MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN"

Transcriptie

1 MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN STAND VAN ZAKEN OGGZ REGIO KENNEMERLAND 2011 NOODZAAK TOT PREVE NOODZAAK TOT PREVENTIE GENOTMIDDELEN GENOTMIDDELEN PROBLEMATISCHE PROBLEMATISCHE SCHULDEN SCHU WONINGVERVUILINGEN WONINGVERVUILINGEN ZORGMIJDERS ZORGMIJDERS DAKLOZEN DAKLOZEN

2 FACTSHEET MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN STAND VAN ZAKEN OGGZ REGIO KENNEMERLAND 2011 In de Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen presenteert de GGD de gegevens over 2011 van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in de regio Kennemerland. De Monitor bestaat uit deze factsheet en een onderzoeksrapport. De voor u liggende factsheet is een samenvatting van het rapport. Deze factsheet en het rapport zijn te downloaden van de website van GGD Kennemerland. OGGZ en sociaal kwetsbare groepen De OGGZ richt zich op het signaleren en bestrijden van risicofactoren van sociale kwetsbaarheid en het bereiken en begeleiden van sociaal kwetsbare personen [1]. Het OGGZ-team van GGD Kennemerland biedt met het Loket Brede Centrale Toegang en het Meldpunt Zorg & Overlast directe hulp en begeleiding naar zorg- en dienstverlening. De GGD creëert daarnaast zorgnetwerken en brengt moeilijk bereikbare groepen in beeld. Doel Monitor De OGGZ is één van de prestatievelden in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en valt daarmee direct onder verantwoordelijkheid van gemeenten [1]. Gemeenten kunnen de cijfers van de Monitor gebruiken om hun beleid voor sociaal kwetsbare groepen te concretiseren. GGD en worden in 2013 wettelijk verplicht om gegevens aan te leveren over risicogroepen OGGZ aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) [2]. Deze factsheet presenteert voor het eerst gegevens van deze landelijke indicatoren. De OGGZ-trechter De Monitor is opgebouwd volgens de zogenaamde OGGZ-trechter (figuur 1). Per laag van de trechter volgt hieronder een uitleg. Figuur 1. De OGGZ-trechter [3,4] Risicofactoren in de gemeenschap: preventie Dit betreft mensen uit de tweede laag van de trechter bij wie gelijksoortige problemen zich opstapelen en die een gebrek aan steun hebben [5]. Bijvoorbeeld mensen met problematische schulden of slachtoffers van huiselijk geweld. Voor deze kwetsbare groepen zijn doelgroepvoorzieningen nodig. Met geschikte voorzieningen kan voorkomen worden dat deze groepen afglijden naar de onderste laag van de trechter. die uitvallen De OGGZ richt zich vooral op de onderste laag van de trechter. Deze groepen kunnen vaak niet in hun eigen bestaansvoorwaarden voorzien. Ze hebben meerdere problemen tegelijk (schulden, psychische problemen, verslaving, vervuiling en sociaal isolement). Kenmerkend is dat ze zelf geen hulpvraag stellen, terwijl ze wel zorg nodig hebben. Familie, buren of omstanders vragen om hulp. Het is vaak ongevraagde bemoeienis [1,6]. Voorbeelden zijn daklozen en drugsverslaafden. Voor deze kwetsbare groepen zijn vangnetvoorzieningen nodig. Legenda resultaten : doelgroepvoorzieningen die uitvallen: vangnetvoorzieningen Risicofactoren in de gemeenschap Alle mensen in de bevolking lopen risico om sociaal kwetsbaar te worden. Dit risico is groter als mensen meer risicofactoren hebben. Bijvoorbeeld mensen die psychische problemen krijgen en afhankelijk worden van een uitkering. Door preventie kan worden voorkomen dat mensen afglijden naar de laag eronder in de trechter. Werk en Inkomen Gezin en relatie Genotmiddelen Gezondheid Veiligheid Woonsituatie (Basis) vaardigheden Combinatie ernstige problemen Pagina 1 van 10

3 RISICOFACTOREN IN DE GEMEENSCHAP Risicofactoren in de gemeenschap: dit zijn mensen met een risicofactor, die in combinatie met andere risicofactoren problematisch kan zijn. Een preventieve aanpak is nodig. Risicofactoren in de gemeenschap: preventie : doelgroepvoorzieningen die uitvallen: vangnetvoorzieningen Schooluitval voortgezet onderwijs en mbo Volgt nu een lage opleiding Laag opgeleid zijn Lage SES Werk en Inkomen % aantal Jeugd Jeugd Volwassenen Ouderen Alle leeftijden Uitkering Volwassenen Moeite met Volwassenen rondkomen Ouderen Alleen AOW Ouderen t/m 18 jaar, 2 65 t/m 74-jarigen, 3 75 plus Hieronder staan de risicofactoren op het gebied van werk en inkomen, gezin en relatie, gezondheid, genotmiddelen en (basis)vaardigheden. Risicofactoren Werk en inkomen ezondheid Problematiek Schooluitval: wie zonder diploma de school verlaat, heeft veel minder kans op bevredigend werk en een goed salaris. Lage opleiding: wie alleen basisschool, vmbo of mavo als opleiding heeft, leeft minder lang en met meer beperkingen. Lage sociaaleconomische status (SES): een lage SES betekent meestal ongezonder leven, zwaarder werk doen voor minder geld en in een slechte buurt wonen. Uitkering: het verlies van een baan leidt tot achteruitgang in inkomen én in gezondheid. Psychische problemen en problemen met het bewegingsapparaat zorgen voor de meeste arbeidsongeschiktheid. Risicofactoren Gezin en relatie Problematiek Gebroken gezin: minder presteren op school, riskant gedrag, zich schuldig en waardeloos voelen zijn voorbeelden van problemen die een scheiding voor de kinderen kan veroorzaken. Gebroken relatie of alleenstaand: geen partner hebben is niet alleen financieel zwaarder, mensen zonder partner hebben ook vaker obesitas en psychische problemen en zijn vaker zware rokers of drinkers. Gezin en relatie % aantal Woont niet bij beide Jeugd eigen ouders Alleenstaand Volwassenen Ouderen t/m 18 jaar, 2 65 t/m 74-jarigen, 3 75 plus Moeite met rondkomen of alleen AOW: niets extra kunnen betalen zoals op vakantie gaan, een sportclub voor je kind, een cadeautje kopen of vrienden te eten vragen. Geen geld om luiers te kopen of je huis te verwarmen. Pagina 2 van 10

4 Risicofactoren Gezondheid Problematiek Risicofactoren Genotmiddelen Psychische problemen: psychisch ziek zijn betekent vaak verzuimen van school of werk, niet kunnen zorgen voor je gezin, moeilijk sociale contacten kunnen onderhouden en op den duur ook meer kans op een lichamelijke ziekte. Eenzaamheid: eenzaam zijn betekent gemis en teleurstelling, maar ook vaak een minder gezonde leefstijl door minder beweging en vaker roken. Gepest worden: pesten maakt kinderen eenzaam, depressief en bang om naar school te gaan. Leraren hebben weinig grip op cyberpesten, terwijl de gevolgen groot zijn voor de slachtoffers. Slechte gezondheid: een slechte gezondheid werkt in alles van het leven door. Beginnende dementie: door geheugenstoornissen grip verliezen op praktische, intellectuele en sociale vaardigheden. Overmatig drinken: zwaar drinken is niet alleen nadelig voor de gebruiker zelf, maar benadeelt ook anderen door bijvoorbeeld relatieproblemen en verkeersdoden. Drugs gebruiken: eenmaal begonnen in het weekend en op feestjes kan drugsgebruik structureel en problematisch worden. Schoolresultaten blijven achter, ontslag op het werk volgt en relaties stranden. Genotmiddelen % aantal Bingedrinker Jeugd 29 1, Zware drinker Volwassenen Gebruikt Jeugd hasj/wiet Volwassenen t/m 18 jaar, 2 vijf of meer drankjes bij één gelegenheid Risicofactoren (Basis)vaardigheden Gezondheid % aantal Psychisch Jeugd ongezond Ouderen Depressieve gevoelens Onder behandeling depressie (Zeer) ernstig Gepest worden Gezondheid matig/slecht Jeugd Volwassenen Volwassenen Volwassenen eenzaam Ouderen Jeugd Volwassenen Ouderen Dementie Ouderen t/m 18 jaar, 2 65 t/m 74-jarigen, 3 75 plus, 4 door afronding kunnen percentages gelijk zijn, terwijl de absolute aantallen verschillen, 5 55 jaar en ouder Geringe schriftelijke vaardigheden: grote moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor niet kunnen meekomen in deze geautomatiseerde maatschappij. Geringe probleemoplossende vaardigheden: de manier waarop mensen met tegenslagen omgaan, bepaalt hoeveel risico mensen in het leven lopen. Geringe schriftelijke vaardigheden Geringe probleemoplossende vaardigheden (Basis)vaardigheden % aantal Volwassenen Volwassenen Pagina 3 van 10

5 KWETSBARE GROEPEN : dit zijn groepen sociaal kwetsbare mensen met meerdere, elkaar beïnvloedende risicofactoren. Signalering en toeleiding naar reguliere zorg is nodig via doelgroepvoorzieningen. Risicofactoren in de gemeenschap: preventie : doelgroepvoorzieningen die uitvallen: vangnetvoorzieningen Gezin en relatie Slachtoffers van huiselijk geweld: huiselijk geweld is vaak onzichtbaar, maar komt op grote schaal voor. De gevolgen voor het slachtoffer en getuigen (kinderen) zijn groot. Ouderen die mishandeld worden: gebeurt in huiselijke kring of in de zorg. Varieert van slaan, knijpen, bedreigen, afsnauwen tot het niet geven van eten of diefstal. Multiprobleemgezinnen: gezinnen die kampen met chronische problemen op essentiële leefgebieden (werk/dagbesteding en inkomen, wonen en zorg/opvoeding). Tienermoeders: jonge moeders (19 jaar en jonger) die het zonder steun niet redden. De kwetsbare groepen op het gebied van werk en inkomen, gezin en relatie, woonsituatie, gezondheid en veiligheid worden hier beschreven. Werk en Inkomen Problematiek Mensen in een schuldhulpverleningstraject: schuldhulpverlening helpt om te voorkomen dat problematische schulden zich opstapelen en mensen hun woning verliezen. Werk en inkomen Absoluut Per Van twee gemeenten alleen aantal doorverwijzingen meegeteld (aantal aanvragen ligt hoger) Ooit slachtoffer huiselijk geweld Meldingen Steunpunt Huiselijk Geweld Ooit slachtoffer mishandeling Aanvragen schuldhulpverlening Wettelijk traject Multiprobleemgezinnen Tienermoeders Gezin en relatie % aantal Vrouwen Cliënten Ouderen Kinderen met 2 of meer meldingen Verwijsindex In zorg Bemoeizorg Jeugd Moeders van 19 jaar en jonger In zorg OGGZ-team t/m 65 jaar, 2 65 plus, 3 Noord- en Midden- Kennemerland, 4 Midden- en Zuid- Kennemerland Pagina 4 van 10

6 Woonsituatie Mensen die hun huis dreigen te worden uitgezet: ontstaat vaak door een stapeling van problemen zoals huurschuld, het niet hebben van dagbesteding of betaald werk, een psychiatrische stoornis, verstandelijke handicap of verslaving. Mensen die overlast bezorgen: anderen hinderen bij de dagelijkse gang van zaken. Vormen van overlast zijn: geluid, stank en/of gedrag dat angst inboezemt of agressie opwekt. Vaak ontstaat overlast vanuit een bepaalde stoornis. Mensen die hun woning vervuilen: hinder door grote hoeveelheden grof vuil, afval van etenswaren, menselijke en dierlijke uitwerpselen, een groot aantal huisdieren, of door verzamelwoede. Brand- of instortingsgevaar is aan de orde. Het komt in alle lagen van de bevolking voor. Gezondheid Absoluut Per Jeugdigen met verstandelijke beperking en AWBZ-zorg Volwassenen en ouderen met verstandelijke beperking en AWBZ-zorg Cliënten met een (licht) verstandelijke beperking aangemeld bij MEE 1 Noordwest-Holland (exclusief de gemeente Haarlemmermeer) Kwetsbare groep Veiligheid Woonsituatie Absoluut Per Dreigende huisuitzetting Daadwerkelijk ontruiming Overlastbezorgers Woningvervuiling Schoonmaak door team gemeente Heemstede onbekend Gezondheid Veelplegers: veelplegers zijn meer dan 5 keer opgepakt voor vaak kleine misdrijven. Door hun permanente aanwezigheid in het criminele circuit veroorzaken zij veel overlast. Veiligheid Absoluut Per Jeugdige veelplegers Volwassen veelplegers Zeer actieve veelplegers landelijke registraties 2 regionale registraties politie Kennemerland Mensen met een verstandelijke beperking: mensen met beperkingen op meerdere levensgebieden. Vaak gaat het om zwakbegaafdheid (IQ 70-84). Bijkomende problemen zijn vaak schulden, psychiatrische stoornissen en/of agressie. Ook criminele activiteiten komen voor. Pagina 5 van 10

7 KWETSBARE GROEPEN DIE UITVALLEN die uitvallen: dit zijn groepen sociaal kwetsbare mensen met meerdere complexe en veelomvattende problemen. Er is stagnatie in de toeleiding naar de reguliere zorg of in de bestaande zorg. Vangnetvoorzieningen zijn nodig. Risicofactoren in de gemeenschap: preventie : doelgroepvoorzieningen Zwerfjongeren/dakloze jongeren: jongeren die vanuit de hulpverlening komen en alle soorten van hulp al gehad hebben of niet meer onder Jeugdzorg vallen (>18 jaar). Betreft ook jongeren die vanuit huis zijn weggelopen, vaak met psychiatrische problemen (nog geen diagnose), verslaving (ook bij ouders) en/of verstandelijk beperkt. Daklozen (feitelijk en residentieel): Daklozen behoren tot de meest kwetsbare groepen. Zij leven in maatschappelijk en sociaal isolement. Problemen zijn er op het gebied van psychiatrische stoornissen, verslaving, praktische en sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Daarnaast zorgen ze vaak voor criminaliteit, overlast en gevoelens van onveiligheid. die uitvallen: vangnetvoorzieningen Combinatie ernstige problemen De kwetsbare groepen die uitvallen en hier worden besproken zijn harddrugsverslaafden, bemoeizorgklanten, zwerfjongeren en daklozen. die uitvallen Combinatie ernstige problemen Harddrugsverslaafden: dit gaat vaak samen met dakloosheid, lichamelijke en psychiatrische stoornissen. Het leidt tot overlastgevend en crimineel gedrag. GHB, speed of ecstasy worden door jongeren gebruikt. Oudere gebruikers nemen vaker heroïne, cocaïne of crack. Bemoeizorgklanten in zorg: zorgmijders die niets willen, of nergens terecht kunnen, of de verbetering die zorgverleners nastreven niet zelf als een verbetering zien. Zij zitten al jaren in dezelfde situatie, het is erg moeilijk voor hulpverleners om ze daaruit te halen. Dit betreft ook de jongeren die niet meer bij Jeugdzorg terecht kunnen (>18 jaar). Harddrugsverslaafden Verslaafden in zorg OGGZ-team Bemoeizorgcliënten ACT-team Bemoeizorgcliënten OGGZ-team Zwerfjongeren Residentieel daklozen Feitelijk daklozen Absoluut Per jaar en ouder, 2 Assertive Community Treatment, jarigen, 4 Daklozen die in een instelling voor maatschappelijke opvang verblijven Pagina 6 van 10

8 Pagina 7 van 10

9 Pagina 8 van 10

10 BRONNEN Voor deze Monitor zijn registraties gebruikt van de Brede Centrale Toegang (BCT). Hier kunnen sociaal kwetsbaren zich melden of door anderen gemeld worden. GGD Kennemerland registreert alle meldingen en aanpak van cliënten in Schakelnet. Daarnaast zijn resultaten van vragenlijstonderzoeken gebruikt die epidemiologen van de GGD regelmatig uitvoeren onder inwoners van de regio Kennemerland. Deze onderzoeken worden uitgevoerd onder: scholieren (12 t/m 18 jaar), volwassenen (19 t/m 64 jaar) en ouderen (65 plus) [7-9]. De regio Kennemerland omvat de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Verder zijn registraties van gemeentelijke afdelingen en ketenpartners gebruikt, en landelijke bronnen zoals het CBS en werkgroep RGI van GGD Nederland. [5] Tielen H. Monitor OGGZ , Zuid- Holland Noord. [6] Lauriks S, Wit MAS de, Buster MCA, Asbroek AHA ten, Arah OA, Klazinga NS. Prestatie-indicatoren voor de Openbaar Geestelijke Gezondheidszorg: een conceptueel kader. TSG 2008; 6: [7] 0verberg RI, Cluitmans TLM, Ten Brinke JM, Mérelle SYM. Scholieren onderzoek E- movo Regio Kennemerland. GGD Kennemerland, december [8] Ten Brinke JM, Overberg RI, Mérelle SYM. Volwassenenonderzoek 2008 Kennemerland. GGD Kennemerland, december [9] Poort E, Venemans A, Cluitmans TLM, Oosterlee A, Ten Brinke JM. Ouderenonderzoek 2007 Kennemerland. GGD Kennemerland, mei WEBSITE GGD Het onderzoeksrapport met achtergrondinformatie en cijfers van alle gemeenten is te downloaden van de website van GGD Kennemerland. Op de website is ook deze factsheet te vinden en de productiecijfers van het OGGZ-team van GGD Kennemerland per gemeente. Het adres is: DANKWOORD Deze Monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met afdelingen van gemeenten en ketenpartners (SHG, MEE). De icoontjes zijn ontworpen door Jan Kuiper, REFERENTIES [1] Eysink PED, Poos MJJC. Openbare geestelijke gezondheidszorg. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Toolkit regionale VTV. RIVM, [2] Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Indicatoren Basisset Publieke gezondheidszorg [3] Hemert AM van, Wolf JRLM. Wat is OGGZ? Epidemiologisch Bulletin: tijdschrift voor volksgezondheid en onderzoek in Den Haag 2011; 46: [4] Hemert AM van. In beeld brengen van OGGZ-problematiek met een monitor en indicatoren; bottom-up en top-down. Presentatie gehouden op de vakgroep epidemiologie, 9 december Pagina 9 van 10

11 BIJLAGE I HAARLEM Dit OGGZ overzicht 2011 betreft meldingen bij de GGD waar concrete inzet nodig was. Overzicht aantal NIEUWE MELDINGEN Stad Haarlem in 2011 Loket BCT 431 Meldpunt Z&O 118 Hygiënisch Woning Toezicht 61 Vangnet Jeugd 43 Wet Tijdelijk Huisverbod* 5 * tot 1 juli 2011 Totaal in Overzicht aantal BEGELEIDE CLIËNTEN Stad Haarlem in 2011 Loket BCT 643 Meldpunt Z&O 187 Hygiënisch Woning Toezicht 105 Vangnet Jeugd 81 Wet Tijdelijk Huisverbod* 36 * tot 1 juli 2011 Totaal in Belangrijkste melders in 2011 in de Stad Haarlem Soort melder Burger 23 Client zelf (m.n. BCT Loket) 246 Familie 13 Gemeente 18 GGD (andere afdelingen) 23 Politie Kennemerland 39 Veiligheidshuis 29 Woningcorporaties 80 Zorginstellingen 47 diversen 36 niet ingevuld 104 Totaal 658 Man - vrouw verhouding man 433 vrouw 225 Type nieuwe melding 2011 % Geconstateerd onder 658 nieuwe meldingen Financiële % problematiek Sociale problematiek 98 15% Huiselijk geweld 24 4% Psychiatrische problematiek Somatische problematiek % 57 9% Verslaving % Dreigende huisuitzetting % Overlast 69 10% Woningvervuiling 81 12% Dakloos-feitelijk % Ex-gedetineerde 44 7% Praktische problematiek 72 11% Redenen sluiting dossier Stad Haarlem Overdracht naar reguliere zorg 340 Stabiele situatie 175 Vertrokken uit regio 38 Diverse redenen 130 Niet ingevuld 148 Totaal cliënten overgedragen aan instelling: ACT+ 26 Brijder 39 GGZinGeest FACT 48 MEE 19 RIBW 16 Bureau Jeugdzorg 14 Kontext 69 Palier FP 7 Reclassering 10 ACT of FACT Jeugd 7 Diversen: LdH, GGD, Gemeente, e.a. 103 Totaal 358 Pagina 10 van 10

12 COLOFON Uitgave GGD Kennemerland, mei 2012, Tekst en figuren Saskia Mérelle en Regina Overberg (epidemiologen) en Hans Lodder (beleidsmedewerker) Contact GGD Kennemerland, Epidemiologie en OGGZ Postbus 5514, 2000 GM Haarlem E: T:

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN STAND VAN ZAKEN OGGZ REGIO KENNEMERLAND 2011 NOODZAAK TOT PREVE NOODZAAK TOT PREVENTIE GENOTMIDDELEN GENOTMIDDELEN PROBLEMATISCHE PROBLEMATISCHE SCHULDEN SCHU WONINGVERVUILINGEN

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN STAND VAN ZAKEN OGGZ REGIO KENNEMERLAND 2011

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN STAND VAN ZAKEN OGGZ REGIO KENNEMERLAND 2011 MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN STAND VAN ZAKEN OGGZ REGIO KENNEMERLAND 2011 MEI 2012 EPIDEMIOLOGIE EN OGGZ Saskia Mérelle Regina Overberg Hans Lodder 1 2 1. DOEL RAPPORT EN CONTACT... 5 2. MONITOR SOCIAAL

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN

MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN MONITOR SOCIAAL KWETSBARE GROEPEN Stand van zaken OGGZ, regio Zuidoost-Brabant 212 Colofon Uitgave GGD Brabant-Zuidoost, januari 214 Tekst Antje Eugster Contact GGD Brabant-Zuidoost, team onderzoek Postbus

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

OGGZ-monitor Midden-Holland 2008-2009 Aantallen geregistreerde cliënten in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OGGZ-monitor Midden-Holland 2008-2009 Aantallen geregistreerde cliënten in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg OGGZ-monitor Midden-Holland 2008-2009 Aantallen geregistreerde cliënten in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Opdrachtgever: gemeente Gouda Auteur: dr. Josina M. Rijkelijkhuizen, epidemioloog GGD

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK 2008

VOLWASSENENONDERZOEK 2008 VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE UITGEEST SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE UITGEEST

Nadere informatie

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving De sociale psychiatrie is dood Lang leve de sociale psychiatrie Prof dr. Bert van Hemert, psychiater Epidemiologie van de OGGZ Parnassia Bavo Groep Spoedeisende

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HEEMSKERK SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSKERK

Nadere informatie

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Onderzoek en Statistiek: Kenniscentrum Gemeente Nijmegen maart 2008 Inhoudsopgave 1 Totaalbeeld regio Nijmegen en Rivierenland 3 2 Inleiding 5 2.1 Achtergrond

Nadere informatie

TOEKOMST IK BEN VERSTANDELIJK BEPERKT WAT HOUDT DAT IN?

TOEKOMST IK BEN VERSTANDELIJK BEPERKT WAT HOUDT DAT IN? TOEKOMST IK BEN VERSTANDELIJK BEPERKT WAT HOUDT DAT IN? CONCLUSIES OVER WELKE BURGERS HEBBEN WE HET? Sinds 2005 hebben ook burgers met een IQ < 85 recht op AWBZ zorg als: grondslag Verstandelijke Beperking

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis!

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! De weg naar zorg en ondersteuning loopt altijd via het raadhuis Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, betrek dan eerst de mensen om u heen. Misschien

Nadere informatie

deelrapport Kwetsbare burgers

deelrapport Kwetsbare burgers deelrapport Kwetsbare burgers Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning Zeeland 212 Inhoud Kernboodschappen 3 Kwetsbare burgers 4 Literatuur en websites 8 Gegevensbronnen 8 Lijst met afkortingen 8 J.M.

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen.

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen. Werkgebied Regio Midden en Zuid Kennemerland met de gemeenten: Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Haarlem Heemstede Bloemendaal / Bennebroek Haarlemmerliede Zandvoort Locaties Missie: OCK het Spalier

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Kompas 2008 2011. Midden Kennemerland Zuid Kennemerland Haarlemmermeer

Evaluatie Regionaal Kompas 2008 2011. Midden Kennemerland Zuid Kennemerland Haarlemmermeer Evaluatie Regionaal Kompas 2008 2011 Midden Kennemerland Zuid Kennemerland Haarlemmermeer 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Het Regionaal Kompas 3 1.2 Wijze van aanpak 3 1.3 Leeswijzer 4 2. Conclusies

Nadere informatie

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based Lars van Driel Projectleider IRIS in de Buurt WWW.IRISZORG.NL Centrale positie Vervolgdia, plaats hier je tekst 2 Algemeen Preventie heeft pas echt

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting:

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Mijn hersenletsel Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht. Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel. Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst,

De jeugd heeft de toekomst, Datum 28-01-2014 1 De jeugd heeft de toekomst, maar minder voor de een dan voor de ander Greetje Timmerman, Hoogleraar Jeugdsociologie Rijksuniversiteit Groningen Datum 28-01-2014 2 Uitkomsten Gezond Opgroeien

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Sociale Veiligheid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid

Regionale VTV 2011. Sociale Veiligheid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid Regionale VTV 2011 Sociale Veiligheid Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid Auteurs: Drs. E.T.M. Anzion, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

GGD Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Epidemiologie. GGD Zuid-Holland West Sector Gezondheidsbevordering, Epidemiologie

GGD Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Epidemiologie. GGD Zuid-Holland West Sector Gezondheidsbevordering, Epidemiologie SAMENVATTING 1 GGD Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Epidemiologie GGD Zuid-Holland West Sector Gezondheidsbevordering, Epidemiologie Augustus 2011 2 OGGZ-Monitor Haaglanden Aard en

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel 3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel SAMENVATTING Voor een goede ontwikkeling van beleid op het gebied van de WMO alsmede voor evaluatie van gevoerd beleid, zijn cijfers onontbeerlijk. De afdeling

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Eenzaamheid. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Eenzaamheid Onderzoek onder volwassenen en ouderen Onderzoek naar eenzaamheid De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Onze cliënt staat centraal!

Onze cliënt staat centraal! Ketenarrangementen Het probleem: vele instellingen, niet één loket Politie OM Penitiaire Inrichtingen Reclassering NL Verslavingszorgreclassering Verslavingszorginstelling Maatschappelijke Opvang GGZ-instelling

Nadere informatie

ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij

ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij Gecertificeerde zorg voor mensen met met ernstige psychiatrische ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Monitor. Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg

Monitor. Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg Monitor Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg Zuid-Holland Noord 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Achtergrond en beleidscontext...5 1.1 Inleiding...5 1.2 Landelijke en regionale ontwikkelingen...5 2 Doelgroepen

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK 2008

VOLWASSENENONDERZOEK 2008 VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HAARLEM SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HAARLEM Een

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

1. Ongewenste situaties voorkomen

1. Ongewenste situaties voorkomen Inleiding Sociaal kwetsbare mensen zijn vaak buiten beeld en juist zij hebben zorg, opvang en ondersteuning nodig. Met name door de transities is het voor gemeenten noodzakelijk zich voor te bereiden op

Nadere informatie

1. Ongewenste situaties voorkomen

1. Ongewenste situaties voorkomen Inleiding Sociaal kwetsbare mensen zijn vaak buiten beeld en juist zij hebben zorg, opvang en ondersteuning nodig. Met name door de transities is het voor gemeenten noodzakelijk zich voor te bereiden op

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam G4-USER OGGZ monitor matrix Inhoud Zelfredzaamheid-Matrix Hoeveel daklozen zijn er? 4/15/2015 2 G4-USER Urban Social Exclusion

Nadere informatie

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Betreft: begeleiding voor mensen met psychosociale Problematiek in Zoetermeer Zoetermeer, 19 mei 2011 Geacht

Nadere informatie

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief.

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief. Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen Van curatief naar preventief. Gezamenlijke doelen Het voorkomen van of het vroegtijdig signaleren van huurachterstand om woningontruimingen te voorkomen. Zowel huurder,

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

Kernpunten gezondheidsmonitors

Kernpunten gezondheidsmonitors Kernpunten gezondheidsmonitors als evaluatie en vertrekpunt voor het Wmo-beleid 2012 t/m 2015 van de gemeente Heeze-Leende 31 mei 2011 Mieke van Duijnhoven, Onderzoeksmedewerker Antje Eugster, Onderzoeksfunctionaris

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

OInleiding1c Psychische ongezondheid Psychische problemen Ervaren gezondheid Eenzaamheid

OInleiding1c Psychische ongezondheid Psychische problemen Ervaren gezondheid Eenzaamheid OInleiding 1 c Depressie is één van de belangrijkste psychische stoornissen waar met preventie gezondheidswinst is te behalen. Depressie is daarom als landelijk speerpunt gekozen. In deze factsheet zal

Nadere informatie

Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid In dit onderdeel wordt ingegaan op de geestelijke gezondheid van ouderen. De onderwerpen die worden aangesneden zijn psychische stoornissen en eenzaamheid. Volgens gegevens uit de Rapportage 2001 van het

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Doetinchem Inwonerklasse Benchmark

Doetinchem Inwonerklasse Benchmark Doetinchem Inwonerklasse Benchmark Doetinchem Gemiddelde klasse 3: Gemiddelde benchmark 50.000 tot 100.000 inwoners Waarborgen voor kwaliteit (0.2) Cliëntondersteuning 2 items 2,7 1,9 Indicatiestelling

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie

Welkom. Doel conferentie. Programma (O)GGZ. Programma. Regionale (O)GGZ werkconferentie Welkom Marion Suijker, voorzitter Bestuurlijk Overleg Zorg en Samenleving Regionale (O)GGZ werkconferentie Doel conferentie Programma Start ontwikkelen visie OGGZ en collectieve preventie GGZ Input leveren

Nadere informatie

Voorwaardelijke interventie Gezinnen. (VIG) Voorwaardelijke hulpverlening aan Multi-problemgezinnen met verschillende vormen van drang & dwang. Werkwijze vrijwillige hulpverlening Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling 2. Gevolgen van kindermishandeling voor kind en omgeving De emotionele, lichamelijke en intellectuele ontwikkeling van een kind berust op genetische mogelijkheden

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord ... Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord Omvang risicogroepen en cliëntgroepen ten aanzien van preventie, signalering, opvang, zorg en rehabilitatie in de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Colofon

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 metingen 2008-2013 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Indicatoren Basisset Publieke gezondheidszorg

Indicatoren Basisset Publieke gezondheidszorg Indicatoren 2010 Basisset Publieke gezondheidszorg Utrecht, oktober 2010 IGZ10-38; oplage 2.000 Inhoud INHOUD Inleiding 5 Gebruikershandleiding 9 Samenvatting indicatoren 11 Indicatoren 13 1 Certificering

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe Metingen 2009 tot en met 2012 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding In deze rapportage wordt de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het Regionaal Kompas

Nadere informatie

Structurele (woon)overlast. Hoe pakken we dat aan?

Structurele (woon)overlast. Hoe pakken we dat aan? Structurele (woon)overlast Hoe pakken we dat aan? Wat is overlast? 'Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als hinderlijk en onaanvaardbaar beschouwd worden, en waarbij sprake

Nadere informatie