Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V., Utrecht, 23 mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V., Utrecht, 23 mei 2013"

Transcriptie

1 Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V., Utrecht, 23 mei 2013 Aanwezig aan de bestuurstafel: Commissarissen: Lucas Brentjens, Reggie de Jong Bestuursleden: Michiel Wolfswinkel (tot 24 april 2013 lid van de RvB), Mieke Pigeaud (vanaf 24 april 2013 lid van de RvB) Secretaris: Albert Holtzappel Overige aanwezigen Kandidaat commissarissen: Frank Lagerveld, Gerben Hettinga Accountant: Hans de Rooij (BDO) Aandeelhouders 1. Opening en mededelingen De Voorzitter opent de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (hiernavolgend ook aangeduid met: de Vennootschap ) en verwelkomt allen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (hiernavolgend: de Vergadering ). Ook stelt hij de aanwezigen achter de bestuurstafel voor alsmede kandidaat commissarissen en mevrouw Pigeaud. De Voorzitter deelt voorts mede dat, zoals aangekondigd in de toelichting op de agenda, de vergadering in het Nederlands wordt gehouden. De Voorzitter maakt bekend dat notulen van deze Vergadering gemaakt worden door de secretaris van de Vergadering, Albert Holtzappel. In tegenstelling tot voorgaande jaren maakt de Vennootschap vanuit kostenoverwegingen dit jaar geen gebruik van professionele geluidsopnamen. Dit betekent dat de notulen niet zullen berusten op het typoscript van de gesproken tekst, maar zullen zijn gebaseerd op aantekeningen die de secretaris tijdens de vergadering maakt. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal de stemprocedure, eveneens om kosten te besparen, niet elektronisch plaatsvinden. In plaats daarvan hebben de stemgerechtigden voor elk agendapunt dat ter stemming wordt gebracht een formulier ontvangen dat zij verzocht worden in te vullen. Deze formulieren zullen direct verwerkt worden; de verwachting is dat dit per stemronde vijf tot tien minuten in beslag zal nemen. De Voorzitter kondigt aan dat hij, om tijd te besparen, bij elk agendapunt dat ter stemming wordt gebracht, eerst zal vragen of er behoefte is aan een schriftelijk stemming. Als geen der stemgerechtigden dan aangeeft hier behoefte aan te hebben, is de conclusie dat dit te beschouwen is als een unaniem Ja. De heer Velthuizen uit Amsterdam, merkt op dat stemmen geen nut heeft gezien de aanwezigheid van een grote aandeelhouder.

2 De Voorzitter neemt dit voor kennisgeving aan en deelt mede dat de notulen binnen drie maanden op de website van Qurius N.V. worden gepubliceerd, waarna de aandeelhouders de gelegenheid hebben om daarop te reageren in de daarna volgende drie maanden. Alle presentaties die in deze vergadering worden gehouden, zullen deel uitmaken van de notulen of worden aangehecht aan de notulen. De Voorzitter vervolgt met een opmerking bij agendapunt 8 van de Vergadering die wijzigingen van de statuten behelst. Een aantal van deze wijzigingen is op verzoek van een aandeelhouder op de agenda geplaatst. Geen andere aandeelhouders hebben van het statutaire recht gebruik gemaakt een onderwerp op de agenda te plaatsen. De Voorzitter vraagt aandacht voor een onvoorziene omstandigheid. Agendapunt 8 gaat vergezeld van het zogenoemde drieluik, dat een overzicht geeft van de voorgestelde statutenwijzigingen. Helaas echter was de tekstopmaak hiervan niet correct. Hierdoor gaf het drieluik onvoldoende inzicht in de voorgestelde wijzigingen. De Voorzitter benadrukt dat dit geheel buiten de oorspronkelijke auteur van het drieluik, Stibbe, om is gegaan. Om die reden zal agendapunt 8 worden overgeslagen. De Voorzitter wijst erop dat er inmiddels een nieuwe vergadering is bijeengeroepen die op 27 juni in Utrecht zal plaatsvinden. De convocatie, agenda met toelichting en drieluik treffen de aanwezigen aan bij de ontvangstbalie van deze Vergadering, op het EVO platform van ING en uiteraard ook op de site van de vennootschap. De Voorzitter concludeert dat, afgezien van het drieluik, de oproeping voor de Vergadering en de agenda met toelichting conform de wettelijke regeling zijn gepubliceerd. Dit betekent dat de Vergadering voor alle overige agendapunten geldige besluiten kan nemen. De Voorzitter deelt mede dat volgens de presentielijst, de aanwezige aandeelhouders iets minder dan 22% van het geplaatste aandelenkapitaal en stemmen vertegenwoordigen. De Voorzitter concludeert dat, alle voorstellen met een eenvoudige meerderheid kunnen worden aangenomen, met uitzondering van agendapunt 12b, welk voorstel een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. De Voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid om vragen te stellen en gaat, na vastgesteld te hebben dat niemand hier gebruik van wenst te maken, over op het volgende agendapunt. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012 De Voorzitter introduceert de heer Wolfswinkel, tot 24 april 2013 CFO van de vennootschap en kondigt aan dat, aangezien Qurius N.V. gedurende het verslagjaar haar bedrijfsactiviteiten staakte en dit zijn schaduw vooraf wierp, de presentatie niet de uitgebreide vorm zal hebben die de aandeelhouders van de heer Wolfswinkel gewend zijn. De heer Wolfswinkel licht toe dat hij normaal gesproken de gang van zaken met de Vergadering doorneemt, maar dat 2012 een bijzonder jaar was omdat Qurius N.V. alle bedrijfsonderdelen heeft verkocht. Deze staan nu onder het kopje discontinued operations en dat zegt niet veel over de gang van zaken. De heer Wolfswinkel geeft aan daarom een overzicht te zullen geven van wat er gebeurd is en daarbij ook aandacht zal besteden aan de noodzaak van de genomen maatregelen. De presentatie van de heer Wolfswinkel vindt plaats aan de hand van enkele dia s welke bij deze notulen zijn gevoegd. 2

3 De heer Wolfswinkel merkt op dat de omzet aanvankelijk terugliep door primair twee ontwikkelingen; er rezen issues bij een groot project in Duitsland en de Nederlandse markt viel tegen als gevolg van de aanhoudende economische malaise waarbij klanten bestellingen bleven uitstellen. Zo dreigde het bedrijf in een neerwaartse spiraal terecht te komen; alleen al in de maand mei bedroeg het verlies EUR 1 miljoen. Met de zekerheid dat het derde kwartaal altijd het slechtste van het jaar is, zou dit betekenen dat het bedrijf nog slechter dan in het tweede kwartaal zou presteren, waarmee de neerwaartse spiraal een feit zou zijn. Tegelijkertijd waren er geen kasmiddelen meer. De SEDA, het arrangement waarmee de Vennootschap kasmiddelen kon genereren door aandelen uit te geven, was onbruikbaar geworden omdat de aandelenkoers inmiddels beneden de nominale waarde van de aandelen lag en de statuten van de Vennootschap het niet toestaan aandelen tegen een lagere prijs uit te geven dan de nominale waarde. Deze nijpende kassituatie was dermate bedreigend, dat de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen besloten tot actie over te gaan en direct de lopende gesprekken met Prodware zodanig te intensiveren dat er op afzienbare termijn een bod van Prodware op tafel lag. Maar voordat de aandeelhouders gevraagd kon worden over dit bod te stemmen, haalde Prodware het bod van tafel omdat het bedrijf inmiddels verder verslechterd was. De Raad van Bestuur moest dit bekend maken met als gevolg dat de klanten van de werkmaatschappijen uiterst terughoudend werden; er werden na de bekendmaking dat Prodware het bod had ingetrokken praktisch geen deals meer gesloten. En dat was voor Prodware nog een reden om het bod te herzien. De heer Velthuizen uit Amsterdam, onderbreekt de heer Wolfswinkel met de opmerking dat je dit al jaren van te voren zag aankomen en dat Prodware het bestuur van de Vennootschap heeft uitgespeeld. Was wakker geworden zo besluit de heer Velthuizen zijn beknopte betoog. De heer Wolfswinkel merkt als antwoord op dat Prodware eerder al de slecht presterende onderdelen had overgenomen en dat Prodware hiermee een gunstige rol vervulde voor de Vennootschap. De heer Velthuizen uit Amsterdam riposteert dat de heer Wolfswinkel een baan heeft, maar dat de aandeelhouders van tafel zijn geveegd en dat in al de jaren dat de heer Velthuizen de aandeelhoudersvergaderingen bezocht, er nooit naar hem is geluisterd. De Voorzitter wijst erop dat deze ontwikkeling al enige tijd speelde en dat het bestuur en de Raad van Commissarissen daarom een sterke partner voor Qurius zochten, ook al waren er op dat moment nog geen liquiditeitsproblemen. Maar de conclusie was al dat Qurius niet op eigen benen verder kon, zo besluit de Voorzitter zijn toelichting. De heer Velthuizen uit Amsterdam stelt dat er betere reclame had moeten worden gemaakt voor het bedrijf. De Voorzitter reageert met de opmerking dat de reclame wel goed was, maar dat als de Vennootschap elk kwartaal tegenvallende resultaten moet publiceren, verplicht als gevolg van de beursnotering, dat bepaald niet als reclame werkt. Verder licht de Voorzitter toe dat er jaren lang werd geprobeerd een koper te vinden, maar dat het helaas niet gelukt is om tijdig te worden overgenomen waardoor de Vennootschap in 2012 met de rug tegen de muur kwam te staan. De heer Velthuizen verwijt de Voorzitter dat deze niet goed luisterde naar de aandeelhouders. De Voorzitter is het nier niet mee eens en geeft aan dat je vanuit een Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen bedrijf kunt besturen. De Voorzitter begrijpt dat de gang van zaken 3

4 buitengewoon teleurstellend is voor de aandeelhouders maar wijst erop dat het bestuur en de Raad van Commissarissen in ieder geval de belangen van klanten, zakenpartners, medewerkers en andere stakeholders heeft kunnen redden. De heer Flapper uit Slagharen merkt op dat medewerkers ook aandeelhouders waren. De Voorzitter bevestigt dit en merkt op dat zij ook de dupe zijn en dat sommigen zelfs een lening hadden afgesloten om hun aandelenpakket te financieren. De heer Velthuizen uit Amsterdam geeft zijn mening dat de Raad van Commissarissen meer had moeten doen. De Voorzitter geeft als antwoord een uitgebreide verhandeling over wat een Raad van Commissarissen vermag te doen en wat niet, waarbij hij als voorbeeld noemt dat de Raad van Commissarissen het bestuur heeft vervangen maar dat je dit niet te vaak kunt doen om het vertrouwen van klanten niet te verliezen. De Voorzitter wijst erop dat de heren Wolfswinkel en Zevenbergen het vertrouwen van klanten en medewerkers genoten, maar dat het helaas ook deze Raad van Bestuur niet gelukt is de neerwaartse spiraal te kenteren en dat er daarom in 2011 op zoek werd gegaan naar een groter geheel om bij aan te sluiten. De heer Velthuizen merkt op dat het samengaan met Prodware op zich wel goed is, maar veel te laat plaatsvond. De Voorzitter antwoordt dat hij niet weet of Prodware tijd gekocht heeft om het bedrijf voor minder te kopen en dat alle bespiegelingen hierover neerkomen op speculatie. De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers, informeert naar de gebeurtenissen in oktober De Voorzitter antwoordt dat hij hier straks op zal ingaan en stelt voor nu verder te gaan met agendapunt Verslag door de Raad van Commissarissen van de overdracht van de werkmaatschappijen De Voorzitter doet in aansluiting op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 4 oktober 2012, als volgt verslag van de gebeurtenissen die sindsdien hebben plaatsgevonden: Op 4 oktober 2012 hebben we een Buitengewone Aandeelhouders vergadering bijeengeroepen om de verkoop van alle toen nog resterende activiteiten ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen. Een dag voor die vergadering liet de beoogde koper Prodware echter weten niet bereid te zijn de koop tegen de overeengekomen voorwaarden door te voeren. Ik zie wat bekende gezichten in de zaal die toen ook aanwezig waren. U herinnert zich ook vast hoe tijdens de vergadering de wens groeide om alternatieve oplossingen te zoeken. We moesten de aandeelhouders die dag helaas ook informeren dat de kaspositie van Qurius en de marktomstandigheden het niet meer toestonden om de correcte procedure te doorlopen en daarbinnen weer toestemming aan de aandeelhouders te vragen. We moesten als bestuur een oplossing zoeken, een besluit nemen en achteraf verantwoording afleggen aan u als aandeelhouders over het genomen besluit. U weet inmiddels dat we uiteindelijk toch de verkoop aan Prodware hebben doorgezet. De weg daarnaartoe willen we graag nader toelichten. Om onze overwegingen en besluiten beter te kunnen 4

5 begrijpen helpt het wellicht als ik u ook kort nog even de situatie schets waarin Qurius op dat moment verkeerde. De verkoop waarover we nog spreken betrof hoofdzakelijk Qurius Nederland. Die operatie had net de maanden augustus en september achter de rug, de maanden waarin in de branche normaal al het minste cash gegenereerd wordt. De cash die de Holding had ontvangen voor de verkoop van Qurius Duitsland en UK was dan ook grotendeels opgebruikt. De opdrachtenstroom was door de onzekerheid over de toekomst van de onderneming vrijwel volledig weggevallen. Qurius Nederland kon naar verwachting nog 3 tot 5 weken op eigen kracht verder. Zoals u wellicht weet, had NIBC een pandrecht op de activiteiten en had de bank daarmee een belangrijke stem in de te maken keuzes. Alle gesprekken met partijen zijn daarom vanaf het begin ook in nauw overleg met NIBC gevoerd. In de dagen na de BAVA van 4 oktober, namen we weer contact op met partijen waarmee we eerder in onderhandeling waren alsook enkele geheel nieuwe partijen. Tegelijkertijd hebben we met Prodware het opengebroken akkoord heronderhandeld. Prodware toonde zich in zeer beperkte mate bereid haar verlaagde bod van 3 oktober aan te passen. U zult begrijpen dat in de kwetsbare staat waarin Qurius op dat moment verkeerde, allerlei partijen op je af komen die daarvan willen profiteren. De meesten hadden interesse in het kopen van kleine onderdelen. Dat bood helaas geen oplossing voor het grootste deel van Qurius en daarmee ook niet voor u als aandeelhouder. Die partijen vielen dan ook al snel af. Het proces werd extra bemoeilijkt omdat Qurius niet meer de tijd had om de koop afhankelijk te maken van een uitgebreide due diligence. Dat betekende dat de koper haar besluit moest baseren op reeds beschikbare informatie en een onderzoek van maximaal enkele dagen. Voor de meeste partijen was dat een onoverkomelijk struikelblok. Daarnaast was het overnemen van de bestaande schuld aan NIBC een complicerende factor. NIBC moest daarom ook al in een zo vroeg mogelijk stadium bij de onderhandelingen betrokken worden. Uiteindelijk hebben we naast Prodware met één partij het gehele proces doorlopen. Het bod van die partij was uiteindelijk onacceptabel en qua financieringsstructuur onuitvoerbaar. Na twee intensieve weken bleek dus dat het bod van Prodware de enig haalbare oplossing was gegeven de situatie waarin Qurius N.V. inmiddels verkeerde als gevolg van alle onrust rondom de vennootschap. De heronderhandelingen met Prodware resulteerden er onder meer in dat de opbrengst die we eerder voor Qurius Duitsland en Qurius UK hadden ontvangen, aangewend zou worden voor de versterking van de kaspositie van de werkmaatschappijen. Het gevolg voor de stakeholders hiervan was tweeledig. Voor klanten, partners en medewerkers was dit positief aangezien dit een extra versterking betekende van Qurius Nederland en belangrijk voor haar toekomst. Maar voor de aandeelhouders betekende het dat de garantie kwam te vervallen dat er voor hen minimaal EUR 7 miljoen in cash en/of Prodware aandelen beschikbaar zou komen. Deze garantie was voor aandeelhouders het belangrijkste element van de overeenkomst. Het wegvallen hiervan in combinatie met de versterking van de werkmaatschappijen, betekende dat er voor aandeelhouders zeer weinig tot niets overbleef. Deze eis van Prodware werd versterkt door de opstelling van de bank die extra zekerheden en garanties eiste voor het overzetten van een groot deel van de lening aan Prodware. Hierdoor ging nog een deel van de toch al geringe koopprijs verloren aan extra zekerheden richting de bank. 5

6 Het bestuur heeft uiteindelijk, ik moet zeggen met de rug tegen de muur, ingestemd met het nieuwe bod van Prodware inclusief de daaraan verbonden eisen van Prodware en NIBC. We hebben daarmee in elk geval Qurius Nederland kunnen redden. We realiseren ons dat dat voor de aandeelhouders een zeer beperkte troost is. Het alternatief was echter nog slechter geweest. Toen we er nog vanuit mochten gaan dat er een zekere opbrengst onder de aandeelhouders te verdelen zou zijn, was liquidatie van de Holding en vervolgens uitkering aan de aandeelhouders, de logische keuze om de opbrengst voor de aandeelhouders te maximaliseren. Maar nu er nagenoeg niets meer te verdelen viel, ontstond er een nieuwe situatie. Wij zijn, mede op verzoek van de vergadering van 4 oktober op zoek gegaan naar partijen die geïnteresseerd zouden zijn om de vennootschap te herstructureren en voor te bereiden voor een reverse listing. Waar inderdaad interesse bestond, hebben we de geïnteresseerde partijen met de twee grootste aandeelhouders, waaronder Prodware, in contact gebracht. Uiteindelijk resulteerde dit in de verkoop van hun aandelen Qurius N.V. aan Value8 N.V. die daarmee een pakket aandelen van circa 22% verwierf. Tevens werd Value8 bereid gevonden de vennootschap tijdelijk te financieren zodat zij aan haar verplichtingen kon voldoen. Een voorwaarde van Value8 was dat zij een belangrijke stem zou kunnen krijgen in de Raad van Commissarissen en het bestuur om zo de kosten van de vennootschap drastisch te kunnen reduceren en hulp te bieden aan de beoogde reverse listing. We hebben daar als bestuur mee ingestemd en zullen u later in deze vergadering vragen dat ook te doen. Uiteraard begrijpen we dat de uitkomst voor u als aandeelhouders uitermate onbevredigend is. De krappe kaspositie en de negatieve gevolgen van het bekend worden van noodzaak tot verkoop, hebben Qurius verder in een neergaande spiraal gebracht. Het redden van de Nederlandse activiteiten bleek het maximaal haalbare. De Voorzitter vraagt vervolgens wie hij het woord mag geven om eventuele vragen te stellen. De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers vraagt het woord en merkt op dat dit het bedrijf voor de tweede keer overkomt, waarbij hij verwijst naar Magnus en de vraag stelt of hier niets van geleerd is. De Voorzitter antwoordt dat de problematiek van Magnus een andere was dan die van Qurius, waarop de heer Stevense repliceert dat zowel Magnus als Qurius verder sprongen dan hun polsstok lang was. De Voorzitter wijst op de activiteiten van Magnus in Azië en de onduidelijkheid over de strategie, onder meer als gevolg daarvan. Qurius had het vooral lastig met het managen van de groei en de integratie van de activiteiten, aldus de Voorzitter. De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers merkt vervolgens op dat in de presentatie van de Voorzitter sprake was van meerdere partijen en informeert naar welke partijen dit dan waren. De Voorzitter wijst op de Non Disclosure Agreement die partijen en Qurius getekend hebben, die verhindert de identiteit van deze partijen te onthullen of anderszins aanwijzingen te geven die tot deze onthulling kunnen leiden. Verder verwijst de Voorzitter naar eerdere stukken van de Vennootschap waarin in algemene termen een overzicht werd gegeven van de verschillende partijen waarmee de Vennootschap onderhandelingen heeft gevoerd en de afloop hiervan. 6

7 De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers merkt op dat hij het teleurstellend vindt dat het zo gelopen is. Hij dacht dat bedrijven altijd wel software nodig hebben en wist niet dat je die aanschaf uit kon stellen. De Voorzitter antwoordt dat de meeste grote bedrijven al voorzien waren en dat de ERP markt aan het verzadigen was. Alle aanbieders, ook Qurius, gingen op zoek naar hoe toegevoegde waarde te leveren rondom ERP, denk daarbij aan integratie met andere software, consultancy en nieuwe diensten verwant aan ERP. Dit was een worsteling, aldus de Voorzitter, ook voor Qurius. Daarbij speelde binnen Qurius in het bijzonder het gebrek aan de bereidheid te veranderen. De aanstelling van de heer Zevenbergen hield hier verband mee. Het doel was dat de beoogde verandering van Qurius, met de heer Zevenbergen een gezicht zou krijgen, maar dat kostte tijd en investeringen in nieuwe producten. De conclusie moet zijn dat Qurius die tijd niet meer had. Tegelijkertijd vond vanaf 2008 heftige concurrentie plaats waarbij de tarieven zwaar onder druk kwamen te staan. Dit vertaalde zich in lagere kasstromen voor Qurius waarmee ook de investeringsruimte onder druk kwam te staan. De tijd heeft, volgens de Voorzitter, niet meegezeten om veel meer de lijn van consultancy te volgen in plaats van alleen producten, waarbij de Voorzitter opmerkt dat dat op de langere termijn wel altijd weer nieuwe producten nodig zijn, vandaar dan ook dat Qurius tijdig begon aan de ontwikkeling van nieuwe producten De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers meent dat er tegen beter weten in, te lang door is gegaan met Watermark en later Qurius. De Voorzitter repliceert dat er niet onbeperkt is doorgegaan. Er zijn bedrijfsonderdelen verkocht en verder wijst hij op Duitsland waar het potentieel groot was evenals het relatieve marktaandeel van Qurius, hetgeen perspectief bood. Duitsland was dan ook een van de voornaamste redenen van de fusie van Watermark en Qurius destijds. De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers merkt op dat het met SAP ook mis is gegaan in Duitsland, waarop de voorzitter erop wijst dat SAP van een geheel andere schaal is dan Qurius. Verder licht de Voorzitter toe dat er wel signalen waren in Duitsland, zo overtrof de groei van nieuwe opdrachten in Duitsland, die van Nederland. De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers stelt dat het een snelle markt is en dat het dan onhandig is als je zelf niet snel bent. De Voorzitter antwoordt hierop dat ERP in de kern nog steeds gelijk is aan de ERP pakketten van twintig jaar geleden. De heer Flapper uit Slagharen, vraagt of het zin heeft nu hierover te praten. Hij stelt dat de heer Peter Paul de Vries nu in Qurius is gestapt en dat hij liever van hem verneemt wat zijn plannen voor de toekomst zijn. De Voorzitter geeft de heer De Vries van Value8 N.V. het woord. De heer De Vries van Value8 N.V. geeft aan dat Value8 geen betrokkenheid heeft bij het recente verleden. Pas eind 2012 werd het belang verworven. Hij vertelt dat toen Prodware het bod, waarbij er minimaal EUR 7 miljoen voor de aandeelhouders van Qurius beschikbaar zou komen, van tafel haalde, Value8 zag aankomen dat de Vennootschap met slechts zeer geringe activa zou achterblijven. De conclusie was dat Qurius in dat geval nog waarde als beursgenoteerde vennootschap zou hebben. De heer De Vries benadrukt daarbij dat dit een beperkt perspectief voor de zittende aandeelhouders biedt en stelt dat het de keuze is tussen niks overhouden of een heel klein beetje overhouden. 7

8 Vervolgens geeft de heer De Vries aan dat Value8 een belang in Qurius heeft genomen met het oog op een mogelijke reverse listing van een bedrijf via de vennootschap Qurius N.V..De heer De Vries benadrukt dat het van belang is de kosten te beheersen. Verder geeft de heer De Vries aan dat Value8 thans nog geen partij op het oog heeft voor een reverse listing. De heer De Vries sluit af met de constatering dat de aandeelhouders substantiële verliezen hebben geleden en dat Value8 die pijn niet kan wegnemen, ook niet met een reverse listing. De Voorzitter dankt de heer De Vries voor zijn toelichting en informeert of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen en de Voorzitter stelt voor over te gaan naar het volgende agendapunt. 4. Vaststelling van de Jaarrekening over het boekjaar 2012 De Voorzitter licht toe dat dit agendapunt de vaststelling van de jaarrekening 2012 betreft. De jaarrekening is gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V. uit Amstelveen. Dhr. Hans de Rooij is beschikbaar voor eventuele vragen hierover. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de jaarrekening 2012 en de Voorzitter vraagt de stemgerechtigden of zij behoefte hebben aan een schriftelijke stemming. Indien daar geen behoefte aan is, wordt dit agendapunt aangenomen met algemene stemmen. De heer De Vries van Value8 N.V. verklaart met 3 miljoen stemmen voor de agendapunten 4, 6 en 7 te zullen stemmen en met zijn gehele aangemelde pakket voor de agendapunten 10 en 12 te zullen stemmen. Geen der overige aanwezige aandeelhouders geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming. De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt is aangenomen door de Vergadering. De uitslag van de stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 5. Dividend beleid op toevoegingen aan reserves en op dividenden Conform de statuten van de vennootschap, bepaalt de Raad van Bestuur, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen de winstbestemming. In het boekjaar 2012 is geen winst te rapporteren die ter beschikking kan worden gesteld aan de vergadering. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. Deze zijn er niet en de Voorzitter vraagt de stemgerechtigden of zij behoefte hebben aan een schriftelijke stemming. Indien daar geen behoefte aan is, wordt dit agendapunt aangenomen met algemene stemmen. Geen der aanwezige aandeelhouders geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming. De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt is aangenomen door de Vergadering. De uitslag van de stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur 8

9 De Algemene Vergadering wordt gevraagd de leden van de Raad van Bestuur die in 2012 in functie waren, decharge te verlenen voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar Dit heeft betrekking op hun bestuur voor zover kenbaar is uit de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar 2012 en op basis van de informatie die de aandeelhouders op deze vergadering is gegeven. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. Deze zijn er niet en de Voorzitter vraagt de stemgerechtigden of zij behoefte hebben aan een schriftelijke stemming. Indien daar geen behoefte aan is, wordt dit agendapunt aangenomen met algemene stemmen. Geen der aanwezige aandeelhouders geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming. De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt is aangenomen door de Vergadering. De uitslag van de stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen De Algemene Vergadering wordt gevraagd de leden van de Raad van Commissarissen die in 2012 in functie waren, decharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2012 gevoerde toezicht. Dit heeft betrekking op hun toezicht voor zover dit toezicht kenbaar is uit de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar 2012 en op basis van de informatie die de aandeelhouders op deze vergadering is gegeven. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. Deze zijn er niet en de Voorzitter vraagt de stemgerechtigden of zij behoefte hebben aan een schriftelijke stemming. Indien daar geen behoefte aan is, wordt dit agendapunt aangenomen met algemene stemmen. Geen der aanwezige aandeelhouders geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming. De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt is aangenomen door de Vergadering. De uitslag van de stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 8. Statutenwijziging De Voorzitter verwijst naar zijn mededeling bij de opening van de Vergadering dat geen besluitvorming plaatsvindt over agendapunt 8. Niettemin wil hij een toelichting geven op de voorgestelde statutenwijzigingen. Daarbij licht de Voorzitter toe dat Qurius N.V. op 22 februari 2013 ontheffing is verleend voor het structuurregime. Dit betekent dat de statuten op diverse punten aangepast dienen te worden, in het bijzonder de artikelen 18 en 22. Daarnaast worden er wijzigingen voorgesteld die het gevolg zijn van recente wetswijzigingen, dit betreffen de artikelen 17 en 21. Verder licht de Voorzitter toe dat een aantal wijzigingen van de statuten worden voorgesteld op verzoek van Value8. Het gaat hier onder meer om de omgekeerde aandelensplitsing zodat Qurius N.V. op de beurs geen penny stock meer is. De heer Velthuizen uit Amsterdam vraagt het woord en stelt dat het de bedoeling is om via een omgekeerde splitsing het aandeel op een beurskoers van twee euro tebrengen. Dit is echter naar zijn mening in no time weer een dubbeltje aangezien er day traders zijn die verdienen aan een neergaande koers. 9

10 De Voorzitter antwoordt dat het nu anders ligt aangezien de koers overeenkomt met de boekwaarde plus een lichte verwachting ten aanzien van de reverse listing. De heer De Vries van Value8 N.V. voegt daar twee zaken aan toe. In de eerste plaats dat als een aandeel gesplitst wordt, de nieuwe koers geheel in verhouding is met de splitsing, waarbij hij Nutreco, dat 70 euro noteerde en na splitsing in twee aandelen 35 euro noteerde, als voorbeeld geeft. De heer De Vries stelt dat een omgekeerde splitsing een gelijk effect heeft, maar dan in de omgekeerde richting. Het tweede waar de heer De Vries op wil wijzen betreft de rol van day traders. Zij hebben een voorkeur voor aandelen die beneden 1 euro noteren. Zo is op een koers van 1 cent, 0,1 cent fluctuatie percentueel al een winst of verlies van 10%. Verder licht de heer De Vries toe dat als je een reverse listing aanbiedt, het betreffende aandeel ook wel serieus genomen moet worden. Het moet geen penny stock zijn, maar een serieus aandeel. De heer Velthuizen uit Amsterdam merkt op dat het de kunst is die koers ook zo hoog te houden. De Voorzitter keert terug naar zijn toelichting op de statutenwijziging en wijst erop dat de handelsnaam Qurius met de verkoop van de werkmaatschappijen eigendom is geworden van Prodware en dat dientengevolge de Vennootschap een andere naam dient aan te nemen. Daarbij is het voorstel de Vennootschap om te dopen in Lavide, waarna zich in de Vergadering een gesprek ontspint over de betekenis van Lavide. die beslecht wordt met de opmerking van een van de aanwezigen dat dit verband houdt met het woord leeg. De Voorzitter besluit met de conclusie dat dit de voornaamste voorgestelde wijzigingen van de statuten zijn, vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Geen van de aanwezigen wenst hier gebruik van te maken en de Voorzitter stelt voor over te gaan naar agendapunt Benoeming Raad van Bestuur Vorig jaar is de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Zevenbergen, afgetreden en bleef zijn collega, de heer Wolfswinkel, als enig lid van de Raad van Bestuur over. Het contract met de heer Wolfswinkel verliep op 24 april 2013 en om te voorkomen dat de vennootschap geen Raad van Bestuur zou hebben, heeft de Raad van Commissarissen conform artikel 18.5 van de statuten mevrouw Pigeaud aangewezen als tijdelijk bestuurder. Blijkens de bij de agenda aangehechte CV van mevrouw Pigeaud, beschikt zij over de vereiste kwaliteiten om de vennootschap naar de volgende fase van haar bestaan te leiden, een fase waarin de vennootschap weer activiteiten ontplooit. Zij zal in dat kader bijzonder oog hebben voor het reduceren van de kosten. Conform artikel 18.1 van de statuten van de vennootschap, geeft de Raad van Commissarissen de Vergadering daarom kennis van de voorgenomen benoeming van mevrouw Pigeaud voor een periode van vier jaar. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. Deze zijn er niet en de Voorzitter deelt mede dat de Raad van Commissarissen mevrouw Pigeaud tot lid van de Raad van Bestuur van Qurius N.V. benoemt voor een periode van vier jaar, tussentijds opzegbaar door beide partijen met inachtneming van een termijn van drie maanden. 10

11 10. Aftreden Raad van Commissarissen & Benoeming Raad van Commissarissen Gezien de ingrijpende verandering in de aard, operaties en omvang van de Vennootschap, treedt de Raad van Commissarissen af bij het sluiten van de Vergadering en stelt zij voor de heren Hettinga en Lagerveld te benoemen. Verkorte CV s van de heren zijn aangehecht aan de Agenda met toelichting. Niemand heeft van zijn of haar recht gebruik gemaakt aanbevelingen of voordrachten te doen voor andere personen. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. Deze zijn er niet en de Voorzitter vraagt de stemgerechtigden of zij behoefte hebben aan een schriftelijke stemming. Indien daar geen behoefte aan is, wordt dit agendapunt aangenomen met algemene stemmen. Geen der aanwezige aandeelhouders geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming. De Voorzitter concludeert dat de Vergadering de heren Hettinga en Lagerveld benoemt tot lid van de Raad van Commissarissen. De uitslag van de stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 11. Corporate Governance De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft als aanbeveling dat Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen inzicht geven in de opzet van hun corporate governance structuur en naleving van de Geactualiseerde Corporate Governance Code 2008 en als een apart agendapunt ter bespreking te stellen in de algemene jaarvergadering. De corporate governance structuur van Qurius en de mate waarin Qurius voldoet aan de Geactualiseerde Code is uiteengezet in het jaarverslag. Verder heeft de SER op 22 februari 2013 Qurius N.V. ontheffing verleend voor toepassing van het structuurregime. Zoals toegelicht bij de opening van de Vergadering kan deze Vergadering geen geldige besluiten nemen over het voorstel tot wijziging van de statuten om deze in overeenstemming met het vervallen van het structuurregime te brengen. Daarom vindt een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats op 27 juni waar onder meer ook andere wijzigingen van de statuten aan de orde komen dan die welke het structuurregime betreffen. Dit alles wordt toegelicht bij de agenda van die vergadering. In de toelichting op dit agendapunt is vermeld dat gezien het vervallen van het structuurregime en de ingrijpende verandering van het karakter van de vennootschap op deze Vergadering opnieuw een aantal veranderingen in de statuten voorgesteld zal worden. De Voorzitter stelt de Vergadering in de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken over het agendapunt Corporate Governance. Geen der aanwezigen maakt hiervan gebruik en de Voorzitter stelt voor over te gaan naar het volgende agendapunt. 12a. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen 11

12 Dit agendapunt betreft de verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen A en converteerbare aandelen B en het verlenen van rechten tot het nemen van zulke aandelen voor een periode van 18 maanden, ingaande 23 mei De huidige bevoegdheid van de Raad van Bestuur om aandelen A en converteerbare aandelen B uit te geven verloopt op 24 november De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen achten het wenselijk om in voorkomend geval tijdig te kunnen handelen indien omstandigheden zich voordoen die uitgifte van aandelen wenselijk of mogelijk maken. De Raad van Bestuur stelt daarom op voordracht van Qurius grootste aandeelhouder Value8 N.V. voor dat de bestaande aanwijzing te verlengen, zodat de vennootschap adequaat op de omstandigheden kan reageren. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen A en converteerbare aandelen B, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zoals geregeld in artikel 5 van de statuten, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van de vergadering (derhalve tot en met 23 november 2014), met dien verstande dat deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur beperkt is tot 50% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte. De Voorzitter nodigt de heer De Vries van Value8 N.V. uit hier nog een aanvullende opmerking bij te maken, waarop de heer De Vries van Value8 N.V. toelicht dat de beurswaarde van Qurius N.V. momenteel dermate laag is, dat een machtiging van 10% te beperkt is. De heer Velthuizen uit Amsterdam maakt hiertegen bezwaar waarop de heer De Vries opmerkt dat ook na een reverse listing aandelen uitgegeven dienen te worden. Verder stelt de heer De Vries dat 10% heel normaal is, maar dat als de beurswaarde zo laag is, dit niet voldoende is. De heer Velthuizen uit Amsterdam vraagt naar aanleiding hiervan of het soms de bedoeling is om op de volgende aandeelhoudersvergadering geld mee te nemen, waarop een groot deel van de aanwezigen met kennelijke humor instemmend reageert. De heer Moerman uit Vianen vraagt aan de heer De Vries wat de kosten van het voortzetten van de beursnotering zijn. De heer De Vries geeft aan dat op normale basis de kosten van instandhouding moeten kunnen worden gereduceerd tot het niveau dat bijvoorbeeld ook bij Fornix BioSciences NV geldt, ofwel ongeveer euro per jaar. De heer Flapper uit Slagharen, merkt daarop op dat de vennootschap op het moment over slechts drie ton beschikt, waarop de heer De Vries opmerkt dat dit een reden te meer is om thans geen overdreven verwachtingen te koesteren. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er nog verdere vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. Deze zijn er niet en de Voorzitter vraagt de stemgerechtigden of zij behoefte hebben aan een schriftelijke stemming. Indien daar geen behoefte aan is, wordt dit agendapunt aangenomen met algemene stemmen. Geen der aanwezige aandeelhouders geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming. De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt is aangenomen door de Vergadering. De uitslag van de stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 12

13 12b. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten In verband met het vorige agendapunt, wordt hier voorgesteld om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen zoals bedoeld in het vorige agendapunt 12a te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van de vergadering (derhalve tot en met 23 november 2014), zoals geregeld in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er nog verdere vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. Deze zijn er niet en de Voorzitter vraagt de stemgerechtigden of zij behoefte hebben aan een schriftelijke stemming. Indien daar geen behoefte aan is, wordt dit agendapunt aangenomen met algemene stemmen. Geen der aanwezige aandeelhouders geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming. De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt is aangenomen door de Vergadering. De uitslag van de stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 13. Rondvraag en sluiting De Voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Deze zijn er niet, de Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de Vergadering. Bijlagen bij deze notulen: Presentatie Michiel Wolfswinkel Uitslag stemmingen ----//---- Stemuitslagen AVA Qurius N.V., 23 mei 2013 Aantal Percentage Agendapunt Voor Tegen Onthouding Voor Tegen % 0% % 0% % 0% 10a % 0% 10b % 0% 12a % 0% 12b % 0% 13

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

NOTULEN. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2014 om 10.30 uur

NOTULEN. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2014 om 10.30 uur NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 Hoofdpunten Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware S.A.) is Lavide Holding N.V. (voorheen

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

AGENDA. 3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

AGENDA. 3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Ballast Nedam N.V., te houden op 30 oktober 2015 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V., Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein 1.

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Vrijdag 29 april 2016, aanvang 14:00 uur Nederlandse tijd Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2014

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2014 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 18 mei 2015, in haar hoofdkantoor, kamer Van der Waals, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap VastNed Retail N.V. op vrijdag 15 mei 2009 om 11.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark 1. Opening en

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie