Infoblad. Solventemissies Neem het niet te (v)luchtig op! Is de solventrichtlijn van toepassing op mijn bedrijf? 1. Rubriek 59 VLAREM I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad. Solventemissies Neem het niet te (v)luchtig op! Is de solventrichtlijn van toepassing op mijn bedrijf? 1. Rubriek 59 VLAREM I"

Transcriptie

1 Infoblad Solventemissies Neem het niet te (v)luchtig op! De invoering van de solventrichtlijn (99/13/EG) in 2001 is één van de belangrijkste maatregelen geweest die de voorbije jaren werd ingevoerd om de emissies van vluchtige organische stoffen te beperken. Deze richtlijn werd omgezet in VLAREM (afdeling 5.59) en heeft betrekking op het vrijkomen van vluchtige organische stoffen door het gebruik ervan bij bepaalde werkzaamheden en in installaties. Vluchtige organische stoffen zijn o.a. precursoren van ozonvorming (zomersmog) en dragen bij tot het broeikaseffect. Daarnaast hebben ze ook een nadelige invloed op de gezondheid van de mens. Sinds het VLAREM actualisatiebesluit in werking trad in 2009, zijn er naast deze solventrichtlijn, bijkomende regels opgelegd om de emissies van vluchtige organische stoffen te bestrijden. De nieuwe bepalingen hebben betrekking op de zogenaamde fugitieve emissies van vluchtige organische stoffen. Dit zijn emissies die vrijkomen door lekverliezen van apparaten en leiding(onderdelen). Deze nieuwe regels gelden niet voor inrichtingen die op basis van de solventrichtlijn ingedeeld zijn in rubriek 59. Aan de hand van onderstaande vragen, kunt u uitmaken welke VOS-regelgeving op uw bedrijf van toepassing is. Is de solventrichtlijn van toepassing op mijn bedrijf? Om te weten of een bedrijf de bepalingen van de solventrichtlijn moet naleven, dient het volgende nagegaan te worden: 1. Voert het bedrijf een activiteit uit zoals beschreven is in rubriek 59 van Vlarem I? 2. Worden bij deze activiteit organische oplosmiddelen gebruikt? 3. Overschrijdt het jaarlijks oplosmiddelenverbruik de drempelwaarde (ton oplosmiddel / jaar) van rubriek 59? Als er een activiteit in het bedrijf wordt uitgevoerd die aan elk van deze drie criteria voldoet, moeten voor die activiteit de bepalingen van de solventrichtlijn nageleefd worden. 1. Rubriek 59 VLAREM I 59.1 Drukken 59.9 Houtverduurzaming 59.2 Oppervlaktereiniging Coating leder 59.3 Overspuiten van voertuigen(1) Fabricage schoeisel 59.4 Bandlakken Lamineren hout en kunststof Coating van voertuigen Aanbrengen lijmlagen Coating andere producten Productie verf, inkt en lijm 59.6 Coating wikkeldraad Bewerking rubber 59.7 Coating hout(2) Extractie olie 59.8 Droogkuis Productie geneesmiddelen (1) Opmerking: Sinds 1 januari 2007 is het overspuiten van voertuigen of een deel daarvan als onderdeel van reparatiewerkzaamheden, bescherming of decoratie van voertuigen buiten de fabriek niet meer ingedeeld onder rubriek 59.3 (m.a.w. de carrossier-herstellers). Het aanbrengen van een oorspronkelijke coating op een andere plaats dan de oorspronkelijke fabricagelijn valt hier wel onder (m.a.w. de carrossier-constructeurs). 1

2 (2) Opmerking: Vanaf 1 maart 2009 is voor het coaten van hout met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van minder dan 15 ton (drempelwaarde rubriek 59) een specifieke regeling uitgewerkt in artikel BIS van Vlarem II. Volgens deze regeling hebben deze bedrijven de keuze om ofwel toch aan de emissiegrenswaarden geldig voor de inrichtingen bedoeld in subrubriek te voldoen ofwel kunnen ze op een vereenvoudigde manier aantonen dat aan de bepalingen van het equivalent reductieprogramma wordt voldaan. 2. Organische oplosmiddelen Om te weten of in het bedrijf producten gebruikt worden die organische oplosmiddelen bevatten, wordt best navraag gedaan bij de leverancier. Vraag de leverancier om hiervan een document of veiligheidsfiche te bezorgen, zodat u de nodige bewijzen voorhanden hebt in geval van controle door de toezichthoudende overheid. Meestal gaat het om één van volgende producten: Verf (ook watergedragen verven bevatten nog oplosmiddelen!) Inkt Lijm Ontvettingsmiddelen Reinigingssolventen (white spirit, thinner,...) Houtverduurzamingsmiddelen... Organische oplosmiddelen worden als volgt gedefinieerd: organisch oplosmiddel: een vluchtige organische stof die alleen of in combinatie met andere stoffen en zonder een chemische verandering te ondergaan wordt gebruikt om grondstoffen, producten of afvalmaterialen op te lossen of als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen, dan wel als verdunner, als dispergeermiddel, om de viscositeit aan te passen, om de oppervlaktespanning aan te passen, als weekmaker of als conserveermiddel. vluchtige organische stof (VOS): een organische verbinding die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kpa of meer heeft of die onder de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft. De fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 293,15 K, wordt beschouwd als een VOS. 3. Berekening jaarlijks oplosmiddelenverbruik per activiteit Het jaarlijkse verbruik aan organische oplosmiddelen kan als volgt berekend worden: Maak per activiteit van rubriek 59 een lijst van alle producten die gebruikt worden [kolom A] Bepaal per product de jaarlijks gebruikte hoeveelheid, te achterhalen via de facturatie van de producten [kolom B] Zoek per product het gehalte (gewichtspercent) aan oplosmiddelen op [kolom C]. Dit kan u terugvinden op de veiligheidsfiche van uw leverancier. Gebruiksklare verf op solventbasis bevat tussen de 40 en 60% oplosmiddel; 1 kg verf bevat in de regel tussen de 400 en 600 gram oplosmiddel. Bepaal per product de hoeveelheid oplosmiddelen die hergebruikt worden [kolom D] (Hierbij wordt hergebruik gedefinieerd als het gebruik van uit een installatie teruggewonnen organische oplosmiddelen voor elk technisch of commercieel doel, met uitzondering van de definitieve verwijdering van deze teruggewonnen organische oplosmiddelen als afval) Bereken met behulp van onderstaande tabel het totale jaarlijks oplosmiddelverbruik in [kolom E] A B C D E Productnaam Hoeveelheid product Gehalte oplosmiddel % Hergebruik organische oplosmiddelen 1 (B1*C1) D1 2 (B2*C2) D2 3 (B3*C3) D3 Verbruik TOTAAL E1+E2+E3+ Opmerking Het hergebruik [Kolom D] hoeft niet noodzakelijk ingevuld te worden. Hierdoor zal het jaarlijks solventverbruik weliswaar overschat worden, maar dit is enkel belangrijk indien het verbruik in de buurt ligt van de drempelwaarden (zie rubriek 59). 2

3 4.Overschrijdt het jaarlijks solventgebruik de drempelwaarden? Vergelijk nu het bekomen totaal verbruik voor deze activiteit van rubriek 59 met de drempelwaarden uit VLAREM I in volgende tabel. Als het totaal de drempelwaarde overschrijdt, dan valt de activiteit onder het toepassingsgebied van de richtlijn! 59. Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen en die onderworpen zijn aan de bepalingen van de solventrichtlijn vanaf een jaarlijks oplosmiddelverbruik van: 59.1 Drukken Installaties voor heatsetrotatie-offset: 15 ton Installaties voor illustratiediepdruk: 25 ton Installaties voor flexografie: 15 ton Installaties voor lamineren samenhangend met een drukproces: 15 ton Installaties voor rotatiediepdruk: 15 ton Installaties voor rotatiezeefdruk: 15 ton Installaties voor rotatiezeefdruk zoals in rubriek met als beelddrager textiel of karton : > 30 ton Installaties voor lakken: 15 ton 59.2 Oppervlaktereiniging Oppervlaktereiniging die gebruikmaakt van stoffen met risicozinnen R45 R46 R49 R60 R61 of R40: 1 ton Oppervlaktereiniging die niet gebruikmaakt van hierboven vermelde stoffen: 2 ton 59.3 Overspuiten van voertuigen : altijd 59.4 Bandlakken : meer dan 25 ton 59.5 Coatingwerkzaamheden Coating van voertuigen: altijd Coating van andere producten: 5 ton 59.6 Coating van wikkeldraad : meer dan 5 ton 59.7 Coating van houten oppervlakken : 15 ton 59.8 Chemisch reinigen : altijd 59.9 Impregneren van houten oppervlakken : meer dan 25 ton Coating van leder : 10 ton Fabricage van schoeisel : meer dan 5 ton Lamineren van hout en kunststof : meer dan 5 ton Aanbrengen van lijmlagen : 5 ton Vervaardiging van coatingpreparaten, lak, inkt en kleefstoffen : 100 ton Bewerking van natuurlijk of synthetisch rubber : meer dan 15 ton Extractie van plantaardige oliën en dierlijke vetten en raffinage van plantaardige oliën : meer dan 10 ton Vervaardiging van geneesmiddelen : meer dan 50 ton 3

4 De solventrichtlijn is van toepassing: welke verplichtingen moet u naleven? 1. Als uw bedrijf onder de solventrichtlijn valt, dient u rubriek 59 op te nemen in uw milieuvergunning: Bestaande installaties (vergunning verleend voor 1/4/2001) konden dit doen door voor 10 januari 2002 rubriek 59 te melden. Nieuwe installaties vragen de desbetreffende rubriek aan in de vergunningsaanvraag. 2. Om aan de emissievoorwaarden te voldoen, heeft u de keuze tussen: ofwel voldoen aan de opgelegde emissiegrenswaarden uit bijlage van VLAREM II onmiddellijk geldig voor nieuwe installaties geldig vanaf 31/10/2007 voor bestaande installaties. ofwel het naleven van een equivalent reductieprogramma (enkel mogelijk voor de activiteiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 16) zoals beschreven in de bijlage van VLAREM II: nieuwe installaties moeten onmiddellijk de beoogde emissie (jaarlijkse vuilvracht) naleven; bestaande installaties moeten vanaf 31/10/2007 de beoogde emissie (jaarlijkse vuilvracht) naleven. Kiest u voor het equivalent reductieprogramma dan moest u dit melden aan de vergunningverlenende overheid en de afdeling milieuvergunningen voor 31/10/2005 voor bestaande installaties en bij de vergunningsaanvraag voor nieuwe installaties. 3. Jaarlijks moeten de VOS-emissies als gevolg van het verbruik van organische oplosmiddelen berekend en gecontroleerd worden en moet uiterlijk op 31 maart een document opgesteld worden waarin deze waarden getoetst worden aan de emissiegrenswaarden of de beoogde emissie. 4. De emissiewaarden van afgaskanalen moeten ofwel continu ofwel periodiek gemeten worden. Nuttige informatie i.v.m. de solventrichtlijn? Handleiding solventboekhouding op de website van de afdeling Milieu-Inspectie: De Onderzoeksgroep Milieu- en Procestechnologie van het De Nayer Instituut heeft een BeslisOndersteunend Systeem BOS opgesteld. Dit is een gebruiksvriendelijk softwareprogramma om problemen met solventemissies op een logische en gestructureerde wijze te analyseren en op te lossen. Het programma vertrekt van de solventrichtlijn en biedt talrijke tips om uw solventen te inventariseren en te beheren. U kan de CD-ROM tegen een kleine vergoeding aanschaffen bij het De Nayer Instituut: U kan ook contact opnemen met een erkend deskundige die uw bedrijfssituatie tegen vergoeding aftoetst aan de bepalingen van de solventrichtlijn. Deskundigen in de discipline lucht kan u vinden onder: kies Erkenningen in de linker kolom kies MER-deskundigen, kies Deskundigen per discipline De solventrichtlijn is niet van toepassing, maar u gebruikt toch solventen: wat nu? Als uw solventgebruik onder de drempelwaarden van rubriek 59 valt, maar u gebruikt toch vluchtige organische stoffen in uw proces en/of op- en overslaginstallaties, dan gaat u best na of de nieuwe regels i.v.m. fugitieve emissies van toepassing zijn op uw bedrijf. De nieuw ingevoerde afdeling van VLAREM II is van toepassing op installaties met een fugitieve emissie van meer dan 10 ton VOS/jaar of, met een fugitieve emissie van meer dan 2 ton VOS/jaar afkomstig van stoffen met risicozinnen R45, R46, R49, R60 en R61. 4 In hoofdstuk I van de bijlage van VLAREM II wordt uitgelegd hoe de jaarlijkse fugitieve VOS-emissie kan ingeschat worden. Vallen de fugitieve emissies van uw bedrijf boven deze drempelwaarden, dan moet u voortaan jaarlijks een meet- en beheersprogramma volgen om de fugitieve emissies te bepalen en te beperken.

5 In eerste instantie moet een een beschrijving van de inrichting, al dan niet opgedeeld in meetblokken en een inventaris van alle apparaten die onder het toepassingsgebied van deze regelgeving vallen (regelkleppen, veiligheidskleppen, pompen, compressoren, roerwerken, flenzen, ) opgemaakt worden. Vervolgens wordt het meetprogramma opgesteld en uitgevoerd. In het meetprogramma moeten niet alle apparaten elk jaar gemeten worden. Het meetprogramma start met een initiële steekproef. Het minimumaantal te meten apparaten per type apparaat en per type product wordt uitgedrukt als percentage van het totale aantal apparaten en is vermeld in hoofdstuk III van bijlage Het daarop volgende jaar wordt een aangepaste steekproef uitgevoerd. Het minimumpercentage apparaten dat gemeten moet worden in deze proef is afhankelijk van het aantal lekkende apparaten in de vorige steekproef en is eveneens terug te vinden in hoofdstuk III van bijlage Ter aanvulling van dit percentage moeten de apparaten waarvan de meetwaarde in de vorige proef het lekcriterium (500 ppm of 100 ppm afhankelijk van het product type) overschreden, steeds opnieuw opgenomen worden. Na een minimum aantal steekproeven moeten alle apparaten van de inrichting gemeten zijn. Uiteraard is meten alleen niet genoeg. Aan het meetprogramma is ook een herstelprogramma gekoppeld. Blijkt uit de metingen dat een apparaat het herstelcriterium overschrijdt (hoofdstuk III van bijlage 4.4.6) dan moet het apparaat in kwestie binnen een termijn van 4 weken na de meting hersteld worden. Na de herstelling moet het apparaat binnen een termijn van een maand opnieuw gecontroleerd worden via een nieuwe meting. Jaarlijks en uiterlijk op 31 maart moet een rapporteringsdocument opgemaakt worden. Dit document omvat een beschrijving en vermelding van het aantal gemeten punten, het aantal lekkende apparaten en het aantal uitgevoerde herstellingen en de totale jaarlijkse fugitieve emissie. Het document moet 10 jaar lang bewaard worden. Overgangsbepalingen stellen dat bestaande inrichtingen, die de eerste maal vergund zijn voor 1 januari 2009, de beschrijving van de inrichting en de initiële steekproef voor 1 januari 2010 klaar moeten hebben. Nieuwe inrichtingen die een eerste maal vergund zijn op of na 1 januari 2009 moeten bij de indienststelling van de inrichting beschikken over een beschrijving van de inrichting en die initiële steekproef moet uiterlijk afgerond zijn op 31 december van het jaar volgend op de indienststelling. De eerste berekening van de jaarlijkse fugitieve emissie moet in beide gevallen uiterlijk drie maanden na het afronden van de initiële steekproef uitgevoerd worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij: rechtstreeks: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid Dienst Lucht en Klimaat Team Lucht Koning Albert II-laan 20, bus Brussel Tel Voor algemene informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij het Agentschap Ondernemen: Bel gratis Versie februari 2013 Deze uitgave is een algemene informatiebrochure die enkel de grote lijnen van de behandelde materie aangeeft. Zij maakt derhalve geen aanspraak op volledigheid. 5

HANDLEIDING VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN VOS-DOCUMENTEN

HANDLEIDING VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOS-DOCUMENTEN HANDLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN VOS-DOCUMENTEN ZOALS BEDOELD IN VLAREM II ART. 5.59.3.2 1 VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE AFDELING MILIEU-INSPECTIE

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN rond AFVAL

VRAGEN & ANTWOORDEN rond AFVAL VRAGEN & ANTWOORDEN rond AFVAL A1. Welke bedrijfsafvalstoffen moet ik apart opslaan en laten ophalen? Een overzicht van de verschillende afvalstoffen De afvalstoffenreglementering VLAREA verplicht de afzonderlijke

Nadere informatie

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden

Integraal Milieuverslag. Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden Aan de slag met het Integraal Milieuverslag Een leidraad voor vakbondsafgevaardigden INHOUD Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VOS-emissies naar de lucht bij de productie en het industrieel gebruik van coatings, inkt en lijm in Vlaanderen

VOS-emissies naar de lucht bij de productie en het industrieel gebruik van coatings, inkt en lijm in Vlaanderen Beperkte verspreiding (Contract 01.1624) VOS-emissies naar de lucht bij de productie en het industrieel gebruik van coatings, inkt en lijm in Vlaanderen Evaluatie reductiepotentieel en implementatie van

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines

Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Afdeling Milieuvergunningen Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur keurde de Vlaamse Regering op

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst 0 NeR hoofdstuk 0 Inleiding Trefwoordenlijst Inleiding Trefwoordenlijst 0 Inleiding Trefwoordenlijst Nederlandse emissierichtlijn lucht deel 1 Een uitgave van InfoMil, juni 2008 SenterNovem InfoMil Juliana

Nadere informatie

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst 0 NeR hoofdstuk 0 Inleiding Trefwoordenlijst Inleiding Trefwoordenlijst 0 Inleiding Trefwoordenlijst Nederlandse emissierichtlijn lucht deel 1 Een uitgave van InfoMil, juni 2008 SenterNovem InfoMil Juliana

Nadere informatie

VOS in het Activiteitenbesluit

VOS in het Activiteitenbesluit VOS in het Activiteitenbesluit Schakeldagen 2009 Gert Locht In opdracht van Inhoud Activiteitenbesluit VOS-voorschriften Voorschriften bij reinigen, coaten, lijmen Casus deel 1 VOS-verbruik Maatregelen

Nadere informatie

MILIEUVERKLARING 2012

MILIEUVERKLARING 2012 GENK MILIEUVERKLARING 2012 over de resultaten van 2011 in het kader van EMAS augustus 2012 Voorwoord EMAS versie III (Eco-Management and Audit Scheme) is het communautair milieubeheersysteem en milieuauditsysteem

Nadere informatie

Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de metaalbewerkende nijverheid

Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de metaalbewerkende nijverheid Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de metaalbewerkende nijverheid Eindrapport L. Goovaerts, M. De Bonte, P. Vercaemst en R. Dijkmans Studie uitgevoerd door het Vlaams Kenniscentrum voor Beste Beschikbare

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

Liften: veiligheid op elke verdieping

Liften: veiligheid op elke verdieping Liften: veiligheid op elke verdieping Er bestaat al een wettelijke verplichting Geen onderscheid meer tussen liften voor professioneel en liften voor privé-gebruik 3 4 6 7 Veiligheid in liften: een onderschat

Nadere informatie

INSTRUCTIES: Hoe stelt u een actieplan voor duurzame energie op?

INSTRUCTIES: Hoe stelt u een actieplan voor duurzame energie op? INSTRUCTIES: Hoe stelt u een actieplan voor duurzame energie op? Inleiding Steden en gemeenten die tot het convenant toetreden, moeten binnen een jaar na hun toetreding een actieplan voor duurzame energie

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Inzetbaarheid van economische instrumenten in het reductiebeleid voor NO x, SO 2 en VOS-emissies in Vlaanderen

Inzetbaarheid van economische instrumenten in het reductiebeleid voor NO x, SO 2 en VOS-emissies in Vlaanderen Algemene verspreiding (Contract 021392) Inzetbaarheid van economische instrumenten in het reductiebeleid voor NO x, SO 2 en VOS-emissies in Vlaanderen Deel 2: Stappenplan en eindconclusies J. Duerinck,

Nadere informatie

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1

LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 LEIDRAAD MONITORING EU-ETS 2013-2020 VERSIE 0.1 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 De Leidraad monitoring EU-ETS 2013-2020 is een hulpmiddel bij het opstellen van monitoringsplannen en bijbehorende

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2009 1617 [C 2009/31233] 2 APRIL 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu De

Nadere informatie

Leidraad CO 2. -monitoring

Leidraad CO 2. -monitoring Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring De Leidraad CO 2 -monitoring is een hulpmiddel bij het opzetten van de monitoringsplannen van bedrijfslocaties 1 die onder het systeem van CO 2 -emissiehandel

Nadere informatie

Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage. Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven

Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage. Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven Bestek: LNE/AMNE/MER/RLB/Energie/2007 Eindversie 29 oktober

Nadere informatie