Gewijzigd. Rolverdeling bij planvorming. Toelichting en praktische handvatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gewijzigd. Rolverdeling bij planvorming. Toelichting en praktische handvatten"

Transcriptie

1 Gewijzigd Rolverdeling bij planvorming Toelichting en praktische handvatten Afdeling Bestuurszaken en Veiligheid, gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 19 maart 2009

2 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Burgerparticipatie en wijkgericht werken Wijkgericht werken als vorm van burgerparticipatie Wat levert het op? Wanneer interactieve planvorming? 2 3 Hoe organiseren we het? Informeren, consulteren of advies vragen? Vormgeving van de participatie en randvoorwaarden Belanghebbenden Wettelijke procedures en inspraak Bouwplannen en de rol van belanghebbenden Rol van college en raad 11 4 Conclusies 13 5 Gebruikte bronnen 13

3 1. Inleiding De gemeente Sliedrecht wil zorgvuldig met inwoners, wijkplatforms en andere belanghebbenden communiceren over ontwikkeling en uitvoering van beleid. Om het aanbod af te stemmen op de vraag wil de gemeente belanghebbenden zo mogelijk al in een vroeg stadium bij planvorming betrekken. De gemeente Sliedrecht zet daarom in op wijkgericht werken en andere vormen van burgerparticipatie. De gemeenteraad heeft in 2006 de visie op burgerparticipatie vastgesteld in de beleidsnotitie Alles is Bespreekbaar, een vervolg op de visienota Wijkgericht Werken uit Burgerparticipatie betekent dat inwoners en belanghebbenden vroegtijdig worden betrokken bij de ontwikkeling van beleid. Sliedrecht heeft veel ervaring opgedaan met burgerparticipatie. Uit onze ervaring blijkt dat voor succesvolle burgerparticipatie en goede communicatie over ontwikkeling en uitvoering van beleid ieders rol en verantwoordelijkheid duidelijk moet zijn. Duidelijkheid over rollen en verantwoordlelijkheden maakt het mogelijk de verwachtingen van belanghebbenden beter in overeenstemming te brengen met wat mogelijk is. De gemeentelijke organisatie heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het vraag- en wijkgericht werken. Natuurlijk zijn er binnen de gemeentelijke organisatie wél verschillende rollen in de uitvoering. Dit discussiestuk biedt binnen de kaders van Alles is Bespreekbaar concrete handvatten voor het duidelijk maken van ieders rol in projecten en het in goede banen leiden van het verwachtingspatroon. De stroomschema s in deze notitie zijn een concretisering van het stappenplan dat naar aanleiding van het initiatief van gemeenteraadslid Van den Heuvel in februari 2006 is vastgesteld. 1.

4 2. Burgerparticipatie en wijkgericht werken 2.1 Wijkgericht werken als vorm van burgerparticipatie In beginsel kunnen alle vraagstukken die belanghebbenden belangrijk vinden, door middel van burgerparticipatie worden aangepakt. Overigens worden niet alle vormen van burgerparticipatie in Sliedrecht als wijkgericht werken beschouwd. De burgerparticipatie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is hiervan een voorbeeld. Binnen de uitvoering van de WMO staat de zorg voor elkaar centraal, terwijl in het wijkgericht werken de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van de wijken centraal staat. Dit neemt niet weg dat het in de praktijk lang niet altijd wenselijk en mogelijk is af te bakenen wat een wijkgerichte werkwijze is en wat andere vormen van burgerparticipatie zijn. Met wijkgericht werken worden in Sliedrecht vooral die vormen van burgerparticipatie aangeduid die zich richten op de leefbaarheid van de woonomgeving en de wijken. Het bereik van het wijkgericht werken strekt zich uit van de fysieke leefomgeving tot (sociale) veiligheid én sociaal sterke wijken. De fysieke leefomgeving blijkt een uitstekende aanvliegroute te zijn om de eigen verantwoordelijkheid van inwoners te vergroten en daarmee wijken sociaal sterker te maken. Interactieve planvorming is in dit discussiestuk het container begrip voor alle vormen van burgerparticipatie (waaronder wijkgericht werken) die betrekking hebben op planvorming. 2.2 Wat levert het op? De belangrijkste doelstellingen van het wijkgericht werken in Sliedrecht zijn: a. het vraaggericht tegemoet treden van onze klanten; b. het vergroten van de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van buurtbewoners voor de kwaliteit van hun woonomgeving. Daarnaast zijn er bij interactieve planvorming vaak nog aanvullende, specifieke procesdoelstellingen. Interactieve planvorming beoogt bijvoorbeeld veelal het draagvlak voor nieuw beleid te verbreden en de kwaliteit van de plannen te vergroten door inbreng van ervaring van belanghebbenden. Wijkgericht werken gaat uit van de vraag. We proberen het aanbod af te stemmen op de wensen uit de wijk. Daarnaast benutten we met het wijkgericht werken de roep van inwoners om meer eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van buurt en wijk. Hoewel de aanvliegroutes daarbij vooral de inrichting en het beheer van de wijk zijn, worden deze ook benut om de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sociale kwaliteit van de wijk te vergroten. Wanneer inwoners verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid in de wijk, draagt dat bij aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, het gevoel van veiligheid én de sociale kwaliteit van de wijk. 2.3 Wanneer interactieve planvorming? Er zijn naast baten ook kosten. Interactief werken betekent dat er tijd en energie moeten worden geïnvesteerd, zowel door de inwoners en belanghebbenden als door de gemeente. Interactief werken kost meer tijd. De belanghebbenden moeten immers worden gehoord. Bovendien betekent interactieve planvorming dat de politiek haar invloed moet delen met belanghebbenden. Het is gezien de kosten en baten duidelijk dat zorgvuldig moet worden afgewogen of een interactieve aanpak de beste aanpak is. Voor succesvolle interactieve planvorming moet er aan verschillende criteria worden voldaan: 2.

5 er moet voldoende vrije beleidsruimte zijn (anders kunnen deelnemers geen ruimte krijgen om inbreng te leveren); er moet goede structuur in de planvorming kunnen worden aangebracht (doelstellingen en de randvoorwaarden moeten duidelijk zijn en ook ieders rol in het planproces moet helder zijn); de interactie in het planproces moet goed gecoördineerd kunnen worden; bestuur en politiek moeten zich binnen de door hen vastgestelde kaders (in zekere mate) committeren aan de uitkomsten van interactieve planvorming (verwachtingen moeten worden nagekomen om het vertrouwen in de gemeente te behouden). Bij interactieve planvorming wordt nagegaan of participatie door omwonenden of de wijk in de planvorming mogelijk en zinvol is. Dat begint met het bepalen van wat we in een project met participatie willen bereiken. 3.

6 3. Hoe organiseren we het? 3.1 Informeren, consulteren of advies vragen? De participatieladder wordt gebruikt om het niveau van invloed van externe deelnemers aan interactieve planvorming te benoemen. Hierbij geldt dat hoe hoger de trede van de ladder is, hoe groter de invloed van de deelnemers is. In planontwikkeling kan er op de participatieladder worden gekozen uit het informeren van belanghebbenden en het consulteren van belanghebbenden, maar er kan aan de belanghebbenden ook worden gevraagd te adviseren over (onderdelen) van een plan. De participatieladder (zie volgende pagina) helpt ons helderheid aan belanghebbenden te geven over hun rol in de planontwikkeling. Proces De projectverantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat er altijd een heldere keuze voor een trede op de participatieladder wordt gemaakt. De wijkcoördinator kan de projectverantwoordelijke adviseren over de te kiezen trede op de participatieladder en de aanpak van de communicatie met - of de participatie door - belanghebbenden. Praktijk In de Sliedrechtse praktijk werkt het voorgaande als volgt uit. Inbouwplanontwikkeling wordt doorgaans gekozen tussen het informeren en het consulteren van de omwonenden en de wijk. Bij planvorming met veel vrije beleidsruimte, zoals bij reconstructies van parken en speelplekken het geval kan zijn, wordt veelal gekozen voor het geven van een adviserende rol aan belanghebbenden. Ook bij het ontwikkelen van nieuw beleid wordt interactieve planvorming toegepast, voorbeelden zijn het Verkeerscirculatieplan 2005, en het hondenbeleidsplan Omslag van Gedrag (2008). Ook de uitvoering van beleid kan interactief worden aangepakt, dat gebeurt bijvoorbeeld bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de WMO-adviesraad adviseert over de uitvoering van deze wet en toetst de uitvoering). Ook Sliedrecht Schoon is een voorbeeld van participatie van inwoners in de uitvoering van beleid. Het kiezen van het doel van de communicatie en de rol van belanghebbenden in een project is uiteindelijk een bestuurlijke of politieke keuze, want wanneer belanghebbenden ruimte krijgen, moeten college en gemeenteraad hun invloed met hen delen. De gemeente maakt dus duidelijk of belanghebbenden inbreng krijgen en zo ja, in welke mate en hoe. Het gaat hier niet alleen om duidelijkheid over de rol die we belanghebbenden geven, maar ook over duidelijkheid over de inhoudelijke ruimte die er is om hun inbreng te gebruiken in de planvorming. Door dit consequent te doen, worden de verwachtingen in goede banen geleid. 4.

7 De participatieladder: hoeveel invloed krijgen belanghebbenden? Informeren Consulteren Adviseren Politiek en bestuur houden burgers op de hoogte van genomen beslissingen. Burgers leveren geen input. Politiek en bestuur bepalen beleidsrichting. Burger is gesprekspartner. Resultaten zijn nietverbindende bouwstenen voor beleid. (een voorbeeld zijn de informatieve bijeenkomsten) Politiek en bestuur laten burgers problemen en oplossingen formuleren. Ideeën hebben volwaardige rol in beleidsontwikkelingen. Toenemende betrokkenheid van omwonenden, wijkplatforms of andere belanghebbenden 3.2 Vormgeving van de participatie en randvoorwaarden Indien wordt gekozen voor interactieve planvorming, dan moeten de kaders worden vastgesteld en goed worden gecommuniceerd met de betrokkenen in het proces. Zo weten belanghebbenden, maar ook de andere partijen, wat hun verantwoordelijkheid in de planvorming is. Het vormgeven van dit interactieve proces is maatwerk. De belangrijkste fases in interactieve planvorming zijn: politiek bestuurlijke inkadering; interactief deel; besluitvorming. In paragraaf 3.6 wordt nader ingegaan op de rol van college en gemeenteraad in inkadering van het interactieve proces en de besluitvorming over het resultaat van de interactieve planvorming. Interactieve planvorming is een dynamisch proces. Dit betekent dat het in complexe projecten toch wel eens nodig kan zijn de vormgeving van het interactieve proces tussentijds bij te stellen, bijvoorbeeld door een extra bijeenkomst in te lassen. Niet alles is van te voren te voorzien. Plan van aanpak Het doel en het beoogde resultaat van de interactie moeten duidelijk zijn. Dat geldt zowel voor het hele proces als voor alle tussenstappen. Bij een uitwerkingsbijeenkomst moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wat het doel van de bijeenkomst is, welk resultaat wordt beoogd en wat wordt daar vervolgens mee wordt gedaan. Een plan van aanpak dat duidelijkheid geeft over de volgende aspecten is een goed hulpmiddel: de afbakening van het onderwerp; het vaststellen van de doelgroepen die deel gaan nemen aan de planvorming; duidelijkheid over rolverdeling (raad, college, projectleider, deelnemers etc.); de vrije ruimte (inclusief de financiële randvoorwaarden); de invloed van deelnemers (participatieladder); de vorm van participatie; de planning; terugkoppeling wat met de inbreng is gedaan; de inzet van mensen en middelen. 5.

8 3.3 Belanghebbenden Bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen zijn vaak veel partijen belanghebbend, zoals de direct omwonenden, de wijk of het hele dorp. De belangen van de verschillende partijen zijn verschillend en lopen vaak uiteen van individuele belangen tot algemene belangen. Direct omwonenden van een te reconstrueren straat of park kijken bijvoorbeeld vooral naar hun eigen belang, terwijl een wijkplatform wordt geacht te kijken naar het belang van de wijk. Het is dan ook goed denkbaar dat omwonenden en wijkplatforms een andere mening hebben over een plan. Hier moeten we ons van bewust zijn: we moeten transparant zijn over wie waar invloed op krijgt. Bij veel plannen is het belang van de wijk betrekkelijk klein in relatie tot de belangen van omwonenden. In deze plannen is de mening van bijvoorbeeld een wijkplatform minder belangrijk. Het is dan logisch vooral de omwonenden ruimte te geven voor het leveren van inbreng in de plannen. Anderzijds zijn er voorbeelden van plannen die heel belangrijk zijn voor een wijk of het dorp, in dat soort projecten kan ervoor worden gekozen juist meer ruimte aan een wijkplatform te geven voor inbreng in de planvorming. Natuurlijk kunnen er in de praktijk nog veel meer belanghebbenden zijn, zoals belangenorganisaties. Een goede analyse van het krachtenveld rond een project en bewuste keuzes over ieders rol helpen onnodige teleurstellingen bij belanghebbenden te voorkomen. In de ambtelijke adviesnota s aan het college wordt de communicatieparagraaf gebruikt om aan te geven wie de doelgroepen of deelnemers zijn en voor welke trede op de participatieladder wordt gekozen en waarom. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs in overleg met de wijkplatforms spelregels opgesteld over de rol van de platforms. Onderdeel hiervan is dat voortaan uit de ambtelijke adviezen aan het college gaat blijken of het wijkplatform bij een advies is betrokken (informeren, consulteren of adviseren) of niet. Indien het wijkplatform een adviserende of consulterende rol krijgt in de planvorming, wordt de visie van het platform in het ambtelijke advies benoemd, zodat deze in de besluitvorming kan worden meegewogen. 3.4 Wettelijke procedures en inspraak versus participatie Naast het betrekken van bewoners bij planvorming, blijven er ook wettelijke bezwaar- en inspraakprocedures bestaan. Het informeren of consulteren van bewoners vervangt de wettelijke procedures niet. Wettelijke procedures zijn vooral gericht op het waarborgen van rechtszekerheid. Ze vinden - in tegenstelling tot interactieve processen - plaats op een moment dat het beleid eigenlijk al is ontwikkeld. In bouwplannen zijn wettelijke bezwaarprocedures altijd van toepassing. De gemeente heeft de keuze om op grond van de Inspraakverordening inspraak te geven. In de praktijk wordt er alleen bij bestemmingsplanherzieningen gekozen voor formele inspraak. In onze communicatie over planvorming maken we duidelijk of het over communicatie, consultatie of adviseren gaat in het kader van interactieve planvorming, of over wettelijke bezwaar- en inspraakprocedures. Omdat in veel gevallen beide aan de orde zijn, wordt de belanghebbenden duidelijk gemaakt hoe een wijkgerichte werkwijze zich verhoudt tot wettelijke procedures. Het informeren van belanghebbenden in het kader van wettelijke procedures beperkt zich soms tot een melding van een bouwvergunning en de mogelijkheden voor bezwaar, in het weekblad Het Kompas en op de gemeentelijke website. Dat is bijvoorbeeld voldoende bij kleinschalige bouwplannen zoals het realiseren van een uitbouw. Bij plannen die echter grote gevolgen hebben voor de omgeving of die om andere redenen gevoelig liggen, is het heel belangrijk bewoners niet alleen te informeren over de wettelijke procedures, maar ook over wat er precies gaat gebeuren en waarom. In dat geval is het in het kader van wijkgericht werken heel goed om voorafgaand aan (noodzakelijke) wettelijke/ procedurele trajecten 6.

9 goed met belanghebbenden te communiceren. Daarbij wordt dan bewust gekozen worden voor een trede op de participatieladder. 3.5 Bouwplannen en de rol van belanghebbenden Het beheer en de inrichting van de openbare buitenruimte is een belangrijke aanvliegroute voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van wijkgericht werken in Sliedrecht. De ervaring heeft geleerd, dat dit direct raakt aan bouwplanontwikkeling en stedenbouwkundig beleid. Bij belanghebbenden zoals omwonenden en wijkplatforms ontstaat echter regelmatig onduidelijkheid over de invloed die zij al dan niet uit kunnen oefenen op stedenbouwkundige ontwikkelingen en bouwplanontwikkeling. Deze paragraaf biedt handvatten die ons in staat stellen onnodige teleurstellingen als gevolg van onduidelijkheid te voorkomen. Bouwplannen met weinig invloed op omgeving Eenvoudige, reguliere bouwplannen hebben meestal weinig of geen invloed op de omgeving. Ze worden door de gemeentelijke organisatie als bouwaanvraag behandeld. Deze plannen beginnen doorgaans met een bouwaanvraag of principeplan. De gemeente toetst en draagt zorg voor het doorlopen van de wettelijke procedures. De RO-portefeuillehouder is bestuurlijk verantwoordelijk. We kiezen er bewust voor de communicatie met belanghebbenden te beperken tot de publicaties op de gemeentepagina van het weekblad Het Kompas en de gemeentelijke website, omdat de gevolgen van deze plannen voor de omgeving relatief beperkt zijn en er weinig of geen inhoudelijke ruimte is voor belanghebbenden om invloed uit te oefenen op deze plannen. Weinig invloed op omgeving Bouwaanvraag/ principeplan Doorlopen procedures (bouwvergunning etc.), informeren over vergunningen etc. via Het Kompas Uitvoering plan Bouwplannen met veel invloed op omgeving Bij planontwikkeling die wel veel invloed heeft op de omgeving is goede communicatie met de verschillende belanghebbenden het belangrijkst. Wanneer een plan niet in het bestemmingsplan past, is het bovendien mogelijk belanghebbenden te betrekken in de voorbereidende fase van de planvorming, op het moment dat de randvoorwaarden worden opgesteld. De keuze belanghebbenden te informeren, te consulteren of om advies te vragen, het krachtenveld rond het project én andere projectspecifieke zaken zoals de vrije inhoudelijke ruimte, zijn bepalend voor de wijze waarop er met bewoners en andere belanghebbenden wordt gecommuniceerd. De omgeving kan invloed kan krijgen op de stedenbouwkundige kaders (en indien van toepassing het beeldkwaliteitsplan). De omgeving wordt in de uitvoeringsfase van het plan alleen nog maar geïnformeerd, omdat er in die fase te weinig vrije inhoudelijke ruimte is voor participatie. 7.

10 Bij kleinschalige plannen die veel invloed hebben op de omgeving, ziet het stroomschema er als volgt uit: Kleinschalig: veel invloed op omgeving Initiatief tot (nieuw)bouw Stedenbouwkundige beoordeling Vooroverleg met welstand, opstelling advies over concept stedenbouwkundige kaders, raakvlakken met omgeving en communicatie Raadpleging wijkplatform; beoordeling van gevoeligheid voor directe omgeving Besluitvorming college Betrekken raad/ omgeving: A. Indien grote gevoeligheid 1. Betrekken belanghebbenden/ omgeving (mate van invloed wordt per plan bepaald) COMMUNICATIE MET OMGEVING 2. Ter inzage legging voor opiniërende bijeenkomst van de raad; indien gewenst door één of meerdere fracties: behandeling in eerstvolgende opiniërende bijeenkomst. 3. Afhankelijk van uitkomst opnieuw betrekken belanghebbenden/ omgeving COMMUNICATIE MET OMGEVING B. Indien minder grote gevoeligheid: 1. Ter inzage legging voor opiniërende bijeenkomst van de raad; indien gewenst door één of meerdere fracties: behandeling in eerstvolgende opiniërende bijeenkomst. 2. Na behandeling in opiniërende bijeenkomst betrekken belanghebbenden/ omgeving (mate van invloed wordt per plan bepaald) COMMUNICATIE MET OMGEVING Eindadvies aan college over stedenbouwkundige kaders/ beeldkwaliteitsplan, welstandadvies, procedurele aspecten Besluitvorming college Na instemming: uitwerken plan, doorlopen procedures (Wet ruimtelijke ordening), uitvoering plan INFORMEREN OMGEVING 8.

11 Bij grootschalige plannen die veel invloed hebben op de omgeving is het stroomschema als volgt: Grootschalig, veel invloed op omgeving Initiatief tot (nieuw)bouw Stedenbouwkundige beoordeling met externe stedenbouwkundige Vooroverleg met welstand, opstelling projectvoorstel met concept stedenbouwkundige kaders, raakvlakken met omgeving, infrastructuur en communicatie Besluitvorming college Informatieve bijeenkomst: presentatie plan aan raadsleden, wijkplatform en direct omwonenden; inventarisatie reacties COMMUNICATIE MET OMGEVING Advies over resultaat informatieve bijeenkomst en eventueel bijstelling projectvoorstel; besluitvorming door college Betrekken belanghebbenden COMMUNICATIE MET OMGEVING (mate van invloed wordt per plan bepaald); opstelling definitieve stedenbouwkundige kaders en beeldkwaliteitsplan; welstandsadvies Behandeling eindresultaat in college Behandeling eindresultaat in opiniërende bijeenkomst; wijkplatform en omwonenden worden hiervoor ook uitgenodigd Eindresultaat en uitkomst opiniërende bijeenkomst in besluitvormende raadsvergadering Na instemming: uitwerken plan, doorlopen procedures (Wet ruimtelijke ordening), uitvoering plan INFORMEREN OMGEVING 9.

12 Projectmatige aanpak De mate waarin een project projectmatig wordt opgetuigd, is afhankelijk van de complexiteit. De meest ingewikkelde projecten beginnen met een startnotitie en een projectplan. Hieruit blijkt onder andere wat er gaat gebeuren op het gebied van communicatie met belanghebbenden (zoals informeren, consulteren, advies vragen). In grote projecten wordt bijvoorbeeld wel eens gekozen voor het instellen van een klankbordgroep om direct omwonenden, wijkplatformleden of andere belanghebbenden te betrekken bij de planvorming. Bij grote projecten wordt ook een bestuurder aangewezen die verantwoordelijk is voor het project. Er wordt integraal gewerkt, dat is een voorwaarde voor goede inhoudelijke resultaten én goede communicatie met de belanghebbenden. De projectleider is verantwoordelijk voor de integrale aanpak en vraagt de verschillende vakdisciplines daarbij om advies, waarbij onder andere wordt geadviseerd op basis van door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplannen zoals het Verkeerscirculatieplan en het Groenbeleidsplan. Hierbij wordt ook advies ingewonnen over de communicatie met omwonenden en de wijk. 10.

13 3.6 Rol van college en raad Interactieve planvorming heeft niet alleen veel te maken met de rol van belanghebbenden (zie voor de communicatiemomenten met belanghebbenden de stroomschema s op pagina 8 en 9), maar ook met de rol van de volksvertegenwoordiging. Indien de gemeenteraad interactieve beleidsvoering initieert, volgt en beoordeelt, is een goede politieke inkadering van participatie mogelijk. De rol van de politiek hangt samen met de in 3.2 genoemde fases in interactieve planvorming: politiek bestuurlijke inkadering; interactief deel; besluitvorming. De politiek moet dus besluiten over de inkadering aan het begin van het proces en aan het eind van het proces besluiten wat er met het resultaat van de interactieve planvorming wordt gedaan. Zorgvuldige besluitvorming is mogelijk door het interactieve proces goed te volgen. De griffie kan de raad helpen bij de uitvoering van deze voor succesvolle interactieve planvorming belangrijke taken, onder andere door te toetsen of de raad op een goede wijze bij interactieve projecten wordt betrokken. Een actieve houding van de raad in interactieve planvorming, waarborgt dat de raad de resultaten van interactieve planvorming serieus neemt en dat voorkomt teleurstelling bij inwoners en belanghebbenden. Het maakt bovendien goed duidelijk dat interactieve planvorming is ingebed in de vertegenwoordigende democratie. De gemeenteraad bouwt op deze wijze bruggen tussen inwoners en volksvertegenwoordiging. Er mag gezien het belang daarvan een actieve rol van de raad en griffie worden verwacht als het gaat om het initiëren, volgen en beoordelen van de resultaten van interactieve planvorming. De raad stelt de kaders voor de inhoudelijke beleidsontwikkeling vast, maar ook de kaders voor hoe er wordt omgegaan met belanghebbenden. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid is het aan de raad om voorafgaand aan de planvorming vast te stellen wat de doelstellingen en inhoudelijke en financiële randvoorwaarden van een (interactief) plan zijn. Dit maakt het mogelijk de raad vast te laten stellen welke inhoudelijke ruimte aan deelnemers van interactieve planvorming wordt gegeven. Wanneer de raad dit voorafgaand aan een interactief proces vaststelt, kan de raad het eindresultaat hieraan toetsen. De volksvertegenwoordiging houdt zo het laatste woord en moet dus bepalen of en in welke mate de resultaten van interactieve planvorming worden overgenomen. Dat laatste kan op een goede manier door naast het meegeven van de kaders voor de planontwikkeling ook het interactieve proces te volgen. Door het volgen van het interactieve proces wordt immers duidelijk wat de kwaliteit van het proces is en in welke mate er consensus is bereikt. Informatieve bijeenkomsten kunnen in verschillende fases van interactieve planvorming worden benut. Voordat de kaders voor interactieve planvorming door de raad worden bepaald, kunnen belanghebbenden immers al worden geconsulteerd, bijvoorbeeld over knelpunten en kansen, zodat de raad dit kan benutten bij het inkaderen van de planvorming. Na afloop van een interactief proces kan een informatieve bijeenkomst door de gemeenteraad worden benut om een beeld te krijgen van hoe er aan de voorwaarden die aan het interactieve proces zijn gesteld is voldaan en in hoeverre er sprake is van consensus. Indien er voorafgaand aan de planvorming nog veel onzekerheden zijn over bijvoorbeeld de inhoudelijke ruimte, kan ook tussentijds gebruik worden gemaakt van informatieve bijeenkomsten om deelnemers aan het interactieve proces te consulteren, waarna de raad desgewenst de door haar gestelde kaders kan veranderen in een besluitvormende vergadering. Interactie tussen raad en deelnemers aan het proces over het wijzigen van de spelregels is belangrijk, want het eenzijdig veranderen van de spelregels is een valkuil in interactieve planvorming.

14 Een vraag die moet worden beantwoord is wanneer planontwikkeling nieuw beleid betreft en wanneer het om uitvoering van bestaand beleid gaat. Het beantwoorden van deze vraag is maatwerk. Een te ruime definiëring van nieuw beleid zorgt voor onnodige vertraging van projecten, terwijl een te enge definitie afbreuk zou doen aan de kaderstellende taak van de raad. Het is aan de raad planvorming en beleidsuitvoering te controleren. De raad laat binnen de gestelde kaders echter de ruimte aan college en belanghebbenden om plannen en beleid uit te werken. De uitvoering van planvorming en beleid op het gebied van wijkgericht werken is binnen de door de raad gestelde kaders de verantwoordelijkheid van het college. Het college informeert de raad over de uitvoering (verantwoordings- en informatieplicht). Initiatieffase Politiek bestuurlijke inkadering Waar moet het resultaat van de interactieve planvorming aan voldoen? (vaststelling randvoorwaarden door gemeenteraad) Participatieve fase bijeenkomst(en) met belanghebbenden Besluitvorming door college over het resultaat van het interactieve traject (vooral toetsen aan de gestelde randvoorwaarden) Besluitvorming door gemeenteraad over het resultaat van het interactieve traject (vooral toetsen aan de gestelde randvoorwaarden) Fasering interactieve planvorming (politiek bestuurlijke inkadering) 12.

15 4. Conclusies Er moet in ieder project of plan worden bepaald of en hoe omwonenden, het wijkplatform of andere belanghebbenden betrokken worden en welke rol zij in dat geval krijgen. De deelnemers aan interactieve planvorming moeten bovendien weten hoe hun participatie politiek is ingekaderd: de rol van de gemeenteraad moet dus ook in ieder project duidelijk worden bepaald. De projectverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de advisering over deze keuzes en kan daarbij onder andere gebruik maken van het advies van de wijkcoordinator. 5. Gebruikte bronnen Alles is Bespreekbaar, afdeling Bestuurszaken en Veiligheid gemeente Sliedrecht, 2006 (door gemeenteraad vastgesteld) Interactieve beleidsvorming, de binnenkant van het proces, VNG Uitgeverij, Den Haag, 1999 Voordelen van de voorgestelde aanpak: - duidelijkheid voor iedereen over wie er voor welk plan of project verantwoordelijk is (welke projectverantwoordelijke ambtenaar en welke bestuurder); - wijkgericht werken wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisatie, de projectverantwoordelijke is binnen het project verantwoordelijk voor het laten maken van een heldere keuze op het gebied participatie én de uitvoering hiervan; - door bewust en selectief te bepalen in welke project er sprake is van consultatie of het vragen van advies aan de omgeving, wordt het mogelijk een goede regie te voeren over de communicatie met omwonenden, de wijk en het dorp; - belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn. Het verwachtingspatroon is hierdoor in overeenstemming met wat mogelijk is, dat voorkomt onnodige teleurstellingen. 13.

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar Burgerparticipatie in Alkmaar Gemeente Alkmaar 1 Burgerparticipatie in Alkmaar Aanleiding en ambitie In het kader van het programma Harmonisatie is ook het burgerparticipatiebeleid opnieuw bekeken. Voor

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Burgerparticipatie. 22 mei 2008

Burgerparticipatie. 22 mei 2008 Burgerparticipatie mei 008 Inleiding De gemeente Terneuzen laat meer en meer zien, dat de burger de belangrijkste 'klant' van de gemeente is. De overtuiging wint veld, dat samenwerking met en participatie

Nadere informatie

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk!

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! NOTA BEWONERSPARTICIPATIE GEMEENTE BEST Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! Refnummer: INT12-0110 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waarom bewonersparticipatie? 3 3. Maatwerk 4 4. Kaders Best

Nadere informatie

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers Gemeente Leusden Bomenplan 2012-2021 Module E: Bomen en burgers Colofon Gemeente Leusden 't Erf 1 3831 NA LEUSDEN september 2011 Samenvatting Goede communicatie is een van de peilers van goed bomenbeleid.

Nadere informatie

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen Stroomschema Burgerparticipatie Stap 1 situatieschets Omschrijf de beleidssituatie: Wat is het probleem? Breng de complexiteit in beeld. Wie zijn de spelers en wat zijn hun belangen? Maak een krachtenveldanalyse

Nadere informatie

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet 2011/33242 Bijlage Uitwerking van treden van de participatieladder Trede 1: Informeren De gemeente bepaalt in grote mate zelf de agenda voor besluitvorming en houdt betrokkenen hiervan op de hoogte. Het

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Februari Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem

Afdeling Samenleving Februari Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Afdeling Samenleving Februari 2012 Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is burgerparticipatie? 3 2. Doelen burgerparticipatie 3 3. Participatievormen

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Bomenbeleidsplan Sliedrecht

Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, 2009 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Definiëring boomcategorieën en status 2 3. Herplant- en compensatiebeleid

Nadere informatie

Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht

Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht Rekenkameronderzoek Nieuwegein Nienke van de Hoef 23 mei 2012 Hoofdvraag: In hoeverre is de wijze waarop de gemeente wijkgericht werken

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd. Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures

Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd. Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling oktober 2010 1. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting : In deze startnotitie worden de uitgangspunten en het proces om tot een Basisdocument Burgerparticipatie te komen beschreven.

Samenvatting : In deze startnotitie worden de uitgangspunten en het proces om tot een Basisdocument Burgerparticipatie te komen beschreven. Voorstel aan : Gemeenteraad van februari 2011 Nummer : 9 Onderwerp : Burgerparticipatie Bijlage(n) : 1. Overzicht participanten 2. Manieren van participeren 3. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Startdocument participatieproces LAB071

Startdocument participatieproces LAB071 Startdocument participatieproces LAB071 Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Interactief werken gemeente Zeist:

Interactief werken gemeente Zeist: Interactief werken gemeente Zeist: 'Samen doen door interactie' 1. Inleiding Eén van de projecten van Op Weg Naar De Kern ging om het vormgeven van interactieve planvorming. In dat kader hebben we het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Samenvatting Doelstellingen van burgerparticipatie Definitie Onderscheid inspraak en participatie 6

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Samenvatting Doelstellingen van burgerparticipatie Definitie Onderscheid inspraak en participatie 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. De kaders voor burgerparticipatie 6 2.1 Doelstellingen van burgerparticipatie 6 2.2 Definitie 6 2.3 Onderscheid inspraak en participatie 6 2.4

Nadere informatie

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB

Nadere informatie

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj Kerngegevens Hier kan je een uitspraak of overkoepelende tekst over je onderwerp plaatsen, met evt. de naam van degene die de uitspraak heeft gedaan. Maar dat hoeft niet; je kunt deze tekst ook gewoon

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid Gemeente Reusel-De Mierden 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Probleemstelling... 4 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie)

BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie) BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie) Inleiding: De gemeente Zederik wil haar burgers betrekken bij het beleid met als motto: De burger centraal. Deze nota gaat over de rol van de gemeente in relatie

Nadere informatie

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal Verslag werkatelier over participatie en samenspel tussen samenleving en gemeentebestuur op 4 juni 2015 van 20:00 tot 23:00 uur in het Dorpshuis

Nadere informatie

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan

Nadere informatie

Interactief werken. Bij de gemeente Oost Gelre. Gemeente Oost Gelre, oktober 2007. Leidraad interactief werken 1.0.doc 1

Interactief werken. Bij de gemeente Oost Gelre. Gemeente Oost Gelre, oktober 2007. Leidraad interactief werken 1.0.doc 1 Interactief werken Bij de gemeente Oost Gelre Gemeente Oost Gelre, oktober 2007 Leidraad interactief werken 1.0.doc 1 1 INLEIDING... 3 2 INTERACTIEF WERKEN... 3 2.1 WAT IS INTERACTIEF WERKEN?... 3 2.2

Nadere informatie

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving 3D COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Samenleven in Leiderdorp Met elkaar voor een sterke samenleving 1 Inhoud De opgave... 3 Communicatiedoelstellingen... 3 Communicatieaanpak... 5 Doelgroepen, belangen en invloed...

Nadere informatie

Samen werken aan Roerdalen. Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming

Samen werken aan Roerdalen. Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming Samen werken aan Roerdalen Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming Gemeente Roerdalen Oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Definitie Burgerparticipatie..

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 2 februari 2010 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Samenvatting 1.1 Werkgroep Openbare ruimte 1.2 Werkgroep Woningen 2. Plan van Aanpak Burgerparticipatie 2.1 Informeren belanghebbenden

Nadere informatie

Doel en functioneren van wijkraden

Doel en functioneren van wijkraden Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT11.0235 Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk

Nadere informatie

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Communicatieplan WMO Communiceren over de WMO doen we zo Stiens, 20 december 2007 1. Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.

Nadere informatie

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR Mee DENK WERK SCHRIJF LEEF MEE MET DOE SPEEL KIJK CHAT PRAAT LEIDEN met Leiden Plan van aanpak publieksparticipatie 2013-2015 AANLEIDING VISIE UITGANGSPUNTEN PLAN VAN AANPAK AANLEIDING De gemeente Leiden

Nadere informatie

De waarde van participatie

De waarde van participatie De waarde van participatie Omgevingswet Kirsten Veldhuijzen, Rob Kristel Lammers, VNG 24 september 2016 Raad op Zaterdag, Zwolle Invalshoeken De Omgevingswet Bredere context Omgevingswet Ontwikkeling samenleving

Nadere informatie

A. INTERACTIEF PLANPROCES

A. INTERACTIEF PLANPROCES Communicatie Structuurvisie De Wolden A. INTERACTIEF PLANPROCES De gemeente De Wolden is gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Het college en de raad

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS

COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS COMMUNICATIEPLAN OPVANG ASIELZOEKERS Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum is na de zomer van 2015 gestart met een onderzoek binnen de gemeente naar mogelijk geschikte

Nadere informatie

Participatieplan afstoten gemeentehuizen

Participatieplan afstoten gemeentehuizen plan afstoten gemeentehuizen Herontwikkeling / nieuwe invulling gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden 14 juni 2016 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunt Dit participatieplan hoort bij de Project Initiatief

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Beslispunten 1. de startnotitite integraal veiligheidsbeleid vast te stellen,

Beslispunten 1. de startnotitite integraal veiligheidsbeleid vast te stellen, OPENBAAR Adviseur: M. Boerman (BBO, tst. 803) Portefeuillehouder: E.M. Timmers - van Klink 10.02675 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. 8 april 2010 Raadsvergadering d.d. 22 april 2010 Voorstel nr. Programma

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie. Gemeente Leiderdorp

Onderzoek burgerparticipatie. Gemeente Leiderdorp Onderzoek burgerparticipatie Gemeente Leiderdorp Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding onderzoek Doel onderzoek Onderzoeksaanpak Beantwoording onderzoeksvragen Aanbevelingen Inleiding: aanleiding onderzoek

Nadere informatie

Startnotitie. Achtergrond. Probleemstelling

Startnotitie. Achtergrond. Probleemstelling Startnotitie Projectnaam Beleidskader burgerparticipatie Projectleider Natasja Spiekerman Telefoon (0181) 40 81 11 Afdeling Communicatie E-mail nherrewijnen@westvoorne.nl Functie Beleidsmedewerker Kostenplaats

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad AFRONDEN EVALUATIE INTERACTIEF BELEID EN START VAN HET VERVOLGPROGPROGRAMMA BURGERPARTICIPATIE.

Aan de Gemeenteraad AFRONDEN EVALUATIE INTERACTIEF BELEID EN START VAN HET VERVOLGPROGPROGRAMMA BURGERPARTICIPATIE. Aan de Gemeenteraad AFRONDEN EVALUATIE INTERACTIEF BELEID EN START VAN HET VERVOLGPROGPROGRAMMA BURGERPARTICIPATIE. Wat er aan vooraf ging: Nota interactief beleid (Titel: Van twee kanten) 2005 Twee experimenten

Nadere informatie

Informeer de buurt tijdig!

Informeer de buurt tijdig! Informeer de buurt tijdig! Handreiking burgerparticipatie Gemeente Tilburg, maart 2009 De handreiking burgerparticipatie is op 16 maart 2009 vastgesteld in de gemeenteraad van Tilburg. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken:

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken: Gemeente Ede Memo Aan : Raadcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 30 oktober 2012 Registratienummer : 727161 Opgesteld door : Rob Luca Bijlage : Werkschema

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Documentversie: WISH 1.0 / 4 oktober 2011 (definitief) Paragraaf 5.4 van het projectplan WISH (pagina 12) is gewijd aan Informatie en communicatie. Dit document

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Kaderstellen bij de 3D. Door Marjon van der Ven, raadslid Hoorn en Pascale Georgopoulou, raadsgriffier Amstelveen

Kaderstellen bij de 3D. Door Marjon van der Ven, raadslid Hoorn en Pascale Georgopoulou, raadsgriffier Amstelveen Kaderstellen bij de 3D Door Marjon van der Ven, raadslid Hoorn en Pascale Georgopoulou, raadsgriffier Amstelveen Uw vragen??? Invulling kaderstellende rol? Timing/spoorboekje? Inhoudelijke kaders Hoe te

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

Van WRO naar Wro (de gemeenteraad)

Van WRO naar Wro (de gemeenteraad) Van WRO naar Wro (de gemeenteraad) Op 1 juli 2008 zal de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treden. Deze wet vervangt de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De Wro kent een vernieuwd stelsel

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Onderwerp: Bereikbaarheidsvisie Beslispunten: 1. De bereikbaarheidsvisie vast te stellen als ambitie en agenda voor de bereikbaarheid van Houten Samenvatting:

Nadere informatie

Participatie in Enschede 23 maart 2017

Participatie in Enschede 23 maart 2017 Participatie in Enschede 23 maart 2017 Wat heeft de rekenkamer onderzocht? Participatie is een breed begrip en kent verschillende betekenissen. In dit rapport hanteren we het begrip in de betekenis van

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

HANDLEIDING INTERACTIEF WERKEN GEMEENTE HULST

HANDLEIDING INTERACTIEF WERKEN GEMEENTE HULST HANDLEIDING INTERACTIEF WERKEN GEMEENTE HULST 1. INLEIDING / CONCLUSIES OP HOOFDLIJNEN 1.1 Inleiding Interactief werken is één van de manieren om burgers meer bij het gemeentebestuur te betrekken en zo

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012

kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012 kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012 Inleiding Op 9 oktober 2012 heeft het college van B&W van ingestemd met de kadernota Burgerparticipatie. Na vaststelling is de nota

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg (Burger) participatie De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli Tessa van den Berg AGENDA - Welke soorten en vormen van (burger)participatie zijn er? - Een korte theoretische introductie - Wat is en

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Omgevingsplan Stadskanaal. Algemeen deel Nota van Uitgangspunten. 16 januari 2017 Joske Poelstra

Omgevingsplan Stadskanaal. Algemeen deel Nota van Uitgangspunten. 16 januari 2017 Joske Poelstra Omgevingsplan Stadskanaal Algemeen deel Nota van Uitgangspunten 16 januari 2017 Joske Poelstra Inhoud presentatie Omgevingswet Omgevingsplan Stadskanaal Algemeen deel Nota van Uitgangspunten Traject na

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Openbaar megen Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Programma Stedelijke Ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik

Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik 1 Inhoudsopgave van het Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit 1. Benoeming en samenstelling van de commissie

Nadere informatie

Startnotitie Bestuurlijke Vernieuwing

Startnotitie Bestuurlijke Vernieuwing Startnotitie Bestuurlijke Vernieuwing Status: Definitief In opdracht van: College Ambtelijk opdrachtgever: Inge Bakker Projectleider/procesmanager: Jannet Wielinga Datum: 4 november 2010 Versie: 2 Bestandslocatie:

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie