uit gewerkt komt er een extreme vermoeidheid Tenslotte bestaan er bewustzijnsveranderende

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uit gewerkt komt er een extreme vermoeidheid Tenslotte bestaan er bewustzijnsveranderende"

Transcriptie

1 1993 Drugwerk 38

2 Al eeuwenlang wordt de mens gefascineerd door stoffen die invloed hebben op de geest. Tegenwoordig noemen we dat soort stoffen drugs, en daarmee hebben we het gewone Engelse woord voor medi cijn een heel andere betekenis gegeven. We kunnen de stoffen die we in Neder land drugs noemen indelen in drie sterk verschillende groepen: de verdovende middelen, de opwekkende middelen en de bewustzijnsveranderende middelen. Eigenlijk hoort er nog een vierde groep stoffen bij, die we hier buiten beschou wing laten. Dat zijn de tranquilizers zo als valium, librium en rohypnol. Door drugsgebruikers worden deze middelen vaak downers genoemd, en worden ze toegepast om bijwerkingen van drugs te gen te gaan. Drie groepen drugs Allereerst zijn er verdovende middelen. Opium is hier het bekendste voorbeeld van. Al ver vóór de Griekse en Romein se tijd werd het melksap van papavers gebruikt als slaapmiddel en als be standdeel van allerlei geneeskrachtige mengsels. Er was vrijwel geen genees middel waarin opium ontbrak en geen ziekte waartegen het niet hielp. De uit opium geïsoleerde morfine wordt - als zuivere stof - ook nu nog steeds ge bruikt als pijnstiller. In feite is morfine zo n goede pijnstiller dat 20 eeuwen onderzoek door een leger alchemisten, medici en (farmaco)chemici nog steeds geen betere pijnstiller heeft opgele verd. Tegenwoordig zijn opium en opiumachtige stoffen (de opiaten) veel beken der als gevaarlijke verslavende midde len. Bij regelmatig gebruik van dit soort pijnstillers gaan namelijk ook de plezierige, rustgevende en sterk versla vende eigenschappen een rol spelen. Daarnaast zijn er opwekkende of sti mulerende middelen, met een werking die eigenlijk precies tegengesteld is aan die van de opium-achtige stoffen. De bekendste voorbeelden zijn hier co caïne en amfetamine. Deze stoffen ge ven schijnbaar een enorme energie en een scherper concentratie- en waarnemingsvermogen. Als het middel is uit gewerkt komt er een extreme vermoeidheid voor in de plaats. Tenslotte bestaan er bewustzijnsveranderende middelen. Haast in alle culturen zijn wel voorbeelden te vinden van planten en paddestoelen die bewust zijnsveranderende werking hebben en die daarvoor ook gebruikt worden. De softdrugs hasj en marihuana en de vooral op house-parties populaire feestdrug ecstasy kunnen tot deze groep gerekend worden. Een ander voorbeeld is het psychedelische trip middel LSD. Dit heeft een zeer sterke invloed op de verwerking van de waar nemingen: alles wat je ziet of hoort, lijkt plotseling heel onbekend en an ders. Opium en andere verdovende middelen Als onrijpe zaadbollen van de papaver worden ingesneden, komt er wit sap uit. Bij opvangen en drogen van dit witte sap ont staan taaie brokken die bruin verkleuren: opium. Al in de oudheid was bekend dat opium niet alleen pijn kon bestrijden maar ook een plezierig gevoel gaf na gebruik. Over misbruik of verslavende werking is in die tijd weinig geschre ven. Pas in de zestiende eeuw zagen sommige doktoren dat aan de pijnstiller opium bij regelmatig gebruik ook gevaarlijke kanten zitten. De grote doorbraak kwam in de negentiende eeuw toen een aantal Engelse schrijvers heel enthousiast over opium ging schrijven. De stof was erg goedkoop (goedkoper dan alcohol). Al snel gebruikten veel arbeiders maar ook veel hoogge plaatsten opium. Kleine criminaliteit om de opium te kunnen betalen, kwam niet voor. Wel grote criminaliteit: in 1833 begonnen de Engel sen een opiumoorlog tegen China omdat dat land weigerde opium in te voeren uit Engelse kolonies. Inmiddels was, in 1805, met behulp van extractie het werkzame bestanddeel uit het papaversap gezuiverd. In die tijd een hele prestatie, mogelijk omdat de werkzame stof in opvallend grote hoeveelheden in opium voorkomt: ruim 10%. Deze verbinding werd morfine gedoopt, naar de Griekse god van de dromen, Morpheus. Een molecuul morfi ne ziet er vrij ingewikkeld uit met vijf ringen en een basisch N-atoom. Terwijl opium meestal geslikt of gerookt wordt, lost morfine goed op in water en kan zo als injectie vloeistof worden gebruikt. De pijnstillende eigen schap pen van morfine werden op grote schaal gebruikt in oorlo gen vanaf het midden van de vorige eeuw. Soldaten met schot won den of verbrijzelde ledematen hadden er veel baat bij. Wel bleken ze bij regelmatig gebruik, als ze de verwondingen ten minste overleefd hadden, verslaafd te zijn geworden aan morfi ne. In 1875 bleek dat de beide OH-groepen in een morfine-molecuul kunnen reageren met azijnzuur. Dit is een bekend soort reactie in de koolstofchemie: een estervorming. Er ontstaat in dit geval morfine-diacetaat, ook wel heroïne genoemd. Deze stof is minder polair dan morfine 39

3 cocaine morfine heroine (er zijn minder mogelijkheden voor waterstofbruggen) en blijkt daardoor gemakkelijker in de hersenen te kunnen door dringen. Er bestaat namelijk een bloed/hersenbarrière om te voorkomen dat allerlei stoffen in het bloed zomaar invloed op de hersenen kunnen uitoefenen. Deze barrière is het meest effectief voor polaire stoffen. Heroïne is minder polair en kan zo gemakkelijker in de herse nen komen. Daardoor is de werking sneller en krachtiger dan van morfine. Heroïne is een pro-drug voor morfine: de ace taat-groepen worden in de hersenen weer ver vangen door de oorspronkelijke OH-groe pen. De zo (terug)gevormde morfine veroorzaakt het biologisch effect. Een verdovend middel waarvan de structuur niet afgeleid is van die van morfine, is methadon. Deze stof is vooral bekend uit het afkickprogramma voor verslaafden. Methadon is net zo gevaar lijk en verslavend als heroïne, maar het grote verschil is, dat de stof veel langer in het bloed blijft. Heroïne moet drie of vier keer per dag gebruikt worden, zodat een verslaaf de steeds maar een paar uur heeft tussen de roeswerking en de eerste onthoudings verschijnselen. In die korte tijd moet de verslaafde koortsachtig op zoek naar geld voor een nieuwe portie drugs. Crimineel gedrag of prostitutie zijn vaak de enige manieren om snel aan genoeg geld te komen. De onthoudingsverschijnselen beginnen met methadon pas na een dag, zodat er meer tijd is om een beetje normaal te functione ren. Omdat deze stof geslikt kan worden is er bovendien minder gevaar voor infecties door vuile naalden (bacterie-ziekten, hepatitis B, AIDS). Jammer genoeg heeft nog niemand kunnen aantonen dat het methadon-programma de criminaliteit door junkies duidelijk doet verminderen. Cocaïne en andere stimulerende middelen. Cocaïne en amfetamine worden opwekkende of stimulerende midde len genoemd. Ze hebben een totaal andere werking dan verdoven de middelen zoals heroïne. Zij veroorza ken geen roes, maar geven juist een heldere, scherpere waarneming. Vermoeidheid ver dwijnt, en de gebruiker lijkt veel meer te kunnen dan nor maal. Net als de opiaten worden ze ook toegepast als geneesmiddel. Cocaïne werd vroeger gebruikt als middel voor plaatselijke verdoving, bijvoorbeeld door tandartsen. Amfetamine werd, omdat het de eetlust onderdrukt, ook toegepast in vermagerings middelen. Cocaïne uit de bladeren van de coca-struik is al eeuwenlang bekend. De Inca s in Zuid-Amerika kenden het al lang voordat de invasie van Europeanen 500 jaar geleden plaatsvond. Zij kauw den op bosjes coca-bladeren en verbaasden de Spanjaarden door de kracht en het uithoudingsvermogen die dit veroorzaak te. Nog steeds wordt in Peru en Bolivia erg veel coca gekauwd: men schat dat vrijwel de gehele Indiaanse bevolking hieraan meedoet. Doordat deze bevolkingsgroep zwaar werk moet doen, zoals in de mijnen en in tinfabrieken, en daarbij zeer slecht betaald wordt, is coca-gebruik bijna de enige manier om te overleven. In Europa werd het drinken van een coca-extract het eind vorige eeuw erg populair. De uitvinder van een cocaïne houdende wijn kreeg bijvoorbeeld een medaille van de Paus voor z n verdiensten. Ook de grote psychiater Freud was erg enthou siast over het gebruik van cocaïne. Geïnspireerd door dit succes bereidde een Amerikaanse apotheker een cocaïne-houdend medicinaal drankje dat hij Coca-Cola noemde. Tegenwoordig bevat Coca-Cola geen cocaïne meer. De problemen met coca begonnen pas goed toen het lukte om de zuivere stof cocaïne uit de cocabladeren te extraheren en sommige mensen een oplos sing van de stof gingen inspuiten. De werking wordt daardoor veel sterker, begint sneller maar is ook sneller uitgewerkt. Daarna volgt altijd een zware depressie, die alleen goed bestreden kan worden met een nieuwe dosis cocaïne. Steeds grotere doses zijn nodig, en na enige tijd blijkt dat de gebruiker volslagen afhankelijk wordt. Langdurig gebruik leidt daarna vaak tot krankzinnig heid. Een van de eersten die dit gevaar inzag en er voor waar schuwde was de Duitse arts Albrecht Erlenmeyer, die nu bij scheikundigen meer bekend is door het handige stukje glaswerk dat hij bedacht dan door z n waarschuwingen tegen cocaïne. Amfetamine hoort in dezelfde groep stoffen thuis als cocaïne. Ook amfetamine is een stimulerend middel, met een uitwerking op het lichaam die erg veel op die van cocaïne lijkt. Amfeta mi ne komt niet in de natuur voor, maar werd in het begin van deze eeuw als geneesmiddel ontwikkeld. Al voor de tweede wereldoorlog was algemeen bekend dat het middel als bijwerking een plezie ri ge oppeppende werking had. Tot in de 40

4 zestiger jaren was het middel vrij verkrijgbaar en werd veel gebruikt, bijvoorbeeld door studenten die voor een tentamen zaten. De vermoeidheid ver dween na inname ervan en je kon veel helderder nadenken, kortom, dezelfde eigenschappen als van cocaïne. Ook het leger had dit al snel in de gaten: er zijn in de tweede wereldoorlog enorme hoeveelheden amfetamine-pillen uitgedeeld aan Duitse, Engelse en Japanse soldaten. Onder invloed van amfetamine kon je beter vechten en kreeg je een groter uithoudingsvermogen. Jammer genoeg gold dit ook voor de tegenstan der. Ook bij amfetamine begon de ellende pas echt, toen in de hippietijd de gewoonte opkwam om het middel rechtstreeks te injecteren in plaats van te slikken. Inmiddels zijn veel varianten op amfetamine in de handel, allemaal met vergelijk ba re werking. Speed of doping is de verzamelnaam geworden voor al dit soort stoffen. Dat deze stoffen bij sport misbruikt kunnen worden is algemeen bekend; er is een voortdurende wed loop tussen laboratoria die dit soort stimulerende middelen maken en laboratoria die deze middelen daarna moeten kunnen aantonen. Nicotine in tabak en cafeïne in koffie behoren ook tot deze groep van de stimulerende middelen, maar ondanks hun meer of minder verslavende werking, zijn ze niet verboden. Toch maakt nicotine (en teer) in tabak véél meer dodelijke slachtoffers dan alle andere drugs bij elkaar. De softdrugs hasj en marihuana Marihuana is eigenlijk niets anders dan gedroogde en gemalen delen van de hennep-plant. Dit is een grote, soms vier meter hoge plant, die ook in Nederland uitstekend groeit. Uit de marihua na kan weer hasj worden bereid, bijvoorbeeld door het te zeven. Hasj is wat sterker dan marihuana; het bestaat voor een groot deel uit de kleverige hars uit de bloemtoppen van de hennep-plant. Hasj en marihuana wor den als een stickie, gemengd met tabak gerookt. Omdat je niet steeds méér nodig hebt om high te raken, wordt het een soft-drug genoemd en laat de politie hasj-gebruik vrijwel ongemoeid. Een nadeel is, dat je na gebruik niet in staat bent om brommer of auto te rijden: je kunt afstanden niet meer goed schatten. Dit geldt ook voor andere bewustzijnsveranderende drugs. Gelukkig hebben gebruikers dat vaak goed in de gaten: ze missen de overmoed die alcoholisten zo ge vaarlijk maakt. De laatste tijd is de concentratie van de actieve stof THC in nederwiet zo hoog dat stoppen nauwelijks meer mogelijk is zonder lichamelijke onthoudingsverschijnselen. Trippen met LSD Het tripmiddel LSD werd in 1943 bij toeval ontdekt door de Zwitser Dr. Albert Hofmann. Hij kreeg bij zijn onderzoek naar geneesmiddelen onverwacht hallucinaties. Hij probeerde een van die stoffen op zichzelf uit, en noteerde daarna wat de stof deed met zijn zintuigen. Dr. Hofmann werd daarna een groot voorstander van verder onderzoek aan bewustzijnsveranderende stoffen. Maar hij was tegen het ongecontroleerde gebruik van LSD als partydrug. Volgens hem moet je het gebruik van dit soort drugs en de omstandigheden waarin je het inneemt, goed voorbereiden. Dat het op deze manier niet nadelig voor je gezondheid hoeft te zijn, bewees hij zelf. Ondanks het af en toe beleven van een bewustzijnsveranderende trip, kon hij in 2006 nog eregast zijn op een congres over drugs, ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag. Hij hield daarbij een toespraak waarin hij zei te hopen dat het totale verbod op LSD zal worden opgeheven, en er weer ruimte komt voor wetenschappelijk onderzoek van de stof. Partydrug XTC Omdat de synthese van LSD nogal lastig is, is het gebruik ervan vrijwel helemaal verdrongen door het veel gemakkelijker te maken XTC. De werking van XTC is minder sterk en gevaarlijk dan van LSD. En omdat het ook oppeppende eigenschappen heeft, kan het gebruikt worden als amfetamine Uit het practicumverslag van Dr. Albert Hofmann 19 april Om 16:20 neem ik 0,25 mgram LSD in. Om 17:00 begin van duizelingen, angstgevoel, verlammingen, lachstuipen. Ik kan nauwelijks nog duidelijk spreken. Ik vraag een laborante om voor de zekerheid met me mee te fietsen naar huis. Ik heb het idee dat ik haast niet vooruitkom (maar later zei de laborante dat ik heel snel fietste). Alles in mijn gezichtsveld zwaait heen en weer, en is als in een lachspiegel vervormd. Thuis kan ik niet langer staan, en ga ik liggen. Voorwerpen nemen dreigende vormen aan, en mijn buurvrouw lijkt veranderd in een boosaardige heks. Van 18:00 tot 20:00 is de aanval het ernstigst, en kan ik slechts met grote moeite dit verslag opschrijven. Na de beangstigende ervaringen begin ik te genieten van een buitengewoon mooi kleuren- en vormenspel. Ik zie steeds veranderende cirkels, kringen en fonteinen van kleur, Het is merkwaardig dat geluiden zoals van een deurkruk of voorbijrijdende auto s te zien zijn als optische waarnemingen. LSD 41

5 partydrug. Pas na onderzoekingen naar hersenbeschadigingen door XTC bij ratten werd de stof verboden. Door het verbod van XTC is gebruik ervan juist gevaarlijker geworden: omdat de handel zich in de illegale sfeer voltrekt, is de gebruiker volledig van de handelaar afhankelijk. Maar al te vaak past een op geld beluste handelaar het aanbod aan aan de vraag: wie XTC wil, krijgt XTC, maar de chemische samen stelling van de aangeboden waar kan variëren van Scheikunde voor junkies. Eén van de vele problemen waar junkies mee te maken hebben is het onvoorspelbare gedrag van drugs. Afgezien van allerlei stoffen waar de dealer de drugs mee vermengd heeft, is de drug soms oplosbaar in water, maar een andere keer helemaal niet. Soms kun je een stof roken, maar een andere keer ont leedt de stof bij verhitting. Toch is de scheikunde achter dit alles in wezen heel simpel. Elke junkie die in de vierde klas scheikunde heeft gevolgd hoort dat te kunnen begrijpen, want het is een kwestie van zuur/base gedrag. Zoals aan de formule van bijvoorbeeld cocaïne is te zien, zit in het cocaïnemolecuul een stikstofatoom (blauw). Dit stikstofatoom heeft dezelfde eigenschappen als een stikstof atoom in ammoniak, NH 3 :het is basisch, zodat het getekende cocaïne-molecuul ook wel cocaïne-base wordt genoemd. Zo n stikstofatoom heeft een niet-bindend elektronenpaar dat gebruikt kan worden voor de vorming van een bin ding met een H + ion. In het geval van ammoniak ontstaat dan een ammoniumi on, NH 4 +. In de laatste stap van de zuivering van cocaïne wordt zoutzuur gebruikt. Door het zuur wordt aan het stikstof-atoom van cocaïne een H + ion vastgeplakt. Dat lijkt niet zo belangrijk, maar het heeft enorme gevolgen voor de eigenschappen van de stof. Cocaïne-base (dus zonder H + ) is nogal apolair, dat wil zeggen, het lost slecht in (polair) water op, maar het ver dampt wel vrij gemakkelijk want de moleculen worden alleen door zwakke van der Waals bindingen bijeen gehouden. Na de binding met het H + -ion, wordt er een zout gevormd met de nega tieve (chloride-)ionen van het gebruikte zuur. Dit zout lost uitstekend in water op, maar is niet vluchtig doordat nu sterke ionbindingen de deeltjes bij elkaar houden. Als een junkie cocaïne-zout wil gebruiken door de damp in te ademen, moet hij het voor het verhitten goed met soda (natrium carbo naat) mengen. Carbonaat-ionen in de soda zijn sterke basen, en plukken dus gemakkelijk het H + ion van het cocaïne-zout. Zo ontstaat cocaïne-base, ook te koop onder de naam crac. Dit verdampt gemakkelijk, in tegenstelling tot het cocaïne-zout dat alleen maar zou ontleden - en dat is jammer van het vele geld dat er voor betaald is. Voor heroïne geldt eigenlijk hetzelfde. Normaal is heroïne in de handel die niet in water wil oplossen en die daarom niet in te spuiten is. In een beetje citroenzuur lost deze heroïne wèl goed op. Daarbij wordt de heroïne-base in een goed oplosbaar heroïne-zout (citraat) omgezet. In lichaamsvloeistoffen, in de maag, de darmen en het bloed, ligt de zuurgraad (oftewel de ph) vast, en dus ook de vorm waarin cocaïne of heroïne kan voorkomen (zout of base). De zuurgraad van de urine is wèl een beetje te beïnvloeden, en dit speelt een rol bij het behandelen van junkies die een overdosis cocaïne hebben binnengekregen. Zij kunnen ammonium chloride toegediend krijgen: dat maakt de urine veel zuurder. Daard oor wordt de cocaïne in de urine in de goed-oplosbare zout-vorm omgezet: hoe beter de cocaïne in de urine oplost, des te vlugger verdwijnt het uit het bloed. Stoffen met zo n basisch stikstof-atoom worden vaak alkaloïden (alkali-achtig) genoemd. Een algemeen gebruikte drug als nicotine is ook zo n alkaloïd. Veel nicotine-verslaafden merken dat ze het meest zin in een sigaret hebben na de maaltijd, na wat alcohol of in tijden van stress. Dit zijn precies de momenten waarop de urine zuurder is dan normaal, zodat het bloed ook sneller dan normaal wordt ontgift, en de nicotine concentratie door roken weer moet wor den aangevuld. Zowel voor junkies als voor rokers wordt het leven veel begrijpelijker met een beetje kennis van de zuur/ base theorie. nepmiddeltjes tot veel gevaarlijker stoffen, als bijvoorbeeld cocaïne. Bij een onderzoek enige tijd geleden, bleek minder dan de helft van de als XTC aangeboden stoffen ook werkelijk MDMA te bevatten. Eenzelfde probleem doet zich trouwens ook voor bij alle andere verboden drugs. De niet constante samen stelling van het drugs-aanbod heeft door verkeerde doseringen verschei dene mensenlevens gekost. In Nederland vallen dan ook vrijwel alle drugs-slachtoffers door onbekend heid met de samenstelling of de sterkte van de drug. Naast XTC bestaan er veel andere stoffen met soortgelijke eigenschappen zoals methyleendioxyethylamfetamine (MDE) of Eve. Eve heeft dezelfde struktuur als Adam, maar bezit in plaats van een methylgroep, een ethylgroep aan het stikstof atoom. Adam en Eve hebben vergelijkbare effecten: ze verhogen allebei bewustzijn, mededeelzaamheid, inlevingsvermogen en uithoudingsvermogen van de gebruiker. Het effect van Eve is zwakker dan dat van Adam, en dat was de reden dat het pas een tijdje na Adam werd verboden. Hallucinaties in je hersenen Drugs werken letterlijk op je zenuwen. Wie wil begrijpen hoe heroïne, cocaïne of ecstasy het denken zo in de war kunnen brengen, moet iets van de werking van zenuwen weten. Prof. Nico Vermeulen van de Vakgroep Farmacochemie zegt het zo: haast alle bood schappen die in het lichaam moeten worden doorgegeven, worden overgebracht door stoffen, die opgevangen worden in speciaal daarvoor bestemde receptoren (letterlijk: ontvangers). Zo ook de signalen die overgebracht worden van de ene zenuwcel naar de volgende. Het zenuwstelsel is opgebouwd uit zenuwcellen, die veel ver schillende vormen kunnen hebben. Het meest voorkomende type zenuwcel heeft de vorm van een radijsje, dus een beetje bol vormig met aan de ene kant één lange uitloper die axon wordt genoemd en aan de andere kant een aantal korte uitlopers (den drieten). De lange uitlopers of axonen kunnen soms centimeters lang zijn. De celwand van een axon heeft een aantal heel bijzondere eigenschappen. Natriumionen worden uit de zenuwcel naar buiten gepompt, maar kaliumionen en chloride-ionen worden juist naar binnen gewerkt. Samen heeft dat tot resultaat dat door de overmaat chloride-ionen, de celinhoud een beetje negatief wordt. Krijgt de cel ergens een prikkeling te verwerken, dan wordt de celwand op 42

6 die plek plotseling doorlaatbaar voor natrium- en kaliumionen. De natriumionen zijn het kleinst en stromen daardoor het snelst de cel in, zó snel, dat de celinhoud nu ineens positief wordt. Die positieve lading maakt de celwand iets verderop ook doorlaatbaar, en zo wordt de posi tie ve lading steeds verder doorgegeven. Dat kan erg snel gaan: snelheden van 50 meter per seconde kunnen voorkomen. Daarna gaat de celwand dicht, alle verplaatste ionen worden teruggepompt, en de cel is weer klaar voor een volgend signaal. Aan het einde van de cel dreigt het signaal (de snel bewegende ladingsverandering in de celwand) dood te lopen want de cel wand houdt daar op. Om het signaal toch door te kunnen geven, blijkt aan het dood lopende uiteinde plotse ling een signaalstof (een neurotrans mit ter) uit de cel vrij te komen. De moleculen van die signaal stof bewegen langzaam naar de volgende cel toe, en worden daar herkend door speciale eiwitten: de receptoren. Omdat de cellen vrijwel tegen elkaar aan zitten, levert dat langzame bewegen van de signaalstof-moleculen gelukkig niet veel vertraging op. De wisselwerking tussen een signaalstof en zijn receptor veroorzaakt veranderingen in de ontvangende zenuwcel zodat ook van die cel de celwand doorlaatbaar wordt voor ionen en het signaal verder wordt doorgegeven door de snelbewegende la dings verandering. Omdat deze prikkeloverdracht tussen zenuwcellen een erg inge wikkeld proces is, kan het gemakkelijk in de war gebracht wor den door drugs, gifstoffen of geneesmiddelen. Nu blijkt dat er eigenlijk niet één zenuwstelsel is, maar wel 50 verschillende zenuwstel sels, elk met een eigen taak. Dat is ook logisch: zenuwcellen die bijvoorbeeld gezichtssig na len van het oog naar de hersenen brengen, mogen hun boodschap niet aan pijngeleidende cellen door kunnen geven, ook al zitten die zenuwen vlak bij elkaar. Het lezen van deze tekst zou dan een pijnlijke zaak worden. Elk zenuwstelsel heeft daarom een eigen signaalstof of neuro transmitter waarmee de cellen onderling kunnen praten. Ook als er niets door te geven is, ontlaadt een zenuw cel zich regelmatig en geeft een signaal af dat een eindje verderop vanzelf weer uitdooft. Pas als een groot aantal zenuwcellen tegelijk vuurt, dooft het niet uit en wordt het als echt doorgegeven. Het geheel zou je kunnen vergelijken met een automotor die stationair loopt: de motor draait wel, maar de auto rijdt nog niet. Het blijkt nu dat amfetamine sommige zenuwstelsels op een hoger toerental statio nair laat lopen, zodat het stelsel sneller op echte prikkels reageert. De voor amfetamine gevoe li ge zenuwstelsels blijken dopamine en daaraan verwante stof fen als neurotrans mitter te gebruiken. Amfetamine blijkt de afgifte te stimuleren van de neurotrans mitter dopamine uit een zenuwcel zonder dat er een prikkel door de zenuw aan is voorafgegaan. Er ontstaan dus veel meer valse signalen dan normaal in rust. Cocaïne werkt op een iets andere manier, maar wel op ditzelfde zenuwstelsel, zodat de werking van cocaïne en amfetamine verge lijkbaar is. Bewustzijnsverruimende middelen zoals LSD blijken invloed te hebben op een heel ander zenuwsysteem. In dit geval is het een zenuwstelsel dat met serotonine als neurotransmitter werkt. Dit hele systeem wordt door bewustzijnsveranderende middelen op een lager pitje gezet, de zenuwen worden minder actief. Voor de verdovende middelen zoals morfine heeft het erg veel moeite gekost om uit te zoeken welk zenuwsysteem werd beïnvloed. Door te kijken naar de effecten van opiaten, (nauwe oogpupil len, remming van de ademhaling, remming van de darmwer king dus obstipatie) werd het wel duidelijk welke zenuwen het betrof, maar de bijbehorende neurotransmitter was jaren lang onvindbaar. Een rol in de oplossing van het raadsel speelde de merkwaardige stof Naloxon, die binnen enkele secon den alle morfine- en andere opiaatmoleculen van de receptoren op de zenuwcellen kan verwijde ren. Een met Naloxon behandelde patiënt die op sterven ligt na een overdosis heroïne, staat ogenblikkelijk op alsof er niets gebeurd is (pas iets later beginnen sterke ontwen ningsverschijnselen). In 1975 werd de neurotransmitter uiteindelijk gevonden: een klein eiwitmolecuul, endor fine genoemd, bestaande uit vijf aminozu ren. Dit endorfine blijkt in het lichaam hetzelfde effect te hebben als morfine, namelijk de pijn onderdrukken. Sinds de samenstelling van dit endorfine bekend is, is de geneesmiddelenindustrie op zoek naar een pijnstiller die niet de verslavende eigenschap pen van morfine heeft, maar wel de zelfde sterke pijnstillende werking. love N?? 43

If you re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair.

If you re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. LSD If you re going to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. Papier gedoopt in een verdunde LSD-oplossing. Een klein vierkantje met zijden van 5 mm bevat voldoende LSD voor een trip.

Nadere informatie

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze?

1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? 1 Wat zijn drugs en hoe werken ze? Roel Kerssemakers 1.1 Defi nitie drugs Alcohol en drugs raken veel aspecten van het menselijk leven. Drugs hebben te maken met genot, plezier, opwinding, inzichten in

Nadere informatie

Dope. 5d Drugs en drugsgebruik 1. Theorieboek. TFG Hellegers 18-5-2013. Wat zijn drugs? Waar komen drugs vandaan?

Dope. 5d Drugs en drugsgebruik 1. Theorieboek. TFG Hellegers 18-5-2013. Wat zijn drugs? Waar komen drugs vandaan? 5d Drugs en drugsgebruik 1 Wat zijn drugs? We hebben het nu wel de hele tijd over drugs, maar wat zijn drugs nu eigenlijk? Drugs zijn stoffen die, onze hersenen prikkelen en ons denken, voelen en waarnemen

Nadere informatie

Opiaten. door drs. L.H.E. Maat Alkmaar

Opiaten. door drs. L.H.E. Maat Alkmaar 120 1 piaten door drs. L..E. Maat Alkmaar 1. Inleiding en indeling 120 3 2. Geschiedenis van de opiaten 120 4 3. Verslaving door opiaten 120 6 4. piaten als geneesmiddelen 120 8 5. Werking van opiaten

Nadere informatie

Chiara Bisschop Robin Simon. Sector: Economie Klas: T4C Vakdocent: Meneer Kramer

Chiara Bisschop Robin Simon. Sector: Economie Klas: T4C Vakdocent: Meneer Kramer Chiara Bisschop Robin Simon Sector: Economie Klas: T4C Vakdocent: Meneer Kramer Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 6 deelvragen 4 Hoofdstuk 2 Beantwoording Hoofdvraag+Conclusie 28 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Illegale drugs: hasjiesj en. marihuana, opiaten. opwekkende. middelen

Illegale drugs: hasjiesj en. marihuana, opiaten. opwekkende. middelen Illegale drugs: hasjiesj en marihuana, en opiaten opwekkende middelen 2 Verslaving is waarschijnlijk het beste woord om het gevoel van verloren zijn, dat in onze hedendaagse maatschappij zo vaak voorkomt,

Nadere informatie

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure Over deze brochure De één is er tegen, voor de ander is het minder een probleem. Wat je ook van drugs vindt, de kans is groot dat je er ooit mee te maken krijgt. Als opvoeder, familielid of vriend(in),

Nadere informatie

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure Over deze brochure De één is er tegen, voor de ander is het minder een probleem. Wat je ook van drugs vindt, de kans is groot dat je er ooit mee te maken krijgt. Als opvoeder, familielid of vriend(in),

Nadere informatie

Als je ouder. drugs gebruikt. Tips. Wat kan ik doen? Hoe ga ik om met mijn gevoelens?

Als je ouder. drugs gebruikt. Tips. Wat kan ik doen? Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Als je ouder Wat kan ik doen? drugs gebruikt Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Tips Inhoud Wie ben ik? Waarom gebruikt mijn vader of moeder drugs? Wat is het? Wat doet het? Wanneer zijn drugs een probleem?

Nadere informatie

Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen

Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen Dat doet mijn kind niet, toch? Informatie over verslaving en verslavende middelen Inleiding Blowen, (veel) drinken, snuiven Ouders, maar ook docenten of jongerenwerkers, denken soms dat hun kinderen/leerlingen

Nadere informatie

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt ALCOHOL EN DRUGS Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Jan Bemelmans Illustraties: AA, CMO en zijn licentiegevers, Channel 4, Dependency, High Amsterdam, Jellinek, MedicalFacts,

Nadere informatie

Genotmiddelen? Informatie voor ouders en begeleiders

Genotmiddelen? Informatie voor ouders en begeleiders Genotmiddelen? Informatie voor ouders en begeleiders Inleiding Van genotmiddelen kun je genieten. En dat doen ook heel veel mensen. Een kopje koffie 's ochtends om wakker te worden, op zaterdagavond in

Nadere informatie

Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht

Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag: een literatuuroverzicht Frank J.J.M. Steyvers Karel A. Brookhuis VK WR-96-01 December 1996 Tweede oplage april 1997 Verkeerskundig Studiecentrum VSC Rijksuniversiteit

Nadere informatie

1 Definitie en afbakening

1 Definitie en afbakening 1 Definitie en afbakening Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19.

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19. Wiers, R., Havermans, R., Jansen, A., & Knibbe, R. (2006). Middelgebonden stoornissen en verslaving. In H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van den Hout (Eds.). Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie.

Nadere informatie

Illegale drugs: XTC, tripmiddelen. enecodrugs

Illegale drugs: XTC, tripmiddelen. enecodrugs Illegale drugs: XTC, tripmiddelen enecodrugs 2 Verslaving is waarschijnlijk het beste woord om het gevoel van verloren zijn, dat in onze hedendaagse maatschappij zo vaak voorkomt, duidelijk te maken. Door

Nadere informatie

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's Nederlands Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland 1 opvattingen, feiten en risico's Bijna overal ter wereld... Bijna overal ter wereld gebruiken mensen alcohol, tabak en drugs. Voor de smaak

Nadere informatie

Baanggee voggeel moet je zien!

Baanggee voggeel moet je zien! Pedagogisch dossierr Bange vog gel moet je zien! INLEIDING In een notendop Bange vogel is een film rond het thema drugs voor jongeren vanaf 11 jaar. De film duurt bijna veertig minuten en is uitleenbaar

Nadere informatie

Drugs Informatie en Monitoring Systeem

Drugs Informatie en Monitoring Systeem Drugs Informatie en Monitoring Systeem Jaarbericht - Update 2013 Het DIMS en het testen van drugs Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) is een landelijk netwerk van instellingen voor verslavingszorg,

Nadere informatie

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL SCIENTOLOGY hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert Scientology, waarvan de grondslag werd gelegd en de ontwikkeling werd bewerkstelligd door L. Ron Hubbard, is een toegepaste religieuze filosofie

Nadere informatie

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu 02 Mijn Behandeling Mijn Keuze 03 Inhoud Jouw lichaam Jouw keuze... 04 Wat is

Nadere informatie

Een man die God genoemd wordt - in hemel en hel

Een man die God genoemd wordt - in hemel en hel Psychische ziekte, Heroïne en Crack het verhaal van Een man die God genoemd wordt - in hemel en hel OUT of YOUR HEAD folders voor mensen die drugs gebruiken en psychische problemen hebben 1 Inleiding Iedereen

Nadere informatie

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie pascal 2013-2015 K V K A V E L G E M D O O R N I K S E S T E E N W E G 2 2 6 8 5 8 0 A V E L G E M 1. Voetbal en alcohol Jij wordt

Nadere informatie

Colofon Auteur Layout cover Verantwoordelijke uitgever

Colofon Auteur Layout cover Verantwoordelijke uitgever Colofon Auteur Gilles Geeraerts, stafmedewerker VAD Laura Hermans, stafmedewerker VAD Fred Laudens, stafmedewerker VAD Jochen Schrooten, stafmedewerker VAD Layout cover www.epo.be Verantwoordelijke uitgever

Nadere informatie

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat HET BREIN juli 2014 MS wordt gelukkig steeds beter behandelbaar Wat te doen bij migraine? Slaapapneu gevaarlijker dan gedacht! Dementie en het belang van voeding ADHD bij volwassenen. Een ondergeschoven

Nadere informatie

Transparant Neutraal Confronterend Onderwijs Methodiek en lesmateriaal. Met een vak naar onderdak

Transparant Neutraal Confronterend Onderwijs Methodiek en lesmateriaal. Met een vak naar onderdak Transparant Neutraal Confronterend Onderwijs Methodiek en lesmateriaal Met een vak naar onderdak Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...5 Deel 1 Methodiek Transparant neutraal confronterend onderwijs...7

Nadere informatie

1996 Godenspijs cacao

1996 Godenspijs cacao 1996 Godenspijs cacao 74 Het geheim van keizer Karel V In 1502 kwam Columbus terug van z n eerste reis naar Amerika. Tussen de souvenirs die hij meenam voor z n opdrachtgevers, waren ook een paar cacaobonen.

Nadere informatie

lesbrief drugs WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL

lesbrief drugs WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL inhoud LES ENNISMAKING MET DRUGS VERSLAVING IN NEDERLAND SOORTEN DRUGS GEWENNING GEESTELIJKE VERSLAVING LICHAMELIJKE VERSLAVING ONTHOUDINGSVERSCHIJNSELEN THUISOPDRACHTEN LES

Nadere informatie