Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V., Utrecht, 23 mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V., Utrecht, 23 mei 2013"

Transcriptie

1 Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V., Utrecht, 23 mei 2013 Aanwezig aan de bestuurstafel: Commissarissen: Lucas Brentjens, Reggie de Jong Bestuursleden: Michiel Wolfswinkel (tot 24 april 2013 lid van de RvB), Mieke Pigeaud (vanaf 24 april 2013 lid van de RvB) Secretaris: Albert Holtzappel Overige aanwezigen Kandidaat commissarissen: Frank Lagerveld, Gerben Hettinga Accountant: Hans de Rooij (BDO) Aandeelhouders 1. Opening en mededelingen De Voorzitter opent de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (hiernavolgend ook aangeduid met: de Vennootschap ) en verwelkomt allen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (hiernavolgend: de Vergadering ). Ook stelt hij de aanwezigen achter de bestuurstafel voor alsmede kandidaat commissarissen en mevrouw Pigeaud. De Voorzitter deelt voorts mede dat, zoals aangekondigd in de toelichting op de agenda, de vergadering in het Nederlands wordt gehouden. De Voorzitter maakt bekend dat notulen van deze Vergadering gemaakt worden door de secretaris van de Vergadering, Albert Holtzappel. In tegenstelling tot voorgaande jaren maakt de Vennootschap vanuit kostenoverwegingen dit jaar geen gebruik van professionele geluidsopnamen. Dit betekent dat de notulen niet zullen berusten op het typoscript van de gesproken tekst, maar zullen zijn gebaseerd op aantekeningen die de secretaris tijdens de vergadering maakt. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal de stemprocedure, eveneens om kosten te besparen, niet elektronisch plaatsvinden. In plaats daarvan hebben de stemgerechtigden voor elk agendapunt dat ter stemming wordt gebracht een formulier ontvangen dat zij verzocht worden in te vullen. Deze formulieren zullen direct verwerkt worden; de verwachting is dat dit per stemronde vijf tot tien minuten in beslag zal nemen. De Voorzitter kondigt aan dat hij, om tijd te besparen, bij elk agendapunt dat ter stemming wordt gebracht, eerst zal vragen of er behoefte is aan een schriftelijk stemming. Als geen der stemgerechtigden dan aangeeft hier behoefte aan te hebben, is de conclusie dat dit te beschouwen is als een unaniem Ja. De heer Velthuizen uit Amsterdam, merkt op dat stemmen geen nut heeft gezien de aanwezigheid van een grote aandeelhouder.

2 De Voorzitter neemt dit voor kennisgeving aan en deelt mede dat de notulen binnen drie maanden op de website van Qurius N.V. worden gepubliceerd, waarna de aandeelhouders de gelegenheid hebben om daarop te reageren in de daarna volgende drie maanden. Alle presentaties die in deze vergadering worden gehouden, zullen deel uitmaken van de notulen of worden aangehecht aan de notulen. De Voorzitter vervolgt met een opmerking bij agendapunt 8 van de Vergadering die wijzigingen van de statuten behelst. Een aantal van deze wijzigingen is op verzoek van een aandeelhouder op de agenda geplaatst. Geen andere aandeelhouders hebben van het statutaire recht gebruik gemaakt een onderwerp op de agenda te plaatsen. De Voorzitter vraagt aandacht voor een onvoorziene omstandigheid. Agendapunt 8 gaat vergezeld van het zogenoemde drieluik, dat een overzicht geeft van de voorgestelde statutenwijzigingen. Helaas echter was de tekstopmaak hiervan niet correct. Hierdoor gaf het drieluik onvoldoende inzicht in de voorgestelde wijzigingen. De Voorzitter benadrukt dat dit geheel buiten de oorspronkelijke auteur van het drieluik, Stibbe, om is gegaan. Om die reden zal agendapunt 8 worden overgeslagen. De Voorzitter wijst erop dat er inmiddels een nieuwe vergadering is bijeengeroepen die op 27 juni in Utrecht zal plaatsvinden. De convocatie, agenda met toelichting en drieluik treffen de aanwezigen aan bij de ontvangstbalie van deze Vergadering, op het EVO platform van ING en uiteraard ook op de site van de vennootschap. De Voorzitter concludeert dat, afgezien van het drieluik, de oproeping voor de Vergadering en de agenda met toelichting conform de wettelijke regeling zijn gepubliceerd. Dit betekent dat de Vergadering voor alle overige agendapunten geldige besluiten kan nemen. De Voorzitter deelt mede dat volgens de presentielijst, de aanwezige aandeelhouders iets minder dan 22% van het geplaatste aandelenkapitaal en stemmen vertegenwoordigen. De Voorzitter concludeert dat, alle voorstellen met een eenvoudige meerderheid kunnen worden aangenomen, met uitzondering van agendapunt 12b, welk voorstel een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. De Voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid om vragen te stellen en gaat, na vastgesteld te hebben dat niemand hier gebruik van wenst te maken, over op het volgende agendapunt. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012 De Voorzitter introduceert de heer Wolfswinkel, tot 24 april 2013 CFO van de vennootschap en kondigt aan dat, aangezien Qurius N.V. gedurende het verslagjaar haar bedrijfsactiviteiten staakte en dit zijn schaduw vooraf wierp, de presentatie niet de uitgebreide vorm zal hebben die de aandeelhouders van de heer Wolfswinkel gewend zijn. De heer Wolfswinkel licht toe dat hij normaal gesproken de gang van zaken met de Vergadering doorneemt, maar dat 2012 een bijzonder jaar was omdat Qurius N.V. alle bedrijfsonderdelen heeft verkocht. Deze staan nu onder het kopje discontinued operations en dat zegt niet veel over de gang van zaken. De heer Wolfswinkel geeft aan daarom een overzicht te zullen geven van wat er gebeurd is en daarbij ook aandacht zal besteden aan de noodzaak van de genomen maatregelen. De presentatie van de heer Wolfswinkel vindt plaats aan de hand van enkele dia s welke bij deze notulen zijn gevoegd. 2

3 De heer Wolfswinkel merkt op dat de omzet aanvankelijk terugliep door primair twee ontwikkelingen; er rezen issues bij een groot project in Duitsland en de Nederlandse markt viel tegen als gevolg van de aanhoudende economische malaise waarbij klanten bestellingen bleven uitstellen. Zo dreigde het bedrijf in een neerwaartse spiraal terecht te komen; alleen al in de maand mei bedroeg het verlies EUR 1 miljoen. Met de zekerheid dat het derde kwartaal altijd het slechtste van het jaar is, zou dit betekenen dat het bedrijf nog slechter dan in het tweede kwartaal zou presteren, waarmee de neerwaartse spiraal een feit zou zijn. Tegelijkertijd waren er geen kasmiddelen meer. De SEDA, het arrangement waarmee de Vennootschap kasmiddelen kon genereren door aandelen uit te geven, was onbruikbaar geworden omdat de aandelenkoers inmiddels beneden de nominale waarde van de aandelen lag en de statuten van de Vennootschap het niet toestaan aandelen tegen een lagere prijs uit te geven dan de nominale waarde. Deze nijpende kassituatie was dermate bedreigend, dat de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen besloten tot actie over te gaan en direct de lopende gesprekken met Prodware zodanig te intensiveren dat er op afzienbare termijn een bod van Prodware op tafel lag. Maar voordat de aandeelhouders gevraagd kon worden over dit bod te stemmen, haalde Prodware het bod van tafel omdat het bedrijf inmiddels verder verslechterd was. De Raad van Bestuur moest dit bekend maken met als gevolg dat de klanten van de werkmaatschappijen uiterst terughoudend werden; er werden na de bekendmaking dat Prodware het bod had ingetrokken praktisch geen deals meer gesloten. En dat was voor Prodware nog een reden om het bod te herzien. De heer Velthuizen uit Amsterdam, onderbreekt de heer Wolfswinkel met de opmerking dat je dit al jaren van te voren zag aankomen en dat Prodware het bestuur van de Vennootschap heeft uitgespeeld. Was wakker geworden zo besluit de heer Velthuizen zijn beknopte betoog. De heer Wolfswinkel merkt als antwoord op dat Prodware eerder al de slecht presterende onderdelen had overgenomen en dat Prodware hiermee een gunstige rol vervulde voor de Vennootschap. De heer Velthuizen uit Amsterdam riposteert dat de heer Wolfswinkel een baan heeft, maar dat de aandeelhouders van tafel zijn geveegd en dat in al de jaren dat de heer Velthuizen de aandeelhoudersvergaderingen bezocht, er nooit naar hem is geluisterd. De Voorzitter wijst erop dat deze ontwikkeling al enige tijd speelde en dat het bestuur en de Raad van Commissarissen daarom een sterke partner voor Qurius zochten, ook al waren er op dat moment nog geen liquiditeitsproblemen. Maar de conclusie was al dat Qurius niet op eigen benen verder kon, zo besluit de Voorzitter zijn toelichting. De heer Velthuizen uit Amsterdam stelt dat er betere reclame had moeten worden gemaakt voor het bedrijf. De Voorzitter reageert met de opmerking dat de reclame wel goed was, maar dat als de Vennootschap elk kwartaal tegenvallende resultaten moet publiceren, verplicht als gevolg van de beursnotering, dat bepaald niet als reclame werkt. Verder licht de Voorzitter toe dat er jaren lang werd geprobeerd een koper te vinden, maar dat het helaas niet gelukt is om tijdig te worden overgenomen waardoor de Vennootschap in 2012 met de rug tegen de muur kwam te staan. De heer Velthuizen verwijt de Voorzitter dat deze niet goed luisterde naar de aandeelhouders. De Voorzitter is het nier niet mee eens en geeft aan dat je vanuit een Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen bedrijf kunt besturen. De Voorzitter begrijpt dat de gang van zaken 3

4 buitengewoon teleurstellend is voor de aandeelhouders maar wijst erop dat het bestuur en de Raad van Commissarissen in ieder geval de belangen van klanten, zakenpartners, medewerkers en andere stakeholders heeft kunnen redden. De heer Flapper uit Slagharen merkt op dat medewerkers ook aandeelhouders waren. De Voorzitter bevestigt dit en merkt op dat zij ook de dupe zijn en dat sommigen zelfs een lening hadden afgesloten om hun aandelenpakket te financieren. De heer Velthuizen uit Amsterdam geeft zijn mening dat de Raad van Commissarissen meer had moeten doen. De Voorzitter geeft als antwoord een uitgebreide verhandeling over wat een Raad van Commissarissen vermag te doen en wat niet, waarbij hij als voorbeeld noemt dat de Raad van Commissarissen het bestuur heeft vervangen maar dat je dit niet te vaak kunt doen om het vertrouwen van klanten niet te verliezen. De Voorzitter wijst erop dat de heren Wolfswinkel en Zevenbergen het vertrouwen van klanten en medewerkers genoten, maar dat het helaas ook deze Raad van Bestuur niet gelukt is de neerwaartse spiraal te kenteren en dat er daarom in 2011 op zoek werd gegaan naar een groter geheel om bij aan te sluiten. De heer Velthuizen merkt op dat het samengaan met Prodware op zich wel goed is, maar veel te laat plaatsvond. De Voorzitter antwoordt dat hij niet weet of Prodware tijd gekocht heeft om het bedrijf voor minder te kopen en dat alle bespiegelingen hierover neerkomen op speculatie. De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers, informeert naar de gebeurtenissen in oktober De Voorzitter antwoordt dat hij hier straks op zal ingaan en stelt voor nu verder te gaan met agendapunt Verslag door de Raad van Commissarissen van de overdracht van de werkmaatschappijen De Voorzitter doet in aansluiting op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 4 oktober 2012, als volgt verslag van de gebeurtenissen die sindsdien hebben plaatsgevonden: Op 4 oktober 2012 hebben we een Buitengewone Aandeelhouders vergadering bijeengeroepen om de verkoop van alle toen nog resterende activiteiten ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen. Een dag voor die vergadering liet de beoogde koper Prodware echter weten niet bereid te zijn de koop tegen de overeengekomen voorwaarden door te voeren. Ik zie wat bekende gezichten in de zaal die toen ook aanwezig waren. U herinnert zich ook vast hoe tijdens de vergadering de wens groeide om alternatieve oplossingen te zoeken. We moesten de aandeelhouders die dag helaas ook informeren dat de kaspositie van Qurius en de marktomstandigheden het niet meer toestonden om de correcte procedure te doorlopen en daarbinnen weer toestemming aan de aandeelhouders te vragen. We moesten als bestuur een oplossing zoeken, een besluit nemen en achteraf verantwoording afleggen aan u als aandeelhouders over het genomen besluit. U weet inmiddels dat we uiteindelijk toch de verkoop aan Prodware hebben doorgezet. De weg daarnaartoe willen we graag nader toelichten. Om onze overwegingen en besluiten beter te kunnen 4

5 begrijpen helpt het wellicht als ik u ook kort nog even de situatie schets waarin Qurius op dat moment verkeerde. De verkoop waarover we nog spreken betrof hoofdzakelijk Qurius Nederland. Die operatie had net de maanden augustus en september achter de rug, de maanden waarin in de branche normaal al het minste cash gegenereerd wordt. De cash die de Holding had ontvangen voor de verkoop van Qurius Duitsland en UK was dan ook grotendeels opgebruikt. De opdrachtenstroom was door de onzekerheid over de toekomst van de onderneming vrijwel volledig weggevallen. Qurius Nederland kon naar verwachting nog 3 tot 5 weken op eigen kracht verder. Zoals u wellicht weet, had NIBC een pandrecht op de activiteiten en had de bank daarmee een belangrijke stem in de te maken keuzes. Alle gesprekken met partijen zijn daarom vanaf het begin ook in nauw overleg met NIBC gevoerd. In de dagen na de BAVA van 4 oktober, namen we weer contact op met partijen waarmee we eerder in onderhandeling waren alsook enkele geheel nieuwe partijen. Tegelijkertijd hebben we met Prodware het opengebroken akkoord heronderhandeld. Prodware toonde zich in zeer beperkte mate bereid haar verlaagde bod van 3 oktober aan te passen. U zult begrijpen dat in de kwetsbare staat waarin Qurius op dat moment verkeerde, allerlei partijen op je af komen die daarvan willen profiteren. De meesten hadden interesse in het kopen van kleine onderdelen. Dat bood helaas geen oplossing voor het grootste deel van Qurius en daarmee ook niet voor u als aandeelhouder. Die partijen vielen dan ook al snel af. Het proces werd extra bemoeilijkt omdat Qurius niet meer de tijd had om de koop afhankelijk te maken van een uitgebreide due diligence. Dat betekende dat de koper haar besluit moest baseren op reeds beschikbare informatie en een onderzoek van maximaal enkele dagen. Voor de meeste partijen was dat een onoverkomelijk struikelblok. Daarnaast was het overnemen van de bestaande schuld aan NIBC een complicerende factor. NIBC moest daarom ook al in een zo vroeg mogelijk stadium bij de onderhandelingen betrokken worden. Uiteindelijk hebben we naast Prodware met één partij het gehele proces doorlopen. Het bod van die partij was uiteindelijk onacceptabel en qua financieringsstructuur onuitvoerbaar. Na twee intensieve weken bleek dus dat het bod van Prodware de enig haalbare oplossing was gegeven de situatie waarin Qurius N.V. inmiddels verkeerde als gevolg van alle onrust rondom de vennootschap. De heronderhandelingen met Prodware resulteerden er onder meer in dat de opbrengst die we eerder voor Qurius Duitsland en Qurius UK hadden ontvangen, aangewend zou worden voor de versterking van de kaspositie van de werkmaatschappijen. Het gevolg voor de stakeholders hiervan was tweeledig. Voor klanten, partners en medewerkers was dit positief aangezien dit een extra versterking betekende van Qurius Nederland en belangrijk voor haar toekomst. Maar voor de aandeelhouders betekende het dat de garantie kwam te vervallen dat er voor hen minimaal EUR 7 miljoen in cash en/of Prodware aandelen beschikbaar zou komen. Deze garantie was voor aandeelhouders het belangrijkste element van de overeenkomst. Het wegvallen hiervan in combinatie met de versterking van de werkmaatschappijen, betekende dat er voor aandeelhouders zeer weinig tot niets overbleef. Deze eis van Prodware werd versterkt door de opstelling van de bank die extra zekerheden en garanties eiste voor het overzetten van een groot deel van de lening aan Prodware. Hierdoor ging nog een deel van de toch al geringe koopprijs verloren aan extra zekerheden richting de bank. 5

6 Het bestuur heeft uiteindelijk, ik moet zeggen met de rug tegen de muur, ingestemd met het nieuwe bod van Prodware inclusief de daaraan verbonden eisen van Prodware en NIBC. We hebben daarmee in elk geval Qurius Nederland kunnen redden. We realiseren ons dat dat voor de aandeelhouders een zeer beperkte troost is. Het alternatief was echter nog slechter geweest. Toen we er nog vanuit mochten gaan dat er een zekere opbrengst onder de aandeelhouders te verdelen zou zijn, was liquidatie van de Holding en vervolgens uitkering aan de aandeelhouders, de logische keuze om de opbrengst voor de aandeelhouders te maximaliseren. Maar nu er nagenoeg niets meer te verdelen viel, ontstond er een nieuwe situatie. Wij zijn, mede op verzoek van de vergadering van 4 oktober op zoek gegaan naar partijen die geïnteresseerd zouden zijn om de vennootschap te herstructureren en voor te bereiden voor een reverse listing. Waar inderdaad interesse bestond, hebben we de geïnteresseerde partijen met de twee grootste aandeelhouders, waaronder Prodware, in contact gebracht. Uiteindelijk resulteerde dit in de verkoop van hun aandelen Qurius N.V. aan Value8 N.V. die daarmee een pakket aandelen van circa 22% verwierf. Tevens werd Value8 bereid gevonden de vennootschap tijdelijk te financieren zodat zij aan haar verplichtingen kon voldoen. Een voorwaarde van Value8 was dat zij een belangrijke stem zou kunnen krijgen in de Raad van Commissarissen en het bestuur om zo de kosten van de vennootschap drastisch te kunnen reduceren en hulp te bieden aan de beoogde reverse listing. We hebben daar als bestuur mee ingestemd en zullen u later in deze vergadering vragen dat ook te doen. Uiteraard begrijpen we dat de uitkomst voor u als aandeelhouders uitermate onbevredigend is. De krappe kaspositie en de negatieve gevolgen van het bekend worden van noodzaak tot verkoop, hebben Qurius verder in een neergaande spiraal gebracht. Het redden van de Nederlandse activiteiten bleek het maximaal haalbare. De Voorzitter vraagt vervolgens wie hij het woord mag geven om eventuele vragen te stellen. De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers vraagt het woord en merkt op dat dit het bedrijf voor de tweede keer overkomt, waarbij hij verwijst naar Magnus en de vraag stelt of hier niets van geleerd is. De Voorzitter antwoordt dat de problematiek van Magnus een andere was dan die van Qurius, waarop de heer Stevense repliceert dat zowel Magnus als Qurius verder sprongen dan hun polsstok lang was. De Voorzitter wijst op de activiteiten van Magnus in Azië en de onduidelijkheid over de strategie, onder meer als gevolg daarvan. Qurius had het vooral lastig met het managen van de groei en de integratie van de activiteiten, aldus de Voorzitter. De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers merkt vervolgens op dat in de presentatie van de Voorzitter sprake was van meerdere partijen en informeert naar welke partijen dit dan waren. De Voorzitter wijst op de Non Disclosure Agreement die partijen en Qurius getekend hebben, die verhindert de identiteit van deze partijen te onthullen of anderszins aanwijzingen te geven die tot deze onthulling kunnen leiden. Verder verwijst de Voorzitter naar eerdere stukken van de Vennootschap waarin in algemene termen een overzicht werd gegeven van de verschillende partijen waarmee de Vennootschap onderhandelingen heeft gevoerd en de afloop hiervan. 6

7 De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers merkt op dat hij het teleurstellend vindt dat het zo gelopen is. Hij dacht dat bedrijven altijd wel software nodig hebben en wist niet dat je die aanschaf uit kon stellen. De Voorzitter antwoordt dat de meeste grote bedrijven al voorzien waren en dat de ERP markt aan het verzadigen was. Alle aanbieders, ook Qurius, gingen op zoek naar hoe toegevoegde waarde te leveren rondom ERP, denk daarbij aan integratie met andere software, consultancy en nieuwe diensten verwant aan ERP. Dit was een worsteling, aldus de Voorzitter, ook voor Qurius. Daarbij speelde binnen Qurius in het bijzonder het gebrek aan de bereidheid te veranderen. De aanstelling van de heer Zevenbergen hield hier verband mee. Het doel was dat de beoogde verandering van Qurius, met de heer Zevenbergen een gezicht zou krijgen, maar dat kostte tijd en investeringen in nieuwe producten. De conclusie moet zijn dat Qurius die tijd niet meer had. Tegelijkertijd vond vanaf 2008 heftige concurrentie plaats waarbij de tarieven zwaar onder druk kwamen te staan. Dit vertaalde zich in lagere kasstromen voor Qurius waarmee ook de investeringsruimte onder druk kwam te staan. De tijd heeft, volgens de Voorzitter, niet meegezeten om veel meer de lijn van consultancy te volgen in plaats van alleen producten, waarbij de Voorzitter opmerkt dat dat op de langere termijn wel altijd weer nieuwe producten nodig zijn, vandaar dan ook dat Qurius tijdig begon aan de ontwikkeling van nieuwe producten De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers meent dat er tegen beter weten in, te lang door is gegaan met Watermark en later Qurius. De Voorzitter repliceert dat er niet onbeperkt is doorgegaan. Er zijn bedrijfsonderdelen verkocht en verder wijst hij op Duitsland waar het potentieel groot was evenals het relatieve marktaandeel van Qurius, hetgeen perspectief bood. Duitsland was dan ook een van de voornaamste redenen van de fusie van Watermark en Qurius destijds. De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers merkt op dat het met SAP ook mis is gegaan in Duitsland, waarop de voorzitter erop wijst dat SAP van een geheel andere schaal is dan Qurius. Verder licht de Voorzitter toe dat er wel signalen waren in Duitsland, zo overtrof de groei van nieuwe opdrachten in Duitsland, die van Nederland. De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers stelt dat het een snelle markt is en dat het dan onhandig is als je zelf niet snel bent. De Voorzitter antwoordt hierop dat ERP in de kern nog steeds gelijk is aan de ERP pakketten van twintig jaar geleden. De heer Flapper uit Slagharen, vraagt of het zin heeft nu hierover te praten. Hij stelt dat de heer Peter Paul de Vries nu in Qurius is gestapt en dat hij liever van hem verneemt wat zijn plannen voor de toekomst zijn. De Voorzitter geeft de heer De Vries van Value8 N.V. het woord. De heer De Vries van Value8 N.V. geeft aan dat Value8 geen betrokkenheid heeft bij het recente verleden. Pas eind 2012 werd het belang verworven. Hij vertelt dat toen Prodware het bod, waarbij er minimaal EUR 7 miljoen voor de aandeelhouders van Qurius beschikbaar zou komen, van tafel haalde, Value8 zag aankomen dat de Vennootschap met slechts zeer geringe activa zou achterblijven. De conclusie was dat Qurius in dat geval nog waarde als beursgenoteerde vennootschap zou hebben. De heer De Vries benadrukt daarbij dat dit een beperkt perspectief voor de zittende aandeelhouders biedt en stelt dat het de keuze is tussen niks overhouden of een heel klein beetje overhouden. 7

8 Vervolgens geeft de heer De Vries aan dat Value8 een belang in Qurius heeft genomen met het oog op een mogelijke reverse listing van een bedrijf via de vennootschap Qurius N.V..De heer De Vries benadrukt dat het van belang is de kosten te beheersen. Verder geeft de heer De Vries aan dat Value8 thans nog geen partij op het oog heeft voor een reverse listing. De heer De Vries sluit af met de constatering dat de aandeelhouders substantiële verliezen hebben geleden en dat Value8 die pijn niet kan wegnemen, ook niet met een reverse listing. De Voorzitter dankt de heer De Vries voor zijn toelichting en informeert of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen en de Voorzitter stelt voor over te gaan naar het volgende agendapunt. 4. Vaststelling van de Jaarrekening over het boekjaar 2012 De Voorzitter licht toe dat dit agendapunt de vaststelling van de jaarrekening 2012 betreft. De jaarrekening is gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V. uit Amstelveen. Dhr. Hans de Rooij is beschikbaar voor eventuele vragen hierover. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de jaarrekening 2012 en de Voorzitter vraagt de stemgerechtigden of zij behoefte hebben aan een schriftelijke stemming. Indien daar geen behoefte aan is, wordt dit agendapunt aangenomen met algemene stemmen. De heer De Vries van Value8 N.V. verklaart met 3 miljoen stemmen voor de agendapunten 4, 6 en 7 te zullen stemmen en met zijn gehele aangemelde pakket voor de agendapunten 10 en 12 te zullen stemmen. Geen der overige aanwezige aandeelhouders geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming. De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt is aangenomen door de Vergadering. De uitslag van de stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 5. Dividend beleid op toevoegingen aan reserves en op dividenden Conform de statuten van de vennootschap, bepaalt de Raad van Bestuur, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen de winstbestemming. In het boekjaar 2012 is geen winst te rapporteren die ter beschikking kan worden gesteld aan de vergadering. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. Deze zijn er niet en de Voorzitter vraagt de stemgerechtigden of zij behoefte hebben aan een schriftelijke stemming. Indien daar geen behoefte aan is, wordt dit agendapunt aangenomen met algemene stemmen. Geen der aanwezige aandeelhouders geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming. De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt is aangenomen door de Vergadering. De uitslag van de stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur 8

9 De Algemene Vergadering wordt gevraagd de leden van de Raad van Bestuur die in 2012 in functie waren, decharge te verlenen voor het door hen gevoerde bestuur in het boekjaar Dit heeft betrekking op hun bestuur voor zover kenbaar is uit de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar 2012 en op basis van de informatie die de aandeelhouders op deze vergadering is gegeven. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. Deze zijn er niet en de Voorzitter vraagt de stemgerechtigden of zij behoefte hebben aan een schriftelijke stemming. Indien daar geen behoefte aan is, wordt dit agendapunt aangenomen met algemene stemmen. Geen der aanwezige aandeelhouders geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming. De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt is aangenomen door de Vergadering. De uitslag van de stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen De Algemene Vergadering wordt gevraagd de leden van de Raad van Commissarissen die in 2012 in functie waren, decharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2012 gevoerde toezicht. Dit heeft betrekking op hun toezicht voor zover dit toezicht kenbaar is uit de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar 2012 en op basis van de informatie die de aandeelhouders op deze vergadering is gegeven. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. Deze zijn er niet en de Voorzitter vraagt de stemgerechtigden of zij behoefte hebben aan een schriftelijke stemming. Indien daar geen behoefte aan is, wordt dit agendapunt aangenomen met algemene stemmen. Geen der aanwezige aandeelhouders geeft aan behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming. De Voorzitter concludeert dat dit agendapunt is aangenomen door de Vergadering. De uitslag van de stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 8. Statutenwijziging De Voorzitter verwijst naar zijn mededeling bij de opening van de Vergadering dat geen besluitvorming plaatsvindt over agendapunt 8. Niettemin wil hij een toelichting geven op de voorgestelde statutenwijzigingen. Daarbij licht de Voorzitter toe dat Qurius N.V. op 22 februari 2013 ontheffing is verleend voor het structuurregime. Dit betekent dat de statuten op diverse punten aangepast dienen te worden, in het bijzonder de artikelen 18 en 22. Daarnaast worden er wijzigingen voorgesteld die het gevolg zijn van recente wetswijzigingen, dit betreffen de artikelen 17 en 21. Verder licht de Voorzitter toe dat een aantal wijzigingen van de statuten worden voorgesteld op verzoek van Value8. Het gaat hier onder meer om de omgekeerde aandelensplitsing zodat Qurius N.V. op de beurs geen penny stock meer is. De heer Velthuizen uit Amsterdam vraagt het woord en stelt dat het de bedoeling is om via een omgekeerde splitsing het aandeel op een beurskoers van twee euro tebrengen. Dit is echter naar zijn mening in no time weer een dubbeltje aangezien er day traders zijn die verdienen aan een neergaande koers. 9

10 De Voorzitter antwoordt dat het nu anders ligt aangezien de koers overeenkomt met de boekwaarde plus een lichte verwachting ten aanzien van de reverse listing. De heer De Vries van Value8 N.V. voegt daar twee zaken aan toe. In de eerste plaats dat als een aandeel gesplitst wordt, de nieuwe koers geheel in verhouding is met de splitsing, waarbij hij Nutreco, dat 70 euro noteerde en na splitsing in twee aandelen 35 euro noteerde, als voorbeeld geeft. De heer De Vries stelt dat een omgekeerde splitsing een gelijk effect heeft, maar dan in de omgekeerde richting. Het tweede waar de heer De Vries op wil wijzen betreft de rol van day traders. Zij hebben een voorkeur voor aandelen die beneden 1 euro noteren. Zo is op een koers van 1 cent, 0,1 cent fluctuatie percentueel al een winst of verlies van 10%. Verder licht de heer De Vries toe dat als je een reverse listing aanbiedt, het betreffende aandeel ook wel serieus genomen moet worden. Het moet geen penny stock zijn, maar een serieus aandeel. De heer Velthuizen uit Amsterdam merkt op dat het de kunst is die koers ook zo hoog te houden. De Voorzitter keert terug naar zijn toelichting op de statutenwijziging en wijst erop dat de handelsnaam Qurius met de verkoop van de werkmaatschappijen eigendom is geworden van Prodware en dat dientengevolge de Vennootschap een andere naam dient aan te nemen. Daarbij is het voorstel de Vennootschap om te dopen in Lavide, waarna zich in de Vergadering een gesprek ontspint over de betekenis van Lavide. die beslecht wordt met de opmerking van een van de aanwezigen dat dit verband houdt met het woord leeg. De Voorzitter besluit met de conclusie dat dit de voornaamste voorgestelde wijzigingen van de statuten zijn, vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Geen van de aanwezigen wenst hier gebruik van te maken en de Voorzitter stelt voor over te gaan naar agendapunt Benoeming Raad van Bestuur Vorig jaar is de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Zevenbergen, afgetreden en bleef zijn collega, de heer Wolfswinkel, als enig lid van de Raad van Bestuur over. Het contract met de heer Wolfswinkel verliep op 24 april 2013 en om te voorkomen dat de vennootschap geen Raad van Bestuur zou hebben, heeft de Raad van Commissarissen conform artikel 18.5 van de statuten mevrouw Pigeaud aangewezen als tijdelijk bestuurder. Blijkens de bij de agenda aangehechte CV van mevrouw Pigeaud, beschikt zij over de vereiste kwaliteiten om de vennootschap naar de volgende fase van haar bestaan te leiden, een fase waarin de vennootschap weer activiteiten ontplooit. Zij zal in dat kader bijzonder oog hebben voor het reduceren van de kosten. Conform artikel 18.1 van de statuten van de vennootschap, geeft de Raad van Commissarissen de Vergadering daarom kennis van de voorgenomen benoeming van mevrouw Pigeaud voor een periode van vier jaar. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt. Deze zijn er niet en de Voorzitter deelt mede dat de Raad van Commissarissen mevrouw Pigeaud tot lid van de Raad van Bestuur van Qurius N.V. benoemt voor een periode van vier jaar, tussentijds opzegbaar door beide partijen met inachtneming van een termijn van drie maanden. 10

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011.

Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011. Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011. Aangezien de vergadering in de Engelse taal plaatsvond en is genotuleerd prevaleert

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Qurius N.V. Zaltbommel, 27 april 2007

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Qurius N.V. Zaltbommel, 27 april 2007 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Zaltbommel, 27 april 2007 Aanwezig aan de bestuurstafel: Commissarissen: Jan van Rijt, Fred Geerts, Lucas Brentjens Bestuursleden: Fred Hermans, Mark

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015.

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Vergadergerechtigden die op- of aanmerkingen hebben op deze versie kunnen

Nadere informatie

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10. SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.00 uur Aanwezig: Raad van Commissarissen: De heer. A.J. Bakker,

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1.

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012 Voorzitter: A.P.M. van der Poel (de Voorzitter ) Algemeen Onderstaande notulen van

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Notulen van de Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. gehouden op 23 april 2014 om 10.00 uur in de Jurriaanse Zaal van De Doelen Concert en Congres Gebouw, Kruisplein 30, in Rotterdam De vergadering

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, J.H. Menkveld en P.B. Ernsting.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, J.H. Menkveld en P.B. Ernsting. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 26 APRIL 2012 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN BATAVUS B.V. TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie de

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering:

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering: NOTULEN van het verhandelde 1 tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V., gehouden in het Crowne Plaza Promenade hotel in Den Haag op 6 mei 2014. Aanwezig ter vergadering: Leden van de Raad

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 22 mei 2013 om 10.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

DEFINITIEF VERSLAG. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam

DEFINITIEF VERSLAG. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam DEFINITIEF VERSLAG van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen De heer drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter van de Raad

Nadere informatie

Notulen van de AVA gehouden op 28 april 2011

Notulen van de AVA gehouden op 28 april 2011 Notulen van het verhandelde in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, gehouden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur in het hoofdkantoor, Het Overloon

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. 7 april 2010 - CONCEPT - NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op 7 april 2010 om 10:30 uur in De Doelen, Kruisplein 40, te Rotterdam 1. OPENING AGENDA

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 23 mei 2012 om 11.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

Vervolgens wijst de voorzitter als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst de voorzitter als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op dinsdag 11 februari 2014 om 10.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Mr. P.N. Wakkie Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

- 1 - Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Qurius N.V. Zaltbommel, 25 april 2008

- 1 - Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Qurius N.V. Zaltbommel, 25 april 2008 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Qurius N.V. Zaltbommel, 25 april 2008 Aanwezig aan de bestuurstafel: Commissarissen: Lucas Brentjens, Fred Geerts (afwezig), Erik Westerink Bestuursleden:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN AMSTERDAM COMMODITIES N.V. GEHOUDEN OP 29 APRIL 2015 IN HET HILTON HOTEL TE ROTTERDAM

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN AMSTERDAM COMMODITIES N.V. GEHOUDEN OP 29 APRIL 2015 IN HET HILTON HOTEL TE ROTTERDAM NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN AMSTERDAM COMMODITIES N.V. GEHOUDEN OP 29 APRIL 2015 IN HET HILTON HOTEL TE ROTTERDAM Aanwezig van de Raad van Commissarissen (RvC): de heer B.

Nadere informatie