ECLI:NL:GHARL:2013:8304

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:GHARL:2013:8304"

Transcriptie

1 ECLI:NL:GHARL:2013:8304 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2123, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Arbeidsrecht. Overeenkomst tussen alpha-hulp en thuiszorginstelling een arbeidsovereenkomst? Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof (zaaknummer rechtbank Zutphen, sector kanton, locatie Harderwijk ) arrest van de derde kamer van 5 november 2013 in de zaak van [appellante], wonende te [woonplaats], appellante in het principaal hoger beroep, Pagina 1 van 15

2 geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep, hierna: [appellante], advocaat: mr. M.A.C. Vijn, tegen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beeuwkes Thuiszorg B.V., gevestigd te Ede, geïntimeerde in het principaal hoger beroep, appellante in het incidenteel hoger beroep, hierna: Beeuwkes, advocaat: mr. H.C.W. Geffroy. 1 Het geding in eerste aanleg Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 23 maart 2011, 22 juni 2011 en 18 januari 2012 die de kantonrechter (rechtbank Zutphen, sector kanton, locatie Harderwijk) tussen [appellante] als eiseres en Beeuwkes Thuiszorg als gedaagde heeft gewezen. 2 Het geding in hoger beroep 2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding in hoger beroep d.d. 16 april 2012, - de memorie van grieven, met producties, - de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep, - de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep. 2.2 Vervolgens zijn de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald. 3 De vaststaande feiten 3.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven onder 2 (eerste alinea) van het vonnis van 18 januari Gelet op deze feiten en gezien de overige over en weer (onweersproken) gestelde feiten en niet bestreden producties, kan in hoger beroep van het volgende worden uitgegaan. Pagina 2 van 15

3 3.2 [appellante] is sinds februari/maart 2007, na daartoe door Beeuwkes te zijn geworven, werkzaam als alphahulp. Omstreeks december 2008 verrichtte zij in die hoedanigheid huishoudelijke werkzaamheden bij 9 hulpbehoevenden. Van 18 december 2008 tot en met 30 januari 2009 was zij arbeidsongeschikt. Nadien was zij alleen s middags werkzaam, waarbij zij per week 14,5 uur werkte. 3.3 Beeuwkes is een organisatie gericht op het verlenen van thuiszorg. Beeuwkes heeft met de gemeente Harderwijk, na een aanbestedingsprocedure in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), een raamovereenkomst voor het leveren van hulp bij huishouden in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning, gedateerd 28 november 2006, gesloten. Aan deze overeenkomst lag ten grondslag een beschrijvend document Europese aanbesteding inzake Hulp bij huishouding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ten behoeve van de gemeenten Harderwijk en Nunspeet (productie 7 bij akte van 12 januari 2011). In dat beschrijvend document is in bijlage 5b onder meer het volgende opgenomen: Huishoudelijke taken verzorgende 1 Taken Huishoudelijke werkzaamheden zoals ( ). Functievereisten: Dit personeel heeft geen specifieke vooropleiding nodig. Praktische kennis, ervaring met huishoudelijke werkzaamheden en communicatieve vaardigheden zijn wel van belang. Voor het overige dient het personeel te beschikken over de vaardigheden en bekwaamheden als opgenomen in bijlage 5a. Bijlage 5a ( conformiteitenlijst uitvoeringseisen ) bij het beschrijvend document vermeldt onder meer: u garandeert dat de dienstverlening aan de cliënt voldoet aan de onderstaande punten: (..) De dienstverlening is van een goed niveau die doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht wordt verleend; De dienstverlening is afgestemd op de indicatie en reële behoeften van de cliënt en signaleert ontwikkelingen in de gewijzigde behoefte van de cliënt; de dienstverlening wordt verricht door medewerkers die door de inschrijver zijn gescreend op hun geschiktheid voor de opgedragen taken. Dit geldt zowel op het gebied van het voldoen aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen als ook op het gebied van de benodigde vaardigheden, waaronder passende beheersing van de Nederlandse taal, en (beroeps)moraliteit; de dienstverlening wordt zo verricht dat de continuïteit van de dienstverlening bij de zorgvragers en het voorkomen van (veel) personele wisselingen is geborgd. U garandeert dat de personen die de dienstverlening uitvoeren bekwaam zijn om wijzigingen in de behoefte aan zorg van de cliënt tijdig te signaleren en dit door te geven aan de gemeente. De zorgverlener staat derhalve in voor zowel de uitvoering als ook voor de signalering van de zorg. Ook voor categorie 1 dient de inschrijver zorg te dragen voor het (basaal) geven van invulling aan deze eis. Inschrijver garandeert verder dat zorgverlener bij de dienstverlening aan de cliënt voldoet aan de onderstaande punten: de zorgverlener signaleert veranderingen in de cliëntsituatie en handelt adequaat; de zorgverlener blijft binnen de eigen bekwaamheden en bevoegdheden; de zorgverlener toont respect voor de cliënt hierbij wordt onder anderen bedoeld de privacy, geloofsovertuiging, leefwijze en culturele achtergrond. Hierbij worden de algemeen geaccepteerde omgangsvormen gevolgd en sluit dienstverlener zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de cliënt. ( ) U realiseert zich dat u verplicht bent, en u houdt zich ook aan de verplichting, om binnen het gehele gebied van het perceel HH (zowel categorie 1 als categorie 2 en 3) te bieden aan de Pagina 3 van 15

4 geïndiceerde cliënt die bij u om hulp vraagt 3.4 De zorg die Beeuwkes jegens de gemeente op zich heeft genomen, is verdeeld in drie categorieën. Categorie 1 betreft huishoudelijke zorg; de categorieën 2 en 3 zien op aanvullende zorgtaken. Een deel van de door Beeuwkes ter uitvoering van die overeenkomst geleverde zorg van categorie 1 vindt plaats door middel van de inschakeling van door Beeuwkes geworven alphahulpen. Het overige deel wordt verricht door andere medewerkers van Beeuwkes. 3.5 In artikel 3 van de tussen de gemeente en Beeuwkes gesloten raamovereenkomst is de prijs per klokuur voor de verschillende zorgcategorieën geregeld. Voor categorie 1 bedraagt deze 14,50. Deze prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze raamovereenkomst regulier te leveren hulp bij de huishouding en is inclusief eventueel bijkomende kosten, doch exclusief BTW. Ingevolge artikel 4 van de raamovereenkomst geschiedt betaling (door de gemeente) aan Beeuwkes op basis van periodieke realisatiecijfers. 3.6 Door de gemeente geïndiceerde hulpbehoevenden (hierna: cliënten) worden door de gemeente verwezen naar Beeuwkes, waarna Beeuwkes in de lijst met bij haar ingeschreven alphahulpen zoekt naar een voor deze cliënt beschikbare alphahulp. 3.7 Beeuwkes verstrekt informatie voor alphahulpen door middel van een informatieformulier (productie 5 bij conclusie van antwoord). In dit formulier is onder meer vermeld: ( ) 4. Wat doet Beeuwkes Thuiszorg Kenmerkend voor de Alphahulp is dat u in dienst bent bij de cliënt. Beeuwkes Thuiszorg heeft alleen een bemiddelende functie en zorgt voor de financiële afhandeling van de zorgverlening naar u. 5. Bemiddeling In een sollicitatiegesprek met de Zorgcoördinator HH wordt u geïnformeerd over de Alphahulp en wordt gekeken of Alphahulp iets voor u is. Mocht dit het geval zijn, dan worden uw gegevens opgenomen in ons systeem. Het Service- en Planbureau van Beeuwkes Thuiszorg stelt een koppeling voor tussen de cliënt en u op basis van gegevens en wensen van beiden. Vervolgens wordt u geïnformeerd over de nieuwe cliënt en de aanvang van de zorg. ( ) Urenregistratie Wekelijks vult u op de Alphahulp-werkbrief de bij de cliënt gewerkte uren. De cliënt controleert en ondertekent de brief. ( ) 10 Betaling Op basis van de door u en de cliënt ondertekende urenregistratie draagt Beeuwkes Thuiszorg namens de cliënt zorg voor de uitbetaling van uw salaris. Deze uitbetaling vindt aan het einde van iedere vierwekelijkse periode plaats. ( ) Pagina 4 van 15

5 11 Verhindering door ziekte Wanneer u als gevolg van ziekte niet kunt werken, meldt u dit direct bij de cliënt. In overleg met de cliënt kan worden besloten dat u de uren op een ander moment inhaalt, dat de hulp vervalt of dat u een vervanger regelt. 12 Betaling bij ziekte Als u door ziekte niet kunt werken, ontvangt u geen salaris. U kunt hiervoor zelf een verzekering afsluiten. ( ) 13 Vrijwillige verzekeringen In tegenstelling tot de meeste werknemers die bij een bedrijf in dienst zijn, bent u als Alphahelpende niet verplicht verzekerd tegen verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid of als u uw baan verliest. ( ) Dit betekent dat u geen premie betaalt voor sociale verzekeringen,maar daar staat wel tegenover dat u ook geen recht hebt op een uitkering. ( ) 21. Jaaropgaaf Beeuwkes Thuiszorg verstrekt u jaarlijks een opgave van het in opdracht van de cliënt uitbetaalde salaris. ( ) 3.8 Beeuwkes hanteert tevens een formulier Informatie over Alphahulp voor de cliënt. Daarin is onder meer vermeld: Alphahulp is één van de vormen van Thuiszorg. ( ) Kenmerkend voor Alphahulp is dat u de werkgever van de Alphahelpende ( ) bent. Beeuwkes Thuiszorg heeft alleen een bemiddelende functie en zorgt voor de financiële afhandeling van de zorgverlening met de helpende. ( ) 3.9 Nadat Beeuwkes een cliënt en alphahulp bij elkaar heeft gezocht, wordt een tweetal overeenkomsten gesloten: een Arbeidsovereenkomst Alphahulp tussen de cliënt en de alphahulp en een Bemiddelingsservice-overeenkomst met betrekking tot de levering van Alphahulp tussen de cliënt, de Alphahulp ( helpende ) en Beeuwkes De Arbeidsovereenkomst Alphahulp (productie 2 bij conclusie van antwoord) bevat onder meer de volgende bepalingen: De werkzaamheden 1.1 Aard en omvang De helpende zal bij en in dienst van de cliënt werkzaamheden van huishoudelijke aard verrichten ( ). 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering De cliënt en de helpende regelen onderling de vaste dag(en) waarop de hulpverlening plaatsvindt ( ). Ook de wijze waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt in overleg tussen cliënt en helpende vastgesteld, één en ander in de indicatiestelling gegeven ruimte. Pagina 5 van 15

6 helpende vastgesteld, één en ander in de indicatiestelling gegeven ruimte. 1.3 Rol en verplichtingen van de cliënt De cliënt treedt op als werkgever van de helpende en is uit dien hoofde gehouden te voldoen aan de eisen die het werkgeverschap stelt. Daartoe behoort de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en beloning van de te verrichten werkzaamheden. Tevens behoort tot die verantwoordelijkheid het treffen van dusdanige voorzieningen in de woning, dat aan de in redelijkheid te stellen eisen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden (veiligheid, klimaat, schoonmaakmaterialen e.d.) voor de helpende wordt voldaan. 1.4 Rol en verplichtingen van de helpende De helpende is in dienstbetrekking bij de cliënt en verricht werkzaamheden op instructie van de cliënt, binnen de grenzen van de in de beschikking afgegeven indicatiestelling. 2 De loonbetaling ( ) 2.2 Betaalde uren De uren die voor betaling aan de helpende in aanmerking komen zijn de volgende: - De daadwerkelijk door de helpende bij de cliënt gewerkte uren - De uren waarop de helpende niet heeft kunnen werken door verhindering van de cliënt, tenzij de cliënt tenminste twee dagen (48 uur) van tevoren heeft afgezegd óf cliënt en helpende zijn overeengekomen om de te werken uren naar een ander tijdstip te verschuiven. 2.3 Urenregistratie De helpende houdt ten behoeve van de cliënt per week een registratie bij van gewerkte uren, welke registratie door de cliënt en de helpende dient te worden ondertekend. Deze urenregistratie middels de werkbrief, dient elke maandag bij de Administratie van Beeuwkes Thuiszorg ingeleverd te zijn voor een tijdige uitbetaling. 2.4 Loonbelasting en premies sociale verzekeringen Op grond van de geldende belastingwetgeving behoeft de cliënt geen loonbelasting op de beloning van de helpende in te houden. De helpende dient zelf aangifte te doen van het inkomen bij de Belastingdienst. Een eventuele aanslag inkomensbelasting/premies volksverzekeringen en de inkomens afhankelijke premie voor ziektekosten zijn voor rekening van de helpende. De helpende verricht op niet meer dan drie dagen per week werkzaamheden van uitsluitend huishoudelijke aard in de huishouding van de cliënt/werkgever. Gegeven de geldende regeling is de helpende derhalve niet verplicht voor de sociale verzekeringswetten. Op de beloning van de helpende worden dan ook geen premies voor deze verplichte verzekeringen ingehouden. Evenmin kan de helpende aanspraak maken op uitkeringen krachtens de bedoelde verzekeringen. Dat laat onverlet dat de helpende, indien hij/zij dat zelf wenst en op eigen kosten een vrijwillige verzekering kan afsluiten voor één of meer van de bedoelde verzekeringen. 4 Verhindering van de helpende Pagina 6 van 15

7 4 Verhindering van de helpende (...) 4.2 Vervanging Bij verhindering van de helpende zorgt de helpende zelf voor vervanging indien dit gewenst is door de cliënt. De cliënt en de vervangende moeten dan een nieuwe Arbeidsovereenkomst Alphahulp ondertekenen. 5 Einde van de overeenkomst Deze overeenkomst eindigt: ( ) Door opzegging, waarbij zowel de cliënt als de helpende een opzegtermijn van ten minste één week in acht dienen te nemen ( ) 3.11 De Bemiddelingsservice-overeenkomst met betrekking tot de levering van Alphahulp (productie 3 bij conclusie van antwoord) bevat onder meer de volgende bepalingen: 2. Rol en verantwoordelijkheid van de instelling ten aanzien van de Alphahulp ( ) 2.2 Bemiddeling Beeuwkes Thuiszorg treedt op als bemiddelaar tussen cliënt en helpende. Uitgaande van de hulpaanvraag beperkt de rol van Beeuwkes Thuiszorg zich tot het met elkaar in contact brengen van de cliënt en de helpende. 2.3 Geen werkgeversrol en verantwoordelijkheid De cliënt en de helpende gaan een Arbeidsovereenkomst aan en vervullen daarmee de rol van respectievelijk werkgever en werknemer. Beeuwkes Thuiszorg zal op geen enkele wijze treden in de bij deze overeenkomst aan beide partijen toebedeelde bevoegdheden, zoals: - De daadwerkelijke invulling en regeling van de werkzaamheden - De beoordeling van de door de helpende verrichte werkzaamheden - De behandeling van wederzijdse klachten van de bij deze overeenkomst betrokken partijen. 3 Administratieve taken van Beeuwkes Thuiszorg 3.1 Uitbetaling beloning aan helpende De cliënt machtigt Beeuwkes Thuiszorg om de periodieke uitbetaling van de beloning aan de helpende te verzorgen. Beeuwkes Thuiszorg treedt in die hoedanigheid slechts op als betaalkantoor en neemt daarmee op geen enkele wijze het werkgeverschap van de cliënt over. In geval van nalatigheid van of onenigheid over de betaling is de cliënt als werkgever verantwoordelijk. Als basis voor de uitbetaling dient de door de cliënt en de helpende ondertekende registratie van gewerkte uren. Pagina 7 van 15

8 Beeuwkes Thuiszorg draagt er zorg voor dat de administratie van de betalingen gescheiden blijft van de personeels-/salarisadministratie van de medewerkers die in dienst zijn van Beeuwkes Thuiszorg. 3.2 Eigen bijdrage van de cliënt Voor de hulpverlening is de cliënt een inkomensafhankelijke, door de overheid vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd. Op basis van de door Beeuwkes Thuiszorg naar het Centraal Administratie Kantoor (CAK) aangeleverde registratie van de gewerkte uren wordt deze eigen bijdrage per periode van vier weken door het CAK rechtstreeks bij de cliënt in rekening gebracht. 3.3 Jaaropgaaf Beeuwkes Thuiszorg verstrekt jaarlijks aan de helpende een opgave van het door haar in opdracht van de cliënt aan de helpende uitbetaalde salaris. 4 Overige bepalingen 4.1 Aansprakelijkheid voor schade Beeuwkes Thuiszorg heeft een schadeverzekering afgesloten, waarmee de aansprakelijkheid voor schade, ontstaan bij de cliënt tijdens de verlening van zorg door de helpende is afgedekt. Daarbij geldt voor de cliënt een eigen risico van 68,- per schadegeval. 4.2 Melding problemen/wijzigingen cliëntsituatie Indien er naar het oordeel van de helpende wijzigingen ontstaan in de aard en/of omvang van de zorgbehoefte van de cliënt, wordt melding daarvan aan Beeuwkes Thuiszorg op prijs gesteld In de onderhavige periode ( ) betaalden de cliënten de voor de hulp krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verschuldigde eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Beeuwkes ontving op haar beurt voor de door de alphahulpen gewerkte uren op grond van de onder 3.5 vermelde afspraken met de gemeente een bedrag. Beeuwkes betaalde aan de hand van de door de cliënt ondertekende urenbriefjes aan de alphahulp het daarmee corresponderende loon, in het geval van [appellante] 12,20 bruto per uur. Ook verzorgt Beeuwkes de jaaropgave van de desbetreffende alphahulp op grond van het totale aantal (al dan niet bij verschillende cliënten gewerkte) uren. 4 De motivering van de beslissing in hoger beroep In het principaal en incidenteel hoger beroep: 4.1 In deze procedure heeft [appellante] jegens Beeuwkes over de periode van haar arbeidsongeschiktheid 18 december 2008 tot en met 30 januari 2009 doorbetaling van (70% van haar) loon gevorderd op grond van artikel 7:629 BW, primair op grond van een volgens [appellante] met Beeuwkes bestaande arbeidsovereenkomst. Subsidiair heeft zij gesteld dat Beeuwkes krachtens Pagina 8 van 15

9 met Beeuwkes bestaande arbeidsovereenkomst. Subsidiair heeft zij gesteld dat Beeuwkes krachtens haar kassiersfunctie gehouden is aan [appellante] te voldoen, hetgeen de cliënten uit hoofde van hun uit artikel 7:629 lid 2 BW voortvloeiende loondoorbetalingsverplichting aan haar zijn verschuldigd. 4.2 De kantonrechter heeft de primaire grondslag verworpen, maar de vorderingen waaronder de wettelijke verhoging op de subsidiaire grondslag toegewezen. Het principaal hoger beroep van [appellante] keert zich tegen de afwijzing van de primaire grondslag en het incidenteel hoger beroep tegen de toewijzing van de wettelijke verhoging. In het principaal hoger beroep: 4.3 De grieven 1 tot en met 6 bestrijden het vonnis voor zover daarin de primaire grondslag is verworpen en leggen aan het hof ter beoordeling voor of tussen [appellante] en Beeuwkes sprake is van een arbeidsovereenkomst. 4.4 Het hof stelt bij de beoordeling van deze grieven het volgende voorop. Volgens artikel 7:610 lid 1 BW is de arbeidsovereenkomst de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Bij de beantwoording van de vraag of de rechtsverhouding tussen partijen als zodanig dient te worden aangemerkt, moet worden getoetst of de inhoud van die rechtsverhouding voldoet aan de criteria die gelden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Daarbij moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, in onderling verband bezien, en dienen niet alleen de rechten en verplichtingen in aanmerking te worden genomen die partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stonden, maar dient ook acht te worden geslagen op de wijze waarop partijen uitvoering hebben gegeven aan hun overeenkomst en aldus daaraan inhoud hebben gegeven (HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA6231, en HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3887). 4.5 De door Beeuwkes voor haar contractuele verhoudingen met de alphahulpen en de cliënten evenals voor de verhouding tussen de alphahulp en cliënt gehanteerde formulieren vermelden en benadrukken op diverse plaatsen dat niet Beeuwkes, maar de cliënten in deze driehoeksverhouding optreden als werkgevers van de alphahulp en dat haar rol krachtens de bemiddelingsserviceovereenkomst beperkt is tot bemiddeling en het verlenen van enkele (administratieve) diensten. Gelet op de onder 4.4 vermelde maatstaf is evenwel niet beslissend welke juridische kwalificatie partijen zelf aan hun verhouding hebben gegeven, maar of de (feitelijk) afgesproken rechten en verplichtingen, mede gelet op de feitelijke uitvoering daarvan, al dan niet voldoen aan de in artikel 7:610 BW vermelde vereisten voor een arbeidsovereenkomst. Het hof overweegt daarover als volgt. 4.6 Beeuwkes heeft bij aanvang een bemiddelende rol, waartoe zij een deel van haar organisatie (structureel) heeft ingericht Zij heeft daartoe alphahulpen door middel van advertenties geworven, die zij vervolgens (al dan niet) toelaat tot haar bestand van alphahulpen en tot de door de gemeente voor de zorg geïndiceerde cliënten. Aangenomen mag worden dat bij die werving de minimum kwaliteitseisen waartoe Beeuwkes zich jegens de gemeente heeft verbonden (zie hiervoor, onder 3.3), een rol spelen. Beeuwkes beperkt zich evenwel niet tot een bemiddelende rol bij de aanvang, maar zij heeft tevens een voortdurende betrokkenheid bij de alphahulpen, zoals [appellante], als de cliënten. Beeuwkes sluit een aansprakelijkheidsverzekering voor de alphahulpen. Verder blijkt uit de schriftelijke door Beeuwkes verstrekte informatie en de door haar georganiseerde bijeenkomsten voor alphahulpen, van welke soort bijeenkomsten [appellante] een agenda heeft overgelegd (productie 13 bij conclusie van repliek) een zekere inhoudelijke betrokkenheid van Beeuwkes bij de (kwaliteit van de) uitvoering van de zorgtaken. Instructie bij de feitelijke uitvoering ter plaatse (bij de cliënt) vindt echter niet plaats door Beeuwkes. Dit hoeft op zichzelf nog niet aan een dienstverband tussen Beeuwkes en de alphahulp in de weg te staan, omdat een werkgever de nadere bepaling van de door Pagina 9 van 15

10 Beeuwkes en de alphahulp in de weg te staan, omdat een werkgever de nadere bepaling van de door de werknemer te verrichten werkzaamheden kan overlaten aan een derde, bij wie de werknemer in opdracht van de werkgever zijn, binnen het kader van de overeenkomst vallende, werkzaamheden moet verrichten. Ook de omstandigheid dat de (schoonmaak)materialen worden geleverd door de cliënt (artikel 1.3 van de Arbeidsovereenkomst Alphahulp ) staat niet in de weg aan het aannemen van een arbeidsovereenkomst tussen Beeuwkes en [appellante]. Voorts moet een relatie worden aangenomen tussen de door Beeuwkes jegens de gemeente op zich genomen (duur)verplichtingen om wijzigingen in de zorgbehoefte te signaleren en door te geven en het hiervoor onder 3.11 weergegeven artikel 4.2 van de bemiddelings-serviceovereenkomst (zie hierna ook 4.8). Verder heeft Beeuwkes zich bij de aanbesteding jegens de gemeente verplicht een klachtenregeling in te stellen en voorziet zij ook feitelijk in een Zorgcoördinator Huishoudelijke Verzorging van Beeuwkes tot wie cliënt en alphahulp zich kunnen wenden als zij er onderling niet uitkomen (formulier informatie voor de alphahelpende, onder 17). Voor zover Beeuwkes betoogt dat tussen beide regelingen geen verband bestaat, heeft zij dat onvoldoende toegelicht. Dat de huishoudelijke (alpha)hulp een klein onderdeel van de aanbesteding vormde, is daartoe niet voldoende. 4.7 Het voortdurende karakter van de betrokkenheid van Beeuwkes bij de werkzaamheden van de alphahulpen houdt niet alleen verband met de door haar in de raamovereenkomst jegens de gemeente op zich genomen verplichtingen, maar ook met de bijzondere, onder 3.5 en 3.11 beschreven financieringswijze. Daarbij betaalt de cliënt feitelijk geen loon aan de alphahulp, maar draagt deze uitsluitend een (geringe) eigen bijdrage af aan het CAK. In dat stelsel heeft Beeuwkes zich jegens de gemeente verplicht om voor een bepaald bedrag per gewerkt uur, inclusief de eigen kosten, een totaalpakket aan zorg aan te bieden, welke zorgtaken zij deels laat uitvoeren door haar vaste medewerkers en deels door alphahulpen. De door de alphahulpen verrichte werkzaamheden behoren tot dezelfde gewone bedrijfsarbeid van Beeuwkes als die welke zij door haar overige medewerkers laat verrichten. Beeuwkes krijgt voor deze zorg van gemeentewege de in de raamovereenkomst afgesproken som betaald, waarvan zij op haar beurt de medewerkers en alphahulpen naar gelang het door hen gewerkte aantal uren betaalt, onder aftrek van haar eigen kosten en, naar valt aan te nemen, een winstmarge. De hoogte van het loon van de alphahulp wordt dus niet bepaald in de verhouding met de cliënt, maar in de verhouding tussen de alphahulpen en Beeuwkes. Voorts stelt Beeuwkes voor de alphahulpen de jaaropgave op, gebaseerd op het totaal aantal gewerkte uren (productie 15 bij conclusie van repliek). Dit alles verleent aan de betaling door Beeuwkes aan de alphahulp veeleer het karakter van loonbetaling dan van het enkele doorgeven van door de cliënt betaald (gesubsidieerd) loon. De aan Beeuwkes in de bemiddelingsserviceovereenkomst (artikel 3.1) voor de cliënt/hulpbehoevende verleende machtiging tot betaling van de beloning aan de alphahulp doet in zoverre ook geen recht aan de hiervoor beschreven werkelijke gang van zaken, waarin de financiering geheel plaats vindt op grond van tussen de gemeente en Beeuwkes, tegen de achtergrond van de WMO, gemaakte afspraken. Ook hetgeen in artikel 1.3 van de Arbeidsovereenkomst Alphahulp en artikel 3.1 van de bemiddelingsserviceovereenkomst is opgenomen over de verantwoordelijkheid van de cliënt als werkgever voor de beloning van de te verrichten werkzaamheden respectievelijk in geval van nalatigheid van of onenigheid over de betaling is niet in overeenstemming met de feitelijke verhoudingen rondom de betaling van de alphahulp. 4.8 De bemiddelingsserviceovereenkomst noemt nauwelijks verplichtingen van de alphahulp ten opzichte van Beeuwkes. Toch liggen zulke verplichtingen in het samenstel van overeenkomsten wel besloten. Zo volgt uit de overeenkomst tussen de alphahulp en de cliënt (artikel 2.3) en de bemiddelingsserviceovereenkomst (artikel 3.1) dat de alphahulp de (door de cliënt ondertekende) urenregistratie bij Beeuwkes moet inleveren voor (tijdige) uitbetaling (door Beeuwkes). Verder is vastgelegd dat de alphahulp bij verhindering en/of ziekte (uitsluitend) een andere bij Beeuwkes aangesloten alphahulp dient te regelen, in welk verband Beeuwkes de alphahulpen nadere instructies Pagina 10 van 15

11 heeft verschaft hoe te handelen, zoals blijkt uit de door [appellante] overgelegde brief van 2 april 2007 (productie 2 bij memorie van grieven). Verder voert de alphahulp, wanneer deze zich tegenover de cliënt verplicht tot het verlenen van zorg gedurende bepaalde uren, feitelijk een door Beeuwkes jegens de gemeente in verband met de raamovereenkomst aangegane verplichting uit. Ook waar in de bemiddelingsservice overeenkomst tussen Beeuwkes, alphahulp en cliënt (artikel 4.2) contracten tussen de alphahulp en de cliënt is vermeld dat het op prijs wordt gesteld als veranderingen in de zorgbehoefte (indicatie) worden doorgegeven aan Beeuwkes, houdt die bepaling kennelijk verband met de door Beeuwkes jegens de gemeente aangegane verplichting om zulke wijzigingen in de zorgbehoefte van cliënten door te geven. De onder 3.3 vermelde verplichtingen van Beeuwkes gelden ook voor zorgcategorie 1. Ook in dat opzicht heeft de verhouding tussen Beeuwkes en de alphahulpen een duurkarakter, niet louter bestaande uit een kassiersfunctie zoals Beeuwkes heeft benadrukt, en is deze derhalve niet beperkt tot de bemiddeling en het verlenen van diensten door Beeuwkes ten behoeve van de cliënt en alphahulp. 4.9 De cliënten ondertekenen met de alphahulp een overeenkomst waarin eerstgenoemden als werkgever zijn aangeduid. Gelet op het subsidiemodel, het door Beeuwkes verstrekte formulier Informatie over Alphahulp voor de cliënt (inleidende dagvaarding, productie 5) en de door Beeuwkes (onder haar logo) opgestelde overeenkomsten, bestaat voor de alphahulp en cliënt echter nauwelijks (contractuele) speelruimte. In de verhouding tussen alphahulp en de cliënt wordt feitelijk alleen nog afgesproken op welke tijden de hulp zal worden verleend. Deze afgesproken tijden dient de alphahulp vervolgens weer door te geven aan de administratie van Beeuwkes (zie formulier informatie voor de alphahelpende, punt 8). Dat ook voor Beeuwkes niet werkelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de alphahulp en de cliënt blijkt ook daaruit, dat Beeuwkes kennelijk ervan uitgaat dat geen sprake is van een loondoorbetalingsverplichting van de cliënt bij ziekte van de alphahulp (vgl. art. 7:629 lid 2 BW) (zie informatieformulier voor de alphahulp, onder 12). De overeenkomst tussen alphahulp en cliënt bevat voorts geen bepaling over vakantiedagen en over loondoorbetaling bij vakantie, terwijl voorts is gesteld noch gebleken dat de cliënten feitelijk loon doorbetaalden bij vakantie van de alphahulp. Ook de korte opzegtermijn van (ten minste) één week in de verhouding tussen de cliënt en de alphahulp wijst niet op een arbeidsovereenkomst Beeuwkes heeft toegelicht dat met het (hiervoor onder 3 weergegeven) samenstel van overeenkomsten is beoogd de alphahulp binnen de fiscaal gunstige Regeling dienstverlening aan huis te kunnen aanbieden. Die opzet, Beeuwkes spreekt zelf over een constructie (conclusie van dupliek, onder 12), brengt (voor de hier bedoelde periode) mee dat noch Beeuwkes noch de cliënten voor de alphahulp loonbelasting en sociale premies inhouden en dat Beeuwkes de alphahulp adviseert zelf de desbetreffende voorzieningen te treffen en de inkomsten aan te geven. In deze opzet past dat in alle schriftelijke overeenkomsten en formulieren telkens is benadrukt dat niet Beeuwkes maar de cliënt als werkgever optreedt en dat de alphahulp op niet meer dan drie dagen voor eenzelfde cliënt werkzaamheden verricht. Dat de partijbedoeling aan de zijde van [appellante] en de cliënten ook op deze juridische gevolgen gericht waren, is (daarmee) evenwel niet voldoende gebleken. Het hof betrekt daarbij hetgeen [appellante] onvoldoende weersproken heeft aangevoerd omtrent haar eigen persoonlijke achtergrond en die van de cliënten, die volgens haar in de praktijk de overeenkomsten, op grond waarvan zij in aanmerking kwamen voor deze gesubsidieerde vorm van hulpverlening, min of meer ongezien tekenden (o.a. memorie van grieven, 18). Maar ook indien de betrokken partijen bij het aangaan van de overeenkomst wel (alle) begrepen of moesten begrijpen dat het de bedoeling van het samenstel van overeenkomsten was dat de alphahulp (in juridisch opzicht) geen arbeidsovereenkomst met Beeuwkes maar arbeidsovereenkomsten met de verschillende cliënten aanging, staat dit er niet aan in de weg dat een arbeidsovereenkomst tussen de alphahulp en Beeuwkes tot stand kan zijn gekomen. Zoals reeds overwogen, is immers niet de intentie van partijen met betrekking tot de juridische kwalificatie beslissend, maar de werkelijke, feitelijke situatie. Pagina 11 van 15

12 4.11 Het hof is van oordeel dat de verhouding tussen [appellante] en Beeuwkes gelet op alle omstandigheden van het geval, zoals vermeld onder de vaststaande feiten en hiervoor onder 4.5 tot en met 4.10, als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW dient te worden aangemerkt. Het hof wijst daarbij, alles overziend, in het bijzonder op de volgende, hiervoor besproken, omstandigheden: - dat Beeuwkes de alphahulpen werft in het kader van de uitvoering van (het pakket van) de zorgtaken die Beeuwkes jegens de gemeente op zich heeft genomen; - dat de organisatie van Beeuwkes feitelijk en juridisch (raamovereenkomst) is (in)gericht op het uitvoeren van haar verplichtingen jegens de gemeente, door middel van (onder meer) alphahulpen, waartoe zij alphahulpen werft en deze koppelt aan hulpgeïndiceerde cliënten; - dat Beeuwkes wel enige instructiebevoegdheid heeft jegens de alphahulpen, bijvoorbeeld ten aanzien van het ondertekenen en laten ondertekenen door de client van de arbeidsovereenkomst ; het inleveren van het urenbriefje, hoe te handelen bij ziekte/verhindering; - dat de verhouding tussen alphahulp en cliënt voor het overgrote deel (tevoren) is vastgelegd in door Beeuwkes opgestelde contracten; - dat na de bemiddeling door Beeuwkes sprake blijft van een voortdurende inhoudelijke en administratieve betrokkenheid van Beeuwkes bij de door de alphahulp verrichte werkzaamheden; - dat de hoogte van het loon wordt bepaald in de verhouding tussen de alphahulpen en Beeuwkes en de loonbetaling in overwegende mate (feitelijk) door Beeuwkes geschiedt en die betaling slechts een verwijderd en indirect verband heeft met de afdracht van de eigen bijdrage van cliënten aan het CAK Dat de feitelijke instructiebevoegdheid over het werk overwegend bij de cliënt ligt en het gezag van Beeuwkes ten opzichte van de alphahulp (dus) een meer algemeen karaker heeft, legt tegenover de hiervoor genoemde omstandigheden onvoldoende gewicht in de schaal. Dat de UWV en belastingdienst zich met betrekking tot de zogenoemde modelovereenkomst alphahulpen op het standpunt hebben gesteld dat niet de thuiszorginstelling maar de cliënt werkgever is, doet aan dit oordeel omtrent de civielrechtelijke verhoudingen tussen partijen niet af. Het geheel overziend, moet de verhouding tussen [appellante] en Beeuwkes worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst waarbij zij, ter uitvoering van een daartoe (na verwijzing door de gemeente) door de cliënt(en) aan Beeuwkes verstrekte opdracht, aan die cliënten ter beschikking wordt gesteld (vgl. 7:690 BW) Het voorgaande betekent dat de grieven 1 tot en met 4 en 6, voor zover deze ertoe strekken dat de verhouding tussen [appellante] en Beeuwkes als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW wordt aangemerkt, slagen en voor het overige geen bespreking behoeven. Dat laatste geldt ook voor grief 5, waarmee [appellante] zich beroept op het rechtsvermoeden van artikel 7:610a BW [appellante] heeft in deze procedure gevorderd: I. primair op grond van de tussen [appellante] en Beeuwkes bestaande arbeidsovereenkomst betaling van loon ten bedrage van 3.790,12 bruto over de periode van 18 december 2008 tot en met 31 mei 2009 en 1.185,84 bruto over de periode juni en juli 2009 (conclusie van repliek, onder 14); subsidiair op grond van de tussen [appellante] en Beeuwkes bestaande bemiddelingsovereenkomst in welk geval een lagere inkomensafhankelijke bijdrage ZVW toepasselijk is een bedrag van 1.633,60 over de periode 18 december 2008 tot en met 28 januari 2009; II. betaling van loon ook na 1 mei 2009 totdat [appellante] is hersteld; III. betaling van de wettelijke verhoging als bedoeld in artikel 7:625 BW; IV. de wettelijke rente over de sub I en III bedoelde bedragen; V. betaling van 178,50 voor buitengerechtelijke incassokosten; Pagina 12 van 15

13 VI. veroordeling van Beeuwkes in de kosten van de procedure Het hof begrijpt de stellingen van [appellante] aldus, dat zij haar primaire vordering heeft gebaseerd op artikel 7:629 lid 1 BW en de subsidiaire vordering op artikel 7:629 lid 2 BW. Anders dan Beeuwkes (conclusie van antwoord, onder 81 en 82) heeft betoogd, is artikel 7:629 lid 2 BW niet toepasselijk op het eerstgenoemde geval van een dienstbetrekking met Beeuwkes, niet zijnde een natuurlijke persoon bij wie de huishoudelijke arbeid wordt verricht. Nu de arbeidsongeschiktheid van [appellante] in de desbetreffende periode als zodanig niet is bestreden, Beeuwkes zich niet op één van de in het derde lid van artikel 7:629 BW vermelde uitzonderingen heeft beroepen en zij ook overigens de hoogte van de (primaire) vordering noch de daaraan ten grondslag gelegde periode van arbeidsongeschiktheid heeft bestreden, is het primair gevorderde op grond van artikel 7:629 lid 1 BW toewijsbaar. Daarbij gaat het hof, naar door [appellante] onweersproken is gesteld ervan uit dat haar arbeidsongeschiktheid heeft voortgeduurd tot 1 augustus Toewijsbaar is dan ook de loonvordering over de periode 18 december juli 2009, ten bedrage van ( 3.790, ,84 =) 4.975,96 bruto. In zoverre voegt de vordering onder II niets toe aan de primaire vordering onder I. In het incidenteel hoger beroep: 4.16 Tegen de toewijzing door de kantonrechter van de vordering sub III de wettelijke verhoging als bedoeld in artikel 7:625 BW richt zich de incidentele grief van Beeuwkes. Volgens deze grief heeft de kantonrechter, volgens wie Beeuwkes niet als werkgever kon worden aangemerkt, ten onrechte de wettelijke verhoging toegewezen op grond van de kassiersfunctie van Beeuwkes Deze grief berust op het hiervoor verworpen uitgangspunt dat tussen Beeuwkes en [appellante] geen sprake was van een dienstverband. Voor zover Beeuwkes zich in eerste aanleg nog heeft beroepen op matiging (tot nihil) van dit deel van de vordering (conclusie van antwoord, onder 83), schieten haar daartoe aangevoerde stellingen tekort, nu deze alle kennelijk erop zijn gebaseerd dat Beeuwkes (ervan mocht uitgaan dat zij) hooguit op grond van haar kassiersfunctie op grond van 7:629 lid 2 BW zes weken loon diende te voldoen. Uit het hiervoor overwogene volgt immers dat Beeuwkes wel op de vordering van [appellante] had moeten ingaan, terwijl laatstgenoemde evenmin, anders dan Beeuwkes heeft gesteld, heeft overvraagd door meer dan zes weken loon te vorderen. Het hof ziet evenwel aanleiding de gevorderde wettelijke verhoging te matigen tot 15% Met grief 7 komt [appellante] op tegen de afwijzing van de door haar gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Volgens [appellante] is deze door Beeuwkes in hoger beroep betwiste vordering toewijsbaar, omdat deze kosten zijn gemaakt door de Stichting Alphatrots in verband met door laatstgenoemde met Beeuwkes vruchteloos gevoerd overleg over de loonvordering van [appellante] Deze stellingen zijn evenwel onvoldoende voor toewijsbaarheid van de desbetreffende kosten naast de proceskostenveroordeling, die immers eveneens een vergoeding pleegt in te houden voor een enkele, zo mogelijk herhaalde, aanmaning en een schikkingspoging. Dat de werkzaamheden meer hebben omvat, is niet voldoende onderbouwd. Dit deel van de vordering is dan ook niet toewijsbaar. Grief 7 faalt Beeuwkes heeft in hoger beroep bewijs aangeboden. Nu evenwel geen feiten en omstandigheden zijn gesteld die, indien bewezen, tot een andere beoordeling leiden, gaat het hof aan dit bewijsaanbod voorbij. Pagina 13 van 15

14 voorbij Gelet op het voorgaande moet Beeuwkes in beide instanties als de (overwegend) in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt en in de kosten van [appellante] worden veroordeeld. Grief 8 slaagt derhalve G rief 9 een veeggrief mist zelfstandige betekenis en behoeft geen verdere bespreking. 5 Slotsom 5.1 In het principaal hoger beroep slagen de grieven 2 tot en met 4, 6 en 8. De grieven 1, 5 en 9 behoeven geen (verdere) bespreking. Grief 7 faalt. De grief in het incidenteel hoger beroep faalt. Het bestreden vonnis moet worden vernietigd. 5.2 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal het hof Beeuwkes in de kosten van beide instanties veroordelen. De kosten voor de procedure in eerste aanleg aan de zijde van [appellante] zullen worden vastgesteld op: - griffierecht 208,- - salaris advocaat 1.200,- (6 punten conform staffel salarissen rolzaken sector kanton). De kosten voor de procedure in principaal en incidenteel hoger beroep aan de zijde van [appellante] zullen worden vastgesteld op: - explootkosten 95,64 - griffierecht 291,- subtotaal verschotten 386,64 - salaris advocaat 948,- (1,5 punt x tarief I). 6 De beslissing Het hof, recht doende in hoger beroep: vernietigt het vonnis van de kantonrechter van 18 januari 2012 en doet opnieuw recht: veroordeelt Beeuwkes tot betaling aan [appellante] van 4.975,96 bruto, te vermeerderen met 15% wettelijke verhoging en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de data van opeisbaarheid van de desbetreffende loonbedragen te beginnen bij 1 februari 2008, een en ander tot de dag van voldoening; Pagina 14 van 15

15 veroordeelt Beeuwkes in de kosten van de procedure in beide instanties, aan de zijde van [appellante] voor de eerste aanleg begroot op 208,- voor verschotten en op 1.200,- voor salaris van de advocaat en voor het (principaal en incidenteel) hoger beroep op 386,64 voor verschotten en op 948,- voor salaris van de advocaat; verklaart bovenstaande veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Dit arrest is gewezen door mrs. M.F.J.N. van Osch, B.J. Lenselink en H.M. Wattendorff en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 5 november Pagina 15 van 15

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

Alphahulpverlening: hoe krijgt de alphahulp vorm in de Wmo?

Alphahulpverlening: hoe krijgt de alphahulp vorm in de Wmo? Alphahulpverlening: hoe krijgt de alphahulp vorm in de Wmo? Leidraad voor gemeenten Definitieve versie, 11 december 2006 1. Wat is alphahulp? 2. Alphahulp en de Wmo 3. Communicatie en voorlichting Bijlage:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d.

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. LJN: BC8179, Gerechtshof Leeuwarden, 0600557 Datum uitspraak: 12-03-2008 Datum publicatie: 31-03-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Hoger beroep [Naar] het oordeel van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

AFSCHRIFT. Uitspraak: 10 februari 2015 Zaaknummer: 200.152.940/01 Zaaknummer eerste aanleg: C/13/522971 / FA RK 12-6306 (MN/WK)

AFSCHRIFT. Uitspraak: 10 februari 2015 Zaaknummer: 200.152.940/01 Zaaknummer eerste aanleg: C/13/522971 / FA RK 12-6306 (MN/WK) AFSCHRIFT beschikking GERECHTSHOF AMSTERDAM Afdeling civiel recht en belastingrecht Team III (familie- en jeugdrecht) Uitspraak: 10 februari 2015 Zaaknummer: 200.152.940/01 Zaaknummer eerste aanleg: C/13/522971

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 28-12-2011 Datum publicatie 09-02-2012 Zaaknummer 287601 / HA ZA 10-1263 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Afdeling civiel recht ECLI:NL:GHSHE:2015:2797 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 23-07-2015 Datum publicatie 27-07-2015 Zaaknummer F 200.160.279_01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017

ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017 ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-06-2010 Datum publicatie 05-11-2010 Zaaknummer 1088000 CV EXPL 09-33692 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:715

ECLI:NL:GHARL:2015:715 ECLI:NL:GHARL:2015:715 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 05-02-2015 Zaaknummer 200.136.842 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2007:BA5915 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 905/05

ECLI:NL:GHAMS:2007:BA5915 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 905/05 ECLI:NL:GHAMS:2007:BA5915 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 11-01-2007 Datum publicatie 14-06-2007 Zaaknummer 905/05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:4609

ECLI:NL:GHDHA:2014:4609 ECLI:NL:GHDHA:2014:4609 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 03-06-2014 Datum publicatie 16-06-2015 Zaaknummer 200.132.906/01 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2015:3234, (Gedeeltelijke)

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer vernietiging en zelf afgedaan

ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer vernietiging en zelf afgedaan ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 04-01-2011 Datum publicatie 17-01-2011 Zaaknummer 200.064.100 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-11-2010 Datum publicatie 19-11-2010 Zaaknummer 710236 VV Expl. 10-8085 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1150

ECLI:NL:GHDHA:2017:1150 ECLI:NL:GHDHA:2017:1150 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 01-05-2017 Zaaknummer 200.196.398/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2016:2375 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2016:2375 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2016:2375 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 22-03-2016 Datum publicatie 04-05-2016 Zaaknummer 200.159.953/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:6781 Deeplink

ECLI:NL:GHARL:2014:6781 Deeplink Print het document. ECLI:NL:GHARL:2014:6781 Deeplink Instantie Gerechtshof ArnhemLeeuwarden Datum uitspraak 02092014 Datum publicatie 30092014 Zaaknummer 200.114.326 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:1958

ECLI:NL:RBNHO:2017:1958 ECLI:NL:RBNHO:2017:1958 Instantie Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5376633 / CV EXPL 16-5461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:196

ECLI:NL:CRVB:2015:196 ECLI:NL:CRVB:2015:196 Instantie Datum uitspraak 28-01-2015 Datum publicatie 29-01-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-2118 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2006:AV2657

ECLI:NL:GHSGR:2006:AV2657 ECLI:NL:GHSGR:2006:AV2657 Instantie Datum uitspraak 08-02-2006 Datum publicatie 09-03-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage 1103-M-05 Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:3064 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:3064 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:3064 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 25-07-2017 Datum publicatie 01-08-2017 Zaaknummer 200.202.945/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2010 Datum publicatie 11-02-2010 Zaaknummer 345753/KG ZA 09-1372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:409 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:RBMNE:2017:409 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:RBMNE:2017:409 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 08-02-2017 Datum publicatie 17-02-2017 Zaaknummer 5064510 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN.

IN NAAM DER KONINGIN. IN NAAM DER KONINGIN. Uitspraak: 24 april 2007 Rolnummer: 04/1518 Rolnr. rechtbank: 52161 / HA ZA 03-2869 HET GERECHTSHOF 'S-GRAVENHAGE, vierde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

Aart Mondria, wonende te Dronten, eiser, gemachtigde: mr. J.M. van Remundt te Zoetermeer (Postbus 3012, 2700 KV),

Aart Mondria, wonende te Dronten, eiser, gemachtigde: mr. J.M. van Remundt te Zoetermeer (Postbus 3012, 2700 KV), vonnis RECHTBANK ZUTPHEN Sector Kanton Locatie Harderwijk Zaaknummer : 419340 CV EXPL 10-2115 Grosse aan : mr. Van Remundt Afschrift aan : mr. Messelink Verzonden d.d. : Vonnis van de kantonrechter d.d.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:4777

ECLI:NL:GHARL:2017:4777 ECLI:NL:GHARL:2017:4777 Instantie Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 16-06-2017 Zaaknummer 16/00619 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

pagina 1 van 5 LJN: BR6704, Gerechtshof Amsterdam, 200.072.5489/01 Datum 07-06-2011 uitspraak: Datum 05-09-2011 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Kennelijk

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

1.3 Tussenpersoon heeft het beroep bestreden bij een op 13 juli 2012 bij de Beroepscommissie binnengekomen verweerschrift.

1.3 Tussenpersoon heeft het beroep bestreden bij een op 13 juli 2012 bij de Beroepscommissie binnengekomen verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2012-17 d.d. 11 september 2012 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J. Drijftholt,

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 Datum uitspraak: 11-04-2013 Datum publicatie: 28-05-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:37. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 12/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2013:37. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 12/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416, Gevolgd ECLI:NL:HR:2013:37 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 28-06-2013 Datum publicatie 04-07-2013 Zaaknummer 12/00171 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:3526

ECLI:NL:GHDHA:2016:3526 ECLI:NL:GHDHA:2016:3526 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 15-02-2017 Zaaknummer 200.180.959/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2557

ECLI:NL:RBLIM:2017:2557 ECLI:NL:RBLIM:2017:2557 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22032017 Datum publicatie 22032017 Zaaknummer 5649569 CV 17532 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Kort

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF s-hertogenbosch. Afdeling civiel recht. zaaknummer : /01 zaaknummer rechtbank : C/03/213774/FA RK

Uitspraak. GERECHTSHOF s-hertogenbosch. Afdeling civiel recht. zaaknummer : /01 zaaknummer rechtbank : C/03/213774/FA RK ECLI:NL:GHSHE:2017:1751 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 20-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 200.196.168_01 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2016:3184 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-09-2014 Datum publicatie 17-10-2014 Zaaknummer C/08/152582/ ha za 14-111 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1760

ECLI:NL:GHDHA:2017:1760 ECLI:NL:GHDHA:2017:1760 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 04-07-2017 Datum publicatie 04-07-2017 Zaaknummer 200.177.034 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2726

ECLI:NL:GHARL:2017:2726 ECLI:NL:GHARL:2017:2726 Instantie Datum uitspraak 30-03-2017 Datum publicatie 09-05-2017 Zaaknummer 200.197.064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:2719 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2015:2719 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2015:2719 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-06-2015 Datum publicatie 01-09-2015 Zaaknummer 200.153.617-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1054

ECLI:NL:CRVB:2017:1054 ECLI:NL:CRVB:2017:1054 Instantie Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/5477 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

[ X ] heeft bij memorie acht grieven geformuleerd en geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het

[ X ] heeft bij memorie acht grieven geformuleerd en geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het LJN: BZ9786, Gerechtshof Amsterdam, 200.099.842/01 Datum uitspraak: 26-03-2013 Datum publicatie: 08-05-2013 Rechtsgebied: Soort procedure: Handelszaak Hoger beroep Inhoudsindicatie: Is opzeggingsmogelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:530

ECLI:NL:RBMNE:2016:530 ECLI:NL:RBMNE:2016:530 Instantie Datum uitspraak 02-02-2016 Datum publicatie 17-02-2016 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 4656371 ME VERZ 15-310 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1041

ECLI:NL:CRVB:2017:1041 ECLI:NL:CRVB:2017:1041 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 16-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4468 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS,

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS, LJN: BU5105, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.077.445/01 Datum uitspraak: 22-11-2011 Datum publicatie: 22-11-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Kort geding Republiek

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:4547

ECLI:NL:GHAMS:2014:4547 ECLI:NL:GHAMS:2014:4547 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 12-03-2015 Zaaknummer 200.134.988-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer 201309659/1/A3 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:ghshe:2016:1766 Instantie Gerechtshof 'shertogenbosch Datum uitspraak 03052016 Datum publicatie 09052016 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 Instantie Datum uitspraak 03-10-2007 Datum publicatie 03-03-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 128128 / HA ZA 07-26 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-280 d.d. 3 oktober 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. A.W.H. Vink en drs. W. Dullemond, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:3562

ECLI:NL:RBAMS:2016:3562 ECLI:NL:RBAMS:2016:3562 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23052016 Datum publicatie 13062016 Zaaknummer CV EXPL 1434004 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2011:BX7899 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2011:BX7899 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BX7899 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 27-12-2011 Datum publicatie 20-09-2012 Zaaknummer 200.076.158-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

1 van 6 28-2-2013 14:35

1 van 6 28-2-2013 14:35 1 van 6 28-2-2013 14:35 LJN: BR5339, Gerechtshof Amsterdam, 200.085.721/01 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 26-07-2011 18-08-2011 Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep kort geding Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1820

ECLI:NL:CRVB:2017:1820 ECLI:NL:CRVB:2017:1820 Instantie Datum uitspraak 17-05-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/8607 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak ECLI:NL:HR:2014:1405 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 13-06-2014 Zaaknummer 13/05858 Formele relaties Rechtsgebieden Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:289 Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7283

ECLI:NL:RBDHA:2017:7283 ECLI:NL:RBDHA:2017:7283 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-05-2017 Datum publicatie 04-07-2017 Zaaknummer 5069821 RL EXPL 16-14147 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink

ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink ECLI:NL:GHSHE:2015:642 Deeplink http://de Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 03-03-2015 Datum publicatie 04-03-2015 Zaaknummer HD 200.153.080_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ4413 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 19-04-2011 Datum publicatie 13-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie awb 09-5337 wwb en awb 10-4936

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 1 van 5 29-4-2015 17:05 ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 Instantie Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 10-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2274912 - CV EXPL 13-3338 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9606

ECLI:NL:GHARL:2014:9606 ECLI:NL:GHARL:2014:9606 Instantie Datum uitspraak 09-12-2014 Datum publicatie 14-01-2015 Zaaknummer 200.128.918-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3542

ECLI:NL:RBLIM:2017:3542 ECLI:NL:RBLIM:2017:3542 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 18-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 5832513 CV EXPL 17-2712 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:4798

ECLI:NL:GHARL:2014:4798 ECLI:NL:GHARL:2014:4798 Instantie Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 19-06-2014 Zaaknummer 200.138.115-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

LJN: BX1386,Sector kanton Rechtbank Leeuwarden, CV EXPL

LJN: BX1386,Sector kanton Rechtbank Leeuwarden, CV EXPL LJN: BX1386,Sector kanton Rechtbank Leeuwarden, 375581 CV EXPL 11-5914 Datum uitspraak: 11-07-2012 Datum publicatie: 13-07-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK op het beroep van de Stichting X te Y tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 10-05-2017 Datum publicatie 17-05-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00396

Nadere informatie

Uitkeringen uit AO-verzekering belastbaar als periodieke uitkering

Uitkeringen uit AO-verzekering belastbaar als periodieke uitkering Uitkeringen uit AO-verzekering belastbaar als periodieke uitkering ECLI:NL:GHSHE:2014:4487 Instantie Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak 30-10-2014 Datum publicatie 01-12-2014 Zaaknummer 13-01092

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 31-07-2013 Datum publicatie 13-08-2013 Zaaknummer C08/131945 HA ZA 12-346 en C/08/134441 HA ZA 13-23 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN2822

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN2822 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN2822 Instantie Datum uitspraak 20-07-2010 Datum publicatie 29-07-2010 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer HD 200.023.233 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Nummer 5052181 R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft bij wijze van bindend advies de volgende uitspraak gedaan in zake het geschil tussen: X eiseres

Nadere informatie

SECOND OPINION REGLEMENT. Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg. april 2013

SECOND OPINION REGLEMENT. Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg. april 2013 SECOND OPINION REGLEMENT Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg april 2013 1 INHOUDSOPGAVE Considerans... 3 I. Algemene bepalingen... 4 II. Het verzoek om een second opinion-procedure

Nadere informatie