sociaal-economisch recht door de Commissie was goedgekeurd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sociaal-economisch recht door de Commissie was goedgekeurd."

Transcriptie

1 Katern het verzoek van de Ierse luchtvaartmaatschappij Aer Lingus om de Commissie te gebieden van haar concurrent Ryanair te verlangen dat zij haar stemrechten in Aer Lingus voorlopig niet uitoefent, afgewezen. Dit verzoek hield verband met het vijandige plan van Ryanair om Aer Lingus over te nemen. Dit plan is vorig jaar door de Commissie afgekeurd. Tegen deze beschikking heeft Ryanair beroep ingesteld. Vervolgens heeft Ryanair haar bestaande minderheidsdeelneming in Aer Lingus vergroot. Dit was voor Aer Lingus reden de Commissie te vragen Ryanair te verplichten deze minderheidsdeelneming af te stoten. De Commissie was echter van oordeel hiertoe niet bevoegd te zijn zolang Ryanair niet over juridische of feitelijke zeggenschap in Aer Lingus beschikt. Tegen dit oordeel heeft Aer Lingus - op haar beurt - beroep ingesteld. Tegelijkertijd heeft Aer Lingus om een voorlopige voorziening van de President van het Gerecht verzocht. De President bevestigt in zijn beschikking dat de Commissie niet bevoegd is tot het nemen van een dergelijk besluit. De Commissie is hier volgens de President uitsluitend toe bevoegd indien sprake is van een wijziging van zeggenschap en de transactie daadwerkelijk is voltooid. Anders dan Aer Lingus heeft gesteld, is van een lacune in de regelgeving geen sprake. De President wijst er op dat indien in dit geval sprake zou kunnen zijn van een beperking van de concurrentie de nationale mededingingsautoriteiten bevoegd zijn het kartelverbod en het verbod van misbruik van een economische machtspositie toe te passen. HvJEG 12 februari 2008, zaak C-199/06 (CELF / SIDE) Het Hof heeft een interessante uitspraak gedaan over de terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun. Aanleiding was een slepend geschil tussen de concurrerende Franse boekenexporteurs CELF en SIDE over een door de Franse staat aan CELF verleende exploitatiesubsidie. Volgens SIDE was sprake van verboden staatssteun omdat de subsidie aan CELF niet van te voren door de Commissie was goedgekeurd. Na diverse procedures concludeerde de Commissie uiteindelijk dat het verlenen van de subsidie geoorloofd is. Inmiddels was SIDE een nationale procedure gestart, met als inzet beëindiging en terugbetaling van de subsidie. Dit was voor de Franse rechter reden het Hof te vragen of een lidstaat verplicht is onrechtmatig verleende steun in de zin dat deze niet van te voren is goedgekeurd terug te vorderen, ook wanneer de Commissie inmiddels heeft vastgesteld dat de steun geoorloofd is. Het Hof is van oordeel dat het Europees recht in dit geval niet verplicht tot volledige terugvordering van de verleende steun. Wel dient volgens het Hof de rente over het subsidiebedrag te worden teruggevorderd, aangezien het subsidiebedrag anders in afwachting van de beslissing van de Commissie elders had moeten worden geleend. Literatuur M.F.A.M. Smeets, Het Commissievoorstel inzake schikkingen: beter ten hele geschikt dan ten halve gedwaald?, M&M 2008, nr. 2, p ; E. Oude Elferink, De zaak BASF/ Commissie: stiekem heel spectaculair, AM 2008, nr. 3, p ; J.C.A. Houdijk, Zelfregulering door de vrijeberoepssector en het mededingingsrecht: enige argumenten vóór een algemeen belang rule of reason, NTER 2008, nr. 1/2, p ; P.C. Adriaanse, Afzien van terugvordering van in strijd met het gemeenschapsrecht verleende financiële steun vanwege het rechtszekerheidsbeginsel, NTER 2008, nr. 1/2, p ; S.J.H. Evans, Legal privilege na het AKZO-arrest: goed nieuws voor de happy few?, NTER 2008, nr. 3, p ; E. Oude Elferink, Ompakking van geneesmiddelen: de stand van zaken (Boehringer II), NTER 2008, nr. 3, p * Op het terrein van het Europees mededingingsrecht worden in de rubriek Europees recht van Katern ook belangrijke uitspraken en regelgeving opgenomen. Sociaal recht AAK Mr.drs. J. Heinsius Rechtspraak De deelname aan de smalle maatschappelijke discussie betreffende het instellen van een onafhankelijk instituut ter bescherming van klokkenluiders door Mr P. van Vollenhoven daargelaten het moet blijkens de conclusie van een desbetreffend rapport overigens echt beter (NJB 2008, p. 1074) valt er wat betreft het eerste kwartaal van 2008 maar weinig ten aanzien van wet- en regelgeving te melden (zie voor dit laatste ook G.J.J. Heerma van Voss, J.M. van Slooten, Kroniek van het Sociaal recht, NJB , p. 969). Derhalve start het onderhavige overzicht in tegenstelling tot de tot nu toe verschenen overzichten dan ook niet met het gebruikelijke onderdeel Wetgeving, maar met het onderdeel Rechtspraak. Dit laatste niet om een overzicht te geven van alle tijdens voorgenoemde periode verschenen rechtspraak, maar veeleer om nogmaals de aandacht te vragen voor een reeds eerder in een Katernoverzicht gememoreerd arrest. Net als het dit jaar alweer tien jaar geleden verschenen zogenoemde Taxi Hofman -arrest van de Hoge Raad (HR 26 juni 1998 (JAR 1998/199) - zie daarvoor desgewenst het voorlaatste Katernoverzicht - zou het mogelijk als cocaïne-arrest aan te duiden arrest van de Hoge Raad van 14 september 2007 (JAR 2007/250) immers wel eens tot veel vervolgrechtspraak kunnen leiden met spin of ten aanzien van wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt, zij het naar alle waarschijnlijkheid in mindere mate, voor een Hoge Raad-arrest van 14 maart van dit jaar (HR 14 maart 2008, RvdW 2008, 310). Zoals mogelijk reeds bekend, betroffen de feiten van het cocaïne-arrest een ontslag op staande voet van een werkneemster met de functie van serveerster in een hotelcasino van een stringent anti-drugbeleid voerend werkgever. In het kader van dit beleid laat de werkgever de serveerster een test ondergaan, die ertoe leidt dat

2 6034 Katern 107 sociaal-economisch recht cocaïnegebruik wordt geconstateerd. Een gebruik overigens, dat niet noodzakelijkerwijs tijdens het werk behoefde te zijn geschied en dit werk als zodanig ook niet behoefde te beïnvloeden. Werkgever informeert werknemer over het positieve testresultaat en biedt haar deelname aan een rehabilitatieprogramma aan, in een kliniek. Werknemer denkt hier korte tijd over na, maar weigert op het aanbod in te gaan. Daarop wordt werkneemster vervolgens wegens haar druggebruik en deelname aan een rehabilitatietraining ontslagen, op staande voet. Een ontslag dat door het Gerecht van Eerste Aanleg en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in stand wordt gelaten. De Hoge Raad is het hiermee eens. Mede gelet op de in het kader van een Drug-Free Workplace Policy-training door de desbetreffende werkneemster ondertekende verklaring waarin door haar werd aanvaard, dat een positieve drugstest een reden voor ontslag kon opleveren, zou het hof geen blijk hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting noch een onbegrijpelijk oordeel hebben gegeven door ervan uit te gaan dat de werkneemster het stringente antidrugsbeleid van haar werkgever in zoverre goed had begrepen dat een positieve test, ook als het testresultaat het gevolg zou zijn van cocaïnegebruik in de privésfeer, tot ontslag zou kunnen leiden, ongeacht of het gebruik een negatief effect heeft op het werk [cursiveringen JH]. Daarbij nam het hof in aanmerking, dat cocaïne tot 72 uur na gebruik in het lichaam van een mens kan achterblijven en een positieve test kan veroorzaken en dat de werkneemster niet had bestreden dat dit in Aruba van algemene bekendheid is. Het antidrugsbeleid van haar werkgever zou het door haar onderkende gevolg hebben gehad, dat ook in de privésfeer geen cocaïne kan worden gebruikt zonder het risico dat dit bij een test aan het licht zou komen en tot ontslag zou leiden. Bij afweging van het belang van werkgeefster bij het behoud van haar goede naam en aantrekkelijkheid voor haar gasten en het belang van de werkneemster in haar vrije tijd cocaïne te kunnen gebruiken mocht het hof volgens de Hoge Raad meer gewicht toekennen aan het belang van werkgever dan aan dat van werkneemster. Gezien het belang van de werkgever zou het niet ongerechtvaardigd zijn het antidrugbeleid toe te passen ten aanzien van een werknemer die een representatieve functie in een hotelcasino vervult. Het arrest van de Hoge Raad is in de eerste plaats individueel ontslagrechtelijk interessant. Cocaïnegebruik in de privésfeer kan tot een opzegging wegens dringende reden leiden en dit ongeacht of het gebruik een negatief effect heeft op het werk. Dat lijkt tamelijk ver te gaan zie mijn cursiveringen hiervoor -, maar is zonder meer inzichtelijk. De desbetreffende werkgever zou van diens werknemers geen druggebruik tolereren, hetgeen bij deze laatsten bekend was dan wel kon zijn en in het licht van de representatieve functie hiervan ook kon en kan worden verwacht. Tegen die achtergrond is het niet vreemd, dat het feit dat het druggebruik in combinatie met het afwijzen door de werknemer van een aanbod tot deelname aan een rehabilitatietraining in een kliniek tot ontslag op staande voet leidt. Aan de dienaangaande in eerdere Hoge Raadrechtspraak gestelde vier criteria is voldaan: de reden is objectief dringend mag van een desbetreffende werknemer immers niet worden verwacht dat deze na een positief testresultaat de kans op behoud van de arbeidsovereenkomst door deelname aan een rehabilitatietraining in een kliniek met beide handen aangrijpt? de reden is subjectief dringend de werkgever deelt de werknemer meteen na haar weigering tot deelname aan het rehabilitatieprogramma mede, dat de overeenkomst daarmee door hem wordt beëindigd de reden wordt de werknemer medegedeeld die was haar overigens reeds in het gesprek na het positieve testresultaat medegedeeld en de opzegging zal gezien de omstandigheden van het geval houdbaar zijn, waarbij de feiten, dat het anti-drugbeleid van de werkgever alsmede de eventuele consequenties van het handelen in strijd daarmee bekend waren bij werknemer en het niet het gebruik van cocaïne sec de dringende reden was zwaar zullen hebben meegewogen. (Zie voor de opzegging wegens dringende reden desgewenst nader I.P. Asscher-Vonk, W.H.A.C.M. Bouwens, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2007, p , V. Disselkoen, C.M. Jakimowicz, in: C.J. Loonstra en W.A. Zondag (red.), Arbeidsrecht I 2008, Den Haag: Sdu uitgevers 2007, p ) Het tweede op deze plaats kort te bespreken Hoge Raad-arrest van 14 maart 2008 betrof technisch-juridisch beschouwd een heel andere kwestie. De feiten betroffen een werknemer, die ondanks herhaalde waarschuwingen door diens werkgever op te letten bij het zaalvoetbal en dit te laten in een blessuregeval door de stringente voorwaarden aangaande bovenwettelijke doorbetaling van loon in een toepasselijke CAO geen aanspraak kon maken op deze betaling. De ziekte was immers het gevolg van een blessure ingevolge eigen schuld of toedoen van de werknemer en voor dat geval bepaalde de CAO dat er geen recht op bovenwettelijke loonbetaling bestond, hetgeen door de Hoge Raad werd aanvaard. (Zie over het aan het HR-arrest voorafgaande Hof-arrest A. Helstone, Geblesseerde werknemers niet buitenspel, Advocatenblad , p ) Wetgeving Beide hiervoor besproken arresten lijken vooral macro beschouwd lees: meer arbeidsovereenkomstenrechtelijk in enge zin interessant te zijn. Zij weerspiegelen in zekere zin de huidige tijdgeest, waarin er ogenschijnlijk steeds meer een vermenging plaatsvindt tussen het professionele en private leven van werknemers en werkgevers door P.F. van der Heijden treffend uitgedrukt als privétisering -, waarbij laatstgenoemden aan het handelen van hun werknemers buiten werktijd ogenschijnlijk steeds meer eisen (willen) stellen en juridisch beschouwd tot op bepaalde hoogte, in ieder geval voor wat betreft hard druggebruik en een voorzichtige(re) beoefening van sport in privé-tijd ook mogen stellen. Daarbij ontstaat dan de vraag hoever de mogelijkheden van een werkgever ei-

3 Katern genlijk gaan. Hoever kunnen werkgevers bijvoorbeeld gaan in het stellen van eisen betreffende het gebruik van alcoholhoudende dranken buiten werktijd? En hoever mogen zij gaan om het hebben, verkrijgen en/of handhaven van een bepaald lichaamsgewicht te eisen? Mogen zij bijvoorbeeld van op zich goed functionerende werknemers met overgewicht verwachten, dat zij dat gewicht aanpakken? En, zo ja, hoever gaat dat dan? Is bedrijfsfitness dan wel fitness buiten kantooruren voor te schrijven aan deze werknemers of wellicht zelfs een bepaald voedingspatroon? En mag het beoefenen van specifieke sporten door de werkgever worden verboden? Meer in de affectieve sfeer kan bijvoorbeeld de vraag worden gesteld, of collega s een affectieve relatie mogen hebben en, zo ja, of van hen mag worden verwacht dat zij deze melden aan hun werkgever. De beantwoording van al deze vragen zal uiteindelijk voor een aanzienlijk deel kunnen neerkomen op het bereik van grondrechten, die in het arbeidsovereenkomstenrecht vaak door middel van goed werkgever- en/of werknemerschap een rol spelen. Voornoemde tijdgeest zou daarbij wel eens met zich kunnen brengen, dat werknemers zich privé in sommige aspecten op dusdanige wijze zullen moeten (gaan) gedragen, dat geconcludeerd kan worden dat werkgevers inderdaad een nietonaanzienlijke invloed hebben op bepaalde aspecten van het privé-leven van hun werknemers. Daarbij ontstaat dan de voorvraag wat nu precies de exacte rechtsgrondslagen kunnen zijn van een beleid van een werkgever ter bevordering hiervan. Dienaangaande lijkt er minimaal een viertal te kunnen worden onderscheiden. In de eerste plaats valt te denken aan datgene wat partijen in hun arbeidsovereenkomst afspreken en wat er in de tweede plaats wordt afgesproken in CAO-bepalingen, waarvan ten aanzien van een deel daarvan ook nog eens voorstelbaar is, dat deze door de minister van SZW algemeen verbindend worden verklaard. Niet valt uit te sluiten, dat houdbaar zal blijken te zijn, dat van werknemers met specifieke functies contractueel wordt bedongen, dat deze zich een aantal uren voorafgaand aan de aanvang van een dienst zullen onthouden van het nuttigen van bijvoorbeeld alcohol. En ook is niet uit te sluiten, dat in (collectieve) arbeidsovereenkomsten afspraken worden gemaakt betreffende een functiegerelateerd (streef) gewicht, zoals overigens evenmin kan worden uitgesloten, dat in diezelfde overeenkomst(en) wordt afgesproken, dat er in geval van ziekte met als oorzaak een sportblessure geen sprake zal zijn van bovenwettelijke doorbetaling van loon aldus een grote stap verdergaand dan die leidend tot het hiervoor besproken HR-arrest van 28 maart Tot slot kan worden verwacht dat in specifieke bedrijfstakken in de (collectieve) arbeidsovereenkomst afspraken zullen worden gemaakt inzake het melden van een affectieve relatie met een collega en de arbeidsovereenkomstenrechtelijke consequenties hiervan. Goed werkgeverschap het arbeidsrechtelijke artikel 6:248 lijkt al deze afspraken overigens te kunnen beperken waarmee we overigens aan de derde rechtsgrondslag toe zijn van de beïnvloedingsmogelijkheid van het privé-leven van een werknemer door een werkgever. Is er immers van voornoemde afspraken geen sprake, dan valt te verdedigen, dat goed werknemerschap een juridische kapstok vormt om bijvoorbeeld van een werknemer te mogen eisen, dat deze zich een aantal uren voorafgaand aan de aanvang van een dienst zal onthouden van het nuttigen van bijvoorbeeld alcohol. Juridisch afdwingbare verwachtingen aangaande een bepaald lichaamsgewicht, het niet behoeven te voldoen aan de verplichting tot het melden van een affectieve relatie met een collega en bovenwettelijke betaling van loon in geval van ziekte ten gevolgen van een sportblessure lijken echter minder snel met succes te verdedigen met een beroep op artikel 7:611 BW. Dienaangaande valt wellicht eerder met succes een beroep te doen op artikel 7:660 BW de instructiebevoegdheid van de werkgever de vierde rechtsgrondslag die mede omvat het stellen van voorschriften ter bevordering van de orde in diens onderneming. Niet uit te sluiten valt, dat een werkgever met een beroep op laatstgenoemd artikel een reglement vaststelt aangaande alcohol- en drugsgebruik, dat ook in de privé-sfeer van een werknemer kan beïnvloeden. En ook is niet uit te sluiten, dat er een reglement wordt vastgesteld met voorschriften aangaande het hebben van een bijvoorbeeld voor een beveiligingsmedewerker voorgeschreven maximaal lichaamsgewicht en de deelname ter voorkoming van lichaamsgewicht aan bedrijfsfitness waaraan dan meteen een preventieve functie kan worden gekoppeld aangaande het oplopen van sportblessures. Overigens is evenzeer voorstelbaar dat er in een reglement ex artikel 7:660 BW voorschriften worden gesteld aangaande het melden van een affectieve relatie met een collega. De vraag die met het oog op een toepassing van artikel 7:660 BW in voormelde zin ontstaat luidt welke grenzen daaraan zijn verbonden. Eenzijdige toepassing door de werkgever brengt immers een inbreuk van de privacy van de werknemer met zich. Het cocaïne-arrest lijkt daarop een antwoord te geven. Inbreuk op privacy dient volgens de Hoge Raad gerechtvaardigd te zijn, hetgeen dient te worden beoordeeld door middel van een toetsing aan de noodzakelijkheid dient de inbreuk een legitiem doel en is die inbreuk daartoe een geschikt middel? -, de proportionaliteit is de inbreuk op de levenssfeer van de werknemer evenredig ten opzichte van het belang van de werkgever? en de subsidiariteit is het doel redelijkerwijs onbereikbaar op minder ingrijpende wijze? Al deze vragen dienen ten gunste van de werkgever te worden beantwoord, wil deze diens op artikel 7:660 BW gebaseerde beleid met succes kunnen toepassen. (Zie met dezelfde strekking C.J. Loonstra en W.A. Zondag, Arbeidsrecht I 2008, Den Haag: Sdu uitgevers 2007, p. 133.) Bedriegt de maatschappelijk schijn niet het ondertekenen van een convenant tegen overgewicht en de recentelijk door werkgevers geuite wens om niet te lang tot de doorbetaling

4 6036 Katern 107 sociaal-economisch recht van het wettelijke minimumpercentage van het loon van hun wegens sportbeoefening geblesseerde werknemers verplicht te zijn lijken daar overigens niet op te duiden -, dan zou het eerste decennium van deze eeuw arbeidsovereenkomstenrechtelijk wel eens van een ander predicaat kunnen worden voorzien dan dat van het laatste decennium van de vorige eeuw. Stond daarin immers een streven om werknemers hun arbeid zoveel mogelijk met hun levensstijl te laten combineren voorop men denke aan de Wet Arbeid en zorg zo lijken vandaag de dag door werkgevers tools te worden gezocht en aangewend om de levensstijl van hun werknemers zoveel mogelijk te laten combineren met hun arbeid die overigens voor velen van hen nog steeds het loon oplevert om meergenoemde levensstijl te kunnen hebben. Literatuur Algemeen E. Cremers-Hartman, Huishoudelijk personeel mogelijk van uitsluiting bevrijd door Europese Commissie, NJB 12, M. Diebels, De kleine gids voor het Nederlandse areidsrecht 2008, Deventer: Kluwer T. Hartlief, De politiek van het arbeidsrecht, NJB 13, G.J.J. Heerma van Voss, J.M. van Slooten, Kroniek van het Sociaal recht, NJB 16, A.T.J.M. Jacobs, Een weerman gaat komt een Al Gore terug?, NJB 13, L. Jansen, Advocaatkosten bij arbeidsconflict niet aftrekbaar, Advocatenblad 3, J. Meeusen, G. Straetmans (red.), Bedreigt de Europese markt de sociale welvaartsstaat?, Antwerpen: Intersentia 2007; N.J. Schrijver, Ban de kinderarbeid: De rol van de ILO, NJB 13, Internationaal en Europees arbeidsrecht M. Cousins, Free Movement of Workers, EU Citizenship and Acces to Social Advantages, Maastricht Journal of European and Comparative Law 4, 2007; R. Blanpain e.a., International and European Reflections on Labour Law and Globalisation (themanummer), Tilburg Law Review: journal of international and comparative law 1 & 2, A.Ph.C.M. Jaspers, Het Hof van Justitie EG en het arbeidsrecht: Europeanisering van het nationale arbeidsrecht?, SMA 1, J. Mulder, Aangenomen Dienstenrichtlijn: sociale dumping of het dumpen van socialisme?, SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht 1, Arbeidsovereenkomstenrecht D. Beets, E. Verhulp, Art. 7:625 BW: wettelijke matiging?, ArbeidsRecht 3, G.C. Boot, Arbeidsovereenkomst ondanks management-bv, Arbeids- Recht 1, E.C. Borgardijn, Gezagsrecht en beroepsethiek, samen door één deur?, SMA 1, S.P. Braam, Wat wel en niet mag bij aanwezigheidsdiensten: is gedifferentieerde beloning toegestaan?, ArbeidsRecht 1, R.A.A. Duk, Cassatierechter en arbeidsovereenkomst: op de keper beschouwd, SMA 1, K.D. Hazenberg, Flexibiliteit kent Europese grenzen, ArbeidsRecht 1, E.M. Hoogeveen, De inlener en het werkgeverschap, Ara 3, 2007; J. Honée, Bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht. Een verheldering van een moeilijk begrip, AA 2, E.J. Houben, Betrouwbaarheidstoetsing bij integriteitsgevoelige functies, ArbeidsRecht 2, C.C. Kip, J.W. Klinckhamers, Digitaal dagboek van een werknemer: het weblog in arbeidsrechtelijk perspectief, ArbeidsRecht 3, P. Oskam, De veiligste weg: de grens van de zorgplicht van de werkgever bij het ter beschikking stellen van hulpmiddelen, PIV-Bulletin 2, J. Oster, Het zwijgrecht en de meldplicht van de werknemer, Sociaal Recht 2, W.L. Roozendaal, De keizer heeft geen kleren aan. Medische privacy in arbeidsrechtelijke procedures, SMA 3, J.E.J. Prins, Googlende werkgevers, NJB 13, B.G.H. de Ruyter, Wiens brood men eet, diens woord men spreekt of zwijgt. Het dilemma van de werknemer, NJB 11, S.F. Sagel, J.N. Stamhuis, Persoonlijke boetes en clementieverzoeken van werknemers het arbeidsrecht als sprekbreker voor de Nma?, Sociaal Recht 1, E.J.P. Schothorst-Gransier, M. Margadant, De nieuwe Mededingingswet en Richtsnoeren Clementie: klikken loont! Of toch niet?, ArbeidsRecht 1, C.J. Smitskam, Oproepcontracten en de wettelijke rechtsvermoedens, PS Documenta 4, D.J.B. de Wolff, Goed werknemerschap (Monografieën Sociaal Recht), Deventer: Kluwer Ontslagrecht J.M. Barendrecht, Hervorming ontslagrecht: kantonrechetrs kunnen het wel!, NJB 13, E.J.A. Franssen, Ontslag van de alcoholverslaafde werknemer: mag dat of niet?, AA 2, F.B.J. Grapperhaus, Een poging tot juridisch-economische onderbouwing van beëindigingsvergoedingen in het areidsrecht, Sociaal Recht 3, G.J.J. Heerma van Voss, Waarom het weer niet lukte om het ontslagrecht te herzien, NJB 13, M.W.A.M. van Kempen, J.J.W. van Ladesteijn, Reflexwerking van de kantonrechtersformule in de kennelijk-onredelijke-ontslagprocedure, ArbeidsRecht 2, E. Verhulp, De ontbindingsvergoeding en de waarde van maatschappelijke belangen, Sociaal Recht 3, Collectief arbeidsrecht Mr Hafkamp-van der Zwaard, Ontwikkelingen in CAO-recht, Juridisch up to date 1, P.F. van der Heijden, EU-stakingsrecht (Vooraf), NJB 6,

5 Katern C.J.H. Jansen, Arbeidsrecht en sociale rechtsvorming. een verlaat eerbetoon aan de Wet CAO en de Wet AVV, NJB 13, P.Th. Mantel e.a., Themanummer CAO-recht. What s new?, SMA 2, Medezeggenschapsrecht J.M. van Slooten, De Gaay Fortmann en de Wet op de ondernemingsraden, NJB 13, Socialezekerheidsrecht M. Opdam, Het begrip beschikbaarheid in de WW, SMA 3, A. Wit, Vangnet of vrije (inkomens) val, Sociaal Recht 3, Mediarecht AAK A.W. Hins Regelgeving en beleid Op 25 februari 2008 diende de regering een wetsvoorstel in tot vaststelling van een nieuwe Mediawet. Het wetsvoorstel beoogt in de eerste plaats de taakopdracht van de publieke omroep uit te breiden. Volgens de memorie van toelichting behoren themakanalen, websites en audiovisuele diensten zoals Uitzending gemist onlosmakelijk bij de publieke taak. Techniekgebonden programmavoorschriften verdwijnen, evenals het onderscheid tussen hoofdtaken en neventaken. Er komen bestuurlijke instrumenten voor in de plaats. Eens in de vijf jaar moet de Nederlandse Omroep Stichting een plan gaan indienen voor het totale aanbod van de publieke mediadienst. De minister van OCW moet het plan goedkeuren, waarna een prestatieovereenkomst wordt gesloten. Een tweede doelstelling van het wetsvoorstel is het versoepelen van de regels inzake reclame en sponsoring. Daarmee wordt het concurrentienadeel weggenomen dat Nederlandse commerciële omroepen nu nog ondervinden ten opzichte van zenders die vanuit Luxemburg opereren. Gelet op deze twee doelstellingen werd het wetsvoorstel vorig jaar door de regering aangekondigd als Multimedia- en reclamewet (Katern 104, p. 5853). Volgens artikel 9.21 van het wetsvoorstel zal de officiële naam echter luiden Mediawet 20.., waarbij het precieze jaartal wordt bepaald door de datum van publicatie in het Staatsblad. Wetsvoorstel van het vorige kabinet (Katern 100, p. 5597) is ingetrokken (Kamerstukken II, 2007/08, 31356, nrs. 1-3). Men kan zich afvragen of het nodig is de hele Mediawet op de schop te nemen voor deze twee wijzigingen. In de memorie van toelichting verdedigt de regering deze drastische aanpak door te zeggen dat het wetsvoorstel meer dan de genoemde twee doelstellingen heeft. Er zijn inderdaad ook voorstellen met betrekking tot het programma pakket op de kabel, haatzaaiende zenders en bestuurlijke handhaving. Bovendien herinnert de regering eraan dat zij dit jaar een tweede wetsvoorstel zal indienen ter omzetting van de EU Richtlijn Audiovisuele mediadiensten (Katern 106, p. 5560). Deze nieuwe richtlijn verplicht onder meer tot het stellen van regels voor televisieachtige internetdiensten. Omdat het onderhavige wetsvoorstel ook betrekking heeft op internet zij het alleen in verband met de publieke omroep leek het de regering verstandig het begrippenapparaat alvast aan te passen. De implementatie van de EU-richtlijn wordt dan een stuk eenvoudiger. Hetzelfde geldt voor een aangekondigd wetsvoorstel inzake de status van omroepverenigingen (Katern 104, p. 5853). Geen goed idee, zo meende de Raad van State. Als nu al te voorzien is dat het huidige wetsvoorstel binnenkort grondig moet worden gewijzigd, kan de regering beter volstaan met een wijziging van de huidige Mediawet. Een algehele herziening komt dan later wel. De regering heeft dit advies echter niet gevolgd (Kamerstukken II, 2007/08, 31356, nr. 4). De Europese Commissie houdt intussen met argusogen in de gaten of de lidstaten de markt voor omroep en internetdiensten niet vervalsen door het geven van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 87 EG. Tot dusver is het beleid van de Commissie vastgelegd in de zogeheten Omroepmededeling (Pb EG 2001, C320/5). Er zijn aanwijzingen dat de Commissie deze beleidsregel wil gaan aanscherpen. In een brief d.d. 29 februari 2008 heeft de minister van OCW aan de Tweede Kamer uiteengezet wat het Nederlandse standpunt ter zake is. Het zal niet verbazen dat de regering graag een maximale beleidsvrijheid houdt om de publieke omroep te financieren, ook als het om nieuwe internetdiensten gaat. Is de publieke taak van de NOS voldoende afgebakend wanneer de instelling zelf een plan mag opstellen? De regering meent van wel. In de procedure die voorafgaat aan de goedkeuring kunnen commerciële marktpartijen hun stem laten horen. De regering zou er echter bezwaar tegen hebben als de Commissie zou gaan eisen dat de lidstaten een brede markttoets moeten uitvoeren. Nederland denkt in Frankrijk voorzitter van de EU in de tweede helft van 2008 een medestander te vinden (Kamerstukken II, 2007/08, en VIII, nr. 93). Rechtspraak Op 12 februari 2008 oordeelde de Grote Kamer van het EHRM over een zaak die was aangespannen door een klokkenluider, werkzaam bij het Openbaar Ministerie van Moldavië. De klokkenluider, Guja geheten, was op staande voet ontslagen omdat hij kopieën van brieven die bij het OM waren binnengekomen, had doorgespeeld naar een krant. Uit de brieven kon worden opgemaakt dat politici op een onrechtmatige wijze invloed probeerden uit te oefenen op beslissingen in individuele strafzaken. Volgens het EHRM levert het ontslag een schending op van artikel 10 EVRM. Daarbij besteedt het Hof aandacht aan onder meer de volgende factoren. Er bestond in Moldavië geen wettelijke regeling inzake klokkenluiders. De misstand die Guja aan de kaak wilde stellen was een zaak van algemeen belang. Hij had te goeder trouw gehandeld en was door het ontslag zeer zwaar gestraft. Het ontslag zal een chilling effect hebben op andere ambtenaren die

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ADO-rapport Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel, Afscheid van het duale ontslagrecht, Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie 2000. Arbeidsovereenkomst en algemeen

Nadere informatie

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover.

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover. Programma 13.30 uur ontvangst 14.00 uur opening prof. mr. W. (Willem) Bouwens 14.05 uur prof. mr. E. (Evert) Verhulp 14.15 uur prof. mr. G. (Guus) Heerma van Voss 15.00 uur stellingen 15.30 uur pauze 16.00

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. BESLUIT Nummer 2600/ 41 Betreft zaak: Ralet vs CZ en VGZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201104354/1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Camera-toezicht op de werkplek

Camera-toezicht op de werkplek Camera-toezicht op de werkplek december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld

Nadere informatie

PENSIOEN IN HET ARBEIDSRECHT. Wim Thijssen. Pensioenadvocaten.nl en VU Expertisecentrum Pensioenrecht

PENSIOEN IN HET ARBEIDSRECHT. Wim Thijssen. Pensioenadvocaten.nl en VU Expertisecentrum Pensioenrecht PENSIOEN IN HET ARBEIDSRECHT Wim Thijssen Pensioenadvocaten.nl en VU Expertisecentrum Pensioenrecht Pijplijnproblematiek Arbeidsongeschiktheid Rechtbank Amsterdam 2 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9387

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:3138

ECLI:NL:CRVB:2015:3138 ECLI:NL:CRVB:2015:3138 Instantie Datum uitspraak 16-09-2015 Datum publicatie 17-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14-1477 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

COLLECTIE ARBEIDSRECHT (ADVOCATUUR)

COLLECTIE ARBEIDSRECHT (ADVOCATUUR) Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Expert Collectie zijn opgenomen*. Deze uitgaven zijn toegankelijk via onze gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator. Bij aanschaf van een Expert Collectie

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7. Zutekouw / van Oort

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7. Zutekouw / van Oort Rechtspraak Instantie Hoge Raad Datum 14 maart 2008 Vindplaats LJN BC6699 Naam Zutekouw / van Oort Essentie uitspraak: Een wegens ziekte arbeidsongeschikte werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling

Nadere informatie

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 29311 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 17 december 2001 is TDN verzocht informatie te geven naar aanleiding van de klacht.

BESLUIT. 2. Bij brief van 17 december 2001 is TDN verzocht informatie te geven naar aanleiding van de klacht. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 2751/ 27 Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar tegen zijn besluit van 7

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2006/46484 (1743) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering

Nadere informatie

www.avansplus.nl Welkom

www.avansplus.nl Welkom Welkom Tot 1 oktober 2006 kon werknemer niet instemmen met einde dienstverband zonder verlies WW-rechten. Heeft geleid tot pro-forma praktijk. Vanaf 1 oktober 2006 is deze mogelijkheid er wel. Voorwaarde

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 3758-32 Betreft zaak: Tariefstructuur Arbodiensten Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkheidsverklaring

Nadere informatie

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Nadere informatie

Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen

Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen Publicatie JAR 2015 afl. 13 Publicatiedatum 21 september 2015

Nadere informatie

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Recent heeft de voorzieningenrechter s-hertogenbosch een uitspraak gedaan waarin een ontslag tijdens proeftijd centraal stond,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116.

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116. 1 Het pensioenontslag Inleiding Het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid is verboden. De hierop betrekking hebbende EG-Richtlijn 1 is in Nederland geïmplementeerd door de Wet gelijke

Nadere informatie

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Deze opzegging vindt plaats zonder vergunning van het UWV. De

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 06/02/2014

Datum van inontvangstneming : 06/02/2014 Datum van inontvangstneming : 06/02/2014 Vertaling C-672/13-1 Zaak C-672/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 17 december 2013 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.12.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1374/2002, ingediend door Petros Tselepidis, (Griekse nationaliteit), namens de "Vereniging

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Naam Citeertitel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Kamerstuk 32550 Datum indiening 03-11-2010 April 2017 Pagina

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/10/2013

Datum van inontvangstneming : 25/10/2013 Datum van inontvangstneming : 25/10/2013 Vertaling C-515/13-1 Zaak C-515/13 Samenvatting van een verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 364 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr. 2002/14/EG Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: 200907796/1/V2. Datum uitspraak: 7 juli 2010 Raad van State AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE TIJDELIJKE GEMENGDE COMMISSIE SUBSIDIARITEITSTOETS

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE TIJDELIJKE GEMENGDE COMMISSIE SUBSIDIARITEITSTOETS Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 B 31 732 Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen

Nadere informatie

135. De voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ: is het einde nabij?

135. De voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ: is het einde nabij? 135. De voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ: is het einde nabij? MR. D.N.C. DOOLAEGE EN MR. DR. J.P. QUIST Over de praktische uitwerking van het nieuwe ontslagrecht zijn reeds voorafgaand aan de inwerkingtreding

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Johan Zwemmer Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Artikel 7:610 lid 1 BW De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

De CAO Nederlandse Universiteiten en Richtlijn 1999/70/EG door dr. W.H.A.C.M. Bouwens 1

De CAO Nederlandse Universiteiten en Richtlijn 1999/70/EG door dr. W.H.A.C.M. Bouwens 1 De CAO Nederlandse Universiteiten en Richtlijn 1999/70/EG door dr. W.H.A.C.M. Bouwens 1 De CAO Nederlandse Universiteiten kent een systeem dat het mogelijk maakt personeel gedurende langere tijd aan te

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 1587/30 ATG vs St. OOMT Betreft zaak: ATG vs. SOOMT. I. Inleiding

BESLUIT. Zaaknummer 1587/30 ATG vs St. OOMT Betreft zaak: ATG vs. SOOMT. I. Inleiding BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op.

Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. Conflictverlof bij situatieve arbeidsongeschiktheid lost niets op. oktober 2008 De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk ARBEIDSRECHT Actualiteiten: Ontslag Concurrentiebeding Gewijzigde wetgeving/rechtspraak 1. Wijziging Werkloosheidswet in relatie tot het

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Vereniging voor Arbeidsrecht

Vereniging voor Arbeidsrecht Vereniging voor Arbeidsrecht 7 maart 2013 Prof. dr. R.M. Beltzer 1 2 Een uitstervend ras? Te behandelen! 1. Het probleem: de krimpende markt en concurrentie 2. Iedereen een arbeidsovereenkomst? De elementen

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt.

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2960/ 24 Betreft zaak: Abegg - CZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het tegen zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-340 d.d. 12 december 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting Consument heeft met ingang van

Nadere informatie

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7

P. Kruit, C. Loonstra en E. van Vliet 978-90-01-83406-7 Rechtspraak Instantie Hoge Raad Datum 8 oktober 2004 Vindplaats LJN AO9549 Naam Vixia / Gerrits Essentie uitspraak: De enkele schending van controlevoorschriften (de werknemer weigert bij de bedrijfsarts

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

WNT - De topfunctionaris en zijn ontslag Damiën Berkhout (Stibbe)

WNT - De topfunctionaris en zijn ontslag Damiën Berkhout (Stibbe) WNT - De topfunctionaris en zijn ontslag Damiën Berkhout (Stibbe) Inleiding 1. Essentie van de WNT regels 2. Evaluatie van de WNT regels 3. Een voorstel tot aanpak 4. De toekomst en stellingen 1. De wettelijke

Nadere informatie

Date de réception : 18/10/2011

Date de réception : 18/10/2011 Date de réception : 18/10/2011 Resumé C-463/11-1 Zaak C-463/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

DONDERDAG 9 FEBRUARI Maarten van Gelderen, advocaat arbeidsrecht

DONDERDAG 9 FEBRUARI Maarten van Gelderen, advocaat arbeidsrecht DONDERDAG 9 FEBRUARI 2017 Maarten van Gelderen, advocaat arbeidsrecht HR Journaal uitzending is nog een maand lang terug te kijken je kunt live op polls reageren @mvangelderen @XpertHR_nl HR Journaal HR

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B,tegen FBTO Zorgverzekeringen N.V. te Leeuwarden Zaak : Afgifte verzekeringsverklaring, schadevergoeding Zaaknummer : 201601999 Zittingsdatum : 21 december 2016

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 Instantie Datum uitspraak 28-05-2009 Datum publicatie 22-06-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-4976 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Casus 3 Het zal je werk maar zijn

Casus 3 Het zal je werk maar zijn Casus 3 Het zal je werk maar zijn Het CAO-recht is lastig. Veel partijen zijn namelijk bij een CAO betrokken: vakbonden, werkgevers(organisaties), werknemers die lid zijn van een vakbond die aan de CAO

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BV6082 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-12-2011 Datum publicatie 16-02-2012 Zaaknummer 200.089.788-01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 *

BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Vijfde kamer) 5 juli 1993 * BESCHIKKING VAN 5. 7.1993 ΖΑΛΚ T-S4/91 DEP komst van een advocaat soms zijn nut hebben voor het verloop van de precontentieuze procedure, toch zijn de honoraria voor de in de precontentieuze fase verrichte

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Vertaling C-258/13-1 Zaak C-258/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 mei 2013 Verwijzende rechter: Varas Cíveis de Lisboa (Portugal)

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:5122

ECLI:NL:CRVB:2016:5122 ECLI:NL:CRVB:2016:5122 Instantie Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 06-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/3697 WW Bestuursrecht

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 201206551/1/V3. Datum uitspraak: 5 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP

CENTRALE RAAD VAN BEROEP CENTRALE RAAD VAN BEROEP KBW 1994/1 U I T S P R A A K in het geding tussen: het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, appellant, en A., wonende te B., gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Onder

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1856

ECLI:NL:RVS:2017:1856 ECLI:NL:RVS:2017:1856 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-07-2017 Datum publicatie 12-07-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201608063/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Prof. Mr. I. van der Helm Deze week gaan we verder met het ontslagrecht, waarmee we vorige week zijn begonnen. Deze week zal het eind van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105600 - Ontslag op staande voet wegens werkweigering; Naast haar functie bij de werkgever is werkneemster werkzaam in haar eigen agrarisch bedrijf. In verband met oogstwerkzaamheden heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4970

ECLI:NL:CRVB:2016:4970 ECLI:NL:CRVB:2016:4970 Instantie Datum uitspraak 14-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/7122 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

DE TOELATINGSREGELING BIJ SERVICEFLATS

DE TOELATINGSREGELING BIJ SERVICEFLATS DE TOELATINGSREGELING BIJ SERVICEFLATS Bij serviceflats komt het regelmatig voor, dat een ballotageregeling van toepassing is. Wat betekent een dergelijke ballotageregeling eigenlijk? En is een dergelijke

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Op 25 maart 2002 heeft Politheek tegen het bestreden besluit een bezwaarschrift ingediend.

BESLUIT. 3. Op 25 maart 2002 heeft Politheek tegen het bestreden besluit een bezwaarschrift ingediend. Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2855-26 Betreft zaak: Politheek Explorer Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2006:AY8235

ECLI:NL:CRVB:2006:AY8235 ECLI:NL:CRVB:2006:AY8235 Instantie Datum uitspraak 12-09-2006 Datum publicatie 15-09-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 04/3835 WAO en 04/3870

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:3403

ECLI:NL:RBGEL:2017:3403 ECLI:NL:RBGEL:2017:3403 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 30-06-2017 Datum publicatie 27-07-2017 Zaaknummer AWB - 15 _ 7758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675

ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 ECLI:NL:RBNNE:2017:2675 Instantie Datum uitspraak 19-06-2017 Datum publicatie 19-07-2017 Zaaknummer LEE 17/863 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:1999:AA3765

ECLI:NL:RBROT:1999:AA3765 ECLI:NL:RBROT:1999:AA3765 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-04-1999 Datum publicatie 10-11-2004 Zaaknummer VMEDED 99/366-Sl Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26574/2012006262 Betreft: Beslissing op bezwaar tegen de vaststelling toezichtskosten 2011 NostalgieNet b.v. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 9 december

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2004/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha.

Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha. Centrale Grondkamer, beschikking van 24 maart 2011, GP 11.625 [artikel 7:333 BW] Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha. Centrale Grondkamer, beschikking van 8

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING gegeven naar aanleiding van diverse verzoeken van de verdediging in de strafzaak in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie