Domein Media, Creatie en Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Domein Media, Creatie en Informatie"

Transcriptie

1 COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK Domein Media, Creatie en Informatie Creating Tomorrow

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria... 3 Saneercriteria... 4 DEEL 2 DE COLLECTIE VOOR DMCI IN CIJFERS Omvang collectie DMCI... 6 Budget collectievorming... 6 DEEL 3 COLLECTIEVORMING VOOR DMCI Collectioneringsgebieden... 8 Organisatie van de collectievorming Ontwikkelingen in de collectievorming Contact

3 INLEIDING Het aanbieden van een collectie informatiebronnen ter ondersteuning van het onderwijs is een van de kerntaken van de HvA Bibliotheek. Om de opleidingen te informeren over het collectievormingsbeleid en de wijze waarop de collectievorming is georganiseerd, is voor ieder onderwijsdomein een collectievormingsprofiel samengesteld door de informatiespecialisten van de bibliotheek. Dit profiel heeft betrekking op de collecties voor de opleidingen binnen het Domein Media, Creatie en Informatie (DMCI). Informatie over de collectie voor het AMFI is nog niet opgenomen, maar zal in een later stadium worden toegevoegd. Het collectievormingsprofiel is de basis voor de collectievorming. Aan de hand van dit profiel bouwen en onderhouden de informatiespecialisten de collectie. Zij doen dit in samenwerking met de contactpersonen van de opleidingen. Doelstelling van dit profiel is het optimaliseren van de aansluiting van de collectie op het onderwijs en het zo effectief mogelijk inzetten van de middelen voor collectievorming. De collectievorming van de HvA Bibliotheek is niet alleen gericht op het aanbieden van een eigen collectie, maar ook op het toegankelijk maken van andere informatiebronnen die voor het onderwijs van belang zijn. Wanneer er in dit profiel gesproken wordt over de collectie, dan wordt daarmee zowel gedoeld op de fysieke collectie met boeken, tijdschriften en dvd s, als op de online informatiebronnen die de bibliotheek beschikbaar stelt. Dit online aanbod betreft titels waar de bibliotheek een licentie op heeft, maar ook titels die vrij beschikbaar zijn en waar de bibliotheek de toegang voor regelt. Het eerste deel van dit profiel is een beknopte weergave van het collectievormingsbeleid van de HvA Bibliotheek. Dit is op alle domeinen van toepassing. De daarna volgende delen hebben specifiek betrekking op de collectie voor het Domein Media, Creatie en Informatie. Deel 2 geeft informatie over het budget voor collectievorming en de omvang van de collectie. In deel 3 staat de collectievorming voor de verschillende opleidingen centraal. Hier staat beschreven wat de belangrijkste onderwerpen zijn waarop gecollectioneerd wordt, hoe de collectievorming is georganiseerd, welke ontwikkelingen er spelen en wat de gewenste verbeteringen zijn. Voor de opleidingen zijn eerder collectievormingsprofielen samengesteld in 2002 en Dit profiel richt zich op de periode Op basis van de veranderingen in het onderwijs en de informatievoorziening zal het profiel tussentijds worden bijgesteld. Deze versie is voor het laatst herzien op 1 november

4 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK UITGANGSPUNTEN COLLECTIEVORMING Centraal bij de collectievorming door de HvA Bibliotheek staat het opbouwen van een actuele collectie ter ondersteuning van het onderwijs. De manier waarop dit is georganiseerd, kan per domein en daarbinnen ook per opleiding enigszins variëren. Wel gelden voor alle domeinen dezelfde uitgangspunten bij de collectievorming: De collectie sluit aan bij opleidingen De HvA Bibliotheek biedt informatiebronnen aan die essentieel zijn voor het onderwijscurriculum en die mogelijkheden bieden tot verdieping op de betreffende vakgebieden. We collectioneren in principe alleen informatie die aansluit bij het hboniveau van de opleidingen. Voor wetenschappelijke literatuur verwijzen we naar de Universiteitsbibliotheek van de UvA en voor informatie voor een breder publiek naar de openbare bibliotheek. Wanneer een opleiding aangeeft dat een specifieke titel onmisbaar is, wordt een uitzondering gemaakt op deze regel. Met onze collectie ondersteunen we ook graag de onderzoeksprogramma s aan de HvA, maar onze prioriteit ligt bij de ondersteuning van het onderwijs. Online informatiebronnen hebben de voorkeur Digitale bronnen die we online beschikbaar kunnen stellen, genieten voorkeur boven fysieke materialen met een gelijkwaardige inhoud. Online informatie biedt immers betere zoekmogelijkheden en is plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar voor meerdere gebruikers tegelijk. De beschikbaarheid van digitale bronnen kan sterk verschillen per vakgebied. De informatiespecialisten bieden de opleidingen actieve ondersteuning bij het vinden van digitale alternatieven voor de gedrukte bronnen die zij gebruiken. De collectie is actueel Informatiespecialisten schaffen de meest recente publicaties aan en spelen in op trends. De HvA Bibliotheek heeft nadrukkelijk geen bewaarfunctie. AANSCHAFCRITERIA Op basis van bovengenoemde uitgangspunten zijn er in 2010 criteria vastgesteld voor het collectioneren van de afzonderlijke informatiebronnen. Deze staan uitgebreid beschreven in het Handboek Collectievorming HvA Bibliotheek, dat in ieder leercentrum digitaal beschikbaar is. Van de criteria kan alleen worden afgeweken indien daarover afspraken zijn gemaakt door het hoofd van de HvA Bibliotheek en het management van het domein. Hieronder volgt per soort informatiebron een korte opsomming van de belangrijkste regels voor het collectioneren. Databanken, digitale tijdschriften en e-books We bieden bij voorkeur online bronnen aan die full text informatie bevatten. We sluiten alleen licenties af op online bronnen die via een IP-range beschikbaar gesteld kunnen worden. We bieden in principe geen bronnen aan waarvoor een inlogcode nodig is. Voor het afsluiten van een licentie is een positieve beoordeling door het onderwijs nodig (na een trial). E-books bieden we alleen aan indien ze (als onderdeel van een databank) online toegankelijk zijn via een webplatform. Losse e-books voor e-readers kunnen we niet beschikbaar stellen, omdat daarvoor op dit moment geen beheer mogelijk is. E-books die via internet vrij beschikbaar zijn als pdf, bieden we aan via weblinks in de catalogus. We bieden geen online bronnen aan die slechts op de locaties van de HvA Bibliotheek toegankelijk mogen zijn. 3

5 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Boeken We schaffen geen publicaties aan in gedrukte vorm indien we ze ook online goed beschikbaar kunnen stellen. Voor boeken geldt een aanschaf van maximaal drie exemplaren per opleiding. Boeken zijn bij aanschaf niet ouder dan drie jaar. Van deze termijn wordt afgeweken bij titels die door de opleidingen worden voorgeschreven of aanbevolen en in geval er onvoldoende recente titels beschikbaar zijn op een voor de opleiding belangrijk gebied. Zodra van een titel een herziene editie verschijnt, wordt de oude druk verwijderd. Indien de titel nog relevant is voor het onderwijs wordt de nieuwe druk aangeschaft. Tijdschriften Online tijdschriften genieten de voorkeur boven gedrukte exemplaren; gedrukte tijdschriften bieden we alleen aan indien er geen geschikt digitaal alternatief bestaat. Een abonnement op een gedrukt tijdschrift wordt opgezegd zodra het tijdschrift (of een alternatieve titel) online full text beschikbaar komt. Voor het afsluiten van een abonnement is een positieve beoordeling van het tijdschrift door het onderwijs nodig. Audiovisueel materiaal Voor zover mogelijk maken we voor het aanbod van videomateriaal gebruik van relevante databanken, zoals Academia, TFC en VideoArts. Alleen materiaal dat niet beschikbaar kan worden gesteld via deze databanken noch te koop is op dvd wordt opgenomen van het open net. Videomateriaal bieden we bij voorkeur aan in de vorm van streaming video. Scripties en publicaties van medewerkers Afstudeerproducten stellen we online beschikbaar via de HvA Kennisbank. Scripties in de vorm van print of dvd nemen we niet meer in de collectie op. De opleidingen selecteren de scripties en andere publicaties die zij online beschikbaar willen laten stellen. Zij leveren deze aan de bibliotheek volgens de op de website van de bibliotheek beschikbare procedure voor publiceren in de HvA Kennisbank. Opname in de HvA Kennisbank betekent ook (inter)nationale beschikbaarstelling via de HBO Kennisbank. SANEERCRITERIA Om ervoor te zorgen dat de collectie actueel, relevant en aantrekkelijk blijft, verwijderen we ook regelmatig materialen uit de collecties. Voor de collecties boeken, dvd s en cd-roms voeren we minimaal om het jaar een saneerronde uit op basis van de hieronder weergegeven saneercriteria. Ook de andere informatiebronnen houden we regelmatig kritisch tegen het licht. Saneercriteria voor boeken, dvd s en cd-roms Items worden uit de collectie verwijderd indien aan één van de volgende criteria wordt voldaan: Er is een herziene editie verschenen. Het materiaal is ouder dan tien jaar én minder dan twee keer uitgeleend in de afgelopen vijf jaar. Het materiaal is inhoudelijk erg verouderd. Het materiaal is erg beschadigd. Het materiaal is in het verleden in veelvoud aangeschaft, maar nu niet meer in veelvoud nodig; een aantal exemplaren wordt gesaneerd. Voor klassiekers en werken die de geschiedenis van een vakgebied beschrijven, gelden de genoemde gebruikscriteria niet. Reeksen blijven geheel behouden of worden geheel gesaneerd. 4

6 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Saneren van andere informatiebronnen Voor de digitale informatiebronnen zijn er nog geen saneercriteria op basis van gebruik beschikbaar. De databanken evalueren we jaarlijks op aansluiting bij het onderwijs en waar mogelijk ook op gebruik, voordat we besluiten om een licentie te verlengen. Dat geldt tevens voor de (online) tijdschriften. Afstudeerproducten saneren we na maximaal tien jaar. 5

7 DEEL 2 DE COLLECTIE VOOR DMCI IN CIJFERS OMVANG COLLECTIE DMCI De collecties boeken, tijdschriften en dvd s voor het Domein Media, Creatie en Informatie bevinden zich in vier leercentra: in de Leeuwenburg aan de Weesperzijde, in het Kohnstammhuis aan de James Wattstraat, in het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) aan de Mauritskade en in de Fraijlemaborg (HES) in Amsterdam ZO. De collecties zijn als volgt verdeeld over de leercentra: Leeuwenburg (Technische) Informatica Communication and Multimediadesign (CMD) Business IT & Management (BIM, deeltijd/duaal) Fraijlemaborg Business IT & Management (BIM) Kohnstammhuis Media, Informatie en Communicatie (MIC) AMFI Fashion-opleidingen De opleiding Communicatiemanagement is in 2012 overgaan van het Domein Economie en Management (DEM) naar het DMCI. Er is geen collectie meeverhuisd; deze moet opnieuw worden opgebouwd. Er is veel overlap met de collectie van het MIC. Het is de opzet om in 2013 alle collecties van Informatica samen te voegen met de MICcollectie in het Kohnstammhuis. Door overlap in de collecties zullen dubbele exemplaren eerst worden gesaneerd. Deze samenvoeging zal bijdragen aan een efficiëntere besteding van het beschikbare budget. Omdat de collectie van DMCI verspreid is over meerdere locaties is het niet mogelijk de totale omvang van de collectie weer te geven. De laatste jaren biedt de HvA Bibliotheek via haar website een toenemend aantal databanken aan met (Engelstalige) e-books, tijdschriften en andere digitale publicaties. Deze databanken bieden de optie online gebruik te maken van de beschikbare informatie waardoor een gebruiker niet meer gebonden is aan een vaste plek. Het onderwijs krijgt hiermee de mogelijkheid om snel en eenvoudig inspiratie op te doen en achtergrondinformatie op te zoeken. In samenspraak met de opleidingen wordt gezocht naar een optimale afstemming van elektronisch materiaal en papieren titels. BUDGET COLLECTIEVORMING Het leermiddelenbudget van de HvA Bibliotheek is onderverdeeld in een budget voor databanken, boeken en dvd s en tijdschriften. Budget collectievorming HvA Bibliotheek Databanken (algemeen) Boeken en dvd s Tijdschriften Totaal

8 DEEL 2 DE COLLECTIE VOOR DMCI IN CIJFERS Verdeling budget Sinds 2010 is het budget voor databanken geheel bestemd voor de algemene databanken, d.w.z. voor databanken waarvan de inhoud voor alle domeinen van belang is. Voor de databanken die slechts voor één of enkele domeinen interessant zijn, de zogenaamde domeinspecifieke databanken, wordt een financiële bijdrage van de betreffende domeinen gevraagd. Het budget voor boeken en tijdschriften wordt aan het begin van ieder jaar over de domeinen verdeeld naar rato van het studentenaantal van de opleidingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal studenten in oktober van het voorafgaande jaar. De volgende tabel geeft de hoogte van het bibliotheekbudget voor het Domein Media, Creatie en Informatie per opleidingscluster weer. Budget collectievorming voor DMCI Creatie Informatie Media Extra Totaal n.n.b boeken en dvd s tijdschriften (print en online) databanken (domeinspecifiek) In 2012 is het budget van de HvA Bibliotheek verlaagd met Door verschuiving van prioriteiten is er voor de aankoop van boeken voor het domein ca minder beschikbaar. Het Domein Media, Creatie en Informatie stelt naast het bovengenoemd budget voor de domeinspecifieke databanken incidenteel ook extra budget beschikbaar voor de boekencollectie en/of tijdschriftencollectie. De extra bijdragen van het domein staan in bovenstaande tabel vermeld in de kolom Extra. 7

9 DEEL 3 COLLECTIEVORMING VOOR DMCI COLLECTIONERINGSGEBIEDEN De HvA Bibliotheek biedt de opleidingen van het Domein Media, Creatie en Informatie zowel via haar fysieke collectie als via de website een groot aantal informatiebronnen aan op het gebied van fashion, (technische) informatica, informatie & communicatie, IT management, media en multimedia design. Per opleiding zijn er aandachtsgebieden waarop speciaal wordt gecollectioneerd. Deze aandachtsgebieden worden vastgesteld in overleg met de contactpersonen van de opleidingen. Ze sluiten aan op de speerpunten uit de onderwijsprogramma s en kunnen variëren met de tijd. De aandachtsgebieden die momenteel het belangrijkst bij het collectioneren voor de opleidingen worden hieronder genoemd. Business IT and Management analysis and design databases en SQL management bedrijfsadm. en -economie gegevensmodellering management consultancy bedrijfskunde ICT marketing business basics ICT-applicatiearchitectuur mondelinge communicatie business ICT alignment ICT-delivery en -beheer organisatiekunde business intelligence ICT-servicemanagement programmamanagement business process analysis informatiesystemen projectmanagement commerciële economie kwaliteitszorg sportmarketing cultuurtheorie kwantitatieve methoden en verandermanagement databaseontwerp technieken Communication and Multimedia Design business and design mediatheorie storytelling cultuurtheorie online marketing time based media (av) data modeling organisatiekunde toekomstscenario s datavisualisatie process modeling trendanalyse design: basics programmeren: basics ubiquitous computing design ethics prototyping usability design for mobility public spaces user centered design HCI scenario schrijven vorm en interactie informatiearchitectuur search & find vormgeving marketing server scripting web design mediasociologie service design web programming mediageschiedenis sociale interactie Game development 3D modelling datastructuren object oriented programming 3D simulaties design patterns persistant storage advanced physics eigen werkplek procedurele gameplay algoritmen embedded systems programming principles animatietechniek enterprise resource planning scripting application infrastructure game development simulatietechniek artificiële intelligentie industrial automation UML audio design interaction design usability C++ media in context world design character design network tech wifi XNA 8

10 DEEL 3 COLLECTIEVORMING VOOR DMCI Media, Informatie en Communicatie / Communicatiemanagement archivistiek/archiefbeheer information retrieval onderzoeksjournalistiek bedrijfseconomie interne communicatie onderzoeksvaardigheid beeldcommunicatie / visual journalistiek online marketing communication kinderen & media organisatiekunde beroepsethiek kwalitatief onderzoek public relations bestuurlijke info.voorziening kwaliteitsmanagement publishing branding marketing radiojournalistiek business communication marketingcommunicatie reclame citizen journalism marktonderzoek redactie communicatiemanagement massacommunicatie reputatiemanagement consumentengedrag massamedia risico- en crisiscommunicatie datajournalistiek media & maatschappij scenario schrijven datavisualisatie mediageschiedenis schrijf-/ taalvaardigheid informatie- en mediarecht mediapsychologie storytelling informatiearchitectuur mediasociologie trendwatching informatiemanagement mediatheorie voorlichting informatiesystemen omroepen vormgeving informatievaardigheid information retrieval (Technische) Informatica adv industrial automatics governance projectmanagement inf.sys. agent oriented programming human centered design representatietheorie agile software ICT services improvement requirements engineering algoritmen ICT-architecturen safety critical systems audio design industrial automation scripting beeldtaal informatiesystemen serious games beheer van IT interaction design service oriented design business engineering interfacetechniek software engineering C# IT service management software maintenance C++ kennismanagement software testen cisco Linux the ICT manager computational design machine vision ubiquitous computing databases media in context UML datastructuren motion control UNIX networks datavisualisatie network management user interfaces datawarehousing network technology virtualisatie eigen werkplek object oriented programming visual design embedded systems operating systems webbased application enterprise architecture organisatiekunde XNA enterprise resource planning programming advanced gebruikersonderzoek programming principles (Technische) Informatica en Game Development: algemeen afstuderen AI-theorie e-discovery van trends naar innovatie biometrie int. projectmanagement wiskunde voor gaming canon gaming marketing 3.0 computer forensics security 9

11 DEEL 3 COLLECTIEVORMING VOOR DMCI ORGANISATIE VAN DE COLLECTIEVORMING De informatiespecialisten werken op proactieve wijze aan het opbouwen en toegankelijk maken van een collectie informatiebronnen die het onderwijs optimaal ondersteunt. In deze paragraaf wordt beschreven hoe dit voor het Domein Media, Creatie en Informatie is georganiseerd. Ontwikkelingen in onderwijs en werkveld De intensieve contacten die de informatiespecialisten onderhouden met de opleidingen en het vakgebied maken het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen snel te vertalen naar de collectieopbouw. De informatiespecialisten hebben overleg met de afzonderlijke contactpersonen van de opleidingen en daarnaast houden zij zich op de hoogte van het onderwijscurriculum via de studiegidsen en websites van de opleidingen. Ontwikkelingen in de werkvelden worden gevolgd via de belangrijkste vaktijdschriften. Voorgeschreven en aanbevolen titels De informatiespecialisten schaffen alle titels aan die door de opleidingen aan de studenten worden voorgeschreven of aanbevolen. Met de opleiding Communicatiemanagement is in verband met de grootte van de opleiding en het beschikbare budget afgesproken hiervan af te zien. De opleiding heeft meer behoefte aan aanvullende literatuur. Selectie door de informatiespecialisten Informatiespecialisten selecteren de nieuwste titels voor de opleidingen die zij ondersteunen. Zij maken daarbij gebruik van de volgende bronnen: NetUit: een wekelijks overzicht van de Koninklijke Bibliotheek met alle nieuwe publicaties die in Nederland zijn uitgegeven. Recensies in vaktijdschriften, opinie- en dagbladen. Nieuwsberichten van uitgevers. Relevante websites Daarnaast worden de overzichten van titels die via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) zijn aangevraagd, gebruikt als hulpmiddel bij de collectievorming, evenals de uitleencijfers van titels uit de eigen collectie. Aanvullende selectiecriteria In aanvulling op de selectiecriteria van de HvA Bibliotheek die in deel 1 van dit document zijn beschreven, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de selectie van bronnen: Het materiaal is in het Nederlands of Engels. Documenten hebben een minimale omvang van 25 pagina s. Materialen van gerenommeerde auteurs en uitgevers worden met voorrang aangeschaft. Overleg over de selectie Omdat de collectiegebieden van de opleidingen elkaar voor een deel overlappen, stemmen de informatiespecialisten de selectie van titels geregeld met elkaar af. Bij twijfel over de geschiktheid van een titel of in geval van een erg kostbare publicatie, vindt er overleg plaats met de contactpersoon van de opleiding. Het afsluiten van licenties op databanken en abonnementen op tijdschriften (print en online) gebeurt altijd in overleg met de opleidingen. Aanschaf De door de informatiespecialist bestelde titels zijn gemiddeld binnen drie weken beschikbaar in een van de leercentra, mits de titels bij de boekhandel of uitgever op voorraad zijn. Voor materialen van buitenlandse uitgevers geldt vaak een langere levertijd. Het afsluiten van licenties op online bronnen kost ook meer tijd, omdat daarvoor vaak een trial wordt uitgevoerd. 10

12 DEEL 3 COLLECTIEVORMING VOOR DMCI Promotie van de collectie Nieuws over de collectie van de HvA Bibliotheek wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Hierbij gaat het om: Nieuws, lees- en kijktips op de bibliotheeksite. Aanwinstenlijsten per opleiding via de bibliotheeksite. Berichten van de HvA Bibliotheek in de nieuwsbrieven van het domein. Tentoonstellingen van aanwinsten in de leercentra. Verspreiding locaties / collecties Door verhuizingen, nieuwbouw en reorganisaties is het jammer genoeg niet mogelijk om op elke onderwijslocatie een leercentrum te huisvesten. Vooral de informaticaopleidingen worden hierdoor getroffen waardoor er, letterlijk en figuurlijk, een afstand tussen locatie en collectie is. Er wordt nu veel moeite gedaan om de opleidingen toch betrokken te houden bij het informatieaanbod. ONTWIKKELINGEN IN DE COLLECTIEVORMING Aanbod online bronnen Voor de informaticaopleidingen wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk online aan te bieden. De fysieke afstand tussen de opleidingen en de bibliotheek nodigt daartoe uit en daarnaast past het bij een moderne bibliotheek om studenten full time toegang te bieden tot de aanwezige informatie. Het betekent een omschakeling die enige tijd in beslag neemt en extra kosten met zich meebrengt. CONTACT Voor informatie over de collectievorming kun je contact opnemen met de informatiespecialisten voor het Domein Media, Creatie & Informatie: Fred Goudswaard Contactpersoon voor AMFI tel.: Daniela Hesmer Contactpersoon voor MIC en COM tel.: Jaroen Kuijper Contactpersoon voor BIM, CMD en (T)I tel.:

domein Gezondheid Creating Tomorrow

domein Gezondheid Creating Tomorrow COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK domein Gezondheid Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

domein Bewegen, Sport en Voeding

domein Bewegen, Sport en Voeding COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK domein Bewegen, Sport en Voeding Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

CoLLeCtieVorming HVa BiBLiotHeeK Domein maatschappij en recht Creating tomorrow

CoLLeCtieVorming HVa BiBLiotHeeK Domein maatschappij en recht Creating tomorrow COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN RECHT Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

Pagin. PaginPagina 43: Juiste tekst Human Centered Design YOURFIT. 15 stp

Pagin. PaginPagina 43: Juiste tekst Human Centered Design YOURFIT. 15 stp Errata Studiegids (Technische)Informatica voltijd 2009 200 Pagin Tot onze spijt zijn er een aantal fouten in de studiegids 2009-200 geslopen. Hieronder de foutieve teksten in het rood met daarnaast wat

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, GAME DEVELOPMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING EN TECHNISCHE INFORMATICA CREATING TOMORROW HBO-ICT

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

VOORWOORD 11. Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13

VOORWOORD 11. Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13 I N H O U D VOORWOORD 11 INLEIDING Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13 HOOFDSTUK 1. Kenmerken van wetenschappelijk werk 19 1. Internet, informatie en onderzoek 19 2. Kenmerken en verwachtingen

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

De waaier van informaticadisciplines. Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013

De waaier van informaticadisciplines. Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013 De waaier van informaticadisciplines Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013 Accreditatie Bolognaverklaring (1999): maatregelen voor internationale mobiliteit in Europees hoger onderwijs

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015

Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015 Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1 e, 2 e en 3e opleidingsfase van het modeltraject Bachelor in de Toegepaste informatica Eerste opleidingsfase

Nadere informatie

Opdrachten in databanken

Opdrachten in databanken Opdrachten in databanken Ad AC 2014-2015 Inhoud HvA Catalogus (Zoeken in de bibliotheek)... 1 Google Scholar... 2 CBS Statline... 2 Consumentenvertrouwen... 2 LexisNexis Academic... 3 Oefeningen Nieuws...

Nadere informatie

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS =

LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = LIMO zoekt gedrukte EN elektronische publicaties - in de catalogi van de K.U.Leuven bibliotheken en de andere bibliotheken van Libisnet -in LIRIAS = academische publicaties K.U.Leuven - databanken en e-book

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen

Eerste Hulp Bij Opzoekingen Eerste Hulp Bij Opzoekingen van boeken, tijdschriften, cd-roms, jaarverslagen, eindwerken, cursussen, vind je in in 1. De Limo-zoekmachine: waar? 1. Surf naar www.khlim.be/mediatheken OF: a. Surf naar

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Tentamenvragen Deskresearch tweede editie

Tentamenvragen Deskresearch tweede editie Tentamenvragen Deskresearch tweede editie Een goede casus kan het tentamen van Deskresearch verdiepen. Er zijn verschillende manieren om aan casuïstiek te komen: Zelf schrijven op basis van een krantenartikel

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben

Workshop. Zoeken naar goede Informatievaardigheden. bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben Workshop Zoeken naar goede Informatievaardigheden bronnen voor FLOT!? Nathalie van den Eerenbeemt Olaf Schiltmans Jos Knubben 1 Waar vind je de PowerPointpresentatie? 2 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/

Nadere informatie

Hva bibliotheek. jaarverslag 2012. Creating Tomorrow

Hva bibliotheek. jaarverslag 2012. Creating Tomorrow Hva bibliotheek jaarverslag 2012 Creating Tomorrow Inhoud Voorwoord... 2 Organisatieverandering... 3 Nieuwe teamindeling voor de Hogeschoolbibliotheek... 4 Nieuwe website... 5 Zoeken in de Bibliotheek

Nadere informatie

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus.

We beginnen met het zoeken in de Fontys catalogus. Workshop Informatievaardigheden Theologie levensbeschouwing De workshop Informatievaardigheden laat je kennis maken met informatiebronnen die je nodig hebt voor je studie en leert je ook hoe ze te gebruiken.

Nadere informatie

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Informatica kiezen Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Voorlichtingsmateriaal voor leerlingen in havo en vwo Het vak informatica Waarom

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie Usability testing onderzoek ontwerp realisatie implementatie onderzoek concept ontwerpen prototype realisatie & specificatie onderzoek ontwerp realisatie implementatie vandaag onderzoek ontwerp realisatie

Nadere informatie

Hoog tijd voor meer focus op besturing!

Hoog tijd voor meer focus op besturing! Het curriculum van het hoger IT onderwijs is (hopeloos?) verouderd: Hoog tijd voor meer focus op besturing! NIOC 2011 7 april 2011, Daniël Smits, Debbie Tarenskeen, Bert Wimmenhove Vereiste kennis ICT

Nadere informatie

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen

Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen Bibliotheek Sociale Wetenschappen Introductie tot het zoeken Communicatiewetenschappen Website faculteitsbibliotheek Zoekmachine LIMO: boeken, artikels, eindwerken, tijdschrifttitels, kranten Specifieke

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT INTRODUCTIE BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 1. De Nyenrode bibliotheek Centraal op de campus van de Nyenrode Business Universiteit vindt u de Nyenrode bibliotheek.

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Onderzoek naar de invulling van de IV- en ICT- vlakken van het negenvlak.

Onderzoek naar de invulling van de IV- en ICT- vlakken van het negenvlak. Onderzoek naar de invulling van de IV- en ICT- vlakken van het negenvlak. Programma: 1. Fontys, hogeschool ICT, en zijn lectoraten. 1.1. Focus punt voor onderzoek. 1.2. Hoe maakt het lectoraat IT governance

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985 Curriculum Vitae 2015 Personalia: Titulatuur: Ing. / B.A. Achternaam: Van der Peet Voornaam: Kevin Roepnaam: Kevin Geboortedatum: 6 januari 1985 Nationaliteit: Nederlands Woonplaats: Hoofddorp Opleidingen:

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Emile Hendriks Opleidingsdirecteur TI/CS Waarom? TU-breed project Studiesucces omdat Rendement te laag Studieduur te lang In 2011: slechts 22% haalde

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Auteur 5 Inleiding 7 1 Een website is geen project 9 2 Online strategie 11 1 Voor wie is de website en wat is het doel ervan? 12 2 De website als deel van een multi-omgeving

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor Toegepaste Informatica. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor Toegepaste Informatica. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2016/2017 NIEUW bachelor Toegepaste Informatica Digital media expert Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen modeltraject - jaar 1 - TI Onder voorbehoud van wijzigingen. Op www.ap.be vind je

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

Workshop Informatievaardigheden

Workshop Informatievaardigheden Kennismaking digitale mediatheek Fontys Workshop Informatievaardigheden Nathalie van den Eerenbeemt Augustus 2013 http://www.flickr.com/photos/nypl/3109282915/ 4 Waar kan ik goede bronnen vinden? En hoe

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Toegepaste Informatica. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Toegepaste Informatica. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 NIEUW bachelor Toegepaste Informatica Digital media expert Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen modeltraject - jaar 1 - TI Onder voorbehoud van wijzigingen. Op www.ap.be vind je

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Kwaliteitsinformatie l Beheer van bronnen l Toegang l Integratie l Consultatie De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Agenda Introductie EBSCO

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen,

Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen, Eerste Hulp Bij Opzoekingen in van boeken, tijdschriften, e-bronnen, 1. De Limo-zoekmachine: wat? Limo is de centrale zoekinterface waarmee onderzoekers en studenten verbonden aan de Associatie KU Leuven

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten Universitaire Bibliotheken Leiden Producten en diensten Bibliotheek Gorlaeus Producten- en dienstencatalogus van de Universitaire Bibliotheken Leiden Deze brochure geeft een overzicht van de producten

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Opzoekingen

Eerste Hulp Bij Opzoekingen Eerste Hulp Bij Opzoekingen van boeken, tijdschriften, cd-roms, jaarverslagen, eindwerken, cursussen, vind je in in 1. De Limo-zoekmachine: waar? 1. Surf naar www.khlim.be/mediatheken OF: a. Surf naar

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

ONDERZOEK EN PUBLICEREN

ONDERZOEK EN PUBLICEREN ONDERZOEK EN PUBLICEREN Stappenplan Bronnen / databanken Refworks Gastvrijheidsovereenkomsten Auteursrecht Open access HBO Kennisbank, lectoren.nl, Narcis Stappen onderzoeksvaardigheden 1. onderzoeksvraag

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 HO WEST 3 2.1 Ba MCT (nmct en devine) 3 3 HO GENT 4 3.1 Ba Toegepaste informatica 4 4 karel DE GROTE HOGESCHOOL 5

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Reglement Juridische Bibliotheek

Reglement Juridische Bibliotheek Reglement Juridische Bibliotheek Lenen Om materiaal te lenen dient u in het bezit te zijn van een geldige bibliotheekpas van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Alle geleende werken dienen

Nadere informatie

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs - 1 - Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs 1. Vorming officier Informaticus niveau Korps Technische fiche van de vorming

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Auteurs: Silas Wittrock en Simon Hevink Klas: V4C Docent: Mevrouw Udn

Auteurs: Silas Wittrock en Simon Hevink Klas: V4C Docent: Mevrouw Udn Auteurs: Silas Wittrock en Simon Hevink Klas: V4C Docent: Mevrouw Udn Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 Het vakgebied ICT 5 Ontwikkelingen in de afgelopen jaren op gebied van ICT 7

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Blended Learning in het het hoger onderwijs 14 april 2015 Susan Breeuwsma, manager digitale media Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is ITM. Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665

Keuzeverslag. Mijn keuze is ITM. Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665 Keuzeverslag Mijn keuze is ITM Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665 Klas : IP110 Emailadres : Naziers001@hva.nl Datum : 18/10/2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 2 3 Wie ben ik... 3

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING Website http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/onderwijs onderzoek/auteursrechteninformatiepunt/voor docenten/ Vuistregels 1. Linken mag altijd! Linken naar artikelen,

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie