Jaarverslag 2007 Samen sterk Annual Report 2007 Joined forces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2007 Samen sterk Annual Report 2007 Joined forces"

Transcriptie

1 IUCN Nederlands Comité IUCN National Committee of the Netherlands Jaarverslag 2007 Samen sterk Annual Report 2007 Joined forces

2 Inhoudsopgave Table of contents Missie en Visie Mission and Vision 4 Voorwoord Preface 6 1 Van klimaathype naar ecosysteem denken From climate hype to ecosystem thinking 10 2 Samen Together 15 3 IUCN NL IUCN NL 19 4 Dit verslag This report 22 5 Besluitvorming Decision-making 25 Leden raad van toezicht List of members of the Supervisory Board 27 Organogram Organisational chart Medewerkers Employees Werkgroepen en initiatieven 32 Netwerken 33 6 Samen sterk Joined forces Samenwerking binnen en met IUCN NL als platform Collaboration within and with IUCN NL as a platform Versterking van kennis in de maatschappij over de impact van de Nederlandse economie op de internationale ecologie Enhancing knowledge about the impact of the Dutch economy on international ecology Samenwerking binnen en met IUCN NL als platform Collaboration within and with IUCN NL as a platform 62 7 Het jaar in Feiten en Cijfers The year 2007 in facts and figures 71 Financiën Finances 76 Projecten 2007 Projects

3 Missie en Visie Mission and Vision Missie Het beïnvloeden, aanmoedigen en bijstaan van samenlevingen over de hele wereld om de integriteit en de diversiteit van de natuur te behouden en ervoor te zorgen dat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op een eerlijke en ecologisch duurzame wijze plaatsvindt. Visie IUCN, a Union that works for a just world that values and conserves nature. Mission To influence, encourage and assist societies worldwide in preserving the integrity and diversity of nature and to take care that natural resources are used in a fair and ecologically sustainable manner. Vision IUCN, a Union that works for a just world that values and conserves nature.

4 Voorwoord Preface De aandacht van de media, het bedrijfsleven en de politiek voor klimaat en energie is in 2007 in Nederland eindelijk op stoom gekomen. Zowel nationaal als internationaal zien beleidsmakers en politici in dat ecologie en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De verontrustende rapporten van natuurwetenschappers, die al doorklinken sinds het rapport van de Club van Rome, lijken langzamerhand serieus te worden genomen. En dat is goed nieuws. De berichten over hoe het ervoor staat met onze natuurlijke systemen liegen er niet om. Nu opkomende economieën als China, India, Brazilië en Rusland een enorme groei doormaken en het hoge consumptieniveau in de Verenigde Staten met geleende middelen in stand wordt gehouden, lijkt de definitieve zoektocht naar grondstoffen pas écht te zijn losgebarsten. De gevolgen? Nog maar kortgeleden werd de honderd dollargrens voor een vat olie gepasseerd. Veel beleggers gaan er nu al van uit dat de volgende honderd dollargrens ook spoedig zal worden bereikt. Dat energie alles te maken heeft met ecosystemen is in 2007 vooral doorgedrongen door de mogelijke effecten van energie uit biomassa op natuur en voedsel. Door de klimaathype was er voor het eerst meer aandacht voor duurzaam beheer en behoud van de natuur - oftewel ecosysteembeheer. Dit begrip wordt door de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) en haar leden al jaren gehanteerd als sleutel om duurzaam met onze planeet om te gaan. Het uitvoerige onderzoek van de Millennium Ecosystem Assessment van de Verenigde Naties heeft ons laten zien dat meer dan de helft van de diensten die ecosystemen leveren aan de mens (schone lucht, water voor de mens, landbouw en industrie, voedsel en genen, biodiversiteit, grondstoffen, recreatie en cultuur) zodanig gedegradeerd zijn dat de planeet de menselijke samenleving niet lang meer kan ondersteunen. De gevolgen In 2007, the media, politicians and the business world in The Netherlands finally started paying real attention to climate change and energy concerns. Both on national and international level, policymakers are realising that ecology and economy are inextricably linked. The alarming reports of natural scientists, which have been heard since the report Limits to growth of the Club of Rome, seem to be taken more and more seriously. This is good news. The reports on how our ecosystems are doing are very alarming indeed. Because emerging economies like China, India, Brazil and Russia are undergoing enormous growth and the high levels of consumption in the United States are being sustained with borrowed means, the final rush on resources seems to have started for real. The consequences? Only a short while ago, the price of a barrel of oil passed the one-hundred-dollar mark. Many investors expect it to reach the two-hundreddollar mark very soon. In 2007, awareness of the fact that energy has everything to do with ecosystems was raised by the possible effects that energy from biomass may have on nature and our food supply. For the first time, sustainable management and preservation of nature - or ecosystem management - is receiving more attention thanks to the climate hype. Ecosystem management has been used by the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) and its members for years as a way to manage our planet in a sustainable manner. The extensive research of the Millennium Ecosystem Assessment of the United Nations shows that over half of the services provided by ecosystems to humans (such as clean air, drinking water, water for agriculture and industries, food and genes, biodiversity, resources, recreation and culture) have been degraded to such an extent that the planet will not be able to support the human society for much longer. In 2007, numerous international studies showed that the results for humans and the voor mens en economie leiden in veel gevallen tot meer armoede, migratie en de teloorgang van bedrijven die hun business model niet tijdig transformeren, zo bleek in 2007 opnieuw uit verschillende internationale studies. Armoede, energie, water, ecosystemen en biodiversiteit zijn dus thema s met een grote onderlinge samenhang. De in 2007 gepubliceerde IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten, de wetenschappelijke barometer van de biodiversiteit, gaf aan dat bijna soorten kwetsbaar zijn of worden bedreigd in hun voortbestaan. De lijst geeft op heldere wijze het menselijk falen aan, waarbij het niet alleen gaat om ontwikkelingslanden maar vaak ook om rijke staten. Zo lijkt er in Europa geen plaats meer te zijn voor de Iberische Lynx - een grote Europese katachtige - of lukt het ons niet om duurzame visserij stevig te verankeren in ons beleid. Ook andere landen hebben het moeilijk: China bleek niet in staat te zijn om de Yantze-dolfijn, één van de iconen van de Chinese mythologie, te behouden. En in Midden-Amerika voltrekt zich een slachting onder amfibieënsoorten. Het vergt enorme inspanningen van natuur- en milieuorganisaties, beleidsmakers, burgers en bedrijven om deze ontwikkelingen tegen te gaan. IUCN NL heeft opnieuw samen met verschillende lidorganisaties een bescheiden rol mogen spelen om low impact on ecosystems op de kaart te zetten. Na het succes van de open brief van meer dan tachtig topmensen kwam begin 2007 het initiatief om samen met de leden tien aanbevelingen te doen aan het nieuwe kabinet onder de noemer Samen sterk voor een groen en duurzaam Nederland. Deze aanbevelingen zijn opgesteld door de Nederlandse lidorganisaties van IUCN in samenwerking met enkele ondertekenaars van de open brief. Minister Cramer (VROM) gaf aan dat ze de aanbevelingen als waardevolle richtlijn zag voor het beleid en dat dit kabinetbreed zou worden opgepakt. Ook het 100-dagenplan van het kabinet gaf hier aandacht aan. Het is cruciaal dat nationaal beleid wordt gebaseerd op een langetermijnvisie en dat er rekening wordt gehouden met de internationale realiteit, zodat investeringen en ideeën goed van de grond kunnen komen en de juiste urgente maatregelen genomen worden. Daar gaan de tien aanbeveeconomy will often be: more poverty, migration and the loss of businesses who have not transformed their business model in time. Therefore, poverty, energy, water, ecosystems and biodiversity are strongly interconnected themes. The IUCN Red List of Endangered Species, which was published in 2007 and which is the scientific 'barometer' of biodiversity, indicated that almost 17,000 species are vulnerable or threatened in their very existence. The list clearly indicates human failure, not only in developing countries but often also in rich states. There seems to be no place for the Iberian lynx - a large European feline - in Europe, for instance, nor have we succeeded in embedding sustainable fishery in our policies. Other countries are experiencing problems as well: China has been unable to preserve one of its mythological icons, the Yangtze River dolphin, and a veritable carnage of several species of amphibians is taking place in Central America. It is taking enormous efforts of organisations for conservation and the environment, policy makers, civilians and companies to counteract these developments. Once again, IUCN NL, together with its various member organisations, was able to play a modest role in putting low impact on ecosystems on the agenda. After a successful open letter of over eighty leading figures, early 2007, an initiative was launched together with the member organisations to make ten recommendations to the new Dutch government entitled 'Towards a green and sustainable future for The Netherlands'. The recommendations were drawn up by the Dutch IUCN member organisations in cooperation with a few of the signatories of the open letter. The Dutch Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), Ms Cramer, stated that she regarded the recommendations as a valuable guideline for her own policies and that they would be taken into consideration by the government as a whole. The 100-day plan, the new government's first inventory of problems in The Netherlands and their possible solutions, also paid attention to the recommendations. It is crucial, that national policies are based on a long-term vision and that the international reality is taken into account to ensure that investments and

5 lingen over. Het zal de komende jaren het werk van IUCN in Nederland verder bepalen. Een praktische invulling hiervan is dat IUCN NL succesvol van start ging met de uitvoering van het vier jaar durende Ecosystems and Human Well Being programma, waarbij via een ecosysteemfonds in vier regio s verschillende projecten rond armoedebestrijding en ecosystemen worden gefinancierd. Na acht jaar als voorzitter van het bestuur van IUCN NL te mogen optreden, heb ik eind 2007 afscheid genomen van het Nationale Comité van deze dynamische internationale organisatie. Ik heb IUCN ervaren als een bijzonder kennis- en beleidsnetwerk, dat waar dan ook ter wereld contacten, kennis en invloed weet te combineren ten behoeve van de ecosysteemmissie. IUCN NL heeft in deze jaren een enorme groei en professionalisering meegemaakt, zowel qua middelen als staf en invloed. De bestuursvergaderingen heb ik als prettig en constructief ervaren. Mijn collega s in het bestuur en de vertegenwoordigers van de IUCN lidorganisaties in Nederland verenigd in de Raad van Toezicht wil ik van harte bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld. Ik wens de directie en staf, de leden, de internationale collega s en mijn opvolger Roger van Boxtel veel succes toe met de enorme uitdagingen die in het verschiet liggen. Doeke Eisma voorzitter Bestuur Doeke Eisma heeft veel betekend voor IUCN in Nederland. Namens de IUCN lidorganisaties verenigd in de Raad van Toezicht, de President van IUCN, de heer Mohammed Valli Moosa, en de Director General van IUCN, mevr. Julia Marton- Lefèvre, wil ik hem hierbij van harte bedanken voor zijn enorme betrokkenheid, tomeloze inzet en het leggen van contacten. Martien Lankester voorzitter Raad van Toezicht ideas develop properly and the correct, urgent measures are taken. This is what the ten recommendations are all about. They will also determine IUCN's work in The Netherlands for the coming years. A practical pendant of the recommendations is the successful realisation of the four-year IUCN programme 'Ecosystems and Human Well-being', which funds projects for ecosystems and poverty alleviation in four regions by means of an ecosystems fund. At the end of 2007, after having had the privilege of being the chairman of the Executive Board of IUCN NL for eight years, I took leave of the national committee of this dynamic international organisation. In my experience, IUCN is an extraordinary knowledge and policymaking network, which has the ability to combine contacts, knowledge and influence everywhere in the world for the benefit of the ecosystem mission. IUCN NL has grown and professionalized enormously in these past few years, both as regards to financial means as to staff and influence. In my opinion, the Executive Board meetings were always enjoyable and constructive. I wish to thank my fellow board members and the representatives of the member organisations who formed the Supervisory Board most sincerely for the trust they put in me. I wish the management and the staff, the members, the international colleagues and my successor Roger van Boxtel all the best in meeting all future challenges. Doeke Eisma Chairman of the Executive Board Doeke Eisma has been of great importance for IUCN in The Netherlands. On behalf of the IUCN member organisation united in the Supervisory Board, as well as IUCN President Mohammed Valli Moosa and Director General Julia Marton-Lefèvre, I wish to thank him sincerely for his tremendous efforts, single-minded dedication and broadening our network. Martien Lankester Chairman of the Supervisory Board

6 Hoofdstuk 1 / Chapter 1 Van klimaathype naar ecosysteem denken From climate hype to ecosystem thinking Het was mooi om te zien hoe de media, het bedrijfsleven en de politiek begin 2007 eindelijk wakker werden. Na Al Gore was daar opeens de langverwachte aandacht voor klimaat, energie en duurzaamheid, waaronder de Cradle to Cradle boodschap van afval = voedsel van architect William McDonough en chemicus Michael Braungart. Veel IUCN-leden hebben aan deze bewustwording bijgedragen. Ik zie het als een hoopvolle ontwikkeling, hoewel ik me voor kan stellen dat sommige milieuorganisaties dit proces met enige achterdocht bekijken. Wordt het beleid echt anders? Krijgt ecologie werkelijk een plaats in de economische besluitvorming, of blijft het gewoon business as usual? Ik denk dat dit proces echt doorzet. Al was het maar omdat we er niet meer voor kunnen vluchten. De onderlinge relatie tussen klimaat, energie, de jacht op grondstoffen, de toename van de wereldbevolking, de mondiale omarming van de westerse levenstijl en migratie enerzijds en het verdwijnen van ecosystemen en biodiversiteit anderzijds wordt steeds duidelijker. Deze thema s zullen de politieke agenda blijvend gaan domineren. En dat biedt kansen voor nieuwe allianties, waarbij oplossingen uit het verleden in de toekomst niet meer zullen volstaan. Onze missie - het bevorderen van de bescherming van de integriteit en de diversiteit van de natuur wereldwijd en het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de ecologische en sociale duurzaamheid van het gebruik daarvan - werd in 2007 actueler dan ooit. En dat hebben we gemerkt. Niet eerder kreeg ons werkveld, ecologie en economie, zoveel It was good to see how the media, the business community and politicians awakened early After Al Gore, there was a sudden and belated interest in climate, energy sources and sustainability, including the cradle-to-cradle message of architect William McDonough and chemist Michael Braungart. Many IUCN members have contributed to this awareness. In my opinion this is a promising development, although I can imagine that some environmental organisations will regard it with some suspicion. Will policies really change? Will ecology really secure a place in the economic decision process or will it be business as usual? I am convinced that this process will continue; we can no longer escape. The relationship between climate, energy, the rush for resources, the increasing population of the world, the embracement of the western lifestyle on a global scale, and migration on the one hand, and the evanescence of ecosystems and biodiversity on the other is becoming clearer every day. These themes will become a permanent item on the political agenda, which will create chances for new alliances, but solutions from the past will no longer be sufficient. In 2007, our mission to promote the protection of the integrity and diversity of nature all over the world and to encourage the conservation of natural resources and the ecological and social sustainability of all its applications - became more relevant than ever. And it has not gone unnoticed. Never before did our field of work - ecology and economy - receive this much attention from businesses, the government and members. Apart from the realisation of several projects, our core business - uniting belangstelling van bedrijven, overheden en leden. Naast het uitvoeren van diverse projecten stond onze core business - het bijeenbrengen van partijen rond duurzaam ecosysteembeheer - centraal. Verschillende initiatieven werden uitgevoerd en opgestart vanuit onze positie als bruggenbouwer en beleidsbeïnvloeder, waarbij de inzet van ons internationale NGO- en kennisnetwerk samen met onze positie als donor van projecten in vele (tropische) landen zorgde voor een grote toegevoegde waarde. De toegenomen aandacht voor duurzaamheid zorgde voor een duidelijke toename van vragen, waardoor er een aanzienlijk beroep werd gedaan op onze staf. In 2007 was de beleidsbeïnvloeding van IUCN NL effectief. De effecten van de open brief van topmensen uit het bedrijfsleven richting de politiek - waarin men aanbood bij te dragen aan een effectieve en ondersteunende rol rond ecologische vraagstukken op basis van een gezamenlijke langetermijnvisie - waren groot. Bij maatschappelijke organisaties was het voor sommigen aan de business kant, zoals de koepel VNO-NCW, ook even wennen aan deze nieuwe rol. Na de open brief volgden in april 2007 tien concrete aanbevelingen die IUCN NL opstelde in samenwerking met lidorganisaties en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven richting het nieuwe kabinet. In oktober 2007 vroegen meer dan jonge mensen, als Young Leader for Nature, werkzaam bij Nederlandse topondernemingen, hun CEO s om meer werk te maken van de commitments die ze in de open brief aan de politiek eerder hadden genoemd. Op deze manier was de cirkel van de open brief weer rond. IUCN NL ondersteunde dit initiatief en gaat in 2008 ook door om met Leaders for Nature het ecosysteem denken - de erkenning dat ecologie een gelijkwaardige plaats moet hebben in de economische besluitvorming - een plek te geven bij mensen in het bedrijfsleven. Daarbij was het mooi om vanuit ons hoofdkantoor te vernemen dat het format van Leaders for Nature wereldwijd wordt overgenomen. Concrete stappen werden ook gezet op Bali, tijdens de dertiende bijeenkomst van de partijen parties in effecting sustainable ecosystem management - played a key role. Various initiatives have been started and completed as a result of our role as mediator and policy advocate, with the added value of our international NGO and knowledge network and our position as a donor of many projects in tropical and other countries. The increased awareness of sustainability caused a marked increase in questions, which meant a considerable workload for our staff. In 2007, the policy advocacy of IUCN NL proved to be very effective. The open letter addressed to parliament and the government, written by leading figures in the business community, in which the signatories offered to play an effective and supportive role concerning ecological issues based upon a collective long-term vision was of enormous influence. Some of the civic organisations had to grow accustomed to this new role, especially the more business-oriented organisations such as the umbrella organisation VNO-NCW. In April 2007, the open letter was followed by ten concrete recommendations to the new government, which were drawn up by IUCN NL in cooperation with its member organisations and representatives from the business community. In October 2007, over 2,500 young employees of Dutch leading businesses, called Young Leaders for Nature, requested their CEOs to put in more effort towards realising the commitments of the open letter. This meant the open letter had come full circle. IUCN NL supported this initiative and we will continue to promote ecosystem thinking - recognising the equality of ecology in economic decision-making - with our Leaders for Nature programme in We were very pleased to hear from our head quarters that our Leaders for Nature format will be adopted worldwide. The parties attending the thirteenth assembly for the Climate Treaty on Bali have taken concrete measures as well. For the first time, counteracting deforestation through the use of CO 2 credits was on the agenda, and there were elaborate discussions on REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation). In the coming years, the

7 van het Klimaatverdrag. Voor het eerst stond het tegengaan van ontbossing door het benutten van CO 2 credits op de agenda en werd er uitvoerig gesproken over REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation). Bosbehoud als instrument tegen klimaatverandering zal de komende jaren van groot belang worden en IUCN NL zal REDD binnen de HIER-coalitie samen met anderen verder uitvoeren. In 2007 ging ook het Nature and Poverty Knowledge and Learning Network (NP.net) van start. Met NP.net is IUCN NL begonnen - samen met zeventien partners, waaronder Wereld Natuur Fonds, HIVOS, Wetlands International, Stichting Natuur en Milieu, Both Ends en Friends of the Earth - met het bijeenbrengen van de mondiale expertise op het raakvlak van natuurbescherming en armoedebestrijding. Het is niet alleen een verdieping van onze relaties met partners in een groot aantal tropische landen, maar dwingt ons ook om na te denken over de relatie tussen mens en natuur. Het Ecosystem Grants Programme, het financieren van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, werd met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Postcode Loterij en een nieuwe financier, de Turing Foundation, vernieuwd en voortgezet. De focus ligt op duurzaam ecosysteembeheer van wetlands, bossen, kustgebieden door en samen met lokale organisaties in de Pantanal en het Guiana Shield (Zuid-Amerika), Zuidoost-Azië en Centraal- en West-Afrika. Daarbij hebben we gekeken naar nieuwe interventiestrategieën en heroriëntatie op de partnerorganisaties conservation of forests as an instrument against climate change will become increasingly important, and IUCN NL will take care of the further realisation of REDD within the context of the HIER campaign, in which the government, the business community and civic organizations work closely together. The year 2007 also marked the start of the Nature and Poverty Knowledge and Learning Network (NP.net). NP.net is a network formed by IUCN NL together with seventeen partners, including WWF, HIVOS, Wetlands International, Stichting Natuur en Milieu, Both Ends, and Friends of the Earth, which aims to collect global expertise on the combination of conservation and poverty alleviation. This does not only mean that our relations with partners in a large number of tropical countries intensified, but also that we had food for thought on the relationship between humans and nature. The Ecosystem Grants Programme - funding small-scale projects in developing countries - was renewed and continued thanks to support from the Dutch Ministry of Foreign Affairs, the lottery the Nationale Postcode Loterij and a new financial backer, the Turing Foundation. We are focussing on the sustainable ecosystem management of wetlands, forests, and coastal areas by and together with local people in Pantanal and the Guiana Shield (Latin America), Southeast Asia and Central and West Africa. In this context, we have been studying new intervention strategies and we have also reassessed our partner organisations in developing countries. Furthermore, IUCN NL prides itself in in ontwikkelingslanden. Daarnaast zijn we trots op onze betrokkenheid bij natuurbehoud op de zes Antilliaanse eilanden binnen het koninkrijk via de Dutch Caribbean Nature Alliance. Het bericht dat Peter Nijhoff, één van de oprichters van IUCN NL en voormalig bestuurslid, na een zware ziekte was overleden trof velen van ons. Peter heeft IUCN NL vanaf het begin altijd ondersteund. Ik hoop dat u met dit jaarverslag van 2007 een goede indruk krijgt van de activiteiten van IUCN NL in dit dynamische jaar. Wij hebben daarbij zoveel mogelijk samengewerkt met onze leden en partners en zullen ook het komende jaar verder gaan om de ecosysteemcrisis vanuit Nederlands perspectief op de agenda te krijgen, daarbij gebruikmakend van concrete projecten en ervaringen. Wij willen zo bijdragen aan een groter bewustzijn van een kritische massa die nodig is om een Tipping Point - een noodzakelijke omslag (vrij naar Malcolm Gladwell) - te creëren in ons economisch denken Tot slot wil ik hierbij onze bestuursvoorzitter Doeke Eisma bedanken voor zijn inzet, interesse, betrokkenheid en de plezierige samenwerking gedurende de afgelopen jaren. Willem Ferwerda algemeen directeur the participation in conservation on the six Dutch Caribbean islands through the Dutch Caribbean Nature Alliance. The news of the death of Peter Nijhoff, co-founder and former board member of IUCN NL, after a serious illness has been a blow to many of us. Peter has been a supporter of IUCN NL from the start. I hope that the annual report of 2007 will give you a good impression of IUCN NL's activities during this dynamic year. We have cooperated with our members and partner organisations whenever we could and we will continue to put the ecosystem crisis as seen from the Dutch perspective on the agenda in the year to come, using concrete projects and experiences. This way we aim to contribute to an increasing awareness among the critical mass needed to create a turning point in our economic thinking. Finally, I wish to thank the chairman of the Board, Doeke Eisma, for his dedication, concern, and involvement, and for the pleasant way in which we have worked together during the past years. Willem Ferwerda Executive Director

8 Hoofdstuk 2 / Chapter 2 Samen Together Bij de media, het bedrijfsleven en de politiek was er in 2007 veel aandacht voor klimaat en cradle to cradle. Het veroorzaakte een niet eerder vertoonde aandacht voor groen en duurzaamheid. In december 2006 publiceerden meer dan tachtig topmensen uit het bedrijfsleven op initiatief van het IUCN NL een open brief aan de politiek. Zij riepen Den Haag op om met een concrete visie te komen over milieu- en natuurbeleid, dit onderwerp hoger op de agenda te plaatsen en te verbinden aan concrete doelstellingen. Overheid, help ons duurzaam te produceren!, luidde de kern van het relaas. De overheid werd gevraagd om met het bedrijfsleven actief op zoek te gaan naar een effectieve en ondersteunende rol op basis van een gezamenlijke langetermijnvisie De brief was een openlijke erkenning dat de verschillende sectoren de transitie naar een duurzame samenleving - waarin ecosystemen een gelijkwaardige plaats hebben in het economische model - niet meer geïsoleerd kunnen bereiken. In 2007 werd duidelijk dat de noodzaak van samenwerking tussen bedrijven, overheden, academici en maatschappelijke organisaties - op basis van eigen kracht - waarde toevoegt aan het transitieproces. Op 7 februari 2007 werd de oproep van de ondernemers beantwoord in het coalitieakkoord, waarin het net aangetreden kabinet een duurzame leefomgeving één van de pijlers noemde voor de komende vier jaar. Het ontwikkelen van markten voor duurzame producten, de ruimtelijke inrichting en het dierenwelzijn stonden daarin centraal. Maar ook wilde het kabinet de maatschappij hier meer bij betreken. In het intentiedocument Samen Leven, Samen Werken omschreef het kabinet haar ambities na een breed maatschappelijk consultatieproces. IUCN NL heeft hieraan - in vervolg op de open In 2007, the media, the business community, and the political community started paying attention to the climate and the cradle-to-cradle principle. This caused an unparalleled awareness of green production methods and sustainability. On the initiative of IUCN NL, over 80 leading figures from the business community published an open letter to the parliament and the government in December They called on The Hague not only to draw up a concrete vision on policies to enhance the environment and natural areas, but to place these policies higher on the agenda and to link them to concrete objectives. The core of their plea was: Government, help us to produce more sustainably! The government was asked to take on an effective and supportive role together with the business community, and to base this role on a joint long-term vision. The letter meant that the different sectors of society openly recognise the fact that the transition to a more sustainable society, in which ecosystems play an equal role in the economic model, can no longer be made in isolation. In 2007, it became clear that the need for collaboration between businesses, the government, scientists, and civic organisations - based on their own strong points - is an added value to this transition process. On 7 February 2007, the appeal of the entrepreneurs found an answer in the coalition agreement, which states that the new government considers a sustainable living environment to be one of the cornerstones of government policy for the next four years. The key focus was on the development of markets for sustainable products, spatial planning and the welfare of animals. But the government also wishes to involve the whole of society in this task. After 100 days, the prime minister published a

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres . VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (Danish and Belgian info) Nationale identificatie:

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Turnover at the Police: the Role of Procedural and Interactional Justice and Commitment Inge E. F. Snyders

Nadere informatie

UV/151/ Re: Questions from MP S.A. Wescot-Williams regarding de-risking commercial banks

UV/151/ Re: Questions from MP S.A. Wescot-Williams regarding de-risking commercial banks To the Hon. Minister of Finance Mr. R. Gibson p/a Council of Ministers Philipsburg UV/151/20 1 6-20 1 7 Philipsburg, February 24, 2017 Re: Questions from MP S.A. Wescot-Williams regarding de-risking commercial

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands een afbeelding (smal) te plaatsen. Daarna via opmaak de afbeelding naar de Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands Play the Game conference Aarhus, Denmark 28-31 October

Nadere informatie

Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go. Peter Vermeij Baerte de Brey

Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go. Peter Vermeij Baerte de Brey Urban future in the Netherlands Ready to cooperate, charge & go Peter Vermeij Baerte de Brey 2 Dutch vision Why invest in electric vehicles? Contributes to the economic position of The Netherlands Energy

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam

Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam Beatrix Ruf & Siep de Haan foto Pieter Dammen Siep de Haan: Zondag 30 juli 2017, de opening van de Kunst & Cultuur Pride 2017

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

1.3 DUURZAAM ONTWIKKELEN IN DE PRAKTIJK

1.3 DUURZAAM ONTWIKKELEN IN DE PRAKTIJK 1.3 DUURZAAM ONTWIKKELEN IN DE PRAKTIJK Coert Zachariasse, CEO Delta Development Group Stefan Schuwer, lid Raad van Bestuur Ymere Paul Splinter, medewerker communicatie en professionalisering NEPROM Gespreksleider:

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Duurzaamheid in Business context

Duurzaamheid in Business context Duurzaamheid in Business context 2 Voorbeelden waarde creatie (B2C & B2B) Maarten ten Houten Sustainability Manager Global Marketing Duurzaamheidsdialoog 5 maart 2014 HEINEKEN - Truly Global Presence >165

Nadere informatie

EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Prof. dr. Sandra Rousseau Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen CEDON Brussel, 4 oktober 2016 Sustainable development

Nadere informatie

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Lia Donkers, managing director Transmural Network Astrid van der Bas, programme leader Patient as Partner Content Movie 1 The Gouda situation

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS V.l.n.r. Julia Samuël, David Robertson en CEO Marc Bienemann

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

71st Annual Conference

71st Annual Conference Algemeen Secretariaat Secrétariat Général Generalsekretariat Secretariat General Secretaría General www.eurofedop.org 71st Annual Conference 11-14.05.2010 Portsmouth, UK POA the professional trades union

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie