COLOFON. OMF Nederland Eendrachtstraat 29a 3784 KA Terschuur T E. W.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON. OMF Nederland Eendrachtstraat 29a 3784 KA Terschuur T. + 31 342 46 26 66 E. info@omf.nl W. www.omf.nl"

Transcriptie

1 OMF Nederland Jaarverslag 2013

2 OMF Nederland Jaarverslag 2013

3 COLOFON OMF Nederland Eendrachtstraat 29a 3784 KA Terschuur T E. W. IBAN: NL36 INGB BIC: INGBNL2A Directeur: ir. W.C. (Willem) van Dis OMF Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer OMF Nederland is door de Belastingdienst erkend als ANBI, nummer: OMF Nederland is lid van de Evangelische Zendingsalliantie (EZA) en de Nederlandse Zendingsraad (NZR) Heb je vragen naar aanleiding van dit verslag, dan willen we daar graag een nadere toelichting op geven. Het volledige financiële verslag is op te vragen bij de directeur via Voor algemene informatie over onze organisatie en werkwijze, zowel in Nederland als internationaal, verwijzen we naar onze website: OMF Nederland Jaarverslag 2013

4 INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER... 4 VOORWOORD... 5 TOELICHTING OP HET THEMA... 7 DEEL I JAARVERSLAG HOOFDSTUK 1 OVER OMF NEDERLAND VISIE MISSIE BESTUUR EN KANTOORSTAF Samenstelling bestuur Samenstelling kantoorstaf... 8 HOOFDSTUK 2 TAKEN EN ACTIVITEITEN MOBILISEREN IN NEDERLAND VAN ZENDINGSWERKERS MOBILISEREN VAN GEBED VOOR OOST-AZIË MOBILISEREN VAN CHRISTENEN IN NEDERLAND NETWERKEN EN SAMENWERKEN ZORG VOOR EN BEGELEIDING VAN ZENDINGSWERKERS EN VERLOFGANGERS OPEREREN VAN EEN THUISKANTOOR IN NEDERLAND HOOFDSTUK 3 ZENDINGSWERKERS TERUGGEKEERD VAN HET VELD / UIT DE ORGANISATIE VOOR HET EERST UITGEZONDEN IN ZENDINGSWERKERS OP HET VELD, PER LAND Cambodja Filippijnen Verbeterde leefomstandigheden Taiwan Thailand Papua Wees elkander tot een hand en een voet BEROEPSKRACHTEN Wandelen in de goede werken Klaas en Pia BEROEPSKRACHTEN (vervolg)... 23

5 3.5 ZENDINGSWERKERS IN NEDERLAND Diaspora Ministries Chinese studenten in Nederland Gepensioneerden Leden HOOFDSTUK 4 SERVE ASIA-ZENDINGSWERKERS Onverwacht dienen door getuige te zijn van elkaars (dagelijks) leven HOOFDSTUK 5 KANDIDATEN EN GEÏNTERESSEERDEN AANGENOMEN KANDIDATEN IN KANDIDATEN VERTROKKEN NAAR HET VELD IN Members Associates IN KANDIDATENPROCEDURE (gestart vóór 2013) IN KANDIDATENPROCEDURE (gestart in 2013) HOOFDSTUK 6 ONDERSTEUNEN VAN PROJECTEN INTRODUCTIE DONATIE VIA PRISMA/EZA Afgesloten projecten in 2013: ANDERE GEVERS EN PROJECTEN Bijzondere hulpacties op bijvoorbeeld natuurrampen Doorlopende projecten - veelal OMF Internationale projecten Kleine eenmalige projecten DIASPORA MINISTRY ONDER CHINEZEN IN NEDERLAND PROJECTVERSLAGEN Project Rapport Kindertehuis (Wamena, Papua) Verantwoording projectgeld voor boeken voor de ACTS-scholen Verslag van de microkredietlening aan DaoLeLa Kort werkbezoek Nederland - juni Erwin Kint DEEL II JAARREKENING (SAMENVATTING) BEOORDELINGSVERKLARING ALGEMENE GEGEVENS BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER TOELICHTING OP DE JAARREKENING OMF Nederland Jaarverslag 2013

6 VAN DE VOORZITTER Het schrijven van een jaarverslag is goed. Het dwingt je ertoe om terug te kijken en alles te overzien wat er gedaan is, hoe de geldstromen waren. Je kunt er veel van leren, het heeft gevolgen voor de toekomst. Het jaarverslag is tevens een document ter verantwoording. De mensen die OMF Nederland steunen hebben het recht om het reilen en zeilen van de organisatie te kennen en daar leent het jaarverslag zich prima voor. Maar toch, de blik mag, de blik moet voorwaarts gericht blijven. Gericht op het doel dat OMF zich wereldwijd gesteld heeft en waaraan onze zendingswerkers buiten en binnen Nederland zich elke dag geven. Namelijk het bereiken van de mensen in Oost-Azië met het bevrijdende evangelie van onze Heer Jezus. Die drijfveer geldt ook voor het bestuur. In 2013 heeft het bestuur met verschillende nieuwe kandidaten kennis gemaakt en er zijn verlofgangers bezocht. Het gebed voor 70 nieuwe zendingswerkers is ook voor het bestuur een aanhoudend gebed, we verwachten het van de Heer. Twee bestuursleden hebben een conferentie van OMF International in Singapore bijgewoond. Deze conferentie werd gehouden in het kader van de nieuwe structuur die OMF International over enige tijd zal gaan invoeren. Volgend op deze conferentie hebben de beide bestuursleden zendingswerkers bezocht in Indonesië en Maleisië. Aan het begin van het jaar 2013 hebben wij van twee bestuursleden afscheid genomen. Mw. Marian van der Velde en ds. Klaas Huizinga hebben na vele jaren deel te hebben uitgemaakt van het bestuur hun werkzaamheden beëindigd. We willen hen ook op deze plek heel hartelijk danken voor hun grote betrokkenheid en inbreng. Het vervullen van de ontstane vacatures bleek echter geen gemakkelijke zaak. We vragen de Heer om hierin te voorzien en het mensen op hun hart te leggen deze taak op zich te nemen. Het jaar 2013 ligt al weer enige tijd achter ons. We kunnen terugzien op een jaar waarin we op veel gebieden overladen zijn met zegen, ook op het financiële vlak. Telkens weer opnieuw blijkt dat in noden is voorzien. Dankbaarheid dus, en vertrouwen in de toekomst omdat deze in de handen ligt van Hem om wiens werk het gaat. Boudewijn Ridder Voorzitter bestuur OMF Nederland OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 4

7 VOORWOORD Het jaar 2013 was voor OMF Nederland een sterk afwisselend jaar; van rampen en van soms aangrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen met wie we ons verbonden weten. Enkele kandidaten met wie we al enige jaren hadden opgelopen, besloten zich terug te trekken uit de procedure omdat God een andere weg of organisatie voor hen heeft. Het is niet gemakkelijk, maar het is goed je te realiseren dat ook die stappen gezet moeten kunnen worden. Het doet je beseffen dat het gaat om 'dienen' dat gericht is op de Ander en de ander. En dat ook deze kandidaten weer gericht verder kunnen gaan om aan hun roeping gestalte te geven. Opnieuw waren er rampen. Met name de tyfoon Yolanda die over de Filippijnen raasde. Maar ook was er sprake van ziekte of overlijden in families van zendingswerkers. En de financiële onzekerheden die maar aanhouden. Zo is er heel wat te noemen. Het bidden voor nieuwe zendingswerkers gaat door. Er wordt gebeden en het is de Here God die antwoordt. Spannend; wat gaat Hij doen en hoe gaat Hij voorzien? In 2013 zijn er twee volwassenen uitgezonden. Via Serve Asia zijn negentien short term-zendingswerkers uit gegaan. Groei van de kerk in Oost-Azië is een doorgaand proces, vooral in China en Thailand. Maar ook in mindere mate in Cambodja en Japan. Er is tevens groei geweest in relaties met diverse partners, zowel in Nederland als Oost-Azië. In 2013 zijn de resultaten van het onderzoek over de organisatie van OMF International gedeeld en besproken in Singapore, waar alle veldpartners en zendende partners van OMF International aanwezig waren. Het onderzoek was in 2010 geïnitieerd door de International Council. In 2013 is de International Council weer bijeen geweest om de plannen voor de reorganisatie te bespreken. Samengevat lopen er twee rode draden door de reorganisatie: decentralisatie en centralisatie. Decentralisatie wil zeggen: het opheffen van de hoofdkantoorstructuur vanwaar de zelfstandige afdelingen begeleid werden naar een Regionale Coördinatie van de functies van OMF. Centralisatie betekent voor ons dat OMF Nederland deel gaat uitmaken van de unit OMF Europa/Afrika. Met als hoofdvraag 'hoe heel Europa te betrekken bij het werk in Oost-Azië of onder Oost-Aziaten in Europa'. Zo komen er wereldwijd vijf tot zes regionale coördinatiepunten. Zoals bijvoorbeeld de regio Noord- en Zuid-Amerika, waar nieuwe zendingswerkers vandaan komen, maar waar ook zendingswerkers naar toe gaan om Oost-Aziaten in de Diaspora te bereiken. De eerste veranderingen worden in 2014 geïmplementeerd. Voor het functioneren van de zelfstandige Stichting OMF Nederland maakt het als uitzendende organisatie niet veel uit. We blijven mensen screenen, begeleiden, aannemen tot kandidaten, uitzenden als vrijwilligers en verwelkomen tijdens verlof en definitieve terugkeer. Het thema van het jaarverslag 2013 is het 'dienen van de naaste'. Een boeiend thema, waar alle zendingswerkers zich voor ingezet hebben. De accenten mogen dan wat verschillend zijn. Zo ook de impact die het heeft op mensen: ze zijn gevoed, gekleed, hebben onderwijs en training ontvangen, vonden mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Mensen in nood werd een dak boven het hoofd gegeven. Gods liefde is gezien en ervaren. In het hoofdstuk over projecten wordt hierover meer in details gerapporteerd. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 5

8 Met partnerorganisaties zijn de handen ineen geslagen om strategische samenwerkingsverbanden verder uit te werken. Met z n tweeën kunnen we driemaal zoveel doen dan dat we alleen zouden kunnen. Dit jaar hebben we geen boeken uitgegeven. De boekenmarkt is sterk aan verandering onderhevig. We hebben 2013 kunnen afsluiten met een heel klein positief resultaat, dat teruggevloeid is naar werkersfondsen en naar diverse kleine projecten. Ik wens u Gods zegen toe bij het lezen van dit jaarverslag. Ir. Willem van Dis, directeur OMF Nederland OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 6

9 TOELICHTING OP HET THEMA U heeft het jaarverslag van OMF Nederland in handen en hierin kunt u lezen wat ons in 2013 zoal heeft bezig gehouden. Dit jaarverslag rapporteert tegen het beleidsplan Dit beleidsplan loopt van september 2011 tot september 2016 en draagt als titel: 'Om U te dienen!' Onze directeur, Willem Van Dis, heeft deze titel in het voorwoord van het beleidsplan uitgewerkt. Het gaat er uiteindelijk om dat wij in ons werk dienstbaar willen zijn aan God. Daarom staat 'U' met een hoofdletter. Dat wij in dienst staan van God hopen wij zichtbaar te laten worden in wat we doen en waar OMF Nederland voor staat. In periode van dit beleidsplan belichten we steeds één aspect van ons streven om God te dienen in en door ons werk. We laten zien hoe we gestalte proberen te geven aan het in dienst te staan van God, onze naasten, van elkaar en van God s wereldwijde kerk. Bij het maken van plannen willen we ons steeds blijven realiseren dat we in alles afhankelijk zijn van Gods genade en zegen. Dat is en blijft een boeiend proces. Soms lijken onze plannen niet te stroken met wat God voor ons in petto heeft. Soms is dat wel eens moeilijk te rijmen maar het is tegelijkertijd ook ontspannend. De resultaten hangen immers niet alleen af van onze inzet en capaciteiten. We willen u graag laten meebeleven hoe wij binnen OMF Nederland werken aan het 'Om U te dienen!'. In het jaarverslag van 2013 vindt u bijdragen van een aantal zendingswerkers die vanuit de praktijk van alledag dit thema belichten. Zij laten u over hun schouders meekijken en hopen u zo een beeld te tonen hoe in de dienst aan de naaste God verheerlijkt kan worden. De volgende thema s komen aan de orde: 2012 'Om U te dienen!' Hoe laten we onze dienst aan God zichtbaar worden in onze dagelijkse bezigheden? 2013 'Om U te dienen!' Hoe laten we het dienen van de naasten in Oost-Azië zichtbaar worden in ons dagelijkse leven? 2014 'Om U te dienen!' Hoe zijn wij, op de plaats waar we zijn, dienend naar de kerken toe, zowel in Nederland als in Oost-Azië? 2015 'Om U te dienen!' Hoe geven we aan het elkaar dienen gestalte, binnen de 'fellowship' (gemeenschap) waarin we verkeren? Wij wensen u veel leesplezier, Klaas Warmels, Procesmanager OMF Nederland OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 7

10 DEEL I JAARVERSLAG HOOFDSTUK 1 OVER OMF NEDERLAND 1.1 VISIE De miljarden Oost-Aziaten komen tot hun doel zodat Gods Naam verheerlijkt wordt. 1.2 MISSIE In samenwerking met kerken en gemeenten in Nederland christenen mobiliseren om de miljarden Oost- Aziaten te bereiken met het evangelie in woord en daad, door mensen te motiveren tot gebed, geven en gaan. 1.3 BESTUUR EN KANTOORSTAF Samenstelling bestuur Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden Naam Boudewijn Ridder Marga de With Chris van Vuuren Wijgert Teeuwissen Greet Verhoeven Willeke de Vroome Vacature Vacature Het bestuur kwam vijf maal in vergadering bijeen. Daarnaast waren diverse bestuursleden betrokken bij interviews met kandidaten aan huis Samenstelling kantoorstaf Managementteam Willem van Dis (directeur) Hanneke van Boven Petra van Gelswijk Het managementteam (MT) komt wekelijks bijeen. Ieder MT-lid vertegenwoordigt een aantal teams binnen het MT, en is voor deze teams aanspreekpunt richting MT. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 8

11 Per zijn de volgende personen in dienst van/werkzaam voor OMF Nederland: Naam Werkgebied Deeltijdpercentage Willem van Dis Directeur / Selectie / Netwerken / Internationale contacten 100% Hanneke v. Boven Office Management / Gebed / TFC s / Zendingswerkers 100% Petra van Gelswijk Serve Asia / Communicatie / Mobilisatie 50% Menno Communicatie 60% Margreet Korstanje Kandidaten / Membercare 50% Hans van Tol Financiële Administratie / Boekenfonds 60% Henk van Vugt Financieel Management 50% Onbetaalde staf Francis Bezemer Hanneke van Staveren: Maarten van Staveren: Klaas Warmels: Vrijwilligers Reint Bergman Indrani Chevalking Yvonne Esther den Hartog Nelly Niemeijer Liesbeth van Tol Tonny Schuurman Algemene ondersteuning TCK advisor TCK advisor Procesbegeleiding Communicatie (sociale media) Financiën, adresbeheer Grafisch ontwerp Communicatie Financiën Gebedspublicaties Kandidaten, office management Medische ondersteuning Ondersteuning op gebied van medische keuringen komt van de Medical Advisor: mevrouw Petra Bloemendal- Dankers van de andere keuringsartsen: de heer Joop van den Dool de heer Marten Bosscha mevrouw Ellen Pruiksma en bureau InTransit, crosscultureel psychologen. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 9

12 HOOFDSTUK 2 TAKEN EN ACTIVITEITEN IN OOST-AZIË Via haar uitgezonden zendingswerkers is OMF Nederland betrokken bij: Pionieren: de onbereikten bereiken met het Goede Nieuws Stichten en opbouwen van gemeenten Oost-Aziaten mobiliseren om ook betrokken te zijn bij zending Professionele inbreng op o.a. medisch-, landbouw-, onderwijsgebied IN NEDERLAND 2.1 MOBILISEREN IN NEDERLAND VAN ZENDINGSWERKERS t.b.v. Oost-Azië zoals zendingswerkers, beroepskrachten en Serve Asia-zendingswerkers. Daarnaast via contacten met uitzendende gemeenten en ondersteunende thuisfrontcommissies (TFC's). Er zijn circa 21 bezoeken afgelegd aan thuisfrontcommissies (in oprichting, routinebezoek, extra voorlichting/hulp van OMF Nederland nodig). Er zijn twee uitzenddiensten bezocht. De staf bezocht zeven evenementen om voorlichting te geven over OMF en het werk van OMF. De staf was in 2013 met circa twintig personen in gesprek voor oriëntatie op long term-uitzending, waarvan sommigen niet verder zijn gekomen dan een eerste oriënterend gesprek. Met circa 32 mensen zijn gesprekken geweest in het kader van short term uitzending. Begeleiden van potentiële kandidaten is een intensief en zorgvuldig proces (psychologische- en medische test, keuze van bijbel-/zendingsschool, contacten met veld over plaatsing e.d.). In 2013 waren circa 22 volwassenen in dit proces. Dit jaar is er een kennismakingsweekend ('Stable Party') gehouden met staf, (aspirant-)kandidaten en verlofgangers. Er zijn vier Serve Asia-trainingsdagen gehouden voor (meest jonge) mensen die voor korte tijd naar Azië gingen. 2.2 MOBILISEREN VAN GEBED VOOR OOST-AZIË (publicaties, gebedskringen e.d.) De maandelijkse OMF-gebedskring in Utrecht is door de staf bezocht. Uitgave van maandelijkse OMF-gebedskalender (oplage circa 325 per post en circa 230 per ). Tweemaandelijkse uitgaven Zicht op China (oplage circa 180) en Zicht op Noord-Korea (oplage circa 175) is gerealiseerd en verzonden. Beiden worden sinds dit jaar ook digitaal uitgebracht. Er is, in samenwerking met GZB en een niet nader te noemen organisatie, een gebedsboekje uitgebracht voor Cambodja, met de titel Bid voor Cambodja. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 10

13 Er is een landelijke gebedsdag gehouden, gericht op toerusting voor gebed. Ook is er een gebedsdag gehouden met OMF-bestuur, staf, zendingswerkers op verlof en kandidaten. Gebedsinformatie naar internationale gebedsnetwerken is regelmatig aangereikt. 2.3 MOBILISEREN VAN CHRISTENEN IN NEDERLAND voor zending in het algemeen en in het bijzonder voor Oost-Azië door middel van voorlichting, publicaties, zendingsdagen en conferenties. Er is voorlichting gegeven aan gemeenten over zending in het algemeen en over het werk van OMF (met behulp van verlofgangers). OMF Nederland hield op 21 september de jaarlijkse ontmoetingsdag met als thema 'Onbereikt, maar ook buiten bereik? ' Er zijn vier nummers van het blad Oost-Azië s Miljoenen uitgegeven (oplage circa 1750). Er zijn beginnende partnerschappen ontwikkeld met andere organisaties als het gaat om dezelfde doelstellingen en uitzendingen (WEC en Wycliffe). Er zijn bijdragen geleverd aan werkgroepen met als doel zending onder de aandacht te brengen van christelijk Nederland (bijvoorbeeld EZA en Xplore Mission). 2.4 NETWERKEN EN SAMENWERKEN aan de realisering van de doelstellingen van OMF International en die van OMF Nederland in het bijzonder. Directeur is in september/oktober in Oost-Azië gewest (International Council en veldbezoeken). In november heeft hij de Bijbelscholen Redcliffe and All Nations bezocht. Directeur heeft vier maal de bestuursvergadering van OMF België en de Algemene Jaarvergadering van OMF International België v.z.w. bijgewoond. OMF België opereert zelfstandig, maar is als regio onderdeel van OMF Nederland in het geheel van OMF International. Ook in 2013 was samenwerking gaande met andere organisaties voor de taken die meer specifiek voor OMF Nederland zijn. Doel daarvan is om in partnerschappen de doelstellingen van OMF Nederland te verwezenlijken. Denk hierbij aan EZA, NZR en Membercare Nederland. Contacten met andere zendingsorganisaties in Nederland zijn verdiept en uitgebreid. Drie stafleden maakten een reis naar het buitenland voor bezoek aan zendingswerkers en/of het bijwonen van consultaties, trainingen en conferenties. Zendingswerkers bezochten een of meerder bijeenkomsten van het Missional Business Platform. 2.5 ZORG VOOR EN BEGELEIDING VAN ZENDINGSWERKERS EN VERLOFGANGERS Verlofgangers en teruggekeerden hebben een debrief gehad en zijn eventueel doorverwezen naar Le Rucher (Membercare). Verlofgangers en zendingswerkers zijn, al dan niet in samenwerking met velden, begeleid. Voor ouders van zendingswerkers is er een ouderdag georganiseerd. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 11

14 2.6 OPEREREN VAN EEN THUISKANTOOR IN NEDERLAND Het hebben en onderhouden van een kantoor. Het hebben en onderhouden van een algemene administratie. Het hebben en onderhouden van een personeelsadministratie. Het hebben en onderhouden van een financiële administratie. Er zijn vier stafvergaderingen gehouden. Het organisatiemanagement belegde in 2013 één retraite en twee themadagen voor staf, bestuursleden, verlofgangers en kandidaten. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 12

15 HOOFDSTUK 3 ZENDINGSWERKERS 3.1 TERUGGEKEERD VAN HET VELD / UIT DE ORGANISATIE Beroepskracht Beroepskracht Heleen ging in september 2012 naar het veld om een jaar les te geven aan vijf Nederlandse kinderen van twee zendingsgezinnen. Keerde in augustus terug naar Nederland. Thailand Sarine werd in oktober 2012 uitgezonden vanuit de ICF in Gouda. Heeft een jaar lesgegeven aan de kinderen van een zendingsechtpaar. Keerde in augustus terug in Nederland. Filippijnen Karoen werd in mei 2008 uitgezonden, in samenwerking met OMF België en VPE. Karoen was in Supbanburi (voorstad Bangkok) betrokken bij evangelisatie-werk en kerkopbouw. Was vanaf voor onbepaalde tijd op verlof. Per 31 augustus 2013 is Karoen met buitengewoon verlof wegens studie. Esther werd in juni 2008 uitgezonden. Werkte in Manilla en Davao in projecten voor daklozen en prostituees. Esther kwam in oktober 2012 om gezondheidsredenen voor onbepaalde tijd naar Nederland. Per 31 december 2013 is zij geen member meer van OMF Nederland. 3.2 VOOR HET EERST UITGEZONDEN IN 2013 Thailand Beroepskracht Adaja werd op 24 juli uitgezonden vanuit de Vrije Baptistengemeente te Papendrecht om voor één jaar les te geven aan de kinderen van twee zendingsgezinnen in Thailand. Mirjam ging op 27 oktober 2013 naar Oost-Azië vanuit de Hervormde gemeente te Goes. Deed taalstudie en hoopt als verpleegkundige te gaan werken onder een minderheidsgroep. 3.3 ZENDINGSWERKERS OP HET VELD, PER LAND Cambodja Arnoud en Margreet met Nathan, Jason en Abigaël OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 13

16 Werden uitgezonden in Deden taalstudie in de hoofdstad en verhuisden naar een dorp in het noorden om daar te gaan werken als gemeentestichters op het platteland Filippijnen Theo en Regina Bronno (en Joke) Zijn sinds 1983 uitgezonden. Theo werkt als financieel manager op leiderschapsniveau. Regina werkt als verpleegkundige in het Bukang Liwayway-project (sloppenwijkproject). Komen jaarlijks voor twee maanden op verlof naar Nederland. Iljo Is eind januari 2012 uitgezonden vanuit de Pinkstergemeente Doetinchem. Gaat per jaar een aantal korte perioden naar Oost-Azië om inkomensgenererende projecten te helpen opzetten en verder te ontwikkelen. Joke reist eens per jaar mee. Hans en Annemarie met Nina, Eva en Pepijn Werd in februari 2005 uitgezonden, in samenwerking met GZB. Iljo werkt in Manilla als docent aan een trainingscentrum voor kerkelijk werkers. Werden in oktober 2012 uitgezonden vanuit de Pinkstergemeente Doetinchem. Zijn bezig met afronden taalstudie en hopen te gaan werken met kinderen in armoede. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 14

17 Verbeterde leefomstandigheden Regina Jansen (Manilla, Filippijnen) In de Filippijnen heerst er nog een groot taboe op de ziekte tbc. Ofschoon het aantal gevallen in de Filippijnen langzamerhand wat naar beneden zakt, is het in de sloppenwijken van de voorsteden van Manilla toch nog heel erg. Heel regelmatig hoorden we over iemand die overleden was, waar de doodsoorzaak tbc bleek te zijn. En ofschoon bij de gezondheid centra gratis medicijnen te verkrijgen zijn hiervoor, weten veel mensen de weg daar naartoe niet meer te vinden. Ze werden daar in het verleden afgekat en uitgescholden en kregen niet de stimulatie die ze nodig hadden om zes maanden medicijnen slikken vol te houden. Velen rommelden maar wat aan en kochten voor een week of zo wat medicijnen als ze weer bloed op hoestten. Zo zijn er nu veel immune tbc-bacteriën die het werk extra moeilijk maken. We hebben al een aantal patiënten die hiermee rondlopen en zonder onze hulp zouden ze het nooit voor elkaar krijgen om dagelijks naar de speciale mdr/tbc-kliniek te gaan, waar ze heen moeten reizen met openbaar vervoer en waar ze bovendien een halve dag mee kwijt zijn Ondertussen hebben wij het best lopende tbc-programma uit de buurt: 95 % van onze patiënten maken hun kuur af en worden genezen verklaard na zes maanden. Het landelijk gemiddelde ligt op nog geen 50%! Hieronder zijn veel kinderen. We hebben vaders in het programma, die hun werk weer hebben kunnen oppakken en nu weer voor hun gezin de kost kunnen verdienen. Ook moeders kunnen nu weer voor hun gezin zorgen en kinderen hoeven niet als wezen op te groeien. Door onze hulp krijgen mensen weer hoop voor de toekomst en zien ze dat ze door ons niet verstoten worden of dat er op hen neergekeken wordt. Voor één patiënt kwam onze hulp te laat: we vonden hem met hoge koorts in een armzalig huisje liggen. De koortsen sloopten zijn lichaam, maar in zijn longen was niets gevonden. De tbc was waarschijnlijk in een ander orgaan in zijn lichaam, wat moeilijker te vinden is. Hij was zo bang om naar een ziekenhuis te moeten. Ze hadden daar trouwens geen geld voor ook. We mochten hem tot Jezus leiden en hij kreeg vrede met God. Eindelijk kregen we hem zover dat hij naar een ziekenhuis ging, maar daar is hij na een paar dagen overleden. We zijn ook zo blij met de vrijwilligsters die ons mee helpen in het programma. Ondanks dat ze bang zijn besmet te zullen worden met de ziekte, zetten ze zich toch in om de patiënten te begeleiden bij het gaan naar het medicijndistributiecentrum en met het dagelijks innemen van hun medicijnen. Ook hebben we een vrijwilligster die helpt met sputum onderzoek, zodat mensen minders drempels hoeven te nemen met de diagnose. De mensen zijn zo dankbaar dat ze hulp gekregen hebben! OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 15

18 3.3.3 Taiwan Tera Ging in mei 1998 naar Taiwan. Zij is werkzaam in het opvangwerk onder prostituees 'De Pareltuin' in Taipei. Startte met een tweede project in de havenstad Djilong. Verlof: Thailand Marten en Esther met Elizabeth en Henrick Jan en José met Joas en Jeftha Werden in juli 2002 uitgezonden, in samenwerking met GZB. Zij zijn als gemeentestichters werkzaam in de provincie Isaan. Geven leiding aan het Isaan-team. Verlof: Sijmen en Annelies met Daniël en Benj Zijn in 2003 uitgezonden, later ook i.s.m. het deputaatschap van de Chr. Ger. Kerken in Nederland. Werken als gemeentestichters in het Isaan-project. Reinout en Arenda met Nathan, Manuel en Timon Werden in oktober 2009 opnieuw uitgezonden, nadat zij al eerder waren uitgezonden voor de duur van twee jaar. Zij werken als gemeentestichters in Manchakierie, een dorpje in Isaan. Zijn in januari 2009 uitgezonden, in samenwerking met de GZB. Zij wonen in Yang Sisurat, een dorpje in Isaan, waar zij werken als gemeentestichters in het Isaan-team. Verlof: OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 16

19 David en Grea met Joshua, Judah en Hadassah Erwin en Lisette met Noëlle, Lilian en Naomi Werden in april 2009 uitgezonden, in samenwerking met de GZB. Ze werken als gemeentestichters in Nong Rua, een dorpje in het Isaan-gebied. Verlof: Werden in augustus 2010 uitgezonden, in samenwerking met de GZB. Wonen in Bangkok waar ze betrokken zijn bij het opzetten van een netwerk voor 'Young Professionals'. Peter en Kelly met Lucas, Emmet en Danai Gingen in mei 2008 naar Thailand. Zij werken in Lampang en zijn betrokken bij gemeentestichting met Engelse lessen en sociaal werk in een buurtcentrum project 'The Lighthouse'. Verlof: augustus 2012, verlengd in 2013 voor onbepaalde tijd Papua Marcel en Mintje met Leon, Anoek, Stefan, Thomas en Naomi Werden in juni 2010 in samenwerking met De Verre Naasten uitgezonden. Zijn betrokken bij een kliniek op Papua, straatkinderen en leiderschap. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 17

20 Wees elkander tot een hand en een voet Rien en Maaike (Thailand) Het is ochtend en het werk in kantoor schiet lekker op. We werken aan zondagsschoolmaterialen. Dan roept iemand of we thuis zijn. De vrouwen in huis zijn druk met het maken van jam. De weefster kijkt over de leuning van de waranda mee als ik naar de auto toeloop. Het is een voorganger vanuit een dorp 22 kilometer bij ons vandaan. We kennen elkaar van vroeger, toen hij als jongeman naar de bijbelschool kwam. Hij vertelt dat de oude man in de auto al bij verschillende doktoren is geweest. Het laatste bezoek aan het ziekenhuis had men de man geadviseerd om zijn teen te laten amputeren. Dat was hem teveel gevraagd. Hij was niet van plan om in een ziekenhuis te sterven, zei hij. We verzorgden de wond, lieten een kleinkind beloven om het in het vervolg ook zo te doen, gaven medicijnen mee en een maand later kwam hij weer even langs. De infectie was weg, de wond bijna genezen. Wat was dat bemoedigend om te zien. Een paar weken later stond er weer een auto voor de deur. Nu was het iemand anders, uit een naburig dorp van de voorgaande patiënt. Deze mensen hadden duidelijk andere noden. Ze brachten een mevrouw meer dood dan levend de waranda op. Ze kon niet meer goed spreken, boosheid sprong uit haar ogen. Ze kwamen voor medicijnen, hadden gehoord dat de oude man was genezen. Ook zij waren al bij vele doktoren geweest. Dit was echter meer dan ziekte, dit was een geestelijk probleem. We hebben de vrouw gevraagd of ze de Here Jezus wilde vertrouwen voor bevrijding. Toen vertelde haar man dat ze ooit een paar maanden 'christen' waren geweest. Omdat ze teleurgesteld waren hadden ze God de rug toegekeerd. We hebben hen de weg terug gewezen en ze waren blij om dit te doen. Samen gebeden en hen doorverwezen naar de voorganger in de gemeente in hun dorp. Ook deze voorganger kennen we goed, zijn vrouw was een van de eerste bijbelschoolstudenten bij ons aan de Karen Bijbelschool. Als Rien en Pie Jong op stap zijn voor koffie komen ze in contact met allerlei mensen die koffie verkopen aan Silaa Farms*. Dan komen er mensen vragen voor hulp, soms medisch, soms praktisch. Het is geweldig om te zien hoe de Here God deze gelegenheden geeft om zo Zijn liefde te kunnen tonen aan de medemens. Laatst hebben we een ton koffiebonen verkocht. Toen we de koffie afleverden bleek dat onze weegschaal niet goed woog. We hebben de zestien kilo die miste later gegeven, geen zestien maar twintig kilo. Dan zie je dat de klant dit nog nooit eerder heeft meegemaakt. Dat zijn de kleine dingen die we als christen kunnen voorleven. Getrouwheid. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 18

21 Als de vrouwen de koffie sorteren probeert Long Chie altijd het gesprek zo te leiden dat noden aan de orde komen. Veel werkers zijn van niet christelijke huize en hebben uiteenlopende vragen en behoeftes. Op de werkvloer is de plaats waar de liefde van de Here Jezus op natuurlijke wijze gedeeld kan worden. De Here Jezus wil dat wij, net als wat de discipelen moesten leren, op Hem alleen zullen vertrouwen voor middelen. God wil echter, dat wat we hebben, brengen aan Zijn voeten, en dan zal Hij het gebruiken door ons heen om anderen te zegenen. Dan zal ons leven Hem eer en glorie brengen! * Zie voor meer info over dit project: OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 19

Azië REGIOVERSLAGEN Indonesië / Sulawesi Indonesië / Middenen Noord Java. Nepal Thailand Isaan Mekong-regio Overig werk

Azië REGIOVERSLAGEN Indonesië / Sulawesi Indonesië / Middenen Noord Java. Nepal Thailand Isaan Mekong-regio Overig werk Azië Actuele ontwikkelingen Azië is het grootste continent van de wereld met de meeste inwoners. Een continent waar grote tegenstellingen bestaan op cultureel, religieus en sociaal gebied. Het hindoeïsme,

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk.

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk. Interserve, postbus 133, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg. Incassant-ID: NL24ZZZ411267350000. Incasso s worden rond de 25e van de maand afgeschreven. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Zendingswerk? Lekker belangrijk! Driebergen, november 2015

Zending wereldwijd. Zendingswerk? Lekker belangrijk! Driebergen, november 2015 Zendingswerk? Lekker belangrijk! Vindt u dat je het Evangelie ook kunt doorgeven door er te zijn voor mensen in nood? En vindt u dat wij van christenen uit een andere cultuur kunnen leren? Deze en andere

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009

Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009 Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009 1. Algemeen 1.1. Bestuurders en doel Op 6 september 2005 is de Stichting Ark Aid Foundation opgericht. De bestuurders in 2009 waren: J. Plantinga, Voorzitter

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WEC Nederland periode 2014-2017

BELEIDSPLAN WEC Nederland periode 2014-2017 BELEIDSPLAN WEC Nederland periode 2014-2017 2 WEC Nederland Waalstraat 40 8303 DH Emmeloord Telefoon: 0527 616521 E-mail: info@wec-nederland.org 3 INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE 4 2. GESCHIEDENIS 5 3. VISIE

Nadere informatie

Geschiedenis achtergrond.

Geschiedenis achtergrond. Geschiedenis achtergrond. De Subkarpaten, de regio in de Oekraïne waar Livia en Attila wonen, was vroeger onderdeel van Hongarije. Voor 1920 Hongarije was erg groot, maar omdat het land één van de verliezers

Nadere informatie

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen.

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen. Joh. 4, 13-15 Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, 14 maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

Chinezen laten hun. identiteit bepalen door hun werk. 75% van de. Antwoordkaart. Waar liggen dan de beste kansen om je geloof te laten zien?

Chinezen laten hun. identiteit bepalen door hun werk. 75% van de. Antwoordkaart. Waar liggen dan de beste kansen om je geloof te laten zien? Hoofdstraat 55 Postbus 133 3970 AC Driebergen-Rijsenburg T 0343 74 54 00 info@interserve.nl www.interserve.nl NL94 INGB 0001 9423 05 75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk. Antwoordkaart

Nadere informatie

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l KvK: Harderwijk: 41 23 11 29 Nieuwsbrief 1 September 2012 Na een lange periode van voorbereiding

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Room 2C Klankbord voor predikanten en zendelingen

Jaarverslag 2012 Stichting Room 2C Klankbord voor predikanten en zendelingen Jaarverslag 2012 Stichting Room 2C Klankbord voor predikanten en zendelingen 31-12-2012 Jaarverslag 2012 Stichting Room 2C Klankbord voor predikanten en zendelingen Inhoudsopgave 1. BESTUURSVERSLAG...

Nadere informatie

Written by Danielle Oudshoorn Wednesday, 25 November :39 - Last Updated Wednesday, 25 November :54

Written by Danielle Oudshoorn Wednesday, 25 November :39 - Last Updated Wednesday, 25 November :54 Sinds 2010 ben ik o.a. betrokken bij de gebedsgroep van het gezondheidsprogramma Chiyembekezo. De gebedsgroep bestaat uit 8 leden die ook werken als vrijwilligers bij het gezondheidsprogramma en uit 4

Nadere informatie

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l KvK: Harderwijk: 41 23 11 29 www.maf.nl/baarssen Nieuwsbrief nr. 1 April 2013 BESTE

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, alle volken en dat in zijn naam opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Lukas 24:46-48

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Stichting Het Nieuwe Leven

Stichting Het Nieuwe Leven Stichting Het Nieuwe Leven Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Doel en werkwijze 3. Organisatie 4. Anbi 5. Financieel Jaarverslag 1. Inleiding Stichting Het Nieuwe Leven is een christelijke organisatie,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Screening versus Roeping? Toerustingsdag van Member Care Nederland vrijdag 30 september 2011 in Amersfoort

Screening versus Roeping? Toerustingsdag van Member Care Nederland vrijdag 30 september 2011 in Amersfoort info@membercare.nl www.membercare.nl Screening versus Roeping? Toerustingsdag van Member Care Nederland vrijdag 30 september 2011 in Amersfoort Screening versus Roeping? Hartelijk welkom op deze toerustingsdag

Nadere informatie

SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND. Rekruteren & Begeleiden

SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND. Rekruteren & Begeleiden SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND Rekruteren & Begeleiden WIE ZIJN WIJ? WIJ ZIJN SAMUËL & XIMENA BEKX... al jarenlang volgen wij de Here Jezus en is het ons verlangen dat andere mensen ook Jezus Christus

Nadere informatie

ANBI Vineyard Amsterdam

ANBI Vineyard Amsterdam ANBI Vineyard Amsterdam RSIN: 51492172 Postadres: Vineyard Gemeente Amsterdam Spyridon Louisweg 104 1034 WR Amsterdam info@vineyardamsterdam.nl 0627424854 (Mark Hage) Bezoekadres: Zuiderkerkhof 72 1011WB

Nadere informatie

Stichting Het Nieuwe Leven

Stichting Het Nieuwe Leven Stichting Het Nieuwe Leven Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Doel en werkwijze 3. Organisatie 4. Anbi 5. Financieel Jaarverslag 1. Inleiding Stichting Het Nieuwe Leven is een christelijke organisatie,

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Onder elk volk een gemeente

Onder elk volk een gemeente Onder elk volk een gemeente Beleidsplan 2014-2017 Meerjaren beleidsplan 2014-2017 CAMA Zending Pagina 1 van 10 Inhoud 1. Korte geschiedenis... 3 2. Kenmerken van CAMA Zending... 3 3. Ontwikkelingen op

Nadere informatie

Liesje gaat op weg. Jezus kwam geen nieuwe godsdienst brengen. Hij kwam zijn Vaders koninkrijk herstellen. Special edition.

Liesje gaat op weg. Jezus kwam geen nieuwe godsdienst brengen. Hij kwam zijn Vaders koninkrijk herstellen. Special edition. 11-2014 Liesje gaat op weg Namaste, Special edition Dat is hallo in het Indisch voor diegene die dat nog niet zouden weten. Samen met ons team zijn we al begonnen aan de eerste lessen in de Indische taal

Nadere informatie

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED. Op verzoek

Nadere informatie

Zend Mij. Nieuwsbrief van David, Grea, Joshua, Judah en Hadassah van der Lee Jaargang 8. nr. 1 maart 2014

Zend Mij. Nieuwsbrief van David, Grea, Joshua, Judah en Hadassah van der Lee Jaargang 8. nr. 1 maart 2014 Zend Mij Nieuwsbrief van David, Grea, Joshua, Judah en Hadassah van der Lee Jaargang 8. nr. 1 maart 2014 Beste familie, vrienden, gemeenteleden, Al schrijvend bedenken we dat we inmiddels al weer vijf

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Niet goed leesbaar? Lees online. Ina Bremmer - v.d. Brandhof bij Operatie Mobilisatie. Hallo allemaal,

Niet goed leesbaar? Lees online. Ina Bremmer - v.d. Brandhof bij Operatie Mobilisatie. Hallo allemaal, Ina Bremmer - v.d. Brandhof bij Operatie Mobilisatie Niet goed leesbaar? Lees online Hallo allemaal, Via deze mail wil ik jullie op de hoogte houden van het werk bij OM. Dat vind ik belangrijk omdat ik

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden God Relatie tussen God en Mozaiek Samenkomsten Muziek Gaven en collecte - God, voor wie Hij is, en voor wat Hij deed voor ons mensen. - Voor wat Hij gaat doen in de

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Stichting het Kompas

Stichting het Kompas Stichting het Kompas Sinds 1979 de evangelische boekwinkel in Sneek met als doelstelling het verspreiden van het Evangelie in en rondom Sneek. Het is een plek waar men terecht kan voor Christelijke boeken

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Double Harvest Netherlands

Beleidsplan. Stichting Double Harvest Netherlands Beleidsplan Stichting Double Harvest Netherlands Inhoudsopgave Vooraf...3 1. Algemene gegevens...4 2. Missie en visie...4 3. Doelstelling van de instelling en het actuele beleid...5 4. Wijze van fondswerving...6

Nadere informatie

Joweria staat hier voor een muurschildering die de kinderen van KAYDA samen gemaakt hebben op een van de muren.

Joweria staat hier voor een muurschildering die de kinderen van KAYDA samen gemaakt hebben op een van de muren. Joweria Shadia, 11 jaar oud Ik ontmoette Joweria in augustus 2010 bij de organisatie Katwe Youth Development Association of te wel KAYDA, een partner organisatie van het programma Kinderen in de Knel van

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in Christus Jezus. (Filippenzen 4:19)

Mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in Christus Jezus. (Filippenzen 4:19) Dorpse Proat rondzendbrief nr. 15 Nairobi, september 2010 Mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in Christus Jezus. (Filippenzen 4:19) Lieve familie en vrienden, Het is september en

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Projectrapportage noodhulp Syrie

Projectrapportage noodhulp Syrie Introductie Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een bijdrage van 25.000,-

Nadere informatie

FAMILY SEMINAR ADULLAM MINISTRIES. ANDHRA PRADESH, INDIA 7th -9th April 2014 BIBLE TRAINERS. in samenwerking met

FAMILY SEMINAR ADULLAM MINISTRIES. ANDHRA PRADESH, INDIA 7th -9th April 2014 BIBLE TRAINERS. in samenwerking met FAMILY SEMINAR ANDHRA PRADESH, INDIA 7th -9th April 2014 ADULLAM MINISTRIES in samenwerking met BIBLE TRAINERS Inleiding Een familie is een groep mensen die bestemd zijn om samen te leven, niet alleen

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Stichting Hope to Europe

Stichting Hope to Europe Stichting Hope to Europe ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56376715 Contactgegevens Stichting Hope to Europe Website: www.hopetoeurope.com Email: info@hopetoeurope.com Postadres: Fruitstraat

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Zend Mij. Nieuwsbrief van David, Grea, Joshua, Judah en Hadassah van der Lee Jaargang 7. nr. 2 Juli 2013

Zend Mij. Nieuwsbrief van David, Grea, Joshua, Judah en Hadassah van der Lee Jaargang 7. nr. 2 Juli 2013 Zend Mij Nieuwsbrief van David, Grea, Joshua, Judah en Hadassah van der Lee Jaargang 7. nr. 2 Juli 2013 Beste familie, vrienden, gemeenteleden, Er gebeuren de laatste tijd bijzondere dingen in Nong Rua

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Sparrow

Jaarverslag Stichting Sparrow Jaarverslag 2013 Stichting Sparrow Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting Sparrow 2013. Het jaar 2013 was een jaar van veranderingen. Remco en Ellie Pijper, oprichters van Sparrow, keerden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Los niños de Dios

Jaarverslag 2013. Stichting Los niños de Dios Jaarverslag 2013 Stichting Los niños de Dios Index: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Projecten a. Comedor b. Buitenactiviteiten c. Begeleiding verslaafden d. Auto/vervoer 4. Slot 1 1. Inleiding Beste lezer,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010 N I E U W S B R I E F Sponsor a Granny Support the Community Ethiopië Midterm-rapportage 2010 Older people in St. Michael s home engaging in income generating activities. Inleiding Ethiopië is een van

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Projectverslag Bemoedigen van Afrikaanse Zendelingen Kenia, April 2016 Het project

Projectverslag Bemoedigen van Afrikaanse Zendelingen Kenia, April 2016 Het project Projectverslag Bemoedigen van Afrikaanse Zendelingen Kenia, April 2016 Het project Het project vond plaats op verschillende plekken in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Door onze lokale partner Simon Kerandi

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

La vita è bella! Het leven is mooi

La vita è bella! Het leven is mooi La vita è bella! Het leven is mooi Hier zien jullie een aantal foto s van vrienden en activiteiten die ik met vrienden heb gedaan. Links bovenin: Bezoeken van een AS Roma voetbalwedstrijd met collega s

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2016 Schurinkies goes England

Nieuwsbrief Oktober 2016 Schurinkies goes England Nieuwsbrief Oktober 2016 Schurinkies goes England Hier weer een update vanaf Engelse bodem!! Het is alweer 15 maanden geleden dat Erik en ik naar de overkant vertrokken zijn. De tijd vliegt voorbij, maar

Nadere informatie

Beste gemeente van Vriezeveen,

Beste gemeente van Vriezeveen, Beste gemeente van Vriezeveen, Mijn Nepalese vriend ds. Uma Kanta Sharma en zijn gemeente zijn u zeer dankbaar voor de collecte die vanuit Vriezeveen ontvangen werd naar aanleiding van de aardbevingen

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

Van Jan Willem s tekentafel April 2011

Van Jan Willem s tekentafel April 2011 Van Jan Willem s tekentafel April 2011 paasdagen Gezegende gewenst Op het werk Ons eigen kinderblad Deze zomer zal voor de eerste keer ons eigen kinderblad uitkomen. Hier ben ik sinds februari druk voor

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Benjamin. Nieuwsbrief Week 25 + 26 + 27 + 28

Nieuwsbrief Benjamin. Nieuwsbrief Week 25 + 26 + 27 + 28 Nieuwsbrief Benjamin Campaign Preview HTML Source Plain-Text Email Details Nieuwsbrief Week 25 + 26 + 27 + 28 Shan-kinderen stellen zich op voor lunch Veroordeling naar een arme zwerver Toen ik in de middag

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

TOV! Nieuwsbrief Maart. Geplande evenementen. Plein 16C 4001LJ Tiel www.toveten.nl T: 06 549 363 50 info@toveten.nl 31-3-2015

TOV! Nieuwsbrief Maart. Geplande evenementen. Plein 16C 4001LJ Tiel www.toveten.nl T: 06 549 363 50 info@toveten.nl 31-3-2015 Nieuwsbrief Maart TOV! Plein 16C 4001LJ Tiel www.toveten.nl T: 06 549 363 50 info@toveten.nl Maart is aangebroken, de lente is er en er is weer een nieuwsbrief van TOV! Er is een hoop gebeurd deze maand.

Nadere informatie

visiedocument en meerjarenplan periode

visiedocument en meerjarenplan periode Groei geeft LEVEN! visiedocument en meerjarenplan periode 2016-2018 September 2016 Colofon Organisatiegegevens Organisatie: Activiteiten: Evangelisatie en kerkplanting onder Turkstaligen Vestiging: Rotterdam

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Zend Mij. Nieuwsbrief van David, Grea, Joshua, Judah en Hadassah van der Lee Jaargang 7. nr. 1 Maart Beste familie, vrienden, gemeenteleden,

Zend Mij. Nieuwsbrief van David, Grea, Joshua, Judah en Hadassah van der Lee Jaargang 7. nr. 1 Maart Beste familie, vrienden, gemeenteleden, Zend Mij Nieuwsbrief van David, Grea, Joshua, Judah en Hadassah van der Lee Jaargang 7. nr. 1 Maart 2013 Beste familie, vrienden, gemeenteleden, Het jaar 2012 is voor ons zo anders geëindigd dan we hadden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Familie Kamphuis

Nieuwsbrief Familie Kamphuis Nieuwsbrief Familie Kamphuis Tanzania November 2013 In de afgelopen maanden zijn we door nogal wat drukte en uitdagingen heen gegaan, en daar kunt u in deze nieuwsbrief meer over lezen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Nationaliteit. Burgerlijkestaat: ongehuwd verloofd getrouwd gescheiden weduwe/weduwnaar hertrouwd getrouwd maar uit elkaar gegaan

Nationaliteit. Burgerlijkestaat: ongehuwd verloofd getrouwd gescheiden weduwe/weduwnaar hertrouwd getrouwd maar uit elkaar gegaan AANMELDINGSFORMULIER STUDENT en aanvangsdatum van de school Vertrouwelijk OPERATION YEAR DTS 2015 DORDRECHT PERSOONLIJKE GEGEVENS Postadres Achternaam Voornamen Woonadres (thuis) (werk) Mobiele telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014 Jaarverslag stichting Waarder Helpt Roemenië 2014 Voorwoord: Het jaarverslag 2014 is onze verantwoording voor de activiteiten van stichting Waarder helpt Roemenië in het achterliggende kalenderjaar. De

Nadere informatie

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar GEBEDSPASTORAAT =bidden voor elkaar,bidden met elkaar Mat. 18: 19: Jezus zegt: wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.want waar er 2

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

BIJLAGE 7 BIDDEN EN VASTEN BIDDEN GEBEDSIDEEËN

BIJLAGE 7 BIDDEN EN VASTEN BIDDEN GEBEDSIDEEËN BIJLAGE 7 BIDDEN EN VASTEN BIDDEN Communicatie is essentieel om te groeien in relaties. Als je een diepere relatie wilt opbouwen met God, moet je met Hem communiceren. God praat met ons door de Bijbel,

Nadere informatie

Wells of Joy, Malawi Blantyre BESTE MENSEN,

Wells of Joy, Malawi Blantyre BESTE MENSEN, Wells of Joy, 2015 nieuwsbrief Nr. 2 Malawi Blantyre BESTE MENSEN, Een half jaar geleden schreef ik mijn eerste nieuwsbrief. De tijd is gevlogen en het is dus tijd om weer iets van ons te laten horen.

Nadere informatie