4?7:; 3B C889 88> :<56=:A339 D > E8= 758= 5>: F 78 D89=956C78 8> E39=D89C39F8>78 4B?FB3 4?7:; 3B C889 88> :<56=:A339 D > E8= 758= 5>: F 78 D89=956C78 8> E39=D89C39F8>78 4B?FB3

"#!$%#&'#!()*#+,-#%"%$(!,./)%012!##$!!$%#&'#!%$-#%"%$(! 34$!##$!$%#&'!044)!%$!##$!$%#&'!$%#(#'#&$#'%20#!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""#!$%#&'#!()*#+,-#%"%$(!,./)%012!##$!!$%#&'#!%$-#%"%$(! 34$!##$!$%#&'!044)!%$!##$!$%#&'!$%#(#'#&$#'%20#!"

Transcriptie

1

2 "#$#&'#()*#+,-#"$(,./)012##$$#&'#$-#"$( 34$##$$#&'044)$##$$#&'$#(#'#&$#'20# :;734:<56=8>4?7:; 3B C889 88> :<56=:A339 D > E8= 758= 5>: F 78 D89=956C78 8> E39=D89C39F8>78 4B?FB3<EA8: D3> B878> =8964 =8 F548> 33>:<E56C8>G :=33> C?A 3B: B8?7?>4 A6BB?8 5I =8 C3<E=8> 5F 89 C889 F339 88>: 88> :I8==898>7 :I8B =848>33> =8 455?8>; F8= >37?8> 78 D5B758>?>4 D3> A6BB?8 8>=E56:?3:F8 8> D95B?AHE8?7G J53B: A6BB?8 C339:<E?A>B?AH C8B 3B C8=8> 79334= 7?= A339 E8= =E8F3 KLM$#$"2 $NO#)PG Q8= R8B55S= 73> 55H C889 88> A339 D5B D3> :<56=:D669 8> I3::?8 =8 C5978>G N5>7:I9?>48>78 D5>H8>; D3> H>8==898>7 78>>8>E56= R?A 88> :=8998>E8F8BG#>:<56=?>4?:D669>?8=C84=878>H8>GG)?>:7?8?>E8=D8998R6?=8>B3>7E6> I5=A8 :I34E8==? H5H8>; 4?D89: >3 88> B3>48 =98H=5<E=D89C39F8>33>88>43:D669=A85SA5>44?D89:7?8 >3 88> I93<E=?4.+T7334: H3FI E8= F8=89:E548 H3FID669 R8C5>7898>G U339 55H A5>4898 B878> H5F8>?><5>=3<=F8=E8=33>:=8H8B?AH8:<56=:D669G28>H R?AD559R88B7 F339 33> D5B D669 8> C39F=8 D89=8BB8> 5D89 E6> R8B8D8>?::8> 8> 3D5>=698>G $> >3=669B?AH?:55HR?A78B8?7?>4D669>?8= C84=878>H8>V C39F =8 F3H8> 5F E8= D669 R93>78>7 =8 E5678>G&3>=D8B8D5>H8>F3H8>XX>4955=D669G &8 C8>:8> A6BB?8 3BD3:= 88> B33?8>7 8>=E56:?3:= :<56=:A339=58V L?8:W5B<H389=8>(E5F3:08?98 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1##

3 +&5-.,#)3.#4$$*&$.#6#$27"#2488#$ 84+*#$#$ $4467YQ1NLM(($NMMZ$ 2*2#67Z0#Y[01WM 044)$-#"$(7/ -##120"7.\,./**-7]#"2$NW$NJMN#" /*559:,7J'UO1 5)*#);<&,7.ONM$N 5&)(=,24427WN#)$J$L (,67Z1UZ'" "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1###

4 $4467Z1N1QW1"O$LL$ 2*2#67YMYM"'(YMZYMNMO1 044)$-#"$(7^ -##120"7/.,./**-7ZL1W#ZYQ$(1L$" /*559:,7"1J2NMW)$ 5)*#);<&,7.ONM$N 5&)(=,24427WN#)$J$L (,67UM(MNML1 $4467Z1"2$NYMN"$(($ 2*2#670#Z1" 044)$-#"$(7/ -##120"7.\,./**-7L1"2U$($N /*559:,7Z"M&OM1N2$" 5)*#);<&,7.ONM$N;.J'Z 5&)(=,24427M0)1YQ( (,67L $44671N"$W1"Q$L'&$ 2*2#670L$#)1QON'L )$-#"$(7_ -##120"7.`,./**-7Z1L$Z1ZZ#Z($"( /*559:,7aU#"#bWM$(O1L 5)*#);<&,7.ONM$N 5&)(=,24427#"$$"N$L1(#$ (,67"M]#1 $4467]L11ZW1"2MN0$ 2*2#67U$"$LUM$ZU$N$L 044)$-#"$(7, -##120"7/+,./**-7N$YQ(ZU$(QM2MLM#$ /*559:,7aJ11LbWM$(O1L 5)*#);<&,7.ONM$N;_J'ZZ$" 5&)(=,24427WN#)$J$L (,67"M]#1 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1#W

5 845*&2#), "#$&'()**+,&--#.*#/012''+'-&3+''345*6-01(/&#/17--0&0#,60++#*2-( $'&+.'3#'20..'3 70&.0-70$03 8'7&70- )'# & (*2# # )- -7& & 2'(# 2&. ('9*7&+-0.0#3 # 2.-8&01.,3#**&1,4 "#$ #'2# $01#: ;0,< # B+0&4 "#$&'()*+$,- 234:<56=:89:V (8::3; 9?8=; U3=E?3: 8> &8:B8c D559 88> A339 D5B :I8BB8=A8: 8> B86H8 F5F8>=8> F8= 78 H3R56=89:; =9?8>8> D3> E8= =5S E8= D?AS78 B889A339 dtbg 8> F8= F?A C3: E8= <5FIB88=G #H C55>?> ]59=8F39H; DB3HR?A E8= :<56=:B5H33B; B8HH89 F3HH8B?AHG (?A78>: 78 C88H R8>?H?> 8>= D559 :<E55BG #>F?A>D9?A8=?A7B88:?H5IF?A>48F3H88>R58H5S88>=?A7:<E9?S=5S433> C8 F8= 8>H8B8 D9?8>7?>>8> >339 #H R8> D95B?AH C3>>889?H 5F9?>47 C F8>:8>7?8?H49334E8RGQ8=B?8S:=F33H?HI3:=3HB339;F339?H88= E8= >54B?8D895I;FFG F3H8>G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W

6 Q8AE8BB5CC3H86I88>458?8734B8HH89<55BA8C88=C3=?HR8758B $8>R88=A83<=?849334; #HR8>9?8=L3B8F3>R?A48>33F79?8= fGG "339E8=:<E?A>=R8>?H4888>F?8= Xb &3=758?H?>F?A>7348B?AH:8B8D8>f?H43F?A3B=?A7D5593BB8:48D8>G #H:=67889>3F8B?AHHB86=895>789C?A:GJ?87?=3B:88>E397R8C?A:G $>E8RR?A48D5B4E88BD88BC89H;F33978:<56=:73=?:F?A>>6FF89.F89HG $8>S88:=A8R56C8>;7339R8>?HC8BD559=8D?>78>G 2339H3>?HD88B669=A8:33>D89:B?>78>G #HE8R8>H8B8H5>?A>8>;=C88:<E?B7I3778>;88>H3>39?88>88>H3=G U339F8=7?8D?::8>?>78D?:I?=E8R?HE8=C8B48E37G J5>6H8>>8>A6BB?8F?A88>R88=A8; U339?HB33=5IE8=8?>78C8B488>:<E88=A8; (A>?B 8B6HH?4-488:=?4 N3D5==?4-96:=?4 #A78B $F5=?5>88B (83FTI89:55> 1(#2#$,3$+ MB?D?89(8::3?:78>33F8>F?A>/ 78 A3393B:B8?7?>4433=D3>:=39=G2?=A339R8>?H78=3HB8?789; 76:F8=I95RB8F8>8>5IF89H?>48>H6>>8>A6BB?83B=?A7R?AF?A=898<E=G"3=669B?AH55HR?A78 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W#

7 @8448>G U339 88>F33B?> 78 D ?>4 B33=?H F8 D5BB87?4 433> 8> I95R889?H #H D?>7 88> D ?>4 48:B = 78 43:=A8: E6> E8RR8> D89B847?> R8I33B78 5S E8= =5<E E8RR8> 48I95R8897G 28 :B543>?: >54 3B=?A7e Z<56=?>4; 73P: #HR8>88>F8?7D3>.gA339;5I./>5D8FR89C597=?H89$#"2$L#)].\8>?HR8>88>D3>78 A5> D3> 78 :<56=:G U339?H H3> A8 =5<E C8=8> =8 D89=8BB8> 73=?H 4587 D3> F8 H3> 3SR?A=8>8>3B:A5>48:I96?=F?A=5<EC88==88>434898>G 4+-5#+6+78$(90 Q3BB5?878988>; F?A> >33F?: U3=E?3: 8> 7?=?: F?A> / 8 A339 3B: B8?7?>4G D59?4 A S?H =8964 B8?7?>4 33> 78 H3R56=89:GQ88BD88BH3R56=89:H8>>8>F?A76:3BD3>D59?4A339G &3>>889A8F?A>57?4E8R=D559?8=:73>H3>A8F8D?>78> CB?>4=8958I8>G C339?H789?<E=?>4O879?AS:F3>348F8>=D5B4G &3>>889?HE5>489E8R73>88=?HE8=B?8S:=S9?8=A8:5S88>B8HH898 2?>48> 7?8 A8 F8 3R:5B66= H55B; J5>6C8=8>A6BB?83B?8=:F8895D89F?A;F3393B:A6BB?8>54F889 3B=?A7S3>=3:=?:<E3F6:889G 958=A8:; "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W##

8 :$($9679;$ )6IB3E5?; #HR8>R8=89R8H8>73B: 5SR?A B878>3B:ZC5:G O8>/iA >C55>>8=3B:9?8=8888>?8=?>]59=8F39HG&55>>BG?>?=:G F?A> C89H?: 55H?>]59=8F39H 48B848>G U5F8>=88B R8>?H =8C89H48:=8B7 R?A >7?8>:= D3>]59=8F39HG ]59=8F39HG O8>55HB?7D3>78IB5847?888>:5F78/A33988>3<=?8758>D559]MUM0($$"]1"]$NG U?A>B?8D8B?>4:8=8>?: F8=R?8S:=6HFFFFE8=C3=89H5FF?A3BC889?>78F5>7GU?A> XX>D3>F?A>795F8>G"8=3B:Y3>373 73=?:D559F?A>E8=R8B55S78B3>7G #H43A6BB?8>6B3=8>;C3>=?HF58=>6433>:B3I8>G &8:B8c "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1W###

9 '#-+#$ "##$"##$"# &'(&'(&'( )*+,*+-./0/12/-1/*.* /09:.*7+99;91:2/77/;/-./-0/399-/;-63 )/</</-/>/-62./0/D:*7/E F*+*:./+6-3:7/>9-./D/-./G"#$&'()*+"',)$-..$&./0BHHIJKBJBA 12#)30:7;9=0*-7/;<6-*-<+/ &*+:7997L/7?*-:719-3*-./1/*.*-3G4)5.*&)$'()6)7**68' ',)$-..$&./0BHHKJBKJAH 12#)30M 92):*..30'N/8-*-N< ;#7&)"<=)$80'O78./-7.*/;/-,6;3 A)&*/"6.$$)$)0')/12/-AKBK B8'C27'D.*0'?*+-?9?9C "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1#k

10 &*+*:./:76/;:7/>9-./L662G4)5.*&)$'()';3)&#'',)$-..$&./0BHHBJKQJKR' 12#)30S1*/3/-./&/;./;:L6-.' ' ' ' F*+*:./68.:7/>9-L/7-/:7GA)"'()?.68)$'' ',)$-..$&./0BHRTJKIJAR' 12#)30(*?2/1299;:/(*/;;67U*7*:' 92):*..30'V*/::/' ;#7&)"<=)$80'W6??/;N*//1N6X;.*-976;' 19,YO8-.9Y9=7/;-66- A)&*/"6.$$)$)0'' AKKIJAKKQGZ6-33*.:/- AKKQJAKK[G#9D687/;: AKK[JAKKTGZ6-33*.:/- AKKTJAKK\G)/12/- AKK\JAKKRG)/12/- AKKRJAKKHG#926/-/- AKKHJAKBKG#926/-/- AKBKJAKBBG)/12/- B8'C27'D.*0'0//</-.: B8'C..#0':7;*+</- B8'":))4'/$../0'D9:/D911 A)D)4*/"4)&0'>66;./?6?/-7G9;D;9O7;/*:9-.C B8'&$*8'C)#'4)E"#0']9,666==;*:7* B8'))#'C)#'4)E"#0'WL*-//:P99;.D/*/-PD*/=:78<P>/;:/D67/;L9??/-P44 A)78"#)'8.3:'22#0'//-<9?2.*/-63-*/7>66;D*+*: B8'?)*'/2)&'*0'.*-3/-*-:NL977/- B8'?)*'"4)6C#'*0':7*1,*+- B8'?)*0'L*/; "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k

11 F"#'-)'&.#-)"'2D)$'&)'=)4:)*G4)&*/H0`>9-//- *-:*./;a F"#'-)'&.#'&)'=)4:)*I' E620//</-.:9?/-Q[06;:7/-/-A.6,/-L67.63:623/3/7/-L/DD/-b E6>/;L//1L/70//</-.:9?/-IK:76<D;6./-623/3/7/-L/DD/-b E1*/>/;N6;-=19</:/7/-.9-D67/;L9??/-b E,6:76/;,*+-.97,//*3/-1*+<L/1/?991-*/7D9-309;/-7*+./-:./.8;=76NL7b F"#'-)'&.#I' E'1/c9-./;`*<,/3-*/70/1<//-ad*/7:eL//=7?/7./NL*;64 E0/620//</-.L/1/36/*/<6<:?//L9../-`f'_#g)$Va EL//10970/12+/:L8-?9?9?*:7/-620//</-.bb E-63?99;hh-0/12/-1/*./;M:7/;,*+-ML99;;*+D/0*+:L//=7b E?99;.97./;/:7/;99-D/,*3*:b E`>9-L6;/-,/33/-aL/70/12/-0//</-.:82/;76=09:/->66;L/;L91*-3>97D99;bbCC EL/7<9?2?*-:7/-:/>/-1/8<,91,*+-P91.9--*/7_i^1/8</;C E.976-./;3/7/</-./?6/*:/--8,91:76222/-4 "##$"##$iv )"ZF"Z_SiV O7//.:29;997P V*/:*--99?>9-./0/12/-1/*.*-3' "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k#

12 0*$((",#$ ZE ZIJN HIP, ZE ZIJN COOL, ZE ZIJN HOT, DIT IS DE NIEUWE JONGGIDSENLEIDING Bram Vandenberghe alias 'Brambo' Brambo is een elegante vogel. Hij is krachtig, snel en lenig. Het is een schrandere en opmerkzame volhouder. Hij toont zich dankbaar en leeft in vrede met andere dieren. De werkkracht en inzet van een Brambo zijn vaak fenomenaal. Hij is geliefd om zijn dappere, vrolijke en opgewekte houding. Als hij soms boos en opvliegend wordt, onderneemt hij nadien stappen om het terug goed te maken. (Sneewstormvogel) Pheline D'Hert alias 'Phelainie' Een Phelainie is een vrij klein waterroofdier, een goede zwemster en duikster die alleen aan land komt om te zonnen of te rusten. Zij leeft in kleine kuddes en is sociaal ten opzichte van haar soortgenoten. Het is een bedrijvig en vinnig zoogdier met een vriendelijk uitzicht. Zij is meestal zwijgzaam maar kan soms gevat uit de hoek komen. (Zeehond) Maarten Deseck alias 'Seckn' Seckn verweert zich hevig en verliest zijn tegenwoordigheid van geest niet. Er zijn meer dan honderd soorten Seckns. Er zijn slimme, tedere, trage en snelle Seckens. Ze leven in troepen en zijn schadelijk. De ene Seckn voelt zich behaaglijk in de zon, de andere komt pas 's avonds tevoorschijn. (Kever) "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k##

13 Elien Mol alias 'Molje' Het Molje is een gevoelig, zachtaardig dier. Zij is vlug onafhankelijk. Zij is goed gehumeurd, speels, nieuwsgierig en op gezelschap gesteld. Op de grond lijkt ze onbeholpen. Zij heeft een mysterieuze blik en bewaart steeds een kalme waardigheid. (Orang-oetang) Arne Wyseur alias 'De langn' Deze levendige en energieke vogel doet op het eerste gezicht wat aan de zwaluw denken. De Langn is een gezellig dier en hoegenaamd niet egoïstisch. Hij leeft zeer sociaal in grote groepen bijeen. De Langn springt vaak zijn soortgenoten bij om nesten te bouwen of om jongen te beschermen. Het is een vrolijk dier dat de problemen luchtig aanpakt en zelden bij de pakken blijft zitten. Toch zal het op een ondeugende manier wel eens voedsel roven van zwakkere dieren, maar deze streken komen niet vaak voor. (Spitsvogel) "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k###

14 0*$(3#)8#$$#), (?A: 78 :I88BD548B; E?A?: 78 A5>4:=8 D3> 78,G U339 C8B 78 3<=?8S:=8; E?A R8:<E?H= 5D89 88> 5>6?=I6==8B?AH8 8>894?8R95>G L3I E8F >?8=: C3>=C84B5I8>B6H=>?8=;E?A?:D88B:>8BB89G L F?::<E?8> 5>:<E6B7?4 6?= F339 C88: 5I A8 E5878G)8 F34 1B8j3> E8= B?AH= F?::<E?8> C8B 73= E?A 398>7:554 B?4= 3B=?A7C8B8948>:5I78B589G&3=A855H758=;E?A U39H78D89:<E9?HH8B?AH8;5I48I3:=;F33HE8F 5FE8>45878E89?>>89?>48>=848D8>G Q?89E8RR8>C888>H59=?>=89D?8CF8=78Q8B78>e W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S F889 B?8D89>?8= JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k#W

15 MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e E3F:=89 l3d59?8=836=5e 488>36=5;758F8F3398H589:S?8=: l3d59?8=8e8b7e(5fo55>8> W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S F889 B?8D89>?8= JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e H3= l3d59?8=836=5e 8>9578S?3=I6>=5 l3d59?8=8e8b7e FP>F3F3 4K?RCGL?A"?S>KL? W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S F889 B?8D89>?8= JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e Q5>7 l3d59?8=836=5e YB?5:I59= l3d59?8=8e8b7e Q5F89Z?FI:5> "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW

16 W9348>e A3 >88 :5F: F?>5S B?8D89>?8= F889 JC8FA849334h k $8=A849334C?=B55Sh k k 88>E3397D669h O988HA >R88>h k 3A849334>339:<E55Bh k Q56A8D3>33>73<E=h k Z=33>89R5F8>?>A8 k =6?>h ]?AHA8D88B=Dh k MI8>D9348>el3D59?8=8E6?:7?89e I58: l3d59?8=836=5e 5BS l3d59?8=8e8b7e N3FR5 W5?B3;>6C88=A8E8=3BB8F33BV "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW#

17 (3#), GIVERLEIDING DE MAX Interessante informatie: Facebook profielfoto s NAAM NMOO$ ]1N$L Q1""$ (QMU1Z Verjaardag /,-./ a<37836=?ie 88><3FI?>4T :=58B=A8F8= B86>?>48>F339 73=A8=5<E>54F8= /i-+i a<37836=?ie?8=:c3=?h>54>?8=e8r; b +_-+, a<37836=?ie =E5F3:;A8F58=F339 D9348>C339E?AE8= 48E33B7E88S=;?H78>H?> 78F87?3F39H=fb +^-+/ a<37836=?ie 88>7AT<5BB8<=?8SF8= 88>:<E5>8>33F; 76:>?8=e=E896RR89 7?<H:b Liefste givers, wij zijn er voor jullie, als er iets is mag je ons altijd bellen. Voor problemen met kledingsstijl of relatieproblemen Maakt niet uit Gouden tip: probeer niemand binnen te draaien tijdens vuurwerk "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW##

18 0$, L3B8F3>G&?A48D8>B8?7?>433>78B?8S:=8567:=843:=8>>3F8B?AH78)?>:G28D58=A8::=33>D559 A?>:F548>?8=:D897895IH3FI73>78F88:=8>5>789A6BB?8G&?A758>>3F8B?AH88> R6?=8>B3>7:H3FIG1B:A?>R8>A88?48>B?AH>5488>HB8?>R88=A843:=;F339R8>A855H3BD559 88>:=6HB8?789G)8B889=5F433>F8=43:=A8:6?=A5>4898=3HH8>G$>78R8758B?>4?:73=C?A A339B8?7?>4G"6 :=33>C?A3BD55978_ 78 A6BB?873=5>:F339D9348>G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kW###

19 "#846+#$W"#)46+#$W644)3**)4-"#3#),-4(#$ Kamp welpen te Hulshout, 4-11 juli FYD>\W+D?K>G?W6CCAB?GW-CNAC[TCGL?A= J5>734,A6B? H5F8>C833>?>88>HB8?>:=3=?5>>8=A8;O55?:<E5=48>33F7G2339>3F58=8>C8>5488>I339 D > >?8= D88B B3=89 H6>>8> C8 E8= <E?95E88F 33>:<E56C8>G 28 <3F?5>8==8 F8= 78 F58?B?AH:=8 =33H D3> E8= E8B8 H3FIe 88> :6I8978B6j8 :I?H:B?>=89>?86C8 E554=8<E>5B54?:<E8 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1k#k

20 U33>734^A6B? :=8 >3<E=; 7?8 D?8B =5<E &8 E33:=8> 5>: > =8B8=?A7F3<E?>8 * 7?8 D3> I95S8::59O393R3:?:89>?8=:R?A*8>C8H5F8>=898<E=?>2?>5B3>7G8B6HH?4E8RR8>Z=3>8> 88> I339 C8BI8> 88> I?A>B?AH8 5>=78HH?>4e D89:<E8?78>8 =8H8>R8=8>G &8 E3B8> $QOMT 58SV P: 1D5>7: F58=8> 78 C8BI8> 2?>:734iA6B? F8= 88> B86H8 L8?789)5<E?F =33H 3B: 8> >3=669B?AH H3>:B8<E=:. 4958I 78 R98>48> D F8=:I8BB8=A8::I8B8>; C3>= 73= 758> C?A G #> D9?A8 =?A7 E5678> C8 5>: D5593B F8= R9?8D8> :<E9?AD8> >339 E8= =E6?:S95>=G Q5I8B?AH 5>=D3>48> C8 55H 88> I339; C3>= E8=?: 3B=?A7 B86H5F=8C8=8>73=F3F38>I3I3;5I35S5F333>5>:78>H8>GP:1D5>7:433>C878R669= 8?48>E3>7?478C84F58=8>=8964D?>78>G8B6HH?4:=33>895ID89:<E?BB8>78IB33=:8>B8?7?>4; >?8= D89B598> B5I8>G&8BI8> E5678> 76?78B?AH 55H D3>&]TD58=R3BG 26: B88H E8=B54?:<E5F88>HB8?>8I95>5:=?8HD55978D5B48>78C87:=9?A78>=8F3H8>G&?>>339:D3> "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk

21 &58>:734gA6B? E8= M678 N5F8 =898<E=G "8= 3B: 3BB8 3>7898 #=3B?3>8>; 8=8> C?A 55H E8B8 R6?HA8: F58=8> C8 =5<E 8D8> 78 =?A7 >8F8> 5F =8 96:=8>G "3 88> 6?=48R98?78 C8 C889 E8B8F33B S?= D559 E8= D5B48>78 :I8BB8=A8G Q8= C597= 88> :559= <B3:E 789 (?=3>8>; C339R?A 3BB88> 78 :=89H:=8 5D89C?>>8>G U = D89:<E9?HH8B?AH E8=8 734?:; C5978> 3B :>8B 78 8FF89: 8> C3=89R3BB5>>8> R5D8>48E33B7G &8BI8> D?>78> E8= I98<?8:E88BB86H5FB8?7?>4HB8=:>3==8F3H8>;F339C5978>7339B3=8955HD559=896448I3H=; E559 G (?A78>: C3>78B?>4 >339 E8= R5:; H9?A48>C8 R89?<E= 73= ZI3>A8 78 C87:=9?A7 M<E39F8; =5<E 488> :6II59=89 D3> #> E8= R5: :I8B8> C8 88> :B6?I:I8BG 28 B8?7?>4 :=33=?> E8= F?778> 8> F58= F8= 78 E3>7 78 C8BI8> I95R898> =8 E89H8>>8>; F3HH8B?AH89 73> 48733>V W5593B =C88B?>4)3:I89 8> N5R?> E8RR8> R?A 7?= :I8B88>:=988IA8D559GG70&,-'#.IJKL6'#14 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk#

22 25>789734\A6B? W3>7334 E8RR8> C8 88> D8993::?>4?> I8==5V = E8= D89:<E9?HH8B?AH E8=8 734 C8 D3> IB3> 3SH58B?>4 F3H8> HB339 D =5<E= >339 Q898>=3B:G "3 88> R6:98?: D3> 88> C8 HB339 5F 8?>78B?AH?> =8 =8 98B3j8>?> E8= R6RR8BR37 5S =8 958=:A8> D3> 78 S589?89: )8958>; O?8H8 8> lb598 E8RR8> E6> I5==8> 8> I3>>8> 3<E=8948B3=8> 5F 8D8> =8 >339 Q6B:E56=; C339R?A D89:<E?BB8>78 B8?789: 6?=48=8B7?> :B33I D3BB8>G $8>: =8964 5I 78 W9?A734`A6B? W9?8>7A8:734V #878988> D3> > DXXB <37836=A8: D89C3<E=8>; F339 C8BI8> H>6=:8B8>55H49334I3HA8:D559E6>3BB89B?8S:=8D9?8>7A8G&3=C597=?878988>D3>7334=5<E D89C8>7e 8BH339: R9557A8:F898>; =8H8>?>48> F3H8>; 39FR3>7A8: H>6=:8B8>; <5FIB?F8>=A8: 48D8>;f#>78D559F?7734:IB?=:8>C85>:5I?>_4958IA8:5FN0,('-0)=8:I8B8>;C339R?AC8 D89:<E?BB8>78 I958D8> =848> 8BH339 F58=8> 33>433> 5F 88> >?86C C898B7788B =8 H6>>8> D895D898>G C8BI8> E88B :=9?A7B6:=?4 G #> 78 >3F? > C8 D89789 F8= F55?8 4?I:C89HA8: 5S :<55Rc 755 8> H93B8>39FR3>7A8: H>6=:8B8>G &3= D5BR98>48>; C3>= D5B48>7 A = E?A?FF89: > A5>4D89H8>>89:G $89:= F58= E?A F8= ?>78 R98>48>G Q?A F58= 88> =5>88B=A8?> 8BH339 :=8H8>;C339R?A3BB8C8BI8>88>95B D89=5BH8>GQ?AH9?A4=8>?48D559R898?7?>4:=?A78>7339>3433=78I98F?m98D3>:=39=GM>789B6?7 3IIB36: C597= 78 D559:=8BB?>4 R8p?>7?47 8> U339=8> C8BI8>>33Fe &A'&+'- /-6G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk##

23 J3= A6B? MI78D559B33=:=8 734 D3> E8= H3FI :=33> C8 C3= B3=89 5I 73> >59F33BG D559R?A8 3<=?8S5<E=8>74cF>3:=?8H8>:=8D?45>=R?A=DB?848>C889=8964?>G&8=98HH8>=8964>339E8= R5: 5F 78 E?==8 C3= =8 5>=B5I8> 8> 7339 :I8B8> C := D3> 78 D559F? > =5S B55I:I8BB8=A8G#>78>3F?7734D5B48>89C3=HB8?>8H9?>4:I8BB8=A8:8>I95R898>C8=5<E3B88>: @?8H8)3:I89 89 >?8= D3> F88 48>?8=8>G8B6HH?4 5>=S89F8> 78 D956C8B?AH8 3B: C398 F58789HB58H8> 5D89 E8FG "3 E8= 3D5>7F33B D?>7= 89 IB5=:8B?>4 8> C5BHR986H IB33=:G &8 F58=8> 3BB8F33B R?>>8> :<E6?B8>G $8> E8B8 988H: =5>88B=A8: C5978> 5I48D5897 8>?878988> 48>?8= F8= D5BB8 =8648> D3> B33=:=8 3D5>7G (5<E D89B3>48> "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk###

24 J5>734..A6B? 28 B33=:=8 H889 5I:=33>?> Q6B:E56=G U8= >54 :B33I?> > R84?>>8> 78 C8BI8> 33> >3=8964E6?:C339=:G $8>48:B33478?>78D3>88>48:B3347H3FIV W8B84958=8>; 0E8B?>8;L3693;)5<E?F;k3>789rU339=8>G "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kk#W

25 ' J.3:'>.32$'KLML'N2*//&")*' BH+81*G6<e7*:3/D/8;.Ci2:799-P09::/-P/7/-*-//-L99:7+//-8*7L/7>8*:7+/P62<;9?/-PD6/17+/ 09-./1/- /-./-</- 99-1/<</;/P?91:/P 368.3/1/P *- ;//2+/:3/:-/./ /:/-//-L//;1*+<:78<P*-d709;?/ /- V68*:/ 7/;83 *- L/7 097/;P./ ;/:7 09:?6/ /-,97 7/ 09NL7/ / <6-./- /7/-CCCC /:7/11*-3/- 623/-6?/-P V*19 /- V*/: -99; e7.6;2e4 i66l -//-P 911/: 3/:167/-P 3//- =;*788;7/>*-./-C)*+66<.*/ NL/1.7/;83-99;;*>*/;4 j6/2/-./ 39:7+/: 62 6? >183./ D*/,/- 7/ 29<</- /- 7/ 09-./1/- -99; L/7 :797*6-,6.97 0*+ //- 7;/*- >;6/3/; <8--/- -/?/- *-./ L / *- V*k3/ */7:,68./- <8--/-/7/-4&/199:P./7;/*-<6?7-*/79=4U68;*/;:399-6? :2/<</-P :76<D;66.P N619 `/NL7/ N619CCa N619 1*3L7P 097/;P :+*/<61/77/-PE )*+.9-?99;//-:2/11/7+/:2/1/-G.*/2*-/1<99;:63/-<*+</-097D*+:6??*3/?/*:+/:>/;1*/=./ D1*<</- 621/>/;./4 i=0/1.;99*/-./ 63/- 6?.97,/ /; -*/7 7/3/- <6-./-.97,/?6/:7/ //;1*33/-4 '11//-V*:9i11*>*/;L9.3//-2;6D1//??/7//-D//7+/7/ 1*33/-6?.97,/,6?6/09:E$*-./1*+<P.99;*:./7;/*-C S66;8*739:7/-P:2;*-3/;62PL82-99;V*k3/4$7/-62./ 7;/*-P 09NL7/- *- V*k3/P 62:7922/- 62./ 7;/*- -99; ^/-74 O-6/236/.P 3;9DD/1267 6= 1/<</;:E 917*+. 2;*+:P 917*+. 2;*+:4 "- ^/-7 62:7922/-P 0*+ 1/;/-.931/8,/: >9-D8*7/- V*19 <9-,/ -63 :7//.: -*/7C (6/:,*7 62./ 7;/*-P <*+<7 /;-99; /-,*/7.97./ 26/:./,8: >9-?6Y9?//L9.P767*-#6;7/?9;<4U6;?97*/3/.99-P3/;*/=99-d716< */73/9;;*>//;.E6/+6/+P V68*:/0*1L99;D199.+/767/?,/</;-8?//L/DD/-CCC"/./;//->/;7;6<</-4#9?23/.99-P./ 1//37/<9-D/3*--/-E BR+81*G_90978*7:192/->9-//-3*39-7*:NL<9?2>88;`,*/.93B\+81*a<8--/-/-</1/-,*NL-63 >18399-//-L//;1*+<<68..68NL/</*-./>;*+/-9788; 093/-4 $-</1/-.6/- L/7P 9-./;/ -*/ / +6-3>/;</--/;: <6?/- > /- 60// 60//4 (167:,*+-,/.99; 817;9 =;*: /- 911/?991 ;/9.Y 6? 99- L//;1*+<P /7/- e: 9>6-.:G )'( `(67+/:=9>6;*/7/?9917*+.CCCa4Z6-33*.:/-L/DD/-0//; 7/09;?JL82D//<.9-?99;*-J9=3/<6/1.l "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW

26 3/?66:NL7 J >66;./ 1997:7/ <//;P +6-33*.:/- /;8*7P +6-3>/;</--/;: <6?/- 76/4 i/+p.97 09: +9??/;P/-2/;6-3/18<P0*+7/;83-99;7/;;/*-J+6-3>/;</--/;:./D//<*-4$/-1/8<39-,/-D6;.?/7>/1/62.;9NL7+/:06;.73/:2//1.45/?2/;978;/-0//;-*/77/L9;./-J097.6/-0//;99-b )//;62.;9NL7/-?/7097/;:2/1/-E$h-7/-70/3P+6-3>/;</--/;:,/77/-/;0//;hh-624)97-637/3/D/8;/-bZ6-33*.:/-<6</-P+6-3>/;</--/;:09::/-9=4Z6-33*.:/-,/33/-/*-./1*+<//-: -*/79=09::/-CCC)/:2/1/-2L9;J:2/14Z6/L6/0P>//1<1/.*-30*::/1:P?6Y9P06;.73/D;8*<76? D*--/-7/3/;9</-P(67+/N;9:L7P1*NL7f*c*/7/36/.P?6/*1*+<D*--/-3;9</-99-./,/<9-7CP$?*1/ :7/;C $- 0/ D/:18*7/-./.93?/7 //- 3/,9?/-1*+< 9>6-.1*/.+/ 7/,*-3/-P = /- 9?8:9-709:CCC B\ +81*G f93-9./ 767/?:4 A 3/:1993.P B +9??/; 3/-6/3 -*/7`0/3/-:,*/<7/aP /- L/;<9-:*-3 >9-9>6-.4 V68*:/P '--/1//- =*/;P?99; L//1?6/P 9-./;/ 39:7+/: D/-*/ ; L8-767/?P,/ 76-/- /- <;*+3/-./ 767/?D16<?/7 7;67:C '--/1//- 1//;./ <99;71/,/- /- V68*:/ 0/;. 3/N6-=;6-7//;.?/7".7".4")*`./>6:1/??/-:;/N19?/Ea*-L/7U;9-:PD/*./-?6/:7/-:+6;;/-4 5/;0*+1 L/7 //- D//7+/ //- ;8: :P././- 0/ 76NL -63 /-</1/ 76==/.*-3:+/:P D*+>66;D//1. :2;6<</1/-P0/:2//1./-:7;97/36?/7//-9NL7/;./8;76/39-3*-L/7<9?2P0/:2//1./-<*/</D6/ 099; V*19,*NL,6?// 9?8://;./ )6/L6/0CCC)/,*+-19-3D/,*33/0//:7 99- L/7 9>6-.?991P?99; L/7 09: 21/,9-74 )/ 2;9977/- >//1 /- 0/,93/- >/;7;6< >66; L99; 567/?4 )*+ D/36--/- //- >88;7+/ 7/ 219N/;/-P 3*39-7*:NL 3;667P 09;? /- :9-.91/- V*19 /- *- I :/N6-./- 0/3 `,/1=./ 7*+. 91: 7L;60 909YJ7/-7+/: >9- m8/nl89a4 )* */.+/:,*-3/-P NL*2+/: /7/-P >9-911/: ;6-. L/7 >88;4 "#$ &'$ #()*+,-#$.)),$ /)01232,$ &,$ 425$ 6+#$ +7$ +1$ -2$ 42&$ -),$ /"&,/5$ 425$ 2"$ -8&92,-$ /232,$ *3+"&'/2$ *3&2,-2,$ -)5$ 9&',$ &':$ 06;.7 '129N9CO19920/1*/./;//-4$-7673*:7/;/-4 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW#

27 BT +81*G )6/L/0CC O29--/-.P :29--/-.P :29--/-.C V997 6-: D/3*--/-?/7 //- L//;1*+< =;*::/ 6NL7/-.09-./1*-3P3/-99?.//-.9807;*24"-./>;6/3/88;7+/:<6?/-/-</1/-09<</;`1/*.*-3a 918*73/>*:7099;6?,/,6>;6/3-99;L8-D/.?6/:7/-./.93 >66;.*/-E )/1P,/?6/:7/- L8-567/?.6/- > _9 L/7 8*7:192/- > ;*2?6NL7/-,/ D/3*--/-?/7L8-3;6/2:767/?4S9:73/3*2:799- /1<99; >/;7;6<</-,/91://-O*9?/:/.;*/1* L8-62.;9NL74 f/ 62.;9NL7 09: 6? >/;:NL*11/-./ >66;0/;2/- 7/ >/;,9?/1/- *- >/;D9-.?/7 L/7 <9?27L/?94 i/+ P*/7: >/;3/7/- 7/?/1./-C F/ L9../- //- <6;7093/- `<;8*093/-a D*+4_9L/7?*..93?991>/;7;6<</-,/4F/0/;./-8*73/08*=..66;./ :Y?297L*/</ /- 76==/ B :7/ /- A./ +99;:4 F/* >;6/3/-,*NL,/1= 9= 097,/ -8?6/:7/-.6/-E )/1-9./ 9=09:P L/DD/- 0*+ 6-,/ <622/- :9?/- 3/:76</- /- >66; L/- //- <1/*- >88;7+/ 623/,/7P //-?9NL7*3/ 767/?2991 3/?99<7 /- // ;./ 767/?*:9-7/-99->9:7?6/:7/-L9-3/-4ONL*1./;/-09:,676=.97,/ -63?//; 0*1./- :NL*1./;/-.9-./ //-P 0*1.+/ /- :NL6/-/-L*-3/-/;99-P?9*7h09:,09;7E^;6/2:767/?3/:1993.CC)980097//-6218NL7*-3CCC _8?6/:7 L/7 /NL7/ 0/;< D/3*--/-P?99; //;: =;*::/-/-//-:7/>*3/?9917*+./-91:L/7.6-</;0/;. <6-./-0//;99-D/3*--/-4f/N/;/?6-*/3*-3>9-:79;7 0/;./-,/ 3/:7/;<7 6? L8-62.;9NL7 7/ >/;>611/.*3/-4F/<;/3/-./8*71/3/-<6-./->/;7;/<</-4 )*+?/7./ B :7/ /- A./ +99;:,97/ ;6-. L/7 <1/*-/;/ <9?2>88;7+/ 767 0/ D/:167/- 7/ 399- :192/-4 e: _9NL7: <09?/- V68*:/ /- '--/1//- 7/;83 >9- L8-3/:1993./ 62.;9NL7 /- >/;.*/-./- 7/>/;7/11/-6>/;./767/?3*-3/-,/66<:192/-4$-<6-L/7D6>/-:799-.>/;:193+/D/3*--/-4 "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW##

28 B[+81*GF691:917*+.:76-./-0/62P6-7D/7/-0//-:2//1./- //- :2/11/7+/ -9./ 9=09:E S *-3 L/7 AQJ8;/-:2/1 0/,6>//1?63/1*+< 62.;9NL7/- >61D;9NL7/-4 F/ 09;/-.8: //- L/1/.93 >;*+?99; 76NL N6?2/7*7*/= 7/3/- /1<99; D/,*34 F/././-./ /-/ 62.;9NL7-9./ 9-./;/P >9- =;8*7D;6NL/77/-?9</-P 767 L99; 09::/- /-,/1=: <6/*/-?/1</-CC f/ /*-.:N6;/ 09: -*/7 >//1 >/;:NL*1P 0*/ 3/06--/- L9.P >;993 +/ D/: / Z6-33*.: 6= ^*>/; *- 0/,93/- /-</1/ 3;922*3/?6?/-7+/:./,/.934 U*/- /- j*/- 3*-3/- <6/*/-?/1</-4/36-.*//-/<6/0/1-*/77/219::/-E V68*:/ /- V*:9 09;/- //- 88; 7/3/- //- <6/ 99- L/7 2;97/-4 f/ L//;1*+</ =;8*7D;6NL/77/-P /-./ >/;:*/;./ :7;6-7/-4 F/1=: //-?66* 9=3/;/./- >*/;<9-7 >9- B 62 B?EZ/?99<70/1097?//62,6e-.93Ee:'>6-.:D/36-./-9NL709<//-.99;,6-3/-0/L/7 9>6-.1*/./-?6/:7L/7>88;//-L/1/-9NL7D;9-./-4iL+9P099;6?09;/-././;./+99;://;:7 D/,*36?L/7>88;D;9-./-.7/L68./-Eb`&*L*,*/>6;*3>/;:193a4i6<L9../-,/./<9-:6?// /7/?9</-6=//-:6/2+/7/<6</-E1/<</;1/<</;1/<</;CCCf/>/;:193+/:>9-8*7L/7:NL;*=7+/ 99->811/-PL/7<6?7/;-63911/?991D*+E BQ+81*GV9976-://-:1/<</;19-38*7:192/-/-3/-*/7/->9-6-:D/.+/CCCF91*3P3/>6/1C_9.970/ 76NL8*76-:D/.,*+-3/;6DD/1.PD/36--/-0/./.93?/7//-L//;1*+</267NL6N6?/7//-<1/*- D67/;L9??/7+/4Z811*/?/-/-.97-*/.90/0//;399-?6/7/-09-./1/-bbb'L+9P0/?/-/-.*7 0/1P >66; //- 7;67 >9-6-3/>//; T <?.66; 299.+/: /- d7 *: 6? 7/,0/??/-CCC Z6/2*/+CC)/<6?/-99-D*+L/7,0/?D9./-09980C$/-?93-*=*/<3;667,0/?D9.09: < 0//; -*/E 6<.9e: 6>/;.;/>/- L/7 09: //-,0/?D />//; />/- 3;667 09: 91: I 62D199:D9;/,0/?D9./- -99:7 /1<99;P?99; 0/ L/DD/- 6-: 3/9?8://;. /- L/7 097/;.//../83.CCC i/*p :.9-8P d7 09: 0//;,09;799-e7<6?/-he7 09: > </;,09;7CCC )97././-0/P0/:NL8*1./- >66;./;/3/-D*+//-*-.*99-.*/76NL*-7/;/::9-709:6? 7/D/,*NL7*3/-PLh?/*:+/:Eb_8+9^*1D/;7*:6-:.9-?99; <6?/-L91/-09-70/L9../-3//-;/3/-<1/.*+?//E0/?6NL7/-0//;62-*/80:+6;;/-/-.*7<//;?99<7/-0/ //- 3;67/ :/;;/, /: :7/>*3/; 09: /- 0/,97/- 6-./;//-,/*16?7//7/-4^/,/11*309:L/70/1E "#$$&$'"$&#()$*+,-./-/+.+*01#"1kkW###

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

!""#$%&'!"#$%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'!& /23425/"!-6$-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-.

!#$%&'!#$%&'()*+,())&*+ ,#)--.-/'0.&1-/-/)--.-/'!& /23425/!-6$-#7/(-89(7#%.&& %#6-:8-#-*-%&#-.-#67*6-8'-. ""#%&'"#%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'& /23425/"-6-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-. &",8-#*:"/;7-#*67/7.&61

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be

Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 DECEMBER 11. scougi@scoutsengidsenbeerse.be ! Periodiek Maandblad 30e Jaargang Nr. 4 SCOUGI DECEMBER 11 WWW.Scoutsengidsenbeerse.be scougi@scoutsengidsenbeerse.be! Lieve Sint, Omdat u bijna langskomt hebben wij onze wensen voor de activiteiten van

Nadere informatie

BESTE WENSEN. Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide!

BESTE WENSEN. Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide! Op zaterdag 5 december komt de Sint langs in de lokalen van Winkelomheide! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: December 2015 Nummer: 4 P409906 Zaterdag 12 en zondag 13 december

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, De maand december is een feestmaand, maar ook het begin van de examens voor sommigen onder ons. Voor anderen, en dan vooral de leiding betekent dit dat de blokperiode

Nadere informatie

Voorwoord. - vrijdag 5 januari (schaatsen) - vrijdag 12 januari - vrijdag 19 januari - vrijdag 26 januari

Voorwoord. - vrijdag 5 januari (schaatsen) - vrijdag 12 januari - vrijdag 19 januari - vrijdag 26 januari Voorwoord Beste ouders, leden en sympathisanten De eerste maand van 2018 is aangebroken! Hopelijk heeft iedereen fijne feestdagen achter de rug. Januari betekent niet alleen het begin van het nieuwe jaar,

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Stevige linker. De organisatie. Zaterdag 9 januari 2016. Agenda: 20/02: Ardennentocht

Stevige linker. De organisatie. Zaterdag 9 januari 2016. Agenda: 20/02: Ardennentocht Agenda: 20/02: Ardennentocht Tak van dienst: 09/01: M&M (Gidsen doen de opening) 16/01: Kapoenen (Verkenners doen de opening) 23/01: Kabouters (JIN doen de opening) Het Schilderhofke Jaargang: 2015-2016

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en leden, De maand november is alweer voorbij gevlogen! Tijd om de leukste momenten op een rijtje te zetten. De kapoenen trokken op ontdekkingstocht doorheen Brussel

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal Zondag 27 september K3 zoekt K3 Karen, Kristel en Josje zijn op zoek naar hun opvolgers. Vandaag komen we te weten wie van jullie geschikt is om in de voetsporen van deze dames te treden. Warm je stembanden

Nadere informatie

Liefste chirovrienden,

Liefste chirovrienden, Liefste chirovrienden, DECEMBER is aangebroken, We hebben ons stoveke aangestoken. Het koude weer staat voor de deur, Neem alvast die warme muts en sjaal, zonder gezeur. Het wordt kouder en kouder, De

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 37 nummer 2 V.U.: Pieter-Jan Morlion Voorwoord Beste ouders en leden, Ons eerste programma van dit scoutsjaar zit er alweer op, de tijd gaat snel

Nadere informatie

Voorwoord december. Nog een allerlaatste scouteske linker en een prettig 2017

Voorwoord december. Nog een allerlaatste scouteske linker en een prettig 2017 Voorwoord december December is een maand vol feesten, eetpartijen en samenzijn. Voor de jonggivers en givers betekend december ook een maand vol hoofdpijn, knarsetanden en stress. Natuurlijk gaat de scouts

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

De Kapoenen. Contact: Belangrijke data: Praktische afspraken: Liefste kapoentjes en beste ouders, Gigi, Toto, Kerri, Kora, Telde en Rasta

De Kapoenen. Contact: Belangrijke data: Praktische afspraken: Liefste kapoentjes en beste ouders, Gigi, Toto, Kerri, Kora, Telde en Rasta De Kapoenen Liefste kapoentjes en beste ouders, Hopelijk vonden jullie ook een super tof 1 e trimester en hebben jullie zoals de leiding al heel veel zin in het 2 de semester. Deze keer gaan we ook super

Nadere informatie

Evenementenblaadje. Voor onze brave tito s, keti s en aspi s staan de zwarte pieten klaar van 6 tot 8 uur.

Evenementenblaadje. Voor onze brave tito s, keti s en aspi s staan de zwarte pieten klaar van 6 tot 8 uur. Evenementenblaadje December, het vriest zo hard dat uw oren erbij van zouden afvallen en u billen zien blauw van het vallen op de gladde stoep. Maar geen nood, de Chiro is daar om u van binnenuit te verwarmen

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

De Kapoenen seintoren 1

De Kapoenen seintoren 1 De Kapoenen seintoren 1 Liefste kapoenen en beste ouders, De vakantie is weer voorbij. Het school is weer begonnen. Het is dus hoog tijd voor weer eens wat ontspanning in het weekend. Dit jaar moeten we

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI

MAANDLIJST. Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI MAANDLIJST Gelukkig Nieuwjaaaar! DECEMBER - JANUARI Algemene informatie vrij! Ons kamp zal dit jaar doorgaan in Aarschot van 2 tot 11 augustus dus hou deze data zeker Heb je nog geen sjaaltje, t-shirt

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL December 11 Beste ouders, December loert om de hoek, de langste nacht van het jaar. En tegelijk ook de laatste van dit

Nadere informatie

Zondag 3 oktober. Zondag 10 oktober

Zondag 3 oktober. Zondag 10 oktober Hoi liefste kapoentjes, hier zijn we weer met jullie favoriet 3-maandelijks blad! Zijn jullie er klaar voor om te weten te komen welke spannende, leuke, ontroerende, coole, toffe, zalige dingen jullie

Nadere informatie

Maandlijst December Januari

Maandlijst December Januari Maandlijst December Januari Jaarthema 2013-2014 Algemene informatie - Zoals in de infobundel staat, zal de maandlijst enkel nog via onze site verkrijgbaar zijn (www.kljstrijtem.be). Moest dit een probleem

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Voorwoord december. Beste ouders, leden en symphatisanten,

Voorwoord december. Beste ouders, leden en symphatisanten, Voorwoord december Beste ouders, leden en symphatisanten, Het einde van het jaar is alweer in zicht. Eerst en vooral willen we met de hele leidingsploeg iedereen een fijn kerst en nieuwjaar wensen. Dat

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december. 4 november: 14-17 uur

Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december. 4 november: 14-17 uur Hallo allerliefste kapoenen, hier is de lelie voor november december 4 november: 14-17 uur Zoals iedereen wel weet, is het juist Halloween geweest. En wat doen we zoal bij Halloween?? Knutselen met pompoenen,

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s!

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! Maandblad Scouts en Gidsen Mgr. Bermijn Sint-Pauwels Jaargang 37, Nummer 1 t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! De maand oktober belooft een drukke maand te worden! We beginnen zoals jullie weten

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, Het scoutsjaar is nu wel echt begonnen, november is al de derde maand. Dit wil zeggen dan de leiding helemaal gerodeerd is, zowat alle leden ingeschreven zijn,

Nadere informatie

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten

Groepspraatje. Beste leden, ouders en symphatisanten Groepspraatje Beste leden, ouders en symphatisanten Eerst en vooral wilt heel de leidingsploeg van Mooibos- Lievens U een fantastsich en spetterend 2012 wensen en dat u goed gevierd heeft. Ik kan u al

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

DECEMBER Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien.

DECEMBER Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. DECEMBER 2014 Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. Beste ouders, leden Het jaar zit er al weer eens op! Voor velen onder jullie is december

Nadere informatie

Hoera! We kunnen er weer invliegen!!!

Hoera! We kunnen er weer invliegen!!! Hoera! We kunnen er weer invliegen!!! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: september 2015 Nummer: 1 P409906 Zaterdag 3 oktober: Pecho Party @ de Waai Afzendadres en VU Elien Verbiest

Nadere informatie

Voorwoord groepsleiding

Voorwoord groepsleiding TARSIVAT December Voorwoord groepsleiding Van 13 tot 15 november lag de volledige Tarsi-vloot aangemeerd op Linkeroever. Met 110 waren we, verkleed als woeste zeerovers, piraten, matroosjes en papegaaien.

Nadere informatie

C T I V O J A N U A R I S C O U T S W V B

C T I V O J A N U A R I S C O U T S W V B A C T I V O WWW.SCOUTSWVB.BE J A N U A R I S C O U T S W V B 28-29 november Activo Kapoenen Scoutsweekend in Wilsele! Zondag 6 december Hij komt, hij komt die lieve goede Sint! Zijn jullie dit jaar braaf

Nadere informatie

Dag dag dag!! Jullie kapoenen, Bob en Monika

Dag dag dag!! Jullie kapoenen, Bob en Monika Dag dag dag!! Jaja, hier zijn we weer, het voorwoord van december om de laatste maand van 2012 in te luiden. En het wordt niet zomaar een maand, nee het wordt een te bangelijke maand vol leuke activiteiten!

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en gidsen vlaanderen Jaargang 35 nummer 1 V.U. Uitgever: Gijsbrecht Raes Voorwoord Drie, twee, één START! Hopla, bij deze zijn we weer vertrokken, een nieuw scoutsjaar is aangebroken!

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ij Gi G Ap, V / G Zh 1 pp 6 i 216 D i pp Gi Ii i G. D i ii pp i i Ap. Op 5, 6 7 i Ap z. Z i p 5 i ppi p p h Mpi, ij p 6 i h pp i Ap p z p 7 i H. O h i z fij ij p zij fp. Z Ap H ijij i bib. H i

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste leden, ouders en al de anderen, Allereerst wil ik jullie een fantastisch nieuwjaar wensen. Dat is natuurlijk niet alleen van mij maar ook van de volledige

Nadere informatie

Zwitserse Eetavond. zaterdag 5 maart. We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities.

Zwitserse Eetavond. zaterdag 5 maart. We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities. Zwitserse Eetavond zaterdag 5 maart We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities. De jaarlijkse eetavond voor ouders, leden, oud-leden, sympathisanten

Nadere informatie

jaargang December

jaargang December Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 4 SPARTIKIJN jaargang 2016-2017 December www.scoutsnijlen.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Kapoenen Zondag 4 december Hij komt,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

TIME- Van de Technische Commissie

TIME- Van de Technische Commissie Van de Technische Commissie De komende tijd is de Trefkoele+ niet volledig beschikbaar hierdoor hebben we beperkte/geen mogelijkheid gebruik te maken om te trainen of wedstrijden te spelen. De volgende

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10 Dcb 206 Mj jcf 48 j N 0 E w jw! Hfjz b H v j w v fjz v b. Hb j w, j j j GC B 9 cb 206.. S Gxy b - Gc GC B 08 2. B - Gc Pc S, B 254. DVD + CD - Gc J Pc, V P 62 4. wwj - Gc J B, G 22 5. F - Gc Vé P 404 6.

Nadere informatie

Lieve Jogi s, Xoxo De leiding. Astrid Juliette Ellen Merle Julie Clara

Lieve Jogi s, Xoxo De leiding. Astrid Juliette Ellen Merle Julie Clara Lieve Jogi s, Na de vakantie en een fantastisch kamp is het nu weer tijd voor een nieuw super leuk scoutsjaar. Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij! Iedere week zorgt de leiding met veel

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

jaargang september

jaargang september Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 1 SPARTIKIJN jaargang 2017-2018 september www.scoutsnijlen.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Kapoenen Zondag 3 september Helaas

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: januari 2016 Nummer: 5 P409906

Gelukkig Nieuwjaar! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: januari 2016 Nummer: 5 P409906 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: januari 2016 Nummer: 5 P409906 Gelukkig Nieuwjaar! Afzendadres en VU Elien Verbiest Hezemeerdijk 22 2440 Geel Januari is weer aangebroken en

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

De Sint komt naar de Scouts! Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt Geel BESTE WENSEN! Zaterdag 6 december. Zaterdag 13 & zondag 14 december

De Sint komt naar de Scouts! Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt Geel BESTE WENSEN! Zaterdag 6 december. Zaterdag 13 & zondag 14 december Zaterdag 6 december De Sint komt naar de Scouts! 34 ste jaargang: 2014-2015 Afgiftekantoor: 2440 Geel Maand: December 2014 Nummer: 4 P409906 Zaterdag 13 & zondag 14 december Sint-Aloysiusscouts @ Kerstmarkt

Nadere informatie

DAN MOET NATUURLIJK HET LEUKSTE NOG KOMEN

DAN MOET NATUURLIJK HET LEUKSTE NOG KOMEN SCOUTSENGIDSENBEERSE JUNI 1 juni KAPOENEN JUNI 2013 Nu het eindelijk lekker warm gaat worden, wordt het is dringend tijd voor alle Kapoentjes om nog eens kennis te maken met een groot estafette spel!!

Nadere informatie

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE

C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE A C T I V O J U N I S C O U T S W V B WWW.SCOUTSWVB.BE Omdat het bijna vakantie is, hier alvast een leuke woordzoeker voor jullie! Kunnen jullie hierin Wally vinden? :D Omdat we bijna gaan zwemmen, hier

Nadere informatie