Veiligheidsinformatieblad Volgens 1907/2006/EG, artikel 31

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad Volgens 1907/2006/EG, artikel 31"

Transcriptie

1 Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het product Artikelnummer: 5590, 5591 Toepassing van de stof / van de bereiding: Bekledingslaag Fabrikant: Remmers Baustofftechnik GmbH Postfach 1255 D Löningen Tel Fax Leverancier Nederland: Remmers Bouwchemie B.V. Postbus AC Hoogeveen Tel Fax Inlichtingengevende sector: Afdeling productveiligheid Tel Inlichtingen in noodsituatie: van uur: tel na uur: tel Identificatie van de gevaren Gevaaromschrijving: Xi Irriterend Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: R 10 Ontvlambaar. R 36 Irriterend voor de ogen. R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Classificatiesysteem: De classificatie komt overeen met de actuele EU-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming. 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Chemische karakterisering Beschrijving: Oplosmiddelhoudende, teervrije coating op basis van aminaddukt-oplossing met pigmenten en vulstoffen. Gevaarlijke inhoudstoffen: CAS: EINECS: Butaan-1-ol Xn, Xi; R /38-41/ % Vervolg op blz. 2

2 CAS: koolstof R % EINECS: CAS: methoxypropaan-2-ol R % EINECS: CAS: xyleen, mengsel van isomeren, Xn, Xi; R 10-20/ % EINECS: zuiver CAS: solvent-nafta (aardolie), licht Xn; R 65 2,5-5% EINECS: aromatisch Aanvullende gegevens De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk Eerste hulpmaatregelen Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige ademhaling toepassen. Na het inademen: Geen bijzondere eisen. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen. Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts consulteren Na inslikken: Direct met veel water uitspoelen en veel water in kleine slokken laten drinken (verdunningseffect). Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk bijstand van arts inroepen. Informatie voor de arts: De volgende symptomen kunnen optreden: Bij langdurige/herhaaldelijke blootstelling alsmede in hoge concentraties: hoofdpijn moeheid misselijkheid duizeligheid bedwelming. verdovende werking bewusteloosheid Overmatig contact met de huid, ogen in ademhalingswegen kan irritatie veroorzaken. 5 Brandbestrijdingsmaatregelen Geschikte blusmiddelen: Water Droog blusmiddel. BC-poeder Alcoholbestendig schuim Kooldioxide Vervolg op blz. 3

3 DR Veiligheidsinformatieblad Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsproducten of de gassen die ontstaan: Bij een brand kan vrijkomen: Koolmonoxide (CO) Kooldioxide Verdere gezondheidsschadelijke brandgassen en dampen. Onder bepaalde brandomstandigheden mogen sporen van giftige stoffen niet worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld: Nitroze gassen Dampen zijn zwaarder dan lucht en breiden zich over de grond uit. Ontsteking op grotere afstand mogelijk. Speciale beschermende kleding: Ademhalingsbeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht. Volledig beschermende overall aantrekken. Verdere gegevens: De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen. De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen. Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen. 6 Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden. Van ontstekingsbronnen verwijderd houden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Maatregelen ter bescherming van het milieu: Mag niet in riolering of afvalwater afgevoerd worden. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. Procedure voor het reinigen/opnemen: Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. 7 Hantering en opslag Handling: Informatie m.b.t. veilig hanteren: Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken. Tanks voorzichtig openen en behandelen. Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken. Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit. Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen. Opslag: Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Opslag- en werkruimten voldoende ventileren. Tegen oplosmiddelen bestendige en ondoordringbare vloer voorzien. Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Geschikt materiaal voor tanks en buisleidingen: lichte metalen en legeringen daarvan. Vervolg op blz. 4

4 Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten. Tanks op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Beschermen tegen vorst. 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7. Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: butaan-1-ol BGW BGW Korte termijnwaarde: 45 mg/m 3, 15 ppm methoxypropaan-2-ol BGW xyleen, mengsel van isomeren, zuiver BGW Korte termijnwaarde: 563 mg/m 3, 150 ppm Lange termijnwaarde: 375 mg/m 3, 100 ppm 5% van de β-isomeer bevat (zie bijl.9) Korte termijnwaarde: 442 mg/m 3, 100 ppm Lange termijnwaarde: 210 mg/m 3, 50 ppm Aanvullende gegevens: Als basis dienen de lijsten die bij de opstelling geldig waren. Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Beschermende kleding afzonderlijk bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Tegen oplosmiddelen bestendige huidbeschermingspreparaten gebruiken, alvorens met het werk te beginnen. Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gassen/dampen/aërosol niet inademen. Ademhalingsbescherming: Ademhalingsbescherming aanbevolen. Ademhalingsbescherming bij gevaar van spatten/nevels. Adembescherming bij hoge concentraties. Filter voor kortstondig gebruik: Filter A/P2. In mijnen, schachten en silo's alleen omgevingslucht onafhankelijke ademhalingsbescherming gebruiken! Handbescherming: Handschoenen / bestand tegen oplosmiddelen. Handschoenen met lange kappen. Handschoenmateriaal: Butylrubber Nitrilrubber Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee Oogbescherming: Beschermingsbril bij gevaar van spatten. Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding. Vervolg op blz. 5

5 9 Fysische en chemische eigenschappen Algemeen Vorm: thixotroop Kleur: zwart of rood ingekleurd Geur: amine-achtig Toestandsverandering Smeltpunt/smeltbereik: niet bepaald Kookpunt/kookpuntbereik: Vlampunt: 32ºC Zelfontsteking: het product is niet uit zichzelf ontbrandend Ontploffingsgevaar: het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp- /luchtmengsels is mogelijk Dichtheid bij 20 C: 1,34 gr/cm 3 Oplosbaarheid in/mengbaarheid met: Water: niet oplosbaar Viscositeit: Kinematisch: thixotroop 10 Stabiliteit en reactiviteit Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden: Geen ontleding bij opslag en handling volgens voorschrift. Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift. Te vermijden: warmte, vlammen, vonken. Te vermijden stoffen: Zuren. Gevaarlijke reacties: Sterk exothermische reactie met epoxyhars mogelijk. Gevaarlijke ontledingsproducten: Prikkelende gassen/dampen. 11 Toxicologische informatie Acute toxiciteit: Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden butaan-1-ol Oraal LD mg/kg (rat) Dermaal LD mg/kg (konijn) Inhalatief LC 50/4h 8000 mg/ltr (rat) solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch Oraal LD 50 > 2000 mg/kg (rat) Dermaal LD 50 > 2000 mg/kg (konijn) Inhalatief LC 50/4h > 5mg/ltr (rat) Primaire aandoening: op de huid: Geen prikkelend effect Werkt ontvettend op de huid. Vervolg op blz. 6

6 aan het oog: Geen prikkelend effect. Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend. Empirie bij mensen: Langer en herhaald contact kan tot huidontvetting leiden en dermatitis veroorzaken. Aanvullende toxicologische informatie: Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatierichtlijnen voor toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig Herhaaldelijke en langdurige blootstelling kan op grond van het xylolgehalte leiden tot beschadigingen aan het centrale zenuwstelsel. Xylolverslaving mogelijk. 12 Ecologische informatie Algemene informatie: Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering. 13 Instructies voor verwijdering Product Aanbeveling: Niet uitgehard materiaal moet volgens de plaatselijk geldende eisen als speciaal afval behandeld worden. Na uitharding kunnen kleinere hoeveelheden als bouwstofafval of huisvuil behandeld worden. De aangegeven afvalcode is een aanbeveling op grond van het bepalende gebruik van het product. Op grond van speciale toepassingen en afvalvoorzieningen kan eventueel ook een andere afvalcode van kracht zijn. Europese afvalcatalogus: Afval van bereiding formulering, levering en gebruik (BFLG) van coatings (verf, lak en ), lijm, kit en drukinkt Afval van BFLG en verwijdering van verf en lak Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde fracties Gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01) Niet onder vallende verf, inkt, lijm en hars Niet gereinigde verpakkingen: Aanbevelingen: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. Vervolg op blz. 7

7 14 Informatie met betrekking tot vervoer Vervoer over land ADR/RID en GGVS (grensoverschrijdend/binnenland): ADR/GGVS/E Klasse: - Opmerkingen: In drums/vaten < 450 liter: Eisen overeenkomstig ADR Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee: MDG/GGVSee-klasse: - Marine pollutant: - Opmerkingen: In drums/vaten < 30 liters: Transport in accordance with paragraph of the IMDG Code Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR: ICAO/IATA-Klasse: 3 UN/ID-nummer: 1263 Label: 3 Verpakkingsgroep: III Juiste technische benaming: 1263 PAINT 15 Wettelijk verplichte informatie Kenmerking volgens EEG-richtlijnen: Het product is volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt. R-zinnen: 10 Ontvlambaar 36 Irriterend voor de ogen. 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S-zinnen: 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Nationale voorschriften: Gevaarklasse v. water: WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water volgens voorschrift 4 VwVwS. Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen: Bij de omgang en verwerking zijn de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen na te leven. Document van APME: "Epoxyhars en harder. Toxicology, arbeidsveiligheid, milieu". Vervolg op blz. 8

8 16 Overige informatie De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. De leveringsspecificaties kunnen uit het technisch merkblad ontnomen worden. Relevante R-zinnen: 10 Ontvlambaar. 20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. 22 Schadelijk bij opname door de mond. 37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. 38 Irriterend voor de huid. 41 Gevaar voor ernstig oogletsel. 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken Blad met gegevens van de afgiftesector: Afdeling productveiligheid.

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: a116-732 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichting Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 5174 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: 43258 Fabrikant/leverancier: Alfa Aesar GmbH & Co.KG Benzstrasse 3 E-mail: gcat@matthey.com

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 922 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 000590 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming SDS identificatie EU-10-4 (Rev. 1) 1.1 Productidentificatie Electrodes voor Flux Cored Arc Lassen Productnaam:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 090409 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Coolant LL-38 Koelvloeistof

Coolant LL-38 Koelvloeistof Coolant LL-38 Koelvloeistof Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 30.12.2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * ****

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** **** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING PRODUCT NUMMER: 876-6013 PRODUCT NAAM: Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders Uitgegeven

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Artikelnummer Stof-group : Gebruik van de stof of het preparaat Scheidingsmiddel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 286300, 286500 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het product Handelsnaam Toepasssing van de stof / van de bereiding Fabrikant Importeur Noodnummer : SprayKontakt : Industrie/branche.

Nadere informatie