Inleiding... 7 Projectonderwijs Vertalingen Nederlands Français English Deutsch... 89

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 7 Projectonderwijs... 10 Vertalingen... 15 Nederlands... 17 Français... 41 English... 65 Deutsch... 89"

Transcriptie

1 Grafische Wegwijzer

2

3 Inhoudstafel Inleiding... 7 Projectonderwijs Vertalingen Nederlands Français English Deutsch Verklaringen Grafische Gids Nota s

4

5 Inleiding Veel werknemers en studenten in de grafische industrie hebben zeker al de nood gevoeld aan een beknopte grafische encyclopedie, waarin de nu gangbare grafische termen kort worden toegelicht en, met het oog op de zo sterk toegenomen internationale contacten en oriëntatie, in de courante vreemde talen worden vermeld. Dit gemakkelijk hanteerbaar meertalig boekje wil ondermeer voorzien in deze behoefte. Een ander doel van dit werk is de studenten te motiveren om open te staan voor dialoog buiten de eigen moedertaal om. Dit is zeker een noodzaak bij iedere toekomstige tewerkstelling. Het hoofdeel van het werk is in eerste plaats bestemd voor de Nederlandstalige gebruiker. Maar ook voor buitenlandse, anderstalige studenten die aan onze opleiding studeren, is het een middel om in voorbereiding Nederlandstalige lessen makkerlijker te volgen. 7

6 Deze gids streeft geen volledigheid na, maar wil een hanteerbaar en overzichtelijk werkinstrument zijn. Reacties op deze publicatie en tips voor verdere verwerking zijn steeds welkom. In het woordenboek komt de basiswoordenschat van het bereik vellenoffset aan bod. De lijst is thematisch opgebouwd, wat de mogelijkheid biedt om gemakkelijker het jargon rond een bepaald item terug te vinden Naast ieder thema vind je de Nederlandse verklaring en de vertaling naar het Frans, Engels en Duits. In het tweede deel kan je de woorden alfabetisch opzoeken in de betrokken taal en kan je via de cijferverwijzing naar de verklaring teruggrijpen. Hierdoor stellen we de gebruiker in staat de betekenis van termen in vreemde talen, die vaak problemen opleveren bij mondelinge of schriftelijk contact met buitenlandse relaties, op te sporen. We hopen dat dit werk de aanzet is voor volgende publicaties over andere grafische deelgebieden. Het feit dat het werk inhoudelijk slechts het grafische domein van de vellenoffset als onderwerp draagt, is immers bewust gekozen als vertrekbasis. We nemen in ieder geval door dit werk bij te dragen tot een open en communicatieve, boeiende en grafische wereld. Het grafische woordenboek is als databestand ook on line raadpleegbaar op het internet adres 8

7 Projectonderwijs Jaarlijks werken laatstejaarsstudenten Grafische en Digitale Media van de Arteveldehogeschool een project uit. De laatstejaars van de richting Productieleiding verzorgden tijdens het tweede semester van het academiejaar de uitvoering van dit werk. Projectonderwijs is een handige werkvorm om zelfsturend teamwork te leren toepassen in de praktijk en om probleemoplossend te leren werken. Dat betekent dat je wordt voorbereid op een beroepspraktijk waarin je geconfronteerd zult worden met allerlei opdrachten, problemen en onvoorziene omstandigheden. Kortom met situaties die je alleen of met anderen het hoofd moet kunnen bieden. Het project heeft tot doel vakoverschrijdend te zijn. Je maakt dus gebruik van kennis die je bij allerlei verschillende vakken hebt opgedaan; kennis van vakken die je moet kunnen toepassen in één bepaalde situatie. Je moet dus in staat zijn die verschillende kennisgebieden te integreren. 9

8 Hierdoor worden praktische en theoretische vaardigheden aan elkaar gekoppeld en kunnen productiemogelijkheden en -beperkingen getoetst worden. Naast de kennisvaardigheden komen binnen dit project ook aspecten aan bod als redactie, overleg, planning en communicatie. Binnen een klassieke schoolomgeving is dit zeker geen evidentie. Het feit dat drukvoorbereiding, drukken en afwerken niet langer gescheiden productiestappen in het grafische bedrijf zijn, is hierbij duidelijk aan bod gekomen. Les krijgen over een bepaald vak is één ding, maar alle vakoverschrijdende kennis samenbrengen en omzetten in de praktijk is nog zoveel leerrijker. Op die manier krijgen studenten het gevoel dat zij als groep iets hebben verwezenlijkt en dat zij niet zomaar een oplossing hebben gekopieerd. Indien studenten zich immers willen profileren als flexibele krachten in onze steeds vlugger evoluerende samenleving, dan is projectonderwijs zeker en vast een must. De bedoeling van projectonderwijs is dat studenten proeven van de echte bedrijfswereld en dat zij niet zomaar alles uit boekjes hoeven te leren. Zij worden geconfronteerd met organisatorische problemen, vergaderingen, deadlines, teamwork, conflictsituaties en -oplossingen, enz. Kortom, zaken waar elke werknemer dagelijks mee te maken krijgt. Studenten leren hun opdrachten te plannen, te delegeren, kritiek te incasseren, verantwoordelijkheid te nemen, informatie te verwerken. 10

9 Probleemoplossend leren te werk gaan is trouwens één van de hoofdpijlers van deze vorm van onderwijs. Studenten leren zelf initiatieven te nemen en die met argumenten te verdedigen. Door deze studievorm worden de studenten beter gewapend met vaardigheden, onmisbaar in het bedrijfsleven, die zij niet in de klassieke hoorcolleges meekrijgen. Lectoren spelen daarbij een andere rol dan in het traditioneel onderwijs: zij zijn begeleiders en geven geen kant en klare antwoorden. De tijd dat de lector zijn ding voor de klas kwam doen, met andere woorden kwam lesgeven, is immers vervlogen. De rol van de ondersteunende, begeleidende en meelevende lector heeft het overgenomen. Het is immers juist de bedoeling van het projectonderwijs dat de student zelf op onderzoek uitgaat. Via projectonderwijs leert de student zichzelf beter kennen. Hoe functioneer ik binnen een team? Kan ik leidinggeven of voer ik liever uit? Hou ik mij liever bezig met theoretische zaken of bekijk ik liever de praktische kant van de zaak? Een antwoord vinden op dergelijke vragen zal een grote invloed hebben op de beroepskeuze van de afstuderende. 11

10 In het traditioneel onderwijs ligt de nadruk op het zich toe-eigenen van theoretische kennis. Bij projectonderwijs worden eveneens de zogenaamde zachte kwalificaties ontwikkeld: flexibiliteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de vaardigheid om samen te werken en om analytisch te denken. In dit project ontwikkelen de studenten verschillende vaardigheden. Organisatorische vaardigheden Aan het eind van het project heeft de student inzicht in de taken die een manager moet uitvoeren om uiteenlopende werkzaamheden op elkaar af te stemmen, personeel aan te werven en de interne en externe communicatie te coördineren. Communicatieve en administratieve vaardigheden Tijdens het project leert de student zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren. Hij leert te presenteren, contacten te leggen en te onderhouden met interne en externe groepen. Daarnaast leert hij efficiënt en effectief te vergaderen en te onderhandelen. Tijdens dit project moet hij in staat zijn de eigen aanpak van een bepaald probleem op overtuigende wijze te verdedigen. 12

11 Technische vaardigheden Deze zijn uiteraard van het allergrootste belang. Gedurende de dagen waarop reëel gewerkt wordt, moet elke student meehelpen om de productie tot een goed einde te brengen. Tijdens en na afloop van het project moet de student er bovendien blijk van geven: - zelfstandig en in groepsverband te kunnen werken; - leiding te kunnen geven aan een groep; - met onzekerheden (demotivatie) en kritiek te kunnen omgaan; - met conflicten te kunnen omgaan; - ondernemend te zijn en initiatief te nemen; - tot zelfreflectie (correctie) in staat te zijn; - afspraken na te komen; - systematisch te kunnen werken; - zelfstandig informatie te kunnen vergaren. 13

12

13 VERTALINGEN Traductions Translations Übersetzungen

14

15 NEDERLANDS Français English Deutsch

16

17 nr. Nederlands Français English Deutsch cilindersysteem système 4-cilindres 4-cilinder system Vierzylindersystem cilindersysteem système 5-cilindres 5-cilinder system Fünfzylindersystem A 2501 aandrijfrol roue de transmission driving wheel Antriebsrolle 2502 aandrijfzijde côté commande drive side Antriebseite 2503 aandrijving transmission drive Antrieb 2401 aanleg taquet de marge feed guide Anlegemarke 2402 aanslag gorge pitch line Anfangslinie 3501 absorptie absorption absorption Absorption / Wegschlagen / Eindringen 7101 aceton acétone acetone Azeton 1301 afmetingen dimensions dimensions Dimensionen 1401 afstandssturing / télécommande / remote control Fernsteuerung afstandsbediening commande à distance 3502 afstoten repousser/rejeter to repel abstossen 5301 afwikkeling déroulement rolling Abwicklung 8501 afwikkelingsfouten défauts de déroulement rolling defects Abwicklungsfehler 7102 alcohol alcool alcohol Alkohol 4101 alcoholbestendigheid résistence à l'alcool alcohol resistance Alkoholbestendigkeit 4301 alcoholvochtwerk dispositif d'humectage alcohol, damping unit Alcoholfeuchtwerk d'alcole 4102 algengroei croissance d'algues algal growth Algenwuchs 3301 alkali alkali alkali Alkali 19

18 nr. Nederlands Français English Deutsch 4103 alkalisch / basisch alkalin alkaline alkalisch 1103 analoge pers presse analogue analogue press Analogpresse 2601 antismetapparaat dispositif antimaculateur anti set-off device Druckbestauber 7103 anti-smetpoeder poudre antimaculage dry spray powder / Druckbestäubungsmittel anti set-off powder 7104 arabische gom gomme arabique arabic gum Gummiarabicum 1302 automatisatiegraad degrée d'automatisation automation degree Automatisierungsgrad B 4302 bakrol rouleau d' l'encrier ductor / fountain roller Farbkastenwalze 1402 bedieningspaneel armoire de distribution control panel / Leitstand / Steuerpult control board 2504 bedieningszijde côté de conduite operating side Bedienungsseite 5401 beklede cilinder cylindre habillé / packed cylinder Zylinder mit Aufzug cylindre garni 6102 bekledingsmateriaal matériel d'habillage covering material Bekleidungsmaterial 3503 bevloeibaarheid mouillabilité wettability Benetzbarkeit 4201 bevloeiingsmiddelen agents tensio-actifs wetting, dispersing agents Netzmittel 4303 bevochtigen humidifier moisten Befeuchtung 3101 bindmiddel véhicule liant vehicle / binding agent Bindemittel 8101 blindlopen filage blinding Blindlaufen 5402 borstelsysteem système à brosses brushsystem Bürstensystem 1303 breedte largeur width Breite 4202 bufferoplossing solution tampon buffer solution Pufferlösung 20

19 nr. Nederlands Français English Deutsch 21

20 nr. Nederlands Français English Deutsch C 4104 carbonaathardheid dureté carbonate carbonate hardness Durchschreibhärte 1304 cardanaandrijving transmission avec cardan cardan drive Kardanantrieb 5403 cassettensysteem système à cassettes cassette system Kassettensustem 4304 chroomwals rouleau en chrome chrome roller Chromwalze 6101 cilinderbekleding habillage du cylindre cylinder packing Zylinder mit Auszug 5404 cilinderkanaal évidement du cylindre / cylinder gap Zylinderkanal un vide du cylindre 1104 cilinderopstelling installation des cylindres cylinder configuration Zylinderaufstellung 1105 cilinderpers presse à cylindres cylinder press Zylinderpresse 1106 cold-setpers presse à encre cold-set / cold-set press Cold-set-presse presse sans sécheur 5201 compressibel compressible compressible Zusammendrückbar 7105 correctievloeistof correcteur liquide correction fluid Korrekturstoff 4105 corrosief corrosif corrosion Korrosion 7301 corrosievast résistance à la corrosion anticorrosive korrosionsverhütend D 1107 degelpers presse à platine platen press Tiegelpresse 3201 dekkracht pouvoir couvrant covering, hiding power Deckfähigkeit/Deckkraft 8502 delaminatie décomplexage / delamination Delaminierung délamination 3202 densiteit densité optical density Densität / Schwärzung 22

21 nr. Nederlands Français English Deutsch 8301 densiteitsverschillen les différences de densité density differences Densitätsdifferenzen 1108 digitale pers presse numérique digital press Digitalpresse 5202 dikteverlies perte de l'épaisseur loss of thickness Dickeverlust 5203 dimensiestabiliteit stabilité dimensionnelle dimensional stability Dimensionsstabilität, Massbeständigkeit 3102 dispersie dispersion dispersion Dispersion 4305 distributiecilinder rouleau distributeur / distributing roller / Reiberwalze baladeur distributer 4306 doseerapparaat réglage du débit d'eau dispenser / Dosierapparat measuring device 4307 doseerrol rouleau de dosage metering roller Dosierwalze 8503 doubleren doubler doubling dublieren 2101 draaien tourner work and twist umdrehen 4106 drogen sécher to dry trocknen 1403 droogeenheid unité de séchage dryer unit Trockenvorrichtung 1109 droogoffset offset à sec dry offset Trockenoffset / Wasserloser offset 3103 droogstof siccatif drying agent /siccative Trockenstoff / Sikkativ 5405 druk v.d. tegendrukcilinder pression du cylindre presseur impression pressure Druck des Presseurs 1201 drukformaat format printing size Druckformat 8302 drukfouten coquille spoilage / misprint / Druckfehler / Makulatur printer's error 1110 drukgroep groupe d'impression printing unit Druckeinheit / Druckwerk 23

22 nr. Nederlands Français English Deutsch 7106 drukinkt encre d' imprimerie printing ink Druckfarbe 6201 drukking pression pression Druck 6103 drukkracht instelling réglage de pression impression setting Druckeinstellung 6202 druklijn / druknip point d'impression impression line Druckpunkt 1305 druksnelheid vitesse d'impression printing speed Druckgeschwindigkeit 2301 dubbelvelcontrole détecteur de deux feuilles double sheet detector Doppelbogenkontrolle 2102 dwarsrichting sens de travers cross direction Querrichtung E 1111 éénkleurenoffsetpers machine offset une couleur single-colour offset press Einfarbenoffsetmaschine 5204 elasticiteit élasticité (une résilience) elasticity Elastizität, Spannkraft 6203 elastisch élastique elastic elastisch 2302 elektromechanisch électromécanique electromechanical elektromechanisch 5302 embossen gaufrage embossing Prägung 3104 emulgator émulsifiant emulsifier / Emulgator / emulsifying agent Emulgiermittel 8401 emulgeren émulsifier, voiler emulsification Emulgieren 3105 emulsie émulsion emulsion Emulsion 1112 etikettenpers machine à imprimer les label printing machine Etikettendruckmaschine étiquettes / imprimeuse d'étiquettes F 3601 filminktwerk encrage pelliculaire overshot (ink) fountain / Filmfarbwerk overshot duct 24

23 nr. Nederlands Français English Deutsch 4308 filmvochtwerk mouillage pelliculave film fountain Filmfeuchtwerk 4309 filter filtre filter Filter 2103 formaatinstelling réglage du format format adjustment Formateinrichtung 2403 fotocel cellule photoélectrique photocell Fotozelle 2404 foto-elektrisch photoélectrique photoelectric fotoelektrisch 5406 frictie, frictiekoppeling embrayage à friction friction / friction gearing Friktion / Friktionsgetriebe G 7107 gedemineraliseerd water eau déminéralisée / demineralised water, deminiralisiertes Wasser eau dé-ionisée deionised water 7108 gedistilleerd water eau distillé distilled water distilliertes Wasser 6204 gekalibreerd calibré calibrated kalibriert 4107 geleidbaarheid conductance conductivity Leitfähigkeit 2505 gelijkstoter redresseur rectifier Glattstossvorrichtung 7302 gevaarlijk dangereux danngerous gefärlich 7303 giftig toxique poisonous giftig 3401 glans éclat gloss Glanz 2405 gradenschaal division en degrés graduation of devision Gradeinteilung 4108 grensvlakspanning tension interfaciale interfacial tension Grenzflächenspannung 2303 grijper pince gripper Greifer 2506 grijperbrug triangle de pince gripper bar Greiferbrücke 2406 grijperwit marge de pinces / gripper margin Greifersteg blanc de pinces 25

24 nr. Nederlands Français English Deutsch 1113 grootformaatpers presse à grands formats large format offset press Grossformatoffsetmaschine 1202 grootoplage grand tirage long run / long circulation Grossauflage H 5205 haaks perpendiculaire perpendicular senkrecht 4109 hardheid dureté hardness Härte 3106 hars résine resin Harz 1114 heatsetpers presse à encre heatset / heatset press Illustrationsdruckpresse presse avec sécheur 5206 herstelvermogen recuperation recovering Ausbesserungsmöglichkeit 2602 hoogstapeluitleg sortie à haute pile high-pile delivery Hochstapelausleger 1306 hoogte hauteur height Höhe 2201 hoogte instellen mettre en hauteur to bring up unterlegen I 7125 impregneren imprégner impregnate imprägnieren 5207 indeuking faible indentation Beule 5208 indrukking impression impression Eindrückung 3504 inktaanname réceptivité à l'encre ink receptivity Farbannahme 3505 inktafname capacité de transfert lifting property Farbabnahme 3506 inktafstotend repoussant l'encre ink repellent farbabstossend 3602 inktbakrol rouleau d'encrier fountain roller/duct roller Farbduktor 3302 inktbestendig repoussant l'encre ink resistant farbbeständig 26

25 nr. Nederlands Français English Deutsch 3402 inktdroging siccité de l'encre ink drying Farbtrocknung 3203 inktfijnheid finesse de broyage ink fineness Farbfeinheit/Feinheit 3603 inktgeving encrage inking Einfärbung 3507 inkthechting accrochage des encres ink adhesion Farbhaftung 3403 inktlaagdikte épaisseur du film d'encre ink-film thickness / Farbeschichtdicke ink-layer thickness 3604 inktmes lame d'encrier ink knife Farbmesser 3508 inktoverdracht transfert de l'encre ink transfer Farbübertragung 3605 inktregeling / inktgeving réglage du débit d'encre colour adjusting Farbreglung 7201 inktspatel spatule palette, inktknife Farbspachtel 3509 inktsplitsing scission du film d'encre ink splitting Farbspaltung 3606 inktstelschroef / zoneschroef vis d'encrier end adjusting screws Zonenschraube 3107 inkttoevoegingsmiddel correctif / additif additive / ink modifier Druckfarbezusatzmittel 3404 inktverdeling distribution d'encre ink distribution Farbverteilung 7304 inktverdunning allonger l'encre / ink reduction Farbverdünnung diluer l'encre 3405 inkt-waterbalans équilibre encre-eau ink-water balance Farb / Wasser-Balance 3607 inktzone zone d'encre ink zone Farbzone 2202 Inlegapparaat margeur feeder / infeed Anleger, Anlageapparat 2203 inleggen marger feed / to lay on anlegen 2204 inlegtafel table de marge / feedboard / feeding board Einlegetisch / Anlegebrett table à pile / table à papier 6104 insteek(-diepte) creux de cilindre undercut Einstich 1307 insteltijd temps de réglage set-up time / make-ready time Einrichtezeit 27

26 nr. Nederlands Français English Deutsch 1308 investering investissement investment Investierung 7109 isopropyl-alcohol alcool isopropylique isopropyl alcohol Isopropylalkohol K 8303 kaallopen (v.d. plaat) griller walking off schwinden 5407 kanaalrand cadre du canal channelborder Kanalumranding 8601 kanaalstreep marque du canal channel streak Kanalstreifen 5101 karkas carcasse carcass Karkasse 1115 kartondrukpers presse à carton (card) board press Kartonpresse 1404 keerinrichting unité de retiration perfecting unit Wende-Einrichtung 2507 keertrommel cylindre d'iversement reversing cylinder Wendetrommel 4310 keramische wals rouleau céramique ceramic roller keramische Walze 2104 keren imposition en demi-feuille work and turn umschlagen 5102 kettingdraden chaîne worp Kette 2508 kettinggrijpers dispositif de pinces à chaînes chain gripper device Kettengreifersystem 2603 kettinguitleg sortie à chaîne chain delivery Kettenauslage / Kettenausleger 7202 kleefband ruban adhésif self-adhesive tape Klebeband / selbsthaftendes Klebeband 8304 kleefkracht (v.d. inkt) poisseux tack(iness), stickiness Zügigkeit, Zähigkeit 1116 kleinoffsetpers machine offset de bureau small offset press Kleinoffsetmaschine 1203 kleinoplage petit tirage short run / short circulation Kleinauflage 5408 klemlat/klemlijst dispositif d'accrochage blanket clamp Tuchklemmvorrichtung du blanchet 28

27 nr. Nederlands Français English Deutsch 3303 kleurhelderheid clarté lightness Helligkeit 3204 kleurkracht intensité colour strength Farbstärke 3108 kleurstof colorant dye Farbstoff 3304 kleurtoon chromatique hue Farbton 3305 kleurverzadiging saturation du couleur saturation Farbsättigung 5209 knikweerstand resistance cassure snap resistance / Knickwiderstand crack resistance 8305 koeken, oplopen plaquage piling / caking antrocknen / aufbauen / anhäufen 2509 kogelgewricht joint articulé swivel joint Kugelgelenk 2304 kogelhouder porte billes ball retainer Kugelhalter 1309 kostprijs prix de revient cost price Kostenpreis 3208 kraalrand auréole, bourrelet d'encre dot fringe, halo effect Quetschrand 7110 kraanwater eau de robinet tap water Leitungswasser 8201 krullen (v.h. papier) roulage (de la feuille) to curl Kräuselen (des papiers) 3608 kunststofrol rouleau synthétique synthetic roller Kunststoffrolle L 1405 lakwerk unité de laque varnish box / varnishing unit Lackwerk / Lackiereinheit 1310 lengte longueur length Länge 2407 lichtdiode voyant DEL light-emitting diode Leuchtdiode 3306 lichtechtheid solidité à la lumière light fastness Lichtbeständigkeit 4311 likrol preneur ductor roller / metering roller heber 3609 likrol/inktlikrol rouleau preneur ductor roller / transfer roller Heberrolle / Heber 29

28 nr. Nederlands Français English Deutsch 6105 looplijst tasseau bed bearers Schmitzringe 2105 looprichting sens de la machine machine direction / Faserlaufrichtung / Laufr. grain direction Längsr. / Maschinenr loslaathoek angle d'élargissement release angle Trennwinkel 8202 loslaten strijklaag écaillement peeling Abschälen des Striches 5303 loslaten van het rubber décollement d'un blanchet blistering of blanket abplätzen/ sich loslösen M 1204 machineformaat format de la presse range of press / Maschinenformat press dimension 3406 mat mat mat / matt matt 1117 meerkleurenoffsetpers machine offset multicolour offset press Mehrfarbenoffsetplusieurs couleurs maschine 1205 middenoplage tirage moyen middle run / medium run / Mittelauflage middle circulation 7305 milieu enivronnement environment Umwelt 1118 modulair systeem système modulaire modular system Modularsystem 3209 moiré moiré moiré Moiré 4312 molton molleton hannel Molton N 5409 nip ligne d'impression / impression line / Druckpunkt point d'impression printing zone 3307 nitro nitro nitro Nitro 30

29 nr. Nederlands Français English Deutsch 2510 nok came cam Nocken 2511 noodstop bouton d'arrêt d'urgence safety stop Sicherheitshebel 1406 nummerklok numéroteur numbering box Nummerierwerk 1407 nummerwerk numéroteuse numbering unit Nummereinheit O 1119 offsetproefpers presse à contre épreuves offset proof press Offsetandruckpresse 4313 omkeerosmose osmose inversé reversal osmosis Umkehrosmose 6205 omtreksnelheid vitesse périphérique circumferential speed Umfangsgeschwindigkeit / Abwicklungsgeschwindigkeit 1311 onderhoudscontract contrat d'entretien maintenance contract Wartungskontrakt 5103 onderlegvel feuille de dessous packing Packung / Zwichtepapier / Unterlagebogen 4110 ontharden adoucir soften enthärten 2604 ontkruller déboucleur de feuilles sheet straightener Bogenentroller 7111 ontsluiermiddel agent d'enlevage de voile scum remover Schleierlösungsmittel 7306 ontvlambaar inflammable inflammable entflammbar 7112 ontwikkelaar révélateur / développateur developer Entwickler 4314 opdraagrol / rouleau toucheur applicator roller Auftragwalze (vocht)opdraagrol 3610 (inkt) opdraagrol rouleaux toucheurs forme rollers Auftragrollen 7307 oplosbaarheid solubilité solubility löslichkeit 7113 oplosmiddel solvant (dissolvant) solvent Lösungsmittel 2205 opneemzuiger piston de levage lifting sucker Hubsauger 31

30 nr. Nederlands Français English Deutsch 5104 oppervlaktelaag couche de surface surface layer Oberflächenschicht 4111 oppervlaktespanning tension superficielle surface tension Oberflächenspannung 5210 oppervlaktestructuur structure de surface surface structure Oberflächenstruktur 6206 opstuwing propulsion pushing up aufbauschen 5211 overstretch surétirage overstretch Overstritch 8306 overzetten maculer to set off abschmieren, abliegen 8102 oxidatie oxydation oxidation Oxidation 3407 oxidatieve droging séchage par oxydation oxidation drying Trocknung durch / Oxydation P 1206 papierbaanbreedte laize webwidth Papierbahnbreite 2106 papierdikte épaisseur du papier calliper, thickness Papierstärke 1207 papierformaat format de papier size of paper Papierformat 8307 parelen rétraction / crawling / pebbling Perlen der Farben perlage moutonnnage 3109 pigment pigment pigment Farbkörper / Pigment 5410 plaatklemlijst tringle de blanchet clamp bar Klemmstange 7114 plaatreiniger solution de lavage des clichés plate cleaner Plattenreinigungsmittel 8602 plaatslijtage abrasion de la plaque plate abrasion Plattenabnutzung 5212 plastisch plastique plastic plastisch 8203 plukken arrachage picking rupfen 2206 pneumatisch pneumatique pneumatic pneumatisch 7203 poetsdoek, reiningingsdoek chiffon cleaning rag / cleaning cloth Putztuch 32

31 nr. Nederlands Français English Deutsch 8504 punttoename élargissement du point dot gain / Punktzunahme / dot enlargement Punktannahme 8103 puntverlies réduction de point dot loss Punktverlust 5304 puntvorming formation de points dot formation Punktbildung / Punktformation R 1408 randapparatuur équipment périphérique peripheral equipment Peripheriegeräte 3210 raster trame screen Raster 3211 rasterhoek orientation de trame screen angle Rasterwinkel 3212 rasterliniatuur lignage de Trame screen ruling / Rasterweite/ screen width Rasterfeinheit 3205 rasterpercentage / valeur de ton tone value Tonwert toonwaarde 3213 rasterpunt point de trame screen dot Rasterpunkt 1120 recto-versopers / presse à retiration / perfecting press / Schön- und schoon- en weerdrukpers presse recto-verso blanket-to-blanket press Widerdruck-presse / S/W-Presse 2408 register repérage register Register / Passgenauigkeit 8402 registerverschillen erreurs de repérage register differences Passerdifferenzen 5213 rek étirage/ allongement stretch Ausdehnungexpansion 2107 relatieve vochtigheid humidité relative relative Humidity Relative Feuchtigkeit 3206 reuk odeur odour Geruch 33

32 nr. Nederlands Français English Deutsch 1121 rijenbouw presse en ligne straight-line press Reihenbaumaschine 4315 rollensysteem système des rouleaux roller system Rollensystem 1122 rotatiepers presse rotative web-fed press / Rotationsmaschine / rotary press Rollenoffsetpresse 1123 rubber tegen rubber presse blanchet-blanchet blanket-to-blanket Gummituch gegen Gummituch 5105 rubberdoek blanchet (rubber) blanket Gummituch 5411 rubberdoekspanlijst bare de calage clamp bar Klemmstange 5412 rubberdoekspanning tension du blanchet blanket tension Gummituchspanning 3611 rubberrol rouleau en caoutchouc rubber roller Gummiwalze 3612 ruiterrol rouleau chargeur rider roller/distributing rider Reiterwalze S 5214 samendrukbaarheid compressibilité compressibility Zusammendrückbarkeit 1124 satellietbouw machine à tambour satellite press / common Satellitenbauwerk / impression cylinder press Satellitenbauweise 7308 schadelijk nocif harmful schädlich 4203 schimmeldodende fongicides fungicidal agents Pilzgifte middelen 8403 schimmelvorming végétation mycélienne fungus growth Pilzbefall 8404 schuimvorming formation d'écume foaming Schaumbildung 7115 schuurmiddel abrasif abrasive Scheuermittel 8308 schuurweerstand résistance au frottement / abrasion resistance Scheuerfestigkeit résistance à l'usure 34

33 nr. Nederlands Français English Deutsch 1312 service service service Dienstleistung 5215 shore-hardheid dureté shore shore hardness Shore-Härte 7116 siccatif siccatif drying agent Trockenstoff 5216 sikkelvorming formation de croissants sickelshapeforming Sichelbildung 8309 sjabloneren impression fantôme / ghosting Geistereffekt maculage en retiration 7204 slijpen meuler grind abschleifen 3308 slijtvastheid / résistance à l'abrasion abrasion resistance / Abreibfestigkeit / schuurvastheid scuff resistance Scheuerfestigkeit 8405 sluier voile fog Schleier 7117 smeermiddel lubrifiant lubricant Schmiermittel 8310 smeren allongement du point smearing abschmieren 1313 smering lubrification lubrication Schmierung 6106 smetring couronne bearer ring Schmitzring 8311 smetten empâter slur / drag abschmieren 3110 solvent solvant solvent Lösemittel 4112 soortelijk gewicht poids spécifique specific gravity Wichte (w) 1409 sorteerinrichting unité de triage sorting unit Sortiervorrichtung 8104 spanjool moine, soleil, pétouille hickey Butzen 3309 spirit alcool alcohol / spirit Spirit 7205 spons éponge sponge Schwamm 4316 sproeivochtwerk mouillage par spray fountain Sprühfeuchtwerk pulvérisation 2207 staffelinlegapparaat margeur à nappe stream feeder Schuppenanleger 35

34 nr. Nederlands Français English Deutsch 1125 stansautomaat machine automatique die cuttting machine Stanzautomate découpe et de rainage 2208 stapelhoogte hauteur de la pille pile height Stapelhöhe 8204 statische elektriciteit électricité statique static electricity statische Elektrizität 6107 steekcirkeldiameter primitif pitch diameter Teilkreisdurchmesser 2512 stelschroef vis de réglage adjusting screw Einstellschraube 8505 stofopbouw peluchage linting Stäubung 2108 stolpen retourner work and tumble umstülpen 3207 stuiven van de inkt voltige ink flying / ink misting Spritzen / Farbstäuben 6207 synchronisatie synchronisation synchronisation Synchronisierung T 8603 tandstrepen marques de dents gear streaks / gear marks Zahnstreifen 6108 tandwiel pignon / roue dentée gear, tooth wheel Zahnrad 1314 tandwielaandrijving transmission par engrenage gear drive Zahnradantrieb 2209 tastkop tête chercheuse sensing head Abtastkopf 2210 tastvoet commande par palpeur governor foot control Abtastfuss 6109 tegendrukplaat plaque d'impression impression plate Gegendruckplatte 8406 tinten déteintage bleeding bluten 7118 toevoegsels additifs addition Anhang 8105 tonen graissage greasing tonen 5305 toonwaardeoverdracht transmission de tonalité tone value transmission Tonwertübertragung 2305 transportbanden bande courroie conveyor belts Transportbänder 36

35 nr. Nederlands Français English Deutsch 2306 transportrol rouleau porteur carrier rols Transportrolle 2211 transportzuiger piston de transport transport sucker / Transportsaugsystem forwarding sucker 3310 trekkracht / poisseux tackiness / tack / Zügigkeit / splitsingskracht stickiness Zugfestigkeit / Klebrigkeit 5217 treksterkte / résistance à la rupture / tensile strength Zugfestigkeit / trekweerstand / partraction Bruchwiderstand breekweerstand 5106 tussenlaag couche intermédiaire intermediate layer Zwischenschicht 3613 tussenrollen rouleaux intermédiaires intermediate rollers Zwischenwalzen 1126 tweekleurenoffsetpers presse offset deux couleurs two-colour offset press Zweifarbenoffsetmaschine U 2605 uitleg sortie delivery Auslage / Ausleger V 2606 vellengelijkstoters taqueuse jogger Bogenglattstossvorrichtung 1127 vellenpers machine à feuilles sheet-fed press Bogendruckmaschine 2607 vellenrem frein des feuilles sheetbrake Bogenbremse 2608 ventilator ventilateur fan Ventilator 4113 verdampen évaporer evaporate verflüchten 4114 verdampingssnelheid évaporation evaporation speed Geschwindigkeit 3614 verdeelrol rouleau distributeur distributor roller Distributionsrolle 37

Adviesnamiddag Added Value

Adviesnamiddag Added Value Adviesnamiddag Added Value Plantin 14-03-07 Veiligheid en milieu gelinkt aan productiviteit? Hans Huyghe Sales Director Supplies Programma Inleiding 1. Vochtwater: IPA-vrij, IPA-reductie 2. (Vocht)rollen

Nadere informatie

-1- Polypropyleen bekers 200cc voor het mengen en bewaren van inkt. Gobelets en polypropylène de 200cc pour mélange et conservation d'encre.

-1- Polypropyleen bekers 200cc voor het mengen en bewaren van inkt. Gobelets en polypropylène de 200cc pour mélange et conservation d'encre. -1- MENGBEKERS GOBELETS DE MELANGE Polypropyleen bekers 200cc voor het mengen en bewaren van inkt. Gobelets en polypropylène de 200cc pour mélange et conservation d'encre. Art. nr. PCA0001.000 Deksels

Nadere informatie

INDUSTRIAL WIPING PAPER/CLOTH.

INDUSTRIAL WIPING PAPER/CLOTH. INDUSTRIAL WIPING PAPER/CLOTH www.icscleaners.be 57 CLOTH / PAPER INDUSTRIAL HEAVYDUTY PAPER WIPER CLEANING CLOTH PG01 PWHB 1ply 2x150 sheets blue NL Gekleurde poetslappen. Dikke en dunne bonte tricotlappen,

Nadere informatie

m o n m o n r b c i HEFTRUCK MANUTENTION BANDEN BANDAGES VULKOLLAN CILINDRISCHE BANDEN VULKOLLAN BANDAGES CYLINDRIQUES 1.3 1.3.1

m o n m o n r b c i HEFTRUCK MANUTENTION BANDEN BANDAGES VULKOLLAN CILINDRISCHE BANDEN VULKOLLAN BANDAGES CYLINDRIQUES 1.3 1.3.1 1.1 HEFTRUCK MANUTENTION Heftruck Vulkollan 01/11/2006ManutentionBanden Bandages cylindriques Bandages.1Vulkollan cilindrische banden 1 Staalcilindrische velg volgens ETRTO toleranties Metrisch en duims

Nadere informatie

www.solutions-in-plastics.info

www.solutions-in-plastics.info K U N S T S T O F F E N 2.1. Elektrisch isolerende composieten E P R AT E X E P O X Y EPRATEX Epoxy is de combinatie van epoxyhars gevuld met hoogwaardige vezels. Eigenschappen: gering gewicht extreme

Nadere informatie

Veiligheid. Degel. aan de Heidelberg Degel

Veiligheid. Degel. aan de Heidelberg Degel Veiligheid aan de Heidelberg Daar de grijpers bij het inschakelen van de degelbeweging een ronddraaiende beweging maken is het opletten geblazen bij de bediening van de Heidelberg pers. Bij de werking

Nadere informatie

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION BS/16277 Standaard vuldoppen Manuele vuldop diameter 35, kleur zwart Bouchons de remplissage manuel standard Bouchon de remplissage manuel diamètre 35, couleur noir BS/22096 Drukvuldoppen Drukvuldop TPO

Nadere informatie

TANDWIELPOMPEN POMPES A ENGRENAGE

TANDWIELPOMPEN POMPES A ENGRENAGE TANDWIELPOMPEN POMPES A ENGRENAGE U:\Algemeen\TECHINFO PDF\CENTRAALSM OLIE\O-018m-0a-NF.doc O-018m-0a-NF MPT-200 & MPT-500 TANDWIELPOMPEN - MOTOPOMPES Z O N D E R R E S E R V O I R S A N S R E S E R V

Nadere informatie

EENLEIDINGSYSTEEM MET VOLUMETRISCHE DOSEERVENTIELEN SYSTÈME À LIGNE UNIQUE À DOSEURS VOLUMÉTRIQUES PNEUMATISCHE POMPEN POMPES PNEUMATIQUES

EENLEIDINGSYSTEEM MET VOLUMETRISCHE DOSEERVENTIELEN SYSTÈME À LIGNE UNIQUE À DOSEURS VOLUMÉTRIQUES PNEUMATISCHE POMPEN POMPES PNEUMATIQUES BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.be EENLEIDINGSYSTEEM MET VOLUMETRISCHE DOSEERVENTIELEN SYSTÈME À

Nadere informatie

VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX

VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX non food harz en applique Carmi - Be I architect: Buro Busseniers I shopfitter: Jansen Finishings Alles kids - Zelzate I shopfitter: Johan Steyaert kenmerken caractéristiques - Opbouwprofiel - Dubbele

Nadere informatie

Management systeem 167/2013

Management systeem 167/2013 Management systeem 167/2013 Janneck Peersman, 2015-07-07 Handboek of management systeem? Een handboek beschrijft wat je doet en hoe Maakt duidelijk, elimineert twijfel Zeer nuttig bij opleiding nieuwe

Nadere informatie

TAPES TAPES MASKING TAPES MASKING TAPES SPEEDY MASK SPEEDY MASK DIVERSE TAPES TAPES DIVERS VERPAKKINGSTAPE TAPES D EMBALLAGE

TAPES TAPES MASKING TAPES MASKING TAPES SPEEDY MASK SPEEDY MASK DIVERSE TAPES TAPES DIVERS VERPAKKINGSTAPE TAPES D EMBALLAGE 20 MASKING MASKING DIVERSE DIVERS VERPAKKINGSTAPE D EMBALLAGE 20 MASKING MASKING PRO MASK Geschikt voor doe-het-zelvers Apte pour travaux courants et de bricolage Voor oppervlakken blootgesteld aan UV-stralen

Nadere informatie

Roll-up banner Small (85 x 200 cm)

Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Taal Langue Nederlands Français Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Nederlands Deze banner op klein formaat is van prima kwaliteit voor actiematig gebruik. De zichtmaat

Nadere informatie

POM-C. Polyoxymethyleen (POM) is één van de meest gebruikte engineering plastics vanwege de unieke combinatie van stijfheid, sterkte en maatvastheid.

POM-C. Polyoxymethyleen (POM) is één van de meest gebruikte engineering plastics vanwege de unieke combinatie van stijfheid, sterkte en maatvastheid. POM-C Polyoxymethyleen (POM) is één van de meest gebruikte engineering plastics vanwege de unieke combinatie van stijfheid, sterkte en maatvastheid. Les polyoxyméthylènes (POM) sont souvent employés dans

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TIGE DE POUSSEE DE FREINS. TY-E1... Type de pièce d extrémité 1 (côté cylindre), voir figures.

FICHE TECHNIQUE TIGE DE POUSSEE DE FREINS. TY-E1... Type de pièce d extrémité 1 (côté cylindre), voir figures. Groupe 13-01-13-01 Type machine : No. série machine : CODE : FICHE TECHNIQUE TIGE DE POUSSEE DE FREINS Exemple Données client Demande de prix Commande L1 x L2 x TY-E1 x D1 x D2 x TY-E2 x D3 x D4 x L3 x

Nadere informatie

SCHILTZ handling. wh nl. # Light metal manual Manual lifter with fork load. ! Standard manual load lifter. liersteekkar kg

SCHILTZ handling. wh nl. # Light metal manual Manual lifter with fork load. ! Standard manual load lifter. liersteekkar kg liersteekkar 50-250 kg! Standard manual load lifter with load platform, load capacity 50 or 250 kg @ Manual lifter with fork load suspension device to hold steel sheet boxes and visible stock boxes width

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE DRUKGROEP

TECHNISCHE FICHE DRUKGROEP TECHNISCHE FICHE DRUKGROEP 07-03-01-00 voorbeeld gegevens klant: Type machine:... Serie nr. machine:... prijsaanvraag bestelling CODE: TY x D1 x D2 x AT-VE x KL1 x KL2 x AT-VI x A x B x D x H. TY.................

Nadere informatie

INDUSTRIAL CLEANERS.

INDUSTRIAL CLEANERS. wwwics-cleanersbe 1 IR01 IR02 FORMULE 100 AMECID NL - ICS Formule 100 is een alkalisch reinigingsconcentraat dat zowel koud als warm kan toegepast worden Formule 100 is een superactieve reiniger voor 1001

Nadere informatie

MERU HORIZONTALE SYSTEMEN SYSTÈMES HORIZONTAUX KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

MERU HORIZONTALE SYSTEMEN SYSTÈMES HORIZONTAUX KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES Foto s onder: speciale afwerking black mirror en zwart gelakt Photos en bas: finitions spéciaux black mirror et laqué noir KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES - Beschikbaar als opbouw en inbouw profiel. - Dragers

Nadere informatie

Notitieboekjes Carnet de Notes

Notitieboekjes Carnet de Notes Carnet de Notes Taal Langue Algemene aanleverspecificaties - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Wit is een uit te voeren drukkleur, zowel in zeefdruk transfer als als

Nadere informatie

STROBLAZER MET/OF ZONDER OPTIE VOORDROOGPAKKENVERDELER GEDRAGEN OF GETROKKEN

STROBLAZER MET/OF ZONDER OPTIE VOORDROOGPAKKENVERDELER GEDRAGEN OF GETROKKEN STROBLAZER MET/OF ZONDER OPTIE VOORDROOGPAKKENVERDELER GEDRAGEN OF GETROKKEN PAILLEUSE AVEC/OU SANS OPTION DISTRIBUTRICE DE PRÉ-FANÉ. PORTÉE OU SEMI PORTÉE STAL STRO INSTROOIER tot op een afstand van 18

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac. Smeersysteem voor conveyors Conveyors lubrication systems KS-007a-1-NE SMEERSYSTEEM VOOR MONO OF BIRAIL CONVEYORS Dit systeem is ontworpen voor het gedoseerd smeren van de lagers van de rollen van conveyors

Nadere informatie

Schinfa Machinerevisie

Schinfa Machinerevisie The revolutionary new milling machine High speed spindle - Minimal floorspace - Lineair guides - Servo engines - TNC 320 control - Siemens 828d Mill300 De ideale machine voor technische opleidingen, instrumentmakers

Nadere informatie

TAPTITE II/TRITAP INTRODUCTION INTRODUCTIE VIS AUTOFORMEUSES DRAADVORMENDE SCHROEVEN. Vis trilobées pour métaux Description produits

TAPTITE II/TRITAP INTRODUCTION INTRODUCTIE VIS AUTOFORMEUSES DRAADVORMENDE SCHROEVEN. Vis trilobées pour métaux Description produits /TRITAP Productomschrijving Description produits VOORDELEN AVANTAGES Drielobbige draadvormende schroeven vormen zowel in zachte als harde materialen een schroefdraad in het voorgeboor de gat. Hun specifieke

Nadere informatie

EENLEIDINGSYSTEEM MET VOLUMETRISCHE DOSEERVENTIELEN SYSTÈME À LIGNE UNIQUE À DOSEURS VOLUMÉTRIQUES

EENLEIDINGSYSTEEM MET VOLUMETRISCHE DOSEERVENTIELEN SYSTÈME À LIGNE UNIQUE À DOSEURS VOLUMÉTRIQUES BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.be EENLEIDINGSYSTEEM MET VOLUMETRISCHE DOSEERVENTIELEN SYSTÈME À

Nadere informatie

Event sheet: Workshop M4E

Event sheet: Workshop M4E FOODINOFRA, partner van het Nieuw Industrieel Beleid Event sheet: Workshop M4E Facts and figures Title Organizers Date Location Participants Workshop - Emulsifying with magnetism (M4E): Innovation in food

Nadere informatie

HARZ CUBE 35 VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

HARZ CUBE 35 VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES Ralet - Sluis - NL I architect: Luc Pratz I shopfitter: Dima Design KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES - Slanke wandstijl met zichtbare opening van 5,5 mm. - Montage: inbouw of opbouw met clips. - Stap 35 mm.

Nadere informatie

Pneumatische oliepompen

Pneumatische oliepompen Pneumatische pompen voor vet, olie en andere vloeistoffen Ideale oliepompen voor het overbrengen van vloeistoffen met een lage viscositeit, zoals motorolie, oude afvalolie, antivries, transmissie-olie,

Nadere informatie

Lijst met reserveonderdelen. ( ) K 5 Full Control Home *EU

Lijst met reserveonderdelen. ( ) K 5 Full Control Home *EU Lijst met reserveonderdelen (1.324-503.0) K 5 Full Control Home *EU 23.06.2017 www.kaercher.com NL Inhoudsopgave K 5 Full Control Home *EU (1.324-503.0) 201 Spare parts list K5 FC Home*EU (5.974-181.0)

Nadere informatie

Vrijstaande baden - Baignoires îlot

Vrijstaande baden - Baignoires îlot Vrijstaande baden - Baignoires îlot Meubelen op maat / Meubles sur mesure Op maat LED spiegels / Mirroirs LED sur mesure a division of Aqua Prestige www.aquasento.be 1 Inhoud - Contenu Meubelen op maat

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

DESIGN COLLECTIE met of zonder verlichting COLLECTION DESIGN lumineux ou non éclairé

DESIGN COLLECTIE met of zonder verlichting COLLECTION DESIGN lumineux ou non éclairé DESIGN COLLECTIE met of zonder verlichting COLLECTION DESIGN lumineux ou non éclairé 16 DESIGN COLLECTIE - PE in rotatiepers gegoten. - Schokbestendig - Vorstbestendig - Licht en gemakkelijk verplaatsbaar

Nadere informatie

Bedrukte CD/DVD CD / DVD Imprimés

Bedrukte CD/DVD CD / DVD Imprimés Bedrukte CD/DVD CD / DVD Imprimés Taal Langue Bedrukte CD/DVD Wij zijn de ideale partner voor het bedrukken van recordable media, die u later zelf kunt b randen. Hierbij maken wij gebruik van drie professionele

Nadere informatie

Jacob 1,25' Muurplaat Etagère Wall unit

Jacob 1,25' Muurplaat Etagère Wall unit Jacob Muurplaat Etagère Wall unit Gebruik deze handleiding van begin tot einde voor het probleemloos monteren van uw aangekocht meubel aub.. Veuillez bien suivre nos instructions ci-après lors du montage

Nadere informatie

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62) De LED strip Silver serie is voorzien van een siliconen bovenlaag waardoor deze stof- en vochtbestendig is.

Nadere informatie

HARZ CUBE 50 VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX

HARZ CUBE 50 VERTICALE SYSTEMEN SYSTÈMES VERTICAUX non food kenmerken caractéristiques - Slanke wandstijl met zichtbare opening van 5,5 mm. - Montage als kokerprofiel mogelijk (met clipsprofiel). - Stap 50 mm. - Perforatie laat toe om 2 dragers dikte 2

Nadere informatie

Kabelbescherming Protection de câbles

Kabelbescherming Protection de câbles Kabelbescherming Protection de câbles - 138 - Soepele kabelbescherming op rol / Passe-câble souple en rouleau Ideale kabelgoot voor burelen Brandvrij klasse 94V-O Dubbelzijdige kleefband bijgeleverd Conform

Nadere informatie

Isolatiebevestiging Fixation d Isolation 3.1

Isolatiebevestiging Fixation d Isolation 3.1 Isolatiebevestiging Fixation d Isolation.1 60 Spouwanker voor isolatie, muurhaak met waterhol, 2 hoeken 90, verzinkt voor spouwopening 40-70 rochet mur creux pour l'isolant, avec goutte d'eau, 2 angles

Nadere informatie

Les projecteurs LED industriels IP66

Les projecteurs LED industriels IP66 Les projecteurs LED industriels IP66 Un joint de silicone non coulé garantit une parfaite étanchéité du luminaire Corps du luminaire réalisé en aluminium moulé Corps en aluminium anodisé avec peinture

Nadere informatie

Datasheet. Geïsoleerde kanalen Conduits isolés

Datasheet. Geïsoleerde kanalen Conduits isolés TECHNISCHE GEGEVENS Toepassing te gebruiken voor lucht en om warmteverlies, condensvorming in luchtverdeelsysteem te voorkomen Materiaal dakdoorvoer PE isolatie: vlamdovend EPS toebehoren dampdicht EPE

Nadere informatie

Notes. custom made paper inlay double frame. custom made paper inlay single frame

Notes. custom made paper inlay double frame. custom made paper inlay single frame paper inlay double frame 58191928 Note with inlay (105 x 105 x 105 mm) on request Kubushouder, dubbelwandige fotoinleg loc papier, photo sur deux côtés Snel en handig een notitie kunnen maken op een manier

Nadere informatie

Waterdicht onderzoek. De beste coatings. CHILL Coatinglab: voor alle vormen van coatingonderzoek

Waterdicht onderzoek. De beste coatings. CHILL Coatinglab: voor alle vormen van coatingonderzoek Waterdicht onderzoek De beste coatings CHILL Coatinglab: voor alle vormen van coatingonderzoek Hoe goed is een coating bestand tegen bepaalde invloeden van buitenaf? Treedt er na verloop van tijd een verandering

Nadere informatie

Nuancier. Kleurenkaart

Nuancier. Kleurenkaart Nuancier Kleurenkaart Stores vénitiens Jaloezieën Lamelles/Lamellen Couleurs/Kleuren Valeurs spectrophotométriques Technische waarden S102 Réflexion solaire/warmtewering % 70 Réflexion lumineuse/lichtwering

Nadere informatie

Vloerafwerking Produits de sol

Vloerafwerking Produits de sol Vloerafwerking Produits de sol KLOKROOSTERS / SIPHONS DE COUR 2 www.scalaplastics.com Vloerafwerking Produits de sol Vloerafwerking Scala Plastics biedt u een ruim assortiment producten voor vloerafwerking

Nadere informatie

SMS-200/300/400 tapes & ribbons

SMS-200/300/400 tapes & ribbons SMS-200/300/400 tapes & ribbons ST700 Series Premium Industrial Vinyl Application: General industrial labels Outside durability Average 7 to 10 years Adhesive: Permanent Acrylic Users Temp.: Between -40

Nadere informatie

MOBILIER D'ATELIER WERKPLAATSUITRUSTING. Gereedschapsborden. Panneaux de rangement pour outillage

MOBILIER D'ATELIER WERKPLAATSUITRUSTING. Gereedschapsborden. Panneaux de rangement pour outillage Gereedschapsborden Panneaux de rangement pour outillage NL Gereedschapsbord Geperforeerd stalen paneel voor de organisatie van gereedschap. Muurbevestiging. Kleur = grijs, wit. Wordt geleverd met standaard

Nadere informatie

Verhuurlijst Leroy's Sound & Light Systems 2016

Verhuurlijst Leroy's Sound & Light Systems 2016 Verhuurlijst Leroy's Sound & Light Systems 2016 T: 0499-700203 M: info@lsls.nl W: www.lsls.nl Leroy's Sound & Light Systems 0499-700203 Algemene informatie Alle prijzen in deze lijst zijn per stuk, exclusief

Nadere informatie

L O O K B O O K OOKB OOK OO RS PIVOTING DOOR 31 DEURSYSTEMEN Deuren uit één structuur Pivoterende deuren: met of zonder vloerveer (al dan niet centraal) (geen scharnieren) Uitvoering op maat in functie

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Index WaterMax Folder Fr 2-9 Tech. Fiche FR 63 - BEQ 10 Tech. Fiche FR Multi Folder NL 12-19 Techn. Fiche NL 63 - BEQ Techn.

Index WaterMax Folder Fr 2-9 Tech. Fiche FR 63 - BEQ 10 Tech. Fiche FR Multi Folder NL 12-19 Techn. Fiche NL 63 - BEQ Techn. Index WaterMax Folder Fr 2-9 Tech. Fiche FR 63 - BEQ 10 Tech. Fiche FR Multi 11 Folder NL 12-19 Techn. Fiche NL 63 - BEQ 20 Techn. Fiche NL Multi 21 WaterMax Multi Model 20 TYPE WaterMax WATERMAX

Nadere informatie

Q-FA (4 zijden schoon)

Q-FA (4 zijden schoon) KWALITEITS NORMEN voor EIKEN Friezen : Dikte 27 mm - breedte 40 tot 90 mm met 10 mm oplopend in een vaste breedte - lengte 250 mm tot 2100 mm met 50 mm oplopend. Andere hout: Dikte 27-100 mm breed en in

Nadere informatie

Productoverzicht - Présentation du produits

Productoverzicht - Présentation du produits Productoverzicht - Présentation du produits 01 04 2017 2 3 CHAMBRES-A-AIR 4" 6" 8 9" 10 12 A003887 3.00-4 8 TR87 50 A003888 3.50/4.00-4 8 TR87 50 A003894 3.50/4.00-6 8 TR13 50 A010578 3.50/4.00-6 8 TR13

Nadere informatie

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français Ballonnen Ballons Taal Langue Ballonnen Ballonnen! En dat betekent... knallen! Laat nu je logo of bedrijfsnaam extra groot op ballonnen drukken. Kies voor elke kleur uit de regenboog, of voor een chique

Nadere informatie

enta ceram a bit more aesthetic... Vormenkaart Mould chart Formenkarte Carte de formes the original ceramic enta enta

enta ceram a bit more aesthetic... Vormenkaart Mould chart Formenkarte Carte de formes the original ceramic enta enta a bit more aesthetic... enta dental professionals enta dental professionals enta the original Vormenkaart Mould chart Formenkarte Carte de formes ceramic enta solution NL pritidenta b.v. beschikt over

Nadere informatie

zacht PVC slangen, spiraal versterkt tuyaux spiralés en PVC souple soft PVC hoses with wire helix ID OD KG/M VAC. L/M MWS

zacht PVC slangen, spiraal versterkt tuyaux spiralés en PVC souple soft PVC hoses with wire helix ID OD KG/M VAC. L/M MWS tuyaux spiralés en souple soft hoses with wire helix DELTA Flexibele slang in voor irrigatie, aanzuigen van water en afvalwater en voor transport van meststofen en insecticides. Temperatuurbereik : -10

Nadere informatie

7 Piece Fillet Weld Set

7 Piece Fillet Weld Set 7 Piece Fillet Weld Set Checking Fillet Throat Size Checking Fillet Leg Size Bridge Cam Gauge The following measurements are possible either in inches or millimeters Angle of preparation, 0º to 60º Excess

Nadere informatie

TIG ABITIG 17 ABITIG 18 ABITIG 26. Lastoortsen / Torches de soudage. lucht - en vloeistofgekoeld/ refroidie par air et liquide

TIG ABITIG 17 ABITIG 18 ABITIG 26. Lastoortsen / Torches de soudage. lucht - en vloeistofgekoeld/ refroidie par air et liquide TIG Lastoortsen / Torches de soudage ABITIG 17 ABITIG 18 ABITIG 26 lucht - en vloeistofgekoeld/ refroidie par air et liquide Technische gegevens volgens / Caractéristiques selon EN 60 974-7: ABITIG Standaard

Nadere informatie

5.2 - Explodedview tekeningen van de machine

5.2 - Explodedview tekeningen van de machine 5.2 - Explodedview tekeningen van de machine Schema s, explodedview tekeningen en reserve -onderdelen Het nu volgende deel betreft de explodedview tekeningen van de machine die, gezien de volledigheid

Nadere informatie

C OGUE ATAL ALOGUS T A C 2011

C OGUE ATAL ALOGUS T A C 2011 CATALOGUSCATALOGUE 2011 Januari 2011 Janvier 2011 Deze prijslijst vervangt alle vorige uitgaven Cette liste de prix remplace toutes les listes précédentes chauffage par le sol Tubes Thermoplastiques alpex

Nadere informatie

FUJI-HUNT GAMMA Een uitgebreid programma vochtwateradditieven en hulpmiddelen voor offsetdruk.

FUJI-HUNT GAMMA Een uitgebreid programma vochtwateradditieven en hulpmiddelen voor offsetdruk. FUJI-HUNT GAMMA Een uitgebreid programma vochtwateradditieven en hulpmiddelen voor offsetdruk. Revival Wash - Revival Wash DG 2104. Rubberregenerator voor verglaasde rubberdoeken en inktrollen. Herstelt

Nadere informatie

MANUELE VENTILATIE REGELKLEPPEN CLAPETS DE REGLAGE MANUELS POUR VENTILATION MANUAL OPERATED VENTILATION DAMPERS

MANUELE VENTILATIE REGELKLEPPEN CLAPETS DE REGLAGE MANUELS POUR VENTILATION MANUAL OPERATED VENTILATION DAMPERS / PE / PP /PPS MANUELE VENTILATIE REGELKLEPPEN CLAPETS DE REGLAGE MANUELS POUR VENTILATION MANUAL OPERATED VENTILATION DAMPERS Ventilatieregelklep tweezijdig gemoft voorzien van een draaiknop regelbaar

Nadere informatie

Le groupe est équipé d un grand réservoir double paroi et d un bac de rétention pour tous les liquides conforme aux normes de sécurité

Le groupe est équipé d un grand réservoir double paroi et d un bac de rétention pour tous les liquides conforme aux normes de sécurité Super geluidgedempte elektrogeengroepen speciaal uitgerust voor werven en verhuring Groupes electrogènes Super insonorisés spécialement équipés pour chantier et location Deze elektrogeengroep is uitgerust

Nadere informatie

Inhoudsopgave / Contenu

Inhoudsopgave / Contenu Wielen Roues Inhoudsopgave / Contenu Transportwielen / Roulettes de transport 01 Vast wiel met bevestigingsplaat, met rollager, rubberen loopvlak, nylon velg / Roulette fixe à platine sur roulement à billes,

Nadere informatie

Sanitair Assortiment Gamme Sanitaire

Sanitair Assortiment Gamme Sanitaire Sanitair Assortiment Gamme Sanitaire Afdichtingspasta Pâte d étanchéité Tapes Tapes Afdichtingsbanden Joints d étanchéité Toebehoren Accessoires Afdichtingspasta Pâte d étanchéité Monokit Kneedbare afdichtingspasta

Nadere informatie

Instelling kpa. Art. 1/2 * 51.04.70 3/4 * 51.05.70 80-550 1 * 51.06.70 1 1/4 51.07.10 1 1/2 51.08.10 80-700 2 51.09.10

Instelling kpa. Art. 1/2 * 51.04.70 3/4 * 51.05.70 80-550 1 * 51.06.70 1 1/4 51.07.10 1 1/2 51.08.10 80-700 2 51.09.10 MEMBRAANDRUKREGELAAR (MET TWEE RVS ZITTINGEN) RÉDUCTEURS RÉGULATEURS DE PRESSION (COMPENSÉS À MEMBRANE AVEC DEUX SIÈGES EN ACIER INOXYDABLE) PRODUCTGAMMA - GAMME DE PRODUCTION Rinox MM Drukregelaar MM

Nadere informatie

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs 4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs Chargeur de voyage USBx4 avec prises de courant universelles Teknihall support/ Teknihall, tel.: 03/485.63.51 2 SUMMAIRE CARACTÉRISTIQUES... 4 INSTALLATION...

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

9.1. Autocopiants Doorschrijf. Autocopiants-Autocollants Doorschrijf-Zelfklevend. Produits complémentaires Aanvullende producten

9.1. Autocopiants Doorschrijf. Autocopiants-Autocollants Doorschrijf-Zelfklevend. Produits complémentaires Aanvullende producten Autocopiants Giroform - pré-enliassé - Voorgevormde sets 9.2 Giroform - CB 9.3 Giroform - CFB 9.4 Giroform - CF 9.5 Giroform - Laser 9.7 Dekaform 9.6 Giroform Light Digital 9.6 New! Giroform Digital S.C.

Nadere informatie

TARIF / TARIEF (09/2014) POELES A BOIS / HOUTKACHELS

TARIF / TARIEF (09/2014) POELES A BOIS / HOUTKACHELS By TARIF / TARIEF (09/2014) POELES A BOIS / HOUTKACHELS CHANTAL POELES A BOIS / HOUTKACHELS NOIR / ZWART 2.840 MOKA 2.840 Poêle en acier laqué noir ou moka avec façade en acier noir. Grande poignée en

Nadere informatie

Milieuvriendelijk produceren met groene supplies

Milieuvriendelijk produceren met groene supplies wifag-polytype group brilliance on top Milieuvriendelijk produceren met groene supplies Chemie-vrij Waterloos Tolueen-vrij Op basis van 100% plantaardige oliën //wifac green line: milieuvriendelijk produceren

Nadere informatie

sectional Garage Doors Sectionale Garagepoorten Portes Sectionelles IDL Inter Door Line

sectional Garage Doors Sectionale Garagepoorten Portes Sectionelles IDL Inter Door Line sectional Doors Sectionale poorten Portes Sectionelles IDL Inter Door Line POORTEN PORTES Interdoorline, reeds meer dan 30 jaar specialist in vervaardigen en toeleveren van panelen, rolluikprofielen en

Nadere informatie

Consumentenprijslijst CV haarden Liste de prix foyers pour chauffage central Juli Juillet 2016

Consumentenprijslijst CV haarden Liste de prix foyers pour chauffage central Juli Juillet 2016 3 Consumentenprijslijst CV haarden Liste de prix foyers pour chauffage central Juli Juillet 2016 2 Inbouwhaarden op hout Frontmodel Mini Z1 H2O-4S, draaideur links of rechts Pro 3.780,- 4.574,- 5.290,-

Nadere informatie

hout in de bouw verdient een goede behandeling

hout in de bouw verdient een goede behandeling hout in de bouw verdient een goede behandeling Johan Nienhuis Centrum hout Houtcafe Hout en coatings 6 april 2017 In weersinvloeden opgeslagen Montage Afgelakt met hoogglans alkydverf Behandeling kopse

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Drukken. Offsetdrukken 4 Printmaster. Pers voorbereiden voor één kleur DR-05-04-01

OPDRACHTKAART. Thema: Drukken. Offsetdrukken 4 Printmaster. Pers voorbereiden voor één kleur DR-05-04-01 OPDRACHTKAART DR-05-04-01 Pers voorbereiden voor één kleur Intro: Als de in-, door- en uitvoer is gesteld, ben je al een heel eind. Nu moet je nog een aantal dingen doen, zoals de plaat inspannen, het

Nadere informatie

Intro: De pers is afgesteld. Nu kan je aan je tweekleuren drukwerk beginnen.

Intro: De pers is afgesteld. Nu kan je aan je tweekleuren drukwerk beginnen. OPDRACHTKAART DR-05-07-01 Offsetdrukken in twee kleuren Intro: De pers is afgesteld. Nu kan je aan je tweekleuren drukwerk beginnen. Voorkennis: Je hebt de opdracht Papierdoorvoer gemaakt. Je heb de opdracht

Nadere informatie

Tandriemaandrijving Timing-Belt Drive

Tandriemaandrijving Timing-Belt Drive Catalogus Catalogue Inhoudsopgave Table of Contents Technische Informatie Technical Information 3 4 Geel Y Yellow 5 Wit W White 6 Paars P Purple 7 Blauw B Blue 8 Groen G Green 9 Oranje O Orange 10 Rood

Nadere informatie

Statische zuigers type Bemal met deksel

Statische zuigers type Bemal met deksel Statische zuigers type Bemal met deksel Aspirateurs statiques type Bemal avec couvercle Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be

Nadere informatie

PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF

PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF ELEKTRISCHE POMP VOOR VET (PEG-N) EN OLIE (PEO-N) POMPES POUR GRAISSE (PEG-N) ET POUR HUILE (PEO-N) TYPISCH VOORBEELD EXEMPLE D APPLICATION U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC

Nadere informatie

EXPERT IN DEUR- EN MEUBELBESLAG

EXPERT IN DEUR- EN MEUBELBESLAG SALICE AIR EXPERT IN DEUR- EN MEUBELBESLAG Deceuninck - Deforce nv Lodewijk De Raetlaan 28 8870 Kachtem T +32 (0)51 22 41 11 info@dcdf.be www.dcdf.be AIR - ONZICHTBARE SCHARNIER Air, een revolutionaire

Nadere informatie

Kelders Bouwen op waterdichte kwaliteit. Caves Etancher... c est gagner en qualité

Kelders Bouwen op waterdichte kwaliteit. Caves Etancher... c est gagner en qualité Kelders Bouwen op waterdichte kwaliteit Caves Etancher... c est gagner en qualité BOUWTECHNIEK / CONSTRUCTION Overzicht / Index Producten voor de binnenafdichting van kelders / Produits pour l étanchement

Nadere informatie

IV- 214 Lexan polycarbonaat Lexan polycarbonate STANDARD QUALITY, LEXAN TYPE 9030 QUALITE STANDARD, LEXAN TYPE 9030

IV- 214 Lexan polycarbonaat Lexan polycarbonate STANDARD QUALITY, LEXAN TYPE 9030 QUALITE STANDARD, LEXAN TYPE 9030 STANDAARDKWALITEIT, LEXAN TYPE 9030 QUALITE STANDARD, LEXAN TYPE 9030 STANDARD QUALITY, LEXAN TYPE 9030 GLASHELDER 2050 x 1250 x 0.75 28.40 2050 x 1250 x 1.00 39.46 2050 x 1250 x 1.50 49.63 2050 x 1250

Nadere informatie

Stempels Tampons encreurs

Stempels Tampons encreurs Stempels Tampons encreurs Taal Langue Stempels Met stempels kun je een zeer gedetailleerde afdruk achterlaten op verschillende papier soorten. Wij adviseren de volgende papiersoorten om te bestempelen:

Nadere informatie

Technische Gegevens. Kunststof Plaatmateriaal. Dikte 2 mm

Technische Gegevens. Kunststof Plaatmateriaal. Dikte 2 mm Tel. 074 2500969 Fax: 074 2500961 Technische Gegevens Kunststof Plaatmateriaal Dikte 2 mm Kerfslagproef Als er losse scherpe en/of zware onderdelen in de achterbak tegen de zijwanden komen kunnen er gaten

Nadere informatie

Glass Handling Holland

Glass Handling Holland You received a brochure for Glass handling equipment, this information shows all Products For Glass Processing. For Glass storage, Glass transport, Glass lifting, Glass installing like vacuum machines

Nadere informatie

Montagehandleiding: doucheset

Montagehandleiding: doucheset Montagehandleiding: doucheset Installation manual: showerset 0 6 5 7 8 9 0 8 9 7 5 6 Controleer voor installatie of alle onderdelen aanwezig zijn. Check if all parts are present before installation. 5

Nadere informatie

VENT-AXIA VOCHTIGHEIDSSENSOR CAPTEUR D'HUMIDISTATDITÉ VENT-AXIA

VENT-AXIA VOCHTIGHEIDSSENSOR CAPTEUR D'HUMIDISTATDITÉ VENT-AXIA SENSOREN - CAPTEURS - VENT-AXIA VOCHTIGHEIDSSENSOR CAPTEUR D'HUMIDISTATDITÉ VENT-AXIA 434 43 VTVS Ventaxia vochtigheidssensor Capteur d'humidité ambiante 522 Regelaars & Sensoren - Regulateurs & Capteurs

Nadere informatie

Cleanrooms. Vloer- en wandbekleding. Cleanrooms

Cleanrooms. Vloer- en wandbekleding. Cleanrooms Cleanrooms Vloer- en wandbekleding voor Cleanrooms * Inhoudsopgave Waarom een vloer van Tarkett kiezen? 3 / 4 SD voor geleidende toepassingen 5 ProtectWALL 2CR (Cleanrooms) 6 Chemische resistentie tabel

Nadere informatie

Inhoudstafel. Index Table of contents. Diversiteit in handling [ 5 ] Diversité en transport Conveying in numerous varieties

Inhoudstafel. Index Table of contents. Diversiteit in handling [ 5 ] Diversité en transport Conveying in numerous varieties YOUR BEST MOVE! Inhoudstafel Index Table of contents Diversiteit in handling [ 5 ] Diversité en transport Conveying in numerous varieties Magazijn [ 8 ] Dépôt Warehouse Verticaal transport [ 9 ] Transport

Nadere informatie

Development of the big man (4-5)

Development of the big man (4-5) VBL-VTS Clinic : Lucien Van Kers Niveau Trainer B GENT 13/04/07 De as tussen guard and big men Development of the big man (4-5) Om een kampioenen ploeg te maken zijn de 1 (passer) en 5 (receiver) positie

Nadere informatie

KM 90/60 R Bp Pack Adv

KM 90/60 R Bp Pack Adv KM 90/60 R Bp Pack Adv Robuuste, compacte, wendbare en emissievrije KM 90/60 R Bp Pack Adv zitveegmachine met Tact-filterreiniging, Home Base, Easy Operation-bediening en praktisch pick-up-oppervlak. 1

Nadere informatie

HTE bij Nuplex: van monomeer naar hars en juiste verf formulering. Peter van den Berg

HTE bij Nuplex: van monomeer naar hars en juiste verf formulering. Peter van den Berg HTE bij Nuplex: van monomeer naar hars en juiste verf formulering Peter van den Berg 0 Agenda 1. Introductie Nuplex (Resins) 2. Onze definitie van HTE 3. HTE hars synthese, mogelijkheden, nadelen en tegenslagen

Nadere informatie

LA GAMME 230 VOLT FEATURES HET 230 VOLT GAMMA Power 401/2 Power 401/1 Power 571/2 Power 571/1 Power 591 Power 801 POWER 401/2

LA GAMME 230 VOLT FEATURES HET 230 VOLT GAMMA Power 401/2 Power 401/1 Power 571/2 Power 571/1 Power 591 Power 801 POWER 401/2 www.mottura.com POWER - systèmes motorisés hi-tech pour rideaux Basse consommation - Les moteurs Power assurent une économie d énergie de 70% comparés aux systèmes 230Vac. Silencieux - Tous les systèmes

Nadere informatie

7818E - 3M TT1 MS PET 75-310E-90WG Thermal Transfer Polyester Label Material

7818E - 3M TT1 MS PET 75-310E-90WG Thermal Transfer Polyester Label Material 7818E - 3M TT1 MS PET 75-310E-90WG Physical Properties Facestock 81 Micron Matte Silver polyester (Calipers are nominal values) Adhesive 20 micron #310 E Acrylic Issued : February 2001 Supersed : December

Nadere informatie

CD/DVD verpakkingen Boîtiers et Pochettes pour CD et DVD

CD/DVD verpakkingen Boîtiers et Pochettes pour CD et DVD CD/DVD verpakkingen Boîtiers et Pochettes pour Taal Langue Nederlands Nederlands CD/DVD verpakkingen Zet u vaak een CD of DVD in op professioneel niveau? Dan mag een kwalitatieve verpakking natuurlijk

Nadere informatie

CATALOGUE CATALOGUS ETE ZOMER

CATALOGUE CATALOGUS ETE ZOMER CATALOGUE CATALOGUS ETE ZOMER 1 Mai 2016 Naissance garcon I_KIT 1042 Kit Mobile 11,00 Pour 6 boites / Voor 6 dozen I_KIT 1039 Kit Boites dragées 8,00 I_KIT 1038 Kit Banderole landeaux 3,00 e avantag PRIX

Nadere informatie

Sables de construction - Sables pour béton pour travaux de bâtiment. Sables de construction - Sables pour béton pour travaux de bâtiment

Sables de construction - Sables pour béton pour travaux de bâtiment. Sables de construction - Sables pour béton pour travaux de bâtiment NBNNUMBER TITLE NL TITLE FR NBN 589-101: 1969 Bouwzand - Algemeen Sables de construction: généralités LANG UAGE REPLACED BY 13242 NBN 589-102:1969, Bouwzand - Zand voor beton voor bouwwerken Sables de

Nadere informatie

t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g

t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g 213 B R O N V A N W E L Z I J N 214 VI50 215 Adoucisseur d eau automatique pour usage domestique dans nos installations sanitaires et dans nos

Nadere informatie

RUITEN VERVANGING SYSTEEM versie: RVS 0920091

RUITEN VERVANGING SYSTEEM versie: RVS 0920091 Eigenschappen Professionele set om ruiten te vervangen Omschrijving Met het Ruiten Vervanging Systeem bent u als onderhouds- en reparatiebedrijf in staat om een zeer vaak voorkomende reparatie in eigen

Nadere informatie

TEMPERATURE CONTROLLED SOLDERING STATIONS

TEMPERATURE CONTROLLED SOLDERING STATIONS TEMPERATURE CONTROLLED SOLDERING STATIONS VT-SS10 150 C - 450 C VT-SS20 150 C - 420 C VT-SS30 160 C - 480 C Description / Omschrijving / Description The temperature controlled soldering station contains

Nadere informatie

This manual primarily describes precautions required in installing and wiring the photo electric sensor.

This manual primarily describes precautions required in installing and wiring the photo electric sensor. PEM3D PHOTO ELECTRIC SENSOR Instruction Manual This manual primarily describes precautions required in installing and wiring the photo electric sensor. n Specifications Detection : Retro reflection Range

Nadere informatie