4?7:; 3B C889 88> :<56=:A339 D > E8= 758= 5>: F 78 D89=956C78 8> E39=D89C39F8>78 4B?FB3 4?7:; 3B C889 88> :<56=:A339 D > E8= 758= 5>: F 78 D89=956C78 8> E39=D89C39F8>78 4B?FB3

"#!$%#&'#!()*#+,-#%"%$(!,./)%012!##$!!$%#&'#!%$-#%"%$(! 34$!##$!$%#&'!044)!%$!##$!$%#&'!$%#(#'#&$#'%20#!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""#!$%#&'#!()*#+,-#%"%$(!,./)%012!##$!!$%#&'#!%$-#%"%$(! 34$!##$!$%#&'!044)!%$!##$!$%#&'!$%#(#'#&$#'%20#!"

Transcriptie

1

2 "#$#&'#()*#+,-#"$(,./)012##$$#&'#$-#"$( 34$##$$#&'044)$##$$#&'$#(#'#&$#'20# :;734:<56=8>4?7:; 3B C889 88> :<56=:A339 D > E8= 758= 5>: F 78 D89=956C78 8> E39=D89C39F8>78 4B?FB3<EA8: D3> B878> =8964 =8 F548> 33>:<E56C8>G :=33> C?A 3B: B8?7?>4 A6BB?8 5I =8 C3<E=8> 5F 89 C889 F339 88>: 88> :I8==898>7 :I8B =848>33> =8 455?8>; F8= >37?8> 78 D5B758>?>4 D3> A6BB?8 8>=E56:?3:F8 8> D95B?AHE8?7G J53B: A6BB?8 C339:<E?A>B?AH C8B 3B C8=8> 79334= 7?= A339 E8= =E8F3 KLM$#$"2 $NO#)PG Q8= R8B55S= 73> 55H C889 88> A339 D5B D3> :<56=:D669 8> I3::?8 =8 C5978>G N5>7:I9?>48>78 D5>H8>; D3> H>8==898>7 78>>8>E56= R?A 88> :=8998>E8F8BG#>:<56=?>4?:D669>?8=C84=878>H8>GG)?>:7?8?>E8=D8998R6?=8>B3>7E6> I5=A8 :I34E8==? H5H8>; 4?D89: >3 88> B3>48 =98H=5<E=D89C39F8>33>88>43:D669=A85SA5>44?D89:7?8 >3 88> I93<E=?4.+T7334: H3FI E8= F8=89:E548 H3FID669 R8C5>7898>G U339 55H A5>4898 B878> H5F8>?><5>=3<=F8=E8=33>:=8H8B?AH8:<56=:D669G28>H R?AD559R88B7 F339 33> D5B D669 8> C39F=8 D89=8BB8> 5D89 E6> R8B8D8>?::8> 8> 3D5>=698>G $> >3=669B?AH?:55HR?A78B8?7?>4D669>?8= C84=878>H8>V C39F =8 F3H8> 5F E8= D669 R93>78>7 =8 E5678>G&3>=D8B8D5>H8>F3H8>XX>4955=D669G &8 C8>:8> A6BB?8 3BD3:= 88> B33?8>7 8>=E56:?3:= :<56=:A339=58V L?8:W5B<H389=8>(E5F3:08?98 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1##

3 +&5-.,#)3.#4$$*&$.#6#$27"#2488#$ 84+*#$#$ $4467YQ1NLM(($NMMZ$ 2*2#67Z0#Y[01WM 044)$-#"$(7/ -##120"7.\,./**-7]#"2$NW$NJMN#" /*559:,7J'UO1 5)*#);<&,7.ONM$N 5&)(=,24427WN#)$J$L (,67Z1UZ'" "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1###

4 $4467Z1N1QW1"O$LL$ 2*2#67YMYM"'(YMZYMNMO1 044)$-#"$(7^ -##120"7/.,./**-7ZL1W#ZYQ$(1L$" /*559:,7"1J2NMW)$ 5)*#);<&,7.ONM$N 5&)(=,24427WN#)$J$L (,67UM(MNML1 $4467Z1"2$NYMN"$(($ 2*2#670#Z1" 044)$-#"$(7/ -##120"7.\,./**-7L1"2U$($N /*559:,7Z"M&OM1N2$" 5)*#);<&,7.ONM$N;.J'Z 5&)(=,24427M0)1YQ( (,67L $44671N"$W1"Q$L'&$ 2*2#670L$#)1QON'L )$-#"$(7_ -##120"7.`,./**-7Z1L$Z1ZZ#Z($"( /*559:,7aU#"#bWM$(O1L 5)*#);<&,7.ONM$N 5&)(=,24427#"$$"N$L1(#$ (,67"M]#1 $4467]L11ZW1"2MN0$ 2*2#67U$"$LUM$ZU$N$L 044)$-#"$(7, -##120"7/+,./**-7N$YQ(ZU$(QM2MLM#$ /*559:,7aJ11LbWM$(O1L 5)*#);<&,7.ONM$N;_J'ZZ$" 5&)(=,24427WN#)$J$L (,67"M]#1 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1#W

5 845*&2#), "#$&'()**+,&--#.*#/012''+'-&3+''345*6-01(/&#/17--0&0#,60++#*2-( $'&+.'3#'20..'3 70&.0-70$03 8'7&70- )'# & (*2# # )- -7& & 2'(# 2&. ('9*7&+-0.0#3 # 2.-8&01.,3#**&1,4 "#$ #'2# $01#: ;0,< # B+0&4 "#$&'()*+$,- 234:<56=:89:V (8::3; 9?8=; U3=E?3: 8> &8:B8c D559 88> A339 D5B :I8BB8=A8: 8> B86H8 F5F8>=8> F8= 78 H3R56=89:; =9?8>8> D3> E8= =5S E8= D?AS78 B889A339 dtbg 8> F8= F?A C3: E8= <5FIB88=G #H C55>?> ]59=8F39H; DB3HR?A E8= :<56=:B5H33B; B8HH89 F3HH8B?AHG (?A78>: 78 C88H R8>?H?> 8>= D559 :<E55BG #>F?A>D9?A8=?A7B88:?H5IF?A>48F3H88>R58H5S88>=?A7:<E9?S=5S433> C8 F8= 8>H8B8 D9?8>7?>>8> >339 #H R8> D95B?AH C3>>889?H 5F9?>47 C F8>:8>7?8?H49334E8RGQ8=B?8S:=F33H?HI3:=3HB339;F339?H88= E8= >54B?8D895I;FFG F3H8>G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W

6 Q8AE8BB5CC3H86I88>458?8734B8HH89<55BA8C88=C3=?HR8758B $8>R88=A83<=?849334; #HR8>9?8=L3B8F3>R?A48>33F79?8= fGG "339E8=:<E?A>=R8>?H4888>F?8= Xb &3=758?H?>F?A>7348B?AH:8B8D8>f?H43F?A3B=?A7D5593BB8:48D8>G #H:=67889>3F8B?AHHB86=895>789C?A:GJ?87?=3B:88>E397R8C?A:G $>E8RR?A48D5B4E88BD88BC89H;F33978:<56=:73=?:F?A>>6FF89.F89HG $8>S88:=A8R56C8>;7339R8>?HC8BD559=8D?>78>G 2339H3>?HD88B669=A8:33>D89:B?>78>G #HE8R8>H8B8H5>?A>8>;=C88:<E?B7I3778>;88>H3>39?88>88>H3=G U339F8=7?8D?::8>?>78D?:I?=E8R?HE8=C8B48E37G J5>6H8>>8>A6BB?8F?A88>R88=A8; U339?HB33=5IE8=8?>78C8B488>:<E88=A8; (A>?B 8B6HH?4-488:=?4 N3D5==?4-96:=?4 #A78B $F5=?5>88B (83FTI89:55> 1(#2#$,3$+ MB?D?89(8::3?:78>33F8>F?A>/ 78 A3393B:B8?7?>4433=D3>:=39=G2?=A339R8>?H78=3HB8?789; 76:F8=I95RB8F8>8>5IF89H?>48>H6>>8>A6BB?83B=?A7R?AF?A=898<E=G"3=669B?AH55HR?A78 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W#

7 @8448>G U339 88>F33B?> 78 D ?>4 B33=?H F8 D5BB87?4 433> 8> I95R889?H #H D?>7 88> D ?>4 48:B = 78 43:=A8: E6> E8RR8> D89B847?> R8I33B78 5S E8= =5<E E8RR8> 48I95R8897G 28 :B543>?: >54 3B=?A7e Z<56=?>4; 73P: #HR8>88>F8?7D3>.gA339;5I./>5D8FR89C597=?H89$#"2$L#)].\8>?HR8>88>D3>78 A5> D3> 78 :<56=:G U339?H H3> A8 =5<E C8=8> =8 D89=8BB8> 73=?H 4587 D3> F8 H3> 3SR?A=8>8>3B:A5>48:I96?=F?A=5<EC88==88>434898>G 4+-5#+6+78$(90 Q3BB5?878988>; F?A> >33F?: U3=E?3: 8> 7?=?: F?A> / 8 A339 3B: B8?7?>4G D59?4 A S?H =8964 B8?7?>4 33> 78 H3R56=89:GQ88BD88BH3R56=89:H8>>8>F?A76:3BD3>D59?4A339G &3>>889A8F?A>57?4E8R=D559?8=:73>H3>A8F8D?>78> CB?>4=8958I8>G C339?H789?<E=?>4O879?AS:F3>348F8>=D5B4G &3>>889?HE5>489E8R73>88=?HE8=B?8S:=S9?8=A8:5S88>B8HH898 2?>48> 7?8 A8 F8 3R:5B66= H55B; J5>6C8=8>A6BB?83B?8=:F8895D89F?A;F3393B:A6BB?8>54F889 3B=?A7S3>=3:=?:<E3F6:889G 958=A8:; "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W##

8 :$($9679;$ )6IB3E5?; #HR8>R8=89R8H8>73B: 5SR?A B878>3B:ZC5:G O8>/iA >C55>>8=3B:9?8=8888>?8=?>]59=8F39HG&55>>BG?>?=:G F?A> C89H?: 55H?>]59=8F39H 48B848>G U5F8>=88B R8>?H =8C89H48:=8B7 R?A >7?8>:= D3>]59=8F39HG ]59=8F39HG O8>55HB?7D3>78IB5847?888>:5F78/A33988>3<=?8758>D559]MUM0($$"]1"]$NG U?A>B?8D8B?>4:8=8>?: F8=R?8S:=6HFFFFE8=C3=89H5FF?A3BC889?>78F5>7GU?A> XX>D3>F?A>795F8>G"8=3B:Y3>373 73=?:D559F?A>E8=R8B55S78B3>7G #H43A6BB?8>6B3=8>;C3>=?HF58=>6433>:B3I8>G &8:B8c "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W###

9 '#-+#$ "##$"##$"# &'(&'(&'( )*+,*+-./0/12/-1/*.* /09:.*7+99;91:2/77/;/-./-0/399-/;-63 )/</</-/>/-62./0/D:*7/E F*+*:./+6-3:7/>9-./D/-./G"#$&'()*+"',)$-..$&./0BHHIJKBJBA 12#)30:7;9=0*-7/;<6-*-<+/ &*+:7997L/7?*-:719-3*-./1/*.*-3G4)5.*&)$'()6)7**68' ',)$-..$&./0BHHKJBKJAH 12#)30M 92):*..30'N/8-*-N< ;#7&)"<=)$80'O78./-7.*/;/-,6;3 A)&*/"6.$$)$)0')/12/-AKBK B8'C27'D.*0'?*+-?9?9C "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1#k

10 &*+*:./:76/;:7/>9-./L662G4)5.*&)$'()';3)&#'',)$-..$&./0BHHBJKQJKR' 12#)30S1*/3/-./&/;./;:L6-.' ' ' ' F*+*:./68.:7/>9-L/7-/:7GA)"'()?.68)$'' ',)$-..$&./0BHRTJKIJAR' 12#)30(*?2/1299;:/(*/;;67U*7*:' 92):*..30'V*/::/' ;#7&)"<=)$80'W6??/;N*//1N6X;.*-976;' 19,YO8-.9Y9=7/;-66- A)&*/"6.$$)$)0'' AKKIJAKKQGZ6-33*.:/- AKKQJAKK[G#9D687/;: AKK[JAKKTGZ6-33*.:/- AKKTJAKK\G)/12/- AKK\JAKKRG)/12/- AKKRJAKKHG#926/-/- AKKHJAKBKG#926/-/- AKBKJAKBBG)/12/- B8'C27'D.*0'0//</-.: B8'C..#0':7;*+</- B8'":))4'/$../0'D9:/D911 A)D)4*/"4)&0'>66;./?6?/-7G9;D;9O7;/*:9-.C B8'&$*8'C)#'4)E"#0']9,666==;*:7* B8'))#'C)#'4)E"#0'WL*-//:P99;.D/*/-PD*/=:78<P>/;:/D67/;L9??/-P44 A)78"#)'8.3:'22#0'//-<9?2.*/-63-*/7>66;D*+*: B8'?)*'/2)&'*0'.*-3/-*-:NL977/- B8'?)*'"4)6C#'*0':7*1,*+- B8'?)*0'L*/; "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k

11 F"#'-)'&.#-)"'2D)$'&)'=)4:)*G4)&*/H0`>9-//- *-:*./;a F"#'-)'&.#'&)'=)4:)*I' E620//</-.:9?/-Q[06;:7/-/-A.6,/-L67.63:623/3/7/-L/DD/-b E6>/;L//1L/70//</-.:9?/-IK:76<D;6./-623/3/7/-L/DD/-b E1*/>/;N6;-=19</:/7/-.9-D67/;L9??/-b E,6:76/;,*+-.97,//*3/-1*+<L/1/?991-*/7D9-309;/-7*+./-:./.8;=76NL7b F"#'-)'&.#I' E'1/c9-./;`*<,/3-*/70/1<//-ad*/7:eL//=7?/7./NL*;64 E0/620//</-.L/1/36/*/<6<:?//L9../-`f'_#g)$Va EL//10970/12+/:L8-?9?9?*:7/-620//</-.bb E-63?99;hh-0/12/-1/*./;M:7/;,*+-ML99;;*+D/0*+:L//=7b E?99;.97./;/:7/;99-D/,*3*:b E`>9-L6;/-,/33/-aL/70/12/-0//</-.:82/;76=09:/->66;L/;L91*-3>97D99;bbCC EL/7<9?2?*-:7/-:/>/-1/8<,91,*+-P91.9--*/7_i^1/8</;C E.976-./;3/7/</-./?6/*:/--8,91:76222/-4 "##$"##$iv )"ZF"Z_SiV O7//.:29;997P V*/:*--99?>9-./0/12/-1/*.*-3' "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k#

12 0*$((",#$ ZE ZIJN HIP, ZE ZIJN COOL, ZE ZIJN HOT, DIT IS DE NIEUWE JONGGIDSENLEIDING Bram Vandenberghe alias 'Brambo' Brambo is een elegante vogel. Hij is krachtig, snel en lenig. Het is een schrandere en opmerkzame volhouder. Hij toont zich dankbaar en leeft in vrede met andere dieren. De werkkracht en inzet van een Brambo zijn vaak fenomenaal. Hij is geliefd om zijn dappere, vrolijke en opgewekte houding. Als hij soms boos en opvliegend wordt, onderneemt hij nadien stappen om het terug goed te maken. (Sneewstormvogel) Pheline D'Hert alias 'Phelainie' Een Phelainie is een vrij klein waterroofdier, een goede zwemster en duikster die alleen aan land komt om te zonnen of te rusten. Zij leeft in kleine kuddes en is sociaal ten opzichte van haar soortgenoten. Het is een bedrijvig en vinnig zoogdier met een vriendelijk uitzicht. Zij is meestal zwijgzaam maar kan soms gevat uit de hoek komen. (Zeehond) Maarten Deseck alias 'Seckn' Seckn verweert zich hevig en verliest zijn tegenwoordigheid van geest niet. Er zijn meer dan honderd soorten Seckns. Er zijn slimme, tedere, trage en snelle Seckens. Ze leven in troepen en zijn schadelijk. De ene Seckn voelt zich behaaglijk in de zon, de andere komt pas 's avonds tevoorschijn. (Kever) "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k##

13 Elien Mol alias 'Molje' Het Molje is een gevoelig, zachtaardig dier. Zij is vlug onafhankelijk. Zij is goed gehumeurd, speels, nieuwsgierig en op gezelschap gesteld. Op de grond lijkt ze onbeholpen. Zij heeft een mysterieuze blik en bewaart steeds een kalme waardigheid. (Orang-oetang) Arne Wyseur alias 'De langn' Deze levendige en energieke vogel doet op het eerste gezicht wat aan de zwaluw denken. De Langn is een gezellig dier en hoegenaamd niet egoïstisch. Hij leeft zeer sociaal in grote groepen bijeen. De Langn springt vaak zijn soortgenoten bij om nesten te bouwen of om jongen te beschermen. Het is een vrolijk dier dat de problemen luchtig aanpakt en zelden bij de pakken blijft zitten. Toch zal het op een ondeugende manier wel eens voedsel roven van zwakkere dieren, maar deze streken komen niet vaak voor. (Spitsvogel) "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k###

14 0*$(3#)8#$$#), (?A: 78 :I88BD548B; E?A?: 78 A5>4:=8 D3> 78,G U339 C8B 78 3<=?8S:=8; E?A R8:<E?H= 5D89 88> 5>6?=I6==8B?AH8 8>894?8R95>G L3I E8F >?8=: C3>=C84B5I8>B6H=>?8=;E?A?:D88B:>8BB89G L F?::<E?8> 5>:<E6B7?4 6?= F339 C88: 5I A8 E5878G)8 F34 1B8j3> E8= B?AH= F?::<E?8> C8B 73= E?A 398>7:554 B?4= 3B=?A7C8B8948>:5I78B589G&3=A855H758=;E?A U39H78D89:<E9?HH8B?AH8;5I48I3:=;F33HE8F 5FE8>45878E89?>>89?>48>=848D8>G Q?89E8RR8>C888>H59=?>=89D?8CF8=78Q8B78>e W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S F889 B?8D89>?8= JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k#W

15 MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e E3F:=89 l3d59?8=836=5e 488>36=5;758F8F3398H589:S?8=: l3d59?8=8e8b7e(5fo55>8> W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S F889 B?8D89>?8= JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e H3= l3d59?8=836=5e 8>9578S?3=I6>=5 l3d59?8=8e8b7e FP>F3F3 4K?RCGL?A"?S>KL? W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S F889 B?8D89>?8= JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e Q5>7 l3d59?8=836=5e YB?5:I59= l3d59?8=8e8b7e Q5F89Z?FI:5> "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW

16 W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S B?8D89>?8= F889 JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e I58: l3d59?8=836=5e 5BS l3d59?8=8e8b7e N3FR5 W5?B3;>6C88=A8E8=3BB8F33BV "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW#

17 (3#), GIVERLEIDING DE MAX Interessante informatie: Facebook profielfoto s NAAM NMOO$ ]1N$L Q1""$ (QMU1Z Verjaardag /,-./ a<37836=?ie 88><3FI?>4T :=58B=A8F8= B86>?>48>F339 73=A8=5<E>54F8= /i-+i a<37836=?ie?8=:c3=?h>54>?8=e8r; b +_-+, a<37836=?ie =E5F3:;A8F58=F339 D9348>C339E?AE8= 48E33B7E88S=;?H78>H?> 78F87?3F39H=fb +^-+/ a<37836=?ie 88>7AT<5BB8<=?8SF8= 88>:<E5>8>33F; 76:>?8=e=E896RR89 7?<H:b Liefste givers, wij zijn er voor jullie, als er iets is mag je ons altijd bellen. Voor problemen met kledingsstijl of relatieproblemen Maakt niet uit Gouden tip: probeer niemand binnen te draaien tijdens vuurwerk "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW##

18 0$, L3B8F3>G&?A48D8>B8?7?>433>78B?8S:=8567:=843:=8>>3F8B?AH78)?>:G28D58=A8::=33>D559 A?>:F548>?8=:D897895IH3FI73>78F88:=8>5>789A6BB?8G&?A758>>3F8B?AH88> R6?=8>B3>7:H3FIG1B:A?>R8>A88?48>B?AH>5488>HB8?>R88=A843:=;F339R8>A855H3BD559 88>:=6HB8?789G)8B889=5F433>F8=43:=A8:6?=A5>4898=3HH8>G$>78R8758B?>4?:73=C?A A339B8?7?>4G"6 :=33>C?A3BD55978_ 78 A6BB?873=5>:F339D9348>G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW###

19 "#846+#$W"#)46+#$W644)3**)4-"#3#),-4(#$ Kamp welpen te Hulshout, 4-11 juli FYD>\W+D?K>G?W6CCAB?GW-CNAC[TCGL?A= J5>734,A6B? H5F8>C833>?>88>HB8?>:=3=?5>>8=A8;O55?:<E5=48>33F7G2339>3F58=8>C8>5488>I339 D > >?8= D88B B3=89 H6>>8> C8 E8= <E?95E88F 33>:<E56C8>G 28 <3F?5>8==8 F8= 78 F58?B?AH:=8 =33H D3> E8= E8B8 H3FIe 88> :6I8978B6j8 :I?H:B?>=89>?86C8 E554=8<E>5B54?:<E8 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k#k

20 U33>734^A6B? :=8 >3<E=; 7?8 D?8B =5<E &8 E33:=8> 5>: > =8B8=?A7F3<E?>8 * 7?8 D3> I95S8::59O393R3:?:89>?8=:R?A*8>C8H5F8>=898<E=?>2?>5B3>7G8B6HH?4E8RR8>Z=3>8> 88> I339 C8BI8> 88> I?A>B?AH8 5>=78HH?>4e D89:<E8?78>8 =8H8>R8=8>G &8 E3B8> $QOMT 58SV P: 1D5>7: F58=8> 78 C8BI8> 2?>:734iA6B? F8= 88> B86H8 L8?789)5<E?F =33H 3B: 8> >3=669B?AH H3>:B8<E=:. 4958I 78 R98>48> D F8=:I8BB8=A8::I8B8>; C3>= 73= 758> C?A G #> D9?A8 =?A7 E5678> C8 5>: D5593B F8= R9?8D8> :<E9?AD8> >339 E8= =E6?:S95>=G Q5I8B?AH 5>=D3>48> C8 55H 88> I339; C3>= E8=?: 3B=?A7 B86H5F=8C8=8>73=F3F38>I3I3;5I35S5F333>5>:78>H8>GP:1D5>7:433>C878R669= 8?48>E3>7?478C84F58=8>=8964D?>78>G8B6HH?4:=33>895ID89:<E?BB8>78IB33=:8>B8?7?>4; >?8= D89B598> B5I8>G&8BI8> E5678> 76?78B?AH 55H D3>&]TD58=R3BG 26: B88H E8=B54?:<E5F88>HB8?>8I95>5:=?8HD55978D5B48>78C87:=9?A78>=8F3H8>G&?>>339:D3> "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk

21 &58>:734gA6B? E8= M678 N5F8 =898<E=G "8= 3B: 3BB8 3>7898 #=3B?3>8>; 8=8> C?A 55H E8B8 R6?HA8: F58=8> C8 =5<E 8D8> 78 =?A7 >8F8> 5F =8 96:=8>G "3 88> 6?=48R98?78 C8 C889 E8B8F33B S?= D559 E8= D5B48>78 :I8BB8=A8G Q8= C597= 88> :559= <B3:E 789 (?=3>8>; C339R?A 3BB88> 78 :=89H:=8 5D89C?>>8>G U = D89:<E9?HH8B?AH E8=8 734?:; C5978> 3B :>8B 78 8FF89: 8> C3=89R3BB5>>8> R5D8>48E33B7G &8BI8> D?>78> E8= I98<?8:E88BB86H5FB8?7?>4HB8=:>3==8F3H8>;F339C5978>7339B3=8955HD559=896448I3H=; E559 G (?A78>: C3>78B?>4 >339 E8= R5:; H9?A48>C8 R89?<E= 73= ZI3>A8 78 C87:=9?A7 M<E39F8; =5<E 488> :6II59=89 D3> #> E8= R5: :I8B8> C8 88> :B6?I:I8BG 28 B8?7?>4 :=33=?> E8= F?778> 8> F58= F8= 78 E3>7 78 C8BI8> I95R898> =8 E89H8>>8>; F3HH8B?AH89 73> 48733>V W5593B =C88B?>4)3:I89 8> N5R?> E8RR8> R?A 7?= :I8B88>:=988IA8D559GG70&,-'#.IJKL6'#14 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk#

22 25>789734\A6B? W3>7334 E8RR8> C8 88> D8993::?>4?> I8==5V = E8= D89:<E9?HH8B?AH E8=8 734 C8 D3> IB3> 3SH58B?>4 F3H8> HB339 D =5<E= >339 Q898>=3B:G "3 88> R6:98?: D3> 88> C8 HB339 5F 8?>78B?AH?> =8 =8 98B3j8>?> E8= R6RR8BR37 5S =8 958=:A8> D3> 78 S589?89: )8958>; O?8H8 8> lb598 E8RR8> E6> I5==8> 8> I3>>8> 3<E=8948B3=8> 5F 8D8> =8 >339 Q6B:E56=; C339R?A D89:<E?BB8>78 B8?789: 6?=48=8B7?> :B33I D3BB8>G $8>: =8964 5I 78 W9?A734`A6B? W9?8>7A8:734V #878988> D3> > DXXB <37836=A8: D89C3<E=8>; F339 C8BI8> H>6=:8B8>55H49334I3HA8:D559E6>3BB89B?8S:=8D9?8>7A8G&3=C597=?878988>D3>7334=5<E D89C8>7e 8BH339: R9557A8:F898>; =8H8>?>48> F3H8>; 39FR3>7A8: H>6=:8B8>; <5FIB?F8>=A8: 48D8>;f#>78D559F?7734:IB?=:8>C85>:5I?>_4958IA8:5FN0,('-0)=8:I8B8>;C339R?AC8 D89:<E?BB8>78 I958D8> =848> 8BH339 F58=8> 33>433> 5F 88> >?86C C898B7788B =8 H6>>8> D895D898>G C8BI8> E88B :=9?A7B6:=?4 G #> 78 >3F? > C8 D89789 F8= F55?8 4?I:C89HA8: 5S :<55Rc 755 8> H93B8>39FR3>7A8: H>6=:8B8>G &3= D5BR98>48>; C3>= D5B48>7 A = E?A?FF89: > A5>4D89H8>>89:G $89:= F58= E?A F8= ?>78 R98>48>G Q?A F58= 88> =5>88B=A8?> 8BH339 :=8H8>;C339R?A3BB8C8BI8>88>95B D89=5BH8>GQ?AH9?A4=8>?48D559R898?7?>4:=?A78>7339>3433=78I98F?m98D3>:=39=GM>789B6?7 3IIB36: C597= 78 D559:=8BB?>4 R8p?>7?47 8> U339=8> C8BI8>>33Fe &A'&+'- /-6G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk##

23 J3= A6B? MI78D559B33=:=8 734 D3> E8= H3FI :=33> C8 C3= B3=89 5I 73> >59F33BG D559R?A8 3<=?8S5<E=8>74cF>3:=?8H8>:=8D?45>=R?A=DB?848>C889=8964?>G&8=98HH8>=8964>339E8= R5: 5F 78 E?==8 C3= =8 5>=B5I8> 8> 7339 :I8B8> C := D3> 78 D559F? > =5S B55I:I8BB8=A8G#>78>3F?7734D5B48>89C3=HB8?>8H9?>4:I8BB8=A8:8>I95R898>C8=5<E3B88>: @?8H8)3:I89 89 >?8= D3> F88 48>?8=8>G8B6HH?4 5>=S89F8> 78 D956C8B?AH8 3B: C398 F58789HB58H8> 5D89 E8FG "3 E8= 3D5>7F33B D?>7= 89 IB5=:8B?>4 8> C5BHR986H IB33=:G &8 F58=8> 3BB8F33B R?>>8> :<E6?B8>G $8> E8B8 988H: =5>88B=A8: C5978> 5I48D5897 8>?878988> 48>?8= F8= D5BB8 =8648> D3> B33=:=8 3D5>7G (5<E D89B3>48> "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk###

24 J5>734..A6B? 28 B33=:=8 H889 5I:=33>?> Q6B:E56=G U8= >54 :B33I?> > R84?>>8> 78 C8BI8> 33> >3=8964E6?:C339=:G $8>48:B33478?>78D3>88>48:B3347H3FIV W8B84958=8>; 0E8B?>8;L3693;)5<E?F;k3>789rU339=8>G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk#W

25 ' J.3:'>.32$'KLML'N2*//&")*' BH+81*G6<e7*:3/D/8;.Ci2:799-P09::/-P/7/-*-//-L99:7+//-8*7L/7>8*:7+/P62<;9?/-PD6/17+/ 09-./1/- /-./-</- 99-1/<</;/P?91:/P 368.3/1/P *- ;//2+/:3/:-/./ /:/-//-L//;1*+<:78<P*-d709;?/ /- V68*:/ 7/;83 *- L/7 097/;P./ ;/:7 09:?6/ /-,97 7/ 09NL7/ / <6-./- /7/-CCCC /:7/11*-3/- 623/-6?/-P V*19 /- V*/: -99; e7.6;2e4 i66l -//-P 911/: 3/:167/-P 3//- =;*788;7/>*-./-C)*+66<.*/ NL/1.7/;83-99;;*>*/;4 j6/2/-./ 39:7+/: 62 6? >183./ D*/,/- 7/ 29<</- /- 7/ 09-./1/- -99; L/7 :797*6-,6.97 0*+ //- 7;/*- >;6/3/; <8--/- -/?/- *-./ L / *- V*k3/ */7:,68./- <8--/-/7/-4&/199:P./7;/*-<6?7-*/79=4U68;*/;:399-6? :2/<</-P :76<D;66.P N619 `/NL7/ N619CCa N619 1*3L7P 097/;P :+*/<61/77/-PE )*+.9-?99;//-:2/11/7+/:2/1/-G.*/2*-/1<99;:63/-<*+</-097D*+:6??*3/?/*:+/:>/;1*/=./ D1*<</- 621/>/;./4 i=0/1.;99*/-./ 63/- 6?.97,/ /; -*/7 7/3/- <6-./-.97,/?6/:7/ //;1*33/-4 '11//-V*:9i11*>*/;L9.3//-2;6D1//??/7//-D//7+/7/ 1*33/-6?.97,/,6?6/09:E$*-./1*+<P.99;*:./7;/*-C S66;8*739:7/-P:2;*-3/;62PL82-99;V*k3/4$7/-62./ 7;/*-P 09NL7/- *- V*k3/P 62:7922/- 62./ 7;/*- -99; ^/-74 O-6/236/.P 3;9DD/1267 6= 1/<</;:E 917*+. 2;*+:P 917*+. 2;*+:4 "- ^/-7 62:7922/-P 0*+ 1/;/-.931/8,/: >9-D8*7/- V*19 <9-,/ -63 :7//.: -*/7C (6/:,*7 62./ 7;/*-P <*+<7 /;-99; /-,*/7.97./ 26/:./,8: >9-?6Y9?//L9.P767*-#6;7/?9;<4U6;?97*/3/.99-P3/;*/=99-d716< */73/9;;*>//;.E6/+6/+P V68*:/0*1L99;D199.+/767/?,/</;-8?//L/DD/-CCC"/./;//->/;7;6<</-4#9?23/.99-P./ 1//37/<9-D/3*--/-E BR+81*G_90978*7:192/->9-//-3*39-7*:NL<9?2>88;`,*/.93B\+81*a<8--/-/-</1/-,*NL-63 >18399-//-L//;1*+<<68..68NL/</*-./>;*+/-9788; 093/-4 $-</1/-.6/- L/7P 9-./;/ -*/ / +6-3>/;</--/;: <6?/- > /- 60// 60//4 (167:,*+-,/.99; 817;9 =;*: /- 911/?991 ;/9.Y 6? 99- L//;1*+<P /7/- e: 9>6-.:G )'( `(67+/:=9>6;*/7/?9917*+.CCCa4Z6-33*.:/-L/DD/-0//; 7/09;?JL82D//<.9-?99;*-J9=3/<6/1.l "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW

26 3/?66:NL7 J >66;./ 1997:7/ <//;P +6-33*.:/- /;8*7P +6-3>/;</--/;: <6?/- 76/4 i/+p.97 09: +9??/;P/-2/;6-3/18<P0*+7/;83-99;7/;;/*-J+6-3>/;</--/;:./D//<*-4$/-1/8<39-,/-D6;.?/7>/1/62.;9NL7+/:06;.73/:2//1.45/?2/;978;/-0//;-*/77/L9;./-J097.6/-0//;99-b )//;62.;9NL7/-?/7097/;:2/1/-E$h-7/-70/3P+6-3>/;</--/;:,/77/-/;0//;hh-624)97-637/3/D/8;/-bZ6-33*.:/-<6</-P+6-3>/;</--/;:09::/-9=4Z6-33*.:/-,/33/-/*-./1*+<//-: -*/79=09::/-CCC)/:2/1/-2L9;J:2/14Z6/L6/0P>//1<1/.*-30*::/1:P?6Y9P06;.73/D;8*<76? D*--/-7/3/;9</-P(67+/N;9:L7P1*NL7f*c*/7/36/.P?6/*1*+<D*--/-3;9</-99-./,/<9-7CP$?*1/ :7/;C $- 0/ D/:18*7/-./.93?/7 //- 3/,9?/-1*+< 9>6-.1*/.+/ 7/,*-3/-P = /- 9?8:9-709:CCC B\ +81*G f93-9./ 767/?:4 A 3/:1993.P B +9??/; 3/-6/3 -*/7`0/3/-:,*/<7/aP /- L/;<9-:*-3 >9-9>6-.4 V68*:/P '--/1//- =*/;P?99; L//1?6/P 9-./;/ 39:7+/: D/-*/ ; L8-767/?P,/ 76-/- /- <;*+3/-./ 767/?D16<?/7 7;67:C '--/1//- 1//;./ <99;71/,/- /- V68*:/ 0/;. 3/N6-=;6-7//;.?/7".7".4")*`./>6:1/??/-:;/N19?/Ea*-L/7U;9-:PD/*./-?6/:7/-:+6;;/-4 5/;0*+1 L/7 //- D//7+/ //- ;8: :P././- 0/ 76NL -63 /-</1/ 76==/.*-3:+/:P D*+>66;D//1. :2;6<</1/-P0/:2//1./-:7;97/36?/7//-9NL7/;./8;76/39-3*-L/7<9?2P0/:2//1./-<*/</D6/ 099; V*19,*NL,6?// 9?8://;./ )6/L6/0CCC)/,*+-19-3D/,*33/0//:7 99- L/7 9>6-.?991P?99; L/7 09: 21/,9-74 )/ 2;9977/- >//1 /- 0/,93/- >/;7;6< >66; L99; 567/?4 )*+ D/36--/- //- >88;7+/ 7/ 219N/;/-P 3*39-7*:NL 3;667P 09;? /- :9-.91/- V*19 /- *- I :/N6-./- 0/3 `,/1=./ 7*+. 91: 7L;60 909YJ7/-7+/: >9- m8/nl89a4 )* */.+/:,*-3/-P NL*2+/: /7/-P >9-911/: ;6-. L/7 >88;4 "#$ &'$ #()*+,-#$.)),$ /)01232,$ &,$ 425$ 6+#$ +7$ +1$ -2$ 42&$ -),$ /"&,/5$ 425$ 2"$ -8&92,-$ /232,$ *3+"&'/2$ *3&2,-2,$ -)5$ 9&',$ &':$ 06;.7 '129N9CO19920/1*/./;//-4$-7673*:7/;/-4 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW#

27 BT +81*G )6/L/0CC O29--/-.P :29--/-.P :29--/-.C V997 6-: D/3*--/-?/7 //- L//;1*+< =;*::/ 6NL7/-.09-./1*-3P3/-99?.//-.9807;*24"-./>;6/3/88;7+/:<6?/-/-</1/-09<</;`1/*.*-3a 918*73/>*:7099;6?,/,6>;6/3-99;L8-D/.?6/:7/-./.93 >66;.*/-E )/1P,/?6/:7/- L8-567/?.6/- > _9 L/7 8*7:192/- > ;*2?6NL7/-,/ D/3*--/-?/7L8-3;6/2:767/?4S9:73/3*2:799- /1<99; >/;7;6<</-,/91://-O*9?/:/.;*/1* L8-62.;9NL74 f/ 62.;9NL7 09: 6? >/;:NL*11/-./ >66;0/;2/- 7/ >/;,9?/1/- *- >/;D9-.?/7 L/7 <9?27L/?94 i/+ P*/7: >/;3/7/- 7/?/1./-C F/ L9../- //- <6;7093/- `<;8*093/-a D*+4_9L/7?*..93?991>/;7;6<</-,/4F/0/;./-8*73/08*=..66;./ :Y?297L*/</ /- 76==/ B :7/ /- A./ +99;:4 F/* >;6/3/-,*NL,/1= 9= 097,/ -8?6/:7/-.6/-E )/1-9./ 9=09:P L/DD/- 0*+ 6-,/ <622/- :9?/- 3/:76</- /- >66; L/- //- <1/*- >88;7+/ 623/,/7P //-?9NL7*3/ 767/?2991 3/?99<7 /- // ;./ 767/?*:9-7/-99->9:7?6/:7/-L9-3/-4ONL*1./;/-09:,676=.97,/ -63?//; 0*1./- :NL*1./;/-.9-./ //-P 0*1.+/ /- :NL6/-/-L*-3/-/;99-P?9*7h09:,09;7E^;6/2:767/?3/:1993.CC)980097//-6218NL7*-3CCC _8?6/:7 L/7 /NL7/ 0/;< D/3*--/-P?99; //;: =;*::/-/-//-:7/>*3/?9917*+./-91:L/7.6-</;0/;. <6-./-0//;99-D/3*--/-4f/N/;/?6-*/3*-3>9-:79;7 0/;./-,/ 3/:7/;<7 6? L8-62.;9NL7 7/ >/;>611/.*3/-4F/<;/3/-./8*71/3/-<6-./->/;7;/<</-4 )*+?/7./ B :7/ /- A./ +99;:,97/ ;6-. L/7 <1/*-/;/ <9?2>88;7+/ 767 0/ D/:167/- 7/ 399- :192/-4 e: _9NL7: <09?/- V68*:/ /- '--/1//- 7/;83 >9- L8-3/:1993./ 62.;9NL7 /- >/;.*/-./- 7/>/;7/11/-6>/;./767/?3*-3/-,/66<:192/-4$-<6-L/7D6>/-:799-.>/;:193+/D/3*--/-4 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW##

28 B[+81*GF691:917*+.:76-./-0/62P6-7D/7/-0//-:2//1./- //- :2/11/7+/ -9./ 9=09:E S *-3 L/7 AQJ8;/-:2/1 0/,6>//1?63/1*+< 62.;9NL7/- >61D;9NL7/-4 F/ 09;/-.8: //- L/1/.93 >;*+?99; 76NL N6?2/7*7*/= 7/3/- /1<99; D/,*34 F/././-./ /-/ 62.;9NL7-9./ 9-./;/P >9- =;8*7D;6NL/77/-?9</-P 767 L99; 09::/- /-,/1=: <6/*/-?/1</-CC f/ /*-.:N6;/ 09: -*/7 >//1 >/;:NL*1P 0*/ 3/06--/- L9.P >;993 +/ D/: / Z6-33*.: 6= ^*>/; *- 0/,93/- /-</1/ 3;922*3/?6?/-7+/:./,/.934 U*/- /- j*/- 3*-3/- <6/*/-?/1</-4/36-.*//-/<6/0/1-*/77/219::/-E V68*:/ /- V*:9 09;/- //- 88; 7/3/- //- <6/ 99- L/7 2;97/-4 f/ L//;1*+</ =;8*7D;6NL/77/-P /-./ >/;:*/;./ :7;6-7/-4 F/1=: //-?66* 9=3/;/./- >*/;<9-7 >9- B 62 B?EZ/?99<70/1097?//62,6e-.93Ee:'>6-.:D/36-./-9NL709<//-.99;,6-3/-0/L/7 9>6-.1*/./-?6/:7L/7>88;//-L/1/-9NL7D;9-./-4iL+9P099;6?09;/-././;./+99;://;:7 D/,*36?L/7>88;D;9-./-.7/L68./-Eb`&*L*,*/>6;*3>/;:193a4i6<L9../-,/./<9-:6?// /7/?9</-6=//-:6/2+/7/<6</-E1/<</;1/<</;1/<</;CCCf/>/;:193+/:>9-8*7L/7:NL;*=7+/ 99->811/-PL/7<6?7/;-63911/?991D*+E BQ+81*GV9976-://-:1/<</;19-38*7:192/-/-3/-*/7/->9-6-:D/.+/CCCF91*3P3/>6/1C_9.970/ 76NL8*76-:D/.,*+-3/;6DD/1.PD/36--/-0/./.93?/7//-L//;1*+</267NL6N6?/7//-<1/*- D67/;L9??/7+/4Z811*/?/-/-.97-*/.90/0//;399-?6/7/-09-./1/-bbb'L+9P0/?/-/-.*7 0/1P >66; //- 7;67 >9-6-3/>//; T <?.66; 299.+/: /- d7 *: 6? 7/,0/??/-CCC Z6/2*/+CC)/<6?/-99-D*+L/7,0/?D9./-09980C$/-?93-*=*/<3;667,0/?D9.09: < 0//; -*/E 6<.9e: 6>/;.;/>/- L/7 09: //-,0/?D />//; />/- 3;667 09: 91: I 62D199:D9;/,0/?D9./- -99:7 /1<99;P?99; 0/ L/DD/- 6-: 3/9?8://;. /- L/7 097/;.//../83.CCC i/*p :.9-8P d7 09: 0//;,09;799-e7<6?/-he7 09: > </;,09;7CCC )97././-0/P0/:NL8*1./- >66;./;/3/-D*+//-*-.*99-.*/76NL*-7/;/::9-709:6? 7/D/,*NL7*3/-PLh?/*:+/:Eb_8+9^*1D/;7*:6-:.9-?99; <6?/-L91/-09-70/L9../-3//-;/3/-<1/.*+?//E0/?6NL7/-0//;62-*/80:+6;;/-/-.*7<//;?99<7/-0/ //- 3;67/ :/;;/, /: :7/>*3/; 09: /- 0/,97/- 6-./;//-,/*16?7//7/-4^/,/11*309:L/70/1E "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW###

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

!""#$%&'!"#$%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'!& /23425/"!-6$-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-.

!#$%&'!#$%&'()*+,())&*+ ,#)--.-/'0.&1-/-/)--.-/'!& /23425/!-6$-#7/(-89(7#%.&& %#6-:8-#-*-%&#-.-#67*6-8'-. ""#%&'"#%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'& /23425/"-6-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-. &",8-#*:"/;7-#*67/7.&61

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

BESTE WENSEN. Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide!

BESTE WENSEN. Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide! Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: December 2015 Nummer: 4 P409906 Zaterdag 12 en zondag 13 december

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be ! Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 SCOUGI DECEMBER 11 WWW.Scoutsengidsenbeerse.be scougi@scoutsengidsenbeerse.be! Lieve Sint, Omdat u bijna langskomt hebben wij onze wensen voor de activiteiten van

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Stevige linker. De organisatie. Zaterdag 9 januari 2016. Agenda: 20/02: Ardennentocht

Stevige linker. De organisatie. Zaterdag 9 januari 2016. Agenda: 20/02: Ardennentocht Agenda: 20/02: Ardennentocht Tak van dienst: 09/01: M&M (Gidsen doen de opening) 16/01: Kapoenen (Verkenners doen de opening) 23/01: Kabouters (JIN doen de opening) Het Schilderhofke Jaargang: 2015-2016

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, De maand december is een feestmaand, maar ook het begin van de examens voor sommigen onder ons. Voor anderen, en dan vooral de leiding betekent dit dat de blokperiode

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Liefste chirovrienden,

Liefste chirovrienden, Liefste chirovrienden, DECEMBER is aangebroken, We hebben ons stoveke aangestoken. Het koude weer staat voor de deur, Neem alvast die warme muts en sjaal, zonder gezeur. Het wordt kouder en kouder, De

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en leden, De maand november is alweer voorbij gevlogen! Tijd om de leukste momenten op een rijtje te zetten. De kapoenen trokken op ontdekkingstocht doorheen Brussel

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 37 nummer 2 V.U.: Pieter-Jan Morlion Voorwoord Beste ouders en leden, Ons eerste programma van dit scoutsjaar zit er alweer op, de tijd gaat snel

Nadere informatie

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL December 11 Beste ouders, December loert om de hoek, de langste nacht van het jaar. En tegelijk ook de laatste van dit

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

De Kapoenen. Contact: Belangrijke data: Praktische afspraken: Liefste kapoentjes en beste ouders, Gigi, Toto, Kerri, Kora, Telde en Rasta

De Kapoenen. Contact: Belangrijke data: Praktische afspraken: Liefste kapoentjes en beste ouders, Gigi, Toto, Kerri, Kora, Telde en Rasta De Kapoenen Liefste kapoentjes en beste ouders, Hopelijk vonden jullie ook een super tof 1 e trimester en hebben jullie zoals de leiding al heel veel zin in het 2 de semester. Deze keer gaan we ook super

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Voorwoord groepsleiding

Voorwoord groepsleiding TARSIVAT December Voorwoord groepsleiding Van 13 tot 15 november lag de volledige Tarsi-vloot aangemeerd op Linkeroever. Met 110 waren we, verkleed als woeste zeerovers, piraten, matroosjes en papegaaien.

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI MAANDLIJST Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI Algemene informatie vrij! Ons kamp zal dit jaar doorgaan in Aarschot van 2 tot 11 augustus dus hou deze data zeker Heb je nog geen sjaaltje, t-shirt

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Hoera! We kunnen er weer invliegen!!!

Hoera! We kunnen er weer invliegen!!! Hoera! We kunnen er weer invliegen!!! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: september 2015 Nummer: 1 P409906 Zaterdag 3 oktober: Pecho Party @ de Waai Afzendadres en VU Elien Verbiest

Nadere informatie

Evenementenblaadje. Voor onze brave tito s, keti s en aspi s staan de zwarte pieten klaar van 6 tot 8 uur.

Evenementenblaadje. Voor onze brave tito s, keti s en aspi s staan de zwarte pieten klaar van 6 tot 8 uur. Evenementenblaadje December, het vriest zo hard dat uw oren erbij van zouden afvallen en u billen zien blauw van het vallen op de gladde stoep. Maar geen nood, de Chiro is daar om u van binnenuit te verwarmen

Nadere informatie

Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december. 4 november: 14-17 uur

Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december. 4 november: 14-17 uur Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december 4 november: 14-17 uur Zoals iedereen wel weet, is het juist Halloween geweest. En wat doen we zoal bij Halloween?? Knutselen met pompoenen,

Nadere informatie

Maandlijst December Januari

Maandlijst December Januari Maandlijst December Januari Jaarthema 2013-2014 Algemene informatie - Zoals in de infobundel staat, zal de maandlijst enkel nog via onze site verkrijgbaar zijn (www.kljstrijtem.be). Moest dit een probleem

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal Zondag 27 september K3 zoekt K3 Karen, Kristel en Josje zijn op zoek naar hun opvolgers. Vandaag komen we te weten wie van jullie geschikt is om in de voetsporen van deze dames te treden. Warm je stembanden

Nadere informatie

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s!

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! Maandblad Scouts en Gidsen Mgr. Bermijn Sint-Pauwels Jaargang 37, Nummer 1 t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! De maand oktober belooft een drukke maand te worden! We beginnen zoals jullie weten

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, Het scoutsjaar is nu wel echt begonnen, november is al de derde maand. Dit wil zeggen dan de leiding helemaal gerodeerd is, zowat alle leden ingeschreven zijn,

Nadere informatie

Zwitserse Eetavond. zaterdag 5 maart. We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities.

Zwitserse Eetavond. zaterdag 5 maart. We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities. Zwitserse Eetavond zaterdag 5 maart We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities. De jaarlijkse eetavond voor ouders, leden, oud-leden, sympathisanten

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Zondag 3 oktober. Zondag 10 oktober

Zondag 3 oktober. Zondag 10 oktober Hoi liefste kapoentjes, hier zijn we weer met jullie favoriet 3-maandelijks blad! Zijn jullie er klaar voor om te weten te komen welke spannende, leuke, ontroerende, coole, toffe, zalige dingen jullie

Nadere informatie

De Sint komt naar de Scouts! Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt Geel BESTE WENSEN! Zaterdag 6 december. Zaterdag 13 & zondag 14 december

De Sint komt naar de Scouts! Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt Geel BESTE WENSEN! Zaterdag 6 december. Zaterdag 13 & zondag 14 december Zaterdag 6 december De Sint komt naar de Scouts! 34 ste jaargang: 2014-2015 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: December 2014 Nummer: 4 P409906 Zaterdag 13 & zondag 14 december Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt

Nadere informatie

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten Groepspraatje Beste leden, ouders en symphatisanten Eerst en vooral wilt heel de leidingsploeg van Mooibos- Lievens U een fantastsich en spetterend 2012 wensen en dat u goed gevierd heeft. Ik kan u al

Nadere informatie

Lieve Jogi s, Xoxo De leiding. Astrid Juliette Ellen Merle Julie Clara

Lieve Jogi s, Xoxo De leiding. Astrid Juliette Ellen Merle Julie Clara Lieve Jogi s, Na de vakantie en een fantastisch kamp is het nu weer tijd voor een nieuw super leuk scoutsjaar. Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij! Iedere week zorgt de leiding met veel

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en gidsen vlaanderen Jaargang 35 nummer 1 V.U. Uitgever: Gijsbrecht Raes Voorwoord Drie, twee, één START! Hopla, bij deze zijn we weer vertrokken, een nieuw scoutsjaar is aangebroken!

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband A 2014 1.. f@. v (026) 352 34 20 v v S G I v D A v G. E v v :,. D v. I v f f v v fv. H G. H v G. V A. O v, G f v. W v f. I v v, v. H, v v v -v. D, f: A H v v v, f. N. T v v. D v v v. D v,,. W v v v f.

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: januari 2016 Nummer: 5 P409906

Gelukkig Nieuwjaar! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: januari 2016 Nummer: 5 P409906 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: januari 2016 Nummer: 5 P409906 Gelukkig Nieuwjaar! Afzendadres en VU Elien Verbiest Hezemeerdijk 22 2440 Geel Januari is weer aangebroken en

Nadere informatie

DAN MOET NATUURLIJK HET LEUKSTE NOG KOMEN

DAN MOET NATUURLIJK HET LEUKSTE NOG KOMEN SCOUTSENGIDSENBEERSE JUNI 1 juni KAPOENEN JUNI 2013 Nu het eindelijk lekker warm gaat worden, wordt het is dringend tijd voor alle Kapoentjes om nog eens kennis te maken met een groot estafette spel!!

Nadere informatie

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 DE MASTWORP Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn Haelewijn Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 In deze mastworp vind je: Allerlei De groepsleiders Takgedeelte Scouts online Data kamp Info Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Chiroboekje December!

Chiroboekje December! Chiroboekje December! Hoi Allemaal, Hier zijn we weer! * We willen iedereen die komen genieten is van onze Christus Koning viering bedanken. Hopelijk was het voor jullie ook een beetje feest. Wij hebben

Nadere informatie

Met de feestdagen voor de deur wensen wij jullie al een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Met de feestdagen voor de deur wensen wij jullie al een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. DECEMBER Hallo iedereen, Om te beginnen willen wij iedereen die kwam genieten van onze Christus Koning viering bedanken. Hopelijk was het voor jullie ook een beetje feest. Ook een dikke merci aan onze

Nadere informatie

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE A C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE Omdat het bijna vakantie is, hier alvast een leuke woordzoeker voor jullie! Kunnen jullie hierin Wally vinden? :D Omdat we bijna gaan zwemmen, hier

Nadere informatie

Dag scouters. Een Stevige Linker!!

Dag scouters. Een Stevige Linker!! Dag scouters De lente komt alweer volop binnengedraafd en daar zijn we zeer blij mee. De maand mei heeft weer heel wat voor ons in petto. Een boel verlengde weekends die voor de meesten een scoutig kleurtje

Nadere informatie

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI. V.U. Ward Sels

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI. V.U. Ward Sels Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI V.U. Ward Sels Voorwoord Hallo allemaal Het einde van het scoutsjaar is weer in zicht, nog twee maanden te gaan. Zoals

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Scoutsbuilding. Ieder jaar gaan we op daguitstap maar dit jaar doen we iets speciaal!

Scoutsbuilding. Ieder jaar gaan we op daguitstap maar dit jaar doen we iets speciaal! Scoutsbuilding Beste scoutsleden!! Ieder jaar gaan we op daguitstap maar dit jaar doen we iets speciaal! We doen een scoutsbuilding met alle takken. De scoutsbuilding gaat door in het provinciaal domein

Nadere informatie

Totem. www.reynaert-beatrijs.be

Totem. www.reynaert-beatrijs.be Totem Afgiftekantoor: Oudergem Verschijnt maandelijks: december 2006 Uitgezonderd juli en augustus Verantwoordelijke uitg.: Eline en Anneleen De Vooght G. Merjaylaan 32 1160 Oudergem www.reynaert-beatrijs.be

Nadere informatie

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij

vossen Alles over blad voor jonge dierenbeschermers 6 Hoe word je een dierenheld? 11 vreemde vogels bij de dierenarts 12 Een kijkje bij 6 : c 2 0 1 1 3 2 6 H h? A v v 11 v v 12 E v v M h! v ch 1 P I v L! J S: K H v: R z H : O B: J (4) Pc v H I! W z 7 8 v c ch h z v h. W v. V 1 2 z v. K h? F, Jyc R Sy S: Cv H v: E ( ), v,, H : h h vch B:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

2 februari. 9 februari. 16 februari. 23 februari. 2 maart

2 februari. 9 februari. 16 februari. 23 februari. 2 maart SCOUTSENGIDSENBEERSE Februari 2 februari Vandaag gaan we zwemmen in het nieuwe zwembad van Beerse! Afspraak om 13u45 aan t Beerke met zwemgerief, een handdoek en 2. Om 16u40 mogen jullie terug naar huis.

Nadere informatie

Kabouters. Zondag 8 november van 10u tot 12u: Het grote marsepeinspel:

Kabouters. Zondag 8 november van 10u tot 12u: Het grote marsepeinspel: Kabouters Jaja wat gaat de tijd toch snel wanneer je je amuseert, we zijn inmiddels al aan onze tweede gibersco toe. Dit wil zeggen dat we voor jullie de komende twee maanden weer een heleboel geweldige,

Nadere informatie

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april APRIL Vrijdag 4 april Om alvast even te wennen tegen het kamp mogen jullie blijven slapen in ons kapoenen lokaal. Jullie worden om 19.00 u aan het lokaal verwacht met een slaapzak, een matje/veldbed, toiletgrief

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

We hebben voor jullie weer een sprankelend nieuw programma klaar staan, zodat elke zondagvoormiddag een momentje wordt om naar uit te kijken

We hebben voor jullie weer een sprankelend nieuw programma klaar staan, zodat elke zondagvoormiddag een momentje wordt om naar uit te kijken Lieve Jogi s Na een bangelijk scoutsjaar met vele niet-te-doen-crazy vergaderingen, zotte weekends en een awesome kamp is het weer tijd voor een nog vetter scoutsjaar om nooit te vergeten! We hebben voor

Nadere informatie

54 SCOUTS VALAAR. Oktober

54 SCOUTS VALAAR. Oktober 54 SCOUTS VALAAR Oktober 2014 VOORWOORDJE Onze scouts zitten droog dankzij: Hallo iedereen, Allereerst al een dikke proficiat aan alle kindjes die hun overgang gedaan hebben. Zoals elk jaar was iedereen

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte Februari 2016 Hallo allemaal De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbijgevlogen. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van het uitslapen op zondag want vanaf februari zij het terug zondagvergaderingen!

Nadere informatie

Kapoenen@77Ste.be. Jonggivers@77ste.be

Kapoenen@77Ste.be. Jonggivers@77ste.be Contact 2 Hebt u vragen voor de leiding van je zoon of dochter? U mag hen altijd mailen op volgende adressen: Kapoenen@77Ste.be Welkas@77Ste.be Jonggivers@77ste.be Givers@77ste.be Voorwoordje 3 Yes! Het

Nadere informatie

Graag melden we nog even dat we het ten zeerste appreciëren als er wordt afgebeld indien jouw kapoen niet kan komen naar de vergadering.

Graag melden we nog even dat we het ten zeerste appreciëren als er wordt afgebeld indien jouw kapoen niet kan komen naar de vergadering. Lieve kapoenen JOEPIE! Onze examens zijn gedaan en we kunnen er weer tegenaan Vanaf nu zijn alle vergadering terug op zondag! De uren zijn nog steeds hetzelfde namelijk van 14u tot 17u30 op het lokaal

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Zaterdag 14 januari (19u-21u)

Zaterdag 14 januari (19u-21u) 2012 is van start gegaan dus wij vliegen er weer in met een aantal nieuwe vergaderingen In januari zijn er nog avondvergadering omdat jullie leiding op zondag moet studeren om goede punten te halen op

Nadere informatie

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder!

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! Groepspraatje Meer nieuws in de pitter van Mei Kapoenen Lieve Kapoentjes, Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! April betekent eindelijk mooi weer en

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015

jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015 jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015 Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame Meer info volgt snel! 2 SAVE THE DATE DasRock gaat dit jaar door op 1 en 2 mei in het binnenfort! Namen en info

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Beste ouders en leden,

Beste ouders en leden, Beste ouders en leden, Hierbij het Antoontje herfst 2015! In dit boekje vind je een overzicht van de vergaderingen, contactgegevens en info over speciale vergaderingen. Houd dit boekje dus goed bij zodat

Nadere informatie

Beste ouders, Beste kapoentjes,

Beste ouders, Beste kapoentjes, Beste ouders, Beste kapoentjes, Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur en wij, als leiding, kijken er heel erg naar uit om er samen met jullie een super scoutsjaar van te maken, jullie hopelijk

Nadere informatie

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van ACTIE NUMMER 4 : 2 0 1 2 3 3 6 I H: I p! A A! 10 D?! 12 L Z pp 1 P I R S: H : f, H :, w M Hp, B: Ly (12) E H I! W p w W T w D D E w w! W w G Z B Wff Bw S: H : B: E (10) G! M p, w pp W Ap K f H I! I I w

Nadere informatie

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN 09 15 AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN 10 15 Woordje vooraf Beste ouders, leden en sympathisanten Het is weer zover, het nieuwe scoutsjaar staat klaar om volledig los te barsten, met als grote begin natuurlijk

Nadere informatie

Voorwoord : Mededelingen : Truienwissel :

Voorwoord : Mededelingen : Truienwissel : Mei 2016 Voorwoord : En we zijn weeral in mei! Wat vliegen de maanden voorbij. Ondertussen hebben we alweer vele leuke activiteiten gehad. De Koekjesslag was dankzij jullie hulp weer een groot succes!

Nadere informatie

APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be

APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be Beste iedereen, De maand april is aangebroken, daar kunnen we niet omheen. Het belooft een zeer drukke maand

Nadere informatie

Zaterdag 03/05 vanaf 14u : BERNIE BESTAAT 50 JAAR!!

Zaterdag 03/05 vanaf 14u : BERNIE BESTAAT 50 JAAR!! Hallo Kapoenen!! Het zonnetje is in het land en de laatste maanden van het schooljaar gaan in, dus het is bijna vakantie! Maar dat betekent ook dat het scoutsjaar op zijn einde loopt.. AWOEEEEE! Dus jullie

Nadere informatie

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Tijdschrift van Gidsen Tervuren Nr 3 MAART - ARPIL 2013 V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Aandacht! Aandacht! Aandacht! o Ouders voor ouders Als jullie uniformen hebben liggen die te klein

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie