Koers op Kwaliteit Road to Excellence

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence"

Transcriptie

1 Koers op Kwaliteit Road to Excellence

2 Koers op Kwaliteit Road to Excellence De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich tot een gerespecteerde Europese University of Applied Sciences. Hanze University Groningen is evolving into a respected European university of applied sciences.

3 inhoud Inhoud Koers op Kwaliteit 2 Inhoud 3 Organogram 4 Voorwoord d e e l 1 DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN IN Gemeenschap 16 Identiteit 22 Missie 25 Visie 29 Cultuur d e e l 2 DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN IN Strategisch Doel 43 Kwaliteit Onderwijs 50 Onderwijsaanbod 58 Kwaliteit Onderzoek 64 Personeelsbeleid 70 Bedrijfsvoering 72 Colofon 2 Content Road to Excellence 2 Content 3 Organisation Chart 5 Preface p a r t 1 THE HANZE UNIVERSITY GRONINGEN IN Community 16 Identity 22 Mission 25 Vision 29 Culture p a r t 2 THE HANZE UNIVERSITY GRONINGEN IN Strategic Goal 43 Education Quality 51 Education Offer 58 Quality Research 64 Personnel Policy 71 Management 72 Colophon content

4 organogram Organogram RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR STAFBUREAU STAFBUREAU STAFBUREAU STAFBUREAU FACILITAIR BEDRIJF Financieel Economische Zaken Marketing & Communicatie Onderwijs & Onderzoek Personeel & Organisatie Faciliteiten ICT Informatiemanagement Studentenzaken Vastgoed HanzeConnect 19 SCHOOLS Advies, Onderzoek, Opleidingen 6 KENNISCENTRA 3 Organisation Chart SUPERVISORY BOARD EXECUTIVE BOARD STAFF OFFICE STAFF OFFICE STAFF OFFICE STAFF OFFICE FACILITIES UNIT Financial Affairs Marketing & Communication Education & Applied Research Personnel & Organisation Facilities ICT Information Management Student Affairs Estates and Building HanzeConnect 19 SCHOOLS Consultancy, Research, Study Programmes 6 CENTRES OF APPLIED RESEARCH AND INNOVATION organisation chart

5 voorwoord Voorwoord KOERS OP KWALITEIT Voor u ligt de publieksversie van Koers op Kwaliteit, het strategisch beleidsplan van de Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences. De centrale doelstelling van Koers op Kwaliteit luidt: De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich tot een gerespecteerde Europese University of Applied Sciences. In deze uitgave willen we met u delen wie we zijn, als resultaat van de bijna afgeronde beleidsperiode Focus op En waar we naar toe willen. We versterken al aanwezige accenten en brengen nieuwe accenten aan. Modern en geworteld. Groot, maar tegelijk kleinschalig. Gevestigd in een unieke regio, maar met een internationale blik. Een kennisgemeenschap voor iedere student, met extra aandacht voor de excellente student. En dat alles om onze eigen bijdrage te leveren aan de samenleving. 4 k w a l i t e i t We kiezen bewust en weloverworgen voor kwaliteit in internationaal perspectief. We willen een university of applied sciences zijn die internationaal herkend en erkend wordt als vooraanstaand aanbieder van professioneel gericht hoger onderwijs én als gerespecteerd instituut voor praktijkgericht onderzoek. Met nadruk op de praktijkgerichtheid van het onderwijs, de mogelijkheden tot individuele ontplooiing voor studenten, en de betrokkenheid op elkaar. Vanuit het idee dat de regio Noord-Nederland, in haar ontwikkeling naar een kenniseconomie, juist een ambitieuze, innovatieve hogeschool nodig heeft. Die rol neemt de hogeschool op zich, bijvoorbeeld door voluit te participeren in de Noordelijke speerpunten Healthy Ageing en Energie. k o e r s In de komende jaren spannen we ons in voor de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, toename van het praktijkgericht onderzoek en versterking van de kwaliteit van het onderzoek. Daartoe investeren we in de kwaliteit van het personeel en effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Uitgangspunt is dat onderwijs en praktijkgericht onderzoek verweven zijn in een kennisgemeenschap waar studenten en personeel samenwerken. Betrokkenheid en een actieve houding van studenten en medewerkers zijn cruciaal voor het bereiken van de doelstelling van dit plan. Groningen, oktober 2009 Het College van Bestuur Dhr. drs. H. J. Pijlman, voorzitter Mevr. drs. M. C. J. van Os Dhr. drs. C. de Ruiter voorwoord

6 preface Preface ROAD TO EXCELLENCE This is the public version of Road to Excellence, the strategic policy plan of Hanze University Groningen, University of Applied Sciences. The central objective of the Road to Excellence is: Hanze University Groningen is evolving into a respected European university of applied sciences. With this publication we share with you who we are, where we stand with regards to the nearly completed Focus 2010 policy, and where we are heading towards. In this process, we enhance the features we already have, and introduce new ones. Hanze University Groningen is modern and rooted, as well as large but still small-scaled. Long established in a unique region, yet with an international focus. A knowledge community for every student, whilst keeping an emphasis on excellent students. All of this in order to make our own contribution to society. e x c e l l e n c e We consciously and deliberately aim for excellent quality in an international perspective. This entails opting for a university of applied sciences that is internationally recognised and acknowledged as a leading provider of professionally-oriented higher education and as a respected research institute. The emphasis lies on the practical focus of the education, student opportunities for individual self-development, and a high level of commitment on both sides. We begin with the idea that the North Netherlands region, as it develops into a knowledge economy, specifically requires an ambitious, innovative university of applied sciences. The region needs a university of applied sciences that genuinely boosts quality from an international perspective, resulting in increased vitality and appeal for the region. The university is taking on this role by, for example, participating in the Northern spearheads Healthy Ageing and Energy. The university's involvement in this, as well as its appropriate response to regional developments, helps in achieving both a national and international profile. 5 t h e r o a d Over the coming years, we strive to improve the quality of our education, increase practiceoriented research and enhance the quality of the research. To this end, we invest in staff quality as well as effective and efficient management. Our starting point is that education and practice-oriented research are interlinked in a knowledge community where students and staff work together. Commitment and a proactive attitude from both students and staff are crucial in achieving the objective of this plan. Groningen, October 2009 The Executive Board Mr. drs. H. J. Pijlman, chairman Mrs. drs. M. C. J. van Os Mr. drs. C. de Ruiter preface

7 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen Gemeenschap HET BEGIN Toen in 1798 zes vooraanstaande burgers van Groningen de Academie voor Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde, ongeveer 30 jaar later Minerva' gedoopt, oprichtten, legden zij de grondslag voor het profiel van een moderne, internationaal georiënteerde hogeschool ruim twee eeuwen later. In hun oprichtingsakte staat: het aanmerklijk nut dat aan de gehele Maatschappij zoude kunnen worden toegebracht, en de bijzondere gesteldheid van ons Vaderland, wiens voorname zenuw van oudsher met recht beschouwd is in den Koophandel en daar aan zoo naauw verbondenen Scheepvaart te bestaan. Een maatschappelijke taak en ondernemerschap. Maar ook ontplooiing, toepassing, nut, bekwaamheid en vakmanschap. Begrippen die nog steeds passen bij de Hanzehogeschool Groningen als een maatschappelijke onderneming, geworteld in de regio. Met trots en reden gebruiken we het begrip Hanze' als verwijzing naar het verbond dat in de late middeleeuwen hoogtij viert: gericht op handel drijven tussen Hanzesteden waarvan de havenstad Groningen er één is in internationaal verband. 6 part 1 The Hanze

8 in University Groningen in 2010 Community BEGINNINGS In 1798, six leading citizens of Groningen founded the Academy for Draughtsmanship, Architecture and Seamanship, 30 years later named Minerva'. By doing so they laid the foundations for a modern, internationally focused university of applied sciences over two centuries later. Their act of incorporation contains the following words: the appreciable benefit that may be served to the whole of Society, and the exceptional constitution of our Fatherland, whose principal strength from time immemorial has been rightly deemed to lie within Trade and thus whose existence is closely connected to Seafaring. A social duty and entrepreneurship, combined with development, application, necessity, capability and expertise. Ideas that still accord with Hanze University Groningen, as a social enterprise with roots in the region. With pride and good reason we use the notion of Hanze' as a reference to the covenant that reigned supreme in the late Middle Ages: aimed at driving trade between the Hanze towns of which the port city of Groningen is one in an international context.

9 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 Gemeenschap Nu zijn we geen private hogeschool meer, maar een publiek bekostigde onderwijsinstelling. De samenleving financieert via belastingen onze instelling. Vanuit die verantwoordelijkheid willen wij onze eigen bijdrage leveren aan die samenleving. Met vakmanschap in de regio en met die internationale Hanzeblik. Die bijdrage vormt zich in interactie in ons eigen Hanzeverbond', een dynamische en internationaal georiënteerde kennisgemeenschap waar studenten en bekwaam personeel onderdeel van zijn. Een gemeenschap waar je wat van elkaar mag verwachten. Met rechten en plichten. Daar houd je rekening met elkaar. m o t i v a t i e, i n s p i r a t i e e n e x c e l l e n t i e De Hanzehogeschool Groningen ziet het als haar maatschappelijke taak een brede hogeschool te zijn voor een heterogene groep van instromende mbo'ers, havisten en vwo'ers. Ons nuchter antwoord op de heterogene instroom bestaat niet uit een breed aanbod met fancy opleidingen zonder arbeidsmarktperspectief en veel afstudeerrichtingen om studenten te lokken. Studenten halen alleen het beste uit zichzelf als ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Met voorlichting en begeleiding zorgen we ervoor dat de student aan een passende studie begint en de goede individuele keuzes maakt. Ook gemotiveerde studenten van zeventien, achttien jaar hebben af en toe een steuntje in de rug nodig. Met duidelijke afspraken over wat de student kan verwachten en wat de opleiding van de student mag verwachten. Zo groeit de middelbare scholier naar een beginnend beroepsprofessional die werkt op basis van afspraken, eigen verantwoordelijkheid en het samenwerken met collega's. 8 Community Now we are no longer a private university, but a publicly funded educational institution. Society funds our institution through taxation. This responsibility makes us keen to deliver our own contribution to this society. With expertise in the region and with that international Hanze outlook. This contribution takes shape in interaction within our own Hanze covenant', a dynamic and internationally focused knowledge community of which students and competent staff are part. A community in which you can expect something from one another. With rights and obligations. Where you take each other into consideration. m o t i v a t i o n, i n s p i r a t i o n a n d e x c e l l e n c e Hanze University Groningen recognises its social duty to be a broad university of applied sciences for a heterogeneous group of incoming upper secondary vocational students, secondary school pupils and pre-university students. Our common sense response to the heterogeneous intake does not consist in offering a wide range of trendy study programmes with no job market perspectives and multiple specialisations to entice students. Students only achieve their best when they are intrinsically motivated. With counselling and supervision we ensure that the student begins an appropriate course of study and makes the right individual choices. Even motivated students of 17 or 18 need a little encouragement now and again. Creation of clear agreements about what the student can expect and what the study programme can expect from the student is crucial. In this way, the secondary school student develops into a junior professional specialist who works on the basis of agreements, individual responsibility and teamwork with peers. part 1 The Hanze University Groningen in 2010

10 9

11 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 VAN 200 NAAR 900 OPERATIES Met dit schitterende resultaat winnen studenten Verpleegkunde Gauke Kooistra en Alies Nieborg de Hanze Innovatieprijs Zij ontwikkelden protocollen en een nieuwe organisatiestructuur voor een oogafdeling van het Kabanga ziekenhuis in Tanzania. Deze producten bleken na invoering voor doktoren en verpleegkundigen zó innovatief, dat hierdoor de oogoperaties van gemiddeld 200 per jaar opgeschroefd kunnen worden naar ongeveer 900 operaties per jaar. Kooistra: Je kunt de Nederlandse situatie niet één op één overzetten op de Afrikaanse, maar we hebben uitgezocht welke Nederlandse methodes in Tanzania bruikbaar zijn. Die hebben we omschreven en dat werpt nu al zijn vruchten af. De Hanze Innovatieprijs is een prijs van de Hanzehogeschool Groningen die wordt toegekend aan een werkstuk waarvoor onderzoek is gedaan dat heeft geleid tot een echt innovatieve oplossing voor het werkveld. Motivatie, betrokkenheid en samenwerking van studenten en docenten zijn belangrijk om dit soort projecten van de grond te krijgen. En daar is de Hanzehogeschool Groningen trots op. Nieuwe stagiairs van verpleegkunde staan alweer klaar om de volgende stappen te zetten in Tanzania. Er ontwikkelen zich meer van dit soort projecten waarbij talentvolle studenten internationaal hun steentje willen bijdragen. Daarom besluit de hogeschool tot de oprichting van de Hanze University Foundation. Deze Foundation zal dit soort doeltreffende projecten verder uitbreiden. 10 AN INCREASE FROM 200 TO 900 OPERATIONS The students Gauke Kooistra and Alies Nieborg of the School of Nursing win the Hanze Innovation Prize They developed a new organisational structure along with new innovative protocols for the Ophthalmology department of the Kabanga hospital in Tanzania. As a result, the doctors and nurses were able to perform approximately 700 extra operations per year. Kooistra: Due to the different organisational cultures, it was not possible to apply the Dutch system to the African system directly. We therefore carefully selected elements from the Dutch system that we could use in Tanzania and this has already proven to be a success. The Hanze Innovation Prize of Hanze University Groningen is a prize that is awarded to research carried out leading to innovative solution for the working field. The involvement, cooperation and motivation of both students and lecturers is key in making such projects a success. Hanze University Groningen prides itself in such projects. New interns of the School of Nursing are already anxious to make another difference in Tanzania. There are various other similar international projects in which talented students make their contribution to society. For this reason Hanze University Groningen has decided to set up the Hanze University Foundation. The goal of this foundation is to help further develop such effective projects. part 1 The Hanze University Groningen in 2010

12 Gemeenschap Ons onderwijs is een interactief proces tussen student en docent, met persoonlijke ontplooiing als resultaat. Een student komt niet naar de Hanzehogeschool Groningen om les te krijgen' of om zo snel en gemakkelijk mogelijk een diploma te halen. Studeren veronderstelt een actieve houding, waarin de student zich laat inspireren en uitdagen, samenwerkt en zelf verantwoordelijk is voor resultaten en prestaties. Onze docenten draaien niet op de automatische piloot hun lessen af, maar zijn deskundigen op hun vakgebied met didactische kwaliteiten om studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. De motivatie en de betrokkenheid van de student bepaalt de kwaliteit van zijn individuele studietraject en de waarde van het getuigschrift. Wij willen studenten motiveren, inspireren en uitdagingen bieden door met hen een echte kennisgemeenschap' te vormen. Een kennisgemeenschap waarin doorzettingsvermogen nodig is om persoonlijke doelen te bereiken. Een kennisgemeenschap waar studenten en docenten voldoende tijd met elkaar doorbrengen. Een gemeenschap waarin studenten en docenten inspiratie putten uit het feit dat zij er deel van uitmaken. Een belangrijk onderdeel van motiveren en inspireren is het verder vormgeven en uitvoeren van het excellentiebeleid. De Hanzehogeschool Groningen kreeg in 2008 als eerste hogeschool de Siriussubsidie omdat wij al vroeg positie hebben gekozen in het excellentiedebat. We hebben als hogeschool een unieke taak in het opleiden van talentvolle beroepsbeoefenaars en het bewerkstelligen van professionele excellentie. 11 Community Our education is an interactive process between student and tutor, with personal development as the result. Students do not come to Hanze University Groningen to be taught' or to gain a diploma as quickly and easily as possible. Study presupposes a proactive attitude, where students are inspired and challenged, work as part of a team and are responsible for their own results and performance. Our tutors are not teaching machines' but experts in their specialist fields with didactic qualities that challenge students to achieve the best they can. The motivation and commitment of the student determines the quality of his or her individual study route and the value of the qualification. We want to motivate, inspire and challenge students by forming a true knowledge community' with them. A knowledge community in which perseverance is needed in order to reach personal goals. A community in which students and tutors draw inspiration from the fact that they are a key part of it. An important element in motivating and inspiring is further shaping and implementing the excellence policy. In 2008 Hanze University Groningen was the first university of applied sciences to receive the Sirius grant, because we had already taken up an early position in the excellence debate. As a university of applied sciences, we have a unique duty to educate talented professional practitioners and procure professional excellence.

13 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 Gemeenschap v a k m a n s c h a p e n b e k w a a m h e i d In de Hanzehogeschool Groningen zijn ruim 30 lectoren bepalend voor de ontwikkeling van vakmanschap en vakbekwaamheid. Zij zijn, georganiseerd in zes kenniscentra verantwoordelijk voor het praktijkgericht onderzoek van de kennisinstelling. Onze hogeschool neemt als kennisinstelling deel aan een Hanze voor hoger onderwijs' waarin sprake is van internationale samenwerking tussen gelijkwaardige Universities of Applied Sciences. Deelnemen, zoals de stad Groningen ooit deelnam aan de middeleeuwse Hanze in het economisch belang van de regio, zo streeft de Hanzehogeschool Groningen nu naar internationale samenwerking in het belang van de regio. b e t e k e n i s v o l v o o r d e r e g i o Als kennisinstelling speelt de Hanzehogeschool Groningen een belangrijke rol bij de sociale, economische en culturele ontwikkeling van de regio. Door de keuze voor de zes kenniscentra en de bijbehorende lectoraten heeft de hogeschool een duidelijke keuze gemaakt in de kansrijke sectoren die we gaan stimuleren. Naast de focus op de zes domeinen van de kenniscentra staan twee thema's de komende jaren centraal: Healthy Ageing en Energie. De Hanzehogeschool Groningen werkt aan de toekomst van de regio. Dat betekent dat we in het onderwijs- en onderzoeksaanbod inspelen op kansen voor de toekomst. Het betekent ook dat we op verschillende niveaus samenwerken met diverse partijen uit het Noorden: bedrijven, instellingen, overheid. Een mooi voorbeeld van zo'n samenwerking is de bundeling van krachten in het Akkoord van Groningen. Hogeschool, universiteit, universitair medisch centrum en gemeente werken daarin samen aan het versterken van de functie van Groningen als City of Talent. 12 Community e x p e r t i s e a n d c a p a b i l i t y At Hanze University Groningen, over 30 professors are decisive in developing expertise and specialist capability. Organised into six centres of applied research and innovation, they are responsible for the knowledge institute's practice-oriented research. Our university, as a knowledge institute, participates in a Hanze for higher education' programme, which involves international cooperation between equivalent universities of applied sciences. Just as the city of Groningen once played a part in the economic interests of the region in the Hanze of the Middle Ages, Hanze University Groningen is now also striving to develop international cooperation in the interests of the region. s i g n i f i c a n t f o r t h e r e g i o n As a knowledge institute, Hanze University Groningen plays an important role in the social, economic and cultural development of the region. By selecting the six centres of applied research and innovation and accompanying professorships, the university has made a clear choice in the opportunity-rich sectors we will be stimulating. In addition to the focus on the six areas covered by the centres of applied research and innovation, two subjects are top priorities over the next few years: Healthy Ageing and Energy. Hanze University Groningen works on the future of the region. This means that our education and research programmes anticipate opportunities for the future. It also means that we collaborate at various levels with different parties from the North: businesses, institutions and government. A good example of this type of collaborative venture is the joining of forces within the Groningen Agreement. Hanze University, the University of Groningen, the University Medical Centre and the Municipality of Groningen work together within this programme to reinforce the role of Groningen as a City of Talent. part 1 The Hanze University Groningen in 2010

14 GEWOON BEGINNEN In het najaar van 2007 houdt Harm Post, directeur van Groningen Seaports, een presentatie op de Hanzehogeschool Groningen. Na afloop komt Rob van Linschoten, dean van het Instituut voor Bedrijfskunde, met hem in gesprek. De grote bedrijvigheid in de Eemshaven maakt het lastig om geschikt personeel te vinden, ook voor de vele verschillende bouwactiviteiten. Eigenlijk heeft Seaports een expertisecentrum nodig waarin alle belanghebbende partijen samenwerken en dat de promotie verzorgt. Iedereen wil wel, maar door organisatorische en bestuurlijke complicaties komt dat expertisecentrum maar niet van de grond. Je kunt blijven wikken en wegen over plannen, maar dat is niet onze stijl, zegt de dean. Op een gegeven moment moet je actie ondernemen. Daar zijn we goed in. Harm Post en de dean maken een afspraak en komen met de opzet voor een centrum dat zich bezig gaat houden met onderwijs, arbeidsbemiddeling en de promotie van Seaports. Nu het begin er is, gaat het plotseling snel. Al snel sluit de Noordelijke Regieraad voor de Bouw zich aan bij Seaports en Hanzehogeschool Groningen. Korte tijd later volgen de Provincie Groningen en Werkplein Eemsdelta (ISD Noordoost). Halverwege 2009 is het Seaports Expertise Centre een feit en gaat het de brug vormen tussen de vraag van de bedrijven in het havengebied en het aanbod van onderwijs, onderzoek en arbeid. 13 SIMPLY TAKE ACTION The Director of Groningen Seaports, Harm Post, gave a presentation at Hanze University Groningen. When he had finished, Rob van Linschoten, the dean of the School of Business Management, went over to talk to him. The substantial activity that goes on in the Eemshaven makes it difficult to find suitable personnel, even for its many construction projects. Seaports actually needed a centre of expertise within which the interested parties would work together, and which would handle the promotional activities. Everybody wanted it but, because of organisational and administrative complications, the centre of expertise had yet to get off the ground. You can keep on deliberating over the plans, but that s not our style, said the dean. In response to an issue you simply have to take action. That s what we re good at. Harm Post and the dean got together and came up with the idea for a centre that would handle education, job placement and the promotion of Seaports. Now it has got underway, things are moving unexpectedly quickly. The Regional Construction Task Force North was quick to associate itself with Seaports and Hanze University Groningen. Soon after, the Province of Groningen and the Eemsdelta Job Centre (North East Intercommunity Social Service ISD) followed. In mid-2009 the Seaports Expertise Centre became a reality and will form a bridge between the demand from businesses in the port area and the supply of education, research and labour. Koos Boertjens

15 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 SUCCESVOL ONDERNEMER In september 2005 startte Theo Hoeksema (29), destijds student Bedrijfskundige Informatica aan het Instituut voor ICT, zijn onderneming Accepté, een kleine speler op de markt van internetdienstverleners. Inmiddels is hij directeur van een bloeiend bedrijf met 50 fulltime medewerkers. Met een kantoor in Groningen en in Amsterdam. De investeringsmaatschappij van Joop van den Ende en Hubert Deitmers heeft in 2007 een belang gekocht en groeikapitaal verschaft. Accepté heeft haar kaartverkoopdiensten, onder de naam Paylogic, eind 2006 gelanceerd en is in korte tijd uitgegroeid naar een serieuze en sterke marktspeler binnen de entertainment- en ticketmarkt. Accepté organiseert inmiddels de kaartverkoop voor meer dan 600 klanten in Nederland, België en Duitsland, waaronder Amsterdam RAI, ID&T en Circuitpark Zandvoort. Jaarlijks distribueert Accepté ruim 3 miljoen kaarten voor meer dan evenementen in Nederland, België en Duitsland. Voor de verkoop van kaarten werkt Accepté o.a. samen met 400 Primera winkels, SBS en Radio 538. Zondermeer een succesverhaal! Een getalenteerde alumnus van de Hanzehogeschool Groningen die behept is met ondernemerszin en uitstekend marktinzicht, creatief en enthousiast is. Theo laat zien dat Groningen met recht City of Talent is. 14 SUCCESFUL ENTREPRENEUR In September 2005 Theo Hoeksema (29), former student of Business Information Technology from the School of Computer Science, started his business Accepté, which is a small player in the field of internet services. Currently he is the director of a successful business with around 50 fulltime employees and offices in Groningen as well as Amsterdam. In 2007 the investment company Joop van den Ende & Hubert Deitmers bought a share ensuring growth capital. At the end of 2006, Accepté launched its online ticketing service under the name Paylogic. Paylogic has grown to become one of the major players in the entertainment and ticketing market. Today Accepté is accountable for the ticketing of over 600 clients in the Netherlands, Belgium, and Germany. Some of their well-known clients are the event agency ID&T, the Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre, and the Circuit Park Zandvoort. Annually Accepté sells over 3 million tickets for approximately 10,000 events. In order to achieve this, Accepté works closely together with 400 Primera stores, SBS Special Broadcasting Service, and Radio 538. Without a doubt truly a success story! A creative, enthusiastic and talented alumnus of Hanze University Groningen. Theo proves that Groningen is for sure a City of Talent. part 1 The Hanze University Groningen in 2010

16 Gemeenschap l a n g d u r i g e b e t r o k k e n h e i d Met het afstuderen verlaten studenten fysiek de Hanzehogeschool Groningen; toch nodigen we ze van harte uit betrokken te blijven bij de Hanze kennisgemeenschap. We stimuleren hen actief te blijven en een bijdrage te leveren door bijvoorbeeld stagiairs te begeleiden of gastcolleges te verzorgen. Maar ook na hun diploma hebben we de alumni nog het nodige te bieden. Cursussen, trainingen en seminars om competenties verder te ontwikkelen en af te stemmen op de actuele beroepspraktijk. Ons EVC-centrum, het aanbod van HanzeConnect en de post experience masters bieden veel mogelijkheden hen maatwerk te leveren. Ook als het gaat om praktijkonderzoek en advisering stellen we het bijzonder op prijs als alumni zich daarvoor bij onze kenniscentra of HanzeConnect melden. 15 Community l o n g - t e r m i n v o l v e m e n t Upon graduation, students leave Hanze University Groningen in a physical sense. However, we wholeheartedly invite them to remain involved in the Hanze knowledge community. We encourage them to remain active and make a contribution, for example, by counselling work placement students or delivering guest lectures. But even after they have gained their diplomas, we still have something vital to offer alumni: courses, training and seminars that further develop competencies and help them to adapt to their current professions. The PLAR centre, HanzeConnect and the post-experience master degrees offer multiple opportunities to provide Hanze graduates with tailor-made study options. Likewise when it comes to practical research and consultancy, we particularly appreciate it when alumni come to our centres of applied research and innovation or to HanzeConnect for this purpose.

17 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 Identiteit WIE ZIJN WE In de aanloop naar het strategisch plan is op vele manieren met diverse belanghebbenden van gedachten gewisseld over strategische onderwerpen. In een serie Onderwijsdebatten met personeel en studenten, sessies met lectoren, of bij diverse gelegenheden met bestuurders uit de regio en landelijke opinieleiders op het gebied van het hoger onderwijs. Tijdens de strategische conferentie in april 2009 is de aanwezigen gevraagd elkaar te vertellen over gebeurtenissen die hen hebben geraakt en die voor hen de Hanzehogeschool Groningen typeren. Een aantal van die verhalen zijn in deze uitgave opgenomen. Parallel aan de totstandkoming van Koers op Kwaliteit liep het project Branding. In dat kader zijn een identiteitsonderzoek onder personeel en imago-onderzoeken onder studenten en stakeholders uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn verwerkt in dit strategisch plan. De Hanzehogeschool Groningen is een kennisgemeenschap waarin vier gedeelde waarden centraal staan: Individuele Ontplooiing Respect en Actieve Tolerantie Ondernemend Verantwoordelijk 16 Identity WHO ARE WE In the run-up to the strategic plan, many ideas were exchanged about strategic issues with a variety of interested parties: in a series of Education Debates with staff and students; in sessions with professors; and on various occasions with managers from the region and national opinion leaders in the field of higher education. At the strategic conference in April 2009, those present were asked to tell each other about events that had touched them and which, for them, typify Hanze University Groningen. Some of those stories are included in this publication. Running in parallel with the development of The Road to Excellence was the Branding project. As part of this project, an identity survey among staff and an image survey among students and stakeholders were conducted. The results of these surveys have been incorporated into this strategic plan. Hanze University Groningen is a knowledge community with four key values: Individual Development Respect and Active Tolerance Entrepreneurial Responsible part 1 The Hanze University Groningen in 2010

18 s i r i u s, r u i m t e v o o r e x c e l l e n t i e Het landelijke Siriusprogramma richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van excellentie en toptalent in het hoger onderwijs en stelt universiteiten en hogescholen in staat speciale excellentieprogramma s te ontwikkelen en te faciliteren. De Hanzehogeschool Groningen kreeg voor haar aanvraag Ruimte voor excellentie als eerste hogeschool een bedrag van ,. De Hanzehogeschool Groningen richt zich nadrukkelijk op professionele excellentie : studenten die zich aantoonbaar onderscheiden als excellente beginnende beroepsbeoefenaars. Professionele excellentie is niet louter gebaseerd op intellectuele vermogens, maar op een mix van competenties, waarin naast kennis, vaardigheden, ambitie en gedrag belangrijk zijn. Competenties als ondernemen, ontwerpen en conceptueel denken, creativiteit en samenwerken in een multidisciplinair team spelen een grote rol. De hogeschool gaat de komende jaren in het kader van Sirius 52 programma s ontwikkelen. Deze programma s zullen worden uitgevoerd door excellente docenten. Om professionele excellentie te ontwikkelen en in te bedden in de natuur en cultuur van onze hogeschool is de lector Professionele excellentie benoemd. 17 s i r i u s, r o o m f o r e x c e l l e n c e The national Sirius programme promotes the development of excellence and elite talent in higher education, and enables research universities and universities of applied sciences to develop and facilitate special excellence programmes. For its Room for Excellence application, Hanze University Groningen was the first university of applied sciences to receive 2,380,000. Hanze University Groningen expressly focuses on professional excellence : students who clearly stand out as excellent junior professional practitioners. Professional excellence is not merely based on intellectual ability, but on a mix of competencies in which, in addition to knowledge, ambition and behaviour are also important factors. Competencies like entrepreneurship, design capability and conceptual thinking, and creativity and multidisciplinary teamwork play a major role. Over the coming years, within the framework of Sirius, the university will be developing 52 excellence programmes. These programmes, specially developed for excellent students, will be led by excellent tutors. In order to develop professional excellence and embed it in the nature and culture of our university, a Professional Excellence professor has been appointed.

19 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 b r a n d i n g Brand betekent merk. Je hebt een gevoel bij een merk. Een merk is niet een positionering van de hogeschool in termen van kwaliteit, openheid of integriteit. Het gaat wel om eigengereidheid, onderscheiden van, waarden, ziel en emotie (om grote woorden te gebruiken). Vergelijk het met hoe je denkt over steden. Parijs. Groningen. Almere. Barcelona. Ook als je er nooit geweest bent zit er een brij van gevoelens in je hoofd. Je weet waar je de stad ongeveer moet zoeken (productcategorie), of die groot of klein is (belang van het merk), voorstelling van de stad (imago) en of je er ooit naar toe zou willen (of het merk in aanmerking komt). Branding gaat om de kernvraag; wat willen wij zijn, voor wie, en hoe willen wij gezien worden? Respectievelijk: identiteit en imago. De toenemende concurrentie om studenten, de slag om steeds schaarser wordende medewerkers en middelen vraagt om een heldere positiebepaling. De Hanzehogeschool Groningen is steeds meer 1 van de ruim 4000 kennisinstellingen in Europa. In Koers op Kwaliteit kiest de Hanzehogeschool Groningen positie. De hogeschool wil zich binnen Europa tot een gerespecteerde University of Applied Sciences ontwikkelen. Maar wel vanuit haar betekenis voor de regio. De Hanzehogeschool Groningen kiest er voor het woord Hanze in haar naam meer reliëf te geven. Het Hanzeverbond vierde hoogtij in de late middeleeuwen en was gericht op internationale handel tussen Hanzesteden, waar Groningen er één van was. De Hanze staat voor ondernemerschap en over grenzen heen kijken om de eigen regio te ontwikkelen. Zowel studenten, medewerkers als het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen vinden dat de Hanzehogeschool Groningen zich onderscheidt door haar ondernemerschap en de mogelijkheden tot (individuele) ontplooiing en ontwikkeling. Als brede en oudste hogeschool van Nederland willen we dat gevoel in de geest van de Hanzegeschiedenis de komende jaren versterken door het keer op keer te bewijzen. 18 b r a n d i n g When you think of a brand, it conjures up a certain association. A brand is not something that positions the university in terms of quality, openness or integrity. Rather, it has to do with individuality, distinctiveness, values, spirit and emotion. Compare it with how you think about cities. Paris. Groningen. Almere. Barcelona. Even if you have never been there, you have a mélange of associations about it in your head. You know roughly where to look for the city (product category), whether it is big or small (significance of the brand), impression of the city (image) and whether you would ever want to go there (whether the brand is under consideration). Branding is all about the core questions: what do we want to be, for whom, and how do we want to be seen? Respectively: identity and image. The increasing competition for students, as well as the battle for ever scarcer staff and resources require us to create a clear market position for ourselves. Now more than ever, we must be aware that Hanze University Groningen is just one of over 4000 knowledge institutes in Europe. In the Road to Excellence, Hanze University Groningen has chosen position. The university wishes to evolve into a respected University of Applied Sciences within Europe whilst maintaining it s importance in it s region. Hanze University Groningen has chosen to give the word Hanze greater emphasis in its name. The Hanze Covenant reigned supreme in the late Middle Ages and was focused on international trade between the Hanze towns, of which Groningen was one. Hanze stands for entrepreneurship and looking beyond boundaries in order to develop the region. Students, staff, businesses and social institutions all think that Hanze University Groningen is distinctive for its entrepreneurship as well as opportunities for (self-) development and evolution. Being a broad university, and the oldest in the Netherlands, we want to reinforce that feeling in the spirit of the Hanze history over the coming years by proving it time and time again. part 1 The Hanze University Groningen in 2010

20 b r a n d i n g Door talentprogramma s voor studenten, maar ook door de vele ontwikkelingsmogelijkheden, die nu al hoog gewaardeerd worden door medewerkers. We denken daarbij vanuit idee van een kennisgemeenschap. De student is geen klant of consument, maar wil zich gemotiveerd ontplooien als onderdeel van die Hanzegemeenschap. Als je dat niet wilt, dan kies je niet voor onze hogeschool. In hoeverre ondernemerschap en de mogelijkheden tot (individuele) ontplooiing en ontwikkeling echt onderscheidend zullen worden voor de Hanzehogeschool Groningen en haar schools zal de komende jaren verder uitkristalliseren. Het brandingsproces heeft namelijk iets paradoxaals. Enerzijds wil je een duidelijk gevoel bij het merk Hanzehogeschool Groningen kiezen en nastreven. Dat vergt een top-down keuze van wat je als hogeschool wilt zijn. Anderzijds zullen we ons er gezamenlijk naar moeten (gaan) gedragen; het moet intrinsiek geloofwaardig zijn en bij ons passen. En dat vergt een bottom-up benadering; van teamleider tot facilitair beheerder, van docent tot collegelid. Die bottom-up benadering leidt altijd tot meer meningen en diffuusheid. Het verhaal (en de verhalen) van de organisatie zijn daarbij van groot belang. Wie zijn we echt als organisatie? We zijn op zoek geweest naar echte verhalen die typerend zijn voor onze hogeschool. Door de discussie aan te gaan en ons intern bewust te worden dat de Hanzehogeschool Groningen en haar schools zich kunnen onderscheiden van andere hogescholen. En door onderzoek te doen onder scholieren, studenten en eigen medewerkers. Het bewustwordingsproces dat onze schools zich onder het grotere Hanzehogeschool Groningen merk kunnen onderscheiden van andere in den lande (en daarbuiten) heeft het afgelopen jaar ingang gevonden. Een eigenstandige en soms afwijkende positie werpt op termijn vruchten af. Zeker als we daarbij de Koers op Kwaliteit vasthouden. 19 b r a n d i n g Through talent programmes for students, but also through the many self-development opportunities which are already highly valued by our staff. We are basing our thinking on the idea of a knowledge community. Students are not customers or consumers; instead, they develop themselves in a motivated manner as part of the Hanze community. The extent to which entrepreneurship and opportunities for development and personal growth become a truly distinctive feature of Hanze University Groningen and its schools will unfold further over the coming years. This is because the branding process is something of a paradox. On the one hand, we want to choose and aim for a clear sense of the brand Hanze University Groningen. This requires a top-down approach of what we as a university would like to be. On the other hand, we will have to collectively behave in a manner that reflects that: the brand is intrinsically credible and appropriate for us. And this requires a bottom-up approach: from team leader to facilities manager, from tutor to board member. This bottom-up approach always leads to additional opinions and diffusiveness. Here, the story (and the stories) of the organisation are of great importance. Who are we really? We have been in search of true stories that typify our university. By entering into discussions and realising internally that Hanze University Groningen and its schools can distinguish themselves from other Universities of Applied Sciences. And by conducting surveys among school pupils, students and our own staff. The process of realising that our schools under the bigger Hanze University Groningen brand can differentiate themselves from others in the country (and beyond) has gained acceptance over the last year. An autonomous and sometimes different position eventually pays off. And it certainly will if we stick to the Road to Excellence.

Thuis in de wereld At home in the world

Thuis in de wereld At home in the world Thuis in de wereld At home in the world Erasmus 2013 Strategiedocument Strategy document Erasmus Universiteit Rotterdam At home in the world ERASMUS, ROTERODAMI NATUS, 1466 This motto attributed by all

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2009 Imagine... NHTV Alumni Magazine Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 nanhtv@nhtv.nl www.nhtv.nl Discover your

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan Etnastraat Reduitlaan 2008 Sibeliuslaan Mgr. Hopmansstraat Karnemelkstraat Stappegoorweg Imagine... Sibeliuslaan NHTV Alumni Magazine Archimedesstraat Haagweg Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box

Nadere informatie

The Thrill of the Climb

The Thrill of the Climb The Thrill of the Climb Foto: Carien J. Touwen, HU Sirius Studiereis Denver November 2014 Verenigde Staten Officiële landstaal: Engels Hoofdstad: Washington D.C. Inwoners: 316.668.567 (niet-officiële schatting

Nadere informatie

COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS

COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS INPUT FOR A REPORT ON THE STATE OF PLAY FOR LIFELONG LEARNING Draft May 2015 1 Most of this document is in Dutch and some parts are in English.

Nadere informatie

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek SARA Jaarverslag Annual 2011 Report 2011 SARA Jaarverslag Annual Report Contents / Inhoud Cases

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7 CAREER GUIDE 1 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 7 Deelnemende bedrijven EY 9 KPMG 11 AB InBev 13 PwC 15 Telenet 17 Accenture 19 ING 21 Ormit 23 Deloitte 25 Grant Thornton 27 Stagebeurs

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Publisher: Dieter Danau Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Pleinlaan 2-1050 Brussel CAREER GUIDE 2014-2015 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 6 Stagebeurs 7 Deelnemende

Nadere informatie

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner

Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse. Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner Amsterdam, kunst- en cultuurstad van wereldklasse Advies kunstschouw Görgün Taner 2 Görgün Taner (1959) is algemeen directeur

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de toekomst. Er gebeurt al ontzettend veel. Nu. Vandaag. Dit boek toont stimulerende plannen én gerealiseerde projecten van de Nederlandse steden die het Europese

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

BALKAN IN DE POLDER. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red.

BALKAN IN DE POLDER. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red. BALKAN IN DE POLDER Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red.) 1 2 BALKAN IN DE POLDER Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch

STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch STEP sustainable tourism in estuary parks handboek guideline voorwoord Met trots bied ik u dit boek aan met de resultaten van het Interreg project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks). Dankzij het

Nadere informatie

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Jaargang 11, juni 2015 Magazine van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Intelligent agents for behavioural change Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Rekenen aan de

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie