Gemeentelijk containerpark Stallestraat, 160 te 1180 Brussel. Bezoekregeling van het containerpark

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk containerpark Stallestraat, 160 te 1180 Brussel. Bezoekregeling van het containerpark"

Transcriptie

1 GEMEENTE UKKEL Ukkel, op MILIEUBEHEER Gemeentelijk containerpark Stallestraat, 160 te 1180 Brussel Bezoekregeling van het containerpark Artikel 1 : Het onderhavige reglement is van strikte toepassing voor de natuurlijke personen wonend of tweede-huisbelastingplichtige te Ukkel, hierna genoemd «gebruikers». Het containerpark is alleen toegankelijk voor deze gebruikers. Artikel 2 : Het huishoudelijk afval is hetgene dat uitsluitend voortkomt uit de huishoudelijke werkzaamheden van een gezin of een huiselijke haard. Alleen deze afvalstoffen en de hierna in het reglement vermelde desbetreffende maxima hoeveelheden zijn toegelaten in het containerpark. De voorwaarden van artikelen 1 en 2 zijn cumulatief. De toegang tot het park is niet toegelaten indien ze niet gebiedend vervuld worden. Artikel 3 : Bij het neerzetten van hun huishoudelijk afval moeten de gebruikers hun identiteitskaart of een tweedehuisattest te Ukkel naar omstandigheid vertonen aan de bevoegde gemeentelijke beambten die verantwoordelijk zijn voor het park. Artikel 4 : Met het oog op een geschikte recyclage moeten de afvalstoffen vooraf gesorteerd worden met vermelding van hun specificiteiten volgens de naamlijst hieronder in het onderhavig reglement. De chemische en vloeibare afvalstoffen moeten in hun oorspronkelijke verpakking, behoorlijk hermetisch gesloten, aangebracht worden, met vermelding van de naam van het product. Het niet naleven van deze bepaling geeft aanleiding tot het weigeren van de toegang. Het feit dat een gebruiker een product tracht uit te geven voor een ander product door een valse naam te geven met het doel de gemeentebeambte in de war te brengen, geeft aanleiding tot de hierna beschreven sancties. Indien een gebruiker al dan niet opzettelijk heeft getracht de verantwoordelijke gemeentebeambte in de war te brengen of een niet toegelaten afvalstof heeft neergezet, zal hij een boete van 60 tot 240 moeten betalen in functie van de ernst van de 1

2 overtreding. In geval van recidive zal de toelating van toegang tot het park ingetrokken worden gedurende één jaar. Artikel 5 : De gemeentebeambten controleren aan de ingang van het park of de aangebrachte afvalstoffen gesorteerd worden in functie van hun aard en van de voorgeschreven hoeveelheid afvalstoffen, en dit, overeenkomstig de naamlijst van het onderhavig reglement. Op verzoek van de gemeentebeambten en met het oog op een goede uitvoering van de bovenvermelde procedure, kunnen de gebruikers ertoe gebracht worden de door hen aangebrachte afvalstoffen te verplaatsen. De gemeentebeambte maakt twee borderellen op waarvan hij een exemplaar overhandigt aan de gebruiker. Beide borderellen vermelden de naam en het adres van de gebruiker, het nummer van de container, de aard en de hoeveelheid neer te zetten afvalstoffen. Het borderel wordt aan de ingang van het park overhandigd voordat de gebruiker de afvalstoffen neerzet. De gebruikers storten zelf hun afvalstoffen in de containers die hen worden aangeduid en rijden binnen het containerpark met beperkte snelheid. Artikel 6 : De gebruikers van het park worden geacht kennis te hebben genomen van de naamlijst van de afvalstoffen die bij het onderhavige reglement gevoegd wordt. Deze naamlijst wordt aan de ingang van de site aangeplakt. Artikel 7 : Speciale afvalstoffen, waarvoor een erkende ophaler nodig is in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden niet aanvaard in het containerpark. Het gaat o.a. om Eternit, asbest, roofing, gasflessen, LPG-tanks... Elke gebruiker, die zulke afvalstoffen op ongeoorloofde wijze heeft neergezet, zal een boete van 60 tot 240 moeten betalen volgens de neergezette hoeveelheid afvalstoffen. In geval van recidive zal de toelating van toegang tot het park ingetrokken worden gedurende één jaar. Artikel 8 : Het containerpark maakt deel uit van het privé erfgoed van de gemeente. De gebruikers zijn ertoe gehouden aan de bevelen van de gemeentebeambten gevolg te geven en de reinheid van het park te respecteren. Artikel 9 : De gebruikers storten hun afvalstoffen in de door de gemeentebeambte speciaal aangeduide containers. De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de gevolgen te wijten aan het niet naleven van de door de gemeentebeambte gegeven richtlijnen of te wijten aan een verkeerde storting in de containers. Het is strikt verboden afvalstoffen uit de containers te nemen. 2

3 Het niet naleven van het onderhavige en het vorige artikel wegens nalatigheid van de gebruiker, kan aanleiding geven tot een boete van 120 om de kosten voor de schoonmaak van het park en, in geval van ernstige overtreding, tot de intrekking van de toelating van toegang. In geval van recidive, zal de toelating van toegang tot het park ingetrokken worden gedurende één jaar. Naast de strafmaatregelen van toepassing krachtens het onderhavige reglement zal het niet naleven van deze bepaling aanleiding geven tot de toepassing van het taks-reglement van 27 juni 1996 op de reiniging van de openbare weg of deze van de gewestelijke Brusselse ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende het opzoeken, het vaststellen, het vervolgen of de bestraffing van overtredingen inzake milieu. Artikel 10 : De gebruikers mogen hun afvalstoffen neerzetten alleen tijdens de openingsuren die aan de ingang aangeplakt worden. Deze uurregeling wordt door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld en kan door dit laatste gewijzigd worden in functie van de werkelijkheid op het terrein. In geen enkel geval mag het park toegankelijk zijn op zondag noch feestdagen, noch op zaterdag na 14u, noch tussen 19u en 8u. Artikel 11 : Het neerzetten van afvalstoffen moet gebeuren binnen de grenzen van de naamlijst die bij het onderhavige reglement gevoegd is. De hoeveelheden afvalstoffen, de maateenheden van deze laatste, en in geringe mate, de categorieën van afvalstoffen, kunnen door het College van Burgemeester en Schepenen gewijzigd worden indien de goede werking van het park het vereist. Artikel 12 : De in het onderhavige reglement voorziene administratieve sancties zijn toepasbaar krachtens het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Deze tekst bepaalt de vigerende procedure voor de toepassing van de sancties, evenals de rechtsmiddelen die mogelijk blijven voor de overtreder. Krachtens artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet kan het niet-naleven van de bepalingen van het onderhavige reglement aanleiding geven tot rechtsvervolgingen en dit, afgezien van de toepassing van dit laatste of van dergelijke strafrechtelijke bepalingen, inbegrepen de gemeentelijke of gewestelijke verordening. Iedere klacht of betwisting ter gelegenheid van een bezoek aan het park moet gestuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuis, Jean Vander Elstplein, 29 te 1180 Brussel. In geval van geschil betreffende de toepassing van het onderhavig reglement zijn alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd. Artikel 13 : Het volledige reglement is verkrijgbaar op verzoek bij het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuis, Jean Vander Elstplein, 29 te 1180 Brussel. 3

4 Naamlijst van de afvalstoffen Type afvalstof Maateenheid Maximale hoeveelheid per maand Verpakkingen en metalen stuks Plastiek, glas, drankkarton Ferro- en niet ferrometalen Papier, karton Onbeperkt Kurken Tuinafval Takken, haagscheersel, houtspanen, dorre bladeren, grasmaaisel (behalve aarde, zand, stenen en grind) Kerstboom Per m³, Per lossing 1 m³ Boomstronken en boomstammen - Niet aanvaard Bouw-, renovatie- en afbraakafval Beton, metselwerkpuin, kalkpuin, ceramiek, dakpannen, pleister en kalk, aarde Gootstenen, sanitair, rolluiken, marmer, ramen Zak van 25 kg Stuk 5 zakken Zuiver houtafval (zonder ruiten, ) (balken van max 1,5 m, deuren, ramen) Stuk Dakgoot Per lossing Roofing - Niet aanvaard 4

5 Grofvuil Grofvuil op basis van hout : planken, houten meubilair Ander grofvuil : matrassen, tapijt, linoleum, m³, Per lossing 5 m³ Ferro- en niet ferro grofvuil Elektrische en elektronische afvalstoffen stuk, per lossing Autobanden Autobanden zonder velgen stuk maximum 4 stuks / jaar Gevaarlijke afvalstoffen Gasflessen - Niet aanvaard LPG-tank - Niet aanvaard Asbest - Niet aanvaard Uitsluitend toegang voor de Ukkelaars met afval geproduceerd op het gemeentelijk grondgebied 5

6 Naamlijst van klein chemisch standaardafval * Type afvalstoffen Maateenheid Maximale hoeveelheid per maand Batterijen niet loodhoudend Met lood stuk stuk Spuitbussen (behalve pesticiden) stuk TL-buizen : niet gebroken noch verpakt stuk Radiografieën stuk Thermometers stuk Inktcassetten stuk Pesticiden stuk Houtbehandelingsproducten stuk Brandblussers (max 5 kg.) stuk 2 stuks per jaar Autobatterijen stuk 2 stuks per jaar Oliën en vetten : plantaardig of dierlijk (keuken) Oliën en vetten :mineraal (olieverversing voertuigen) liter 20 liter Oliefilters, remvloeistof stuk liter 2 stuks 20 liter Reinigingsproducten (huishoudelijk) stuk Pesticiden, meststof, roestwerende producten stuk of liter of 20 liter resten Verfpotten, vernis, lijm en inkt stuk of liter of 20 liter resten Solventen stuk of liter of 20 liter resten - 6 -

7 Zuren, basen stuk of liter of 20 liter resten Oude geneesmiddelen stuk of liter 10 stuks of 20 liter resten Balpennen, silicone, mastiek, aanstekers, schrijfmachinelint... Fotoproducten (ontwikkelaar, fixeerstof) Stuk stuk of liter of 20 liter resten Injectiespuiten (in speciale recipiënt) Stuk 20 stuks * Uitsluitend van toepassing voor huishoudelijke hoeveelheden Voor grotere hoeveelheden, Net Brussel : 0800 /

Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten»

Stad Komen-Waasten. Algemeen politiereglement. «Aangenaam leven in Komen-Waasten» Stad Komen-Waasten Algemeen politiereglement «Aangenaam leven in Komen-Waasten» INHOUDSTAFEL VOORWOORD HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Doelstellingen, toepassingsveld en gemachtigde agenten

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Aanwijzing alleenrecht aan AEB in Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college besluit een overeenkomst met Afval Energie

Nadere informatie

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening Stad Mechelen Algemene Bestuurlijke Politieverordening Inhoudstafel. Titel 1. Algemene bepalingen 5 Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk 2. Begrippen 5 Hoofdstuk 3. Precair en herroepbaar karakter

Nadere informatie

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen Politiereglement 0 Voorafgaande bepalingen 0.1 Toepassingsgebied en vaststellingsmodaliteiten 0.2 De administratieve geldboete 0.3 De administratieve sancties opgelegd door het college van burgemeester

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, 119 en 135; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 januari 2015

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 januari 2015 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 januari 2015 Aanwezig: Marleen Schouteden, burgemeester-voorzitter - Jo De Clercq, Philippe Scheys, Katleen D'Haese, Arlette Caes, Maarten Forceville,

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare ruimte» : 1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen,

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid Afdeling 1 Lawaai Afdeling 2 Dieren Afdeling 3 Veiligheid en orde op de openbare

Nadere informatie

AOIF 16/2004 (E.T.98.234)

AOIF 16/2004 (E.T.98.234) Nota van de BTW-administratie betreffende het BTW-register of BTW-boek. Circulaire nr. AOIF 16/2004 (E.T.98.234) dd. 23.03.2004 Deze aanschrijving vervangt de aanschrijvingen nr. 4 dd. 22.02.1995 en nr.

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014

STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014 STADSBESTUUR Extract uit het notulenboek van de gemeenteraad van de Stad Blankenberge BLANKENBERGE Zitting van 13 mei 2014 Aanwezig: Jeannine Puype; voorzitter; Patrick De Klerck; burgemeester; Johan Van

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom

Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom 1. Definities In het kader van dit Contract hebben de onderstaande termen de volgende betekenis: Dienst: dienst genaamd 'Belgacom TV' die wordt beschreven

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 Dienst administratieve sancties (BM) 2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Beleidscontext 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst opslagruimte Mini Opslag Meppel

Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst opslagruimte Mini Opslag Meppel Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst opslagruimte Mini Opslag Meppel Artikel 1 Deze Algemene Bepalingen maken onderdeel uit van de Huurovereenkomst en zijn van toepassing op de Overeenkomst

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: Verhuurder EN, Rijbewijs nr. Identiteitskaart nr Huurder Verhuurder en Huurder, samen de Partijen. WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie