Koers op Kwaliteit Road to Excellence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence"

Transcriptie

1 Koers op Kwaliteit Road to Excellence

2 Koers op Kwaliteit Road to Excellence De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich tot een gerespecteerde Europese University of Applied Sciences. Hanze University Groningen is evolving into a respected European university of applied sciences.

3 inhoud Inhoud Koers op Kwaliteit 2 Inhoud 3 Organogram 4 Voorwoord d e e l 1 DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN IN Gemeenschap 16 Identiteit 22 Missie 25 Visie 29 Cultuur d e e l 2 DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN IN Strategisch Doel 43 Kwaliteit Onderwijs 50 Onderwijsaanbod 58 Kwaliteit Onderzoek 64 Personeelsbeleid 70 Bedrijfsvoering 72 Colofon 2 Content Road to Excellence 2 Content 3 Organisation Chart 5 Preface p a r t 1 THE HANZE UNIVERSITY GRONINGEN IN Community 16 Identity 22 Mission 25 Vision 29 Culture p a r t 2 THE HANZE UNIVERSITY GRONINGEN IN Strategic Goal 43 Education Quality 51 Education Offer 58 Quality Research 64 Personnel Policy 71 Management 72 Colophon content

4 organogram Organogram RAAD VAN TOEZICHT COLLEGE VAN BESTUUR STAFBUREAU STAFBUREAU STAFBUREAU STAFBUREAU FACILITAIR BEDRIJF Financieel Economische Zaken Marketing & Communicatie Onderwijs & Onderzoek Personeel & Organisatie Faciliteiten ICT Informatiemanagement Studentenzaken Vastgoed HanzeConnect 19 SCHOOLS Advies, Onderzoek, Opleidingen 6 KENNISCENTRA 3 Organisation Chart SUPERVISORY BOARD EXECUTIVE BOARD STAFF OFFICE STAFF OFFICE STAFF OFFICE STAFF OFFICE FACILITIES UNIT Financial Affairs Marketing & Communication Education & Applied Research Personnel & Organisation Facilities ICT Information Management Student Affairs Estates and Building HanzeConnect 19 SCHOOLS Consultancy, Research, Study Programmes 6 CENTRES OF APPLIED RESEARCH AND INNOVATION organisation chart

5 voorwoord Voorwoord KOERS OP KWALITEIT Voor u ligt de publieksversie van Koers op Kwaliteit, het strategisch beleidsplan van de Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences. De centrale doelstelling van Koers op Kwaliteit luidt: De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich tot een gerespecteerde Europese University of Applied Sciences. In deze uitgave willen we met u delen wie we zijn, als resultaat van de bijna afgeronde beleidsperiode Focus op En waar we naar toe willen. We versterken al aanwezige accenten en brengen nieuwe accenten aan. Modern en geworteld. Groot, maar tegelijk kleinschalig. Gevestigd in een unieke regio, maar met een internationale blik. Een kennisgemeenschap voor iedere student, met extra aandacht voor de excellente student. En dat alles om onze eigen bijdrage te leveren aan de samenleving. 4 k w a l i t e i t We kiezen bewust en weloverworgen voor kwaliteit in internationaal perspectief. We willen een university of applied sciences zijn die internationaal herkend en erkend wordt als vooraanstaand aanbieder van professioneel gericht hoger onderwijs én als gerespecteerd instituut voor praktijkgericht onderzoek. Met nadruk op de praktijkgerichtheid van het onderwijs, de mogelijkheden tot individuele ontplooiing voor studenten, en de betrokkenheid op elkaar. Vanuit het idee dat de regio Noord-Nederland, in haar ontwikkeling naar een kenniseconomie, juist een ambitieuze, innovatieve hogeschool nodig heeft. Die rol neemt de hogeschool op zich, bijvoorbeeld door voluit te participeren in de Noordelijke speerpunten Healthy Ageing en Energie. k o e r s In de komende jaren spannen we ons in voor de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, toename van het praktijkgericht onderzoek en versterking van de kwaliteit van het onderzoek. Daartoe investeren we in de kwaliteit van het personeel en effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Uitgangspunt is dat onderwijs en praktijkgericht onderzoek verweven zijn in een kennisgemeenschap waar studenten en personeel samenwerken. Betrokkenheid en een actieve houding van studenten en medewerkers zijn cruciaal voor het bereiken van de doelstelling van dit plan. Groningen, oktober 2009 Het College van Bestuur Dhr. drs. H. J. Pijlman, voorzitter Mevr. drs. M. C. J. van Os Dhr. drs. C. de Ruiter voorwoord

6 preface Preface ROAD TO EXCELLENCE This is the public version of Road to Excellence, the strategic policy plan of Hanze University Groningen, University of Applied Sciences. The central objective of the Road to Excellence is: Hanze University Groningen is evolving into a respected European university of applied sciences. With this publication we share with you who we are, where we stand with regards to the nearly completed Focus 2010 policy, and where we are heading towards. In this process, we enhance the features we already have, and introduce new ones. Hanze University Groningen is modern and rooted, as well as large but still small-scaled. Long established in a unique region, yet with an international focus. A knowledge community for every student, whilst keeping an emphasis on excellent students. All of this in order to make our own contribution to society. e x c e l l e n c e We consciously and deliberately aim for excellent quality in an international perspective. This entails opting for a university of applied sciences that is internationally recognised and acknowledged as a leading provider of professionally-oriented higher education and as a respected research institute. The emphasis lies on the practical focus of the education, student opportunities for individual self-development, and a high level of commitment on both sides. We begin with the idea that the North Netherlands region, as it develops into a knowledge economy, specifically requires an ambitious, innovative university of applied sciences. The region needs a university of applied sciences that genuinely boosts quality from an international perspective, resulting in increased vitality and appeal for the region. The university is taking on this role by, for example, participating in the Northern spearheads Healthy Ageing and Energy. The university's involvement in this, as well as its appropriate response to regional developments, helps in achieving both a national and international profile. 5 t h e r o a d Over the coming years, we strive to improve the quality of our education, increase practiceoriented research and enhance the quality of the research. To this end, we invest in staff quality as well as effective and efficient management. Our starting point is that education and practice-oriented research are interlinked in a knowledge community where students and staff work together. Commitment and a proactive attitude from both students and staff are crucial in achieving the objective of this plan. Groningen, October 2009 The Executive Board Mr. drs. H. J. Pijlman, chairman Mrs. drs. M. C. J. van Os Mr. drs. C. de Ruiter preface

7 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen Gemeenschap HET BEGIN Toen in 1798 zes vooraanstaande burgers van Groningen de Academie voor Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde, ongeveer 30 jaar later Minerva' gedoopt, oprichtten, legden zij de grondslag voor het profiel van een moderne, internationaal georiënteerde hogeschool ruim twee eeuwen later. In hun oprichtingsakte staat: het aanmerklijk nut dat aan de gehele Maatschappij zoude kunnen worden toegebracht, en de bijzondere gesteldheid van ons Vaderland, wiens voorname zenuw van oudsher met recht beschouwd is in den Koophandel en daar aan zoo naauw verbondenen Scheepvaart te bestaan. Een maatschappelijke taak en ondernemerschap. Maar ook ontplooiing, toepassing, nut, bekwaamheid en vakmanschap. Begrippen die nog steeds passen bij de Hanzehogeschool Groningen als een maatschappelijke onderneming, geworteld in de regio. Met trots en reden gebruiken we het begrip Hanze' als verwijzing naar het verbond dat in de late middeleeuwen hoogtij viert: gericht op handel drijven tussen Hanzesteden waarvan de havenstad Groningen er één is in internationaal verband. 6 part 1 The Hanze

8 in University Groningen in 2010 Community BEGINNINGS In 1798, six leading citizens of Groningen founded the Academy for Draughtsmanship, Architecture and Seamanship, 30 years later named Minerva'. By doing so they laid the foundations for a modern, internationally focused university of applied sciences over two centuries later. Their act of incorporation contains the following words: the appreciable benefit that may be served to the whole of Society, and the exceptional constitution of our Fatherland, whose principal strength from time immemorial has been rightly deemed to lie within Trade and thus whose existence is closely connected to Seafaring. A social duty and entrepreneurship, combined with development, application, necessity, capability and expertise. Ideas that still accord with Hanze University Groningen, as a social enterprise with roots in the region. With pride and good reason we use the notion of Hanze' as a reference to the covenant that reigned supreme in the late Middle Ages: aimed at driving trade between the Hanze towns of which the port city of Groningen is one in an international context.

9 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 Gemeenschap Nu zijn we geen private hogeschool meer, maar een publiek bekostigde onderwijsinstelling. De samenleving financieert via belastingen onze instelling. Vanuit die verantwoordelijkheid willen wij onze eigen bijdrage leveren aan die samenleving. Met vakmanschap in de regio en met die internationale Hanzeblik. Die bijdrage vormt zich in interactie in ons eigen Hanzeverbond', een dynamische en internationaal georiënteerde kennisgemeenschap waar studenten en bekwaam personeel onderdeel van zijn. Een gemeenschap waar je wat van elkaar mag verwachten. Met rechten en plichten. Daar houd je rekening met elkaar. m o t i v a t i e, i n s p i r a t i e e n e x c e l l e n t i e De Hanzehogeschool Groningen ziet het als haar maatschappelijke taak een brede hogeschool te zijn voor een heterogene groep van instromende mbo'ers, havisten en vwo'ers. Ons nuchter antwoord op de heterogene instroom bestaat niet uit een breed aanbod met fancy opleidingen zonder arbeidsmarktperspectief en veel afstudeerrichtingen om studenten te lokken. Studenten halen alleen het beste uit zichzelf als ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Met voorlichting en begeleiding zorgen we ervoor dat de student aan een passende studie begint en de goede individuele keuzes maakt. Ook gemotiveerde studenten van zeventien, achttien jaar hebben af en toe een steuntje in de rug nodig. Met duidelijke afspraken over wat de student kan verwachten en wat de opleiding van de student mag verwachten. Zo groeit de middelbare scholier naar een beginnend beroepsprofessional die werkt op basis van afspraken, eigen verantwoordelijkheid en het samenwerken met collega's. 8 Community Now we are no longer a private university, but a publicly funded educational institution. Society funds our institution through taxation. This responsibility makes us keen to deliver our own contribution to this society. With expertise in the region and with that international Hanze outlook. This contribution takes shape in interaction within our own Hanze covenant', a dynamic and internationally focused knowledge community of which students and competent staff are part. A community in which you can expect something from one another. With rights and obligations. Where you take each other into consideration. m o t i v a t i o n, i n s p i r a t i o n a n d e x c e l l e n c e Hanze University Groningen recognises its social duty to be a broad university of applied sciences for a heterogeneous group of incoming upper secondary vocational students, secondary school pupils and pre-university students. Our common sense response to the heterogeneous intake does not consist in offering a wide range of trendy study programmes with no job market perspectives and multiple specialisations to entice students. Students only achieve their best when they are intrinsically motivated. With counselling and supervision we ensure that the student begins an appropriate course of study and makes the right individual choices. Even motivated students of 17 or 18 need a little encouragement now and again. Creation of clear agreements about what the student can expect and what the study programme can expect from the student is crucial. In this way, the secondary school student develops into a junior professional specialist who works on the basis of agreements, individual responsibility and teamwork with peers. part 1 The Hanze University Groningen in 2010

10 9

11 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 VAN 200 NAAR 900 OPERATIES Met dit schitterende resultaat winnen studenten Verpleegkunde Gauke Kooistra en Alies Nieborg de Hanze Innovatieprijs Zij ontwikkelden protocollen en een nieuwe organisatiestructuur voor een oogafdeling van het Kabanga ziekenhuis in Tanzania. Deze producten bleken na invoering voor doktoren en verpleegkundigen zó innovatief, dat hierdoor de oogoperaties van gemiddeld 200 per jaar opgeschroefd kunnen worden naar ongeveer 900 operaties per jaar. Kooistra: Je kunt de Nederlandse situatie niet één op één overzetten op de Afrikaanse, maar we hebben uitgezocht welke Nederlandse methodes in Tanzania bruikbaar zijn. Die hebben we omschreven en dat werpt nu al zijn vruchten af. De Hanze Innovatieprijs is een prijs van de Hanzehogeschool Groningen die wordt toegekend aan een werkstuk waarvoor onderzoek is gedaan dat heeft geleid tot een echt innovatieve oplossing voor het werkveld. Motivatie, betrokkenheid en samenwerking van studenten en docenten zijn belangrijk om dit soort projecten van de grond te krijgen. En daar is de Hanzehogeschool Groningen trots op. Nieuwe stagiairs van verpleegkunde staan alweer klaar om de volgende stappen te zetten in Tanzania. Er ontwikkelen zich meer van dit soort projecten waarbij talentvolle studenten internationaal hun steentje willen bijdragen. Daarom besluit de hogeschool tot de oprichting van de Hanze University Foundation. Deze Foundation zal dit soort doeltreffende projecten verder uitbreiden. 10 AN INCREASE FROM 200 TO 900 OPERATIONS The students Gauke Kooistra and Alies Nieborg of the School of Nursing win the Hanze Innovation Prize They developed a new organisational structure along with new innovative protocols for the Ophthalmology department of the Kabanga hospital in Tanzania. As a result, the doctors and nurses were able to perform approximately 700 extra operations per year. Kooistra: Due to the different organisational cultures, it was not possible to apply the Dutch system to the African system directly. We therefore carefully selected elements from the Dutch system that we could use in Tanzania and this has already proven to be a success. The Hanze Innovation Prize of Hanze University Groningen is a prize that is awarded to research carried out leading to innovative solution for the working field. The involvement, cooperation and motivation of both students and lecturers is key in making such projects a success. Hanze University Groningen prides itself in such projects. New interns of the School of Nursing are already anxious to make another difference in Tanzania. There are various other similar international projects in which talented students make their contribution to society. For this reason Hanze University Groningen has decided to set up the Hanze University Foundation. The goal of this foundation is to help further develop such effective projects. part 1 The Hanze University Groningen in 2010

12 Gemeenschap Ons onderwijs is een interactief proces tussen student en docent, met persoonlijke ontplooiing als resultaat. Een student komt niet naar de Hanzehogeschool Groningen om les te krijgen' of om zo snel en gemakkelijk mogelijk een diploma te halen. Studeren veronderstelt een actieve houding, waarin de student zich laat inspireren en uitdagen, samenwerkt en zelf verantwoordelijk is voor resultaten en prestaties. Onze docenten draaien niet op de automatische piloot hun lessen af, maar zijn deskundigen op hun vakgebied met didactische kwaliteiten om studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. De motivatie en de betrokkenheid van de student bepaalt de kwaliteit van zijn individuele studietraject en de waarde van het getuigschrift. Wij willen studenten motiveren, inspireren en uitdagingen bieden door met hen een echte kennisgemeenschap' te vormen. Een kennisgemeenschap waarin doorzettingsvermogen nodig is om persoonlijke doelen te bereiken. Een kennisgemeenschap waar studenten en docenten voldoende tijd met elkaar doorbrengen. Een gemeenschap waarin studenten en docenten inspiratie putten uit het feit dat zij er deel van uitmaken. Een belangrijk onderdeel van motiveren en inspireren is het verder vormgeven en uitvoeren van het excellentiebeleid. De Hanzehogeschool Groningen kreeg in 2008 als eerste hogeschool de Siriussubsidie omdat wij al vroeg positie hebben gekozen in het excellentiedebat. We hebben als hogeschool een unieke taak in het opleiden van talentvolle beroepsbeoefenaars en het bewerkstelligen van professionele excellentie. 11 Community Our education is an interactive process between student and tutor, with personal development as the result. Students do not come to Hanze University Groningen to be taught' or to gain a diploma as quickly and easily as possible. Study presupposes a proactive attitude, where students are inspired and challenged, work as part of a team and are responsible for their own results and performance. Our tutors are not teaching machines' but experts in their specialist fields with didactic qualities that challenge students to achieve the best they can. The motivation and commitment of the student determines the quality of his or her individual study route and the value of the qualification. We want to motivate, inspire and challenge students by forming a true knowledge community' with them. A knowledge community in which perseverance is needed in order to reach personal goals. A community in which students and tutors draw inspiration from the fact that they are a key part of it. An important element in motivating and inspiring is further shaping and implementing the excellence policy. In 2008 Hanze University Groningen was the first university of applied sciences to receive the Sirius grant, because we had already taken up an early position in the excellence debate. As a university of applied sciences, we have a unique duty to educate talented professional practitioners and procure professional excellence.

13 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 Gemeenschap v a k m a n s c h a p e n b e k w a a m h e i d In de Hanzehogeschool Groningen zijn ruim 30 lectoren bepalend voor de ontwikkeling van vakmanschap en vakbekwaamheid. Zij zijn, georganiseerd in zes kenniscentra verantwoordelijk voor het praktijkgericht onderzoek van de kennisinstelling. Onze hogeschool neemt als kennisinstelling deel aan een Hanze voor hoger onderwijs' waarin sprake is van internationale samenwerking tussen gelijkwaardige Universities of Applied Sciences. Deelnemen, zoals de stad Groningen ooit deelnam aan de middeleeuwse Hanze in het economisch belang van de regio, zo streeft de Hanzehogeschool Groningen nu naar internationale samenwerking in het belang van de regio. b e t e k e n i s v o l v o o r d e r e g i o Als kennisinstelling speelt de Hanzehogeschool Groningen een belangrijke rol bij de sociale, economische en culturele ontwikkeling van de regio. Door de keuze voor de zes kenniscentra en de bijbehorende lectoraten heeft de hogeschool een duidelijke keuze gemaakt in de kansrijke sectoren die we gaan stimuleren. Naast de focus op de zes domeinen van de kenniscentra staan twee thema's de komende jaren centraal: Healthy Ageing en Energie. De Hanzehogeschool Groningen werkt aan de toekomst van de regio. Dat betekent dat we in het onderwijs- en onderzoeksaanbod inspelen op kansen voor de toekomst. Het betekent ook dat we op verschillende niveaus samenwerken met diverse partijen uit het Noorden: bedrijven, instellingen, overheid. Een mooi voorbeeld van zo'n samenwerking is de bundeling van krachten in het Akkoord van Groningen. Hogeschool, universiteit, universitair medisch centrum en gemeente werken daarin samen aan het versterken van de functie van Groningen als City of Talent. 12 Community e x p e r t i s e a n d c a p a b i l i t y At Hanze University Groningen, over 30 professors are decisive in developing expertise and specialist capability. Organised into six centres of applied research and innovation, they are responsible for the knowledge institute's practice-oriented research. Our university, as a knowledge institute, participates in a Hanze for higher education' programme, which involves international cooperation between equivalent universities of applied sciences. Just as the city of Groningen once played a part in the economic interests of the region in the Hanze of the Middle Ages, Hanze University Groningen is now also striving to develop international cooperation in the interests of the region. s i g n i f i c a n t f o r t h e r e g i o n As a knowledge institute, Hanze University Groningen plays an important role in the social, economic and cultural development of the region. By selecting the six centres of applied research and innovation and accompanying professorships, the university has made a clear choice in the opportunity-rich sectors we will be stimulating. In addition to the focus on the six areas covered by the centres of applied research and innovation, two subjects are top priorities over the next few years: Healthy Ageing and Energy. Hanze University Groningen works on the future of the region. This means that our education and research programmes anticipate opportunities for the future. It also means that we collaborate at various levels with different parties from the North: businesses, institutions and government. A good example of this type of collaborative venture is the joining of forces within the Groningen Agreement. Hanze University, the University of Groningen, the University Medical Centre and the Municipality of Groningen work together within this programme to reinforce the role of Groningen as a City of Talent. part 1 The Hanze University Groningen in 2010

14 GEWOON BEGINNEN In het najaar van 2007 houdt Harm Post, directeur van Groningen Seaports, een presentatie op de Hanzehogeschool Groningen. Na afloop komt Rob van Linschoten, dean van het Instituut voor Bedrijfskunde, met hem in gesprek. De grote bedrijvigheid in de Eemshaven maakt het lastig om geschikt personeel te vinden, ook voor de vele verschillende bouwactiviteiten. Eigenlijk heeft Seaports een expertisecentrum nodig waarin alle belanghebbende partijen samenwerken en dat de promotie verzorgt. Iedereen wil wel, maar door organisatorische en bestuurlijke complicaties komt dat expertisecentrum maar niet van de grond. Je kunt blijven wikken en wegen over plannen, maar dat is niet onze stijl, zegt de dean. Op een gegeven moment moet je actie ondernemen. Daar zijn we goed in. Harm Post en de dean maken een afspraak en komen met de opzet voor een centrum dat zich bezig gaat houden met onderwijs, arbeidsbemiddeling en de promotie van Seaports. Nu het begin er is, gaat het plotseling snel. Al snel sluit de Noordelijke Regieraad voor de Bouw zich aan bij Seaports en Hanzehogeschool Groningen. Korte tijd later volgen de Provincie Groningen en Werkplein Eemsdelta (ISD Noordoost). Halverwege 2009 is het Seaports Expertise Centre een feit en gaat het de brug vormen tussen de vraag van de bedrijven in het havengebied en het aanbod van onderwijs, onderzoek en arbeid. 13 SIMPLY TAKE ACTION The Director of Groningen Seaports, Harm Post, gave a presentation at Hanze University Groningen. When he had finished, Rob van Linschoten, the dean of the School of Business Management, went over to talk to him. The substantial activity that goes on in the Eemshaven makes it difficult to find suitable personnel, even for its many construction projects. Seaports actually needed a centre of expertise within which the interested parties would work together, and which would handle the promotional activities. Everybody wanted it but, because of organisational and administrative complications, the centre of expertise had yet to get off the ground. You can keep on deliberating over the plans, but that s not our style, said the dean. In response to an issue you simply have to take action. That s what we re good at. Harm Post and the dean got together and came up with the idea for a centre that would handle education, job placement and the promotion of Seaports. Now it has got underway, things are moving unexpectedly quickly. The Regional Construction Task Force North was quick to associate itself with Seaports and Hanze University Groningen. Soon after, the Province of Groningen and the Eemsdelta Job Centre (North East Intercommunity Social Service ISD) followed. In mid-2009 the Seaports Expertise Centre became a reality and will form a bridge between the demand from businesses in the port area and the supply of education, research and labour. Koos Boertjens

15 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 SUCCESVOL ONDERNEMER In september 2005 startte Theo Hoeksema (29), destijds student Bedrijfskundige Informatica aan het Instituut voor ICT, zijn onderneming Accepté, een kleine speler op de markt van internetdienstverleners. Inmiddels is hij directeur van een bloeiend bedrijf met 50 fulltime medewerkers. Met een kantoor in Groningen en in Amsterdam. De investeringsmaatschappij van Joop van den Ende en Hubert Deitmers heeft in 2007 een belang gekocht en groeikapitaal verschaft. Accepté heeft haar kaartverkoopdiensten, onder de naam Paylogic, eind 2006 gelanceerd en is in korte tijd uitgegroeid naar een serieuze en sterke marktspeler binnen de entertainment- en ticketmarkt. Accepté organiseert inmiddels de kaartverkoop voor meer dan 600 klanten in Nederland, België en Duitsland, waaronder Amsterdam RAI, ID&T en Circuitpark Zandvoort. Jaarlijks distribueert Accepté ruim 3 miljoen kaarten voor meer dan evenementen in Nederland, België en Duitsland. Voor de verkoop van kaarten werkt Accepté o.a. samen met 400 Primera winkels, SBS en Radio 538. Zondermeer een succesverhaal! Een getalenteerde alumnus van de Hanzehogeschool Groningen die behept is met ondernemerszin en uitstekend marktinzicht, creatief en enthousiast is. Theo laat zien dat Groningen met recht City of Talent is. 14 SUCCESFUL ENTREPRENEUR In September 2005 Theo Hoeksema (29), former student of Business Information Technology from the School of Computer Science, started his business Accepté, which is a small player in the field of internet services. Currently he is the director of a successful business with around 50 fulltime employees and offices in Groningen as well as Amsterdam. In 2007 the investment company Joop van den Ende & Hubert Deitmers bought a share ensuring growth capital. At the end of 2006, Accepté launched its online ticketing service under the name Paylogic. Paylogic has grown to become one of the major players in the entertainment and ticketing market. Today Accepté is accountable for the ticketing of over 600 clients in the Netherlands, Belgium, and Germany. Some of their well-known clients are the event agency ID&T, the Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre, and the Circuit Park Zandvoort. Annually Accepté sells over 3 million tickets for approximately 10,000 events. In order to achieve this, Accepté works closely together with 400 Primera stores, SBS Special Broadcasting Service, and Radio 538. Without a doubt truly a success story! A creative, enthusiastic and talented alumnus of Hanze University Groningen. Theo proves that Groningen is for sure a City of Talent. part 1 The Hanze University Groningen in 2010

16 Gemeenschap l a n g d u r i g e b e t r o k k e n h e i d Met het afstuderen verlaten studenten fysiek de Hanzehogeschool Groningen; toch nodigen we ze van harte uit betrokken te blijven bij de Hanze kennisgemeenschap. We stimuleren hen actief te blijven en een bijdrage te leveren door bijvoorbeeld stagiairs te begeleiden of gastcolleges te verzorgen. Maar ook na hun diploma hebben we de alumni nog het nodige te bieden. Cursussen, trainingen en seminars om competenties verder te ontwikkelen en af te stemmen op de actuele beroepspraktijk. Ons EVC-centrum, het aanbod van HanzeConnect en de post experience masters bieden veel mogelijkheden hen maatwerk te leveren. Ook als het gaat om praktijkonderzoek en advisering stellen we het bijzonder op prijs als alumni zich daarvoor bij onze kenniscentra of HanzeConnect melden. 15 Community l o n g - t e r m i n v o l v e m e n t Upon graduation, students leave Hanze University Groningen in a physical sense. However, we wholeheartedly invite them to remain involved in the Hanze knowledge community. We encourage them to remain active and make a contribution, for example, by counselling work placement students or delivering guest lectures. But even after they have gained their diplomas, we still have something vital to offer alumni: courses, training and seminars that further develop competencies and help them to adapt to their current professions. The PLAR centre, HanzeConnect and the post-experience master degrees offer multiple opportunities to provide Hanze graduates with tailor-made study options. Likewise when it comes to practical research and consultancy, we particularly appreciate it when alumni come to our centres of applied research and innovation or to HanzeConnect for this purpose.

17 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 Identiteit WIE ZIJN WE In de aanloop naar het strategisch plan is op vele manieren met diverse belanghebbenden van gedachten gewisseld over strategische onderwerpen. In een serie Onderwijsdebatten met personeel en studenten, sessies met lectoren, of bij diverse gelegenheden met bestuurders uit de regio en landelijke opinieleiders op het gebied van het hoger onderwijs. Tijdens de strategische conferentie in april 2009 is de aanwezigen gevraagd elkaar te vertellen over gebeurtenissen die hen hebben geraakt en die voor hen de Hanzehogeschool Groningen typeren. Een aantal van die verhalen zijn in deze uitgave opgenomen. Parallel aan de totstandkoming van Koers op Kwaliteit liep het project Branding. In dat kader zijn een identiteitsonderzoek onder personeel en imago-onderzoeken onder studenten en stakeholders uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn verwerkt in dit strategisch plan. De Hanzehogeschool Groningen is een kennisgemeenschap waarin vier gedeelde waarden centraal staan: Individuele Ontplooiing Respect en Actieve Tolerantie Ondernemend Verantwoordelijk 16 Identity WHO ARE WE In the run-up to the strategic plan, many ideas were exchanged about strategic issues with a variety of interested parties: in a series of Education Debates with staff and students; in sessions with professors; and on various occasions with managers from the region and national opinion leaders in the field of higher education. At the strategic conference in April 2009, those present were asked to tell each other about events that had touched them and which, for them, typify Hanze University Groningen. Some of those stories are included in this publication. Running in parallel with the development of The Road to Excellence was the Branding project. As part of this project, an identity survey among staff and an image survey among students and stakeholders were conducted. The results of these surveys have been incorporated into this strategic plan. Hanze University Groningen is a knowledge community with four key values: Individual Development Respect and Active Tolerance Entrepreneurial Responsible part 1 The Hanze University Groningen in 2010

18 s i r i u s, r u i m t e v o o r e x c e l l e n t i e Het landelijke Siriusprogramma richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van excellentie en toptalent in het hoger onderwijs en stelt universiteiten en hogescholen in staat speciale excellentieprogramma s te ontwikkelen en te faciliteren. De Hanzehogeschool Groningen kreeg voor haar aanvraag Ruimte voor excellentie als eerste hogeschool een bedrag van ,. De Hanzehogeschool Groningen richt zich nadrukkelijk op professionele excellentie : studenten die zich aantoonbaar onderscheiden als excellente beginnende beroepsbeoefenaars. Professionele excellentie is niet louter gebaseerd op intellectuele vermogens, maar op een mix van competenties, waarin naast kennis, vaardigheden, ambitie en gedrag belangrijk zijn. Competenties als ondernemen, ontwerpen en conceptueel denken, creativiteit en samenwerken in een multidisciplinair team spelen een grote rol. De hogeschool gaat de komende jaren in het kader van Sirius 52 programma s ontwikkelen. Deze programma s zullen worden uitgevoerd door excellente docenten. Om professionele excellentie te ontwikkelen en in te bedden in de natuur en cultuur van onze hogeschool is de lector Professionele excellentie benoemd. 17 s i r i u s, r o o m f o r e x c e l l e n c e The national Sirius programme promotes the development of excellence and elite talent in higher education, and enables research universities and universities of applied sciences to develop and facilitate special excellence programmes. For its Room for Excellence application, Hanze University Groningen was the first university of applied sciences to receive 2,380,000. Hanze University Groningen expressly focuses on professional excellence : students who clearly stand out as excellent junior professional practitioners. Professional excellence is not merely based on intellectual ability, but on a mix of competencies in which, in addition to knowledge, ambition and behaviour are also important factors. Competencies like entrepreneurship, design capability and conceptual thinking, and creativity and multidisciplinary teamwork play a major role. Over the coming years, within the framework of Sirius, the university will be developing 52 excellence programmes. These programmes, specially developed for excellent students, will be led by excellent tutors. In order to develop professional excellence and embed it in the nature and culture of our university, a Professional Excellence professor has been appointed.

19 deel 1 De Hanzehogeschool Groningen in 2010 b r a n d i n g Brand betekent merk. Je hebt een gevoel bij een merk. Een merk is niet een positionering van de hogeschool in termen van kwaliteit, openheid of integriteit. Het gaat wel om eigengereidheid, onderscheiden van, waarden, ziel en emotie (om grote woorden te gebruiken). Vergelijk het met hoe je denkt over steden. Parijs. Groningen. Almere. Barcelona. Ook als je er nooit geweest bent zit er een brij van gevoelens in je hoofd. Je weet waar je de stad ongeveer moet zoeken (productcategorie), of die groot of klein is (belang van het merk), voorstelling van de stad (imago) en of je er ooit naar toe zou willen (of het merk in aanmerking komt). Branding gaat om de kernvraag; wat willen wij zijn, voor wie, en hoe willen wij gezien worden? Respectievelijk: identiteit en imago. De toenemende concurrentie om studenten, de slag om steeds schaarser wordende medewerkers en middelen vraagt om een heldere positiebepaling. De Hanzehogeschool Groningen is steeds meer 1 van de ruim 4000 kennisinstellingen in Europa. In Koers op Kwaliteit kiest de Hanzehogeschool Groningen positie. De hogeschool wil zich binnen Europa tot een gerespecteerde University of Applied Sciences ontwikkelen. Maar wel vanuit haar betekenis voor de regio. De Hanzehogeschool Groningen kiest er voor het woord Hanze in haar naam meer reliëf te geven. Het Hanzeverbond vierde hoogtij in de late middeleeuwen en was gericht op internationale handel tussen Hanzesteden, waar Groningen er één van was. De Hanze staat voor ondernemerschap en over grenzen heen kijken om de eigen regio te ontwikkelen. Zowel studenten, medewerkers als het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen vinden dat de Hanzehogeschool Groningen zich onderscheidt door haar ondernemerschap en de mogelijkheden tot (individuele) ontplooiing en ontwikkeling. Als brede en oudste hogeschool van Nederland willen we dat gevoel in de geest van de Hanzegeschiedenis de komende jaren versterken door het keer op keer te bewijzen. 18 b r a n d i n g When you think of a brand, it conjures up a certain association. A brand is not something that positions the university in terms of quality, openness or integrity. Rather, it has to do with individuality, distinctiveness, values, spirit and emotion. Compare it with how you think about cities. Paris. Groningen. Almere. Barcelona. Even if you have never been there, you have a mélange of associations about it in your head. You know roughly where to look for the city (product category), whether it is big or small (significance of the brand), impression of the city (image) and whether you would ever want to go there (whether the brand is under consideration). Branding is all about the core questions: what do we want to be, for whom, and how do we want to be seen? Respectively: identity and image. The increasing competition for students, as well as the battle for ever scarcer staff and resources require us to create a clear market position for ourselves. Now more than ever, we must be aware that Hanze University Groningen is just one of over 4000 knowledge institutes in Europe. In the Road to Excellence, Hanze University Groningen has chosen position. The university wishes to evolve into a respected University of Applied Sciences within Europe whilst maintaining it s importance in it s region. Hanze University Groningen has chosen to give the word Hanze greater emphasis in its name. The Hanze Covenant reigned supreme in the late Middle Ages and was focused on international trade between the Hanze towns, of which Groningen was one. Hanze stands for entrepreneurship and looking beyond boundaries in order to develop the region. Students, staff, businesses and social institutions all think that Hanze University Groningen is distinctive for its entrepreneurship as well as opportunities for (self-) development and evolution. Being a broad university, and the oldest in the Netherlands, we want to reinforce that feeling in the spirit of the Hanze history over the coming years by proving it time and time again. part 1 The Hanze University Groningen in 2010

20 b r a n d i n g Door talentprogramma s voor studenten, maar ook door de vele ontwikkelingsmogelijkheden, die nu al hoog gewaardeerd worden door medewerkers. We denken daarbij vanuit idee van een kennisgemeenschap. De student is geen klant of consument, maar wil zich gemotiveerd ontplooien als onderdeel van die Hanzegemeenschap. Als je dat niet wilt, dan kies je niet voor onze hogeschool. In hoeverre ondernemerschap en de mogelijkheden tot (individuele) ontplooiing en ontwikkeling echt onderscheidend zullen worden voor de Hanzehogeschool Groningen en haar schools zal de komende jaren verder uitkristalliseren. Het brandingsproces heeft namelijk iets paradoxaals. Enerzijds wil je een duidelijk gevoel bij het merk Hanzehogeschool Groningen kiezen en nastreven. Dat vergt een top-down keuze van wat je als hogeschool wilt zijn. Anderzijds zullen we ons er gezamenlijk naar moeten (gaan) gedragen; het moet intrinsiek geloofwaardig zijn en bij ons passen. En dat vergt een bottom-up benadering; van teamleider tot facilitair beheerder, van docent tot collegelid. Die bottom-up benadering leidt altijd tot meer meningen en diffuusheid. Het verhaal (en de verhalen) van de organisatie zijn daarbij van groot belang. Wie zijn we echt als organisatie? We zijn op zoek geweest naar echte verhalen die typerend zijn voor onze hogeschool. Door de discussie aan te gaan en ons intern bewust te worden dat de Hanzehogeschool Groningen en haar schools zich kunnen onderscheiden van andere hogescholen. En door onderzoek te doen onder scholieren, studenten en eigen medewerkers. Het bewustwordingsproces dat onze schools zich onder het grotere Hanzehogeschool Groningen merk kunnen onderscheiden van andere in den lande (en daarbuiten) heeft het afgelopen jaar ingang gevonden. Een eigenstandige en soms afwijkende positie werpt op termijn vruchten af. Zeker als we daarbij de Koers op Kwaliteit vasthouden. 19 b r a n d i n g Through talent programmes for students, but also through the many self-development opportunities which are already highly valued by our staff. We are basing our thinking on the idea of a knowledge community. Students are not customers or consumers; instead, they develop themselves in a motivated manner as part of the Hanze community. The extent to which entrepreneurship and opportunities for development and personal growth become a truly distinctive feature of Hanze University Groningen and its schools will unfold further over the coming years. This is because the branding process is something of a paradox. On the one hand, we want to choose and aim for a clear sense of the brand Hanze University Groningen. This requires a top-down approach of what we as a university would like to be. On the other hand, we will have to collectively behave in a manner that reflects that: the brand is intrinsically credible and appropriate for us. And this requires a bottom-up approach: from team leader to facilities manager, from tutor to board member. This bottom-up approach always leads to additional opinions and diffusiveness. Here, the story (and the stories) of the organisation are of great importance. Who are we really? We have been in search of true stories that typify our university. By entering into discussions and realising internally that Hanze University Groningen and its schools can distinguish themselves from other Universities of Applied Sciences. And by conducting surveys among school pupils, students and our own staff. The process of realising that our schools under the bigger Hanze University Groningen brand can differentiate themselves from others in the country (and beyond) has gained acceptance over the last year. An autonomous and sometimes different position eventually pays off. And it certainly will if we stick to the Road to Excellence.

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership.

Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership. Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership www.decp.nl 10 years of Management of Learning The Maastricht University took the right decision! June 30, 2017 This is me Jos van Erp

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

New trends in MarCom jobs : what's the future?

New trends in MarCom jobs : what's the future? New trends in MarCom jobs : what's the future? Why, what and how? 1 Changes & Trends in MarCom 2 MarCom professionals are fully aware of facing radical changes in their jobs Changes in the MarCom job in

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Klantbeleving als service strategie

Klantbeleving als service strategie Middagseminar Klantbeleving als service strategie 20 juni 2013, Utrecht Wat we al wisten over klantbeleving 1. Klanten denken op een irrationele, niet-lineaire manier; 2. Klanten kunnen hun denken en gedrag

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Bouwen aan goed onderwijs voor elke student. Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk. SIHO en Universiteit Hasselt

Bouwen aan goed onderwijs voor elke student. Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk. SIHO en Universiteit Hasselt Bouwen aan goed onderwijs voor elke student Universal Design for Learning (UDL) in theorie en praktijk SIHO en Universiteit Hasselt Op 18/10/2011 sloegen het SIHO en de Universiteit Hasselt de handen in

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Inclusive Education: competences for teacher training

Inclusive Education: competences for teacher training 08052014 Inclusive Education: competences for teacher training Evelien Dankert MSc Teacher Training Institute Leiden University of Applied Sciences The Netherlands Our goal in teacher training in relation

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014 7 Habits of Innovation Leaders Yellow Cats 16 oktober 2014 Het tijdperk van de CM(T)O CMG Partners 2014 The CMO redefined Egon Zehnder 2014 Lack of Vision or Urgency? Lack of Vision or Urgency?? 7 Habits

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Fit employees. in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT

Fit employees. in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT Fit employees in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT Healthy employees healthy company Every company is as healthy as it s employees. Having healthy employees is the equivalent of having a healthy

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Lia Donkers, managing director Transmural Network Astrid van der Bas, programme leader Patient as Partner Content Movie 1 The Gouda situation

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie