POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat Geluwe. Tel : Fax :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe. Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66"

Transcriptie

1 HANDBOEK VOOR DE KGA- INZAMELAAR POM West-Vlaanderen 2015 POM West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries Tel: Fax: Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat Geluwe Tel : Fax :

2 INHOUD 1. ALGEMENE GEGEVENS De POM West-Vlaanderen organiseert in het kader van de projecten rond duurzame bedrijventerreinen halfjaarlijkse ophaalrondes op West-Vlaamse bedrijventerreinen. Het is niet de bedoeling om met dit project productieafval op te halen. Daarom worden de hoeveelheden beperkt. De maximaal aan te bieden hoeveelheid bedraagt 200 kg per afvalstof, met uitzondering van de afvalstromen waarvoor specifieke gewichtsbeperkingen vermeld staan. Alle hieronder vermelde afvalstromen worden in dit project als KGA beschouwd ongeacht de aanwezigheid van de voorziene gevaarsymbolen. Heeft u vragen in verband met deze ophaalrondes, wat u wel en niet kan meegeven, over de wijze van verpakken neem dan contact op met één van de projectcoördinatoren van de POM West- Vlaanderen op Voor algemene vragen in verband met ophalingen en sorteerregels, bel Ingevulde aanmeldingsformulieren kan u versturen naar Bezoek ook onze website: 2. INHOUD PRODUCTOMSCHRIJVING (op basis van KGA-indeling in het VLAREMA): 1.1. Verf/Inkt/Lijm/hars restanten 1.2. Opruimafval vervuild met verf/inkt 2.1. Frituurolie- en vet 2.2. Afvalolie/Motorolie 2.3. Olie-emulsies 3.1 Halogeenvrije solventen 3.2. Gehalogeneerde solventen (max. 25 kg) 4.1. Anorganische zuren 5.1. Anorganische basen 6.1. Schoonmaakmiddelen 7.1. Loodbatterijen 7.2. Droge batterijen 8.1. TL-lampen/Spaarlampen 8.2. Kwikhoudend afval (max. 5 kg) 9.1. RX-foto s 9.2. Olie- en mazoutfilters 9.3. Laboproducten (max. 25 kg) 9.4. Spuitbussen (max. 50 kg) 9.5. Brandblussers 9.6. Toners 9.7. Electroschroot Lege metalen verpakkingen 10.2 Lege kunststofverpakkingen

3 Afvalfiche 1.1 VERF/INKT/LIJM/HARS RESTANTEN: UN 1263 Restanten van verf, verfverwante producten, vernis, lijm, lak, vernis, inkt, plamuur, kleurstoffen, houtbescherming aangeboden in originele verpakking. Licht tot sterk viskeus. Mogelijk risico H225 Licht ontvlambaar. P210 P403 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen niet roken. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Uitsluitend In een goed geventileerde plaats gebruiken. Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poeder- of schuimblussers /VERVOER in originele gesloten verpakkingen en/of dozen op pallet >40 lt verpakkingen: UN-gekeurde verpakkingen Verbranding met energierecuperatie en gaswassing (cementindustrie) 3, II

4 Afvalfiche 1.2 OPRUIMAFVAL VERVUILD MET INKT EN VERF: UN 3175 Vast afval verontreinigd met solvent en verf: vodden, vervuilde kleding, handschoenen, verpakkingsmateriaal, poetsdoeken, absorptiemateriaal, papier,... Ook kwasten, bekertjes, penselen, stempelkussens, toners, H225 H302/H312/H332 Licht ontvlambaar. Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. P210 P403 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen niet roken. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Op een goed geventileerde plaats bewaren Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poeder- of schuimblussers In een 60 liter dekselvat (PED) of 200 L metalen dekselvat (MED) Verbranding met energierecuperatie en gaswassing (cementindustrie) 4.1, II

5 Afvalfiche 2.1 FRITUUROLIE EN -VET : nvt Vloeibare frituurolie, fondue-olie, vast frituurvet, Vloeistof en vaste stof P273 Voorkom lozing in het milieu.. Draag geschikte handschoenen en beschermkledij Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poederblussers Niet blussen met waterstraal. Originele verpakkingen of in 200 liter kunststof dekselvat (PED) Recyclage Geen

6 Afvalfiche 2.2 AFVALOLIE/MOTOROLIE : nvt Hydraulische olie, machineolie, thermische olie, Vloeistof (Geen PCB-olie, remolie en benzine geen olie-emulsies) Niet in de gootsteen gieten P273 Voorkom lozing in het milieu Draag geschikte handschoenen en beschermkledij Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poederblussers Niet blussen met waterstraal. in bidons (10 of 20 liter) of in 200 liter metalen vloeistofvat (MEV) Recyclage; secundaire brandstof na zuivering Geen

7 Afvalfiche 2.3 OLIE-EMULSIES : nvt Koelemulsie, snijolie, olie-water-mengsels, P273 Voorkom lozing in het milieu Draag geschikte handschoenen en beschermkledij Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poederblussers Niet blussen met waterstraal. in bidons (10 of 20 liter) of Recyclage; secundaire brandst Geen

8 Afvalfiche 3.1 HALOGEENVRIJE SOLVENTEN : UN 1993 Isopropylalcohol, aceton, ethanol, methanol, diethylether, glycol,, hexaan, remolie, tolueen, terpentijnen, thinner, verdunner, white spirit, xyleen, H225 H302/H312/H332 H411 Licht ontvlambaar. Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. Giftig voor in het water levende organismen. P403 P210 Breuk/lekkage: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen niet roken. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Afval niet in gootsteen lozen Indammen en opnemen met absorbentia, zand of aarde Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poeder of schuimblussers. Niet blussen met waterstraal.. in UN-bidons (10 of 20 liter) of in 200 liter metalen UN-vloeistofvat (MEV) Verbranding met energierecuperatie en gaswassing (cementindustrie) 3, II

9 Afvalfiche 3.2 GEHALEERDE SOLVENTEN : UN 1992 Gehalogeneerde solventen zoals methyleenchloride, chloroform, trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, 1,1,1-trichlooretheen of 1,1,2-trichlooretheen,. H225 H302/H312/H332 H411 Licht ontvlambaar. Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. Giftig voor in het water levende organismen P403 P210 Breuk/lekkage: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen niet roken. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Niet in riool lozen - Indammen en opnemen met absorbentia, zand of aarde Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poeder- of schuimblussers Niet blussen met waterstraal.. in UN-bidons 10 of 20 liter) Max.. 25 KG per ophaling aanbieden Verbranding met energierecuperatie en gaswassing (draaitrommeloven) 3, II

10 Afvalfiche 4.1 ANORGANISCHE ZUREN: UN 3264 Accuzuur, azijnzuur, chroomzuur, fosforzuur, salpeterzuur, waterstoffluoride, zoutzuur, zwavelzuur, EUH071-H314 Bijtend voor de luchtwegen. Veroorzaakt ernstige brandwonden. P260 P P P Breuk/lekkage: Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Na inslikken de mond spoelen geen braken opwekken. Bij contact met de huid: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Draag geschikte beschermde kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Nooit water op de stof gieten - Lek dichten - Opnemen in absorbens, zand of aarde. Neutraliseren - Opscheppen met soda Poeder- of schuimblussers in UN-bidons (5, 10 of 20 liter) Fixeer apart aanbieden Fysico-chemische behandeling (neutralisatie, WZ en immobilisatie van de zouten) 8, II

11 Afvalfiche 5.1 ANORGANISCHE BASEN: UN 3266 Natrium- en kaliumhydroxide, natronloog, kaliloog, natriumhypochloriet, Ammoniumhydroxide, ammoniak, (javel apart houden), EUH071-H314 Bijtend voor de luchtwegen. Veroorzaakt ernstige brandwonden. P P Breuk/lekkage: Bij aanraking met de huid : verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Draag geschikte beschermde kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Opnemen in adsorbens, zand of aarde. Daarna de rest neutraliseren met 5 % zwavelzuuroplossing. Nooit water op deze stof gieten. Poeder- of schuimblussers in UN-bidons (5, 10 of 20 liter) Fysico-chemische behandeling (neutralisatie, WZ en immobilisatie van de zouten) 8, II

12 Afvalfiche 6.1. SCHOONMAAKMIDDELEN: UN 2920 Metaalpoets, autopolish, autowax, WC-reinigers, Zepen, Schoensmeer Roestverwijderingsproducten, Waspoeders, Wasmiddel, Alle detergenten EUH071-H314 Bijtend voor de luchtwegen. Veroorzaakt ernstige brandwonden. P P Breuk/lekkage: Bij aanraking met de huid : verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Draag geschikte beschermde kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Opnemen in adsorbens, zand of aarde. Poeder- of schuimblussers in UN-bidons (5, 10 of 20 liter) Fysico-chemische behandeling (neutralisatie, WZ en immobilisatie van de zouten) of verbranding in draaitrommeloven 8, II

13 Afvalfiche 7.1 Loodaccu s: UN 2794 Accu s, loodbatterijen, accumulatoren, Bevat accuzuur EUH071-H314 Bijtend voor de luchtwegen. Veroorzaakt ernstige brandwonden. P260 P P P Breuk/lekkage: Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Na inslikken de mond spoelen geen braken opwekken. Bij contact met de huid: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Draag geschikte beschermde kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Nooit water op de stof gieten - Lek dichten - Opnemen in absorbens, zand of aarde. Neutraliseren - Opscheppen met soda Poeder- of schuimblussers in lekvrije accubox of op pallet (geen metalen voorwerpen op accu s plaatsen) Recuperatie lood en neutralisatie accuzuur 8, II

14 Afvalfiche 7.2 DROGE BATTERIJEN: BEBAT Alkalinebatterijen,herlaadbare batterijen, knoopcellen, Vaste stof P273 Voorkom lozing in het milieu.. Draag geschikte handschoenen en beschermkledij Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poederblussers Niet blussen met waterstraal. Eigen verpakkingen of. in 60 liter kunststof dekselvat (PED) Recyclage (BEBAT) Geen

15 Afvalfiche 8.1 TL-LAMPEN/SPAARLAMPEN : RECUPEL Kwikdamplampen, TL-lampen, Spaarlampen, halogeenlampen,, Vaste stof Witte fluorescentiepoeder bevat kwik Draag geschikte handschoenen en beschermkledij Vermijd prik- en snijaccidenten. Ingebonden in kartonnen dozen op pallet Recuperatie van het kwik, metaal en glas. (END CUT PUSH AIR procédé) Geen

16 Afvalfiche 8.2 KWIKAFVAL: UN 2025 Labochemicaliën (originele verpakking), metallisch kwik, Vaste stoffen en vloeistoffen:; steeds paklijst toevoegen. H301/H311/H331 Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. P314 Extra informatie: Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk arts Draag geschikte beschermde kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Metallisch kwik APART aanbieden Bij voorkeur. Poeder- of schuimblussers in 30 liter PE dekselvat (PED) of in gesloten recipiënt (Max. 5 Kg/ophaling) Kwikdestillatie en recyclage 6.1, II

17 Vast afval: RX-foto s en negatief filmafval VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSKAART Afvalfiche 9.1 RX-FOTO S. Draag geschikte handschoenen. Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poeder- of schuimblussers In een 60 liter dekselvat (PED) of kartonnen dozen Recyclage van zilver en kunststoffen.

18 Afvalfiche 9.2 OLIE- EN MAZOUTFILTERS Vast afval verontreinigd met olie: olie- en mazoutfilters P210 P403 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen niet roken. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Op een goed geventileerde plaats bewaren Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poeder- of schuimblussers In een 60 of 120 liter dekselvat (PED) Recyclage van restolie en metalen. Residu verbranding met energierecuperatie

19 Afvalfiche 9.3 LABOAFVAL: UN 3286 Labochemicaliën (in originele verpakking), Vaste stoffen en vloeistoffen (< 1 l); steeds paklijst toevoegen. GEEN radioactieve stoffen, kwikafval of stoffen met explosieve eigenschappen. EUH071-H314 H225 H301/H311/H331 Bijtend voor de luchtwegen. Veroorzaakt ernstige brandwonden. Licht ontvlambaar Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. P273 P P P Voorkom lozing in het milieu. Na inslikken de mond spoelen GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid: verontreinigde kleding onmiddellijk uitbreken. Huid met water afspoelen. Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poeder- of schuimblussers.. in originele verpakking of 60 liter PE dekselvat (PED) Max. 25 kg per ophaling Verbranding met energierecuperatie en gaswassing (draaitrommeloven) 6.1(3), II of 6.1(8), II

20 Afvalfiche 9.4 SPUITBUSSEN: UN 1950 Lege en volle spuitbussen van chemische aard. Geen pesticiden of gasflessen. H224 H280 Zeer licht ontvlambaar. Bevat gas onder druk. P403 P210 P314 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen niet roken. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk arts raadplegen Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poeder- of schuimblussers in kartonnen dozen - Max. 50 kg per ophaling Spuitbussen van cosmetica en voeding bij PMD inzamelen Cryogene behandeling, gevolgd door recyclage en valorisatie 2, II

21 Lege en volle poeder- en schuimblussers. Geen andere gasflessen. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSKAART Afvalfiche 9.5 BRANDBLUSSERS H302 H280 H302/H312/H332 Kan ontploffen bij verwarming Bevat gas onder druk. Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poeder- of schuimblussers in kartonnen dozen of gestapeld op pallet Ontmantelen, recyclage en solidificatie van het poeder

22 Tonercassettes, tonercartridges, Vaste stof VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSKAART Afvalfiche 9.6 TONERS P273 Voorkom lozing in het milieu.. Draag geschikte handschoenen en beschermkledij Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poederblussers Niet blussen met waterstraal. Eigen verpakkingen of. in 60 liter kunststof dekselvat (PED) Recyclage Geen

23 Afvalfiche 9.7 ELECTROSCHROOT Afgedankte elektrische apparaten, Koel-vriesapparaten, PC s, Monitoren Vaste stof P273 Voorkom lozing in het milieu.. Draag geschikte handschoenen en beschermkledij Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poederblussers Niet blussen met waterstraal. Eigen verpakkingen of. Op pallet gestapeld Recyclage (RECUPEL) Geen

24 Afvalfiche 10.1 LEGE KUNSTSTOF VERPAKKINGEN: UN 3509 Lege, gevaarlijke kunststofverpakkingen, die technisch leeg en gesloten zijn NIET bij lege verpakkingen: Lege Laboflessen bij laboafval inzamelen H225 H302/H312/H332 Licht ontvlambaar. Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. P210 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen niet roken Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poeder- of schuimblussers in 200 liter metalen dekselvat (MED) of op pallet gestapeld Scheiding residu/metaal: Metaalrecyclage en verbranding van residu met energierecuperatie en gaswassing (cementindustrie) 9, II

25 Afvalfiche 10.2 LEGE KUNSTSTOF VERPAKKINGEN: UN 3509 Lege, gevaarlijke kunststofverpakkingen, die technisch leeg en gesloten zijn NIET bij lege verpakkingen: Lege Laboflessen bij laboafval inzamelen H225 H302/H312/H332 Licht ontvlambaar. Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. P210 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen niet roken Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. Bij voorkeur verneveld water. (haspel). Poeder- of schuimblussers in 200 liter metalen dekselvat (MED) of op pallet gestapeld Verbranding met energierecuperatie en gaswassing (cementindustrie) 9, II

26

Handboek Materiaalkennis Gevaarlijk Afval

Handboek Materiaalkennis Gevaarlijk Afval Handboek Materiaalkennis Gevaarlijk Afval Specifieke gevaren: Zoals de naam het zegt houden gevaarlijke (afval-)stoffen bepaalde gevaren in: 1. corrosieve producten: worden slecht opgenomen door het lichaam

Nadere informatie

AFVALSTOFFENREGELING. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

AFVALSTOFFENREGELING. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica AFVALSTOFFENREGELING Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Versie 3.0 maart 2014 AFVALSTOFFENREGELING Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica COLOFON Deze afvalstoffenregeling

Nadere informatie

Handboek Afvalstoffen TU/e Science park

Handboek Afvalstoffen TU/e Science park Dienst Algemene Zaken Afdeling AMVS Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven amso@tue.nl Auteur werkgroep Handboek Afvalstoffen TU/e Science park Referentie AMSO/1426396 Datum 5 september

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * ****

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** **** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING PRODUCT NUMMER: 876-6013 PRODUCT NAAM: Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders Uitgegeven

Nadere informatie

Veiligheidblad Mecalithe con.100% VS

Veiligheidblad Mecalithe con.100% VS 1 IDENTIFICATIE VAN HET MATERIAAL EN DE LEVERANCIER 1.1 Identificatie van het materiaal Product naam : Mecalithe Commerciële naam : Mecalithe 1.2 Toepassing Mecalithe is een hulpstof voor beton, mortel

Nadere informatie

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OP HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsmerk Flexipox SD basis Tweecomponenten epoxy Firma Köhlerwoodcap Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam

Nadere informatie

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Dit document voorziet u van de nodige informatie aangaande de inzameling van restafval, bouwafval, papier en karton, glas, chemisch, (micro)

Nadere informatie

Pagina 1 van 8. Geode Chemicals & Laboratories. Veiligheidsinformatieblad Datum : 29/09/2013 Revisienummer : CLP 1

Pagina 1 van 8. Geode Chemicals & Laboratories. Veiligheidsinformatieblad Datum : 29/09/2013 Revisienummer : CLP 1 Pagina 1 van 8 Geode Chemicals & Laboratories Veiligheidsinformatieblad Datum : 29/09/2013 Revisienummer : CLP 1 Stewball FDS STE 1. Identificatie van het product en van het producerende bedrijf : 1.1.

Nadere informatie

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA ALGEMEEN 2-componenten reparatiecompound op basis van polyesterhars. Voor het vullen van grote gaten, naden, scheuren (minimale breedte 3 mm) bij onderhoud en nieuwbouw.

Nadere informatie

Classificatie van het product : Classificatie EG 67/548 of EG 1999/45 : Niet geclassificeerd (Integrale tekst van de R- en S-zinnen, zie sectie 16)

Classificatie van het product : Classificatie EG 67/548 of EG 1999/45 : Niet geclassificeerd (Integrale tekst van de R- en S-zinnen, zie sectie 16) Pagina 1 van 6 Geode Chemicals & Laboratories Veiligheidsinformatieblad Datum : 29/09/2013 Revisienummer : 09 Fly Away FDS FA Nl 1. Identificatie van het product en van het producerende bedrijf : 1.1.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5706704 STAPLES 400ML HFC FREE AIR DUSTER Pagina 1 Uitgegeven: 08/09/2009 Revisie nr. 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Produktnaam: 5706704 STAPLES 400ML HFC FREE AIR

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO 11014-1 1. /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3 Veiligheidsinformatieblad Oblix 500 SC Preparation Date 08-aug-2014 Herziene versie nummer: 3 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD : GENOXE 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD : GENOXE 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING bladzijde : 1 ên êx N : Milieugevaarlijk Xn : Schadelijk 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product Handelsnaam Gebruik Aard van het product

Nadere informatie

Veiligheidsgegevensblad

Veiligheidsgegevensblad Veiligheidsgegevensblad Versie 1.0 Aangemaakt op 01.08.2010 Regulatie 1907/2006/EG 1. Aanduiding stof, bereiding en firma Productaanduiding Gebruik Productnummer Leverancier ZF - Ecofluid M Versnellingsbakolie

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSFICHE KOELVLOEISTOF 26 C. 1. Identificatie van het produkt/preparaat en bedrijf Naam van het produkt : Mono ethyleen glycol Leverancier :

VEILIGHEIDSFICHE KOELVLOEISTOF 26 C. 1. Identificatie van het produkt/preparaat en bedrijf Naam van het produkt : Mono ethyleen glycol Leverancier : VEILIGHEIDSFICHE KOELVLOEISTOF 26 C BENTON KOELVLOEISTOF 26 C ref. 7718005 1L ref. 7718004 5L 1. Identificatie van het produkt/preparaat en bedrijf Naam van het produkt : Mono ethyleen glycol Leverancier

Nadere informatie

Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking

Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking 02/12/2010: Vaalbeek Robert Thys Premed vzw 1 Inhoud van deze presentatie:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 26/06/2012 bladzijde: 1/7 Naam: FLASH SPRAY WHITE ANTIMOISISSURE 750ml - 10159- C1204 Firma: ECOLOGISTIQUE Firma: IPC VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Vergiftiging voorkomen

Vergiftiging voorkomen Vergiftiging voorkomen In België beschikken wij over een zeer ruime keuze uit allerlei producten voor het onderhoud van het huis, de wagen, de tuin en voor het opknappen van karweitjes in huis en tuin.

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie