Inleiding... 7 Projectonderwijs Vertalingen Nederlands Français English Deutsch... 89

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 7 Projectonderwijs... 10 Vertalingen... 15 Nederlands... 17 Français... 41 English... 65 Deutsch... 89"

Transcriptie

1 Grafische Wegwijzer

2

3 Inhoudstafel Inleiding... 7 Projectonderwijs Vertalingen Nederlands Français English Deutsch Verklaringen Grafische Gids Nota s

4

5 Inleiding Veel werknemers en studenten in de grafische industrie hebben zeker al de nood gevoeld aan een beknopte grafische encyclopedie, waarin de nu gangbare grafische termen kort worden toegelicht en, met het oog op de zo sterk toegenomen internationale contacten en oriëntatie, in de courante vreemde talen worden vermeld. Dit gemakkelijk hanteerbaar meertalig boekje wil ondermeer voorzien in deze behoefte. Een ander doel van dit werk is de studenten te motiveren om open te staan voor dialoog buiten de eigen moedertaal om. Dit is zeker een noodzaak bij iedere toekomstige tewerkstelling. Het hoofdeel van het werk is in eerste plaats bestemd voor de Nederlandstalige gebruiker. Maar ook voor buitenlandse, anderstalige studenten die aan onze opleiding studeren, is het een middel om in voorbereiding Nederlandstalige lessen makkerlijker te volgen. 7

6 Deze gids streeft geen volledigheid na, maar wil een hanteerbaar en overzichtelijk werkinstrument zijn. Reacties op deze publicatie en tips voor verdere verwerking zijn steeds welkom. In het woordenboek komt de basiswoordenschat van het bereik vellenoffset aan bod. De lijst is thematisch opgebouwd, wat de mogelijkheid biedt om gemakkelijker het jargon rond een bepaald item terug te vinden Naast ieder thema vind je de Nederlandse verklaring en de vertaling naar het Frans, Engels en Duits. In het tweede deel kan je de woorden alfabetisch opzoeken in de betrokken taal en kan je via de cijferverwijzing naar de verklaring teruggrijpen. Hierdoor stellen we de gebruiker in staat de betekenis van termen in vreemde talen, die vaak problemen opleveren bij mondelinge of schriftelijk contact met buitenlandse relaties, op te sporen. We hopen dat dit werk de aanzet is voor volgende publicaties over andere grafische deelgebieden. Het feit dat het werk inhoudelijk slechts het grafische domein van de vellenoffset als onderwerp draagt, is immers bewust gekozen als vertrekbasis. We nemen in ieder geval door dit werk bij te dragen tot een open en communicatieve, boeiende en grafische wereld. Het grafische woordenboek is als databestand ook on line raadpleegbaar op het internet adres 8

7 Projectonderwijs Jaarlijks werken laatstejaarsstudenten Grafische en Digitale Media van de Arteveldehogeschool een project uit. De laatstejaars van de richting Productieleiding verzorgden tijdens het tweede semester van het academiejaar de uitvoering van dit werk. Projectonderwijs is een handige werkvorm om zelfsturend teamwork te leren toepassen in de praktijk en om probleemoplossend te leren werken. Dat betekent dat je wordt voorbereid op een beroepspraktijk waarin je geconfronteerd zult worden met allerlei opdrachten, problemen en onvoorziene omstandigheden. Kortom met situaties die je alleen of met anderen het hoofd moet kunnen bieden. Het project heeft tot doel vakoverschrijdend te zijn. Je maakt dus gebruik van kennis die je bij allerlei verschillende vakken hebt opgedaan; kennis van vakken die je moet kunnen toepassen in één bepaalde situatie. Je moet dus in staat zijn die verschillende kennisgebieden te integreren. 9

8 Hierdoor worden praktische en theoretische vaardigheden aan elkaar gekoppeld en kunnen productiemogelijkheden en -beperkingen getoetst worden. Naast de kennisvaardigheden komen binnen dit project ook aspecten aan bod als redactie, overleg, planning en communicatie. Binnen een klassieke schoolomgeving is dit zeker geen evidentie. Het feit dat drukvoorbereiding, drukken en afwerken niet langer gescheiden productiestappen in het grafische bedrijf zijn, is hierbij duidelijk aan bod gekomen. Les krijgen over een bepaald vak is één ding, maar alle vakoverschrijdende kennis samenbrengen en omzetten in de praktijk is nog zoveel leerrijker. Op die manier krijgen studenten het gevoel dat zij als groep iets hebben verwezenlijkt en dat zij niet zomaar een oplossing hebben gekopieerd. Indien studenten zich immers willen profileren als flexibele krachten in onze steeds vlugger evoluerende samenleving, dan is projectonderwijs zeker en vast een must. De bedoeling van projectonderwijs is dat studenten proeven van de echte bedrijfswereld en dat zij niet zomaar alles uit boekjes hoeven te leren. Zij worden geconfronteerd met organisatorische problemen, vergaderingen, deadlines, teamwork, conflictsituaties en -oplossingen, enz. Kortom, zaken waar elke werknemer dagelijks mee te maken krijgt. Studenten leren hun opdrachten te plannen, te delegeren, kritiek te incasseren, verantwoordelijkheid te nemen, informatie te verwerken. 10

9 Probleemoplossend leren te werk gaan is trouwens één van de hoofdpijlers van deze vorm van onderwijs. Studenten leren zelf initiatieven te nemen en die met argumenten te verdedigen. Door deze studievorm worden de studenten beter gewapend met vaardigheden, onmisbaar in het bedrijfsleven, die zij niet in de klassieke hoorcolleges meekrijgen. Lectoren spelen daarbij een andere rol dan in het traditioneel onderwijs: zij zijn begeleiders en geven geen kant en klare antwoorden. De tijd dat de lector zijn ding voor de klas kwam doen, met andere woorden kwam lesgeven, is immers vervlogen. De rol van de ondersteunende, begeleidende en meelevende lector heeft het overgenomen. Het is immers juist de bedoeling van het projectonderwijs dat de student zelf op onderzoek uitgaat. Via projectonderwijs leert de student zichzelf beter kennen. Hoe functioneer ik binnen een team? Kan ik leidinggeven of voer ik liever uit? Hou ik mij liever bezig met theoretische zaken of bekijk ik liever de praktische kant van de zaak? Een antwoord vinden op dergelijke vragen zal een grote invloed hebben op de beroepskeuze van de afstuderende. 11

10 In het traditioneel onderwijs ligt de nadruk op het zich toe-eigenen van theoretische kennis. Bij projectonderwijs worden eveneens de zogenaamde zachte kwalificaties ontwikkeld: flexibiliteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de vaardigheid om samen te werken en om analytisch te denken. In dit project ontwikkelen de studenten verschillende vaardigheden. Organisatorische vaardigheden Aan het eind van het project heeft de student inzicht in de taken die een manager moet uitvoeren om uiteenlopende werkzaamheden op elkaar af te stemmen, personeel aan te werven en de interne en externe communicatie te coördineren. Communicatieve en administratieve vaardigheden Tijdens het project leert de student zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren. Hij leert te presenteren, contacten te leggen en te onderhouden met interne en externe groepen. Daarnaast leert hij efficiënt en effectief te vergaderen en te onderhandelen. Tijdens dit project moet hij in staat zijn de eigen aanpak van een bepaald probleem op overtuigende wijze te verdedigen. 12

11 Technische vaardigheden Deze zijn uiteraard van het allergrootste belang. Gedurende de dagen waarop reëel gewerkt wordt, moet elke student meehelpen om de productie tot een goed einde te brengen. Tijdens en na afloop van het project moet de student er bovendien blijk van geven: - zelfstandig en in groepsverband te kunnen werken; - leiding te kunnen geven aan een groep; - met onzekerheden (demotivatie) en kritiek te kunnen omgaan; - met conflicten te kunnen omgaan; - ondernemend te zijn en initiatief te nemen; - tot zelfreflectie (correctie) in staat te zijn; - afspraken na te komen; - systematisch te kunnen werken; - zelfstandig informatie te kunnen vergaren. 13

12

13 VERTALINGEN Traductions Translations Übersetzungen

14

15 NEDERLANDS Français English Deutsch

16

17 nr. Nederlands Français English Deutsch cilindersysteem système 4-cilindres 4-cilinder system Vierzylindersystem cilindersysteem système 5-cilindres 5-cilinder system Fünfzylindersystem A 2501 aandrijfrol roue de transmission driving wheel Antriebsrolle 2502 aandrijfzijde côté commande drive side Antriebseite 2503 aandrijving transmission drive Antrieb 2401 aanleg taquet de marge feed guide Anlegemarke 2402 aanslag gorge pitch line Anfangslinie 3501 absorptie absorption absorption Absorption / Wegschlagen / Eindringen 7101 aceton acétone acetone Azeton 1301 afmetingen dimensions dimensions Dimensionen 1401 afstandssturing / télécommande / remote control Fernsteuerung afstandsbediening commande à distance 3502 afstoten repousser/rejeter to repel abstossen 5301 afwikkeling déroulement rolling Abwicklung 8501 afwikkelingsfouten défauts de déroulement rolling defects Abwicklungsfehler 7102 alcohol alcool alcohol Alkohol 4101 alcoholbestendigheid résistence à l'alcool alcohol resistance Alkoholbestendigkeit 4301 alcoholvochtwerk dispositif d'humectage alcohol, damping unit Alcoholfeuchtwerk d'alcole 4102 algengroei croissance d'algues algal growth Algenwuchs 3301 alkali alkali alkali Alkali 19

18 nr. Nederlands Français English Deutsch 4103 alkalisch / basisch alkalin alkaline alkalisch 1103 analoge pers presse analogue analogue press Analogpresse 2601 antismetapparaat dispositif antimaculateur anti set-off device Druckbestauber 7103 anti-smetpoeder poudre antimaculage dry spray powder / Druckbestäubungsmittel anti set-off powder 7104 arabische gom gomme arabique arabic gum Gummiarabicum 1302 automatisatiegraad degrée d'automatisation automation degree Automatisierungsgrad B 4302 bakrol rouleau d' l'encrier ductor / fountain roller Farbkastenwalze 1402 bedieningspaneel armoire de distribution control panel / Leitstand / Steuerpult control board 2504 bedieningszijde côté de conduite operating side Bedienungsseite 5401 beklede cilinder cylindre habillé / packed cylinder Zylinder mit Aufzug cylindre garni 6102 bekledingsmateriaal matériel d'habillage covering material Bekleidungsmaterial 3503 bevloeibaarheid mouillabilité wettability Benetzbarkeit 4201 bevloeiingsmiddelen agents tensio-actifs wetting, dispersing agents Netzmittel 4303 bevochtigen humidifier moisten Befeuchtung 3101 bindmiddel véhicule liant vehicle / binding agent Bindemittel 8101 blindlopen filage blinding Blindlaufen 5402 borstelsysteem système à brosses brushsystem Bürstensystem 1303 breedte largeur width Breite 4202 bufferoplossing solution tampon buffer solution Pufferlösung 20

19 nr. Nederlands Français English Deutsch 21

20 nr. Nederlands Français English Deutsch C 4104 carbonaathardheid dureté carbonate carbonate hardness Durchschreibhärte 1304 cardanaandrijving transmission avec cardan cardan drive Kardanantrieb 5403 cassettensysteem système à cassettes cassette system Kassettensustem 4304 chroomwals rouleau en chrome chrome roller Chromwalze 6101 cilinderbekleding habillage du cylindre cylinder packing Zylinder mit Auszug 5404 cilinderkanaal évidement du cylindre / cylinder gap Zylinderkanal un vide du cylindre 1104 cilinderopstelling installation des cylindres cylinder configuration Zylinderaufstellung 1105 cilinderpers presse à cylindres cylinder press Zylinderpresse 1106 cold-setpers presse à encre cold-set / cold-set press Cold-set-presse presse sans sécheur 5201 compressibel compressible compressible Zusammendrückbar 7105 correctievloeistof correcteur liquide correction fluid Korrekturstoff 4105 corrosief corrosif corrosion Korrosion 7301 corrosievast résistance à la corrosion anticorrosive korrosionsverhütend D 1107 degelpers presse à platine platen press Tiegelpresse 3201 dekkracht pouvoir couvrant covering, hiding power Deckfähigkeit/Deckkraft 8502 delaminatie décomplexage / delamination Delaminierung délamination 3202 densiteit densité optical density Densität / Schwärzung 22

21 nr. Nederlands Français English Deutsch 8301 densiteitsverschillen les différences de densité density differences Densitätsdifferenzen 1108 digitale pers presse numérique digital press Digitalpresse 5202 dikteverlies perte de l'épaisseur loss of thickness Dickeverlust 5203 dimensiestabiliteit stabilité dimensionnelle dimensional stability Dimensionsstabilität, Massbeständigkeit 3102 dispersie dispersion dispersion Dispersion 4305 distributiecilinder rouleau distributeur / distributing roller / Reiberwalze baladeur distributer 4306 doseerapparaat réglage du débit d'eau dispenser / Dosierapparat measuring device 4307 doseerrol rouleau de dosage metering roller Dosierwalze 8503 doubleren doubler doubling dublieren 2101 draaien tourner work and twist umdrehen 4106 drogen sécher to dry trocknen 1403 droogeenheid unité de séchage dryer unit Trockenvorrichtung 1109 droogoffset offset à sec dry offset Trockenoffset / Wasserloser offset 3103 droogstof siccatif drying agent /siccative Trockenstoff / Sikkativ 5405 druk v.d. tegendrukcilinder pression du cylindre presseur impression pressure Druck des Presseurs 1201 drukformaat format printing size Druckformat 8302 drukfouten coquille spoilage / misprint / Druckfehler / Makulatur printer's error 1110 drukgroep groupe d'impression printing unit Druckeinheit / Druckwerk 23

22 nr. Nederlands Français English Deutsch 7106 drukinkt encre d' imprimerie printing ink Druckfarbe 6201 drukking pression pression Druck 6103 drukkracht instelling réglage de pression impression setting Druckeinstellung 6202 druklijn / druknip point d'impression impression line Druckpunkt 1305 druksnelheid vitesse d'impression printing speed Druckgeschwindigkeit 2301 dubbelvelcontrole détecteur de deux feuilles double sheet detector Doppelbogenkontrolle 2102 dwarsrichting sens de travers cross direction Querrichtung E 1111 éénkleurenoffsetpers machine offset une couleur single-colour offset press Einfarbenoffsetmaschine 5204 elasticiteit élasticité (une résilience) elasticity Elastizität, Spannkraft 6203 elastisch élastique elastic elastisch 2302 elektromechanisch électromécanique electromechanical elektromechanisch 5302 embossen gaufrage embossing Prägung 3104 emulgator émulsifiant emulsifier / Emulgator / emulsifying agent Emulgiermittel 8401 emulgeren émulsifier, voiler emulsification Emulgieren 3105 emulsie émulsion emulsion Emulsion 1112 etikettenpers machine à imprimer les label printing machine Etikettendruckmaschine étiquettes / imprimeuse d'étiquettes F 3601 filminktwerk encrage pelliculaire overshot (ink) fountain / Filmfarbwerk overshot duct 24

23 nr. Nederlands Français English Deutsch 4308 filmvochtwerk mouillage pelliculave film fountain Filmfeuchtwerk 4309 filter filtre filter Filter 2103 formaatinstelling réglage du format format adjustment Formateinrichtung 2403 fotocel cellule photoélectrique photocell Fotozelle 2404 foto-elektrisch photoélectrique photoelectric fotoelektrisch 5406 frictie, frictiekoppeling embrayage à friction friction / friction gearing Friktion / Friktionsgetriebe G 7107 gedemineraliseerd water eau déminéralisée / demineralised water, deminiralisiertes Wasser eau dé-ionisée deionised water 7108 gedistilleerd water eau distillé distilled water distilliertes Wasser 6204 gekalibreerd calibré calibrated kalibriert 4107 geleidbaarheid conductance conductivity Leitfähigkeit 2505 gelijkstoter redresseur rectifier Glattstossvorrichtung 7302 gevaarlijk dangereux danngerous gefärlich 7303 giftig toxique poisonous giftig 3401 glans éclat gloss Glanz 2405 gradenschaal division en degrés graduation of devision Gradeinteilung 4108 grensvlakspanning tension interfaciale interfacial tension Grenzflächenspannung 2303 grijper pince gripper Greifer 2506 grijperbrug triangle de pince gripper bar Greiferbrücke 2406 grijperwit marge de pinces / gripper margin Greifersteg blanc de pinces 25

24 nr. Nederlands Français English Deutsch 1113 grootformaatpers presse à grands formats large format offset press Grossformatoffsetmaschine 1202 grootoplage grand tirage long run / long circulation Grossauflage H 5205 haaks perpendiculaire perpendicular senkrecht 4109 hardheid dureté hardness Härte 3106 hars résine resin Harz 1114 heatsetpers presse à encre heatset / heatset press Illustrationsdruckpresse presse avec sécheur 5206 herstelvermogen recuperation recovering Ausbesserungsmöglichkeit 2602 hoogstapeluitleg sortie à haute pile high-pile delivery Hochstapelausleger 1306 hoogte hauteur height Höhe 2201 hoogte instellen mettre en hauteur to bring up unterlegen I 7125 impregneren imprégner impregnate imprägnieren 5207 indeuking faible indentation Beule 5208 indrukking impression impression Eindrückung 3504 inktaanname réceptivité à l'encre ink receptivity Farbannahme 3505 inktafname capacité de transfert lifting property Farbabnahme 3506 inktafstotend repoussant l'encre ink repellent farbabstossend 3602 inktbakrol rouleau d'encrier fountain roller/duct roller Farbduktor 3302 inktbestendig repoussant l'encre ink resistant farbbeständig 26

25 nr. Nederlands Français English Deutsch 3402 inktdroging siccité de l'encre ink drying Farbtrocknung 3203 inktfijnheid finesse de broyage ink fineness Farbfeinheit/Feinheit 3603 inktgeving encrage inking Einfärbung 3507 inkthechting accrochage des encres ink adhesion Farbhaftung 3403 inktlaagdikte épaisseur du film d'encre ink-film thickness / Farbeschichtdicke ink-layer thickness 3604 inktmes lame d'encrier ink knife Farbmesser 3508 inktoverdracht transfert de l'encre ink transfer Farbübertragung 3605 inktregeling / inktgeving réglage du débit d'encre colour adjusting Farbreglung 7201 inktspatel spatule palette, inktknife Farbspachtel 3509 inktsplitsing scission du film d'encre ink splitting Farbspaltung 3606 inktstelschroef / zoneschroef vis d'encrier end adjusting screws Zonenschraube 3107 inkttoevoegingsmiddel correctif / additif additive / ink modifier Druckfarbezusatzmittel 3404 inktverdeling distribution d'encre ink distribution Farbverteilung 7304 inktverdunning allonger l'encre / ink reduction Farbverdünnung diluer l'encre 3405 inkt-waterbalans équilibre encre-eau ink-water balance Farb / Wasser-Balance 3607 inktzone zone d'encre ink zone Farbzone 2202 Inlegapparaat margeur feeder / infeed Anleger, Anlageapparat 2203 inleggen marger feed / to lay on anlegen 2204 inlegtafel table de marge / feedboard / feeding board Einlegetisch / Anlegebrett table à pile / table à papier 6104 insteek(-diepte) creux de cilindre undercut Einstich 1307 insteltijd temps de réglage set-up time / make-ready time Einrichtezeit 27

26 nr. Nederlands Français English Deutsch 1308 investering investissement investment Investierung 7109 isopropyl-alcohol alcool isopropylique isopropyl alcohol Isopropylalkohol K 8303 kaallopen (v.d. plaat) griller walking off schwinden 5407 kanaalrand cadre du canal channelborder Kanalumranding 8601 kanaalstreep marque du canal channel streak Kanalstreifen 5101 karkas carcasse carcass Karkasse 1115 kartondrukpers presse à carton (card) board press Kartonpresse 1404 keerinrichting unité de retiration perfecting unit Wende-Einrichtung 2507 keertrommel cylindre d'iversement reversing cylinder Wendetrommel 4310 keramische wals rouleau céramique ceramic roller keramische Walze 2104 keren imposition en demi-feuille work and turn umschlagen 5102 kettingdraden chaîne worp Kette 2508 kettinggrijpers dispositif de pinces à chaînes chain gripper device Kettengreifersystem 2603 kettinguitleg sortie à chaîne chain delivery Kettenauslage / Kettenausleger 7202 kleefband ruban adhésif self-adhesive tape Klebeband / selbsthaftendes Klebeband 8304 kleefkracht (v.d. inkt) poisseux tack(iness), stickiness Zügigkeit, Zähigkeit 1116 kleinoffsetpers machine offset de bureau small offset press Kleinoffsetmaschine 1203 kleinoplage petit tirage short run / short circulation Kleinauflage 5408 klemlat/klemlijst dispositif d'accrochage blanket clamp Tuchklemmvorrichtung du blanchet 28

27 nr. Nederlands Français English Deutsch 3303 kleurhelderheid clarté lightness Helligkeit 3204 kleurkracht intensité colour strength Farbstärke 3108 kleurstof colorant dye Farbstoff 3304 kleurtoon chromatique hue Farbton 3305 kleurverzadiging saturation du couleur saturation Farbsättigung 5209 knikweerstand resistance cassure snap resistance / Knickwiderstand crack resistance 8305 koeken, oplopen plaquage piling / caking antrocknen / aufbauen / anhäufen 2509 kogelgewricht joint articulé swivel joint Kugelgelenk 2304 kogelhouder porte billes ball retainer Kugelhalter 1309 kostprijs prix de revient cost price Kostenpreis 3208 kraalrand auréole, bourrelet d'encre dot fringe, halo effect Quetschrand 7110 kraanwater eau de robinet tap water Leitungswasser 8201 krullen (v.h. papier) roulage (de la feuille) to curl Kräuselen (des papiers) 3608 kunststofrol rouleau synthétique synthetic roller Kunststoffrolle L 1405 lakwerk unité de laque varnish box / varnishing unit Lackwerk / Lackiereinheit 1310 lengte longueur length Länge 2407 lichtdiode voyant DEL light-emitting diode Leuchtdiode 3306 lichtechtheid solidité à la lumière light fastness Lichtbeständigkeit 4311 likrol preneur ductor roller / metering roller heber 3609 likrol/inktlikrol rouleau preneur ductor roller / transfer roller Heberrolle / Heber 29

28 nr. Nederlands Français English Deutsch 6105 looplijst tasseau bed bearers Schmitzringe 2105 looprichting sens de la machine machine direction / Faserlaufrichtung / Laufr. grain direction Längsr. / Maschinenr loslaathoek angle d'élargissement release angle Trennwinkel 8202 loslaten strijklaag écaillement peeling Abschälen des Striches 5303 loslaten van het rubber décollement d'un blanchet blistering of blanket abplätzen/ sich loslösen M 1204 machineformaat format de la presse range of press / Maschinenformat press dimension 3406 mat mat mat / matt matt 1117 meerkleurenoffsetpers machine offset multicolour offset press Mehrfarbenoffsetplusieurs couleurs maschine 1205 middenoplage tirage moyen middle run / medium run / Mittelauflage middle circulation 7305 milieu enivronnement environment Umwelt 1118 modulair systeem système modulaire modular system Modularsystem 3209 moiré moiré moiré Moiré 4312 molton molleton hannel Molton N 5409 nip ligne d'impression / impression line / Druckpunkt point d'impression printing zone 3307 nitro nitro nitro Nitro 30

29 nr. Nederlands Français English Deutsch 2510 nok came cam Nocken 2511 noodstop bouton d'arrêt d'urgence safety stop Sicherheitshebel 1406 nummerklok numéroteur numbering box Nummerierwerk 1407 nummerwerk numéroteuse numbering unit Nummereinheit O 1119 offsetproefpers presse à contre épreuves offset proof press Offsetandruckpresse 4313 omkeerosmose osmose inversé reversal osmosis Umkehrosmose 6205 omtreksnelheid vitesse périphérique circumferential speed Umfangsgeschwindigkeit / Abwicklungsgeschwindigkeit 1311 onderhoudscontract contrat d'entretien maintenance contract Wartungskontrakt 5103 onderlegvel feuille de dessous packing Packung / Zwichtepapier / Unterlagebogen 4110 ontharden adoucir soften enthärten 2604 ontkruller déboucleur de feuilles sheet straightener Bogenentroller 7111 ontsluiermiddel agent d'enlevage de voile scum remover Schleierlösungsmittel 7306 ontvlambaar inflammable inflammable entflammbar 7112 ontwikkelaar révélateur / développateur developer Entwickler 4314 opdraagrol / rouleau toucheur applicator roller Auftragwalze (vocht)opdraagrol 3610 (inkt) opdraagrol rouleaux toucheurs forme rollers Auftragrollen 7307 oplosbaarheid solubilité solubility löslichkeit 7113 oplosmiddel solvant (dissolvant) solvent Lösungsmittel 2205 opneemzuiger piston de levage lifting sucker Hubsauger 31

30 nr. Nederlands Français English Deutsch 5104 oppervlaktelaag couche de surface surface layer Oberflächenschicht 4111 oppervlaktespanning tension superficielle surface tension Oberflächenspannung 5210 oppervlaktestructuur structure de surface surface structure Oberflächenstruktur 6206 opstuwing propulsion pushing up aufbauschen 5211 overstretch surétirage overstretch Overstritch 8306 overzetten maculer to set off abschmieren, abliegen 8102 oxidatie oxydation oxidation Oxidation 3407 oxidatieve droging séchage par oxydation oxidation drying Trocknung durch / Oxydation P 1206 papierbaanbreedte laize webwidth Papierbahnbreite 2106 papierdikte épaisseur du papier calliper, thickness Papierstärke 1207 papierformaat format de papier size of paper Papierformat 8307 parelen rétraction / crawling / pebbling Perlen der Farben perlage moutonnnage 3109 pigment pigment pigment Farbkörper / Pigment 5410 plaatklemlijst tringle de blanchet clamp bar Klemmstange 7114 plaatreiniger solution de lavage des clichés plate cleaner Plattenreinigungsmittel 8602 plaatslijtage abrasion de la plaque plate abrasion Plattenabnutzung 5212 plastisch plastique plastic plastisch 8203 plukken arrachage picking rupfen 2206 pneumatisch pneumatique pneumatic pneumatisch 7203 poetsdoek, reiningingsdoek chiffon cleaning rag / cleaning cloth Putztuch 32

31 nr. Nederlands Français English Deutsch 8504 punttoename élargissement du point dot gain / Punktzunahme / dot enlargement Punktannahme 8103 puntverlies réduction de point dot loss Punktverlust 5304 puntvorming formation de points dot formation Punktbildung / Punktformation R 1408 randapparatuur équipment périphérique peripheral equipment Peripheriegeräte 3210 raster trame screen Raster 3211 rasterhoek orientation de trame screen angle Rasterwinkel 3212 rasterliniatuur lignage de Trame screen ruling / Rasterweite/ screen width Rasterfeinheit 3205 rasterpercentage / valeur de ton tone value Tonwert toonwaarde 3213 rasterpunt point de trame screen dot Rasterpunkt 1120 recto-versopers / presse à retiration / perfecting press / Schön- und schoon- en weerdrukpers presse recto-verso blanket-to-blanket press Widerdruck-presse / S/W-Presse 2408 register repérage register Register / Passgenauigkeit 8402 registerverschillen erreurs de repérage register differences Passerdifferenzen 5213 rek étirage/ allongement stretch Ausdehnungexpansion 2107 relatieve vochtigheid humidité relative relative Humidity Relative Feuchtigkeit 3206 reuk odeur odour Geruch 33

32 nr. Nederlands Français English Deutsch 1121 rijenbouw presse en ligne straight-line press Reihenbaumaschine 4315 rollensysteem système des rouleaux roller system Rollensystem 1122 rotatiepers presse rotative web-fed press / Rotationsmaschine / rotary press Rollenoffsetpresse 1123 rubber tegen rubber presse blanchet-blanchet blanket-to-blanket Gummituch gegen Gummituch 5105 rubberdoek blanchet (rubber) blanket Gummituch 5411 rubberdoekspanlijst bare de calage clamp bar Klemmstange 5412 rubberdoekspanning tension du blanchet blanket tension Gummituchspanning 3611 rubberrol rouleau en caoutchouc rubber roller Gummiwalze 3612 ruiterrol rouleau chargeur rider roller/distributing rider Reiterwalze S 5214 samendrukbaarheid compressibilité compressibility Zusammendrückbarkeit 1124 satellietbouw machine à tambour satellite press / common Satellitenbauwerk / impression cylinder press Satellitenbauweise 7308 schadelijk nocif harmful schädlich 4203 schimmeldodende fongicides fungicidal agents Pilzgifte middelen 8403 schimmelvorming végétation mycélienne fungus growth Pilzbefall 8404 schuimvorming formation d'écume foaming Schaumbildung 7115 schuurmiddel abrasif abrasive Scheuermittel 8308 schuurweerstand résistance au frottement / abrasion resistance Scheuerfestigkeit résistance à l'usure 34

33 nr. Nederlands Français English Deutsch 1312 service service service Dienstleistung 5215 shore-hardheid dureté shore shore hardness Shore-Härte 7116 siccatif siccatif drying agent Trockenstoff 5216 sikkelvorming formation de croissants sickelshapeforming Sichelbildung 8309 sjabloneren impression fantôme / ghosting Geistereffekt maculage en retiration 7204 slijpen meuler grind abschleifen 3308 slijtvastheid / résistance à l'abrasion abrasion resistance / Abreibfestigkeit / schuurvastheid scuff resistance Scheuerfestigkeit 8405 sluier voile fog Schleier 7117 smeermiddel lubrifiant lubricant Schmiermittel 8310 smeren allongement du point smearing abschmieren 1313 smering lubrification lubrication Schmierung 6106 smetring couronne bearer ring Schmitzring 8311 smetten empâter slur / drag abschmieren 3110 solvent solvant solvent Lösemittel 4112 soortelijk gewicht poids spécifique specific gravity Wichte (w) 1409 sorteerinrichting unité de triage sorting unit Sortiervorrichtung 8104 spanjool moine, soleil, pétouille hickey Butzen 3309 spirit alcool alcohol / spirit Spirit 7205 spons éponge sponge Schwamm 4316 sproeivochtwerk mouillage par spray fountain Sprühfeuchtwerk pulvérisation 2207 staffelinlegapparaat margeur à nappe stream feeder Schuppenanleger 35

34 nr. Nederlands Français English Deutsch 1125 stansautomaat machine automatique die cuttting machine Stanzautomate découpe et de rainage 2208 stapelhoogte hauteur de la pille pile height Stapelhöhe 8204 statische elektriciteit électricité statique static electricity statische Elektrizität 6107 steekcirkeldiameter primitif pitch diameter Teilkreisdurchmesser 2512 stelschroef vis de réglage adjusting screw Einstellschraube 8505 stofopbouw peluchage linting Stäubung 2108 stolpen retourner work and tumble umstülpen 3207 stuiven van de inkt voltige ink flying / ink misting Spritzen / Farbstäuben 6207 synchronisatie synchronisation synchronisation Synchronisierung T 8603 tandstrepen marques de dents gear streaks / gear marks Zahnstreifen 6108 tandwiel pignon / roue dentée gear, tooth wheel Zahnrad 1314 tandwielaandrijving transmission par engrenage gear drive Zahnradantrieb 2209 tastkop tête chercheuse sensing head Abtastkopf 2210 tastvoet commande par palpeur governor foot control Abtastfuss 6109 tegendrukplaat plaque d'impression impression plate Gegendruckplatte 8406 tinten déteintage bleeding bluten 7118 toevoegsels additifs addition Anhang 8105 tonen graissage greasing tonen 5305 toonwaardeoverdracht transmission de tonalité tone value transmission Tonwertübertragung 2305 transportbanden bande courroie conveyor belts Transportbänder 36

35 nr. Nederlands Français English Deutsch 2306 transportrol rouleau porteur carrier rols Transportrolle 2211 transportzuiger piston de transport transport sucker / Transportsaugsystem forwarding sucker 3310 trekkracht / poisseux tackiness / tack / Zügigkeit / splitsingskracht stickiness Zugfestigkeit / Klebrigkeit 5217 treksterkte / résistance à la rupture / tensile strength Zugfestigkeit / trekweerstand / partraction Bruchwiderstand breekweerstand 5106 tussenlaag couche intermédiaire intermediate layer Zwischenschicht 3613 tussenrollen rouleaux intermédiaires intermediate rollers Zwischenwalzen 1126 tweekleurenoffsetpers presse offset deux couleurs two-colour offset press Zweifarbenoffsetmaschine U 2605 uitleg sortie delivery Auslage / Ausleger V 2606 vellengelijkstoters taqueuse jogger Bogenglattstossvorrichtung 1127 vellenpers machine à feuilles sheet-fed press Bogendruckmaschine 2607 vellenrem frein des feuilles sheetbrake Bogenbremse 2608 ventilator ventilateur fan Ventilator 4113 verdampen évaporer evaporate verflüchten 4114 verdampingssnelheid évaporation evaporation speed Geschwindigkeit 3614 verdeelrol rouleau distributeur distributor roller Distributionsrolle 37

Adviesnamiddag Added Value

Adviesnamiddag Added Value Adviesnamiddag Added Value Plantin 14-03-07 Veiligheid en milieu gelinkt aan productiviteit? Hans Huyghe Sales Director Supplies Programma Inleiding 1. Vochtwater: IPA-vrij, IPA-reductie 2. (Vocht)rollen

Nadere informatie

-1- Polypropyleen bekers 200cc voor het mengen en bewaren van inkt. Gobelets en polypropylène de 200cc pour mélange et conservation d'encre.

-1- Polypropyleen bekers 200cc voor het mengen en bewaren van inkt. Gobelets en polypropylène de 200cc pour mélange et conservation d'encre. -1- MENGBEKERS GOBELETS DE MELANGE Polypropyleen bekers 200cc voor het mengen en bewaren van inkt. Gobelets en polypropylène de 200cc pour mélange et conservation d'encre. Art. nr. PCA0001.000 Deksels

Nadere informatie

m o n m o n r b c i HEFTRUCK MANUTENTION BANDEN BANDAGES VULKOLLAN CILINDRISCHE BANDEN VULKOLLAN BANDAGES CYLINDRIQUES 1.3 1.3.1

m o n m o n r b c i HEFTRUCK MANUTENTION BANDEN BANDAGES VULKOLLAN CILINDRISCHE BANDEN VULKOLLAN BANDAGES CYLINDRIQUES 1.3 1.3.1 1.1 HEFTRUCK MANUTENTION Heftruck Vulkollan 01/11/2006ManutentionBanden Bandages cylindriques Bandages.1Vulkollan cilindrische banden 1 Staalcilindrische velg volgens ETRTO toleranties Metrisch en duims

Nadere informatie

www.solutions-in-plastics.info

www.solutions-in-plastics.info K U N S T S T O F F E N 2.1. Elektrisch isolerende composieten E P R AT E X E P O X Y EPRATEX Epoxy is de combinatie van epoxyhars gevuld met hoogwaardige vezels. Eigenschappen: gering gewicht extreme

Nadere informatie

Veiligheid. Degel. aan de Heidelberg Degel

Veiligheid. Degel. aan de Heidelberg Degel Veiligheid aan de Heidelberg Daar de grijpers bij het inschakelen van de degelbeweging een ronddraaiende beweging maken is het opletten geblazen bij de bediening van de Heidelberg pers. Bij de werking

Nadere informatie

TANDWIELPOMPEN POMPES A ENGRENAGE

TANDWIELPOMPEN POMPES A ENGRENAGE TANDWIELPOMPEN POMPES A ENGRENAGE U:\Algemeen\TECHINFO PDF\CENTRAALSM OLIE\O-018m-0a-NF.doc O-018m-0a-NF MPT-200 & MPT-500 TANDWIELPOMPEN - MOTOPOMPES Z O N D E R R E S E R V O I R S A N S R E S E R V

Nadere informatie

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION BS/16277 Standaard vuldoppen Manuele vuldop diameter 35, kleur zwart Bouchons de remplissage manuel standard Bouchon de remplissage manuel diamètre 35, couleur noir BS/22096 Drukvuldoppen Drukvuldop TPO

Nadere informatie

STROBLAZER MET/OF ZONDER OPTIE VOORDROOGPAKKENVERDELER GEDRAGEN OF GETROKKEN

STROBLAZER MET/OF ZONDER OPTIE VOORDROOGPAKKENVERDELER GEDRAGEN OF GETROKKEN STROBLAZER MET/OF ZONDER OPTIE VOORDROOGPAKKENVERDELER GEDRAGEN OF GETROKKEN PAILLEUSE AVEC/OU SANS OPTION DISTRIBUTRICE DE PRÉ-FANÉ. PORTÉE OU SEMI PORTÉE STAL STRO INSTROOIER tot op een afstand van 18

Nadere informatie

Vrijstaande baden - Baignoires îlot

Vrijstaande baden - Baignoires îlot Vrijstaande baden - Baignoires îlot Meubelen op maat / Meubles sur mesure Op maat LED spiegels / Mirroirs LED sur mesure a division of Aqua Prestige www.aquasento.be 1 Inhoud - Contenu Meubelen op maat

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac. Smeersysteem voor conveyors Conveyors lubrication systems KS-007a-1-NE SMEERSYSTEEM VOOR MONO OF BIRAIL CONVEYORS Dit systeem is ontworpen voor het gedoseerd smeren van de lagers van de rollen van conveyors

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

sectional Garage Doors Sectionale Garagepoorten Portes Sectionelles IDL Inter Door Line

sectional Garage Doors Sectionale Garagepoorten Portes Sectionelles IDL Inter Door Line sectional Doors Sectionale poorten Portes Sectionelles IDL Inter Door Line POORTEN PORTES Interdoorline, reeds meer dan 30 jaar specialist in vervaardigen en toeleveren van panelen, rolluikprofielen en

Nadere informatie

Datasheet. Geïsoleerde kanalen Conduits isolés

Datasheet. Geïsoleerde kanalen Conduits isolés TECHNISCHE GEGEVENS Toepassing te gebruiken voor lucht en om warmteverlies, condensvorming in luchtverdeelsysteem te voorkomen Materiaal dakdoorvoer PE isolatie: vlamdovend EPS toebehoren dampdicht EPE

Nadere informatie

Isolatiebevestiging Fixation d Isolation 3.1

Isolatiebevestiging Fixation d Isolation 3.1 Isolatiebevestiging Fixation d Isolation.1 60 Spouwanker voor isolatie, muurhaak met waterhol, 2 hoeken 90, verzinkt voor spouwopening 40-70 rochet mur creux pour l'isolant, avec goutte d'eau, 2 angles

Nadere informatie

C OGUE ATAL ALOGUS T A C 2011

C OGUE ATAL ALOGUS T A C 2011 CATALOGUSCATALOGUE 2011 Januari 2011 Janvier 2011 Deze prijslijst vervangt alle vorige uitgaven Cette liste de prix remplace toutes les listes précédentes chauffage par le sol Tubes Thermoplastiques alpex

Nadere informatie

L O O K B O O K OOKB OOK OO RS PIVOTING DOOR 31 DEURSYSTEMEN Deuren uit één structuur Pivoterende deuren: met of zonder vloerveer (al dan niet centraal) (geen scharnieren) Uitvoering op maat in functie

Nadere informatie

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs 4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs Chargeur de voyage USBx4 avec prises de courant universelles Teknihall support/ Teknihall, tel.: 03/485.63.51 2 SUMMAIRE CARACTÉRISTIQUES... 4 INSTALLATION...

Nadere informatie

TIG ABITIG 17 ABITIG 18 ABITIG 26. Lastoortsen / Torches de soudage. lucht - en vloeistofgekoeld/ refroidie par air et liquide

TIG ABITIG 17 ABITIG 18 ABITIG 26. Lastoortsen / Torches de soudage. lucht - en vloeistofgekoeld/ refroidie par air et liquide TIG Lastoortsen / Torches de soudage ABITIG 17 ABITIG 18 ABITIG 26 lucht - en vloeistofgekoeld/ refroidie par air et liquide Technische gegevens volgens / Caractéristiques selon EN 60 974-7: ABITIG Standaard

Nadere informatie

Index WaterMax Folder Fr 2-9 Tech. Fiche FR 63 - BEQ 10 Tech. Fiche FR Multi Folder NL 12-19 Techn. Fiche NL 63 - BEQ Techn.

Index WaterMax Folder Fr 2-9 Tech. Fiche FR 63 - BEQ 10 Tech. Fiche FR Multi Folder NL 12-19 Techn. Fiche NL 63 - BEQ Techn. Index WaterMax Folder Fr 2-9 Tech. Fiche FR 63 - BEQ 10 Tech. Fiche FR Multi 11 Folder NL 12-19 Techn. Fiche NL 63 - BEQ 20 Techn. Fiche NL Multi 21 WaterMax Multi Model 20 TYPE WaterMax WATERMAX

Nadere informatie

Milieuvriendelijk produceren met groene supplies

Milieuvriendelijk produceren met groene supplies wifag-polytype group brilliance on top Milieuvriendelijk produceren met groene supplies Chemie-vrij Waterloos Tolueen-vrij Op basis van 100% plantaardige oliën //wifac green line: milieuvriendelijk produceren

Nadere informatie

Kelders Bouwen op waterdichte kwaliteit. Caves Etancher... c est gagner en qualité

Kelders Bouwen op waterdichte kwaliteit. Caves Etancher... c est gagner en qualité Kelders Bouwen op waterdichte kwaliteit Caves Etancher... c est gagner en qualité BOUWTECHNIEK / CONSTRUCTION Overzicht / Index Producten voor de binnenafdichting van kelders / Produits pour l étanchement

Nadere informatie

Inhoudsopgave / Contenu

Inhoudsopgave / Contenu Wielen Roues Inhoudsopgave / Contenu Transportwielen / Roulettes de transport 01 Vast wiel met bevestigingsplaat, met rollager, rubberen loopvlak, nylon velg / Roulette fixe à platine sur roulement à billes,

Nadere informatie

Superpush 200 OPTIM Superpush 200

Superpush 200 OPTIM Superpush 200 SUPERPUSH 200 Superpush 200 est une évolution technologique des méthodes de coupe traditionnelles. Une augmentation considérable de votre productivité, une réduction au minimum des frais de personnel et

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Drukken. Offsetdrukken 4 Printmaster. Pers voorbereiden voor één kleur DR-05-04-01

OPDRACHTKAART. Thema: Drukken. Offsetdrukken 4 Printmaster. Pers voorbereiden voor één kleur DR-05-04-01 OPDRACHTKAART DR-05-04-01 Pers voorbereiden voor één kleur Intro: Als de in-, door- en uitvoer is gesteld, ben je al een heel eind. Nu moet je nog een aantal dingen doen, zoals de plaat inspannen, het

Nadere informatie

MOBILIER D'ATELIER WERKPLAATSUITRUSTING. Gereedschapsborden. Panneaux de rangement pour outillage

MOBILIER D'ATELIER WERKPLAATSUITRUSTING. Gereedschapsborden. Panneaux de rangement pour outillage Gereedschapsborden Panneaux de rangement pour outillage NL Gereedschapsbord Geperforeerd stalen paneel voor de organisatie van gereedschap. Muurbevestiging. Kleur = grijs, wit. Wordt geleverd met standaard

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

SMS-200/300/400 tapes & ribbons

SMS-200/300/400 tapes & ribbons SMS-200/300/400 tapes & ribbons ST700 Series Premium Industrial Vinyl Application: General industrial labels Outside durability Average 7 to 10 years Adhesive: Permanent Acrylic Users Temp.: Between -40

Nadere informatie

Sanitair Assortiment Gamme Sanitaire

Sanitair Assortiment Gamme Sanitaire Sanitair Assortiment Gamme Sanitaire Afdichtingspasta Pâte d étanchéité Tapes Tapes Afdichtingsbanden Joints d étanchéité Toebehoren Accessoires Afdichtingspasta Pâte d étanchéité Monokit Kneedbare afdichtingspasta

Nadere informatie

7818E - 3M TT1 MS PET 75-310E-90WG Thermal Transfer Polyester Label Material

7818E - 3M TT1 MS PET 75-310E-90WG Thermal Transfer Polyester Label Material 7818E - 3M TT1 MS PET 75-310E-90WG Physical Properties Facestock 81 Micron Matte Silver polyester (Calipers are nominal values) Adhesive 20 micron #310 E Acrylic Issued : February 2001 Supersed : December

Nadere informatie

Rasbeschrijving Variety Description. 42-128 RZ Breeder's reference Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., DE LIER, NL Applicant

Rasbeschrijving Variety Description. 42-128 RZ Breeder's reference Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., DE LIER, NL Applicant Rasbeschrijving Variety Description 1. Verwijsnummer rapporterende autoriteit SLA3140 Reference number reporting authority 2. Verwijsnummer opdrachtgevende autoriteit Reference number requesting authority

Nadere informatie

This manual primarily describes precautions required in installing and wiring the photo electric sensor.

This manual primarily describes precautions required in installing and wiring the photo electric sensor. PEM3D PHOTO ELECTRIC SENSOR Instruction Manual This manual primarily describes precautions required in installing and wiring the photo electric sensor. n Specifications Detection : Retro reflection Range

Nadere informatie

FUJI-HUNT GAMMA Een uitgebreid programma vochtwateradditieven en hulpmiddelen voor offsetdruk.

FUJI-HUNT GAMMA Een uitgebreid programma vochtwateradditieven en hulpmiddelen voor offsetdruk. FUJI-HUNT GAMMA Een uitgebreid programma vochtwateradditieven en hulpmiddelen voor offsetdruk. Revival Wash - Revival Wash DG 2104. Rubberregenerator voor verglaasde rubberdoeken en inktrollen. Herstelt

Nadere informatie

Instelling kpa. Art. 1/2 * 51.04.70 3/4 * 51.05.70 80-550 1 * 51.06.70 1 1/4 51.07.10 1 1/2 51.08.10 80-700 2 51.09.10

Instelling kpa. Art. 1/2 * 51.04.70 3/4 * 51.05.70 80-550 1 * 51.06.70 1 1/4 51.07.10 1 1/2 51.08.10 80-700 2 51.09.10 MEMBRAANDRUKREGELAAR (MET TWEE RVS ZITTINGEN) RÉDUCTEURS RÉGULATEURS DE PRESSION (COMPENSÉS À MEMBRANE AVEC DEUX SIÈGES EN ACIER INOXYDABLE) PRODUCTGAMMA - GAMME DE PRODUCTION Rinox MM Drukregelaar MM

Nadere informatie

t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g

t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g 213 B R O N V A N W E L Z I J N 214 VI50 215 Adoucisseur d eau automatique pour usage domestique dans nos installations sanitaires et dans nos

Nadere informatie

HTE bij Nuplex: van monomeer naar hars en juiste verf formulering. Peter van den Berg

HTE bij Nuplex: van monomeer naar hars en juiste verf formulering. Peter van den Berg HTE bij Nuplex: van monomeer naar hars en juiste verf formulering Peter van den Berg 0 Agenda 1. Introductie Nuplex (Resins) 2. Onze definitie van HTE 3. HTE hars synthese, mogelijkheden, nadelen en tegenslagen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Index Table of contents. Diversiteit in handling [ 5 ] Diversité en transport Conveying in numerous varieties

Inhoudstafel. Index Table of contents. Diversiteit in handling [ 5 ] Diversité en transport Conveying in numerous varieties YOUR BEST MOVE! Inhoudstafel Index Table of contents Diversiteit in handling [ 5 ] Diversité en transport Conveying in numerous varieties Magazijn [ 8 ] Dépôt Warehouse Verticaal transport [ 9 ] Transport

Nadere informatie

Cleanrooms. Vloer- en wandbekleding. Cleanrooms

Cleanrooms. Vloer- en wandbekleding. Cleanrooms Cleanrooms Vloer- en wandbekleding voor Cleanrooms * Inhoudsopgave Waarom een vloer van Tarkett kiezen? 3 / 4 SD voor geleidende toepassingen 5 ProtectWALL 2CR (Cleanrooms) 6 Chemische resistentie tabel

Nadere informatie

CLOSY PACK. Outillages conseillés (non fournis) Aanbevolen gereedschap (niet bijgeleverd)

CLOSY PACK. Outillages conseillés (non fournis) Aanbevolen gereedschap (niet bijgeleverd) 1 560 350 5 30 570 600 (850) (1800) (390) 40 Outillages conseillés (non fournis) Aanbevolen gereedschap (niet bijgeleverd) glu e Mitigeur Lavabo (non fourni) lavabomengkraan (niet bijgeleverd) 80551/55

Nadere informatie

RUITEN VERVANGING SYSTEEM versie: RVS 0920091

RUITEN VERVANGING SYSTEEM versie: RVS 0920091 Eigenschappen Professionele set om ruiten te vervangen Omschrijving Met het Ruiten Vervanging Systeem bent u als onderhouds- en reparatiebedrijf in staat om een zeer vaak voorkomende reparatie in eigen

Nadere informatie

Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie

Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie KOSTEN EFFECTIVITEIT MAATREGELEN 2010 Grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen Jochem Jantzen Henk van der Woerd 25 augustus 2003 Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie (TME) Hogeveenseweg 24 2631

Nadere informatie

Bouwplaten Licht in verwerking... sterk in kwaliteit. Panneaux de construction Qualité forte... maniabilité légère

Bouwplaten Licht in verwerking... sterk in kwaliteit. Panneaux de construction Qualité forte... maniabilité légère Bouwplaten Licht in verwerking... sterk in kwaliteit Panneaux de construction Qualité forte... maniabilité légère Creativiteit kent geen grenzen! La créativité n a pas de limites! is de ideale ondergrond

Nadere informatie

Zeer krachtige 4 takt motor moteur 4-temps puissant. Ook als 25 km/h scooter (A-klasse) leverbaar livrable en classe A ET B

Zeer krachtige 4 takt motor moteur 4-temps puissant. Ook als 25 km/h scooter (A-klasse) leverbaar livrable en classe A ET B Veloce GT Geintregeerde knipperlichten clignotants intégrés Halogeen verlichting phare halogène ROOD / ROUGE Zeer krachtige 4 takt motor moteur 4-temps puissant Ook als 25 km/h scooter (A-klasse) leverbaar

Nadere informatie

MEFA TrendFA. MEFA ParcelA

MEFA TrendFA. MEFA ParcelA brievenbussen I boîtes aux lettres MEFA TrendFA MEFA ParcelA MEFA Harmony MEFA Classic MEFA Projects Fashion Colours Personaliseer uw brievenbus! Mits een beperkte meerprijs kan u een selectie van de MEFA

Nadere informatie

LA GAMME 230 VOLT FEATURES HET 230 VOLT GAMMA Power 401/2 Power 401/1 Power 571/2 Power 571/1 Power 591 Power 801 POWER 401/2

LA GAMME 230 VOLT FEATURES HET 230 VOLT GAMMA Power 401/2 Power 401/1 Power 571/2 Power 571/1 Power 591 Power 801 POWER 401/2 www.mottura.com POWER - systèmes motorisés hi-tech pour rideaux Basse consommation - Les moteurs Power assurent une économie d énergie de 70% comparés aux systèmes 230Vac. Silencieux - Tous les systèmes

Nadere informatie

PRIJSGROEP 1 GROUPE DE PRIX 1

PRIJSGROEP 1 GROUPE DE PRIX 1 TISSUS PRIJSGROEP 1 GROUPE DE PRIX 1 BONDAI Uitstraling: fijne weef structuur 100% Polyolefin 350 g/m gewicht 100.000 toeren Martindale 4/5 wrijfechtheid CRIB5, BS 7176 Medium hazard Caractère : Tissu

Nadere informatie

Thema: Drukken. Offsetdrukken

Thema: Drukken. Offsetdrukken Offsetdrukken OPDRACHTKAART DR-04-01-01 Oriëntatie op de offsetpers Voorkennis: geen Intro: In jouw lokaal op school staat een offsetpers. Het is een eenkleurenpers of een tweekleurenpers. De pers kan

Nadere informatie

Acm. aluminium composietplaten. Vraag een gratis monster aan! Ideaal voor professionals in visuele. communicatie en digital printing

Acm. aluminium composietplaten. Vraag een gratis monster aan! Ideaal voor professionals in visuele. communicatie en digital printing Acm aluminium composietplaten uit voorraad Vraag een gratis monster aan! Ideaal voor professionals in visuele communicatie en digital printing Almaxco ACM: de nieuwe dimensie in aluminium composiet De

Nadere informatie

NIEUW. Express 2 VPS afdrukmaterialen

NIEUW. Express 2 VPS afdrukmaterialen Express 2 VPS afdrukmaterialen NIEUW Express 2 afdrukmaterialen zijn gebaseerd op een nieuwe VPS formule. In verschillende viscositeiten, van putty tot ultra light body, biedt Express 2 essentiële voordelen

Nadere informatie

PINCES COUPANTES KNIPTANG

PINCES COUPANTES KNIPTANG PINCES COUPANTES INDUSTRIE MATIERES SYNTHETIQUES KNIPTANG KUNSTSTOFINDUSTRIE http://www.gorreux.be sprl Gorreux bvba - Tel: 081/56.71.91 (4l) fax: 081/56.77.91 (2l) http://www.gorreux.be 187 90870 90870612

Nadere informatie

FUJI-HUNT GAMMA Een uitgebreid programma vochtwateradditieven en hulpmiddelen voor offsetdruk.

FUJI-HUNT GAMMA Een uitgebreid programma vochtwateradditieven en hulpmiddelen voor offsetdruk. FUJI-HUNT GAMMA Een uitgebreid programma vochtwateradditieven en hulpmiddelen voor offsetdruk. Revival Wash - Revival Wash DG 2104. Rubberregenerator voor verglaasde rubberdoeken en inktrollen. Herstelt

Nadere informatie

Zeefdruk. Gebruiksaanwijzing. Polychromal B.V. P.O. Box 8043 1802 KA Alkmaar The Netherlands

Zeefdruk. Gebruiksaanwijzing. Polychromal B.V. P.O. Box 8043 1802 KA Alkmaar The Netherlands Gebruiksaanwijzing Zeefdruk Polychromal B.V. P.O. Box 8043 1802 KA Alkmaar The Netherlands T: +31 (0)72-567 07 99 E: products@polychromal.nl I: www.polychromal.nl Digital Gebruiksaanwijzing printing aluminium

Nadere informatie

en basis met blokkeerpin axe bloquant Uit roestvrijstaal, gesatineerd, inox 24 Uit roestvrijstaal, gesatineerd, 4,5 mm dik abaisser et pousser

en basis met blokkeerpin axe bloquant Uit roestvrijstaal, gesatineerd, inox 24 Uit roestvrijstaal, gesatineerd, 4,5 mm dik abaisser et pousser : Ø EN AFNEEMBARE CONSOLE RABATTABLE ET AMOVIBLE gesatineerd - 3,5 3,5 mmmm Roestvrijstaal, Matière: inox, satiné, épaisseur belasting Voor Pour zware charges élevées paar :console konzool enaxe basis

Nadere informatie

Prijsinfo Case Elektronics computers Canon IR1022iF : Zwart-wit A4 multi-functional, 22ppm

Prijsinfo Case Elektronics computers Canon IR1022iF : Zwart-wit A4 multi-functional, 22ppm Prijsinfo computers Canon IR1022iF : Zwart-wit A4 multi-functional, 22ppm ADF Onderstel Afleveren Installatie Aansluiten Extra : max. 1200x1200 dpi (met URFII lite) : 256MB : 22 ppm zwart-wit : wordt standaard

Nadere informatie

NOODDOUCHES VOOR LABORATORIA EN INDUSTRIE

NOODDOUCHES VOOR LABORATORIA EN INDUSTRIE DOUCHES D URGENCE POUR LABORATOIRE ET L INDUSTRIES NOODDOUCHES VOOR LABORATORIA EN INDUSTRIE 2012 LAVEURS D'YEUX OOGDOUCHES Laveurs d'yeux manuels Hand - Oogdouches Conforme à la norme ANSI Z358.1-2009

Nadere informatie

Water Colour Mediums Een nieuwe dimensie in aquarel

Water Colour Mediums Een nieuwe dimensie in aquarel Water Colour Mediums Een nieuwe dimensie in aquarel Nederlands Aquarelmediums INLEIDING Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, toen de grondleggers van het bedrijf de eerste soorten vochtige waterverf

Nadere informatie

INTERRUPTEURS ET TEMOINS SCHAKELAARS EN TUILICHTEN

INTERRUPTEURS ET TEMOINS SCHAKELAARS EN TUILICHTEN INTERRUPTEURS ET TEMOINS SCHAKELAARS EN TUILICHTEN 11 15A-001 3232000180184 15A-002 3232000180185 15A-003 3232000180198 SWITCH ON-OFF SWITCH ON-ON SWITCH ON-OFF-ON SCHAKELAAR ON-OFF Interrupteur unipolaire

Nadere informatie

Printer Driver UP-D55. Instelgids. Deze gids beschrijft de configuratie van de printerstuurprogramma's voor Windows Vista.

Printer Driver UP-D55. Instelgids. Deze gids beschrijft de configuratie van de printerstuurprogramma's voor Windows Vista. 3-876-172-61 (1) Printer Driver Instelgids Deze gids beschrijft de configuratie van de printerstuurprogramma's voor Windows Vista. Voor gebruik van deze software Voordat u het printerstuurprogramma gebruikt,

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

FORCMS - MM - 071. Perceel 1 Ergonomische bureaustoelen met bijpassende bezoekersstoelen. Perceel 6 Comfortabele bezoekers- en vergaderstoelen

FORCMS - MM - 071. Perceel 1 Ergonomische bureaustoelen met bijpassende bezoekersstoelen. Perceel 6 Comfortabele bezoekers- en vergaderstoelen FORCMS - MM - 071 Perceel 1 Ergonomische bureaustoelen met bijpassende bezoekersstoelen Perceel 6 Comfortabele bezoekers- en vergaderstoelen Perceel 7 Zitbanken voor wacht- en onthaalruimten Lot 1 Sièges

Nadere informatie

Inhoudstabel, table de matière

Inhoudstabel, table de matière Inhoudstabel, table de matière Introductie, Introduction Pagina, Page Inhoudstabel, Table de matière 1-2 Montagerichtlijnen, Guides de montage 3-5 Drukval bepalen, Calculation de la perte de pression 6

Nadere informatie

made for printers BluePrint Products NV

made for printers BluePrint Products NV made for printers 3 Drukbenodigdheden voor professionele drukkers Een eenvoudige, economische en praktische oplossing... Dat is wat u verwacht, wat u verdient en wat u ook krijgt! De invloed van proces

Nadere informatie

PROFILS - ELEMENTS DE BASE BASISELEMENTEN

PROFILS - ELEMENTS DE BASE BASISELEMENTEN PROFILS - ELEMENTS DE BASE BASISELEMENTEN http://www.gorreux.be sprl Gorreux bvba - Tel: 081/56.71.91 (4l) fax: 081/56.77.91 (2l) http://www.gorreux.be 139 140 01040 BASE AVEC OU SAN RAINURE EN "T" BASISPALETTE

Nadere informatie

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Met de Aqua Dimension grond-warmtepomp systemen is het mogelijk om gratis energie

Nadere informatie

supporting you Prijslijst / Liste de prix

supporting you Prijslijst / Liste de prix supporting you Prijslijst / Liste de prix SYMBOLES SYMBOLEN Poids au m² (en g.) > Gewicht per m² (in g.) Format = Formaat Epaisseur en µ (micron) Dikte in µ (micron) Prix aux 1000, pour fractionnement

Nadere informatie

Goede namiddag! Dispersielakken, wat is de meerwaarde? Benedict Van Gansbeke. Adviesnamiddag Added Value Dispersielakken, wat is de meerwaarde?

Goede namiddag! Dispersielakken, wat is de meerwaarde? Benedict Van Gansbeke. Adviesnamiddag Added Value Dispersielakken, wat is de meerwaarde? Goede namiddag! Dispersielakken, wat is de meerwaarde? Benedict Van Gansbeke Product Manager Inks & Chemicals Eerst iets over overdrukvernis Ruwweg gezegd: inkt zonder pigment Bevat olie voor de wegslag

Nadere informatie

Nota: Vele andere kwaliteiten op aanvraag. Deze kwaliteiten zijn veelal op korte termijn leverbaar. Vraag ons technisch handboek over

Nota: Vele andere kwaliteiten op aanvraag. Deze kwaliteiten zijn veelal op korte termijn leverbaar. Vraag ons technisch handboek over O-Ringen Eriks biedt u uit voorraad standaard O-ringen in hardheid 60 en 70 shore aan, in respectievelijke compounds 714166 en 714177. Daarnaast zijn uiteraard O-ringen in diverse kwaliteiten en hardheden

Nadere informatie

INDUSTRIETECHNIK SERVOMOTEURS SERVOMOTOREN

INDUSTRIETECHNIK SERVOMOTEURS SERVOMOTOREN SERVOMOTEURS SERVOMOTOREN DB-DAN, -DMN Servomoteurs pour clapets,contrτ le On-Off proportionnel (4, ) Actuators, On-Off en modulerende controle (4, ) FONCTION FUNCTIE Commande ΰ 2 et 3 points proportionnels

Nadere informatie

Creation of Bulk Products and its Properties. Contents. GMF-Gouda History. GMF-Gouda

Creation of Bulk Products and its Properties. Contents. GMF-Gouda History. GMF-Gouda Creation of Bulk Products and its Properties GMF-Gouda Gouda Germany GmbH Dipl.-Ing. Alexander Kuppe Contents GMF-Gouda Processes (Drying - Solidification) Product properties Process Solutions Example:

Nadere informatie

Parketlakken en -oliën en onderhoudsproducten Om in schoonheid te eindigen. Laques et huiles pour parquet et produits d entretien Pour finir en beauté

Parketlakken en -oliën en onderhoudsproducten Om in schoonheid te eindigen. Laques et huiles pour parquet et produits d entretien Pour finir en beauté Parketlakken en -oliën en onderhoudsproducten Om in schoonheid te eindigen Laques et huiles pour parquet et produits d entretien Pour finir en beauté Het beste onderhoudsprogramma voor uw parketvloer!

Nadere informatie

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Een kompleet toestel voor het ter plaatse meten van luchtlekken in kanalen.

Nadere informatie

Senolith DISPERSIELAKKEN A-B-C

Senolith DISPERSIELAKKEN A-B-C Senolith DISPERSIELAKKEN A-B-C Samenstelling van dispersielak Polymeerdispersie Wateroplosbare harsen Water Additieven Vorming van de laklaag Water Verdamping en Capillaire druk wegslag van het Versmelting/

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE

WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE IMPRESSION FLEXO DRUK PLATTE HANDVATTEN - POIGNEES PLATES KRAFTZAKKEN - SACS KRAFT 1 KLEUR - 2 ZIJDEN OF 2 KLEUREN - 2 ZIJDEN / 1 COULEUR - 2 FACES OU 2 COULEURS

Nadere informatie

Basketbal Opleidingsplan U16. Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl. 2010-2013 Versie 3.0

Basketbal Opleidingsplan U16. Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl. 2010-2013 Versie 3.0 Basketbal Opleidingsplan U16 Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl 2010-2013 Versie 3.0 Geplaatst op de volgende websites (blog): www.robertdewit.wordpress.com Leeftijdscategorieën:

Nadere informatie

YEARS UNIVERSELE OPLOSSINGEN TAPEN & SEALEN CODING & MARKING OMSNOEREN BUNDLING WIKKELEN. vast en zeker

YEARS UNIVERSELE OPLOSSINGEN TAPEN & SEALEN CODING & MARKING OMSNOEREN BUNDLING WIKKELEN. vast en zeker YEARS UNIVERSELE OPLOSSINGEN OMSNOEREN WIKKELEN TAPEN & SEALEN CODING & MARKING BUNDLING vast en zeker JP NANO Coderen in een handomdraai JP NANO is the ideal solution for coding, tracking and tracing

Nadere informatie

Voorbereiden Voor gegarandeerd goede resultaten. Préparation Pour des résultats sûrs

Voorbereiden Voor gegarandeerd goede resultaten. Préparation Pour des résultats sûrs Voorbereiden Voor gegarandeerd goede resultaten Préparation Pour des résultats sûrs Een goed voorbereide ondergrond garandeert optimale resultaten! Un support bien préparé garantit des résultats optimaux!

Nadere informatie

Série FLEX / FLEX-reeks

Série FLEX / FLEX-reeks La série FLEX comprend une série de tuyaux fl exibles qui, avec les séries SPG et SP, complète le domaine spécifi que des tubages des cheminées existantes. De FLEX-reeks is samengesteld uit een gamma fl

Nadere informatie

Autumn 2013. Duni Benelux B.V. Tinstraat 15 4823 AA Breda Tel NL +31 (0)76 543 23 00 Tel B +32 (0)3 828 20 00 www.duni.nl

Autumn 2013. Duni Benelux B.V. Tinstraat 15 4823 AA Breda Tel NL +31 (0)76 543 23 00 Tel B +32 (0)3 828 20 00 www.duni.nl Autumn 2013 Duni Benelux B.V. Tinstraat 15 4823 AA Breda Tel NL +31 (0)76 543 23 00 Tel B +32 (0)3 828 20 00 www.duni.nl 2 Kleuren die passen bij het seizoen Des couleurs en parfaite harmonie avec la saison

Nadere informatie

Flooring, exclusively for you...

Flooring, exclusively for you... Flooring, exclusively for you... info@groupthys.com - www.groupthys.com 08-2012 Flooring, exclusively for you... M U LT I W I D T H De enige laminaatvloer met 3 wisselende breedtes op de markt! Le seul

Nadere informatie

SET MONOSPLIT INVERTER R410A - KIT MONOSPLIT INVERTER R410A

SET MONOSPLIT INVERTER R410A - KIT MONOSPLIT INVERTER R410A SET MONOSPLIT INVERTER R410A - KIT MONOSPLIT INVERTER R410A Comfortabele hoog aan de wand toestellen met geruisarme werking. Met infra-rood afstandsbediening, automatische herstart na spanningsuitval en

Nadere informatie

Personal Purification System. 24 september 2010 Hans Sankar

Personal Purification System. 24 september 2010 Hans Sankar Personal Purification System 24 september 2010 Hans Sankar Ontwikkeling PLC 2020 Vanuit de Markt Vraag naar personalized purification system FLASH systemen werkbaar bij een hogere druk MPLC (Medium Pressure

Nadere informatie

Accessoires de câbles

Accessoires de câbles Kabeltoebehoren Accessoires de câbles 63 KABELKLEMMEN SERRE-CABLES KABELKLEM HANDELSKWALITEIT (EX DIN741) SERRE - CABLE QUALITE COMMERCIALE (EX DIN741) Ø Kabel/ Gewicht/ Ø Câble d1 h1 a Poids mm mm mm

Nadere informatie

Gamme Brûleurs / Gamma Branders SILVER TOP. TYPE CODE Silver Top 1 1-10-400-00001 Silver Top 2 1-10-400-00002. PDR - Silver Top - 0608-00 Page 1 / 12

Gamme Brûleurs / Gamma Branders SILVER TOP. TYPE CODE Silver Top 1 1-10-400-00001 Silver Top 2 1-10-400-00002. PDR - Silver Top - 0608-00 Page 1 / 12 SILVER TOP TYPE CODE Silver Top 1 1-10-400-00001 Silver Top 2 1-10-400-00002 PDR - Silver Top - 0608-00 Page 1 / 12 1. TUBE DIFFUSEUR 1. VERBRANDINGSKOP 1. 2. 3. 1 Gueulard Silver Top 1 1-10-490-90011

Nadere informatie

Mottard. Poignées. Poortkrukken 12120G 12120D 12121G 12121D. Demi-cylindre Halve cilinder. L= 54 mm L= 60 mm 15307/60 15307/1 6.2

Mottard. Poignées. Poortkrukken 12120G 12120D 12121G 12121D. Demi-cylindre Halve cilinder. L= 54 mm L= 60 mm 15307/60 15307/1 6.2 Poignées. Poortkrukken 15321 15322 12120 12120G 12120D 15323 12121 12121G 12121D L Demi-cylindre Halve cilinder Cylindre avec 3 clés Cilinder met 3 sleutels L= 30 mm 15307/30 L= 54 mm L= 60 mm 15307 15307/60

Nadere informatie

Introductie Ultimaker

Introductie Ultimaker 1 Introductie Ultimaker 1. DOEL Het doel van deze workshop is om je te leren de 3D-printer te gebruiken op een veilige manier en zonder de machine te beschadigen. Het doel is NIET om je alle functies van

Nadere informatie

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS WWW.KNOKKEYACHTS.BE NEW COLORS - Water resistant Italian Leather Seat covers available in Orange, Marineblue and beige - Combine it with white or grey orca safety tube (ice white/artic grey, black and

Nadere informatie

KOMORI FREEDOM OFF IMPRESSION FREEDOM OFF CHOICE

KOMORI FREEDOM OFF IMPRESSION FREEDOM OFF CHOICE KOMORI FREEDOM OFF IMPRESSION FREEDOM OFF CHOICE Digital open Network KOMORI MIS & K-Station I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Confucius Software en Automatisering Software

Nadere informatie

Handleiding PETRA Pneumatic Electronic TRaining Apparatus

Handleiding PETRA Pneumatic Electronic TRaining Apparatus Handleiding PETRA Pneumatic Electronic TRaining Apparatus De Haagse Hogeschool Academie voor TIS/Delft 15 juni 2011 J.E.J op den Brouw Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. BESCHRIJVING PETRA...4 2.1 OVERZICHT...4

Nadere informatie

RIDEAUX DE DOUCHE Douchegordijnen

RIDEAUX DE DOUCHE Douchegordijnen RIDEAUX DE DOUCE Douchegordijnen Trevira CS difficilement inflammable nach DIN 4102/B1 garanti sans substances nocives selon Öko- Tex-Standard 100 bas inox 802.34.V0..30 802.34.01030 blanc uni, difficilement

Nadere informatie

MECHEMPRO Surface Solutions

MECHEMPRO Surface Solutions MECHEMPRO Surface Solutions INDUSTRIËLE REINIGING MIRUS ONTVETTER 24 Krachtige emulgeerbare ontvetter Traditionele ontvetter op basis van koolwaterstoffen en emulgatoren. Een witte melkachtige vloeistof

Nadere informatie

Pour imprimeurs - Drukkerijetiketten 3.3-3.4 Glue Dots 3.5 Opti Label Gloss Transparant 3.5

Pour imprimeurs - Drukkerijetiketten 3.3-3.4 Glue Dots 3.5 Opti Label Gloss Transparant 3.5 Adhésifs-Etiquettes -Etiketten our imprimeurs - Drukkerijetiketten 3.3-3.4 Glue Dots 3.5 Opti Label Gloss Transparant 3.5 Etiquettes Laser: voir partie 2 - laseretiketten: zie deel 2 Adhésifs-Feuilles

Nadere informatie

Chaudières à granulés Pellet CV ketel

Chaudières à granulés Pellet CV ketel Chaudières à granulés Pellet CV ketel maxima14-24 avec système / met systeem Une grande AUTONOMIE de plusieurs mois Grote autonomie van meerdere maanden Système innovant et breveté de NETTOyage du creuset

Nadere informatie

De Verwarming I Le Chauffage

De Verwarming I Le Chauffage De Verwarming I Le Chauffage Radiatoren handdoekdrogers Radiateurs sèche-serviettes CALA INOX 865 ORFÉO SPA 769 CALA CHROME LNO 689,40 CLIPPER UCL 737,84 PALMA CL 184,22 ALTIMA SPA 1.267 ALIZEA 325 188

Nadere informatie

TECHNISCH SEMINARIE METAALSECTOR. Gent 27 maart 2015

TECHNISCH SEMINARIE METAALSECTOR. Gent 27 maart 2015 TECHNISCH SEMINARIE METAALSECTOR Gent 27 maart 2015 THERMISHE PROJECTIE: HIGH-TECH BESCHERMINGSLAGEN Claude Thomas / Sammy Lasseel PIKOASUR Opgestart in 2000 door : Metrasur, Frankrijk, actief als thermische

Nadere informatie

Fonction Enduit décoratif formulé à base d agrégats minéraux en phase aqueuse aspect tissu précieux en finition.

Fonction Enduit décoratif formulé à base d agrégats minéraux en phase aqueuse aspect tissu précieux en finition. Fonction Enduit décoratif formulé à base d agrégats minéraux en phase aqueuse aspect tissu précieux en finition. Qualités Microporeux : laisse respirer le support Application aisée Adapté aux environnements

Nadere informatie

CITERNES TANKS. Werftanks. Citernes à chantier

CITERNES TANKS. Werftanks. Citernes à chantier Werftanks Citernes à chantier NL "WORK MASTER": ADR transporttank voor plaatsing op een voertuig Uitvoering: Geschikt voor opslag van mazout, diesel en olieën. Heeft bovenaan 4 handvaten om de tank te

Nadere informatie

WAARSCHUWINGSBORDEN SIGNAUX DE DANGER 3500

WAARSCHUWINGSBORDEN SIGNAUX DE DANGER 3500 Blanco 3521.00 3522.00 3523.00 3524.00 3530.00 3531.00 3532.00 3533.00 3534.00 Electrische spanning Tension électrique 1 3521.01 3525.01 3522.01 3523.01 3524.01 3530.01 3531.01 3532.01 3533.01 3534.01

Nadere informatie

ORIENTA is het enige rolluik met verstelbare lamellen. Het is een synthese tussen het rolluik en de zonneblind. Alleen ORIENTA biedt het beste van deze 2 producten. Kiezen voor ORIENTA betekent energiebesparing

Nadere informatie

Het digitaliseren van archieffilms. Giovanna Fossati Conservator, Filmmuseum TAPE, 20 september 2007

Het digitaliseren van archieffilms. Giovanna Fossati Conservator, Filmmuseum TAPE, 20 september 2007 Het digitaliseren van archieffilms Giovanna Fossati Conservator, Filmmuseum TAPE, 20 september 2007 Index i algemene principes i werktraject: hardware en software i digitale restauratie i digitale conservering

Nadere informatie

Gear template generator

Gear template generator Gear template generator Algemene omschrijving Gear template generator is een programma om tandwielen te berekenen en te printen. Het is in eerste instantie bedoeld om uit multiplex tandwielen te kunnen

Nadere informatie