4?7:; 3B C889 88> :<56=:A339 D > E8= 758= 5>: F 78 D89=956C78 8> E39=D89C39F8>78 4B?FB3 4?7:; 3B C889 88> :<56=:A339 D > E8= 758= 5>: F 78 D89=956C78 8> E39=D89C39F8>78 4B?FB3

"#!$%#&'#!()*#+,-#%"%$(!,./)%012!##$!!$%#&'#!%$-#%"%$(! 34$!##$!$%#&'!044)!%$!##$!$%#&'!$%#(#'#&$#'%20#!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""#!$%#&'#!()*#+,-#%"%$(!,./)%012!##$!!$%#&'#!%$-#%"%$(! 34$!##$!$%#&'!044)!%$!##$!$%#&'!$%#(#'#&$#'%20#!"

Transcriptie

1

2 "#$#&'#()*#+,-#"$(,./)012##$$#&'#$-#"$( 34$##$$#&'044)$##$$#&'$#(#'#&$#'20# :;734:<56=8>4?7:; 3B C889 88> :<56=:A339 D > E8= 758= 5>: F 78 D89=956C78 8> E39=D89C39F8>78 4B?FB3<EA8: D3> B878> =8964 =8 F548> 33>:<E56C8>G :=33> C?A 3B: B8?7?>4 A6BB?8 5I =8 C3<E=8> 5F 89 C889 F339 88>: 88> :I8==898>7 :I8B =848>33> =8 455?8>; F8= >37?8> 78 D5B758>?>4 D3> A6BB?8 8>=E56:?3:F8 8> D95B?AHE8?7G J53B: A6BB?8 C339:<E?A>B?AH C8B 3B C8=8> 79334= 7?= A339 E8= =E8F3 KLM$#$"2 $NO#)PG Q8= R8B55S= 73> 55H C889 88> A339 D5B D3> :<56=:D669 8> I3::?8 =8 C5978>G N5>7:I9?>48>78 D5>H8>; D3> H>8==898>7 78>>8>E56= R?A 88> :=8998>E8F8BG#>:<56=?>4?:D669>?8=C84=878>H8>GG)?>:7?8?>E8=D8998R6?=8>B3>7E6> I5=A8 :I34E8==? H5H8>; 4?D89: >3 88> B3>48 =98H=5<E=D89C39F8>33>88>43:D669=A85SA5>44?D89:7?8 >3 88> I93<E=?4.+T7334: H3FI E8= F8=89:E548 H3FID669 R8C5>7898>G U339 55H A5>4898 B878> H5F8>?><5>=3<=F8=E8=33>:=8H8B?AH8:<56=:D669G28>H R?AD559R88B7 F339 33> D5B D669 8> C39F=8 D89=8BB8> 5D89 E6> R8B8D8>?::8> 8> 3D5>=698>G $> >3=669B?AH?:55HR?A78B8?7?>4D669>?8= C84=878>H8>V C39F =8 F3H8> 5F E8= D669 R93>78>7 =8 E5678>G&3>=D8B8D5>H8>F3H8>XX>4955=D669G &8 C8>:8> A6BB?8 3BD3:= 88> B33?8>7 8>=E56:?3:= :<56=:A339=58V L?8:W5B<H389=8>(E5F3:08?98 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1##

3 +&5-.,#)3.#4$$*&$.#6#$27"#2488#$ 84+*#$#$ $4467YQ1NLM(($NMMZ$ 2*2#67Z0#Y[01WM 044)$-#"$(7/ -##120"7.\,./**-7]#"2$NW$NJMN#" /*559:,7J'UO1 5)*#);<&,7.ONM$N 5&)(=,24427WN#)$J$L (,67Z1UZ'" "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1###

4 $4467Z1N1QW1"O$LL$ 2*2#67YMYM"'(YMZYMNMO1 044)$-#"$(7^ -##120"7/.,./**-7ZL1W#ZYQ$(1L$" /*559:,7"1J2NMW)$ 5)*#);<&,7.ONM$N 5&)(=,24427WN#)$J$L (,67UM(MNML1 $4467Z1"2$NYMN"$(($ 2*2#670#Z1" 044)$-#"$(7/ -##120"7.\,./**-7L1"2U$($N /*559:,7Z"M&OM1N2$" 5)*#);<&,7.ONM$N;.J'Z 5&)(=,24427M0)1YQ( (,67L $44671N"$W1"Q$L'&$ 2*2#670L$#)1QON'L )$-#"$(7_ -##120"7.`,./**-7Z1L$Z1ZZ#Z($"( /*559:,7aU#"#bWM$(O1L 5)*#);<&,7.ONM$N 5&)(=,24427#"$$"N$L1(#$ (,67"M]#1 $4467]L11ZW1"2MN0$ 2*2#67U$"$LUM$ZU$N$L 044)$-#"$(7, -##120"7/+,./**-7N$YQ(ZU$(QM2MLM#$ /*559:,7aJ11LbWM$(O1L 5)*#);<&,7.ONM$N;_J'ZZ$" 5&)(=,24427WN#)$J$L (,67"M]#1 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1#W

5 845*&2#), "#$&'()**+,&--#.*#/012''+'-&3+''345*6-01(/&#/17--0&0#,60++#*2-( $'&+.'3#'20..'3 70&.0-70$03 8'7&70- )'# & (*2# # )- -7& & 2'(# 2&. ('9*7&+-0.0#3 # 2.-8&01.,3#**&1,4 "#$ #'2# $01#: ;0,< # B+0&4 "#$&'()*+$,- 234:<56=:89:V (8::3; 9?8=; U3=E?3: 8> &8:B8c D559 88> A339 D5B :I8BB8=A8: 8> B86H8 F5F8>=8> F8= 78 H3R56=89:; =9?8>8> D3> E8= =5S E8= D?AS78 B889A339 dtbg 8> F8= F?A C3: E8= <5FIB88=G #H C55>?> ]59=8F39H; DB3HR?A E8= :<56=:B5H33B; B8HH89 F3HH8B?AHG (?A78>: 78 C88H R8>?H?> 8>= D559 :<E55BG #>F?A>D9?A8=?A7B88:?H5IF?A>48F3H88>R58H5S88>=?A7:<E9?S=5S433> C8 F8= 8>H8B8 D9?8>7?>>8> >339 #H R8> D95B?AH C3>>889?H 5F9?>47 C F8>:8>7?8?H49334E8RGQ8=B?8S:=F33H?HI3:=3HB339;F339?H88= E8= >54B?8D895I;FFG F3H8>G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W

6 Q8AE8BB5CC3H86I88>458?8734B8HH89<55BA8C88=C3=?HR8758B $8>R88=A83<=?849334; #HR8>9?8=L3B8F3>R?A48>33F79?8= fGG "339E8=:<E?A>=R8>?H4888>F?8= Xb &3=758?H?>F?A>7348B?AH:8B8D8>f?H43F?A3B=?A7D5593BB8:48D8>G #H:=67889>3F8B?AHHB86=895>789C?A:GJ?87?=3B:88>E397R8C?A:G $>E8RR?A48D5B4E88BD88BC89H;F33978:<56=:73=?:F?A>>6FF89.F89HG $8>S88:=A8R56C8>;7339R8>?HC8BD559=8D?>78>G 2339H3>?HD88B669=A8:33>D89:B?>78>G #HE8R8>H8B8H5>?A>8>;=C88:<E?B7I3778>;88>H3>39?88>88>H3=G U339F8=7?8D?::8>?>78D?:I?=E8R?HE8=C8B48E37G J5>6H8>>8>A6BB?8F?A88>R88=A8; U339?HB33=5IE8=8?>78C8B488>:<E88=A8; (A>?B 8B6HH?4-488:=?4 N3D5==?4-96:=?4 #A78B $F5=?5>88B (83FTI89:55> 1(#2#$,3$+ MB?D?89(8::3?:78>33F8>F?A>/ 78 A3393B:B8?7?>4433=D3>:=39=G2?=A339R8>?H78=3HB8?789; 76:F8=I95RB8F8>8>5IF89H?>48>H6>>8>A6BB?83B=?A7R?AF?A=898<E=G"3=669B?AH55HR?A78 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W#

7 @8448>G U339 88>F33B?> 78 D ?>4 B33=?H F8 D5BB87?4 433> 8> I95R889?H #H D?>7 88> D ?>4 48:B = 78 43:=A8: E6> E8RR8> D89B847?> R8I33B78 5S E8= =5<E E8RR8> 48I95R8897G 28 :B543>?: >54 3B=?A7e Z<56=?>4; 73P: #HR8>88>F8?7D3>.gA339;5I./>5D8FR89C597=?H89$#"2$L#)].\8>?HR8>88>D3>78 A5> D3> 78 :<56=:G U339?H H3> A8 =5<E C8=8> =8 D89=8BB8> 73=?H 4587 D3> F8 H3> 3SR?A=8>8>3B:A5>48:I96?=F?A=5<EC88==88>434898>G 4+-5#+6+78$(90 Q3BB5?878988>; F?A> >33F?: U3=E?3: 8> 7?=?: F?A> / 8 A339 3B: B8?7?>4G D59?4 A S?H =8964 B8?7?>4 33> 78 H3R56=89:GQ88BD88BH3R56=89:H8>>8>F?A76:3BD3>D59?4A339G &3>>889A8F?A>57?4E8R=D559?8=:73>H3>A8F8D?>78> CB?>4=8958I8>G C339?H789?<E=?>4O879?AS:F3>348F8>=D5B4G &3>>889?HE5>489E8R73>88=?HE8=B?8S:=S9?8=A8:5S88>B8HH898 2?>48> 7?8 A8 F8 3R:5B66= H55B; J5>6C8=8>A6BB?83B?8=:F8895D89F?A;F3393B:A6BB?8>54F889 3B=?A7S3>=3:=?:<E3F6:889G 958=A8:; "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W##

8 :$($9679;$ )6IB3E5?; #HR8>R8=89R8H8>73B: 5SR?A B878>3B:ZC5:G O8>/iA >C55>>8=3B:9?8=8888>?8=?>]59=8F39HG&55>>BG?>?=:G F?A> C89H?: 55H?>]59=8F39H 48B848>G U5F8>=88B R8>?H =8C89H48:=8B7 R?A >7?8>:= D3>]59=8F39HG ]59=8F39HG O8>55HB?7D3>78IB5847?888>:5F78/A33988>3<=?8758>D559]MUM0($$"]1"]$NG U?A>B?8D8B?>4:8=8>?: F8=R?8S:=6HFFFFE8=C3=89H5FF?A3BC889?>78F5>7GU?A> XX>D3>F?A>795F8>G"8=3B:Y3>373 73=?:D559F?A>E8=R8B55S78B3>7G #H43A6BB?8>6B3=8>;C3>=?HF58=>6433>:B3I8>G &8:B8c "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W###

9 '#-+#$ "##$"##$"# &'(&'(&'( )*+,*+-./0/12/-1/*.* /09:.*7+99;91:2/77/;/-./-0/399-/;-63 )/</</-/>/-62./0/D:*7/E F*+*:./+6-3:7/>9-./D/-./G"#$&'()*+"',)$-..$&./0BHHIJKBJBA 12#)30:7;9=0*-7/;<6-*-<+/ &*+:7997L/7?*-:719-3*-./1/*.*-3G4)5.*&)$'()6)7**68' ',)$-..$&./0BHHKJBKJAH 12#)30M 92):*..30'N/8-*-N< ;#7&)"<=)$80'O78./-7.*/;/-,6;3 A)&*/"6.$$)$)0')/12/-AKBK B8'C27'D.*0'?*+-?9?9C "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1#k

10 &*+*:./:76/;:7/>9-./L662G4)5.*&)$'()';3)&#'',)$-..$&./0BHHBJKQJKR' 12#)30S1*/3/-./&/;./;:L6-.' ' ' ' F*+*:./68.:7/>9-L/7-/:7GA)"'()?.68)$'' ',)$-..$&./0BHRTJKIJAR' 12#)30(*?2/1299;:/(*/;;67U*7*:' 92):*..30'V*/::/' ;#7&)"<=)$80'W6??/;N*//1N6X;.*-976;' 19,YO8-.9Y9=7/;-66- A)&*/"6.$$)$)0'' AKKIJAKKQGZ6-33*.:/- AKKQJAKK[G#9D687/;: AKK[JAKKTGZ6-33*.:/- AKKTJAKK\G)/12/- AKK\JAKKRG)/12/- AKKRJAKKHG#926/-/- AKKHJAKBKG#926/-/- AKBKJAKBBG)/12/- B8'C27'D.*0'0//</-.: B8'C..#0':7;*+</- B8'":))4'/$../0'D9:/D911 A)D)4*/"4)&0'>66;./?6?/-7G9;D;9O7;/*:9-.C B8'&$*8'C)#'4)E"#0']9,666==;*:7* B8'))#'C)#'4)E"#0'WL*-//:P99;.D/*/-PD*/=:78<P>/;:/D67/;L9??/-P44 A)78"#)'8.3:'22#0'//-<9?2.*/-63-*/7>66;D*+*: B8'?)*'/2)&'*0'.*-3/-*-:NL977/- B8'?)*'"4)6C#'*0':7*1,*+- B8'?)*0'L*/; "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k

11 F"#'-)'&.#-)"'2D)$'&)'=)4:)*G4)&*/H0`>9-//- *-:*./;a F"#'-)'&.#'&)'=)4:)*I' E620//</-.:9?/-Q[06;:7/-/-A.6,/-L67.63:623/3/7/-L/DD/-b E6>/;L//1L/70//</-.:9?/-IK:76<D;6./-623/3/7/-L/DD/-b E1*/>/;N6;-=19</:/7/-.9-D67/;L9??/-b E,6:76/;,*+-.97,//*3/-1*+<L/1/?991-*/7D9-309;/-7*+./-:./.8;=76NL7b F"#'-)'&.#I' E'1/c9-./;`*<,/3-*/70/1<//-ad*/7:eL//=7?/7./NL*;64 E0/620//</-.L/1/36/*/<6<:?//L9../-`f'_#g)$Va EL//10970/12+/:L8-?9?9?*:7/-620//</-.bb E-63?99;hh-0/12/-1/*./;M:7/;,*+-ML99;;*+D/0*+:L//=7b E?99;.97./;/:7/;99-D/,*3*:b E`>9-L6;/-,/33/-aL/70/12/-0//</-.:82/;76=09:/->66;L/;L91*-3>97D99;bbCC EL/7<9?2?*-:7/-:/>/-1/8<,91,*+-P91.9--*/7_i^1/8</;C E.976-./;3/7/</-./?6/*:/--8,91:76222/-4 "##$"##$iv )"ZF"Z_SiV O7//.:29;997P V*/:*--99?>9-./0/12/-1/*.*-3' "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k#

12 0*$((",#$ ZE ZIJN HIP, ZE ZIJN COOL, ZE ZIJN HOT, DIT IS DE NIEUWE JONGGIDSENLEIDING Bram Vandenberghe alias 'Brambo' Brambo is een elegante vogel. Hij is krachtig, snel en lenig. Het is een schrandere en opmerkzame volhouder. Hij toont zich dankbaar en leeft in vrede met andere dieren. De werkkracht en inzet van een Brambo zijn vaak fenomenaal. Hij is geliefd om zijn dappere, vrolijke en opgewekte houding. Als hij soms boos en opvliegend wordt, onderneemt hij nadien stappen om het terug goed te maken. (Sneewstormvogel) Pheline D'Hert alias 'Phelainie' Een Phelainie is een vrij klein waterroofdier, een goede zwemster en duikster die alleen aan land komt om te zonnen of te rusten. Zij leeft in kleine kuddes en is sociaal ten opzichte van haar soortgenoten. Het is een bedrijvig en vinnig zoogdier met een vriendelijk uitzicht. Zij is meestal zwijgzaam maar kan soms gevat uit de hoek komen. (Zeehond) Maarten Deseck alias 'Seckn' Seckn verweert zich hevig en verliest zijn tegenwoordigheid van geest niet. Er zijn meer dan honderd soorten Seckns. Er zijn slimme, tedere, trage en snelle Seckens. Ze leven in troepen en zijn schadelijk. De ene Seckn voelt zich behaaglijk in de zon, de andere komt pas 's avonds tevoorschijn. (Kever) "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k##

13 Elien Mol alias 'Molje' Het Molje is een gevoelig, zachtaardig dier. Zij is vlug onafhankelijk. Zij is goed gehumeurd, speels, nieuwsgierig en op gezelschap gesteld. Op de grond lijkt ze onbeholpen. Zij heeft een mysterieuze blik en bewaart steeds een kalme waardigheid. (Orang-oetang) Arne Wyseur alias 'De langn' Deze levendige en energieke vogel doet op het eerste gezicht wat aan de zwaluw denken. De Langn is een gezellig dier en hoegenaamd niet egoïstisch. Hij leeft zeer sociaal in grote groepen bijeen. De Langn springt vaak zijn soortgenoten bij om nesten te bouwen of om jongen te beschermen. Het is een vrolijk dier dat de problemen luchtig aanpakt en zelden bij de pakken blijft zitten. Toch zal het op een ondeugende manier wel eens voedsel roven van zwakkere dieren, maar deze streken komen niet vaak voor. (Spitsvogel) "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k###

14 0*$(3#)8#$$#), (?A: 78 :I88BD548B; E?A?: 78 A5>4:=8 D3> 78,G U339 C8B 78 3<=?8S:=8; E?A R8:<E?H= 5D89 88> 5>6?=I6==8B?AH8 8>894?8R95>G L3I E8F >?8=: C3>=C84B5I8>B6H=>?8=;E?A?:D88B:>8BB89G L F?::<E?8> 5>:<E6B7?4 6?= F339 C88: 5I A8 E5878G)8 F34 1B8j3> E8= B?AH= F?::<E?8> C8B 73= E?A 398>7:554 B?4= 3B=?A7C8B8948>:5I78B589G&3=A855H758=;E?A U39H78D89:<E9?HH8B?AH8;5I48I3:=;F33HE8F 5FE8>45878E89?>>89?>48>=848D8>G Q?89E8RR8>C888>H59=?>=89D?8CF8=78Q8B78>e W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S F889 B?8D89>?8= JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k#W

15 MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e E3F:=89 l3d59?8=836=5e 488>36=5;758F8F3398H589:S?8=: l3d59?8=8e8b7e(5fo55>8> W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S F889 B?8D89>?8= JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e H3= l3d59?8=836=5e 8>9578S?3=I6>=5 l3d59?8=8e8b7e FP>F3F3 4K?RCGL?A"?S>KL? W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S F889 B?8D89>?8= JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e Q5>7 l3d59?8=836=5e YB?5:I59= l3d59?8=8e8b7e Q5F89Z?FI:5> "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW

16 W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S B?8D89>?8= F889 JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e I58: l3d59?8=836=5e 5BS l3d59?8=8e8b7e N3FR5 W5?B3;>6C88=A8E8=3BB8F33BV "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW#

17 (3#), GIVERLEIDING DE MAX Interessante informatie: Facebook profielfoto s NAAM NMOO$ ]1N$L Q1""$ (QMU1Z Verjaardag /,-./ a<37836=?ie 88><3FI?>4T :=58B=A8F8= B86>?>48>F339 73=A8=5<E>54F8= /i-+i a<37836=?ie?8=:c3=?h>54>?8=e8r; b +_-+, a<37836=?ie =E5F3:;A8F58=F339 D9348>C339E?AE8= 48E33B7E88S=;?H78>H?> 78F87?3F39H=fb +^-+/ a<37836=?ie 88>7AT<5BB8<=?8SF8= 88>:<E5>8>33F; 76:>?8=e=E896RR89 7?<H:b Liefste givers, wij zijn er voor jullie, als er iets is mag je ons altijd bellen. Voor problemen met kledingsstijl of relatieproblemen Maakt niet uit Gouden tip: probeer niemand binnen te draaien tijdens vuurwerk "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW##

18 0$, L3B8F3>G&?A48D8>B8?7?>433>78B?8S:=8567:=843:=8>>3F8B?AH78)?>:G28D58=A8::=33>D559 A?>:F548>?8=:D897895IH3FI73>78F88:=8>5>789A6BB?8G&?A758>>3F8B?AH88> R6?=8>B3>7:H3FIG1B:A?>R8>A88?48>B?AH>5488>HB8?>R88=A843:=;F339R8>A855H3BD559 88>:=6HB8?789G)8B889=5F433>F8=43:=A8:6?=A5>4898=3HH8>G$>78R8758B?>4?:73=C?A A339B8?7?>4G"6 :=33>C?A3BD55978_ 78 A6BB?873=5>:F339D9348>G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW###

19 "#846+#$W"#)46+#$W644)3**)4-"#3#),-4(#$ Kamp welpen te Hulshout, 4-11 juli FYD>\W+D?K>G?W6CCAB?GW-CNAC[TCGL?A= J5>734,A6B? H5F8>C833>?>88>HB8?>:=3=?5>>8=A8;O55?:<E5=48>33F7G2339>3F58=8>C8>5488>I339 D > >?8= D88B B3=89 H6>>8> C8 E8= <E?95E88F 33>:<E56C8>G 28 <3F?5>8==8 F8= 78 F58?B?AH:=8 =33H D3> E8= E8B8 H3FIe 88> :6I8978B6j8 :I?H:B?>=89>?86C8 E554=8<E>5B54?:<E8 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k#k

20 U33>734^A6B? :=8 >3<E=; 7?8 D?8B =5<E &8 E33:=8> 5>: > =8B8=?A7F3<E?>8 * 7?8 D3> I95S8::59O393R3:?:89>?8=:R?A*8>C8H5F8>=898<E=?>2?>5B3>7G8B6HH?4E8RR8>Z=3>8> 88> I339 C8BI8> 88> I?A>B?AH8 5>=78HH?>4e D89:<E8?78>8 =8H8>R8=8>G &8 E3B8> $QOMT 58SV P: 1D5>7: F58=8> 78 C8BI8> 2?>:734iA6B? F8= 88> B86H8 L8?789)5<E?F =33H 3B: 8> >3=669B?AH H3>:B8<E=:. 4958I 78 R98>48> D F8=:I8BB8=A8::I8B8>; C3>= 73= 758> C?A G #> D9?A8 =?A7 E5678> C8 5>: D5593B F8= R9?8D8> :<E9?AD8> >339 E8= =E6?:S95>=G Q5I8B?AH 5>=D3>48> C8 55H 88> I339; C3>= E8=?: 3B=?A7 B86H5F=8C8=8>73=F3F38>I3I3;5I35S5F333>5>:78>H8>GP:1D5>7:433>C878R669= 8?48>E3>7?478C84F58=8>=8964D?>78>G8B6HH?4:=33>895ID89:<E?BB8>78IB33=:8>B8?7?>4; >?8= D89B598> B5I8>G&8BI8> E5678> 76?78B?AH 55H D3>&]TD58=R3BG 26: B88H E8=B54?:<E5F88>HB8?>8I95>5:=?8HD55978D5B48>78C87:=9?A78>=8F3H8>G&?>>339:D3> "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk

21 &58>:734gA6B? E8= M678 N5F8 =898<E=G "8= 3B: 3BB8 3>7898 #=3B?3>8>; 8=8> C?A 55H E8B8 R6?HA8: F58=8> C8 =5<E 8D8> 78 =?A7 >8F8> 5F =8 96:=8>G "3 88> 6?=48R98?78 C8 C889 E8B8F33B S?= D559 E8= D5B48>78 :I8BB8=A8G Q8= C597= 88> :559= <B3:E 789 (?=3>8>; C339R?A 3BB88> 78 :=89H:=8 5D89C?>>8>G U = D89:<E9?HH8B?AH E8=8 734?:; C5978> 3B :>8B 78 8FF89: 8> C3=89R3BB5>>8> R5D8>48E33B7G &8BI8> D?>78> E8= I98<?8:E88BB86H5FB8?7?>4HB8=:>3==8F3H8>;F339C5978>7339B3=8955HD559=896448I3H=; E559 G (?A78>: C3>78B?>4 >339 E8= R5:; H9?A48>C8 R89?<E= 73= ZI3>A8 78 C87:=9?A7 M<E39F8; =5<E 488> :6II59=89 D3> #> E8= R5: :I8B8> C8 88> :B6?I:I8BG 28 B8?7?>4 :=33=?> E8= F?778> 8> F58= F8= 78 E3>7 78 C8BI8> I95R898> =8 E89H8>>8>; F3HH8B?AH89 73> 48733>V W5593B =C88B?>4)3:I89 8> N5R?> E8RR8> R?A 7?= :I8B88>:=988IA8D559GG70&,-'#.IJKL6'#14 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk#

22 25>789734\A6B? W3>7334 E8RR8> C8 88> D8993::?>4?> I8==5V = E8= D89:<E9?HH8B?AH E8=8 734 C8 D3> IB3> 3SH58B?>4 F3H8> HB339 D =5<E= >339 Q898>=3B:G "3 88> R6:98?: D3> 88> C8 HB339 5F 8?>78B?AH?> =8 =8 98B3j8>?> E8= R6RR8BR37 5S =8 958=:A8> D3> 78 S589?89: )8958>; O?8H8 8> lb598 E8RR8> E6> I5==8> 8> I3>>8> 3<E=8948B3=8> 5F 8D8> =8 >339 Q6B:E56=; C339R?A D89:<E?BB8>78 B8?789: 6?=48=8B7?> :B33I D3BB8>G $8>: =8964 5I 78 W9?A734`A6B? W9?8>7A8:734V #878988> D3> > DXXB <37836=A8: D89C3<E=8>; F339 C8BI8> H>6=:8B8>55H49334I3HA8:D559E6>3BB89B?8S:=8D9?8>7A8G&3=C597=?878988>D3>7334=5<E D89C8>7e 8BH339: R9557A8:F898>; =8H8>?>48> F3H8>; 39FR3>7A8: H>6=:8B8>; <5FIB?F8>=A8: 48D8>;f#>78D559F?7734:IB?=:8>C85>:5I?>_4958IA8:5FN0,('-0)=8:I8B8>;C339R?AC8 D89:<E?BB8>78 I958D8> =848> 8BH339 F58=8> 33>433> 5F 88> >?86C C898B7788B =8 H6>>8> D895D898>G C8BI8> E88B :=9?A7B6:=?4 G #> 78 >3F? > C8 D89789 F8= F55?8 4?I:C89HA8: 5S :<55Rc 755 8> H93B8>39FR3>7A8: H>6=:8B8>G &3= D5BR98>48>; C3>= D5B48>7 A = E?A?FF89: > A5>4D89H8>>89:G $89:= F58= E?A F8= ?>78 R98>48>G Q?A F58= 88> =5>88B=A8?> 8BH339 :=8H8>;C339R?A3BB8C8BI8>88>95B D89=5BH8>GQ?AH9?A4=8>?48D559R898?7?>4:=?A78>7339>3433=78I98F?m98D3>:=39=GM>789B6?7 3IIB36: C597= 78 D559:=8BB?>4 R8p?>7?47 8> U339=8> C8BI8>>33Fe &A'&+'- /-6G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk##

23 J3= A6B? MI78D559B33=:=8 734 D3> E8= H3FI :=33> C8 C3= B3=89 5I 73> >59F33BG D559R?A8 3<=?8S5<E=8>74cF>3:=?8H8>:=8D?45>=R?A=DB?848>C889=8964?>G&8=98HH8>=8964>339E8= R5: 5F 78 E?==8 C3= =8 5>=B5I8> 8> 7339 :I8B8> C := D3> 78 D559F? > =5S B55I:I8BB8=A8G#>78>3F?7734D5B48>89C3=HB8?>8H9?>4:I8BB8=A8:8>I95R898>C8=5<E3B88>: @?8H8)3:I89 89 >?8= D3> F88 48>?8=8>G8B6HH?4 5>=S89F8> 78 D956C8B?AH8 3B: C398 F58789HB58H8> 5D89 E8FG "3 E8= 3D5>7F33B D?>7= 89 IB5=:8B?>4 8> C5BHR986H IB33=:G &8 F58=8> 3BB8F33B R?>>8> :<E6?B8>G $8> E8B8 988H: =5>88B=A8: C5978> 5I48D5897 8>?878988> 48>?8= F8= D5BB8 =8648> D3> B33=:=8 3D5>7G (5<E D89B3>48> "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk###

24 J5>734..A6B? 28 B33=:=8 H889 5I:=33>?> Q6B:E56=G U8= >54 :B33I?> > R84?>>8> 78 C8BI8> 33> >3=8964E6?:C339=:G $8>48:B33478?>78D3>88>48:B3347H3FIV W8B84958=8>; 0E8B?>8;L3693;)5<E?F;k3>789rU339=8>G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk#W

25 ' J.3:'>.32$'KLML'N2*//&")*' BH+81*G6<e7*:3/D/8;.Ci2:799-P09::/-P/7/-*-//-L99:7+//-8*7L/7>8*:7+/P62<;9?/-PD6/17+/ 09-./1/- /-./-</- 99-1/<</;/P?91:/P 368.3/1/P *- ;//2+/:3/:-/./ /:/-//-L//;1*+<:78<P*-d709;?/ /- V68*:/ 7/;83 *- L/7 097/;P./ ;/:7 09:?6/ /-,97 7/ 09NL7/ / <6-./- /7/-CCCC /:7/11*-3/- 623/-6?/-P V*19 /- V*/: -99; e7.6;2e4 i66l -//-P 911/: 3/:167/-P 3//- =;*788;7/>*-./-C)*+66<.*/ NL/1.7/;83-99;;*>*/;4 j6/2/-./ 39:7+/: 62 6? >183./ D*/,/- 7/ 29<</- /- 7/ 09-./1/- -99; L/7 :797*6-,6.97 0*+ //- 7;/*- >;6/3/; <8--/- -/?/- *-./ L / *- V*k3/ */7:,68./- <8--/-/7/-4&/199:P./7;/*-<6?7-*/79=4U68;*/;:399-6? :2/<</-P :76<D;66.P N619 `/NL7/ N619CCa N619 1*3L7P 097/;P :+*/<61/77/-PE )*+.9-?99;//-:2/11/7+/:2/1/-G.*/2*-/1<99;:63/-<*+</-097D*+:6??*3/?/*:+/:>/;1*/=./ D1*<</- 621/>/;./4 i=0/1.;99*/-./ 63/- 6?.97,/ /; -*/7 7/3/- <6-./-.97,/?6/:7/ //;1*33/-4 '11//-V*:9i11*>*/;L9.3//-2;6D1//??/7//-D//7+/7/ 1*33/-6?.97,/,6?6/09:E$*-./1*+<P.99;*:./7;/*-C S66;8*739:7/-P:2;*-3/;62PL82-99;V*k3/4$7/-62./ 7;/*-P 09NL7/- *- V*k3/P 62:7922/- 62./ 7;/*- -99; ^/-74 O-6/236/.P 3;9DD/1267 6= 1/<</;:E 917*+. 2;*+:P 917*+. 2;*+:4 "- ^/-7 62:7922/-P 0*+ 1/;/-.931/8,/: >9-D8*7/- V*19 <9-,/ -63 :7//.: -*/7C (6/:,*7 62./ 7;/*-P <*+<7 /;-99; /-,*/7.97./ 26/:./,8: >9-?6Y9?//L9.P767*-#6;7/?9;<4U6;?97*/3/.99-P3/;*/=99-d716< */73/9;;*>//;.E6/+6/+P V68*:/0*1L99;D199.+/767/?,/</;-8?//L/DD/-CCC"/./;//->/;7;6<</-4#9?23/.99-P./ 1//37/<9-D/3*--/-E BR+81*G_90978*7:192/->9-//-3*39-7*:NL<9?2>88;`,*/.93B\+81*a<8--/-/-</1/-,*NL-63 >18399-//-L//;1*+<<68..68NL/</*-./>;*+/-9788; 093/-4 $-</1/-.6/- L/7P 9-./;/ -*/ / +6-3>/;</--/;: <6?/- > /- 60// 60//4 (167:,*+-,/.99; 817;9 =;*: /- 911/?991 ;/9.Y 6? 99- L//;1*+<P /7/- e: 9>6-.:G )'( `(67+/:=9>6;*/7/?9917*+.CCCa4Z6-33*.:/-L/DD/-0//; 7/09;?JL82D//<.9-?99;*-J9=3/<6/1.l "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW

26 3/?66:NL7 J >66;./ 1997:7/ <//;P +6-33*.:/- /;8*7P +6-3>/;</--/;: <6?/- 76/4 i/+p.97 09: +9??/;P/-2/;6-3/18<P0*+7/;83-99;7/;;/*-J+6-3>/;</--/;:./D//<*-4$/-1/8<39-,/-D6;.?/7>/1/62.;9NL7+/:06;.73/:2//1.45/?2/;978;/-0//;-*/77/L9;./-J097.6/-0//;99-b )//;62.;9NL7/-?/7097/;:2/1/-E$h-7/-70/3P+6-3>/;</--/;:,/77/-/;0//;hh-624)97-637/3/D/8;/-bZ6-33*.:/-<6</-P+6-3>/;</--/;:09::/-9=4Z6-33*.:/-,/33/-/*-./1*+<//-: -*/79=09::/-CCC)/:2/1/-2L9;J:2/14Z6/L6/0P>//1<1/.*-30*::/1:P?6Y9P06;.73/D;8*<76? D*--/-7/3/;9</-P(67+/N;9:L7P1*NL7f*c*/7/36/.P?6/*1*+<D*--/-3;9</-99-./,/<9-7CP$?*1/ :7/;C $- 0/ D/:18*7/-./.93?/7 //- 3/,9?/-1*+< 9>6-.1*/.+/ 7/,*-3/-P = /- 9?8:9-709:CCC B\ +81*G f93-9./ 767/?:4 A 3/:1993.P B +9??/; 3/-6/3 -*/7`0/3/-:,*/<7/aP /- L/;<9-:*-3 >9-9>6-.4 V68*:/P '--/1//- =*/;P?99; L//1?6/P 9-./;/ 39:7+/: D/-*/ ; L8-767/?P,/ 76-/- /- <;*+3/-./ 767/?D16<?/7 7;67:C '--/1//- 1//;./ <99;71/,/- /- V68*:/ 0/;. 3/N6-=;6-7//;.?/7".7".4")*`./>6:1/??/-:;/N19?/Ea*-L/7U;9-:PD/*./-?6/:7/-:+6;;/-4 5/;0*+1 L/7 //- D//7+/ //- ;8: :P././- 0/ 76NL -63 /-</1/ 76==/.*-3:+/:P D*+>66;D//1. :2;6<</1/-P0/:2//1./-:7;97/36?/7//-9NL7/;./8;76/39-3*-L/7<9?2P0/:2//1./-<*/</D6/ 099; V*19,*NL,6?// 9?8://;./ )6/L6/0CCC)/,*+-19-3D/,*33/0//:7 99- L/7 9>6-.?991P?99; L/7 09: 21/,9-74 )/ 2;9977/- >//1 /- 0/,93/- >/;7;6< >66; L99; 567/?4 )*+ D/36--/- //- >88;7+/ 7/ 219N/;/-P 3*39-7*:NL 3;667P 09;? /- :9-.91/- V*19 /- *- I :/N6-./- 0/3 `,/1=./ 7*+. 91: 7L;60 909YJ7/-7+/: >9- m8/nl89a4 )* */.+/:,*-3/-P NL*2+/: /7/-P >9-911/: ;6-. L/7 >88;4 "#$ &'$ #()*+,-#$.)),$ /)01232,$ &,$ 425$ 6+#$ +7$ +1$ -2$ 42&$ -),$ /"&,/5$ 425$ 2"$ -8&92,-$ /232,$ *3+"&'/2$ *3&2,-2,$ -)5$ 9&',$ &':$ 06;.7 '129N9CO19920/1*/./;//-4$-7673*:7/;/-4 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW#

27 BT +81*G )6/L/0CC O29--/-.P :29--/-.P :29--/-.C V997 6-: D/3*--/-?/7 //- L//;1*+< =;*::/ 6NL7/-.09-./1*-3P3/-99?.//-.9807;*24"-./>;6/3/88;7+/:<6?/-/-</1/-09<</;`1/*.*-3a 918*73/>*:7099;6?,/,6>;6/3-99;L8-D/.?6/:7/-./.93 >66;.*/-E )/1P,/?6/:7/- L8-567/?.6/- > _9 L/7 8*7:192/- > ;*2?6NL7/-,/ D/3*--/-?/7L8-3;6/2:767/?4S9:73/3*2:799- /1<99; >/;7;6<</-,/91://-O*9?/:/.;*/1* L8-62.;9NL74 f/ 62.;9NL7 09: 6? >/;:NL*11/-./ >66;0/;2/- 7/ >/;,9?/1/- *- >/;D9-.?/7 L/7 <9?27L/?94 i/+ P*/7: >/;3/7/- 7/?/1./-C F/ L9../- //- <6;7093/- `<;8*093/-a D*+4_9L/7?*..93?991>/;7;6<</-,/4F/0/;./-8*73/08*=..66;./ :Y?297L*/</ /- 76==/ B :7/ /- A./ +99;:4 F/* >;6/3/-,*NL,/1= 9= 097,/ -8?6/:7/-.6/-E )/1-9./ 9=09:P L/DD/- 0*+ 6-,/ <622/- :9?/- 3/:76</- /- >66; L/- //- <1/*- >88;7+/ 623/,/7P //-?9NL7*3/ 767/?2991 3/?99<7 /- // ;./ 767/?*:9-7/-99->9:7?6/:7/-L9-3/-4ONL*1./;/-09:,676=.97,/ -63?//; 0*1./- :NL*1./;/-.9-./ //-P 0*1.+/ /- :NL6/-/-L*-3/-/;99-P?9*7h09:,09;7E^;6/2:767/?3/:1993.CC)980097//-6218NL7*-3CCC _8?6/:7 L/7 /NL7/ 0/;< D/3*--/-P?99; //;: =;*::/-/-//-:7/>*3/?9917*+./-91:L/7.6-</;0/;. <6-./-0//;99-D/3*--/-4f/N/;/?6-*/3*-3>9-:79;7 0/;./-,/ 3/:7/;<7 6? L8-62.;9NL7 7/ >/;>611/.*3/-4F/<;/3/-./8*71/3/-<6-./->/;7;/<</-4 )*+?/7./ B :7/ /- A./ +99;:,97/ ;6-. L/7 <1/*-/;/ <9?2>88;7+/ 767 0/ D/:167/- 7/ 399- :192/-4 e: _9NL7: <09?/- V68*:/ /- '--/1//- 7/;83 >9- L8-3/:1993./ 62.;9NL7 /- >/;.*/-./- 7/>/;7/11/-6>/;./767/?3*-3/-,/66<:192/-4$-<6-L/7D6>/-:799-.>/;:193+/D/3*--/-4 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW##

28 B[+81*GF691:917*+.:76-./-0/62P6-7D/7/-0//-:2//1./- //- :2/11/7+/ -9./ 9=09:E S *-3 L/7 AQJ8;/-:2/1 0/,6>//1?63/1*+< 62.;9NL7/- >61D;9NL7/-4 F/ 09;/-.8: //- L/1/.93 >;*+?99; 76NL N6?2/7*7*/= 7/3/- /1<99; D/,*34 F/././-./ /-/ 62.;9NL7-9./ 9-./;/P >9- =;8*7D;6NL/77/-?9</-P 767 L99; 09::/- /-,/1=: <6/*/-?/1</-CC f/ /*-.:N6;/ 09: -*/7 >//1 >/;:NL*1P 0*/ 3/06--/- L9.P >;993 +/ D/: / Z6-33*.: 6= ^*>/; *- 0/,93/- /-</1/ 3;922*3/?6?/-7+/:./,/.934 U*/- /- j*/- 3*-3/- <6/*/-?/1</-4/36-.*//-/<6/0/1-*/77/219::/-E V68*:/ /- V*:9 09;/- //- 88; 7/3/- //- <6/ 99- L/7 2;97/-4 f/ L//;1*+</ =;8*7D;6NL/77/-P /-./ >/;:*/;./ :7;6-7/-4 F/1=: //-?66* 9=3/;/./- >*/;<9-7 >9- B 62 B?EZ/?99<70/1097?//62,6e-.93Ee:'>6-.:D/36-./-9NL709<//-.99;,6-3/-0/L/7 9>6-.1*/./-?6/:7L/7>88;//-L/1/-9NL7D;9-./-4iL+9P099;6?09;/-././;./+99;://;:7 D/,*36?L/7>88;D;9-./-.7/L68./-Eb`&*L*,*/>6;*3>/;:193a4i6<L9../-,/./<9-:6?// /7/?9</-6=//-:6/2+/7/<6</-E1/<</;1/<</;1/<</;CCCf/>/;:193+/:>9-8*7L/7:NL;*=7+/ 99->811/-PL/7<6?7/;-63911/?991D*+E BQ+81*GV9976-://-:1/<</;19-38*7:192/-/-3/-*/7/->9-6-:D/.+/CCCF91*3P3/>6/1C_9.970/ 76NL8*76-:D/.,*+-3/;6DD/1.PD/36--/-0/./.93?/7//-L//;1*+</267NL6N6?/7//-<1/*- D67/;L9??/7+/4Z811*/?/-/-.97-*/.90/0//;399-?6/7/-09-./1/-bbb'L+9P0/?/-/-.*7 0/1P >66; //- 7;67 >9-6-3/>//; T <?.66; 299.+/: /- d7 *: 6? 7/,0/??/-CCC Z6/2*/+CC)/<6?/-99-D*+L/7,0/?D9./-09980C$/-?93-*=*/<3;667,0/?D9.09: < 0//; -*/E 6<.9e: 6>/;.;/>/- L/7 09: //-,0/?D />//; />/- 3;667 09: 91: I 62D199:D9;/,0/?D9./- -99:7 /1<99;P?99; 0/ L/DD/- 6-: 3/9?8://;. /- L/7 097/;.//../83.CCC i/*p :.9-8P d7 09: 0//;,09;799-e7<6?/-he7 09: > </;,09;7CCC )97././-0/P0/:NL8*1./- >66;./;/3/-D*+//-*-.*99-.*/76NL*-7/;/::9-709:6? 7/D/,*NL7*3/-PLh?/*:+/:Eb_8+9^*1D/;7*:6-:.9-?99; <6?/-L91/-09-70/L9../-3//-;/3/-<1/.*+?//E0/?6NL7/-0//;62-*/80:+6;;/-/-.*7<//;?99<7/-0/ //- 3;67/ :/;;/, /: :7/>*3/; 09: /- 0/,97/- 6-./;//-,/*16?7//7/-4^/,/11*309:L/70/1E "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW###

Kabouters. Liefste kabouters, mama s en papa s

Kabouters. Liefste kabouters, mama s en papa s Kabouters Liefste kabouters, mama s en papa s Bij het lezen van deze welkomstwoorden, kan je terugblikken op een zalig KSA- jaar. Alle supervette activiteiten, het winterweekend maar vooral het fantastische

Nadere informatie

ECEMBER!!!!!!!! December!! 2012- P309980 Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus

ECEMBER!!!!!!!! December!! 2012- P309980 Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus België Belgique P.B. / P.P. 1700 Dilbeek BC - 31151 D ECEMBER December 2012- P309980 Afgiftekantoor: 1700 Dilbeek Maandelijkse afgifte verschijnt niet in augustus v.u.: Pierre D hont Ninoofsesteenweg1066

Nadere informatie

Voorwoord. Yooo de mannen,

Voorwoord. Yooo de mannen, Maart 2015 Juli 2015 Voorwoord Yooo de mannen, Zo een scoutsjaar, het gaat toch rap. We zijn al ons aan onze laatste schakel beland. Maar wel potverdikke een drukke schakel. Om te beginnen is het meteen

Nadere informatie

de padvinder 418 maart & april 2015

de padvinder 418 maart & april 2015 de padvinder 418 maart & april 2015 Don Bosco Scouts Ruisbroek Eikerlandstraat 49b 2870 Ruisbroek 03/866.23.11 www.scoutsruisbroek.be info@scoutsruisbroek.be Don Bosco Ruisbroek inhoud kapoenen... 4 welpen...

Nadere informatie

ACTIVO. Juni 2009 W V B

ACTIVO. Juni 2009 W V B ACTIVO Juni 2009 W V B Voorwoord Beste Ouders, Beste Leden, Het is al weer zo ver, de laatste activo van het scoutsjaar. Het gaat toch altijd weer snel, he De zomer komt er aan, maar eerst nog de examens.

Nadere informatie

www.ksjknokke.be Jaargang 29- n 1- April 2015 maandelijk tijdschrift - muv. juni-juliaugustus-september

www.ksjknokke.be Jaargang 29- n 1- April 2015 maandelijk tijdschrift - muv. juni-juliaugustus-september KSJ Knokke De Tokke Edward Verheystraat 20 8300 Knokke-Heist www.ksjknokke.be Jaargang 29- n 1- April 2015 maandelijk tijdschrift - muv. juni-juliaugustus-september - 8300 KNOKKE Station Ad Valvas BELANGRIJKE

Nadere informatie

We zijn blij te kunnen melden dat we dankzij onze vriendenkring sinds de voorbije maand ook terug werkende urinoirs en vernieuwde lavabo s hebben!

We zijn blij te kunnen melden dat we dankzij onze vriendenkring sinds de voorbije maand ook terug werkende urinoirs en vernieuwde lavabo s hebben! Beste lezer, Gelukkig Nieuwjaar! De examens zijn gedaan, de feestdagen en familiefeesten gepasseerd. Uitgerust na een welverdiende vakantie breken we met nieuwe energie 2014 aan! Onze 40ste jaargang is

Nadere informatie

Programma. September

Programma. September Februari Programma Zaterdag 4 februari: September Dropping-zoektocht vanaf 19 uur op de mariakring (meer info zie verder) Zondag 5 februari: KSJ van 14u tot 17u Zondag 12 februari: KSJ van 14u tot 17u

Nadere informatie

1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070

1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070 V.U. : Carmen De Zutter website: www.scoetevanroi.be Brusselsesteenweg 21 e-mail: info@scoetevanroi.be 1850 Grimbergen afgiftekantoor: 1860 Meise Registratienummer 708070 Algemeen Nieuws De examens van

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Sari Walscharts & Margot Coppens BLAUWE WIMPEL. Jaargang 2014 2015 NOVEMBER-DECEMBER

Verantwoordelijke uitgever: Sari Walscharts & Margot Coppens BLAUWE WIMPEL. Jaargang 2014 2015 NOVEMBER-DECEMBER Verantwoordelijke uitgever: Sari Walscharts & Margot Coppens BLAUWE WIMPEL Jaargang 2014 2015 NOVEMBER-DECEMBER Tweemaandelijks overzicht van de activiteiten van den 30ste Sint- Theresia, de meisjesscouts

Nadere informatie

BC 0224 V.U. Joris Thomas Koningslosesteenweg 29 1853 StrombeekBBever Afgiftekantoor 1850 Grimbergen P109006

BC 0224 V.U. Joris Thomas Koningslosesteenweg 29 1853 StrombeekBBever Afgiftekantoor 1850 Grimbergen P109006 BC 0224 V.U. Joris Thomas Koningslosesteenweg 29 1853 StrombeekBBever Afgiftekantoor 1850 Grimbergen P109006 1 Voorwoord Beste scoutssympathisanten, Hopsakee, dit is alweer de voorlaatste kimmik van het

Nadere informatie

En deze maand mochten wij afsluiten met bezoek van een grote meneer!

En deze maand mochten wij afsluiten met bezoek van een grote meneer! Dec 2014 Beste vrienden van den 68 Het einde van het jaar 2014 nadert, dat zul je ook wel merken aan je agenda, die ook aan zijn einde toe is. Vooraleer we de nieuwe afspraken en vergaderingen overlopen

Nadere informatie

DE JOEKEL. Chiro Echo Aartselaar- Jaargang 22 - Nummer 2 November & December 2011 - Tweemaandelijks tijdschrift

DE JOEKEL. Chiro Echo Aartselaar- Jaargang 22 - Nummer 2 November & December 2011 - Tweemaandelijks tijdschrift DE JOEKEL Chiro Echo Aartselaar- Jaargang 22 - Nummer 2 November & December 2011 - Tweemaandelijks tijdschrift November December 1 2 In deze Joekel: Voorwoord p.3 Aankondigingen p.4 Speelclub p.5 Rakkers

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

t Stoffelke! INHOUD Inhoud Grolwoordje Uniform Kapoenen Welpen Wolven Jongverkenners Verjinners Spelletjes Tenten Hopper

t Stoffelke! INHOUD Inhoud Grolwoordje Uniform Kapoenen Welpen Wolven Jongverkenners Verjinners Spelletjes Tenten Hopper t Stoffelke! INHOUD Inhoud Grolwoordje Uniform Kapoenen Welpen Wolven Jongverkenners Verjinners Spelletjes Tenten Hopper GROLWOORDJE Dag beste scouten & scout-ouders Het startschot van het scoutsjaar ligt

Nadere informatie

Neem ook eens een kijkje op: www.scoutsbolderberg.be

Neem ook eens een kijkje op: www.scoutsbolderberg.be Inhoud Voorwoord Kapoenen Welpen Jonggivers Givers Jin Wie is Wie? AD VALVAS Leidingsploeg Hopper Wat staat er deze keer in de woeps? Een woordje van de groepsleiding Programma oktober-november Programma

Nadere informatie

Scoutse Linker, De Groepsleiding Joke Scheerder, Ann-Sofie Verstraete, Hanne Vyncke

Scoutse Linker, De Groepsleiding Joke Scheerder, Ann-Sofie Verstraete, Hanne Vyncke 1 VOORWOORD Beste ouders, sympathisanten en geweldige leden! De zomer nadert zijn einde, het nieuwe schooljaar is aangebroken Gelukkig belooft het een prachtige nazomer te worden, niet op zijn minst omdat

Nadere informatie

36 e jaargang, 1 e uitgave. v.u. KSJ Lichtaart, Molenstraat 56 bus A, 2460 Lichtaart

36 e jaargang, 1 e uitgave. v.u. KSJ Lichtaart, Molenstraat 56 bus A, 2460 Lichtaart 36 e jaargang, 1 e uitgave v.u. KSJ Lichtaart, Molenstraat 56 bus A, 2460 Lichtaart VOORWOORD Liefste KSJ-vriendjes, vriendinnetjes, mama s, papa s, leiding, oud-leiding, enzovoort enzoverder! Het nieuwe

Nadere informatie

Kapoenen: Groetjes en Kusjes van de allerleukste leiding, Shifu, Sarabi, Scuba & Vino

Kapoenen: Groetjes en Kusjes van de allerleukste leiding, Shifu, Sarabi, Scuba & Vino Kapoenen: Ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, dit is spijtig genoeg de laatste maandschors voor ons Kamp. Wij hebben daar nu al super veel zin in. Zorg maar dat je heel veel komt. Zoadt je helemaal klaar bent

Nadere informatie

t Kringeltje Maandboekje van Chiro Kringel Geel Negentiende jaargang nummer 3 Jan - Feb 2014 V.U.: Toon Gielis, Dr. Peetersstraat 28, B-2440 Geel

t Kringeltje Maandboekje van Chiro Kringel Geel Negentiende jaargang nummer 3 Jan - Feb 2014 V.U.: Toon Gielis, Dr. Peetersstraat 28, B-2440 Geel Editie: Januari & Februari t Kringeltje Maandboekje van Chiro Kringel Geel Negentiende jaargang nummer 3 Jan - Feb 2014 V.U.: Toon Gielis, Dr. Peetersstraat 28, B-2440 Geel E-MAIL: info@chiro-elsum.be

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

WIJ VERTREKKEN OP KAMP!!!

WIJ VERTREKKEN OP KAMP!!! Kampwipplank 2014 Dag iedereen!! Met veel enthousiasme delen wij jullie voor de laatste keer dit jaar de nodige informatie mee. Na een heel jaar ravotten in dat saaie Rode, is het nu tijd voor het echte

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Maandlijst April - mei - juni

Maandlijst April - mei - juni Maandlijst April - mei - juni Algemene informatie De tekenwedstrijd op de panenkoekenbak is gewonnen door Pepijn Boes Zoals belooft staat zijn tekening op de voorpagina van de maandlijst en zal Pepijn

Nadere informatie

JONGVERKENNERS. 3 - Ik moet toch niet afbellen?... Ze zullen wel merken dat ik er niet ben.

JONGVERKENNERS. 3 - Ik moet toch niet afbellen?... Ze zullen wel merken dat ik er niet ben. JONGVERKENNERS Gegroet beste jongverkenners, Nu jullie toch al een dikke twee maand de titel "beste JV's ooit" mogen dragen, wordt het tijd voor een iets serieuzere aanpak. In tegenstelling tot wat er

Nadere informatie

Openingslied en verwelkoming : Op de melodie van Keer je weerom reuze, Zeg me je naam, duizend keren. Zeg me je naam, zeg je naam

Openingslied en verwelkoming : Op de melodie van Keer je weerom reuze, Zeg me je naam, duizend keren. Zeg me je naam, zeg je naam 1 mei 2002 Sint-Pietersschool Mazenzele Thema: Laat zien wat je kan en maak er wat van! Kinderen hebben tijdens een knutselnamiddag in de paasvakantie een portret geschilderd van een klasgenootje. Deze

Nadere informatie

Contact. Tippers Ellen Vyncke Edenlaan 13 03/827.79.62 ellenvyncke@hotmail.com Karen Gauwloos Vorstenhuislaan 19 03/825.59.28 karentje1988@hotmail.

Contact. Tippers Ellen Vyncke Edenlaan 13 03/827.79.62 ellenvyncke@hotmail.com Karen Gauwloos Vorstenhuislaan 19 03/825.59.28 karentje1988@hotmail. Contact Speelclub Steven Saen Edenlaan 47 03/828.25.47 steven.saen@telenet.be Joni Staljanssens Gallaitlaan 301 03/828.68.66 joni.staljanssens@gmail.com Inge Marynissen Terbekehofdreef 13 03/887.46.49

Nadere informatie

Armoede: wat is dat?

Armoede: wat is dat? Armoede: wat is dat? Deze powerpointpresentatie met bijhorende tekst laat kinderen op een interactieve manier kennismaken met het begrip armoede, aan de hand van situaties die voor kinderen heel herkenbaar

Nadere informatie

CLAEVERVELT, KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN!

CLAEVERVELT, KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN! CLAEVERVELT, HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN! KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN Verschil tussen pesten en ruzie maken Er is een groot verschil tussen plagen, pesten en ruzie maken. RUZIE MAKEN gebeurt vaak

Nadere informatie

28 juli t/m 3 augustus 2013

28 juli t/m 3 augustus 2013 Jeugd Vakantie Werk HULST Freek in het Circus 28 juli t/m 3 augustus 2013 www.jvwhulst.nl Hoi kinderen van JVW, Voorwoord Wat is er nou leuker dan een Jeugd Vakantie Week Een jubileumjaar van Jeugd Vakantie

Nadere informatie