Definitief januari 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitief januari 2016"

Transcriptie

1 Jaarplan 2016

2 Definitief januari 2016 Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Missie en doelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Evaluatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. JongSTRONG in Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Organisatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.1 Organisatie intern... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.2 Organisatie extern... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6. Activiteiten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7. Promotie en communicatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 8. Financiën... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage I - Evaluatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1/13

3 1. Inleiding JongSTRONG is dé netwerkorganisatie in Nederland voor jonge professionals die actief zijn in het werkveld bodem en ondergrond. In het afgelopen jaar heeft JongSTRONG laten zien dat jonge professionals actief bijdragen aan inhoudelijke discussies rond het thema bodem en de samenwerking met aanpalende werkvelden opzoeken. Juist deze samenwerking versterkt de kracht van jonge professionals, biedt ruimte voor innovaties en combineert expertise met frisse energie. Kortom, JongSTRONG groeit, en wordt meer en meer erkend als spin in het bodemweb. Met trots presenteren we u het jaarplan voor Hierin reflecteren wij op de activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en presenteren wij onze plannen voor het nieuwe jaar. 2. Missie en doelstellingen Het werkveld bodem en ondergrond is in beweging. De focus verschuift steeds neer van saneren naar duurzaam omgaan met het bodem- en watersysteem. Hierbij komt de integrale aanpak van maatschappelijke opgaven steeds meer centraal te staan. Jonge professionals spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zijn leergierig, bereid om over grenzen heen te kijken en hechten minder waarde aan de heersende conventies. Belangrijk bij de transitie die het werkveld ondergaat, is kennisoverdracht. Kennisoverdracht tussen studie en werkveld, tussen jong en oud en tussen verschillende vakgebieden. Dat is waar wij aan bij willen dragen. Wat wil JongSTRONG bereiken? JongSTRONG wil jonge professionals de gelegenheid geven om laagdrempelig aan hun netwerk te kunnen werken; JongSTRONG wil kennisoverdracht tussen jonge en senior professionals stimuleren via vernieuwende activiteiten; JongSTRONG wil kennis uit verschillende vakgebieden en sectoren met elkaar verbinden. 3. Evaluatie 2015 De evaluatie van 2015, het eerste jaar van JongSTRONG, is opgenomen in bijlage I. In de bijlage wordt ingegaan op: professionalisering & activiteiten, samenwerking met partners, publiciteit & zichtbaarheid en het financiële overzicht van /13

4 4. JongSTRONG in 2016 In 2016 wil JongSTRONG de in 2015 ingezette professionalisering verder invullen. Afgelopen jaar is veel energie en tijd besteed aan het opstarten van JongSTRONG, en dit jaar willen we dat verder uitwerken. Een belangrijk speerpunt daarbij is zichtbaarheid en communicatie. We merken dat onze zichtbaarheid nog niet voldoende is, een groot deel van de jonge professionals weet niet eens van het bestaan van JongSTRONG. En alhoewel we in 2015 al behoorlijk actief zijn geweest naast de activiteiten voor leden (zie bijlage I), willen we die activiteit ook beter uitdragen en communiceren. Daarom heeft JongSTRONG, naast de doelen die in de missie en de visie zijn beschreven (zie hoofdstuk 1), voor 2016 de volgende doelstellingen/speerpunten: Wij streven ernaar dat eind 2016 alle jonge professionals in het werkveld bodem en ondergrond weten wie/wat JongSTRONG is, en dat een groot deel van hen zich heeft aangemeld als lid van JongSTRONG en heeft deelgenomen aan activiteiten; Wij willen dat JongSTRONG een algemeen begrip wordt bij allerlei aan bodem- en ondergrond gerelateerde organisaties/partijen en dat het voor die partijen logisch is om ons, jonge professionals, te betrekken bij activiteiten. Om invulling te geven aan deze doelstellingen/speerpunten, is promotie en communicatie een belangrijk aandachtspunt. In de volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe hier invulling aan wordt gegeven op het gebied van organisatie (hoofdstuk 5), activiteiten (hoofdstuk 6), promotie en communicatie (hoofdstuk 7) en financiën (hoofdstuk 8). 5. Organisatie 5.1 Organisatie intern De netwerkorganisatie JongSTRONG bestaat uit de leden en het bestuur. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten, de promotie van het netwerk en de financiën. Binnen het bestuur zijn de activiteiten en taken verdeeld in een aantal functies. Het huidige bestuur (januari 2016) bestaat uit de op de volgende pagina beschreven personen. 3/13

5 Functieomschrijving en samenstelling bestuur JongSTRONG - januari Voorzitter: Coen Teeuw (Witteveen+Bos). De voorzitter is algemeen aanspreekpunt en vertegenwoordiger van JongSTRONG naar buiten. De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en het contact met de samenwerkingspartners 2. Vicevoorzitter: Maaike van Scheppingen (Antea Group). De vicevoorzitter ondersteund de voorzitter en heeft daarnaast speciale focus op promotie en communicatie. De vicevoorzitter houdt zich onder andere bezig met het vergroten van de zichtbaarheid/bekendheid van JongSTRONG en de promotie/communicatie via social media 3. Penningmeester: Corinne Koot (Witteveen+Bos). De penningmeester stelt de jaarbegroting op en houdt de begroting in de gaten en dat betalingen worden gedaan. De financiële aspecten worden geregeld via het bedrijf waar de penningmeester bij werkt. Dit is voor 2016 Witteveen+Bos. 4. Secretaris: Meinie Naus (Tauw). De secretaris neemt praktische (communicatieve en promotie) zaken op zich zoals verzorging columns en publicaties, verzending nieuwsbrief, mail bijhouden, etc. 5. Webmaster: Gerard Ros (NMI). De webmaster onderhoud de website en zorgt dat deze actueel blijft (plaatsing activiteiten, berichten, etc.). Het bestuur komt regelmatig bij elkaar, 1x per maand. Tijdens de overlegmomenten van het bestuur worden notulen opgesteld (conclusies bespreekpunten en acties). Deze notulen worden, ter informatie, aan de partners toegestuurd. 4/13

6 Leden Een netwerkorganisatie is natuurlijk niets zonder zijn leden. Wij beogen een (pro)actief netwerk te zijn voor jonge professionals in het werkveld bodem en ondergrond. De leden spelen daarbij een belangrijke rol. Leden kunnen bijdragen in de vorm van aanwezigheid bij bijeenkomsten en het delen van kennis en ervaring, maar zij worden ook gestimuleerd om een actieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. De voorwaarden om lid te worden zijn simpel: je moet affiniteit hebben met het werkveld bodem en ondergrond en je mag niet ouder zijn dan 35 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap van JongSTRONG. In 2016 zullen wij extra aandacht besteden aan onze zichtbaarheid, onder andere om meer leden te verwerven. We willen immers zoveel mogelijk jonge professionals binnen ons werkveld bereiken en de kans geven om deel te nemen aan het netwerk en aan activiteiten. 5.2 Organisatie extern Omdat JongSTRONG een netwerkorganisatie is, is samenwerking met andere partijen heel belangrijk. Hierbij maken we onderscheid tussen onze ondersteunende organisaties, onze partners en andere netwerkorganisaties. Ondersteunende organisaties De ondersteunende organisaties betreffen de bedrijven vaar de bestuursleden van JongSTRONG werken. In 2016 zijn dit Antea Group, NMI, Tauw en Witteveen+Bos. Deze bedrijven leveren een in-kind bijdrage aan JongSTRONG door het beschikbaar stellen van uren. Samenwerking met partners JongSTRONG is een zelfstandig opererende organisatie. Maar voor het bereiken van haar doelstelling gaat JongSTRONG de samenwerking aan met partners. Deze partners zijn verschillende (privaat/publieke) netwerkorganisaties, elk met hun eigen focus en hun eigen netwerk. De overeenkomst tussen de partijen is hun affiniteit met het werkveld bodem en ondergrond, en de wens en het doel om kennis over bodem en ondergrond over te dragen. Het jaarplan wordt ieder jaar met de partners besproken. RWS Leefomgeving RWS Leefomgeving richt zich onder andere op het belang van de bodem en de leefomgeving in zowel interne als externe ontwikkelingen en projecten. Daarnaast hebben zij de taak gekregen (bodem)kennis in Nederland te borgen. Dit sluit aan bij het streven van JongSTRONG om integrale vraagstukken waarin bodem en 5/13

7 ondergrond een rol in spelen aan de orde te stellen en kennisoverdracht te laten plaatsvinden. Onderwerpen die beide partijen willen agenderen: bodem ontmoet water, drinkwater sector, gezonde verstedelijking, bewust bodemgebruik, klimaat adaptatie, etc. SIKB SIKB bevindt zich in de wereld van bodemenergie, bodemverontreinigingen, bronbemaling, waterbodem, grondstromen, archeologie, boortechnieken en vloeistofdichte vloeren. SIKB richt zich met name op kwaliteit. Om kwaliteit op peil te houden is kennisbehoud en overdracht belangrijk. SIKB is op zoek naar nieuwe manieren voor kennisoverdracht, en wenst de samenwerking tussen publiek en privaat te verbeteren. Dit sluit aan bij de interesses van Jong STRONG. BodemBreedForum Het BodemBreedForum (BBF) is een vereniging die open staat voor iedereen die actief is in de zorg voor de bodemkwaliteit en de omgeving waarop bodemkwaliteit invloed heeft. Het verbindt zowel publieke als private partijen, universiteiten, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. In eerste instantie nationaal, maar zeker ook met aandacht voor internationale netwerken en partijen. Het BodemBreed forum is in 2015 opgericht en heeft haar eerste twee bijeenkomsten georganiseerd. JongSTRONG heeft in de bijeenkomsten en follow-up een rol gespeeld op het vlak van communicatie en deelname. Voor 2016 zijn wij voornemens om de samenwerking op deze manier voort te zetten. De rol van de partners De partners ondersteunen JongSTRONG door het leveren van een financiële bijdrage en/ of door het delen van faciliteiten en netwerken. Per organisatie zijn wensen en eisen geïnventariseerd en zijn afspraken gemaakt over de samenwerking. Samenwerking met andere netwerken Vanwege de uiteenlopende aspecten van het werkveld bodem en ondergrond en de raakvlakken met andere werkvelden, zoeken wij graag de samenwerking met andere netwerkorganisaties. In de navolgende tabel zijn een aantal samenwerkende netwerken en organisaties benoemd. Netwerk Vakgebied Contactpersoon Jong Leefomgeving Fysieke leefomgeving Juul Osinga Jonge Veranderaars Rail en ov Bregje Teppema Jong NL ingenieurs Ingenieursbureaus BNSP jong Ruimtelijke inrichting Jan Pieter Koppert Jong KNW Water Esther Dieker Jong Geo Geosector Rob Geldhof VVM Jong Milieu Heleen van Soest 6/13

8 Stadswerk young professionals Openbare ruimte Anneloes Voorberg Jonge Honden Ruimtelijke sector Merit Snoeijer YURPS Stedelijke en regionale vernieuwing en ontwikkeling Fanny Gelissen AORTA Gezonde verstedelijking Eveline Paalvast 6. Activiteiten Themabijeenkomsten De belangrijkste activiteit van JongSTRONG bestaat uit het samenbrengen van jonge professionals. Er worden diverse bijeenkomsten in het jaar georganiseerd om een platform te creëren voor netwerken en kennisoverdracht. De bijeenkomsten worden georganiseerd samen met onze leden en samenwerkende netwerken. We kiezen de thema s in relatie met het werkveld Bodem en Ondergrond dan ook in overleg met onze leden en samenwerkingspartners. In 2016 worden diverse themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij we vooralsnog denken aan de volgende thema s: gezonde verstedelijking (in samenwerking met Aorta); het nieuwe(net)werken; bodem voor dummies (samen met jongvvm); de omgevingswet (samen met jongleefomgeving); nog nader te bepalen thema (met input van leden op de nieuwjaarsborrel). Daarnaast wil JongSTRONG in 2016 starten met een nieuwe vorm van de BodemDenkTank: een brainstormweekend voor jonge professionals in het werkveld bodem en ondergrond, zoals gepresenteerd op het Bodem Breed Symposium 2015 (samen met Jong Leefomgeving). Kern van het idee is dat een groepje jonge professionals actief samen aan de slag gaat om innovatieve oplossingen te bedenken voor een actueel probleem. Het idee van de BodemDenkTank wordt begin 2016 nader uitgewerkt en verspreid. JongSTRONG heeft als doel de jonge professionals een stem te geven in de bodemwereld. Dit doen wij onder andere door bij te dragen aan kennisuitwisselingsinitiatieven en -bijeenkomsten van onze partners. Onze bijdrage hierin kan variëren van het onder de aandacht brengen van deze bijeenkomsten onder onze leden tot een actieve bijdrage tijdens een bijeenkomst. Netwerkborrels JongSTRONG organiseert minimaal één keer per jaar (februari) een netwerkborrel voor haar leden, eventueel wordt er nog één in het najaar gegeven. De netwerkborrels hebben als hoofddoel om ons netwerk te verstevigen en uit te breiden. Daarnaast gebruiken wij de netwerkborrels om de thema s uit ons jaarplan te toetsen bij onze leden. 7/13

9 Overige activiteiten JongSTRONG doet meer dan alleen het organiseren van bijeenkomsten. Via ons netwerk bieden wij onze leden de mogelijkheid om artikelen en columns te schrijven voor landelijke vakbladen. Voor 2016 hebben wij de volgende afspraken: Zes columns voor het tijdschrift Bodem én een artikel in Land+Water Bijdrage aan Lectorale Rede van Geert Rovers, voor het nieuwe Lectoraat Bodem en Ondergrond bij het Saxion in Deventer (i.s.m. Jong Leefomgeving) Ludieke actie en/of sessie op het jaarcongres van het SIKB en het BodemBreed Symposium; Onze LinkedIn-groep kan worden gebruikt als denktank voor actuele bodemthema s/ -vragen. Agenda Onderstaande tabel geeft de voorlopige activiteitenagenda voor 2016 weer. Activiteit Organisatie Planning Bijeenkomsten JongSTRONG Netwerkborrel Bestuur 11 februari Het Nieuwe Netwerken (1) Maaike april Themabijeenkomst Gezonde verstedelijking Meinie najaar Het Nieuwe Netwerken (2) Maaike oktober Brainstorm weekend YP Bodem en Ondergrond Corinne juni/september Bodem voor Dummies Corinne nader te bepalen Thema nader te bepalen Coen nader te bepalen Overige bijeenkomsten Omgevingswet (sessie op COB Flexival 2016) Corinne 21 januari Bijdrage Lectorale Rede Geert Rovers Corinne 18 februari Jaarcongres SIKB (sessie en/of ludieke actie) Bestuur 29 september Bodembreed (sessie en/of ludieke actie) Bestuur november Overige activiteiten Column Bodem Diverse Leden 6 x per jaar Discussies LinkedIn groep Webmaster doorlopend 7. Promotie en communicatie JongSTRONG wil haar bekendheid en zichtbaarheid in 2016 vergroten. Gedurende 2016 wordt de nadruk gelegd op het vergroten van het bereik van JongSTRONG en het verhogen van de betrokkenheid van leden van het netwerk. Hierbij wordt dit jaar aandacht gegeven aan de volgende aspecten: - de website uitbouwen tot een aantrekkelijk visitekaartje voor de activiteiten en geïnteresseerden in JongSTRONG; - nadruk leggen op verslaglegging van activiteiten d.m.v. foto s; - van elke activiteit structureel een (foto)verslag rond mailen aan deelnemers en op de website plaatsen; 8/13

10 - toegankelijke nieuwsbrieven regelmatig versturen (4x per jaar); - de mailinglijst (voor nieuwsbrieven en uitnodigingen) uitbreiden door contact te leggen met verschillende organisaties met bodemwerknemers; - uitbouwen van het bereik op LinkedIn en Twitter en het verhogen van de betrokkenheid onder de volgers van de groep; - actieve deelname aan bijeenkomsten en congressen, waarbij zo mogelijk leden anders dan het bestuur worden betrokken. 8. Financiën JongSTRONG wordt financieel ondersteund door de ondersteunende organisaties (werkgevers) en de partners. Vanuit de partners is voor 2016 een budget van euro beschikbaar. Tevens is vanuit het (voormalige) SKB nog een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Vanuit dit potje is voor de komende 3 jaar (2016, 2017 en 2018) een financiële bijdrage van 7000 euro per jaar beschikbaar. Daarnaast leveren de ondersteunende organisaties en de bestuursleden van JongSTRONG een in-kind bijdrage in de vorm van tijd. Het uitgangspunt bij de begroting is globaal de volgende verdeling: 1/3 e van de kosten worden vergoed door de partners (incl. bijdrage SKB); 1/3 e van de kosten worden in-kind vergoed door de bedrijven waarbij de bestuursleden werken; 1/3 e van de kosten worden in kind vergoed door de bestuursleden. De begroting voor 2016 is opgenomen in onderstaande tabel. 9/13

11 Tabel. Begroting en financiering JongSTRONG 2016 BESTEDINGEN Activiteiten Netwerkborrel februari Activiteit: Duurzame stad Activiteit (thema nader te bepalen) Activiteit: Het nieuwe netwerken (2 bijeenkomsten) Activiteit: Bodem voor dummies Flexival: sessie over de omgevingswet Bijdrage Lectorale rede Saxion Brainstormweekend YP Bijdrage Bodembreed Symposium Bijdrage Jaarcongres SIKB Zichtbaarheid en publicaties Columns in blad bodem, regelen YP schrijver (6x) Aanwezigheid diverse bijeenkomsten Opstellen nieuwsbrieven en communicatie LinkIn Beheer website Overige activiteiten Organisatie en bestuursoverleggen Overige kosten (website, reiskosten, etc.) TOTALE KOSTEN INKOMSTEN Bijdrage partners (RWS en SIKB) Bijdrage SKB Bijdrage in-kind werkgevers Bijdrage in-kind bestuursleden TOTALE INKOMSTEN Bij de begroting is er vanuit gegaan dat beschikbare budgetten zo effectief mogelijk worden ingezet: Er wordt zoveel als mogelijk is gebruik gemaakt van kosteloze voorzieningen (gemeente/provincie/waterschappen/rws gebouwen) Waar mogelijk combineren wij onze activiteiten met bestaande activiteiten van bijvoorbeeld samenwerkingspartners. 10/13

12 Bijlage I - Evaluatie 2015 In deze bijlage is de evaluatie van 2015, het eerste jaar van JongSTRONG, opgenomen. Professionalisering & activiteiten Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van verdere professionalisering en de organisatie van activiteiten met onze partners SIKB, RWS en andere netwerkorganisaties. De daadwerkelijke activiteitenprogramma is tot stand gekomen in overleg met onze beide partners én de actieve leden van JongsSTRONG. De interne professionalisering blijkt uit: nieuwe positionering en samenwerking met partners; een duidelijke taakomschrijving en jaarprogramma; en nieuwe communicatievormen: website, nieuwsbrieven en linkedin-pagina. De volgende activiteiten zijn in 2015 georganiseerd: de officiële aftrap van JongSTRONG tijdens het SKB-eindcongres op 17 januari. de netwerkborrel op 19 februari waarbij het nieuwe netwerk én jaarprogramma werden toegelicht. de activiteit Gedoe in de ondergrond in samenwerking met jong KWR (op 23 april). De bijeenkomst was met 30 deelnemers vol geboekt. de actviteit Aanbesteden, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?. De bijeenkomst die samen met de jonge Veranderaars werd georganiseerd (op 9 september) was volgeboekt met 35 deelnemers. een nieuwe vorm van netwerken waarbij jonge professionals op locatie samenkomen en het flexwerken combineren met kennisoverdracht én netwerken. Dit werd zichtbaar op de netwerkactiviteit van 2 oktober bij RWS. een werksessie op het jaarlijkse BodemBreed Symposium over het thema Kennisontwikkeling en Innovatie, waarbij onder andere het idee om volgend jaar een JongSTRONG brainstormweekend te organiseren werd toegejuicht. Daarnaast heeft JongsSTRONG: zich aangesloten bij het initiatief van Generatie R. Op 20 januari 2015 werd hiervoor tijdens de Nieuwjaarsborrel van Netwerk Jong Leefomgeving de eerste stap gezet. In het blad Bodem is een toelichting opgenomen. Op 13 april, 9 juni en 1 juli hebben vervolgoverleggen plaatsgevonden, voor meer informatie zie onze website en werkplaatssessiegeneratier. deelgenomen aan het SIKB-overleg inkopen met vertrouwen op 21 april. deelgenomen en input geleverd aan de themabijeenkomst van het BodemBreed-Forum over IBC-locaties (21 mei en 29 september). meegewerkt aan het BodemBreed Symposium via de programma-commissie. inbreng en ondersteuning geleverd voor de TerrAgenda (11 december). 11/13

13 Samenwerking met partners Dit jaar kenmerkt zich door een leerproces: als netwerkorganisatie voor jonge professionals hebben we in samenwerking met onze partners een jaarplan gemaakt en besproken. Kernthema s waarop wordt samengewerkt zijn het verbinden van jong en oud het verbinden van jonge professionals onderling en het stimuleren van debat, vernieuwende activiteiten en innovatie op thema s rond bodem & ondergrond. Waar mogelijk worden activiteiten aan elkaar gekoppeld en maken de verschillende partijen goed gebruik van elkaars netwerk. Terugkijkend op dit jaar is de samenwerking tussen JongsSTRONG en SIKB relatief passief verlopen: de gemaakte afspraken zijn uitgevoerd, maar de (verwachte) interactie bleef uit. Met RWS verliep de communicatie langs bestaande contacten: dit zorgde voor energie, creativiteit en een gezamenlijke activiteit. Het betrekken van de jonge professionals binnen RWS en SIKB bij het JongsSTRONGnetwerk is een uitdaging voor komend jaar. Publiciteit/ zichtbaarheid In 2015 heeft JongSTRONG ingezet op verschillende manieren om jonge professionals zichtbaar te maken. Samenvattend zijn de belangrijkste vormen: een vaste column in tijdschrift Bodem (6x per jaar) twee artikelen in tijdschrift Bodem: Generatie R roept op tot samenwerking en Een gezonde voedingsbodem voor de jonge professional. een interview in COB nieuwsbrief een column in het vakblad Geo-info: Een nationale informatievoorziening van eigen bodem, hoe moeilijk kan dat zijn? vier nieuwsbrieven per jaar. een eigen website: een LinkedIn groep voor actieve verspreiding van informatie (n = 38) én een actieve ledenlijst van jonge professionals (n = 61) die actief betrokken willen worden bij activiteiten. presentatie van JongSTRONG op bijeenkomsten van BodemBreedForum, BodemBreed Symposium, KNW jaarcongres en TerrAgenda. Financieel overzicht 2015 In het jaarplan 2015 was het budget geraamd op De uiteindelijke uitgaven overschrijden dit budget: de totale uitgaven voor 2015 bedroegen Deze uitgaven zijn als volgt gefinancierd: is gefinancierd door de partners RWS en SIKB; is gefinancierd door het SKB (vereffening resterende middelen na ontbinding SKB); 12/13

14 is gefinancierd door de in kind bijdrage van de werkgevers van de bestuursleden (Tauw, Witteveen+Bos, MWH en NMI); is gefinancierd door de in kind bijdrage van de bestuursleden. De beoogde cofinanciering door bedrijven en bestuursleden van euro is daarmee behaald. In onderstaande tabel is het financiële overzicht van 2015 weergegeven. Tabel. Financieel overzicht JongSTRONG 2015 Post Omschrijving Bedrag Totaal Inkomsten Bijdrage partners SIKB en RWS financiële bijdrage Bijdrage SKB financiële bijdrage Bijdrage werkgevers bestuur in-kind bijdrage (uren) Bijdrage bestuursleden in-kind bijdrage bestuursleden (uren) Uitgaven Organisatie activiteiten zie activiteiten in hfst Zichtbaarheid en publicaties zie communicatie-uitingen in hfst Materiaalkosten website, visitekaartjes, reiskosten, etc Bestuurskosten start up, communicatie, overleggen, etc /13

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering 1-2015

Notulen bestuursvergadering 1-2015 Datum: 03-02-2015 Aanwezig: Saskia van Miltenburg (SvM), Meinie Naus (MN), Corinne Koot (CK), en Gerard Ros (GR) Afwezig: - Notulist: GR 1. Agenda vaststellen Akkoord. 2. Actiepunten doorlopen Geplande

Nadere informatie

Kennis delen: niet lullen, maar poetsen! Sessieleiders: Corinne Koot (JongSTRONG, Witteveen+Bos) Juul Osinga (Jong Leefomgeving, TTE Consultants)

Kennis delen: niet lullen, maar poetsen! Sessieleiders: Corinne Koot (JongSTRONG, Witteveen+Bos) Juul Osinga (Jong Leefomgeving, TTE Consultants) Kennis delen: niet lullen, maar poetsen! Sessieleiders: Corinne Koot (JongSTRONG, Witteveen+Bos) Juul Osinga (Jong Leefomgeving, TTE Consultants) Kennisinfrastructuur? KIBO? 3 pijlers? Kennis, iets om

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering 2-2015

Notulen bestuursvergadering 2-2015 Datum: 05-03-2015 Aanwezig: Saskia van Miltenburg (SvM), Meinie Naus (MN), Corinne Koot (CK), en Gerard Ros (GR) Afwezig: - Notulist: CK 1. Agenda vaststellen CK voegt toe aan agendapunt 7 (financiën):

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Communicatieplan Provero

Communicatieplan Provero Communicatieplan Provero Casper Cuppen 017 Een gestructureerde aanpak voor communicatie vanuit Provero Dit naar de leden maar ook naar de rest van de wereld De communicatie vanuit Provero heeft in feite

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux

Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux Document id Title Organisation /Author Date Status 2013-01.gm Beleidsnotitie chapter BeNeLux bsbenelux/gmu 20130415 Concept Jaarplan 2013 buildingsmart Chapter Benelux Rotterdam, 15 april 2013 Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek Jaarverslag 2011 Documentstatus Organisatieonderdeel V&VN Datum 05-01-2012 afdeling MDL Status Definitief Auteur Functie auteur Evaluatoren T. A. Korpershoek Bestuurslid V&VN MDL P. Bol, voorzitter V&VN

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Jaarplan activiteiten in 2016

Jaarplan activiteiten in 2016 Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda telefoon 0182-540675 www.sikb.nl Bodembescherming Jaarplan activiteiten in 2016 Dit jaarplan is vastgesteld door het SIKB-bestuur op Jaarprogramma Bodembescherming

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgdragen voor kwaliteit 5 5 Vormgeven van de

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJK OVERLEG ONCOLOGIE VERPLEEGKUNDIGEN & VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN (LOOV) Huishoudelijk reglement van het Landelijk Overleg Oncologie Verpleegkundigen, vastgesteld op de

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie POR-sessies POR-programma Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14

Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie POR-sessies POR-programma Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14 Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie 2016 9 POR-sessies 2015 11 POR-programma 2016 13 Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14 2 3 Het Platform Ontwikkeling Rotterdam is het professionele vastgoednetwerk

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Jaar van de Ruimte 2015

Jaar van de Ruimte 2015 Jaar van de Ruimte 2015 Meedoen Het motto voor het Jaar van de Ruimte 2015 is Wie maakt Nederland. Van heinde en verre komt men onze polders, nieuwe steden, stadsvernieuwing en waterwerken bekijken. God

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag Jaarplan 2015 Inleiding MKB Den Haag is met ingang van 1 januari 2015 onderdeel van MKB Nederland. Van een zelfstandige vereniging, die al aangesloten was bij MKB Nederland, is MKB Den Haag overgegaan

Nadere informatie

Naar een kennisprogramma Bodem & Ondergrond

Naar een kennisprogramma Bodem & Ondergrond Naar een kennisprogramma Bodem & Ondergrond Douwe Jonkers Directoraat-Generaal Ruimte & Water COB-congres 30 oktober 2014 Inhoud Aanleiding Thema s Werkwijze Start Kennisprogramma Bodem & Ondergrond Vandaag:

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Oproep voor bijdrage

Oproep voor bijdrage Hèt netwerk event van de bodem en ondergrond Oproep voor bijdrage 28 e Nationaal Symposium Bodem Breed Dinsdag 29 november 2016 / RWS gebouw Westraven te Utrecht Beheer en inrichting van onze fysieke leefomgeving:

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

INSTRUCTIE TOOLKIT. Geachte deelnemer aan NVVC Connect,

INSTRUCTIE TOOLKIT. Geachte deelnemer aan NVVC Connect, Geachte deelnemer aan NVVC Connect, U bevindt zich op het besloten deel van de website van NVVC Connect. Deze website dient naast informatie ook als toolkit voor de organisatie van NVVC Connect in uw regio.

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Reglement. Special Interest Group (SIG)

Reglement. Special Interest Group (SIG) Reglement Special Interest Group (SIG) Een SIG bestaat uit verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die affiniteit hebben met een specifiek deskundigheidsgebied of thema binnen de oncologie waarbinnen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 februari 2017 Kenmerk N015-0110400TOW-dat-V01-NL Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP (ZIN)... 4 2.2 BEGELEIDING IN GROEP (PGB)... 4 2.3 GESPONSORDE PLEK...

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Draaiboek. Regiocoördinatoren NVDK. September 2010 1

Draaiboek. Regiocoördinatoren NVDK. September 2010 1 Draaiboek Regiocoördinatoren NVDK September 2010 1 Inhoud 1. overzicht jaarlijkse taken regiocoördinatoren (pagina 3) 2. taak-/functieomschrijving regiocoördinator (pagina 4) 3. taak-/functieomschrijving

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Iris Meerman && Bas van den Heuvel && Victor Azizi && Micha de Groot && Bram van den Akker 2 december 2013 Introductie In dit visieplan zullen de functies worden

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf Pagina 1 2 Algemeen De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en chronische aandoeningen in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven BESTUUR. telefoon fractiekamer: 040-2382392 e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven Het bestuur van het Ouderen Appèl Eindhoven is op zoek naar 4 nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7 Jaarverslag 2004-2005 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Doel 3 2 Positie van het platform 3 3 Wie vormen het platform? 3 4 Werkwijze 3 5 Publicaties en standpunten 5 Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom

Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Communicatieplan Community Weblectures Onderdeel van de SURF SIG WEBstroom Versie DEF maart 2013 Versies: 1 Debbie Braakman, 19 juni 2012 2 aanpassingen André Rosendaal na overleg kernteam 3 aanpassingen

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Zaanstreek-Waterland / MRA Noord Ambitie & Potentieel Visie &

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Technolab in transitie: van 2013 naar 2016 3. Partners & Vrienden van Technolab 4. Organisatie & Bestuur 5. Communicatieplan 6. Financiën Bijlage

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

MedtechPartners in 2010

MedtechPartners in 2010 Programma 2010 MedtechPartners in 2010 Inleiding Medtechpartners is een samenwerkingsverband tussen (academische) medische centra, onderzoeksinstellingen, (technische) universiteiten en bedrijven in de

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

VvE Werkplan werkgroep PR 2017

VvE Werkplan werkgroep PR 2017 VvE Werkplan werkgroep PR 2017 Inleiding De PR werkgroep is gestart in 2010, m.n. voor de uitwerking van de activiteiten voor het 25-jarig jubileum van de VvE in 2011. Na het jubileum is de PR werkgroep

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht Jaarplan 2016 Werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht januari 2016 1 1. Inleiding In 2012 is de werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht van start gegaan. Elke tweede woensdag van de maand organiseren

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie