Inleiding... 7 Projectonderwijs Vertalingen Nederlands Français English Deutsch... 89

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 7 Projectonderwijs... 10 Vertalingen... 15 Nederlands... 17 Français... 41 English... 65 Deutsch... 89"

Transcriptie

1 Grafische Wegwijzer

2

3 Inhoudstafel Inleiding... 7 Projectonderwijs Vertalingen Nederlands Français English Deutsch Verklaringen Grafische Gids Nota s

4

5 Inleiding Veel werknemers en studenten in de grafische industrie hebben zeker al de nood gevoeld aan een beknopte grafische encyclopedie, waarin de nu gangbare grafische termen kort worden toegelicht en, met het oog op de zo sterk toegenomen internationale contacten en oriëntatie, in de courante vreemde talen worden vermeld. Dit gemakkelijk hanteerbaar meertalig boekje wil ondermeer voorzien in deze behoefte. Een ander doel van dit werk is de studenten te motiveren om open te staan voor dialoog buiten de eigen moedertaal om. Dit is zeker een noodzaak bij iedere toekomstige tewerkstelling. Het hoofdeel van het werk is in eerste plaats bestemd voor de Nederlandstalige gebruiker. Maar ook voor buitenlandse, anderstalige studenten die aan onze opleiding studeren, is het een middel om in voorbereiding Nederlandstalige lessen makkerlijker te volgen. 7

6 Deze gids streeft geen volledigheid na, maar wil een hanteerbaar en overzichtelijk werkinstrument zijn. Reacties op deze publicatie en tips voor verdere verwerking zijn steeds welkom. In het woordenboek komt de basiswoordenschat van het bereik vellenoffset aan bod. De lijst is thematisch opgebouwd, wat de mogelijkheid biedt om gemakkelijker het jargon rond een bepaald item terug te vinden Naast ieder thema vind je de Nederlandse verklaring en de vertaling naar het Frans, Engels en Duits. In het tweede deel kan je de woorden alfabetisch opzoeken in de betrokken taal en kan je via de cijferverwijzing naar de verklaring teruggrijpen. Hierdoor stellen we de gebruiker in staat de betekenis van termen in vreemde talen, die vaak problemen opleveren bij mondelinge of schriftelijk contact met buitenlandse relaties, op te sporen. We hopen dat dit werk de aanzet is voor volgende publicaties over andere grafische deelgebieden. Het feit dat het werk inhoudelijk slechts het grafische domein van de vellenoffset als onderwerp draagt, is immers bewust gekozen als vertrekbasis. We nemen in ieder geval door dit werk bij te dragen tot een open en communicatieve, boeiende en grafische wereld. Het grafische woordenboek is als databestand ook on line raadpleegbaar op het internet adres 8

7 Projectonderwijs Jaarlijks werken laatstejaarsstudenten Grafische en Digitale Media van de Arteveldehogeschool een project uit. De laatstejaars van de richting Productieleiding verzorgden tijdens het tweede semester van het academiejaar de uitvoering van dit werk. Projectonderwijs is een handige werkvorm om zelfsturend teamwork te leren toepassen in de praktijk en om probleemoplossend te leren werken. Dat betekent dat je wordt voorbereid op een beroepspraktijk waarin je geconfronteerd zult worden met allerlei opdrachten, problemen en onvoorziene omstandigheden. Kortom met situaties die je alleen of met anderen het hoofd moet kunnen bieden. Het project heeft tot doel vakoverschrijdend te zijn. Je maakt dus gebruik van kennis die je bij allerlei verschillende vakken hebt opgedaan; kennis van vakken die je moet kunnen toepassen in één bepaalde situatie. Je moet dus in staat zijn die verschillende kennisgebieden te integreren. 9

8 Hierdoor worden praktische en theoretische vaardigheden aan elkaar gekoppeld en kunnen productiemogelijkheden en -beperkingen getoetst worden. Naast de kennisvaardigheden komen binnen dit project ook aspecten aan bod als redactie, overleg, planning en communicatie. Binnen een klassieke schoolomgeving is dit zeker geen evidentie. Het feit dat drukvoorbereiding, drukken en afwerken niet langer gescheiden productiestappen in het grafische bedrijf zijn, is hierbij duidelijk aan bod gekomen. Les krijgen over een bepaald vak is één ding, maar alle vakoverschrijdende kennis samenbrengen en omzetten in de praktijk is nog zoveel leerrijker. Op die manier krijgen studenten het gevoel dat zij als groep iets hebben verwezenlijkt en dat zij niet zomaar een oplossing hebben gekopieerd. Indien studenten zich immers willen profileren als flexibele krachten in onze steeds vlugger evoluerende samenleving, dan is projectonderwijs zeker en vast een must. De bedoeling van projectonderwijs is dat studenten proeven van de echte bedrijfswereld en dat zij niet zomaar alles uit boekjes hoeven te leren. Zij worden geconfronteerd met organisatorische problemen, vergaderingen, deadlines, teamwork, conflictsituaties en -oplossingen, enz. Kortom, zaken waar elke werknemer dagelijks mee te maken krijgt. Studenten leren hun opdrachten te plannen, te delegeren, kritiek te incasseren, verantwoordelijkheid te nemen, informatie te verwerken. 10

9 Probleemoplossend leren te werk gaan is trouwens één van de hoofdpijlers van deze vorm van onderwijs. Studenten leren zelf initiatieven te nemen en die met argumenten te verdedigen. Door deze studievorm worden de studenten beter gewapend met vaardigheden, onmisbaar in het bedrijfsleven, die zij niet in de klassieke hoorcolleges meekrijgen. Lectoren spelen daarbij een andere rol dan in het traditioneel onderwijs: zij zijn begeleiders en geven geen kant en klare antwoorden. De tijd dat de lector zijn ding voor de klas kwam doen, met andere woorden kwam lesgeven, is immers vervlogen. De rol van de ondersteunende, begeleidende en meelevende lector heeft het overgenomen. Het is immers juist de bedoeling van het projectonderwijs dat de student zelf op onderzoek uitgaat. Via projectonderwijs leert de student zichzelf beter kennen. Hoe functioneer ik binnen een team? Kan ik leidinggeven of voer ik liever uit? Hou ik mij liever bezig met theoretische zaken of bekijk ik liever de praktische kant van de zaak? Een antwoord vinden op dergelijke vragen zal een grote invloed hebben op de beroepskeuze van de afstuderende. 11

10 In het traditioneel onderwijs ligt de nadruk op het zich toe-eigenen van theoretische kennis. Bij projectonderwijs worden eveneens de zogenaamde zachte kwalificaties ontwikkeld: flexibiliteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de vaardigheid om samen te werken en om analytisch te denken. In dit project ontwikkelen de studenten verschillende vaardigheden. Organisatorische vaardigheden Aan het eind van het project heeft de student inzicht in de taken die een manager moet uitvoeren om uiteenlopende werkzaamheden op elkaar af te stemmen, personeel aan te werven en de interne en externe communicatie te coördineren. Communicatieve en administratieve vaardigheden Tijdens het project leert de student zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren. Hij leert te presenteren, contacten te leggen en te onderhouden met interne en externe groepen. Daarnaast leert hij efficiënt en effectief te vergaderen en te onderhandelen. Tijdens dit project moet hij in staat zijn de eigen aanpak van een bepaald probleem op overtuigende wijze te verdedigen. 12

11 Technische vaardigheden Deze zijn uiteraard van het allergrootste belang. Gedurende de dagen waarop reëel gewerkt wordt, moet elke student meehelpen om de productie tot een goed einde te brengen. Tijdens en na afloop van het project moet de student er bovendien blijk van geven: - zelfstandig en in groepsverband te kunnen werken; - leiding te kunnen geven aan een groep; - met onzekerheden (demotivatie) en kritiek te kunnen omgaan; - met conflicten te kunnen omgaan; - ondernemend te zijn en initiatief te nemen; - tot zelfreflectie (correctie) in staat te zijn; - afspraken na te komen; - systematisch te kunnen werken; - zelfstandig informatie te kunnen vergaren. 13

12

13 VERTALINGEN Traductions Translations Übersetzungen

14

15 NEDERLANDS Français English Deutsch

16

17 nr. Nederlands Français English Deutsch cilindersysteem système 4-cilindres 4-cilinder system Vierzylindersystem cilindersysteem système 5-cilindres 5-cilinder system Fünfzylindersystem A 2501 aandrijfrol roue de transmission driving wheel Antriebsrolle 2502 aandrijfzijde côté commande drive side Antriebseite 2503 aandrijving transmission drive Antrieb 2401 aanleg taquet de marge feed guide Anlegemarke 2402 aanslag gorge pitch line Anfangslinie 3501 absorptie absorption absorption Absorption / Wegschlagen / Eindringen 7101 aceton acétone acetone Azeton 1301 afmetingen dimensions dimensions Dimensionen 1401 afstandssturing / télécommande / remote control Fernsteuerung afstandsbediening commande à distance 3502 afstoten repousser/rejeter to repel abstossen 5301 afwikkeling déroulement rolling Abwicklung 8501 afwikkelingsfouten défauts de déroulement rolling defects Abwicklungsfehler 7102 alcohol alcool alcohol Alkohol 4101 alcoholbestendigheid résistence à l'alcool alcohol resistance Alkoholbestendigkeit 4301 alcoholvochtwerk dispositif d'humectage alcohol, damping unit Alcoholfeuchtwerk d'alcole 4102 algengroei croissance d'algues algal growth Algenwuchs 3301 alkali alkali alkali Alkali 19

18 nr. Nederlands Français English Deutsch 4103 alkalisch / basisch alkalin alkaline alkalisch 1103 analoge pers presse analogue analogue press Analogpresse 2601 antismetapparaat dispositif antimaculateur anti set-off device Druckbestauber 7103 anti-smetpoeder poudre antimaculage dry spray powder / Druckbestäubungsmittel anti set-off powder 7104 arabische gom gomme arabique arabic gum Gummiarabicum 1302 automatisatiegraad degrée d'automatisation automation degree Automatisierungsgrad B 4302 bakrol rouleau d' l'encrier ductor / fountain roller Farbkastenwalze 1402 bedieningspaneel armoire de distribution control panel / Leitstand / Steuerpult control board 2504 bedieningszijde côté de conduite operating side Bedienungsseite 5401 beklede cilinder cylindre habillé / packed cylinder Zylinder mit Aufzug cylindre garni 6102 bekledingsmateriaal matériel d'habillage covering material Bekleidungsmaterial 3503 bevloeibaarheid mouillabilité wettability Benetzbarkeit 4201 bevloeiingsmiddelen agents tensio-actifs wetting, dispersing agents Netzmittel 4303 bevochtigen humidifier moisten Befeuchtung 3101 bindmiddel véhicule liant vehicle / binding agent Bindemittel 8101 blindlopen filage blinding Blindlaufen 5402 borstelsysteem système à brosses brushsystem Bürstensystem 1303 breedte largeur width Breite 4202 bufferoplossing solution tampon buffer solution Pufferlösung 20

19 nr. Nederlands Français English Deutsch 21

20 nr. Nederlands Français English Deutsch C 4104 carbonaathardheid dureté carbonate carbonate hardness Durchschreibhärte 1304 cardanaandrijving transmission avec cardan cardan drive Kardanantrieb 5403 cassettensysteem système à cassettes cassette system Kassettensustem 4304 chroomwals rouleau en chrome chrome roller Chromwalze 6101 cilinderbekleding habillage du cylindre cylinder packing Zylinder mit Auszug 5404 cilinderkanaal évidement du cylindre / cylinder gap Zylinderkanal un vide du cylindre 1104 cilinderopstelling installation des cylindres cylinder configuration Zylinderaufstellung 1105 cilinderpers presse à cylindres cylinder press Zylinderpresse 1106 cold-setpers presse à encre cold-set / cold-set press Cold-set-presse presse sans sécheur 5201 compressibel compressible compressible Zusammendrückbar 7105 correctievloeistof correcteur liquide correction fluid Korrekturstoff 4105 corrosief corrosif corrosion Korrosion 7301 corrosievast résistance à la corrosion anticorrosive korrosionsverhütend D 1107 degelpers presse à platine platen press Tiegelpresse 3201 dekkracht pouvoir couvrant covering, hiding power Deckfähigkeit/Deckkraft 8502 delaminatie décomplexage / delamination Delaminierung délamination 3202 densiteit densité optical density Densität / Schwärzung 22

21 nr. Nederlands Français English Deutsch 8301 densiteitsverschillen les différences de densité density differences Densitätsdifferenzen 1108 digitale pers presse numérique digital press Digitalpresse 5202 dikteverlies perte de l'épaisseur loss of thickness Dickeverlust 5203 dimensiestabiliteit stabilité dimensionnelle dimensional stability Dimensionsstabilität, Massbeständigkeit 3102 dispersie dispersion dispersion Dispersion 4305 distributiecilinder rouleau distributeur / distributing roller / Reiberwalze baladeur distributer 4306 doseerapparaat réglage du débit d'eau dispenser / Dosierapparat measuring device 4307 doseerrol rouleau de dosage metering roller Dosierwalze 8503 doubleren doubler doubling dublieren 2101 draaien tourner work and twist umdrehen 4106 drogen sécher to dry trocknen 1403 droogeenheid unité de séchage dryer unit Trockenvorrichtung 1109 droogoffset offset à sec dry offset Trockenoffset / Wasserloser offset 3103 droogstof siccatif drying agent /siccative Trockenstoff / Sikkativ 5405 druk v.d. tegendrukcilinder pression du cylindre presseur impression pressure Druck des Presseurs 1201 drukformaat format printing size Druckformat 8302 drukfouten coquille spoilage / misprint / Druckfehler / Makulatur printer's error 1110 drukgroep groupe d'impression printing unit Druckeinheit / Druckwerk 23

22 nr. Nederlands Français English Deutsch 7106 drukinkt encre d' imprimerie printing ink Druckfarbe 6201 drukking pression pression Druck 6103 drukkracht instelling réglage de pression impression setting Druckeinstellung 6202 druklijn / druknip point d'impression impression line Druckpunkt 1305 druksnelheid vitesse d'impression printing speed Druckgeschwindigkeit 2301 dubbelvelcontrole détecteur de deux feuilles double sheet detector Doppelbogenkontrolle 2102 dwarsrichting sens de travers cross direction Querrichtung E 1111 éénkleurenoffsetpers machine offset une couleur single-colour offset press Einfarbenoffsetmaschine 5204 elasticiteit élasticité (une résilience) elasticity Elastizität, Spannkraft 6203 elastisch élastique elastic elastisch 2302 elektromechanisch électromécanique electromechanical elektromechanisch 5302 embossen gaufrage embossing Prägung 3104 emulgator émulsifiant emulsifier / Emulgator / emulsifying agent Emulgiermittel 8401 emulgeren émulsifier, voiler emulsification Emulgieren 3105 emulsie émulsion emulsion Emulsion 1112 etikettenpers machine à imprimer les label printing machine Etikettendruckmaschine étiquettes / imprimeuse d'étiquettes F 3601 filminktwerk encrage pelliculaire overshot (ink) fountain / Filmfarbwerk overshot duct 24

23 nr. Nederlands Français English Deutsch 4308 filmvochtwerk mouillage pelliculave film fountain Filmfeuchtwerk 4309 filter filtre filter Filter 2103 formaatinstelling réglage du format format adjustment Formateinrichtung 2403 fotocel cellule photoélectrique photocell Fotozelle 2404 foto-elektrisch photoélectrique photoelectric fotoelektrisch 5406 frictie, frictiekoppeling embrayage à friction friction / friction gearing Friktion / Friktionsgetriebe G 7107 gedemineraliseerd water eau déminéralisée / demineralised water, deminiralisiertes Wasser eau dé-ionisée deionised water 7108 gedistilleerd water eau distillé distilled water distilliertes Wasser 6204 gekalibreerd calibré calibrated kalibriert 4107 geleidbaarheid conductance conductivity Leitfähigkeit 2505 gelijkstoter redresseur rectifier Glattstossvorrichtung 7302 gevaarlijk dangereux danngerous gefärlich 7303 giftig toxique poisonous giftig 3401 glans éclat gloss Glanz 2405 gradenschaal division en degrés graduation of devision Gradeinteilung 4108 grensvlakspanning tension interfaciale interfacial tension Grenzflächenspannung 2303 grijper pince gripper Greifer 2506 grijperbrug triangle de pince gripper bar Greiferbrücke 2406 grijperwit marge de pinces / gripper margin Greifersteg blanc de pinces 25

24 nr. Nederlands Français English Deutsch 1113 grootformaatpers presse à grands formats large format offset press Grossformatoffsetmaschine 1202 grootoplage grand tirage long run / long circulation Grossauflage H 5205 haaks perpendiculaire perpendicular senkrecht 4109 hardheid dureté hardness Härte 3106 hars résine resin Harz 1114 heatsetpers presse à encre heatset / heatset press Illustrationsdruckpresse presse avec sécheur 5206 herstelvermogen recuperation recovering Ausbesserungsmöglichkeit 2602 hoogstapeluitleg sortie à haute pile high-pile delivery Hochstapelausleger 1306 hoogte hauteur height Höhe 2201 hoogte instellen mettre en hauteur to bring up unterlegen I 7125 impregneren imprégner impregnate imprägnieren 5207 indeuking faible indentation Beule 5208 indrukking impression impression Eindrückung 3504 inktaanname réceptivité à l'encre ink receptivity Farbannahme 3505 inktafname capacité de transfert lifting property Farbabnahme 3506 inktafstotend repoussant l'encre ink repellent farbabstossend 3602 inktbakrol rouleau d'encrier fountain roller/duct roller Farbduktor 3302 inktbestendig repoussant l'encre ink resistant farbbeständig 26

25 nr. Nederlands Français English Deutsch 3402 inktdroging siccité de l'encre ink drying Farbtrocknung 3203 inktfijnheid finesse de broyage ink fineness Farbfeinheit/Feinheit 3603 inktgeving encrage inking Einfärbung 3507 inkthechting accrochage des encres ink adhesion Farbhaftung 3403 inktlaagdikte épaisseur du film d'encre ink-film thickness / Farbeschichtdicke ink-layer thickness 3604 inktmes lame d'encrier ink knife Farbmesser 3508 inktoverdracht transfert de l'encre ink transfer Farbübertragung 3605 inktregeling / inktgeving réglage du débit d'encre colour adjusting Farbreglung 7201 inktspatel spatule palette, inktknife Farbspachtel 3509 inktsplitsing scission du film d'encre ink splitting Farbspaltung 3606 inktstelschroef / zoneschroef vis d'encrier end adjusting screws Zonenschraube 3107 inkttoevoegingsmiddel correctif / additif additive / ink modifier Druckfarbezusatzmittel 3404 inktverdeling distribution d'encre ink distribution Farbverteilung 7304 inktverdunning allonger l'encre / ink reduction Farbverdünnung diluer l'encre 3405 inkt-waterbalans équilibre encre-eau ink-water balance Farb / Wasser-Balance 3607 inktzone zone d'encre ink zone Farbzone 2202 Inlegapparaat margeur feeder / infeed Anleger, Anlageapparat 2203 inleggen marger feed / to lay on anlegen 2204 inlegtafel table de marge / feedboard / feeding board Einlegetisch / Anlegebrett table à pile / table à papier 6104 insteek(-diepte) creux de cilindre undercut Einstich 1307 insteltijd temps de réglage set-up time / make-ready time Einrichtezeit 27

26 nr. Nederlands Français English Deutsch 1308 investering investissement investment Investierung 7109 isopropyl-alcohol alcool isopropylique isopropyl alcohol Isopropylalkohol K 8303 kaallopen (v.d. plaat) griller walking off schwinden 5407 kanaalrand cadre du canal channelborder Kanalumranding 8601 kanaalstreep marque du canal channel streak Kanalstreifen 5101 karkas carcasse carcass Karkasse 1115 kartondrukpers presse à carton (card) board press Kartonpresse 1404 keerinrichting unité de retiration perfecting unit Wende-Einrichtung 2507 keertrommel cylindre d'iversement reversing cylinder Wendetrommel 4310 keramische wals rouleau céramique ceramic roller keramische Walze 2104 keren imposition en demi-feuille work and turn umschlagen 5102 kettingdraden chaîne worp Kette 2508 kettinggrijpers dispositif de pinces à chaînes chain gripper device Kettengreifersystem 2603 kettinguitleg sortie à chaîne chain delivery Kettenauslage / Kettenausleger 7202 kleefband ruban adhésif self-adhesive tape Klebeband / selbsthaftendes Klebeband 8304 kleefkracht (v.d. inkt) poisseux tack(iness), stickiness Zügigkeit, Zähigkeit 1116 kleinoffsetpers machine offset de bureau small offset press Kleinoffsetmaschine 1203 kleinoplage petit tirage short run / short circulation Kleinauflage 5408 klemlat/klemlijst dispositif d'accrochage blanket clamp Tuchklemmvorrichtung du blanchet 28

27 nr. Nederlands Français English Deutsch 3303 kleurhelderheid clarté lightness Helligkeit 3204 kleurkracht intensité colour strength Farbstärke 3108 kleurstof colorant dye Farbstoff 3304 kleurtoon chromatique hue Farbton 3305 kleurverzadiging saturation du couleur saturation Farbsättigung 5209 knikweerstand resistance cassure snap resistance / Knickwiderstand crack resistance 8305 koeken, oplopen plaquage piling / caking antrocknen / aufbauen / anhäufen 2509 kogelgewricht joint articulé swivel joint Kugelgelenk 2304 kogelhouder porte billes ball retainer Kugelhalter 1309 kostprijs prix de revient cost price Kostenpreis 3208 kraalrand auréole, bourrelet d'encre dot fringe, halo effect Quetschrand 7110 kraanwater eau de robinet tap water Leitungswasser 8201 krullen (v.h. papier) roulage (de la feuille) to curl Kräuselen (des papiers) 3608 kunststofrol rouleau synthétique synthetic roller Kunststoffrolle L 1405 lakwerk unité de laque varnish box / varnishing unit Lackwerk / Lackiereinheit 1310 lengte longueur length Länge 2407 lichtdiode voyant DEL light-emitting diode Leuchtdiode 3306 lichtechtheid solidité à la lumière light fastness Lichtbeständigkeit 4311 likrol preneur ductor roller / metering roller heber 3609 likrol/inktlikrol rouleau preneur ductor roller / transfer roller Heberrolle / Heber 29

28 nr. Nederlands Français English Deutsch 6105 looplijst tasseau bed bearers Schmitzringe 2105 looprichting sens de la machine machine direction / Faserlaufrichtung / Laufr. grain direction Längsr. / Maschinenr loslaathoek angle d'élargissement release angle Trennwinkel 8202 loslaten strijklaag écaillement peeling Abschälen des Striches 5303 loslaten van het rubber décollement d'un blanchet blistering of blanket abplätzen/ sich loslösen M 1204 machineformaat format de la presse range of press / Maschinenformat press dimension 3406 mat mat mat / matt matt 1117 meerkleurenoffsetpers machine offset multicolour offset press Mehrfarbenoffsetplusieurs couleurs maschine 1205 middenoplage tirage moyen middle run / medium run / Mittelauflage middle circulation 7305 milieu enivronnement environment Umwelt 1118 modulair systeem système modulaire modular system Modularsystem 3209 moiré moiré moiré Moiré 4312 molton molleton hannel Molton N 5409 nip ligne d'impression / impression line / Druckpunkt point d'impression printing zone 3307 nitro nitro nitro Nitro 30

29 nr. Nederlands Français English Deutsch 2510 nok came cam Nocken 2511 noodstop bouton d'arrêt d'urgence safety stop Sicherheitshebel 1406 nummerklok numéroteur numbering box Nummerierwerk 1407 nummerwerk numéroteuse numbering unit Nummereinheit O 1119 offsetproefpers presse à contre épreuves offset proof press Offsetandruckpresse 4313 omkeerosmose osmose inversé reversal osmosis Umkehrosmose 6205 omtreksnelheid vitesse périphérique circumferential speed Umfangsgeschwindigkeit / Abwicklungsgeschwindigkeit 1311 onderhoudscontract contrat d'entretien maintenance contract Wartungskontrakt 5103 onderlegvel feuille de dessous packing Packung / Zwichtepapier / Unterlagebogen 4110 ontharden adoucir soften enthärten 2604 ontkruller déboucleur de feuilles sheet straightener Bogenentroller 7111 ontsluiermiddel agent d'enlevage de voile scum remover Schleierlösungsmittel 7306 ontvlambaar inflammable inflammable entflammbar 7112 ontwikkelaar révélateur / développateur developer Entwickler 4314 opdraagrol / rouleau toucheur applicator roller Auftragwalze (vocht)opdraagrol 3610 (inkt) opdraagrol rouleaux toucheurs forme rollers Auftragrollen 7307 oplosbaarheid solubilité solubility löslichkeit 7113 oplosmiddel solvant (dissolvant) solvent Lösungsmittel 2205 opneemzuiger piston de levage lifting sucker Hubsauger 31

30 nr. Nederlands Français English Deutsch 5104 oppervlaktelaag couche de surface surface layer Oberflächenschicht 4111 oppervlaktespanning tension superficielle surface tension Oberflächenspannung 5210 oppervlaktestructuur structure de surface surface structure Oberflächenstruktur 6206 opstuwing propulsion pushing up aufbauschen 5211 overstretch surétirage overstretch Overstritch 8306 overzetten maculer to set off abschmieren, abliegen 8102 oxidatie oxydation oxidation Oxidation 3407 oxidatieve droging séchage par oxydation oxidation drying Trocknung durch / Oxydation P 1206 papierbaanbreedte laize webwidth Papierbahnbreite 2106 papierdikte épaisseur du papier calliper, thickness Papierstärke 1207 papierformaat format de papier size of paper Papierformat 8307 parelen rétraction / crawling / pebbling Perlen der Farben perlage moutonnnage 3109 pigment pigment pigment Farbkörper / Pigment 5410 plaatklemlijst tringle de blanchet clamp bar Klemmstange 7114 plaatreiniger solution de lavage des clichés plate cleaner Plattenreinigungsmittel 8602 plaatslijtage abrasion de la plaque plate abrasion Plattenabnutzung 5212 plastisch plastique plastic plastisch 8203 plukken arrachage picking rupfen 2206 pneumatisch pneumatique pneumatic pneumatisch 7203 poetsdoek, reiningingsdoek chiffon cleaning rag / cleaning cloth Putztuch 32

31 nr. Nederlands Français English Deutsch 8504 punttoename élargissement du point dot gain / Punktzunahme / dot enlargement Punktannahme 8103 puntverlies réduction de point dot loss Punktverlust 5304 puntvorming formation de points dot formation Punktbildung / Punktformation R 1408 randapparatuur équipment périphérique peripheral equipment Peripheriegeräte 3210 raster trame screen Raster 3211 rasterhoek orientation de trame screen angle Rasterwinkel 3212 rasterliniatuur lignage de Trame screen ruling / Rasterweite/ screen width Rasterfeinheit 3205 rasterpercentage / valeur de ton tone value Tonwert toonwaarde 3213 rasterpunt point de trame screen dot Rasterpunkt 1120 recto-versopers / presse à retiration / perfecting press / Schön- und schoon- en weerdrukpers presse recto-verso blanket-to-blanket press Widerdruck-presse / S/W-Presse 2408 register repérage register Register / Passgenauigkeit 8402 registerverschillen erreurs de repérage register differences Passerdifferenzen 5213 rek étirage/ allongement stretch Ausdehnungexpansion 2107 relatieve vochtigheid humidité relative relative Humidity Relative Feuchtigkeit 3206 reuk odeur odour Geruch 33

32 nr. Nederlands Français English Deutsch 1121 rijenbouw presse en ligne straight-line press Reihenbaumaschine 4315 rollensysteem système des rouleaux roller system Rollensystem 1122 rotatiepers presse rotative web-fed press / Rotationsmaschine / rotary press Rollenoffsetpresse 1123 rubber tegen rubber presse blanchet-blanchet blanket-to-blanket Gummituch gegen Gummituch 5105 rubberdoek blanchet (rubber) blanket Gummituch 5411 rubberdoekspanlijst bare de calage clamp bar Klemmstange 5412 rubberdoekspanning tension du blanchet blanket tension Gummituchspanning 3611 rubberrol rouleau en caoutchouc rubber roller Gummiwalze 3612 ruiterrol rouleau chargeur rider roller/distributing rider Reiterwalze S 5214 samendrukbaarheid compressibilité compressibility Zusammendrückbarkeit 1124 satellietbouw machine à tambour satellite press / common Satellitenbauwerk / impression cylinder press Satellitenbauweise 7308 schadelijk nocif harmful schädlich 4203 schimmeldodende fongicides fungicidal agents Pilzgifte middelen 8403 schimmelvorming végétation mycélienne fungus growth Pilzbefall 8404 schuimvorming formation d'écume foaming Schaumbildung 7115 schuurmiddel abrasif abrasive Scheuermittel 8308 schuurweerstand résistance au frottement / abrasion resistance Scheuerfestigkeit résistance à l'usure 34

33 nr. Nederlands Français English Deutsch 1312 service service service Dienstleistung 5215 shore-hardheid dureté shore shore hardness Shore-Härte 7116 siccatif siccatif drying agent Trockenstoff 5216 sikkelvorming formation de croissants sickelshapeforming Sichelbildung 8309 sjabloneren impression fantôme / ghosting Geistereffekt maculage en retiration 7204 slijpen meuler grind abschleifen 3308 slijtvastheid / résistance à l'abrasion abrasion resistance / Abreibfestigkeit / schuurvastheid scuff resistance Scheuerfestigkeit 8405 sluier voile fog Schleier 7117 smeermiddel lubrifiant lubricant Schmiermittel 8310 smeren allongement du point smearing abschmieren 1313 smering lubrification lubrication Schmierung 6106 smetring couronne bearer ring Schmitzring 8311 smetten empâter slur / drag abschmieren 3110 solvent solvant solvent Lösemittel 4112 soortelijk gewicht poids spécifique specific gravity Wichte (w) 1409 sorteerinrichting unité de triage sorting unit Sortiervorrichtung 8104 spanjool moine, soleil, pétouille hickey Butzen 3309 spirit alcool alcohol / spirit Spirit 7205 spons éponge sponge Schwamm 4316 sproeivochtwerk mouillage par spray fountain Sprühfeuchtwerk pulvérisation 2207 staffelinlegapparaat margeur à nappe stream feeder Schuppenanleger 35

34 nr. Nederlands Français English Deutsch 1125 stansautomaat machine automatique die cuttting machine Stanzautomate découpe et de rainage 2208 stapelhoogte hauteur de la pille pile height Stapelhöhe 8204 statische elektriciteit électricité statique static electricity statische Elektrizität 6107 steekcirkeldiameter primitif pitch diameter Teilkreisdurchmesser 2512 stelschroef vis de réglage adjusting screw Einstellschraube 8505 stofopbouw peluchage linting Stäubung 2108 stolpen retourner work and tumble umstülpen 3207 stuiven van de inkt voltige ink flying / ink misting Spritzen / Farbstäuben 6207 synchronisatie synchronisation synchronisation Synchronisierung T 8603 tandstrepen marques de dents gear streaks / gear marks Zahnstreifen 6108 tandwiel pignon / roue dentée gear, tooth wheel Zahnrad 1314 tandwielaandrijving transmission par engrenage gear drive Zahnradantrieb 2209 tastkop tête chercheuse sensing head Abtastkopf 2210 tastvoet commande par palpeur governor foot control Abtastfuss 6109 tegendrukplaat plaque d'impression impression plate Gegendruckplatte 8406 tinten déteintage bleeding bluten 7118 toevoegsels additifs addition Anhang 8105 tonen graissage greasing tonen 5305 toonwaardeoverdracht transmission de tonalité tone value transmission Tonwertübertragung 2305 transportbanden bande courroie conveyor belts Transportbänder 36

35 nr. Nederlands Français English Deutsch 2306 transportrol rouleau porteur carrier rols Transportrolle 2211 transportzuiger piston de transport transport sucker / Transportsaugsystem forwarding sucker 3310 trekkracht / poisseux tackiness / tack / Zügigkeit / splitsingskracht stickiness Zugfestigkeit / Klebrigkeit 5217 treksterkte / résistance à la rupture / tensile strength Zugfestigkeit / trekweerstand / partraction Bruchwiderstand breekweerstand 5106 tussenlaag couche intermédiaire intermediate layer Zwischenschicht 3613 tussenrollen rouleaux intermédiaires intermediate rollers Zwischenwalzen 1126 tweekleurenoffsetpers presse offset deux couleurs two-colour offset press Zweifarbenoffsetmaschine U 2605 uitleg sortie delivery Auslage / Ausleger V 2606 vellengelijkstoters taqueuse jogger Bogenglattstossvorrichtung 1127 vellenpers machine à feuilles sheet-fed press Bogendruckmaschine 2607 vellenrem frein des feuilles sheetbrake Bogenbremse 2608 ventilator ventilateur fan Ventilator 4113 verdampen évaporer evaporate verflüchten 4114 verdampingssnelheid évaporation evaporation speed Geschwindigkeit 3614 verdeelrol rouleau distributeur distributor roller Distributionsrolle 37

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK Departement IW&T [ KHBO vzw ] Zeedijk 101 B-8400 Oostende Tel. +32 59 56 90 00 Fax +32 59 56 90 01 HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK docentenwerkgroep MULTIDISCIPLINAIR PROJECT 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Opleidingsplan. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Opleidingsplan. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL-referentie D04 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 20-09-2009 Eerste opzet voor het document. Maik

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

Het trainen van communicatieve vaardigheden op alternatieve wijze

Het trainen van communicatieve vaardigheden op alternatieve wijze Universitaire Instelling Antwerpen FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Departement communicatiewetenschappen Academiejaar 2004-2005 Het trainen van communicatieve vaardigheden op alternatieve

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

De slimme verbruiker G A S T

De slimme verbruiker G A S T De slimme verbruiker G A S T Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te downloaden via http://www.cteno.be/gast Auteurs: Redactie: Illustraties: Lay-out: Centrum voor Taal

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Succesvol begeleiden van vrijwilligers met psychische klachten. Een brochure voor vrijwilligerscoördinatoren

Succesvol begeleiden van vrijwilligers met psychische klachten. Een brochure voor vrijwilligerscoördinatoren Succesvol begeleiden van vrijwilligers met psychische klachten Een brochure voor vrijwilligerscoördinatoren De Vrijwilligerscentrale Utrecht faciliteert, adviseert en coacht non-profit organisaties in

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Creative Business. Opleidingen 2015-2016 voltijd Creative Business Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Creative Business Opleidingen 2015-2016 Inhoud Welkom 3 Opleidingsoverzicht Creative Business 4 Opleidingen: Associate-degreeprogramma Crossmediale Communicatie

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie onderwijs dat werkt Inhoud Voorwoord 5 Praktijk. Hoezo? 6 De praktijk aan het woord 9 Zes casussen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Onderzoek stage portfolio

Onderzoek stage portfolio Onderzoek stage portfolio Dorigo Smit Inleiding Het is nu Februari 2015 en we zijn nu op het punt aangekomen dat we over gaan naar fase 3. In deze fase gaan wij ons voorbereiden op onze stage. Een goede

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Te huur G A S T. inleiding. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te downloaden via http://www.cteno.

Te huur G A S T. inleiding. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te downloaden via http://www.cteno. Te huur G A S T Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te downloaden via http://www.cteno.be/gast Auteurs: Redactie: Illustraties: Lay-out: Centrum voor Taal en Onderwijs

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie