Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Drugbeleid Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijswijk, 16 september 1997 Hierbij doe ik u toekomen de volgende rapporten en beleidsnotities: XTC in Nederland (een samenvatting van de bevindingen van zes projecten), dr. I. Spruit; 1 de samenvatting en aanbevelingen van De Nederlandse verslavingszorg (Globaal overzicht van de kennis over aanbod, vraag en effect), Trimbos-instituut, juli Crack/gekookte coke in Nederland (Bijlage 1) en Schets van de Nationale Drugmonitor (Bijlage 2). Cannabis in Nederland (Inventarisatie van de verkooppunten), Intraval/SGBO. 1 In de Voortgangsrapportage Drugsbeleid 1997 wordt naar deze studies en notities verwezen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers 1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie. KST23875 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1997 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 1

2 BIJLAGE 1 CRACK/GEKOOKTE COKE IN NEDERLAND 1. Inleiding Ongeveer tien jaar geleden werd in de Verenigde Staten melding gemaakt van het compulsieve gebruik van crack. Het roken van deze variant van cocaïne heeft geleid tot ernstige gezondheidsproblemen en is gepaard gegaan met grote maatschappelijke schade. Sinds het begin van de jaren negentig wordt in Nederland zogenaamde gekookte coke, een vorm van rookbare cocaïne, op de drugmarkt gesignaleerd. Al geruime tijd wordt de vrees geuit dat bij een verspreiding van crack in Nederland vergelijkbare problemen als in de Verenigde Staten zijn te verwachten. Voorts is de minister van VWS door de Kamer gevraagd te reageren op berichten over de mogelijkheid dat jongeren via het intensief gebruik van cannabis overstappen op crack. In deze beleidsbrief zal nader in worden gegaan op de begrippen crack en gekookte coke. Voorts zal aandacht gegeven worden aan de werking, de ontwikkeling van het gebruik in Nederland en de rol van preventie en hulpverlening. Tenslotte worden enige conclusies getrokken en beleidsvoornemens gepresenteerd. 2. Begripsbepaling Er bestaat spraakverwarring over de termen crack en gekookte coke. Tot voor kort was het niet geheel duidelijk of het om dezelfde stof gaat waarvoor twee verschillende benamingen willekeurig door elkaar worden gebruikt of dat het twee benamingen voor twee verschillende stoffen zijn die veel op elkaar lijken. Het is daarom van belang tot een nadere begripsbepaling te komen. De vorm waarin cocaïne als regel in Nederland geïmporteerd wordt is cocaïne hydrochloride (HCL). Dit is een wit poeder dat oplosbaar is in water en op die manier geïnjecteerd kan worden. Het poeder kan tevens gesnoven worden (snuifcocaïne). De uiterlijke verschillen tussen crack en gekookte coke zijn gering. Verschillen zijn terug te voeren op de bereidingswijze. Crack wordt bereid door aan cocaïne hydrochloride water toe te voegen en dit tot een dik, vloeibaar papje te mengen met maagzout (bi-carbonaat, of bakpoeder) of ammonia. Door verhitting van het papje (vaak in een magnetron) wordt de base verkregen, in vaste vorm. De bereiding van gekookte coke vindt eveneens plaats door vermenging van cocaïne hydrochloride met water en maagzout. Het verschil met de bereiding van crack is dat hier wordt vermengd met veel water. Door verwarming van het mengsel komt de cocaïne-base als een soort vette olie bovendrijven, die bij het afkoelen weer vast wordt. Daardoor wordt de base gescheiden van de meeste stoffen waarmee de cocaïne HCL versneden was en tevens van het maagzout. Bij een zorgvuldige bereiding kan praktisch 100% zuivere cocaïnebase worden verkregen. In strikte zin is gekookte coke dus zuiverder dan crack. Gebruikers melden wel dat zij de voorkeur geven aan de smaak van crack. Volgens deskundigen verschillen de effecten van het gebruik van crack en gekookte coke echter niet, want in beide gevallen is de werkzame stof cocaïnebase. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat het niet relevant is welke benamingen worden gebruikt, het gaat immers om vormen van rookbare cocaïne met dezelfde werkbare bestanddelen en dezelfde effecten. Het is daarom beter de term rookbare cocaïne aan te houden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 2

3 3. Werking Na gebruik van rookbare cocaïne treedt na 8 seconden een snelle «flash» op, die ongeveer 20 seconden duurt. Bij snuifcocaïne start de werking pas later, is minder intens, maar duurt langer. Hierin schuilt ook het specifieke probleem met rookbare cocaïne: door de snelle, intensieve werking en de spoedige en diepe terugval, is er snel behoefte aan een nieuwe dosis. Kenmerkend voor deze drug is het langdurige onafgebroken en compulsieve gebruik. Veel gebruikers kunnen hun gebruik slecht reguleren of controleren. Het komt voor dat zij soms dagenlang hun gebruik continueren, in cycli van 24 uur, 48 uur en zelfs 72 uur, mede afhankelijk van de beschikbare financiën. Na een periode van intensief gebruik wordt vaak een (gebruiks)rustpauze ingelast. Rookbare cocaïne is in hoge mate psychisch verslavend. De verslaving kan zeer snel en heftig verlopen. Na enkele maanden kan het gebruik al ernstige complicaties met zich meebrengen. De gebruikshoeveelheden worden groter. Bovendien raken gebruikers zeer gespannen, omdat aan het gebruik een hevige hunkering gekoppeld is. Om de heftige emoties te dempen ligt het bijgebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen, veel alcohol en cannabis voor de hand. Het roken van gekookte coke is heet voor de longen; daarom wordt meestal een (zelfgefabriceerde) waterpijp gebruikt (basepijp). De basepijp koelt de rook door deze eerst als rookbellen door een waterreservoir te leiden. Volgens de GG en GD Amsterdam heeft het roken een etsende werking op de longen. Daardoor heeft basen (het roken van de cocaïnebase) geleid tot een toename van het aantal longontstekingen onder gebruikers. Gevolg van het basen is dat de cocaïnespiegel in het bloed veel hoger komt te liggen dan via de oude snuifmethode. Het rendement van dezelfde hoeveelheid cocaïne ligt dus vele malen hoger al is de werkingsduur veel korter. Bovendien wordt de bijzonder hoge spiegel in aanzienlijk kortere tijd bereikt door het vermogen van de longen om de stof snel en direct in de bloedbaan te brengen. Er ontstaat vrijwel dezelfde high of flash die met het spuiten van cocaïne HCL kan worden bereikt. Bij gebruik van cocaïneproducten vindt, anders dan bij de inname van heroïne, een heftige maar korte flash plaats, die gepaard gaat met de productie van de nodige adrenaline. De cocaïnegebruiker en dan zeker degene die zich inspuit of die rookt, wordt daardoor zowel geestelijk als lichamelijk behoorlijk geagiteerd. Regelmatig wordt de suggestie gewekt dat rookbare cocaïne goedkoper zou zijn dan snuifcocaïne. De basisgrondstof voor de fabricage van rookbare cocaïne is echter cocaïne HCL en het effect van het basen van rookbare cocaïne is direct gerelateerd aan de hoeveelheid cocaïne HCL die als grondstof is gebruikt. Met andere woorden de prijzen van rookbare en snuifcocaïne zijn globaal hetzelfde. Rookbare cocaïne wordt meestal in kleinere porties aangeboden en effectiever toegediend. Hierdoor ontstaat de indruk dat rookbare cocaïne goedkoper is. 4. Rookbare cocaïne en HIV/AIDS 1 1 Deze paragraaf is in belangrijke mate gebaseerd op de notitie van de Landelijke Stuurgroep AIDS en Druggebruik. In Amerika is sinds de jaren tachtig onderzoek verricht naar de relatie tussen HIV/Aids en crackgebruik. In de Verenigde Staten benadert de HIV-problematiek van crackgebruikers dermate ernstig die van injecterende druggebruikers. Het is mogelijk dat crack-gebruik en riskant seksgedrag (deels) gezamenlijke determinanten kennen. Verreweg de meeste studies richten zich op een typisch probleem: seks voor crack in de setting van crack houses. In deze panden verblijven Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 3

4 vrouwen die hun eigen gebruik bekostigen met seksuele diensten. Dit heeft tot gevolg dat vooral vrouwen worden getroffen door de HIV-infectie. Er wordt een driemaal zo hoge HIV-prevalentie gemeten (oplopend in New York tot 30%) onder niet-injecterende, crackrokende vrouwen, dan onder niet-injecterende, niet-crackrokende druggebruikende vrouwen. De landelijke toename van SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) in de VS wordt met name toegeschreven aan de seks voor crackpraktijk. In Nederland lijkt seks in dealpanden, waar rookbare cocaïne wordt verkocht, in de regel niet voor te komen. Anders dan in Amerika is in Nederland de harddrugscene veel meer een omgrensde groep van ouder wordende, dagelijkse polydruggebruikers. In de Verenigde Staten wordt crack eveneens gebruikt door polydruggebruikers, maar ook door personen die vrijwel geen andere middelen consumeren. Het is bekend dat bij frequent cocaïnegebruik de seksuele drift minder sterk of niet meer wordt geprikkeld. In de Amerikaanse situatie ontstaat het hoge risicogedrag wanneer gebruiksplaats en plaats voor sekswerk tot één locatie worden. Dergelijke locaties kennen we in Nederland niet. De voorwaarden voor de Amerikaanse situatie zijn in Nederland dus nauwelijks aanwezig. Wel wordt geconstateerd dat het «reguliere» sekswerk door vrouwen die rookbare cocaïne gebruiken sterk is veranderd. Deze vrouwen nemen aanzienlijk meer risico s. In de jaren tachtig is bij druggebruikende vrouwen een positieve gedragsverandering richting veilige seks geconstateerd. Het is de vraag of deze ontwikkeling nu niet is teruggedraaid door de opkomst van rookbare cocaïne. 5. Ontwikkelingen in aanbod en gebruik Cocaïne hydrochloride verscheen eind jaren zeventig op de Nederlandse illegale drugmarkt. Aanvankelijk werd cocaïne in het algemeen slechts geconsumeerd (gesnoven) door een beperkte, elitaire groep van trendsetters. Cocaïne was een drug voor de elite. Na enkele jaren werd de drug langzaam maar zeker ook gebruikt door (heroïne)verslaafden. In het begin bleef dit beperkt tot de beter geïntegreerde segmenten van de verslaafdenpopulatie. Overigens is het gebruik van rookbare cocaïne op zich van minder recente datum. Al vanaf het begin van de jaren tachtig experimenteren cocaïnegebruikers met deze variant. In deze periode bereidden zij het echter zelf in woonhuizen of dealpanden. Dit voorkwam overlast voor de omgeving en had tevens een dempend effect op compulsief gebruik. 1 Jean-Paul C. Grund, Drug Use as a Social Ritual; Functionality, Symbolism and Determinants of Self-Regulation (Academisch proefschrift, Instituut voor verslavingsonderzoek, Rotterdam 1993). Begin jaren negentig werd de rookbare variant van cocaïne ook populair bij de slecht geïntegreerde verslaafden. Deze verslaafden zijn veelal bijzonder kwetsbare personen waarbij zelfcontrolemechanismen zwak ontwikkeld zijn. Deze groepen zijn voor aankoop en gebruik van drugs vaak op de straatscene aangewezen. Er is gesuggereerd dat in Rotterdam de toename van de repressie sinds het begin van de jaren negentig het ontstaan van de rookbare cocaïne-markt heeft gestimuleerd. 1 Het aantal gebruikerspanden waar het mogelijk was rookbare cocaïne te gebruiken nam af en tevens werden de personen uit de slecht geïntegreerde verslaafden uitgesloten van toegang tot panden. Op straat bestaat echter niet de mogelijkheid om de cocaïne te koken. Dit zou de weg vrijgemaakt hebben voor het op de markt brengen van kant-en-klare rookbare cocaïne in plaats van cocaïne HCL. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat «gekookte coke» voor het eerst op Perron Nul, waar de meest problematische verslaafden verbleven, in Rotterdam was te verkrijgen. Bij deze groep bestond de behoefte aan een kant en klaar product. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 4

5 Uit onderzoek blijkt dat binnen de groep van problematische druggebruikers rookbare cocaïne een steeds belangrijker plaats is gaan innemen. Eind 1994 werd al gesteld dat op Perron Nul gekookte coke «de drug» was die de scene beheerst. Het was toen echter nog niet duidelijk wat de betekenis en de mogelijke implicaties van het gebruik van rookbare cocaïne konden zijn. Uit een eind 1995 gehouden onderzoek in de Rotterdamse wijk Feijenoord blijkt dat cocaïne, veelal in rookbare vorm, een belangrijke plaats in het gebruikspatroon inneemt. De hoeveelheid rookbare cocaïne die wordt gebruikt ligt hoger (volgens een schatting 50%) dan de hoeveelheid gebruikte heroïne. Niet alleen in Rotterdam wordt rookbare cocaïne aangeboden. Ook in steden als Amsterdam, Utrecht en Arnhem wordt rookbare cocaïne binnen de groep van gemarginaliseerde verslaafden aangetroffen. Ook in andere grotere steden als Groningen en Heerlen heeft rookbare cocaïne de laatste tijd aan populariteit gewonnen. Volgens het Instituut voor Verslavings Onderzoek (lvo) wordt in Rotterdam de cocaïne overwegend gerookt door middel van een base-pijp of het verhitten van folie (Chinezen). Veruit de meeste Rotterdamse opiaatgebruikers gebruiken bijna dagelijks heroïne en cocaïne. Daarnaast is er een kleine groep die geen heroïne, maar wel methadon gebruikt. Van hen gebruikt de helft bijna dagelijks cocaïne. Tenslotte is er een groep van niet-frequente heroïnegebruikers, die ook het aantal dagen waarop zij gebruikt lijkt te kunnen reguleren. De belangrijkste verandering ten aanzien van de cocaïneproblematiek ligt echter op het vlak van de aanbodzijde. In februari 1995 (kort na de sluiting van Perron Nul) meldde slechts een kwart van de opiaatgebruikers dat cocaïne werd aangeboden in de kant-en-klaar rookbare variant «gekookte coke». In september 1995 vermeldde meer dan driekwart (81%) van de opiaatgebruikers dat «gekookte coke» werd verkocht. In mei 1996 bedroeg dit percentage nog steeds 81. Volgens Mainline komt het voor dat gebruikers die cocaïne willen spuiten of snuiven regelmatig lang moeten zoeken om aan oplosbare cocaïne HCL te komen, terwijl de slecht oplosbare rookbare cocaïne volop te krijgen is. Voorts stelt Mainline dat cocaïne voor veel polydruggebruikers inmiddels de belangrijkste drug is. Het merendeel van alle polydruggebruikers gebruikt dagelijks rookbare cocaïne. Slechts een kleine groep injecterende verslaafden gebruikt geen rookbare cocaïne. Het basen van rookbare cocaïne heeft een minder negatieve bijklank dan het spuiten. Spuiten wordt namelijk geassocieerd met verloederde druggebruikers. Dit heeft tot gevolg dat men over het algemeen minder negatief staat tegenover basen. Voor andere groepen dan polydruggebruikers wordt hierdoor de drempel tot gebruik lager. Dit brengt het gevaar met zich mee dat rookbare cocaïne ook buiten de groep van polydruggebruikers verspreid raakt. Er is een aantal andere groepen waarvoor enige aanwijzingen bestaan voor toegenomen risico s. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde segmenten van de uitgaanscene, problematische Marokkaanse jongeren, dak- en thuisloze jongeren en jongens die in de prostitutie werkzaam zijn. Benadrukt moet worden dat het hier vooralsnog om kleine groepjes gaat. Berichten dat intensief gebruik van cannabis leidt tot crackgebruik kunnen niet bevestigd worden. Onder risicogroepen wordt veelal frequent cannabis gebruikt. Jongeren die tot deze groepen behoren maken steeds minder het onderscheid tussen verschillende middelen en de risico s die hieraan verbonden zijn. Dit betekent niet dat er sprake is van een causaal verband tussen het gebruik van cannabis en crack. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 5

6 In de Verenigde Staten wordt regelmatig een verband gelegd tussen de tijdelijke schaarste aan cannabis in de jaren tachtig en de daardoor ontstane niche voor de agressieve marketing van crack. Indien dit verband juist is kan verondersteld worden dat het relatief ruime aanbod van cannabis in Nederland eerder een beschermende factor vormt tegen de verspreiding van crack. 6. Preventie en hulpverlening Het aantal bij de hulpverlening bekende cocaïneverslaafden neemt gestaag toe. Dit wordt geïllustreerd door het volgende overzicht van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (bron: LADIS , Stichting Informatie Voorziening Verslavingszorg (IVV)). Het betreft het totaal aantal ingeschreven cliënten in Nederland voor primaire problematiek cocaïne: (eerste kwartaal) In 1996 wordt cocaïne overigens door cliënten als bijmiddel genoemd. Het bovenstaande overzicht geeft de groei aan van het aantal cocaïnegebruikers dat zodanige problemen ondervindt met het gebruik dat een beroep moet worden gedaan op de reguliere hulpverlening. Er wordt in bovenstaande tabel geen onderscheid gemaakt naar wijze van gebruik en het betreft dus zowel spuiters van cocaïne als snuivers en rokers. Teneinde het aandeel rookbare cocaïne in het totale cocaïnegebruik zichtbaar te kunnen maken heeft de minister van VWS de IVV opdracht gegeven het LADIS-registratiesysteem op dit punt aan te passen, in die zin dat rookbare cocaïne als apart middel zal worden opgenomen. Na aanpassing van het registratiesysteem zal meer zicht verkregen kunnen worden op het aantal gebruikers van rookbare cocaïne. Gezien de groei in populariteit onder de (poly)druggebruikers van rookbare cocaïne valt niet uit te sluiten dat de toename van het aantal probleemgevallen, zoals blijkt uit de LADIS-tabel, gedeeltelijk moet worden toegeschreven aan de cocaïnerokers. Bovenstaande onderstreept nog eens het belang van preventie en hulpverlening voor juist deze categorie gebruikers. Er zijn vooralsnog nauwelijks onderzoeksgegevens beschikbaar over de effectiviteit van het zorgaanbod aan crackgebruikers. Voor de behandeling lijken er vooral mogelijkheden te liggen bij counseling, acupunctuur en gedragstherapie. Uit een onderzoek dat in 1994 in Manchester onder 231 cocaïnebasers heeft plaatsgevonden blijkt dat degenen van hen die contact met de hulpverlening hadden vooral counseling (ondersteunende gesprekken), informatie en vertrouwelijkheid verwachtten. Counseling scoorde ook hoog in een onderzoek onder de gebruikerspopulatie van Perron Nul. In de Verenigde Staten wordt sinds 1990 onderzoek gedaan naar mogelijkheden van behandeling van cocaïneverslaving. Re-enforcement (versterken van de persoonlijkheid van de verslaafde) is een sleutelbegrip Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 6

7 bij de behandeling van crackproblematiek. Het principe is dat door middel van motiverende technieken gebruikers worden gestimuleerd om hun crackgebruik af te bouwen. In zijn algemeenheid worden cliënten van methadonprogramma s via wekelijkse ondersteunende gesprekken begeleid. Hierin verschilt de Amerikaanse praktijk van de Nederlandse. In de Nederlandse situatie wordt de hulpverlening die is gekoppeld aan de methadonverstrekking doorgaans op ad hoc basis en praktisch oplossingsgericht ingezet; ondersteunende gesprekken zijn voorbehouden aan afkickprogramma s. Ten behoeve van crackgebruikers wordt in de Verenigde Staten geëxperimenteerd met verhoogde doseringen methadon. Uit dubbelblind onderzoek blijkt dat het verstrekken van hogere doseringen methadon dan gebruikelijk een gunstig effect heeft op het bijgebruik van cliënten, ook op het bijgebruik van cocaïne. Hierbij moet wel worden aangetekend dat in het experiment werd gewerkt met een financieel beloningssysteem voor het inleveren van «schone urine». Het moet niet uitgesloten worden geacht dat dit beloningssysteem de zeer positieve resultaten enigszins heeft beïnvloed. Onderzoek naar de mogelijkheden van medicamenteuze interventies heeft tot op heden weinig opgeleverd. De ontwikkeling van medicamenten verloopt langs drie lijnen. De eerste lijn grijpt in op de werking van neurotransmitters in het centraal zenuwstelsel (adrenaline, serotonine). Via deze weg wordt geprobeerd een cocaïne-antagonist te ontwikkelen, die de werking van cocaïne neutraliseert. Voorbeelden hiervan zijn fluoxetine en prozac. De tweede lijn stimuleert de afbraak van cocaïne via antilichamen of enzymen. De derde en minst waarschijnlijke lijn zoekt het in de substitutie van cocaïne met minder sterke varianten, bijvoorbeeld in de vorm van thee of kauwbare bladeren. Een combinatie van deze verschillende benaderingswijzen zou mogelijk tot een oplossing kunnen leiden. Door betrokken onderzoekers wordt ingeschat dat pas na vijf jaar duidelijk zal worden welke geneesmiddelen in de behandeling van crackgebruikers effectief kunnen zijn. Een dan beschikbaar middel zou eventueel in combinatie met hogere methadondoseringen en/of een beloningssysteem een vruchtbare behandelmethode kunnen opleveren. Het voormalige NIAD (nu Trimbos-instituut) heeft naar aanleiding van de problematiek rondom rookbare cocaïne een informatie- en preventieproject gestart, in samenwerking met het Instituut voor Verslavings Onderzoek (IVO) Rotterdam, het Gelders Centrum voor Verslavingszorg (GCV) Arnhem en de GGD Rotterdam. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase is geïnventariseerd welke controlemechanismen gebruikers zelf hanteren om hun gebruik niet te laten escaleren. Uit dit onderzoek blijkt dat met name de locatie waar gebruikt wordt en de mate van structuur in het leven van de gebruiker van belang zijn voor controlemechanismen. 1 In de tweede fase worden deze preventiestrategieën overgebracht op gebruikers en direct betrokken hulpverleners en preventiewerkers. Het is hierbij belangrijk dat deze fasen schriftelijk goed worden vastgelegd. Het ministerie van VWS financiert het Trimbos-instituut voor deze rapportage. 1 Peter Blanken, Cas Barendregt, Vincent Hendriks, Op is Op. Niets is voor altijd; Een onderzoek naar het roken van cocaïne-base en zelf-controle mechanismen (IVO, Rotterdam 1997). Voorts subsidieert het ministerie een project van de GGD Rotterdam dat erop is gericht een zorgtraject te ontwikkelen voor de groep problematische gebruikers van (rookbare) cocaïne, waarin zowel plaats is voor preventie en voorlichting, als voor behandeling en vormen van budget- en uitkeringsbeheer. In de preventie en voorlichting wordt aandacht gevraagd voor de overgang van minder gevaarlijke gebruikswijzen (snuiven) naar gevaarlijker gebruikswijzen (basen). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 7

8 Het gaat hier om het overdragen van zakelijke informatie over de risico s van het gebruik van rookbare cocaïne en duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van hulpverlening in geval van escalatie. Voorts zal worden gestimuleerd dat gebruikers zelf elkaar op de hoogte houden van de risico s en elkaar ondersteunen bij pogingen tot gereguleerd gebruik. Deze zelfcontrolemechanismen lijken namelijk een effectieve manier om risico s in te dammen. Bovendien zal een behandeltraject worden ontwikkeld dat is opgebouwd uit elementen die al worden toegepast door de Rotterdamse verslavingszorgvoorzieningen. Het gaat hierbij om crisisinterventie, opvang, begeleiding, regulering van gebruik tot beheersbaar niveau, maatregelen ter voorkoming van terugval en nazorg. Deze elementen worden toegespitst op de problematiek waarmee (excessief) gebruik van rookbare cocaïne gepaard gaat. 7. Conclusies en beleidsvoornemens De vraag dringt zich op of in Nederland het gebruik van rookbare cocaïne tot vergelijkbare gevolgen zal leiden als het gebruik van crack in de Verenigde Staten, waar de drug als een agressie opwekkende, criminogene stof wordt gezien. Er zijn aanwijzingen dat dankzij de specifieke Nederlandse omstandigheden extreme gevolgen zoals in de Verenigde Staten zich bij ons niet hebben voorgedaan. In tegenstelling tot de Verenigde Staten wordt rookbare cocaïne tot nu toe overwegend aangetroffen binnen de groep van polydruggebruikers. Heroïne, methadon en andere sederende stoffen hebben een dempende werking op de effecten van rookbare cocaïne. Voorts kan worden aangenomen dat een relatief hoog percentage van deze gebruikers contact heeft met de hulpverlening, waardoor extreme effecten eveneens worden voorkomen. Bovendien kan worden gesteld dat de mate van repressie ten opzichte van individuele gebruikers in Nederland in vergelijking met de Verenigde Staten tamelijk gering is. Duidelijk is geworden dat toenemende repressie geen effectief antwoord is op de problematiek rond het gebruik van rookbare cocaïne. De situatie na de sluiting van Perron Nul in Rotterdam is daar een illustratie van. Om de risico s van het gebruik van rookbare cocaïne te beperken is een zekere stabiliteit op de drugsmarkt een belangrijke factor. Onrust op de drugsmarkt kan tot situaties leiden waarbij overlast, agressie en geweld toenemen. Tevens worden de gezondheidsrisico s bij een onrustige drugsmarkt groter. Hoewel het hoogst onwaarschijnlijk is dat zich in Nederland situaties zullen voordoen die vergelijkbaar zijn met die in de Verenigde Staten rond het gebruik van rookbare cocaïne, is het van groot belang de mogelijke verspreiding van het gebruik onder andere, vaak kwetsbare groepen te monitoren. Cocaïne is een middel waaraan grote risico s verbonden zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat er een causaal verband bestaat tussen het intensieve gebruik van cannabis en crack. In de Verenigde Staten wordt juist een relatie gesuggereerd tussen een tijdelijke ineenstorting van de cannabismarkt en de opkomst van crack. Deskundigen verschillen van mening over de mogelijkheden om een vervangend middel voor cocaïne te ontwikkelen. Indien een middel ter substitutie beschikbaar komt, dan zal dit vermoedelijk niet op korte termijn toepasbaar zijn. In het advies dat de Gezondheidsraad begin 1998 zal uitbrengen over de medicamenteuze behandeling van verslaafden zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheid van verstrekking van vervangende middelen in het geval van cocaïnegebruik en polydruggebruik. Wanneer de Raad aangeeft reële mogelijkheden te zien voor de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 8

9 ontwikkeling van een vervangend middel voor cocaïne, dan is de minister van VWS bereid financiële middelen beschikbaar te stellen voor noodzakelijk onderzoek op dit gebied. Vooralsnog zal echter de aandacht moeten worden gericht op het ontwikkelen van preventie-activiteiten en het ontwikkelen van een adequaat begeleidings/behandelingsaanbod, met specifieke aandacht voor risicogroepen. Deze aanpak dient apart aandacht te krijgen in het proces van zorgvernieuwing en in onderzoek naar de effectiviteit van de verslavingszorg. Het gegeven dat, door het aanbod van geringe porties, rookbare cocaïne al te krijgen is voor f 10, en f 15,, betekent dat met name de kansarme, vaak allochtone jongeren en dak- en thuisloze jongeren gezien moeten worden als een hoog-risico groep. Het verdient daarom aanbeveling om samen met de VNG te bezien op welke wijze, in de lokale situatie, in het kader van bestaande preventieprojecten gericht op voornoemde groepen dit aspect kan worden meegenomen. Voorts is het van belang bij de diverse monitoringactiviteiten alert te zijn op de verspreiding van het gebruik van rookbare cocaïne onder deze risicogroepen. Tenslotte is Zorgonderzoek Nederland (ZON) verzocht om met betrekking tot rookbare cocaïne onderzoek te initiëren naar risico s, gebruikersgroepen, gebruikspatronen en controlemechanismen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 58 9

10 Literatuur Blanken, Peter, Cas Barendregt, Druggebruikers in Feijenoord (IVO, Rotterdam 1996). Blanken, Peter, Cas Barendregt, Vincent Hendriks, Op is Op. Niets is voor altijd; Een onderzoek naar het roken van cocaïne-base en zelf-controle mechanismen (IVO, Rotterdam 1997). Jean-Paul C. Grund, Drug Use as a Social Ritual, Functionality, Symbolism and Determinants of Self-Regulation (proefschrift IVO, Rotterdam 1993). Meerten, R. van, E. de Bie, Gecracked door de coke (Intraval, Groningen 1996). Korf, Dirk J., Ton Nabben, Zosja Berdowski, Antenne 96; Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers (Jellinek, Amsterdam 1997). Landelijke Stuurgroep Aids en Druggebruik, Notitie Gekookte cocaïne en seksuele risico s: inschatting van de Nederlandse situatie (Utrecht 1997). Mondelinge informatie van de Stichting Adviesburo Drugs Amsterdam. Schriftelijke informatie van het Instituut voor Verslavingsonderzoek Rotterdam. Schriftelijke informatie van Mainline Amsterdam. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

11 BIJLAGE 2 STRUCTUURSCHETS NATIONALE DRUGMONITOR NEDERLAND 1. Inleiding Het drugbeleid kenmerkt zich zowel in binnen- als buitenland veelvuldig door een gebrek aan betrouwbare en representatieve gegevens. Daarom is in de nota «Het Nederlandse drugbeleid, Continuïteit en verandering» benadrukt dat aan het verbeteren van monitoring van dit terrein een belangrijke prioriteit gegeven zal worden. 1 Dit voornemen is opnieuw uitgesproken tijdens het op 19 december 1996 gehouden Algemeen Overleg met de Kamer, waarbij is toegezegd dat een notitie over dit onderwerp aan de Kamer ter informatie toegezonden zou worden. 2 Deze notitie dient gezien te worden als de basis voor verdere beleidsontwikkeling op dit terrein, die vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met het veld zal moeten plaatsvinden. Onder monitoring wordt in deze notitie verstaan: een samenstel van regelmatig gehouden meet- en registratieactiviteiten gericht op het verkrijgen van inzicht in voor het drugbeleid relevante aspecten, en het bewaken van trendmatige ontwikkelingen. Monitoring dient een aantal kernvragen te beantwoorden ten behoeve van een verantwoorde beleidsontwikkeling. Monitoring onderscheidt zich van onderzoek in die zin dat het gaat om metingen en registraties die continu plaatsvinden of met een zekere regelmaat gehouden worden, en in principe niet verder gaan dan dat (en dus geen diepgaande analyse van de problematiek geven). De situatie in Nederland wordt gekenmerkt door een relatief groot aantal hoogwaardige monitoringsactiviteiten op het terrein van drugs. De samenhang tussen deze activiteiten is evenwel voor verbetering vatbaar. Het totaalbeeld dat zij opleveren is onvolledig en tevens kan de vraag gesteld worden of de beschikbare middelen niet doelmatiger kunnen worden ingezet. Een en ander heeft geleid tot het voornemen om een Nationale Drugmonitor Nederland (NDN) te realiseren. 2. Doelstelling De doelstelling van de NDN is het verwerven van inzicht in een aantal essentiële aspecten van de drugsproblematiek, die zowel ieder afzonderlijk als in hun onderlinge samenhang een betrouwbaar en volledig beeld kunnen geven van de situatie in de praktijk, en die inzicht kunnen geven in trendmatige ontwikkelingen, de effecten van beleid, en te verwachten problemen. Het gaat hier niet om een geheel nieuw stelsel van activiteiten, maar om een beter en gecoördineerder toepassen van de huidige instrumenten, aangevuld met activiteiten die in lacunes moeten voorzien. De financiële en beleidsmatige aansturing blijft in handen van de overheid (voor zover de monitoringsactiviteiten ook thans door de overheid aangestuurd worden). Het opzetten van de monitor is niet alleen van belang voor het nationale drugbeleid, maar speelt zeker ook in internationaal verband een grote rol. Het Europese Drugwaarnemeningscentrum van de EU te Lissabon (EMCDDA) ziet zich voor een soortgelijke vraagstelling geplaatst en volgt derhalve de ontwikkeling van de NDN met grote belangstelling. 3. Inhoud 1 Kamerstukken II, , , nrs Kamerstukken , , nr. 43. In concreto gaat het om monitoring van tenminste de volgende aspecten: het gebruik van drugs Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 077 Drugbeleid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 077 Drugbeleid Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Nota van B&W Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584 E-mail: gspijker@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/449 Bijlage

Nadere informatie

I N T E R V E N T I E S O P D E A A N B O D Z I J D E V A N D E H A R D D R U G S M A R K T I N R O T T E R D A M

I N T E R V E N T I E S O P D E A A N B O D Z I J D E V A N D E H A R D D R U G S M A R K T I N R O T T E R D A M I N T E R V E N T I E S O P D E A A N B O D Z I J D E V A N D E H A R D D R U G S M A R K T I N R O T T E R D A M - M O G E L I J K H E D E N V O O R E E N G E R E G U L E E R D E H A R D D R U G S H A

Nadere informatie

HKPD Verslavingszorg in breder verband

HKPD Verslavingszorg in breder verband HKPD Verslavingszorg in breder verband Onderzoek naar de aansturing van verslavingszorg in Vlissingen Rekenkamercommissie Vlissingen Colofon Uitgebracht door: Informatie: Rekenkamercommissie Vlissingen

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Geen deuren maar daden. Nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid

Geen deuren maar daden. Nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid Geen deuren maar daden Nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid Inhoudsopgave Samenvatting 4 Woord vooraf 8 1 Introductie 10 2 Ontwikkelingen en doelstellingen 16 2.1 Ontwikkelingen in de vraag 17

Nadere informatie

HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept

HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept Directie OOV, november 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doelstelling 3 1.2

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN NL JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN Mededeling Deze uitgave

Nadere informatie

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Eindredactie Margriet van Laar, Trimbos-instituut Marianne van Ooyen-Houben, WODC Trimbos-instituut, Utrecht, 2009 WODC,

Nadere informatie

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Eindredactie Margriet van Laar, Trimbos-instituut Marianne van Ooyen-Houben, WODC Trimbos-instituut, Utrecht, 2009 WODC,

Nadere informatie

Onderzoek aantal verslaafden

Onderzoek aantal verslaafden Directie Strategie en Projecten Afdeling Onderzoek en Statistiek mei 2002 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Probleemstelling 3 1.4 Aanpak van het onderzoek 3 2 Bevindingen

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 10 dec. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beschermd en weerbaar,

Nadere informatie

HD/03/3136/eve, HHM 2003 1

HD/03/3136/eve, HHM 2003 1 Bijlage 1 Amsterdam 1. Inleiding In Amsterdam werd deelgenomen aan Verslavingszorg Herijkt met een lopend project genaamd Support. Aanleiding voor dit project was de constatering dat er sprake was van

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang Maart 2008 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

act sheet Drugsbeleid

act sheet Drugsbeleid act sheet Drugsbeleid Bureau NDM Utrecht, juni 2003 INHOUD Beleid 3 Doelstelling 3 Bestuurlijk kader; verantwoordelijkheden 3 Wet- en regelgeving 4 Cijfers 6 Gebruik in Nederland vergeleken met andere

Nadere informatie

Alternatieven voor de aanpak van drugs

Alternatieven voor de aanpak van drugs Alternatieven voor de aanpak van drugs Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan 2014 Stichting Maatschappij en Veiligheid Louis Couperusplein 2 Den Haag www.maatschappijenveiligheid.nl Inhoud...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Evaluatie softdrugsbeleid Vlissingen 2005

Raadsvoorstel. Onderwerp: Evaluatie softdrugsbeleid Vlissingen 2005 Raadsvoorstel Portefeuillehouder: A. van Dok- van Weele Collegebesluit: 8 maart 2005 Afdeling, auteur: F.H. Kuijper Commissievergadering: 14 maart 2004 Telefoonnummer: 487115 Raadsvergadering: 26 mei 2005

Nadere informatie

Reclasseringswerk voor verslaafden

Reclasseringswerk voor verslaafden K5 1989 Reclasseringswerk voor verslaafden Een onderzoek naar meningen en ervaringen in het reclasseringsveld Ed Leuw wetenschappelijk onderzoek. en D documentatie Ministerie van Justitie centrum Voorwoord

Nadere informatie

Heroïne op medisch voorschrift

Heroïne op medisch voorschrift Heroïne op medisch voorschrift Heroïne op medisch voorschrift De geschiedenis van een geneesmiddel in Nederland Jaap van der Stel CENTRALE COMMISSIE BEHANDELING HEROÏNEVERSLAAFDEN 2010 Centrale Commissie

Nadere informatie

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 2004-165 Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Cultuur en Welzijn op 17 november 2004 - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Verslavingszorg herijkt

Verslavingszorg herijkt Verslavingszorg herijkt Advies over een besturingsmodel voor verslavingszorg en verslavingsbeleid Zoetermeer/Den Haag, juli 1999 Verslavingszorg herijkt 1 Colofon Verslavingszorg herijkt is een gezamenlijk

Nadere informatie

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman E valuati e coffeeshopbele i d Haarlemmermeer Wietbeleid gewogen J. Snippe K. de Haan B. Bieleman Wietbeleid gewogen Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer September 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19874 Vernieuwde taakstelling Vrouwenemancipatie bureaus Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Inleiding Deel I Evaluatie taakstelling 6 1. Beleid tot nu toe

Nadere informatie

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld

Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid Draaiboek voor de aanpak Huiselijk geweld Huiselijk geweld Draaiboek voor de aanpak R. Keus M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa, Enkhuizen) november 2000 Ontwerp:

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL B. Bieleman R. Nijkamp R. Voogd Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl September 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus

Nadere informatie