJAAR 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Probleemstelling 1 1.2 Onderzoeksopzet 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Drugsgebruik in Oldenzaal

Drugsgebruik in Oldenzaal Inventarisatie soft- en harddrugsgebruik in de gemeente Oldenzaal Drugsgebruik in Oldenzaal S. Biesma R. Nijkamp M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres : Postbus 1781 9701 BT Groningen

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood 28 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid Nut en nood van coffeeshops Zes op tien coffeeshops dicht door kabinetsbeleid, Sluit coffeeshops in Maastricht,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Antwoord van burgemeester en wethouders

gemeente Eindhoven Antwoord van burgemeester en wethouders gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01517 Beslisdatum B&W 28 augustus 2012 Dossiernummer 12.35.103 2.1.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. P. Leenders (CDA) inzake cocaïnegebruik in Eindhoven De CDA-fractie

Nadere informatie

Waar blijft het geld?

Waar blijft het geld? Waar blijft het geld? Uitkomsten v/d vierde Monitor Georganiseerde Criminaliteit Edwin Kruisbergen 13 maart 2013 Structuur De Monitor Georganiseerde Criminaliteit Criminele inkomsten: Verdienen Verdelen

Nadere informatie

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN TOINE SPAPENS intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN xv xvii HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl COLOFON 2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Samenvatting Aanleiding tot het onderzoek

Samenvatting Aanleiding tot het onderzoek Samenvatting Aanleiding tot het onderzoek Bij degenen die zich in Nederland politiek en beleidsmatig met de problematiek van vuurwapencriminaliteit bezig houden alsook bij de politie, bestaat het vermoeden

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding Het aantal Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie is hoog in vergelijking met andere landen. Dit aantal is de afgelopen jaren verder toegenomen. In opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEK ROTTERDAM VOORJAAR 2012

COFFEESHOPBEZOEK ROTTERDAM VOORJAAR 2012 COFFEESHOPBEZOEK ROTTERDAM VOORJAAR 2012 R. Nijkamp B. Bieleman COFFEESHOPBEZOEK ROTTERDAM VOORJAAR 2012 Augustus 2012 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Vraagstelling

Nadere informatie

NULMETING OVERLAST EN BEZOEK COFFEESHOPS MAASTRICHT

NULMETING OVERLAST EN BEZOEK COFFEESHOPS MAASTRICHT NULMETING OVERLAST EN BEZOEK COFFEESHOPS MAASTRICHT OWP research Groningen-Rotterdam Maastricht COLOFON Postadres: St. INTRAVAL OWP Research Postbus 1781 Weth v Caldenborghlan 76 9701 BT Groningen 6226

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Onderzoek drugsbeleid Venlo 2012-2013

Onderzoek drugsbeleid Venlo 2012-2013 Onderzoek drugsbeleid Venlo 2012-2013 J. Snippe R. Nijkamp B. Bieleman Onderzoek drugsbeleid Venlo 2012-2013 November 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Coffeeshops en criminaliteit

Coffeeshops en criminaliteit 46 Coffeeshops en criminaliteit B. Bieleman en J. Snippe* De relatie tussen coffeeshops en criminaliteit is een van de onderwerpen in de discussie over het Nederlandse softdrugsbeleid. De verkoop van softdrugs

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten KAPPEN MET DRUGS KAPPEN MET DRUGS Failliet beleid Het drugsbeleid van Nederland is failliet. De gevolgen van het gedoogbeleid op de volksgezondheid, de veiligheid en het sociale leven zijn ontwrichtend.

Nadere informatie

Nee tegen Nederwiet in grensstreek

Nee tegen Nederwiet in grensstreek 22 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Fotoserie Werken tegen wiet Nee tegen Nederwiet in Nederlandse grensstreek Werkvloer Een toestroom van drugstoeristen, levensbedreigende hennepkwekerijen en wapengevaarlijke

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

De wietpas en het sociaal clubmodel

De wietpas en het sociaal clubmodel De wietpas en het sociaal clubmodel De wietpas en het sociaal clubmodel Meningen en verwachtingen van coffeeshopbezoekers in Utrecht Marije Wouters & Dirk J. Korf M.m.v. Shima Asadi, Cecilia Le & Sarsani

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

De wietpas en het sociaal clubmodel

De wietpas en het sociaal clubmodel Dewietpasenhetsociaalclubmodel Dewietpasenhetsociaalclubmodel MeningenenverwachtingenvancoffeeshopbezoekersinUtrecht MarijeWouters&DirkJ.Korf M.m.v.ShimaAsadi,CeciliaLe&SarsaniSchenk DitonderzoekisuitgevoerdinopdrachtvandeGG&GDvandegemeenteUtrecht.

Nadere informatie

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) -1- Onmisbaar voorstel aan rijksoverheid De politie constateerde landelijk een stijgende trend in diefstallen en vermissingen

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid 34 secondant #1 februari 2010 Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid De werkelijkheid achter de cijfers secondant #1 februari 2010 35 De wijk Oud-Charlois heeft meer dan gemiddeld te maken met problemen

Nadere informatie

Samenvatting Het productieproces

Samenvatting Het productieproces In publicaties van Bovenkerk (2001) en Bovenkerk en Hogewind (2003) werd enkele jaren geleden een alarmerend beeld geschetst van de greep die georganiseerde criminele groeperingen op de hennepteelt in

Nadere informatie

MONITORING DRUGSOVERLAST VENLO AANVULLEND ONDERZOEK

MONITORING DRUGSOVERLAST VENLO AANVULLEND ONDERZOEK MONITORING DRUGSOVERLAST VENLO AANVULLEND ONDERZOEK J. Snippe, B. Bieleman, M Bezema, L. Griesheimer, A. Kruize, B. Merkelijn Mei 2002 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL I WODC Postadres

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-i

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-i LET OP: Je kunt dit examen maken met de 51e druk of met de 52e druk van de atlas. Schrijf op de eerste regel van je antwoordblad welke druk je gebruikt, de 51e of de 52e. Bij elke vraag is aangegeven welke

Nadere informatie

Plan van Aanpak Softdrugsbeleid

Plan van Aanpak Softdrugsbeleid Plan van Aanpak Softdrugsbeleid Het No Nonsense Model Dringende oproep aan het nieuwe kabinet B.J. Gardebroek P.J. Schenderling Plan van Aanpak Softdrugsbeleid Het No Nonsense Model Auteur: B.J. Gardebroek,

Nadere informatie

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur

Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA. Gert Urff. Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC. senior beleidsadviseur Witwassen.. Kan de gemeente er wat aan doen? Gertjan Groen RA Forensisch Accountant Politieprogramma FinEC Gert Urff senior beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid De gemeentelijke invalshoek Witgewassen

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

6 Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 1 2006

6 Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 1 2006 5 Voorwoord De discussie over de paradoxale kanten van het Nederlandse softdrugsbeleid is in het afgelopen jaar weer opgelaaid. Aanleiding was de oproep van een aantal burgemeesters in Limburg om niet

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 25-02-2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT dd OR

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Hoe werkt het Nederlandse drugsbeleid?

Hoe werkt het Nederlandse drugsbeleid? 24 Hoe werkt het Nederlandse drugsbeleid? Een evaluatieve verkenning van een decennium drugsbeleid M.M.J. van Ooyen-Houben* Het Nederlandse drugsbeleid staat niet op zichzelf. Nederland heeft zich namelijk

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2010/0011(E) 16.3.2011 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad over de sluiting van

Nadere informatie

Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam

Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam - E N 1- M E T I N G Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam B. Bieleman R. Nijkamp F. Schaap MONITOR COFFEESHOPBELEID ROTTERDAM - EN 1-METING September 21 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 21 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-1-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: Overlast door coffeeshops tekst 1 Nieuwsoverzicht coffeeshops Op het

Nadere informatie

ONDERZOEK INVOERING WIETPAS DORDRECHT

ONDERZOEK INVOERING WIETPAS DORDRECHT ONDERZOEK INVOERING WIETPAS DORDRECHT J. Snippe B. Bieleman ONDERZOEK INVOERING WIETPAS DORDRECHT December 2012 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Drugsdelicten beschouwd

Drugsdelicten beschouwd Drugsdelicten beschouwd Over aard & omvang van Opiumwetfeiten in 2012 geregistreerd bij politie en Koninklijke Marechaussee Peter Kruize Paul Gruter Drugsdelicten beschouwd Over aard & omvang van Opiumwetfeiten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

NOTA CANNABISBELEID 2009. Gemeente ROOSENDAAL

NOTA CANNABISBELEID 2009. Gemeente ROOSENDAAL NOTA CANNABISBELEID 2009 Gemeente ROOSENDAAL Vastgesteld: 3 maart 2009 In werking treding: 16 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Het Nederlandse drugsbeleid... 6 2.1 Het Nederlandse drugsbeleid,

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn Besluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer. Daartoe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

DRUGSGERELATEERDE OVERLAST

DRUGSGERELATEERDE OVERLAST LITERATUURSTUDIE DRUGSGERELATEERDE OVERLAST B. Bieleman S. Biesma J. Snippe A. Beelen Literatuurstudie Drugsgerelateerde Overlast Maart 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam 1. INLEIDING Dit rapport behandelt

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten? OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

Quick Scan. Ontwikkeling in Aantal. Coffeeshops in Nederland

Quick Scan. Ontwikkeling in Aantal. Coffeeshops in Nederland NTRAVAL A bureau voor onderzoek, advies Ontwikkeling in Aantal Coffeeshops in Nederland B. Bieleman, S. Biesma, J. Snippe, E. de Bie INTRAVAL Groningen-Rotterdam December 1996 Auteursrechten voorbehouden

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN

Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN Versie april 2013 DRUGSBELEID ASSEN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 DOELSTELLING DRUGSBELEID... 2 LANDELIJK BELEID... 2 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN... 3 ONTWIKKELINGEN IN ASSEN... 4 PRIJS

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

Schone kunsten. B. Bieleman. R. van der Stoep. H. Naayer PREVENTIEVE DOORLICHTING KUNST- EN ANTIEKHANDEL

Schone kunsten. B. Bieleman. R. van der Stoep. H. Naayer PREVENTIEVE DOORLICHTING KUNST- EN ANTIEKHANDEL Schone kunsten PREVENTIEVE DOORLICHTING KUNST- EN ANTIEKHANDEL B. Bieleman R. van der Stoep H. Naayer COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam

Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam B. Bieleman R. Mennes J. Snippe MONITOR EERSTE VERPLAATSING COFFEESHOPS AMSTERDAM Maart 215 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Cannabisbeleid 3 De Staatssecretaris

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam QUICK-SCAN: GEVOLGEN REGIOBINDING ROTTERDAM COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Het Rotterdamse model 2007-2012

Het Rotterdamse model 2007-2012 Erasmus School of Law Het Rotterdamse model 2007-2012 Ciroc 7-3-2012 Coffeeshops, het beste van twee kwaden Thaddeus Muller Opzet Intro Onderzoek Het Rotterdamse model? Effecten en

Nadere informatie

Preventieve doorlichting cannabissector c.a.

Preventieve doorlichting cannabissector c.a. Preventieve doorlichting cannabissector c.a. COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

Coffeeshops, toeristen en lokale markt

Coffeeshops, toeristen en lokale markt Cahier 2014-12 Coffeeshops, toeristen en lokale markt Evaluatie van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops Eindrapport M. van Ooyen-Houben B. Bieleman D.J. Korf Cahier 2014-12

Nadere informatie

CANNABIS ZONDER COFFEESHOP

CANNABIS ZONDER COFFEESHOP CANNABIS ZONDER COFFEESHOP Niet-gedoogde cannabisverkoop in tien Nederlandse gemeenten Dirk J. Korf, Marije Wouters, Ton Nabben & Patrick van Ginkel Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Het Nederlandse drugsbeleid

Het Nederlandse drugsbeleid Het Nederlandse drugsbeleid 1 juli 1999 De centrale doelstelling van het Nederlandse drugbeleid is de bescherming van de gezondheid van het individu, zijn directe omgeving en de samenleving als geheel.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops X Gemeente Amsterdam Bezoekadres Amstel 1 lon PN Amsterdam Postbus 202 woo AE Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.n1 Retouradres: Postbus 202, woo AE Amsterdam Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam

Nadere informatie

22 secondant #3/4 juli-augustus 2009. Fotoserie Inzet innovatieve opsporingsmethoden. Werkvloer

22 secondant #3/4 juli-augustus 2009. Fotoserie Inzet innovatieve opsporingsmethoden. Werkvloer 22 secondant #3/4 juli-augustus 2009 Fotoserie Inzet innovatieve opsporingsmethoden Hard tegen hennep Werkvloer In 2011 moet de grootschalige hennepteelt in Nederland zichtbaar gereduceerd zijn. Dat is

Nadere informatie

Conceptversie: 8. Manifest Joint Regulation

Conceptversie: 8. Manifest Joint Regulation Conceptversie: 8 Manifest Joint Regulation Het water staat ons aan de lippen Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan en de teelt van deze drugs illegaal is, mag

Nadere informatie

Onderzoek coffeeshops Terneuzen. B. Bieleman. H. Naayer

Onderzoek coffeeshops Terneuzen. B. Bieleman. H. Naayer Onderzoek coffeeshops Terneuzen B. Bieleman H. Naayer Onderzoek coffeeshops Terneuzen April 2007 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

8 Samenvatting en conclusies

8 Samenvatting en conclusies 8 Samenvatting en conclusies In de nota Samenspannen tegen XTC is in mei 2001 door het kabinet een breed scala aan maatregelen aangekondigd om het hoofd te bieden aan het probleem van de illegale export

Nadere informatie

LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012

LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 LANDELIJK BUREAU BIBOB Nieuwsbrief nummer 3 Februari 2012 Nieuwsbrief van het Landelijk Bureau Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Nadere informatie