COLOFON. OMF Nederland Eendrachtstraat 29a 3784 KA Terschuur T E. W.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON. OMF Nederland Eendrachtstraat 29a 3784 KA Terschuur T. + 31 342 46 26 66 E. info@omf.nl W. www.omf.nl"

Transcriptie

1 OMF Nederland Jaarverslag 2013

2 OMF Nederland Jaarverslag 2013

3 COLOFON OMF Nederland Eendrachtstraat 29a 3784 KA Terschuur T E. W. IBAN: NL36 INGB BIC: INGBNL2A Directeur: ir. W.C. (Willem) van Dis OMF Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer OMF Nederland is door de Belastingdienst erkend als ANBI, nummer: OMF Nederland is lid van de Evangelische Zendingsalliantie (EZA) en de Nederlandse Zendingsraad (NZR) Heb je vragen naar aanleiding van dit verslag, dan willen we daar graag een nadere toelichting op geven. Het volledige financiële verslag is op te vragen bij de directeur via Voor algemene informatie over onze organisatie en werkwijze, zowel in Nederland als internationaal, verwijzen we naar onze website: OMF Nederland Jaarverslag 2013

4 INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER... 4 VOORWOORD... 5 TOELICHTING OP HET THEMA... 7 DEEL I JAARVERSLAG HOOFDSTUK 1 OVER OMF NEDERLAND VISIE MISSIE BESTUUR EN KANTOORSTAF Samenstelling bestuur Samenstelling kantoorstaf... 8 HOOFDSTUK 2 TAKEN EN ACTIVITEITEN MOBILISEREN IN NEDERLAND VAN ZENDINGSWERKERS MOBILISEREN VAN GEBED VOOR OOST-AZIË MOBILISEREN VAN CHRISTENEN IN NEDERLAND NETWERKEN EN SAMENWERKEN ZORG VOOR EN BEGELEIDING VAN ZENDINGSWERKERS EN VERLOFGANGERS OPEREREN VAN EEN THUISKANTOOR IN NEDERLAND HOOFDSTUK 3 ZENDINGSWERKERS TERUGGEKEERD VAN HET VELD / UIT DE ORGANISATIE VOOR HET EERST UITGEZONDEN IN ZENDINGSWERKERS OP HET VELD, PER LAND Cambodja Filippijnen Verbeterde leefomstandigheden Taiwan Thailand Papua Wees elkander tot een hand en een voet BEROEPSKRACHTEN Wandelen in de goede werken Klaas en Pia BEROEPSKRACHTEN (vervolg)... 23

5 3.5 ZENDINGSWERKERS IN NEDERLAND Diaspora Ministries Chinese studenten in Nederland Gepensioneerden Leden HOOFDSTUK 4 SERVE ASIA-ZENDINGSWERKERS Onverwacht dienen door getuige te zijn van elkaars (dagelijks) leven HOOFDSTUK 5 KANDIDATEN EN GEÏNTERESSEERDEN AANGENOMEN KANDIDATEN IN KANDIDATEN VERTROKKEN NAAR HET VELD IN Members Associates IN KANDIDATENPROCEDURE (gestart vóór 2013) IN KANDIDATENPROCEDURE (gestart in 2013) HOOFDSTUK 6 ONDERSTEUNEN VAN PROJECTEN INTRODUCTIE DONATIE VIA PRISMA/EZA Afgesloten projecten in 2013: ANDERE GEVERS EN PROJECTEN Bijzondere hulpacties op bijvoorbeeld natuurrampen Doorlopende projecten - veelal OMF Internationale projecten Kleine eenmalige projecten DIASPORA MINISTRY ONDER CHINEZEN IN NEDERLAND PROJECTVERSLAGEN Project Rapport Kindertehuis (Wamena, Papua) Verantwoording projectgeld voor boeken voor de ACTS-scholen Verslag van de microkredietlening aan DaoLeLa Kort werkbezoek Nederland - juni Erwin Kint DEEL II JAARREKENING (SAMENVATTING) BEOORDELINGSVERKLARING ALGEMENE GEGEVENS BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER TOELICHTING OP DE JAARREKENING OMF Nederland Jaarverslag 2013

6 VAN DE VOORZITTER Het schrijven van een jaarverslag is goed. Het dwingt je ertoe om terug te kijken en alles te overzien wat er gedaan is, hoe de geldstromen waren. Je kunt er veel van leren, het heeft gevolgen voor de toekomst. Het jaarverslag is tevens een document ter verantwoording. De mensen die OMF Nederland steunen hebben het recht om het reilen en zeilen van de organisatie te kennen en daar leent het jaarverslag zich prima voor. Maar toch, de blik mag, de blik moet voorwaarts gericht blijven. Gericht op het doel dat OMF zich wereldwijd gesteld heeft en waaraan onze zendingswerkers buiten en binnen Nederland zich elke dag geven. Namelijk het bereiken van de mensen in Oost-Azië met het bevrijdende evangelie van onze Heer Jezus. Die drijfveer geldt ook voor het bestuur. In 2013 heeft het bestuur met verschillende nieuwe kandidaten kennis gemaakt en er zijn verlofgangers bezocht. Het gebed voor 70 nieuwe zendingswerkers is ook voor het bestuur een aanhoudend gebed, we verwachten het van de Heer. Twee bestuursleden hebben een conferentie van OMF International in Singapore bijgewoond. Deze conferentie werd gehouden in het kader van de nieuwe structuur die OMF International over enige tijd zal gaan invoeren. Volgend op deze conferentie hebben de beide bestuursleden zendingswerkers bezocht in Indonesië en Maleisië. Aan het begin van het jaar 2013 hebben wij van twee bestuursleden afscheid genomen. Mw. Marian van der Velde en ds. Klaas Huizinga hebben na vele jaren deel te hebben uitgemaakt van het bestuur hun werkzaamheden beëindigd. We willen hen ook op deze plek heel hartelijk danken voor hun grote betrokkenheid en inbreng. Het vervullen van de ontstane vacatures bleek echter geen gemakkelijke zaak. We vragen de Heer om hierin te voorzien en het mensen op hun hart te leggen deze taak op zich te nemen. Het jaar 2013 ligt al weer enige tijd achter ons. We kunnen terugzien op een jaar waarin we op veel gebieden overladen zijn met zegen, ook op het financiële vlak. Telkens weer opnieuw blijkt dat in noden is voorzien. Dankbaarheid dus, en vertrouwen in de toekomst omdat deze in de handen ligt van Hem om wiens werk het gaat. Boudewijn Ridder Voorzitter bestuur OMF Nederland OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 4

7 VOORWOORD Het jaar 2013 was voor OMF Nederland een sterk afwisselend jaar; van rampen en van soms aangrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen met wie we ons verbonden weten. Enkele kandidaten met wie we al enige jaren hadden opgelopen, besloten zich terug te trekken uit de procedure omdat God een andere weg of organisatie voor hen heeft. Het is niet gemakkelijk, maar het is goed je te realiseren dat ook die stappen gezet moeten kunnen worden. Het doet je beseffen dat het gaat om 'dienen' dat gericht is op de Ander en de ander. En dat ook deze kandidaten weer gericht verder kunnen gaan om aan hun roeping gestalte te geven. Opnieuw waren er rampen. Met name de tyfoon Yolanda die over de Filippijnen raasde. Maar ook was er sprake van ziekte of overlijden in families van zendingswerkers. En de financiële onzekerheden die maar aanhouden. Zo is er heel wat te noemen. Het bidden voor nieuwe zendingswerkers gaat door. Er wordt gebeden en het is de Here God die antwoordt. Spannend; wat gaat Hij doen en hoe gaat Hij voorzien? In 2013 zijn er twee volwassenen uitgezonden. Via Serve Asia zijn negentien short term-zendingswerkers uit gegaan. Groei van de kerk in Oost-Azië is een doorgaand proces, vooral in China en Thailand. Maar ook in mindere mate in Cambodja en Japan. Er is tevens groei geweest in relaties met diverse partners, zowel in Nederland als Oost-Azië. In 2013 zijn de resultaten van het onderzoek over de organisatie van OMF International gedeeld en besproken in Singapore, waar alle veldpartners en zendende partners van OMF International aanwezig waren. Het onderzoek was in 2010 geïnitieerd door de International Council. In 2013 is de International Council weer bijeen geweest om de plannen voor de reorganisatie te bespreken. Samengevat lopen er twee rode draden door de reorganisatie: decentralisatie en centralisatie. Decentralisatie wil zeggen: het opheffen van de hoofdkantoorstructuur vanwaar de zelfstandige afdelingen begeleid werden naar een Regionale Coördinatie van de functies van OMF. Centralisatie betekent voor ons dat OMF Nederland deel gaat uitmaken van de unit OMF Europa/Afrika. Met als hoofdvraag 'hoe heel Europa te betrekken bij het werk in Oost-Azië of onder Oost-Aziaten in Europa'. Zo komen er wereldwijd vijf tot zes regionale coördinatiepunten. Zoals bijvoorbeeld de regio Noord- en Zuid-Amerika, waar nieuwe zendingswerkers vandaan komen, maar waar ook zendingswerkers naar toe gaan om Oost-Aziaten in de Diaspora te bereiken. De eerste veranderingen worden in 2014 geïmplementeerd. Voor het functioneren van de zelfstandige Stichting OMF Nederland maakt het als uitzendende organisatie niet veel uit. We blijven mensen screenen, begeleiden, aannemen tot kandidaten, uitzenden als vrijwilligers en verwelkomen tijdens verlof en definitieve terugkeer. Het thema van het jaarverslag 2013 is het 'dienen van de naaste'. Een boeiend thema, waar alle zendingswerkers zich voor ingezet hebben. De accenten mogen dan wat verschillend zijn. Zo ook de impact die het heeft op mensen: ze zijn gevoed, gekleed, hebben onderwijs en training ontvangen, vonden mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Mensen in nood werd een dak boven het hoofd gegeven. Gods liefde is gezien en ervaren. In het hoofdstuk over projecten wordt hierover meer in details gerapporteerd. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 5

8 Met partnerorganisaties zijn de handen ineen geslagen om strategische samenwerkingsverbanden verder uit te werken. Met z n tweeën kunnen we driemaal zoveel doen dan dat we alleen zouden kunnen. Dit jaar hebben we geen boeken uitgegeven. De boekenmarkt is sterk aan verandering onderhevig. We hebben 2013 kunnen afsluiten met een heel klein positief resultaat, dat teruggevloeid is naar werkersfondsen en naar diverse kleine projecten. Ik wens u Gods zegen toe bij het lezen van dit jaarverslag. Ir. Willem van Dis, directeur OMF Nederland OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 6

9 TOELICHTING OP HET THEMA U heeft het jaarverslag van OMF Nederland in handen en hierin kunt u lezen wat ons in 2013 zoal heeft bezig gehouden. Dit jaarverslag rapporteert tegen het beleidsplan Dit beleidsplan loopt van september 2011 tot september 2016 en draagt als titel: 'Om U te dienen!' Onze directeur, Willem Van Dis, heeft deze titel in het voorwoord van het beleidsplan uitgewerkt. Het gaat er uiteindelijk om dat wij in ons werk dienstbaar willen zijn aan God. Daarom staat 'U' met een hoofdletter. Dat wij in dienst staan van God hopen wij zichtbaar te laten worden in wat we doen en waar OMF Nederland voor staat. In periode van dit beleidsplan belichten we steeds één aspect van ons streven om God te dienen in en door ons werk. We laten zien hoe we gestalte proberen te geven aan het in dienst te staan van God, onze naasten, van elkaar en van God s wereldwijde kerk. Bij het maken van plannen willen we ons steeds blijven realiseren dat we in alles afhankelijk zijn van Gods genade en zegen. Dat is en blijft een boeiend proces. Soms lijken onze plannen niet te stroken met wat God voor ons in petto heeft. Soms is dat wel eens moeilijk te rijmen maar het is tegelijkertijd ook ontspannend. De resultaten hangen immers niet alleen af van onze inzet en capaciteiten. We willen u graag laten meebeleven hoe wij binnen OMF Nederland werken aan het 'Om U te dienen!'. In het jaarverslag van 2013 vindt u bijdragen van een aantal zendingswerkers die vanuit de praktijk van alledag dit thema belichten. Zij laten u over hun schouders meekijken en hopen u zo een beeld te tonen hoe in de dienst aan de naaste God verheerlijkt kan worden. De volgende thema s komen aan de orde: 2012 'Om U te dienen!' Hoe laten we onze dienst aan God zichtbaar worden in onze dagelijkse bezigheden? 2013 'Om U te dienen!' Hoe laten we het dienen van de naasten in Oost-Azië zichtbaar worden in ons dagelijkse leven? 2014 'Om U te dienen!' Hoe zijn wij, op de plaats waar we zijn, dienend naar de kerken toe, zowel in Nederland als in Oost-Azië? 2015 'Om U te dienen!' Hoe geven we aan het elkaar dienen gestalte, binnen de 'fellowship' (gemeenschap) waarin we verkeren? Wij wensen u veel leesplezier, Klaas Warmels, Procesmanager OMF Nederland OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 7

10 DEEL I JAARVERSLAG HOOFDSTUK 1 OVER OMF NEDERLAND 1.1 VISIE De miljarden Oost-Aziaten komen tot hun doel zodat Gods Naam verheerlijkt wordt. 1.2 MISSIE In samenwerking met kerken en gemeenten in Nederland christenen mobiliseren om de miljarden Oost- Aziaten te bereiken met het evangelie in woord en daad, door mensen te motiveren tot gebed, geven en gaan. 1.3 BESTUUR EN KANTOORSTAF Samenstelling bestuur Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden Naam Boudewijn Ridder Marga de With Chris van Vuuren Wijgert Teeuwissen Greet Verhoeven Willeke de Vroome Vacature Vacature Het bestuur kwam vijf maal in vergadering bijeen. Daarnaast waren diverse bestuursleden betrokken bij interviews met kandidaten aan huis Samenstelling kantoorstaf Managementteam Willem van Dis (directeur) Hanneke van Boven Petra van Gelswijk Het managementteam (MT) komt wekelijks bijeen. Ieder MT-lid vertegenwoordigt een aantal teams binnen het MT, en is voor deze teams aanspreekpunt richting MT. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 8

11 Per zijn de volgende personen in dienst van/werkzaam voor OMF Nederland: Naam Werkgebied Deeltijdpercentage Willem van Dis Directeur / Selectie / Netwerken / Internationale contacten 100% Hanneke v. Boven Office Management / Gebed / TFC s / Zendingswerkers 100% Petra van Gelswijk Serve Asia / Communicatie / Mobilisatie 50% Menno Communicatie 60% Margreet Korstanje Kandidaten / Membercare 50% Hans van Tol Financiële Administratie / Boekenfonds 60% Henk van Vugt Financieel Management 50% Onbetaalde staf Francis Bezemer Hanneke van Staveren: Maarten van Staveren: Klaas Warmels: Vrijwilligers Reint Bergman Indrani Chevalking Yvonne Esther den Hartog Nelly Niemeijer Liesbeth van Tol Tonny Schuurman Algemene ondersteuning TCK advisor TCK advisor Procesbegeleiding Communicatie (sociale media) Financiën, adresbeheer Grafisch ontwerp Communicatie Financiën Gebedspublicaties Kandidaten, office management Medische ondersteuning Ondersteuning op gebied van medische keuringen komt van de Medical Advisor: mevrouw Petra Bloemendal- Dankers van de andere keuringsartsen: de heer Joop van den Dool de heer Marten Bosscha mevrouw Ellen Pruiksma en bureau InTransit, crosscultureel psychologen. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 9

12 HOOFDSTUK 2 TAKEN EN ACTIVITEITEN IN OOST-AZIË Via haar uitgezonden zendingswerkers is OMF Nederland betrokken bij: Pionieren: de onbereikten bereiken met het Goede Nieuws Stichten en opbouwen van gemeenten Oost-Aziaten mobiliseren om ook betrokken te zijn bij zending Professionele inbreng op o.a. medisch-, landbouw-, onderwijsgebied IN NEDERLAND 2.1 MOBILISEREN IN NEDERLAND VAN ZENDINGSWERKERS t.b.v. Oost-Azië zoals zendingswerkers, beroepskrachten en Serve Asia-zendingswerkers. Daarnaast via contacten met uitzendende gemeenten en ondersteunende thuisfrontcommissies (TFC's). Er zijn circa 21 bezoeken afgelegd aan thuisfrontcommissies (in oprichting, routinebezoek, extra voorlichting/hulp van OMF Nederland nodig). Er zijn twee uitzenddiensten bezocht. De staf bezocht zeven evenementen om voorlichting te geven over OMF en het werk van OMF. De staf was in 2013 met circa twintig personen in gesprek voor oriëntatie op long term-uitzending, waarvan sommigen niet verder zijn gekomen dan een eerste oriënterend gesprek. Met circa 32 mensen zijn gesprekken geweest in het kader van short term uitzending. Begeleiden van potentiële kandidaten is een intensief en zorgvuldig proces (psychologische- en medische test, keuze van bijbel-/zendingsschool, contacten met veld over plaatsing e.d.). In 2013 waren circa 22 volwassenen in dit proces. Dit jaar is er een kennismakingsweekend ('Stable Party') gehouden met staf, (aspirant-)kandidaten en verlofgangers. Er zijn vier Serve Asia-trainingsdagen gehouden voor (meest jonge) mensen die voor korte tijd naar Azië gingen. 2.2 MOBILISEREN VAN GEBED VOOR OOST-AZIË (publicaties, gebedskringen e.d.) De maandelijkse OMF-gebedskring in Utrecht is door de staf bezocht. Uitgave van maandelijkse OMF-gebedskalender (oplage circa 325 per post en circa 230 per ). Tweemaandelijkse uitgaven Zicht op China (oplage circa 180) en Zicht op Noord-Korea (oplage circa 175) is gerealiseerd en verzonden. Beiden worden sinds dit jaar ook digitaal uitgebracht. Er is, in samenwerking met GZB en een niet nader te noemen organisatie, een gebedsboekje uitgebracht voor Cambodja, met de titel Bid voor Cambodja. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 10

13 Er is een landelijke gebedsdag gehouden, gericht op toerusting voor gebed. Ook is er een gebedsdag gehouden met OMF-bestuur, staf, zendingswerkers op verlof en kandidaten. Gebedsinformatie naar internationale gebedsnetwerken is regelmatig aangereikt. 2.3 MOBILISEREN VAN CHRISTENEN IN NEDERLAND voor zending in het algemeen en in het bijzonder voor Oost-Azië door middel van voorlichting, publicaties, zendingsdagen en conferenties. Er is voorlichting gegeven aan gemeenten over zending in het algemeen en over het werk van OMF (met behulp van verlofgangers). OMF Nederland hield op 21 september de jaarlijkse ontmoetingsdag met als thema 'Onbereikt, maar ook buiten bereik? ' Er zijn vier nummers van het blad Oost-Azië s Miljoenen uitgegeven (oplage circa 1750). Er zijn beginnende partnerschappen ontwikkeld met andere organisaties als het gaat om dezelfde doelstellingen en uitzendingen (WEC en Wycliffe). Er zijn bijdragen geleverd aan werkgroepen met als doel zending onder de aandacht te brengen van christelijk Nederland (bijvoorbeeld EZA en Xplore Mission). 2.4 NETWERKEN EN SAMENWERKEN aan de realisering van de doelstellingen van OMF International en die van OMF Nederland in het bijzonder. Directeur is in september/oktober in Oost-Azië gewest (International Council en veldbezoeken). In november heeft hij de Bijbelscholen Redcliffe and All Nations bezocht. Directeur heeft vier maal de bestuursvergadering van OMF België en de Algemene Jaarvergadering van OMF International België v.z.w. bijgewoond. OMF België opereert zelfstandig, maar is als regio onderdeel van OMF Nederland in het geheel van OMF International. Ook in 2013 was samenwerking gaande met andere organisaties voor de taken die meer specifiek voor OMF Nederland zijn. Doel daarvan is om in partnerschappen de doelstellingen van OMF Nederland te verwezenlijken. Denk hierbij aan EZA, NZR en Membercare Nederland. Contacten met andere zendingsorganisaties in Nederland zijn verdiept en uitgebreid. Drie stafleden maakten een reis naar het buitenland voor bezoek aan zendingswerkers en/of het bijwonen van consultaties, trainingen en conferenties. Zendingswerkers bezochten een of meerder bijeenkomsten van het Missional Business Platform. 2.5 ZORG VOOR EN BEGELEIDING VAN ZENDINGSWERKERS EN VERLOFGANGERS Verlofgangers en teruggekeerden hebben een debrief gehad en zijn eventueel doorverwezen naar Le Rucher (Membercare). Verlofgangers en zendingswerkers zijn, al dan niet in samenwerking met velden, begeleid. Voor ouders van zendingswerkers is er een ouderdag georganiseerd. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 11

14 2.6 OPEREREN VAN EEN THUISKANTOOR IN NEDERLAND Het hebben en onderhouden van een kantoor. Het hebben en onderhouden van een algemene administratie. Het hebben en onderhouden van een personeelsadministratie. Het hebben en onderhouden van een financiële administratie. Er zijn vier stafvergaderingen gehouden. Het organisatiemanagement belegde in 2013 één retraite en twee themadagen voor staf, bestuursleden, verlofgangers en kandidaten. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 12

15 HOOFDSTUK 3 ZENDINGSWERKERS 3.1 TERUGGEKEERD VAN HET VELD / UIT DE ORGANISATIE Beroepskracht Beroepskracht Heleen ging in september 2012 naar het veld om een jaar les te geven aan vijf Nederlandse kinderen van twee zendingsgezinnen. Keerde in augustus terug naar Nederland. Thailand Sarine werd in oktober 2012 uitgezonden vanuit de ICF in Gouda. Heeft een jaar lesgegeven aan de kinderen van een zendingsechtpaar. Keerde in augustus terug in Nederland. Filippijnen Karoen werd in mei 2008 uitgezonden, in samenwerking met OMF België en VPE. Karoen was in Supbanburi (voorstad Bangkok) betrokken bij evangelisatie-werk en kerkopbouw. Was vanaf voor onbepaalde tijd op verlof. Per 31 augustus 2013 is Karoen met buitengewoon verlof wegens studie. Esther werd in juni 2008 uitgezonden. Werkte in Manilla en Davao in projecten voor daklozen en prostituees. Esther kwam in oktober 2012 om gezondheidsredenen voor onbepaalde tijd naar Nederland. Per 31 december 2013 is zij geen member meer van OMF Nederland. 3.2 VOOR HET EERST UITGEZONDEN IN 2013 Thailand Beroepskracht Adaja werd op 24 juli uitgezonden vanuit de Vrije Baptistengemeente te Papendrecht om voor één jaar les te geven aan de kinderen van twee zendingsgezinnen in Thailand. Mirjam ging op 27 oktober 2013 naar Oost-Azië vanuit de Hervormde gemeente te Goes. Deed taalstudie en hoopt als verpleegkundige te gaan werken onder een minderheidsgroep. 3.3 ZENDINGSWERKERS OP HET VELD, PER LAND Cambodja Arnoud en Margreet met Nathan, Jason en Abigaël OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 13

16 Werden uitgezonden in Deden taalstudie in de hoofdstad en verhuisden naar een dorp in het noorden om daar te gaan werken als gemeentestichters op het platteland Filippijnen Theo en Regina Bronno (en Joke) Zijn sinds 1983 uitgezonden. Theo werkt als financieel manager op leiderschapsniveau. Regina werkt als verpleegkundige in het Bukang Liwayway-project (sloppenwijkproject). Komen jaarlijks voor twee maanden op verlof naar Nederland. Iljo Is eind januari 2012 uitgezonden vanuit de Pinkstergemeente Doetinchem. Gaat per jaar een aantal korte perioden naar Oost-Azië om inkomensgenererende projecten te helpen opzetten en verder te ontwikkelen. Joke reist eens per jaar mee. Hans en Annemarie met Nina, Eva en Pepijn Werd in februari 2005 uitgezonden, in samenwerking met GZB. Iljo werkt in Manilla als docent aan een trainingscentrum voor kerkelijk werkers. Werden in oktober 2012 uitgezonden vanuit de Pinkstergemeente Doetinchem. Zijn bezig met afronden taalstudie en hopen te gaan werken met kinderen in armoede. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 14

17 Verbeterde leefomstandigheden Regina Jansen (Manilla, Filippijnen) In de Filippijnen heerst er nog een groot taboe op de ziekte tbc. Ofschoon het aantal gevallen in de Filippijnen langzamerhand wat naar beneden zakt, is het in de sloppenwijken van de voorsteden van Manilla toch nog heel erg. Heel regelmatig hoorden we over iemand die overleden was, waar de doodsoorzaak tbc bleek te zijn. En ofschoon bij de gezondheid centra gratis medicijnen te verkrijgen zijn hiervoor, weten veel mensen de weg daar naartoe niet meer te vinden. Ze werden daar in het verleden afgekat en uitgescholden en kregen niet de stimulatie die ze nodig hadden om zes maanden medicijnen slikken vol te houden. Velen rommelden maar wat aan en kochten voor een week of zo wat medicijnen als ze weer bloed op hoestten. Zo zijn er nu veel immune tbc-bacteriën die het werk extra moeilijk maken. We hebben al een aantal patiënten die hiermee rondlopen en zonder onze hulp zouden ze het nooit voor elkaar krijgen om dagelijks naar de speciale mdr/tbc-kliniek te gaan, waar ze heen moeten reizen met openbaar vervoer en waar ze bovendien een halve dag mee kwijt zijn Ondertussen hebben wij het best lopende tbc-programma uit de buurt: 95 % van onze patiënten maken hun kuur af en worden genezen verklaard na zes maanden. Het landelijk gemiddelde ligt op nog geen 50%! Hieronder zijn veel kinderen. We hebben vaders in het programma, die hun werk weer hebben kunnen oppakken en nu weer voor hun gezin de kost kunnen verdienen. Ook moeders kunnen nu weer voor hun gezin zorgen en kinderen hoeven niet als wezen op te groeien. Door onze hulp krijgen mensen weer hoop voor de toekomst en zien ze dat ze door ons niet verstoten worden of dat er op hen neergekeken wordt. Voor één patiënt kwam onze hulp te laat: we vonden hem met hoge koorts in een armzalig huisje liggen. De koortsen sloopten zijn lichaam, maar in zijn longen was niets gevonden. De tbc was waarschijnlijk in een ander orgaan in zijn lichaam, wat moeilijker te vinden is. Hij was zo bang om naar een ziekenhuis te moeten. Ze hadden daar trouwens geen geld voor ook. We mochten hem tot Jezus leiden en hij kreeg vrede met God. Eindelijk kregen we hem zover dat hij naar een ziekenhuis ging, maar daar is hij na een paar dagen overleden. We zijn ook zo blij met de vrijwilligsters die ons mee helpen in het programma. Ondanks dat ze bang zijn besmet te zullen worden met de ziekte, zetten ze zich toch in om de patiënten te begeleiden bij het gaan naar het medicijndistributiecentrum en met het dagelijks innemen van hun medicijnen. Ook hebben we een vrijwilligster die helpt met sputum onderzoek, zodat mensen minders drempels hoeven te nemen met de diagnose. De mensen zijn zo dankbaar dat ze hulp gekregen hebben! OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 15

18 3.3.3 Taiwan Tera Ging in mei 1998 naar Taiwan. Zij is werkzaam in het opvangwerk onder prostituees 'De Pareltuin' in Taipei. Startte met een tweede project in de havenstad Djilong. Verlof: Thailand Marten en Esther met Elizabeth en Henrick Jan en José met Joas en Jeftha Werden in juli 2002 uitgezonden, in samenwerking met GZB. Zij zijn als gemeentestichters werkzaam in de provincie Isaan. Geven leiding aan het Isaan-team. Verlof: Sijmen en Annelies met Daniël en Benj Zijn in 2003 uitgezonden, later ook i.s.m. het deputaatschap van de Chr. Ger. Kerken in Nederland. Werken als gemeentestichters in het Isaan-project. Reinout en Arenda met Nathan, Manuel en Timon Werden in oktober 2009 opnieuw uitgezonden, nadat zij al eerder waren uitgezonden voor de duur van twee jaar. Zij werken als gemeentestichters in Manchakierie, een dorpje in Isaan. Zijn in januari 2009 uitgezonden, in samenwerking met de GZB. Zij wonen in Yang Sisurat, een dorpje in Isaan, waar zij werken als gemeentestichters in het Isaan-team. Verlof: OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 16

19 David en Grea met Joshua, Judah en Hadassah Erwin en Lisette met Noëlle, Lilian en Naomi Werden in april 2009 uitgezonden, in samenwerking met de GZB. Ze werken als gemeentestichters in Nong Rua, een dorpje in het Isaan-gebied. Verlof: Werden in augustus 2010 uitgezonden, in samenwerking met de GZB. Wonen in Bangkok waar ze betrokken zijn bij het opzetten van een netwerk voor 'Young Professionals'. Peter en Kelly met Lucas, Emmet en Danai Gingen in mei 2008 naar Thailand. Zij werken in Lampang en zijn betrokken bij gemeentestichting met Engelse lessen en sociaal werk in een buurtcentrum project 'The Lighthouse'. Verlof: augustus 2012, verlengd in 2013 voor onbepaalde tijd Papua Marcel en Mintje met Leon, Anoek, Stefan, Thomas en Naomi Werden in juni 2010 in samenwerking met De Verre Naasten uitgezonden. Zijn betrokken bij een kliniek op Papua, straatkinderen en leiderschap. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 17

20 Wees elkander tot een hand en een voet Rien en Maaike (Thailand) Het is ochtend en het werk in kantoor schiet lekker op. We werken aan zondagsschoolmaterialen. Dan roept iemand of we thuis zijn. De vrouwen in huis zijn druk met het maken van jam. De weefster kijkt over de leuning van de waranda mee als ik naar de auto toeloop. Het is een voorganger vanuit een dorp 22 kilometer bij ons vandaan. We kennen elkaar van vroeger, toen hij als jongeman naar de bijbelschool kwam. Hij vertelt dat de oude man in de auto al bij verschillende doktoren is geweest. Het laatste bezoek aan het ziekenhuis had men de man geadviseerd om zijn teen te laten amputeren. Dat was hem teveel gevraagd. Hij was niet van plan om in een ziekenhuis te sterven, zei hij. We verzorgden de wond, lieten een kleinkind beloven om het in het vervolg ook zo te doen, gaven medicijnen mee en een maand later kwam hij weer even langs. De infectie was weg, de wond bijna genezen. Wat was dat bemoedigend om te zien. Een paar weken later stond er weer een auto voor de deur. Nu was het iemand anders, uit een naburig dorp van de voorgaande patiënt. Deze mensen hadden duidelijk andere noden. Ze brachten een mevrouw meer dood dan levend de waranda op. Ze kon niet meer goed spreken, boosheid sprong uit haar ogen. Ze kwamen voor medicijnen, hadden gehoord dat de oude man was genezen. Ook zij waren al bij vele doktoren geweest. Dit was echter meer dan ziekte, dit was een geestelijk probleem. We hebben de vrouw gevraagd of ze de Here Jezus wilde vertrouwen voor bevrijding. Toen vertelde haar man dat ze ooit een paar maanden 'christen' waren geweest. Omdat ze teleurgesteld waren hadden ze God de rug toegekeerd. We hebben hen de weg terug gewezen en ze waren blij om dit te doen. Samen gebeden en hen doorverwezen naar de voorganger in de gemeente in hun dorp. Ook deze voorganger kennen we goed, zijn vrouw was een van de eerste bijbelschoolstudenten bij ons aan de Karen Bijbelschool. Als Rien en Pie Jong op stap zijn voor koffie komen ze in contact met allerlei mensen die koffie verkopen aan Silaa Farms*. Dan komen er mensen vragen voor hulp, soms medisch, soms praktisch. Het is geweldig om te zien hoe de Here God deze gelegenheden geeft om zo Zijn liefde te kunnen tonen aan de medemens. Laatst hebben we een ton koffiebonen verkocht. Toen we de koffie afleverden bleek dat onze weegschaal niet goed woog. We hebben de zestien kilo die miste later gegeven, geen zestien maar twintig kilo. Dan zie je dat de klant dit nog nooit eerder heeft meegemaakt. Dat zijn de kleine dingen die we als christen kunnen voorleven. Getrouwheid. OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 18

21 Als de vrouwen de koffie sorteren probeert Long Chie altijd het gesprek zo te leiden dat noden aan de orde komen. Veel werkers zijn van niet christelijke huize en hebben uiteenlopende vragen en behoeftes. Op de werkvloer is de plaats waar de liefde van de Here Jezus op natuurlijke wijze gedeeld kan worden. De Here Jezus wil dat wij, net als wat de discipelen moesten leren, op Hem alleen zullen vertrouwen voor middelen. God wil echter, dat wat we hebben, brengen aan Zijn voeten, en dan zal Hij het gebruiken door ons heen om anderen te zegenen. Dan zal ons leven Hem eer en glorie brengen! * Zie voor meer info over dit project: OMF Nederland Jaarverslag 2013 pagina 19

Jaarthema GZB 2014//2015

Jaarthema GZB 2014//2015 magazine van de GZB #2 juni 2014 Christenen uit Malawi inspireren ons Maak kennis met Arnold, George, Norbet en Oscar. Jaarthema GZB 2014//2015 Soms clown, soms kok, soms zus Dat is dokter Pauline van

Nadere informatie

Werkwijze Woord en Daad. Van kostganger... ...tot kostwinner. Aids raakt je. Fietsen voor Afrika. Betrokken ondernemers

Werkwijze Woord en Daad. Van kostganger... ...tot kostwinner. Aids raakt je. Fietsen voor Afrika. Betrokken ondernemers jaarverslag 2004 publieksversie Werkwijze Woord en Daad Van kostganger......tot kostwinner Aids raakt je Fietsen voor Afrika Betrokken ondernemers I n h o u d s o p g a v e Woord en Daad in één oogopslag

Nadere informatie

Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 33 Bestuur Ned. Gereform. Jeugdwerk Secretaris: R. Hamberg Adres: Korenbloemweg 5 133 SX Almere 03-53713, rene.hamberg@gmail.com Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned.

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping Kijk ook eens op www.rafael.nl MAART 2011 JAARGANG 16 NUMMER 1 Nieuwsblad van Rafaël Nederland Jaarconferentie met familiedag Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie Prioriteit voor jongeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: 0341-465 000 Fax: 0341-412 622 E-mail: info@opendoors.nl Internet: www.opendoors.nl Registratienummer Kamer van

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

Druk? pak de tijd! Coach Irene Hanemaaijer over pro-actief leven

Druk? pak de tijd! Coach Irene Hanemaaijer over pro-actief leven Relatiemagazine van de Christelijke Hogeschool Ede Februari 2009 nr. 2 Druk? pak de tijd! Coach Irene Hanemaaijer over pro-actief leven Marco Vermin: man met een missie I Thema: Tijd! I Nieuwe opleiding

Nadere informatie

t Zonnetje 15 jaar Jubileum-editie Hospice Heuvelrug Hospice Heuvelrug is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van hun leven.

t Zonnetje 15 jaar Jubileum-editie Hospice Heuvelrug Hospice Heuvelrug is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van hun leven. is een samenwerking van Stichting en Warande. t Zonnetje t Zonnetje is een uitgave van. Uitgave 7, voorjaar 2014 Jubileum-editie 15 jaar is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014 Verander de wereld, leven voor leven ADRA jaarverslag 2014 2 Voor: De armste bevolkingsgroepen in deze wereld, ongeacht hun kleur, etniciteit, geslacht of religie. Opdat ADRA Nederland ze mag en kan ondersteunen

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Inleiding... 4. Stichting de Navigators... 5. Bedieningen & Activiteiten... 8. Ontwikkeling & Samenwerking... 14. Landelijk bureau...

Inleiding... 4. Stichting de Navigators... 5. Bedieningen & Activiteiten... 8. Ontwikkeling & Samenwerking... 14. Landelijk bureau... JAARVERSLAG INHOUD Inleiding... 4 Stichting de Navigators... 5 Doelstelling... 5 Navigators wereldwijd... 5 Bestuur en Directie van Stichting De Navigators Nederland... 6 Rol en functie van het stichtingsbestuur...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl Jaarverslag 1 Jaarverslag www.kerkinactie.nl Inhoudsopgave 2 Colofon 2 Voorwoord 3 1. Kerk in Actie in 4 2. Missionair werk 8 3. Diaconaat 10 4. Zending 13 5. Werelddiaconaat 16 6. Noodhulp 21 7. Kinderen

Nadere informatie

Een kind hoort kind te zijn. Punt.

Een kind hoort kind te zijn. Punt. N i e u w s b r i e f 32 Augustus 2008 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Psalm 82 vers 3 I N H O U D Van het bestuur contactmiddagen Louis Pool medewerkersuitje Reacties

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Bonisa. Bonisa Bonisa. China

Bonisa. Bonisa Bonisa. China Bonisa Z E N D I N G Bonisa Z E N D I N G...geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot Hem: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. En Hij zei: Brengt Mij die hier. Mattheüs 14 : 16b-18 China Bonisa

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie