Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences AAN : AUTEUR : Severine Appelmans DATUM : 1 februari 2010 BETREFT : Streekpact voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences TER BESPREKING TER INFORMATIE TER VERDUIDELIJKING VERTROUWELIJK ANTWOORD A.U.B. Inleiding De welzijn, zorg en life sciences sector staat voor enorme uitdagingen. Door o.a. de snelle vergrijzing van de bevolking zal de zorgvraag in de toekomst sterk stijgen. Hieraan gekoppeld zal ook de vraag naar personeel in de zorg toenemen, dit terwijl de sector vandaag al te kampen heeft met moeilijk invulbare vacatures en de sector de volgende jaren een grote vervangingsvraag zal kennen omwille van een vergrijsd personeelsbestand. Maar ook andere maatschappelijke veranderingen zoals de individualisering, de multiculturalisering, de toegenomen mondigheid van de patiënt, enz. zorgen er voor dat zorgsector moet inspelen op nieuwe noden en doelgroepen. Het is duidelijk dat een louter lineaire capaciteitsuitbreiding van het aanbod geen antwoord biedt op deze uitdagingen. Ook naar betaalbaarheid van de zorg is dit geen optie. Met de schaarse middelen moet gericht, efficiënter en effectiever omgesprongen worden. Innovatie zal daarbij de komende decennia een sleutelrol spelen bij de veranderingen die de gezondheidszorg zal ondergaan. Vanuit de regio willen we mee denken over hoe we deze uitdagingen kunnen aanpakken. De kerngroep Welzijn, Zorg en Life Sciences 1 wil daarbij inzetten op het stimuleren van innovatie in de zorg in onze regio, de toekomstige vraag naar personeel in de zorgsector en het stimuleren van sectoroverschrijdend overleg, o.a. via het Kempens Welzijnsplatform. In het Streekpact werden volgende strategische doelstellingen opgenomen: 1. Uitbreiding van de zorgcapaciteit (ouderenzorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, algemeen welzijnswerk, integrale jeugdzorg, ondersteuning mantelzorg) 2. Stimuleren van het ondernemerschap 3. Uitbouwen van infrastructuur 4. Voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten 1 Bestaande uit SPK Social Profit, Welzijnszorg Kempen en Stad Turnhout

2 Het rapport werd opgesteld op basis van cijfergegevens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de input van de kerngroep van de pijler en op basis van informatie die werd bezorgd door allerhande regionale stakeholders. Het rapport pretendeert geen volledig overzicht te bieden van alle in de Kempen lopende acties. Bij het bespreken van de vaststellingen en de aanbevelingen moet dit in het achterhoofd gehouden worden. Het voortgangsrapport is als volgt opgebouwd: - Inleiding - Analyse van de strategische doelstellingen - Samenvatting - Bijlagen - Afkortingenlijst 2

3 Analyse van de strategische doelstellingen STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: Uitbreiding van de zorgcapaciteit De social profit sector was in 2008 goed voor loontrekkende jobs in de Kempen of bijna 12,6% van alle loontrekkende jobs in de Kempen. In Vlaanderen is de social profit in totaal goed voor jobs of bijna 15,6% van de loontrekkende werkgelegenheid. Anders uitgedrukt, de Kempen huisvest slechts 5,6% van alle jobs uit de Vlaamse social profit, terwijl gemiddeld gezien voor alle sectoren de Kempen goed is voor 6,9% van alle jobs. De ondervertegenwoordiging in de Kempen komt voornamelijk tot uiting in de gezondheidszorg: binnen dit domein neemt de Kempen immers slechts 4,5% van alle Vlaamse jobs voor zijn rekening. Tabel 1: Aantal loontrekkende jobs in de social profit in de Kempen en in Vlaanderen (2008) Vlaanderen Kempen Gezondheidszorg ,5%* Maatschappelijke dienstverlening ,0%* Recreatie, cultuur, sport ,3%* Totaal social profit ,5%* Totale werkgelegenheid ,9%* Bron: Vlaamse arbeidsrekening op basis van RSZ gedecentraliseerde statistiek, RSZ, RSZPPO, RVA *Aandeel van de Kempense jobs in de respectieve subsector ten opzichte van het totaal aantal jobs in Vlaanderen 1.1 OUDERENZORG Met de toenemende vergrijzing zal deze tak binnen de social profit de komende decennia een zeer sterke groei kennen. Begin 2007 telde de Kempen ers, d.i. 21% van de bevolking. Het aandeel 60+ers ligt daarmee onder het Vlaamse gemiddelde van 23%. Dit zal evenwel in de toekomst veranderen. Dertig jaar later, in 2037 zullen er volgens bevolkingsprognoses in de Kempen ers zijn, een toename met bijna 60%. Dat betekent dat 34% van de Kempense bevolking ouder zal zijn dan 60 jaar tegenover een gemiddelde van 32% in Vlaanderen. 2 Ook de informele zorgmogelijkheden wijzigen door de vergrijzing. De familiale zorgindex (bevolking van 80+/bevolking van jaar) bedroeg in 2008 in de Kempen 26%. Tegen 2025 wordt een stijging verwacht tot 39%, in 2037 tot 64% en in 2050 tot 90% 3. M.a.w. op termijn zullen er naar verhouding steeds meer (potentieel) zorgbehoevende ouderen staan tegenover minder (potentieel) zorgverlenende vijftigers. DOELSTELLING: 2 Dienst Welzijn en gezondheid provincie Antwerpen (2008). Vergrijzing in de Antwerpse gemeenten, Demografisch verleden, migratie en lokaal beleid? 3 Cijfers op basis van de Bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau & Fod Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (2008) 3

4 - Uitbreiding van de zorgcapaciteit in zowel de ambulante als de residentiële ouderenzorgsector rekening houdend met de demografische evoluties. Afhankelijk van de situatie en de graad van hulpbehoevendheid waarin ouderen zich bevinden, varieert de voorkeur voor hulpverlening. De meeste ouderen doen een beroep op mantelzorg van partners, kinderen, buren of vrienden. Pas wanneer ze langdurige hulp of persoonsverzorging nodig hebben, geven ouderen de voorkeur aan professionele thuiszorgdiensten. Bij hoogbejaarden en zij die niet kunnen rekenen op intensieve mantelzorg, geniet residentiële hulp en zorg de voorkeur. Het beleid is er op gericht ouderen zo lang als mogelijk en zo zelfstandig als mogelijk thuis te laten leven en volop deel te laten uitmaken van de gemeenschap waarin ze verblijven. De beleidsuitdagingen situeren zich op het vlak van het maximaal ondersteunen van mensen in hun thuissituatie, het optimaliseren van de woon- en leefomgeving, het inzetten op actieve participatie aan de samenleving en het versterken van het sociale netwerk. RESIDENTIELE OUDERENZORG Voor de residentiële ouderenzorg kan worden gekeken naar de rusthuizen, de serviceflats, de centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra. Het programmeringscijfer geeft een indicatie van het aanbod dat nodig is om de behoeften binnen de vijf jaar te dekken. De programmering is gebaseerd op bevolkingsprognoses. Begin januari 2011 waren er in de Kempen erkende plaatsen (inclusief erkenning in onderzoek) in woonzorgcentra. Vergeleken met oktober 2007 stellen we een toename vast met 563 plaatsen. Om een evaluatie te maken van de actuele toestand kunnen we dit aantal ook vergelijken met het aantal geprogrammeerde plaatsen 4. Deze vergelijking geeft aan dat de Kempen drie kwart van de geprogrammeerde plaatsen realiseert. Er zijn sinds plaatsen bijgekomen wat een stijging in de realisatiegraad betekent van 3%. Deze realisatiegraad houdt geen rekening met het aantal geplande plaatsen. Begin 2011 zijn er in de Kempen 1031 plaatsen gepland. Rekening houdend met het programmacijfer is er dus nog ruimte voor 379 plaatsen. Voor wat betreft de wachttijden voor opname in een woonzorgcentra zien we dat er een verschil is naargelang het zorgprofiel van de ouderen. Mensen met een lage zelfredzaamheidscore komen veelal het eerst aan bod. Dit hangt samen met de manier waarop woonzorgcentra worden gesubsidieerd. Op zich is dit logisch. Alleen stellen we vast dat er een groep van ouderen is die beter scoren op het vlak van zelfredzaamheid maar die omwille van een beperkt sociaal netwerk zich thuis niet meer kunnen behelpen. Het al dan niet beroep kunnen doen op mantelzorgers is doorslaggevend in de keuze om thuis te blijven of naar een woonzorgcentrum te gaan. 4 Een andere methode is om het aantal erkende plaatsen in een bepaald jaar te vergelijken met de programmatie van vijf jaar geleden 4

5 Eén van de evaluatiecriteria voor het verkrijgen van een voorafgaande vergunning als woonzorgcentrum (rusthuis) is voldoende ruimte in de programmatie, zowel in de betreffende gemeente als in de overeenstemmende regio. In bijlage 1 vindt u het detail per gemeente. Tabel 2: Woongelegenheden in woonzorgcentra in de Kempen 2007* 2011* Erkende plaatsen (incl. erkenning in onderzoek) Programma cijfer Realisatiegraad** 70,7% 73,9% Gepland 1031 Ruimte*** 379 Bron: Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid (Bewerking RESOC Kempen) *toestand op 1 januari 2011 **Realisatiegraad= erkende plaatsen/programmacijfer ***Ruimte= programma cijfer (erkende plaatsen + geplande plaatsen) Een gelijkaardige oefening kan worden uitgevoerd voor de serviceflats in de Kempen. Op 1 januari 2011 heeft de Kempen 682 erkende plaatsen (inclusief erkenning in onderzoek) en een realisatiegraad van bijna 30%. T.o.v zijn er slechts 39 plaatsen bijgekomen, omdat het programmacijfer in verhouding meer toenam, zien we in 2011 een iets lagere realisatiegraad dan in Er zijn meer dan nieuwe plaatsen gepland, dit betekent dat er nog ruimte is voor 336 plaatsen. Eén van de evaluatiecriteria voor het verkrijgen van een voorafgaande vergunning als serviceflatgebouw is voldoende ruimte in de programmatie in de overeenstemmende regio. In bijlage 1 vindt u het detail per gemeente. Tabel 3: Woongelegenheden in serviceflats in de Kempen 2007* 2011* Erkende plaatsen (incl. erkenning in onderzoek) Programma cijfer Realisatiegraad** 31,3% 29,9% Gepland 1256 Ruimte*** 336 Bron: Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid *toestand op 1 januari **Realisatiegraad= erkende plaatsen/programmacijfer ***Ruimte= programma cijfer (erkende plaatsen + geplande plaatsen) De centra voor kortverblijf bieden ouderen een tijdelijk verblijf in een rusthuis of woonzorgcentrum. Met 30 plaatsen heeft de regio slechts een realisatiegraad van 17%. Het aantal erkende plaatsen nam sinds 2007 met 10 eenheden af, terwijl het programmacijfer toenam met 16 eenheden. Hierdoor daalde de realisatiegraad met 12%. Tabel 4: Woongelegenheden in centra voor kortverblijf in de Kempen 5

6 2007* 2011* Erkende plaatsen (incl. erkenning in onderzoek) Programma cijfer Realisatiegraad** 29% 16,9% Gepland 89 Ruimte*** 59 Bron: Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid *toestand op 1 januari **Realisatiegraad= erkende plaatsen/programmacijfer ***Ruimte= programma cijfer (erkende plaatsen + geplande plaatsen) Eén van de evaluatiecriteria voor het verkrijgen van een capaciteitsuitbreiding als centrum voor kortverblijf is dat er in de overeenstemmende regio voldoende ruimte is in de programmatie. In bijlage 1 vindt u het detail per gemeente. De dagverzorgingscentra bieden de mogelijkheid om ouderen dagelijks of enkel dagen per week op te vangen tijdens de dag. Begin 2011 zijn er in de Kempen 39 erkende plaatsen, een stijging met 15 plaatsen t.o.v De realisatiegraad is hierdoor gestegen van 15 naar 20%. Eén van de evaluatiecriteria voor het verkrijgen van een capaciteitsuitbreiding als dagverzorgingscentrum is voldoende ruimte in de programmatie in de overeenstemmende regio. In bijlage 1 vindt u het detail per gemeente. Tabel 5: Woongelegenheden in dagverzorgingscentra in de Kempen 2007* 2011* Erkende plaatsen (incl. erkenning in onderzoek) Programma cijfer Realisatiegraad** 15% 20% Gepland 65 Ruimte*** 89 Bron: Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid *toestand op 1 januari **Realisatiegraad= erkende plaatsen/programmacijfer ***Ruimte= programma cijfer (erkende plaatsen + geplande plaatsen) We kunnen dus vaststellen dat vooral voor de serviceflats, de centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra het aantal plaatsen slechts zeer beperkt wordt gerealiseerd (met percentages tussen 17% en 30%). Voor de woonzorgcentra behalen we een realisatiegraad van bijna 74%. Hoopvol is dat er voor alle vormen wel een groot aantal plaatsen gepland zijn. We kunnen er vanuit gaan dat de nood aan residentiële zorg in de komende decennia, gezien de vergrijzing, alleen maar zal toenemen. Ook de mantelzorg zal steeds meer onder druk komen te staan, waardoor ouderen sneller beroep zullen (willen) doen op residentiële zorg. AANBEVELING: 6

7 Het verder opvolgen van de realisatiegraad van de residentiële ouderzorg in de Kempen. THUISZORG DOELSTELINGEN: - De bestaande zorgcontingenten optimaal invullen door optimale doorverwijzing binnen en ook tussen ambulante en residentiële voorzieningen te realiseren. - Alle mogelijkheden aanwenden die een verlengd thuisverblijf van ouderen mogelijk maken, o.a. via alternatieve woonvormen, woningadvies en versterking van de thuiszorg. Thuiszorg omvat een breed gamma van uiteenlopende vormen van hulp- en dienstverlening (gaande van huishoudelijke hulp, lichaamsverzorging tot verpleegkundige zorg). De doelstelling van die hulp- en dienstverlening is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, en daar verzorgd kunnen worden. Thuiszorg zorgt er ook voor dat mensen (sneller) naar huis kunnen terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om daar verdere hulp te krijgen. Onze regio kenmerkt zich door een sterk uitgebouwde thuiszorg. Voor wat betreft de optimale doorverwijzing binnen en tussen ambulante en residentiële voorzieningen, is de opstart van SEL Kempen (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Kempen) positief. SEL Kempen, erkend door de Vlaamse overheid sinds januari 2010, heeft als opdracht om een overzicht van het thuiszorgaanbod ter beschikking te stellen 5, samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met minstens de ziekenhuizen, de woonzorgcentra, de dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf i.f.v. een vlotte overgang van de thuissituatie naar een residentiële of semi-residentiële voorziening of ziekenhuis en omgekeerd. Daarnaast dienen de SEL's de multidisciplinaire overleggen (MDO s) te faciliteren door de aanvragers door te verwijzen naar de organisatoren van het MDO. Deze organisatoren zijn: de regionale dienstencentra, de sociale diensten van de OCMW's of elke andere zorgaanbieder die bereid is dit te doen. Tenslotte hebben de SEL's de opdracht het MDO zelf te organiseren als bovenstaande organisaties er niet in slagen het overleg te laten plaatsvinden binnen een redelijke termijn (max. 1 maand). In het kader van het 3 de protocolakkoord afgesloten tussen de Federale overheid en de Gemeenschappen en de Gewesten werd een financiering voorzien voor zorgvernieuwing (alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen). Vanuit de Kempen werden de projecten het Pluralistisch Project Nachtzorg Kempen (zie 1.8) van het Pluralistisch Initiatief nachtzorg Kempen en Mobiele Zorg van OCMW Turnhout weerhouden. In het kader van Mobiele Zorg gaan Woonzorgcentrum-medewerkers op pad om mensen thuis verder te helpen. Het gaat om hulp die níet verstrekt wordt door de bestaande thuishulporganisaties. Een tweede oproep in het kader van het 3 de protocolakkoord is komende. 5 7

8 De thuiszorg kan versterkt worden door in te spelen op de ontwikkelingen die zich voordoen op het vlak van technologische hulpmiddelen. Toepassingen van domotica en telematica kunnen het thuisverblijf immers verlengen. Een veelbelovend project in onze regio is van Tandem Technology & Solutions (TTS), een startup bedrijf dat ontstaan is uit de ervaringen van de Tandemprojecten 6. Na afloop van die projecten (eind 2008) hebben verschillende zorgactoren van de regio besloten om de opgedane kennis niet verloren te laten gaan. Innotek heeft het initiatief genomen om, samen met een potentiële ondernemer en een technologiebedrijf, een IWT studie in te dienen (gekoppeld aan de oprichting van TTS) met als doel het uitbouwen van een zorgtechnologieplatform, samen en op maat van de zorgactoren in de Kempen. De opdracht is daarbij om betaalbare, flexibele, draadloze en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen die maken dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven. Momenteel is, dank zij de steun die verworven werd van het IWT, het prototype van de basismodule klaar en wordt dit geleidelijk aan uitgetest in een zorgslotoplossing in samenwerking met afdeling Geel van het WitGele Kruis van Antwerpen. Dit zorgslot moet een oplossing bieden voor de sleutelproblematiek van zorgactoren. Tegelijk wordt nu dit concept verder uitgebreid met de ontwikkeling van een hangertje voor spreek-luisterverbindingen vanuit de zetel voor oproepen via de telefoon of via de parlefoon. Dit toestel zal ook een valdetectiesysteem bevatten. Deze basismodule laat ook, volgens de behoefte van de klant, alle mogelijke alarmeringen en elektronische sturingen toe die nodig zijn om een veilige omgeving te creëren. Deze basismodule zal (samen met de nodige toestellen en connecties), in samenspraak met de zorgactoren, als een dienst aangeboden worden zodat de klant geen zware investeringen hoeft te doen. De tweede module die nu in ontwikkeling is, in samenwerking met Androme (spin-off van UHasselt), is een communicatiemodule (de thuispost) die allerhande verbindingen met de buitenwereld mogelijk maakt op een zeer intuïtieve en logische wijze. Via deze communicatiemodule (die gekoppeld is aan de TV) zullen zowel beeldcommunicatie, telefoongesprekken, gesproken boodschappen, agenda, muziek, foto s, nieuwsberichten, enz kunnen bekeken, beluisterd of verstuurd worden. Natuurlijk zal ook de TV-functie blijven bestaan, maar dan uitgerust met een eenvoudig keuze menu en aangestuurd door een vereenvoudigde bediening. Deze thuispost zal in het midden van dit jaar in pilootprojecten in de regio getest worden. Telemonitoring is de volgende stap. Daarbij gaat de focus in eerste instantie naar de opvolging van patiënten met chronische hartproblemen, luchtwegaandoeningen en suikerziekte. De verschillende meetapparaten zullen dan feilloos gekoppeld kunnen worden met de basismodule om zo tot tele-geleide analyse en opvolging te komen. Er zijn hiervoor contacten gelegd met gespecialiseerde technologiebedrijven. Pilootprojecten in dat verband zullen mogelijk in de loop van dit jaar nog kunnen opgestart worden. Samen met de technologiewerkgroep van Welzijnszorg Kempen wordt er bekeken hoe in de Kempen, tegen het jaar 2020, een efficiënt effectief - betaalbaar en gedragen zorgcoördinatieplatform kan gerealiseerd worden, en dit op de terreinen van telecare, telemedicine en telehealth, waarbij er een perfecte aansluiting op de concrete zorg gegarandeerd wordt. 6 Tandem is het expertisecentrum voor dementie in Turnhout, dat in samenwerking met Innotek, verschillende projecten uitgevoerd heeft (E-Tandem en E-Tandem Live) waarbij de doelstelling was het detecteren en daarna het implementeren van algemene en technologische initiatieven om personen met dementie zolang mogelijk thuis te laten wonen. 8

9 Tenslotte kunnen alternatieve woonvormen voor ouderen het langere thuisverblijf van ouderen mogelijk maken vb kangoeroewoningen. We hebben geen weet van specifieke projecten in onze regio. Daarnaast is het belangrijk om mensen te sensibiliseren van de voordelen van aanpasbaar bouwen, zodat de woning kan aangepast aan alle leeftijdsfasen van de bewoners. Het project van SPK met dit doel is afgerond. M.b.t. het onderzoek naar alternatieve woonvormen en de afbakening van woonzorgzones zouden bijkomende initiatieven opgezet moeten worden. De uitbouw van het lokaal woonbeleid binnen IOK en de Stadsregio Turnhout kan hierin een faciliterende rol spelen. De vergrijzing biedt heel wat opportuniteiten voor de bouwsector, zowel op residentieel als ambulant vlak. Op 1 januari 2010 trad het nieuwe Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 in werking. Het decreet vormt de basis voor het toekomstige ouderenbeleid in Vlaanderen. Het voorziet in een versoepeling van het zorgaanbod in functie van de zorgvraag van de gebruiker. Zorg op maat bieden, ouderen de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te blijven en zorgcontinuïteit garanderen staan centraal in het nieuwe decreet. De hoger genoemde doelstellingen uit het Streekpact sluiten volledig aan bij dit nieuwe toekomstkader. De uitvoering van dit decreet zal ongetwijfeld mogelijkheden geven om te innoveren en nieuwe doorbraken te realiseren. AANBEVELINGEN: -Voor RESOC Kempen is het wenselijk dat de federale en Vlaamse Overheid de initiatieven van zorgvernieuwing zoveel mogelijk blijft stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld via de uitvoering van protocol 3, het woonzorgdecreet of projectoproepen in het kader van het ViA-programma Medisch Centrum Vlaanderen. - Bijkomend onderzoek naar alternatieve woonvormen en de afbakening van woonzorgzones, stimuleren van aanpasbaar bouwen 1.2 GEZONDHEIDSZORG: ALGEMENE ZIEKENHUIZEN STIMULEREN VAN SAMENWERKING EN OVERLEG TUSSEN KEMPENSE ZIEKENHUIZEN Op 1 september 2009 zijn de Turnhoutse ziekenhuizen AZ Sint-Jozef en het Sint- Elisabethziekenhuis gefuseerd tot één nieuw fusieziekenhuis: AZ Turnhout. Het AZ Turnhout en AZ Sint-Elisabeth Herentals hebben een formele samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het Heilig Hart Ziekenhuis van Mol en het Algemeen ziekenhuis Sint-Dimpna in Geel hebben eveneens fusieplannen bekend gemaakt. De fusie moet ten laatste in 2014 een feit zijn. DOELSTELLING: - Tekort aan ziekenhuisbedden wegwerken Tabel 6: Aantal bedden ziekenhuizen, programmatie en realisatiegraad arrondissement Turnhout (januari 2010) Ziekenhuis Gemeente Aantal erkende bedden Programmatie Realisatiegraad AZ Turnhout Turnhout % AZ Sint-Elisabeth Herentals % Heilig Mol % 9

10 Hartziekenhuis AZ Sint-Dimpna Geel 295 Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (bewerking RESOC Kempen) In 2010 tellen de Kempense ziekenhuizen samen erkende bedden tegenover geprogrammeerde bedden. De Kempen heeft bijgevolg een realisatiegraad van 59%. Voor Vlaanderen is de realisatiegraad veel hoger en bedraagt 84%. De realisatiegraad van de ziekenhuizen in Turnhout en Herentals (64%) ligt fors hoger dan die uit in Mol en Geel. Doelstellingen: - Uitbouw van gespecialiseerde medisch-technische diensten (o.a. het hartcentrum) - Stimuleren van overleg tussen de Kempense ziekenhuizen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft gouverneur Cathy Berx de opdracht gegeven te bemiddelen inzake de inplanting van een hartcentrum in de regio. Dit zal gebeuren in het kader van de opmaak van een zorgstrategisch plan voor de hele regio, waarbij ook de uitbouw en spreiding van andere medisch-technische diensten in de regio wordt uitgewerkt. De gesprekken zijn nog steeds lopende. AANBEVELING: RESOC Kempen is blijvend bezorgd over de situatie betreffende het hartcentrum. Voor de RESOCpartners is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een hartcentrum komt in de regio. De partners doen dan ook een oproep aan de betrokken actoren om, in het belang van de regio, zo snel mogelijk werk te maken van het zorgstrategisch plan. 1.3 GEHANDICAPTENZORG Doelstelling: - Uitbreiding en betere spreiding van de zorgcapaciteit in de basis- en gespecialiseerde hulpverlening aan mensen met een handicap en bij de screenings- en doorverwijsinstanties. Sinds 2002 investeert de Vlaamse Overheid in de uitbreiding van het ondersteuningsaanbod aan personen met een handicap. De provinciale ROG s kregen de opdracht om dit uitbreidingsbeleid te adviseren, dit gebeurt o.b.v. een meerjarenplan. In het meerjarenplan werden volgende basisprincipes vastgelegd: Organisatie van hulp- en dienstverlening is flexibel en gecoördineerd Hulp- en dienstverlening dienen zo dicht mogelijk bij het eigen netwerk te worden gerealiseerd Inzetten op ondersteuning van de persoon met een handicap en zijn sociale context Ontwikkeling van het ondersteuningsaanbod wordt aangestuurd door de zorgvraag Ontwikkeling van een modulair aanbod door de uitbouw van ondersteuningsfuncties bij alle levensdomeinen Streven naar intersectorale samenwerking 10

11 In het plan werd ook een onderscheid gemaakt tussen de basiszorg, die zo dicht mogelijk bij de personen met een handicap en hun sociale context moet aansluiten (lokale projecten) en de gespecialiseerde zorg, die omwille van de specialisatie (zowel op gebied van expertise als van infrastructuur) en omwille van de eerder beperkte doelgroepen op een bovenlokaal niveau wordt uitgebouwd (provinciale projecten). De gespecialiseerde zorg richt zich concreet naar mensen met ernstige gedragsproblemen of ernstige medische, motorische en/of verzorgingsproblemen. Bij het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering in 2009 werd voor dat jaar geen uitbreidingsbudget voorzien maar werd een meerjarenplanning beloofd voor de rest van de legislatuur. Voor het jaar 2010 werd nog een afzonderlijke uitbreidingsronde gepland gekoppeld aan een nieuwe VIPA 7 -buffer-2009-operatie. Het ROG-netwerk 8 provincie Antwerpen adviseerde om de uitbreidingsronde 2010 (via de VIPA-buffer-2009) in te zetten voor het verder uitbouwen van de gespecialiseerde zorg (infrastructuur). De toekomstige werkingskosten hiervan dienen opgenomen te worden in de meerjarenbegroting. Het ROG-netwerk provincie Antwerpen kiest resoluut in het meerjarenplan om te investeren in de zorgvernieuwing en wenst in partnerschap met de Vlaamse overheid de doelstellingen van Perspectief 2020 te realiseren. Daartoe moet het basisaanbod aan ondersteuningsfuncties voor alle levensdomeinen, voor alle leeftijdsfases en voor alle doelgroepen (profielen) goed gespreid over de ganse provincie verder worden uitgebouwd. Hierbij gelden volgende strategische doelstellingen: Ondersteuning verloopt trajectmatig en is gebaseerd op een goede vraagverduidelijking. Flexibele combinaties van en overgangen tussen de diverse ondersteuningsfuncties moeten mogelijk zijn. De intensiteit van de ondersteuning wordt bepaald op basis van de ondersteuningsnood en kan variëren in intensiteit en duur (zorgzwaarte). Continuïteit van de ondersteuning wordt gegarandeerd. Meerdere ondersteuningsfuncties zijn rechtstreeks toegankelijk. Ondersteuning wordt op verschillende manieren georganiseerd: in eerste instantie wordt het eigen sociale netwerk van de persoon met een handicap ondersteund om de nodige hulp te bieden; reguliere diensten worden ingeschakeld om (delen van) de ondersteuning op te nemen; ten slotte leveren de voorzieningen gehandicaptenzorg die ondersteuning die specifiek voor de diverse subdoelgroepen noodzakelijk is. Intersectorale samenwerking moet hiertoe ook verder uitgewerkt worden (onderwijs, jeugdwelzijn, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, algemeen welzijnswerk, ). 7 Bij een VIPA-buffer verkrijgen de geselecteerde voorzieningen in een eerste stadium de vergunning en financiering voor de realisatie van infrastructuur en pas in een tweede fase - bij in gebruik name van de gebouwen - de werkingsmiddelen en de definitieve erkenning. 8 Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg bestaat uit alle VAPH-voorzieningen en diensten voor personen met een handicap, de vertegenwoordigers van verwijzers en de vertegenwoordigers van gebruikers. Door middel van zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning wilt het regionaal overleg zich engageren om een geïntegreerd geheel van hulp- en dienstverleningsvormen in de provincie Antwerpen tot stand te brengen. 11

12 Ondersteuning op maat is eveneens onafhankelijk van de herkomst (VAPH, verzekering, eigen budget, ) van de middelen of van de techniek (zorg in natura, persoonsvolgend budget, persoonsgebonden budget, ) van de financiering ervan. Prioriteit wordt gegeven aan de meest ernstige problematieken ( zorggarantiegroep 1, gespecialiseerde zorg ) en aan de meest urgente situaties ( zorggarantiegroep 2, prioritair te bemiddelen dossiers ). Om deze algemene doelstelling te realiseren wordt naast uitbreiding ook stevig ingezet op afstemming en heroriëntering van het bestaande aanbod. In 2011 zal er voor de basiszorg een behoefteplan worden uitgewerkt op basis van ondersteuningsfuncties. Daarbij wordt er gekeken wat er nodig is (op het niveau van zorgregio s) en wat er al is. Dit prioriteitenplan zal ten dienste staan van mogelijke uitbreiding en afstemming binnen de provincie voor de periode AANBEVELING: -Goede afstemming en planning van de ondersteuningsfuncties basiszorg binnen het ROG Turnhout en dit in samenwerking met andere ROG s in de provincie. -Gezien van reguliere diensten (bv kinderopvang) wordt verwacht dat ze ook hun diensten verlenen aan kinderen en volwassenen met een handicap is het belangrijk om de samenwerking tussen de verschillende sectoren te verstevigen. 1.4 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Doelstelling: - Wegwerken van de structurele achterstand van de capaciteit in de geestelijke gezondheidszorg in de Kempen en uitbouw, versterking en differentiatie van het bestaande aanbod aan geestelijke gezondheidszorg in de Kempen. Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) Kempen kampt met een personeelstekort. Begin januari 2010 werken bijna 38 voltijds equivalenten (VTE) in het CGG Kempen. In heel Vlaanderen zijn dit er bijna 931 VTE. Dit betekent dat de Kempen nog geen 4% van de VTE in Vlaanderen tewerkstelt. Dit uit zich in lange wachtlijsten. In 2009 bedroeg de gemiddelde wachttijd 9 tot het intakegesprek in CGG Kempen 90,9 dagen (gemiddelde in Vlaanderen: 49 dagen) en tot het tweede gesprek (start behandeling) 149,4 dagen (gemiddelde in Vlaanderen: 85 dagen). Er komt een uitbreidingsronde maar dan specifiek voor kinderen en jongeren. In die uitbreiding zou rekening gehouden worden met minderbedeelde regio s. AANBEVELING: -Verdere uitbouw van CGG Kempen tot minimaal het Vlaamse gemiddelde. Wat betreft de psychiatrische ziekenhuizen beschikt de Kempen met het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel net zoals vorig jaar over 858 plaatsen. Het OPZ Geel blijft met voorsprong het grootste psychiatrisch ziekenhuis van Vlaanderen, dit o.a. dankzij het groot aantal plaatsen 9 Dit zijn gemiddelde cijfers, er zijn mensen die afhankelijk van hun problematiek en woonplaats een wachttijd hebben van anderhalf tot twee jaar. 12

13 voor gezinsverpleging (658). Daarnaast heeft het OPZ Geel binnen een pilootproject een gesloten opnameafdeling met acht voltijdse bedden voor jongeren die onder toezicht staan van de jeugdrechter en die wegens hun complexe kinderpsychiatrische problemen onvoldoende hulp kunnen krijgen, niet in het reguliere kinderpsychiatrische veld en niet in de voorzieningen van bijzondere jeugdzorg. De jongeren verblijven in een aparte, afgesloten eenheid For-K. De opsplitsing per zorgregio en per type bedden vindt u in bijlage 2. Tabel 7: Psychiatrische ziekenhuizen erkende plaatsen en programmering (januari 2011) Kempen Vlaanderen Erkende plaatsen Programma cijfer Realisatiegraad 92,3% 75,7% Ruimte Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Ook op de Psychiatrische Afdeling van Algemene Ziekenhuizen (PAAZ) kunnen patiënten worden opgevangen en behandeld. De Kempen telt nog steeds 30 plaatsen (volledige hospitalisatie). Dit is een realisatiegraad van 20%. Dit cijfer ligt ruim onder de Vlaamse realisatiegraad (68%). De opsplitsing per zorgregio vindt u in bijlage 2. Tabel 8: PAAZ: erkende plaatsen of bedden en programmering (januari 2011) Kempen Vlaanderen Erkende plaatsen Programma cijfer Realisatiegraad 20,4% 67,4% Ruimte Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid De Kempen beschikt over 120 erkende plaatsen in een psychiatrische verzorgingstehuis. Er zijn t.o.v. vorig jaar 30 bijkomende plaatsen gerealiseerd bij OPZ Geel. De realisatiegraad is hierdoor gestegen van 35% naar 47%. Tabel 9: Psychiatrische verzorgingstehuizen: erkende plaatsen en programmering (januari 2011) Kempen Vlaanderen Erkende plaatsen Programma cijfer Realisatiegraad 46,9% 58,0% Ruimte Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid PVT Salto nam op 1 november 2010 nog 15 extra bedden in gebruik. Deze zitten nog niet in de cijfers omdat de voorlopige erkenning door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nog niet is gegeven. De opsplitsing per zorgregio vindt u in bijlage 2. 13

14 Beschut Wonen heeft als doel om een thuis te bieden aan mensen die omwille van psychische problemen niet of nog niet zelfstandig kunnen wonen. De vzw Beschut Wonen Kempen beschikt over 48 erkende plaatsen. Dit is een realisatiegraad van 23,9% tegenover 86,2% in Vlaanderen. De opsplitsing per zorgregio vindt u in bijlage 2. Tabel 10: Beschut Wonen: erkende plaatsten en programmering (jan 2011) Kempen Vlaanderen Erkende plaatsen Programma cijfer Realisatiegraad 23,9% 86,2% Ruimte Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid De drughulpverlening in de Kempen is momenteel beperkt tot het ambulante aanbod vanuit Drughulp Kempen, waaraan CGG Kempen participeert. In maart 2010 werd door vzw t Kader ( Kempense Aanpak Drugs en Rehabilitatie) een aanvraag ingediend bij het RIZIV voor de uitbouw van een residentieel opvang-en behandelcentrum voor drugsverslaafden. Er kwam nog geen antwoord van het RIZIV, maar duidelijk is dat er geen middelen voor het centrum zijn vrijgemaakt in Vzw t Kader zal de aanvraag in februari opnieuw indienen. Daarnaast zijn er vanuit riziv-conventies de revalidatiecentra (CAR Centra voor Ambulante Revalidatie) kinderen en jongeren in Turnhout en Veerle. Deze centra behandelen op jaarbasis elk ongeveer 60 kinderen en jongeren. OPZ Geel, PVT Salto Geel, CGG Kempen, Initiatief Beschut Wonen Kempen vzw en PAAZ Turnhout dienden in het kader van de toepassing van artikel het projectvoorstel Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen 11 in. Dit artikel laat psychiatrische ziekenhuizen toe om op een andere manier om te springen met de aan hen toegekende middelen, zodat psychiatrische bedden afgebouwd kunnen worden en er meer zorg in de samenleving kan worden georganiseerd (vermaatschappelijking van de zorg). Het project werd geselecteerd mits beperkte bijsturing. Via het project zal experimenteel een zorgcircuit uitgewerkt worden voor het arrondissement Turnhout voor (jong)volwassenen, bestaande uit de volgende vijf functies: 1. GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie 2. Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt : thuis of elders, in zijn of haar leefomgeving 3. Teams inzake psychosociale rehabilitatie 4. Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units 5. Specifieke woonvormen en verblijfsformules Het netwerk GGZ Kempen wil volgende doelstellingen en resultaten via het project realiseren: Gemeenschapsgerichte zorg bieden: dit betekent zorg in de nabijheid van de thuissituatie, vertrekkende vanuit de noden en de leefomgeving van de cliënt; 10 Art 107 uit de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (gecoördineerd op 10 juli 2008)

15 De zorg is beschikbaar, toegankelijk, continue en in verhouding tot de zorgbehoefte (cf. waarden supra); De cliënt én zijn omgeving zijn betrokken in de zorg, er is ook aandacht voor zorg voor de mantelzorger. Cliënten nemen een actieve rol op en worden verondersteld op hun eigen niveau verantwoordelijkheid op te nemen. Ze kunnen hier ook op aangesproken worden; De zorg is gericht op herstel en op maatschappelijke participatie; Het netwerk GGZ Kempen voorziet in een GGZ-aanbod voor cliënten met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen en dit in samenwerking met partners uit de eerste lijn. We organiseren een netwerk van zorg, waarbij het mogelijk is individuele zorgtrajecten te creëren; Vanuit het netwerk GGZ Kempen komt ondersteuning naar de partners van de eerste lijn voor personen met minder ernstige psychische problemen; Vroegtijdige detectie van problemen kan voorkomen dat problemen complexer worden en kan de behoefte aan meer gespecialiseerde zorg voorkomen. Dit vraagt opnieuw een samenwerking tussen de GGZ-partners en de eerstelijns actoren; Gezien de complexe relatie van psychische problemen met de bredere sociale context waarin mensen zich bevinden is een samenwerking met welzijnsactoren van primordiaal belang; Verhogen competentie en schakelvermogen van personeel door vorming, wederzijdse stages, continue samenwerking, heldere visie, beleidsdocumenten en afspraken. Dit project is een heel belangrijk én ambitieus project van de GGZ in onze regio. De beperkte capaciteit van de voorzieningen GGZ, de beperkte aanwezigheid van psychiaters maar ook de uitgestrektheid van de regio maakt dat het niet evident zal zijn om de doelstellingen te realiseren. Het blijft dan ook belangrijk dat we vanuit de regio de structurele tekorten blijven aankaarten. AANBEVELING: In 2004 maakte SPK een SWOT-analyse van de GGZ in de Kempen. Er werd gevraagd aan het arrondissementeel overleg GGZ Turnhout om deze SWOT-analyse onder de loep te nemen en te actualiseren, gezien de recente ontwikkelingen bijvoorbeeld de opstart van het netwerk GGZ Kempen. Op basis van deze analyse neemt RESOC Kempen een standpunt in en maakt een advies op voor de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen. 1.5 ALGEMEEN WELZIJNSWERK Doelstelling: - Verdere uitbouw van de organisaties en de dienstverlening, niet in het minst op het vlak van jongerenhulpverlening (voorzien van een jongerenadviescentrum per kleinstedelijke kern), van ambulant welzijnswerk voor jongeren, jongvolwassenen en volwassenen en van de uitbreiding van opvoedingsondersteuning van het betoelaagde aanbod. 15

16 Einde 2009 beschikte CAW De Kempen over 1,27 gesubsidieerde VTE s per inwoners voor algemene opdrachten 12, tegenover 1,50 gemiddeld in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De in het vorige voortgangsrapport gemaakte vaststellingen m.b.t. de jongerenadviescentra (JAC) blijven overeind. Ze functioneren nog steeds niet op volle kracht (Hoogstraten 0,5 VTE, Geel 1,4 VTE, Mol 1,5 VTE terwijl een minimum eigenlijk 2 VTE is, goed uitgebouwd is 3 VTE) en ze worden nog steeds voor 75% gefinancierd door de lokale besturen terwijl dit eigenlijk een Vlaamse opdracht is. Welzijnszorg Kempen heeft een netwerk opvoedingsondersteuning opgericht waarbij alle actoren die actief zijn op met vlak van opvoedingsondersteuning betrokken worden. De provinciale impulssubsidies hiervoor zijn stopgezet waardoor het huidige aanbod waarschijnlijk zal moeten teruggeschroefd worden. Voor volwassenen slaagt de Kempen er niet in om een volwaardig onthaal in elke kleinstedelijke regio (= Geel, Mol, Herentals, Turnhout, Hoogstraten) uit te bouwen. Op dit moment is er enkel in Herentals een volwaardig onthaal in het CAW-huis. De onderhandelingen met Geel én Turnhout om ook daar CAW-huizen te gaan bouwen hebben nog niet tot concrete resultaten geleid. AANBEVELING: RESOC Kempen vraagt de Vlaamse overheid om inspanning te doen om de achterstand in VTE tegenover Vlaanderen weg te werken. Daarnaast moet de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid nemen in de financiering van de JAC s in de Kempen. 1.6 INTEGRALE JEUGDZORG Integrale Jeugdhulp staat voor een beleidsproces dat de organisatie van de Vlaamse jeugdhulp verlening wil optimaliseren. Zeven grote jeugdhulpsectoren doen daaraan mee: het Algemeen Welzijnswerk, de Bijzondere Jeugdbijstand, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszog, de Centra voor Integrale Gezinszorg, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Zowel voor de gewone als voor de crisishulp zijn er in de Kempen netwerken uitgebouwd die de toegang tot en de dispatching binnen de jeugdhulp eenvoudiger en doeltreffender moeten maken. Het Crisismeldpunt Kempen -18 is een samenwerkingsverband van jeugdhulporganisaties uit de Kempen dat een hulpprogramma aanbiedt voor minderjarigen in crisissituaties. Een crisisnetwerk bestaat uit een 24-uurs meldpunt, een crisisinterventie, crisisbegeleiding en crisisopvang. Het netwerk is ondertussen volwaardig operationeel. Voor wat betreft het netwerk rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) wordt de sterke sturing van de Vlaamse overheid gezien als een knelpunt voor een werking op maat van de regio. 12 De algemene opdrachten omvatten alle opdrachten die in het decreet en de erkenningsbesluiten van de CAW s staan met uitzondering van de opdrachten in het kader van slachtofferhulp, de bezoekruimte, hulpverlening aan seksuele delinquenten en justitieel welzijnswerk 16

17 Binnen de sector van de bijzondere jeudzorg worden er stappen gezet om de huidige pijnpunten in kaart te brengen. Deze oefening is al beperkt gebeurd. Zo wordt het gebrek aan aanbod kinderpsychiatrie en de beperkte middelen voor opvoedingsondersteuning door de sector gezien als een probleempunt. Bij de programmatie en toekenning van extra plaatsen in de bijzondere jeugdzorg lijkt ook de tendens te zijn om deze op provinciaal niveau (i.p.v. op het niveau van de zorgregio) toe te kennen en daarbij vooral in te spelen op de noden van de grootsteden. AANBEVELING: -RESOC Kempen vraagt de Vlaamse overheid om een kader te bieden waarin het netwerk RTH optimaal kan functioneren via een meer bottom-up benadering -Knelpunten bijzondere jeugdzorg meenemen in de RESOC-adviezen. 1.7 KINDEROPVANG Onze regio is in vergelijking met Vlaanderen ernstig onderbedeeld op het vlak van voorschoolse kinderopvang. Op het vlak van buitenschoolse kinderopvang scoren we beter, maar dit vooral dankzij de investeringen van de Kempense lokale besturen. Op 21 mei 2010 schreef RESOC Kempen minister Vandeurzen aan omdat er in onze regio slechts een uitbreiding voorzien is van 36 plaatsen in de voorschoolse opvang en dit te verdelen over 9 gemeenten (twee zorggebieden), daar waar er 18 gemeenten zijn in het arrondissement Turnhout die nog niet eens de Barcelonanorm halen. Er is voor onze regio ook geen uitbreiding voorzien in de buitenschoolse opvang. De minister antwoordde dat er deze legislatuur een verdere uitbreiding van het aantal plaatsen komt. Dit zal gebeuren binnen de contouren van een nieuw decreet kinderopvang en aan de hand van een nieuw planningsinstrument. AANBEVELING: Verder opvolgen van de beleidsevoluties mbt het decreet kinderopvang en de uitbreiding van het aantal plaatsen. In dit kader de specifieke situatie in de Kempen verder aankaarten. 1.8 PROFESSIONELE ONDERSTEUNING VAN DE MANTELZORG Er worden tal van initiatieven genomen door o.a. lokale besturen en mutualiteiten om mantelzorgers te informeren, te erkennen en te waarderen, hun belangen te behartigen maar ook hen eens een adempauze te geven door de zorg even over te nemen. Het Pluralistisch Initiatief Nachtzorg kempen start vanaf maart met de formule nachthotel als aanvulling op de bestaande initiatieven nachtzorg (hulp door een verzorgende thuis) en nachtoppas (hulp door een vrijwilliger thuis). De zorgbehoevende kan dan een aantal nachten per week tijdens de nacht terecht in een woonzorgcentrum. Voor het project CADO (Collectief Autonome DagOpvang) is nog steeds geen structurele Vlaamse financiering voorzien. De stuurgroep van CADO zet de gesprekken hierover met de minister, via het 17

18 departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voort. De stuurgroep pleit voor een aanpassing van de regelgeving rond gezinszorg. AANBEVELING: -Blijven aandringen op een regelgevend kader die niet enkel de bestaande CADO-werking een structureel kader biedt, maar ook nieuwe soortgelijke initiatieven in onze regio mogelijk maakt. 1.9 SAMENWERKING EN NETWERKING SOCIAL PROFIT Doelstelling: - Het versterken van netwerkoverschrijdende initiatieven om hiaten in het aanbod weg te werken, om te komen tot efficiënte doorverwijzingen en ervaringen uit te wisselen m.b.t. zorgvernieuwing/innovatie. Eén van de sleutelwoorden binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid is sectoroverschrijdende samenwerking en ontkokering, dit o.a. vanuit de behoefte aan een meer geïntegreerde benadering van zorgvragen. Binnen de regio zijn allerhande samenwerkingsverbanden actief met dit doel: het Regionaal Overlegnetwerk personen met een handicap (ROG) Turnhout, het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout (PNAT), LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO) Kempen, het arrondissementeel overleg GGZ Turnhout, het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Kempen, Netwerk Drughulp Kempen, het Netwerk Rechtstreeks Toegankelijke hulp (RTH), Psyche Kempen, het social profitplatform, Positief in dit verband is de oprichting van het nieuwe Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (zie 1.4). Het is duidelijk dat uit het overleg ook effectief mooie initiatieven groeien. Enkele voorbeelden: Vanuit analyses en enquêtes van het Psyche Kempen en bevragingen van hulpverleners blijkt dat verzorgenden in de thuiszorg heel wat moeilijkheden ervaren in het omgaan met complex gedrag van cliënten met psychische problemen. Een partnerschap bestaande uit SPK vzw, Vormingscentrum HIVSET, Landelijke Thuiszorg en Familiehulp wil daarom de krachten bundelen om een innovatieve geïntegreerde methodiek te ontwikkelen en uit te testen binnen thuiszorgorganisaties: Familiehulp en Landelijke Thuiszorg onder de naam Chaos(s)temmer. Eind vorig jaar werd daartoe bij ESF een dossier ingediend. Het SPK-project 'Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose' werkt in de Kempen aan het opstellen van een zorgtraject voor mensen met zowel een psychiatrische als een verslavingsproblematiek. De Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen blijft dit project financieren tot einde 2011, om tot de gepaste resultaten te kunnen komen. De verschillende zorgpartners willen tot een onderhandelde samenwerkingsovereenkomst komen, met garanties voor een zorgaanbod waarbij de cliënt dubbeldiagnose niet meer door de mazen van het 'zorgnet valt. De vzw Mens en Paard Kempen (Paarden bewegen Mensen) werd opgericht met als doel het welzijn van mensen verbeteren met de hulp van paarden. Enerzijds hebben hippotherapie, equitherapie, coaching met paarden, natuurlijke omgang met paarden weldoende effecten die zowel therapeutisch, voor het verwerven van vaardigheden, als recreatief kunnen ingezet worden. Anderzijds biedt de verzorging van paarden uitgelezen 18

19 kansen voor arbeidstherapie of sociale economie. MPK wil daarbij als lerende netwerkorganisatie de vraagkant (zorg- en onderwijsinstellingen, jeugd- en volwassenenorganisaties en ook bedrijven) in contact brengen met de juiste aanbieders. De projectaanvraag Paarden bewegen Mensen bij Leader Midden Kempen werd goedgekeurd en geeft de mogelijkheid aan MPK om de volgende twee jaar de werking verder uit te bouwen; dit zowel inhoudelijk als geografisch. Tegelijk worden, in samenwerking met de vzw Kempens Landschap, de eerste stappen gezet voor de uitbouw van een ankerplaats voor de vzw Mens en Paard Kempen in de gebouwen en domeinen van de Grote Boerderij van de Rijkskolonie van Merksplas. Deze locatie die herbestemd dient te worden, is perfect gelegen en biedt in principe alle mogelijkheden voor de uitbouw van een hippo therapeutisch activiteiten - en belevingscentrum waarbij alle aspecten gaande van therapie, werken met paarden, arbeidszorg, sociale economie zouden kunnen samengebracht worden in een belevingscentrum rond het thema de psychologie van mens en paard. Daarbij kan aandacht gegeven worden aan de moderne beschavingsziektebeelden zoals stress, depressie, chronische vermoeidheid enz met de paarden als spiegels van menselijk gedrag. Het social profitplatform, een breed intersectoraal overlegorgaan waarvan SPK het secretariaat voert, werkt aan een nieuwe tekst met daarin een missie, visie en doelstellingen voor de verdere werking. Deze oefening is nog niet helemaal afgerond. Er is wel al een zekere overeenstemming om de naam Social Profitplatform te wijzigen naar Kempens Welzijnsplatform en om in de werking een sterkere link te maken met de RESOC-werking. Concreet leeft het idee dat het Kempens Welzijnsplatform zich veel meer dan vandaag eigenaar zou moeten voelen van de Streekpactpijler Welzijn, zorg en Life Sciences en actief zou moeten meewerken aan de opmaak, uitvoering en opvolging van de doelstellingen binnen het Streekpact. Een belangrijke vraag die daarnaast voorligt, is welke organisatie(s) het platform in de toekomst zal/zullen faciliteren. Er is gevraagd naar de visie van RESOC Kempen hierover en welke rol RESOC Kempen in de werking van het Kempens Welzijnsplatform kan opnemen. AANBEVELING: RESOC Kempen onderstreept het belang van een dynamisch Kempens Welzijnsplatform en bekijkt in overleg met de actoren uit het Kempens Welzijnsplatform welke rol het zal opnemen binnen het platform en hoe een optimale wisselwerking tussen enerzijds de RESOC-werking rond de Streekpactpijler Welzijn, Zorg en Life Sciences en de werking van het Kempens Welzijnsplatform kan gecreëerd worden. STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: Stimuleren van ondernemerschap Doelstellingen: - Professionalisering van de bestuurders en het management van de social profit bedrijven en instellingen - Zorgen voor een voldoende aanbod aan jonge bestuurders om mee aan de kar te trekken van bestaande en nieuwe social profit organisaties 19

20 In zijn beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( ) onderstreept minister Vandeurzen het belang van goed management, goede en voldoende bestuurders en aan klare verhoudingen tussen beide. De minister zal hiertoe initiatieven nemen. In het vorige voortgangsrapport meldden we dat SPK bezig was met het uitwerken van een nieuwe PLATO-social profit. Dit is een traject waarin managers van social-profitorganisaties ervaringen kunnen uitwisselen, kennis delen en samen aan een professionele, voldoende uitgebouwde en kwaliteitsvolle sociale dienstverlening in de regio kunnen bouwen. Uiteindelijk bleken er niet genoeg kandidaten om het traject op te zetten. Dit is nogal contradictorisch omdat heel wat leidinggevende mensen in de sector de meerwaarde van een nieuwe PLATO-social profit onderstreepten. Blijkbaar ligt de drempel om aan een dergelijk traject deel te nemen te hoog omdat het een belangrijke tijdsen middeleninvestering vergt. Vanuit de regio hopen we dan ook dat de initiatieven van de minister drempelverlagend zullen werken. AANBEVELING: Gezien de uitdagingen waar de sector voor staat is het belangrijk blijvend te investeren in de professionalisering van bestuurders en management van social profit organisaties. We vragen dan ook aan de Vlaamse overheid om hiervoor een kader te creëren. Doelstelling: - Zorgen voor nieuwe bedrijfseconomische activiteiten in de vorm van nieuwe bedrijven (spin-offs) - Stimuleren van innovatie om uit te groeien tot een topregio op het gebied van wonen, zorg en life sciences De Katholieke Hogeschool Kempen (K.H.Kempen), Janssen Pharmaceutica, stad Turnhout en stad Geel bundelen de krachten op het gebied van innovatie en kennisvalorisatie met één integraal en krachtig project in de geest van open innovatie. Het project met werknaam Innovatie Transfer Kempen concentreert zich rond de uitbouw van een Wetenschapspark in Geel en de Innovatiepool in Turnhout. Het Wetenschapspark in Geel wil in de eerste plaats een stimulerende omgeving zijn voor de kennisgedreven ontwikkeling van innovatieve producten, technologieën, methodieken en diensten. In overleg met de K.U.Leuven en Leuven Research & Development (LRD) en na consultatie van de Vlaamse overheid werd beslist om te investeren in een wetenschapspark op de campus van de K.H.Kempen in Geel. De onderzoeksclusters van de K.H.Kempen en de daaraan gerelateerde kenniscentra MOBILAB 13, VONK3 14 en KCE 15 vormen de inhoudelijke basis van dit wetenschapspark. De bouw van een incubator+ is in een eerste fase de sleutelinvestering. In de incubator kunnen spin-offactiviteiten in optimale omstandigheden gedijen tot ze volledig zelfstandig kunnen functioneren en overleven. Bijkomend wordt er aandacht besteed aan interactie tussen de verschillende participerende actoren in een geest van open innovatie en multidisciplinariteit. Hierdoor wordt een ideale mix bekomen voor de kennisvalorisatie voortkomend uit fundamenteel, 13 Multidisciplinair onderzoekslaboratorium voor Biomedische en revalidatietechnologie 14 Vlaams onderzoeks-en kennisinstelling voor de derde leeftijd 15 Kenniscentrum Energie 20

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Innovatie in de ouderenzorg in België Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Ouderen in België De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is in de eerste plaats een succes! 4 Beelden

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen 2015-2016

Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen 2015-2016 Strategisch plan Netwerk GGZ Kempen - Missie We werken aan een betere GGZ voor de doelgroep volwassenen in het arrondissement Turnhout. Onze doelgroep omvat alle personen van 18 tot 60 jaar met een psychische

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

Ouderenzorg. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ouderenzorg. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Ouderenzorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Realisaties Legislatuur 2009-2014 Woonzorgcentra Centra voor kortverblijf Serviceflats/Assistentiewoningen Dagverzorgingscentra

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

WELZIJN EN ZORG VOOR ELKE KEMPENAAR

WELZIJN EN ZORG VOOR ELKE KEMPENAAR WELZIJN EN ZORG VOOR ELKE KEMPENAAR 1 Een zorgzame en veerkrachtige regio De Kempen is een regio waar het goed is om te leven. Dit danken we aan onze veerkrachtige samenleving met een sterk sociaal weefsel.

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Percentage geboortes in kansarme gezinnen t.o.v. het totaal aantal 18

Percentage geboortes in kansarme gezinnen t.o.v. het totaal aantal 18 79 WELZIJN ENZORG 80 Welzijn en zorg Welzijn is een beleidsmaterie die zich niet in vakjes laat opdelen. Of mensen zich goed voelen, heeft te maken met hun gezondheid, hun leef- en woonomgeving, hun inkomen,

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Koen Hermans LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Centrum voor sociologisch onderzoek Professionele zorg in Vlaanderen is succesverhaal

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur Inleiding van de dag Mieke Broeders, directeur Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter Enter vzw vzw, - Belgiëplein Vlaams Expertisecentrum

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden Woord vooraf 11 Inleiding 15 Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden 19 1. Inleiding 19 2. De organisatie van de zorg onder vuur 21 3. Het

Nadere informatie

preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1)

preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1) preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1) Preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (F1) Kernboodschap: Samen nieuwe wegen bouwen zodat

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Colofon Eindredactie Anne Dedry, directeur Zorg-Saam Auteurs Kristin Meersschaert en medewerkers Foto s Carl Vandervoort en Zorg-Saam vzw Lay-out

Nadere informatie

Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken

Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken 1. Situering van het project 2. Stand van zaken 3. Ervaringen Wonen & Welzijn Brugge 2 1. Wie is onze doelgroep? - volwassen personen met psychische

Nadere informatie

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Demografie: vergrijzing Huidig zorggebruik Huidig zorgaanbod Toekomstige zorgvraag Aanbevelingen en conclusies Overzicht Sterke vergrijzing in Limburg limburg.be

Nadere informatie

Pilootprojecten Zorg

Pilootprojecten Zorg Pilootprojecten Zorg Pilootprojecten Zorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Waarom Pilootprojecten Zorg GEZAMENLIJK INITIATIEF Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Opening DVC Heilig Hart Deinze

Opening DVC Heilig Hart Deinze Vrijdag 4 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening DVC Heilig Hart Deinze Geachte Gouverneur, Geachte Gedeputeerde, Geachte Burgemeester en schepenen,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector:Thuiszorg Spreker: Katelijne Vanderkerken ( t Punt OCMW Sint-Niklaas) Thuiszorg maatschappelijk gestuurd Welvaartsstaat garandeert het recht op zorg De overheid kiest zo lang

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond

Nadere informatie

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr.

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr. 1. Identificatie aanvrager Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek Datum aanvraag: 04/09/2013... Naam aanvrager: TC... Organisatie/discipline:

Nadere informatie

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den.

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den. 1482 Brus sel, 17 maart 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over

Nadere informatie

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 Inhoud 1. Registratiesysteem en gegevensverzameling... 3 1.1 Waarom een Vlaams registratiesysteem?...

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wingerd. www.wingerd.info

Woon- en Zorgcentrum De Wingerd. www.wingerd.info Woon- en Zorgcentrum De Wingerd www.wingerd.info Woon- en Zorgcentrum De Wingerd demografie & dementie uitdagingen voor Vlaanderen www.wingerd.info Vergrijzing in Vlaanderen Ontgroening en vergrijzing

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen een algemene inleiding Rebekka Verniest - Olivier Gillis - Aline Fransen Departement

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg (Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg Studiedag Werk Werkt 27 maart 2014 Een momentopname Tussen een zoekende voorgeschiedenis... Decreet Werk en Zorg als

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Begeleid wonen. november 2014

Begeleid wonen. november 2014 Begeleid wonen november 2014 Doelgroep Volwassenen (+18) met een beperking mentaal motorisch visueel auditief autismespectrumstoornis (ASS) niet aangeboren hersenletsel (NAH) al dan niet met bijkomende

Nadere informatie

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Auteur E-mail Telefoon Datum

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Auteur E-mail Telefoon Datum / oproep Auteur E-mail Telefoon Datum Nele Roelandt nele.roelandt@zorg-en-gezondheid.be 025533602 30.06.2015 Greet Van Humbeeck greet.vanhumbeeck@zorg-en-gezondheid.be Onderwerp Oproep voor het indienen

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Gingelom Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté

Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté Ageing and care challenges Ageing society Workforce shortage Chronic conditions Financial unsustainability HLY vs LE Health inequalities

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen)

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Verslag Verslaggever Workshop Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Wat staat er in het plan Perspectief 2020 geschreven? Voor mensen met een verstandelijke beperking, Zaal Baekeland1, ICC,

Nadere informatie

Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort:

Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort: Ambulante Nachtdienst O.C.M.W. Destelbergen 01/12/2011 Het derde protocolakkoord (juni 2005) in het kort: Uitgangspunt: de dubbele vergrijzing en het moratorium van aantal RVT-bedden (cfr. Cijfergegevens

Nadere informatie

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget W el zi jn soverl eg Re gio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Té Jongeren: van intersectorale

Nadere informatie

DE ONDERSCHATTE POSITIE VAN HET WOONZORGCENTRUM IN DE ZORG VOOR OUDEREN MET EEN PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK

DE ONDERSCHATTE POSITIE VAN HET WOONZORGCENTRUM IN DE ZORG VOOR OUDEREN MET EEN PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK DE ONDERSCHATTE POSITIE VAN HET WOONZORGCENTRUM IN DE ZORG VOOR OUDEREN MET EEN PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Liesbet LOMMELEN en Leen HEYLEN 1 Is het haalbaar en wenselijk om ouderen met psychiatrische

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq

Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Opzet Vlaamse Ouderen Zorg Studie VoZs bevraagt kwetsbare ouderen: - die thuiszorg gebruiken - die in meer of mindere

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap even op adem komen kortverblijf voor personen met een handicap Voor meer info kan je terecht bij: Provinciehuis Boeverbos - Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan 41-8200 Sint-Andries T 050 40 32 93 -

Nadere informatie

Zorgcreatie SERR MLS. 16 november 2011

Zorgcreatie SERR MLS. 16 november 2011 Zorgcreatie SERR MLS 16 november 2011 De zorgvernieuwingsprojecten in Oost-Vlaanderen 4 projecten in Oost-Vlaanderen: - ADD (Aalter / Deinze / Drongen) - Brugzorg (Meetjesland) - Langer thuis met extra

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo Inleiding Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet

Nadere informatie