Richtlijn Overgewicht / Obesitas en cardiovasculair risico INHOUDSOPGAVE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn Overgewicht / Obesitas en cardiovasculair risico INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij NIV richtlijnen cardiovasculair risicomanagement...2 VOORWOORD...4 SAMENVATTING...6 AANBEVELINGEN...7 INLEIDING...10 Begripsbepaling, definities...10 Epidemiologie...12 Aan Obesitas gerelateerde morbiditeit...13 DIAGNOSTIEK...15 Screening...15 Anamnese...15 Lichamelijk onderzoek...15 Bepaling mate van overgewicht...16 Cardiovasculair risico...16 Differentiële diagnostiek...17 Laboratorium diagnostiek...17 BEHANDELING...18 Invloed van gewichtsreductie op mortaliteit...19 STRATEGIE Dieet Lichamelijke activiteit Gedragstherapie Farmacotherapie Bariatrische chirurgie Dieetsupplementen, kruiden, specifieke vermageringsdiëten en kuren...26 REFERENTIES...26 ADDENDUM...34 Indeling van de literatuur naar de mate van bewijskracht, volgens CBO...34 Indeling van Evidence zoals gebruikt door National Heart, Lung and Blood Institute voor Richtlijn Overweight and Obesity...35 Levels of evidence for clinical interventions and grades of recommendation, adapted from the National Health and Medical Research Council and the National Institutes of Health clinical guidelines , Nederlandsche Internisten Vereeniging 1

2 VOORWOORD BIJ NIV RICHTLIJNEN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cardiovasculair risicomanagement is een belangrijk bestanddeel van het dagelijks werk van veel internisten. In het kader van het EBRO (Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling) programma heeft de NIV in 2001 dan ook besloten een richtlijn cardiovasculair risicomanagement te ontwikkelen. Tezelfdertijd werd onder auspiciën van het Kwaliteitsinstituut CBO de herziening van de bestaande Richtlijn Cholesterol ter hand genomen. Dit resulteerde in een project voor de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor geïntegreerd cardiovasculair risicomanagement, waarin met name de risicofactoren hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes mellitus en roken worden gewogen. Verder is eveneens onder auspiciën van het Kwaliteitsinstituut CBO een multidisciplinaire richtlijn voor diabetische complicaties in de maak. Met de ontwikkeling van zoveel richtlijnen tegelijk is het van belang dat deze richtlijnen met elkaar blijven sporen en dat goed gedefinieerd wordt voor welke categorie patiënten een bepaalde richtlijn geldt. De internist heeft te maken met een selectie uit de algemene populatie. Daarom heeft deze werkgroep zich ten doel gesteld in de eerste plaats een voor de internist relevante selectie van onderwerpen met betrekking tot cardiovasculair risicomanagement te behandelen. De NIV richtlijnen moeten daarbij worden gezien als een aanvulling op de nationale multidisciplinaire richtlijnen zoals die onder auspiciën van het Kwaliteitsinstituut CBO worden ontwikkeld, en die in principe voor de gehele bevolking gelden. In deze NIV Richtlijn worden enkele risicofactoren belicht die in de multidisciplinaire richtlijnen minder uitgebreid of niet aan de orde komen. Voor deze eerste versie betreft het hypertensie, obesitas, verminderde glucosetolerantie, roken en hyperhomocysteïnemie. Ten aanzien van homocysteïnemie conformeert de werkgroep zich aan de aanbevelingen verwoord in de publicatie Homocysteine en hart- en vaatziekten van de Nederlandse Hartstichting uit Ten aanzien van hypertensie heeft de NIV de Europese richtlijn onderschreven (European Guidelines for the management of arterial hypertension, 2003). Hiervan is een samenvatting in het Nederlands opgenomen. Cholesterol vormt naast bloeddruk de ruggengraat van de multidisciplinaire CBO richtlijn. Aan cholesterol hebben wij dan ook niet apart aandacht besteed. Aan dyslipidemie in ruimere zin heeft de Werkgroep evenmin apart aandacht geschonken, mede om te vermijden dat er een handboek over dyslipidemie uit de bus zou komen. Dyslipidemie komt zijdelings aan bod bij obesitas en verminderde glucosetolerantie. De Werkgroep is zich bewust van de beperkingen qua onderwerp, en van de beperkte houdbaarheid van een richtlijn over cardiovasculair risicomanagement. Zo heeft in juli 2004 het Amerikaanse National Cholesterol Education Program (NCEP) alweer een aanscherping 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 2

3 gepubliceerd van de in 2000 verschenen ATP III (Adult Treatment Panel III) richtlijnen. De Werkgroep heeft gemeend de onderwerpen die zij tot nog toe behandeld heeft niet langer te bewaren maar te moeten bundelen voor een eerste versie van de Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement. De geldigheidsduur van een richtlijn is formeel gesteld op 5 jaar. Iedere 1 à 2 jaar zal worden beoordeeld of er ontwikkelingen zijn die een herziening van de richtlijn nodig maken. In die gevallen zal de validiteit van de richtlijn eerder komen te vervallen. Er zijn nog diverse onderwerpen die aan bod kunnen komen in een eventuele nieuwe, uitgebreidere, versie van de richtlijn. Samenstelling van de werkgroep Dr JD Banga, internist, voorzitter, UMC Utrecht Dr JJ Beutler, internist-nefroloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, loc GZG, Den Bosch Prof dr JBL Hoekstra, internist, AMC Amsterdam Dr AG Lieverse, internist, Maxima Medisch Centrum Eindhoven Dr AH Mudde, internist, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem Mw ATM Jorna, internist, coördinator commissie Richtlijnontwikkeling NIV 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 3

4 Overgewicht en Obesitas als cardiovasculaire risicofactor VOORWOORD De richtlijn Overgewicht en Obesitas als cardiovasculaire risicofactor maakt deel uit van de NIV richtlijnen cardiovasculair risicomanagement. Doelstelling De richtlijn geeft aanbevelingen voor het identificeren en het behandelen van patiënten met een cardiovasculair gezondheidsrisico ten gevolge van overgewicht of obesitas, vooral die patiënten die zich in de internistische praktijk aandienen met meerdere cardiovasculaire risicofactoren. Richtlijngebruikers De richtlijn is in de eerste plaats geschreven voor internisten. De werkgroep die deze richtlijn heeft ontwikkeld, bestaat uit internisten. Onafhankelijkheid werkgroepleden De leden van de werkgroep hebben geen financieel of zakelijk belang bij het onderwerp van deze richtlijn. Werkwijze van de werkgroep De richtlijn is voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults, the Evidence Report, uitgebracht in 1998 door de National Institutes of Health (National Heart, Lung, and Blood Institute) Verenigde Staten. Verder is gebruik gemaakt van de American Gastroenterological Association Medical Position Statement and Technical Review on Obesity, verschenen in Voor recente publicaties van systematic reviews en gerandomiseerde onderzoeken op het gebied van overgewicht en obesitas werd een zoekactie verricht in de databases van Cochrane en Medline. De werkgroep heeft ook notitie kunnen nemen van het rapport van de Gezondheidsraad uit 2003 over Overgewicht en Obesitas, en van de Australische Clinical Practice Guidelines for the Management of Overweight and Obesity in Adults uit Voor de beoordeling van de geselecteerde artikelen op kwaliteit van onderzoek en indeling naar mate van bewijs is de CBO indeling gebruikt, weergegeven in Addendum. Waar uitspraken en aanbevelingen in voorliggende richtlijn zijn gebaseerd op bewijs gepresenteerd in de NIH 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 4

5 Guidelines wordt dit aangegeven als NIH evidence category A D. Conclusies en aanbevelingen gebaseerd op de Australische richtlijn worden aangegeven met Austr I IV resp A - D. Deze indelingen zijn ook opgenomen in het Addendum. Betekenis van de richtlijn Deze richtlijn moet worden gezien als een, zoveel mogelijk op bewijs gebaseerde, leidraad voor de praktijk. Een richtlijn is geen voorschrift. Afhankelijk van de professionele beoordeling van de behandelaar kan het in individuele gevallen nodig of wenselijk zijn van de richtlijn af te wijken. Herziening De validiteit van de richtlijn vervalt 5 jaar na verschijnen. Iedere 1 à 2 jaar wordt beoordeeld of er nieuwe ontwikkelingen zijn die een aanpassing van de richtlijn nodig maken. In dat geval zal de geldigheid van de richtlijn eerder komen te vervallen. De Werkgroep dankt de leden internisten van de NASO ( Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas) voor hun kritisch commentaar in de bereidingsfase van deze richtlijn, en dr B van Ramshorst, chirurg, St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, voor zijn bijdrage aan de paragraaf over de chirurgische behandeling. 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 5

6 SAMENVATTING Het aantal personen met overgewicht en obesitas neemt in Nederland en mondiaal epidemische proporties aan. Oorzaken hiervoor zijn in de eerste plaats de algemene afname van de hoeveelheid lichaamsbeweging en een stijging van de caloriedichtheid van de voeding. De gezondheidsrisico s bij overgewicht bestaan uit een toegenomen kans op het ontstaan van type 2 diabetes mellitus en hart- en vaatziekten, naast klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat en een aantal vormen van kanker. Overgewicht en obesitas op de kinderleeftijd verhoogt de kans op obesitas op latere leeftijd en kan bij kinderen en adolescenten al type 2 diabetes mellitus veroorzaken. Overgewicht en obesitas wordt gedefinieerd aan de hand van de Body Mass Index (BMI, of Quetelet Index, QI). De BMI kan gebruikt worden voor classificatie van overgewicht en obesitas en het daaraan gerelateerde gezondheidsrisico bij volwassen personen tot het 55 e jaar. Boven de 55 jaar is de middelomtrek een betere maat voor bepaling van het risico gerelateerd aan het gewicht. Bij screening op cardiovasculaire risicofactoren hebben BMI en middelomtrek beide een plaats. Viscerale (intra-abdominale) obesitas verdient speciale vermelding, het is onderdeel van het metabool syndroom. Bij dit type obesitas is het risico op cardiovasculaire ziekte en sterfte verhoogd in vergelijking tot andere vormen van obesitas. Overige componenten van het metabool syndroom zijn insulineresistentie, verminderde glucosetolerantie of type 2 diabetes mellitus, hypertensie en dyslipidemie. Ter uitsluiting van secundaire adipositas komen hypothyreoidie en syndroom van Cushing in aanmerking. Het is van belang de invloed van bepaalde groepen medicamenten op ontwikkeling van overgewicht te herkennen. Het verhoogde risico op cardiovasculaire ziekten ten gevolge van overgewicht en obesitas neemt af vanaf het 65 e jaar en is afwezig vanaf het 75 e jaar. De gezondheidscomplicaties in het algemeen nemen tot het 75 e jaar lineair toe met de mate van overgewicht. 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 6

7 Het doel van vermindering van overgewicht en obesitas bestaat uit vermindering van het risico op cardiovasculaire ziekte en sterfte. Het nut van gewichtsvermindering ten aanzien van verlaging van verschillende metabole risicofactoren voor hart- en vaatziekten, uitstel van diabetes mellitus type 2, vermindering van cardiorespiratoire symptomen en verbetering van hartfunctie en kwaliteit van leven is aangetoond. Ook de gunstige invloed van bewuste gewichtsvermindering op totale sterfte, cardiovasculaire sterfte en diabetesgerelateerde sterfte is aangetoond. Naast adviezen en begeleiding ten aanzien van dieet en lichaamsbeweging kunnen gedragstherapie, medicamenteuze behandeling en bariatrische ingrepen onderdeel van de behandeling vormen. Gedragstherapie kan aanvullend van waarde zijn. Cognitieve gedragstherapie is aangewezen voor personen met een gestoorde gezondheidsperceptie. Farmacotherapie heeft op dit moment slechts een bescheiden effect. Bariatrische interventies hebben een duidelijk indicatiegebied en vinden thans vermoedelijk op te kleine schaal plaats. AANBEVELINGEN Gezien de aanzienlijke morbiditeit die overgewicht en obesitas teweegbrengen komt de internist onherroepelijk met dit gezondheidsprobleem in aanraking. Het lijkt daarom raadzaam dat de internist: - in staat is overgewicht en obesitas te identificeren en te rubriceren naar ernst; - de gezondheidsrisico s gepaard gaande met overgewicht en obesitas aan de patiënt duidelijk kan maken: kansen op (co)morbiditeit en relatieve risico`s - verwijsmogelijkheden kent voor dieetanamnese en begeleiding, anamnese en begeleiding t.a.v. lichamelijke activiteit; 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 7

8 - indicaties en beperkingen kent van gedragstherapie, farmacotherapie en bariatrische chirurgie. Beoordeling van het lichaamsgewicht is een onderdeel van het vaststellen van het cardiovasculair risicoprofiel. De behandeling moet gericht zijn op vermindering van het lichaamsgewicht door middel van aanpassing van het voedingspatroon en uitbreiding van de dagelijkse lichaamsbeweging. De in eerste aanzet na te streven gewichtsreductie is 10% in zes maanden. Al bij 5% gewichtsreductie is er een verminderd risico op diabetes mellitus type 2. Een gewichtsinterventie waarbij op lange termijn een reductie van 10-15% van het lichaamsgewicht bereikt wordt, kan als geslaagd worden beschouwd. 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 8

9 Samenvatting aanbevelingen Overgewicht en Obesitas Richtlijn Overgewicht / Obesitas en cardiovasculair risico BMI 30 of BMI en 2 risicofactoren of Middelomtrek > 88 cm(vrouwen) resp >102 cm(mannen) en 2 risicofactoren Is patiënt gemotiveerd om af te vallen Ja Nee Adviseer om 10% van het gewicht af te vallen of 0,5-1 kg/week in een periode van 6 maanden Probeer te overtuigen niet méér aan te komen Besteed aandacht aan overige risicofactoren Controleer periodiek gewicht, BMI, middelomtrek Beleid: Optie 1 Dieet Lichamelijke activiteit Gedragstherapie Beleid heeft geheel of gedeeltelijk resultaat Ja Onderhoud begeleiding: Dieet, lichamelijke activiteit, gedragstherapie Periodieke monitoring gewicht, BMI, middelomtrek Nee Onderzoek oorza(a)k(en) voor het mislukken Beleid: Optie 2 In aanvulling op eerste behandeling, wanneer gewicht < 0,5 kg/wk gedaald in 6 maanden, indien BMI 30 of BMI 27 en 2 risicofactoren FARMACOTHERAPIE Beleid: Optie 3 Wanneer eerste behandeling en farmacotherapie hebben gefaald, indien BMI 40 of BMI 35 en 2 risicofactoren CHIRURGISCHE 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 9

10 INLEIDING De oorzaken van het toenemend overgewicht in de bevolking zijn een toegenomen calorische waarde van de voeding (1) en minder lichaamsbeweging (2-4). Preventie en behandeling schieten dikwijls tekort, terwijl met adequate begeleiding op korte en soms ook op lange termijn wel enige gewichtsvermindering kan worden bereikt. De internist zal bij de behandeling van overgewicht en obesitas veel te maken hebben met patiënten met viscerale obesitas als onderdeel van het metabool syndroom, dat zich kenmerkt door een hoog risico van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Begripsbepaling, definities De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt voor volwassenen de volgende classificatie voor overgewicht aan, gebaseerd op de Quetelet Index (QI) = Body Mass Index (BMI), gedefinieerd als het lichaamsgewicht in kg gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in meters (kg/m 2 ) (5). Tabel I: Classificatie van overgewicht op grond van BMI: Risico op comorbiditeit: 18,5 24,9 kg/ m 2 : acceptabel gewicht gemiddeld 25,0 29,9 kg/ m 2 : overgewicht weinig verhoogd 30,0 34,9 kg/ m 2 : obesitas I matig verhoogd 35,0 39,9 kg/ m 2 : ernstige obesitas II sterk verhoogd 40,0 kg/ m 2 : morbide obesitas. III zeer sterk verhoogd De BMI correleert met het percentage lichaamsvet, doch deze relatie wordt onafhankelijk beïnvloed door geslacht, leeftijd en ras (6). Het vetpercentage is met behulp van een nomogram aan de hand van de BMI, leeftijd en geslacht redelijk nauwkeurig te voorspellen (7). De BMI op zichzelf geeft uiteraard geen inzicht in de vetverdeling over het lichaam. Het risico op met name cardiovasculaire aandoeningen bij obesitas is hoger bij een abdominale, ook wel centrale vetverdeling genoemd. Een maat voor de hoeveelheid abdominaal vet (visceraal dwz intraabdominaal, plus subcutaan) kan verkregen worden door de Middelomtrek te meten (8), zie Tabel II. Een middelomtrek boven de norm, naast de BMI, geeft een additioneel gezondheidsrisico weer (9). 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 10

11 Tabel II: Middelomtrek: Risico op comorbiditeit: (8) Mannen < 94 cm normaal > 94 cm toegenomen matig verhoogd > 102 cm fors toegenomen hoog risico Vrouwen < 80 cm normaal > 80 cm toegenomen matig verhoogd > 88 cm fors toegenomen hoog risico Een andere methode die een indruk geeft van de hoeveelheid abdominaal vet is de Middel-Heup Ratio (MHR) of Taille-heup ratio: verhouding van middelomtrek, gemeten ter hoogte van de spina iliaca anterior, ten opzichte van de grootste omtrek gemeten ter hoogte van de heupen. Bij een MHR 1.0 is er een hoog morbiditeitsrisico; de veilige waarde voor mannen is 0.90 en voor vrouwen Kanttekeningen Bij het gebruik van de BMI voor het classificeren van overgewicht en obesitas en het inschatten van gezondheidsrisico[who (5), NIH (10)]. BMI grenswaarden bij kinderen afhankelijk van de leeftijd. Er zijn internationale criteria opgesteld voor de signalering van overgewicht en obesitas op de kinderleeftijd, de BMI grenzen voor overgewicht en obesitas zijn afhankelijk van de leeftijd (11). De BMI op de kinderleeftijd heeft een voorspellende waarde voor het latere gewicht op volwassen leeftijd (12). Kinderen en adolescenten in de hoogste BMI-percentielen hadden een grote kans op de ontwikkeling van overgewicht of obesitas op 35-jarige leeftijd (13). Bij kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst is de prevalentie van overgewicht en obesitas hoger dan bij autochtone leeftijdsgenootjes (12). Betrekkelijke waarde van BMI bij personen 55 jaar en ouder (14) De BMI lijkt als risicomaat van overgewicht de grootste waarde te hebben voor personen in de leeftijdscategorieën van jonge volwassenen tot ongeveer 55 jaar. Op hogere leeftijd spelen veranderingen in de lichaamssamenstelling een rol, zoals verandering van de vetverdeling bij vrouwen, meer centrale vetdistributie, afname van de lean body mass bij 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 11

12 mannen en vrouwen, en lengteverlies (15). Een hogere sterftekans bij toegenomen BMI wordt dan ook niet in alle studies bij ouderen waargenomen. Bovendien is er op hogere leeftijd selectieve overleving te verwachten en is er hoe dan ook een hogere mortaliteit. De betrekkelijke waarde van antropometrische risico-indicatoren kan worden geïllustreerd aan de hand van de Rotterdam studie (14). Hierin bleek bij mannen van 55 jaar en ouder (en dan alleen bij de niet-rokers) de middelomtrek, en niet de BMI, het sterfterisico goed te voorspellen. Deze bevinding suggereert twee dingen: 1) het belang van overgewicht of obesitas kan wegvallen tegenover een belangrijke risicofactor als roken, en 2) de verandering van lichaamssamenstelling op oudere leeftijd maakt de middelomtrek geschikter dan de BMI als risico-indicator. Bij ouderen (vanaf ± 70 jaar) is niet zozeer het gewicht, maar de stabiliteit van het lichaamsgewicht van belang voor het sterfterisico (16). CONCLUSIE: De BMI is de meest aanbevolen maat voor beschrijving van overgewicht en obesitas en inschatting van een verhoogde kans op ziekte en sterfte. Voor de leeftijden tussen 20 en 55 jaar is de BMI hiervoor inderdaad een goede maat; vanaf 55 jaar is de middelomtrek mogelijk een betere voorspeller. Bij screening op cardiovasculaire risicofactoren hebben BMI en middelomtrek beide een plaats. Epidemiologie De prevalentie van overgewicht en obesitas is de afgelopen jaren toegenomen, en neemt naar verwachting nog verder toe. Tussen 1976 en 1997 nam in Nederland de prevalentie van obesitas toe van 4,9 tot 8,5% bij mannen en van 6,2 tot 9,3% bij vrouwen in de leeftijdscategorie van jaar. Van 1993 tot 1997 nam bij mannen van jaar de prevalentie van 8,5% toe met 0,54 procentpunt per jaar. De prevalentie bij vrouwen was in ,6% en nam met 0,35 procentpunt per jaar toe. De prevalentie van obesitas was altijd het hoogst in groepen met de laagste sociaal economische status (17,18). De verschillen in obesitas in relatie tot sociaal economische klasse nemen in de loop van het leven toe (19). Recente gegevens echter, o.a. uit de VS, wijzen er op dat de obesitasprevalentie nu ook stijgt in de groepen met een hogere sociaal economische status (11,18,20). Hoe verhoudt het probleem van overgewicht en obesitas in Nederland zich tot andere landen? Van obesitas is sprake bij 5-10% van de totale wereldbevolking. In de minst ontwikkelde landen is de prevalentie minder dan 5%, in de geïndustrialiseerde landen 10-30% (5). In de landen met een zich ontwikkelende economie (transitielanden) zoals India, China, Zuid-Amerika is de prevalentie nagenoeg gelijk aan die van de westerse landen. In de Verenigde Staten is bij , Nederlandsche Internisten Vereeniging 12

13 procent van de volwassenen (20-74 jaar) sprake van overgewicht en bij 31% van obesitas (21). Er zijn nog geen tekenen dat deze epidemie aan het afvlakken of verminderen is (22). Het aantal kinderen met vetzucht neemt snel toe blijkt uit Amerikaanse en ook uit Nederlandse cijfers (23,24). Er is wel verondersteld dat bij personen met obesitas het energieverbruik anders zou zijn dan bij personen zonder overgewicht, d.w.z. dat zij voor dezelfde inspanning minder energie zouden verbruiken dan personen met een normaal gewicht. Onderzoek heeft echter aangetoond dat deze ideeën onjuist zijn (25-27). Overigens blijkt dat personen met obesitas hun dagelijkse calorieinname veelal onderschatten; onderrapportage tot 50% is beschreven (28-30). Het is misschien goed zich te realiseren dat een geringe overmaat aan dagelijkse calorie-inname op termijn onherroepelijk leidt tot gewichtstoename. Het consumeren van één extra boterham per dag geeft in een jaar tijd 2 kg extra lichaamsgewicht. Aan Obesitas gerelateerde morbiditeit Naast toename van het risico op type 2 diabetes mellitus en hart- en vaatziekten bevorderen overgewicht en obesitas het ontstaan van diverse andere ziekten: o.a.verschillende maligniteiten (colon, mamma, prostaat, endometrium), artrosis deformans, cholelithiasis, non-alcoholic fatty liver disease, slaapapneu syndroomdoor frequente clustering met andere risicofactoren is het relatieve risico van cardiovasculaire incidenten door obesitas niet exact te bepalen, doch naar schatting dragen overgewicht en obesitas voor 13-37% bij aan het ontstaan van cardiovasculaire morbiditeit (31). Bij vrouwen draagt obesitas voor 52,9 % bij aan het ontstaan van DM type 2, bij mannen voor 26,3 %. Voor hypertensie geldt dat bij vrouwen 23,5 % is toe te schrijven aan obesitas, bij mannen 12,0 % van de gevallen [Tabel III, bron:rapport Gezondheidsraad 2003] (12). 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 13

14 Tabel III: Geschat ziekterisico voor volwassenen met obesitas* Vrouwen Prevalentie 9,6% RR PAR (%) Richtlijn Overgewicht / Obesitas en cardiovasculair risico Mannen Prevalentie 8,5% RR PAR (%) Diabetes mellitus type 2 12,7 52,9 5,2 26,3 Hypertensie 4,2 23,5 2,6 12,0 myocardinfarct 3,2 17,4 1,5 4,1 coloncarcinoom 2,7 14 3,0 14,5 Angina pectoris 1,8 7,1 1,8 6,4 galblaasziekten 1,8 7,1 1,8 6,4 ovariumcarcinoom 1,7 6,3 - - artrose 1,4 3,7 1,9 7,1 herseninfarct 1,3 2,8 1,3 2,5 Bron: rapport Gezondheidsraad (12) *Diabetes mellitus type 2, hypertensie en myocardinfarct zijn onderling gerelateerd. De prevalentiecijfers van obesitas zijn afkomstig uit het MORGEN-project van het RIVM, waarbij Nederlandse mannen en vrouwen zijn onderzocht in de leeftijd van jaar tussen 1993 en 1997 (32). De relatieve risico`s zijn afkomstig van de National Audit Office (UK). Een beperking van het gebruik van deze relatieve risico`s is dat de definities van obesitas verschillend waren in de verschillende onderzoeken waarop de berekening van de relatieve risico`s is gebaseerd. Verder zijn de leeftijdscategorieën niet te achterhalen. De commissie die het Gezondheidsraadrapport heeft opgesteld, heeft de relatieve risico`s geïnterpreteerd alsof ze van toepassing zijn op de volwassen bevolking. RR = relatief risico. PAR = populatie attributief risico, het percentage van de ziekte dat toe te schrijven is aan obesitas In de rij van te voorkomen sterfte-oorzaken in de Verenigde Staten nemen overgewicht en obesitas de tweede plaats in (10). Tien procent gewichtstoename vanaf het 20e levensjaar doet in de daarop volgende 40 jaar het coronaire sterfterisico met 17% toenemen (33). Bij een BMI > 40 kg/m 2 wordt over een periode van 14 jaar een relatief sterfterisico voor mannen van 2,6 en voor vrouwen van 2,0 beschreven ten opzichte van personen met een (normale) BMI van 23,5-25 kg/m 2 (34-37). Bij negroïden is deze relatie minder sterk (relatief risico 1,2-1,4) (34). Op oudere leeftijd is de relatie tussen overgewicht en obesitas en de kans op ziekte en sterfte niet eenduidig. Het verhoogde risico van cardiovasculaire ziekten en mortaliteit ten gevolge van overgewicht neemt af vanaf 65 jaar en is afwezig vanaf 75 jaar (38). Aan de ene kant daalt het relatieve sterfterisico bij een hoge BMI met toenemende leeftijd (39). Bovendien is (in ieder geval voor niet rokende mannen >55 jaar) het gewichtgerelateerde sterfterisico beter af te lezen aan de middelomtrek. Aan de andere kant neemt het absolute sterfterisico met de leeftijd toe. Bij personen ouder dan 70 jaar is de stabiliteit van het gewicht een betere voorspeller van gezondheid dan de hoogte van de BMI. Het relatieve sterfterisico ten gevolge van obesitas daalt dan wel bij toenemende leeftijd, er zijn aanwijzingen dat er op hoge leeftijd wel een negatief effect is van obesitas op de kwaliteit van 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 14

15 leven. De gezondheidscomplicaties in relatie met obesitas nemen lineair toe met toenemende BMI tot het 75 e jaar. Viscerale obesitas verdient speciale vermelding als onderdeel van het metabool syndroom, verder bestaande uit insulineresistentie, gestoorde glucosetolerantie of type 2 diabetes mellitus, hypertensie en dyslipidemie. Viscerale obesitas verhoogt het risico op cardiovasculaire ziekte en sterfte in vergelijking tot andere vormen van obesitas (40). Op de etiologie wordt hier niet verder ingegaan. DIAGNOSTIEK Screening Bij screening op cardiovasculaire risicofactoren verdient het aanbeveling de BMI en de middelomtrek te bepalen en deze te betrekken bij het individueel risicoprofiel. Anamnese De anamnese moet gericht zijn op het uitsluiten van ziekten die gepaard kunnen gaan met adipositas. Dit betreft vooral hypothyreoidie en het syndroom van Cushing, wanneer klachten of uiterlijk hiervoor aanleiding geven. In de tweede plaats moet de anamnese gericht zijn op het inschatten van het gezondheidsrisico: -levensstijl: eetpatroon, fysieke activiteit -overige cardiovasculaire risicofactoren: actueel, voorgeschiedenis, familiaire belasting Bij de anamnese dient men er rekening mee te houden dat personen met overgewicht en obesitas hun dagelijkse voedselinname flink kunnen onderschatten en daarbij een gestoorde perceptie van voedselinname en lichaamsgewicht kunnen hebben. Het verdient derhalve aanbeveling een goede voedingsanamnese af te (laten) nemen door daartoe geschoolde personen (diëtist, verpleegkundige). Lichamelijk onderzoek Lengte, gewicht, BMI en middelomtrek worden gemeten. De middelomtrek meet men ter hoogte van de navel, d.w.z. halverwege het laagste punt van de ribbenboog en de spina iliaca anterior superior. 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 15

16 Bij het lichamelijk onderzoek moet aandacht worden besteed aan mogelijke differentiële diagnosen: zijn er tekenen van hypothyreoïdie, Cushing? Verder is het lichamelijk onderzoek gericht op het beoordelen van cardiovasculaire status; bloeddruk, hart en perifere bloedvaten, en op het inventariseren van overige cardiovasculaire risicofactoren. Bepaling mate van overgewicht Met de BMI kan in eerste instantie overgewicht en obesitas worden omschreven en het relatieve ziekterisico ten opzichte van een normale BMI worden geschat. Boven de 55 jaar is de middelomtrek misschien een betere risico-indicator. Voor volwassenen, zeker degenen met een BMI tussen 25 en 34,9 kg/m 2, verdient het aanbeveling om naast de BMI de buikomvang te bepalen om een verhoogd ziekterisico te identificeren. Cardiovasculair risico Het verdient aanbeveling een zo volledig mogelijke schatting te maken van het cardiovasculaire risico bij personen met overgewicht en obesitas. Bepaling van de BMI is slechts een onderdeel van deze schatting. Bij obesitas veel voorkomende overige cardiovasculaire risicofactoren zijn hypertensie, roken, een laag HDL-cholesterol en verhoogde triglyceriden, een matig verhoogd LDL-cholesterol, verminderde glucosetolerantie of diabetes mellitus, micro-albuminurie en een leefstijl met een verkeerd voedingspatroon (overmatige inname van calorieën) en met weinig lichaamsbeweging. De in Nederland gangbare risicoschatting gebaseerd op de Framingham formule wordt in de nieuwe multidisciplinaire EBRO-richtlijn cardiovasculair risicomanagement (te verschijnen in 2004) vervangen door de Europese SCORE risicoberekening (41). Bij patiënten met overgewicht of obesitas verdient het controleren en behandelen van cardiovasculaire risicofactoren tenminste zoveel aandacht als gewichtsvermindering. Reductie van risicofactoren zal de kans op cardiovasculaire aandoeningen verminderen ongeacht het welslagen van pogingen om gewicht te verliezen (NIH=10). Tabel. Definitie van het metabool syndroom volgens NCEP ATP III 42 Risicofactor Grenswaarde Ideaalwaarde Abdominale obesitas Mannen Vrouwen Nuchter Triglyceriden Middelomtrek Ideaalwaarde >102 cm <94 cm >88 cm >1.7 mmol/l 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 16

17 HDL cholesterol Mannen Vrouwen Bloeddruk Nuchter glucose <1.0 mmol/l <1.2 mmol/l 130/ 85 mmhg 6.1 mmol/l Opmerkingen die in het NCEP/ATP III advies hieraan zijn toegevoegd: 1) Overgewicht en obesitas zijn gerelateerd aan insulineresistentie en het metabool syndroom. Aangezien abdominale obesitas een betere correlatie heeft met de metabole risicofactoren dan de BMI, werd hier gekozen voor de middelomtrek als component van het metabool syndroom. 2) Bij mannen kunnen meerdere metabole risicofactoren aanwezig zijn bij slechts geringe toename van de middelomtrek ( cm). Hierbij kan een sterke erfelijke component meespelen. Ook deze groep heeft baat bij leefstijlveranderingen. Differentiële diagnostiek Secundaire obesitas kan voorkomen soms door hypothyreoidie, zelden door: -syndroom van Cushing, -insulinoom, -hypothalamusafwijkingen, -genetische syndromen (Prader-Willi syndroom, Bardet-Biedle syndroom), -bijwerking geneesmiddelen. Van een aantal geneesmiddelen is bekend dat ze een rol kunnen spelen bij gewichtstoename doordat het hongergevoel wordt beïnvloed of het energieverbruik: Benzodiazepines, Corticosteroïden, Antipsychotica, Tricyclische antidepressiva, Anti-epileptica, Sulphonylureumderivaten, Insulines. Laboratorium diagnostiek De volgende laboratoriumdiagnostiek verdient aanbeveling: Nuchter glucosegehalte. In geval van `impaired fasting glucose`, tussen 6 en 7 mmol/l, in ieder geval controle van nuchter glucosegehalte afspreken; TSH, totaal cholesterol, HDL cholesterol, triglyceriden, kreatinine, eventueel microalbumine in urine. AF, γgt, ASAT, ALAT. Bij gerede verdenking op Cushing, screeningstesten inzetten en patiënt naar endocrinoloog verwijzen. 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 17

18 BEHANDELING Het doel van de behandeling van overgewicht en obesitas bestaat uit het verminderen van het risico op cardiovasculaire ziekte en sterfte. De beslissing of obesitas bij oudere patiënten behandeld moet worden, wordt bepaald door een evaluatie van de potentiële voordelen van gewichtsverlies voor het dagelijks functioneren en de te bereiken reductie van het cardiovasculaire risico in de toekomst. Men dient te letten op mogelijke ongewenste effecten van gewichtsreductie ten aanzien van essentiële nutriënten en de botstatus (NIH Evidence D). Bovendien mag in de overweging worden betrokken dat de relatie van licht tot matig overgewicht (BMI 25 tot ± 29 kg/m 2 ) met cardiovasculaire ziekten lijkt af te nemen vanaf 65 jaar en afwezig lijkt te zijn vanaf 75 jaar (43). Voor obesitas is de relatie met cardiovasculaire mortaliteit eveneens op oudere leeftijd duidelijker kleiner dan op jongere leeftijd. Voorwaarde voor het welslagen van behandeling van overgewicht en obesitas moet zijn dat de patiënt zelf positief tegenover gewichtsreducerende behandeling staat. Bij inventarisatie van voedingspatroon en lichaamsbeweging en bij de begeleiding van behandeling en het motiveren van patiënten is een rol weggelegd voor de diëtist en/of de praktijkverpleegkundige. Patiënten met overgewicht en obesitas neigen hun dagelijkse calorie-inname te onderschatten en de hoeveelheid dagelijkse lichaamsbeweging te overschatten (44,45). Bij personen die niet reageren op een dieet is dit het grootste probleem. Bij personen met overgewicht en obesitas doet gewichtsreductie het risico op diabetes en andere cardiovasculaire risicofactoren afnemen (10). Effect van gewichtsreductie: Vermindering hypertensie (10,46,47)(NIH Evidence A) Verbetering lipidenprofiel (10,46,48)4(NIH Evidence A) Verlaging plasma glucose bij personen met diabetes type 2 (10,46,47)(NIH Evidence A) Uitstel van het optreden van diabetes type 2 (49-53) (Niveau 1) Vermindering cardiorespiratoire symptomen (54) (Niveau 3) Vermindering linkerventrikelhypertrofie en verbetering hartfunctie (55-59) (Niveau 2) Verbetering kwaliteit van leven (46,60-62) (Niveau 2) 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 18

19 Invloed van gewichtsreductie op mortaliteit Er zijn drie studies waarin het effect van bedoeld gewichtsverlies op overleving is onderzocht. In een cohort van blanke vrouwen in de VS met overgewicht of obesitas trad 20% reductie in mortaliteit t.g.v.alle oorzaken op (63). In eenzelfde cohort mannen nam de sterfte aan diabetesgerelateerde pathologie wel af, maar aan CVD niet (64). Onder diabetespatiënten nam de totale sterfte onder invloed van intentioneel gewichtsverlies af met 25%, die aan cardiovasculaire aandoeningen en diabetes gerelateerde pathologie met 28% (65). De behandeling van overgewicht moet gericht zijn op het veranderen van het voedingspatroon en het aanpassen van lichaamsbeweging met het doel obesitas te voorkomen en (matig gewichtsverlies te bereiken. Zie stroomdiagram in de samenvatting, blz 7. De behandeling van obesitas moet gericht zijn op het bereiken van permanente substantiële gewichtsvermindering. (Op zijn minst moet preventie van verdere gewichtstoename worden bereikt). Aanbevolen wordt om in eerste aanzet te streven naar het verminderen van het gewicht met 10% van het uitgangsgewicht (NIH Evidence A). Een redelijke termijn om dit doel te bereiken is 6 maanden. Het uiteindelijke doel is vanzelfsprekend het bereiken van gewichtsreductie en het handhaven van een lager gewicht over een langere periode. Uit het oogpunt van gezondheidswinst kan een blijvend gewichtsverlies van 10-15% als succesvol worden beschouwd. Wat betreft diabetes mellitus is er al een verminderd risico bij 5% gewichtsverlies (66). STRATEGIE Het bereiken van gewichtsvermindering dient in de eerste plaats met een dieet en een programma van lichamelijke inspanning te worden nagestreefd. Vervolgens dient, na de aanvankelijke fase waarin een lager gewicht is bereikt, het bereikte lagere gewicht te worden vastgehouden. Een voortgezet programma met stimulering van dieet, lichaamsbeweging en gedragsverandering kan dit bevorderen. De effectiviteit en veiligheid van langdurig voortgezet gebruik van medicamenten (langer dan 2 jaar, zie farmacotherapie) is onvoldoende aangetoond (NIH Evidence B). Interventieprogramma`s waarin ook op lange termijn regelmatig contact bestaat tussen patiënt en behandelaar verdienen de voorkeur, aangezien deze leiden tot meer succesvolle permanente afname van gewicht (NIH Evidence C). 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 19

20 1. Dieet Beperking van de totale energie-inname blijft de basis om tot gewichtsreductie te komen (Niveau 1). Voor alle vormen van dieet geldt, dat voortgezette professionele begeleiding de bereikte gewichtsreductie kan bestendigen (Aus level II). Om gewichtsverlies te bereiken wordt een laagcalorisch dieet (LCD; dit betekent kcal/dag) of eventueel een zeer laag calorisch dieet (VLCD; dit betekent <800kcal/dag) aangeraden (NIH Evidence A). Een laag-calorisch dieet (4-5 megajoules/d) kan in 6 maanden een gewichtsreductie van 7-13 kg en een afname van het viscerale vet bewerkstelligen. Laag-calorische diëten kunnen niet op lange termijn worden voortgezet; bij toepassing ervan is nauwgezette begeleiding nodig. (Aus level B) Met zeer laagcalorische diëten kan in 4-20 weken 9-26 kg gewichtsreductie bereikt worden, maar het succes na 1-2 jaar is zeer wisselvallig; de kans op succes is groter in combinatie met gedrags- of medicamenteuze therapie. (Aus level I) Deze diëten kunnen korte tijd worden voorgeschreven met nauwgezette begeleiding, liefst in combinatie met een vervolgtraject van gedragstherapie en medicamenteuze ondersteuning. (Aus level B) Als een gewichtsverlies van 0,5-1,0 kg/week wordt nagestreefd, dan is het raadzaam een individueel bepaald dieet te volgen, waarmee een dagelijks calorie-deficit van kcal /dag wordt bereikt (NIH Evidence A). Het beperken van het vetgehalte als onderdeel van een laag-calorisch dieet is een praktische manier van caloriebeperking (NIH Evidence A). Het beperken van alleen vet zonder de calorieinname te verminderen, is onvoldoende om gewichtsverlies te bereiken (NIH Evidence A). Met maatijdvervangers gedurende 1-5 jaar kan een gewichtsvermindering van 3-9,5 kg bereikt worden, met significante vermindering van comorbide factoren. (Aus level II) Met maaltijdvervangers kan een klinisch relevante gewichtsreductie bereikt worden. (Aus level B) Er is momenteel geen bewijsmateriaal voor het gebruik op lange termijn van z.g. populaire diëten zoals met een laag koolhydraatgehalte of bestaande uit een enkele voedselsoort. Sommige diëten lijken veelbelovend, zoals die met gemodificeerde vetten, een toegenomen eiwitgehalte en een lage glycemische index, doch ook hiervan ontbreken langetermijn gegevens. Ten aanzien van alcoholgebruik blijkt uit voedingsexperimenten dat alcohol een additionele caloriebron vormt die bijdraagt aan een te hoge calorische inname en opslag van vet. 2. Lichamelijke activiteit Op populatieniveau is er een verband tussen geringe lichamelijke inspanning en obesitas. (Austr level III-3) 2004, Nederlandsche Internisten Vereeniging 20

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen INITIATIEF: Partnerschap Overgewicht Nederland in samenwerking met het CBO IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Rapport Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Op 23 februari 2009 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

KNGF-standaard. Beweeginterventie diabetes mellitus type 2

KNGF-standaard. Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 KNGF-standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 KNGF-standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 Auteurs S.F.E. Praet C. van Uden F. Hartgens H.H.C.M. Savelberg K. Toereppel R.A. de

Nadere informatie

NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015

NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015 NDF Jacques Jullens NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015 Evidence- based Voedingsrichtlijn Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes (editie 2015) maakt deel uit van een

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 Platform Vitale Vaten 26 SEPTEMBER 2013 INHOUD 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Patiëntenperspectief op cardiovasculair risicomanagement... 5 3

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT [HERZIENING 2011]

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT [HERZIENING 2011] MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT (HERZIENING 2011) In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte

Nadere informatie

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas Anesthesie bij Morbide Obesitas en Bariatrische ingrepen INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Colofon ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas 2013 Nederlandse

Nadere informatie

Overgewicht en obesitas

Overgewicht en obesitas Overgewicht en obesitas Gezondheidsraad Vice-voorzitter Health Council of the Netherlands Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies over Overgewicht en

Nadere informatie

Diabetische nefropathie

Diabetische nefropathie Richtlijn Diabetische nefropathie 2006 Diabetische nefropathie Monitoring, diagnostiek en behandeling Richtlijn in opdracht van: Nederlandsche Internisten Vereeniging CBO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst RIVM Rapport 260322001/2007 Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst M.C. Poortvliet C.T.M. Schrijvers C.A. Baan Contact: C.A. Baan Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

Ketenzorgprotocol CVRM secundaire preventie & behandeling hartvaatziekten

Ketenzorgprotocol CVRM secundaire preventie & behandeling hartvaatziekten Ketenzorgprotocol CVRM secundaire preventie & behandeling hartvaatziekten Jeanette Caljouw-Vos, kaderarts HVZ versie 2012 (update juli 2014) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Inclusie CVRM secundaire

Nadere informatie

Vierde editie 2008. De effecten van matige bierconsumptie. Inhoudsopgave

Vierde editie 2008. De effecten van matige bierconsumptie. Inhoudsopgave 03 Inhoudsopgave Inleiding 04 Belangrijkste bevindingen 07 Verantwoord en met mate, daar gaat het om 08 Matige bierconsumptie kan goed zijn voor uw hart 10 Coronaire hartziekten 12 - Cholesterolwaarde

Nadere informatie

Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst

Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst RIVM rapport 260401006/2012 P.M. Engelfriet R.T. Hoogenveen M.J.J.C. Poos A. Blokstra P.H.M. van Baal W.M.M. Verschuren Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren

Nadere informatie

Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010

Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 Pagina 1 Colofon Titel: Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

Richtlijn. Perioperatief voedingsbeleid

Richtlijn. Perioperatief voedingsbeleid Richtlijn Perioperatief voedingsbeleid September 2007 Opgesteld en geautoriseerd door: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde In samenwerking met: Nederlands

Nadere informatie

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2 Versie 1.0 Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Inhoudopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Diagnose diabetes mellitus...

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase

Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase Multidisciplinaire Richtlijn Opiaatverslaving Conceptversie ten behoeve van de commentaarfase 1 Redactie Wim van den Brink Geurt van de Glind Gerard Schippers 2 1 Colofon 1 2 Financiering en Opdrachtgevers

Nadere informatie

Editoriaal. Door trouw aan placebo leef je langer

Editoriaal. Door trouw aan placebo leef je langer Editoriaal Door trouw aan placebo leef je langer Vertrouwen op geneesmiddelen is billijk en heilzaam. We schrijven ze voor als dokter en leveren ze af als apotheker. Daarbij gaan we impliciet uit van de

Nadere informatie

Cardiovasculaire ziekte en diabetes bij mensen met een ernstige psychiatrische stoornis

Cardiovasculaire ziekte en diabetes bij mensen met een ernstige psychiatrische stoornis Tijdschr. voor Geneeskunde, 66, nr. 6, 2010 doi: 10.2143/TVG.66.06.2000714 269 ACTUALITEIT Cardiovasculaire ziekte en diabetes bij mensen met een ernstige psychiatrische stoornis Position statement van

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen Bedrijfsplan Keten-DBC voor Cardio Vasculair Risico Management CVRM Oorspronkelijke versie, 31 maart 2009 Geactualiseerde versie, 10 maart 2010 Geactualiseerde versie 27 augustus 2012, DBC 1 januari 2012

Nadere informatie

Ongelijkheid in gezondheid, is gezondheidszorg van belang?

Ongelijkheid in gezondheid, is gezondheidszorg van belang? Ongelijkheid in gezondheid, is gezondheidszorg van belang? Sociaaleconomische en etnische verschillen in gezondheidszorguitkomsten op het terrein van hart- en vaatziekten in Nederland 17 november 2009

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie BeweegKuur Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/beschrijven of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling Contact NJi

Nadere informatie