BLAD MET VEILIGHEIDSGEGEVENS 01 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLAD MET VEILIGHEIDSGEGEVENS 01 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP"

Transcriptie

1 BLAD MET VEILIGHEIDSGEGEVENS Opgemaakt op ; 01 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP CORRECTIEVLOEISTOF Naam van de leverancier: Hainenko Limited 284 Chase Road Southgate LONDON N14 6HF Tel.: Fax: VERPAKKING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN CAS Bestanddeel Concentratie (%) Risico symbolen en bewoordingen/andere Solvent >25 Xn.F, R11,65,66 S23,24, Titanium Oxide <25 S Chalk <30 none 03 RISICO-IDENTIFICATIE Schadelijk product. Gevaarlijk voor het milieu. Zeer ontvlambaar. Schadelijk effect op de gezondheid: bij opname kan schade aan de longen veroorzaken. Het product heeft een irriterende werking op de luchtwegen en de huid. Toxisch voor waterorganismen. In wateromgeving, het product kan langdurig schadelijk effect veroorzaken. 04 EERSTE HULP MAATREGELEN Bij ongeval of indien men zich onwel voelt: Zoek onmiddellijk medische hulp. Als er mogelijkheid bestaat dat de patiënt kan bewusteloos gaan, plaats en vervoer hem liggend op één kant, in vaststaande positie. In geval van allergische symptomen, in het bijzonder bij ademen, zoek onmiddellijk medische hulp. Eerste hulp maatregelen/inademing: Zorg voor verse lucht voor de patiënt en zoek onmiddellijk medische hulp.

2 Eerste hulp maatregelen/ Contact met de huid: Onmiddellijk verwijder de besmette met het product kleding. Laat het product niet drogen. Reinig het lichaam grondig (bad, douche). Bij contact met de huid: onmiddellijk was af met water en zeep. Gebruik geen zuurbevattende preparaten. Eerste hulp maatregelen/ Contact met de ogen: Bij contact met de ogen, spoel overvloedig de ogen met water en zoek medische hulp. Er mag Reinigingsvloeistof voor ogen gebruikt worden. Eerste hulp maatregelen/ Opname: Veroorzaak braaksel alleen met toestemming van de patiënt, alleen als de patiënt bewust is. Bij geringe opgenomen hoeveelheid, veroorzaak niet braaksel en zoek medische hulp. Bij groter opgenomen hoeveelheid zoek onmiddellijk medische hulp en laat de arts de verpakking of het etiket op de verpakking zien. 05 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Gebruik geschikte brandblusser en blusmiddelen: schuim, droog poederpreparaat, koolstof dioxide. Blusmiddelen die uit veiligheidsoverweging niet geschikt zijn: water of sterke waterstraal. Specifieke gevaren bij brand van het product of de bestanddelen, of van bevrijde gassen: in het algemeen de gassen, bevrijd bij brand van organische materialen, zijn geclassificeerd als giftig bij inademing. Er dient te gebruiken speciale beschermingsapparatuur voor brandbestrijders. Adem niet in de gassen bevrijd bij de brand van het product. Gebruik geschikte Ademhalingsapparatuur. Overige informatie (zie punt 5). De restmaterialen uit de brand en de besmette water uit brandblus moeten behandeld worden in overeenstemming met de regionale voorschriften voor bewerking van afvalproducten. 06 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: Zorg voor goede ventilatie. Leidt het personeel naar een veilige plaats. Houd de personeel ver weg en sta op de kant waaruit de wind waait. Maatregelen voor milieubescherming/ Bewerking en opslag: Laat niet het product in riolering of waterbronnen terechtkomen. Laat niet het product in ondergrond en in lozingkanalen. Bedek de kanalen. Verzamel de verspreide stof door middel van absorberende materialen (zand, kizelgoer en universele verbinding agents). Verzamel het verspreide product door middel van vloeibare verbinding agents en als nodig, plaats het in containers met slot. Reinig de besmette vloeren en platforms grondig met water en detergent, volgens de voorschriften voor milieubehoud. Bewaar het verzamelde product in overeenstemming met de richtlijnen. Reinig de installaties/gereedschap met oplosmiddelen. 07 HANTERING EN OPSLAG Instructies voor veilig werken met het product:

3 Bij werk met geopend containers, het is heel belangrijk de beschikbaarheid van goede ventilatie en neutralisatie van de damp. Voor goede ventilatie op de werkplaatsen zorgen (zo nodig plaatselijk zuigerapparaat). Vermijd slagen, wrijving en elektrostatische ladingen brandgevaar. Gebruik antistatische gereedschap. Instructies voor bescherming tegen brand en explosies: Houd het product uit de buurt van vuurbronnen rook niet. Gebruik explosieveilige installaties en gereedschap, die vonken niet. Let op de vereisten voor opslagruimten en vaten. De opslagruimten moeten beschikken over geschikte ventilatie. Richtlijnen voor opslaginstallaties en vaten: Houd het product uit de buurt van vuurbronnen, water en alkaliën. Bewaar het product in koele plaats, uit de buurt van zuren, alkaliën en ontvlambare materialen. Bewaar het en vervoer het niet samen met etenswaren. De opslagtemperatuur moet niet hoger zijn dan 50 0 С. Aanbevolen opslagtemperatuur: С. Houd de containers dicht. Werk zorgvuldig met de containers. 08 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Additionele richtlijnen voor de technische installaties: Als de ventilatie niet voldoende is, gebruik apparaat voor ademhalingsbescherming. Bij grote stofwolk, draag fijn antistof gezichtsmasker. Handenbescherming: oplossingresistent handschonen. Handschoenen uit synthetische rubber zijn niet geschikt. Ogenbescherming: bij werk met grote hoeveelheden, gebruik gezichtsmasker en als nodig veiligheidsbril of beschermende helm. Algemene beschermingsvoorzieningen: adem in niet de dump of de stof. Vermijdt regelmatig of langdurig contact met de huid. Vermijdt contact met de ogen. Heel belangrijk is voor de vrouwen in verwachting, de inademing van en het contact met de huid te vermijden. CAS Bestanddeel Eenheid van meting Metyl-cyclohexan 500, 00 ppm Izobutanol 100, 00 ppm Aliphatic,Cycloparafine 200, 00 ppm koolwaterstoffen Xyleen (isomerische mengsel) 100, 00 ppm Hygiënische maatregelen: tijdens werk eet niet, drink niet, rook niet en neem geen medicijnen in. Houd het product uit de buurt van voeding en dranken. Was de handen voor de rustpauze en na het werk. 09 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

4 Uiterlijk: Vloeistof Kleur: wit Geur: matig Product veiligheidsgegevens: Vlampunt/ methode: 4 0 С nadien DIN Viscositeit/methode: ongeveer 57 sec ISO 2431, 4 mm (23 0 C) Dichtheid/ methode: ongeveer 1,4219 g/cm 3 DIN (23 0 C) Onderste grens van ontploffingsgevaar/methode: 0,48 % Inhoud Bovenste grens van ontploffingsgevaar/methode: 12,00 % Inhoud Oplosbaarheid in water/ methode: Dampdruk: 35 КРА bij 50 0 С Inhoud van oplosmiddel: 36,12 % 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT Gevaarlijke reacties: de mengsels met ontvlambare bestanddelen ontbranden makkelijk en ondersteunen intensieve branding, zelfs in afwezigheid van lucht. Ze kunnen snelle reactie met zuurstofrijke materialen ontwikkelen. Ontploffingsgevaar: De vuile lege vaten kunnen gassen uit het product bevatten en die gassen samen met de lucht kunnen ontploffingsgevaarlijke mengsels vormen. Gevaarlijke producten bij scheiding zijn niet bekend. 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE We hebben geen experimentele informatie betreffende gentoxiciteit in-vitro. Bij inademing van grote hoeveelheden, de damp uit het solvent veroorzaken narcotische effect. Bij gevoelig mensen is mogelijk reactie van sensibiliteit. De inademing kan schade aan de luchtwegen of de longen veroorzaken. Het is niet noodzakelijk de specifieke gevaren te vermelden. 12 MILIEU INFORMATIE Volgens de technische specificaties, de pigmenten zijn erg stabiel en daarom die hebben een zwakke biologische afbreekbaarheid bij verwerking in waterzuiverende installaties en in de oppervlaktewaterbronnen. 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvalopslag: code Naam van de afvalproducten: kleurstoffen, gekleurde inkt (alleen voor Duitsland). 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER GGVSee/IMDG-code: 3 ІІ UN-No.: 1263 ICAO/IATA: 3 ІІ GGVE/GGVS: 3 ІІ ADR/RID: 3F1 II ADNR: 3 ІІ 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE:

5 Etiketteren volgens GefStofV/EC (etiketteren van gevaarlijke materialen) Risico symbolen: Xn, N, Xi, F Risicobewoordingen: 11, 65, 67, 37/38, 51/53 Veiligheidsbewoordingen: 21, 23, 29, 38 Zeer ontvlambaar product. Schadelijk voor de gezondheid: bij opname kan schade aan de longen veroorzaken. Het product heeft een irriterende werking op de luchtwegen en de huid. Toxisch voor waterorganismen. In watersomgeving, het product kan langdurig schadelijk effect veroorzaken. Bij werk met product rook niet. Adem in niet de gassen/dump/ rook/nevel uit de sprays (het juiste woord aan de fabrikant te tonen). Loos het product niet in de riolering. In geval van onvoldoende ventilatie, gebruik geschikte ademhalingsapparatuur. Handschoenen: oplossingsresistent. ТА- lucht klas І (%): 0,00 WKG (zelfstandige classificatie): 1 Klas ІІ (%): 0,84 VbF Klas ІІІ (%): 36,02 16 OVERIGE INFORMATIE Dit blad met veiligheidsgegevens is opgesteld volgens de vereisten van de richtlijnen voor veiligheid en verpakking van chemische producten. Het product dient niet gebruikt te worden voor doelen anders dan die beschreven in punt 1, zonder vooroverleg met de fabrikant en ontvangst van schriftelijke instructies voor werken met het product. Aangezien de specifieke omstandigheden voor toepassing van het product niet onder controle van de leverancier zijn, de gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor opvolging van de relevante normatieve voorschriften. De hierin beschreven informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en de nationale wetgeving. Deze informatie is handleiding inzake gezondheids- en arbeidsveiligheid, zowel als inzake milieubehoud, maar die is geen garantie voor de technische parameters of voor de geschiktheid van het product voor specifieke toepassingen. Het product is: ontvlambaar. Zeer ontvlambaar. Risico voor ernstige schade van de ogen. Schadelijk voor de gezondheid: bij opname kan schade aan de longen veroorzaken

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Eerste editie d.d.:29 september 2008 Laatste wijziging: 7 juni 2010 Aantal pagina s: 5 Beschrijving:

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO 11014-1 1. /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * ****

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** **** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING PRODUCT NUMMER: 876-6013 PRODUCT NAAM: Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders Uitgegeven

Nadere informatie

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OP HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsmerk Flexipox SD basis Tweecomponenten epoxy Firma Köhlerwoodcap Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reinigt met vloerolie behandelde houten vloerdelen, parket en kurk.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is een navulproduct voor het reinigen van groene aanslag. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EUrichtlijn 1907/2006 vochtige vloerdoeken voor geoliede & gewaxte houten vloeren 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Verwijdert stickers, stickerlijm, plakband, teerspatten, olie, hakstrepen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr. AGS750ML, AGS750NE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5982-5755, 5982-5755CH 1.2

Nadere informatie

Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: a116-732 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichting Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Veiligheidblad Mecalithe con.100% VS

Veiligheidblad Mecalithe con.100% VS 1 IDENTIFICATIE VAN HET MATERIAAL EN DE LEVERANCIER 1.1 Identificatie van het materiaal Product naam : Mecalithe Commerciële naam : Mecalithe 1.2 Toepassing Mecalithe is een hulpstof voor beton, mortel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Frisruikende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

TECHNICAL CONCEPTS INTERNATIONAL LIMITED THE NEUTRALLE CENTRE PIN GREEN BUSINESS PARK EASTMAN WAY, STEVENAGE, HERTS, SG1 4UH

TECHNICAL CONCEPTS INTERNATIONAL LIMITED THE NEUTRALLE CENTRE PIN GREEN BUSINESS PARK EASTMAN WAY, STEVENAGE, HERTS, SG1 4UH TECHNICAL CONCEPTS INTERNATIONAL LIMITED THE NEUTRALLE CENTRE PIN GREEN BUSINESS PARK EASTMAN WAY, STEVENAGE, HERTS, SG1 4UH VEILIGHEIDSINFORMATIEFICHE MATERIALEN OVEREENKOMSTIG 91/155 EC DATUM VAN UITGIFTE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam WAPEX 570 Art.

Nadere informatie

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA ALGEMEEN 2-componenten reparatiecompound op basis van polyesterhars. Voor het vullen van grote gaten, naden, scheuren (minimale breedte 3 mm) bij onderhoud en nieuwbouw.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof LPG (Liquefied Petroleum Gas; < 0,1% 1,3-butadieen) 1.2. Gebruik van de stof Motorvoertuigbrandstof 1.3.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie